Procházkový okruh I - Historické město

Komentáře

Transkript

Procházkový okruh I - Historické město
GPS: 50°12‘32.656“N, 15°49‘53.465“E >> GPS: 50°12‘30.429“N, 15°49‘49.494“E
Walking Route I – HISTORICAL TOWN
1
Velké náměstí v sedmdesátých letech 19. století /
Large Square in the 1870s
Radnice / Town Hall
Hradecké dominanty – katedrála sv. Ducha, Bílá věž a radnice / the Holy Spirit
Cathedral, the White Tower and the Town Hall No. 1 dominating the city
Radnice čp. 1 byla poprvé připomenuta roku 1418. V rámci barokní přestavby
byly připojeny dvě věže s hodinami (1786–87), v letech 1850–52 bylo průčelí
zvýšeno o jedno patro a upraveno v klasicistním duchu.
Radnice na Velkém náměstí / the Town Hall No. 1 on Large Square
The first records of Town Hall No. 1 date back to 1418. During the Baroque reconstruction two clock towers were added (1786–87), and in 1850–52 the frontage
was extended with another floor and adapted in the Classicist style.
The seventy metre high White Tower, which served as a campanile and a watch tower,
was built in 1574–80 from white sandstone (hence its name). On the second floor hangs
the eight-tonne Augustine Bell, one of the largest in Bohemia. Looking at the tower clock,
one will undoubtedly notice the unusual way of measuring time – the small hand pointing
to minutes and the large one to hours. The entrance, above which the motto of the then
Emperor Maximilian is inscribed, reading “Deus providebit, vigilandum tamen (God will
be provident though we ought to be awake), does not lead into the White Tower, but into
the Chapel of St. Clement.
Bílá věž, vysoká sedmdesát metrů, byla postavena jako zvonice a strážní věž v letech
1574–80 z bílého pískovce (odtud její název). Ve druhém patře je zavěšen osmitunový
zvon Augustin, jeden z největších zvonů v Čechách. Při pohledu na věžní hodiny nelze
přehlédnout, že ručičky měří čas neobvykle – malá ukazuje minuty a velká hodiny. Vchod,
nad nímž je vytesáno heslo tehdejšího císaře Maxmiliána Deus providebit, vigilandum
tamen (Bůh bude prozřetelným, přesto je třeba bdít), nevede do Bílé věže, ale do kaple
sv. Klimenta.
Barokní kaple sv. Klimenta byla postavena v letech 1714–17 patrně podle projektu
G. Santiniho. Kopuli kaple zdobí pozlacená papežská tiára a dva klíče.
The Baroque Chapel of St. Clement was erected on the spot of the former oldest church
in Hradec Králové in 1714–17 probably according to the design of G. Santini. The chapel‘s dome is decorated with a golden-plated papal tiara and two keys, symbols of the
two former town gates.
K dalšímu zastavení pokračujte kolem katedrály ulicí Franušovou, na konci ulice odbočte
vlevo (cca 150 m).
For the next stop continue past the Cathedral along Franušova Street, at the end of the
street turn left (approx. 150 m).
Hlavní
nádraží
Main
Railway
Station
Gočárova
wc
wc
10
wc
9
12
13
wc
E
2
LA
B
Procházkový okruh I. – HISTORICKÉ MĚSTO
Terminál hromadné
dopravy
Terminal of Public
Transport
1
1
11
Velké
náměstí
6
7
8
5
4
3
ORLICE
HISTORICKÉ MĚSTO
SALON REPUBLIKY
PEVNOST
SOUČASNÁ ARCHITEKTURA
1. Radnice / Town Hall
2. Náměstí Jana Pavla II. / John Paul II Square
3. Bývalý pivovar / Former Brewery
4. Schodiště Bono publico / Bono Publico Staircase
5. Jezuitská kolej / Jesuit College
6. Galerie moderního umění / Gallery of Modern Art
7. Malé náměstí / Small Square
8. Mýtská ulice / Mýtská Street
9. Pomník L. J. Pospíšila / L. J. Pospíšil Monument
1. Velké náměstí 165, 500 01 Hradec Králové, +420 495 580 492
2. Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové, +420 495 534 482
3. Hala havního nádraží / Hall of the Railway Station
Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové, +420 972 341 670
10. Žižkovy sady / Žižka’s Park
11. Klicperovo divadlo / Klicpera’s Theatre
12. Na Hradě / At the Castle
13. Svatojánské náměstí / Svatojánské Square
Mapa / Map: GIS města Hradec Králové / GIS of the City of Hradec Králové
Texty / Texts: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Grafika / Design: Ing. Lenka Dušánková, Creatic s.r.o.
www.ic-hk.cz
www.hradeckralove.org
GPS: 50°12‘32.656“N, 15°49‘53.465“E >> GPS:
Walking Route I – HISTORICAL TOWN
2
50°12‘30.429“N, 15°49‘49.494“E >> GPS: 50°12‘26.937“N, 15°49‘44.811“E
Náměstí Jana Pavla II. / John Paul II Square
Kanovnické domy / the Canon’s houses
Katedrála sv. Ducha / the Holy Spirit Cathedral
Katedrála sv. Ducha je nejstarší zachovalou památkou na území města. Gotická
trojlodní katedrála byla postavena v průběhu 14. století, západní vstupní průčelí
s kruchtou pochází až z roku 1463. Na katedrálu byl původní kostel povýšen papežem
Alexandrem VII. v roce 1664 po založení královéhradeckého biskupství. Interiér katedrály
zdobí pozdně gotický malovaný triptych z roku 1494, oltářní obraz Sv. Antonína od Petra
Brandla a cínová křtitelnice z r. 1406, jedna z nejstarších v Čechách, kterou do Hradce
Králové přivezli husité z dobytého podlažického kláštera.
Děkanství / Deanery
The Holy Spirit Cathedral is the oldest preserved monument in the territory of
the city. The Gothic triple-nave cathedral was built during the 14th century, the
western entrance frontage with an organ loft dates back to 1463. The original church was
promoted to a cathedral by Pope Alexander VII in 1664 after the establishment of the
Hradec Králové Episcopate. The interior of the cathedral boasts the late Gothic painted
triptych from 1494, an altar painting of St. Anthony by Petr Brandl and a pewter baptismal
font from 1406, one of the oldest fonts in Bohemia, which the Hussite troops brought to
Hradec Králové from the captured Podlažice Monastery.
The original Gothic Houses Nos. 48–52 served as the Canon’s prebend. Around 1725
they were rebuilt and fitted with Baroque gables.
Classicist Building No. 60–61 from the second half of the 19th century, which used to
be owned by the Petrof entrepreneurial family, houses the Rectorate of Hradec Králové
University.
Deanery No. 58 is a Baroque structure from the late 17th century, rebuilt in the Classicist
style around 1780. In the 15th century the first Hradec Králové school was established
at the rectory.
Původní gotické domy čp. 48–52 sloužily jako kanovnické prebendy. Kolem roku 1725
byly přestavěny a opatřeny barokními štíty.
V klasicistním domě čp. 60–61 z druhé poloviny 19. století, který patřil podnikatelské
rodině Petrofů, sídlí rektorát Univerzity Hradec Králové.
Děkanství čp. 58 je barokní stavba z konce 17. století, klasicistně přestavěná kolem roku
1780. Při faře působila v 15. století nejstarší královéhradecká škola.
K dalšímu zastavení pokračujte ulicí Soukenickou, zahněte vpravo a pokračujte dolů po
hradbách schodištěm Kozinka, na třídě Československé armády zahněte vlevo (cca 350 m).
For the next stop continue along Soukenická Street, turn right and go along the city walls
down the Kozinka Stairs and in Československé armády Avenue turn left (approx. 350 m).
Hlavní
nádraží
Main
Railway
Station
Gočárova
wc
wc
10
wc
9
12
13
wc
1
E
11
Velké
náměstí
6
7
8
5
22
LA
B
Procházkový okruh I. – HISTORICKÉ MĚSTO
Terminál hromadné
dopravy
Terminal of Public
Transport
4
3
ORLICE
HISTORICKÉ MĚSTO
SALON REPUBLIKY
PEVNOST
SOUČASNÁ ARCHITEKTURA
1. Radnice / Town Hall
2. Náměstí Jana Pavla II. / John Paul II Square
3. Bývalý pivovar / Former Brewery
4. Schodiště Bono publico / Bono Publico Staircase
5. Jezuitská kolej / Jesuit College
6. Galerie moderního umění / Gallery of Modern Art
7. Malé náměstí / Small Square
8. Mýtská ulice / Mýtská Street
9. Pomník L. J. Pospíšila / L. J. Pospíšil Monument
1. Velké náměstí 165, 500 01 Hradec Králové, +420 495 580 492
2. Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové, +420 495 534 482
3. Hala havního nádraží / Hall of the Railway Station
Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové, +420 972 341 670
10. Žižkovy sady / Žižka’s Park
11. Klicperovo divadlo / Klicpera’s Theatre
12. Na Hradě / At the Castle
13. Svatojánské náměstí / Svatojánské Square
Mapa / Map: GIS města Hradec Králové / GIS of the City of Hradec Králové
Texty / Texts: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Grafika / Design: Ing. Lenka Dušánková, Creatic s.r.o.
www.ic-hk.cz
www.hradeckralove.org
GPS: 50°12‘30.429“N, 15°49‘49.494“E
Walking Route I – HISTORICAL TOWN
3
>> GPS: 50°12‘26.937“N, 15°49‘44.811“E >> GPS: 50°12‘28.840“N, 15°49‘57.893“E
Bývalý pivovar / Former Brewery
Městský pivovar / the Municipal Brewery
Katedrála sv. Ducha s Bílou věží, pohled od kasáren / the Holy
Spirit Cathedral and the White Tower, a view from the barracks
Varna pivovaru / the Brewhouse
Městský pivovar (nyní Krajský úřad Královéhradeckého kraje) je i přes výraznou
přestavbu zajímavou ukázkou průmyslové architektury 19. století. Celý areál vznikal
postupně podle projektů Johanna Bělského, Viktora Weinhengsta a Václava Nekvasila.
Zdi pivovarských sklepů zdobí kamenné desky ze zbořené Pražské brány a socha patrona
pivovarníků Gambrina od sochaře Martina Ježka. Nové schodiště bylo postaveno v roce
2007 v rámci rekonstrukce a přestavby objektu na kulturní a administrativní centrum,
sídlo Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Despite extensive reconstruction, the Municipal Brewery (currently the seat of the
Regional Authority of the Hradec Králové Region) is still an interesting example
of 19th century industrial architecture. The entire grounds were constructed gradually
according to the designs of Johann Bělský, Viktor Weinhengst and Václav Nekvasil. The
walls of the brewery cellars are decorated with stone slabs from the demolished Prague
Gate and a statue of Gambrinus – the Patron Saint of brewers made by the sculptor Martin
Ježek. The new staircase was built in 2007 during the reconstruction and conversion of
the buildings into the cultural and administrative centre, the seat of the Regional Authority
Kasárny pro jezdectvo a dělostřelectvo (nyní Okresní soud) byly postaveny v letech of the Hradec Králové Region.
1786–87 v době přestavby města ve vojenskou pevnost. Objekt má tvar obdélníku se The cavalry and artillery barracks (at present the District Court) were erected in 1786–87
dvěma vnitřními dvory. Přízemní klenuté místnosti sloužily jako konírny, v místnostech during the conversion of the town into a military stronghold. The building is of a rectangular shape with two internal courtyards. The ground-floor vaulted premises used to
v patře byly ubikace pro mužstvo, kanceláře a skladiště.
house stables, the rooms above served as living quarters for the men as well as offices
and a storage area.
K dalšímu zastavení pokračujte po Komenského třídě, na křižovatce s ulicí For the next stop continue along Komenského Avenue, at the junction with I. Hermana
I. Hermana přejděte na druhou stranu ulice (cca 300 m).
Street cross to the other side of the street (approx. 300 m).
Hlavní
nádraží
Main
Railway
Station
Gočárova
wc
wc
10
wc
9
12
13
wc
1
E
11
Velké
náměstí
6
7
8
5
2
LA
B
Procházkový okruh I. – HISTORICKÉ MĚSTO
Terminál hromadné
dopravy
Terminal of Public
Transport
4
33
ORLICE
HISTORICKÉ MĚSTO
SALON REPUBLIKY
PEVNOST
SOUČASNÁ ARCHITEKTURA
1. Radnice / Town Hall
2. Náměstí Jana Pavla II. / John Paul II Square
3. Bývalý pivovar / Former Brewery
4. Schodiště Bono publico / Bono Publico Staircase
5. Jezuitská kolej / Jesuit College
6. Galerie moderního umění / Gallery of Modern Art
7. Malé náměstí / Small Square
8. Mýtská ulice / Mýtská Street
9. Pomník L. J. Pospíšila / L. J. Pospíšil Monument
1. Velké náměstí 165, 500 01 Hradec Králové, +420 495 580 492
2. Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové, +420 495 534 482
3. Hala havního nádraží / Hall of the Railway Station
Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové, +420 972 341 670
10. Žižkovy sady / Žižka’s Park
11. Klicperovo divadlo / Klicpera’s Theatre
12. Na Hradě / At the Castle
13. Svatojánské náměstí / Svatojánské Square
Mapa / Map: GIS města Hradec Králové / GIS of the City of Hradec Králové
Texty / Texts: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Grafika / Design: Ing. Lenka Dušánková, Creatic s.r.o.
www.ic-hk.cz
www.hradeckralove.org
GPS: 50°12‘26.937“N, 15°49‘44.811“E >> GPS:
Walking Route I – HISTORICAL TOWN
4
50°12‘28.840“N, 15°49‘57.893“E >> GPS: 50°12‘32.474“N, 15°49‘58.550“E
Schodiště Bono publico / Bono Publico Staircase
Vstupní brána do pěchotních kasáren /
the entrance gate into the infantry barracks
Schodiště Bono publico / the Bono Publico Staircase
Dělostřelecké kasárny / the artillery barracks
Empírové schodiště Bono publico spojující Komenského třídu s Velkým náměstím
This Empire style Bono Publico Staircase connecting Komenského Avenue with
bylo postaveno na místě bývalé Rybářské fortny (branky) k „dobru veřejnému“
the Large Square was built at the place of the former Fishermen’s Gate for “the
v roce 1810 podle projektu vojenského stavitele Josefa Lauera. Schodiště osvětluje denní
benefit of the public” in 1810 according to the design of the military engineer Josef Lauer.
světlo přicházející okny tří tamborů zřízených nad třemi odpočívadly.
The staircase is illuminated by daylight coming through the windows of three turrets,
erected above the three landings.
Pěchotní kasárny byly postaveny v letech 1785–88. Rozsáhlý objekt tvoří čtyři velké budovy
The infantry barracks were built in 1785–88. The vast grounds consist of four large
spojené do obdélníku o rozměrech 163 x 67 metrů. Vnitřní nádvoří patřilo svou rozlohou
buildings connected into a rectangular shape stretching over an area of 163 x 67 meters.
k největším v tehdejší rakousko-uherské monarchii. Výstavba budovy byla součástí pře-
Thanks to its vast size the inner courtyard ranked among the largest in the then Austro-
stavby Hradce Králové ve vojenskou pevnost, kdy staré město bylo z rozhodnutí císaře
-Hungarian Empire. The construction of the buildings came under the project of converting
Josefa II. obklopeno mohutnými hradbami. Stavební práce probíhaly v letech 1765–1789.
Hradec Králové into a military stronghold, when on the order of Emperor Joseph II the
old town was surrounded by massive defensive walls. The construction work took place
in 1765–1789.
K dalšímu zastavení pokračujte schodištěm Bono Publico nahoru a na Velkém náměstí
For the next stop continue up the Bono publico Staircase and on the Large Square (Velké
odbočte doprava (cca 150 m).
náměstí) turn right (approx. 150 m).
Hlavní
nádraží
Main
Railway
Station
Gočárova
wc
wc
10
wc
9
12
13
wc
1
E
11
Velké
náměstí
6
7
8
5
2
LA
B
Procházkový okruh I. – HISTORICKÉ MĚSTO
Terminál hromadné
dopravy
Terminal of Public
Transport
44
3
ORLICE
HISTORICKÉ MĚSTO
SALON REPUBLIKY
PEVNOST
SOUČASNÁ ARCHITEKTURA
1. Radnice / Town Hall
2. Náměstí Jana Pavla II. / John Paul II Square
3. Bývalý pivovar / Former Brewery
4. Schodiště Bono publico / Bono Publico Staircase
5. Jezuitská kolej / Jesuit College
6. Galerie moderního umění / Gallery of Modern Art
7. Malé náměstí / Small Square
8. Mýtská ulice / Mýtská Street
9. Pomník L. J. Pospíšila / L. J. Pospíšil Monument
1. Velké náměstí 165, 500 01 Hradec Králové, +420 495 580 492
2. Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové, +420 495 534 482
3. Hala havního nádraží / Hall of the Railway Station
Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové, +420 972 341 670
10. Žižkovy sady / Žižka’s Park
11. Klicperovo divadlo / Klicpera’s Theatre
12. Na Hradě / At the Castle
13. Svatojánské náměstí / Svatojánské Square
Mapa / Map: GIS města Hradec Králové / GIS of the City of Hradec Králové
Texty / Texts: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Grafika / Design: Ing. Lenka Dušánková, Creatic s.r.o.
www.ic-hk.cz
www.hradeckralove.org
GPS: 50°12‘28.840“N, 15°49‘57.893“E
Walking Route I – HISTORICAL TOWN
5
>> GPS: 50°12‘32.474“N, 15°49‘58.550“E >> GPS: 50°12‘34.724“N, 15°50‘3.126“E
Jezuitská kolej / Jesuit College
Znak města / the emblem of the city
Biskupská rezidence / Episcopal Residence
Biskupská rezidence čp. 35 byla postavena v letech 1709–16, v roce 1777 bylo
její průčelí zvýšeno o druhé patro. Kamenný portál nad vchodem zdobí znak pátého
královéhradeckého biskupa Tobiáše Jana Beckera (1701–1710).
Původně renesanční měšťanský dům U Špuláků pochází z druhé poloviny 16. století,
v roce 1750 byl barokně upraven Františkem Kermerem. V domě se v roce 1859 narodil
František Ulrich, nejvýznamnější královéhradecký starosta (1895–1929). Na věži se zachovala korouhvička ve tvaru rakousko-uherské orlice.
Mariánský sloup – socha P. Marie / the Column dedicated to the Virgin Mary
Episcopal Residence No. 35 was built in 1709–16; in 1777 its frontage was
extended with the second floor. The stone portal above the entrance is decorated
with the emblem of the fifth Hradec Králové Bishop Tobiáš Jan Becker (1701–1710).
The originally Renaissance burgher house called “At Špulák‘s” dating back to the second
half of the 16th century was adapted in the Baroque style by František Kermer in 1750.
The house was the birthplace of František Ulrich (1895–1929), who later became the most
significant Mayor of Hradec Králové. A weather vane in the shape of an Austro-Hungarian
eagle can be seen on the top of the tower to these days.
The new Adalbertinum, the former Jesuit College, was built according to the design of
Pavel Ignác Bayer in 1671–1710 on the spot of former burgher houses. One of these
houses was in 1621 the birthplace of the historian Bohuslav Balbín. After the abolition
of the Jesuit Order in 1773 the college was used as military barracks and later it housed
a grammar school, where the dramatist V. K. Klicpera used to teach and many important
personalities studied, such as the dramatist J. K. Tyl, the composer F. Škroup, the historian
V. V. Tomek, the writers A. Jirásek and K. Čapek as well as many others.
The Column dedicated to the Virgin Mary was made in 1715–17 probably by Jan Křtitel
Bulla and it carries the oldest depiction of the current emblem of the city – the Czech lion
holding the letter G. For the next stop continue straight on to the Church of the Assumption
of the Virgin Mary and then cross to the other side of the square (approx. 150 m).
Nové Adalbertinum, bývalá jezuitská kolej, bylo postaveno v letech 1671–1710 podle
návrhu Pavla Ignáce Bayera. V jednom z měšťanských domů, které zde původně stály, se
roku 1621 narodil historik Bohuslav Balbín. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 zde
byly kasárny a sídlilo zde gymnázium, kde působil i dramatik V. K. Klicpera a kde studovala
řada významných osobností, např. dramatik J. K. Tyl, skladatel F. Škroup, historik V. V.
Tomek, spisovatelé A. Jirásek, K. Čapek a mnoho dalších.
Mariánský sloup byl postaven v letech 1715–17 patrně Janem Křtitelem Bullou a zdobí
jej i nejstarší vyobrazení současného znaku města – českého lva držící písmeno G.
K dalšímu zastavení pokračujte dál ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie a poté přejděte
na protější stranu náměstí (cca 150 m).
Hlavní
nádraží
Main
Railway
Station
Gočárova
wc
wc
10
wc
9
12
13
wc
1
E
11
Velké
náměstí
6
7
8
55
2
LA
B
Procházkový okruh I. – HISTORICKÉ MĚSTO
Terminál hromadné
dopravy
Terminal of Public
Transport
4
3
ORLICE
HISTORICKÉ MĚSTO
SALON REPUBLIKY
PEVNOST
SOUČASNÁ ARCHITEKTURA
1. Radnice / Town Hall
2. Náměstí Jana Pavla II. / John Paul II Square
3. Bývalý pivovar / Former Brewery
4. Schodiště Bono publico / Bono Publico Staircase
5. Jezuitská kolej / Jesuit College
6. Galerie moderního umění / Gallery of Modern Art
7. Malé náměstí / Small Square
8. Mýtská ulice / Mýtská Street
9. Pomník L. J. Pospíšila / L. J. Pospíšil Monument
1. Velké náměstí 165, 500 01 Hradec Králové, +420 495 580 492
2. Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové, +420 495 534 482
3. Hala havního nádraží / Hall of the Railway Station
Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové, +420 972 341 670
10. Žižkovy sady / Žižka’s Park
11. Klicperovo divadlo / Klicpera’s Theatre
12. Na Hradě / At the Castle
13. Svatojánské náměstí / Svatojánské Square
Mapa / Map: GIS města Hradec Králové / GIS of the City of Hradec Králové
Texty / Texts: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Grafika / Design: Ing. Lenka Dušánková, Creatic s.r.o.
www.ic-hk.cz
www.hradeckralove.org
GPS: 50°12‘32.474“N, 15°49‘58.550“E
Walking Route I – HISTORICAL TOWN
6
>> GPS: 50°12‘34.724“N, 15°50‘3.126“E >> GPS: 50°12‘36.678“N, 15°50‘9.311“E
Galerie moderního umění / Gallery of Modern Art
Původní zástavba na místě galerie /
the original buildings on the spot of gallery
Kostel Nanebevzetí P. Marie a býv. věž Kropáčka /
the Church of the Assumption of the Virgin Mary with the Water Tower
Původní domy na místě hotelu U Zlatého beránka /
the original houses on the spot of Golden Lamb Hotel
Galerie moderního umění sídlí v objektu bývalého Záložního úvěrního ústavu,
který byl postaven v letech 1911–12 podle návrhu architekta Osvalda Polívky.
Vstupní portál zdobí plastiky Vědy a Přírody od Ladislava Šalouna.
Sousední dům čp. 141 (dříve obchodní dům Václava Špalka) byl realizován v letech
1910–11 podle návrhů Vladimíra Fultnera a Oldřicha Lisky. Projekt, který spolu se sousedním domem čp. 139–140 porušil svou výškou horizontální linii severní strany Velkého
náměstí, se v době vzniku setkal s velkou kritikou občanů i odborníků.
Schodiště postavené na místě zbořené vodárenské pozdně gotické věže zvané Kropáčka
v letech 1909–10 navrhl architekt Josef Gočár. Odvážným kompozičním řešením i použitou
technikou armovaného betonu stavba zcela předběhla svou dobu.
Pseudobarokní dům čp. 30, dříve vyhlášený hotel U Zlatého beránka, navrhl na počátku
20. století architekt Rudolf Němec.
The Gallery of Modern Art is located in the building of the former Credit-Saving
Institute, which was built in 1911–12 according to the design of the architect
Osvald Polívka. The front portal is decorated with the sculptures of Science and Nature
by Ladislav Šaloun.
The neighbouring House No. 141 (originally the Václav Špalek Department Store) was
constructed in 1910–11 according to the designs of Vladimír Fultner and Oldřich Liska.
The project, which together with the adjoining House No. 139–140 disrupted, due to its
height, the horizontal line of the northern side of the Large Square, faced many negative
responses from both the public and experts at the time of its creation.
The Jesuit Baroque Church of the Assumption of the Virgin Mary was built according to
the plans of Carlo Lurago in 1654–66. The towers were erected in 1857, and the interior
was rearranged several times, most noticeably in 1903–4 and 1941–5.
The staircase built in 1909–10 on the spot of the demolished Late Gothic Kropáčka Water
Tower was designed by the architect Josef Gočár. With the daring composition design of
the structure together with the technique of using reinforced concrete, this staircase was
well ahead of its time. Pseudo-Baroque House No. 30, formerly the renowned Golden
Lamb Hotel, was designed by the architect Rudolf Němec in the early 20th century.
K dalšímu zastavení pokračujte směrem na Malé náměstí (cca 150 m).
For the next stop continue towards Small Square (Malé náměstí) (approx. 150 m).
Barokní jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven v letech 1654–66 podle
návrhu Carlo Luraga. Věže byly vztyčeny až v roce 1857, interiér byl několikrát obnovován,
nejvýrazněji v letech 1903–4 a 1941–5.
Hlavní
nádraží
Main
Railway
Station
Gočárova
wc
wc
10
wc
9
12
13
wc
1
E
11
Velké
náměstí
66
7
8
5
2
LA
B
Procházkový okruh I. – HISTORICKÉ MĚSTO
Terminál hromadné
dopravy
Terminal of Public
Transport
4
3
ORLICE
HISTORICKÉ MĚSTO
SALON REPUBLIKY
PEVNOST
SOUČASNÁ ARCHITEKTURA
1. Radnice / Town Hall
2. Náměstí Jana Pavla II. / John Paul II Square
3. Bývalý pivovar / Former Brewery
4. Schodiště Bono publico / Bono Publico Staircase
5. Jezuitská kolej / Jesuit College
6. Galerie moderního umění / Gallery of Modern Art
7. Malé náměstí / Small Square
8. Mýtská ulice / Mýtská Street
9. Pomník L. J. Pospíšila / L. J. Pospíšil Monument
1. Velké náměstí 165, 500 01 Hradec Králové, +420 495 580 492
2. Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové, +420 495 534 482
3. Hala havního nádraží / Hall of the Railway Station
Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové, +420 972 341 670
10. Žižkovy sady / Žižka’s Park
11. Klicperovo divadlo / Klicpera’s Theatre
12. Na Hradě / At the Castle
13. Svatojánské náměstí / Svatojánské Square
Mapa / Map: GIS města Hradec Králové / GIS of the City of Hradec Králové
Texty / Texts: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Grafika / Design: Ing. Lenka Dušánková, Creatic s.r.o.
www.ic-hk.cz
www.hradeckralove.org
GPS: 50°12‘34.724“N, 15°50‘3.126“E
Walking Route I – HISTORICAL TOWN
7
>> GPS: 50°12‘36.678“N, 15°50‘9.311“E >> GPS: 50°12‘36.599“N, 15°50‘17.129“E
Malé náměstí / Small Square
Bývalá nová radnice /
the former New Town Hall
Severní část Malého náměstí ve 30. letech 20. století /
northern part of Small Square in the 1930s
Nárožní dům čp. 129 s barokní fasádou zdobí renesanční sgrafito s námětem
Naděje ze Zjevení sv. Jana. Zdejší koloniální obchod a osud jeho majitele se stal
námětem románu Ignáta Herrmanna U snědeného krámu. Mramorová deska z roku 1892
připomíná pobyt dramatika V. K. Klicpery.
Původně gotický dům čp. 111 z počátku 16. století byl klasicistně přestavěn v letech
1780–90. Latinský nápis připomíná, že dům vyhořel při vpádu Prusů v roce 1762.
V klasicistním domě čp. 120 byla v roce 1842 založena C. k. dvorní továrna hudebních
nástrojů firmy V. F. Červený a synové, jejíž výrobky byly známy v mnoha zemích světa.
Kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého /
a fountain with the statue of St. John of Nepomuk
Corner House No. 129 with a Baroque façade is decorated with Renaissance sgraffiti depicting Hope from the Revelation of St. John. The local general store and the
fate of its owner was the topic of the novel “The Eaten out Shop” by Ignát Herrmann. The
marble plaque of 1892 honours the fact that the dramatist V. K. Klicpera used to live here.
Originally built in the Gothic style in the early 16th century, House No. 111 was rebuilt in
the Classicist style in 1780–90. A Latin inscription commemorates the event when the
house burnt out during the Prussian invasion in 1762.
Classicist House No. 120 is the place, where an Imperial and Royal Company called V.
F. Červený & Sons was founded in 1842. It produced musical instruments, which were
known throughout many countries of the world.
New Town Hall No. 124–125 is a result of the mid 19th century Classicist reconstruction
of the original Renaissance houses. In 1868 municipal offices were moved here from
Town Hall No. 1. Originally Renaissance House No. 126 from the second half of the 16th
century, reconstructed in the Classicist style, used to be the renowned “Golden Eagle
Pub”, where among others the dramatist Václav Kliment Klicpera directed his theatrical
performances. Now it is a studio stage of Klicpera’s Theatre. In the middle of the square
stands a fountain, which is decorated with a copy of the original sculpture of St. John
of Nepomuk from 1772.
For the next stop continue down Mýtská Street (approx. 150 m).
Nová radnice čp. 124–125 vznikla v polovině 19. století klasicistní přestavbou původních
renesančních domů. V roce 1868 sem byly z radnice čp. 1 přestěhovány městské úřady.
V klasicistně přestavěném renesančním domě čp. 126 z druhé poloviny 16. století býval
proslulý hostinec U Zlatého orla, v jehož sále režíroval svá divadelní představení i dramatik
Václav Kliment Klicpera. Nyní je zde studiová scéna Klicperova divadla.
Uprostřed náměstí stojí kašna, kterou zdobí kopie původní plastiky sv. Jana Nepomuckého z roku 1772.
K dalšímu zastavení pokračujte směrem dolů ulicí Mýtskou (cca 150 m).
Hlavní
nádraží
Main
Railway
Station
Gočárova
wc
wc
10
wc
9
12
13
wc
1
E
11
Velké
náměstí
6
77
8
5
2
LA
B
Procházkový okruh I. – HISTORICKÉ MĚSTO
Terminál hromadné
dopravy
Terminal of Public
Transport
4
3
ORLICE
HISTORICKÉ MĚSTO
SALON REPUBLIKY
PEVNOST
SOUČASNÁ ARCHITEKTURA
1. Radnice / Town Hall
2. Náměstí Jana Pavla II. / John Paul II Square
3. Bývalý pivovar / Former Brewery
4. Schodiště Bono publico / Bono Publico Staircase
5. Jezuitská kolej / Jesuit College
6. Galerie moderního umění / Gallery of Modern Art
7. Malé náměstí / Small Square
8. Mýtská ulice / Mýtská Street
9. Pomník L. J. Pospíšila / L. J. Pospíšil Monument
1. Velké náměstí 165, 500 01 Hradec Králové, +420 495 580 492
2. Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové, +420 495 534 482
3. Hala havního nádraží / Hall of the Railway Station
Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové, +420 972 341 670
10. Žižkovy sady / Žižka’s Park
11. Klicperovo divadlo / Klicpera’s Theatre
12. Na Hradě / At the Castle
13. Svatojánské náměstí / Svatojánské Square
Mapa / Map: GIS města Hradec Králové / GIS of the City of Hradec Králové
Texty / Texts: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Grafika / Design: Ing. Lenka Dušánková, Creatic s.r.o.
www.ic-hk.cz
www.hradeckralove.org
GPS: 50°12‘36.678“N, 15°50‘9.311“E
Walking Route I – HISTORICAL TOWN
8
Mýtská (Slezská) brána / Mýtská (Silesian) Town Gate
>> GPS: 50°12‘36.599“N, 15°50‘17.129“E >> GPS: 50°12‘40.563“N, 15°50‘15.053“E
Mýtská ulice / Mýtská Street
Českobratrský evangelický kostel / the Evangelical Church of Czech Brethren
V Mýtské ulici mezi domy čp. 2 a čp. 126 stávala pozdně gotická městská Slezská
brána z konce 15. století, která byla zbořena v roce 1873.
Pozdně barokní dům čp. 219 byl postaven v letech 1787–1797 jako sídlo pevnostního
ženijního ředitelství. Říkalo se zde také U generála, protože i po zrušení pevnosti zde až
do roku 1945 bydleli posádkoví velitelé.
Krajský soud / the Regional Court
In Mýtska Street between Houses No. 2 and No. 126 there once stood the Late
Gothic Silesian Town Gate from the late 15th century, which was pulled down
in 1873. Late Baroque House No. 219 was built in 1787–1797 as the seat of the Corps
Headquarters. This place was known as “At the Generals’”, because even after the abolishment of the military stronghold commanders of the garrison still resided there until
1945.
The Evangelical Church of Czech Brethren with a parsonage was built in 1911–1912
according to the design of the architects Oldřich Liska and Josef Fňouk. In the garden
stands a monument of Jan Hus by Josef Bílek.
The building of the Regional Court was constructed on the plot of the former stronghold
cavalier of a pentagonal ground shape, which was preserved in the design of the architect
Václav Rejchl. The court building was officially opened in 1934, and a prison located in
the back wing was completed one year later. The frontage is decorated with sculptures
of Law and Justice made by the sculptor Josef Bílek.
Českobratrský evangelický kostel s farou byl postaven v letech 1911–1912 podle návrhu
architektů Oldřicha Lisky a Josefa Fňouka. V zahradě stojí pomník Jana Husa od Josefa
Bílka.
Budova Krajského soudu byla postavena na pozemku bývalého pevnostního kavalíru, jehož
pětiúhelníkový půdorys zachoval v projektu i architekt Václav Rejchl. Soudní budova byla
slavnostně otevřena v roce 1934, vazební věznice v zadním traktu o rok později. Průčelí
zdobí plastiky Práva a Spravedlnosti od Josefa Bílka.
K dalšímu zastavení pokračujte podél třídy Československé armády směrem k parku For the next stop continue along Československé armády Avenue towards the park
(cca 100 m).
(approx. 100 m).
Hlavní
nádraží
Main
Railway
Station
Gočárova
wc
wc
10
wc
9
12
13
wc
1
E
11
Velké
náměstí
6
7
88
5
2
LA
B
Procházkový okruh I. – HISTORICKÉ MĚSTO
Terminál hromadné
dopravy
Terminal of Public
Transport
4
3
ORLICE
HISTORICKÉ MĚSTO
SALON REPUBLIKY
PEVNOST
SOUČASNÁ ARCHITEKTURA
1. Radnice / Town Hall
2. Náměstí Jana Pavla II. / John Paul II Square
3. Bývalý pivovar / Former Brewery
4. Schodiště Bono publico / Bono Publico Staircase
5. Jezuitská kolej / Jesuit College
6. Galerie moderního umění / Gallery of Modern Art
7. Malé náměstí / Small Square
8. Mýtská ulice / Mýtská Street
9. Pomník L. J. Pospíšila / L. J. Pospíšil Monument
1. Velké náměstí 165, 500 01 Hradec Králové, +420 495 580 492
2. Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové, +420 495 534 482
3. Hala havního nádraží / Hall of the Railway Station
Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové, +420 972 341 670
10. Žižkovy sady / Žižka’s Park
11. Klicperovo divadlo / Klicpera’s Theatre
12. Na Hradě / At the Castle
13. Svatojánské náměstí / Svatojánské Square
Mapa / Map: GIS města Hradec Králové / GIS of the City of Hradec Králové
Texty / Texts: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Grafika / Design: Ing. Lenka Dušánková, Creatic s.r.o.
www.ic-hk.cz
www.hradeckralove.org
GPS: 50°12‘36.599“N, 15°50‘17.129“E
Walking Route I – HISTORICAL TOWN
9
>> GPS: 50°12‘40.563“N, 15°50‘15.053“E >> GPS: 50°12‘42.083“N, 15°50‘2.266“E
Pomník L. J. Pospíšila / L. J. Pospíšil Monument
Škola pro umělecké zámečnictví / the artistic metal work school
Okresní a finanční úřady / the District and Revenue Authorities
Pospíšilova třída se synagogou / Pospíšilova Avenue with the Synagogue
Sochu náměstka starosty Ladislava Jana Pospíšila vytvořil v roce 1933 Josef
Škoda. Na podstavci, který navrhl architekt Václav Rejchl, je nápis „Ladislav Jan
Pospíšil, osvoboditel města z pout hradebních“. Pomník byl postaven v místě, kde bylo
4. října 1884 slavnostně zahájeno boření hradeb vojenské josefínské pevnosti.
Budova školy pro umělecké zámečnictví (nyní Hotelová škola) byla postavena v letech
1892–93 podle projektu Tomáše Suhrady.
The statue of the Deputy Mayor Ladislav Jan Pospíšil was created by Josef
Škoda in 1933. The base, which was designed by the architect Václav Rejchl,
bears the inscription „Ladislav Jan Pospíšil, Liberator of the City from the Manacles of the
Ramparts“. The monument was unveiled at the spot, where the demolition of the walls
of Emperor Joseph’s fortification system was officially commenced on October 4, 1884.
The building of the artistic metal work school (currently the Secondary Hotel School)
was built according to the plan of Tomáš Suhrada in 1892–93.
Nárožní budova čp 395 byla Židovskou synagogou. Objekt, který v maurském slohu
navrhl architekt Václav Weinzettel, byl postaven v roce 1905. V průčelí je hebrejský nápis
„V příbytek Boží jsme chodívali pospolu“.
Konstruktivistická budova, kde nyní sídlí Magistrát města Hradce Králové, byla realizována v letech 1932–36 podle projektu architekta Josefa Gočára jako sídlo Okresních
a finančních úřadů. Objekt na půdorysu ve tvaru symbolického písmene H tvořily dvě
téměř identické samostatné budovy. Společný vchod zdobí pískovcový reliéf českého lva
a čtyři ocelové stožáry pro vlajkovou výzdobu.
Corner Building No. 395 used to be a Jewish Synagogue. The Moorish style building
designed by the architect Václav Weinzettel was completed in 1905. The frontage reveals
a Hebrew inscription „Together we went to the House of the Lord“.
A constructivist building, today’s seat of the Municipal Council of Hradec Králové, was
designed by the architect Josef Gočár and constructed in 1932–36 as the seat of District
and Revenue Authorities. The structure of the symbolic letter H ground plan consisted of
two almost identical buildings. The common entrance is embellished with a sandstone
relief of the Czech lion and four steel flagpoles.
For the next stop continue through the whole park along the city walls and past the fountain (approx. 350 m).
K dalšímu zastavení pokračujte celým parkem podél hradeb až za fontánu (cca 350 m).
Hlavní
nádraží
Main
Railway
Station
Gočárova
wc
wc
10
wc
99
12
13
wc
1
E
11
Velké
náměstí
6
7
8
5
2
LA
B
Procházkový okruh I. – HISTORICKÉ MĚSTO
Terminál hromadné
dopravy
Terminal of Public
Transport
4
3
ORLICE
HISTORICKÉ MĚSTO
SALON REPUBLIKY
PEVNOST
SOUČASNÁ ARCHITEKTURA
1. Radnice / Town Hall
2. Náměstí Jana Pavla II. / John Paul II Square
3. Bývalý pivovar / Former Brewery
4. Schodiště Bono publico / Bono Publico Staircase
5. Jezuitská kolej / Jesuit College
6. Galerie moderního umění / Gallery of Modern Art
7. Malé náměstí / Small Square
8. Mýtská ulice / Mýtská Street
9. Pomník L. J. Pospíšila / L. J. Pospíšil Monument
1. Velké náměstí 165, 500 01 Hradec Králové, +420 495 580 492
2. Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové, +420 495 534 482
3. Hala havního nádraží / Hall of the Railway Station
Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové, +420 972 341 670
10. Žižkovy sady / Žižka’s Park
11. Klicperovo divadlo / Klicpera’s Theatre
12. Na Hradě / At the Castle
13. Svatojánské náměstí / Svatojánské Square
Mapa / Map: GIS města Hradec Králové / GIS of the City of Hradec Králové
Texty / Texts: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Grafika / Design: Ing. Lenka Dušánková, Creatic s.r.o.
www.ic-hk.cz
www.hradeckralove.org
GPS: 50°12‘40.563“N, 15°50‘15.053“E
Walking Route I – HISTORICAL TOWN
10
>> GPS: 50°12‘42.083“N, 15°50‘2.266“E >> GPS: 50°12‘38.129“N, 15°50‘1.840“E
Žižkovy sady / Žižka’s Park
Park Žižkovy sady / Žižka’s Park
Park Žižkovy sady byl založen v letech 1905–6 na místě bývalého vojenského cvičiště.
Žižka’s Park was founded on the spot of the former military exercise ground in 1905–6.
Parkové úpravy na rozloze tři a půl hektaru navrhl pražský zahradní architekt František
The landscape design over the three and a half hectares of the park is the work of Prague
Thomayer.
landscape architect František Thomayer.
Pomník Jana Žižky pochází z roku 1971 a jeho autory jsou sochaři Jiří Dušek a Jan Hejtman.
The Jan Žižka Monument, which dates back to 1971, was created by the sculptors Jiří
Dušek and Jan Hejtman.
K dalšímu zastavení pokračujte chodníkem na hradby a dále přes letní scénu Klicperova
For the next stop continue up the pavement to the city walls and then across the outdoor
divadla na křižovatku ulic Dlouhá a Klicperova (cca 150 m).
stage of the Klicpera Theatre to the junction of Dlouhá and Klicperova Streets
(approx. 150 m).
Hlavní
nádraží
Main
Railway
Station
Gočárova
wc
wc
10
10
wc
9
12
13
wc
1
E
11
Velké
náměstí
6
7
8
5
2
LA
B
Procházkový okruh I. – HISTORICKÉ MĚSTO
Terminál hromadné
dopravy
Terminal of Public
Transport
4
3
ORLICE
HISTORICKÉ MĚSTO
SALON REPUBLIKY
PEVNOST
SOUČASNÁ ARCHITEKTURA
1. Radnice / Town Hall
2. Náměstí Jana Pavla II. / John Paul II Square
3. Bývalý pivovar / Former Brewery
4. Schodiště Bono publico / Bono Publico Staircase
5. Jezuitská kolej / Jesuit College
6. Galerie moderního umění / Gallery of Modern Art
7. Malé náměstí / Small Square
8. Mýtská ulice / Mýtská Street
9. Pomník L. J. Pospíšila / L. J. Pospíšil Monument
1. Velké náměstí 165, 500 01 Hradec Králové, +420 495 580 492
2. Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové, +420 495 534 482
3. Hala havního nádraží / Hall of the Railway Station
Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové, +420 972 341 670
10. Žižkovy sady / Žižka’s Park
11. Klicperovo divadlo / Klicpera’s Theatre
12. Na Hradě / At the Castle
13. Svatojánské náměstí / Svatojánské Square
Mapa / Map: GIS města Hradec Králové / GIS of the City of Hradec Králové
Texty / Texts: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Grafika / Design: Ing. Lenka Dušánková, Creatic s.r.o.
www.ic-hk.cz
www.hradeckralove.org
GPS: 50°12‘42.083“N, 15°50‘2.266“E
Walking Route I – HISTORICAL TOWN
11
>> GPS: 50°12‘38.129“N, 15°50‘1.840“E >> GPS: 50°12‘38.186“N, 15°49‘55.365“E
Klicperovo divadlo / Klicpera’s Theatre
Klicperovo divadlo / Klicpera´s Theatre
Záložní úvěrový ústav / the Credit-Saving Institute
Nárožní dům čp. 96 / the corner house No. 96
Budova Klicperova divadla byla postavena v roce 1885 na místě domu velitele
The building of Klicpera’s Theatre was constructed in 1885 at the place of the
vojenské pevnosti a později všeobecné nemocnice podle projektu architekta
residence of the military stronghold commander and the later general hospital
a stavitele Viktora Weinhengsta. V dalších letech byla mnohokrát přestavována, největšími
according to the design of the architect and builder Viktor Weinhengst. In years to come
úpravami prošla v 90. letech minulého století.
it was reconstructed several times with the largest adaptations having been implemented
in the 1990s.
Nárožní dům čp. 177 byl navržen jako sídlo Záložního úvěrního ústavu. Budovu projek-
Corner House No. 177 was designed as the seat of the Credit-Saving Institute by the
toval pražský architekt Václav Nekvasil, jehož stavební firma dům v letech 1903–4 také
Prague architect Václav Nekvasil, whose construction company erected the building in
postavila. Později zde sídlil berní úřad a v letech 1939–2013 městská knihovna.
1903–4. Later, a revenue authority had its offices there and in 1939 to 2013 it served as
a municipal library.
K dalšímu zastavení pokračujte směrem vlevo ulicí Dlouhou na křižovatku s ulicí Zieglerova
For the next stop continue to the left along Dlouhá Street to the junction with Zieglerova
(cca 150 m).
Street (approx. 150 m).
Hlavní
nádraží
Main
Railway
Station
Gočárova
wc
wc
10
wc
9
12
13
wc
1
E
11
11
Velké
náměstí
6
7
8
5
2
LA
B
Procházkový okruh I. – HISTORICKÉ MĚSTO
Terminál hromadné
dopravy
Terminal of Public
Transport
4
3
ORLICE
HISTORICKÉ MĚSTO
SALON REPUBLIKY
PEVNOST
SOUČASNÁ ARCHITEKTURA
1. Radnice / Town Hall
2. Náměstí Jana Pavla II. / John Paul II Square
3. Bývalý pivovar / Former Brewery
4. Schodiště Bono publico / Bono Publico Staircase
5. Jezuitská kolej / Jesuit College
6. Galerie moderního umění / Gallery of Modern Art
7. Malé náměstí / Small Square
8. Mýtská ulice / Mýtská Street
9. Pomník L. J. Pospíšila / L. J. Pospíšil Monument
1. Velké náměstí 165, 500 01 Hradec Králové, +420 495 580 492
2. Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové, +420 495 534 482
3. Hala havního nádraží / Hall of the Railway Station
Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové, +420 972 341 670
10. Žižkovy sady / Žižka’s Park
11. Klicperovo divadlo / Klicpera’s Theatre
12. Na Hradě / At the Castle
13. Svatojánské náměstí / Svatojánské Square
Mapa / Map: GIS města Hradec Králové / GIS of the City of Hradec Králové
Texty / Texts: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Grafika / Design: Ing. Lenka Dušánková, Creatic s.r.o.
www.ic-hk.cz
www.hradeckralove.org
GPS: 50°12‘38.129“N, 15°50‘1.840“E
Walking Route I – HISTORICAL TOWN
12
Biskupský seminář / the Episcopal Seminary
>> GPS: 50°12‘38.186“N, 15°49‘55.365“E >> GPS: 50°12‘35.669“N, 15°49‘51.956“E
Na Hradě / At the Castle
Kostel sv. Jana Nepomuckého / the Church of St. John of Nepomuk
Původně biskupský seminář s kostelem sv. Jana Nepomuckého byl postaven
v letech 1709–14 stavitelem Vojtěchem Schneiderem. V letech 1769, 1790 a 1805
byl seminář zvětšen o nová křídla. Kostel je jednoduchou barokní stavbou ve tvaru latinského kříže o délce 20 metrů, šířce 13 metrů a výšce 15 metrů. Interiér vyzdobili v roce
1887 nástěnnými malbami mniši z emauzského kláštera v Praze. Součástí areálu je renesanční purkrabský dům pocházející z let 1585–86, upraven zčásti barokně kolem roku
1720. Klenutá síň purkrabského domu byla zřejmě součástí královského hradu, který zde
byl postaven ve 13. století a ve 14. století sloužil jako sídlo českých královen Elišky Rejčky
a Elišky Pomořanské. Celý hradní areál byl zbourán husity v roce 1423 a jeho zbytky definitivně zanikly ve druhé polovině 18. století při přestavbě města ve vojenskou pevnost.
Učitelský ústav / a Teachers’ Institute
The former Episcopal Seminary with the Church of St. John of Nepomuk was
built in 1709 –14 by master builder Vojtěch Schneider. In 1769, 1790 and 1805 the
seminary was extended with new wings. The Church is a single-nave Baroque structure
in the shape of a Latin cross which is 20 meters in length, 13 meters in width and 15 meters in height. The interior wall paintings were made by monks from the Prague Emmaus
Monastery in 1887. The grounds include a Renaissance burgrave house dating back to
1585–86, which was partially adapted in the Baroque style around 1720. The vaulted hall
of the burgrave house was probably a part of the royal castle, which had been erected
there in the 14th century and in the 15th century it had been used as a seat of the Czech
Queens – Elizabeth Richeza and Elizabeth of Pomerania. The whole castle complex was
demolished by Hussite troops in 1423 and its remnants definitively disappeared in the
second half of the 18th century during the conversion of the city to the military stronghold.
The Late Empire style House No. 230, which was built on the spot of the former municipal
granary in 1852–53, served mainly for teaching activities. Throughout the years it used
to be a seat of a Teachers’ Institute, a Lyceum and a Girls’ Grammar School.
Na místě pozdně empírového domu čp. 230, postaveného v letech 1852–53, stával obecní
špejchar. Nová budova sloužila především školství. Postupně zde sídlily učitelský ústav,
lyceum a dívčí gymnázium.
K poslednímu zastavení pokračujte ulicí Zieglerova až na náměstí a přejděte na protější
stranu (cca 150 m).
For the last stop continue along Zieglerova Street as far as the square and cross to the
other side (approx. 150 m).
Hlavní
nádraží
Main
Railway
Station
Gočárova
wc
wc
10
wc
9
12
12
13
wc
1
E
11
Velké
náměstí
6
7
8
5
2
LA
B
Procházkový okruh I. – HISTORICKÉ MĚSTO
Terminál hromadné
dopravy
Terminal of Public
Transport
4
3
ORLICE
HISTORICKÉ MĚSTO
SALON REPUBLIKY
PEVNOST
SOUČASNÁ ARCHITEKTURA
1. Radnice / Town Hall
2. Náměstí Jana Pavla II. / John Paul II Square
3. Bývalý pivovar / Former Brewery
4. Schodiště Bono publico / Bono Publico Staircase
5. Jezuitská kolej / Jesuit College
6. Galerie moderního umění / Gallery of Modern Art
7. Malé náměstí / Small Square
8. Mýtská ulice / Mýtská Street
9. Pomník L. J. Pospíšila / L. J. Pospíšil Monument
1. Velké náměstí 165, 500 01 Hradec Králové, +420 495 580 492
2. Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové, +420 495 534 482
3. Hala havního nádraží / Hall of the Railway Station
Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové, +420 972 341 670
10. Žižkovy sady / Žižka’s Park
11. Klicperovo divadlo / Klicpera’s Theatre
12. Na Hradě / At the Castle
13. Svatojánské náměstí / Svatojánské Square
Mapa / Map: GIS města Hradec Králové / GIS of the City of Hradec Králové
Texty / Texts: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Grafika / Design: Ing. Lenka Dušánková, Creatic s.r.o.
www.ic-hk.cz
www.hradeckralove.org
GPS: 50°12‘38.186“N, 15°49‘55.365“E
Walking Route I – HISTORICAL TOWN
13
>> GPS: 50°12‘35.669“N, 15°49‘51.956“E
Svatojánské náměstí / Svatojánské Square
Stavební práce na Svatojánském náměstí kolem roku 1909 /
construction works on Svatojánské Square around 1909
Západní část náměstí s Pražskou bránou v roce 1866 /
western part of the square with the Prague Gate in 1866
Původně gotický dům čp. 85 U Glauerů (vlevo) byl renesančně přestavěn v polovině 16. století. V roce 1782 se zde narodil kněz a buditel Josef Liboslav Ziegler,
jehož připomíná pamětní deska z roku 1882.
Městská Pražská brána / Prague Gate
Originally built in the Gothic style, House No. 85 “At Glauers” (to the left) was
reconstructed in the Renaissance style in the mid 16th century. In 1782 Josef
Liboslav Ziegler, later to become a priest and national revivalist, was born here, which is
commemorated with a plaque from 1882.
On the spot of the opposite House No. 163 there used to be an originally Gothic building,
later adapted in the Renaissance style. Then in 1911–12 it was reconstructed in the
Pseudo-Baroque style from the design of the architect Rudolf Němec. The recess displays
a statue of St. John of Nepomuk from 1774.
Art Nouveau House No. 169–171 was erected in 1909 on the spot of three structures,
which were owned by the entrepreneur Antonín Hanuš. The author of the project was the
architect Vladimír Fultner.
In V Kopečku Street between Houses Nos. 79 and 81 there used to stand a Renaissance
town gate, called Prague Gate, from the second half of the 16th century, which was
demolished in 1875.
Na místě protějšího domu čp. 163 stával původně gotický a renesanční dům. Ten byl však
v letech 1911–12 přestavěn podle projektu architekta Rudolfa Němce v pseudobarokním
stylu. Ve výklenku stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1774.
Secesní dům čp. 169 –171 byl postaven v roce 1909 na místě tří domů, které patřily
podnikateli Antonínu Hanušovi. Autorem projektu byl architekt Vladimír Fultner.
V ulici V Kopečku mezi domy čp. 79 a 81 stávala renesanční městská Pražská brána
z druhé poloviny 16. století, která byla zbořena v roce 1875.
Here your walk comes to an end.
Zde naše procházka končí.
Hlavní
nádraží
Main
Railway
Station
Gočárova
wc
wc
10
wc
9
12
13
13
wc
1
E
11
Velké
náměstí
6
7
8
5
2
LA
B
Procházkový okruh I. – HISTORICKÉ MĚSTO
Terminál hromadné
dopravy
Terminal of Public
Transport
4
3
ORLICE
HISTORICKÉ MĚSTO
SALON REPUBLIKY
PEVNOST
SOUČASNÁ ARCHITEKTURA
1. Radnice / Town Hall
2. Náměstí Jana Pavla II. / John Paul II Square
3. Bývalý pivovar / Former Brewery
4. Schodiště Bono publico / Bono Publico Staircase
5. Jezuitská kolej / Jesuit College
6. Galerie moderního umění / Gallery of Modern Art
7. Malé náměstí / Small Square
8. Mýtská ulice / Mýtská Street
9. Pomník L. J. Pospíšila / L. J. Pospíšil Monument
1. Velké náměstí 165, 500 01 Hradec Králové, +420 495 580 492
2. Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové, +420 495 534 482
3. Hala havního nádraží / Hall of the Railway Station
Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové, +420 972 341 670
10. Žižkovy sady / Žižka’s Park
11. Klicperovo divadlo / Klicpera’s Theatre
12. Na Hradě / At the Castle
13. Svatojánské náměstí / Svatojánské Square
Mapa / Map: GIS města Hradec Králové / GIS of the City of Hradec Králové
Texty / Texts: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Grafika / Design: Ing. Lenka Dušánková, Creatic s.r.o.
www.ic-hk.cz
www.hradeckralove.org

Podobné dokumenty

Procházkový okruh II - Salon republiky

Procházkový okruh II - Salon republiky personality of Czech modern architecture. Kotěra designed not only the building, which was the first monumental structure of modern architecture in Hradec Králové, but also its original interior fi...

Více

Turistická stezka Nový Bydžov

Turistická stezka Nový Bydžov Výchozím bodem trasy je velkoplošná tabule s plánem města v parku u gotického kostela sv. Vavřince (1). Od kostela sv. Vavřince se vydáme ulicí J. A. Komenského k novogotické radnici (2) v západní ...

Více

pro děti a jejich rodiče

pro děti a jejich rodiče … husitský hejtman Jan Žižka byl roku 1424 pochován v katedrále sv. Ducha? … v kapli biskupské rezidence byl vysvěcen na kněze Josef Dobrovský? … bitva na nedalekém Chlumu v roce 1866 byla 2. nejvě...

Více

Opakování fyziky ze 6. a 7. třídy pro začínající studenty GJN

Opakování fyziky ze 6. a 7. třídy pro začínající studenty GJN FYZIKA motto: Jay Orear : „Fyzika je to, čím se fyzikové zabývají dlouho do noci.“ Přesná definice, která by nám řekla, co do fyziky patří a co ne, neexistuje. Hrubý obrázek o tom ale získáte v ho...

Více

zde - Královská věnná města

zde - Královská věnná města Renesanční zvonice 72 m vysoká, byla dokončena v roce 1589 a sloužila městu jako strážní a požární věž. Její jméno je odvozeno od použitého stavebního kamene, který má světlou barvu. Ukrývá třetí n...

Více

Hradec Králové

Hradec Králové Museum of Eastern Bohemia - The only national cultural heritage site in Hradec Králové, designed by Jan Kotěra, dating back to 1909-1912 - Displaying three town models from various eras and other i...

Více

Živá učebnice architektury

Živá učebnice architektury 10 zavolejte nám na tel.: 495 075 024 nebo napište na e-mail: [email protected]

Více

Duchovní význam místa a Národní divadlo Katedra urbanismu a

Duchovní význam místa a Národní divadlo Katedra urbanismu a rooted in the priceless historic memory and uniqueness (regions of national remembrance). Significant example for this can be a view of the foundations of the National Theater in Prague, where the ...

Více