společenství 12

Transkript

společenství 12
Třebíčská Nokturna pokračují…
V pátek 22. května 2014 uvedlo Katolické gymnazium
Třebíč své již 76. nokturno. Tentokráte bylo představeno
komorní trio v pořadu “Moderna dechem klasika“ (D.
Drápelová-klavír, M. Kříž-klarinet, V. Procházka-fagot)
s recitací Veroniky Hrůzové. Zněly skladby L. V. Bethovena, A. Vivaldiho, J. Pauera, M. I. Glinky, A. Tasmana.
Interpreti měli za sebou již řadu zahraničních koncertů
a protože pokračují v dalším studiu JAMU, tak i tento
večer byl pro posluchače bohatým kulturním zážitkem,
který byl odměňován potleskem. Příští Nokturno se koná
v atriu KG dne 27. června již od 17. hod. pod názvem (NE)
známá Musica Animata. Jste zváni, přijďte!
J.Č
Skončila poslední vyučovací hodina. „Jsi paroháč!“ vykřikl na Marka spolužák s přezdívkou
Rambo. A zamával rukama u své hlavy naznačujíc tak parohy. Marko nebyl žádný rváč ani silák,
ale hloupý také nebyl. Věděl, že kdyby si začal
s Rambem a jeho partou, prohrál by. Snažil se zachovat klid, ale když se k Rambovi přidali jeho komplicové,
draly se mu do očí slzy. Rychle proto naházel do tašky
sešity a utekl ze třídy. Odpoledne na družinovce Jelenů si skautíci všimli zarudlých očí i zamlklosti Marka
a vytáhli z něj jeho příběh: „Při vyšetřování jsem musel
přiznat, že jsem viděl, jak Rambova parta sprejem ničí
šatnu, a když se doslechli, že chodím do skautu k jelenům, jsem pro ně šprt, práskač a paroháč.“ – „Neboj se, ono také
na ně dojde, říká se, že když se někdo někomu posmívá, určitě se
mu to vymstí.“
Dohodli se, že se o jelenech dozví co nejvíce. Za název družiny
se nesmí nikdo stydět. A tak nějaký čas všichni sháněli co nejvíce
znalostí o životě těchto nádherných zvířat. Vrcholem byl zájezd
na Šumavu. A tam se jim podařilo spatřit stádečko laní s majestátním jelenem. Byl to silný prožitek. Marko se v hodině češtiny
přihlásil na mluvnické cvičení a bez ostychu hovořil před třídou
o výpravě za jeleny, o oddíle, skautingu a o všem, co v družině
děláme. Svým jistým vystupováním dal najevo, že má nad partou
drzých posměváčků v tomto směru převahu. Třída mu zatleskala,
útoky Rambovců přestaly a Marko si získal znovu své postavení.
Jean
T Ř EB Í Č Š T Í FAR N Í CI
Motto: „Lidé, kteří se smějí, nikdy nestřílejí.“
„Dneska jsme měli k obědu Rentgenovou kachnu. Samé kosti a žádné maso.“
„Teprve dodržování skautského zákona dělá z kluka skauta. Co nedobrého vypustíš ze svého života ty, Píďo?“ – „Špenát.“
„Kluci, kdo nemá dnes ještě dobrý skutek, může mi umýt ešus.“
„Doma ne a ne usnout a na táboře spím jako dudek.“ – „To ti teda
závidím, já bych na stromě neusnul ani za nic.“
„Nač je na buzole vzadu to zrcátko?“ – „To když zabloudíš a porouchá se ti buzola, podíváš se dozadu a hned vidíš, kdo zabloudil.“
„Bratře Balů, jaké to bylo na vašem táboře, když jsi byl ještě vlčetem?“ – „Tak to bylo všechno jiné. Tenkrát, když jsem koupil 5 kg
brambor, tak jsem je nemohl ani unést – tolik jich bylo.“
Zprávy
Skauti dokončují celoroční hru „Patnáctiletý kapitán“. Vrcholí
přípravy na tábor. Opravují se podsady, doplňuje se nářadí, plánují
se celotáborové hry, nezapomíná se ani na duchovní výchovu, polní mše sv. apod.
Rikitan
NAŠE SPOLEČENSTVÍ vydává FIBOX, s.r.o. • Registrováno OÚ Třebíč pod značkou MK ČR E11637. Vychází jako čtrnáctideník. Redakční rada: M. Doležalová, M. Dudíková, F. Fiala, E. Fruhwirtová, M. Paločková, Rikitan, V. Oplatek, K. Tomek, J. Červínek, J. Holík, J. Dobeš. Digitálně tiskne a vydává: FIBOX s.r.o., Průmyslová 159, 674 01 Třebíč, tel.: 568 422 602, email: [email protected] • Příspěvky zasílejte emailem na [email protected]
12
Ročník XXIV. • 8. června 2014 • 5 Kč
Známe se
Představení CHARITY
Z Boží přírody
Šťavel – je podobný jeteli, kvete bílými kvítky, je nakyslé chuti,
ve větším množství je jedovatý. Je zajímavý svou ochranou proti
spásání. Když opatrně přistoupíš k několika plně do ploch rozloženým lístkům a silně zadupeš nebo je rychle pohladíš, aby se
zatřásly, za pár minut se lístky zcela složí a sklopí k lodyze, čímž
se stanou pro případného býložravce méně nápadné a nestojící
za konzumaci.
FA R N Í K Ů M
SPOLEČENSTVÍ
naše
V galerii Ladislava Nováka v Třebíči byla dne
28. 5. 2014 zahájena výstava V. Fischera s názvem: “Brabenci a létající stroje“. Autor výstavy
je z Ústí n. Labem a představuje tu „úsměvné“
modely, které jsou plně obsazeny mravenci. Jako bychom
se přenesli do počátků technických zázraků, počátků létání s modely vzducholodí, balonů
a letadel, i s jeřáby a lodí. Vše je tu
ze dřeva umně spojených „třísek“
s polepem. Postavičky pilných
mravenců obdivovaly i děti. Je to
dobrý námět, jak odvést zájem dětí
od nešvarů dnešní doby. I tato nenápadná výstava stojí za shlédnutí
potrvá až do 20. 7. 14.
Trampoty s jelenem
Skautskou stopou
zprávy
Zajímavá výstava…
Kuchařová Marie
vedoucí středisko sv. ANEŽKY
O „Noci kostelů“, jaká byla?
V Třebíči jsme mohli v pátek 23. 5. 2014 procházet 6-ti otevřenými kostely
a nahlédnout i do modlitebny. V celé ČR bylo otevřeno na 1000 kostelů
a modliteben s 6000 programy. V kraji Vysočina to bylo více než 50 otevřených kostelů. První „Noc kostelů“ byla v sousedním Rakousku ve Vídni již v r. 2005 v ČR pak v r. 2009 a první česko-slovenská „Noc kostelů“
byla v r. 2011.
I letos bylo v programové nabídce „Noci kostelů“ z čeho vybírat a kam
a ve který čas „vykročit“ s poutnickým pasem. Na všech místech se mohli návštěvníci seznámit s historií kostelů při komentované prohlídce. Ti
mladší tradičně “šplhali“ na věže, nebo ulehli s rodiči pod „klenbou“
v kapli sv. Josefa v kostele sv. Martina, aby naslouchali vyprávění o. Jiřího.
K návštěvě lákaly rozžaté svíce v kryptě baziliky sv. Prokopa a P. Marie,
zahrádka u baziliky s bylinkami (všiml si jí i tisk) či farní kavárna u kostela sv. Martina. Ta byla v „plném provozu“ s bohatou nabídkou výborných
koláčů a pečiva až do pozdních hodin. Zaujaly i koncerty v kostele sv.
Martina (Serafín s Svatomartinský sbor), na tablech tu byly vystaveny zajímavé „noty“dob prastarých či dílo Charity. Nelze vyjmenovat všechny
aktivity v bohatém programu, které by
nebyly naplněny, nebýt Vás, obětavých
dobrovolníků! Všem upřímné díky!
Pozn. Motto z evangel. kostela: “Aby
všickni jedno byli“ bylo dokonce logem
návštěvy sv. Otce Františka po Svaté zemi
ve dnech 24.-26.5.14 (na logu je sv. Ondřej
a sv. Petr ve vlnách na společné lodi)
J.Č
STŘEDISKO SV. ANEŽKY
Pod hlavičkou Střediska sv. Anežky najdete
• Charitní ošetřovatelskou službu Třebíč
(sestřičky v terénu) a
• Půjčovnu pomůcek.
Sv. Anežka Česká pocházela z přemyslovského rodu v Čechách. Jako královskou dceru ji chtěli několikrát provdat
nejen za krále, ale i za císaře. Ona však
dala přednost službě poníženému Kristu
a životu v dokonalé chudobě. Založila špitální bratrstvo, z něhož se díky ní stal řád
křižovníků s červenou hvězdou a první
klášter klarisek v Praze. Po 46 let zde žila
jako strážný anděl národa. Jak napsal Jan
Pavel II.: "Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala
Serafin
(Pokračování uvnitř čísla)
Příští číslo vychází 22. 6.
Svatomartinský sbor
Kalendář
PO 9.
června
Bohoslužby
Sv. Efréma Syrského,
jáhna a učitele církve
ÚT 10.
června
ST 11. Památka sv. Barnabáše, apoštola
června
ČT 12.
června
PÁ 13.
června
SO 14.
června
Památka sv. Antonína z Padovy,...
Sobotní památka
Panny Marie
NE 15.
SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
června
PO 16.
června
ÚT 17.
června
ST 18.
června
ČT 19.
června
Sv. Jana Nepomuckého Neumanna,...
PÁ 20.
června
SO 21.
června
NE 22.
června
Památka sv. Alise
Gonzagy,...
12. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Slavnost TĚLA
A KRVE PÁNĚ
Vysvětlivky:
7
M
715
M
715
M
715
J
715
M
800
B
700
B
1000
B
715
M
715
M
715
M
715
J
715
M
800
B
700
B
1000
B
15
18
B
1800
1800
J
B
00
16
1800
M
B
800
1800
M
B
1630
1730
1800
B
M
J
00
00
18
17
1900
M MÐG
M
J
730
800
900
J
M
J
1800
1800
1030

M
J
00
18
B
1800
1800
J
B
1600
1800
M
B
00
8
1800
1800
B
 B zrušeno M
1630
1800
B
J
1700
1800
1900
M
M MÐG
J
30
00
7
8
900
M
J
J
00
30
18
1800
10
M
zrušeno M
J
00
Zveřejněný pořad bohoslužeb k 6. 6. 2014, 10:00.
Místa: M - Kostel sv. Martina | B - Bazilika sv. Prokopa | J - Farnost Třebíč - Jejkov | HÚ - Horní Újezd u Tř. | Rok - Rokytnice n. Rok. | Výč - Výčapy | Sta - Stařeč | Sla - Slavice | DDC- Domov důch. manž. Curieových |
DDH - Domov důch. Hájek | DDK - Domov důch. Kubešova | DDKo - Domov důch. Koutkova | C+M - Sousoší sv. Cyrila a Metoděje | - Kostel Nejsv. Trojice na hřbitově | - Nový hřbitov - modlitba za zemřelé | KG - Katolické gymnázium v Třebíči | KC- pobožnost křížové cesty | T- kaple v Týně
Aktivity: - Dětská mše svatá |  - Pozor, změna začátku |  - Bohoslužba slova |  - poutní mše | MÐG - Medjugorská
pobožnost | REK - Rekolekce třebíčského děkanství | SS - Slavnost světla | - návštěvy nemocných | - svatební liturgie | ? - Přesný čas bude upřesněn
Akce
Poradna Ruth Třebíč
srdečně zve všechny muže - otce
na setkání s Mgr. Miroslavem Šamalíkem
Postavení muže v rodině
a ve společnosti
v úterý 17. 6. od 17,00 hodin
na ul. Vltavínská 1376 v Třebíči
(Dům s peč. službou, přízemí)
Povídání o roli muže v dnešní rodině i společnosti. Více se dozvíte o tom, jaká jsou očekávání žen a mužů, co nás spojuje a rozděluje
a jak to všechno ve zdraví přežít.
Psycholog Mgr. Miroslav Šamalík pracuje
v Oblastní charitě Blansko, kde se věnuje rodinnému poradenství, poradenství osobám
se zdravotním postižením, osobám týraným
a zneužívaným. Předtím působil ve Speciálně
pedagogickém centru v Blansku a pedagogicko-psychologické poradně v Boskovicích.
Vstupné dobrovolné.
Je nutno se na akci přihlásit do 13.6.
telefonicky na mobil
605 372 765, 775 613 622
e-mailem:
[email protected] nebo prostřednictvím internetové přihlášky v sekci Poradny Ruth Třebíč na
www.trebic.charita.cz
•• Modlitby 24-7 odstartujeme v den Letnic
8. června v 16.30 společnými modlitbami
chval v místnosti 24-7. Hálkova 1305/4(2)
nad vlakovým nádražím. Tématem tohoto běhu je Joel 2/16. Další info na: http://
www.modlitby24-7.cz/trebic/
•• Náměšťfest 2014, festival křesťanské kultury v Náměšti nad Oslavou. Zahájení
12. června v 19.00 koncertem skupiny
Javory, vstupné 150,- Kč. Občerstvení
zajištěno, dětský koutek, vstupné dobrovolné na ostatní program. Více informací
na www.namestfest.cz.
Poděkování za Postní almužnu.
V Oblastní charitě Třebíč se z farností
shromáždilo 168 postních schránek, které
obsahovaly 45 353 Kč. Peníze budou věnovány na péči o seniory a těžce nemocné či
lidi s postižením v charitní pečovatelské
službě, osobní asistenci, rané péči, Domovince, stacionáři Úsměv, dále na činnost
Domova pro matky s dětmi v obtížné
situaci a na humanitární pomoc. Všem,
kteří jste se do postní almužny zapojili,
děkujeme!
Známe se?
(Pokračování seznámení se střediskem sv. ANEŽKY)
bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat
útěchu a vlévat novou naději."
Sv. Anežka je pro nás velkým vzorem a jako ona se chceme
svou prací lidem přibližovat a vlévat nemocným naději.
Sestřičky se snaží o zajištění kvalitní zdravotní ošetřovatelské péče klientovi (pacientovi) v jeho domácím prostředí, samozřejmě ve spolupráci s rodinou.
Ošetřovatelská péče je předepisována praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem při hospitalizaci v nemocnici, je hrazena z veřejného zdravotního pojištění (VZP
a ostatní pojišťovny) a zajišťována kvalifikovanými zdravotními sestrami.
Klienty jsou nejčastěji senioři, chronicky, dlouhodobě
či onkologicky nemocní a lidé léčící se po akutních onemocněních.
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje zdravotní výkony jako odběry krve a jiného biologického materiálu,
převazy a ošetření chronických či akutních (pooperačních) ran, péči o stomie, aplikaci injekcí a inzulínů, péči
o permanentní močové katetry, měření a kontrolu fyziologických funkcí (např. krevní tlak, cukr v krvi), měření
a kontrolu saturace (kyslík v krvi), ošetřovatelskou rehabilitaci po operacích, úrazech, mozkových příhodách
apod., péči o pacienta v terminálním stavu (péče o umírajícího) a další.
Dále poskytuje poradenství a půjčování kompenzačních
pomůcek – polohovací lůžka, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, toaletní křesla, chodítka, zvedací zařízení,
kyslíkový oxygenerátor, aj.
V případě, že si nejste něčím jistí a máte dotazy, neváhejte
a zavolejte nám.
KONTAKT
Vedoucí/vrchní sestra: Bc. Marie Kuchařová
Karlovo nám. 41/30, 674 01 Třebíč
tel: 568 420 002, mob: 608 860 175
e-mail: [email protected]
PŮJČOVNA POMŮCEK
Kontaktní osoba: Martina Mišková
Koutkova ul. 1/213, 674 01 Třebíč
tel: 731 638 212
e-mail: [email protected]
Prosba o pomoc.
Dobrovolnické centrum Oblastní charity Třebíč hledá 2 – 3 dobrovolnice (maminky na MD, ženy v domácnosti nebo důchodkyně) k občasnému roztřídění
textilu a ošacení v bazaru BALTAZAR v Třebíči Borovině. Jedná se o čistou a lehkou práci. Zájemkyně
se mohou přihlásit v sídle Oblastní charity Třebíč
v ulici Leopolda Pokorného 15, tel. 568 408 482,
775 179 314, e-mail: [email protected],
nebo u p. Milana Součka e-mail: [email protected], tel. 731 193 424.
Do Vaší knihovny
Bernard Peyrous :
Život Marty Robinové
Běžná cena: 279,00 Kč
V originále „Vie de Marthe Robin“
Marta Robinová je bezpochyby jednou z nejpodivuhodnějších postav církve 20. století. Tato prostá
francouzská venkovanka, od osmnácti let ochrnutá,
dospěla za svůj život do hloubky sjednocení s Kristem, kterou známe jen u největších mystiků. Každý
pátek prožívala na svém těle i duši utrpení Páně. Měla
od Boha nadpřirozený dar moudrosti, dar prorokování a mnohá jiná charismata. Na svém statku přijala
přes sto tisíc návštěv, mezi nimi mnoho význačných
osobností své doby. Mnoha lidem poskytla radu nebo
útěchu, bezpočet jich nesla v přímluvné modlitbě. Vojtěch Kodet -
Svatodušní obnova (MP3)
Běžná cena: 99,00 Kč
1. Co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují (1Kor
2,9) 2. Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?
(Řím 8,35) – 39:40 3. Miluješ mě více než ti zde? (Jan
21,15) 4. Boží láska je nám vylita do srdce (Řím 5,5)
5. Budete mi svědky (Sk 1,8) – 47:13 6. Kdo žízní, ať
přijde... (Jan 7,37) Celkový čas: 2 hod. 52 min.
Záznam kázání a přednášek pronesených při duchovní obnově před Letnicemi v Praze-Liboci ve dnech
16.–18. května 2013; stopa č. 6 obsahuje kázání v rámci
duchovní obnovy v Olomouci-Hejčíně v květnu 2012.
Bible Reynek
Běžná cena: 7 600,00 Kč
Jedinečné vydání Bible v tzv. jeruzalémském překladu
obsahuje v této podobě dosud nepublikovaný soubor
více než stovky ilustrací významného českého malíře
a básníka Bohuslava Reynka.
Max Kašparů :
Do výšky volím pád
Běžná cena: 289,00 Kč
Premonstrátský jáhen, vystudovaný psychiatr a pedagog Max Kašparů vypráví o svém dětství a mládí,
o své konverzi, vzpomíná na nesnadné hledání povolání, hovoří o těžké situaci církve v dobách vládnoucího ateismu. Tehdy, za jedné bezesné noci, si vybavil
dávno zapomenutý verš Františka Halase: „Proti přitažlivosti zemské, do výšky volím pád.“ Připraveno ve spolupráci s www.knihydeml.cz

Podobné dokumenty

songs for god

songs for god sobota 19. června 2010 v 19 hod. v kostele sv. Martina v Třebíči Vstupné dobrovolné Více informací na laudes.animata.cz

Více

společenství 1

společenství 1 Místa: M - Kostel sv. Martina  |  B - Bazilika sv. Prokopa  |  J - Farnost Třebíč - Jejkov  |  HÚ - Horní Újezd u Tř. |  Rok - Rokytnice n. Rok.  |  Výč - Výčapy | Sta - Stařeč |  Sla - Slavice | ...

Více

RAMBO III, èasš 1, kapitoly 1-7

RAMBO III, èasš 1, kapitoly 1-7 aby ho zničil. Použil jsi své nejlepší výpady. Tak je to. Rambo se vzpřímil, stále nereagoval na hlučící dav. Někdo mu vrazil do ruky svazek nějakých bankovek. Ale ani to teď nebylo podstatné. Jedi...

Více

Leden - Nedělní listy

Leden - Nedělní listy Prožíváme první týdny nového roku 2008. Každý z nás je plný očekávání, co ten nový rok přinese a jaký bude. Jedno je ale pro nás skutečností, jako křesťané máme zaslíbení, že nejsme sami. To úžasné...

Více