usnesen í - Exekutorský úřad Olomouc

Transkript

usnesen í - Exekutorský úřad Olomouc
EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC,
Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor
sídlo: Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc
datová schránka: xkwnbg8, e-mail: [email protected]
telefon: (+420) 775 178 774
bankovní spojení: 4200202203/6800
V Olomouci dne 08.07.2015
Vyhotovil:
Mgr. Veronika Tomešová
Marta Procházková
č.j.: 196EX 1594/15d-4
USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Jan Valenta, jmenovaný do uvolněného Exekutorského úřadu v obvodu Okresního soudu
v Olomouci rozhodnutím ministra spravedlnosti č.j. MSP-478/2014-OJ-SO/9 ze dne 14.8.2014, po Mgr. Ing. Radimu
Opletalovi, dle § 76 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., v pl.zn., v rámci další činnosti exekutora na základě Smlouvy o
provedení veřejné dražby uzavřené dne 27.05.2015, s navrhovatelem Mgr. Ing. Petrou Hamplovou, Ph.D., IČ
74238001, se sídlem Zahradní 13, 789 01, insolvenční správkyní majetku úpadce Petry Dudiňákové, nar.
14.05.1978, bytem Starý Maletín 37, 789 01 Maletín,
rozhodl o nařízení dražby nemovité věci na návrh osoby oprávněné
disponovat s věcí takto:
I. První dražební jednání (dražba) se uskuteční dne 15.09.2015 v 09:30 hodin, elektronicky prostřednictvím
aplikace na internetovém portálu:
www.okdrazby.cz
Dražba bude ukončena nejdříve dne 15.09.2015 v 10:30 hod. Dražba se však bude konat, dokud dražitelé budou
činit podání. Bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,
má se za to, že dražitelé stále činí podání a okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku
učinění podání. Budou-li poté činěna další podání, postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od
posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno další podání, má se za to, že dražitelé již nečiní
podání a dražba končí.
II. Předmětem dražby jsou tyto nemovité věci:
spoluvlastnický podíl Petry Dudiňákové o velikosti id. ½ na:
- bytová jednotka číslo 37/8, vymezeno v budově číslo popisné 37, byt. dům stojící na pozemku
parcelní číslo St. 374, LV 421,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Maletín, katastrální území Starý Maletín, na listu
vlastnictví č. 422,
a dále tomu odpovídající podíl Petry Dudiňákové na společných částech domu a pozemku o
velikosti 991/10000 na:
- byt. dům číslo popisné 37, stojící na pozemku parc. č. St. 374,
- pozemek parcelní číslo St. 374, o výměře 270m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Maletín, katastrální území Starý Maletín, na listu
vlastnictví č. 421.
Shora uvedené nemovité věci jsou popsány ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Jiřího Petráše ze dne
13.05.2015, č. 2671-18/15, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí, jejich příslušenství a jednotlivých práv
a závad s nimi spojených.
Nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a proto budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.
~1~
III. Výsledná cena nemovitých věcí činí 211.000,- Kč (slovy: „dvě stě jedenáct tisíc korun českých“).
IV. Nejnižší podání se stanovuje ve výši 140.667,- Kč (slovy: „jedno sto čtyřicet tisíc šest set šedesát sedm korun
českých“).
V. Dražební jistota se stanovuje ve výši 50.000,- Kč (slovy: „padesát tisíc korun českých“). Zájemce o účast na
dražbě je povinen zaplatit dražební jistotu bezhotovostně, a to ve prospěch bankovního účtu soudního exekutora
č. 4200202203/6800, za použití variabilního symbolu 1594155555, specifického symbolu rodné číslo nebo IČ
zájemce o účast na dražbě. Částka odpovídající dražební jistotě musí být připsána na účet exekutora nejpozději
24hodin před zahájením dražby s tím, že zájemce bude k dražbě připuštěn pouze tehdy, bylo-li před zahájením
dražby prokázáno, že částka odpovídající dražební jistotě na shora označený účet exekutora skutečně byla
připsána.
VI. Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, které prodejem nemovitých věcí v
dražbě nezaniknou: tyto nebyly zjištěny.
VII. Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení
nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty podle § 336ja odst. 1 o.s.ř. Byl-li však podán takový návrh
nemovitou věc s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o
předražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o
příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává
vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen,
a to ke dni jeho vydání.
VIII. Každý, kdo má k nemovité věci nájemní právo či pachtovní právo, výměnek nebo věcné břemeno
nezapsané v katastru nemovitostí, které není uvedeno v tomto usnesení, nejde-li o nájemce bytu, výměnkáře, je-li
součástí výměnku právo bydlení nebo oprávněného z věcného břemene bydlení, aby takové právo soudnímu
exekutorovi oznámil a doložil ho listinami, jinak takové právo zanikne příklepem nebo v případě zemědělského
pachtu koncem pachtovního roku.
IX. Doplacení nejvyššího podání úvěrem se zřízením zástavního práva k vydražené nemovité věci se nepřipouští.
X. Registrace dražitelů k dražbě probíhá prostřednictvím webového formuláře dostupného na portálu
www.okdrazby.cz, sekce Registrace/Přihlášení.
XI. Způsob elektronické dražby:
1. Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz.
2. Úpadce se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Úpadce se po předchozí registraci může jako ověřený
uživatel portálu www.okdrazby.cz účastnit dražby v postavení povinný a přísluší mu právo podat
námitky proti udělení příklepu.
3. Dražiteli nebo úpadci, který nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu,
exekutor umožní na předchozí písemné vyžádání v sídle úřadu přístup k technickému vybavení.
4. Na portálu www.okdrazby.cz v sekci připravované dražby si ověřený uživatel zvolí nemovitou věc,
kterou chce dražit. Ověřený uživatel portálu se musí do dražby přihlásit jako dražitel ještě před
zahájením dražby (nejlépe současně s odesláním dražební jistoty). Postup pro přihlášení je patrný
z dražebního manuálu v sekci „Jak dražit“ na portálu www.okdrazby.cz. Po zahájení dražby není
možné přistoupení dražitelů, kteří se do zahájení dražby nepřihlásili.
5. Po složení dražební jistoty a splnění podmínek účasti na dražbě dle dražební vyhlášky je dražitel
oprávněn po zahájení dražby v dražbě činit podání (přihazovat).
6. Přihlášený dražitel v dražbě vystupuje pod svým uživatelským jménem po přihlášení svým heslem.
7. Dražitelé nemohou v dražbě činit shodná podání. To neplatí pro dražitele, kterým svědčí předkupní
právo – v případě, že bude učiněno stejné podání dražitelem, kterému svědčí předkupní právo a
nebude učiněno podání vyšší, bude udělen příklep dražiteli, jemuž svědčí předkupní právo.
8. Učiní-li shodné podání (§ 336j odst. 1 věta druhá o.s.ř.) osoby s předkupním právem, bude příklep
udělen dražiteli určenému elektronickým losem z čísel 1 až 99 na základě kliknutí uživatele ihned po
ukončení elektronické dražby nejdéle ve lhůtě 5 minut. Příklep bude udělen dražiteli s vyšším číslem.
9. Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu (musí být stejná či vyšší
než stanovený minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou menší než minimální
příhoz nezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko přihodit je podání učiněno a
zobrazí se jako nejvyšší podání spolu uživatelským jménem dražitele, celkovou částkou a uvedeným
přesným časem příhozu.
10. Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím portálu www.okdrazby.cz osobu, která učinila
nejvyšší podání v dražbě a výši nejvyššího podání.
11. Od okamžiku oznámení osoby, která učinila nejvyšší podání a výši nejvyššího podání, běží osobám,
které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve které mohou vznést námitky
proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne
exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní na portálu www.okdrazby.cz. V případě, že
budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního nejvyššího podání;
v opačném případě exekutor udělí příklep.
12. Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby. Dražební
jistota se nevrací tomu dražiteli, který podal námitky proti udělení příklepu, a to až do doby, než
usnesení o příklepu nabude právní moci.
13. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím portálu www.okdrazby.cz a
doručí se osobám dle § 336k o.s.ř.
XII. Osoby, které mají k nemovité věci předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě, je mohou uplatnit jen v
dražbě jako dražitelé. Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě zanikají udělením příklepu, nejde-li o
předkupní právo stavebníka k pozemku nebo vlastníka pozemku k právu stavby, předkupní právo vlastníka
stavby k pozemku a vlastníka pozemku ke stavbě nebo zákonné předkupní právo, která udělením příklepu
nezanikají. Předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě musí být uplatněno a prokázáno nejpozději 24 hodin
před zahájením dražby. Rozhodnutí, zda je prokázáno předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě, soudní
exekutor zveřejní na portálu www.okdrazby.cz.
XIII. Nařizuje se prohlídka nemovitých věcí, která se uskuteční dne 25.08.2015 v 16:00 hodin. Úpadci,
spoluvlastníkům a dalším osobám, které mohou zajistit přístup k předmětným nemovitým věcem, aby v uvedené
době tento přístup všem zájemcům o dražbu umožnili. Splnění této povinnosti lze vymáhat dle platné právní
úpravy.
O d ů v o d n ě n í: Na základě návrhu Mgr. Ing. Petry Hamplové, Ph.D., insolvenční správkyně majetku úpadce Petry
Dudiňákové byla uzavřena mezi insolvenční správkyní a soudním exekutorem dne 27.05.2015 Smlouva o provedení
veřejné dražby nemovitých věcí úpadce popsaných ve výroku II. tohoto usnesení.
Dle § 76 odst. 2 e.ř., exekutor může provést též dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné
disponovat s věcí. Při tom postupuje přiměřeně dle ustanovení exekučního řádu.
Na základě shora uvedeného rozhodl soudní exekutor tímto usnesením o nařízení dražby nemovitého majetku úpadce.
P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 336c odst. 5 o.s.ř.)
Dražba bude umožněna pouze těm osobám, které splní podmínky registrace na portálu www.okdrazby.cz,
pokud nejsou vyloučeny z dražby (dražit nesmí exekutor, úpadce, manžel úpadce, zaměstnanci exekutora
a osoby, jež nesmí na území České republiky nabývat nemovité věci).
otisk úředního razítka exekutora
Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor,
Exekutorský úřad Olomouc
K písemné žádosti účastníka, kterému byl doručen listinný stejnopis vyhotovený za součinnosti provozovatele poštovních služeb, se zašle
elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v žádosti písemnost vyhotovená v elektronické podobě a podepsaná uznávaným
elektronickým podpisem exekutora nebo jeho zaměstnance, který písemnost vytvořil nebo se předá účastníkovi v sídle úřadu na technickém nosiči dat.
Doručuje se:
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
1. navrhovatel
2. úpadce
3. manžel úpadce
4. finanční úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc
6. finanční úřad, v jehož obvodu má úpadce své bydliště (sídlo, místo podnikání)
7. obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitá věc
8. obecní úřad, v jehož obvodu má úpadce své bydliště (sídlo, místo podnikání)
9. zdravotní pojišťovny (ČPZP, OZP, RBP, VOZP, VZP, ZP Škoda, ZPMV)
10. OSSZ, v jejímž obvodu je nemovitá věc
11. OSSZ, v jejímž obvodu má úpadce bydliště
12. katastrálnímu úřadu, v jehož obvodu je nemovitá věc
13. obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitá věc
14. úřední deska soudního exekutora
15. web exekutorského úřadu
16. portál dražeb
~3~

Podobné dokumenty

usnesení - Ki-Wi

usnesení - Ki-Wi 1. Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz . 2. Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může jako ověřený uživa...

Více

USNESENÍ

USNESENÍ Los mezi osobami s předkupním právem, které učinily shodné podání dle § 336j odst. 1 věta druhá o.s.ř. se činí elektronickým losem z čísel 1 až 99 na základě kliknutí uživatele ihned po ukončení el...

Více

Dražební vyhláška - dražba dne 20.07.2016

Dražební vyhláška - dražba dne 20.07.2016 Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu dle ustanovení § 52 exekučního řádu zákona č. 120/2001 Sb. (dále jen „EŘ“) ve spojení s ustanovením § 267 OSŘ, aby je uplatnil...

Více

Dražební jednání - dražba dne 24.05.2016, Salaba Pavel

Dražební jednání - dražba dne 24.05.2016, Salaba Pavel kterou chce dražit. Do dražby se ověřený uživatel portálu musí přihlásit jako dražitel ještě před zahájením dražby. Postup pro přihlášení je patrný z dražebního manuálu v sekci „Jak dražit“ na port...

Více

exekutorský úřad praha 10

exekutorský úřad praha 10 Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu (267 o.s.ř.), aby je uplatnil u soudu, a aby takové uplatnění prokázal nejpozději před zahájením dražebního jednání (§ 336o od...

Více

dražební jednání dne 21.09.2016

dražební jednání dne 21.09.2016 Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští dražbu dle ustanovení § 52 exekučního řádu zákona č. 120/2001 Sb. (dále jen „EŘ“) ve spojení s ustanovením § 267 OSŘ, aby je uplatnil...

Více

Elektronický dokument

Elektronický dokument v tento okamžik musí dražitel zvolit, zda bude dražit jako prostý dražitel nebo dražitel s předkupním právem, aby bylo možné jeho předkupní právo před dražbou ověřit a povolit. Postup pro přihlášen...

Více

Usnesení

Usnesení VIII. Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna. IX. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitou věc ...

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA NEMOVITÁ VĚC

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA NEMOVITÁ VĚC Pro právnickou osobu, která má v úmyslu se dražby účastnit a draženou věc nabýt do svého výlučného vlastnictví, platí, že je povinna prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo jiné osoby, kte...

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební podpisem a doručit jedním z níže uvedených způsobů provozovateli dražebního portálu. Pro fyzické osoby, které mají v úmyslu se dražby účastnit jako společní dražitelé - manželé a draženou věc nabýt...

Více