ZÁŘÍ

Komentáře

Transkript

ZÁŘÍ
íprn*odni f arnmti
ťakrgkl fil*btl,lNy
gemě +yvy en,
Já, až bada uc
poŤá}nq všm}ny k sc;bě,
#t-.**trtt
ii'th
t},. i
t*
ti
fiť* itt,
ť #ryáJ* rc l
15
K
stbě
-2-
6"
záii
2015
,,Nejsvětěiší syátost oltá ní ie m m
utočištěmve všem."
Sv. Marie Michaela od Neisvětěiší svátosti
(18o9-rS6s)
Život Marie Michaely byl natoiik spjat s Euchar:istií, že jí jeclnoduše všichni Ťíkali
Matka Sacramento. Sama vyznává: ,,Když vidím vystavenou svátost oltá ní, jsem
nejšťasbrějšístvo ení na světě," Po deseťi letech neustálého pronásledování se stala
rádkyní mnoh ch znám zch španělsk ch biskupri a jin}ch osobností tehdejšídoby.
Hraběnka Marie Michaela Desmaisieres se narodila v roce 1809 v Maclridu, Spolu se
sv mi t emi sourozenci byla lychovávána v katolickém duchu, podle p ísnéetikety
španělskévysoké šlechty. Byla velmi živá, temperamentrrí a bystrá. Už od rrrtádí měla
citlivé srdce, hlavně pokud šlo o pot eby lidí v nouzi. Podporována svojí matkcru,
začala se tato mladá hraběnka starat 0 chudé, ačkoliv ,,ji odpuzovala jejich špína".
Zároveň se projevovala její láska k Panně Marii Sedmibolestré, k Uk ižovanémua k
Nejsvětější svátosti olá ní: ,,Často jsem chodívala do kostela, abych mu (Ježíši)děiala
společnost. Běžně jsem tam trávila dvě až ťi hodiny, které mi uběhly jako voda." Její
velká touha - ,,vzdělávat chudé, zachraňovat jejich duše, aby milovali Nejsvětější
svátost a klaněli se jí" - ji vedla k tomu, aby jako 3óIetá otev ela v Madridu Drim Naší
milé Paní opuštěn ch, Cflem tohoto instifutu bylo pŤivést k víŤeděvčata v ohrožení a
ty, které už byly prostitutkami, aby mohly i ony znovu vést spo ádan ,život.
Obvykle se Michaela v WzkíJch ranních hodinách zdržovala v kostele a potom
navštěvovala chudé a nemocné. Díky vlastním materiáIním prost edkrim a velké lásce
k Nejsvětější svátosti oltá ní s uměleckym vkusem za izovala kapličky; v Pa ížia v
Bruselu založila skupiny, které pravidelně choclily adorovat. Když dosáhla toho, že
tam lidé ve dne v noci p inášeli zadosťiučiněníeucharistickému Bohu, plakala radostí:
,,Už jen myšlenka na ta, že Pán stále z stává s námi, je pro mne něco vrjimečného.
Naplňuje mě velkou touhou, abych se - podle možnosti - od něho nikdy neodloučila.
Kéžby ho zde chtěli všichni navštírrit a učili se ho milovat|"
Když Michaela začala denně p istupovat ke svatému p ijímrání,ve své šlechebré duši
stáIejasněji ciblaBoží volání, Trvalo však pět (et, než hraběnka konečně zanechala
všech světsk ch povinností a vzdala se luxusu společenského života, kter;
p edstavovalo ježdění na koni, cestování kočárem, večírkya plesy, koncerty i
divadelní p edstavení, což neodmyslitelně dotvá ela i p íslušná a nákladná
hraběnčina garderoba, I)án však dat Michaele v modlitbě pozna| že jí chce svě it
vedení centra pro padlá děvčata: ,,Pro své dílo chci právě tebe." A tak se v roce 1850 ve
věku 41lei Michaela p estěhovala do Domu Našímilé Paní opuštěn zch, aby se jakcr
matka obětovala zatím pro 40 problémor{lch děvčat.
Tento odvážn krok, kterému Michaelina rodina ani nerozuměla, ani
jej
K sobě
neschvalovala, byl zároveň skromnyrrr začátkem jejího budoucího společenství sester
SlrržebnícNejsvětější svátosti oltá ní a lásky k bližním.Pokud š1o o udržování prvních
domri, ale i vědomé bolesfuré prožívánívlastní neschopnosti, Michaela jako p edstavená
zcela drivě ovala svému Pánu ve Svatostánku. P icházela k němu jako ke svému
nejlepšímu p íteli: ,,Často se p ibližuji k Bohu s obavami a pochybnostmi, protože když
on neuděIá pro mne všechno, já nejsem schopna ničeho. Proto jdu k němu jako malé
dítě, aby mě držel za ruku a sám všechno dokonal. Ať jde o velké či malé věci, zvykia
jsem si íkat; Budu o tom hovo it s Pánem. Budu ho zavás prosit, Brih to pro mne udělá.
A opravdu: On dělá pro mne všechno." P i adoraci vyprosila několik mimo ádnl ch
milostí tělesného uzdravení pro sebe i pro druhé. Zde čerpala světlo pr:o ty, kdo jí byli
svě eni, i ritěchu a sílu ve všech protivenstvích.
Často se Matka Sacramento nacházela v bolesfuré finančnínouzi,když jl vlasLni rodina
neposkytla žádnou podporu, protože ani majetek, kter spravovala, zdaleka
nepostačovalnapokrytív daj .,,Jednohodnejsmenemělivribecrric,cr;bysedalojíst,a
bylo nás v dom,ě edmdesát. Bylo už dvanáct hodin a mně tekly po tvá ích slzy,když
jsem klečela u oltá e a klepala na dví ka svatostánku: Podívej se, Fane mrij, Bože mtij,
nemáme co jístl Pane, pokud ti tento drim neslouží ke slávě, jsem p ipravena zav ít
ho...." A tehdy uslyšela u dve í hlas jistého kněze, kter; si chtěl prohlédnorrt její
centrum. Matce Michaele vyiád it po prohlídce svrij obdiv a ona dosvědčila: ,,Dal nri
velkou bankovku
a
dvě mince. V jednu už mělo naše centrum na stole dotlry oběd,"
Protože když tato světice lynakládala velké risilí pro změnu života mlad; ch žen
pochybné pověsťi, všeobecná neclrivěra, dokonce osočování a ritoky i ze strany církve
nenechaly na sebe dlouho čekat, ifuace se uklidnila, když se v roce 1857 ujal jejího
ducholrrího vedení sv. Arrtonín Maria Claret. Michaela pochopila: ,,Všechny tyto
ritrapy sloužily k tomu, abych v slzách strávila mnoho hodin u oltá e."
Stalo se, že jednou ii chtěl zodpovědn farál vzit z kaple Nejsvětější svátost oltá ní,
kterou však ona bránila jako svrii vlastní živoť,,Ctihodn otče, když Pán opustí tento
drim, budu ho následovat. Bez něho tu nezristanu ani hodinu. Nic a nikdo mě nep inutí
ktomu, abychse odněho odloučila..," MnOzímužineuměliMatceMichaele odpustit že
jim ,,odvedla to jejich děvče" p ímo z ulice nebo z ve ejného domu, a chtěli ji proto
p ipravit o život. Dosáhla však toho, že se některé z ve ejn ch domri dokonce zaviely,
což v určit ch kruzích vyvolalo ještě většínenávist a touhu po pomstě.
Tato eholnice často vnit ně vnímala varujícípokyny od eucharisLického Párra, anebo
zristala bez jakéhokoliv zranění i tehdy, když p es otev ené okno do mísbrosti vletěl
ostr špičať, sochoť, kterjl ji měl zabít. Ba i mezi samotn mi ctěvčaty se našly takové,
které se ji pokoušely probodnoutnebo rrtrávit. MatkaSacramento však klidně íkávala:
,,SPánemv Nejsvětějšísvátostiseničehonebojím. Cítírnodvahu a sílu kevšemu,"
Když vypukla ve Valencii cholera, sama se p i oše*ování nemocn}ch nakazil,a ještě
d íve, než sťhta p ijít do tamějšíhocentra, aby utěšovala vyčerpanésesťry. Matka
Sacramento zem ela 24. srpna 1865 ve věku 56 let. K papežskému schválení její
kongregace pak došlo 24. listopadu následujícího roku. Marie Michaela od Nejsvětější
svátosti byla blaho ečena 7. června 1925 papežem Piem XI. A jím také kanorrizována 3,
dubna1934.
(p evzato z časopisu větlo}
Jsi-li na dně, chtl;l se l}ožíltolilorra (papež František)
D(DLí(DVI Y
Bud'te tlnírntluí pro Božíslouo,
které do uás bylo uložcno jako senreflo
a m že uás znchrfu t.
(srou. ]ak 1,21)
Božíslovo má v sobě možnosti,
které nelze p edvídat
Božíslovo má v sobě potenciál, ktery nenr žeme p edvídat. Evangelium mluví o
semenu/ které po zasetí vyklíčía roste samo od sebe (srov. Mk 4,2GZ9). K esťanéať
p ijmou futo lreuclropitetnou svobodu S]ova, jež je ričinnévelmi odlišnymi formami,
které často unikají rrašim p edpovědím a rozbíjejínaše schémata. Náš Brih totiž není
Bolrem zvyklostí, on je Bohem p ekvapení.
BožíSlovo nám umožňuje,
aby náš život byl plodn
Brih nánr dává svrij pokrnr: }eho Slovo. Jeho Slovo nám totiž dává r st a umožňuje
nám, aby náš život byt plodn i v těžkostech, Jako déšťa sníh svlažuje zemi a plisobí,
že mriže roclit, tak je tomu i s Božímslovem v našem životě (srov. Iz 55,10-11). To,
čírnie pro tělo kojence nrléko, je pro lidského ducha BožíSlovo: Slovo Božínám
umožriuje rrist ve ví e.
}si-li na dně,
chop se BožíhoSlova
Život rrás někdy zrani a my se obracíme k Božímuplánu zády , vzda|ujeme se Bohu.
Jsi-ti ale zarmoucen, vezmi si BožíSlovol JsiJi na dně, chop se Božího Slova. Boží
Slovo nás rraplní silou a radostí!
Proč čístbibli?
Je tak d ležitép ečístsi během dne jeden riryvek z evangelia! Proč? Abychom se ho
rraučili nazpaměť? Ne. Ale abychom rralezli Ježiše,protože |ež,išje p ítomen právě ve
svém slově, ve svém evangeliu. Pokažclé,když čtu evangelium , nacházim Krista.
Zr,ykněte si proto clenně čístjeclrru i maličkou pasáž z evangelia a stále s sebou noste
nějaké vydání evangelia, abyste jej mohli číst.
(sestavcno z textti: Evangelii gaudium
22 a
Papež František
promluv z20.7.2014;4.5,2014;1.9.20'L4;
71.1.20,15)
Redakčně upraveno.
(p evzato z www,vira.cz)
llavenGlr
G
nic neděJe...
okna své pracovny vidim, jak někte í lidé, jdoucí na
h bitov či znéj, nah]'ižeji p es f'arní zeď a zkoumají, co se na
ťarnímdvo e děje nebo neděje. když je otev ená brána, pak
z
nahližeji tudy,
z vnějšíhopohledu se neděje vribec nic. Na podzim jsrne
dokončili hrubou stavbu - dostali jsrne ji pod st echtr a od té doby
se stavba nijak navenek nezměnila.
stavba však intenzivně pokračuje uvnit . v současnédobě
vž máme všechny rozvody elektro, voda, odpady, plyn...
Zednicijiž dokončili hrubé vnitfuí omítky a zase jináparta dělníkri
dokončuje sádrokartonové podkroví.
Máme také jlž většíčást vnit ních omítek a také podlah. Ale
o tom až za
chvíli...
HlobuěáJl...
Stejná íirma, která staví náš farní drinL zatepluje a opravuje
kultrrrní d m Klobučan. A tak nám vzali parťu dělníku znaší
stavby a poslali je tam. Chápeme, že je t eba - i kv li dotacím opraw Klobučanu termínově stihnout a těšímese, že béhem záíí
se ,,naše zednická parta" vtátí zase k nárn.
Podlahy
Zcelajiná parta dělníku však dále pracuje na našem domě.
Po dvě soboty se na farním dvo e všechno t áslo díky nějaké
míchačce,do které se ale po ád ještě musí všechno naházet ručně:
tedy nalít vodu, nasypat cement a naháaet písek. Ona ta míchačka
to zamichá apakpod velklm tlakem to hadicí dottačína pot ebné
místo. A tak během dvou dnťr vznikly v našenr domě podlahy
v suterónu a prvním podlaží.Těšíme se na poslední podlahu
v podkroví.
ZasaBuJCme...
Již p ed nějakou dobou jsme na famí, zahraďé museli dle
projektu wbudovat zasakovací jámu. Do ní je svedena rleškerá
dešťová voda, která na ťamíd m a dv r napršía tam hezky
,,zasakujeo'. V letošním suchém roce jsme zjistili, že je to jistě
dob e, když voda zustává v krajině, než aby rychle odtekla p es
kanalízaci
a
eky někam do mo e.
Flnance
Na konci rpna jsme dostali od Města Valašskó Klobouky
poslední část p íspěvku na naši stavbu. Dostali jsme jej ve čty ech
splátkách a tata byla již poslední. Díky této finančnípomoci jsme
mohli zaplatit dalšífakturu ve v,ši 9a8.272,-Kč.
Jak je vidět v nížeuvedené tabulce, zaplatlli jsme již p es
šest milion korun, takžejsme jlž za polovinou" A asi mrižeme íci
za polovinou stavby i ptatby.
Ale p esto všechno nemťržeme usnout na vav ínech, neboť
jak je také vidět v tabulce, poslední faktura je z května a aď té
doby se udělala spousta ptáce, která se bude v dalšífaktu e platit.
Snad se nám s Božípomocí bude i nadále da it.
2.7,2ot4
242715,1,1
24.v.zaL4
805 107,21
!1.8,2014
938 481,48
1,1.9"201,4
617 165,00
15.Ia.2oI4
902 529,04
zo.It.20t4
L31&759,16
15.1.2015
320 373,80
25.5.2oI5
9a8272,a0
6 113 402,8í}
Lešenía fe áda...
konečně se začne zase něco dít i navenek. Budeme stavět
lešení,aby se mohla udělat vnější fasáda. Lešeníbudeme stavět co
ned íve a k tomuto budeme pot ebovat ochotné brigádníky, kte í
by p inášeli ze stodoly trubky a podlážky..,
prosíme ochotné muže, aby se neustále ptali našeho správce
Tomáše Cahla, kdy už to zaéne.
Xáročn podzlm y našífarno ti
a dovolené jsou za námi a zdá|oby se, že máme p ed sebou klídn podzim,
je
pravdou. Myslím, že ten letošníbude v našífarnosti hoclně nároČn . Jak Po
ale opak
Prázdniny
stránie praco.rní, tak i duchovní, Začnu s tou fyzickou pomocí. V měsíci záíínás čekají
dvě velké akce. P íprava Klobouck ch hodri a stavba lešeníokolo farního clomu. ObolÍ
by měto začitjžvtomto Ýdr,r, ale up esnění bude vždy v ohláškách. Podium na hoclY
budeme stavět v sobotu 12. zá i od 7. hodin, Budeme vděčnímužrim, kte í bY mohli
p ijít pomoci. Zdobit podium budeme asi od 3. hodin, to je infornrace pro ženy. Je io
dost práce, zvláště letos, kdy se chystá velká sláva, Na farním domě se v zá i a v íjnu
budedělat fasáda. Lešeníbude stavět firma Kubík, ale rrosit matcriál ze stodoly a claiŠÍ
pomocné práce bychom si mohli udělat sami. P eďpokládá se, že se začne už v ponclělí
i. zá í, ale bude zá|ežeti na počasí.Up esnění bude vždy v ohláškách. Z duchovních
aktivit to budou v zá í p edevšímjednotlivé hody, ale také p íprava na mčsícíjcn, ve
kterém proběhnou nejméně dvě velké akce. Tou první je tradiční,,děkanábrí Pouť za
duchovní povolání a obnovu rodin" s otcem arcibiskupem ve Stípě v sobotu 10. íjna a
tou druhou je celonárodní eucharisticky kongres v Brně, kterlf proběhne od 15. tlo 17.
íjna. Ne všichni se budeme moci z častnit p ímo na místě, ale vŠichnise mriŽenre
piipravovat. Část programu budeme moci sledovat v televizi na TV NOE a Č'l' 2.
M.i}"*",""apojittaké do jin ch eucharistickl ch aktivi! nap . ,,eucharisťická
hoclinka,, ke které vyb izi otec ar cibiskup (více inform aci v p Gtím čísle).
Tomáš Cahel
DczvánKa
CPRSP Ostrava, Centrum pro rodinu Val. Klobouky a
valašskokloboucké muzeum Vás zvou na interaktivní vystavrt
OBRAZY RODIČOVSTVÍ
od 5. do 30. íjna 2015
o
" Ť:"-"#Tu"
i.i; Hl á;3'r'.:-*'
Vystava chce ukázat hodnotu rodičovsťvíz pohledu biologické podstaty
mate sťvía otcovství. Estetickym zp sobem ukazuje změny, ke kterym
dochází v těle a psychice člověka v souvislosti s jednotlivjzmi íázemi
rodičovstvi, av znamtěchto změnpro rodiče či dítě.
Vystava je určena dospěl zm i dětem,
6. záYi
Dozvánlta
psycholožkou Mgr. Irenouu smékalovou
i
od 9 do 12 hod.
bude ve čtvrtek 1,. íjna 2015 oc
podnikatelském
/al.
centru ve va Kloboukách
v
Cena: ].50,- Kč
,airro do27.záIi.
P ihlašujte e na Centru pro rod
[email protected]
ceproval
091-,
email:
T e|: 7 32127
VÝHODNÉ CENY ELEKTŘINY A P LYNU PRo
DoMÁcNosTl, lNFoRMACE sPoLLEČNosTl KRlsTÝN
sLUŽEBNÍK, s.r.o.
skupsťví olornouckém již t i roky a
Společnost Krist/n služebníkje zŤiz,ena p i Arcibisku
šechna církevní zaŤizeni (kostely,
zprost edkovává dodávky elekt iny a plynu pro všec
ost E"ON a elekťina i plyn byty
fary, kaple aj.) Dodavatelem energií byla společnost
yn a po zadáni parametrri Vaší
má možnost navštívit stránky \ry,ww,eon,cz/kristyn
naleznete jednoduch l
st
domácnosti si spočítatkonkrébríťrsporu. Na těchtol stránkách
pro
te.
aktivaci ceníku a w hod
formulá , prost ednictvím něhož produkt sjednáte.
Vi sdělíme na telefonu 739 526
produkfu Partner je nutrré znát speciální heslo. Totol Vám
,d jiného
ji
dodavatele zayas vy eší
259. }ednoduché aktivování produktu či p echod od
společnostE.ON.
)N PARTNER do 30.9.2015 Vám
Uzav ením smlouvy u spolďnosti PRODUKT E.ON
ó/o
iny a 7 % slevy plynu (bez stálého
garantují na dobu 2 let slevy; 19 2 dodávky elekťiny
plafu) ze standardních produktti společnosti E.ON.
p es Kris! n slufubník) a mají o
Zákaznici, kte í jsou již zákazniky E.ONu (ne všakl pi
produkt záiem, mohou se také p filásit.
Proto bybylo nufuré ešit
30.1
Lhrlta pro podánížádostío produktPartner je do 30.9.2015.
Dalšíinformace
www,kritynsluzebnik.cz.
Dočekalovou, telef on
na webov ch stránkách
n
o produkťu lze také najít
korrtaktovat
s paní Marií
lzr
lze
V p ípadě nejasností
73 3 7 427 45,
Lrosti.
která toto má na staros
ň^1
a1l|
=)
V pondělí ráno posledního prázdninovém |Ýdne se na fa e v Kloboukách sešlo
sedm statečn;ich. Sedm skauhi, kte í vyrazili pěšky na tábor. Tábor byl u chaty Baribal
(na h ebeni mezi Královcem a Požárem), V pondělí jsme stavěli tabor a večer h o z,ahájlli
slavnosbrím tábororn m ohněm. Během ohně p išel na návštěvu Robinson Crusoe se
sqimsluhouČwrtkem.
V te4i si oga i ših a za pomocí pŤírodnin barvili oblečení.Za obarveni na
modro byla lypsána speciální prémie, která nakonec byla rozdělena mezi všechny
tábomíky. Odpoledne v rámci bojovky ziskak ku e, které si museli udělat na ohni k
vďeťi.Ku ebytov borné.
Ve st edu ráno jsme brzy vstali a jeli na Prilčiny" Z P lčin šli oga i pěšky do
tábora. Odpoledne jsme se sešli s Jarkern
Lukášem ze Študlovau Čertov,ch skal.
Oga i si zkusili lezení a slaňování. S
}arkem p šla i jelro dcera Lucka. Oběma
pat í velk dík. Skauti byli opravdu
nadšení.Jeden z táborníkli dosáhl
největšíhovítězsťví.P ekclnal sám sebe,
svrij strach avylrezl nahoru a bezpečně se
dostal zpátky na zem" Večer u táborovéh,o
ohně nám Jarek lykládal své zkušenosti z
pohybu po horách, Byl to krásn večer, i
kcíyžněkteréz nás p emahla rinava.
Ve čtvrtek si oga i vyráběli tod', aby
dadáv ány zaq hodné ceny.
hto vj,hodn šíchcen i pro každou
V současnédobě je nabízena možnost využifi těchto
v
této mimo ádné nabídky,
domácnost farníkri našich farností. Kdo by měl zájemn využít
okamžitě!
í
-!Y:
o- /,dll
lrautslr {ábor tO l a5
snrrÁruí pno žrNy
s
N sírue
mohli odpolout
z
ostrova. Odpoledne
bylo věnováno p ípravě táborového
ohně. Večer byl oheň p i kterém se
skládaly sliby, V ntlci p išla na p epad
skupina lidožroutti, kteŤí tančili kolem
ohně a měli s sebou zajatce. S lidožrouty
jsme svedli boj (všichni jsme si to užili, já
sám jsem se už dlouho takto nevy ádil) a osvobodili jejich zajatce. Zajatec lidožroutti
nám ukázal mEpu která vedla k pokladu. Poklad jsme si vyzvedli a šli jsme spát. V
pátek ráno byla závěrečná mše svatá, po ní byl riklid a pak jsme snědli poklad.
Celkově hodnotím tábor jako zda iI} (prostor pro zlepšeníje vždycky). Jediná
většíner{lhoda byla, že ábor byl krátk (necel ,ch pět dní), po ádně jsme nestihli
rozehrát táborovou hru. Děkuju všem ogar m za rlčast a Pavlovi s Kubou za
organizaci,
P. František.
I
rŇoíúruouýaguflrl
Valašské Klobouky - l- §kupina,
l2-9.1 ,0!é Pot€č - l. skupina, dolňansko
2 ó.9.2 0 t 5 v a la š § k é K lo b o u k y - 3 . s k u p oa
0l5
S m o lin
.] 0.2 0l
5
l
5
21 .l 0.2 0 r
5
Valantké
5
L ip in
3
6 záíi 2015
-ó-
K sobě
t o.1 0.2 0
1.1
l
.2
0l
p8trí Alely
p a n
T rčkové
í M iIe n y N
ovoradov
é
a
Valošské Ktobouky - 4. skupina, paní Anežky Šeré
Poteč - 2. skupina, paní Anny M ňačkové
Klobouky
- 5. §kuPiná,
paní
M arie
Bělaškové
fl
20l5 M irošov
Valašskó t(lobouky - 6. §klpina,
2 t .l I .2 0l5
Poaeč - 3. skupina, horňalsko
l
l
0l
5
.2
2a
,4
paní M rrie Jsnáčové
z f arnich matrik
V měsíci červenci 2015 byli pokřtěni
Kathryn MaríeZádrapa z Potďe
49. Anita Pavlína Slováčková z Loučky
50. Adéla Marie Miklovičová z Lačnova
51. Klára Ludmila Bezděková ze Vsetína
52. Vanda Marie DebefovázPotďe
53. Viktorie Bohuslava Jančařová z Nedašova
54. Taťána Marie Drábiková zValašských Klobouk
55. Nina Zvonková z Brumova-Bylrrice
48.
V měsíci s{pnu
201,5
byli sezdáni
12. lng. Vlastimil Sucháček z Lačnova a Ing. Barbora Sedláková zYal,
13, AŘonín Senkeřík z Ned. Lhoty a kateřina }ahodová z Tichova
1,4.Tng.Martin Gajdoš z Břeclavi a Bc. Anna Fojtu z VaL Klobouk
15. Zdeněk Stovák
zÚiezda
a
Klobouk
Zlzana Psotová z VaL Klobouk
V měsíci sípnu 2015 byli pohřbeni
50.
51.
52.
53.
Marie Manová z Lačnova, nar. 7932
Frantřek Mana z Lipiny, nar. 1933
Olga Stmadová z Val. Klobouk, nar. 1930
Radovan Žvak z Fýdku Místku, nar. 1965
KtoboukY,
,,K sobě" _ zpravodaj farnosti Va]ašské Klobouky. Rofuík 19. Vydává Famost ValaŠskó
Šmemnovarr3', psč: záoot, te1. 739245902,e-mail: [email protected], www.faraklobouky,cz.
Redakčnírada: P. Mgt. Karel Janíček, Mgr. Frantřek Mikulók, Veronika Mikulčíková, Antonín Polách,
Náměty, přfupěvky d-oručte naťaru. Nepridepe, sloužípro intemí pořebu Íamosti. Dobrovolné finaíťr'l
príspěvky buclou pouáty na pořeby famosti.

Podobné dokumenty