Valentýnské

Komentáře

Transkript

Valentýnské
é
k
s
n
ý
t
n
e
l
Va
Únor 2016
Naše listy
OBECNÍ VODOVOD
V průběhu ledna letošního roku řešil obecní úřad v Huntířově několik havárií obecního vodovodu. Tyto vznikají
pravděpodobně v důsledku velkých mrazů ale především
z důvodu velkého stáří vodovodu. Při každé vzniklé havárii se hledá co nejrychlejší řešení k jejímu odstranění a
právě zde opět vyzýváme Vás, občany, aby jste byli shovívaví a trpěliví. Věřte, že všichni dělají vždy, co mohou,
co je v jejich silách, aby se voda vrátila zpět do vašich
domácností v co nejkratším čase. Paní starostka by ráda
touto cestou vyzdvihla obětavost pana Karla Hejmalíčka, Josefa Karpeňka a Jindřicha Majera, kteří jsou v takovýchto situacích v plném nasazení a nikdy neřeší pracovní dobu, víkend či svátek.
PRONÁJEM BYTU NA MYSLIVNĚ
Obecní úřad Huntířov nabízí k pronájmu byt 1+1 ve Staré Olešce 41 na Myslivně. Jedná se o sociální byt a proto
ke své žádosti připojte potvrzení příjmu za posledních 12
měsíců a čestné prohlášení, že nejste vlastníkem žádné
nemovitosti. Žádosti doručujte na OÚ v Huntířově.
NEJLEVNĚJŠÍ ENERGIE UŽ I V HUNTÍŘOVĚ
Celorepublikově úspěšný projekt Obec Občanům, díky
kterému už přes 50.000 občanů šetří své náklady za
energie, dorazil i do Huntířova. Společnost Terra Group
Investment tu chystá pořádat elektronickou aukci, do
které zapojí transparentní a prověřené dodavatele. „Pro
občany hrají nejen příznivé podmínky na trhu, kdy ceny
komodit neustále klesají, ale také to, že si mohou lidé v
Huntířově ověřit kvalitu servisu a dodržování veškerých
férových podmínek u svých sousedů a známých“, říká
Alena Roušalová ze společnosti Terra Group Investment.
Proč by se měli občané Huntířova zapojit do elektronické aukce? Hlavním důvodem jsou samozřejmě výrazné
úspory. Oproti běžným cenám na trhu dokážeme získat
výhodnější podmínky v řádech desítek procent. Aktuálně
například v průměru o 26 % oproti dominantnímu dodavateli energií. Ale spolu s tím mu zabezpečíme také veškerý servis a právní ochranu. Zkrátka se nebude muset
vůbec o nic starat, protože celé jednání o cenách a podmínkách vyřídíme místo něj.
1.
Ročník 17
Zkrátka se nebude muset vůbec o nic starat, protože celé
jednání o cenách a podmínkách vyřídíme místo něj. Jak
elektronická aukce probíhá? My máme výhodu, že každý
měsíc máme mezi tisícem až dvěma tisíci nových zákazníků. Ty dokážeme sloučit do jednoho balíku a vyjednat tak
pro ně mnohem lepší výchozí podmínky při jednání s dodavateli. Zatímco jeden člověk nebo firma pro ně není natolik atraktivní, aby se předháněli ve výhodných podmínkách — tisíc už jim za to stojí. Díky tomu dokážeme nastavit už naše vyvolávací ceny tak nízko, že se jim nevyrovná
žádná aktuální nabídka na trhu. A dodavatelé pak mají
prostor ještě „přihazovat“. V tomto případě tedy spíše
odhazovat další koruny. Výsledná úspora tak může dosáhnout skutečně třiceti i čtyřiceti procent nákladů. Jak probíhá spolupráce s vítězným dodavatelem? Všechny
smlouvy se uzavírají na příštích 24 měsíců. Po tuto dobu
jsou garantovány všechny cenové i smluvní podmínky.
Celý převod a veškeré papírování si bereme na triko my
(Terra Group Investment). Vše převedeme, zařídíme a zapojeným občanům, institucím nebo firmám pak jen pošleme vítězné ceny společně s návrhem smlouvy. Ručíme přitom za jejich transparentnost. S kým spolupracujete? Se
všemi prověřenými dodavateli. To jsou jak největší hráči
na trhu, tak i ti, u nichž jsme si prověřili, že co slíbili, vždy
také platí. Stává se poměrně často, že lidi takzvaně ani
„nepřevádíme“. To znamená, že zůstávají u svého původního dodavatele, který nabídne nejvýhodnější podmínky v
elektronické aukci. Ty jsou však samozřejmě na úplně jiných cenách, než byly původně. Jak se přihlásit? Jednoduše. V druhé polovině minulého roku jsme spustili elektronické přihlášení prostřednictvím portálu obec občanům www.obecobcanum.cz. Lidé tedy dne už nemusí nikam
docházet a vše si mohou hravě zařídit z pohodlí domova.
Samozřejmě, ostatním nebo těm, kteří se chtějí na cokoli
zeptat, nabízíme standardní setkávání na místním obecním úřadě. Shrnutí všech důležitých informací naleznete
v přiloženém letáku.
STRATEGICKÝ PLÁN - 1. a 2. veřejné projednávání
4. 2. a 18. 2. 2016 OD 18 HODIN NA MYSLIVNĚ
Přijďte nám říct, jak by měla vypadat naše obec
v roce 2023.
[email protected]
NL
MAS Český sever, z. s. bude ve spolupráci s obcí Huntířov zpracovávat Strategický plán obce
Strategický plán je koncepční dokument, který určuje hlavní směry rozvoje obce ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě. Zároveň stanovuje cíle a priority v klíčových otázkách ekonomických a socioekonomických dané obce. Je to
vlastně návod nebo kuchařka, která popisuje, kam se bude ubírat rozvoj obce v nadcházejícím minimálně osmiletém
období. Zároveň mapuje, kde bude možné získat dotační prostředky pro spolufinancování navrhovaných opatření a
to jak z národních tak evropských zdrojů.
Strategický plán bude dokument, který bude tvořen v souladu s metodikou MMR. Nebude se jednat o dokument
připravený tzv.: „od stolu“, ale bude projednáván komunitním způsobem, tedy zapojením obyvatel a místních aktérů. Bude vycházet z přání a potřeb obyvatel. Obyvatelé a všichni dotčení aktéři budou mít možnost vyjádřit svůj
názor prostřednictvím série několika veřejných projednávání. Ta se uskuteční vždy v předem daném termínu
na Myslivně – Stará Oleška 41, začátek všech jednání bude vždy v 18 hodin.
Plánované termíny veřejných projednávání: 4. 2. 2016, 18. 2. 2016, 3. 3. 2016 a 17. 3. 2016
Pokud se vás problematika přímo dotýká, chcete se zapojit a podělit se o své nápady, náměty, připomínky a kritiku,
pokud vám není lhostejná kvalita života ve vaší obci, přijďte to říct nahlas. Váš názor nás zajímá. Přijďte se zapojit a
podělit o své nápady a vize. O průběhu tvorby Strategického plánu obce Huntířov budeme průběžně informovat.
Tisková zpráva MAS 1/2016
MAS Český sever, z. s.
29. 1. 2016
www.masceskysever.cz
tel. 724 778 296
INFORMACE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE
PRO KOHO JE PROGRAM URČENÝ?
Pro malé začínající podnikatele, kteří:
a) mají sídlo v Ústeckém kraji, jsou-li právnickými osobami,
b) mají trvalé bydliště v Ústeckém kraji, jsou-li fyzickými osobami,
c) provozují podnikatelskou činnost v Ústeckém kraji (platí pro
fyzické i právnické osoby).
Maximální délka realizace projektu je 18 měsíců. Udržitelnost je stanovena na 24 měsíců od ukončení projektu.
KDE MOHU ZÍSKAT ŽÁDOST A DALŠÍ DOKUMENTY?
KDY LZE O DOTACI ŽÁDAT?
Formulář žádosti a povinných příloh (čestná prohlášení) jsou
k dispozici na webových stránkách Ústeckého kraje www.krustecky.cz v sekci Dotace a granty, Podpora začínajících
podnikatelů.
Příjem žádostí bude probíhat od 18. února do 31. 3. 2016.
KAM ŽÁDOST PODAT?
KOLIK JE MOŽNÉ ZÍSKAT NA JEDEN PROJEKT?
Žadatel může podat v rámci tohoto programu pouze jednu
žádost, a to osobně, poštou, poštou do datové schránky ÚK
nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do
ePodatelny. Poštou či osobně se žádost podává do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje:
Krajský úřad Ústeckého kraje odbor strategie, přípravy a
realizace projektů Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad
Labem Žádost se doručuje v zalepené obálce označené
„PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI“, plným jménem/názvem žadatele o dotaci a adresou,
textem „NEOTVÍRAT“.
Žádost musí být strojově vyplněna na předepsaném formuláři.
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30 000,- Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000,- Kč. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů
projektu.
NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT?
Z dotace lze uhradit uznatelné investiční a neinvestiční náklady
projektu, které vznikly nejdříve 1. 1. 2016. Tyto náklady musí přímo souviset s realizací projektu, musí být prokazatelně vzniklé,
uhrazené, podložené účetními doklady a zachycené v účetnictví
nebo daňové evidenci. Náklady musí být vynaloženy efektivně,
účelně a hospodárně.
Dotaci lze použít např. na pořízení strojů, zařízení a technologií,
výpočetní techniky, softwaru, vnitřního vybavení, nářadí, nástrojů
a dalších pracovních a výrobních prostředků, licencí a patentů; na
technické zhodnocení stávajících strojů a strojních zařízení; na
zajištění publicity (tvorba webových stránek, katalogu, propagačních materiálů, apod.); na úhradu režijních a administrativních
nákladů (max. ve výši 20 % z poskytnuté dotace), na úhradu
mzdových nákladů (max. ve výši 30 % z poskytnuté dotace).
CO NELZE Z DOTACE HRADIT?
Náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti, nákup zboží, nákup pozemků nebo budov, nájemné s následnou koupí (leasing), pořízení
dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, úroky, penále,
pokuty a jiné sankce, ztráty z devizových kurzů, reprezentativní
pohoštění a dary, cestovné nad rámec úprav v zákoně č. 262/2006
Sb., zákoník práce (§ 109 odst. 3), opatření pro možné budoucí
ztráty a dluhy, přípravu a zpracování projektové žádosti.
KDY MUSÍ BÝT PROJEKT REALIZOVÁN?
2.
KDO A KDE MI MŮŽE POMOCI?
Konzultačním místem je Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem. Kontaktní osoby:

Mgr. Aleš Tallowitz
[email protected]
tel. 475 657 683

Mgr. Martina Želinová Langweilová
[email protected]
tel. 475 657 676

Michaela Kuchynková
[email protected]
tel. 475 657 847
Další informace a podrobnosti naleznete na:
http://www.kr-ustecky.cz/podporazacinajicichpodnikatelu/ds-99850/p1=204744.
[email protected]
NL
SVATÝ VALENTÝN
Den svatého Valentýna, který připadá na 14. února, slaví mnoho zamilovaných po celém světě. Vzájemně se obdarovávají nápaditými valentýnskými dárky, mezi které patří květiny, čokolády a samozřejmě tradiční valentýnská
přáníčka. S Valentýnem jsou rovněž spojována i velkolepá romantická gesta. Svátek sv. Valentýna se v Čechách
rozhodně neslaví odjakživa. Je spíše příznakem současné moderní doby. Odkud se k nám svátek dostal a kdo to byl
ten sv. Valentýn? Kdo byl sv. Valentýn? Sv. Valentýn byl katolický kněz ve starém Římě, k jehož životu se pojí mnoho zajímavých legend. Jedna z nich praví, že sv. Valentýn měl zázračné léčivé schopnosti, díky kterým uzdravil mnoho lidí. Později však byl uvržen do žaláře a následně zemřel mučednickou smrtí. Z jiné legendy se zase můžete dozvědět, že uzdravil nevidomou dívku. Zatímco křesťané to považovali za zázrak, pohani se rozhněvali a nechali Valentýna setnout mečem. Svátek zamilovaných - Kněz Valentýn prý potají oddával mladé páry. Proto den sv. Valentýna
je svátkem zamilovaných na celém světě. V novodobé historii se svátek rozšířil až počátkem 20. století. Walter
Scott, člověk, který tuto tradici obnovil, neměl však původně zcela čisté úmysly. Byl podnikatelem, který se ocitl na
pokraji krachu, a tak začal prodávat zamilované dárky, přáníčka a postaral se tak o to, aby se tradice vrátila zpět
mezi lidi.
Valentýnské dárky Od té doby se svatý Valentýn slaví nejen v Americe, ale i v Evropě. Už několik týdnů před 14.
únorem můžete zakoupit originální valentýnské dárky. Pěkný dárek k Valentýnu můžete darovat svému partnerovi/
partnerce, mamince i babičce. Den sv. Valentýna je rovněž dnem, kdy můžete projevit city k vaší tajné lásce. Pokud
je ale nechcete vykřičet přímo do celého světa, můžete do poštovní schránky vhodit valentýnku spolu s romantickým
dárkem.
OBECNÍ ÚŘAD ŽÁDÁ O POMOC
Vážení spoluobčané je tomu už asi 20 let, kdy nám při přejezdu křižovatky z „dolního“ Huntířova směrem na Dobrnou pomáhalo dopravní zrcadlo umístěné u kamenné zdi domu pana Kalivody, které umožňovalo pohled na automobily přijíždějící od Markvartic. Toto zrcadlo bylo v minulosti důsledkem dopravní nehody rozbito a bohužel novým
nebylo již nahrazeno. Pomoc, kterou bychom z Vaší strany uvítali, spočívá ve fotografii zmíněného zrcadla. Toto bychom rádi obnovili. Pokud bychom byli schopni doložit fotografii, na které by bylo zrcadlo v křižovatce
zachyceno, použili bychom jej jako důkaz o tom, že tu kdysi bylo umístěné a dopravní inspektorát by nám s největší
pravděpodobností vyšel vstříc. Ten, kterému by se podařilo ve svém archivu takovou fotografii nalézt bude obecním
úřadem odměněn.
!!! O D M Ě N A !!!
V dnešní době je silnice přes naši obec velmi frekventovaná a výjezd či přejezd přes ni poměrně nebezpečný a proto
bychom Vaši pomoc velice uvítali.
Děkujeme.
Informační systém v naší obci
Každý máte možnost přihlásit se do infomačního systému, kdy prostřednictvím SMS z obecního úřadu dostáváte
důležité informace o aktuálním dění v obci. Tento systém se v nejenom případě osvědčil (ztracený pejsek, nalezený
prstýnek, dopravní nehoda, uzavření vodovodního řádu, kulturní akce v obci, apod.). Zájemci o tuto službu nechť se
se do něj přihlásí a to osobně, na tel. č. 412 525 008 - 9, popřípadě na e-mail: [email protected]
Telefonní číslo, ze kterého jsou SMS odesílány, neslouží ke zpětné komunikaci, proto na něj nevolejte ani nepište.
Případné dotazy či poznatky volejte na výše uvedenou pevnou linku. Děkujeme za pochopení.
Zubní pohotovost
06. – 07. 2.
13. – 14. 2.
20. – 21. 2.
27. – 28. 2.
MUDr. Křemen Adolf, Jílové, Teplická
MUDr. Miličová Jiřina, Dč I, Anenská
MUDr. Charvát Pavel, Dč V, J.Š.Baara
MUDr. Plyuschakov, Dč I, Myslbekova
Nabízíme Všem pacientům
MUDr. Pokorné,
412 550 343
412 510 154
412 507 588
412 519 622
kteří se těžko dopravují do její ordinace, že
mohou vždy v úterý a ve čtvrtek využít odvozu obecním vozidlem do Ludvíkovic. PřípadAmbulantní pohotovostní služba Děčín
U Nemocnice 1, Děčín 2, budova "O" (od konečné MHD, 2.vila) ní zájemci nahlaste se vždy den předem na
OÚ telefon: 412 525 008 - 9.
 pohotovost pro děti a dorost - vchod z areálu nemocnice
 pohotovost pro dospělé - vchod z Lužické ul.
Po – Pá dětská pohotovost: 17:00 – 20:00, tel: 412 510 555
dospělá pohotovost: 17:00 – 20:00, tel: 412 510 666
So, Ne, svátky obě pohotovosti: 9:00 – 18:00
3.
Dále: u MUDr. Pokorné vyzvedneme Vámi
objednané recepty. Tyto jsou následně k dispozici na obecním úřadě, popř. po předchozí
domluvě Vám je doručíme i domů.
[email protected]
NL
Sledujte naše webové stránky
www.huntirov.cz
..více informací nejen o dění v obci
V únoru slaví svá životní jubilea
MILOŠ KOLÁČNÝ
PAVEL PROCHÁZKA
JIŘÍ ZÁMOSTNÝ
JIŘÍ OUZKÝ
VÁCLAV MIKULA
ELENA BARONOVÁ
Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, protože je
vzácné a hodně štěstí, protože je krásné.
20. 2. 2016
od 14.00 - 17.00 h.
KULTURNÍ DŮM MYSLIVNA
Zajímavý program, limo pro děti zdarma.
SOUTĚŽ o nejlepší masku.
Obecní knihovna
ST: 13.00 - 17.00
OÚ - úřední hodiny
PO: 8.00 - 16.00
ÚT: pouze pro zvané
ST: 8.00 - 17.00
ČT: pouze pro zvané
PÁ: 8.00 - 12.00
 412 525 008 - 9
ZÁPIS
do Základní školy proběhne
dne 10. 2. 2016 od 14.00 - 16.00 h.
Stanislav SABOL, KOMINICTVÍ - Tel.: 737 044 274
Přístrojová mediciální pedikůra
Salon Jasmin – Vendula Šturmová
Divišova 850/1 , Děčín IV
Cena: 250,- Kč. Tel.: 775 628 427
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Počítačová problematika, správa sítí
Nabízíme Vám vložkování komínů, stavby a přestavby
komínů, zprávy o provedení kontroly anebo čištění
spalinových cest dle a ostatní práce spojené s tímto
oborem. Veškeré služby můžeme provést
okamžitě.
———————————————————————————————————————————–——————————————
JIŘÍ RUDOVSKÝ
Hledáte geodeta?
vaše počítačové problémy jsou náš svět her
Zavedená
firma
(od
roku 1993) nabízí vyhotovení geo603 512 575, www.svether.cz, rudovský@svether.cz
metrických plánů, vytyčení hranic pozemků, zaměření
staveb, vypracování smluv, atd.
Štěpkování dřeva a větví
Ing. Alena Podrazká, t: 604 721 259, 773 108 163
do průměru 15 cm Vám nabízí Vratislav Kocinec,
—————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Nová Oleška, telefon: 607 714 435
Nabízím provedení revizí el. rozvodů
————————–—————————————————————————————————————————————————————————
Výkopové práce a terénní úpravy
Nová Oleška a okolí do 20 km,
pan Houda, telefon: 608 904 000
————————————————————————————————————————–————————-
Zemní práce popř. dovoz
stavebního materiálu, dřeva nebo uhlí nabízí
Pavel Pospíchal, Dobrná, telefon: 728 486 905
4.
v obytných i provozních objektech, revize el. spotřebičů, technolog. zařízení a hromosvodů, v rozsahu požadavků ustanovení platných čs. norem. Dále provádím
opravy, úpravy a rekonstrukce rozvodů elektro a rozvaděčů měření odběru, vč. tech. a materiálového zajištění akce v rozsahu požadavků objednatele.
Z. Chalupský, Stará Oleška 137
t.: 602 422 270, [email protected]
NAŠE LISTY - měsíčník Obce Huntířov
Redakce - Huntířov 126, 405 02, Děčín
IČ: 00261360
Tel.: 412 525 008 - 9
E-mail: [email protected]
ww.huntirov.cz
Vydáno dne: 1. 2. 2016
Reg. MK ČR 12254
Do tisku připravuje: Dita Jandová
bezplatný výtisk
[email protected]
NL

Podobné dokumenty

Naše listy Říjen 2014

Naše listy Říjen 2014 11. října 2014. ZO Huntířov je devítičlenné a zasedání se zúčastnilo osm zvolených zastupitelů a jeden náhradník Sdružení nezávislých kandidátů pro občany našich obcí pan Václav Vaníček, který nahr...

Více

SEZNAM VÝHERCŮ SOUTĚŽE: LETOS NADĚLUJEME DÁRKY MY!

SEZNAM VÝHERCŮ SOUTĚŽE: LETOS NADĚLUJEME DÁRKY MY! 1. Kniha Dobrovský Kraj padavých větrů – Vítězslav Vé 2. Nabitá karta na 1000 Kč Camaieu – Eliška Madsson 3. Poukázka na 500 Kč na služby v automyčce WASHplus - Marta Kopáčková 4. Balíček dm droger...

Více

Možnosti vzdělávání dívek s Rettovým syndromem

Možnosti vzdělávání dívek s Rettovým syndromem Na úvod je nutné upozornit, že vývoj každé dívky s Rettovým syndromem je zcela individuální a nemusí se tedy vyskytovat pohromadě všechny příznaky. Charakteristickým rysem pro tento syndrom je norm...

Více

Zajištění pohotovostní stomatologické služby v roce 2016

Zajištění pohotovostní stomatologické služby v roce 2016 písemně ve lhůtě 15 dní před začátkem měsíce, pro který je vyhotoven. 2. Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31.12.2016 a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu. Smlouva byla vyhotovena ve ...

Více

Náš REGION č. 1/2016

Náš REGION č. 1/2016 odrostly báječné dcery a  protože jsem původně od Karlových Varů, přitom odmala hodně zaujatý filmový fanda, rozhodl jsem se, nejen s ohledem na věk, k dosti furiantskému kroku: Pořídil jsem si něc...

Více