Prezentace - Konference E15

Komentáře

Transkript

Prezentace - Konference E15
1
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Podpora e portu a ové
příležitosti
Hana Hikelová
1. 12. 2015
EGAP- spolehlivý part er českého
exportu
 23 let existence
 Stát í podpora e portu
 Pojiště ý e port za 7
miliard korun
Podpora exportu/ EGAP a
let pojišťová í e portu
Podpora exportu/ Celková a gažova ost EGAP:
ld. Kč
Podpora exportu / Vývoj v ro e
Teritoriál í rozděle í o hodu v ro e
Celke
,
ld. Kč
Ostat í
ze í ;
, %
Irák; , %
Ázer ájdžá ;
Laos; 4,7%
Indie; 6,5%
Turecko; 7,9%
Gruzie; 8,8%
Rusko; 17,2%
Egypt; 12,0%
, %
EGAP- CO POJIŠŤUJEME
Podpora exportu/ EGAP – o pojišťuje e
Podpora exportu/ Co pojišťuje e
•
Pojišťuje e faktury už od 1
•
Díky roli EGAP získávají e portéři přístup k fi a cová í
•
Pojiště í EGAP a ka i ak eptová o jako pl ohod ot é zajiště í úvěru – „ ulová
.
,-Kč produkt B a C
váha rizika“
Výhoda:
 Pro e portéra – pe íze ih ed do a
 Pro i portéra – vý or é fi a č í pod í ky, které y pravděpodo
sá
a do ácí
trhu získat
ě e yl schope
Podpora exportu/ Podporujeme i MSP
Balíček
produktů uprave ý pro MSP:
Me ší ad i istrativ í zátěž – o % é ě for ulářů
)rychle í projed ává í - zkráce í lhůty pro zpracová í a alýzy
Informace o zahra ič ích kupujících akoupí EGAP od ko erč ích su jektů
V případě spl ě í pod í ek je EGAP povi e u vy ra ých produktů zaslat ávrh
pojist é s louvy do pra ov í h d ů od o drže í žádosti o pojiště í
 )kráce í lhůty pro výplatu pojist ého pl ě í i lhůty pro oz á e í – o 50 %
 Srozu itel ě popsa é produkty – pří ěh pod ikatele




Podpora exportu/ Co pojišťuje e
Podpora exportu/ Co pojišťuje e
EGAP- teritoria a ové příležitosti
Podpora exportu do Ruska/ Vývoj v roce




1
EGAP epřerušil pojišťová í případů do Ruska
Nadále spolupracuje s TOP 1 systé ový i a ka i Ruska
Tra sakce se sil ý i a sta il í i ruský i su jekty, výhodou je přiroze ý hedging
Pojišťuje e port MSP
Celková espla e á jisti a pojiště ý h úvěrů:
 45,1 mld. korun = 107 i dividuál ě sledova ých o chod ích případů
 1 případů ko plet ě splace o
 Celkem 33 případů se usí restrukturalizovat e o už ylo restrukturalizová o
Nejpro lé ovější případ :
- Elektrár a Krasavino, elektrár a Salechard, Uralvagonzavod
Podpora exportu do Ruska/ 2015 – ové o chody
 EGAP ově pojistil export v hod otě přes mld.
korun
 Part ere je sil ý ruský su jekt s ezi árod í
rati ge , výz a ý postave í a světové trhu
a s podstat ý i příj y v zahra ič í ě ě společ ost PhosAgro Čerepovec
 Chemoproject Nitrogen již projektuje a
dodá výro í jed otku gra ulova é očovi y
s kapacitou 1500 t/d.
 Český podíl a této zakázce přesahuje hra ici
 Fi a cující a kou je UniCreditBank.
%.
Podpora exportu/ ÍRÁN

Kategorizace dle OECD: 7

)kuše osti EGAP: v i ulosti 111 případů, pozitiv í zkuše ost, po zavede í sa kcí za ed atel é a
pro le atické
Nesplace ý 1 úvěr: Ba k Saderat
)e ě čelí edostatku devizových příj ů, sil é u z ehod oce í ě y a vysoké eza ěst a osti,
dvoucifer é i flaci





Střed ě a dlouhodo é pohledávky všech ECAs či ily v řez u 1 3,6 mld. USD (z toho 49 % bylo v
prodle í
Mezi věřiteli vů ec e í US-Exim, větši a a gažova osti jsou evropské pojišťov y – ejvíce Ně ecko
(40 %)
Aktuál í a gažova ost EGAP je v této souvislosti za ed atel á
astave a ,
ld. Kč
il.Kč , sig ál í teritoriál í li it
Podpora exportu/ ÍRÁN
EGAP a Írá










– 2010:
Cukrovary Khoozestá
Elektrár a TE Iran Shahr
Ce e tár a Shahr-E-Kord
Kolejnice
Prů yslové ar atury
Čistička odpad ích vod
O rá ěcí stroje, rousící li ky
Par í tur oge erátory, dieselge erátory
Kovací lisy
Mlý ské stroje, te til í stroje, léčiva …
Posled í tra sakce pojiště a v polovi ě roku 1 před zpřís ě í sa kcí
Výraz é ztíže í plate z Írá u, írá ské a ky yly vylouče y ze systé u SWIFT
Podpora exportu/ KUBA
)e ě kategorie podle hod o e í rizika OECD
 Export pojistitel ý v rá ci speciál ího reži u
 EGAP takto pojistil e port za
ilio ů EUR
 Předevší dodávky pro e ergetiku a potravi ářství
EGAP a Úste ký kraj
EGAP/ Nové pod í ky spoluúčasti u „D“
 Barkmet, a.s. je česká lodě ice, která se achází a řece
Labi v Sever ích Čechách
 Specializuje se a stav u lodí růz ých typů, velikostí a
účelů, jako apř. che ických ta kerů, áklad ích lodí,
ko tej erových lodí, vleč ých re orkérů, trajektů,
po to ů, haus ótů, jachet a plovoucích do ů.
 S EGAP spolupracuje od roku 2006
 S pojiště í EGAP vyveze o 1 lodí pojist á hod ota
il.Kč)
EGAP/ Spoluprá e s Barkmet
Podpora exportu/ www.egap.cz
Děkuji za pozor ost
Hana Hikelová
[email protected]
www.egap.cz
1
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Budou ost českého e portu
Ing. Mila Ráž
Ředitel sek e služe pro e portéry
[email protected]
1.12. 2015
www.czechtrade.cz
1.
Česká repu lika e
port í eko o ika
Česká eko o ika je . ejotevře ější eko o ikou Evrop a
po ěr e portu k HDP je doko e dvoj áso ý
oproti evropské u prů ěru!
1.
Česká eko o ika roste ejry hleji za posled í h 7 let:
 Po ěr vývozu k HDP je 83,6 %
od roku 99 po ěr vzrostl o 100 %
 V ro e
5 y ěla česká eko o ika růst te pe ví e ež 4 %
2.
E port je pilíře
aší eko o iky
 Vývoz yl vždy hlav í faktore růstu aší ekonomiky
 V 1. pololetí
5 vzrostl e port o 7,4 %
 Za rok 2015 se očekává celkový export ve výši 3,8 bln. Kč
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
2.
Zahra ič í síť CzechTrade
Zahra ič í síť Cze hTrade a 5 kontinentech
23
ka celáří
3
ka celáře
11
ka celáří
Evropa
Maďarsko: Budapešť
Ně e ko: Düsseldorf
Nizoze í, Lu e ursko: Rotterdam
Polsko: Varšava, Kato i e
Rakousko: Vídeň
Rumunsko: Bukurešť
Rusko: Moskva, Petrohrad,
Jekatěri urg
Belgie (CEBRE): Brusel
Bulharsko: Sofie
Čer á Hora: Podgorica
Francie: Paříž
Chorvatsko: Záhře
Itálie: Milá
Lotyšsko, Litva, Esto sko: Riga
Afrika
Egypt: Káhira
Maroko: Casablanca
Již í Afrika: Johannesburg
7
ka celáří
Amerika
Kanada: Calgary
Kolumbie: Bogota
Mexiko: Mexico City
USA: Chicago
Argentina: Buenos Aires
Brazílie: Sao Paulo
Chile: Santiago de Chile
Asie
Ázer ájdžá : Baku
Čí a: Peking, Chengdu, Ša ghaj
Indie: Mumbai
Indonésie: Jakarta
Izrael: Tel Aviv
Srbsko: Bělehrad
Špa ělsko: Madrid
Švédsko, Dá sko, Norsko, Fi sko:
Stockholm
Turecko: Istanbul
Ukrajina: Kyjev
Velká Britá ie, Irsko: Lo dý
Kaza hstá : Almaty
Thajsko: Bangkok
Spoje é ara ské e iráty: Dubai
Vietnam: Ho Či Minovo Město
1
ka celář
Austrálie
Austrálie, Nový Zéla d:
Sydney
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
3.
E port í plá y český h fire
Cze hTrade je i v Evropě, ale pro české fir
služ posk tova é a vzdále ý h trzí h
% e portu
jsou ejdůležitější
íří do ze í EU
 Nejvytíže ější zahra ič í ka celáří CzechTrade ze všech je
Ně ecko
49 % firem exportuje mimo EU
 Na CzechTrade se o rací hlav ě fir y e portující i o EU
 7 % fire plá uje rozšířit e port í o lasti
Posíle í I die:
Posíle í USA:
ZK v Bangalore
Druhá ZK CT
Posíle í Afriky:
Otevře í ZK CT
v Nigérii
Nové trhy:
Otevře í ZK CT
v Irá u
J. Amerika:
Otevře í ZK CT
v Peru
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
4.
I ter í projekty CzechTrade (OP PIK)
Pro o do í 2016 – 2018 připravuje e projekt
NOVUMM, NOVUMM KET a Design pro konkurenceschopnost
Důležitý arketi gový ástroj  Nově POUZE PRO MSP
Projekty NOVUMM a NOVUMM KET
 Ma i ál í důraz a atraktivitu desig u a jed ot ý branding společ é a
i dividuál ích e pozic
 )výhod ě é služ y v reži u de minimis = Intenzita podpory až do výše 7 %
při účasti a i oevropských akcích a až do výše 5 % při účasti a akcích v
evropských ze ích uz atel ých ákladů/způso ilých výdajů
 Realizace účasti při přihláše í i . 5 účast íků + Cze hTrade a 1 akci
 Prů ěr ý počet 5 účast íků a akci
Projekt Design pro konkurenceschopnost 2016 – 2018
 podpora až do výše 5 % způso ilých výdajů: a a spolupráci s desig ére ve
fir ě a
a propagaci prů yslového desig u v zahra ičí
 u ikát í data áze Adresář desig érů Cze hTrade www.designers-database.eu
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
5.
I ter í projekty CzechTrade (OP PIK)
Pro o do í 2016 – 2018 připravuje e projekt
NOVUMM, NOVUMM KET a Design pro konkurenceschopnost
Projekty NOVUMM
 za ěře í a priorit í o ory českého prů yslu
 podpora
zahra ič í h veletrhů v letech 2016 –
podpory 80 000 Kč
1 ,
a i ál í výše
Projekt NOVUMM KET*
 podpora účasti a výstavách a veletrzích se za ěře í předevší
a o lastí
Key Enabling Technologies (KET)
 podpora 5 zahra ič í h veletrhů v letech 2016 - 1 , a i ál í výše
Kč
podpory 9
Projekt Design pro konkurenceschopnost 2016 – 2018
 podpora pro MSP:
 i dividuál í spolupráci s desig ére 50
 prů yslového designu v zahra ičí 130
Kč, Propaga e
Kč pro MSP a desig éry
*mikro- a nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technolo gie
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
6.
Exportní příležitosti
CzechTrade
„Tato setká í považuji za jed u z ejs slupl ější h po o í ze stra
státu„ Ja To á ek, o hod ě-výro í ředitel fir H.T.P. Žírov i e
7.
Exportní příležitosti
CzechTrade
Nákup í fóru pro ritskou auto o ilku Jaguar La d Rover
→ Auto o ilka hledá dodavatele
pro ový slove ský závod i
dodávky pro vozidla Jaguar,
Range Rover a Land Rover
→ S JLR je CzechTrade v kontaktu
již dva roky a dodavatelské
fóru je vyvrchole í jed á í
→ Nákup í fóra a tzv. Sourci g
Days patří ezi ejvýz a ější
služ y, které český fir á
poskytujeme
→ Ko traktač ího setká í se
zúčast í sed českých
dodavatelů: Jde o české fir y
(Gumotex, Brisk, Karsit,
Tawesco, Atek i české po očky
zahra ič ích fire Futaba
Czech, Aisin Europe
Manufacturing Czech)
8.
CzechTrade využívá
í služe a jeji h pří os
Fir si e í předevší statutu vlád í age tur a zástup ů
v zahra ičí  výsledke je úspora ákladů a času
Hlav í pří osy Cze hTrade:
 Fyzi ká příto ost v zahra ičí  1 % fire oceňuje z alost íst ího
prostředí a k o -ho , 1 % fire o chod í ko takty
 Služ y CzechTrade při ášejí fir á úsporu času a ákladů
 Statut vlád í age tury us adňuje avazová í o chod ích ko taktů
Nejví e využíva é služ
 Praha
 společ
 e port
 aktuál
1.
y Cze hTrade:
é účasti a výstavá h a veletrzí h
í ko zulta e v Praze a regio e h
í i for ač í servis
 Zahra ičí
 vyhledá í o hod ího part era
 ověře í záj u o produkt
 průzku trhu a ko kure e
2.
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Klie tské e tru
pro e port
KLIENTSKÉ CENTRUM PRO EXPORT KCE
 jed ot é ko takt í ísto Mi isterstva prů yslu a o chodu,
Mi isterstva zahra ič ích věcí a age tury CzechTrade
pro české pod ikatele, kteří chtějí e pa dovat a
zahra ič í trhy
Klie tské e tru pro e port zajišťuje:
konzultace e port ích a i vestič ích zá ěrů v zahra ičí
služ y ve ví e ež 90 ze í h světa prostřed ictví Jed ot é zahra ič í
sítě zastupitelské úřady ČR a zahra ič í ka celáře CzechTrade)
informace o e port í h ovi ká h a příležitoste h, plá ova ých
od or ých a teritoriál ích se i ářích a akcích připravova ých v
zahra ičí
Nový katalog služe
Klientského entra pro export
dostupný na:
www.businessinfo.cz/KCE
Klie tský přístup
 dle charakteru vašeho požadavku vá poradí
vy ra ý e port í specialista, který s vá i bude v kontaktu
po celou do u zpracová í vašeho požadavku
Head
Office
ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU/CZECHTRADE
Ce trála
Dittrichova 21
128 01 Praha 2
Česká repu lika
Tel.: +420 224 907 820
E-mail: [email protected]
www.czechtrade.cz
1
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
CzechTrade - Váš part er a poli
ezi árod ího o hodu
Filip Tů a
E port í Ko zulta t
[email protected]
Datum: 1. prosince 2015
www.czechtrade.cz
www.czechtrade.cz
CzechTrade
CzechTrade je příspěvkovou orga iza í MPO 5/ 997 . Její hlav í
úkole je apo áhat rozvoji ezi árod ího o hodu a vzáje é
eko o i ké spoluprá i ezi český i a zahra ič í i su jekty.
Skrze své služ y apo áhá age tura Cze hTrade zlepšit ož osti český h
fire a zahra ič í h trzí h.
Zahra ič í společ osti se o ra ejí a Cze hTrade při hledá í zají avý h a
spolehlivý h o hod í h part erů.
5 zahra ič í h ka
EVROPA:
AFRIKA:
ASIE:
AMERIKA:
AUSTRÁLIE:
2
eláří CzechTrade
23
3
11
7
1
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Ko ple í řeše í s Cze hTrade
 Agentura CzechTrade poskytuje fir á
a zahra ič í trh
ANALÝZA
TRHU
TERITORIÁLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
ko ple í řeše í jeji h vstupu
ASISTENCE V
TERITORIU
PODPORA
MARKETINGU
ANALÝZA TRHU – ide tifikace e port ích ASISTENCE V TERITORIU – zastoupe í
příležitostí a překážek vstupu a trh,
fir y v teritoriu ředitele )K, sjed á í
vyhledá í pote ciál ích part erů aj.
o chod ích schůzek, pro aj utí
ka celářských prostor aj.
TERITORIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – kultur í
specifika zahra ič ího o chodu,
PODPORA MARKETINGU – optimalizace
pro le atika certifikace a cel ích
ákladů účastí a společ ých stá cích
áležitostí aj.
CzechTrade, SVV, OFÚ
3
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Společ é e pozi e český h fire
ÍRÁN
Íránská Islámská republika
(od r. 1979)
Populace (2013)
78,350 mil. obyvatel
31 provincií
Hlavní město Teherán
13,530 mil. obyvatel
Úřední jazyk
perština
Státní náboženství
šíitský islám
Peněžní měna
íránský rijál (IRR)
Íránský kalendář
rok 2015 (1394)
(21.3.2015-20.3.2016)
4
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Základní makroekonomické
ukazatele
1388
1389
(2009-10)
69,5
(2010-11)
79,1
(2011-12)
100,00
(2012-13)
128,6
(2013-14)
169,8
Inflace (%)
9,5
13,9
26,4
32,1
15,5%
Nezaměstnanost (%)
11,9
14,7
12,3
10,3
10,5%
HDP bez ropného
198,26
sektoru (mld.USD) ve
fixních cenách
210,05
205,52
82,12
74,45
Oficiální směnný kurz
(IRR/USD)
9 850
10 500
24 500
26.500
CPI
1390
1391
1392
(index
spot ebitelských cen)
(1390=100)
9.800
Za první období 2015 se drží inflace na 16,2%.
HDP bez ropného sektoru ve fixních cenách za prvních 9 měsíců 2014-2015 dosáhlo 53,26 mld. USD (při
kurzu IRR/USD 28 500)
HDP/obyv. (odhad 2014) - nominální: 3 131 USD
5
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Základní makroekonomické
ukazatele
► Sektorové rozděle í eko o iky QII/
► Rop ý prů ysl %
► prů yslová výro a a hut í prů ysl %
► služ y 7 %, z čehož:
- hotely a restaurace 12 %
- a kov i tví, porade ství a práv í služ y
- služ y v dopravě %
- komunikace 11 %
6
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
%
Zahraniční obchod a investice
► Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz,
dovoz, saldo.
7
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Zahraniční obchod a
investice
Teritoriální struktura včetně postavení k EU
8
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
ZahraničníZáhraniční
obchod
a ainvestice
obchod
investice
(pokračování)
► Obchodní vztahy země s EU
EXPORT EU - Írán (mil. EUR)
leden - prosinec leden - prosinec
Země
2 012
2 013
Německo
2 5 23,70
1 849,00
It álie
1 407,20
1 055,20
Fr ancie
8 03,20
4 94,00
Ni zozemsko
37 0,90
2 62,50
Bel gie
31 3,20
2 39,90
Špa nělsko
4 98,90
31 4,70
Li tva
2 01,90
2 17,30
Ra kousko
2 20,30
1 85,90
Šv édsko
1 1 1,70
1 41,20
Dá nsko
1 37,30
9 2,00
V elká Británie
1 1 9,60
8 9,40
Rumunsko
2 5 2,10
1 1 4,60
Lotyšsko
7 2,30
8 8,90
Bu lharsko
1 7 ,80
35 ,30
Ir sko
5 0,80
5 6,60
Pol sko
4 1 ,70
35 ,90
Ma ďarsko
1 7 ,60
1 9,30
Sl ovinsko
3 9,50
3 0,10
ČR
19.
4 1 ,80
2 3,00
Fi nsko
5 3,90
5 9,30
ecko
1 5 ,40
1 3,60
Sl ovensko
1 0,30
6 ,30
Ch orvatsko
1 5 ,40
7 ,60
Por tugalsko
1 3,20
7 ,40
Ky pr
8 ,70
6 ,40
Est onsko
8 ,70
1 ,80
Ma lta
0 ,00
0 ,00
Lu cembursko
7 ,40
2 ,60
EU 28
7 374,70
5 450,20
9
IMPORT EU - Írán (mil. EUR)
leden - prosinec
2 014
2 379,60
1 156,00
4 5 2,80
3 84,80
31 9,20
2 95,80
2 39,10
2 22,30
2 30,10
1 34,60
1 1 3,60
9 0,70
8 3,90
8 3,90
4 5 ,30
3 4,90
2 6,60
2 4,70
2 0,50
1 9,20
1 7 ,00
1 2,60
8 ,30
7 ,10
2 ,80
2 ,70
2 ,30
1 ,50
6 412,00
leden - prosinec leden - prosinec
Země
2 012
2 013
Německo
31 3,10
2 5 6,20
It álie
2 239,50
1 37,40
Fr ancie
1 27,70
2 8,20
Nizozemsko
1 5 7,00
6 6,60
Bel gie
2 04,10
7 3,20
Špa nělsko
7 34,20
6 8,30
Litva
3 ,10
3 ,80
Ra kousko
1 1 1,50
8 ,5 0
Šv édsko
1 2,40
8 ,20
Dá nsko
6 ,40
7 ,50
V elká Británie
1 36,90
3 2,50
Rumunsko
1 3,80
4 ,60
Lotyšsko
0 ,40
0 ,40
Bu lharsko
4 ,40
1 ,80
Ir sko
0 ,60
0 ,5 0
Pol sko
1 1 ,10
1 2,50
Ma ďarsko
2 ,90
2 ,80
Sl ovinsko
1 6,20
0 ,60
1 ,80
3 ,30
ČR
19.
Finsko
0 ,20
0 ,30
ecko
1 5 41,70
37 ,70
Sl ovensko
2 ,50
4 ,80
Ch orvatsko
1 ,80
0 ,90
Por tugalsko
7 ,30
1 3,10
Ky pr
0 ,90
0 ,80
Est onsko
0 ,1 0
0 ,20
Ma lta
0 ,1 0
0 ,1 0
Lu cembursko
0 ,00
0 ,00
EU 28
5 651,90
7 7 4,80
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
leden - prosinec
2 014
27 9,90
4 40,50
2 9,30
4 3,20
8 5 ,80
1 1 3,30
3 ,10
1 4,40
7 ,60
8 ,1 0
3 9,50
5 ,00
0 ,20
3 2,80
1 ,30
1 1 ,50
2 ,80
0 ,60
2 ,10
0 ,30
4 ,80
4 ,30
0 ,80
3 0,60
0 ,7 0
0 ,00
0 ,20
0 ,20
1 1 62,80
Úskalí zahraničního obchodu
Hlavní problém: rozporuplný jaderný program = sankce
► Mezinárodní sankce: OSN, EU, USA
 Sankce na citlivé technologie a služby
 Zboží dvojího použití
 Embargo na dovoz ropy, plynu do EU
 Bankovní sankce (SWIFT)
10
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Vzájemná obchodní bilance ČR a
Íránu (tis. USD)
► Vzájemný obrat ČR a Íránu34 mil USD v r. 2014
↓15,51%
11
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Vzájemná obchodní bilance ČR a
Íránu
Nejvýznamnější
položky českého
vývozu za období
1.1.2014 – 1.12.2014
Kód zboží
66
72
74
54
27
77
87
51
69
89
71
09
Kód zboží
05
Nejvýznamnější
29
položky českého
67
dovozu za období
07
1.1.2014 – 1.12.2014 57
55
87
65
78
89
72
69
12
CZK (tis.)
Výrobky z nekovových nerostů, j.n.
Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu
Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n.
Léčiva a farmaceutické výrobky
Surová hnojiva a surové nerosty (mimo uhlí, ropy)
Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n.
Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n.
Organické chemikálie
Kovové výrobky, j.n.
Různé výrobky, j.n.
Stroje a zařízení k výrobě energie
Různé jedlé výrobky a přípravky
Zelenina a ovoce
Suroviny živočišného a rostlinného původu, j.n.
Železo a ocel
Káva, čaj, kakao, koření a výrobky z nich
Plasty v prvotní formě
Silice a vonné látky; leštící a čistící přípravky
Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n.
Textilní příze, tkaniny, tržní výrobky z nich, j.n.
Silniční vozidla
Různé výrobky, j.n.
Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu
Kovové výrobky, j.n.
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
153 305
70 365
62 506
42 517
42 192
28 319
27 804
23 029
14 800
12 686
12 351
9 829
CZK (tis.)
97 802
17 563
11 500
7 260
4 795
3 595
3 486
2 559
1 818
1 562
1 420
1 079
Vzájemná obchodní bilance ČR a
Íránu
Hlavní oblasti ekonomicko-obchodní a výrobní spolupráce, na které by se
měly podnikatelské subjekty z ČR zaměřit, jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
13
všeobecné a těžké strojírenství;
průmysl (automobilový, dopravní, textilní – pletací stroje, dřevařský, celulózy a
papírenství, cementárenský, gumárenský - pneumatiky, keramický; zdravotnický,
sklářský, elektrotechnický – kabely, měřící přístroje, energetický, chemický,
farmaceutický, aj.);
obráběcí stroje, čerpadla a zavlažovací technika, elektromotory, ložiska,
stavebnictví, zemědělství (potravinářství, nápoje, konzervárenský průmysl,
zavlažovací systémy, semena zemědělských plodin);
nákupy a prodej chemických (organických a anorganických) surovin –draslík,
farmaceutika a léčiva;
kooperační vazby s ocelářským a metalurgickým průmyslem;
dopravní infrastruktura (cesty, mosty, železnice, přístavy, letiště);
kooperace s místním železničním průmyslem při výrobě a opravách železničních
vagónů, vozů metra, signálních systémů a dalšího vybavení železničních tratí;
inženýrské stavby (úprava pitné vody, čističky odpadních vod, ekologické stavby
apod.);
geologické práce a těžební průmysl (železných a neželezných rud);
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Společ é e pozi e český h fire
PROJECT IRAN 2015
- Pilot í účast CzechTrade a veletrhu v Írá u
2016
-
Plá ova é účasti
PROJECT IRAN 2016 (24-27.04.2016)
IRAN OIL SHOW 2016 (05-08.05.2016)
19th IRAN HEALTH INT. EXHIBITION (15-18.05.2016)
16th TEHRAN INT‘L INDUSTRY EXHIBITION (03-07.10.2016)
14
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
CzechTrade / Klie tské e tru
15
pro Írá
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Head
Office
ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU/CZECHTRADE
Ce trála
Dittrichova 21
128 01 Praha 2
Česká repu lika
Tel.: +420 224 907 820
E-mail: [email protected]
www.czechtrade.cz
www.czechtrade.cz
1
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
SLUŽBY EKONOMICKÉ DIPLOMACIE
A PODPORY EXPORTU
Budou ost českého e portu, Ústí ad La e , . prosi e
I g. Pavla Žáková
Od or eko o i ké diplo a ie
Mi isterstvo zahra ič í h vě í ČR
5
Výz a
eko o i ké diplo a ie a podpory e portu
„Eko o i ká diplomacie bude po áhat při avazová í ko taktů v zahra ičí a
v tváře í pod í ek pro přístup český h su jektů na trhy třetí h ze í.“
Úči é prosazová í eko o i ký h záj ů v zahra ičí patří mezi elosvětové trendy
podpory hospodářského růstu:
HLEDÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ
 zprostředkovává e informace o příležitostech na zahra ič ích trzích
ASISTENČNÍ SLUŽBY
 asistujeme při jed á í se zahra ič í i partnery
BUDOVÁNÍ VZTAHŮ
 přispívá e k avazová í ko taktů mezi český i a zahra ič í i subjekty
PŘÍSTUP NA TRH
 přispívá e k odstraňová í překážek vstupu na zahra ič í trhy
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 po áhá e řešit pro lé y českých su jektů na zahra ič ích trzích
2
Klie tské e tru pro e port
KLIENTSKÉ CENTRUM PRO EXPORT KCE
jed ot é ko takt í ísto Mi isterstva zahra ič í h vě í, Mi isterstva prů slu a
obchodu a agentury CzechTrade pro české pod ikatele, kteří htějí e pa dovat a
zahra ič í trh
Klie tské e tru
pro e port zajišťuje:
konzultace e port ích a i vestič ích zá ěrů v zahra ičí
služ y ve ví e ež 90 ze í h světa prostřed ictví Jed ot é zahra ič í
sítě zastupitelské úřady ČR a zahra ič í ka celáře CzechTrade)
informace o e port í h ovi ká h a příležitoste h, plá ova ých
od or ých a teritoriál ích se i ářích a akcích připravova ých v
zahra ičí
Klie tský přístup
dle charakteru vašeho požadavku vá poradí vy ra ý e port í
specialista, který s vá i bude v kontaktu po celou do u zpracová í
vašeho požadavku
Nový katalog služe Klie tského e tra pro
e port dostup ý a:
www.businessinfo.cz/KCE
3
Jed ot á zahra ič í síť
JEDNOTNÁ ZAHRANIČNÍ SÍŤ ČESKÉ REPUBLIKY:
zastupitelské úřady České
repu liky a zahra ič í
ka eláře age tury
CzechTrade
pokrývá ví e ež 9 ze í
světa od USA po Japo sko a
postup ě je rozšiřová a
elke do jed ot é
zahra ič í sítě ČR spadá 5
zahra ič í h pra ovišť
4
Služ y a ástroje podpory
Přehled připrave ý h služe a ástrojů podpory
1.
2.
3.
4.
Základ í služ y a porade ství
Porade ství a konzultace
I for ač í zdroje
Služ y Jed ot é zahra ič í sítě
Asistence, průzku y a organizace jed á í
Podpora se za ěře í na zahra ič í soukro é
subjekty, oficiál í instituce a stát í podniky
O hod í politika a v itř í trh
Odstraňová í překážek a řeše í pro lé u na trhu
EU a mimo EU
Další oblasti podpory
Služ y a
ástroje
podpory
E port í
specialista
Klie tský
požadavek
)ahra ič í akce, mise a veletrhy
B2B akce v ČR – sourcing a incoming
E port í se i áře, konference a vzdělává í
6
Základ í služ y
a porade ství
. Základ í služ y a porade ství
Vstup í e port í
konzultace
I for ace o systé u stát í
podpory exportu
Ko zultace e port ího
požadavku a doporuče í
dalších kroků
I for a e pro e portéry
a identifikace
o hod í h příležitostí
Příprava a o hod í
jed á í v ko krét í
teritoriu
)áklad í i for ace pro vý ěr
a ož osti vstupu a
ko krét í trh
Bezplat á i for ač í služ a
na www.businessinfo.cz
a v newsletteru
„CzechTrade de ě“
zahr ující zahra ič í
poptávky, projekty a te dry,
i vestič í příležitosti a
a ídky zahra ič ích fire
Poskyt utí základ ích
i for ací o legislativ ích a
tech ických pod í kách
vstupu na trh
Doporuče í, jak vést
o chod í jed á í a da é
trhu
Vyhledá í, eve t. oslove í
základ ího okruhu vhod ých
part erů podle ož ostí
8
. I for a e a příležitosti: Busi essI fo. z
9
1. Mapa glo ál í h o orový h příležitostí MZV ČR
U ikát í ástroj pro hledá í o orový h příležitostí českého exportu
Po áhá identifikovat perspektiv í
zahra ič ích trzích
ož osti pro uplat ě í českých pod iků na
Slouží pro ověře í ož osti uplat ě í na určité
ají ša ci se svý výro ke uspět
trhu, tak i identifikaci ze í, kde e portéři
Tiště á podo a a také k
dispozici i teraktiv ě a
i ter etové adrese:
www.businessinfo.cz/mop
10
Služ y Jed ot é zahra ič í sítě
. Služ y Jed ot é zahra ič í sítě
Pod ikatelské ko takty
Oslove í pote ciál ího
o chod ího part era
a ověře í záj u
o výro ek/služ u O)V
Detail í cíle ý průzku
trhu
Průzku veletrhu
)jiště í o ity part erů
Dlouhodo á e port í
asistence
Orga izace o chod ích
jed á í
A alýza teritorií
Zahra ič í ofi iál í
i stitu e a stát í
podniky
Po oc při vytipová í
part erů
Podpora při zajiště í
schůzek
Poskyt utí logistické
podpory dle ož ostí a
dohody
Konzultace s
eko o ický i
diplomaty
Podpora u veřej ý h
zakázek a využívá í
fo dů v ější spoluprá e
EU
I for ace o chysta ých
a pro íhajících veřej ých
zakázkách
I for ace o chysta ých
veřej ých zakázkách
ezi árod ích
orga izací, ož é
zapoje í
do projektů
fi a cova ých z fo dů
v ější spolupráce EU
a dalších fo dů
12
2. Služ y za ěře é a zahra ič í ofi iál í i stitu e a
stát í pod iky
PŘÍPADOVÁ STUDIE – PODPORA ZÚ ZAMĚŘENÁ NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Firma Lom Praha oslovila ZÚ Bukurešť s žádostí o zprostředková í a doporuče í ko taktů v
rá i tendru
Firma oslovila )Ú s žádostí o zprostředková í
a doporuče í ko taktů pro doruče í doku e tace,
doprovod eko o ického diplo ata )Ú a jed á í,
doporuče í tlu oč íka apod.
Podpora )Ú Bukurešť v procesu veřej é zakázky
(správ é astave í ko u ikač ích ka álů,
oso í podpora při jed á í se stát í i i stituce i)
LOM Praha s.p. k 2. 10. 2013 úspěšně dokončil
generální opravu vrtulníků typu Mi -17
Výsledek  firma v te dru uspěla
a opravila ru u ské stra ě
2 ks helikoptér Mi-17 urče ých
pro systé prv í po oci v zemi
13
2. Služ y za ěře é a zahra ič í ofi iál í i stitu e a
stát í pod iky
PŘÍPADOVÁ STUDIE – PODPORA ZÚ V OBLASTI INVESTIC
Firma Forez požádala ZÚ Bukurešť o zprostředková í ko taktů a požádala o rady pro
rozhod utí o investici
Byla poskyt uta aktiv í souči ost
vůči u icipalitá , prů yslový parků
pro tuto výz a ou českou strojíre skou fir u
V rá ci projektu eko o ické diplo acie
(realizace v červ u 2015), se za ěře í
na využití EU fo dů a stát ích po ídek
v Ru u sku český i podniky,
byla pozvá a také fir a Forez
Výsledek  firma Forez se rozhodla
ve 2 fázích – 2016 a 2020
i vestič ě vstoupit a íst í trh
14
2. Služ y za ěře é a zahra ič í ofi iál í i stitu e a
stát í pod iky
PŘÍPADOVÁ STUDIE – PODPORA ZÚ V OBLASTI LEGISLATIVY
Sledová í procesu legislativy pro výz a
ého českého investora
Ru u ská stra a upravila legislativu v sektoru O)E
s retroaktiv í
egativ í dopade
a o usy a lice ce
)Ú Bukurešť a další )Ú zai teresova ých ČS EU věc sledoval,
komunikoval s ÚV, M)V, MF, zastoupe í EU,
případ ěl dále politickou podporu v rá ci ávštěv
ústav ích či itelů
Výsledek  ru u ská stra a zavedla záko , který dočas ě apravuje práv í
vakuum, ež se záležitost defi itiv ě vyřeší
15
2. Služ y za ěře é a podporu u veřej ý h zakázek
a využívá í fo dů v ější spoluprá e EU
PŘÍPADOVÁ STUDIE - PODNIKATELSKÁ MISE DO EVROPSKÉ ORGANIZACE PRO
JADERNÝ VÝZKUM (CERN)
U ikát í
příležitost
ke
ko zultací
s
vedoucí i
i o orově přísluš ý i pracov íky, vzáje é u sdíle í
zkuše ostí, setká í s Čechy z CERN
Připravila SM Že eva v úzké spoluprá i s CzechTrade a
Vý ore pro spoluprá i ČR s CERN
Cílová skupina: vícesektorové za ěře í, 8 firem
s široký
spektrem produktů od stave ictví po vysoce
specializova á IT řeše í
CERN je, vzhledem ke svý
refere cí
ároků
na dodavatele, vy ikající
Výsledek  představe í systé u zakázek, pří é kontakty
s osobami odpověd ý i za zakázky
Navazující akce koncem říj a 2015
16
Další o lasti podpory
Projekty eko o i ké diplo a ie MZV ČR
CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ AKCE ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADŮ ČR NA PODPORU ČESKÉHO
EXPORTU A PREZENTACE EXPORTÉRŮ
projekty mohou ít formu se i áře, preze tací, účastí na výstavách a veletrzích,
ko fere cí, pod ikatelských
isí, českých d ů a dalších podo ých o orově
za ěře ých akcí,
akce jsou realizová y pri ár ě zastupitelský i úřady ČR, které podávají ávrhy na
schvále í každý rok v listopadu/prosinci,
pro projekty eko o i ké diplomacie je ut á společ á účast ví e firem, ejed á se o
i dividuál í služ u,
vhod ý ástroj pro o orové asociace, ale zapoje í o orové asociace e í pod í kou,
pro zapoje í ve fázi ávrhů je ut é kontaktovat s předstihe přísluš ý )Ú,
je také ož é zapojit se do již s hvále ý h projektů.
PRO ROK 2015 BYLO SCHVÁLENO CELKEM 87 PROJEKTŮ S PODPOROU ZE STRANY
MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ PŘEVYŠUJÍCÍ 10,3 MIL. KČ
18
Další o lasti podpory:
Projekty eko o i ké diplo a ie MZV ČR
PŘÍPADOVÁ STUDIE - PROJEKT EKONOMICKÉ DIPLOMACIE V ANKAŘE:
identifikace příležitostí na turecké trhu ve spolupráci
)Ú a o orové asociace ACRI sdružující podniky českého
želez ič ího prů yslu
příprava o orové mise s ko krét í
infrastrukturu a želez ič í projekty
za ěře í
Projekt eko o i ké diplo a ie ZÚ A kara (červe
na
realizace úzké sektorové mise )Ú Ankara ve spolupráci
s ACRI červe 2014)
ílová skupina  prezentace a jed á í se stát í i
institucemi Stát í dráhy TR – tj. TCDD) a fire í
klastrem (ARUS) vč. B2B jed á í
prů ěž é poskytová í avazující asistence a podpory
výsledek  předko traktač í jed á í „přetave a“ v
úspěš é o hod í případy a zakázky
19
Další o lasti podpory:
Zahra ič í ak e a ise
OUTGOINGOVÉ OBOROVÉ MISE:
doplňují „velké“ pod ikatelské mise
doprovázející zahra ič í ávštěvy ústav ích
či itelů
specificky za ěře é mise pro skupiny firem
a o orové asociace
Česko – fi ské pod ikatelské fóru , MZV ČR (duben 2015)
INCOMINGOVÉ MISE:
Ministerstvo zahra ič ích věcí a ízí záštitu
a prostory pro pod ikatelská fóra v rá ci
oficiál ích ávštěv delegací ji ých států
spolupráce při realizaci s pod ikatelský i
asociacemi
ož o se zapojit skrze orga izátora pod ikatelské asociace
20
Se i áře a ko fere e
SETKÁNÍ S VELVYSLANCI:
pravidel á setká í zástupců firem a
pod ikatelských asociací s vyjíždějící i
velvyslanci v prostorách Čer í ského
paláce
Číše ví a NM SED M. Tlap při odjezdu ový h titulářů
a ZÚ Ra gú a ZÚ Berlí , MZV ČR
Česko – gui ejské i vestič í fóru , MZV ČR (květe
SEMINÁŘE, EXPORTNÍ KONFERENCE A VZDĚLÁVÁNÍ
e port í vzdělává í CzechTrade
teritoriál í konference a se i áře
konzultace s eko o ický i diplomaty
zastupitelských úřadů ČR a řediteli
zahra ič ích ka celáří CzechTrade
21
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
[email protected]
Klie tské ce tru pro e port
www.businessinfo.cz/kce
tel.: +420 224 907 576
[email protected]
1
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Česká e port í a ka
Česká a ka pro český e port
BUDOUCNOST ČESKÉHO EXPORTU
1.1 . 1 Ústí ad La e
ČEB jako spe ializova á a kov í i stitu e
- tvoří již od roku 1995 edíl ou součást stát í proe port í politiky
- je 100% vlast ě a státe
-
á rating Moody´s a Standard&Poor´s na úrov i České republiky
- poskytuje fi a cová í předevší v EUR a USD
- zajišťuje zej é a typy fi a cová í, které jsou pro ko erč í banky o tíž ě
realizovatel é z důvodu vývozu do ze í s vyšší írou teritoriál ího a
ko erč ího rizika, dlouhé doby splatnosti, fi a cová í velkého objemu či
složité struktury fi a ová í
- využívá pojist é krytí EGAP
- poskytuje fi a cová í v souladu s pravidly WTO, OECD a EU
3
ČEB v ro e 2014
 Bila č í suma banky či ila ke konci roku 2014 98,022 mld. Kč,
o cca 3 %.
eziroč ě stoupla
 ČEB podepsala 29 ový h smluv a 26 dodatků a waiverů k již v minulosti
podepsa ý s louvá ; v celkové objemu tedy 10,05 mld. Kč.
 Celkově byly čerpá y úvěry ve výši 14,8 mld. Kč.
 ČEB poskytla fi a cová í do 27 ze í světa s
Slovensku, Turecku a Ázer ájdžá u.
ejvětší
 Největší
podepsa ý
kontraktem v roce 2014 bylo
fi a cová í výstav y dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce.
4
podíle
v Rusku,
avýše í objemu
ČEB v ro e
 ČEB rozšířila produktové portfolio o klu ové a sy dikova é úvěry – sdíle í rizika s
ko erč í i a ka i.
 Pro segment MSP byly ově zavede y rá
e a záruky.
 Nejvyšší počet o slouže ých klie tů se ge eroval ze segmentu MSP
 Opět astartová růstový tre d jak v počtu, tak v o je u ově schvále ých
o chodů.
 ČEB emitovala čtvrt iliardy EUR za ejlepší e u, které kdy a ezi árod ích
kapitálových trzích dosáhla.
5
Výsledky ČEB 1996-2014
O je
podpoře ého e portu
 75,
iliard Kč
Počet uzavře ý h o hodů
 1 262
ČEB ve světě
Po o český
e portérů …
 ČEB poskytla fi a cová í do 7 ze í světa s ejvětší
Turecku a Ázer ájdžá u.
 Role ČEB je ezastupitel á předevší
ko erč í banky
podíle
v Rusku, Slove sku,
při poskytová í úvěrů, které eposkytují klasické
– rizikovější teritoria
– specifické e port í ko odity/výro ky.
 Doplňuje e služ y a íze é do ácí
a kov í
systé e .
 ČEB poskytuje fi a cová í ve spolupráci s český i ko erč í i a ka i - evyžaduje
ýt leadrem v rá ci sy dikátů a klu ů.
 Některá teritoria vyžadují účast stát í a ky dodavatele a fi a cová í.
 Čeští e portéři ohou ko kurovat a ezi árod ích trzích, za pod í ek srov atel ých
s tě i, které y ěla jejich hlav í zahra ič í konkurence.
8
Základ í pod í ky fi a ová í…
9
1.
vývoz í úvěre lze financovat 85 %
celkové hodnoty vývoz ího kontraktu
české dodávky + dodávky třetích stran)
a íst í dodávky do výše 30 % celkové
hodnoty vývoz ího kontraktu
2.
splatnost
dle
pravidel
OECD,
max 8,5-10 let podle ze ě vývozu
3.
min 15 % hodnoty vývoz ího kontraktu
platí dovozce přede pří o vývozci
4.
jistina a úroky se splácí ve stej ých
splátkách, ej é ě jednou za 6 ěsí ů
5.
alespoň 50 % dodávek
českého původu
usí
ýt
Fi a č í produkty ČEB

Pří ý vývoz í od ěratelský
úvěr
příje ce
úvěru je zahra ič í dovozce, u ožňuje realizaci
o je ějších dodávek českého vývozce

Úvěr a i vesti e v
zahra ičí
u ožňuje české u investorovi získat dlouhodo é úvěrové zdroje
pro realizaci investice v zahra ičí

Přede port í úvěr
u ožňuje české u výro ci, resp. vývozci financovat áklady
spoje é s realizací dodávek pro zahra ič ího kupujícího (dovozce)

Refi a č í vývoz í
dodavatelský úvěr
u ožňuje poskytnout bance e portéra prostředky, které budou
využity k poskyt utí úvěru e portérovi za zvýhod ě ých pod í ek

Odkup vývoz í h
pohledávek s pojiště í
bez postihu
Pří ý vývoz í dodavatelský
úvěr
Ba kov í záruky
u ožňuje české u vývozci již v součas osti realizovat pohledávku
z vývozu, která je pojiště a proti vývoz í úvěrový riziků


10
u ožňuje české u e portérovi profinancovat pohledávky vůči
zahra ič í u kupující u (dovozce)
apř. záruky za a ídku, za vrace í akontace, za do ré provede í,
za uvol ě í zádrž ého
Pří ý e port í od ěratelský úvěr
příje e úvěru je zahra ič í dovoz e
1. S louva o vývozu z oží/služe
VÝVO)CE
. Dodávka z oží/služe
. Čerpá í od ěratelského úvěru ve prospěch e portéra
. Úvěrová s louva
ČEB
. Spláce í úvěru
. S louva o pojiště í
e port ích a úvěrových rizik
EGAP
11
DOVOZCE
Pří ý e port í dodavatelský úvěr
příje e úvěru je český vývoz e
1. S louva o vývozu z oží/služe
VÝVO)CE
. Dodávka z oží/služe
. Plat a za doda é z oží/služ y
. Čerpá í úvěru e portére
. Úvěrová s louva
. S louva o pojiště í
e port ích a úvěrových rizik
EGAP
12
7. Spláce í úvěru e portére
ČEB
DOVOZCE
Podpora e portu MSP v ČEB
2009 – zříze í odboru MSP
 programy na podporu vývozců a jejich su dodavatelů
– Úzká specializace na segment MSP jed í odborem
– Proe port í záruka – spolupráce s ko erč í i bankami
– Spolupráce s ČM)RB
2015
 pro obsluhu segmentu MSP vyčle ě a celá kapacita o chod ího tý u
„N í je každý za ěst a e banky schopen o sloužit jak velkého korporát ího
klienta, tak klienta z řad alý h a střed í h. To z a e á, že u í a íd out a
zpracovat proe port í záruku i úpl ou novinku – M a S záruku pod programem záruka
Česko oravské záruč í a rozvojové banky (ČMZRB)"
ČMZRB: progra
ZÁRUKA
5 – 2023

Rozšíře í a ídky pro MSP – alé pod ikatele prostřed ictví tohoto progra u

)výše í kvality a rozsahu o sluhy seg e tu MSP

Jed oduchost, efektiv ost, rychlost, ez poplatků
= SKVĚLÝ NÁSTROJ K ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU
M - záruka

Ruče í až 7 % jisti y úvěru

Úvěr do hod oty a . 1
il. C)K

Typ veřej é podpory DE MINIMIS

Na záso y
úvěru

I vestič í úvěr poříze í a reko strukce dlouhodo ého ajetku for ou přede port ího úvěru
ákup surovi a ateriálu pro výro u a e port for ou přede port ího a e port ího dodavatelského
S – záruka

Ruče í až 80% jistiny úvěru

Neo eze á hod ota úvěru, výše záruky o eze a
14
il. C)K

Typ veřej é podpory a) DE MINIMIS

I vestič í úvěr koupě o chod ího podílu, poříze í a reko strukce dlouhodo ého
Regio ál í
ajetku for ou přede port ího úvěru
PROEXPORTNÍ ZÁRUKA / RÁMEC NA ZÁRUKY
POTŘEBUJETE PROFINANCOVAT VÝROBU PRO VÝVO) VČETNĚ )ÁSOB ?
 Jste dodavatele českého vývozce
 Nechcete ě it a ku
= PROEXPORTNÍ )ÁRUKA VYSTAVENÁ ČEB
slouží jako zajiště í úvěru čerpa ého u Vaší a ky
____________________________________________________________________
POTŘEBUJETE OPAKOVANĚ VYSTAVOVAT )ÁRUKY VE PROSPĚCH )AHR. ODBĚRATELŮ?
 Nechcete platit závazkovou provizi za ož ost zrychle ého vystavová í záruk
 Na základě eko itova é rá cové s louvy
= JEDNODUCHÉ A RYCHLÉ POSKYTOVÁNÍ BANKOVNÍCH )ÁRUK DO )AHRANIČÍ
15
Vy ra é realizova é o hod í případy
Segment MSP
Su dodávka zaříze í pro peletkár u
- SRBSKO
Česká spořitel a, a.s.
PROEXPORTNÍ
ZÁRUKY
Ko de zátory, tepel é ohřívače,
vý ě íky pro výstav u elektráre
- Ně e ko
Ko erč í a ka, a.s.
Su dodávka ko strukč í h dílů z o eli
- Ně e ko
- Itálie
- Švý arsko
- Rakousko
Raiffeisen Bank a.s.
Vy ra é realizova é o hod í případy
Segment MSP
ZÁRUKA ZA
ZÁLOHU
FORFAITING
DODAVATELSKÝ
ÚVĚR
PŘEDEXPORT
Dodávka tra vají
- UZBEKISTÁN
fi a ová í prostřed i tví
zálohové
platby (proti a kov í záru e vystave é
ČEB a avazují ího akreditivu
Vývoz o ilí
-KUBA
fi a ová í formou odkupu
pohledávek a před házejí ího
přede port ího úvěru
Vývoz elektro ag eti ký h
průtoko ěrů
- Chile a Mexiko
Opakova é fi a ová í
for ou dodavatelského
úvěru
ČEB ve světě
18
Úspěš é fi a cová í českých
projektů v zahra ičí
19
Podpora e ergetiky a Ukraji ě
 Nejvýz a
ější stát í firma spadá pod Ministerstvo paliv a energetiky)
 Spolupráce pro íhá již od r. 2009, celkový objem cca 1,5 mld. Kč
 Jader á energie dodáva á touto firmou tvoří 50% vyprodukova é elektrické
energie v zemi
 Fi a cová í dodávek poho ů a přívodů, chladících říží, áhrad ích poho ů
20
Letou pro Nepálskou aeroli ku
Fi a cová í vývozu civil ího doprav ího letounu L 410 do Nepálu
Dvou otorový vrtulový letoun L410 pro 19 pasažérů
Prv í státe podpoře é fi a cová í ze strany ČEB do tohoto teritoria
Otevře í ového trhu pro českého vývozce, na základě reference od ěratel již
objednal další letadlo
 ČEB zvládla výzvu týkající se legislativy v tomto teritoriu při schvalová í úvěru a
zástav ích doku e tů ze stany epálských úřadů.




21
Vývoz elektro ag eti ký h průtoko ěrů do Me ika
 Stávající sta il í klie t – dluž ík aší
banky
 Dlouhodo á o chod í spolupráci se
zahra ič í od ěratele v priorit í
zemi
 Vývozce je i výro ce z í ě ých
průtoko ěrů.
 Společ ost vz ikla v roce
a á
o chod í zkuše osti ze 7 ze í v
Evropě, Asii, Střed í východě, Sever í
a Již í A erice a Austrálii.
 O chod í případ vyříze
ěhe
ecelých 14 d ů (4. 12.-17. 12. 2014)
22
Export do Afriky – Mauricius
 Podpora vývozu ových otorů pro letadla, která využívá apříklad Mezi árod í
červe ý kříž
 Dodávky tur ovrtulových leteckých otorů pro modernizaci stávající letky
 V letoš í roce dodávka 15 tur o otorů, zhruba do 3 let dodávka až 40
tur o otorů
23
Strategické cíle ČEB
24
Kontinuita
činnosti
Ekonomická
diplomacie
Koncentrace
na obchod
Zrychlení
interních
procesů
Zajištění finanční
stability a
minimalizace
rizik
Rozšíření
investorské
základny
Spolupráce ČEB a ostatních institucí
 Pri ár í i stituce ke spolupráci: MZV, MPO, CzechTrade, CzechInvest
 Zlepšová í i for ova osti o ČEB prostřed i tví
distri uce propagač ích ateriálů ČEB apod.)
zástup ů i stitucí v ČR i v zahra ičí
 Vzáje á vý ě a zkuše ostí, sdíle í i for ací, o chod ích příležitostí a i for ač ích
data ází
 Vzáje
á škole í pracov íků ČEB a pracov íků ostat ích i stitucí
 )prostředková í i for ací o ož oste h poskyt utí proe port í podpory ČEB
pod iků , které získaly i vestič í po ídky v ČR
 U ož ě í stáží pra ov íků ČEB při zahra ič ích ka celářích i stitucí
 Pořádá í společ ý h se i ářů a škole í o teritoriích a o o chod ích příležitostech v
zahra ičí
25
Děkuji za pozornost
I g. Iveta Hor íčková, MBA
úvěrový a ažer se ior
Česká e port í a ka, a.s.
111 21 Praha 1, P.O. Box 870
Vodičkova
www.ceb.cz
1
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Podpora prů yslového desig u a jeho
propaga e v zahra ičí
CzechTrade
Zuzana Sed erová
[email protected]
www.czechtrade.cz
CzechTrade – prv í krok, jak začít s designem
► Adresář prů yslový h desig érů www.designers-database.eu a
www.czechtradeoffices.com
► Se i áře pro fir y – informace z praxe a inspirace od těch, kteří s
po ocí desig u ve své o oru opravdu ěco dokázali
► Propagace českého prů yslového desig u v zahra ičí – výstavy, veletrhy,
přehlídky desig u
► Zvýhod ě é služ y pro MSP – spolufi a cová o z fo dů EU
2
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
DESIGN pro konkurenceschopnost 2016 – 2018
Podpora formou zvýhod ě ý h služe v reži u de minimis až do výše 5 %
způso ilý h výdajů z OP PIK:
► až 1
Kč pro výro í pod iky a desig éry MSP a propagaci v
zahra ičí
► aloková o 7, il. Kč pro účast íků a zahra ič ích akcí v letech
až 1
► série výstav: Maison&Objet, 100%Design, Blickfang
► až
Kč pro výro í pod iky (MSP) na i dividuál í spoluprá i s
desig ére z Adresáře desig érů CzechTrade
► aloková o ,7 il. Kč pro 195 MSP
3
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
1
I dividuál í spoluprá e s desig ére
Rozpracová í
zvole é varia ty
do ávrhu
designu.
Design Brief
•Vý ěr desig éra z
Adresáře desig érů
CzechTrade
•Přihláška do projektu
Design pro
konkurenceschopnost
Export
•Veletrhy a výstavy
•Služ y jed ot é
zahra ič í sítě
• D odel, počítačové
vizualizace.
A alýza stavu
designu
produktového
portfolia a
konkurence.
Spolupráce
desig éra při
výro ě prototypu,
fi ál í desig .
•Prv í ápady, vize,
ko cepty a z ě u
designu.
4
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Plastia s.r.o.
► Hro ad á výro a velkých sérií
► Metoda vstřiková í a vyfuková í
plastů
► Počet za ěst a ců: 1
►
% tvoří su dodávky do
auto o ilového prů yslu, 70%
výro ky v kategorií h: Zahrada,
Péče o rostli y a Bytové doplňky
► 23 let existence
► O chod pro íhá předevší
a
platfor ě B to B
► Pozice na trhu – vyšší střed í
třída
5
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Klíčové o e ty ve vývoji – jak to začalo?
► 1993 – prv í produkty, 5 za ěst a ů
► 2002 – vy udová í ástrojár y, za ěst a ů
► 2008 – začátek spoluprá e s profesio ál í desig ére a
s Cze hTrade,
produktů z kategorií Zahrada, Péče o
rostli y a Bytové doplňky
► 2010 – představe í prv ího produktu, vytvoře ého
profesio ál í desig ére v zahra ičí CODE, Dá sko ,
za ěst a ů
► 2011 – společ ě s desig éry připrave y další projekty, desig
se stává součástí arketi gové ko u ikace
6
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
OCENĚNÍ REDDOT DESIGN AWARD WINNER
2012
► Převzetí ě ecké distri uč í
firmy
► Export do 40 ze í, 50% z
elkového o je u
► Spolupráce s e ter í i desig éry,
ve fir ě i ple e tová Desig
management a principy Designu
za ěře ého a člověka /HCD/
7
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
SULAK Glass Working Machinery s.r.o.
► Stroje a opracová í
plochého skla vrtačky,
brusky, pily)
► Počet za ěst a ců: 20
► Obrat:
il. Kč
► 25 let existence
► O chod pro íhá na
platfor ách B to C (20%)
a B to B
► Pozice na trhu – ižší
střed í třída
8
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Nový desig - další z raň do tvrdé
konkurence
► 1990 – založe í společ osti, která avázala a tradici do rých
českých strojů
► 2010 – utlu e í poptávky, fir a reaguje opti alizací
výro ích procesů, zvyšová í produktivity práce a vsází a
inovace
► 2010 – spoluprá e s Cze hTrade
Zapoje í profesio ál ího desig éra z Adresáře desig érů
Cze hTrade do i ovač ího pro esu
Nový desig pro výro ky
► Jaro ír Ch elař se stává stálý e ter í desig ére fir y
9
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Co stačilo včera, estačí d es
10
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Co stačilo včera, estačí d es
11
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
Nový desig zvýšil přida ou hod otu aši h
strojů
► Nárůst o ratu o 35%
► Export do ví e ež 5 ze í, 90% z
elkového o je u
► )výše í ce y strojů o cca
EUR
► )lepše í tech ických para etrů
► Kvalitativ í posu ve zpracová í
► Sjed oce í vizuál ího stylu e ,
propagač í ateriály, preze tace a
veletrzích
„Mo děkuji age tuře Cze hTrade za podporu,
jejíž efekt ítí e a ude e ítit ještě oho
let.“
Vítězslav Šulák
12
Na zahra ič ích trzích se vyz á e
ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU/CZECHTRADE
Dittrichova 21 |128 01 Praha 2
Výstaviště ǀ 7 Br o
Tel.: 541 159 255
Mobil: 724 009 829
E-mail: [email protected]
www.czechtrade.cz
1
Na zahra ič ích trzích se vyz á e

Podobné dokumenty

katalog catalogue - České vysoké učení technické v Praze

katalog catalogue - České vysoké učení technické v Praze ESP EST FRA GBR HUN ITA NZL POL SVK SYR USA ZAF EU

Více

březen 2013

březen 2013 I když to nebylo v zadání, opět se nám jako bumerang vrací téma energetiky, dnes v cenách elektrické energie, jako zásadního nákladového vstupu do všech forem a velikosti podnikání. Máme nejdražší ...

Více

č. 14 Bohemians DAVID HUBÁČEK

č. 14 Bohemians DAVID HUBÁČEK JUNIORKA SE V ČERVNU PŘEDSTAVÍ V ITÁLII Slávistická rezerva má v posledních týdnech velmi zhuštěný program. Důvod je jednoduchý – v  červnu se totiž tým Michala Petrouše představí na  turnaji v  It...

Více