CJ 4

Transkript

CJ 4
Přijímací zkouška z českého jazyka
2009/2010
Milí studenti, než začnete pracovat, přečtěte si toto upozornění:Vaším úkolem často bude zaškrtnout
správnou odpověď. Takových odpovědí může být více, nikoliv pouze jedna. Zaškrtávejte tedy všechny
správné odpovědi.
I. Přečtěte si text. Podtrhněte a opravte všechny pravopisné chyby:
Nejen ze všech sedmi Pražských mostů, ale vůbec nejkrásnější most na světe je Karlův
most.
Každé z těch šesti století, co trvá, přidalo mu nějakou krásu.
Jedno mu přistavilo dvojitou hradní bránu při Malé straně jako pavézu, aby chránila srce
Prahy.
Jiné sbudovalo na něm zdobnou věž, plnou kameného vyšívání, střapců a třásní jako
baldachýn, pod kterým se vchází do slavnostní síně.
Jiné věky dali po celé jeho délce vyrúst špalíru soch .
A také každá doba mu přidala kus dějin, příběch, takže most, když po něm jdete,
vipravuje vám jako kamená kronika.
Zvuk každého kroku na něm vám povídá z ní nějaký řádek.
I. 1. Která z následujících vět nejpřesněji vyjadřuje smysl věty:Jedno mu přistavilo
dvojitou bránu...jako pavézu, aby chránila srdce Prahy:
A) V tomto roce se Karlův most opravuje, aby byl přístupný turistům i Pražanům.
B) V jednom z těchto století vznikla brána, která má zabránit vstupu na most.
C) V jednom z těchto století vznikla brána, která má být štítem bránícím Hrad.
D) V jednom z těchto století sem vnikli nepřátelé s pavézou.
I.2.Špalír je:
A) sousoší
B) řada
C) shromáždění
D) stavba
I.3.Soustřeďte se na poslední větu. Co přesně označuje zájmeno ní ?
A) kroniku
B) bránu
C) historii
D) pohádku
I.4.Vypište základní větné členy poslední věty:
I.5.Vypište přívlastky(shodné i neshodné)poslední věty:
I.6.Vypište předměty z poslední věty:
II. Text pokračuje:
Nejslavnější ze všech vyprávění je ovšem o zázračném meči.
Ten meč je prý vezděn do mostního zdiva, nikdo neví kde. Ale až v Čechách bude
nejhůř, až svatý Václav vyjede v čele blanických rytířů své zemi na pomoc, až dojede na
most - zakopne jeho kůň o kámen, kámen se vyvrátí, zpod kamene se objeví slavný
meč a svatý Václav jím třikrát zamává nad helmicí a zvolá:" Všem nepřátelům hlavy
dolů!" A rázem budou všichni nepřátelé země české o hlavu kratší a Čechy pak budou
žít v klidu a míru až na věky věkův.
II.1. Tento příběh je:
A) pohádka
B) pověst
C) reportáž
D) bajka
II.2.Tento text je:
A) lyrický
B) epický
C) rýmovaný
D) prozaický
II.3. V textu vystupuje postava svatého Václava. Jedná se o
A) pohádkovou bytost
B) knížete pražského z 10.století
C) zcela vymyšleného světce
D) českého krále
II.4.Autorem textu (z něhož vybíráme části) je František Langer, který byl mimo
jiné významný redaktor Lidových novin. V redakci s ním pracovali i jiní známí
spisovatelé. Napište jejich jména.
1.Autor knih Dášenka, Devatero pohádek, Zahradníkův rok aj. ................................
2.Autor knih Bylo nás pět, Muži v ofsajdu, Michelup a motocykl.aj.................................
III.
1. Děti, to se rozumí, nešly po chodnících jako jejich rodiče, ale pustily se prostředkem
ulic.
2. Brodily se v napadlém sněhu jako v prachovém peří.
3. Když minuly Kampu, největší chlapci, kteří šli v první řadě, něco uviděli.
4. Právě poblíž Bruncvíkovy sochy bylo ve středu mostu holé místečko.
5. A uprostřed toho místa se něco třpytilo víc než všechny sněhové krystalky kolem .
6. Svítilo to jako bílý plamen, jako stříbrný blesk.
III.1.Vypište všechna souvětí(uveďte jejich čísla):
III.2. Pracujte s tímto větným celkem :V dobách, kdy je jim úzko, se Češi vracejí
k postavě svatého Václava, svého patrona, aby jim dodal naději a odvahu.
Vypište větu hlavní:
Vypište a určete větu (věty) vedlejší:
III.3.Uveďte vzor, podle něhož se skloňuje podstatné jméno děti:
III.4.Slovo uprostřed ( z 5.věty) je
A) podstatné jméno
B) příslovce
C) spojka
D) předložka
III.5.Zaškrtněte všechna slova příbuzná se slovem uprostřed:
středník - ústřední - středa - centrum - střídání - zprostředkovat -střecha - střídmý prostředníček
III.6.Zaškrtněte slova, která mohou být synonymem slova třpytilo se:
blýskalo se - bylo matné - lesklo se - vyjímalo se - lísalo se - protahovalo se
III.7.Vyhledejte v textu slovo něco.Která z následujících vět přesně toto slovo
určuje:
A) Je to zájmeno tázací
B) Je to zájmeno neurčité
C) Je to zájmeno osobní, neurčité
D) Je to zájmeno tvrdé
III.8.Vyhledejte v textu slovo kolem (ve větě č.5), přečtěte si následující věty a
zaškrtněte ty, v nichž slovo kolem je jiným slovním druhem než ve větě č.5:
A) Všude kolem padal sníh
B) Kolem meče bylo nezasněžené místo.
C) Děti stály kolem sochy.
D) Všichni chlapci stáli tiše kolem.
III.9.Z věty č.1 vypište podmět (nebo podměty):
III.10.Z věty č.4. vypište přísudek(nebo přísudky):
III.11.Ve větě č. 6 jsou dvě přirovnání. Která z nabízených jiných přirovnání jsou
stejná (mají stejný nebo podobný význam)?
A)...jako temný hrom
B)...jako měsíc v úplňku
C)...jako zvuk houslí
D)...jako hvězda nad Betlémem
IV.1.( Když děti našly meč, uvažovaly, co s ním. Jeden z chlapců pronesl řeč).
Přečtěte si jednotlivé věty, zaškrtněte ty, v nichž není žádná pravopisná chyba:
1) Měli by jste, chlapci, ten meč někde schovat!
2) Měli bychom my všichni přemýšlet, kde tak vyjímečnou věc schováme!
3) Toto je jeden z nejvýznamějších okamžiků mého života!
4) Nejrozumější by bylo tento cenný dar ukrýt!
5) Abyste rozuměli, vy všichni jste nyní Bruncvíkovy děti!
6) Znám úkryt v chrámu, tamější kněz mě zná a je můj přítel!
7) Poslechněte mně o poděkujte Bruncvíkovi za tento vzácný dar!
8) Vidím kolem sebe samé chrabré Bruncvíkovy rytíře!
9) Až nám nepřítel skříží cestu, děti, nebudeme - ly se bát, zvítězíme!
10)Karlův most bude, alespoň pro mě, místem přísahy, nikdy ji nezradím!
IV.2. Chlapec, který mluvil k ostatním dětem, byl drobný, měl světlé vlasy a modré oči
Doplňte správné tvary do věty:
Byl to drobný chlapec se……………………………………………………………a…………
………………………………………………
IV.3. Chlapec mluvil spisovnou češtinou. Přečtěte si nyní následující věty a zaškrtněte
ty, v nichž se objeví čeština nespisovná:
1) Nestůjte tu furt a navrhněte ňákou skrýš!
2) Ač mlád, mám chrabré srdce!
3) Jen si vzpomeňte na Kozinu, který řekl:"Hyn sa hukáže!"
4) Teď není čas váhat, fakt musíme rychle něco udělat!
IV.4.Chlapec byl statečný. Je-li někdo statečný, říkáme o něm, že
A) má pod čepicí
B) má pro strach uděláno
C) má za ušima
D) má kuráž