Český návod v PDF

Transkript

Český návod v PDF
ENERGY SISTEM T5250 DVB-T Rekordér
Uživatelská příručka
Obsah
1.
Úvod ..................................................................................................................... 2
2.
Čelní panel............................................................................................................ 4
3.
Zadní panel .......................................................................................................... 4
4.
Dálkové ovládání .................................................................................................. 5
4.1
Popis tlačítek ...................................................................................................... 5
4.2
Vložení baterií .................................................................................................... 6
Použití dálkového ovladače .................................................................................. 6
4.3
5.
Připojení................................................................................................................ 6
6.
Uživatelské rozhraní – hlavní menu ..................................................................... 7
6.1
Nastavení ........................................................................................................... 7
6.2
TV/Rádio .......................................................................................................... 11
6.3
Multimédia ...................................................................................................... 13
6.4
Příslušenství ..................................................................................................... 16
7.
Sledování DVB-T vysílání .................................................................................... 16
7.1
Informace ........................................................................................................ 16
7.2
Přepínání stanic ................................................................................................ 17
7.3
Hlasitost .......................................................................................................... 17
7.4
Seznam stanic................................................................................................... 17
7.5
Audio kanály .................................................................................................... 17
7.6
Pauza vysílání ................................................................................................... 17
7.7
Oblíbené .......................................................................................................... 17
7.8
Teletext ........................................................................................................... 17
7.9
DVB-T titulky .................................................................................................... 18
7.10
Teletextové titulky ........................................................................................ 18
7.11
Programový průvodce ................................................................................... 18
7.12
Seznam stanic .............................................................................................. 18
7.13
MSM: Mozaika programů .............................................................................. 18
7.14
Chybová hlášení ........................................................................................... 19
8.
Řešení problémů ................................................................................................ 19
9.
Technické specifikace ........................................................................................ 20
10.
Prohlášení o shodě ......................................................................................... 20
1
1. Úvod
Pro zajištění bezpečnosti Vaší i ostatních osob v domácnosti, přečtěte si před
manipulací s produktem pečlivě bezpečnostní informace v této příručce.
Příručku uschovejte pro pozdější použití.
Tento symbol znamená, že tento produkt obsahuje dvojitou izolaci mezi
nebezpečným hlavním napětím a uživatelskou částí přístroje.
UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte
tento přístroj dešti ani vlhkosti.
Bezpečnostní doporučení:
-
Veškeré kabely umístěte tak, aby nebyly přiskřípnuté nábytkem a nechodilo
se po nich.
Nepoužívejte set-top box ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
Vyvarujte se navlhnutí přístroje.
Nevystavujte set-top box mrholení ani dešti.
Neumisťujte na horní kryt přístroje nádoby s tekutinou, například vázy.
Neumisťujte na horní kryt přístroje zdroj otevřeného ohně, například svíčky.
Odvětrávání
Štěrbiny a otvory v krytu přístroje jsou určeny pro jeho bezvadné odvětrávání.
Překrytím těchto otvorů např. dekorační textilií může dojít k přehřátí přístroje. NIKDY
nenechávejte děti strkat do otvorů cizí předměty.
Servis
Set-top box neobsahuje žádné součásti, opravitelné uživatelem.
Likvidace baterií
Ujistěte se, že jsou vybité baterie z dálkového ovladače likvidovány bezpečně. Nikdy
nevhazujte baterie do ohně a nevyhazujte je spolu s domovním odpadem. Poraďte se
s místním úřadem ohledně ekologické likvidace.
Čištění
Před čištěním set-top boxu jej VŽDY vypojte z elektrické sítě.
Nepoužívejte tekuté nebo sprejové čističe.
Produkt čistěte pouze jemným, vlhkým (nikoliv mokrým) hadříkem.
2
T5250 – údržba a péče
Umístěte produkt v dobře větrané místnosti
Nevystavujte produkt přímému slunci či mrazu
Kolem produktu ponechte alespoň 10cm prostor
Nerozebírejte, neopravujte ani nepřestavujte
produkt
Neumisťujte do blízkosti přístroje nádoby
s tekutinou, jako skleničky nebo vázy
Nepokládejte na kryt přístroje žádné předměty
3
2. Čelní panel
1.
2.
3.
4.
5.
POWER: Hlavní síťový vypínač set-top boxu
Stavová dioda: Indikuje stav přístroje: červená – vypnuto, zelená – zapnuto
IR senzor: infračervený přijímač povelů dálkového ovladače
Kanál nahoru/dolů: slouží k volbě stanic bez dálkového ovladače
USB konektor: slouží k připojení USB paměťového média
3. Zadní panel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
RF IN: Konektor pro připojení antény
RF LOOPTHROUGH: Konektor pro rozvod anténního signálu k dalšímu zařízení
COAXIAL: Konektor digitálního S/PDIF RCA audio výstupu
VCR SCART: AV výstup pro připojení k video/DVD rekordéru
TV SCART: AV výstup pro připojení k televizoru
NAPÁJENÍ: Hlavní napájecí šňůra
4
4. Dálkové ovládání
4.1 Popis tlačítek
1. STANDBY: Zapíná/vypíná set-top box
2. MUTE: Vypíná/zapíná zvuk
3. MENU: Vstupuje do hlavního menu
4. CH+/-: Volič kanálů, procházení menu
5. VOL+/-: Volič hlasitosti, procházení menu
6. RECLIST: Seznam nahraných pořadů
7. ČÍSELNÍK: Klávesy pro přímou
programů nebo zadávání čísel
volbu
8. TV/RADIO: Přepínač mezi DVB-T TV/rádio
9. AUDIO: Volič zvukového režimu stereo (LR),
levý kanál (LL), pravý kanál (RR)
10. BAREVNÁ
TLAČÍTKA:
Různé
funkce
v teletextu nebo jiných režimech a menu.
ČERVENÉ: funkce SLEEP
ZELENÉ: funkce LIST
ŽLUTÉ: MSM – mozaika programů
11. RECORD: Ruční nahrávání pořadů
12. STOP: Konec nahrávání nebo přehrávání
13. DTV/VCR: Přepíná mezi VCR vstupem a DTV
výstupem
14. INFO: Zobrazí informace o sledovaném
kanálu nebo přehrávaném pořadu
15. PLAY/PAUSE: Pauza a spuštění programu
16. EPG: Detailní programové informace
17. EXIT: Návrat do předchozí nabídky
18. OK: Potvrzení volby
19. FAVORITE:Seznam oblíbených programů
20. GAME: Gomoku, kalendář, kalkulačka
21. RECALL: Přechod mezi posledními kanály
22. SUBTITLE: DVB titulky (jsou-li dostupné)
23. TEXT: Teletext (je-li dostupný)
24. REW: Přetáčení zpět
25. FWD: Přetáčení vpřed
5
4.2 Vložení baterií
Odejměte kryt baterií na zadní stěně dálkového ovladače a vložte 2x AAA baterie
podle vyznačené polarity. Poté kryt uzavřete.
4.3 Použití dálkového ovladače
Dálkový ovladač namiřte přímo na digitální set-top box. Dálkový ovladač má dosah
až 7 metrů a IR čidlo přijímá signál v úhlu 60 stupňů.
5. Připojení
K digitálnímu set-top boxu můžete připojit anténní přívod, televizor, video/DVD
rekordér či zvukovou aparaturu domácího kina. Popis konektorů najdete v kapitole 3.
Upozornění: Ujistěte se, že napětí v zásuvce odpovídá parametrům uvedeným na
zadní stěně přístroje.
Pokud připojujete přijímač k dalším přístrojům (TV, VCR, zesilovač), postupujte dle
instrukcí k přístroji. Před zapojováním konektorů odpojte všechny přístroje od
elektrické sítě.
6
6. Uživatelské rozhraní – hlavní menu
Při prvním připojení T5250 automaticky naskočí volba Setup->Installation pro
naladění TV a rádio stanic v DVB-T. Jakmile je ladění dokončeno a kanály jsou
uloženy od databáze, můžete sledovat digitální televizní vysílání nebo poslouchat
rozhlasové stanice.
Stiskněte <MENU> pro vstup do hlavního menu, viz obr. 1.
Stiskněte <INFO> pro zobrazení informací o verzi systému T5250.
Obr. 1: Hlavní menu – Setup
6.1 Nastavení
Nastavení systému, viz obr. 1.
6.1.1
Instalace
Obr. 2: Setup – Instalace
Obr. 3: Setup – Instalace (pokr.)
Zvolte parametry příjmu a reprodukce programů T5250 (viz obr. 2, 3).
Nastavení antény
Antenna Setting – zapnutí/vypnutí napájení antény +5V.
Upozornění: funkci aktivujte pouze s aktivními anténami se zesilovačem!
7
Nastavení země
Country Setting – volba oblasti příjmu pro automatické a ruční ladění a volbu
časového pásma.
Nastavení OSD jazyka
OSD Language – volba komunikačního jazyka.
Nastavení zvukové stopy
Audio Setting – volba výchozí jazykové stopy pro vícejazyčné vysílání.
Nastavení titulků
Subtitle Setting – volba výchozího jazyka DVB-T titulků, jsou-li dostupné.
Nastavení LCN
LCN – zapnutí/vypnutí Logical Channel Number, jedinečného identifikátoru programu
(je-li dostupné).
Nastavení časového pásma
Auto Time Zone / Time Zone – zapnutí/vypnutí automatického nastavení časové zóny
podle TV signálu nebo ruční volba časového pásma (viz obr. 3).
Automatické ladění
Auto Scan – vymaže programy z databáze a znovu prohledá celé TV pásmo.
Stiskněte <ČERVENÉ> tlačítko pro zahájení automatického ladění.
Stiskněte <OK> pro potvrzení akce a zahájení ladění.
Ladění může nějaký čas trvat. Kdykoliv můžete akci přerušit tlačítkem <EXIT> (viz
obr 4, 5).
Obr. 4: Vymazání databáze
Obr. 5: Automatické ladění hotovo
Ruční ladění
Manual Scan - stiskněte <ZELENÉ> tlačítko pro zahájení ručního ladění.
Ruční ladění pouze přidává programy do databáze, záznamy nemaže. Musíte však
pro ladění specifikovat frekvenci a šířku pásma. Pokud prohledáte znovu tutéž
frekvenci, předchozí uložené programy budou přepsány novými.
Stiskněte <ZELENÉ> tlačítko pro vstup do nabídky ručního ladění.
Stiskněte <Nahoru/Dolů> pro zvýraznění volby Frequency.
8
Stiskněte <0-9> pro zadání frekvence (MHz).
Stiskněte <Nahoru/Dolů> pro zvýraznění volby Bandwidth.
Stiskněte <Vlevo/Vpravo> pro výběr šírky pásma.
Stiskněte <OK/Exit> pro zahájení ladění nebo opuštění nabídky (viz obr. 6, 7).
Obr. 6: Nastavení ručního ladění
Obr. 7: Ruční ladění hotovo
6.1.2 Nastavení TV
TV Setup – nastavení režimu zobrazení na TV (viz obr. 8).
Obr. 8: Nastavení TV
TV formát
– 4:3 LB (LetterBox), zvolte pro zobrazení širokoúhlého programu na TV s obrazovkou
4:3 s černými pruhy nad a pod obrazem.
– 4:3PS (PanScan), zvolte pro zobrazení širokoúhlého programu na celé ploše TV
s obrazovkou 4:3 s ořezaným levým a pravým krajem.
– 16:9PB (PillarBox)/16:9 AUTO, zvolte pro použití s širokoúhlou 16:9 TV.
TV norma
TV Mode – zvolte podle normy vysílání na PAL, NTSC nebo AUTO.
Průhlednost OSD
OSD Transparency – nastavení průhlednosti menu před TV obrazem.
9
Zobrazení informací
Banner Display Time – nastavení času zobrazení informací o kanálu. Je-li zvoleno
„Always“ (Vždy), jsou informace zobrazeny stále.
Video Výstup
Video Output – nastavení video výstupu na RGB / CVBS (kompozitní signál).
Vylepšení obrazu
Video Enhancement – nastavení efektů obrazu (viz obr. 9).
Stiskněte <Nahoru/Dolů> pro zvýraznění volby Video Enhancement.
Stiskněte <Vlevo/Vpravo> pro výběr volby Video Enhancement.
Stiskněte <Nahoru/Dolů> pro volbu zvýraznění pleťových / ČB odstínů.
Stiskněte <Vlevo/Vpravo> pro nastavení zvýraznění pleťových / ČB odstínů.
Obr. 9: Vylepšení obrazu
Obr. 10: Správa hesla
6.1.3 Heslo
Menu Password slouží k nastavení heslem chráněného zámku pro menu, určité
kanály nebo cenzorský zámek a změnu hesla – výchozí heslo je 6666.
Zámek menu
Menu lock – slouží k zablokování menu před neoprávněným přístupem.
Zámek kanálů
Channel Lock – slouží k zablokování konkrétního kanálu (viz str. 11).
Cenzorský zámek
Censorship Lock – slouží k blokování obsahu s udanou věkovou přístupností. Pro
sledování nepřístupného pořadu je pak nutné zadat heslo.
Změna hesla
Change Password – pro změnu hesla zvolte tuto možnost a pomocí tlačítek
<Vlevo/Vpravo> a kláves <0-9> vložte staré heslo, nové heslo a potvrzení nového
hesla. Pokud je akce úspěšná, objeví se hlášení „Password Changed“, v opačném
případě se zobrazí „Password Error“.
10
6.1.4 Pokročilé časování
Pod volbou Advance Timer může uživatel nastavit ručně nebo z průvodce programy
EPG časovač pro sledování vybraných TV / Rádio pořadů (viz EPG, str. 12). Jakmile
nastane čas události, T5250 automaticky přepne na časovaný program. Stiskem
jakéhokoliv tlačítka kromě <Vol-/Vol+/Mute> lze sledovaný pořad přerušit. Neaktivní
záznam v rozvrhu lze smazat.
6.1.5 Výchozí nastavení
Volbou Set Default lze jednotku uvést do původního továrního nastavení a všechny
TV/rádio kanály budou vymazány.
6.1.6 Aktualizace firmware
Volbou SW Update lze aktualizovat řídící kód T5250 pomocí USB.
6.2 TV/Rádio
V DVB-T vysílání se mohou vyskytovat dva typy stanic – televizní a rozhlasové. Práce
se seznamem kanálů a programy se téměř neliší. Kroky jsou dále popsány pro TV:
6.2.1
Seznam programů
Pod volbou List se ukrývají nástroje pro práci s programy:
Oblíbené
Uživatel může použít filtr Favorites pro seskupení oblíbených stanic. Menu obsahuje
8 typů stanic: News, Sport, Movie, Music, Shopping, Travel, Boy a Girl. Skupinu
vyberte tlačítky <1-8>.
Zámek
Volbou Lock uzamknete konkrétní program, před jehož sledováním bude nutné zadat
heslo při aktivním nastavení zámku (Setup -> Password -> Channel Lock). Více viz
str. 9.
11
Přejmenování stanice
Zvolte Edit pro změnu názvu stanice. Maximální délka názvu je 20 znaků.
Tlačítky <Vlevo/Vpravo> vyberte funkci Edit, tlačítky <Nahoru/Dolů> zvolte stanici.
Stiskněte <OK> pro zobrazení informací o stanici a znovu <OK> pro přejmenování.
Tlačítky <Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo/0-9/ČERVENÉ/ZELENÉ> volte znaky.
Stiskněte <OK> pro dokončení editace a návrat do informační obrazovky.
Stiskněte <ČERVENÉ> pro uložení nového názvu a návrat do výpisu stanic nebo
<EXIT> pro návrat na seznam bez uložení.
Přesun
Funkce Move umožní přesouvat stanice mezi pozicemi v seznamu a řadit tak podle
požadavků uživatele. Funkce není dostupná, je-li aktivní Setup -> Installation -> LNC.
Třídění
Funkce Sort umožňuje třídit stanice podle abecedy nebo oddělit volné kanály od
placených. Funkce není dostupná, je-li aktivní Setup -> Installation -> LNC.
Přeskočit
Funkce Skip umožňuje přeskočit vybrané stanice při listování seznamem tlačítky
<CH+/->. Pro označení stanice stiskněte <OK>.
Smazat
Funkce Delete smaže stanici trvale z databáze. Stiskněte tlačítka <OK> nebo
<ZELENÉ> pro smazání jednoho nebo všech stanic.
Hledání
Funkce Search vyhledávat stanice podle názvu.
Tlačítky <Vlevo/Vpravo> vyberte funkci Search.
Stiskněte <OK> pro vyvolání hledání.
Tlačítky <Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo/0-9/ČERVENÉ/ZELENÉ> volte znaky.
Stiskněte <OK> pro vyhledání výrazu a návrat na výpis. Stanice obsahující hledaný
výraz budou zvýrazněné.
Tlačítky <ZELENÉ/ŽLUTÉ> procházejte mezi odpovídajícími stanicemi.
6.2.2 Programový průvodce (EPG)
Pod funkcí Guide se skrývá elektronický programový průvodce EPG (obr. 12, 13).
Tlačítky <Nahoru/Dolů> zvolte stanici nebo EPG událost.
Tlačítky <Vlevo/Vpravo> změňte událost nebo datum.
Tlačítkem <OK> pro opuštění všech menu nebo zobrazení detailních informací o
vybrané události (jsou-li dostupné).
Stiskněte <Exit> pro návrat do předchozího menu.
Stiskněte <ČERVENÉ> tlačítko pro zarezervování pořadu a < ŽLUTÉ> pro uložení po
editaci. Pokud je pořad v konfliktu s již existující událostí, objeví se varovná zpráva.
Po úspěšné rezervaci bude pořad přidán do časovače (Menu -> Setup -> Advanced
Timer, viz sekce 6.1.4).
12
Obr. 12: EPG – Seznam pořadů
Obr. 13: EPG – Detail pořadu
6.3 Multimédia
Funkce Multimedia je určena pouze pro použití s externí USB pamětí, jinak se na
obrazovce vypíše hlášení „Device is not ready!“ (Zařízení nepřipraveno!) Pokud
zařízení vyjmete, zobrazí se hlášení „Device is removed!“ (Zařízení odebráno!) a
systém se vrátí do hlavního menu.
6.3.1 Moje album
Funkce My Album slouží k prohlížení obrázků ve formátech JPEG/BMP/GIF. Pokud jsou
fotografie umístěny přímo v kořenovém adresáři USB paměti, soubory se zobrazí
v režimu náhledů, jinak se vypíší jen názvy souborů. Tlačítkem <MODRÉ> lze
přepnout z náhledů do režimu výpisu souborů, tlačítkem <Exit> zpět do režimu
náhledů.
Informace o fotografii (rozlišení a datum) se zobrazí v levém dolním rohu při
procházení náhledů a vpravo nahoře ve výpisu souborů (viz obr. 14, 15).
Obr. 14: Moje album - náhledy
Obr. 15: Moje album – výpis souborů
Při navigaci se pohybujte tlačítky <Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo/OK>.
Stiskněte <OK> pro zobrazení obrázku, dalším stiskem spustíte prezentaci.
Stiskněte <INFO> pro zobrazení všech dostupných funkcí.
13
Přiblížení
Stiskněte <ČERVENÉ> tlačítko při prohlížení pro aktivaci funkce Zoom. Obrázek lze
zobrazit v měřítku 25/50/100/150/200%. Pokud je měřítko větší než 100%, můžete
tlačítky <Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo> rolovat po ploše zvětšeného obrázku.
Otáčení
Tlačítky <Vlevo/Vpravo> můžete obrázek rotovat o 90 stupňů v daném směru,
tlačítky <ŽLUTÉ/MODRÉ> jej můžete převracet podle vertikální/horizontální osy.
Prezentace
Stiskněte <OK> pro zobrazení obrázku, dalším stiskem spustíte prezentaci.
Stiskěte <ČERVENÉ> pro zapauzování/pokračování prezentace.
Stiskněte <ZELENÉ> pro volbu hudby hrající na pozadí prezentace.
Stiskněte <ŽLUTÉ> pro výběr mezi režimy opakování.
Stiskněte <MODRÉ> pro nastavení časové prodlevy mezi snímky.
Stiskněte <Nahoru/Dolů> pro ruční výběr předchozího/následujícího snímku.
6.3.2 Moje hudba
Funkce My Music slouží k přehrávání hudby ve formátech MP3/WMA. Obrazovka
přehrávače obsahuje časovou osu s uplynulým a celkovým časem, vizualizaci.
Stiskněte <Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo/OK> pro volbu hudebního souboru.
Stiskěte <ČERVENÉ> pro zapauzování/pokračování přehrávání.
Stiskněte <ZELENÉ> pro zastavení přehrávání.
Stiskněte <ŽLUTÉ> pro výběr režimu opakování (Repeat All / Repeat Random / Off).
Stiskněte <MODRÉ> pro nastavení rychlosti přehrávání 2x / 3x / 4x / normální.
Stiskněte <Vlevo/Vpravo/Mute> pro volbu hlasitosti během přehrávání.
Obr. 16: Moje hudba – výběr soubor
Obr. 17: Moje hudba – přehrávání
6.3.3 Moje video
Funkce My Movie slouží k přehrávání videa ve formátech MPEG2, DivX, XviD a
standardním rozlišení. Tlačítkem <INFO> zobrazíte v levém horním rohu informace o
souboru a odehraném / celkovém čase a lištu s povely (viz obr. 18, 19).
Pokud je přes USB rozbočovač připojeno více zařízení, stiskněte <INFO> pro výběr
aktivního zařízení.
Stiskněte <Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo/OK> pro volbu video souboru.
14
Stiskěte <ČERVENÉ> pro zapauzování/pokračování přehrávání.
Stiskněte <ZELENÉ> pro zpomalené krokování přehrávaného videa.
Stiskněte <ŽLUTÉ> pro volbu rychlosti přehrávání 2x / 4x / 8x / 16x / 32x / normální.
Obr. 18: Moje video – výběr soubor
Obr. 19: Moje video – přehrávání
6.3.4 Moje záznamy
Funkce My Record zpřístupňuje pořady nahrané na USB zařízení a konfiguraci
parametrů nahrávání. (Pozn.: USB zařízení musí být ve formátu FAT nebo FAT32!)
Seznam záznamů
Funkce Recorded List slouží k výpisu nebo mazání nahraných pořadů.
Záznamové zařízení
Zvolte aktivní USB zařízení a oblast (partition), kam budou nahrávky ukládány.
Nastavení záznamu
Velikost Time Shift: Objem vyrovnávací paměti je alokován automaticky
podle kapacity záznamového zařízení a nelze jej měnit.
Time Shift: Pause - Záznam Time Shift signálu začne po stisku <PAUSE>.
Auto – záznam je průběžně aktivní
Off – Time Shift je neaktivní
Nahrávání jedním tlačítkem (One Button Recording):
On: Nahrávání začne po jednom stisku tlačítka <RECORD>.
Off: Po stisku <RECORD> je třeba zadat délku záznamu.
Výchozí délka záznamu (Default Recording Period):
Zadejte délku záznamu od 15 minut do 8 hodin (krok 15 minut)
Obr. 20: Moje záznamy
Obr. 21: Výpis nahraných pořadů
15
Obr. 22: Záznamová zařízení
Obr. 23: Nastavení záznamu
6.4 Příslušenství
Funkce Accessory obsahuje tři přídavné aplikace: Gomoku, Kalendář, Kalkulačka.
6.4.1 Gomoku
Tlačítky <Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo> zvolte režim hry a obtížnost. Stiskněte <OK>
pro zahájení hry.
Tlačítky <Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo> zvolte pozici, stiskněte <OK> pro položení
kamene.
6.4.2 Kalendář
Funkce Calendar zobrazuje rok, měsíc a den.
6.4.3 Kalkulačka
Funkci Calculator lze využít k provádění základních matematických operací.
7. Sledování DVB-T vysílání
7.1 Informace
Stiskem tlačítka <INFO> během sledování pořadu zobrazíte informační lištu s číslem
stanice, zda je v seznamu oblíbených, názvem stanice, aktuálním a následujícím
pořadem, ikonami zámku, kódování, dvb-t titulků a teletextu (viz obr. 24).
Obr. 24: Informační lišta
Obr. 25: Informace o stanici
16
7.2 Přepínání stanic
Tlačítky <CH+/-> nebo přímým vložením čísla můžete přepínat mezi stanicemi.
Pokud je číslo stanice neplatné, T5250 jej bude ignorovat.
Tlačítkem <RECALL> můžete rychle přepínat mezi posledními dvěma stanicemi.
7.3 Hlasitost
Tlačítky <VOL+/-> lze volit hlasitost. Tlačítkem <MUTE> lze zvuk zcela ztlumit.
7.4 Seznam stanic
Stiskněte <OK> pro zobrazení seznamu stanic s jejich číslem, názvem a stavem
příznaky zámku/kódování/přeskočení (viz obr. 28). Tlačítky <Nahoru/Dolů/Vlevo/
Vpravo> zvolte stanici. Stiskněte <OK/Exit> pro sledování kanálu.
Obr. 26: Seznam stanic
Obr. 27: Audio kanály
7.5 Audio kanály
Režim zvukového doprovodu lze přepínat mezi: LR (stereo), LL (levý kanál), RR
(pravý kanál). Stiskněte <AUDIO>, tlačítky <Nahoru/Dolů> zvolte Kanál/Audio
PID/Režim zvuku a tlačítky <Vlevo/Vpravo> nastavte požadovanou hodnotu.
7.6 Pauza vysílání
Tlačítkem <PAUSE> můžete pozastavit vysílání, jakýmkoli tlačítkem pak pokračovat.
7.7 Oblíbené
Často sledované stanice můžete třídit podle obsahu do skupin oblíbených (viz kap.
6.2.1). Stiskněte <ŽLUTÉ> pro přepnutí skupiny oblíbených v seznamu stanic.
Tlačítky <CH+/-> zvolte kanál v aktivní skupině oblíbených programů.
7.8 Teletext
Pomocí T5250 můžete sledovat i teletext, je-li vysílán v DVB-T (viz obr. 28, 29).
Stiskněte tlačítko <TEXT> pro zobrazení úvodní stránky teletextu.
Tlačítky <Nahoru/Dolů> zvolte jazyk teletextu, je-li tato volba k dispozici.
Stiskněte <OK/Exit> pro opuštění volby nastavení.
Tlačítky <0-9/Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo> se pohybujete obsahem teletextu.
17
Obr. 28: Nastavení teletextu
Obr. 29: Teletext
7.9 DVB-T titulky
Přístroj podporuje zobrazení titulků obsažených v DVB-T signálu (jsou-li dostupné).
Stiskněte <Subtitle> pro zobrazení nastavení DVB-T titulků.
Tlačítky <Nahoru/Dolů> zvolte jazyk titulků, je-li tato volba k dispozici.
Stiskněte <OK/Exit> pro opuštění volby nastavení.
7.10 Teletextové titulky
Přístroj podporuje zobrazení titulků obsažených v teletextu, obvykle na straně 888.
Stiskněte <Text/Subtitle> pro zobrazení teletextu nebo volbu stylu titulků. Tlačítky
<Vlevo/Vpravo> zvolte “TTX Subtitle“.
Tlačítky <Nahoru/Dolů> zvolte jazyk titulků, je-li tato volba k dispozici. Stiskněte
<OK/Exit> pro opuštění volby nastavení.
7.11 Programový průvodce
Stiskněte <EPG> během sledování TV pro zobrazení průvodce EPG (viz kap. 6.2.2).
7.12 Seznam stanic
Stiskněte <ZELENÉ> během sledování pro zobrazení seznamu stanic (viz kap. 6.2.1).
7.13 MSM: Mozaika programů
Režim MSM může zobrazit na obrazovce až 9 stanic na obrazovce najednou.
Zvýrazněný program je právě sledovaný, z ostatních stanic jsou zobrazeny náhledy.
Pro zobrazení MSM stiskněte <ŽLUTÉ> tlačítko.
Tlačítky <Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo> vyhledejte požadovaný program.
Stiskněte <OK> pro přepnutí na zvolený program nebo <Exit> pro návrat.
18
7.14 Chybová hlášení
O stavu T5250 informuje několik systémových hlášení:
Není signál
Pokud T5250 nemůže zachytit signál, zkontrolujte zapojení antény.
Žádná služba
Multiplex neobsahuje žádný zobrazitelný obsah.
Kódovaná služba
Obsah kanálu je zakódovaný, informujte se u provozovatele stanice ohledně
zobrazení placeného obsahu.
Přetížení antény
Napájení antény je přetížené.
HDTV není podporováno
Tento přijímač nepodporuje dekódování obsahu ve vysokém rozlišení.
Kanál uzamčen
Program je chráněný proti neoprávněnému sledování, pro zobrazení je
nutné zadat heslo (viz kapitola 6.1.3).
8. Řešení problémů
Pokud se při používání T5250 vyskytnou potíže, vyzkoušejte následující rady:
Stavová dioda na čelním panelu nesvítí.
Prověřte napájení zásuvky a připojení napájecího kabelu.
Žádný nebo špatný signál.
Zkontrolujte přívod antény, prověřte směrování přijímací antény.
Žádný obraz nebo zvuk.
Může být přepnutý špatný SCART výstup. Prověřte tlačítkem DTV/VCR.
Zkuste přepnout na jiný program.
Obraz „kostičkuje“ nebo zamrzá.
Signál je nekvalitní. Prověřte připojení a směrování antény.
Kanál je zakódovaný.
Přepněte na jiný kanál.
Zapomněl jsem heslo k zámku.
Znovu nalaďte požadované stanice.
Přijímač nereaguje na povely dálkového ovládání.
Přesvědčte se, že je hlavní síťový vypínač zapnutý.
Namiřte ovladačem přímo na přední stěnu přijímače.
Ujistěte se, že mezi ovladačem a přijímačem není žádná pevná překážka.
Zkontrolujte, zda vložené baterie nejsou vybité, případně je vyměňte.
Po přesunu set-top boxu do jiné místnosti nelze přijímat digitální signál.
Pokud jste zároveň se set-top boxem přesunuli také přijímací anténu, je
možné, že v novém místě je horší příjem signálu. Pokuste se pomocí
prodlužovacího anténního kabelu přivést signál z původního umístění.
19
9. Technické specifikace
Tuner
Frekvenční rozsah
Vstupní impedance
Úroveň signálu
Šířka pásma
VHF: 174 – 230 MHz / UHF: 470 - 862 MHz
75 Ohm
-78 ~ -25 dbm
7 / 8 MHz
Modulace
Demodulátor
OFDM modulace
COFDM
2k, 8k FFT, SFN a MFN
Konektory
RF vstup
RF průchozí smyčka
SCART TV
SCART VCR
koaxiální
USB 2.0
IEC 169-2 (samice)
IEC 169-2 (samec)
kompozitní video (CVBS), RGB, zvuk L/R
kompozitní video (CVBS), zvuk L/R
RCA, S/PDIF digitální zvukový výstup
přehrávání multimédií a záznam vysílání
Napájení
Vstup
Spotřeba
100-240 V, 50-60 Hz
10 W max.
Obraz
Dekodér
Rozlišení
Poměr stran
PAL, NTSC
720x576 (PAL)
720x480 (NTSC)
4:3 (Letterbox, Pan&Scan), 16:9
Dekódování
Video
Audio
MPEG2 Transport MP@ML
MPEG2 audio layer I & II
Ostatní
Ve shodě s normou
ETSI EN 300 744 DVB-T
Multimédia
Video
Audio
Grafika
MPEG2, DivX, XviD
MP3, WMA
JPEG, GIF, BMP
10. Prohlášení o shodě
Výrobce: Energy Sistem Soyntec S.A.
Adresa: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante S/N, 03509 Finestrat Alicante
deklaruje exkluzivní odpovědnost za to, že produkt:
Energy Sistem Multimedia DVB-T Recorder Energy T5250
je ve shodě s potřebnými směrnicemi, normami a standardy Evropské Unie 39/336/
EEC (EMC směrnice).
Země výroby: Čína
Dovozce pro ČR: Empetria s.r.o., Šmídkova 5, 616 00 Brno, www.doonio.cz
20

Podobné dokumenty

Český návod v PDF

Český návod v PDF 29. MENU/MSM: Hlavní menu v DVD režimu/mozaikový náhled stanic v DVB-T 30. ANGLE: Přepíná různé úhly pohledu na DVD (jsou-li dostupné) 31. TV/RADIO: Přepíná mezi TV a rozhlasovými kanály v DVB-T

Více

Český návod v PDF

Český návod v PDF 7.10 Teletextové titulky Přístroj podporuje zobrazení titulků obsažených v teletextu, obvykle na straně 888. Stiskněte pro zobrazení teletextu nebo volbu stylu titulků. Tlačítky

Více

DVS 2060 HD - MVS SERVIS

DVS 2060 HD - MVS SERVIS do vaší elektrické zásuvky, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky. 10) Po napájecí šňůře nechoďte a chraňte ji před poškozením, zejména v blízkosti vidlice a v místě, kde

Více

Autorizovaní servisní partneři

Autorizovaní servisní partneři AWH servis - Záruční servis značek - Fotoaparátů CANON , FUJIFILM, METZ, NISSIN, SAMSUNG, SIGMA . Doložte servisu prosím záruční list

Více

K16 - LSCJABLONEC.CZ sro

K16 - LSCJABLONEC.CZ sro Produkt Popis Cena s DPH

Více

Untitled

Untitled Slouží k vytáčení a ke zvedání hovorů ze SIM karty B. V pohotovostním režimu slouží pro zobrazení odchozích a příchozích hovorů. Kromě toho má v pohotovostním režimu, telefonním seznamu nebo seznam...

Více

Ovládací panel Balboa – návod na obsluhu

Ovládací panel Balboa – návod na obsluhu “Přehřátí” – Vířivka přestala fungovat.* Jeden ze senzorů zjistil 118°F/47.8°C na topení. “Přehřátí” – Vířivka přestala fungovat.* Jeden ze senzorů zjistil, že teplota vody je 110°F/43.5°C. Vířivka...

Více

Jak reklamovat produkty jednotlivých výrobců

Jak reklamovat produkty jednotlivých výrobců Základní desky, které jsou od výrobce vybavené krytkou patice CPU, musí být do reklamací předávány vždy tak, aby byla patice CPU nepoškozená a chráněná touto správně nasazenou krytkou!!! V případě ...

Více

Návod v češtině

Návod v češtině TV3170/TV3190 umožňuje nastavit následující formáty obrazu: 4:3 LB (LetterBox): Pro zobrazení širokoúhlých pořadů na 4:3 televizorech s černými pruhy nahoře a dole 4:3 PS (PanScan): Pro zobrazení š...

Více