5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON – LINE VMS…

Komentáře

Transkript

5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON – LINE VMS…
5.
Praktická realizace on-line VMS.
5. PRAKTICKÁ REALIZACE ON – LINE VMS…
Maximální vytížení vozidlového parku a krátké prostoje silničních vozidel jsou
dnes měřítky pro úspěšné podniky v oblasti přepravy a logistiky. Stále většího
významu nabývá servis pro zákazníky. Zákazníci si přejí, aby věděli,
kde se nachází jejich zakázka, a kdy bude zboží převzato a dodáno. Jakékoliv
zpoždění přepravy vede k nemalým hospodářským ztrátám.
Nejdůležitějším stavebním kamenem je proto soustavné sledování polohy
nakládaných jednotek, zásilek a dopravních prostředků. Díky propojení GPS
a Internetu je nejen neustále přesně známá poloha silničního vozidla, ale dopředu
může být vybrána trasa s ohledem na takové detaily, jako jsou dopravní omezení,
možnosti načerpání pohonných hmot nebo bezpečné přespání řidiče. Hlasová
navigace pak spolu s mapkou promítanou na displeji vede řidiče k cíli. Stejně pak
v případě poruchy nebo havárie silničního vozidla může pracovník servisního
pracoviště z vnitřní diagnostiky prostřednictvím Internetu načíst možné příčiny
a spolu s určením polohy silničního vozidla zvolit optimální rozhodnutí o postupu
opravy.
Porovnáváním se skutečným průběhem přepravy umožňuje sledování zásilky
získávání informací o průběhu jízdy a popřípadě i zpoždění. Příjezdy
k zákazníkům lze aktuálně ohlásit. Sledování stanovišť silničního vozidla
umožňuje vkládání dalších příkazů pro přepravu, kontrolu řidiče nebo aktuální
sdělení doby jízdy.
V dnešní době na trhu ČR existuje kolem 30-ti typů FMS. Jsou na trhu
i systémy FMS, které nabízí sám výrobce nákladních automobilů. Na přání
zákazníka jsou tyto systémy přímo zabudovávány do silničního vozidla výrobcem
nákladních automobilů (Scania, Renault, DAF…).
Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel.
57
5.
Praktická realizace on-line VMS.
5.1. GEDAS LOGIWEB…
Systém logiweb využívá ke komunikaci mezi telematickým výpočetním
střediskem a disponentem internet. Pro nasazení systému logiweb v podniku stačí
běžná kancelářská výpočetní technika a přístup k síti internet, který systém
logiweb využívá ke komunikaci mezi disponentem a centrálou systému. V této
telematické službě po internetu je i mapový materiál Evropy a jazyková verze jaká
je nastavená v kancelářské výpočetní technice (tzn. i česká verze). Přes
internetový prohlížeč je použitelný systém logiweb z každého místa v Evropě přes
server společnosti gedas (po přihlášení do systému pomocí jména a hesla).
S internetovou verzí přináší na trh možnost řízení nejen pro malý, nýbrž i pro
střední vozidlový park s minimálními náklady na komunikaci. Tato služba
je bezplatná, pouze je zpoplatněná služba měsíčně za každé silniční vozidlo.
Jednotlivým partnerům, článkům přepravy a disponentům to umožňuje nepřetržité
sledování zásilky a automatizuje předávání informací.
Centrála logiweb je dostupná celých 24 h a ulehčuje uživatelům od nákladných
a administrativních činností. V důsledku optimalizovaného plánování jízd snižuje
logiweb spotřebu pohonných hmot a dodržování plánovaných dopravních termínů.
V silničním vozidle tvoří jádro výkonná osobní výpočetní technika. Tím
se vlastně silniční vozidlo stává pohyblivou kanceláří zahrnutou do komunikačního
systému společnosti, ze které je řidič silničního vozidla, díky připojení na internet,
neustále na dosah a komunikace se tak pro všechny stává jednodušší. V době
vlastního řízení silničního motorového vozidla je jeho jednotka nepřetržitě
připravena přijímat zprávy s pokyny od zaměstnavatele a řidič motorového
silničního vozidla tak může vyřizovat část úřední práce, jako jsou objednávky,
rezervace, změna plánované trasy a další, přímo na cestě. Systém společnosti
gedas se skládá ze 4 modulů:
logiweb freight,
logiweb fleet,
logiweb tour,
logiweb track.
Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel.
58
5.
Praktická realizace on-line VMS.
5.1.1. LOGIWEB FREIGHT…
V překladu to znamená zřizování zakázek. Tento modul tvoří základ
pro dopravně telematikou podporované sledování zásilky. Zakázky lze detailněji
sledovat během celé přepravy. Potřebné informace se získávají spojením
příslušné pozice silničního vozidla s aktuálním stavem nákladu. Modul umožňuje
následující operace:
samočinné nebo ruční zpracování zakázek,
spolupráce předávání zakázek s jinými stanovišti nebo i jiným přepravcům.
5.1.2. LOGIWEB FLEET…
Srdcem systému logiweb je modul řízení vozidlového parku. Modul řízení
vozidlového parku umožňuje rozvětvenému středisku stálý přístup k aktuálním
údajům o vozidle a nabízí tak zřetelnost a jistotu plánování v dopravních
procesech.
GPS
- hromadné hlášení polohy
- vyžádání polohy
DISPEČINK
DOPRAVCE
LOGIWEB
- provozní data
- hlášení z trasy
- kritické události
- stav cesty
- historie vozidla
- předávání a příjem zpráv
- hromadné vysílání zpráv
- historie hlášení
Obrázek 5.1. Modul logiweb fleet.
Řízení vozidlového parku poskytuje následující údaje:
messaging,
soustavné sledování silničního vozidla,
evidenci provozních dat,
Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel.
59
5.
Praktická realizace on-line VMS.
hlášení trasy,
historii hlášení,
spolupráce poskytování silničních vozidel.
Obrázek 5.2. Základní zobrazení systému logiweb fleet na monitoru PC (dispečerské stanoviště).
Automatická hlášení telematické jednotky umožňují dokonalé zpracování
provozních dat. Navíc může řidič manuálně odesílat disponentovi důležitá hlášení
z trasy – například hustotu provozu, překročení hranic a jiné.
Obrázek 5.3. Grafické rozmístění vozidlového parku s uvedením SPZ v systému logiweb fleet.
Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel.
60
5.
Praktická realizace on-line VMS.
MESSAGING…
„Messaging“ slouží disponentovi k odesílání textových zpráv ve formě SMS
zpráv jednotlivým silničním vozidlům. Základem je funkce systému, pomocí níž je
možné odesílat skupinám vozidel zprávy stejného obsahu (např. dopravní pokyny,
uzávěrky silnic atd.). Řidiči odesílají textové zprávy disponentovi přes funkci
„messaging“ pomocí přístrojové výpočetní techniky automobilu.
Pomocí funkce uvolnění vozidel může disponent uvolnit přehled vozidel svého
parku partnerům – zákazníkům. To jim umožní, aby se pomocí modulu logiweb
fleet mohli kdykoli dotázat na pozici příslušných vozidel.
SOUSTAVNÉ SLEDOVÁNÍ SILNIČNÍHO VOZIDLA…
Silniční vozidla vybavená telematickou jednotkou vysílají v pravidelných
intervalech automatická hlášení o pozici a provozních údajích o silničním vozidle
(např. stav brzd, spotřeba pohonných hmot, tlak v kolech, sledování technického
stavu silničního vozidla a termínů údržby a kontrol…). Disponent tak obdrží
aktuální přehled o současné pozici jím spravovaných silničních vozidlech. Kromě
toho jsou vždy možné individuální dotazy na pozici vozidel.
Obrázek 5.4. Aktuální pozice jednotlivých silničních vozidel.
Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel.
61
5.
Praktická realizace on-line VMS.
EVIDENCE PROVOZNÍCH DAT…
Přihlášením nebo odhlášením řidiče motorového silničního vozidla je dokumentována pro příslušnost trasu. Řidič má k dispozici definované provozní
hlášení, takže předává disponentovi aktuální informace. Evidence doby odpočinku
(dohoda AETR), nákladů na pohonné hmoty, náklady na provoz silničních vozidel
a jiných nákladů jsou další potřebné funkce, které přinášejí větší přehled
o nasazení a využití vozidlového parku – Elektronická kniha jízd.
HISTORIE HLÁŠENÍ…
Všechna hlášení vozidlového parku jsou uložena v telematické ústředně.
Autorizované osoby spedice si mohou tato data kdykoli vyvolat a statisticky
je podle různých kritérií upravit. Kromě jiného je možné detailně dokumentovat
doby jízdy a stání.
SPOLUPRÁCE POSKYTOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL…
Dopravce může v rámci kooperativního partnerství poskytovat svá vozidla.
Partneři jsou tak informováni o aktuální pozici vozidel, a mohou je případně využít
při zabezpečení vlastních zakázek.
5.1.3. LOGIWEB TOUR…
Je to plánovač cest pro silniční vozidla. Tyto cesty mohou být kdykoliv
změněny, stornovány nebo přidány zastávky pro naložení či vyložení nákladu.
Během cesty je hlavní dispečink informován o aktuálním stavu a jsou tak včas
detekovány odchylky od požadovaných termínů.
Výsledné zastávky na trasách se tvoří automaticky v závislosti na zakázkových
datech. Po přidělení trasy vhodnému silničnímu vozidlu je možno tuto trasu uvolnit
a odeslat na příslušné vozidlo.
Po rozdělení vozidel se kompletní trasy rozesílají přes GSM do silničních
vozidel. Příjem zpráv je zaručen i pro odstavená silniční vozidla. Funkce systému
přístrojové výpočetní techniky silničního vozidla zajišťuje, že všechny informace
pro řidiče jsou přijaty a zpracovány. Disponent může v každém okamžiku
Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel.
62
5.
Praktická realizace on-line VMS.
zasahovat do probíhajících tras a je během aktivní trasy silničního vozidla
neustále informován o stávajícím stavu.
Překročení časových limitů, doby odstávky, jakož i jiné nepravidelnosti jsou
pomocí logiweb tour ihned signalizovány, takže lze včas přijmout účinná opatření.
doručení kompletních údajů o cestě
DOPRAVCE
LOGIWEB
vozidlový park, data zakázky
Obrázek 5.5. Modul logiweb tour.
MOŽNOST ZÁSAHU ŘIDIČE SILNIČNÍHO VOZIDLA…
Řidič silničního vozidla má často během jízdy aktuálnější informace
než disponent, což ho opravňuje ke změně plánované trasy. Pokud např. není
zboží na zastávce ještě připraveno k naložení, ale bude v dohledné době
k dispozici, může řidič zakázku na palubním počítači časově posunout a nakládku
provést později.
Pokud se během této jízdy již nevyskytne možnost místo nakládky znovu
navštívit, může zakázku zrušit a vrátit ji disponentovi, který může provést příslušná
opatření, např. předat zakázku ještě v termínu jinému řidiči.
MONITOROVÁNÍ JÍZD…
V průběhu jízdy má disponent o jízdě trvalý přehled. Na přehledu disponenta
se zobrazují kromě skutečné volby zastávek i příjezdy a odjezdy od zákazníka,
počátky a konce nakládek, jakož i jejich vyhodnocení.
Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel.
63
5.
Praktická realizace on-line VMS.
5.1.4. LOGIWEB TRACK…
Logiweb track je sledování zásilek. To je od převzetí zásilky až po její dodání.
Řidič silničního vozidla pomocí přístrojové výpočetní techniky dokumentuje každý
krok. Disponent tím získá bezprostřední informaci o tom, kdy a v jakém rozsahu
je přepravované zboží přejímáno.
Spojením telematických dat silničních vozidel se stávajícími zakázkami nabízí
modul logiweb track informace, které zákazník potřebuje pro zajištění vlastních
vnitropodnikových
procesů.
Včasné
oznámení
zpoždění
přepravy
může
např. ovlivnit plán nakládky a vykládky a obsazení nakládací rampy na místě.
Předáním všech příslušných informací od disponenta má řidič možnost
prostřednictvím přístrojové výpočetní techniky zdokumentovat správné převzetí
nákladu. Změny (neúplné množství, poškození atd.) může řidič rovněž velmi
rychle podchytit. Tyto informace jsou zpracovány ve výpočetním středisku
společnosti gedas, kde jsou předány disponentovi a podle přání i zákazníkům.
Logiweb fleet pak shromážděná data zobrazuje ve vztahu k vozidlům. V modulu
logiweb track se zase informace zobrazují ve vztahu k trasám, případně
k zakázkám.
Nakládané zboží lze podchytit pomocí čárových kódů. Tyto informace se pak
telematicky předají výpočetnímu středisku, kde jsou zákazníkovi k dispozici
pro další zpracování.
Systém logiweb je dodáván v těchto základních sadách:
logiweb Basic,
logiweb Profi.
LOGIWEB BASIC…
Obsahuje řídicí systém vozidlového parku založený na telekomunikačním
přístupu k centrálně uloženým informacím – logiweb fleet. Do systému se předává
aktuální pozice silničního vozidla, provozní data a hlášení ze silniční trati. Výhoda
logiweb Basic je v zasílání zpráv jednotlivým vozidlům nebo zvoleným skupinám
vozidlového parku.
Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel.
64
5.
Praktická realizace on-line VMS.
LOGIWEB PROFI…
Základem logiweb Profi je sada logiweb Basic, která je rozšířena o další moduly
pro telematické sledování cest a zásilek (logiweb freight, logiweb tour a logiweb
track).
5.1.5. SILNIČNÍ VOZIDLOVÁ TELEMATICKÁ JEDNOTKA…
Telematická
jednotka
v silničním
vozidle
slouží
jako
řídicí
jednotka
pro komunikaci a zároveň jako vstupní a výstupní terminál pro řidiče. Je řešena
tak, aby řidič byl co nejméně zatěžován. Určení polohy vozidel je realizováno
pomocí systému GPS. Přijímač je integrován v anténním pouzdru a je umístěn
na střeše kabiny silničního vozidla.
Přenos a příjem datových souborů i hlasové komunikace (po připojení speciální
sluchátkové sady) je zajištěn pomocí mobilních telefonů GSM s využitím služby
SMS zpráv. Dále je použit čárový kód na dodacích listech. Tím se zjednodušuje
zadávání údajů o zásilce a podstatně se snižuje počet nesprávných dodávek.
Obrázek 5.6. Příklad vybavení v silničním vozidle (obrazovka s klávesnicí). Na obrazovce jsou patrny zprávy typu „Makro“.
Jako řídicí jednotka je použita přístrojová výpočetní technika, která zpracovává
údaje z přijímače GPS, řídí komunikaci s mobilním telefonem GSM a zabezpečuje
funkci terminálu pro řidiče. Komunikační rozhraní umožňuje připojení dalších
zařízení, jejich ovládání a vysílání hlášení (např. provozní údaje o poháněcí
Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel.
65
5.
Praktická realizace on-line VMS.
soustavě a podvozku silničního vozidla). Protože přenos dat je obecně poměrně
nákladná záležitost a objem dat oproti sledovacím systémům je několikanásobný,
byl zvolen systém přenosu dat pomocí SMS zpráv typu „Makro“ sítě GSM. Tento
způsob byl zvolen, protože je jednoznačně nejlevnější, dostatečně spolehlivý
a vozidla se pohybují v drtivé většině případů v oblastech s dostatečným pokrytím
signálem GSM.
Pro dosažení v rámci možností maximální spolehlivosti přenosu je zabezpečen
speciální přenos zpráv pomocí zvláštního SMS centra. Zároveň pro SIM karty
v systému logiweb jsou poskytovány zvláštní výhody. Platí se pouze manipulační
poplatek za aktivaci SIM karty, není zpoplatněna aktivace roomingu a v závislosti
na objemu zpráv se počítá i s množstevními slevami poplatků za odeslané SMS
zprávy. Silniční vozidlová jednotka má certifikát ministerstva dopravy a její
instalace je pak zapsána do technického průkazu silničního vozidla a tím se předejde případným problémům při STK.
Obrázek 5.7. Příklad namontování telematické jednotky do silničního vozidla.
Využití telematických služeb fleet managementu pro zlepšení ekonomiky provozu nákladních vozidel.
66

Podobné dokumenty

Příručka logistiky

Příručka logistiky Při dosažení objednací hladiny systém vytvoří návrh na dodání (např. naplnění po maximální hranici). Podle dohody se závodem se musí použít přesně tento návrh na dodání nebo jej DODAVATEL může přiz...

Více

ročník 3, číslo 2, 2013, issn 1804 - 8315

ročník 3, číslo 2, 2013, issn 1804 - 8315 Je to plánovaþ cest pro silniþní vozidla. Tyto cesty mohou být kdykoliv zmČnČny, stornovány nebo pĜidány zastávky pro naložení þi vyložení nákladu. BČhem cesty je hlavní dispeþink informován o aktu...

Více

PEUGEOT iOn - Elektromobilita

PEUGEOT iOn - Elektromobilita Skupina ČEZ uzavřela v rámci pilotního projektu Elektromobilita partnerství s firmou Peugeot. Cílem je testování možností elektromobility v ČR – Skupina ČEZ vybuduje infrastrukturu minimálně 150 do...

Více

telematika a inteligentní dopravní systémy

telematika a inteligentní dopravní systémy jež inteligentní dopravní služby nabízejí, jsou tyto práce velmi rozsáhlé. Navíc je zřejmé, že jednotlivé oblasti, které s těmito procesy a jejich implementací souvisejí, tedy veškeré informační a ...

Více