Newsletter 3/2009

Transkript

Newsletter 3/2009
NEWSLETTER
3/2009
koordinátora rozvoje cyklistické dopravy v ČR
Konference, semináře, workshopy
ČESKO JEDE, 15. 1. 2010, Brno
Pracovní workshop k přípravě společného projektu Asociace turistických regionů (ATUR) a Centra dopravního výzkumu,
s pracovním názvem Česko jede, jehož cílem
je vytvořit kvalitní nabídku pro aktivní turistiku zejména pro cyklisty a to i zahraniční, se
bude konat v rámci veletrhu Regiontour/Go
v Brně v pátek dopoledne. Workshop bude trvat
asi dvě hodiny a naváže na něj schůzka pracovního týmu Stezky železné opony (Iron
Curtain Trail, ICT), na kterou zve dotčené
zástupce regionů a obcí Nadace Partnerství, která aktivity udržitelné turistiky kolem
železné opony v Česku koordinuje.
Více na www.cyklostrategie.cz v sekci
AKCE, …
VELO-CITY Global, 22.-25. 6. 2010, Kodaň
Po letošní evropské VELO-CITY konferenci
v Bruselu konané vždy po dvou letech, bude
příští rok v červenci hostit dánská Kodaň
světovou VELO-CITY konferenci. Internetové stránky konference i registrace jsou již
v provozu, termín pro přihlášky prezentací
je 11. ledna 2010.
Více na: www.velo-city2010.com.
NEWSLETTER koordinátora rozvoje cyklistické dopravy v ČR • 3/2009 • strana 1
Do práce na kole – jde to i u nás v České republice
Řada evropských zemí podporuje zaměstnavatele, aby zvýšili podíl služebních jízd na kole.
V České republice je využívání firemních jízdních kol zatím na samém počátku.
Používání automobilů pro služební účely je mezi českými zaměstnavateli běžnou praxí, o jízdních kolech to zatím příliš neplatí. Jízdní kolo je přitom velmi zajímavou alternativou, především na kratší cesty v městském prostředí. Podle zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů a 235/2004 Sb. o dani z přidané
hodnoty přitom lze jízdní kolo zahrnout mezi uznatelné náklady. „Ze strany finančních úřadů se mohou
přirozeně objevit dotazy,“ říká k tomu právník a daňový poradce Petr Vít. Stejně jako u automobilů by
ale mělo postačit dodání knihy jízd.
Přestože některé profese k užití jízdního kola přímo vybízejí (například poštovní doručovatel, městský
strážník apod.), služební bicykly u nás zatím patří mezi výjimky. Příkladem jde Ministerstvo životního prostředí, které na podzim zakoupilo dvě městská kola pro služební jízdy svých zaměstnanců. Ministerstvo dopravy zase
vybudovalo před svým sídlem na vltavském nábřeží rozsáhlé parkoviště pro kola s napojením na blízkou cyklostezku.
V řadě evropských zemí dnes fungují projekty, které mají
zvýšit podíl cyklistů ve městech. „V Belgii dostává zaměstnanec, který jezdí na kole do práce, od státu dotaci 0,20 euro
za každý ujetý kilometr. A mohu říci, že tato motivace opravdu funguje,“ uvedla na Bike Konferenci v Brně generální sekretářka Evropské asociace prodejců dvoukolých vozidel
Služební kolo maďarského pošťáka v Šoproni
(ETRA) Annick Roetyncková. Jiným pozitivním příkladem
je Nizozemí, které dotuje zaměstnanecké nákupy jízdních kol do ceny 749 eur bez DPH. Projekt britské
společnosti Cyclescheme patří mezi nejlépe propracované. Zaměstnanci tu splácejí kolo formou mzdových srážek, firmy tak šetří osobní náklady a navíc si náklady na pořízení kola mohou odepisovat z daní.
Podrobnější informace k tomuto tématu najdete na www.cyklostrategie.cz
Kalendář odborných akcí
se zaměřením na cyklistiku najdete v samostatném sloupci na našem webu
www.cyklostrategie.cz
Termín vámi plánovaných akcí koordinujte
s těmi již avizovanými. Informace o odborných konferencích, workshopech i s odkazem na podrobné informace o akci zasílejte
přímo do redakce newsletteru.
PF 2010
2010 nejvyšší čas do toho pořádně šlápnout!
Nové změny legislativy pro cyklisty
Na Ministertsvu dopravy byla z pověření náměstka ministra dopravy Iva Vykydala, vytvořena skupina pro začlenění rozvoje cyklistické dopravy do silniční legislativy. Jejím cílem
je připravit konkrétní návrh novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Skupina je složena ze zástupců Ministerstva dopravy a podřízených správních orgánů, Centra dopravního výzkumu, Policie České republiky, projektantů dopravních staveb a odborné veřejnosti.
První jednání této pracovní skupiny proběhlo 11. prosince a stěžejním tématem byla problematika
vymezení prostoru pro cyklistickou dopravu (cyklistické koridory, pruhy a stezky pro cyklisty)
a s tím související stanovení přesných pravidel pro vzájemné vztahy mezi cyklisty a ostatními
účastníky silničního provozu.
Po novém roce se budou projednávat další okruhy témat
související se „Zákonem 361”, ale i s „Vyhláškou 30”.
Zmiňovanému jednání předcházela již 14. října diskuse
nad náměty pro novelu vyhlášky č.30/2001 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Projednávané návrhy budou průběžně zveřejňovány
na www.cyklostrategie.cz v sekci Základní témata —>
cyklistická infrastruktura
NEWSLETTER koordinátora rozvoje cyklistické dopravy v ČR - Ing. Jaroslav MARTINEK - Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. • Krapkova 3, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 548 423 797 • GSM: +420 602 503 617 • E-mail: [email protected] • Skype: panathi1 • www.cyklostrategie.cz • Redakce: Ing. Radka ŽAKOVÁ
E-mail: [email protected] • GSM: +420 777 093 290 • Foto: redakce • Sazba: STUDIO VIRTUALIS s.r.o. • www.virtualis.cz • Uzávěrka čísla: 29. 12. 2009
Kraťasy aneb krátké zprávy
NEWSLETTER koordinátora rozvoje cyklistické dopravy v ČR • 3/2009 • strana 2
Plzeňské ´greenways´ získaly ocenění
Podél železné opony má vést třináctá EuroVelo trasa
Již po čtvrté udělovala Evropská asociace
Greenways ceny zeleným stezkám. Plzeň přihlásila do soutěže síť sportovně rekreačních tras
v údolích plzeňských řek, kterým se přezdívá
plzeňské ´greenways´. Jedinečný projekt, který
nemá v rámci České republiky obdoby, na sebe
upoutal pozornost i v konkurenci projektů ze
západní Evropy. Zástupce Útvaru koncepce a
rozvoje města Plzně, který projekt připravoval,
přivezl z Belgického St. Vith druhou cenu v kategorii mobility, a to jako první oceněný projekt
v této kategorii z bývalého východního bloku.
Více na: http://www.plzenskonakole.cz
New York - rodící se cyklistické velkoměsto
Zástupci dánské kampaně na podporu cyklistiky (Cycling Embassy of Denmark) ocenili
na kodaňské konferenci o klimatu starostu New
Yorku Michaela Bloomberga. „Cyklistická veřejnost se zájmem sledovala, jak jste postupně
začal měnit město New York na cyklistické
město jako součást aktivit udržitelného rozvoje,“ zaznělo při předávání ceny 15. prosince během paralelní konference 80 starostů velkých
měst o klimatu v Kodani. V New Yorku byla
v posledních dvou letech vybudována cyklistická síť v délce 350 kilometrů, což jen v posledním roce zvedlo počet cyklistů o 26%.
Obyvatelé New Yorku rádi připomínají, že to co
jde prosadit v této megapoli, musí jít prosadit
i jinde. Postup hodný následování, nemyslíte?
Zeleným pásem Evropy (Green Belt) má vést další z mezinárodních dálkových cyklotras EuroVelo.
Evropská komise, která si letos na jaře nechala vypracovat studii o dopadu sítě EuroVelo tras,
dostala se studií mj. doporučení podpořit vytvoření nové dálkové cyklotrasy podél železné opony.
Místa, kterými železná opona před dvaceti lety procházela, zahrnují národní parky a mnohá chráněná přírodní území. Některé oblasti jsou i po dvaceti letech ekonomicky zaostalejší a cykloturistika
jim jako jedna z forem udržitelného cestovního ruchu může ekonomicky pomoci. V maďarské Šoproni
proběhl počátkem prosince koordinační workshop za účasti zástupců zemí, kterými prochází střední
část železné opony. Zúčastnili se ho i Češi, pro které to byla již druhá pracovní schůzka k projektu,
který chce Evropská komise v následujících letech podpořit.
V ČR byl realizován projekt Iron Curtain
Greenway (Zelené stezky železné opony)
občanským sdružením Oživení. V rámci projektu byla vyznačena část trasy na českém
území a byly vytvořeny internetové stránky
greenbelt.oziveni.cz/cz/. „Musíme teď shromáždit dostupné informace o stávajících podmínkách, ale i překážkách plánovaného projektu,
které za ČR postoupíme Evropské cyklistické
federaci,“ říká Daniel Mourek z Nadace Partnerství. To je jeden z prvních kroků, který bude
třeba během dvou až tříletého přípravného
období udělat, teprve poté se dá očekávat
z Evropské komise výzva k podpoře ICT. Další
pracovní schůzka českého týmu se uskuteční
na Regiontouru v Brně.
M. Cramer s navrhovaným logem Stezky železné opony
„Přál bych si, aby se z bývalého pásu smrti kolem železné opony stal pás života,“ uvedl iniciátor
myšlenky mezinárodní cyklotrasy kolem železné opony, německý europoslanec Michael Cramer
ve svém závěrečném vystoupení na workshopu. „Stezka železné opony je jednou z cest, jak mladým
ukázat, jak byla Evropa před dvaceti lety rozdělena,“ dodává.
Kontakt: Daniel MOUREK, [email protected], telefon: 274 816 727
Rozhovory s osobnostmi, co jezdí na kole
Jaký je jejich vztah ke kolu i k jeho používání
– to se můžete dočíst v sérii rozhovorů, které
s významnými osobnostmi české společnosti připravuje Jitka Vrtalová. Společný projekt
portálů Praha cyklistická a NaKole.cz představuje mj. profesorku Illnerovou, ministra Slamečku, dánského velvyslance v Praze Ole Moesbyho
či profesora Pafka. Souhrn odkazů najdete
na www.cyklostrategie.cz v sekci Úvod – rozhovory. A již se můžete těšit na další…
Baltské státy chtějí podpořit cykloturistiku
Baltské státy jednají o vytvoření společného turistického portálu, který by měl poskytovat informace mj. pro cyklisty. Chtějí také
vybudovat lepší zázemí pro cykloturistiku.
Cílem společné propagace v oblasti cestovního ruchu pod značkou „Balt“ je lepší konkurenceschopnost oblasti Středomoří.
O zasílání newsletteru si pište na:
[email protected]
V Bruselu ocenili projekt Bezpečné cesty do školy
Sdružení Pražské matky převzalo od místopředsedy Evropské komise Antonia Tajaniho
zodpovědného za dopravu cenu za projekt Bezpečné cesty do školy. Ocenění Road Safety
Awards každoročně uděluje Evropská komise firmám, institucím či neziskovým organizacím. Pražské matky uspěly v kategorii neziskových organizací.
V rámci tohoto projektu školáci a studenti mapují své cesty do školy a posuzují bezpečnost
ze svého úhlu pohledu – jako chodci nebo cyklisté – a s projektanty pak navrhují změny, které
jim mají cestu do školy usnadnit a umožnit jim samostatný pohyb. Spolu s úřady i policií pak
vyjednávají své návrhy.
Děti se tak učí nejen rozeznávat riziková místa a situace, ale i občanské odpovědnosti. „Strefily
jsme se hned do několika priorit, které si ve svém směřování k vyšší bezpečnosti Evropská unie
zvolila a na konferenci vyhlásila,“ vysvětluje předsedkyně sdružení Jarmila Johnová a dodává:
„Je to ohled na nejzranitelnější účastníky silničního provozu při organizaci dopravy i navrhování
dopravní infrastruktury, sdílení odpovědnosti a zaměření pozornosti na děti. Hodně se zde mluvilo
i o podpoře cyklistiky ve městech a udržitelných způsobech dopravy včetně hromadné.“
V současné době mají pražské školy možnost přihlásit se do dalšího ročníku Bezpečných cest
http://www.prazskematky.cz. Vybrané z nich získají finanční podporu města na realizaci školních projektů. Podobné aktivity pro mimopražské školy podporuje grantovým programem
Na zelenou Nadace Partnerství http://www.nadacepartnerstvi.cz.
NEWSLETTER koordinátora rozvoje cyklistické dopravy v ČR - Ing. Jaroslav MARTINEK - Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. • Krapkova 3, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 548 423 797 • GSM: +420 602 503 617 • E-mail: [email protected] • Skype: panathi1 • www.cyklostrategie.cz • Redakce: Ing. Radka ŽAKOVÁ
E-mail: [email protected] • GSM: +420 777 093 290 • Foto: redakce • Sazba: STUDIO VIRTUALIS s.r.o. • www.virtualis.cz • Uzávěrka čísla: 29. 12. 2009

Podobné dokumenty

Příloha - Legislativa

Příloha - Legislativa styl se později v dospělém věku mění už jen velmi těžko,“ dodává Zdeněk Hamřík. „Česká republika potřebuje doslova rozhýbat,“ komentuje výsledky národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek. Návyky z...

Více

Newsletter 1/2013

Newsletter 1/2013 Národní cyklokonference ČR, 16.-17. 9. 2013 Pardubice - tradiční bienále velké národní cyklokonference proběhne tentokrát místo na jaře na podzim. Veškeré informace budou postupně zveřejňovány na w...

Více

Newsletter 6/2012

Newsletter 6/2012 Jakou dopravu ale nazýváme udržitelnou? Co je to udržitelný dopravní systém? včetně parkování a odstavení k minimalizaci pohybu nákladních vozidel pro zásobování po městě a řešení logistiky obecně....

Více