Výroční zpráVa - Alfred ve dvoře

Transkript

Výroční zpráVa - Alfred ve dvoře
Výroční zpráva
občanského sdružení
Motus za rok 2010
Výroční zpráva
2010
Úvodní slovo .............................................03
Lidé
............................................................04
AKTIVITY A PROGRAM v roce 2010 ..........05 – 0 6
ROZVAHA ......................................................0 7
výsledovka ................................................0 8
Přehled dotací .........................................09
OBSAH
02
Výroční zpráva
2010
ÚVODNÍ SLOVO
V roce 2010 zvolil Motus nového intendanta pro divadlo, které provozuje v Alfredu ve dvoře. Ewan McLaren převzal po Šárce Havlíčkové rozjetý projekt. Šárka Havlíčková získala v roce 2009 pro divadlo čtyřletý
grant. Tím je teoreticky zajištěno fungování divadla a intendant může
bez větších obav plánovat program s větším výhledem do budoucna.
Bohužel nic není tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Přislíbenou dotaci Hlavní město Praha hned na začátku roku 2011
všem žadatelům plošně snížilo.
Česká republika nepatřila k zemím zvláště zasaženým globální finanční krizí. Hrozba krize však vyvolala reakci, která je pro českou společnost typická. Češi se rozhodli krizi přečkat. Zvolili subsistenční strategii, zastavili rozjeté projekty, zmrazili investice a začali vyčkávat. Dva
roky čekáme, až krize přijde, až na nás dopadne, až nás zničí. A teď
jsme se nejspíš dočkali. V loňském roce dopadla ekonomická krize na
neziskové kulturní organizace celou vahou. Motus na všech svých projektech spolupracoval s různě velkými a různě financovanými sdruženími umělců. Dnes jsou tato sdružení na suchu.
Přesto se na baletisolu, který znamená svět, podařilo zrealizovat pár
zajímavých věcí. Divadelní projekt Motusu přešel do rukou nově zvoleného intendanta hladce a bez problémů. Zásluhu na tom má Šárka
Havlíčková a její tým. Patří jim dík za všechno, co pro Alfreda a umělce, kteří v něm našli prostor pro svoji tvorbu, do poslední chvíle dělali.
Petr Šourek
předseda sdružení
03
Výroční zpráva
LIDÉ
2010
Předseda sdružení
Petr Šourek
Umělecký ředitel
Šárka Havlíčková
Místopředseda
Tomáš Procházka
Členové Kruhu Motus
Jiří Adámek
Jana Bohutínská
Vladimír Burian
Maria Cavina
Milena Fabiánová
Jakub Hybler
Jan Kalivoda
Kristýna Kalivodová
Howard Lotker
Ewan McLaren
Martina Musilová
Pierre Nadaud
Anna Ouřadová
Veronika Pacíková
Tomáš Procházka
Daniel Schenk
Philipp Schenker
Roman Sikora
Petr Šourek
Olga Škochová
Veronika Švábová
Vojta Švejda
Petr Tyc
Daniela Voráčková
Tomáš Žižka
Rada
Jana Bohutínská
Phillip Schenker
04
Výroční zpráva
2010
AKTIVITY A PROGRAM
v roce 2010
Projekt činnosti Motus o.s. v divadle Alfred ve dvoře nabídl účast na kultuře různým cílovým skupinám a umožnil lidem společnou zkušenost při tvůrčím sebevyjádření. Podpořil
ryzí uměleckou kreativitu jako schopnost přinášet nové a originální přístupy, které jsou
ústřední silou rozvoje společnosti a mají dopad na vysokou kvalitu života. Nabídkou špičkové moderní veřejné kulturní služby přispěl ke vzdělanosti obyvatel a pomohl kultivovat
jejich emocionální gramotnost a povědomí. Činnost o.s. MOTUS v divadle Alfred ve dvoře
v roce 2010 tedy naplnila plánový projektový záměr a plně se věnovala podpoře vzniku
původní autorské divadelní tvorby. České divadelní prostředí bohužel zatím nemá jinou
skutečnou profesionální a otevřenou „laboratoř“, která má komunitní charakter a není
postavena jen na jedné umělecké osobnosti, tvůrčí skupině nebo na elitním produkčním
výběru. Lidé a zkušenosti, které se nashromáždili okolo divadla Alfred ve dvoře, jsou
reálným kapitálem, který vkládáme do podpory mladých umělců.
v roce 2010 bylo uvedeno celkem
105 večerních představení a podpořen vznik 6 premiér:
PREMIÉRY
Mezilidi / D.I.S.Harmonie,
Uršulina dřeň / Solange Schifferdecker (Švýcarsko)
Vzlet a pád Ikara Gubelkijana / Marija Krstič, Iva Brdar, Borislav Pekić
I A SON ME DE A / Petra Tejnorová & The Company,
Tělovník obecný/Corpus vulgaris / Kateřina Jungová,
Martina Musilová a tvůrčí kol.,
Já tady, ty tam / Tereza Benešov, Jan Beneš a Dragan Stojčevski.
REPRÍZY
Camille / Veronika Riedlbauchová, Lucia Škandíková,
Sifon / Vojta Švejda, Jan Kalivoda
Ušima podzímu / Jakub Folvarčný,
Bez Země / Decalages,
Posedlost / Decalages,
TaBalada / Decalages,
Emily / Handa Gote, Research & development,
Bergman Update / Stage Code,
Tiká tiká politika / Boca loca lab,
Malý člověk / Howard Lotker,
Oidipus komplexně / Divadlo HoME.
ZAHRANIČNÍ HOSTOVÁNÍ
Hra s párátky / Via Negativa (SI), Boris Kadin & Kristian Al Droubi,
Co mi řekl Joseph Beuys, když jsem ležel mrtvý v jeho klíně /
Via Negativa (SI), Boris Kadin,
Mad-Ame / Sumako Koseki (JAP),
Casablanca Therapy / Bojan Jablanovec (SI) v rámci středoevropského projektu
DNA (Development of New Art).
DALŠÍ PROJEKTY Spolupráce na festivalu Malá Inventura
Spolupráce se SE.S.TA, o.s. / Korespondence EUROPE, taneční stáže a prezentace
Biograf Alfred / přehlídka progresivní filmové tvorby v dramaturgii Adriana Kukala
O lásce šeptal tichý mech / site specific projekt věnovaný K.H. Máchovi
05
Výroční zpráva
2010
AKTIVITY A PROGRAM
v roce 2010
ve spolupráci s Botanickou zahradou, Praha Trója
DoMA / bytové divadlo site specific Divadla HoME
Domácí úkoly z pilnosti / seriál soutěžních večerů pod dramaturgickým
dohledem Jana Beneše a Adriatik uvádí
Alfred ve dvoře / pravidelné pokračování činnosti dětského divadelního studia
Motus v divadle Alfred ve dvoře vytvořil za 10 let své činnosti ojedinělý produkční dům
a svou systematickou a dynamickou producentskou prací je srovnatelný s obdobnými
institucemi na světové kulturní scéně. Kulturní produkční dům je místem, kde je
soudobé živé umění nejen uváděno, ale také vytvářeno. Produkční dům slouží rozvoji
profesionální umělecké kreativity, podporuje neobvyklé tvůrčí počiny a přibližuje
současné umělecké trendy širší veřejnosti.
Poskytuje prostor pro vznik nových tvůrčích projektů v jednotlivých oblastech živého
umění, které pak pravidelně uvádí na své scéně nebo producentsky zaštiťuje jejich
další šíření a výjezdy. Tímto způsobem kontinuálně podporuje inovativní tvorbu
uměleckých osobností a skupin, které pracují projektovým způsobem a nespadají
pod „kamennou“ síť kulturních institucí. Infrastruktura pro projektový způsob profesionální tvorby v České republice prakticky neexistuje, přitom počet takto tvořících
umělců rok od roku roste.
Dominantní diváckou cílovou skupinou programu divadla byli lidé ve věku
16–45 let. Druhou největší cílovou skupinou jsou umělci, kteří pracují projektovým způsobem a na principech koprodukce tvoří nová autorská představení ve
spolupráci s o.s. MOTUS.
V roce 2010 také kontinuálně pokračovala práce dětí v divadelním studiu ALFRED
JUNIOR. Studio je určeno pro věkovou kategorii dětí od 6 do 10 let.
Průměrná návštěvnost v roce 2010 se pohybovala okolo 73,6 %
Divadlo Alfred ve dvoře zůstává kulturní institucí, která funguje na principu permanentního dialogu s umělci a aktivní participace na každé jednotlivé tvůrčí myšlence
nebo záměru. Podporujeme provokativní a přesahové projekty s důrazem na pohybové,
fyzické a vizuální divadlo. Na základě otevřené veřejné výzvy a následného výběru
dáváme již tradičně velké procento příležitostí k realizaci projektů také novým, neznámým a nezavedeným profesionálním tvůrcům.
Na závěr mi dovolte, abych se rozloučila. Na mé místo od 1. 1. 2011 nastoupil nový
intendant o.s. Motus pan Ewan McLaren. Ewan McLaren je zárukou obsahové a programové kontinuity, kterou jsme od roku 2001 postupně vybudovali. Osobně věřím,
že pan McLaren vnese do programu divadla svěží vítr a posune jeho činnost na vyšší
uměleckou úroveň.
Osobně zůstávám aktivní ve sdružení Nová síť a podílím se na směřování jeho činnosti
i na organizaci festivalu Malá inventura. Jako hlavní programová manažerka projektu
Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 se budu se těšit na další přínosnou
spolupráci se sdružením Motus v blízké budoucnosti.
MgA. Šárka Havlíčková
bývalá umělecká ředitelka o.s. MOTUS
06
Výroční zpráva
Číslo účtu
ROZVAHA
2010
Název účtu
07
Počáteční stav
Obraty za
období MD
Obraty za
období D
Obraty rozdíl
Koncový stav
47 005,00
0,00
0,00
0,00
47 005,00
Aktiva
22000
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
028000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
136 091,05
0,00
0,00
0,00
136 091,05
029000
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
111 979,50
0,00
0,00
0,00
111 979,50
02x
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
042000
04x
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek,
pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
295 075,55
0,00
0,00
0,00
295 075,55
13 021,00
0,00
0,00
0,00
13 021,00
13 021,00
0,00
0,00
0,00
13 021,00
082000
Oprávky k samost. movitým věcem
a souborům movitých věcí
-47 005,00
0,00
0,00
0,00
-47 005,00
088000
Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému majetku
-136 091,05
0,00
0,00
0,00
-136 091,05
089000
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
hmotnému majetku
-111 979,50
0,00
0,00
0,00
-111 979,50
08x
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
0xx
-295 075,55
0,00
0,00
0,00
-295 075,55
13 021,00
0,00
0,00
0,00
13 021,00
211001
Pokladna
29 472,60
736 850,00
721 509,00
15 341,00
44 813,60
211002
Pokladna – EUR
87 484,03
0,00
81 645,05
-81 645,05
5 838,98
211003
Pokladna divadlo
81 820,00
212 285,00
253 403,00
-41 118,00
40 702,00
211004
Pokladna – LIBRY
14 511,63
0,00
336,03
-336,03
14 175,60
213 288,26
949 135,00
1 056 893,08
-107 758,08
105 530,1
Česká spořitelna – CZK
545 067,83
6 044 865,28
5 868 117,68
176 747,60
721 815,43
545 067,83
6 044 865,28
5 868 117,68
176 747,60
721 815,43
Peníze na cestě ČS
0,00
560 600,00
560 600,00
0,00
0,00
21x
Peníze
221001
22x
Účty v bankách
261001
26x
Převody mezi finančními účty
2xx
0,00
560 600,00
560 600,00
0,00
0,00
758 356,09
7 554 600,28
7 485 610,76
68 989,52
827 345,61
311001
Odběratelé – tuzemsko
3 400,00
356 080,00
359 480,00
-3 400,00
0,00
314000
Poskytnuté prov. zálohy a zálohy na zásoby
143 868,00
48 359,00
0,00
48 359,00
192 227,00
315000
31x
Ostatní pohledávky
Pohledávky
336001
300 000,00
300 000,00
0,00
1 590,00
704 439,00
659 480,00
44 959,00
193 817,00
0,00
115 396,00
115 396,00
0,00
0,00
0,00
115 396,00
115 396,00
0,00
0,00
3xx
148 858,00
819 835,00
774 876,00
44 959,00
193 817,00
Aktiva CELKEM
920 235,09
8 374 435,28
8 260 486,76
113 948,52
1 034 183,61
Dodavatelé – tuzemsko
7 394,01
3 933 336,98
3 944 445,97
11 108,99
18 503,00
7 394,01
3 933 336,98
3 944 445,97
11 108,99
18 503,00
Zaměstnanci – mzdové náklady
-702,00
555 320,00
556 022,00
702,00
0,00
33x
Zúčtování se sociálním zabezpečením
1 590,00
148 858,00
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
pasiva
321001
32x
Závazky
331001
336002
33x
Zúčtování se zdravotním pojištěním
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
0,00
49 966,00
49 966,00
0,00
0,00
-702,00
605 286,00
605 988,00
702,00
0,00
342001
Ostatní přímé daně – zál. na daň
0,00
30 300,00
30 300,00
0,00
0,00
342002
Ostatní přímé daně – srážková daň 15%
-605,00
23 274,00
23 879,00
605,00
0,00
346000
Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním
rozpočtem
0,00
5 500 000,00
5 500 000,00
0,00
0,00
34x
Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
3xx
931000
Výsledek hospodaření
ve schvalovacím řízení
932000
5 553 574,00
5 554 179,00
605,00
0,00
10 092 196,98
10 104 612,97
12 415,99
18 503,00
135 317,35
135 317,35
0,00
-135 317,35
0,00
778 830,73
0,00
135 317,35
135 317,35
914 148,08
914 148,08
135 317,35
135 317,35
0,00
914 148,08
9xx
914 148,08
135 317,35
135 317,35
0,00
914 148,08
Pasiva celkem
920 235,09
10 227 514,33
10 239 930,32
12 415,99
932 651,08
93x
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
-605,00
6 087,01
Výsledek hospodaření
Hospodářský zisk za období
Hospodářský zisk celkem
101 532,53
101 532,53
Výroční zpráva
Číslo účtu
VÝSLEDOVKA
2010
Název účtu
Počáteční stav
Obraty za
období MD
08
Obraty za
období D
Obraty rozdíl
Koncový stav
Náklady
501001
Spotřeba materiálu
0,00
115 208,00
0,00
115 208,00
115 208,00
501002
Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby
0,00
2 016,00
0,00
2 016,00
2 016,00
502000
Spotřeba energie
0,00
217 121,00
0,00
217 121,00
217 121,00
50x
Spotřebované nákupy
511000
Opravy a udržování
0,00
334 345,00
0,00
334 345,00
334 345,00
0,00
1 180,00
0,00
1 180,00
1 180,00
512001
Cestovné – tuzemsko
0,00
1 270,00
0,00
1 270,00
1 270,00
513000
Náklady na reprezentaci
0,00
7 660,00
0,00
7 660,00
7 660,00
518001
Nájemné
0,00
1 066 247,00
0,00
1 066 247,00
1 066 247,00
518002
Telefon, fax, internet
0,00
130 344,39
0,00
130 344,39
130 344,39
518003
Poštovné
0,00
27 617,50
0,00
27 617,50
27 617,50
518006
Tisk, grafická úprava a příprava
0,00
162 292,80
0,00
162 292,80
162 292,80
518007
Inzerce
0,00
88 779,00
0,00
88 779,00
88 779,00
518009
Ostatní služby
0,00
2 327 371,28
0,00
2 327 371,28
2 327 371,28
518011
51x
Ostatní služby – Honoráře
Služby
0,00
1 191 060,00
0,00
1 191 060,00
1 191 060,00
0,00
5 003 821,97
0,00
5 003 821,97
5 003 821,97
521001
Mzdové náklady – mzdy
0,00
399 298,00
0,00
399 298,00
399 298,00
521002
Mzdové náklady – dohody
0,00
153 667,00
0,00
153 667,00
153 667,00
524001
Zákonné sociální pojištění
0,00
92 509,00
0,00
92 509,00
92 509,00
524002
Zákonné zdravotní pojištění
0,00
33 305,00
0,00
33 305,00
33 305,00
0,00
678 779,00
0,00
678 779,00
678 779,00
Ostatní pokuty a penále
0,00
352,00
0,00
352,00
352,00
52x
Osobní náklady
42000
545000
Kursové ztráty
0,00
3 001,11
0,00
3 001,11
3 001,11
549000
Jiné ostatní náklady
0,00
23 285,70
0,00
23 285,70
23 285,70
549999
54x
Jiné ostatní náklady – přeplatky
Ostatní náklady
Náklady celkem
0,00
702,00
0,03
701,97
701,97
0,00
27 340,81
0,03
27 340,78
27 340,78
0,00
6 044 286,78
0,03
6 044 286,75
6 044 286,75
Výnosy
602001
Tržby z prodeje služeb
0,00
0,00
190 290,00
190 290,00
190 290,00
602002
Tržby – propagace, reklama
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
602003
Tržby – pronájem
0,00
0,00
218 950,00
218 950,00
218 950,00
602004
60x
Tržby – vstupné
0,00
0,00
214 805,00
214 805,00
214 805,00
Tržby za vlastní výkony a za zboží
0,00
0,00
629 045,00
629 045,00
629 045,00
644000
Úroky
0,00
0,00
241,28
241,28
241,28
649000
Jiné ostatní výnosy
0,00
0,00
714,00
714,00
714,00
0,00
0,00
955,28
955,28
955,28
Zúčtování opravných položek
0,00
0,00
15 819,00
15 819,00
15 819,00
0,00
0,00
15 819,00
15 819,00
15 819,00
0,00
0,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
0,00
0,00
5 500 000,00
5 500 000,00
5 500 000,00
0,00
0,00
6 145 819,28
6 145 819,28
6 145 819,28
64x
Ostatní výnosy
659000
65x
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek
691000
69x
Provozní dotace
Provozní dotace
VÝNOSY celkem
Hospodářský zisk za období
Hospodářský zisk celkem
101 532,53
101 532,53
Výroční zpráva
Datum
2010
Číslo
Text
PŘEHLED DOTACÍ
Částka
Název
09
Středisko
02/01/2010
ID10M004
dotace – MK BIO 2010
150,000.00 Kč
Ministerstvo kultury ČR
MK BIO
02/01/2010
ID10M003
dotace – MK divadlo 2010
500,000.00 Kč
Ministerstvo kultury ČR
MKdiv.
02/01/2010
ID10M002
dotace – MK tanec 2010
650,000.00 Kč
Ministerstvo kultury ČR
MKtanec
02/01/2010
ID10M001
dotace – MHMP 2010
4,200,000.00 Kč
Magistrát hlavního města Praha
MHMP10
o.s. Motus
Veverkova 28, Praha 7, 170 00
Tel.: (+420) 233 376 985
[email protected]
IČ: 26527120 / DIČ: CZ26527120
www.alfredvedvore.cz

Podobné dokumenty