Analýza tenzidů při maximální jednoduchosti as

Transkript

Analýza tenzidů při maximální jednoduchosti as
APLIKAČNÍ ZPRÁVA
LABORATORNÍ ANALÝZA
KYVETOVÉ TESTY
TENZIDY
Analýza tenzidů při maximální
jednoduchosti a s úsporou nákladů
V italském zákoně č. 152/2006 jsou popsány limity pro £ celkový obsah tenzidů (povrchově aktivních látek) ve vypouštěných odpadních vodách. Tyto limity
jsou nastaveny na hodnotu 2 mg/l pro celkový obsah tenzidů při vypouštění do
povrchových vod a na hodnotu 4 mg/l v případě vypouštění do veřejných čistíren odpadních vod. To znamená, že každá průmyslová nebo městská ČOV
musí stanovit obsah tenzidů a specifikovat jejich složky: £ aniontové, neionogenní a kationtové tenzidy. Nařízené úřední standardní metody, které slouží ke
Autor: Dr. Stefano Malusardi
- Obchodní ředitel pro laboratoř
- HACH LANGE srl (Itálie)
stanovení dvou druhů tenzidů (aniontových a neionogenních), jsou však velmi
časově náročné, komplikované a používají se při nich škodlivá chlorovaná rozpouštědla. Proto společnost HACH LANGE vyvinula pro tento účel tři £ kyvetové testy, díky kterým dokáží zákazníci tento druh analýzy lehce zvládnout.
HL_Surfuctants_CZ_DOC042.85.20015.Feb08_10.indd 1
29.2.2008 16:14:35
2
KYVETOVÉ TESTY_TENZIDY
Měření tenzidů
„Od okamžiku, kdy jsme začali používat
přístroje a kyvetové testy od společnosti HACH LANGE, jsme na řadu problémů
z minulosti mohli zcela zapomenout. Nyní
moje kolegyně Elena Montaini a Renata
Giusti pravidelně používají kyvetové testy
LANGE pro stanovení CHSK, celkového
dusíku, fosforu a tenzidů. Pro všechny
vzorky současně analyzovány i v laboratoři
místního kontrolního orgánu ARPAT jsou
naše výsledky dokonale srovnatelné s oficiální metodou. Společnosti HACH LANGE
bychom chtěli poděkovat především za
brilantní vyřešení problému v souvislosti
se stanovením celkového obsahu tenzidů,
ať jde o kationtové, aniontové či neiontové
sloučeniny, což je skupina, která se stále
více používá. Limity nastavené laboratoří
Casolino činí v průměru 12 mg/l celkového
obsahu tenzidů ve všech vzorcích na přítoku
do čistírny, které klesnou pod hodnotu 2
mg/l na odtoku z čistírny, jak uvádí zákon.“
Dr Francesca Guiducci
Manažér kvality
NUOVE ACQUE
Základní informace
Řídí-li společnost 70 čistíren v 57 samosprávných územních celcích rozdělených na pět oblastí, zodpovědnost
za poskytování efektivních služeb pro
obyvatelstvo je vskutku obrovská. Laboratoř, která vykonává kontrolní analýzy
v samotném procesu čistění a na odtoku
z čistírny, musí proto pracovat rychle
a efektivně. Kyvetové testy LANGE bezesporu k tomuto účelu ohromně přispívají. Centrální laboratoř „Nuove Acque“
v italském Arezzu (společnost patřící
francouzské skupině Suez Ondeo) se
nachází v oblasti Casolino, což je kouzelné místo v Toskánsku, a to i přesto, že
stojí hned vedle jedné z největších čistíren odpadních vod pro samotné město
a provincii Arezzo.
I když má čistírna kapacitu 90 000 EO,
laboratoře se také využívá pro analýzu
vzorků z dalších 70 čistíren řízených společností Nuove Acque. V každé čistírně
je třeba u vody na odtoku provést za
týden tři analýzy všech parametrů specifikovaných zákonem č. 152/2006, který
vychází z dřívějšího italského zákona
č. 152/1999 a směrnice č. 91/271/CEE.
Navíc jsou v laboratoři Casolino analyzovány i parametry používané k řízení
provozu čistíren.
Jak je vidět, obnáší to velké množství
testů. Dříve se tyto testy prováděly
pomocí analytických metod, které představovaly řadu problémů a také značné
náklady. I když je každý, kdo pracuje
v laboratoři dobře zná, pojďme si je
trochu připomenout.
Tradiční metoda stanovení
tenzidů
Zcela manuální, tradiční metoda trvá
dlouho a vyžaduje použití velkého
množství skla, které zabere hodně místa
a často se také rozbije. Sklo je také třeba pečlivě mýt, což zabere další čas, a je
zde riziko chyby kvůli náhodnému přenosu znečišťujících látek. Reagenty jsou
drahé a zabírají místo.
Také je třeba uvažovat environmentální
riziko pro personál, který manipuluje s velkým množstvím rozpouštědel
a reagentů, a nutnost následné likvidace
velkých množství použitých rozpouštědel a reagentů po provedení testu,
což v sobě nese i řadu byrokratických
důsledků v souvislosti s jejich řízením.
Analýza pomocí kyvetových testů
LANGE
Společnost HACH LANGE zásadně
přispěla k vyřešení tohoto problému
zavedením svých kyvetových testů. Tato
společnost v podstatě využila svého
technického potenciálu a schopností pro
automatizaci a miniaturizaci úředních
postupů vyžadovaných zákonem do jednoho mimořádného přístroje, čímž práci
laboratoře značně usnadnila.
Na pomoc při řešení problémů zákazníků
s použitými reagenty nabízí společnost
HACH LANGE už řadu let své služby při
likvidaci odpadů prostřednictvím svého
environmentálního centra. Takže pro
laboratoře byl vyřešen další velký problém.
Následující příklad ilustruje, že měření
tenzidů může být příjemné a rychlé.
www.hach-lange.com
HL_Surfuctants_CZ_DOC042.85.20015.Feb08_10.indd 2
29.2.2008 16:14:36
3
Jednoduchý postup pro aniontové
povrchově aktivní látky za
využití kyvetového testu LANGE
£ Do kyvety na jedno použití napipetujte
příslušné množství vzorku, poté přidejte rozpouštědlo (2) a reagent (3).
£ Kyvetu uzavřete zátkou a 60 sekund
s ní třepejte.
£ Fáze nechejte dělit po dobu
30 sekund.
£ Kyvetu opatrně dvakrát převraťte.
£ Vnějšek pečlivě očistěte a vyhodnoťte pomocí fotometru HACH LANGE.
Obr. 1: Práce s kyvetovým testem LCK332 na aniontové povrchově aktivní látky
Náklady (€) na úřední test
Reagenty
Sklo
Práce
Práce s testem
QC
Mytí a likvidace
Celkem
1,00
0,10
3,00
4,00
0,50
0,40
9,00
Tabulka č. 1: Porovnání nákladů u jedné analýzy tenzidů v eurech
HL_Surfuctants_CZ_DOC042.85.20015.Feb08_10.indd 3
Náklady (€)
Kyvetový test LANGE
4,32
0,50
0,00
4,82
Značné snížení nákladů
V tabulce č. 1 je uvedeno porovnání relativních nákladů v případě tradiční analýzy
a v případě analýzy pomocí kyvetových
testů LANGE. Jak vyplývá z tabulky,
celkové náklady na test jsou přibližně
o 50 % nižší v případě analýzy za využití
kyvetových testů.
Za jeden rok společnost NUOVE ACQUE
provádí kolem 1 500 stanovení celkového obsahu tenzidů pomocí kyvetových
testů LANGE (aniontové, neionogenní
a kationtové), díky nimž se kromě práce
obsluhy ušetří nejméně 20 000 eur za
rok (a to hovoříme pouze o tenzidech!).
Bezesporu vynikající výsledky
Příliš vysoký obsah tenzidů může mít
negativní vliv na čistírnu tím, že se zpomalí dekantace kalu. Tradiční postup je
opět zdlouhavý a obtížný a předpokládá
extrakci škodlivými rozpouštědly, např.
chloroformem. Díky kyvetovým testům
LANGE místo tradičních postupů je vše
snadnější, rychlejší, čistější a levnější.
Zároveň jsou výsledky kyvetových testů
rovnocenné s výsledky standardních
metod, což bylo prokázáno několika
nezávislými okružními testy.
29.2.2008 16:14:40
KYVETOVÉ TESTY_ÚDAJE
Analýza tenzidů s HACH LANGE
Přehled kyvetových testů LANGE na analýzu tenzidů
Tenzidy
Aniontové
Kationtové
Neionogenní
Neionogenní
Neionogenní
Kyvetový test
LCK332
LCK331
LCK333
LCK334
LCK433
Rozsah měření
0,2 - 2,0 mg/l
0,2 - 2,0 mg/l
0,2 - 6,0 mg/l
0,1 - 20 g/l
6 - 200 mg/l
Metoda
MBA
CTAB
TBPE
CTAS
TBPE
Služby HACH LANGE
Označení rizika
Xn
F, Xn
Xn
Xn
Xn
Máte-li zájem o bližší informace,
konzultaci či vyřízení objednávky,
kontaktujte nás.
Podpora našeho technického
personálu přímo v terénu.
Zajištění kvality, standardní
a zkušební roztoky, ověření přístrojů.
Semináře a konference:
Školení a výměna zkušeností
pro analýzu v praxi.
www.hach-lange.com
Aktuální a spolehlivé internetové
stránky, soubory ke stažení,
informace.
Záruka dodržení právních předpisů
a ochrany životního prostředí díky
zpětnému odběru použitých činidel.
Obr. 2: Kyvetový test LANGE LCK433 pro
neionogenní tenzidy
Obr. 3: Spektrofotometr DR 3800 sc s čtečkou
čárových kódů (IBR), barevným TFT displejem, obrazovkou ovládanou dotykem, atd. pro
230 naprogramovaných metod HACH LANGE
a 50 uživatelských metod.
Vysoce hořlavý
Zdraví škodlivý
HL_Surfuctants_CZ_DOC042.85.20015.Feb08_10.indd 4
DOC042.85.20015.Feb08
Symboly nebezpečných látek
pro LCK331-334 a LCK433
29.2.2008 16:14:40