zde prosím uveďte název výzkumné aktivity, pro kterou

Transkript

zde prosím uveďte název výzkumné aktivity, pro kterou
WP3
3.3a
MOSTY - EFEKTIVNĚJŠÍ KONSTRUKCE S VYŠŠÍ SPOLEHLIVOSTÍ A DELŠÍ ŽIVOTNOSTÍ
Příprava metodiky pro stanovení stavu existujících mostů
PŘÍPRAVA METODIKY PRO STANOVENÍ STAVU EXISTUJÍCÍCH MOSTŮ
(Část 1 – mosty ocelové)
Zpracovali: doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Martin Macho, prof. Ing. Michal Polák, CSc., Ing. Michal Netušil, Ph.D. (Fakulta stavební
ČVUT v Praze)
Souhrn
Výstupem bude metodika, která zpřesní postup pro
klasifikaci stavebního stavu mostů pozemních
komunikací a mostů železničních. Dále doplní a
zpřesní uváděné závady, na základě kterých se
stanovuje klasifikační stupeň stavebního stavu
mostu. V této části je popsána činnost v oblasti
ocelových mostů postižených korozí.
Výsledky ukazují dva významné závěry. Jednak
napětí v korozních důlcích je mnohonásobně vyšší
než průměrné napětí, viz Obr. 1, dále je patrná
disproporce mezi napětím ve stěně a přilehlých
úhelnících, tvořících dolní pásnici.
Oblast použití
Uplatnění metodiky se předpokládá pro činnost
projekční a při stanovení zatížitelnosti stávajících
mostů, dále ji bude možno využít při výkonu
činnosti správce a hlavních prohlídek, ke zpřesnění
hodnocení mostů.
Metodika a postup řešení
V roce 2015 probíhalo zejména podrobné
vyhodnocení zkoušek na korodovaných vzorcích
z mostu Opočno. Šlo o 4 podélníky délky cca 1200
mm, značně postižené korozí. Tyto podélníky byly
otryskány, proběhlo jejich laserové skenování za
účelem zjištění přesné geometrie a následně byly
podrobeny zatěžovací zkoušce. Při ní bylo měřeno
poměrné přetvoření uprostřed rozpětí a současně
v korozních důlcích.
Druhou aktivitou bylo měření na železničním mostě
Červená, kde byla na historické korozně
degradované konstrukci provedena statická,
dynamická a brzdná zkouška, společně s rozsáhlým
tenzometrickým měřením. S ohledem i na zjištěné
závěry přepočtu zatížitelnosti pak bylo následně
rozhodnuto o tvorbě fyzického modelu mostu a jeho
osazení ve větrném tunelu. Cílem je zpřesnění
stanovení součinitele síly cfx,0 a následně redukce
účinků větru, který je rozhodujícím faktorem při
výpočtu zatížitelnosti.
Obr. 1 Průběh normálového napětí v korozním důlku při
různé úrovni zatížení.
Činnost v roce 2015 byla zaměřena na stanovení
metodiky pro zohlednění korozního oslabení. Byly
zvoleny tři přístupy – A, B, C. A – pro každou část
řezu, dolní a horní pásnice, stěna, je použita
minimální tloušťka dané části, B – pro každou část
řezu, dolní a horní pásnice, stěna, je použita
průměrná tloušťka dané části, C – maximální
korozní oslabení z celého příčného řezu je
aplikováno na všechny části řezu.
Dle těchto pravidel byly stanoveny průřezové
parametry a stanovena únosnost prvku na základě
skutečně zjištěné meze kluzu.
Třetí oblastí bylo stanovení vlivu modelové
degradace na únosnost ocelového nosníku.
Výsledky
Obr. 2 Průběh deformace při zkoušce a elastické
únosnosti podélníku dle metod A, B, C pro vzorky B1, B2.
Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168
2015
Tab. 1 Porovnání metod stanovení
korozního oslabení A, B, C.
Korozní úbytek byl modelován pomocí otvoru ve
stojině o průměru 200 mm. Dle očekávání má defekt
stojiny zanedbatelný vliv na ohybovou únosnost.
V případě smykové únosnosti má však chybějící část
stojiny nezanedbatelný vliv na průběh smykového
napětí, zejména u podpory a to i v závislosti na
poloze, viz obr. 5.
ZS1: zatizeni
Napětí na tělese Tau-xz
Napětí na tělese
- xz [MPa]
136.1
111.6
87.2
62.7
38.2
13.7
-10.8
-35.3
-59.7
-84.2
-108.7
Max :
Min :
-133.2
136.1
-133.2
Y
Jak je patrné z obr. 2, nejblíže skutečnému chování
prvku je metoda B.
Další probíhající činností byla zkouška na
železničním mostě Červená. Jejím cílem bylo zjistit
reálné chování historické nýtované konstrukce, a to
jednak při dynamickém zatížení, jednak od brzdných
sil, jejichž hodnota je podle současných norem
mimořádně vysoká a je i příčinou nízkých hodnot
zatížitelnosti při přepočtech. Při zkoušce bylo
měřeno napětí ve 20 místech, bylo použito 9
snímačů zrychlení. Měřen byl průhyb geodeticky a
radarovou interferometrií.
X
Z
Obr. 5 Smykové napětí u podpory nosníku s otvorem.
Tělesa Max Tau-xz: 136.1, Min Tau-xz: -133.2 [MPa]
Analyticky lze vliv otvoru na smykovou únosnost u
spojitě zatíženého nosníku vyjádřit grafem na Obr.
6, kde je pro konkrétní výše popsaný nosník
zachyceno využití plného a oslabeného průřezu ve
smyku – relativně k využití 1,0 průřezu v podpoře
neoslabeného.
Obr. 6 Využití plného a oslabeného průřezu ve smyku.
Závěr
Obr. 3 Tvar mostu Červená a poloha měřených míst.
Výsledky ukazují jednak poměrně dobrou shodu
s numerickými modely (SUDOP Praha), současně i
nízké hodnoty napětí od reálných brzdných účinků.
Na běžné konstrukci je vybuzení normou
požadovaných brzdných sil téměř nereálné.
Výsledky budou v dalším roce dále zpracovávány.
Lze konstatovat, že v průběhu roku bylo získáno
množství cenných podkladů, které umožnují lepší
pochopení chování existujících konstrukcí, současně
ale i výsledků, které jsou použitelné při stanovení
zatížitelnosti mostů.
Literatura
[1] APPUHAMY, J., OHGA, M., KAITA, T.,
DISSANAYAKE, R. Reduction of Ultimate
Strength due to Corrosion – A Finite Element
Computational Method, International Journal of
Engineering, 2011, vol. 5, no. 2.
[2] ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí
– Hodnocení existujících konstrukcí.
[3] Směrnice Určování zatížitelnosti železničních
mostních objektů, SŽDC s.o., 2014.
Obr. 4 Napětí v příčníku v průběhu brzdění a rozjezdu. Je
patrné, že tyto hodnoty jsou poměrně nízké.
Numerická studie pokračovala stanovením vlivu
pozice a velikosti poškození stojiny na průběh
smykového a normálového napětí na modelovém
mostním nosníku o rozpětí 15 m výšky 800 mm.
Tento výsledek byl vytvořen s finanční podporou programu Centra kompetence TA ČR, projekt č.TE01020168
2015
Izometrie

Podobné dokumenty

Osobnostní profil studentů nelékařských

Osobnostní profil studentů nelékařských a studenty exaktních oborů. Toto zjištění se rozchází s výsledky studie Dostála, Plhákové a Záškodné (2014), z něhož vyplynulo, že v kvocientu empatie skórovali studenti oboru psychologie (pomáhají...

Více

sylabus

sylabus Mezi tancem a slzami. Bollywoodská kinematografie jako případová studie populární kultury. Vyučující: Jakub Machek FF UK, nám. J. Palacha, č. 409, středa 15.50-17.20

Více

2. přednáška - 15122 Ústav nosných konstrukcí

2. přednáška - 15122 Ústav nosných konstrukcí Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru Část 1-3: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena...

Více

Družicová radarová interferometrie pro sledování

Družicová radarová interferometrie pro sledování došlo východně od Bamského zlomu. Zajímavá je skutečnost, že největší rozdíly v deformacích nebyly zjištěny na rozdílných stranách zlomu, ale ne sever a jih od města Bam. Zatímco oblast severně od ...

Více

databáze nových a progresivních diagnostických metod se

databáze nových a progresivních diagnostických metod se • naplánování nového experimentu pro ověření uplatnění TSD při hodnocení únosnosti vozovek na síťové úrovni v ČR.

Více

Hodnocení hlučnosti vybraných povrchů vozovek

Hodnocení hlučnosti vybraných povrchů vozovek CESTI Workshop 2013 Hodnocení hlučnosti vybraných povrchů vozovek Autor: Ing Vítězslav Křivánek, Ph.D., CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury...

Více

pokročilé metodiky laboratorního a in-situ měření hluku dopravy

pokročilé metodiky laboratorního a in-situ měření hluku dopravy větší jen o 0,5 až 1,5 dB(A). Po vyloučení extrémní hodnoty 2,6 dB(A) byl průměrný rozdíl ze 14 měření 0,6 dB(A). Tyto výsledky odpovídají údajům z literatury [8] týkajícím se srovnávacích měření m...

Více

Sborník technických listů CESTI 2013

Sborník technických listů CESTI 2013 přísad na adhezi asfaltové směsi. Praha, 2012. Bakalářská práce. ČVUT FSv v Praze. [2] Valentin, J., Vavřička, J., Valentová, T.: Influence of Various Adhesion Promoters on Asphalt Behavior by Asse...

Více