LOKALITY PRO VÝSADBU STROMŮ V KADANI

Transkript

LOKALITY PRO VÝSADBU STROMŮ V KADANI
LOKALITY PRO VÝSADBU STROMŮ V KADANI
Městská policie Kadaň
oc
Nem
plocha pro výsadbu stromů
ova
ovin
vodní plochy
á
vsk
lesy
veřejná zeleň
Cho
m
lov
in
Za
h
ova
r ad
ní
Hu
so
va
Go l
uto
|
nice
Bys
třic
ká
S
aň
Kad
Go
MŠ
3. ZŠ
3. ZŠ
á
lonie
so v
a
hospodářská půda
Hu
MěÚ
US
ká
zástavba - obč. vyb.
tov
s
Prů
tah
u
Cho
Na Po
5. ZŠ
Na
dlesí
zástavba - bydlení
tad
ion
u
mu
dlesí
Albert
Na Po
louky
á
vsk
Ko
Nová
a
vinov
Golo
če
ec
k
Jan
aR
ohá
er
o
néř
Pru
Kl
áš
t
zahrady, sady
zimní stadion
zástavba- průmysl
MŠ
Na Pod
lesí
í
Kl
áš
te
SPŠS a OA
Ju
ng
aží
á dr
áj
e
vlako
vé ná
d
Šk
oln
í
SO
Ka ŠS
aS
da
ň
OU
5.
Kv
ětn
a
SOŠS a SOU
Na
Prů
tah
auto
u
b u so
vé n
ádra
ží
Š ko
ln í
ká
ostatní plochy
Pr
un
éř
ov
sk
m
iči
Kpt.
ov
a
an
n
m
av
líč
ko
va
Sok
olov
s
železnice
á
hřbitov
Hřbitovn
í
pošta
H
Věžní
Koželu
žská
á
ov s k
Soko
l
v ně ní
barbakán
ců
rán
Ob
Vě
žní
Mír
u
a
Lísková
á
Jitřní
tn
Ži
Sk a
lní
Jedlová
MŠ
Ječ
ná
0
Želinská
er
ov
í
Javorová
P ol n
kostel Stětí
Borová
Lipová
a
Topolová
Su
ko
v
Říční
Habrová
Polní
hrad
Ze
y
Jirá
sko
va
Koželužská
Sládkova
ná
r
va
es
Ov
šte
Ty
rš
o
kostel
klá
KD Střelnice
kašna
ský
ňsk
á
MěÚ
Rokelská
Láz
e
r.
městs
k é op e
a
ov
rud
Ne
Ra
iso
va
Bř
h
ká
b
ět i n
kác
vic
iv
b
Alž
V
r ád
Z ah
ulo
ám
ěst
í
Mik
arch
ČS
A
én
ov
a
verm
y
Mír
ov
Jan
aŠ
ezi
Má
ch
tržnice
Čech
ova
pli
tu
a
va
no
v
ík o
yk
a
z iu
š ta
ba
US
as
ar
rm
y
va
nno
ná
še
recká
Fu
č
.M
ve
1. ZŠ
has
lí k
Šup
va
cho
Fibi
Kláště
T.
G
na
Š
M
komunikace
Kaufland
raží No
vé N
1.
Gy
m
MŠ
g ma
Jun
Ja
je
MŠ
J a ro
2. ZŠ
ý rů
Pion
sportovní a rekreační plochy
Dvořákova
DD M
MŠ
ZUŠ
koupaliště
ta
hu
Školní
1. M á
Poštovní
Mánesova
Bu
do
va
te
lů
Pr
ů
kino
Kpt. Jaroše
y
Na
Lidl
pošta
ní
Fibich
ova
tov
Al
eš
ov
a
á
Po
š
Br
ož
ík
ck
Šv
er
m
ov
a
re
Ja
na
zástavba - ostatní
Penny
sí
Po
dle
s
Na Podle
Na
50 100
200
300
1:6 000
400
500
m