Rozhodnutí - veřejná vyhláška

Transkript

Rozhodnutí - veřejná vyhláška
MĚsTSKÝ ÚŘAD NovÉuĚsro NA MoRAvE
odbor regionálního rozvoje, územníhoplánování a stavebního řádu
Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 3l Nové Město na Moravě
Čj.'
MUNMNM/4506812010
Tel.:
566 650 262
olga.novakova
e-mail:
@
Nové Město na Moravě, dne 8.11.2010
-3
meu.nmnm.cz
ROZHODI\UTI
vEŘnnÁ vYHLÁŠKA
Výroková část:
odbor regionálního rozvoje, územníhoplánování a stavebního řádu MěÚ Nové Město na Moravě, jako
stavební,irud pri'tusný podle $ 13 odst. 1 písm. ť) zákonaé. I83D0a6 Sb., o územňímplánování a
stavebním řádú, ve znění pozd. předpisů (stavební zákon) (dále jen ''stavební zákon''), na podkladě
žádosti o prodlouženíplatnosti územníhorozhodnutí, kterou dne 9.9.2010 podala
obec Křídla,Ič008a2648, Kffdla č.p. 1, 59231' Nové Město na Moravě
(dálejen "žadatel") podle $ 93 odst. 3 stavebního zákona
prodlužuje
do 30.9.201'2 platnost územníhorozhodnutí, které vydal odbor regionálnílro rozvoje, územníhoplánování
a stavebního řádu MěÚ Nové Město na Moravě dne 10.9.2008 pod čj. MUNMNM/33286/2008 - 15 na
stavbu
posunutí kapličky (zvoničky) o 4 m v kolmém směru od silnice par.č. t32 (dáiejen ''stavba''), n8
pozemku parc. č. 175,t87,10ó3 v katastrálním í,zemíKřídla.
Učastnícirízenína něž se vztahuje rozhodnu'tí správního orgánu:
obec Křídla, IČ 00842648, Křídla č.p. 1, 59231 Nové Město na Moravě
Rozhodnutí o námitkáÓh účastníků:nebyly
v
Íízeníuplatněny.
Odůvodnění:
Vydané (lzemnírozhodnutí platí ve smyslu $ 93 odst. 1 stavebního zákonadva roky ode dne, kdy nabylo
právní moci. Územní rozhodnutí na výše uvedenou stavbu nabylo právní moci dne 15.10.2008. Před
uplynutím této lhůty požádal žadate|o prodlouženíjeho platnosti z toho důvodu, že t"ermín plánovaného
zánaienr shvby je odsunut, projektová dokumentace není zpracována a nemůžebýt dosud požádáno o
vydání stavebntho povolení.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkůmřízenía veřejnosti a
upozornil je v souladu s Š93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek,
námitek a připomínek.
Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo poŽÁdáno o vydání stavebního povolení. Protože
předpoklady, zakÍeých bylo územnírozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti
i".p. uytu prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.
Stavební úřad rozhodl,
výroku uvedených.
jakje
uvedeno ve výroku rozhodnutí; za polžitíustanovení právních předpisů ve
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Uěastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Spis.zn.MUNMNM/45068/2010
I
Vyhodnocení připomínek veřejnoSti
-
str. 2
:
Bezpřipomínek.
Vypořádání s vyjádřeními úěastnlků k podkJadům rozhodnutí:
_
Úěastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Účastníci Íízení- dalšídotčenéosoby:
'
Krajská správa aúdrŽba silnic, provo zŽd'árr nad Sázavou
Poučeníúčastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ÚP a stavebnÍho řádu
Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě podáním u zdejšíhosprávnílro orgánu.
odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopís zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastníkdostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastníkpotřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní or gán na náklady účastníka.
odvoláním lze tapadnor:t výrokovou ěást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejšíustanovení.
odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stanislav Bartoš
vedoucí odboru
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Nové Město na Moravě a
obecního úřadu Kffdla.
/>
Vyvěšeno dne: .?'../t,..?p.!'Q.'.
Podpis arazítkoosoby. která potvrzuje vyvěšenía sejmutí rozhodnutí.
o^;
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, žetato písemnost byla zveřej
způsobem umožňujícímdálkový přístup, podle věty druhé $ 25 odst. 2 zákona ě. 500/2004 sb.
řád), v platném znéní'
obdrží:
Účastníci: navrhovatel (doporučeně do vlastních rukou)
obec Křídla, IDDS: sh8aq83
ostatní účastníciveřejnou vyhláškou:
Krajská správa aídrŽbasilnic, provoz
Žďn nadSázavou, Jihlavská
ě.p. 1, 591 01 Žd'ár nad Sázavou
Dotčené orgány státní správy (doporučeně)
MěÚ _ odbor dopravy, IDDS: y67bvir
MěÚ - odbor.reg.rozvoje,ÚP a SŘ - pam' péče,Vratislavovo nám. č.p. 103, 59z
3I
Nové Město na
Moravě
obecní úřad Křídla a MěÚ Nové Město na Moravě k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu
vyvěšenía sejmutí rozhodnutí.

Podobné dokumenty

Veřejná vyhláška - místní komunikace Nad

Veřejná vyhláška - místní komunikace Nad rozhodnutÍ. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastníkdostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastníkpotřebný počet stejnopisů...

Více

ROZHODNUTí - Obec Bílá Třemešná

ROZHODNUTí - Obec Bílá Třemešná stavebního úřadu. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správniho řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spa...

Více

stavební povolení

stavební povolení Vypořádaní s návrhy a námitkami účastníků:

Více

Městský íŤad Mariánské Lázně

Městský íŤad Mariánské Lázně kontrolníproh|ídky,a pokud tomu nebráníváŽnédůvody,tétoprohlídkyse zúčastnit. Stavbyvedoucíje povinen podle $ 153 odst.2 stavebního zákona vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby. Vlastník...

Více

projektový den - ZŠ Velký Ořechov

projektový den - ZŠ Velký Ořechov tomorrow je dle projektového záměru věnován dopravě a způsobům cestování v minulosti. Žáci 1. - 9. ročníku se svými třídními učiteli se tímto tématem zabývali v rámci projektového vyučování, každá ...

Více

A1_navrh - Městský úřad

A1_navrh  - Městský úřad 2. Budou vytvářeny podmínky pro rozvoj, obnovu a rozšíření veřejné infrastruktury - občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství včetně zeleně. 3. Budou vytváře...

Více

A2_oduvodneni - Městský úřad

A2_oduvodneni  - Městský úřad nové Město na Moravě (3. nadzemní podlaží, dveře č. 312 - budova Vratislavovo náměstí č. p. 12), dále byl také návrh zadání zveřejněn ve výše uvedenou dobu v úplném znění na internetových stránkách...

Více