Holýšovský - Město Holýšov

Transkript

Holýšovský - Město Holýšov
Holýšovský
zpravodaj
pro město Holýšov a obce Holýšovska
červen 2016 ročník 18 číslo 139 zdarma
5. 5. 2016 navštívili naše město v rámci oslav osvobození veteráni 2. světové války z Belgie, které doprovázeli rodinní příslušníci
a přátelé. Na snímku Miroslava Dolejše jsou spolu s vedením města při návštěvě Domu dějin Holýšovska.
Zveme vás na pouťové slavnosti 24. – 26. června 2016
Pouťové atrakce budou na sídlišti Pod Makovým vrchem a v Luční ulici. Hudební vystoupení na parkovišti za kulturním domem.
24. 6. 2016
19:00 Katr
22:00 Kabát rev. Plzeň
25. 6. 2016
17:00 Spirala Theatre Show
19:00 Vladimír „Walda“ Nerušil
a Malevil Band (ex zpěvák
Walda Gang, nejslavnější dvojník
Waldemara Matušky)
21:00 GREEN DAY Prague Idiots
23:00 Agnes rock
26. 6. 2016
15:00 Atlas - myslivecká kapela
17:00 S.A.P
V 8:30 hodin v kostele s. Petra
a Pavla - Slavnostní Mše o pouti
doprovázená pěveckým sborem
„Hlas“
Holýšovský zpravodaj
2
Obsah
2 informace ze zasedání
Zastupitelstva města Holýšova
2informace ze schůzí Rady
města Holýšova
3 slovo starosty
5 slovo zastupitele
7 slovo občana
7 informace z města
9 informace z Domu dějin
Holýšovska
9 informace ze základní školy
10 informace z mateřské školy
11 informace z charity
11 tradice, zvyky, obyčeje
12 informace ze sportu
13 informace ze spolků a ostatní
16 ohlédnutí do historie
18 putovní příměstské tábory
Mikroregionu Radbuza
19 z obcí Holýšovska - Kvíčovické
okénko
16 kalendář akcí
Ceník inzerce: 1 8 strany = 1.000 Kč,
¼ strany = 2.000 Kč, ½ strany = 4.000 Kč,
1 strana = 10.000 Kč. Inzerát na zadní
straně dvojnásobek těchto cen. Uvedené
částky jsou bez DPH. Občané s trvalým
pobytem v Holýšově a podnikatelské
subjekty, které mají sídlo v Holýšově, si
mohou požádat o slevu ve výši 50 %.
Zveřejněné články nemusí být shodné
s názorem redakční rady. Redakční rada
neručí za zveřejněný obsah a gramatiku.
Redakční rada:
Mgr. Bc. Kamil F. Šefl – šéfredaktor,
Mgr. Libuše Hrubá – zástupkyně
šéfredaktora,
Mgr. Josef Hais
a Ing. Jiří Zíval
Informace ze zasedání Zastupitelstva města Holýšova
Zasedání ZMH se konalo dne
27. 4. 2016
ZMH:
• vzalo na vědomí Zprávu o činnosti
RMH bez připomínek
• vzalo na vědomí Zprávu o kontrole
plnění usnesení z posledního zasedání
konaného dne 24. 2. 2016 bez připomínek
• schválilo Zápis zasedání finančního
výboru ze dne 18. 4. 2016
• schválilo Rozpočtové opatření města
Holýšova na rok 2016 číslo 1
• schválilo prodej části pozemku parc.
č. 1127/5 (KN) v k. ú. Holýšov o výměře
cca 200 m2 panu P. S., bytem Plzeň, za
cenu 690 Kč za 1 m2 s tím, že oprávněné
náklady spojené s prodejem pozemku
a sepsáním kupní smlouvy bude hradit
strana kupující
• schválilo prodej pozemku parc. č.
1127/13 (evidenční číslo 9) v k. ú. Holýšov
o výměře 561 m2 panu P. F. a Mgr. L. Š.,
oba bytem Holýšov, za cenu 690 Kč za
1 m2 s tím, že oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemku a sepsáním kupní
smlouvy bude hradit strana kupující
• schválilo prodej pozemku parc. č.
1127/14 (evidenční číslo 10) v k. ú.
Holýšov o výměře 232 m2 paní E. R.,
bytem Holýšov, za cenu 690 Kč za 1 m2
s tím, že oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemku a sepsáním kupní
smlouvy bude hradit strana kupující
• neschválilo prodej pozemku parc.
č. 1127/14 (evidenční číslo 10) v k. ú.
Holýšov o výměře 232 m2 panu P. F.
a Mgr. L. Š., oba bytem Holýšov
• schválilo prodej pozemku parc. č.
1246/122 (KN) v k. ú. Holýšov o výměře
47 m2 panu R. K., bytem Holýšov, za
cenu 250 Kč za 1 m2 s tím, že oprávněné
náklady spojené s prodejem pozemku
a sepsáním kupní smlouvy bude hradit
strana kupující
• schválilo koupi části pozemku parc. č.
819/70 (KN) v k. ú. Holýšov o výměře
39 m2 od pana M. Č., bytem Holýšov, za
cenu 510 Kč za 1 m2 s tím, že oprávněné
náklady spojené s koupí části pozemku
a sepsáním kupní smlouvy bude hradit
strana kupující, a kupní smlouvu na
tento pozemek
• odložilo rozhodnutí o koupi části
pozemku parc. č. 819/71 (KN)
v k. ú. Holýšov o výměře 29 m2 na další
zasedání ZMH
• vzalo na vědomí informaci starosty
o realizaci výběrového řízení s názvem
„Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla
zajištění dodávek tepla města Holýšov“
a rozhodlo o odůvodnění této nadlimitní
veřejné zakázky, evidenční číslo zakázky
633133, podle předloženého materiálu
tak, že odůvodnění veřejné zakázky
schvaluje
• souhlasilo s dofinancováním zbylých
zdrojů (rozdíl mezi pořizovací cenou
a výší dotací) pro realizaci akce „Pořízení
nového
dopravního
automobilu
v provedení „Z“ (základní), kategorie
podvozku 1 „pro městský provoz“,
s celkovou hmotností od 3000 do
3500 kg“ v rámci programu Dotace
pro jednotky SDH obcí poskytované
Ministerstvem
vnitra,
Generálním
ředitelstvím Hasičského záchranného
sboru ČR, sídlem Praha
• zrušilo své usnesení č. 174 ze dne
16. 12. 2015
Informace ze schůzí Rady města Holýšova
Schůze RMH se konaly
20. 4. a 2. 5. 2016
RMH:
• doporučila ZMH prodat pozemek parc.
č. 1246/122 (KN) v k. ú. Holýšov o výměře
47 m2 panu R. K., bytem Holýšov, za cenu
600 Kč za 1 m2 s tím, že oprávněné náklady
spojené s prodejem pozemku a sepsáním
kupní smlouvy bude hradit strana kupující
• schválila SOD, která bude uzavřena
mezi městem Holýšov a společností
SWIETELSKY stavební; předmětem
smlouvy je provedení nové sportovní
podlahy v tělocvičně MŠ ve Školní ulici
včetně všech souvisejících stavebněmontážních prací, likvidace a uložení
přebytečného materiálu na skládku; cena
za dílo byla stanovena na 483.013,72 Kč
bez DPH a termín dokončení prací je
květen 2016
• vzala na vědomí informaci místostarosty
o průběhu prací na Bytové koncepci města
Holýšova a konstatovala, že místostarosta
a radní Mgr. Jindřiška Ondrášiková
předloží návrh Bytové koncepce města
Holýšova na schůzi RMH dne 2. 5. 2016
• vzala na vědomí vyjádření OMI, které
provedlo kontrolu dětského hřiště v ulici
Pod Makovým vrchem v Holýšově
Květen 2016
3
Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
všichni jsme si v minulých dnech začali užívat hezkého jarního počasí, zahrádkáři mohli konečně začít pracovat
na svých zahrádkách.
Podle meteorologů nás čeká letos
opět extrémně horké léto. Bohužel si
však nemůžeme říci, žádný problém,
máme dost vody. Určitě jste již slyšeli
nářky lidí s vlastními studnami, kterým se snížila hladina vody, nebo jim
úplně ze studní zmizela.
Je to způsobeno několika suchými
roky, kdy dešťové srážky byly minimální a v zimě žádný sníh. To vedlo
k tomu, že podzemní rezervoáry vody
nejsou naplněny a musíme začít s vodou šetřit.
Město Holýšov je zásobováno vodou
i z přehrady u Nýrska. Kdybychom se
měli spolehnout jenom na naše studny a místní zdroje, mohli bychom mít
a předložilo předpokládané náklady
na opravu a doplnění herních prvků,
konstatovala, že odstranění stávajícího
oplocení, rozbitých laviček a pískovišť,
nákup a montáž nového ohrazení dětského
pískoviště a basketbalových obručí na
tomto dětském hřišti bude provedeno po
schválení Rozpočtového opatření města
Holýšova na rok 2016 číslo 1 ZMH dne
27. 4. 2016
• konstatovala, že záměr prodat část
pozemku parc. č. 25/1 (KN) v k. ú. Dolní
Kamenice u Staňkova o výměře cca
46 m2 musí být vyvěšen na úřední desce
MÚ na zákonem stanovenou dobu a poté
se vrátí k projednání žádosti paní T. P.,
bytem Holýšov, uložila OMI, aby zajistilo
vyvěšení tohoto záměru a uložila OMI,
aby zajistilo stanovisko Osadního výboru
Dolní Kamenice k tomuto prodeji
• doporučila ZMH prodat pozemek parc.
č. 1127/14 (evidenční číslo 10) v k. ú.
Holýšov o výměře 232 m2 paní E. R., bytem
Holýšov, za cenu 690 Kč za 1 m2 s tím, že
oprávněné náklady spojené s prodejem
pozemku a sepsáním kupní smlouvy bude
hradit strana kupující
• doporučila ZMH prodat pozemek
parc. č. 1127/13 (evidenční číslo 9) v k. ú.
problémy.
Prozatím nechystáme žádné opatření k omezení odběru vody, pouze
žádáme občany, aby zbytečně vodou
neplýtvali.
V měsíci květnu proběhly oslavy
ukončení II. světové války za účasti
belgických i polských veteránů a dalších oficiálních hostů. Považujeme za
svou povinnost lidi, kteří bojovali i za
nás, a je jim nyní okolo 90 let, přivítat
i pohostit.
Na webových stránkách věstníku veřejných zakázek je již zveřejněna naše
zadávací dokumentace k nadlimitní
veřejné zakázce, ve které chceme zajistit pomocí modernizace kotelny bezpečné, ekologické, tišší i levnější vytápění bytů.
V červenci zahajujeme rekonstrukci
hřbitova, která zahrnuje kromě nového
chodníku i výstavbu nových kolumbáHolýšov o výměře 561 m2 panu P. F. a Mgr.
L. Š., oba bytem Holýšov, za cenu 690 Kč za
1 m2, s tím, že oprávněné náklady spojené
s prodejem pozemku a sepsáním kupní
smlouvy bude hradit strana kupující
• nedoporučila ZMH prodat pozemek
parc. č. 1127/14 (evidenční číslo 10) v k. ú.
Holýšov o výměře 232 m2 panu P. F. a Mgr.
L. Š., oba bytem Holýšov
• konstatovala, že záměr pronajmout
část pozemku parc. č. 1145/4 (KN)
v k. ú. Holýšov o výměře cca 9 m2 musí
být vyvěšen na úřední desce MÚ na
zákonem stanovenou dobu a poté se vrátí
k projednání žádosti pana V. T. V., bytem
Holýšov, a uložila OMI, aby zajistilo
vyvěšení tohoto záměru
• vzala na vědomí žádost pana M. B.,
bytem Holýšov, o opravu chodníku mezi
parkovištěm u pekárny a prodejnou
potravin na náměstí Na Výhledech
v Holýšově, konstatovala, že oprava tohoto
chodníku bude provedena položením
zámkové dlažby a uložila OMI, aby
zajistilo opravu chodníku
• udělila v souladu s článkem 3 odstavcem
1 OZV č. 1/2016 ze dne 24. 2. 2016, která
omezuje provozní dobu pohostinských
zařízení na území města Holýšova,
rií. Protože se oprava chodníku i výstavba bude provádět za plného provozu hřbitova, žádáme občany města,
kteří hřbitov navštěvují o spolupráci.
Hlavně prosím dodržujte pokynů
zaměstnanců firmy, která bude práce provádět, nechoďte na nebezpečná
místa, prostě při návštěvách hřbitova
si dávejte pozor, aby nedošlo k úrazu.
Z dalších velkých akcí nás v nejbližších dnech čeká dokončení výběrového
řízení na opravu sportovního hřiště
u školy, které musíme provést do zahájení nového školního roku v září.
V nedávné době jsme již dělali jednoduché výběrové řízení na sekání trávy po městě. Nejvýhodnější cenová nabídka byla od naší firmy MTBS, takže
věříme, že obyvatelé budou spokojeni
s kvalitou práce i jejich rychlostí.
Mgr. Jan Mendřec,
starosta
manželům L. a J. T., bytem Kvíčovice,
kteří provozují Bufet Radbuza v Holýšově
na Jiráskově třídě čp. 4, výjimku z článku
2 odstavce 3 této OZV; bufet bude mít
v pracovní dny otevřeno od 7 hodin
• nevyhověla žádosti pana T. O.,
bytem Holýšov, o schválení výjimky
pro Mgr. L. S., aby mohl užít závěsný
odznak při svatebním obřadu dne
3. 6. 2016 v hospůdce v Dolní Kamenici
a konstatovala, že svým usnesením
č. 316/2014 odstavec b) ze dne 18. 11.
2014 udělila podle § 108 odst. 2 zákona
o obcích právo užívat při významných
příležitostech a občanských obřadech
závěsný odznak místostarostovi a radnímu
MUDr. Jaroslavu Liškovi; starosta má
právo užívat při významných příležitostech
a občanských obřadech závěsný odznak
podle § 108 odst. 1 zákona o obcích
• schválila Zápis 19. schůze Bytové
a sociální komise ze dne 13. 4. 2016
a uložila MTBS, aby provedlo opravu
bytu č. 5 v ulici Politických vězňů čp. 420
v Holýšově a výměnu kliky ve společné
umývárně v souladu se Zápisem z místního
šetření ze dne 6. 4. 2016
• doporučila ZMH schválit Zápis
finančního výboru ze dne 18. 4. 2016
Příspěvky do Holýšovského zpravodaje je možné zasílat několika způsoby: • poštou na adresu Informační centrum, náměstí
5. května 32, 345 62 Holýšov • prostřednictvím zprávy na facebookových stránkách Holýšovského zpravodaje • e-mailem na
adresu [email protected] • osobně na podatelně Městského úřadu Holýšov
Holýšovský zpravodaj
4
• doporučila ZMH schválit Rozpočtové
opatření města Holýšova na rok 2016
číslo 1
• schválila Plán veřejnosprávních kontrol
na rok 2016
• souhlasila s omezením a přerušením
provozu MŠ v době letních prázdnin,
předloženým ředitelkou MŠ; provoz MŠ
bude přerušen od 25. 7. 2016 do 12. 8.
2016, v ostatních dnech bude provoz MŠ
omezen
• vzala na vědomí Dodatek č. 2 Směrnice
ke stanovení výše úplaty za předškolní
vzdělávání dítěte v MŠ pro školní rok
2015/2016
• vzala na vědomí Směrnici ke stanovení
výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte
v MŠ pro školní rok 2016/2017
• schválila Dohodu o změně smlouvy
č. 9255920815 – D, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov
a Státní fond rozvoje bydlení
• vzala na vědomí Zprávu posouzení
a hodnocení nabídek podle zákona
o veřejných zakázkách na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Úprava areálu
holýšovského hřbitova“ ze dne 6. 4. 2016,
• souhlasila s tím, že SOD na veřejnou
zakázku „Úprava areálu holýšovského
hřbitova“ bude uzavřena se společností,
která se umístila první v pořadí SMP
CZ, sídlem Praha, za nabídkovou cenu
2.480.000 Kč bez DPH
• vzala na vědomí průzkum trhu na
veřejnou zakázku „Zpracování zadávací
dokumentace a administrace veřejné
zakázky na realizaci projektu Atletické
hřiště Holýšov“, zpracovaný v souladu se
S1/2014, souhlasila s tím, že tato VZMR
bude zadána fyzické osobě podnikající
Mgr. Pavlu Sloupovi, sídlem Osek, za
nabídkovou cenu 28.000 Kč včetně DPH
a pověřila místostarostu, aby zajistil
objednání této veřejné zakázky
• vzala na vědomí průzkum trhu na
veřejnou zakázku „Technický dozor
investora stavby Atletické hřiště Holýšov“,
zpracovaný v souladu se S1/2014,
souhlasila s tím, že tato VZMR bude
zadána fyzické osobě podnikající Martinu
Polákovi, sídlem Holýšov, za nabídkovou
cenu 186.340 Kč včetně DPH a pověřila
místostarostu, aby uzavřel příkazní
smlouvu na předmětnou veřejnou zakázku
• jmenovala jedinou hodnotící komisi
k otevírání obálek s nabídkami, k posouzení
splnění kvalifikace uchazečů, k posouzení
a hodnocení nabídek uchazečů na veřejnou
zakázku „Atletické hřiště Holýšov“ ve
složení: Milan Hulín, Jaroslav Kubica,
Ing. Petra Lavičková, Martin Polák a Mgr.
Bc. Kamil F. Šefl jako členové, Ing. Karel
Boháček, Jana Čabová, Mgr. Jana Štenglová,
Mgr. Milan Ondrášik a Mgr. Jan Mendřec
jako náhradníci, vzala na vědomí Zápisy
z jednání na akci „Atletické hřiště Holýšov“
ze dne 5. 4. 2016 a 18. 4. 2016, schválila
realizaci PVZ s názvem „Atletické hřiště
Holýšov“ ve zjednodušeném podlimitním
řízení na základě zákona o veřejných
zakázkách na stavební práce spojené
s rekonstrukcí stávajícího atletického hřiště
u ZŠ, schválila stanovení předpokládané
hodnoty a zadávací podmínky této PVZ,
schválila seznam 5 uchazečů pro oslovení
Výzvou pro podání nabídek na veřejnou
zakázku s názvem „Atletické hřiště
Holýšov“ zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení: IPSAL C. R., Lesní
stavby, Linhart, Sportovní podlahy
Zlín, Swietelsky stavební, pověřila
místostarostu podpisem Výzvy k podání
nabídek na tuto PVZ zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízení,
uložila místostarostovi, aby zajistil odeslání
Výzvy k podání nabídek na předmětnou
PVZ výše uvedeným uchazečům a uložila
místostarostovi, aby zajistil předložení
výsledku PVZ s názvem „Atletické hřiště
Holýšov“ RMH
• jmenovala jedinou hodnotící komisi
k otevírání obálek s nabídkami,
k posouzení splnění kvalifikace uchazečů,
k posouzení a hodnocení nabídek
uchazečů na veřejnou zakázku „Údržba
veřejné zeleně na území města Holýšova
2016/2017“ ve složení: Mgr. Jan Mendřec,
Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, Jiří Šlejmar, Milan
Hulín a Radek Špiller jako členové, Mgr.
Jindřiška Ondrášiková, MUDr. Jaroslav
Liška, Ing. Zuzana Burianová, Ing. Karel
Boháček a Mgr. Libor Schröpfer jako
náhradníci
• vzala na vědomí průzkum trhu na VZMR
Zpracování projektové dokumentace pro
stavební povolení na akci „Revitalizace
budovy MŠ, Luční ulice“, zpracovaný
v souladu se S1/2014 a souhlasila s tím,
že SOD na tuto VZMR bude uzavřena se
společností Projektstudio8, sídlem Plzeň,
za nabídkovou cenu 243.000 Kč bez DPH
• vzala na vědomí vyjádření společnosti
CHVAK, sídlem Domažlice, k výsledkům
rozborů č. 1042/15 z 18. 2. 2015 – čerpací
zkouška nového vrtu Holýšov Líšiná HV
05, a konstatovala, že v případě snížení
množství vody z ostatních zdrojů například
vlivem dlouhotrvajího sucha nechá provést
další zkoušky podle Vyhlášky č. 252/2004
ve znění vyhlášky č. 83/2014, následně pak
podle výsledků případně provede investici
do technologie úpravny vody tak, aby tento
vrt mohl být zapojen do systému
• schválila v souladu s § 102 odst. 2 písm.
o) zákona o obcích Organizační řád MÚ
včetně příloh č. 1 - Organizační struktura
MÚ, č. 2 – Náplně práce jednotlivých
útvarů MÚ a č. 3 – Struktura zaměstnanců
města Holýšova zařazených do MÚ
• rozhodla o zahájení otevřeného
zadávacího řízení pro zadání nadlimitní
veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Rekonstrukce
stávajícího
zdroje
tepla a zajištění dodávek tepla města
Holýšov“, evidenční číslo zakázky
633133, a doporučila ZMH rozhodnout
o odůvodnění této nadlimitní veřejné
zakázky na dodávky tak, že odůvodnění
veřejné zakázky schvaluje
• vzala na vědomí informaci tajemnice
MÚ o změně formy úklidu v DSP od 1. 4.
2016, stanovila od 1. 4. 2016 cenu za úklid
společných prostor v DPS na 200 Kč/měsíc/
osobu a uložila společnosti MTBS, aby
připravila dodatky ke Smlouvám o nájmu
bytu v DPS v souladu s tímto usnesením
• souhlasila s proplácením maximálně
10 litrů pohonných hmot do sekaček na
trávu osobám, které budou sekat trávu
na veřejném prostranství v roce 2016 za
těchto podmínek: proplácet sekání trávy
v daném roce lze od schvalujícího usnesení
RMH do konce listopadu daného roku,
účtenku za benzín lze proplatit pouze ve
stejném kalendářním měsíci, ve kterém
byla vystavena, a pověřila OMI evidencí
těchto osob a ošetřovaného veřejného
prostranství
• vzala na vědomí program májových
oslav, které se ve městě Holýšově uskuteční
ve dnech 1. a 8. 5. 2016 (prohlídky Domu
dějin Holýšovska), 5. 5. 2016 (návštěva
veteránů 17. belgického střeleckého
praporu), 6. 5. 2016 (návštěva veteránů
II. světové války z Polska, uctění památky
u pomníků)
• vzala na vědomí informaci Turistického
oddílu mládeže 1202 o konání tradičního
turistického pochodu s názvem Májový
pochod 2016, který se uskuteční dne 7. 5.
2016 na pěších trasách 10, 15 a 25 km, na
trasách pro horská kola 15 a 25 km a na
trasách pro silniční kola 30 a 50 km
•
schválila
Rámcovou
smlouvu
k zabezpečení služeb v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, která bude uzavřena mezi smluvními
stranami město Holýšov a společnost
BEZPO, sídlem Plzeň; smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
Květen 2016
Vážení spoluobčané,
jsou to dva roky, co jsme pracovali na
našem volebním programu a 19 měsíců, co máme možnost jej realizovat
jako jedna součást koalice, která vznikla po říjnových volbách v roce 2014.
Nechci si ve svém příspěvku stěžovat,
tak jako někteří moji kolegové ze zastupitelstva města, přesto si neodpustím
nenapsat, že jsem chováním některých
z nich zklamaný. Mám povahu idealisty
a tak jsem uvěřil prohlášení zastupitele Libora Schröpfera, že jsou připravení podpořit naše rozumné návrhy
a že nám nebudou „házet klacky pod
nohy“. Bohužel mé a nejen mé holeně
jsou samá modřina od těch klád, které
nám opozice hází do cesty. Myslel jsem,
že komunální politika je o tom, že zastupitelé pracují pro občany města a dělají vše proto, aby se občanům v jejich
městě lépe žilo. Je mi proto velice líto,
že všeobecně kritizované parlamentní
politikaření „dorazilo“ až k nám.
Já osobně se snažím, přes občasné
vysedávání při výsleších na policii, pracovat pro naše město tak, abych se za
svoji práci nemusel stydět. Proto jsem
nesmírně rád, že se po 20 letech podařilo vybudovat v budově zdravotního
střediska výtah a tím usnadnit přístup
všem občanům do ordinací v prvním patře. Souhlasím s tím, že provoz
zdravotního střediska má ještě další
nedostatky. Ty plánujeme také napravit. Na některé však ale sílu nemáme.
Například parkování automobilistů
a automobilistek u zdravotního střediska jen stěží dokážeme sami vyřešit.
Je to o tom, jak jsou někteří naši spoluobčané vychováni. Já osobně bych si
nikdy nedovolil, zaparkovat tak, abych
někoho ohrozil, omezil nebo mu jinak
znepříjemnil návštěvu zdravotního
střediska. Vychovávat občany k tomu,
aby byli ohleduplní, slušní a tolerantní
je opravdu nad naše síly.
Také mám obrovskou radost z toho,
že po více jak 70 letech, získala budova mateřské školy ve Školní ulici svoji
původní českou podobu, že jsme se
lhůtou 3 měsíce
• vzala na vědomí Zápis o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Úprava veřejné zeleně na území města
Holýšova v období 2016-2017“ ze dne
2. 5. 2016, souhlasila s tím, že SOD na
5
Slovo zastupitele
konečně mohli zbavit podoby, kterou Masarykově škole dalo Německo v době, kdy okupovalo naše české
území. Přestože bylo i několik občanů,
kteří s touto změnou nesouhlasili, jsem
rád, že jsme vytrvali a dotáhli projekt
„návratu k původní podobě“ do zdárného konce. Velkým zadostiučiněním
je pro nás postup do finále soutěže o titul Stavba roku Plzeňského kraje 2015
v kategorii B – Rekonstrukce budov.
Bohužel v době, kdy píšu tento článek
ještě neznám výsledky, ale už jen postup do finále je pro mě známkou toho,
že naše práce, důslednost a trpělivost
se vyplatila.
Do třetice mám radost z toho, že
jsme v koalici našli společnou vůli
a umožnili jsme našim spoluobčanům
ukládat na holýšovském sběrném dvoře veškerý odpad zadarmo. Většina
z Vás si jistě uvědomuje, že to zadarmo
vlastně není. Za uložení odpadů holýšovských občanů ve sběrném dvoře,
který provozuje společnost Západočeské komunální služby, platí město Holýšov finančními prostředky z rozpočtu
města. Kolik peněz to bude, zatím nevíme, ale doufáme, že na druhé straně
ušetříme peníze za likvidaci „černých“
skládek. Po půl roce bezplatného ukládání odpadu chceme udělat vyhodnocení a rozhodnout, jak budeme pokračovat.
V další části mého příspěvku mi
ještě prosím dovolte sdělit Vám jedno
vysvětlení. V březnovém čísle Holýšovského zpravodaje nám zastupitel
Jan Lerch vytýká, že děláme chyby.
Jako příklad uvádí „Třikrát vypisované
a dvakrát zrušené výběrové řízení na
funkci tajemníka městského úřadu.“
Ano má pravdu, že výběrové řízení na
tajemníka bylo třikrát vypsané a dvakrát zrušené. Neznamená to však, že
bylo vypsáno chybně. Naopak bylo
vypsáno správně, a kdyby „některý náš
fanoušek“ neposlal podnět k prošetření na ministerstvo vnitra, kde bylo
uvedeno, že výběrové řízení je vyhlášeno v rozporu se zákonem o úředních
tuto veřejnou zakázku bude uzavřena
se společností, která se umístila první
v pořadí, to je MTBS, sídlem Holýšov, za
nabídkovou cenu 1.307.913 Kč bez DPH
• schválila Příkazní smlouvu, která bude
uzavřena mezi smluvními stranami město
územně samosprávných celků, mohli
jsme mít už v lednu 2015 nového tajemníka. Přesto, že jsme si byli jisti, že
výběrové řízení je vypsáno v souladu se
všemi zákony, rozhodli jsme se první
výběrové řízení zrušit. Důvodem byla
snaha o co nejrychlejší obsazení funkce tajemníka. A jak jistě všichni víme,
šetření a případné soudní jednání je
„běh na dlouhou trať“. Rozhodli jsme
se to urychlit tak, že výběrové řízení
zrušíme a vypíšeme jej znovu. Při vypisování druhého výběrového řízení na
tajemníka jsme požádali o součinnost
Krajský úřad Plzeňského kraje, která
spočívala v tom, že nám zkontrolovali
námi vypsané výběrové řízení a zaslali nám stanovisko ve smyslu výběrové
řízení je či není vyhlášeno v souladu
se zákonnými normami. Jak jistě už
tušíte ani výběrové řízení „odsouhlasené“ krajským úřadem nebylo podle
stěžovatele v pořádku. Po zrušení druhého pokusu vybrat tajemníka městského úřadu, jsme napsali třetí návrh
výběrového řízení, které jsme si pro
změnu nechali odsouhlasit samotným
ministerstvem vnitra, doufaje, že samo
odrazí případnou další stížnost zřejmě
stále stejného stěžovatele a nebude potřetí zahajovat šetření v této věci. Tento
náš předpoklad se nám potvrdil a my
jsme na potřetí mohli provést výběrové řízení a vybrat tajemníka pro náš
městský úřad. Opět se nám osvědčila
důslednost a trpělivost v boji s „našimi
skalními fanoušky“.
Závěrem bych ještě chtěl dodat, že
já osobně do hor chodím, převážně
do českých a moravských hor, protože
jsem patriot. A velice dobře si rozmýšlím, s kým se do hor vydám a s kým se
přivážu na jedno lano.
Vážení spoluobčané, přeji Vám,
abyste si užili letních měsíců tak, abyste načerpali nové síly, aby se Vám dařilo v soukromém i pracovním životě
a pamatujte na to, že člověk má právo
na to, aby byl šťastný a aby prožíval radost ze života.
Kamil Šefl
Holýšov a fyzická osoba podnikající
Jaroslav Weber, sídlem Domažlice;
předmětem smlouvy je výkon inženýrské
činnosti na akci „Úprava areálu
holýšovského hřbitova“, a to při přípravě
před zahájením stavby, stavební dozor po
Holýšovský zpravodaj
6
dobu výstavby, při kolaudaci a dokončení
stavby; smluvní cena díla je stanovena na
77.500 Kč bez DPH
• schválila SOD, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov
a společnost SMP CZ, sídlem Praha;
předmětem smlouvy je zhotovení díla
„Úprava areálu holýšovského hřbitova“.
Cena za provedení díla činí 2.480.000 Kč
bez DPH
• zrušila usnesení č. 26/2016 ze dne 29. 1.
2016, souhlasila s umístěním sídla Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sboru
dobrovolných hasičů Dolní Kamenice, IČ:
65570529 na adresu nemovitosti Holýšov,
část Dolní Kamenice čp. 66, nacházející
se na stavební parcele č. 78, zapsané na
listu vlastnictví číslo 1 vedeném pro obec
Holýšov, k. ú. Dolní Kamenice u Staňkova,
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Domažlice
• vzala na vědomí žádost společnosti
Euromarolan, sídlem Holýšov, o prodej
části pozemku parc. č. 1536/2 (PK)
v k. ú. Holýšov o výměře cca 970 m2 ze dne
1. 3. 2016, vyzvala jednatelku společnosti
Euromarolan Mgr. Ing. L. K. P., aby zajistila
a předložila aktuální odborný znalecký
posudek o ceně nemovitosti a odložila
rozhodnutí o této žádosti, než bude
předložen aktuální odborný znalecký
posudek o ceně nemovitosti
• schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona
o obcích poskytnutí peněžitého daru ve
výši 25.000 Kč Stodské nemocnici na
nákup narkotizačního přístroje
• konstatovala, že záměr pronajmout
nebytové prostory v Holýšově ve Školní
ulici čp. 72 za účelem využití kanceláře pro
občanské sdružení musí být vyvěšen na
úřední desce MÚ na zákonem stanovenou
dobu a poté se vrátí k projednání žádosti
K. c. L., sídlem Holýšov, a pověřila
místostarostu, aby zajistil vyvěšení tohoto
záměru
• doporučila ZMH schválit Dodatek
č. 2 ke Zřizovací listině ze dne 29. 3. 2010
příspěvkové organizace ZŠ, Dodatek
č. 2 ke Zřizovací listině ze dne 28. 2. 2011
příspěvkové organizace MŠ, Dodatek
č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 25. 8. 2014
příspěvkové organizace ZUŠ, Dodatek
č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 29. 3. 2010
příspěvkové organizace MKS
• vzala na vědomí průzkum trhu na
veřejnou zakázku „Změna č. 1 ÚPMH
– změna plochy dopravní infrastruktury
silniční na limitu umožňující výstavbu
a provoz pekárny“, zpracovaný v souladu
se S1/2014, souhlasila s tím, že SOD
na tuto VZMR bude uzavřena s Ing.
arch. Oldřichem Fárou, sídlem Plzeň, za
nabídkovou cenu, která se skládá ze dvou
částí: a) návrh změny č. 1 ÚPMH (včetně
spolupráce s pořizovatelem a součinnosti
při pořizování změny s tím, že cena
zahrnuje vždy jedno pare dokumentace
pro každou etapu projednávání) – 40.000
Kč bez DPH, to je 48.400 Kč včetně DPH,
b) právní stav ÚPMH po vydání změny
č. 1 (cena zahrnuje 4 pare dokumentace) –
40.000 Kč bez DPH, to je 48.400 Kč včetně
DPH; druhá část nabídkové ceny může
být v průběhu projednávání ponížena
z důvodu, že bude potřeba měnit jen některé
části ÚPMH podle výsledku projednávání;
• konstatovala, že předmětná SOD
bude uzavřena za podmínek, že cena
zakázky nepřesáhne hodnotu 96.800 Kč
včetně DPH a celá částka bude následně
uhrazena navrhovatelem změny č. 1
ÚPMH panem D. K., bytem Staňkov,
a uložila vedoucímu StO MÚ, aby zajistil
vyhotovení a podepsání předmětné SOD
a smlouvy o úhradě nákladů spojených se
změnou č. 1 ÚPMH, která bude uzavřena
mezi smluvními stranami město Holýšov
a pan D. K.
• vzala na vědomí informaci vedoucího StO
MÚ o postupu města Holýšova při změně
názvu k. ú. Dolní Kamenice u Staňkova,
doporučila ZMH schválit změnu názvu
k. ú. Dolní Kamenice u Staňkova, č. 643068,
na název k. ú. Dolní Kamenice u Holýšova
• schválila přijetí účelově určeného daru
– finančních prostředků ve výši 20.000 Kč
ZŠ na podporu vzdělávání od společnosti
E. Č. r., sídlem Praha 6
• schválila přijetí účelově určeného daru
– finančních prostředků ve výši 20.000 Kč
MŠ na podporu vzdělávání od společnosti
E. Č. r., sídlem Praha 6
• schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona
o obcích poskytnutí peněžitého daru ve
výši 1.000 Kč slečně V. H. za získání titulu
mistryně ČR v kuželkách v kategorii žákyň
pro rok 2016
• vzala na vědomí průzkum trhu na
opravu zpevněných a nezpevněných
pozemních komunikací ve městě Holýšově
a jeho části Dolní Kamenice, zpracovaný
v souladu se S1/2014; schválila SOD, která
bude uzavřena mezi městem Holýšov
a FINAL KOM, sídlem Mochtín, kde
předmětem SOD je provedení opravy
stávajícího živičného povrchu v části
Příčné ulice v Holýšově včetně provedení
živičných oprav výtluků a prasklin na
místních komunikacích ve městě Holýšově
a cena za provedení díla je sjednána na
219.543 Kč bez DPH; schválila SOD, která
bude uzavřena mezi městem Holýšov
a FINAL KOM, kde předmětem SOD je
provedení oprav stávajících nezpevněných
povrchů pozemních komunikací na území
města Holýšova asfaltovým recyklátem,
konkrétně se jedná o lokalitu Nad Výhledy
– část řadových garáží, ulice Borová,
Belgická a část Francouzské ulice, a cena
za provedení díla je sjednána na 259.117
Kč bez DPH; schválila SOD, která bude
uzavřena mezi městem Holýšov a FINAL
KOM, kde předmětem SOD je provedení
opravy stávajícího živičného povrchu části
místní komunikace v Dolní Kamenici
a cena za provedení díla je sjednána na
109.828 Kč bez DPH
• souhlasila s doplněním a výměnou
odpadkových košů ve městě Holýšově,
a to na rozcestí chodníku podél železnice
ČD směrem k Jiráskově třídě a chodníku
v Nádražní ulici, kde bude umístěn
standardní typ odpadkového koše
(oranžový plastový koš s pozinkovaným
sloupkem), na křižovatku Sokolovské
ulice a Jiráskovy třídy, kde bude také
umístěn standardní typ odpadkového
koše, u prodejny obuvi na Jiráskově
třídě, kde bude umístěn těžký betonový
koš, popřípadě bude pevně připevněn
k chodníku, a uložila OMI, aby zajistilo
nákup a instalaci těchto nových košů
Použité zkratky: DPS – Dům
s pečovatelskou službou; CHVAK
- Chodské vodárny a kanalizace
Domažlice; k. ú. - katastrálním území;
MÚ - Městský úřad Holýšov; MKS Městské kulturní středisko Holýšov;
MŠ – Mateřská škola Holýšov; MTBS
- Městské technické a bytové středisko
Holýšov; OMI - Oddělení majetku
a investic Městského úřadu Holýšov;
OZV – Obecně závazná vyhláška; PVZ
- podlimitní veřejnou zakázku; RMH –
Rada města Holýšova; S1/2014 - Směrnicí
č. 1/2014 pro evidenci veřejných zakázek
a zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu pro obec Holýšov a příspěvkové
organizace zřizované obcí Holýšov;
SFRB - Státní fond rozvoje bydlení; SOD
– smlouva o dílo; StO - Stavební odbor;
VZMR - veřejnou zakázku malého
rozsahu; ÚPMH - Územního plánu
města Holýšova; ZMH - Zastupitelstvo
města Holýšova; ZŠ - Základní škola
Holýšov; ZUŠ - Základní umělecké školy
Holýšov;
Zpracoval: místostarosta
Mgr. Bc. Kamil Šefl
Květen 2016
7
Slovo občana
V neděli 8. 5. 2016 po krátké a těžké
nemoci dotlouklo srdce jednoho z nejobětavějších členů FK Holýšov, pana
Josefa Fictuma.
Pan Fictum se narodil 1. 12. 1929
a dne 8. 5. 2016 zemřel ve věku 86 let.
S fotbalem začal v rodné Čermné, kde
od roku 1947 do roku 1954 působil
jako aktivní hráč a funkcionář v TJ
Sokol. Fotbalu se věnoval i v době základní vojenské služby, kdy byl ve Stodě zakládajícím členem fotbalového
oddílu VTJ Dukla Stod. Poté, co byl
jako učitel služebně přeložen do Bukovce, se v roce 1961 k fotbalu vrátil.
Zapojil se do fotbalového oddílu TJ
Dynamo Bukovec. Do roku 1965 byl
aktivní hráč a až do roku 1979 funkcionář. V roce 1979 začal učit na základní škole v Holýšově, kde se hned zapojil do místní TJ Liaz. Už v roce 1980
byl zvolen do výboru TJ, kde později
vykonával funkci jednatele, již vykonával až do roku 2007. V roce 1980
byl zvolen do OV ČSTV, nakonec se
stal členem výboru OV ČSTV, později
SUOD.
Vážení spoluobčané dovolte nám, abychom se i my připojili ke vzpomínce na pana Josefa Fictuma, který byl
dlouholetým členem Redakční rady
Holýšovského zpravodaje. Jeho články
vždy přispívaly k ucelenému pohledu
na sport v našem městě, informoval
čtenáře o výsledcích všech sportovců,
nejvíce se věnoval fotbalu. Byl příkladem člověka, který nečekal na pochvalu a ocenění, ale všemu se věnoval ze
svého vlastního zájmu, bez ohledu na
V 80. letech vstoupil s manželkou do
odboru turistiky. I v tomto odboru byl
zvolen do výboru, vykonával funkci
jednatele. Zpracoval historii turistiky
za 50 let, také historii slavných holýšovských Pochodů vítězství. V roce
1980 se stal dopisovatelem Čs. sportu,
později také Domažlického deníku
a dodával zprávy do Holýšovského
zpravodaje, kde byl členem redakční
rady.
Ve fotbalovém oddílu v Holýšově vykonával mj. funkci sekretáře od
roku 1991 do roku 2009, dále pomáhal s pořadatelskou službou na téměř
každém utkání, v posledních letech
byl u pokladny, organizoval zájezdy
na fotbalová utkání, pravidelně informoval o dění v oddílu prostřednictvím
Holýšovského zpravodaje. Není možné vyjmenovat všechny jeho aktivity
a stejně není možné spočítat hodiny,
které strávil na stadionu.
Za svoji činnost v tělovýchově
a sportu obdržel Josef Fictum řadu
ocenění a vyznamenání. Ve fotbalu
mimo jiné dostal Medaili Dr. V. Jíry,
v roce 2006 byl v rámci ankety Sportovec Domažlicka uveden do Síně slávy.
Čest Vaší památce, pane Fictume!
VV FK Holýšov,
VV Odboru turistiky
a VV TJ Holýšov
čas. Bude nám velmi chybět. Za jeho
práci mu patří náš velký dík.
Redakční rada
Holýšovského zpravodaje
a Rada města Holýšova
Informace z města
Holýšov si připomněl 71. výročí konce 2. světové války
Jako každý rok si i letos připomnělo město Holýšov konec 2. světové války. Oslavy
konce války jsou spojeny s již tradičními akcemi, které jsou všemi účastníky
očekávány. Asi si již těžko představíme
připomenutí konce války bez návštěvy
veteránů z Belgie. Letos uctili památku obětí 2. světové války příslušníci 17.
střeleckého praporu se svými příbuznými a přáteli ve čtvrtek 5. května. 17.
střelecký prapor zastupovali v Holýšově Louis Gihoul, Hubert Rauw, Michel
Gilain a José Schindfessel. Tito pánové
uctili památku svých kamarádů a obětí 2.
světové války u bývalého koncentračního
tábora, u domu s pečovatelskou službou
a u nového pomníku, který od loňského
roku připomíná nucené práce v bývalé holýšovské muniční továrně. Belgičtí
veteráni se rovněž zastavili v Domě dějin
Holýšovska, kde je část expozice věnovaná právě 17. střeleckému praporu.
V loňském roce si v Holýšově poprvé
oficiálně připomněli konec války u koncentračního tábora i Poláci. Právě polská
BrygadaSwietokrzyska dne 5. 5. 1945
osvobodila holýšovský koncentrační tábor. Je to jediný koncentrační tábor, který polská armáda během 2. světové války
přímo osvobodila a zachránila tak život
vězeňkyním. Holýšov má tedy pro polské
veterány, kteří si zde připomínají jeho
osvobození a konec války, zcela unikátní
význam v historii 2. světové války. Poláci
si připomněli konec války mší v kostele
a pochodem v historických uniformách
k objektu bývalého koncentračního tábora, který se nacházel v bývalém Pičmanově statku v části Holýšova Nový Dvůr.
V letošním roce zavítala do Holýšova
a na vzpomínkovou akci, která se konala
u pomníku připomínajícího koncentrační tábor v Holýšově, velvyslankyně Polska paní Grażyna Bernatowicz. Po připomenutí si osvobození koncentračního
tábora se všichni účastníci přesunuli do
kulturního domu, kde proběhl další program. Návštěvy Holýšova se rovněž zúčastnil Jan Józef Kasprzyk, který působí
v čele Úřadu pro válečné veterány a oběti
útlaku. Pan Jan Józef Kasprzyk předal za
tuto instituci vyznamenání lidem, kteří se zasloužili o připomínání historie
BrygadySwietokrzyske. Mezi vyznamenanými byli i občané Holýšova Vladimír
Kačer, Jan Valeš, Miroslav Skála, Rudolf
Švec a Josef Gabriel (Strýčkovice), kteří
se jako jedni z prvních zasloužili o to, že
působení Brygady Swietokrzyské vešlo
do širšího povědomí obyvatel Holýšova.
Výše zmiňované občany rovněž vyznamenal Svaz vojáků NSZ (Národních
ozbrojených sil – Narodowe Siły Zbrojne). Svaz vojáků NSZ předal ocenění
i starostovi Holýšova panu Janu Mendřecovi a jeho prostřednictvím předal Domu
dějin Holýšovska polskou uniformu, která bude vystavena ve stálé expozici.
Josef Hais, Dům dějin Holýšovska
Holýšovský zpravodaj
8
Cyklovýlet Dolní Kamenice
Jako každoročně uspořádal Sbor dobrovolných hasičů z Dolní Kamenice prvomájový cyklovýlet. Trasa vedla přes Staňkov, Hlohovou, Hlohovčice (zastávka
U Mandíků), do Čermné, kde byl oběd.
Zpáteční cesta byla přes vyhlídku nad
Čermnou, Zelený Háj, Vytůň a do Dolní
Kamenice. Trasa měřila 30 km a absolvovalo ji 44 cyklistů. V průběhu trasy bylo
zajištěno i nezbytné občerstvení, díky
obětavosti pana Romana Oulíka– viz
foto. Za rok opět nashledanou.
Text Tomáš Multrus
foto: Zdeněk Herajt
Informace - Sběrný dvůr v Holýšově
Sběrný dvůr se nachází na Husově třídě.
Občané zde mají možnost uložit zdarma
odpady, které nepatří do běžného komunálního odpadu a hlavně nepatří na veřejná prostranství (např. pneumatiky, nebezpečný odpad, stavební materiál, kovy,
objemný odpad, zeminy a kameny, biologicky rozložitelný odpad apod.). Sběrný dvůr je také místem zpětného odběru
elektrozařízení. Přijímané odpady jsou
soustřeďovány odděleně dle jednotlivých
druhů a kategorií, proto žádáme občany,
aby při odvozu na Sběrný dvůr měli svůj
odpad dle druhu roztříděný. Zároveň
chceme upozornit občany, kteří se potřebují zbavit větví z ořezaných stromů ze
zahrádek, aby je co nejvíce zkracovali, je
to z důvodu, aby se kontejner k tomu určený, co nejefektivněji zaplnil.
Připomínáme „letní“ provozní dobu,
která platí od 1. 4. do 31. 10. V pondělí,
ve středu a v pátek je sběrný dvůr otevřen
od 9 do 12 hodin a od 14 do 18 hodin.
V sobotu je otevřeno od 8 do 12 hodin.
V ostatní dny, to je v úterý, ve čtvrtek
a v neděli je sběrný dvůr zavřený.
Zároveň děkujemetěm občanům, kteří využívají Sběrný dvůr a tím pomáhají
naše město udržovat v čistotě.
Horlivá Pavlína
Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním
do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských
států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro
děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká
mnohé rodiny cesta k moři či do hor za
hranice České republiky. Pro cestování
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem
platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní
doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti
cestovat na zápis v cestovním dokladu
rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená,
že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně
prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let
totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní
situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi,
jako například Egypt nebo Turecko, se dá
letos očekávat nárůst zájmu o cestování
po Evropě, a proto jistě potěší možnost
cestovat po většině států Evropy pouze
s občanským průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí Evropské unie
a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska,
Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je
50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič,
kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii;
úředník pořídí fotografii dítěte přímo
na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá
svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný
občanský průkaz nebo cestovní doklad,
lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu
nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší
lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem
u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši
2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování
osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo
Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu
daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že
některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu
platnosti cestovního dokladu při vstupu
na jejich území nebo ukončení pobytu
– nejčastěji činí požadovaná minimální
doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit
u zastupitelského úřadu daného státu,
popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz
v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy
a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
Květen 2016
9
Informace z Domu dějin Holýšovska
Děti z mateřské školy v Holýšově vyráběly v Domě
dějin Holýšovska dárek
Děti z mateřské školy se připravovaly na
oslavu Dne matek, který letos připadl na
neděli 8. 5. Děti v domě dějin Holýšovska
vyráběly pro své maminky výrobky ze
včelího vosku. Každé své mamince sám
vyrobil svíčku a společně jsme maminkám vytvořili srdíčko z červeného vosku.
Doufáme, že se dárky, které děti svým
maminkám vyrobily, moc líbily.
Josef Hais
Navštivte rozhledny, vyhlídky a vyhlídková místa
Domažlicka
Informační centra z regionu Domažlicka připravila pro návštěvníky regionu
turistickou hru „Domažlicko s mobilem
v kapse“. V letošním roce můžete sbírat
QR kódy na rozhlednách, vyhlídkách
a vyhlídkových místech Domažlicka.
Soutěž probíhá od 1. 5. do 31. 10. 2016.
Pokud se chcete zúčastnit soutěže, musíte používat chytrý telefon, ve kterém
máte staženou aplikaci čtečku QR kódů.
Dále se musíte zaregistrovat na stránkách mikroregionu www.svazekdo-
mazlicko.cz nebo po načtení prvního
QR kódu mobilním telefonem. Potom
navštívíte alespoň 15 turisticky významných míst ze seznamu rozhleden,
vyhlídek a vyhlídkových míst a načtete
do mobilního telefonu QR kód, který je
umístěn na informačních panelech nebo
cedulích. Po načtení nejméně 15 kódů
obdržíte výherní e-mail jako potvrzení
vaší účasti a splnění pravidel hry. Tento e-mail můžete předložit v jednom
z informačních center na Domažlicku:
Domažlice, Horšovský Týn, Poběžovice, Klenčí pod Čerchovem, Bělá nad
Radbuzou, Holýšov, Kdyně a zde získáte malou a praktickou odměnu. Pevně
doufáme, že při putování po našem regionu objevíte nezvyklá a krásná místa,
která vám nabídnou zajímavý výhled do
krajiny Domažlicka. Více informací ke
hře naleznete na stránkách www.svazekdomazlicko.cz.
Josef Hais
Informace ze základní školy
Dopravní výchova
Na přelomu března a dubna proběhlo za
kulturním domem školní kolo dopravní
soutěže. Tato soutěž byla určena pro 4. až
8. ročníky, kde soutěžící plnili dvě disciplíny (test z pravidel silničního provozu a jízdy zručnosti). Výsledky za jednotlivé třídy
naleznete na webových stránkách školy.
Michal Bozděch
Letos uplynulo 700 let od narození Karla
IV. V rámci tohoto výročí se 4. až 9. ročníky zúčastnily exkurze na státní hrad Karlštejn. Žáky čekala prohlídka hradu s průvodcem. Okruh, který žáci absolvovali,
zahrnoval historické interiéry dvou pater
Císařského paláce a spodních podlaží Mariánské věže s cenným vybavením ze 14.
Projekt Den Země
V letošním školním roce jsme do Dne
Země zapojili i 6. ročník a téma Netopýři.
Ostatní témata jsme nechali stejná jako
v loňském školním roce, protože jsou probírána v hodinách prvouky, přírodovědy
či vlastivědy. Čtyři vyučovací hodiny žáci
pracovali s lektorem a třídními učiteli.
1. ročník: program Seznamte se – strom;
Návštěva Karlštejna
až 19. století. (Dvořenínská síň, Rytířský
sál s kaplí sv. Mikuláše, Mariánské nádvoří, renesanční interiéry děkanství, Karlova
ložnice s kaplí sv. Václava, Audienční síň,
Královský sál předků a Hodovní síň, dále
Hradní pokladnice, Klenotnice, bývalé
hradní vězení v přízemí Mariánské věže.
Na této trase je rovněž vystavena kopie
2. ročník: program Návštěva z Prusin;
3. ročník: program Vodníci podvodníci;
4. ročník: program Co se děje v trávě;
5. ročník: Člověk v krajině. Podrobnější informace o jednotlivých programech
najdete na www.zsholysov.cz
Monika Lerchová
české svatováclavské koruny.) Volně přístupná je Studniční věž s 78 m hlubokou
hradní studnou s dochovaným unikátním
systémem vytahování vody ze studny.
Podle zájmu žáků, který projevovali různými otázkami na průvodce, lze usuzovat,
že žáky exkurze zaujala.
Miroslav Brabec
Holýšovský zpravodaj
10
Informace z mateřské školy
Na návštěvě v Základní umělecké škole Holýšov
Blíží se konec školního roku, který je
v naší mateřské škole spojen s mnoha
příjemnými akcemi. Jsou to různé výlety, návštěvy zajímavých míst i besídky
pro rodiče. Tradičně každým rokem navštěvujeme s našimi předškoláky nejen
základní školu, ale také základní uměleckou školu. Do ZUŠ jsme se vydali
v jednom květnovém dopoledni. Děti se
předem hodně těšily na své kamarády,
kteří v minulých letech opustili naši školku. Těšili se na to, co nám ukážou, co se
svou pílí naučili. Opravdu bylo nač se dívat a co poslouchat. Starší kamarádi nás
mile překvapili svým umem hry na různé hudební nástroje - například flétničky,
housle, kytary. Děti měly možnost si vyzkoušet, jak se na hudební nástroje hraje.
Společně jsme si zazpívali a zatancovali
pěkné tanečky. Neméně zajímavé bylo
navštívení výtvarného oboru. Kreslení
a malování je naše každodenní činnost,
kterou mají děti v oblibě. A o motýlcích,
které děti ve „výtvarce“ vybarvovaly, povídaly ještě ve školce. Rozloučili jsme se
hudební pohádkou. Naše děti odcházely
s pěknými zážitky, které jistě doma rodičům převyprávěly. Za rok se budeme tě-
šit na novou návštěvu, ale to už s jinými
dětmi. Tihle možná budou už malí muzikanti nebo výtvarníci. Chtěli bychom
tímto poděkovat panu řediteli Mgr. Norbertu Štěříkovi, paní učitelce Mgr. Ireně
Gramanové a žákům ZUŠ za vlídné přijetí a milý přístup k nám.
Ludmila Krbečková
KAM CHODÍME ZA POHÁDKOU
Pohádka, jedno jediné slovo, které
v sobě skrývá mnoho podob. Pohádka
je to, co nás všechny provázelo dětstvím. V naší mateřské škole má veliký význam. Setkáváme se s ní v různé
podobě každý den. Někdy jsou děti
vtáhnuty do děje, jindy naslouchají
a jindy za pohádkou jedou do divadla. Velký význam však má kniha.
Naše děti velmi rády navštěvují místní
městskou knihovnu po celý rok. Naše
Já bych chtěl uklidit celý svět...
paní knihovnice si pro nás připraví vždy
velmi pěkný program. Vyprávíme si, čte
nám básničky i pohádky o podzimu,
Mikuláši, vánocích, o jaru, Masopustu,
zvířátkách a dalších pro nás zajímavých
obdobích a věcech. V knihovně máme
možnost prohlížení pěkných knížek.
Učíme se, jak se čte v obrázcích i jak se
otáčí listy, což je pro nás dost důležité.
Pravidelně si odnášíme domů vybarvený
obrázek, jako památku na hezké chvíle.
Za všechny děti z mateřské školy chceme poděkovat paní knihovnici Ladislavě
Fišerové za to, jak se nám všem po celý
rok věnuje a za ochotu. Na závěr lze napsat - ať je teplo nebo zima, v knihovně je
vždycky prima.
Ludmila Krbečková
Na návštěvě
v Domě dějin
Holýšovska
To bylo velké přání jednoho z „Oranžováčků“, které vyslovil, než jsme se vydali
„vyzbrojeni“ velkými pytli a rukavicemi
na boj s odpadky poházenými v lese mezi
Holýšovem a Kamenickou vyhlídkou. Připojili jsme se tak k těm, kteří 9. 4. při akci
Den Země uklidili odpad kolem silnice
z Holýšova na Kamenici a také ke skautům, kteří se každoročně vydávají na úklid
Holýšova. To byste ani nevěřili, co my
jsme všechno našli a jak nám bylo líto, že
je zaneřáděný náš les, který by nám mnohá
města mohla závidět. A proto Vás chceme,
stejně jako vloni poprosit, abyste nebyli
k životnímu prostředí lhostejní a pomáhali nám s jeho ochranou, alespoň tím, že budete svůj odpad odkládat tam, kam patří.
Bc. Jana Smetáková
V pátek 22. 4. 2016 navštívily děti ze Žluté
třídy Dům dějin Holýšovska. Pan vedoucí
Josef Hais si na nás udělal čas a připravil
si povídání o včeličkách a jejich významu
pro náš život. Děti si vyrobily svíčku z včelího vosku a také si odnesly dáreček pro
maminky. Dopoledne se nám moc líbilo
a určitě se do prostor domu ještě vrátíme
pro další zajímavé informace. Poděkování
patří i od dětí z Oranžové třídy, které zde
vyráběly andělíčky při adventu, a nás tím
motivovaly k návštěvě.
Ivana Antonyová
Květen 2016
11
Informace z charity
Pouť
Každá pouť v jednotlivých obcích, a to
dneska už málokdo ví, se slaví podle toho
a v ten datum, komu je zasvěcen jejich
kostel. Náš kostel je zasvěcen svatému
Petru a Pavlu. Takže pouť u nás bude na
„Petra a Pavla“.
Církev brání svět před zlem…
Lidová zkušenost říká, že “ruka ruku
myje”. Potvrzuje se to zvlášť tehdy, když
sledujeme rozmlouvání zlých lidí. Zlí
lidé jsou si navzájem blízcí. Když poznáme jednoho zlého člověka, tak za krátký
čas zjistíme, že má okruh “přátel” jemu
podobných. Síla zla spočívá v jeho organizovanosti. Když chce někdo bojovat
proti zlu a toto neví, pak nemá šanci na
úspěch. Dříve či později musí prohrát.
Ježíš přišel na zem, aby zachránil lidi
dobré vůle. Chtěl je všechny sjednotit.
Věděl, že jen společenství dobrých lidí se
může postavit proti síle zla. Proto založil Církev jako společenství dobrých lidí,
kteří mají bránit lidi a svět před různými
formami zla. V Církvi si všichni lidé mají
podat ruce a vzájemně si pomáhat v tomto důležitém poslání.
Založením Církve však zlo nerezignovalo. Právě naopak. Čím je silnější společenství lidí dobré vůle, tím je zlo rafinovanější a údernější. Zlo totiž netoleruje
takové společenství. Nemusí to být jen
boj proti “celé Církvi”. Stačí, aby se i tři,
čtyři lidé rozhodli vytvořit něco pěkného a už pociťují útok zla. Všechno bude
proti nim, aby se jim vysmáli a zničili.
Když se nechají “rozbít”, roztříštit, pak je
zlo lehce zničí. Ježíš povolává Petra, aby
na něm postavil svou Církev. I jemu připomíná, aby počítal s útoky zla. Bude to
trvat až do konce světa. Bude to součást
dějin Církve. I my patříme do Církve, do
společenství lidí dobré vůle, kteří stojí na
straně Boha. On je stále s námi. To však
neznamená, že zlo na nás nedosáhne, že
nás nezraní. Jisté je jen to, že zlo není
schopno Církev zničit. Ježíš to řekl jasně:
„Pekelné brány ji nepřemohou.”
Měli bychom se dnes radovat, že patříme do jediného společenství na světě,
které zlo nikdy nepřemůže. Může však
přemoci jednotlivé členy, když zůstanou izolovaní od společenství. Když se
přestanou se společenstvím modlit, přestanou se společenstvím scházet kolem
oltáře. Když se ve společenství nebudou
podporovat, stanou se pro zlo velmi
snadnou kořistí. Proto je naším životním
posláním, abychom žili jako křesťané
tak, že budeme pomáhat Církvi, aby nikoho neztratila.
Slavnostní Mše o pouti doprovázená
našim pěveckým sborem „HLAS“ bude
jako každou neděli v 8.30 hodin.
Váš farář P. Mgr. František Salášek
Tradice, zvyky, obyčeje
Svatojánská noc (21. 6.)
21. června nastává doba slunovratu, což
byl den, kdy slunce dosáhlo vrcholu své
roční vlády a pomalu začínalo slábnout.
Zároveň tímto dnem začínalo léto, čas
tepla, plodnosti a neděje v bohatou úrodu.
Původ slavení pochází z dob pohanských, kdy si naši předkové povšimli,
že tímto dnem ztrácí slunce svou moc,
a proto se mu snažili nějak pomoci k získání či doplnění jeho slábnoucí síly. Slunce hrálo vždy velmi důležitou roli v jejich
životě. S nadějí zapalovali ohně, věříce, že
teplo a světlo, které oheň vydával, pomo-
hou v doplnění energie.
Slunce díky svému světlu a teplu vládlo
zemi přes den a noc podle představ našich pohanských předků skrývala mnohá
tajemství. Vzhledem k výjimečnosti noci
se mělo za to, že ožívají temné síly a země
vydává své poklady. Rozestupovaly se skály a otevírala země. K nalezení takového
místa bylo třeba nalézt kvetoucí kapradí.
To údajně kvetlo přesně o půlnoci a vydávalo zlatavou záři. Kdo chtěl mít zázračný
květ z kapradiny, který byl velmi důležitým pomocníkem při hledání pokladů,
měl pod rostlinu rozprostřít bílý šat, který
měl zachytit padající květ. Kdo prý květ
zachytil a nosil u sebe, byl neviditelný,
rozuměl řeči zvířat, rostlin a stromů, měl
ve všem štěstí a byl předurčen k objevení
pokladu. Získat takový květ však nebylo
snadné, protože ho prý střežily mocnosti
temné. Kromě čertů a čarodějnic číhalo
v lese mnoho dalších nástrah jako například bludný kořen nebo bludičky, které
člověka lákaly do bažin. Člověk, který
překonal všechny nástrahy a poklad objevil, si z něj měl vzít jen tolik, kolik unesl.
Jinak by jeho duše propadla pro jeho nenasytnost samotnému peklu!
Svatý Petr a Pavel (29.6.)
Sv. Petr – Rybář Šimon, bratr sv. Ondřeje,
přijal od Ježíše jméno Petr, které v řečtině
zna-mená „skála“. Ježíš ho tak pojmenoval, protože se měl stát „skálou“, na jejímž
základě bude vybudována celá církev.
I proto se stal po Kristově smrti prvním
z dvanácti apoštolů. Konal jménem Krista zázraky až do své smrti, někdy kolem
roku 64 n. l., kdy byl za Neronovy vlády
ukřižován hlavou dolů. Je uctíván jako
nebeský klíčník a jako patron církve. Bývá
zobrazován s klíčem a knihou.
Sv. Pavel – Jako římský občan byl původně nepřítelem křesťanství a patřil
k největším pronásledovatelům křesťanů
v Jeruzalémě, ale na cestě do Damašku
se mu zjevil Kristus a Pavel se obrátil na
křesťanskou víru. Byl prvním misionářem
církve, který šířil evangelium v Malé Asii
a v Evropě. Byl souzen a sťat mečem roku
65 n. l. Svatý Pavel je vzýván na pomoc
proti hadímu uštknutí. Podle legendy ho
uštkla zmije, aniž mu jakkoliv uškodila
nebo ho poranila. Bývá zobrazován s me-
čem a knihou. Podle prastaré lidové pověry si řeky tento den žádaly letní oběť. Proto se nedoporučovalo koupat se v žádném
vodním toku. Jako ochranný talisman
nebo amulet proti všemu zlému nosívali
u sebe naši předkové čekanku, vykopanou
přesně ve dvě hodiny odpoledne v den
svátku obou světců.
Kamil Šefl
Zdroj: Computer Press 2006:
M. Bestajovský – Lidové obyčej
a nápady pro šikovné ruce
Příspěvky, které se nevešly do Holýšovského zpravodaje, můžete najít na webových stránkách: www.mestoholysov.cz/
informace/holysovsky-zpravodaj/neveslo-se-do-zpravodaje/ nebo na facebookových stránkách Holýšovského zpravodaje.
Holýšovský zpravodaj
12
Informace ze sportu
Vážení čtenáři,
byl jsem požádán o příspěvek do Holýšovského zpravodaje za zesnulého člena redakční rady a stálého dopisovatele pana Josefa
Fictuma. Věřte mi, že nahradit pana Fictuma nebude snadný úkol, ale pokusím se navázat na jeho práci.
Karel Králík
Jarní, odvetná část fotbalových
soutěží ročníku 2015/2016 pokračuje.
V dubnovém zpravodaji jsme přinesli informace o probíhajících odvetných částech soutěží družstev dospělých a dorostu
ze sehraných utkání do 3. 4. 2016 a tak
budeme dnes pokračovat výsledky utkání
sehraných do 8. 5. 2016.
V Krajském přeboru Plzeňského kraje
pokračovalo A družstvo mužů těmito výsledky: 10. 4. proběhlo 20. kolo mezi FK
Holýšov a J. Domažlice B s výsledkem 2:1,
po 1 brance dali Černohorský a Valachovič; 16. 4. - 21. kolo: Přeštice - Holýšov
1:2, branky Jeniš a Černohorský; 24. 4. 22. kolo: Holýšov – Svéradice 1:2, branka
Valachovič; 29. 4. - 23. kolo: Bolevec Holýšov 0:3, branky Staněk, Černohorský
a Valachovič z pokutového kopu; 8.5. - 24.
kolo: Holýšov - Luby 1:2, branka Šobr
Martin. Po sehrání 24 utkání jsou v tabulce KP na 9. místě (v soutěži 16 družstev)
s 34 body a skórem 49:41.
V okresním přeboru dosáhlo B družstvo mužů těchto výsledků: 9. 4. - 16.
kolo: Kvíčovice – Holýšov B 4:0; 17. 4. 17. kolo: FK Holýšov B - Mrákov 0:8; 23.
4. - 18. kolo: Blížejov - Holýšov B 4:2, naše
branky dali Bozděch a Svoboda M. st.; 1.
5. – 19. kolo: Holýšov B – Česká Kubice,
2:6, Myška a Panuška; 7. 5. – 20. kolo:
Osvračín - Holýšov B, 6:2, Myška a Vítek
Jan. Po sehrání 20 utkání je B družstvo na
7. místě (14 družstev) tabulky OP se ziskem 27 bodů a skórem 42:58.
V KSD „C“ naše družstvo dorostu sehrálo tyto zápasy a dosáhlo výsledky: 10.
4. - 14. kolo: Holýšov - Chlumčany 0:7; 17.
4. -15. kolo: Tlučná - Holýšov 1:0; 24. 4.
-16. kolo: Holýšov - Stod 8:0; 30. 4. -17.
kolo: Kozolupy - Holýšov 4:2, 2 naše branky dal Zavadil; 8. 5. – 18. kolo: Holýšov
- Střížovice 0:3. Po sehrání 18 utkání je
družstvo dorostu v tabulce KS na 8. místě
(11 družstev) s 18 body a skórem 50:62.
Nezvykle špatné jarní výsledky našeho B družstva a dorostu jsou způsobené
vysokou dlouhodobou marodkou hráčů
A družstva (Mour, Levička, Kaas, Šimka,
Hamerník, Staněk, Jeniš), a tak družstvo
museli doplňovat hráči B družstva a dorostu, takže 4-5 hráčů dorostu a také 2-3
senioři nastupovali za B družstvo a dorostenci současně i za družstvo dorostu.
A tak dalo vedení družstev velkou práci zajistit hráče, aby mohla být sehrána
všechna utkání a tento stav se pochopitelně projevil na výsledcích. Ale svůj podíl
na této situaci mají i někteří hráči B družstva, kteří svým přístupem a neúčastí na
utkáních družstvo oslabují. A oslabením
v rozehrané soutěži byl i odchod T. Vítka
na hostování do Stodu. Všem ostatním
hráčům za pochopení současné situace
VV FK děkuje za jejich pomoc.
Soutěž také zahájila všechna družstva
mládeže, ale protože v soutěžích přípravek se výsledky nehodnotí a tabulky nevydávají, seznámíme vás s výsledky družstva
ml. žáků v OP: 8. 4. -10. kolo: Horšovský
Týn B – Holýšov 2:5, branky dali, Macán
3, Bozděch a Kačírek 1; 15. 4. - 11. kolo:
Blížejov - Holýšov 2:4, Macán 2, Dolanský
a Kováčik po 1; 24. 4. - 12. kolo: Staňkov
- Holýšov 1:5, Šindelář 2, Bozděch, Macán
a Dolanský po 1; 29. 4. - 13. kolo: volný
termín; 7. 5. - 14. kolo: volný termín (přátelské utkání v Horšovském Týně 6:1, 2
Macán, Antl, Třeštík, Beran a Petráš po 1
brance).
Po sehrání 12. mistrovských utkání
jsou v tabulce OP na 1. místě se ziskem
26 bodů a skórem 41:21. V červencovém
vydání budeme informacemi z průběhu
fotbalových soutěží pokračovat.
Králík Karel
Valná hromada TJ Holýšov, z. s.
Z důvodu dřívější uzávěrky redakčních
zpráv byla informace o pořádání Valné
hromady Tělovýchovné jednoty Holýšov uveřejněna již v březnovém vydání
Holýšovského zpravodaje. Valná hromada se konala v pátek 20. 5. 2016 v 18 ho-
din v Kulturním domě Holýšov a v době
vydání a distribuce červnového čísla HZ
již bude její jednání za námi, takže bližší
informace z jednání přineseme v příštím
vydání.
Králík Karel
Holýšovští
zápasníci se opět
mohou pochlubit
úspěchy ze
závodů
16. 4. 2016 se konaly závody v Borohrádku,
kterých se zúčastnilo celkem 186 závodníků ze 17 oddílů. Naši závodníci se umístili
takto: Přípravka B - váha 28 kg - 3. místo
- David Stoklasa, 4. místo – Michal Špirk,
6. místo - Karel Boháček, 7. místo - Petr
Duffek, váha 43 kg - 3. místo - Martin Tesák, 4. místo - Jakub Jeřek; Přípravka A váha - 31 kg - 6. místo - Václav Suremka
(pro zranění v polovině závodů musel odstoupit), 39 kg - 5. místo - Milan Štauber,
6. místo - Jan Švígler, 52 kg - 1. místo - Daniel Moráfka; Dívky: 54 kg - 2. místo - Tereza Turková, 43 kg - 2. místo - Veronika
Argmanová, 39 kg - 1. místo - Vendula Konopová, 65 kg - 1. místo - Bára Bíliková.
7. 5. 2016 se konal v Chomutově Turnaj o pohár primátora města Chomutova.
Umístění našich závodníků bylo následující: Přípravka B - váha 28 kg - 1. místo
- David Stoklasa, 3. místo - Oldřich Nový,
4. místo - Karel Boháček, váha 31 kg 2. místo - Michal Špirk, Přípravka A - váha
39 kg - 2. místo - Jan Švígler, 40 kg - 1. místo
- Martin Tesák, Žáci - váha 54 kg - 1. místo - Ivo Švígler, 63 kg - 1. místo - František
Lange.
Trenéři chválí všechny zápasníky, kteří
předvedli na závodech pěkné výkony, a tak
dovezli do Holýšova medaile. Jen tak dál!!!
trenéři: Milan Kaliský,
Milan Konopík, Ivo Švígler
Květen 2016
13
Od okresního zlata až k titulu Mistryně České republiky
Veronika Horková je mladá, nadějná kuželkářka, která hraje za holýšovský kuželkářský oddíl Kuželky Holýšov. Kuželky
začala hrát již v devíti letech a od té doby
pomalu, ale jistě, kráčí ke svému snu
a cíli, stát se jednoho dne reprezentantkou ČR. Nakročeno má v tomto směru
velmi dobře.
Letošní sezóna je pro ni více než
úspěšná. 10. ledna 2016 získala Veronika
zlatou medaili na Okresních přeborech
Domažlického okresu pro rok 2016 a stala se tím Mistryní Domažlického okresu.
31. ledna 2016 následovalo Mistrovství
Plzeňského kraje, Veronika opět nezaváhala a ukázala, že je v té nejlepší možné
formě, opět první místo jí přineslo titul
Mistryně Plzeňského kraje.
Ale ten největší triumf a titul, pomyslná třešinka na dortu, měla teprve přijít.
Vítězstvím v krajském přeboru si Veronika zajistila postup a účast na MISTROVSTVÍ ČR 2016, které se letos konalo
23. 4. v dalekých Ivančicích. V kategorii
žákyň v disciplíně „100 HS“ Veronika
předvedla všem divákům a fanouškům
perfektní hru a s číslem 465 poražených
kuželek se v konkurenci 28 nejlepších žákyň z celé ČR stala se již druhý rok po
sobě mistryní české republiky 2016!!!
Všechny zmíněné úspěchy přinesly
Veronice nakonec splnění jejího snu,
nominaci do dorostenecké reprezentace
ČR. Má před sebou ještě hodně velký kus
práce, snad její píle a odhodlání přinese
své ovoce a my se s Veronikou setkáme
na Mistrovství světa 2017. Pro ni samotnou, pro oddíl a nakonec i pro naše
město by to byl nádherný úspěch. Držme
palce!
Další soutěží, kteroumladí kuželkáři
hrají je „Pohár mladých nadějí Plzeňského kraje“ a „Pohár mladých nadějí ČR“
V těchto dvou soutěžích se jedná o dlouhodobou hru, hráči hrají v průběhu sezóny několik turnajů, sbírají body, aby se
v tabulce hráčů umístili na co nejlepším
místě. I v těchto dvou podnicích se Veronice dařilo na výbornou. Pohár mladých
nadějí Plzeňského kraje přinesl stříbrnou
pozici a Pohár mladých nadějí ČR přinesl čtvrté místo.
A nakonec bych se ještě ráda zmínila
o úspěchu holýšovského dorosteneckého týmu ve složení Veronika Horková,
Tomáš Martínek a Michael Martínek.
Tento mladý kuželkářský tým je relativně
nováčkem, mají za sebou teprve druhou
sezónu v soutěži zvané Krajská liga dorostu. V jejich první sezóně hned ukázali, že budou dobrou konkurencí. Role
benjamínka se nelekli a nakonec celou
soutěž vyhráli. A letos? Letos se jim podařilo loňské zlato obhájit. Jsou ve dvou
letech již dvakrát mistry Krajské ligy. Jejich společné úsilí a úspěchy je dovedli až
před brány 1. ligy dorostu, kterou budou
hrát v následující sezóně.
Je vidět, že Holýšovu roste nadějná
kuželkářská generace a doufejme, že i sezóna příští pro Veroniku i ostatní bude
neméně úspěšná než ta letošní.
Hodu zdar!
napsala Lucie Horková
Mistrině ČR Veronika Horková
Informace ze spolků a ostatní
Otevírání Floriánské studánky
Na svatého Vojtěcha 23. 4. se 22 členů
turistiky, 5 dětí ze Základní umělecké
školy Holýšov a 7 rodičů vydalo ve 13:30
hodin od novinového stánku u základní
školy přes sídliště Pod Makovým vrchem
na asfaltovou silnici vedoucí k bývalému
tankodromu. Zde se nám naskytl pohled
na nepotřebnou televizi, která by měla
správně skončit ve sběrném dvoře. Dále
jsme pokračovali směrem ke Kaděrovně
a lesními cestami k Floriánské studánce,
abychom ji jako každé jako odemkli.
Paní Anna Hájková přečetla povídání
o studánkách, a připomněla jak dlouho
už chodíme otevírat „Floriánku“. Pan
předseda turistů Jaroslav Bek ji dřevěným
klíčem, který vyrobil pan Josef Mestl,
odemkl a Alena Beková přednesla báseň
o Floriánské studánce, kterou složil pan
Josef Fictum. Muzikanti z holýšovské
O Floriánské studánce ten ji snadno mine.
Josef Fictum
My však po ní
chodíme,
Floriánská studánka
moc dobře ji známe,
je uprostřed lesa,
když k ní my přijdeme však my naši studánku
hodně rádi máme.
srdečko všem plesá.
Cestička k té studánce
po lese se vine,
ten kdo po ní nechodí
ZUŠ pod vedením Mgr. Ireny Gramanové a paní Aleny Kořínkové zahráli na flétny a paní Gramanová na housle skladby
Holka modrooká a italské Capricoo.
Zpáteční cesta vedla po stejných pěšinách a silnici do Holýšova. Trasa měřila
7 km, ušel ji i 85 letý člen turistiky pan
Karel Musil. Počasí bylo oblačné, později
i deštivé a chladné, +13°C.
Alena Beková, kronikářka TO
zvlášť když slunko svítí. rozkvétati kvítí.
Floriánská studánko,
zima už je pryč,
proto jsme dnes k tobě
přišli,
máme s sebou klíč.
Okolo té cestičky
Jaro už je tady,
rozkvétá kvítí,
sluníčko svítí,
nám se po ní dobře jde, brzy bude kolem tebe
Přiletí sem ptáčkové,
žízeň budou míti,
často se tu objeví,
vodu budou chtíti.
Přiběhnou i zvířátka,
budou míti žízeň,
proto mi tě prosíme,
zachovej nám přízeň.
Přijdou také lidé,
přijde mnohý host,
my ti proto přejeme
ať máš vody dost.
Dnes tě naše studánko
naším klíčem
odemkneme,
až se zima přiblíží,
tak tě před ní
uzamkneme.
Holýšovský zpravodaj
14
Májový pochod 2016
Slunce mělo od časného rána sílu. Čerstvý
větřík sliboval vymetené nebe, a tedy šanci,
že případní účastníci Májového pochodu
uvidí z eurocesty nad Dolní Kamenicí zubatý horizont Šumavy a oblé hrby Českého
lesa. „Vůbec se nemusíte bát. Ti býci jsou
jen zvědaví a je tam dvojitý drát,“ uklidnila
mě paní Krejzová v Horní Kamenici, když
jsem se ptal na stádo mohutných býků na
pastvině hned vedle plánované trasy. „Jenom je nekrmte!“ vykřikla za mnou ještě
když jsem odcházel ze dvora. Již v půl osmé
stál na startu první účastník. Přišel dřív,
než někteří členové pořadatelského oddílu
TOM 1202. Za pět minut osm bylo vše připravené. Na místě startu, na Husově třídě,
se začali scházet turisté a cyklisté všech věkových kategorií a někteří turisté dokonce
ještě v kočárcích. Přišli ti „naši“, bez kterých
si již průběh Májového pochodu nedokážeme představit, ale objevily se i zcela nové,
a nutno říci, že vždy pohodové a pozitivní
tváře. I díky sluníčku a pohodě zamhouřili všichni oči nad trochou zmatků na
startu. Konečně, organizátorem celé akce
jsou vlastně členové oddílu TOM, kteří své
první zkušenosti s přípravou takové veřej-
né akce musí teprve získat. Kolem desáté
hodiny se místo startu vyprázdnilo. Pro organizátory začal ale ten nejhorší okamžik.
Na polních cestách, na lesních pěšinách ale
i silničkách v okolí Horní a Dolní Kamenice
se v ten okamžik pohybovalo na dvě stovky
účastníků pochodu. Nikdo z organizátorů
ale netušil, v jakém stavu je značení tras
připravené týden dopředu a zda všichni
účastníci naleznou z těch vzdálených končin cestu i domů. Zkušenosti z minulých
ročníků ukazovaly, že občas nějaký vtipálek
trasu zcela strhal, a v některých případech
dokonce pozměnil tak, že se účastníci dostali do bludného a nekonečného kruhu.
První jobovka přišla z trasy pro nejmenší
turisty o délce 3 km. Samozřejmě byla část
trasy zcela strhána a následovaly první telefonické dotazy: „Kam dál?“. Naštěstí si
většina účastníků s dobrou místní znalostí
okolí poradila a značení trasy bylo rychle
obnoveno. Kolem poledne se začínali v cíli
objevovat i účastníci z delších tras a všichni
s úsměvem na rtech a spokojení. Neklamné
znamení, že se žádný vtipálek v předvečer
pochodu v blízkosti značených tras neukázal. Teď přišlo k chuti zasloužené pivčo,
výborný buřt z řeznictví na výhledském náměstí a chvíle pohody u ohýnku. Nakonec
našli trasu do cíle všichni. Tedy skoro všichni. Kolem třetí hodiny odpolední zůstal na
stole jediný nevydaný diplom za účast. Daniel ale seděl již v klidu doma a pořadatelům řekl, že neměl tušení o tom, že pochod
končí na stejném místě, z jakého vyšel. Nakonec se dalšího ročníku Májového pochodu v roce 2016 zúčastnilo na třech pěších
a čtyřech cyklistických trasách na dvě stovky návštěvníků a všichni se vrátili domů živí
a zdraví. Na samý závěr je nutné poděkovat
samozřejmě všem členům oddílu TOM
1202 za přípravu akce, našim přátelům
a kamarádům jako Hance Valešové, Nadě
Valešové, Věrce Nové, Jardovi žabákovi Lukešovi, Lucce Honců, Janě Kubáčkové za
pomoc s přípravou pochodu a Viktorovi
Kastlovi za průvodcovské služby v expozici
v bunkru. No a zvláštní poděkování patří tomu nahoře, že se po delší době konal
pochod v naprosto ideálním počasí. No
a samozřejmě děkujeme všem účastníkům,
kterým se snad akce líbila a mají s námi již
minimálně dvě desítky let trpělivost.
Jan Valeš - vedoucí oddílu TOM 1202
„Nejen v dubnu na bednu“ aneb Běžecký klub Výhledy opět
nezahálel
Běžci z Běžeckého klubu Výhledy
(dále jen BKV) přes zimu nelenili a věrni běhu zůstávají i v jarních
měsících. V dubnu byly žlutomodré
dresy běžců BKV Holýšov k vidění
na trati závodů: Půlmaraton Praha,
Run Tour České Budějovice, Půlmaraton Plzeňského kraje, Běh okolo
Boleváku (kde naše ženy obsadily 1.
a 2. místo), Běh Chotěšovem (o první dvě místa na bedně se postarali
muži z BKV), zatímco ženy statečně
bojovaly v Plzni na závodě Predator
Run mezi dalšími stovkami závodníků. BKV měl své zastoupení i na
závodě Stirnu Buks v Lotyšsku, kde se náš
člen Ondra umístil na 3. místě v terénním
běhu na 20 km.
Zejména zmiňovaný závod Predator
Run byl pro naše ženské družstvo jakýmsi
zpestřením oproti jiným vytrvalostním běhům. Pětice „statečných“ se pustila do zdolávání překážek se lví vervou, nezastavily ji
zdánlivě nepřekonatelné stěny, plazení pod
ostnatým drátem, nošení sudu v pivovaru,
ani třeba střelba na branku na zimním stadionu. Koupání si děvčata při tomto závodě
užila hned dvakrát, a to jak při sjezdu obří
„skluzavky“ přímo do ledové Radbuzy, tak
i při plavbě ke kanoii zakotvené uprostřed
řeky. Příjemným překvapení byla naše běžkyně Šárka, která se zčistajasna vynořila na
trati s fotoaparátem na krku a v běhu nás
doprovázela na několika kilometrech, přestože nebyla do závodu přihlášená.
Celoročně můžete běžce z BKV zahlédnout i během společných tréninkových výběhů nejen v Holýšově a okolí.
Ač by vynikající výsledky některých členů
mohly hovořit jinak, BKV podporuje amatérské běžce všech věkových i výkonnost-
ních kategorií, organizuje společné
běhy, schůze a účastní se závodů po
celé ČR, ale i v zahraničí. Nejen při
závodech se dokážeme vzájemně
podpořit, zasmát se a radovat. Skupina funguje téměř dva roky a najdete v ní lidi všestranných profesí,
různého věku i zájmů. Všechny nás
však spojuje láska k běhání. Dalo by
se říci, že pro většinu z nás se „běh“
stal životním stylem.
Během příštích měsíců čeká členy
BKV mnoho dalších závodů, např.
běžecký seriál Běhej lesy, Půlmaraton Mattoni Karlovy Vary, Škoda
FIT půlmaraton Plzeň a další.
Letos se již po třetí může široká běžecká
veřejnost těšit na závod Kozí stezkou podél
Radbuzy, jenž BKV organizuje. Jak již název napovídá, poběží se scenérií kolem řeky
Radbuzy. Vybrat si můžete 10ti nebo 5ti kilometrovou trať, pro nejmenší jsou připraveny dětské běhy.
Více informací o závodu, členství a dalších akcích naleznete na našem webu
bkv-holysov.webnode.cz.
Text: Zuzana Němejcová,
Foto: archiv BKV Holýšov
Květen 2016
15
Seřizovač vstřikovacích lisů
Co budete dělat?
obsluhovat vstřikovací lis a jeho příslušenství
zodpovídat za chod strojních zařízení
řešit a odstraňovat výrobní poruchy
zadávat data do výrobního systému
vizuálně kontrolovat díly a odebírat vzorky pro oddělení kvality
spolupracovat s kolegy na směně, vedoucím výroby na směně
a projektovými manažery
pracovat v nepřetržitém provozu (denní směna 06-18 hod., noční směna
18-06 hod., turnusy 3 denní směny, 3 dny volno, 3 noční směny)
pracovat v čistém prostoru – tzn. nosit overal, pokrývku hlavy, rukavice, roušku
Co od Vás očekáváme?
minimálně vyučení (nejlépe technického směru), maturitní zkouška vítána
výhodou je pro Vás zkušenost na obdobné pozici ve výrobní firmě
zručnost, samostatnost, zodpovědnost, časovou flexibilitu, komunikační
schopnosti
uživatelskou znalost práce na PC (MS Office)
časovou flexibilitu
zajímavé finanční podmínky
25 dnů dovolené
příspěvek na dopravu do zaměstnání
příspěvek na dovolenou
příspěvek na zdraví, kulturu a prevenci
dotované stravování ve vlastní kantýně - výběr ze 4 jídel (obědy i večeře)
dotované občerstvení v jídelních automatech
finanční odměnu za doporučení nového zaměstnance
příjemný pracovní kolektiv a čisté pracovní prostředí
firemní akce a teambuildingové aktivity
investice do dalšího vzdělávání našich zaměstnanců
Kariéra v penny
Máte obchodního ducha a chcete pracovat v blízkosti domova?
Pro naší prodejnu v Holýšově hledáme pracovníky na tyto pozice:
üzástupce vedoucího prodejny
nástupní mzda – 23 500 Kč (40 h/týden)
üpoKladní
nástupní mzda – 17 000 Kč (40 h/týden)
pojďte s námi prodávat hezKy česKy
Nabízíme:
Vzbudili jsme Váš zájem?
• práci v blízkosti vašeho domova
• na výplatní pásce veškerý odpracovaný čas
• vysoké finanční odměny k základní mzdě
• týden dovolené navíc ihned od nástupu
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• možnost práce i na zkrácený úvazek
• možnost kariérního růstu
• stravenky v hodnotě 65 Kč
Informujte se přímo v této prodejně
nebo nás kontaktujte na:
e-mail: [email protected]
nebo volejte na tel.: 284 096 165
www.penny.cz
www.penny.jobs.cz
* rychlá online rezervace
* prodej zájezdů od zaručených
cestovních kanceláří
=> nejlepší možná cena v danou
chvíli
Tel.: 720 033 660
CA Holýšov
Cestovní agentura Holýšov
www.caholysov.cz
Holýšovský zpravodaj
16
Ohlédnutí do historie
Příběhy starých fotografií
Munice z Holýšova
Informace o přítomnosti významné říšské muniční továrny v Holýšově v období 2. světové války není pro obyvatele
města jistě žádná novinka. Snad každý
kluk, vyrůstající v poválečném Holýšově,
vyhledával v polích kolem trati válcovitá těla nábojů, a z nich vysypával střelný
prach slisovaný do drobných válečků. Po
zapálení zůstával v prknu již navždy vypálený cejch ve tvaru, v jakém byl prach
na prkno vysypán. Nutno říci, že v současné době již není možné výše popsané klukovské kousky provádět, protože
případně nalezené náboje jsou po dlouhé
době uložení v zemi nestabilní a hrozí
nebezpečí vážného poranění případně
zabití. Jen málo z tehdejších kluků zaznamenalo, že nalezené náboje mají různý
průměr, různou délku a různý tvar. A jen
málokterého z kluků tehdy zajímala
drobná čísla nebo písmenka, vyražená
do mosazných, nebo později železných
hilzen. A jen zasvěcení tušili, že drobná
písmenka „exw“ znamenají fakt, že náboj
byl vyrobený přímo v Holýšově.
O historii samotného holýšovského
muničního závodu s názvem Metallwerke Holleischen G.m.b.H. (MWH) jsem
již popsal mnoho papíru. Dnešní povídání proto samotnou historii tohoto
významného říšského muničního závodu pomine a pokusí se podle některých
nalezených dobových materiálů popsat
samotný výrobní program holýšovské
muničky.
Zcela zásadním dokumentem pro zjištění výrobní náplně muničního závodu
je Zpráva č. V/10526 Německé revizní
akciové společnosti Berlín o provedení
výroční revize MWH Holleischen k datu
31. 12. 1942. Samotný rok 1942 je v existenci historie muniční továrny i rokem zásadním, neboť v tomto roce byla
prakticky výstavba továrny dokončena
a závod najel ve svých obou provozech
do plné výrobní kapacity. Ve zprávě je
zmíněn následující výrobní program:
„Výrobní program zahrnuje výrobu mechanických dílů pro náboje 2 cm a nově
Soustružení střely náboje 3 cm v muničním závodu MWH v provozu I
Lakování a značení nábojů 2 cm v závodu MWH v provozu Laborierung
náboje 3 cm (M-Geschoßpatrone – explozivní munice) pro letecké kanóny MK 108,
laborování a lisování 2 cm nábojů a nábojů 15 mm explozivní munice (vlastní
výroba i výroba z dodávek z říšských táborů) a dále výrobu zápalných a trhavých
granátů se světelnou stopou, tankových
granátů se světelnou stopou a trhavých
rozbušek.“
U nábojů 15 mm se jednalo o lisování
a laborování náboje typu MG/FF, nábojnice 20x80RB mm. U nábojů 2 cm po-
Příspěvky do Holýšovského zpravodaje je možné zasílat ve formátu WORD texty a ve formátu JPG fotografie s minimálním
rozlišením 300 DPI. • S ohledem na zákon o ochraně osobních údajů jsou v informacích z jednání Rady města Holýšova
a Zastupitelstva města Holýšova u osob uvedeny pouze iniciály a ne celá jména. Děkujeme za pochopení.
Květen 2016
17
Náboj 2 cm
Označení holýšovské muničky na hilzně náboje písmeny exw
tom o náboje typu MK 151/20, nábojnice
20x82 mm a typu MK 151/20, nábojnice
20x82 mm a u nábojů 3 cm o nábojnice
typu 30x90RB.
Dalším dokladem, který eviduje výrobní náplň muničního závodu, je Bilanční
uzávěrka firmy Metallwerke Holleischen
G.m.b.H. zpracovaná ke dni 31. 12. 1944.
V té zmíněna výroba následující munice:
„Výrobní program je zaměřen na výrobu
letecké munice a to náboje do leteckých
a protileteckých kulometů 2 cm, převážné
náboje 3 cm pro letecké kanóny MK 108
a její plnění. Z příkazu RLM byly plněny
i další skupiny nábojů 2 cm, 15 mm a zápalné a trhavé granáty, protipancéřové
granáty a trhavé zápalky. V poslední době
se zaváděla i výroba nových zbraní typu
Panzerfaust a Panzerblitz.“
Pokud se týče samotného množství
nábojů produkovaných muničním závodem v Holýšově, nezachycuje ani jeden ze
zmíněných dokumentů množství nábojů
opouštějící areály obou provozů v kusech. Jediný poznatek k možnému množství nábojů vyrobených v muničním závodě jsem nalezl ve Zprávě o prohlídce
závodu provedené dne 19. 6. 1945 komisí Škodových závodů v Plzni. Ve zprávě
udávají členové komise, a to Jan Kopic,
Karel Tenfler a Ing. Jaroslav Morávek, následující: „Mechanické dílny závodu I. byly
zřízeny pro výrobu nábojů a střel 20 a 30
mm a to výrobu 50.000 – 70.000 denně.
Strojní park je dnes vesměs zachovalý a je
umisťován do sklepních místností a objektů, kde byly zachovány střechy.“
Samotnou kapitolou historie holýšovského muničního závodu je možnost,
zda se závod podílel na výrobě dílů nebo
zařízení pro zbraně typu V – 1 nebo
V – 2. Nutno říci, že ani jeden z výše uvedených materiálů neuvádí skutečnost, že
by se v holýšovské muničce vyráběly díly
nebo jen některá zařízení právě pro zbraně tohoto typu. Jedinou zmínkou je český
překlad z bilanční zprávy z roku 1944,
který připouští výrobu součástek ke zbrani typu „V“.
O zbraních typu V a jejich výrobě
v Holýšově hovoří i někteří svědci vyslechnutí v rámci v minulém čísle zmíněné akce „Heinrich“. O možnosti výroby
některých dílů hovoří Anna Mikulová
(1923) z Prahy. Ta k době svého totálního
nasazení v Holýšově uvádí k výše uvedené problematice následující: „Pracovní
podmínky v Metallwerke byly velmi těžké.
Vyráběly se zde různé součástky k letadlům, různým strojům, náboje a říkalo se,
že se tam mají vyrábět i součástky k V - 1
a V – 2. Na tom snad měli ale pracovat zajatci.“
Další zmínky k možnosti podílu
holýšovského závodu na výrobě zbraní
typu V jsem nenalezl, a to ani po konzultaci celé věci s pracovníky muzea
v Peenemünde.
Zajímavou, a dosud neprozkoumanou
kapitolou historie muničního závodu je
do nedávné doby neznámá informace
o výrobě nebo vývoji raket. První zmínku
k této možnosti jsem nalezl ve výpovědi
Jana Tomandla (1909) z Prahy 6, který
Náboj 3 cm
v rámci akce „Heinrich“ uvedl: „Z Wehrmachtu a z armády v Holýšově nezůstal nikdo. Ze sběrného tábora si vyzvedli
konstruktéra, nebo technického úředníka
Pospíšila, nebo Pospíchala, který zde pracoval na výrobě 8 cm nebo 5 cm rakety.
Izolovali ho a on dopracovával výkresy,
které byly náhodně objeveny v jeho kanceláři v továrně. Byl to rakouský státní příslušník a později byl předán VTÚ.“
Další zajímavou informací je potom
úryvek ze Záznamu ze služební cesty do
Slavičína a Zbrojovky Brno z data 29. 11.
až 1. 12. 1966. Tehdejší důstojník StB ve
zprávě uvádí následující: „Na základě
zjištění podrobností o přesunu písemného
materiálu z bývalého závodu Metallwerke
Holleischen, který dnem 1. 1. 1946 převezla brněnská Zbrojovka do Prahy, jsem
provedl průzkum materiálů přímo v závodě Zbrojovky Slavičín. Jsou zde poznatky
z výroby raketových střel R 4 8, 8 cm raket a z výroby různých granátů, leteckého
střeliva a dalších vývojových zbraní. Jde
o rozsáhlou korespondenci mezi vedením
ministerstva letectva, Speerovým ministerstvem zbrojení, velitelstvím Wehrmachtu
a vysokými nacistickými funkcionáři.“
Tím ale všechny dosud zjištěné informace k možnosti výroby raketových střel
nebo nových typů zbraní v Holýšově
končí. Nebo naopak. Začínají.
Sestavil: Jan Valeš
Zdroje: Archiv Škodových závodů (dnes
SOA Nepomuk), Národní archiv Praha
Fotografie: Miroslav Baťka a archiv
autora
Příspěvky do Holýšovského zpravodaje zasílejte do termínu uzávěrky. Uzávěrka je uvedena v každém čísle na zadní straně
zpravodaje. Prosíme, aby byl dodržen tento termín, neboť při pozdějším dodání příspěvků se komplikuje a ztěžuje práce
redakční rady a následně i práce tiskárny. Děkujeme.
18
Holýšovský zpravodaj
Květen 2016
19
Z obcí Holýšovska - Kvíčovické okénko
Slovo starosty
Zhruba touto dobou loňského roku
jsem Vás na těchto
stránkách seznamoval s tím co se
právě děje v Kvíčovicích, jaké projekty
jsou v běhu a jaké se
chystají. Od té doby
se mnohé změnilo, nicméně nastavené
tempo se snažíme stále držet a proto Vám
mohu s radostí sdělit, že projekt zateplení
a nové fasády mateřské školy byl ukončen
a uzavřen. Stejně tak oprava koryta Neuměřského potoka po povodních, nová
lávka pro pěší u rybníka. Odbahnění rybníka pod kravínem, kanalizace Obytná
zóna III. etapa, výtlak splaškové kanalizace do ČOV Holýšov, oprava hráze rybníka
pod kravínem, revitalizace zeleně v obci
II. etapa, založení sídelní zeleně v obytné
zóně. To vše se povedlo dotáhnout za poslední rok do konce následně předat, vyúčtovat, proplatit a teď již jen zbývá Vámi
všemi vesele užívat. V běhu je stále ještě
odbahnění a oprava hráze návesního rybníka, čištění koryta potoka v extravilánu
obce a odpočinkové místo s novou lávkou
pro pěší U Kaštanu. Připravují se poslední
kroky pro vyhlášení výběrového řízení na
výstavbu kanalizace v celém zbytku obce,
což bude hlavní akce pro rok 2016 a 2017.
Bohužel vzhledem k náročnosti jak časové, tak finanční projektu kanalizace v obci
není v našich rozpočtových silách pokračovat v dané chvíli v projektu revitalizace
návsi a vybudování Domu klidného stáří
pro seniory na návsi. Například tento poslední projekt je připraven až ke stavebnímu povolení, nicméně bez většího partnera, jakým by mohlo být i město Holýšov,
kterému by jistě rozšíření kapacity svého
domu seniorů přišlo vhod, nejsme schopni finančně prozatím stavbu utáhnout.
Ing. Jan Bostl
Poděkování všem občanům
Musím, a jsem tomu velice rád, Vám všem
občanům Kvíčovic poděkovat za perfektní
spolupráci. Velice rychle a s téměř 100%
účastí (až na dvě nemovitosti, kde nejsou
pořádně vyjasněny v dané chvíli vlastnické vztahy) se podařilo se všemi v rekordně krátké době dvou týdnů uzavřít smlou-
vy na vybudování kanalizačních přípojek.
Touto dobou by již u Vás všech měly
proběhnout návštěvy projektantů, odsouhlasení vedení kanalizačních přípojek
a během měsíců června a července dojde
k distribuci jednotlivých projektů a patřičných povolení. Postupně bude doku-
mentace připravena a Vy budete vyzýváni
k převzetí a uhrazení závazku. Předpokládané postupné napojování jednotlivých
nemovitostí bude již koncem roku 2017 či
první polovině 2018. Velice si Vážím toho,
že jste se všichni zapojili a projekt může
pokračovat bez zdržení dále.
Výzva k adopci stromu v novém parku v obytné zóně
Jak jistě víte v nové obytné zóně „Na
vrchu“ vznikl parčík. Součástí tohoto
parku je lanová prolézačka (pyramida),
bude zde vybudováno hřiště na Petangue a dvě dráhy na cvrnkání kuliček 3m
a 5m. Součástí bude i malý sad ovocných
stromů. Na podzim tohoto roku připravujeme komunitní akci „Zasaď si svůj
strom“ a tímto vyzývám dopředu všech-
ny zájemce, kteří se chtějí připojit k této
výzvě a za symbolický poplatek adoptovat jeden stromek. Během společné
akce si každý svůj strom zasadí a bude
u něj umístěna cedulka se jménem osoby
nebo rodiny, která daný strom adoptovala a nadále se o něj bude starat. Stromy
a veškerý materiál pro výsadbu a podporu stromů dodá obec. Práci odvede kaž-
dý z nás. Veškeré další podrobnosti jakož
i termín se včas dozvíte. Pokud máte
zájem o adopci stromu, prosím nahlaste své jméno či jméno rodiny na obecní
úřad (nejlépe osobně, či emailem), kde
bude sestaven pořadník a podle pořadí,
ve kterém jste se nahlásili, budete mít
možnost si vybrat místo, na které budete
moct Váš strom vysadit.
Pozvánka na sportovní a dětský den
Rádi bychom Vás pozvali na již 3. ročník
cyklozávodu „do vrchu“ na cyklostezce
CT3 Holýšov – Kvíčovice, a to 4. 6. 2016 od
10 do 18 hodin. Stejně jako loni ponecháváme rozšířené kategorie. V loňském roce
se úplně nevydařilo počasí, ale věříme, že
letos to vyjde, bude krásně a účast závodníků bude více než nadprůměrná. Děti se
mohou účastnit i dalších doplňujících soutěží a her. Připraveny jsou opět poháry pro
vítěze, dárkové koše a občerstvení. Prosím
sledujte aktuální informace na stránkách
obce pod odkazem cyklozávod. Registrace
je možná i po internetu, odkaz najdete na
stránkách, všichni registrovaní po internetu dostanou reflexní vestu pro děti nebo
tričko cyklozávodu. Po celou dobu trvání
akce bude uzavřena silnice do Kvíčovic
a průjezd obcí. Objízdná trasa povede opět
přes Ohůčov. Omlouváme se za komplika-
ce, ale jedná se především o bezpečnost dětí
a účastníků závodu. Odpoledne zpříjemní
svým hudebním vystoupením Plzeňská
folková skupina „Strašlivá podívaná“.
Na domovské stránce obce Kvíčovice
www.kvicovice.cz se můžete stále zaregistrovat k odběru novinek emailem, tak
budete vždy a včas informováni. Jedná
se o odkaz v levém dolním rohu titulní
stránky.
Holýšovský zpravodaj
20
Kalendář akcí
Kulturní dům Holýšov – červen 2016
Kino Holýšov – červen 2016
pátek 3. 6. 2016 - Dětský den – zábavné odpoledne pro děti
od 16 hodin na parkovišti za kulturním domem; bohatý
program, skákací hrad, modelování balonků; při špatném
počasí se akce uskuteční na velkém sále kulturního domu;
vstup zdarma
pátek 10. 6. 2016 - Holýšovská setkání s dechovkou: Váhovanka – koncert dechové hudby od 18 hodin na velkém sále
kulturního domu; vstupné 90 a 130 Kč
úterý 14. 6. 2016 - Kreativní kurz: Košík z loubků, třeba na
letní ovoce - Tentokrát použijeme na pletení košíku loubky
- pásky široké 2,5 cm; v ceně je uzavřené ucho, které se zaručeně nevysune; košíček bude mít hranatý tvar, takže o jeho
využití nebude nouze; kurz se koná od 16 hodin v klubovně
kulturního domu; cena kurzu je 250 Kč; s sebou: utěrku,
nůžky, pravítko, tužku, 6 kolíčků na prádlo, plochý šroubovák; přihlášky do úterý 7. 6. 2016 v kulturním domu, telefon
379 491 111
středa 15. 6. 2016 - Zasedání zastupitelstva města Holýšova od 18 hodin na malém sále kulturního domu
pátek 17. 6. 2016 - Michal Nesvatba: Michal je kvítko –
velká zábava a soutěže s aktivní účastí dětí od 17 hodin na
velkém sále kulturního domu; předprodej vstupenek v kulturním domu, telefon 379 491 111
sobota 18. 6. 2016 - Holýšovské kilometry – 10. ročník
tradičního pochodu 7 – 17 hodin; start pochodu je v kulturním domě
neděle 19. 6. 2016 - „Rebelská show“ od 18 hodin na velkém sále kulturního domu se soutěžemi, rebelskou poutí
a divadelně tanečním představením; na Vaši návštěvu se těší
pořadatelé dramatický kroužek Základní školy „KLAM“
a taneční studio „SHEYLA“; vstupné dobrovolné
pátek 24. 6. 2016 - neděle 26. 6. 2016 - Pouťové slavnosti
Holýšov – viz přední strana
sobota 11. 6. 2016 ve 20 hodin - JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ
NA ZÁZRAK
Komedie, Česko, 2016, 120 min
neděle 19. 6. 2016 ve 20 hodin - DVOJNÍCI
Komedie, Česko, 2016, 103 min
NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
O ZLATÝ PUK
pořádá
hc holýšov
IV. ROČNÍK
Město Holýšov – s předstihem
16. 7. 2016 Léto s rádiem Blaník – od 17 hodin na parkovišti za kulturním domem; vstup zdarma
Po ukončení turnaje hraje skupina
TELEFON
začátek zábavy v 19:00, vstupné 100 Kč
kdy: v sobotu 18. 6. 2016, 9:00
Kde: Tenisové kurty v horní kamenici
startovné: 300 Kč/tým
prezentace mužstev: 8:30 – 8:45
losování do skupin: 8:45 – 9:00
turnaj se hraje na třech kurtech
obřerstvení je po celou dobu akce zajištěno
hraje se o hodnotné ceny
Zpravodaj vydává město Holýšov,
čj. MK ČRE 11542.
Uzávěrka č. 140 je 9. 6. 2016 ve 12 hodin.
Holýšovský zpravodaj č. 140 vyjde 30. 6. 2016
Adresa: Městský úřad Holýšov, náměstí 5. května 32,
345 62 Holýšov, tel. 379 412 609,
e-mail: [email protected].
www.mestoholysov.cz
Tisk a grafická úprava:
NAVA DTP, spol. s r. o., Hankova 6, 301 33 Plzeň
NAVA s. r. o., Hankova 6, 301 33 Plzeň.
Náklad 2 600 ks.

Podobné dokumenty

V ý ro č n í zpr á va 2004 - České vysoké učení technické v Praze

V ý ro č n í zpr á va 2004 - České vysoké učení technické v Praze workshop byly velmi dobře obsazeny a přispěly k řešení otázek – úloha strojních fakult ve sjednocené Evropě a otázek transferu technologií. S oslavami byl spojen i kulturní program. Pro činnost fak...

Více

Září / říjen - Rokytnice nad Jizerou

Září / říjen - Rokytnice nad Jizerou hřbitov v Rokytnici nad Jizerou - revitalizace veřejného prostranství a obnova zeleně“, pověřilo finanční úsek městského úřadu přípravou rozpočtového opatření v souvislosti s realizací projektu a z...

Více

Karma Fallout LARP 2016 – verze 1.0 Řada postav pokračuje z

Karma Fallout LARP 2016 – verze 1.0 Řada postav pokračuje z Postavy s hvězdičkou přesáhly strop, nad který už jsou postavy příliš nevyvážené. Aby ale nepřišli zkrátka, dostanou jako kompenzaci hrst zátek. Postavy se dvěma hvězdičkami přesáhly strop o tolik,...

Více

Německo

Německo při pádu, což mělo na obyvatelstvo psychologický účinek. Němci nazývali toto zařízení jako „trumpety z Jericha“. SC pumy měly také variantu vybavenou elektrickým nárazovým zapalovačem EL.AZ (38), k...

Více