Výroční zpráva za rok 2007

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva za rok 2007
Výroþní zpráva Ústavu geoniky AV ýR, v. v. i.
za rok 2007
Název pracovištČ:
Ústav geoniky AV ýR, v. v. i.
Adresa:
Iý
Telefon
Fax
E-mail:
Internetové stránky:
Studentská 1768, 708 00 Ostrava – Poruba
68145535
596979111
596919452
[email protected]
www.ugn.cas.cz
Název zĜizovatele:
ZpĤsob Ĝízení :
Akademie vČd ýR
na základČ zákona þ.341/2005 Sb. O veĜejných výzkumných institucích
Ústav geoniky AV ýR, v. v. i. (zkrácenČ ÚGN) je právnickou osobou - veĜejnou výzkumnou
institucí (v. v. i.), zĜízenou na dobu neurþitou se sídlem v OstravČ- PorubČ, Studentská 1768.
Dislokovaným pracovištČm je OddČlení environmentální geografie (ÚGN – poboþka Brno) se
sídlem v BrnČ, Drobného 28.
Organizaþní struktura ústavu je znázornČna v PĜíloze 1.
Úvod - þinnosti ÚGN v roce 2007
Rok 2007 byl pro Ústav geoniky dĤležitým z mnoha hledisek. Z právního a organizaþního
hlediska byl uskuteþnČn pĜechod Ústavu geoniky AV ýR ze státní pĜíspČvkové organizace na
veĜejnou výzkumnou instituci (v.v.i.), což znamenalo ustanovení všech povinných orgánĤ
instituce, tedy rady pracovištČ, dozorþí rady a Ĝeditele, a vytvoĜení vnitĜních pĜedpisĤ. K tČm
patĜí pĜedevším Organizaþní Ĝád, Mzdový Ĝád a PĜedpis o hospodaĜení s fondy. Soubor všech
pĜedpisĤ a smČrnic musel rovnČž akceptovat nový Zákoník práce platný od roku 2007
a celkovČ obsahuje 3 výše uvedené vnitĜní pĜedpisy, jednací Ĝády Dozorþí rady a Rady
pracovištČ a 18 dalších smČrnic.
V organizaci instituce byla zachována struktura 6 vČdeckých oddČlení, mimo úsekĤ
ekonomického a technického byl zĜízen úsek informaþních technologií, viz organizaþní
schéma v pĜíloze. V roce 2007 také probČhla obnova pracovních smluv a probČhly atestace
všech výzkumných pracovníkĤ.
V oblasti vČdeckého výzkumu byl plnČn program Výzkumného zámČru pracovištČ a Ĝešeno
25 grantových projektĤ národních agentur a jeden mezinárodní projekt. Výsledky vČdeckého
výzkumu byly prezentovány v celkem 219 publikacích, což pĜedstavuje významný nárĤst
proti pĜedchozímu roku. Trvalá pozornost je vČnována zvýšení podílu publikací v þasopisech
4
s mezinárodním impaktem. Byl zlepšen pĜístup pracovníkĤ ústavu k odborné literatuĜe, od
roku 2007 je pĜístup k elektronickým verzím 190 þasopisĤ nakladatelství Wiley a 340
þasopisĤ nakladatelství Elsevier.
Další oblastí, kterou se snažíme posílit a rozšíĜit je mezinárodní spolupráce. Pozitivní
výsledky dosažené v roce 2007 lze spatĜit v rozšíĜení dvoustranné spolupráce, zvýšení poþtu
zahraniþních cest i poþtu zahraniþních vČdcĤ, kteĜí navštívili ústav. Zvýšené úsilí bylo
vČnováno i zapojení do mezinárodních projektĤ. Byly vypracovány dva návrhy projektĤ
7. Rámcového programu EU, které byly sice dobĜe hodnocené, ale nebyly vybrány pro
financování. PĜesto pĜinesly dĤležitou zkušenost i kontakty. ÚspČšná byla pĜíprava zapojení
ústavu do prestižního mezinárodního projektu DECOVALEX, jehož nová etapa zaþne být
Ĝešena v roce 2008. V roce 2007 byla také zĜízena Mezinárodní poradní rada ústavu
(International Advisory Board), kterou chceme využít pro posuzování výsledkĤ, upĜesĖování
výzkumného zámČru i rozvoj mezinárodních kontaktĤ.
V roce 2007 ústav organizoval 5 konferencí, z toho 3 s mezinárodní úþastí. Specielní místo
mČla konference Geonics 2007, která byla spojena s pĜipomenutím 25 let samostatné
existence ústavu v OstravČ. Pro vČdecký život ústavu je dĤležitá i vytváĜená tradice ústavních
workshopĤ. V roce 2007 se konaly dva, jeden vČnovaný aktuálnČ Ĝešeným úkolĤm, druhý
vČnovaný práci doktorandĤ.
Spolupráce s vysokými školami mČla i v roce 2007 Ĝadu forem. Jde pĜedevším o spoleþný
výzkum, uskuteþĖování doktorských studijních programĤ i o angažovanost pracovníkĤ ústavu
ve výuce v rámci všech typĤ studijních programĤ. Jde ovšem také o pĤsobení ve vČdeckých
a oborových radách, v doktorských, habilitaþních a jmenovacích Ĝízeních.
Mimo základního výzkumu je ústav zapojen rĤzných projektech aplikovaného výzkumu.
V oblasti transferu vČdeckých poznatkĤ je nejdĤležitČjší aktivitou využití pulzní ultrazvukové
modulace vysokotlakého vodního paprsku pro desintegraci materiálĤ. Zde byla vyvinuta nová
technologie, která prošla
úspČšným mezinárodním hodnocením patentové pĜihlášky
a vstoupila do závČreþného patentového Ĝízení v EvropČ, USA a dal. zemích. S využitím
vČdeckých poznatkĤ byly rovnČž Ĝešeny rĤzné geotechnické, environmentální a další
problémy.
Pro budoucí rozvoj ústavu je dĤležité, že koncem roku 2007 bylo pĜipraveno zapojení ÚGN
do projektĤ Operaþního programu VČda a vývoj pro inovace spoleþnČ s VŠB-TU Ostrava
a dalšími partnery z Moravskoslezského kraje.
V roce 2007 byla také dokonþena obnova personálního složení technicko-ekonomického
úseku, s dĤrazem na efektivitu, zastupitelnost a zásady vnitĜní kontroly (vnitĜního auditu).
Vedoucí technicko-hospodáĜské správy je od 1.1. 2007 paní ing. Eva Poštová, CSc. PĜechod
na veĜejnou výzkumnou instituci rovnČž pĜinesl nutnost auditu úþetnictví, který je na základČ
smlouvy s firmou AuditoĜi Ostrava vykonáván prĤbČžnČ od þervence 2007.
5
I. Informace o složení orgánĤ veĜejné výzkumné instituce a o jejich
þinnosti þi o jejich zmČnách
a) Výchozí složení orgánĤ pracovištČ
PovČĜen vedením
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc., od 1. 1. do 31. 5. 2007:
ěeditel pracovištČ:
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. jmenován s úþinností od: 1.6. 2007
Rada pracovištČ zvolena 4. 1. 2007 shromáždČním výzkumných pracovníkĤ
Interní þlenové
•
Doc. RNDr. Josef Malík, CSc., pĜedseda
•
RNDr. Karel Kirchner, CSc., místopĜedseda
•
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
•
Ing. Josef Foldyna, CSc.
•
RNDr. Lubomír Staš, CSc.
•
Ing. Lenka Vaculíková, Ph.D.
Externí þlenové
•
Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., VŠB - Technická univerzita, Ostrava
•
Prof. RNDr. Pavla ýapková, DrSc., VŠB - Technická univerzita, Ostrava
•
Prof. RNDr. Miroslav MašláĖ, CSc., Univerzita Palackého, Olomouc
•
Prof. Ing. ZdenČk Strakoš, DrSc., Ústav informatiky AV ýR, Praha
Dozorþí rada jmenována 27. 3. 2007 Akademickou radou AV ýR
•
•
•
•
•
Prof. Ing. Miroslav TĤma, CSc., þlen Akademické rady AV ýR, pĜedseda
Doc. Ing. Petr Koneþný, CSc., Ústav geoniky AV ýR, v.v.i., místopĜedseda
Prof. Ing. Tomáš ýermák, CSc., rektor VŠB – Technické univerzity
Prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., þlen VČdecké rady AV ýR
Prof. RNDr. JiĜí MoþkoĜ, DrSc., rektor Ostravské univerzity
b) ZmČny ve složení orgánĤ:
•
shromáždČním výzkumných pracovníkĤ byla 21. 11. 2007 provedena dovolba
jednoho interního þlena Rady pracovištČ. Stal se jím Prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
c) Informace o þinnosti orgánĤ:
ěeditel:
ěeditel plnil úkoly dané zákonem o v.v.i., stanovami AV ýR a Organizaþním Ĝádem
Ústavu geoniky a aktuální úkoly þinnosto pracovištČ, viz úvodní þást.
Rada pracovištČ: v roce 2007 se uskuteþnila tĜi zasedání Rady pracovištČ, jmenovitČ
6
1. zasedání dne 15. 1. 2007, jehož programem byla volba pĜedsedy, místopĜedsedy
a tajemníka, schválení Jednacího Ĝádu, vypsání výbČrového Ĝízení na Ĝeditele,
schválení Výroþní zprávy za rok 2006
2. zasedání dne 23. 4. 2007, jehož programem bylo projednání návrhu na obsazení
funkce Ĝeditele Ústavu geoniky, projednání návrhĤ grantových projektĤ (per
rollam), schválení projektĤ mezinárodní spolupráce, schválení vnitĜních pĜedpisĤ
3. zasedání dne 15. 10. 2007, jehož programem bylo schválení novelizovaných
vnitĜních pĜedpisĤ, formování Mezinárodní poradní komise, analýza vČdeckých
výsledkĤ, hodnocení vČdeckých pracovníkĤ a doktorského studia
Zápisy ze zasedání RP jsou k dispozici u tajemníka, na intranetu UGN a na webové
stránce RP.
Dozorþí rada: v roce 2007 se uskuteþnila dvČ zasedání Dozorþí rady, jmenovitČ
1. ustavující zasedání Dozorþí rady se konalo dne 23.5.2007. Program se pĜedevším
vČnoval budoucí þinnosti DR a mechanismĤm tohoto fungování. Ze závČrĤ tohoto
prvního zasedání jmenujme vytvoĜení návrhu Jednacího Ĝádu podle vzoru
poskytnutého zĜizovatelem a navržení ing. JiĜího Starého, PhD. na pozici
tajemníka zpĤsobem zakotveným v tomto Jednacím Ĝádu.
2. zasedání konané dne 12.12.2007 se vČnovalo rámcovému výhledu stavebních
prací, obecným problémĤm v oblasti ekonomické, oblasti pronájmĤ i zapojení
ústavu do projektĤ, které budou soutČžit o financování ze strukturálních fondĤ EU.
Zápisy ze zasedání DR jsou k dispozici u tajemníka a na webové stránce DR.
d) Mezinárodní poradní sbor:
•
•
•
•
•
•
prof. Owe Axelsson (Uppsala University, numerická analýza)
prof. Bryn GreerWootten (York University, Toronto, geografie)
prof. R. Ciccu (Univ. Cagliari, vysokotlaký vodní paprsek)
prof. M. Kwasniewski (TU Gliwice, geomechanika)
prof. S. Margenov (IPP BAS Sofia, výpoþetní matematika)
prof. Ove Stephansson (GFZ Potsdam, geotechnika, modelování)
II. Informace o zmČnách zĜizovací listiny
ZĜizovací listina nebyla mČnČna a je k dispozici v registru v.v.i. na Ministerstvu školství,
mládeže a tČlovýchovy - http://rvvi.msmt.cz/ .
7
III. Hodnocení hlavní þinnosti
1. Struþná charakteristika vČdecké (hlavní) þinnosti pracovištČ
Základní vČdecké zamČĜení pracovištČ je obsaženo v zakládací listinČ a je konkretizováno ve
výzkumném zámČru "Fyzikální a environmentální procesy v litosféĜe indukované
antropogenní þinností" na období 2005 - 2010. Ústav je zamČĜen na zkoumání procesĤ
v zemské kĤĜe, a to pĜedevším procesĤ indukovaných antropogenní þinností, vþetnČ jejich
úþinkĤ na životní prostĜedí. V podrobnČjším þlenČní se výzkum soustĜećuje zejména do
tČchto oblastí:
- reakce hornin a horninového masivu jako vícefázové soustavy pĜi pĤsobení fyzikálních
a fyzikálnČ chemických procesĤ. Zájem se soustĜećuje jak na pĜírodní, tak i na ovlivnČné
horniny a masiv (ovlivnČní injektážemi – geokompozity, kotvami apod.)
- napČĢové a deformaþní pole v horninovém masivu v oblastech vzájemného pĤsobení
pĜírodních a antropogenních vlivĤ a zpĤsoby jeho ovlivĖování
- efektivní metody numerického modelování fyzikálních procesĤ v geologickém prostĜedí
- studium a observatorní sledování vybraných fyzikálních polí v horninovém masivu
- geografický výzkum životního prostĜedí se zamČĜením na životní prostĜedí a krajinu
v regionech pod vlivem evropských integraþních procesĤ
- neklasické zpĤsoby využívání zemské kĤry (geotechnologie, rozpojování, podzemní úložištČ)
2. VČdecká þinnost
VČdecká þinnost se rozvíjí v šesti vČdeckých oddČleních, jmenovitČ jde o
a)
b)
c)
d)
e)
f)
oddČlení laboratorního výzkumu geomateriálĤ
oddČlení desintegrace materiálĤ
oddČlení geomechaniky a báĖského výzkumu
oddČlení geofyziky
oddČlení aplikované matematiky a informatiky
oddČlení environmentální geografie (poboþka Brno)
2.1. Výþet významných výsledkĤ vČdecké þinnosti a jejich aplikací
Uvedený výþet vychází z návrhĤ významných výsledkĤ v roce 2007, které byly pĜedloženy
k projednání RadČ pracovištČ. První tĜi z uvedených výsledkĤ byly navrženy ke zveĜejnČní
v celkové výroþní zprávČ Akademie vČd ýR.
1. Vybrané extrémy pĜírodního a antropogenního pĤvodu a jejich dopady na MoravČ a
ve Slezsku
Bylo ukonþeno Ĝešení významné etapy pĜírodovČdnČ závažné a tématicky na sebe úzce
navazující problematiky vybraných pĜírodních extrémĤ a jejich environmentálních dopadĤ na
MoravČ a ve Slezsku. Z pĜírodních extrémĤ byly charakterizovány þasové a prostorové zmČny
hydrometeorologických extrémĤ (pĜívalové a dlouhotrvající srážky, sucha, silné vČtry,
krupobití, povodnČ, bleskové povodnČ) a geomorfologických extrémĤ (svahové procesy –
sesouvání, skalní Ĝícení a erozní procesy - vodní a vČtrná eroze), pozornost byla vČnována
8
i pĜirozené
seismicitČ
a
kartografické
vizualizaci.
PĜírodní
extrémy
byly
hodnoceny i z hlediska environmentálních dopadĤ na þlovČka a krajinu. Tuto þást
problematiky završuje a shrnuje rozsáhlá knižní publikace Brázdil, Kirchner a kol. vydaná
v tomto roce.
Další problematika environmentálních dopadĤ souvisí s vývojem seismicity indukované
hlubinnou tČžbou þerného uhlí v þeské þásti hornoslezské pánve na severní MoravČ. To
pĜedstavuje další extrém - hornictví v hustČ obydlené krajinČ. Na základČ dlouhodobého
seismologického monitoringu byly studovány modelové situace a jejich odezvy v horninovém
masívu na omezení, doþasné pĜerušení pĜípadnČ úplné zastavení tČžby na uvedené lokalitČ,
které mČly simulovat budoucí projevy seismické aktivity v prĤbČhu útlumového programu
hornictví. K zobrazení þasoprostorového vývoje seismické aktivity byly používány sumaþní
Benioffovy grafy (Ȉ¥E), které spolu s grafy jeho smČrnice (Ȉ¥E/t) umožnily posuzování
nebezpeþných napČĢo-deformaþních stavĤ v horninovém masívu. Výzkumy byla prokázána
velmi úzká vazba mezi dobývacími pracemi a následným uvolĖováním seismické energie,
avšak na základČ zkušeností z mnohých oblastí uhelných þi rudných dolĤ nelze v budoucnu
vylouþit výskyt ojedinČlých intenzivních seismických jevĤ v oblastech s ukonþenou tČžbou.
Kategorie výstupu: badatelský
Brázdil, R., Kirchner, K., et al. (2007): Vybrané pĜírodní extrémy a jejich dopady na MoravČ a ve
Slezsku. Vydala Masarykova univerzita ve spolupráci s ýHMÚ a ÚGN AV ýR, v.v.i., Brno, 431 s,
ISBN978-80-210-4173-8
Holub K. (2006): Rock mass response to the decline in underground coal mining. J. Min. Science, Vol.
42, No.1, 15-26.
Holub K. (2007): A study of mining-induced seismicity in Czech coal mines with long-wall coal
exploitation. J. Min. Science, Vol. 43, No. 1, 37-44.
Holub K., Kaláb Z., Knejzlík J., Rušajová J. a Dombková A. (2007): Poznatky z dlouhodobého
sledování pĜirozené a indukované seismicity v moravsko-slezském regionu. Int. Conf. GEONICS
2007, Documenta Geonica, ÚGN AV ýR v.v.i., 101-110
2. Modelování T-H-M procesĤ v horninovém prostĜedí: paralelní výpoþty a aplikace
Jde pĜedevším o završení jedné etapy vývoje numerických metod na bázi Schwarzovy
techniky rozložení oblasti, poþítaþovou implementaci tČchto metod v rámci vlastního MKP
software a aplikaci na Ĝešení Ĝady geotechnických a geoenvironmentálních úloh. Vlastním
pĜínosem je vytvoĜení black box metody pracující jak s rozdČlením matice tuhosti na základČ
urþení pĜekrývajících se podoblastí tak s hrubou úlohou vytvoĜenou algebraicky agregací.
Dalšími ingrediencemi vytvoĜených ĜešiþĤ jsou nepĜesné Ĝešení podúloh, práce s hybridní
nesymetrickou variantou dvou-úrovĖového pĜedpodmínČní a úprava (stabilizace) vnČjší
metody sdružených gradientĤ pĜi vnitĜních iteracích a pĜípadnČ nesymetrické multiplikativní
variantČ. VytvoĜený Ĝešiþ byl testován na rozsáhlých úlohách pružnosti a vedení tepla
s dĤležitými aplikacemi posuzování stability tČžených prostor a Ĝešení termomechanických
úloh souvisejících s podzemním ukládáním vyhoĜelého jaderného paliva. PĜi implementaci
byly také testovány rĤzné techniky paralelního programování (MPI a OpenMP) a techniky
optimalizace programĤ. Bylo dokázáno, že pĜi Ĝešení evoluþních úloh postaþuje prostá
Schwarzova technika bez využití agregovaného systému.
Schwarzovy metody byly novČ a úspČšnČ využity i pro Ĝešení úloh proudČní porézním
prostĜedím diskretizovaných smíšenou metodou koneþných prvkĤ (zvláštní aproximace tlakĤ
a tokĤ). VytvoĜené metody lze také úspČšnČ využít pro úlohy s více fyzikálními procesy
(multiphysics) i úlohy s rĤznými mČĜítky (multiscale), tj. Ĝádovými rozdíly mezi velikostí
studované oblasti a modelovaných detailĤ. K tČmto novČ pĜibylo modelování úloh
s mikrostrukturou.
9
Pro Ĝešení byla dĤležitá mezinárodní spolupráce a možnost paralelních výpoþtĤ v centru
UPPMAX v Uppsale v rámci projektu UPPMAX p2004009 Parallel computing in
geosciences.
Kategorie výstupu: badatelský
R. Blaheta, P. Byczanski, O. Jakl, R. Kohut, A. Kolcun, K. Kreþmer, J. Starý, Large-scale parallel
FEM computations of far/near stress field changes in rocks, Future Generation Computer Systems
- special issue "Numerical Modelling in Geomechanics and Geodynamics". 22 (2006) 449-459
R. Blaheta, R. Kohut, M. Neytcheva, J. Starý, Schwarz methods for discrete elliptic and parabolic
problems with an application to nuclear waste repository modelling Schwarz methods for discrete
elliptic and parabolic problems with an application to nuclear waste repository modelling.
Mathematics and Computers in Simulation, 76(2007), 1-3, pp. 18-27
J. Malík,, Generalized G-convergence for quiasilinear elliptic differential operators. Nonlinear
Analysis. Volume 68, Number 2 (2008), 304-314
R. Blaheta, P. Byczanski, R. Kohut, J. Starý, Modelling THM Processes in Rocks with the Aid of
Parallel Computing. In: GeoProc 2008 - Coupled T-H-M-C Processes in Geosystems
Fundamentals, Modeling, Experiments and Applications, N. Burlion and T. Rougelot, eds., ISTE &
J. Wiley 2008 (v tisku)
3. Obrazová analýza struktur a textur geomateriálĤ
Prezentovaný výsledek se týká vývoje a aplikací metodik obrazové analýzy pro studium
stavby geomateriálĤ. Pracovníci OddČlení laboratorního výzkumu geomateriálĤ ÚGN AV ýR
Ĝešili zejména problémy, týkající se struktur a textur geokompozitních materiálĤ,
morfologické anizotropie zrn v horninČ a morfologie zrn drceného kameniva.
Vyvinutá metodika pro kvantifikaci struktur a textur zrnitých geokompozitĤ Ĝady zeminapolyuretan nebo zemina-organickominerální pojivo metodami analýzy obrazu na úrovni
makro- a mikroskopického obrazu umožĖuje prognózu fyzikálních a mechanických vlastností
obdobných typĤ materiálĤ, vznikajících injektážními procesy v geotechnické praxi.
Vypracované metody mají uplatnČní pĜi modelování prĤniku polymerního injektážního média
do zemin, pĜi studiu vláknových kompozitĤ syntetické vlákno - zemina a rozptýlené výztuže
v betonech.
VytvoĜený algoritmus obrazové analýzy pro stanovení morfologické anizotropie zrn
v horninách s karbonáty umožĖuje automatickou segmentaci zrn kalcitu v mikroskopickém
obraze a analýzu jejich morfologické orientace ve výbrusu (Ĝez horninou). Morfologie zrn ve
frakcích drceného kameniva je odrazem stavební anizotropie horniny a jejího ovlivnČní
drobnČ tektonickými prvky strukturní stavby masívu. Na podkladČ nových metod, založených
na analýze obrazu 2D-projekce zrn v jednotlivých frakcích, lze popsat a kvantifikovat
morfometrické parametry zrn kameniva a použít je pro modelování ve strukturní geologii,
geomechanice a materiálovém inženýrství.
Kategorie výstupu: badatelský
Šþuþka, J., Souþek, K. Stavba a vlastnosti geokompozitních materiálĤ s polyuretanovými pojivy. Documenta geonica 2007/1, Ostrava, Ústav geoniky AV ýR 2007, 247 s.
Obara, B., Kožušníková, A. Utilisation of the image analysis method for the detection of the
morphological anisotropy of calcite grains in marble.- Computational Geosciences 11, 4: 275-281
(2007)
Martinec, P., Šþuþka, J., Vavro, M., Safrata, J. Granodiorite aggregates from East Bohemia for HPC
and HSC concretes.- Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology, akceptováno
po recenzi
10
4. Sorpþní vlastnosti mikroþástic jílových minerálĤ
Studium sorpþních vlastnosti montmorillonitĤ klasickou vsádkovou metodou a pomocí
voltametrie na elektrodČ modifikované montmorillonitem. ěešitelka vypracovala postup
pĜípravy rtuĢové filmové elektrody, jako nejvhodnČjší doporuþuje pre-depozici filmu
v roztoku Hg2+. Zvýšení citlivosti této elektrody pĜi akumulaci kovĤ bylo zpĤsobeno
souþasným pĤsobením dvou efektĤ – 1.akumulací kovĤ sorpcí do jílového modifikátoru
elektrody, 2. elektrodepozicí a následným rozpouštČním kovu ze rtuĢového filmu. RtuĢovou
filmovou elektrodu doporuþuje autorka pro anodickou rozpouštČcí voltametrii kovĤ.
Autorka se spolupracovníky navrhla využití opakované cyklické voltametrie na elektrodČ
modifikované montmorillonitem ke studiu kinetiky sorpce na montmorillonit. K tomu lze
využít þasové závislosti získané cyklickou voltametrií, na základČ které autoĜi zjistili, že
sorpce mČdi z vodného prostĜedí na rĤzné typy montmorillonitĤ se Ĝídí rovnicí 2. Ĝádu. Byla
nalezena shoda teoreticky vypoþítaných parametrĤ kinetické rovnice s experimentálnČ
zmČĜenými. AutoĜi na základČ tohoto výsledku navrhují dosud nepopsané využití
modifikovaných elektrod ke studiu kinetiky sorpce. Samotná voltametrie na modifikovaných
elektrodách se ve srovnání s klasickou vsádkovou metodou ukázala jako vhodnČjší ke studiu
faktorĤ ovlivĖujících sorpci (pH, pĜítomnost aniontĤ a kationtĤ, organických ligandĤ).
Získané výsledky umožní bližší charakterizaci sorpþních vlastností jílových minerálĤ, což
je významné pĜi praktických aplikacích jílových minerálĤ (odstraĖování látek kontaminujících
životního prostĜedí, depozice odpadĤ).
Kategorie výstupu: badatelský
5. Analytické a numerické Ĝešení šíĜení tlakových pulsací vysokotlakým systémem
Ve spolupráci s VUT Brno jsme odvodili analytické Ĝešení šíĜení tlakových pulsací
vysokotlakým systémem. Toto Ĝešení vychází z linearizovaných Navier-Stokesových rovnic
a z vlnové rovnice pro šíĜení tlakové vlny. Na základČ tohoto analytického Ĝešení v 3D oblasti
s kruhovým prĤĜezem jsme sestavili pĜenosovou matici, s jejíž pomocí lze Ĝešit pĜenos
tlakových prĤtokových pulsací hydraulickým systémem. Toto Ĝešení bude využito ke
stanovení optimální geometrické konfigurace vysokotlakého systému pro generování
pulsujícího vodního paprsku, pĜi které bude systém pracovat v režimu rezonance. Výsledky
Ĝešení jsme ovČĜili porovnáním s výsledky experimentálního mČĜení dynamického tlaku ve
vysokotlakém systému pĜi jeho rĤzných geometrických konfiguracích. KromČ toho jsme
s využitím CFD programu Fluent zpracovali numerické modely proudČní vody ve vybraných
geometrických konfiguracích hydraulického systému. Úlohu jsme Ĝešili jako 3D, turbulentní,
stlaþitelné, nestacionární proudČní vody. Porovnání dosažených výsledkĤ s výsledky
experimentálního mČĜení potvrdilo dobrou shodu numerické simulace s experimentem. ěešení
bude využito ke stanovení optimální geometrické konfigurace vysokotlakého systému pro
generování pulsujícího vodního paprsku, pĜi které bude systém pracovat v režimu rezonance.
Získané výsledky umožĖují získávat podrobné znalosti procesĤ spojených s generováním
a šíĜením vysokofrekvenþních tlakových pulsací v kapalinČ za vysokého tlaku a jejich vlivu
na formování a morfologii pulsujících kapalinových paprskĤ. Cílem práce v této oblasti je
zajistit efektivní pĜenos vysokofrekvenþní pulsaþní energie vysokotlakým systémem na vČtší
vzdálenosti, což umožní vytváĜet vysoce úþinné pulsující kapalinové paprsky požadovaných
vlastností.
Kategorie výstupu: badatelský
6. Generování plochého pulsujícího paprsku
S pomocí akustického generátoru tlakových pulsací ve vysokotlakém systému (vyvinutého
v oddČlení dezintegrace materiálĤ v minulých letech) jsme prokázali, že je možné generovat
vysokorychlostní plochý pulsující vodní paprsek. Takový paprsek má výraznČ vyšší
11
dezintegraþní úþinky na materiál než plochý kontinuální vodní paprsek stejných parametrĤ.
Úþinky plochých pulsujících vodních paprskĤ byly testovány na rĤzných typech materiálĤ.
Výsledky testĤ prokázala, že plochý pulsující vodní paprsek mĤže být úspČšnČ využíván
k odstraĖování povrchových vrstev materiálĤ, k úpravČ povrchu materiálu i v ĜadČ dalších
aplikací.
Kategorie výstupu: cílený
7. MČĜení zmČn tenzoru napČtí v horském masivu pomocí kuželové tenzometrické
sondy
Výsledek spoþívá ve vytvoĜení a použití unikátního mČĜicího zaĜízení – kuželové sondy pro
mČĜení zmČn napČtí v horninovém masivu. Využití sondy ve tvaru kužele ideovČ vychází
z dĜívČjších prací prof. Obary a prof. Sugawary v Japonsku týkajících se zjišĢování tenzoru
napČtí metodou odlehþení vrtného jádra. MČĜení tenzoru napČtí touto metodou je založeno na
tenzometrických mČĜeních deformací povrchu dna vrtu ve tvaru kužele, které vznikají pĜi
úplném odlehþení jádra obvrtáním. Výhodou kuželového (nikoliv rovinného) tvaru je, že
umožĖuje získat dostatek informací pro následný numerický výpoþet úplného tenzoru napČtí.
Na základČ tČchto zkušeností byla navržena a odzkoušena nová metodika
dlouhodobého mČĜení zmČn tenzoru napČtí vázaných na napĜ. mČnící se geomechanickou
situaci. Metoda nevyužívá destruktivní fázi odlehþování vrtného jádra a umožĖuje tak
opakovaná dlouhodobá mČĜení ve stejném umístČní.
Metodika byla úspČšnČ ovČĜena na lokalitách Dolu Lazy a Dolu ýSM, kde byla
aplikována na sledování charakteru zmČn napČtí indukovaných postupem porubní fronty
v pĜedem vybraných polohách v okolí dobývané sloje. Byly získány výsledky dokumentující
zmČny napČĢového stavu korespondující s mČnící se geomechanickou situací. PĜi
dlouhodobém sledování deformací byla indikována také složka reologické plouživé
deformace horninového materiálu.
Zde použité mČĜicí zaĜízení bylo kompletnČ vyvinuto na ÚGN od koncepþního návrhu
až po finální zaĜízení pro dlouhodobá mČĜení. Hardwarové a softwarové vybavení zaĜízení
vyvinuto tak, že v souþasné dobČ umožĖuje pracovat v nČkolika režimech sledování, od
jednotlivých spouštČných mČĜení až po kontinuální resp. semikontinuální autonomní mČĜení,
které umožĖuje v souþasné variantČ mČĜicího zaĜízení jak pĜipojení pĜenosného koncentrátoru
dat, tak obousmČrný dálkový pĜenos dat prostĜednictvím napĜ. GSM nebo Internetu. Celková
koncepce mČĜicího zaĜízení je unikátní v mezinárodním mČĜítku.
8. Optimalizace þasoprostorového postupu dobývání porubních blokĤ s využitím
matematického modelování napČĢových pomČrĤ, zejména ve slojích ohrožených dĤlními
otĜesy
NapČĢová pole ve slojích, v nichž jsou vedeny jednotlivé poruby, jsou determinována jednak
primárním napČĢových stavem a geologickou stavbou, jednak historií vedení dĤlních dČl,
zejména porubĤ a to jak v nadložních (pĜípadnČ podložních) slojích , tak ve sloji vlastní, v níž
právČ probíhá dobývání. PĜi pĜípravČ a projektování postupu odrubávání jednotlivých slojí
(nebo jejich þástí – ker, þi jiných jednotek) je pĜi tom obvykle možné þasoprostorový sled
jednotlivých porubĤ v pĜedmČtné sloji ovlivnit. OcenČní dĤsledkĤ alternativních postupĤ
odrubávání na výsledná napČĢová pole se pĜi tom obvykle v provozních pomČrech provádí
odborným odhadem.
PĜi hodnocení vybraných reálných situací vedení porubĤ z lokalit Jan–Karel, Doubrava, Lazy
a Dukla bylo pro zhodnocení indukovaných napČĢových polí použito matematické
modelování, které umožnilo kvantifikovat indukovaná napČĢová pole v závislosti na
vzájemném situování odrubávaných porubních blokĤ. VyjádĜení indukovaných napČĢových
12
polí ve slojích s nebezpeþím dĤlních otĜesĤ ukázalo, že je možné specifikovat rizikové situace
vyplývající z nevhodného þasoprostorového vedení porubĤ a tudíž se jim pĜi projektování
postupu dobývání vyvarovat.
Na základČ vyhodnocení situací na uvedených lokalitách bylo možno pĜistoupit k zobecnČní
výsledkĤ, což pĜispČlo k formulaci zásad pro vedení dĤlních dČl a situování porubĤ ve
vymezených þástech slojí, které zamezují nebo alespoĖ omezují nepĜíznivé koncentrace
napČtí, vedoucí v kritických pĜípadech i dĤlním otĜesĤm.
Kategorie výstupu: cílený
9. Posouzení technické seizmicity pĜi vedení mČlkých podzemních dČl v mČstské zástavbČ
Rozvoj realizace mČlkých dĤlních dČl souvisí s výstavbou komunikací, komunikaþních sítí,
kolektorĤ, podzemních garáží a dalších stavebních objektĤ. Vedení dĤlních dČl v malých
hloubkách je spojeno mimo jiné s vyvoláním vibrací v okolí stavby. Tyto vibrace, které
souhrnnČ nazýváme technická seizmicita, jsou zpravidla vyvolány aktivitami, které jsou
souþástí technologických postupĤ. PĜi výzkumu bylo analyzováno seizmické vlnČní
indukované pĜi vedení mČlkých podzemních dČl a vliv této seizmicity na povrchovou
zástavbu. K nejvýznamnČjším projevĤm pĜi takových ražbách patĜí pĜedevším trhací práce,
ale i další technická seizmicita – beranČní pilot, používání vibraþního válce, … Posuzován byl
také vliv technické seizmicity z povrchu na vznikající þi existující dĤlní dílo. SouþasnČ byly
analyzovány pĜíþiny ovlivĖující velikost seizmických projevĤ. Získané výsledky vedly
k návrhu doplnČní Vyhlášky ýBÚ þ.55/1996.
Kategorie výstupu: cílený
2.2. ěešení grantových a programových projektĤ
V roce 2007 se ústav kromČ mezinárodních projektĤ podílel na Ĝešení 25 grantových
a programových projektĤ (16 projektĤ GAýR, 1 projekt GAAV, 2 projekty z programĤ
s poskytovatelem AV ýR, 2 projekty MŠMT, 2 projekty MPO a 2 projekty ýBÚ).
ÚspČšnČ byl dokonþen 1 projekt GAýR (Sorpþní vlastnosti mikroþástic jílových minerálĤ),
a 1 projekt ýBÚ (Vedení podzemních dČl v souvislé mČstské zástavbČ) – Ĝešení ostatních
projektĤ pokraþuje v roce 2008.
2.3. Publikaþní aktivity
Publikace patĜí mezi hlavní výstupy vČdecké práce ústavu. V roce 2007 pracovníci ústavu
vytvoĜili celkem 219 publikací, z toho 54 v kategorii þlánek v periodiku, v tom 6 þlánkĤ
v þasopisech s impaktním faktorem, 6 publikací v kategorii monografie/kniha. Další publikace
vþetnČ publikací v þasopisech s impaktním faktorem jsou pĜipraveny k publikaci, þi existují
v rĤzných fázích recenzního Ĝízení. Podrobný seznam publikací je uveden ve veĜejnČ
pĜístupné databázi ASEP, viz http://library.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&language=2 .
2.4. Seznam titulĤ vydaných na pracovišti
Ústavem je pravidelnČ vydávaný þasopis "Moravian Geographical Reports", v roce 2007
vyšla 4 þísla þasopisu (3 v roce 2006) a þasopis je indexován v databázi SCOPUS.
V ediþní ĜadČ Documenta geonica vydávané ústavem vyšla dvČ þísla, viz níže.
13
Dalšími publikacemi jsou knižní publikace vydané ve spolupráci s dalšími institucemi,
sborníky konferencí a publikace vydaná k 25ti letĤm ústavu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Moravian Geographical Reports (2007), Vol. 15, Nr. 1,2,3,4, ISSN 1210-8812
Šþuþka, J., Souþek, K. Stavba a vlastnosti geokompozitních materiálĤ s polyuretanovými
pojivy. - Documenta geonica 2007/1, 247 s. ISBN 978-80-86407-15-9
Kožušníková, A. (ed.): Geonics 2007. - Documenta geonica 2007/2, 219 s. ISBN 978-8086407-18-0
Brázdil, R., Kirchner, K., et al. (2007): Vybrané pĜírodní extrémy a jejich dopady na
MoravČ a ve Slezsku. MU, ýHMU, UGN AV ýR, v.v.i., Brno, 431 s, ISBN978-80-2104173-8
Kozák, J., T., Státníková, P., Munzar, J., et al. (2007): PovodnČ v þeských zemích.
Professional Publishing Praha, 144 s., ISBN 978 -80-86946-39-9
Lampiþ, B., Špes, M. (2007): Sustainable development of small towns. University of
Ljubljana, UGN AV ýR, v.v.i., 168 s., ISBN 978-961-237-212-5
Blaheta R., Starý J. (eds.) Seminar on Numerical Analysis + Winter School. Modelling
and Simulation of Challenging Engineering Problems. Ostrava : ÚGN AV ýR, 2007.
ISBN 978-80-86407-12-8.
Kallabová, E., Frantál, B., Klusáþek, P. (2007): Regions, localities and landscapes in new
Europe. CONGEO’2007, UGN AV ýR, v.v.i., 73 s. + CD, ISBN 978-80-96407-24-1
Blaheta, R.; Kolcun, A. (eds.) Ph.D. Workshop 2007, Ústav geoniky AV ýR, Ostrava
2007, ISBN 978-80-86407-27-2.
Blaheta, R. , Starý, JiĜí (eds.). Ústav geoniky AV R, v.v.i., 25 let. Ostrava : Ústav geoniky
AV ýR, v.v.i, 2007. 41 s. ISBN 978-80-86407-21-0.
2.5. Aplikaþní výstupy
•
•
•
Foldyna, Josef - Sitek, Libor, Generátor pulsujícího plochého vodního paprsku.
Chura, Jan - Michalec, ZdenČk, Separát 2008. Nová verze poþítaþového programu pro
výpoþet jednoduchého nebo kombinovaného vČtrání v ražených dĤlních chodbách a
tunelech s kombinovanými typy hornin s využitím chladících zaĜízení.
Knejzlík, Jaromír - Staš, Lubomír, Kuželová tenzometrická sonda pro mČĜení zmČn
tenzoru napČtí. [Funkþní vzorek].
Uvedené výsledky jsou dále popsány v databázi ASEP, kategorie L.
3. Spolupráce s vysokými školami
Spolupráce s vysokými školami je rĤznorodá. Jsou Ĝešeny spoleþné grantové projekty,
existuje spoleþné pracovištČ pro studium pĜirozené a technické seismicity, byly získány
spoleþné vČdecké výsledky, pracovníci ústavu se podíleli na výuce Ĝady pĜedmČtĤ
bakaláĜských, magisterských i doktorských studijních oborĤ i na školení doktorandĤ, práci
14
v ĜadČ s tím souvisejících komisích, úþastnili se habilitaþních a jmenovacích Ĝízeních i na
práci vČdeckých rad.
3.1. NejvýznamnČjší vČdecké výsledky pracovištČ vzniklé ve spolupráci
s vysokými školami
Spolupráce na:
Doba Ĝešení:
Škola:
ěešitel v ÚGN:
Výstupy:
Zvýšení úrovnČ bezpeþnosti práce v dolech a eliminace nebezpeþí od
unikajícího metanu z uzavĜených dĤlních prostor - matematické
modelování výztuže prorážek pĜi dynamickém namáhání
2007
VŠB-TUO FS, doc. Ing. JiĜí Podešva, Ph.D., prof. Ing. Petr Horyl, CSc.
ing. Ptáþek, doc. ŠĖupárek
Horyl P., ŠĖupárek R. : Behaviour of steel arch supports under dynamic
effects of rockbursts. Mining Technology, Maney Publishing, London
2007 Vol 116 No 3. p.119 -128.
Spolupráce na:
Doba Ĝešení:
Škola:
ěešitel v ÚGN:
Výstupy:
Mikromechanika selfafinních fraktálních trhlin v kĜehkých materiálech
2006–2008, spoleþný projekt GA ýR (106/06/0646)
VŠB-TUO FMMI, prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Mgr. Petr Byczanski
Charakteristika lomových povrchových kĜivek oceli, publikace B. Strnadel,
P.Byczanski, Micro-structural reliability design of brittle materials. Engineering
Fracture Mechanics. Roþ. 74, þ. 11 (2007), s. 1825-1836
Spolupráce na:
Doba Ĝešení:
Škola:
ěešitel v ÚGN:
Výstupy:
Výzkum faktorĤ ovlivĖujících stabilitu stĜedovČkého dolu Jeroným v ýisté
2005–2007, podpora GAýR 105/06/0068
VŠB-TUO HGF, doc. Ing. Petr ŽĤrek, CSc.
doc. Kaláb
Distribuovaný mČĜicí a Ĝídící systém na Dole Jeroným, realizace a publikace
spolu s VŠB – TU Ostrava
Spolupráce na:
Doba Ĝešení:
Škola:
ěešitel v ÚGN:
Výstupy:
Modelování a simulace nároþných technických problémĤ,
2004–2008, podpora 1ET400300415
VŠB-TUO FEI, prof. Z. Dostál
prof. R. Blaheta
publikace a SW
Spolupráce na:
Doba Ĝešení:
Škola:
ěešitel v ÚGN:
Výzkum energetické charakteristiky hornin pĜi dynamickém namáhání
2007
VŠB-TUO HGF, prof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
Spolupráce na:
Doba Ĝešení:
Škola:
ěešitel v ÚGN:
Založení spoleþného vČdeckého pracovištČ
1998 – neurþito
VŠB-TUO FAST, prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
doc. Kaláb
Spolupráce na:
Doba Ĝešení:
Škola:
ěešitel v ÚGN:
Výstupy:
ěešení bezpeþnosti poþítaþových sítí v akademické sféĜe.
podpora MŠMT 1N0435
VŠB-TUO
dr. Jakl
realizace a publikace
15
Spolupráce na:
Doba Ĝešení:
Škola:
ěešitel v ÚGN:
Výstupy:
Matematické modelování procesĤ spojených s podzemním ukládáním
radioaktivních odpadĤ
2007
TU Liberec, FMMIS, prof. Ing. JiĜí Maryška CSc.
prof. Blaheta
spoleþné Ĝešení projektu pro SÚRAO
Spolupráce na:
Doba Ĝešení:
Škola:
ěešitel v ÚGN:
Výstupy:
Spoleþná knižní publikace
2003-2007, podpora GA ýR þ. 205/03/0211
Masarykova univerzita, PĜF, prof. R. Brázdil
dr. Kirchner
Brázdil, R., Kirchner, K., et al. (2007): Vybrané pĜírodní extrémy a jejich
dopady na MoravČ a ve Slezsku. MU, ýHMU, UGN AV ýR, v.v.i., Brno, 431 s
Spolupráce na:
Doba Ĝešení:
Škola:
ěešitel v ÚGN:
Výstupy:
Uþební text
2007
Mendlova zemČdČlská a lesnická fakulta, A. Buþek
doc. J. Lacina
Buþek, A., Lacina, J. (2007): Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie
krajiny ýeské republiky. MZLU Brno, 244 s., ISBN 978-80-7375-046-6
3.2. NejvýznamnČjší výsledky þinnosti výzkumných center a dalších
spoleþných pracovišĢ AV ýR s vysokými školami
LaboratoĜ výzkumu seizmického zatížení objektĤ (smlouva o sdružení s VŠB-TU Ostrava).
Byl vyvinut a instalován unikátní distribuovaný mČĜicí a Ĝídící systém na historickém Dole
Jeroným zahrnující registraci seizmického zatížení, zmČnu úrovnČ hladiny dĤlních vod
a napČtí v masívu, mČĜení konvergence, pohybu masívu na puklinách a teplot dĤlního
vzduchu. Detailní studie, napĜ. korelace zmČny úrovnČ hladiny dĤlních vod v závislosti na
hydrologické situaci na povrchu, pĜispívají k posouzení stability dĤlních prostor. Tyto analýzy
jsou nezbytným dokumentem k rozhodnutí o možnosti plánovaného využití dĤlního díla jako
muzea.
Kaláb, Z., Knejzlík, J., KoĜínek, R. and ŽĤrek, P.: Cultural Monument Jeroným Mine, Czech
Republic – Contribution to the Geomechanical Stability Assessment. Publs. Inst. Geophys.
Pol. Acad. Sc., M-29(395), Warszawa, 137-146 (2006)
Kaláb, Z., Lednická, M. a Kukutsch, R.: DĤlní vody na lokalitČ ýistá, DĤl Jeroným. UhlíRudy-Geologický prĤzkum, þ. 5/2007, 31-35 (2007)
Kaláb, Z., Knejzlík, J., KoĜínek, R., Kukutsch, R., Lednická, M. and ŽĤrek, P.: Contribution
to Experimental Measurements in the Jeroným Mine. Acta Geodynamica et Geomaterialia
(submitted).
Neformální charakter má spolupráce s Institutem geologického inženýrství HGF VŠB-TU na
metodickém Ĝízení a provozu pĜístrojového vybavení stanice národní seismické sítČ OstravaKrásné Pole. Ústav využívá kontinuálních dat této stanice.
16
3.3. Spolupráce s vysokými školami na uskuteþĖování bakaláĜských,
magisterských a doktorských studijních programĤ a vzdČlávání
stĜedoškolákĤ
18 pracovníkĤ ústavu pĜednáší nebo vede semináĜe a odborná cviþení na VŠ. V roce 2007
bylo oduþeno celkem 1146 hodin na VŠB-TU Ostrava, Ostravské univerzitČ, MZLU v BrnČ,
MasarykovČ univerzitČ, VUT Brno a UniverzitČ Palackého v Olomouci.
Doktorské studium
Ústav má spoleþnou akreditaci s VŠ pro následující obory doktorského studia :
VŠB TU hornicko geologická fakulta :
2101V007 – 00 Hornická geomechanika
2101V009 – 00 Hornictví
2101V003 – 00 Geologické inženýrství
VŠB TU
stavební fakulta :
3607V007 – 00 Hornické a podzemní stavitelství
3607V035 – 00 Geotechnika (pĤv. Horninové inženýrství)
VŠB TU
fakulta elektrotechniky a informatiky :
1801V002 – 00 Informatika a aplikovaná matematika
Ostravská univerzita pĜírodovČdecká fakulta, do 31.12.2011:
1103V004
program Aplikovaná matematika, obor Aplikovaná matematika
1103V003
program Aplikovaná matematika, obor Aplikovaná algebra
Poslední program byl v roce 2007 novČ reakreditován, rozhodnutí MŠMT þ.j. 28520/200730/1 ze dne 13.12. 2007. Platnost nové akreditace je do 31. 12. 2011.
Celkem 6 pracovníkĤ ústavu je þleny oborových komisí jednotlivých spoluakreditovaných
studijních oborĤ (prof. Blaheta, prof. Martinec, doc. ŠĖupárek, ing. Koneþný, ing.
Kožušníková, doc. Koneþný). Pracovníci ústavu jsou mimo to v dalších 10ti oborových
radách doktorského studia na VŠB-TU Ostrava, FAV ZýU PlzeĖ, PĜF MU Brno, LDF MZLU
Brno, PĜF UP Olomouc, PĜF UK Praha.
Školení doktorandĤ
8 pracovníkĤ ústavu se podílí na vČdecké výchovČ jako školitelé celkem 26 doktorandĤ.
KromČ toho 9 doktorandĤ, zamČstnaných na ústavu, studuje pod vedením jiných školitelĤ
(pĜedevším v oborech, které nejsou na ÚGN spoluakreditovány, pĜevážnČ v brnČnské
poboþce).
V uplynulém roce byl uspoĜádán Workshop doktorandĤ, kterého se zúþastnila vČtšina
doktorandĤ, školitelĤ a Ĝada dalších pracovníkĤ ústavu. Vydaný sborník pĜednášek zahrnuje
14 prací z rĤzných vČdeckých oblastí rozvíjených na ústavu.
17
Pracovníci ústavu jsou þleny VČdecké rady VŠB-TU a vČdeckých rad hornicko-geologické
fakulty, stavební fakulty a fakulty elektrotechniky a informatiky, vše na VŠB-TU v OstravČ.
Dále pak jsou þleny VČdecké rady Ostravské univerzity a VČdecké rady fakulty mechatroniky
a mezioborových inženýrských studií na TU Liberec.
VzdČlávání stĜedoškolské mládeže v rámci StĜedoškolské odborné þinnosti (SOý) je vedena
jedna práce (školní rok 2007/2008) v rámci projektu Podpora nadaných žákĤ Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu
4. Spolupráce pracovištČ s dalšími institucemi a s prĤmyslem
Tato þinnost zahrnovala jednak Ĝešení projektĤ aplikovaného výzkumu pĜedevším
poskytovatelĤ MPO a ýBÚ, jednak Ĝešení zakázkových projektĤ pĜímo pro jednotlivé
prĤmyslové partnery, jednak expertizy pro státní orgány.
4.1. Výsledky výzkumu a vývoje pro ekonomickou sféru na základČ
Ĝešení projektĤ
Hlavní výsledky:
1. Ochrana zamČstnancĤ pĜed dĤlními otĜesy - Projekt 44-06 ýeský báĖský úĜad, Partnerská
organizace: OKD,DPB a.s. Dosažený výsledek: Návrhy opatĜení pro zesílení výztuže
v dlouhých dĤlních dílech ohrožených otĜesy. ýlánky v RP (Uhlí 1/2007)
2. Aplikace geosyntetik ve stavebnictví – nové technologie - Poskytovatel: MPO ýR.
Partnerská organizace: Stavební geologie, Praha. Dosažený výsledek: realizován poþítaþový
software, který lze uplatnit pro optimální použití geosyntetik, 2 pĜijaté þlánky do þasopisĤ
s impaktním faktorem
3. Rozvojové zájmy pohraniþních regionĤ (na pĜíkladu Orlice) / Národní program výzkumu II
Poskytovatel: MŠMT ýR. Partnerská organizace: Sociologický ústav AV ýR, Ústav pro
soudobé dČjiny AV ýR, Sdružení obcí Orlicko. Dosažený výsledek: dílþí studie problémĤ
pohraniþí, publikace
4. Atlas krajiny ýeské republiky - Poskytovatel: Ministerstvo životního prostĜedí ýR.
Partnerská organizace: VUKOZ PrĤhonice. Dosažený výsledek: mapy do Atlasu krajiny ýR
a metodika jejich tvorby (dr. Kirchner, doc. Kolejka)
5. Vedení podzemních dČl v souvislé mČstské zástavbČ - Poskytovatel: Program výzkumu
a vývoje ýeského báĖského úĜadu (38-05), Partnerská organizace: Energie – stavební
a báĖská a.s.
Dosažený výsledek:: Získané výsledky vedly k návrhu doplnČní Vyhlášky ýeského báĖského
úĜadu þ.55/1996 o požadavcích k zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci
a bezpeþnosti provozu pĜi þinnosti provádČné hornickým zpĤsobem v podzemí. Výsledky jsou
také publikovány.
18
4.2. Výsledky výzkumu a vývoje pro ekonomickou sféru na základČ
hospodáĜských smluv
1. Studie k dobývací metodČ chodbicováním. PĜíprava ovČĜovacího provozu pro OKD a.s.
DĤl ýSM
2. MČĜení zmČn napČtí v horninovém masivu v okolí prĤzkumné štoly, Skalka 2007. OvČĜení
stability masivu alternativního meziskladu vyhoĜelého jaderného paliva. OdbČratel
EnergoprĤzkum s.r.o.
3. Sledování iniciace svahových deformací DČtmarovice v závislosti na hornické aktivitČ.
Podklady pro hodnocení pĜípadných nárokĤ likvidace dĤlních škod. OKD a.s. DĤl ýSA
4. Experimentální mČĜení seizmických projevĤ v povrchových objektech vyvolaných dĤlnČ
indukovanou seizmicitou v okolí Dolu Darkov Jde o podklady pro stanovení seizmického
projevu dĤlnČ indukovaných jevĤ na povrchu a pĜípadné Ĝešení dĤlních škod. OKD a.s.,
DĤl Darkov
5. Experimentální stanovení závislosti koeficientĤ propustnosti na tenzoru napČtí. Hlubinná
úložištČ jaderného odpadu, TUL - SURAO
6. Dokumentace a mapování svahových pohybĤ v ýR – oblast Zlínsko a UherskohradišĢsko
(ISPROFIN þ. 215124-1). Za dobu Ĝešení 2004-2007 byly získány základní poznatky
o rozšíĜení svahových deformací a dynamice svahových gravitaþních procesĤ, které
pĜedstavují významné pĜírodní hazardy v Moravsko-slovenských Karpatech na východní
MoravČ. ýeská geologická služba
7. Geologicko-geomorfologický inventarizaþní prĤzkum vybraných pĜírodních památek
a jejich návrhĤ v západní þásti CHKO Žćárské vrchy. Výsledky se týkají dokumentování
tvarĤ reliéfu a geologií skalních tvarĤ pĜírodních památek, postižení aktivních
i potenciálních reliéfotvorných procesĤ i hlavních vlivĤ lidské þinnosti. Agentura ochrany
pĜírody a krajiny ýR, Správa CHKO Žćárské vrchy
8. ŠetĜení veĜejného mínČní k problematice využívání þistých zdrojĤ energie bylo zamČĜeno
zejména na zjištČní postojĤ obyvatel k využití vČtrné energie v jejich okolí. ZároveĖ byla
zjišĢována míra asociace (vztah) mezi vyjadĜovanými postoji a vČkem a pohlavím
respondentĤ. Ventureal, s.r.o.
9. Monitoring ekosystémĤ v užším zájmovém území ložiska Rožná a v povodí Bukovského
potoka. V území ovlivnČném tČžbou a úpravou uranových rud byly na 28 testovacích
plochách sledovány opakovanými fytocenologickými snímky (od r. 1998) zmČny
vegetace. DIAMO, o.z. GEAM Dolní Rožínka.
10. Monitoring vlivĤ likvidace kĜídlatky (Reynoutria sp.) v povodí Ĝeky Morávky. þást B
(biota) PĜedmČtem výzkumu byl monitoring mechanické a chemické likvidace kĜídlatky
v povodí Morávky, zejména v její nejvýznamnČjší þásti Niva Morávky, která je navržena
v rámci programu EU Natura 2000 mezi evropsky významné lokality. ZO ýSOP
SALAMANDR Rožnov p. R.
4.3. Odborné expertizy zpracované v písemné formČ pro státní orgány
a instituce
1. TČžba uhlovodíkĤ na horninách. Dva znalecké posudky pro Ministerstvo zahraniþních
vČcí.
2. Stabilita svahĤ odvalu Tuchlovice. Posouzení souþasného stavu a projektantem
uvažovaných Ĝešení pro Energie stav. a báĖská, a.s. pro státní báĖskou správu
3. Posouzení havárie 15. 12. 2006 na o.z. BaĖa Nováky. PĜíþiny prĤvalu bahnin do porubu
107090-95. Obvodný banský úrad Prievidza
19
4. Identifikace kompetencí zatČžujících výkon veĜejné správy se zvláštním pĜihlédnutím
k malým obcím. Ministerstvo vnitra – Odbor územní veĜejné správy. Jedná se o jednu
z kapitol, která se stala souþástí závČreþné výzkumné zprávy projektu, na kterém se
podílela také skupina ĜešitelĤ z Masarykovy university Brno a ze spoleþnosti GAREP.
5. VytvoĜení interaktivní mapy rizika porušení stability svahĤ a skalního Ĝícení v ýeské
republice - MŽP ýR. Oponentský posudek na ZávČreþnou zprávu o realizaci projektu
SP/1c5/157/07 pro rok 2007
6. ORLICKO diferenciace území. Roku 2007 byla provedena pĜedbČžná diferenciace území
Králicka na typy souþasné krajiny, se zvláštním zĜetelem na možnosti rozvoje
podnikatelských aktivit. Pro Pardubický kraj, Sdružení obcí Orlicko.
5. Mezinárodní vČdecká spolupráce
Mezinárodní vČdecká spolupráce je dĤležitou stránkou þinnosti ústavu. Jde pĜedevším
o spoleþnou práci a výsledky a s tím spojenou úþast v mezinárodních grantových projektech,
v projektech dvojstranné spolupráce, organizaci mezinárodních konferencí, aktivní úþast na
dalších mezinárodních konferencích, þlenství a práce v mezinárodních spoleþnostech,
redakþních radách a pozvání zahraniþních vČdcĤ na ústav.
5.1. PĜehled mezinárodních projektĤ Ĝešených v rámci mezinárodních
vČdeckých programĤ
Projekt: Doba Ĝešení:
Koordinátor:
Partner:
Program:
Unity against Variety? Socio-spatial consequences of demographic change
for East Central European cities
2006–2009, þíslo projektu RA-2240/06
UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH (NČmecko). Dr.
Annegret Haase and Dr. Sigrun Kabisch - Department of Urban and
Envitonmental Sociology. 5 spoluĜešitelĤ, NČmecko, Polsko, Velká Británie,
ýR
UGN AV ýR, Dr. Antonín Vaishar and Mgr. Petr Klusáþek
Programme Volkswagen Stiftung
Poznamenejme, že z ústavu byly navrženy dva projekty do evropských programĤ. Šlo o projekt
Research and development of a sealing aterial designated to seal dilatations exposed to extreme
operating conditions SEALANT navržený do 7. rámcového programu P7, Large-scale integrating
projects a další projekt Pulsating jet - tool for enhancement of water jet effects navržený do Programu
ERC Starting grants. Oba získaly pomČrnČ dobré hodnocení, ale nebyly vybrány k financování.
5.2. Aktuální dvoustranné dohody a projekty
Projekt: Doba Ĝešení:
Partner:
Partner:
Program:
Application of advanced research methods to description of rocks and their
discontinuities / Použití progresivních výzkumných metod k charakteristice
hornin a jejich diskontinuit
2006–2008
Instytut Mechaniki Gorotworu PAN Krakov, Mariusz Młynarczuk, PhD.
UGN AV ýR, Ing. Alena Kožušnȓková, CSc.
Prioritní témata spolupráce mezi AV ýR a Polskou akademií vČd
20
Projekt: Doba Ĝešení:
Partner:
Partner:
Program:
Projekt: Doba Ĝešení:
Partner:
Partner:
Program:
Projekt: Doba Ĝešení:
Partner:
Partner:
Program:
Projekt: Doba Ĝešení:
Partner:
Partner:
Program:
Projekt: Doba Ĝešení:
Partner:
Partner:
Program:
Projekt: Doba Ĝešení:
Partner:
Partner:
Program:
Projekt: Reliable modelling and Large Scale Scientific Computing in Geosciences /
Spolehlivé modelování a rozsáhlé výpoþty v geovČdách
2005–2007
Institute for Paralel Processing Bulgarian Academy of Science Sofia, Prof.
Svetozar Margenov, DrSc.
UGN AV ýR, Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
Prioritní témata spolupráce mezi AV ýR a Bulharskou akademií vČd
Analysis of geophysical data using modern mathematical methods /
Analýza geofyzikálních dat s použitím moderních matematických metod
2006–2008
United Institute of the Physics of the Earth, Russian Academy of Science,
Moscow, Prof. Alexey A . Lyubushin, DrSc.
UGN AV ýR, Doc. RNDr. ZdenČk Kaláb, CSc.
Prioritní témata spolupráce mezi AV ýR a Ruskou akademií vČd
Application of pulsating jet technology in rock engineering / Aplikace
technologie pulsujícího paprsku v horninovém inženýrství
2007–2009
Instituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) – Sede di Cagliari, Dr. Ing. Augusto BORTOLUSSI
UGN AV ýR, Ing. Josef Foldyna, CSc.
Spoleþný projekt AV ýR – CNR
Regional development of the selected bordur regions in the Czech Republic
and Hungary / Regionální rozvoj vybraných pohraniþních regionĤ v ýeské
republice a v Maćarsku
2007–2009
Centre for Regional Studies - West-Hungarian Research Institute H.A.S. CRS
WHRI, Tomás Hardi PhD.
UGN AV ýR, Mgr. Petr Klusáþek.
Spoleþný projekt AV ýR a Maćarské akademie vČd
Geografický výzkum regionálních struktur a jejich þasových a
prostorových zmČn
2006–2008
Geografický ústav SAV, Doc. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
UGN AV ýR, Mgr. Eva Kallabová, Ph.D.
Prioritní téma spolupráce mezi AV ýR a SAV
Transformace prostorových a funkþních struktur rurálních oblastí v ýeské
republice a Polsku.
2006–2008
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, prof. Jerzy BaĔski
UGN AV ýR, RNDr. Antonȓn Vaishar, CSc.
Prioritní témata spolupráce mezi AV ýR a Polskou akademií vČd
Bilateral agreement on cooperation in the area of high-speed water jets,
particularly pulsating water jets / Bilaterální dohoda o spolupráci v oblasti
vysokorychlostních vodních paprskĤ, pĜedevším pulsujících vodních
paprskĤ
21
Doba Ĝešení:
Partner:
Partner:
Program:
Poznámka:
Projekt: Doba Ĝešení:
Partner:
Partner:
Program:
Poznámka:
2006–2009
Nordwestern University of Applied Sciences, School of Engineering, Windisch,
Switzerland, prof. Kurt Heiniger
UGN AV ýR, Ing. Josef Foldyna, CSc.
bilaterální dohoda mezi partnery
spolupráce zamČĜená na Ĝešení problematiky vysokorychlostních vodních
paprskĤ.
Parallel computing in geosciences / Paralelní výpoþty v geovČdách
2004–2008, UPPMAX p2004009
Uppsala University, doc. Maya Neytcheva
UGN AV ýR, Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
dohoda mezi partnery
Rozvoj numerických metod a realizace výpoþtĤ v centru UPPMAX v Uppsale.
NovČ navržené a pĜijaté projekty:
Projekt: Doba Ĝešení:
Partner:
Partner:
Program:
Projekt: Doba Ĝešení:
Partner:
Partner:
Program:
Projekt: Partner:
Microstructure and multiscale modelling in bio- and geo-environment /
Modelování mikrostruktury v bio- a geo- prostĜedí
2008–2010
Institute for Paralel Processing Bulgarian Academy of Science Sofia, Prof.
Svetozar Margenov, DrSc.
UGN AV ýR, Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
Prioritní témata spolupráce mezi AV ýR a Bulharskou akademií vČd
Revitalisation of urban brownfields. Comparative analyses, best practices
and open research question in Eastern Germany and the Czech republic /
Revitalizace urbánních brownfields. Komparativní analýzy, „dobré
pĜíklady“ a otevĜené výzkumné otázky na území východní þásti NČmecka a
v ýeské republice
2008–2009, grant þíslo: D10-CZ 12/08-09
The Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ
(Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH), Dr. Sigrun Kabisch
UGN AV ýR, RNDr. Karel Kirchner, CSc.
Spoleþný projekt AV ýR – DAAD SRN
Assessment of Stability and Reinforcement of Underground Structures
through Numerical Modelling and Back Analysis
CIMFR – Central Institute of Mining and Fuel Research, India, Dr. V.V.R.
Prasad
Partner:
Program:
UGN AV ýR, doc. RNDr. Josef Malík, CSc.
Spoleþný projekt AV ýR – CSIR India
5.3. NejvýznamnČjší vČdecké výsledky v rámci mezinárodní spolupráce
1. Filtrace seizmických jevĤ s použitím singulárních rozkladĤ na waveletových hladinách,
analýza a porovnání (použitím waveletových charakteristik) rĤzných seismických
signálĤ., clusterizace množiny signálĤ použitím rĤzných kritérií (vzájemná korelace
signálĤ, spekter, entropie, …). Spoleþný projekt AVýR-RAV. Publikaþní výstup:
22
Kaláb, Z. and Lyubushin, A.A.: Study of Mining Induced Seismic Events and Ambient
Noise from Karviná Region. Acta Geodynamica et Geomaterialia, (submitted)
2. Nové paralelní algoritmy pro Ĝešení rozsáhlých MKP úloh, použití metod Schwarzova
typu, aplikace v úlohách ukládání jaderných odpadĤ. Projekt UPPMAX p2004009.
Publikaþní výstupy:
•
Blaheta, R., Kohut, R., Neytcheva, M., Starý, J. Schwarz methods for discrete elliptic
and parabolic problems with an application to nuclear waste repository modelling
Schwarz methods for discrete elliptic and parabolic problems with an application to
nuclear waste repository modelling. Mathematics and Computers in Simulation,
76(2007), 1-3, s. 18-27
•
Blaheta, R., Kohut, R., Neytcheva, M., Starý, J. Modelling of THM processes in
rocks. In Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007 2.. Ostrava : Ústav geoniky AV
R, v.v.i. Ostrava, 2007. S. 49-55.
3. VíceúrovĖové iteraþní metody. Publikaþní výstupy:
•
Axelsson Owe, Blaheta, R., Neytcheva, M., Preconditioning of boundary value
problems using elementwise Schur complements, submitted to SIAM Matrix Analysis
•
Axelsson Owe, Blaheta, R., Neytcheva, M.,A black--box generalized conjugate
gradient minimum residual method based on variable preconditioners and local
element approximations, submitted to ETNA (Electronic Transactions on Numerical
Analysis)
4. Nové poznatky o podobnostech a rozdílech ve vývoji malých mČst v ýR a Slovinsku
získané na základČ aplikace vlastní metodiky obou zúþastnČných partnerĤ vytvoĜené
v rámci ukonþeného projektu Sustainable development of small cities s Filozofickou
fakultou Univerzity v LjubljanČ (Slovinsko), vydání spoleþné knižní publikace
Lampiþ, B., Špes, M. (2007): Sustainable development of small towns. University of
Ljubljana, UGN AV ýR, v.v.i., 168 s., ISBN 978-961-237-212-5. Ve sborníku jsou
kapitoly autorĤ Plut a Vaishar; Lampiþ,Rebernik a Vaishar; Zapletalová; Kallabová;
Vashar, Cetkovský.
5. Využití obrazové analýzy pro výzkum geomateriálĤ, výzkum v rámci dvojstranného
projektu s IMG PAN v KrakovČ. Publikaþní výstup:
Obara, B., Kožušníková, A. Utilisation of the image analysis method for the detection of
the morphological anisotropy of kalcite grains in marble. Computational Geoscience 11, 4
275 – 281 (2007).
5.4. Akce s mezinárodní úþastí poĜádané þi spolupoĜádané ústavem
1. Konference Geonics 2007. PoĜadatel Ustav geoniky AV ýR, v.v.i. Zvaná pĜednáška prof.
Stephanssona, zahraniþní hosté Slovensko, Polsko, NČmecko. 53 úþastníkĤ
2. New Knowledge in Seismology, Engineering Geophysics and Geotechnics –
PoĜadatelé ÚGN, VŠB-TUO FAST, ýAAG -75 úþastníkĤ, z ciziny 15.
3. 7th International Geographical Conference CONGEO ´07, poĜadatel ÚGN AV ýR, v.v.i.
4. 12.th Czech-Slovak geographical workshop - poĜadatel UGN AV ýR, v.v.i. 29
úþastníkĤ, 10 zahraniþních
23
5.5. Zahraniþní cesty
Zahraniþní cesty pracovníkĤ ústavu lze rozdČlit do 3 kategorií:
a) Cesty v rámci schválené dvoustranné spolupráce a na základČ meziakademických dohod.
PĜínos tČchto cest je získání informací o smČĜování výzkumu na zahraniþních institucích,
v navazování nových kontaktĤ a i ve spolupráci na Ĝešení spoleþných témat.
b) Cesty na zahraniþní konference spojené s aktivní úþastí (pĜednášky pĜíp. postery, Ĝízení
sekcí atd.)
c) Další cesty pro vČdeckou spolupráci, vČtšinou podpoĜené grantovými projekty.
V roce 2007 se uskuteþnilo celkem 102 zahraniþních cest, z toho 23 v kategorii a). Pro
srovnání, v roce 2006 se uskuteþnilo celkem 68 zahraniþních cest, z toho 20 v kategorii a).
5.6. Výþet nejvýznamnČjších zahraniþních vČdcĤ, kteĜí navštívili ústav
Prof. W. Dziurzynski, Ĝeditel IMG PAN, geotechnika :IMG PAN Krakov: - Polsko
Prof. Ove Stephansson - svČtový odborník v geomechanice: GFZ Potsdam - NČmecko
Dr. Andrzej Nowakowski - Mechanika hornin. IMG PAN, Krakov – Polsko
Dr. Mirosłav Wierzbicki – Uhlí - struktura a desorpce metanu: IMG PAN, Krakov Polsko
4. Prof. Seiji Shimizu - Technologie vysokorychlostního vodního paprsku - Nihon
University - Japonsko
5. Dr. Augusto Bortolussi - Technologie vysokorychlostního vodního paprsku : Istituto di
Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR - Sede di Cagliari - Itálie
6. Prof. Yuzo Obara - Geomechanika, geotechnika: Kumamoto University - Japonsko
7. Dr. V.V.R. Prasat – geomechanika: CIMFR regional centre Roorkee - Indie
8. Dr. J.K. Mohnot – geomechanika: CIMFR regional centre Roorkee - Indie
9. Prof. S. Margenov - numerická matematika: Inst. Parallel Processing BAS - Bulharsko
10. Doc. K. Georgiev - Inst. for Parallel Processing BAS - Bulharsko
11. Prof. O. Axelsson - numerické metody: Uppsala University - Švédsko
12. Prof. Mikuláš Huba - fyzická geografie a geoekologie: Geografický ústav SAV
Bratislava - Slovensko
13. Doc. Jerzy BaĔski - rurální geografie a využití krajiny: Institute of Geography and
Spatial Organization, PAN Warsaw - Polsko
14. Prof. Bryn Greer-Wooten - sociální geografie: Department of Geography / Institute for
Social Research, York University Toronto - Kanada
15. Prof. Adam Lajczak - fyzická geografie s antropogenními transformacemi krajiny:
Silesian University, Sosnowiec - Polsko
1.
2.
3.
4.
6. NejvýznamnČjší popularizaþní aktivity pracovištČ
1. 25 let existence ÚGN Slavnostní setkání pracovníkĤ ÚGN a významných hostĤ pĜi
jubileu spojené s prohlídkou pracovišĢ ÚGN AV ýR 23.5. 2007
24
2. SvČtlo v kamenech Výstava fotografií velkých mikroskopických obrazĤ, popis
problematiky a informace o ÚGN. Instalace v Ĝíjnu na VŠB-TU, v listopadu 2007 na
Prezidiu AV ýR. Informace také v Akademickém bulletinu, þ. 10, s.12-13
3. Den otevĜených dveĜí ÚGN, Prohlídka ústavu, odborné pĜednášky 8. 11. Ostrava, 6. 11.
2007 Brno, 206 úþastníkĤ
4. Ústav geoniky AV ýR - 25 let. Publikace 41 stran. Vydáno v OstravČ, kvČten 2007
5. The 25th Anniversary of the Institute of Geonics AS CR þlánek v Moravian
Geographical Reports, Roþ. 15(2007), . 2, s. 55-56.
6. 25 let Ústavu geoniky Akademie vČd ýR v OstravČ. ýlánek v þasopise Tunel, Roþ.
16(2007), . 2, s. 3
7. Rozhovor k Týdnu vČdy a techniky a výstavČ SvČtlo v kamenech, ýTV Dobré ráno
z Moravy a Slezska
26.10.
8. Rozhovor k 25 letĤm Ústavu geoniky, ýeský rozhlas Leonardo 24. 5. 2007
9. Aktuální otázky vČdy, ýeský rozhlas Leonardo, 7. 11. 2007
10. 5ti dílný cyklus putování krajinou ýeskomoravské vrchoviny - ýeský rozhlas, Vltava,
Toulky s Vltavou. Celostátní vysílání opakovanČ v prĤbČhu léta 2007
11. PĜíroda Tišnovska 7-dílný cyklus o pĜírodČ a krajinČ Tišnovska, Tišnovská televize únor až prosinec 2007
12. Hrádek, M.: Geomorfologické pomČry Boskovicka. Kapitola do knihy PĜírodní pomČry
(10 str. textu, mapa, tabulka a ilustraþní foto). Muzeum Boskovicka, Hrádek, M. : Vír obraz neživé pĜírody (10 str. textu + mapa + foto), Obecní úĜad Vír
Dále byly organizovány pĜednášky s geologickou, geofyzikální, geografickou
a environmentální tématikou pro studenty VŠB-TU, univerzitu 3. vČku VŠB-TU, UhelnČ
geologický semináĜ PĜF UK, Univerzitu tĜetího vČku - MU v BrnČ, EKOCENTRUM Brno,
Arcibiskupské gymnasium KromČĜíž
7. Domácí a zahraniþní ocenČní zamČstnancĤ pracovištČ
Prof. Ing. Z. Vašíþek, DrSc.: PamČtní list Slovenské geologické spoleþnosti za Dlouholetou
vzájemnou spolupráci se slovenskými geologickými institucemi v oblasti karpatské
geologie a statigrafie.
Prof. Ing. Karel Muller, DrSc.: PamČtní medaili akademika ýechury Spoleþnosti dĤlních
mČĜiþĤ a geologĤ za Významný rozvoj oboru dĤlní mČĜictví a geodézie.
25
8. Základní personální údaje
1. ýlenČní zamČstnancĤ podle vČku a pohlaví - stav k 31. 12. 2007 (fyzické osoby)
vČk
Do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61let a více
celkem
%
muži
0
9
9
10
18
25
71
67,0
ženy
0
6
8
7
10
4
35
33,0
celkem
0
15
17
17
28
29
106
100,0
%
0,0
14,2
16,0
16,0
26,4
27,4
100,0
x
2. ýlenČní zamČstnancĤ podle vzdČlání a pohlaví - stav k 31. 12. 2007 (fyzické osoby)
vzdČlání dosažené
základní
vyuþen
stĜední odborné
úplné stĜední
úplné stĜední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem
muži
1
6
0
0
8
0
55
70
ženy
5
0
0
2
13
1
15
36
celkem
6
6
0
2
21
1
70
106
%
5,7
5,7
0,0
1,9
19,8
0,9
66,0
100,0
3. Celkový údaj o vzniku a skonþení pracovních a služeb.pomČrĤ zamČstnancĤ v r.2007
Poþet
10
8
nástupy
odchody
4. Trvání pracovního a služebního pomČru zamČstnancĤ - stav k 31. 12. 2007
Doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem
Poþet
23
28
17
15
23
106
%
21,7
26,4
16,0
14,2
21,7
100,0
26
atestováno celkem 51 pracovníkĤ, u 8 pracovníkĤ je doporuþeno,
aby byli v roce 2008 atestováni z hlediska návrhu na zvýšení kvalifikaþního stupnČ. U
návrhĤ do 5. stupnČ a návrhĤ na emeritní vČdecké pracovníky je ještČ potĜeba
schválení celoakademickou akreditaþní komisí.
5. Atestace 2007
stupeĖ
1
2
3
4
5
emeritní
suma
2006
2007
12
9
9
14
7
0
51
10
9
9
15
4
4
51
9. Úþast na þinnosti vČdecké obce
Organizace konferencí
•
SNA 07 Seminar on Numerical Analysis, Ostrava, leden 2007. 65 úþastníkĤ.
•
Geonics 2007, Ostrava kvČten 2007, 53 úþastníkĤ.
•
16. konference s mezinárodní úþastí Nové poznatky a mČĜ. v seizmologii,
inženýrské geofyzice a geotechnice úþastníkĤ. 75 úþastníkĤ, 15 ze zahraniþí.
•
CONGEO 07, 52 úþastníkĤ, 30 ze zahraniþí.
•
12.þesko-slovenský akademický semináĜ z geografie, 29 úþastníkĤ, 10 ze
zahraniþí.
ýlenství v redakþních radách
•
R. Blaheta, Numerical Linear Algebra with Applications (J.Wiley)
•
Z. Kaláb, Exploration, Geophysics, Remote Sensing and Environment (EGRSE)
•
Z. Kaláb, Central European Journal of Physics
•
P. Koneþný, Uhlí, rudy, geologický prĤzkum
•
P. Koneþný, Archives of Mining Science
•
R. ŠĖupárek, Tunel
•
M. Hrádek, Regional Aspects of Land Use (University of Silesia, Sosnowiec,
Poland)
•
K. Kirchner, Geographia – Studia et Disserationes (???, Katowice, Poland)
•
•
•
•
•
•
•
K. Kirchner, Geomorphologia Slovaca et Bohemica (??? Bratislava, Slovensko)
J. Kolejka, Životné prostredie, Bratislava, Slovensko
J. Kolejka, Riscuri si catastrofi, Cluj, Rumunsko
J. Kolejka, Riscuri si catastrofi, Cluj, Rumunsko
J. Lacina, Veronica (ýeský svaz ochráncĤ pĜírody)
A. Vaishar, Europa Regional (??? Leipzig, NČmecko)
K. Kirchner, P. Koneþný, P. Martinec, J. Munzar, A.Vaishar, J. Zapletalová,
Moravian Geographical Reports (Institute of Geonics AS CR, v. v. i. Brno)
27
10.
PĜedpokládané hlavní okruhy vČdecké þinnosti v pĜíštím roce
Ústav bude pokraþovat v badatelském výzkumu, jehož základní plán je urþen Výzkumným
zámČrem ústavu. Úkoly pro rok 2008 jsou konkretizovány následovnČ:
Odd. laboratorního výzkumu geomateriálĤ:
Studium vlivu dlouhodobého pĤsobení teploty a roztokĤ na vlastnosti hornin.
Aplikace fyzikálnČ-chemických metod (FTIR, TG/DTA) pĜi studiu sorpþních vlastností
montmorilonitu, pĜi identifikaci jílových minerálĤ a slíd v sedimentech a pĜi studiu umČlých
smČsí s cílem zjištČní mezí detekce jednotlivých komponent.
Stanovení anizotropie hornin na základČ rozboru morfologie rĤzných frakcí drcených hornin.
Dopracování metodiky mČĜení rychlosti šíĜení podélných i pĜíþných ultrazvukových vln za
trojosého stavu napjatosti vþetnČ stanovení dynamických a statických modulĤ.
Provedení série mČĜení mikrotvrdosti vitrinitu na souboru vzorkĤ uhlí s rĤzným stupnČm
prouhelnČní s cílem stanovení kritického indentaþního zatížení nutného k iniciaci trhlin.
Texturní a strukturní vlastnosti geokompozitĤ a stanovení jejich fyzikálních vlastností.
Revize a dokonþení studie korelaþních horizontĤ v þeské þásti hornoslezské pánve.
Odd. desintegrace materiálĤ:
1) definování rozhodujících parametrĤ ovlivĖujících buzení a šíĜení tlakových pulsací ve
vysokotlakých systémech s cílem maximalizovat úþinky pulsujícího paprsku na rozpojovaný
materiál – (i) experimentální výzkum úþinkĤ pulsujícího paprsku metodami pĜímého mČĜení
dynamických projevĤ, (ii) experimentální zkoušky úþinkĤ pulsujícího paprsku na rozpojovaný
materiál a (iii) optimalizace tvaru kapalinového vlnovodu z hlediska šíĜení tlakových pulsací
ŘǼȱ —ž–Ž›’Œ”·ȱ modelování vybraných konfigurací vysokotlakého systému s integrovaným
akustickým budiþem
3) stanovení vlivu parametrĤ buzení na formování a morfologii pulsujícího paprsku
s využitím vizualizace a analýzy obrazu
Odd. geomechaniky a báĖského výzkumu:
Studium distribuce napČtí v horském masivu v oblasti OKR studovaná na základČ
paleonapČĢové analýzy.
MČĜení in-situ a analýza tenzoru napČtí jak absolutního tak zmČnového ve vztahu k vyvíjející
se geomechanické situaci.
Pokraþování ve studiu vývoje poklesĤ povrchu v dĤsledku tČžebních aktivit na vybraných
pĜíkladových lokalitách ve vztahu k strukturnČ geologické a geomechanické situaci.
Pokraþování ve výzkumu propustnosti a zmČn propustnosti geomateriálĤ a vznikajících
geokompozitĤ na bázi chem.inj. médií pro úþely utČsĖování a posuzování kvality utČsĖování
podzemních objektĤ.
Práce v oblasti bezpeþnostních rizik pro ýBÚ,
Výzkum v oblasti navrhování a aplikace kotevních výztuží podzemních prostor
Na základČ práce z minulých let vytvoĜení jednotného provázaného výpoþetního systému
komplexnČ sluþujícího veškeré aspekty související s projektováním dĤlních vČtrních sítí
28
Odd. geofyziky:
V roce 2008 bude pokraþovat mČĜení a interpretace seizmologických záznamĤ pĜirozených
zemČtĜesení i technické seizmicity v severní þásti moravsko-slezského regionu (bulletiny
budou na webu ústavu). Bude provádČno porovnání úrovnČ dlouhoperiodických mikroseizmĤ
s meteorologickou situací nad Atlantikem. Studium dĤlnČ indukované seizmicity na
Karvinsku bude zamČĜeno na stanovení platnosti mČĜených hodnot pro okolí mČĜeného místa,
využito bude pĜedevším metody spektrálních pomČrĤ H/V složek a þasovČ-frekvenþních
analýz. Ve spolupráci s VŠB-TUO, FAST bude realizováno modelování vlivu podzemní vody
na velikost seizmického efektu na povrchu.
Odd. matematiky:
Rozvoj výkonných ĜešiþĤ pro modelování termo-hydro-mechanických procesĤ v horninovém
prostĜedí a implementace ve vlastním software. Aplikace v úlohách hlubinného ukládání
vyhoĜelého jaderného paliva. Aplikace výkonných ĜešiþĤ v úlohách mechaniky kompozitĤ
s ohledem na úlohy geomechaniky zejména na urþování efektivních vlastností geokompozitĤ.
Rozvíjení prostĜedkĤ matematického modelováni geosyntetik (geovakĤ, geomĜíží, geotextilií)
k umožnČní optimalizace a snižování nákladĤ pĜi aplikacích v geoinženýrství. Modelování
visutých a zavČšených mostĤ umožĖující odhalit pĜípadné zdroje nestability.
Odd. geografie:
Bude pokraþovat regionálnČ geografický výzkum procesĤ podmiĖujících sociální a prostorové
zmČny v urbánních, rurálních i marginálních oblastech, budou studovány rozvojové zájmy
pohraniþních regionĤ, možnosti revitalizace brownfields a využití obnovitelných zdrojĤ
energie. Pozornost bude zamČĜena rovnČž na výzkum pĜírodních hazardĤ ve vazbČ na
environmetální aspekty, hospodáĜské aktivity a ochranu krajiny. Výzkumy budou provádČny
ve vybraných územích (Ostravsko, Orlicko,ýeskomoravská vrchovina, Moravsko-slovenské
Karpaty).
IV. Hodnocení další a jiné þinnosti:
Podle § 21 zákona þ. 341/2005 Sb. plnil ústav v roce 2007 pouze úkoly plynoucí z hlavní
þinnosti stanovené zĜizovací listinou.
V. Informace o opatĜeních k odstranČní nedostatkĤ v hospodaĜení a
zpráva, jak byla splnČna opatĜení k odstranČní nedostatkĤ uložená v
pĜedchozím roce:
Kontrolní odbor AV ýR provedl v období 6. 8.- 31. 8. 2007 plánovanou kontrolu
zamČĜenou na oblasti:
1. HospodaĜení s majetkem
2. Úþetnictví
3. PracovnČprávní vztahy
4. Úþelové financování výzkumu a vývoje
5. Zadávání veĜejných zakázek
6. VnitĜní kontrolní systém
7. UplatĖování spisového Ĝádu
29
Kontrolovaným obdobím byl r. 2006 a 1. polovina r.2007. Protokol o výsledku plánované
kontroly v ÚGN AV ýR,v.v.i. ze dne 31.8.2007 obsahuje pouze drobné nedostatky
a doporuþení ve výše uvedených 6ti oblastech kontroly. Dne 31.8.2007 pak vydal Ĝeditel
Ústavu geoniky AV ýR,v.v.i. PĜíkaz Ĝeditele k odstranČní nedostatkĤ zjištČných pĜi kontrole,
který byl adresován zejména vedoucí technicko hospodáĜské správy, vedoucím pracovníkĤm
ústavu a pracovníkĤm ekonomického úseku. Po odstranČní nedostatkĤ a provedených
opatĜeních podal Ĝeditel ústavu dne 3.10.2007 zprávu kontrolnímu odboru KAV ýR Zprávu
o plnČní opatĜení. NáslednČ byla o výsledku kontroly informována Akademická rada, která
vzala na vČdomí pĜedloženou zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu geoniky AV CR, v. v. i.
a o opatĜeních k nápravČ zjištČných nedostatkĤ, viz Zápis ze 39. zasedání Akademické rady
AV CR, konaného dne 13. listopadu 2007. Zvláštní kontrola na uplatĖování spisového Ĝádu
neshledala žádné nedostatky, ale naopak konstatovala výborný stav agendy..
VI. Stanoviska dozorþí rady:
Seznam nejdĤležitČjších stanovisek
1/2007:
DR schválila návrh vlastního Jednacího Ĝádu. DR vzala na vČdomí rozpoþet ÚGN na rok
2007. DR vyslovila souhlas s pĜipravovanými smlouvami o pronájmu nemovitostí. Již
existující nájemní smlouvy vzala DR na vČdomí.
Dále bylo dohodnuto, že funkcí tajemníka DR povČĜí pĜedseda pana Ing. J. Starého, Ph.D.
z ÚGN.
2/2007:
DR schválila zápis z 1. zasedání Dozorþí rady dne 23. kvČtna 2007 a vyjadĜuje souhlas
s plnČním pĜijatých usnesení, jakož i potvrdila výsledky hlasování per rollam v tomto období.
Dozorþí rada bere na vČdomí výsledky prĤbČžného auditu.
DR souhlasila bez pĜipomínek s novČ uzavĜenými smlouvami o pronájmu nemovitostí
v budovČ Hladnovská 2002/7, Slezská Ostrava, v objektu Skalní mlýn 96. Dále vzala na
vČdomí již existující nájemní smlouvy v objektu Hladnovská 2002/7 a v objektu Studentská
1768. RovnČž vyslovila pĜedbČžný souhlas s prodlužováním stávajících smluv na dobu
urþitou, pokud o to obČ strany projeví zájem.
DR vzala na vČdomí pĜípravu závČreþné zprávy o þinnosti ústavu a doporuþila její zpracování
v termínu, který umožní její projednání koncem bĜezna 2008.
VII. Finanþní a nefinanþní informace o skuteþnostech, které nastaly po
rozvahovém dni a jsou významné pro ucelené, vyvážené a komplexní
informování o vývoji výkonnosti, þinnosti a stávajícím hospodáĜském
postavení veĜejné výzkumné instituce:
Nejsou takové skuteþnosti.
30
VIII. PĜedpokládaný vývoj þinnosti pracovištČ:
ýinnost pracovištČ bude pokraþovat podle upĜesnČného Výzkumného zámČru ústavu, viz
III/10.
IX. Aktivity v oblasti ochrany životního prostĜedí:
PracovištČ se Ĝídí standardními smČrnicemi a zákony v oblasti ochrany životního prostĜedí,
nemá pracovištČ, která by specificky zatČžovala životní prostĜedí.
X. Aktivity v oblasti pracovnČprávních vztahĤ:
Na pracovišti pĤsobí Základní organizace Odborového svazu pracovníkĤ vČdy a výzkumu.
S touto organizací byla dne 1.4. 2007 uzavĜena Kolektivní smlouva.
XI. HospodaĜení instituce
Základní údaje o hospodaĜení jsou obsaženy v úþetní závČrce za rok 2007 (rozvaze, výkazu
zisku a ztráty a pĜíloze k úþetní závČrce), která je souþástí této výroþní zprávy. Souþástí této
výroþní zprávy je rovnČž zpráva o auditu úþetnictví.
V roce 2007 skonþilo hospodaĜení ústavu s hospodáĜským výsledkem 3071,-Kþ.
XII Rozbor þerpání mzdových prostĜedkĤ za rok 2007
1. Skuteþného þerpání mzdových prostĜedkĤ za rok 2007
Ukazatel
skuteþnost za rok 2007
z toho mimorozpoþtové prostĜedky
z toho fond odmČn
ProstĜedky
na platy
tis. Kþ
30 924
5 349
0
OON
tis. Kþ
787
165
0
PrĤmČrná mČsíþní mzda na ÚGN je v roce 2007 rovna 27 520 Kþ.
31
2. ýlenČní mzdových prostĜedkĤ podle zdrojĤ (þlánkĤ) za rok 2007
ýlánek - zdroj prostĜedkĤ
0 - Zahr. granty, dary a ostat. prostĜedky rezervního fondu - mimorozpoþtové
1 - Granty Grantové agentury AV ýR – úþelové
2 - Program Nanotechnologie pro spoleþnost – úþelové
3 - Granty Grantové agentury ýR - mimorozpoþtové
4 - Projekty ostatních poskytovatelĤ - mimorozpoþtové
5 - Tématický program Informaþní spoleþnost – úþelové
6 - Program podpory projektĤ cíleného výzkumu – úþelové
7 - Zakázky hlavní þinnosti - mimorozpoþtové
Institucionální prostĜedky
Celkem
Platy
tis. Kþ
OON
tis. Kþ
0
52
0
2 578
1 470
310
229
1 302
24 983
30 924
0
30
0
110
0
10
30
55
552
787
3. ýlenČní mzdové prostĜedky podle zdrojĤ za rok 2007
Mzdové prostĜedky
Institucionální
úþelové (kapitola AV- þl.1, 2, 5 a 6)
mimorozpoþtové (þl. 3 a 4)
ostatní mimorozpoþtové vþ. jiné þinnosti (þl. 0 a 7)
z toho jiná þinnost
Mzdové prostĜedky celkem
tis. Kþ
25 535
661
4 158
1 357
%
80,5
2,1
13,1
4,3
0
0,0
31 711
100,0
4. Vyplacené platy celkem za rok 2007 v þlenČní podle složek platu
Složka platu
platové tarify
pĜíplatky za vedení
zvláštní pĜíplatky
ostatní složky platu
náhrady platu
osobní pĜíplatky
OdmČny
Platy celkem
tis. Kþ
17 828
438
10
0
3 839
1 287
7 522
30 924
%
tis. Kþ
787
0
0
0
787
%
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
57,7
1,4
0,0
0,0
12,4
4,2
24,3
100,0
5. Vyplacené OON celkem za rok 2007
dohody o pracích konaných mimo pracovní pomČr
autorské honoráĜe, odmČny ze soutČží, odmČny za vynálezy a zlepš. návrhy
Odstupné
náležitosti osob vykon. základní (náhradní) a další vojenskou službu
OON celkem
32
33
ZĜizovatel: Akademie vČd ýR
./*
(v tis. Kþ na dvČ desetinná místa)
sestavena dle vyhl. 504/2002 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
Název úþetní jednotky:
Ústav geoniky AV ýR, v. v. i.
Studentská 1768, Ostrava-Poruba
Sídlo:
Iý:
68145535
Název
SÚ
þís.
Stav
Ĝád. Stav k 01.01.07
Stav k 31.12.07
!"#$%$
&''
(
)
) !+'
*
,'
- .
$'
)
(
.
/0"$+%10'+
'
#
0"#'#"0"+
) .0#
""%2
)
3$+$4$+1
)
- &''
(
( !+'
*
* ,'
(
.
$'
)
*
!"#$
.+$"1+"'$"
.+'$"%%#
&
"
%%+
.2,5#,+4$
) !+'
%2,
)
!+'#,+
*
- .1#'#,+
-
%
&'()*+
,
!%$2
-
*
!%$
-
!%$"#%$2
!%$'
'
-(
) !%$+'
-*
!%$'$
(
- !%$#0"'2#"0"+
(
)
( !%$%0#"2"%2
()
* !%$$+$4+12
(
!%$'
'
((
(
!%$+'
(*
*
*()
)
)*(-
*(
- )()
-
6(*)
6*()
6-(
6 )*(
6(-*)
* *
(-
)
)*(-
-*
- -
6-)
6* *
6(-
6 - (
6- 0
)
-
(
*
)
-
(
*
)
-
(
*
)
-
(
%
0
1()
2)3+
- 7#$0
7#$"0
* ,$'
.+'
)
8'
3+1
3'4+0%$"
(
3'4+"0
* *
.
$$'
)
4)*+
- !'0
)
0#
)
.$
"
%%+
)
.
%+$
))
!+%$
)
.$0"#
)
).$##"#"#$+'%,+83.
)(
&9%1+2
)*
!+%1+
0
&9%1#
!+0%%
)
$"+:,$+$+%, $"+:,$+%,5$2;<
=
.$:,+4+
)(
)
.$%"+"%"+
-
.$"%#2
-)
>#
%$
-(
(
&
:,#+
((
*
!%$%4%$$
*
-
-
1()
!"#$
.
-
<#
-
;,'$"
7
"
%%+'"$+
)
-)
&
"
%%+'"$+
)
-
!+"
%%+
)
-(
.1#$'#,+
)*
-*
.+"0
(
5")
"*
$%1+?+"''+
(
(
.1+%1+?+"''+
()
(
@
+#+
(
(
"*
(
-
(
(* * )*
-
(
)
*
-
)((
( *
**
ZĜizovatel: Akademie vČd ýR
'-//+%/,
(v tis. Kþ na dvČ desetinná místa)
sestavený dle vyhl. 504/2002 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
#
Název úþetní jednotky:
Ústav geoniky AV ýR, v. v. i.
Studentská 1768, Ostrava-Poruba
Sídlo:
Iý:
68145535
Název
ukazatele
SÚ !
!
"#$%&"#%$
!
'()*
"
#
!
+
%,*%
-%(
!
.$,
)"
+*,
$%&
/)%($,
'
3
'
jiná
2
'
další
1
'
ýinnost
hlavní
!!
!
!
!
0$("
123
+"
123
0$("$,
!
!
+"$,
!
()
*
*
45
45)%
!
+3
$,
$%&
!
! %
$,6$,)
+
$,
!
+
,(
#%$,
7$,
8)%(),
!
4,
/$2$,
9($,
*#*
+
,#(##(##(#1$
!
0:$%"
(#4./4;/
! '("(
,
,
'&
<%)%
<%
%&"#
*$
!
*
$+%,-.,,/,,"
(0/&.1
4(%,3)
1:
PĜíloha k úþetní závČrce
Ústav geoniky AV ýR, v. v. i.
Iý : 68145535
k 31.12.2007
PĜíloha k úþetní závČrce
spoleþnosti Ústav geoniky AV ýR, v. v. i.
k 31.12.2007
Obsahové vymezení pĜílohy dle § 30 vyhlášky þ.504/2002 Sb.
Údaje pĜílohy vycházejí z úþetních písemností úþetní jednotky ( úþetní doklady, úþetní
knihy a ostatních úþetních písemností ) a z dalších podkladĤ, které má úþetní jednotka
k dispozici.
I. Základní údaje o spoleþnosti
Obchodní spoleþnost:
Sídlo :
Iý:
Datum zápisu:
Právní forma:
Rozvahový den :
Ústav geoniky AV ýR, v. v. i.
Studentská 1768, 708 00 Ostrava - Poruba
68 14 55 35
01.01.2007
veĜejná výzkumná instituce
31.12.2007
PĜedmČt hlavní þinnosti: VČdecký výzkum materiálĤ zemské kĤry, v ní
probíhajících procesĤ, indukovaných zejména antropogenní þinností, a úþinkĤ
tČchto procesĤ na životní prostĜedí. V rámci výzkumu jsou rozvíjeny podpĤrné
disciplíny, zejména aplikovaná matematika a fyzika, chemie, enviromentákní a
sociální geografie. Svou þinností ÚGN pĜispívá ke zvyšování úrovnČ poznání a
vzdČlanosti a k využití výsledkĤ vČdeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a
rozšiĜuje vČdecké informace, vydává vČdecké publikace ( monografie, þasopisy,
sborníky apod. ), poskytuje vČdecké posudky, stanoviska a doporuþení a provádí
konzultaþní a poradenskou þinnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskuteþĖuje
doktorské studijní programy a vychovává vČdecké pracovníky. V rámci pĜedmČtu
své þinnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, vþetnČ organizování spoleþného
výzkumu se zahraniþními partnery, pĜijímání a vysílání stážistĤ, výmČny vČdeckých
poznatkĤ a pĜípravy spoleþných publikací. PoĜádá vČdecká setkání, konference a
semináĜe, vþetnČ mezinárodních, a zajišĢuje infrastrukturu pro výzkum. Úkoly
realizuje samostatnČ i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vČdeckými a
odbornými institucemi.
1
PĜíloha k úþetní závČrce
Ústav geoniky AV ýR, v. v. i.
Iý : 68145535
k 31.12.2007
Statutární orgán
ěeditel:
Prof. RNDr. Radim Blaheta. CSc.,
Rada pracovištČ
Interní þlenové :
Externí þlenové :
Tajemník :
Dozorþí rada
PĜedseda :
MístopĜedseda :
ýlenové :
ZĜizovatel :
Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.
Ing. Josef Foldyna, CSs.
RNDr. Karel Kirchner, CSc.
Doc. RNDr. Josef Malík, CSc.
Prof. Ing. Petr Martinec, CSc.
RNDr. Lubomír Staš, CSc.
Ing. Lenka Vaculíková, Ph.D.
Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.
Prof. RNDr. Pavla ýapková, DrSc.
Prof. RNDr. Miroslav MašláĖ, CSc.
Prof. Ing. ZdenČk Strakoš, DrSc.
Doc. Ing. Richard ŠĖupárek, CSc.
Prof. Ing. Miroslav TĤma, CSc.
Doc. Ing. Petr Koneþný, CSc.
Prof. Ing. Tomáš ýermák, CSc.
Prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc.
Prof. RNDr. JiĜí MoþkoĜ, DrSc.
Akademie vČd ýeské republiky, se sídlem Národní 1009/3,
117 20 Praha 1
II. Informace o úþet. období, úþet. metodách, zpĤsobu zpracování úþetních záznamĤ
a jejich úschovy a o obecných úþetních zásadách a zpĤsobu oceĖování, odpisování
úþetní období
Rozvahový den:
Okamžik sestavení úþetní závČrky:
31.12.2007
18.2.2008
úþetní metody
Úþetnictví organizace je vedeno a úþetní závČrka byla sestavena v souladu se zákonem.
563/1991 Sb, o úþetnictví, vyhláškou þ.504/2002 Sb., kterou se provádČjí nČkterá
2
PĜíloha k úþetní závČrce
Ústav geoniky AV ýR, v. v. i.
Iý : 68145535
k 31.12.2007
ustanovení Zákona þ.563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, pro
úþetní jednotky, u kterých hlavním pĜedmČtem þinnosti není podnikání
Úþetnictví respektuje obecné zásady, pĜedevším zásadu oceĖování majetku, zásadu
úþtování ve vČcné a þasové souvislosti, zásadu opatrnosti a pĜedpoklad o schopnosti
úþetní jednotky pokraþovat ve svých aktivitách.
Zásady úþetnictví jsou rozpracovány ve vnitĜních smČrnicích úþetní jednotky, jejichž
základní principy jsou popsány níže.
oceĖování
Zásoby :
- zásoby vlastní výroby - publikace
Zásoby jsou oceĖovány v úrovni pĜímých vlastních nákladĤ :
- náklady na tisk
- náklady na pĜeklady a korektury jednotlivých þlánkĤ
Publikace jsou uloženy v knihovnách organizace, kde se provádí
pravidelná
inventarizace a v Nakladatelství Academia na základČ Smlouvy o zĜízení
konsignaþního skladu.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Hmotný a nehmotný majetek je oceĖován cenou poĜizovací v souladu s § 25 zákona
þ.563/91 Sb., o úþetnictví.
Dlouhodobý hmotný majetek – v tomto souboru jsou evidovány pĜedmČty s dobou
použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou nad 40 000,- Kþ s DPH / patĜí sem i
budovy, stavby, pozemky /.
Dlouhodobý nehmotný majetek – jde o soubor majetku se vstupní cenou vyšší než
60 000,- Kþ s DPH a dobou použitelnosti delší než jeden rok
Úþetní jednotka rozhodla, že drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1
rok a v poĜizovací cenČ od 3.001,- Kþ do 40.000,- Kþ vþetnČ DPH bude vést pouze
v podrozvahové evidenci a nákup takové majetku proúþtuje na nákladový úþet 50141.
Pro drobný nehmotný majetek je rozhodující cena od 7000,- Kþ do 60.000,- Kþ vþetnČ
DPH. Pro nákup slouží nákladový úþet 51871.
Evidence tohoto majetku je v souladu s ýÚS þ.401 – podrozvahové úþty.
3
PĜíloha k úþetní závČrce
Ústav geoniky AV ýR, v. v. i.
Iý : 68145535
k 31.12.2007
odepisování
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odepisován úþetními odpisy rovnomČrnČ
podle roþních odpisových sazeb, které jsou stanoveny „Odpisovým plánem“ .
TĜída
Doba
odpisování
Roþní odpisová
sazba
1-Budovy
50 let
2%
2-Stavby
50 let
2%
3-Energetické a hnací stroje, zaĜízení
20 let
5%
4-Pracovní stroje a zaĜízení
20 let
5%
5-PĜístroje a zvláštní tech. zaĜízení
20 let
5%
5-Stroje na zpracování dat
5 let
20%
6-Dopravní prostĜedky
5 let
20%
7-InventáĜ
20 let
5%
8-Software
5 let
20%
Odpisový plán je nedílnou souþástí SmČrnice þ. S/2.7.1./2007. Dlouhodobý majetek se
odepisuje od následujícího mČsíce po zaĜazení majetku do užívání. Odpisy se poþítají a
úþtují mČsíþnČ.
Položky v cizí mČnČ
PĜepoþet údajĤ v cizích mČnách na þeskou mČnu je provádČn v souladu s § 24 zákona
þ.563/1991 Sb., o úþetnictví. Úþetní jednotka si stanovila, že pĜepoþet veškerých pohl. a
závazkĤ je provádČn dle denního kurzu ýNB. RovnČž pĜepoþet valutových pokladen a
valutových úþtĤ je provádČn tímto denním kursem ýNB.
Metoda o úþtování nespotĜebovaných finanþních prostĜedkĤ poskytnutých
organizaci formou dotací
- úþetní jednotka dle metodiky zĜizovatele viz dopis þj. 17 474/EO/07 ze dne 19. 12.
2007 úþtuje výši nespotĜebované dotace pĜed uzavĜením úþetního období pĜímo na úþet
915 – Fond úþelovČ urþených prostĜedkĤ na jednotlivé analytiky a to dle úþelu
pĜevádČných finanþních prostĜedkĤ oproti nákladovému úþtu 5493 – Tvorba fondu
úþelovČ urþených prostĜedkĤ
- max. výše pĜevádČných finanþních prostĜedkĤ je 5 % z celkové poskytnuté dotace
- v následujícím úþetním období se þerpání finanþních prostĜedkĤ zaúþtuje oproti úþtu
6483 – Zúþtování fondu úþelovČ urþených prostĜedkĤ.
4
PĜíloha k úþetní závČrce
Ústav geoniky AV ýR, v. v. i.
Iý : 68145535
k 31.12.2007
III. PĜehled splatných závazkĤ vĤþi institucím
Instituce
OSSZ
Zdravotní pojišĢovny
Finanþní úĜad
titul
þástka
datum vzniku
splatnost
Soc.pojištČní
1 126 121,00
31.12.2007
7.1.2008
Zdravotní pojištČní
479 917,00
31.12.2007
7.1.2008
DaĖ ze mzdy
619 367,00
31.12.2007
7.1.2008
DPH
272 053,00
31.12.2007
25.1.2008
Silniþní daĖ
525,00
31.12.2007
31.1.2008
IV.Struktura výnosĤ z hlavní þinnosti :
Tržby za prodej odborných publikací
Tržby zakázek z hlavní þinnosti
Inkaso konferenþních poplatkĤ
Ostatní služby
Tržba z prodeje služeb celkem
11 tis. Kþ
1 983 tis. Kþ
312 tis. Kþ
10 tis. Kþ
2 316 tis. Kþ
Pronájem
227 tis. Kþ
V.Osobní náklady a poþet zamČstnancĤ
PrĤmČrný pĜepoþtený poþet zamČstnancĤ a Ĝídících pracovníkĤ organizace za rok 2007
je následující :
Poþet
ZamČstnanci
OON
ěídící pracovníci
103
3
Mzdové
náklady
28 741
787
2 183
Celkem
106
31 711
Soc.a zdrav.
zabezpeþení
10 222
10 986
Zák.soc.
náklady
618
(údaje v tis.Kþ)
Osobní Ná
celkem
764
618
PrĤmČrný pĜepoþtený poþet zamČstnancĤ v þlenČní podle kategorií :
VČdeþtí pracovníci……………………….67
Ostatní pracovníci………………………..39
5
43 315
PĜíloha k úþetní závČrce
Ústav geoniky AV ýR, v. v. i.
Iý : 68145535
k 31.12.2007
VI. Významné položky rozvahy, výkazu ziskĤ a ztrát
Majetek
Software
DDNM
Pozemky
UmČlecká díla
Nemovitosti
Stroje
Výpoþetní
technika
Dopravní
prostĜedky
InventáĜ
DDHM
CELKEM
Software
DDNM
Pozemky
UmČlecká díla
Nemovitosti
Výpoþetní
technika
Dopravní
prostĜedky
InventáĜ
DDHM
CELKEM
PS
PĜírĤstky
Úbytky
KS
2 306 423,00
0,00
0,00
2 306 423,00
2 119 853,00
0,00
170 751,00
1 949 102,00
31 002 320,00
0,00
198 599,00
30 803 721,00
44 995,00
0,00
0,00
44 995,00
45 987 329,00
0,00
0,00
45 987 329,00
51 910 356,00
4 458 843,00
1 254 346,00
55 114 852,00
15 128 287,00
955 715,00
0,00
16 084 002,00
2 193 748,00
548 900,00
549 101,00
2 193 547,00
570 620,00
0,00
0,00
570 620,00
18 079 511,00
0,00
665 214,00
17 414 297,00
172 468 888,00
PoĜizovací cena
Oprávky
ZĤstatková cena
2 306 423,00
2 070 528,00
235 895,00
1 949 102,00
1 949 102,00
0,00
30 803 721,00
0,00
30 803 721,00
44 995,00
0,00
44 995,00
45 987 329,00
18 062 733,00
27 924 596,00
71 198 854,00
45 174 786,00
26 024 068,00
2 193 547,00
1 391 937,00
801 610,00
570 620,00
481 373,00
89 247,00
17 414 297,00
17 414 297,00
0,00
172 468 888,00
86 544 756,00
85 924 132,00
Majetek neuvedený v rozvaze
Drobný majetek poĜízený v r.2007
- drobný hmotný majetek
- drobný nehmotný majetek
859.314,00 Kþ (ú.50141)
49.743,00.Kþ (ú.51872)
6
PĜíloha k úþetní závČrce
Ústav geoniky AV ýR, v. v. i.
Iý : 68145535
k 31.12.2007
Drobný dlouhodobý hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní
cenou v rozmezí od Kþ 1,- do Kþ 3 000,- s DPH se podchycuje v OE na invent. kartách
dle jednotlivých složek, dle konkrétního stĜediska.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a
vstupní cenou v rozmezí od Kþ 1,- do Kþ 6 999,- s DPH se podchycuje v OE na invent.
kartách dle jednotlivých složek, dle konkrétního stĜediska.
Pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Souhrnná výše pohledávek ve lhĤtČ splatnosti..……………………………..252 tis Kþ
Poskytnuté zálohy na energie .………………………………………………306 tis.Kþ
Pohledávky za zamČstnanci…………...……………………………………..303 tis. Kþ
z toho pĤjþky…………………………………278 tis. Kþ
Dohadné úþty aktivní……………………………………………………….…...2 tis.Kþ
Pohledávky celkem
863 tis.Kþ
Závazky
Souhrnná výše závazkĤ ve lhĤtČ splatnosti…….………………………… .. ..147 tis Kþ
PĜijaté zálohy…………………………………………………………………….4 tis.Kþ
Závazky vĤþi zamČstnancĤm……………………………………………….2 568 tis. Kþ
Závazky k institucím ( OSSZ, ZP )………………………………………...1 606 tis. Kþ
Závazky vĤþi FÚ ( pĜímé danČ, DPH )……………………………………….891 tis. Kþ
Jiné závazky…………………………………………………………………....35 tis. Kþ
Dohadné úþty pasivní…………………………………………………………293 tis. Kþ
Závazky celkem
5 544 tis.Kþ
Dotace ze státního rozpoþtu
Provozní dotace poskytnutá Akademií vČd ýR na základČ rozhodnutí v þlenČní :
- institucionální dotace:
v tom : výzkumný zámČr
z toho :
z toho :
dotace na þinnost
fond reprodukce majetku
43 419 tis Kþ
43 290 tis Kþ
129 tis Kþ
2 318 tis. Kþ
- úþelová dotace poskytnutá na podporu vČdy a výzkumu :
1 922 tis Kþ
v tom :
Poskytovatel :
Úþel :
Grantová agentura AV ýR
Standardní badatelský program
259 tis. Kþ
Akademie vČd ýR
Program informaþní spoleþnost
955 tis. Kþ
Akademie vČd ýR
Podpora projektu cíleného výzkumu 708 tis. Kþ
7

Podobné dokumenty