Prastará touha vznést se a létat v povětří

Komentáře

Transkript

Prastará touha vznést se a létat v povětří
 Prastará touha vznést se a létat v povětří svobodně jako pták vedla člověka nejprve k pokusům
okopírovat
ptačí výbavu
mávavý
letu.svobodně
Vzpomeňme
školy
na antickou
báji o Daidalovi
Prastará touha
vznésti se
a létatzpůsob
v povětří
jakozepták
vedla
člověka nejprve
k pokusům
a
Ikarovi.
Mnoho
dalších
lidských
pokusů
v době
dávné
i
historicky
blízké
potvrdilo,
že není
v siokopírovat ptačí výbavu i mávavý způsob letu. Vzpomeňme ze školy na antickou báji
o Daidalovi
člověka,
při dalších
jeho fyzických
důsledně
ptačí
let. Pohon
křídel
alách
Ikarovi.
Mnoho
lidskýchdispozicích,
pokusů v době
dávnénapodobit
i historicky
blízké
potvrdilo,
ţemonstróznení v silách
ními
mávavými
mechanizmy
a
základní
fyzikální
zákony
kladly
na
člověka
nesplnitelné
podmínky
člověka, při jeho fyzických dispozicích, důsledně napodobit ptačí let. Pohon křídel monstrózními
k tomu, aby
jen svou silou
byl schopen
máváním
umělými
nabývat
výšky.
mávavými
mechanizmy
a základní
fyzikální
zákony
kladlykřídly
na člověka
nesplnitelné
podmínky k tomu,
aby jen svou silou byl schopen máváním umělými křídly nabývat výšky.
Od pozoruhodných technických návrhů a pokusných modelů Leonarda da Vinci (1472–1519)
k prvním
praktickým pokusům
člověkanávrhů
o prostý
klouzavý letmodelů
uplynulaLeonarda
čtyři staletí,
Lillienthal
Od pozoruhodných
technických
a pokusných
da než Otto
Vinci (1472
– 1519)
– 1896)
uskutečnil
úspěšný vývoj
od prvních
skoků
ke klouzavým
letům zečtyři
svahůstaletí,
na závěsných
k(1848
prvním
praktickým
pokusům
člověka
o prostý
klouzavý
let uplynula
neţ Otto
kluzácích, řízených
změnouuskutečnil
polohy těžiště
pilotem.
o poznání
letu
i svůj
životzea svahů
je
Lillienthal
(1848 – 1896)
úspěšný
vývojTouze
od prvních
skoků
keobětoval
klouzavým
letům
obecně
považován
za prvního,
jehož
úspěšné
klouzavé
lety
byly nezpochybnitelně
na
závěsných
kluzácích,
řízených
změnou
polohy
těţiště
pilotem.
Touze o poznánízdokumentovány.
letu obětoval i svůj
Za
oceánem
to
pak
byli
bratři
Wrightové,
kteří
na
samém
počátku
20 století
vyřešili
ţivot a je obecně povaţován za prvního, jehoţ úspěšné klouzavé
lety
byly aerodynamické
nezpochybnitelně
řízení
svých
kluzáků
kormidly
a
dokázali
s nimi
plachtit
i
několik
minut,
aby
se
posléze
pionýry
zdokumentovány. Za oceánem to pak byli bratři Wrightové, kteří na samém počátku 20stali
století
vyřešili
motorového
letu.
Člověk
se
logicky,
jakmile
k tomu
technicky
dospěl,
uchýlil
k využití
tepelného
aerodynamické řízení svých kluzáků kormidly a dokázali s nimi plachtit i několik minut, aby se
motoru stali
(parního
i výbušného),
pak přirozeně
lehčí
a specificky
benzinový
posléze
pionýry
motorovéhokde
letu.
Člověk sezvítězil
logicky,
jakmile
k tomu výkonnější
technicky dospěl,
uchýlil
pístový
spalovací
motor.
Letecký
průkopnický
duch
a
touha
objevovat
nové
se
projevily
v závěsu
za
k vyuţití tepelného motoru (parního i výbušného), kde pak přirozeně zvítězil lehčí a specificky
světovým vývojem
i v Čechách,
dokoncemotor.
i na českém
venkově
a posléze
takéa „U
nás“,
řečeno slovy
výkonnější
benzinový
pístový spalovací
Letecký
průkopnický
duch
touha
objevovat
nové se
hronovského
klasika.
projevily v závěsu za světovým vývojem i v Čechách, dokonce i na českém venkově a posléze také
„U nás“, řečeno slovy hronovského klasika.
1
1
Úvodem.
Aviatické aktivity mají u nás dlouhou tradici. Od jejich počátku do dnešních dnů podstoupily pilotní výcvik na zdejších terénech a letištích, ať už plachtařský či motorářský, stovky adeptů. Jen část
z nich u tohoto koníčka zůstane. Je to totiž koníček náročný na čas, osobní pracovní zapojení a trvalé
sebevzdělávání. I nějaké peníze stojí. A je to koníček technický a kolektivní, zejména plachtařina,
podmíněný souhrou velké skupiny lidí. Dá se říci, že je to i způsob života, srdeční záležitost. Odměna
je ovšem sladká: Osvobozující let a pohled na krásu země.
Náš dnešní Aeroklub Hronov má kořeny v prvních pokusech o plachtový let našich předchůdců na
terénu Příčnice ve dvacátých letech minulého století. Můžeme říci, že patří mezi české zakladatelské
a tradiční aerokluby. Jeho život nebyl jednoduchý a činnost nebyla spojitá. Byla přerušena nejen druhou světovou válkou, ale v r. 1961 i administrativním rozhodnutím tehdejšího ústředního výboru Svazarmu o zrušení místního aeroklubu i jeho letiště ve Velkém Poříčí a to téměř na třicet let. Menší část
jeho členů se po zrušení letiště věnovala létání dále v aeroklubech Nové Město n.M. nebo Broumov.
V letech 1968-69 jsme se sice pokoušeli o rehabilitaci aeroklubu i letiště, ale neúspěšně. Ti, kteří se
zrušením letiště přerušili i svou leteckou činnost, se tak říkajíc s „exulanty“ hned v r. 1989 spojili
a postupně obnovili aeroklub i letiště. Už dvacet let zas fungujeme a létáme u nás doma.
Na každém letišti se především létá, ale po létání se o zážitcích mluví a prožívá se to vše znovu
a jak známo, sdělená radost je dvojnásobná radost. Mluví se však také o historii a tam se řada dnešních leteckých noviců teprve dozvídá, jak to u nás vlastně všechno vznikalo.
Napadlo mne zaznamenat kroniku o létání v téhle naší podborské Jiráskově kotlině jako O létání
„U nás“! Podařilo se mi shromáždit podklady a zdroje, ze kterých je možno sestavit obrázek, jak se
tu sportovní létání a jeho protagonisté, organizace a základna vyvíjely až do dnešní podoby. Jsou to
písemné doklady a fotografická a technická dokumentace aeroklubu i soukromníků, letová dokumentace, zápisy z jednání orgánů aeroklubu, pamětní záznamy a svědectví bývalých i současných členů,
různá korespondence, dobový tisk a další dokumenty. Bohužel, pamětníci předválečného plachtění již
všichni odešli. Míra Staněk, který svůj plachtařský výcvik tady zahájil již před válkou a byl prvním
zdejším poválečným plachtařským instruktorem, nám zanechal své album fotografií s komentářem.
Své písemné vzpomínky zanechal i Zdeněk Šolín. Autorem většiny fotografií v této první části kroniky je Antonín Lyer. Použil jsem svých poznámek z rozhovorů s MUDr. Vrat. Švorčíkem a Mir.
Švorčíkem i vyprávění a osobních poznámek žijících pamětníků poválečného létání Ing. R. Kleprlíka,
Dr.Ing. Filkové – Seidlové, L. Šimka, J. Šolína, L. Valáška, E. Výravského a dalších. K době od
počátku padesátých let min. století jsem použil také svých dokumentů a neubránil jsem se vylíčení
některých osobních vzpomínek a dojmů. Tato první část kroniky končí rokem 1954, kdy jsem se
z Hronova na šest let vzdálil.
V Hronově - květen 2010
Radomír Marek
2
O LÉTÁNÍ „U NÁS“
O LÉTÁNÍ „U NÁS“
Dne 18. září 1910 v Hronově, na polích, kde se dnes nachází zástavba rodinných domků na „Příčnici“,
uskutečnil
aviatik
Ing. Jan Kašpar
z Pardubic
svých prvých
exhibicí.
Dne 18.český
září 1910
v Hronově,
na polích,
kde sejednu
dnes ze
nachází
zástavbaveřejných
rodinných
domkůSvůj
na
vůbec prvýuskutečnil
veřejný vzlet
v Čechách
předvedl
v Pardubicích
dne jednu
19. 6. ze
1910
na letadle
XI,
„Příčnici“,
český
aviatik Ing.
Jan Kašpar
z Pardubic
svých
prvýchBlériot
veřejných
exhibicí.
Svůjve
vůbec
prvýNásledovala
veřejný vzletveřejná
v Čechách
předvedl
dne Králové,
19.6.191024.
na7.letadle
zakoupeném
Francii.
předvádění
3. v7.Pardubicích
1910 v Hradci
1910
Blériot
XI, zakoupeném
Francii.
Následovala
veřejná
předvádění
v Hradci
v Jaroměři-Josefově,
7. ve
8. 1910
v Lysé
n.L., 14.-15.
8. 1910
v Praze3.7.1910
Na Proseku
a 21. Králové,
8. 1910
24.7.1910
v Jaroměři-Josefově,
7.8.1910
Lysé veřejný
n.L., 14.-15.8.1910
v Praze ale
Naten
Proseku
a 21.8.1910
v Olomouci.
Pak byl naplánován
na 8. 9.v 1910
vzlet v Prostějově,
byl pro
rozmoklé
vletiště
Olomouci.
PakNásledoval
byl naplánován
na 8.9.1910 veřejný vzlet v Prostějově, ale ten byl pro rozmoklé
odložen.
Hronov.
letiště odloţen. Následoval Hronov.
Plakáty, vytištěné tiskárnou Bláha a spol. v Hronově (v české i německé verzi), oznamovaly, že
vytištěné
tiskárnou
Bláha asespol.
Hronově
(v české
i německé
verzi),
oznamovaly,
ţe
„11.Plakáty,
září 1910
po 4. hodině
odpoledne
konávvzlet
Ing. Jana
Kašpara
na Příčnici,
5 min.
od Hronova
„11.
září 1910
po 4. verze
hodině
odpoledne
se koná
vzlet Ing.
Jana
Kašpara
Příčnici,jen
5 ze
min.
od
vzdálené“.
Německá
toto
určení místa
postrádala,
o tom
se mohl
čtenářnadomýšlet
siluet
Hronova
vzdálené“.
Německá
verze
toto
určení
místa
postrádala,
o
tom
se
mohl
čtenář
domýšlet
jen
hronovských dominant na plakátě vyvedených – školní věže, padolského komína přádelny a zvonice
ze siluet hronovských dominant na plakátě vyvedených – školní věţe, padolského komína přádelny a
kostela. Na plakátech ale bylo zvýrazněno oznámení, že jako spolucestující při předváděcím letu jsou
zvonice kostela. Na plakátech ale bylo zvýrazněno oznámení, ţe jako spolucestující při předváděcím
přihlášeni pánové Filip Oberländer a František Klikar, továrníci z Hronova. Nu a tu máme pravděpoletu jsou přihlášeni pánové Filip Oberländer a František Klikar, továrníci z Hronova. Nu a tu máme
dobně místní iniciátory této akce, která do našeho městečka přivedla onu v nejlepším smyslu slova
pravděpodobně místní iniciátory této akce, která do našeho městečka přivedla onu v nejlepším smyslu
atrakci.
Pánové
Oberländer
a Klikar,
jak dnes
při Kašparově
exhibiciexhibici
tenkrát tenkrát
nesvezli.
Počasí
slova
atrakci.
Pánové
Oberländer
a Klikar,
jakvíme,
dnes se
víme,
se při Kašparově
nesvezli.
způsobilo
odklad
o
týden
a
uskutečnila
se
až
18.
9.
a
i
tehdy
byl
náš
letecký
průkopník
rád,
se
Počasí způsobilo odklad o týden a uskutečnila se až 18.9. a i tehdy byl náš letecký průkopníkžerád,
musesamotnému
podařilo
po několika
pokusech
alespoňalespoň
jednou na
chvílinaodpoutat
od země. od
Soudobý
ţe
mu samotnému
podařilo
po několika
pokusech
jednou
chvíli odpoutat
země.
časopis
„Sport
a
hry“
č.
38
z 20.
9.
1910
k tomu
uvádí:
Soudobý časopis „Sport a hry“ č. 38 z 20.9.1910 k tomu uvádí:
„Živly se
se spikly
spikly proti pardubickému aviatikovi…v neděli…v Hronově…terén byl po mnohadenních
„Ţivly
deštích tak
tak rozměklý,
rozměklý, ţe
že pojíţdějící
pojíždějící kola
kola létadla se zařezávala hluboko do země, znemožňujíce
deštích
znemoţňujíce létadlu,
aby získalo
získalo startovní
startovní rychlost
rychlost dostatečnou
dostatečnou ke
ke vzletu.
vzletu. Nejméně
Nejméně čtyřikrát
čtyřikrát opakoval
opakoval aviatik
aviatik před vzorně
aby
trpělivým obecenstvem,
obecenstvem, kterého
kterého se
se sešlo
sešlo na
na sedm
sedm asi
asi tisíc,
tisíc, pokus
pokus odloupnouti
odloupnouti se od vlhké hroudy…
trpělivým
Teprve
popáté se
semu
mutoto
obratným
manévrováním
výškového
kormidla
podařilo…
zmíněné
Teprve popáté
obratným
manévrováním
výškového
kormidla
podařilo…
VedleVedle
zmíněné
měkměkkosti
půdy
působila
škodlivě
ještě
porucha
vrtule,
která
ukazuje
znovu,
od
kolika
a
jak
náhodných
kosti půdy působila škodlivě ještě porucha vrtule, která ukazuje znovu, od kolika a jak
činitelů
aviatice…“
činitelůodvislý
odvislýjest
jestúspěch
úspěchvv aviatice…“
Průběhexhibice
exhibicepopsal
popsal
i neznámý
pisatel,
kdyţ
líc pohlednice
s vyobrazením
Kašparova
Průběh
i neznámý
pisatel,
když na
líc na
pohlednice
s vyobrazením
Kašparova
Blériota
Blériota
za
letu
nad
Hronovem
(kterých
byla
předem
vydána
ve
formě
fotomontáţe
celá
řada)
za letu nad Hronovem (kterých byla předem vydána ve formě fotomontáže celá řada) připsal:
připsal:„1/2
ve vzduchu,
500
nad mořem,
od15
země
15 m jen.“
„1/2 minuty minuty
ve vzduchu,
500 nad
mořem,
od země
m jen.“
3
3
fenomén počínajícího létání letadly těţšími vzduchu. Pokus nebyl moc zdařilý a ještě dlouho se o něm
mluvilo a psalo nikoliv vţdy s obdivem. Pozdější úspěchy Ing. Kašpara a dalších českých průkopníků
však jiţ snesly měřítko tehdejšího světového vývoje. Je pravděpodobné, ţe Kašparovo vystoupení
mělo svůj buditelský význam pro pozdější jeho následovníky v Hronově a okolí.
V Hronově se tehdy našli nadšenci, díky jimž se občanům městečka a širokého okolí představil
fenomén počínajícího létání letadly těžšími vzduchu. Pokus nebyl moc zdařilý a ještě dlouho se
Do ovývoje
letectví
pronikavě
I. světová
válka,
v níţIng.
se letadlo
významnou
něm mluvilo
a psalo
nikoliv zasáhla
vždy s obdivem.
Pozdější
úspěchy
Kašpara stalo
a dalších
českých zbraní.
Výkonyprůkopníků
letadel a však
jejichjižuţitná
hodnotatehdejšího
se zvýšily
tak, ţevývoje.
jejich Je
výroba
a vyuţitížeseKašparovo
staly parametrem
snesly měřítko
světového
pravděpodobné,
vyspělosti
států amělo
po svůj
válce
vstoupilo
letectví
s letadly
vzduchu
do adopravy
vystoupení
buditelský
význam
pro pozdější
jeho těţšími
následovníky
v Hronově
okolí. a ekonomiky
obecně. Vývoj bezmotorových letadel – kluzáků – ustrnul a všechny průmyslově rozvinuté státy,
Do vývoje
letectví pronikavě
zasáhla I. světová
válka,vývoji
v níž se
letadlo stalo
významnou
zbraní.pro civilní
včetně nového
Československa,
se věnovaly
především
a výrobě
motorových
letadel
Výkony
letadelVaNěmecku,
jejich užitnákterému
hodnota seversailleská
zvýšily tak, žesmlouva
jejich výroba
a využití
se stalyprostor
parametrem
i vojenské
vyuţití.
výrazně
omezila
pro působení
vyspělosti států a po válce vstoupilo letectví s letadly těžšími vzduchu do dopravy a ekonomiky obecv letectví,
tomu bylo jinak. Tam napřeli síly v leteckém vývoji do oblasti, která jim uzavřena nebyla,
ně. Vývoj bezmotorových letadel – kluzáků – ustrnul a všechny průmyslově rozvinuté státy, včettj. do oblasti
bezmotorových
letadel
a létání
s nimi, vývoji
tedy „kluzáků“
či „větroňů“
„plachtění“,
a zde
ně nového
Československa,
se věnovaly
především
a výrobě motorových
letadela pro
civilní
se Němci
záhy dostali
čela ve světě.
budiţ řečeno,
ţe za kluzák
povaţujeme
jednoduché,
i vojenské
využití.do
V Německu,
kterému(Zde
versailleská
smlouva výrazně
omezila tu
prostor
pro působení
v letectví, tomu
bylo bezmotorové
jinak. Tam napřeliletadlo
síly v leteckém
vývoji do oblasti,
která jimtrupu
uzavřena
aerodynamicky
hrubší
s příhradovou
konstrukcí
a nebyla,
s jednoduchým
tj. do aoblasti
bezmotorových
letadel ajiţ
létání
s nimi, tedypromyšlenější
„kluzáků“ či „větroňů“
a „plachtění“, a zde
ovládáním
větroněm
nazýváme
sloţitejší,
a aerodynamicky
vytříbenější
se
Němci
záhy
dostali
do
čela
ve
světě.
(Zde
budiž
řečeno,
že
za
kluzák
tu
považujeme
jednoduché,
konstrukci, skýtající vyšší letové výkony, jako třeba klouzavost aj., ovšem vyţadující současně i
hrubší bezmotorové letadlo s příhradovou konstrukcí trupu a s jednoduchým ovláumělejšíaerodynamicky
pilotáţ ; dnes
je pojem kluzák mezinárodně uznán pro bezmotorový plošník obecně, bez
dáním a větroněm nazýváme již složitejší, promyšlenější a aerodynamicky vytříbenější konstrukci,
ohledu na
jeho vyšší
výkonové
charakteristiky).
skýtající
letové výkony,
jako třeba klouzavost aj., ovšem vyžadující současně i umělejší pilotáž;
dnes je pojem kluzák mezinárodně uznán pro bezmotorový plošník obecně, bez ohledu na jeho výkonové charakteristiky).
Po vzniku
ČSRČSR
byl byl
na na
základech
aeroklubu
(který
sezajiţRakouska
za Rakouska
v českých
Po vzniku
základechČeského
Českého aeroklubu
(který
se již
v českých
zemích zemích
konstituoval
schválením
stanov
císařským místodrţitelstvím
místodržitelstvím v r. v1909)
a Českého
aviatického
družstva druţstva
konstituoval
schválením
stanov
císařským
r.1909)
a Českého
aviatického
(zaloţeného
rovněţ
v r.
ustaven
Aeroklub
republiky
Československé
který
(založeného
rovněž
v r. 1909)
1909) ustaven
Aeroklub
republiky
Československé
(ARČS), který(ARČS),
zastřešovalaktivity
aktivity v oblasti
sportovního
a turistického
letectví, letectví,
aby k tomuaby
nacházel
podporu
státu ipodporu
leteczastřešoval
v oblasti
sportovního
a turistického
k tomu
nacházel
státu i
kých
výrobců.Koncem
Koncem r.r. 1922
ARČS
ustaven
„Odbor
pro plachtový
let“, abylet“,
byla aby
lépe byla lépe
leteckých
výrobců.
1922byl
bylpřipři
ARČS
ustaven
„Odbor
pro plachtový
organizována
činnost
v plachtění.
I
když
plachtění
slibovalo
dostupnost
pro
širší
okruh
nadšenců,
organizována činnost v plachtění. I kdyţ plachtění slibovalo dostupnost pro širší okruh nadšenců, neţ
než motorové létání, bylo považováno na rozhodujících místech za již překonané „dětské“ stadium,
motorové
létání, bylo povaţováno na rozhodujících místech za jiţ překonané „dětské“ stadium, které
které nemůže pokroku v letectví ničím přispět. Počáteční podpora leteckých továren ochabla.Vývoj
nemůţev Německu
pokroku alev ukazoval
letectví rostoucí
ničím technické
přispět. možnosti
Počáteční
podpora
leteckých
továren
ochabla.Vývoj
i výkony
v plachtění
a tak řada
odhodlaných
v Německu
aleplachtařů
ukazoval
rostoucí
technické
moţnosti
v plachtění
tak řada
odhodlaných
českých
proto
usilovala
o společenské
uznání ia výkony
podporu nového
sportu,a který
v té době
českýchspočíval
plachtařů
protonausilovala
o společenské
uznání
podporu
nového
víceméně
soukromé iniciativě
a financích.
Tentoastav
s menšími
výkyvysportu,
setrvávalkterý
až dov té době
třicátých
let.
spočívalpočátku
víceméně
na soukromé
iniciativě a financích. Tento stav s menšími výkyvy setrvával aţ do
počátku třicátých let.
Na Hronovsku, tedy „U nás“, je letecké průkopnictví v nově vzniklé Československé republice
spojeno především
jmény
Mojmíra
SEIDLA
(1907–1977)v anově
jeho ovzniklé
rok staršího
pražského bra- republice
Na Hronovsku,
tedyse„U
nás“,
je letecké
průkopnictví
Československé
trance Přemysla PÁNKA (1906 – 1975?). Při studiu v Praze se seznámili s brněnským leteckým
spojenonadšencem
především
se jmény Mojmíra S E I D L A (1907 – 1977) a jeho o rok staršího praţského
R. Dohnálkem, který již měl za sebou letecké pokusy se svým dvouplošným kluzákem
bratrance
Přemysla
P spolupracovali
Á N K A (1906
– 1975a ?stavbě
). Při
studiu v Praze
seDSP-1
seznámili
brněnským
(1921
u Brna). S ním
na konstrukci
bezmotorových
letadel
a DSP –s 2.
leteckým nadšencem R. Dohnálkem, který jiţ měl za sebou letecké pokusy se svým dvouplošným
kluzákem (1921 u Brna). S ním spolupracovali na konstrukci a stavbě bezmotorových letadel DSP-1
a DSP 4– 2. Praktické výsledky však byly nevalné, Dohnálek se pak přidal k brněnské skupině
4
konstruktérů a pracoval s nimi. Pánek počal realizovat stavbu svých vlastních projektů ( P-1, P-2, …)
a Seidl se jako spolumajitel hronovského pivovaru musel věnovat svým podnikatelským povinnostem.
Praktické výsledky však byly nevalné, Dohnálek se pak přidal k brněnské skupině konstruktérů
konstruktérů
a s nimi.
pracoval
s nimi.
Pánek
počal
realizovat
stavbu
svých
vlastních
(…)
P-1,
P-2,
…)
konstruktérů
a pracoval
s počal
nimi.
Pánek
počal
realizovat
stavbu
svých
vlastních
( aP-1,
P-2,
aVe
pracoval
Pánek
realizovat
stavbu
svých
vlastních
projektů
( projektů
P-1,projektů
P-2,
Seidl
se …)
dnech
18.10
–
2.11.1924
se
Pánek
se
svým
typem
P-2
zúčastnil
I.
Národní
soutěţe
plachtových
a Seidl
sespolumajitel
jako
spolumajitel
hronovského
pivovaru
musel
věnovat
svým
podnikatelským
povinnostem.
ajako
Seidl
se jako
spolumajitel
hronovského
pivovaru
musel
věnovat
svým
podnikatelským
povinnostem.
hronovského
pivovarubylo,
musel
svým
podnikatelským
letadel v Brně – Medlánkách.
Kuriozní
ţevěnovat
se během
soutěţe
vlastně učilpovinnostem.
létat. Za svoji invenci,
odvahu
a relativní
úspěch
získal
tehdy
Pánek
cenu
veřejných
prací.
VeVe
dnech
18.10
– 2.11.1924
se Pánek
se student
svým
typem
P-2zvláštní
zúčastnil
I. Národní
soutěţe
plachtových
dnech
18.10
2.11.1924
sesesvým
typem
zúčastnil
I.I.ministerstva
Národní
soutěţe
plachtových
Ve dnech
18.
10 ––na2.
11. Národní
1924sesePánek
Pánek
svým
typemP-2
P-2
zúčastnil
Národní
soutěže
plachto-opět
Nechyběl
pak
ani
II.
soutěţi
plachtových
letadel
ve
dnech
4.
–
19.4.1925
letadel
v Brně
– Medlánkách.
Kuriozní
bylo,
ţe se
během
soutěţe
vlastně
učilučil
létat.
Za svoji
invenci,
letadel
v Brně
– Medlánkách.
Kuriozní
bylo,
ţe
se že
během
soutěţe
vlastně
létat.
Za svoji
invenci,
vých letadel
v Brně
– Medlánkách.
Kuriozní
bylo,
seVýkony
během
soutěže
vlastně
učil létat.
Za svoji
v odvahu
Medlánkách,
tentokrát
se
svým
kluzákem
„Přemysl“.
dosaţené
na
těchto
závodech
však
odvahu
a relativní
úspěch
získal
tehdy
student
Pánek
zvláštní
cenu
ministerstva
veřejných
prací.
a
relativní
úspěch
získal
tehdy
student
Pánek
zvláštní
cenu
ministerstva
veřejných
prací.
invenci,
odvahu
a
relativní
úspěch
získal
tehdy
student
Pánek
zvláštní
cenu
ministerstva
veřejných
vlivem
počasí
značně
za I. soutěţi
ročníkem
z minulého letadel
podzimu.
průběhu
Přemysl
Pánek
Nechyběl
pakpak
aniani
na zaostaly
II. Národní
plachtových
ve Vdnech
4. r.4.
– 1925
19.4.1925
opět
Nechyběl
soutěţi
dnech
– 4.
19.4.1925
prací. Nechyběl
pakna
aniII.
na Národní
II. Národní
soutěžiplachtových
plachtovýchletadel
letadel ve
ve dnech
4.–19.
1925 opětopět
i
s
kluzákem
P-2
za
bratrancem
Seidlem
do
Hronova.
V
dílnách
údrţby
v
pivovaru
i
v
kolně
za
vpřijel
Medlánkách,
tentokrát
se
svým
kluzákem
„Přemysl“.
Výkony
dosaţené
na
těchto
závodech
však
vv Medlánkách,
Medlánkách, tentokrát
svým kluzákem
kluzákem „Přemysl“.
„Přemysl“.Výkony
Výkonydosažené
dosaţenénanatěchto
těchto
závodech
tentokrát se
se svým
závodech
všakvšak
vlivem
počasídomem
značněměli
zaostaly
za zázemí
I.
z minulého
podzimu.
V průběhu
r. 1925
Přemysl
Pánek
Seidlovým
dobré
k uloţení
kluzáku
ipodzimu.
pro práce
něm.
Našli
vhodný
terén
na
vlivem
zaostaly
zaročníkem
ročníkem
z minulého
V na
průběhu
r. 1925
Přemysl
Pánek
vlivempočasí
počasí značně
značně zaostaly
za
I.I.ročníkem
z minulého
podzimu.
V průběhu
r. 1925
Přemysl
Pánek
přijel
i
s
kluzákem
P-2
za
bratrancem
Seidlem
do
Hronova.
V
dílnách
údrţby
v
pivovaru
i
v
kolně
za
Příčnici,
na
náhorní
zvlněné
planině
východně
nad
městečkem
a
tam
s
P-2
létali.
přijel
kluzákem P-2
P-2 za
za bratrancem
bratrancemSeidlem
SeidlemdodoHronova.
Hronova.V dílnách
V dílnách
údrţby
v pivovaru
i v kolně
přijel ii ss kluzákem
údržby
v pivovaru
i v kolně
za za
Seidlovým
domem
měli
dobré
zázemí
k
uloţení
kluzáku
i
pro
práce
na
něm.
Našli
vhodný
terén
na
Seidlovým
dobré zázemí
zázemí k uložení
k uloţeníkluzáku
kluzákui pro
i propráce
prácenana
něm.
Našli
vhodný
terén
Seidlovým domem
domem měli
měli dobré
něm.
Našli
vhodný
terén
na na
Příčnici,
na na
náhorní
zvlněné
planině
východně
nadnad
městečkem
a tam
s P-2
létali.
Příčnici,
náhorní
zvlněné
planině
východně
městečkem
a
tam
s
P-2
létali.
Příčnici, na náhorní zvlněné planině východně nad městečkem a tam s P-2 létali.
Nedokonalé, ale vzácné snímky ukazují plachtařský křest Příčnice. Autora bohuţel neznáme.
Nedokonalé,
ale vzácné
snímkysnímky
ukazují ukazují
plachtařský
křest Příčnice.
bohuţel
neznáme.
Nedokonalé,
ale vzácné
plachtařský
křestAutora
Příčnice.
Autora
bohužel neznáme.
Nedokonalé, ale vzácné snímky ukazují plachtařský křest Příčnice. Autora bohuţel neznáme.
Snímky z r. 1925 zachycují tyto lety od Šefelínovy zahrady směrem na jih k Velkému Poříčí.
Snímky z r. 1925 zachycují tyto lety od Šefelínovy zahrady směrem na jih k Velkému Poříčí.
Snímky z r. 1925 zachycují tyto lety od Šefelínovy zahrady směrem na jih k Velkému Poříčí.
Snímky z r. 1925 zachycují tyto lety od Šefelínovy zahrady směrem na jih k Velkému Poříčí.
5
5
5
5
Mezi P-2 a P-4 postavil Pánek ještě typ P3
Mezi
P-2 a P-4 postavil
Páneklišil
ještěpředevším
typ P3 „Přemysl“.
„Přemysl“.P-4
se od nich
tím, že
P-4 se od nich lišil především tím, ţe rámový trup byl
rámový
trup
byl
nahrazen
skříňovým,
potaženým
nahrazen skříňovým, potaţeným překliţkou a příčné
překližkou
a příčné
ovládání bylo
místo
ovládání
bylo
místo plovoucích
klapek
na plovoukoncích
cích klapek
nabalančními
koncích křídel
vyřešeno
balančkřídel
vyřešeno
křidélky
trojúhelníkového
tvaru.
Výškovka
byla plovoucí. tvaru.
Odtoková
hrana
ními křidélky
trojúhelníkového
Výškovka
křídla
jiţ
byla
vytvořena
dřevěnou
profilovou
lištou,
byla plovoucí. Odtoková hrana křídla již byla
nikoliv drátem.
vytvořena dřevěnou profilovou lištou, nikoliv
drátem.
Na snímcích je ještě provizorní podvozek.
Na snímcích je ještě provizorní podvozek.
Dělené křídlo
Dělené
křídlo bylo
bylo podepřeno
podepřeno vzpěrami
vzpěrami k trupu,
k trupu,
stejně
osaosa
podvozku.
stejnějako
jakoprůběţná
průběžná
podvozku.
Rozpětí = 12,4 m, délka = 5,4 m
hloubka křídla = 1,30 m
Rozpětí = 12,4m , délka2= 5,4m
nosná plocha = 15 m
prázdná
hmotnost
= 84 kg
hloubka křídla
= 1,30m
letová hmotnost max. = 150 kg
nosná plocha = 15m2
prázdná hmotnost = 84kg
letová hmotnost max. = 150kg
Pánek s rozestavěným P-4
Snímky na předchozí a této straně pocházejí
Snímky na předchozí a této straně pocházejí z alba
z alba žabokrckých
ţabokrckých
Švorčíků.Švorčíků.
Další snímky z téhož roku zachycují Pánka u rozestavěného pokročilejšího „trupového“ kluzáku
P-4Další
(pravděpodobně
na Šefelínově
zahradě),
se chystal
na podzimní„trupového“
závody na kluzáku
Zvíčině
snímky z téhoţ
roku zachycují
Pánkaseu kterým
rozestavěného
pokročilejšího
uP-4
Dvora
Králové. Není
zda kluzák
P-4sedokterým
Hronova
přivezlna
užpodzimní
rozestavěný,
či zda
jej zde se
(pravděpodobně
na jasné,
Šefelínově
zahradě),
se chystal
závody
na Zvíčině
u
Seidlem
stavěli
od
píky.
Terén
Zvíčina
byl
pro
plachtění
vybrán
dle
tehdejších
zásad
svahového
Dvora Králové. Není jasné, zda kluzák P-4 do Hronova přivezl uţ rozestavěný, či zda jej zdelétáse
ní.
III. Národní
soutěž
letadel
bylaplachtění
na Zvíčině
(ve dnech
28. 10.–12.
1925) zahájena
Seidlem
stavěli od
píky.plachtových
Terén Zvíčina
byl pro
vybrán
dle tehdejších
zásad11.
svahového
létání.
s účastí
12
kluzáků,
z nichž
tři,
(P-2,
Přemysl
a
P-4)
byly
Pánkovy
konstrukce.
Zda
s nimizahájena
létal jen
III. Národní soutěţ plachtových letadel byla na Zvíčině (ve dnech 28.10. – 12.11.1925)
Pánek, nebo i Seidl či někdo další, nevíme. Víme ale, že soutěž skončila předčasně,6 když vichřice
6
kterou jsem vyslechl nejen od svého otce, ţe tam kluzák při jednom startu havaroval (kdo zrovn
dnes uţ nevíme, ani zda šlo o P-2 nebo P-4) a do Hronova se smutní Ikarové vraceli na tr
12 kluzáků,
nichţ tři , (P-2,
Přemysl
a P-4) byly
Pánkovy
konstrukce.
Zda sjim
nimitolétal
kluzákus účastí
naloţených
na zţebřiňáku
taţeném
kravami.
Chuť
do dalšího
létání
alejen
nevzal
Pánek, nebo i Seidl či někdo další, nevíme. Víme ale, ţe soutěţ skončila předčasně, kdyţ vichřice o
nezbytných
v něm
pokračovali.
síle 25opravách
m/sec. poničila
hangarovací
stany i řadu kluzáků, mezi nimi Přemysla úplně. Pánek se Seidlem
o síle 25 m/sec. poničila hangarovací stany i řadu kluzáků, mezi nimi Přemysla úplně. Pánek se
odvezli co jim zbylo do Hronova. Co šlo, opravili a létali znovu na Příčnici a objevili také nový terén
Seidlem odvezli co jim zbylo do Hronova. Co šlo, opravili a létali znovu na Příčnici a objevili také
ve Ţďárkách, 3 km východně od Příčnice. Svah kopce, zvaného Bartoňova hora, tam měl podstatně
nový terén ve Žďárkách, 3 km východně od Příčnice. Svah kopce, zvaného Bartoňova hora, tam
P-4 byl
uzpůsoben
k pohodlnému
transportujihozápadním
tím, ţe měl moţnost
větší převýšení neţ t. zv.„boule“ na Příčnici a také
vhodnou
orientaci
k převládajícím
měl podstatně větší převýšení než t. zv.„boule“ nakřídla
Příčnici
a trupu
také vhodnou
k převládajícím
podél
na kznámo.
tomuorientaci
určených
větrům a sliboval tak lepší plachtění. Zda toho náleţitě
vyuţili,
není
Tradujekonzolích.
se však historka,
jihozápadním větrům a sliboval tak lepší plachtění. Zda
toho náležitě
využili,
Traduje
se řešení
Montáţní
připojenístartu
křídelhavaroval
knení
trupuznámo.
připomíná
dnešní
kterou jsem vyslechl nejen od svého otce, ţe tam kluzák
při jednom
(kdo zrovna
řídil,
však historka, kterou jsem vyslechl nejen od svého otce, že tam
kluzák
při jednom
startu
Krásně
je patrnývraceli
tlustý ahavaroval
hodně
zakřivený p
dnes uţ nevíme, ani zda šlo o P-2 nebo P-4) alaminátových
do Hronovakřídel.
se smutní
Ikarové
na
troskách
(kdo zrovna řídil, dnes už nevíme, ani zda šlo o P-2 nebo P-4) a do Hronova se smutní Ikarové vraceli
kluzáku naloţených na ţebřiňáku taţeném kravami. Chuť do dalšího létání jim to ale nevzalo a po
na troskách kluzáku naložených na žebřiňáku taženém
Chuť do dalšího
jim tozachoval
ale
Některá kravami.
svědectví naznačují,
ţe P-4 selétání
v Hronově
aţ do
nezbytných opravách v něm pokračovali.
kdy snad mělo dojít k pokusu o jeho motorizaci (viz dále).
nevzalo a po nezbytných opravách v něm pokračovali.
P-4 Podrobnosti
byl uzpůsobenkk pohodlnému
transportu
tím, č.7,
že měl
možnost
P-2, P-3 a P-4
v LK 1999
12-13,
14
P-4 byl uzpůsoben k pohodlnému transportu tím, ţe měl moţnost uloţit
uložit
křídla podél trupu na k tomu určených konzolích.
křídla podél trupu na k tomu určených konzolích.
Montážní
připojení
křídel
k trupu
připomíná
Montáţní
připojení
křídel
k trupu
připomínádnešní
dnešní řešení
řešení laminátových
křídel.
Krásně
je
patrný
tlustý
a
hodně
zakřivený
profil.
laminátových křídel. Krásně je patrný tlustý a hodně zakřivený
profil.
Některá svědectví
svědectví naznačují,
ţe že
P-4P-4
se v se
Hronově
zachoval
aţ do 30.ažlet,
Některá
naznačují,
v Hronově
zachoval
pokusu
o jeho
motorizaci
(viz dále).
dokdy
30.snad
let,mělo
kdy dojít
snadk mělo
dojít
k pokusu
o jeho
motorizaci (viz
dále).
Podrobnosti k P-2, P-3 a P-4 v LK 1999 č.7, 12-13, 14
Podrobnosti k P-2, P-3 a P-4 v LK 1999 č.7, 12-13, 14
Plánek na předchozí stránce a tento snímek pochází z knihy Seka
se staví sportovní letadélko.
Plánek na předchozí stránce a tento snímek pochází z knihy Sekanina: Jak
se staví sportovní letadélko.
Plánek na předchozí stránce a tento snímek pochází z knihy Seka-
Druhá polovina dvacátých let m.s. probíhala
v staví
ČSR
spíšeletadélko.
za ustupujícího zájmu státu, to
nina: Jak se
sportovní
sdělovacích
i veřejnosti
bezmotorové
létání.
Nekonaly zájmu
se další
zá
Druháprostředků
polovina dvacátých
let m. s.o probíhala
v ČSR spíše
za ustupujícího
státu,celonárodní
továren,
nadále sdělovacích
při skrovném
rozvoji
plachtění
působili létání.
převáţně
jednotlivci
či jejich skupiny.
Odb
prostředků
i veřejnosti
o bezmotorové
Nekonaly
se další celonárodní
závody
Druhá
polovina
dvacátých
let
m.s.
probíhala
v
ČSR
spíše
za
ustupujícího
zájmu
státu,
továren,
a nadále
přiARČS
skrovném
rozvoji plachtění působili převážně jednotlivci či jejich skupiny. Odbor pro
plachtový
let při
zanikl.
sdělovacích
i veřejnosti o bezmotorové létání. Nekonaly se další celonárodní závody a
plachtový letprostředků
při ARČS zanikl.
nadále při skrovném rozvoji plachtění působili převáţně jednotlivci či jejich skupiny. Odbor pro
plachtový let při ARČS zanikl.
V r. 1926 byla založena, jako další zájmová letecká organizace, Masarykova letecká liga (MLL)
V r. a1926
byla
zaloţena,
jako
další
zájmová
letecká
organizace,
Masarykova
letecká
liga
v r.
jejíbyla
technická
komise
směrniceletecká
pro
konstrukci
jednotného
školního
kluzákuliga
s cílem
V 1928
r. 1926
zaloţena,
jakovydala
další zájmová
organizace,
Masarykova
letecká
(MLL)
a v r. 1928
technická
komise
vydala
směrnice
konstrukci
jednotného
kluzáku
lepší
pro
plachtařský
v širším
měřítku.
Postupně
se MLL
dařiloškolního
prokazovat
avytvořit
v r. její
1928
jejípodmínky
technická
komise
vydalavýcvik
směrnice
propro
konstrukci
jednotného
školního
kluzáku
s cílem
smysluplnost
plachtěnípro
nejen
jako svébytného
sportu,
aleměřítku.
i jako
účelného
výcvikového
vytvořitvytvořit
lepší lepší
podmínky
plachtařský
výcvik
v širším
měřítku.
Postupně
se předstupně
MLL
dařilo prok
podmínky
pro
plachtařský
výcvik
v širším
Postupně
se MLL dařilo
prokazovat
pro
piloty
ve
„velkém“
motorovém
létání.
Tak
se
dne
25.
září
1930
MLL
podařilo
zorganizovat
první
smysluplnost
plachtění
nejenjako
jakosvébytného
svébytného sportu,
ale iale
jakoi jako
účelného
výcvikového
předstupně předstu
pro
smysluplnost
plachtění
nejen
sportu,
účelného
výcvikového
koordinační
poradu motorovém
mezi MLL, ARČS,
Svazem
letců
a zástupci
leteckých
továren.
Na
základě uznání
piloty
ve
„velkém“
létání.
Tak
se
dne
25.
září
1930
MLL
podařilo
zorganizovat
první
piloty ve
„velkém“ motorovém létání. Tak se dne 25. září 1930 MLL podařilo zorganizovat
významu plachtění byl koncipován program jeho podpory a rozvoje. Podařilo se pak například uspořádat centrální výcvikové kursy (např. v Praze a Chomýži pod svahy Hostýna) na kluzácích Skaut
7
a Skaut-standard české a Zögling německé provenience. Byli vycvičeni první instruktoři plachtění. 7
7
koordinační poradu mezi MLL, ARČS, Svazem letců a zástupci leteckých továren. Na základě uznání
Zde je třeba se zmínit o postavě Ing. Ludvíka Elsnice (1904–1977), který později vstoupil i do hisvýznamu plachtění byl koncipován program jeho podpory a rozvoje. Podařilo se pak například
torie hronovského plachtění. Elsnic studoval v Německu a přišel tam prostřednictvím spolustudentů
uspořádat centrální výcvikové kursy (např. v Praze a Chomýţi pod svahy Hostýna) na kluzácích Skaut
do styku se stavbou kluzáků a posléze tam v r. 1929 prodělal plachtařský výcvik stupně A a B. Placha Skaut-standard české a Zögling německé provenience. Byli vycvičeni první instruktoři plachtění.
tění ho tak zaujalo, že vynaložil nemalé úsilí a opatřil si prostředky na další výcvik stupně C, který
absolvoval
v r.1930
v Grunau
u města
(dnes Ježów
Jelenia
v Polsku).
Zde je třeba
se zmínit
o postavě
Ing.Hirschberg
Ludvíka Elsnice
(1904u města
– 1977),
kterýGóra
později
vstoupilStal
i do
se
tak
prvním
českým
plachtařem
„C“-pilotem.
On
také
spolu
s dalšími
spolupracovníky
z MLL
historie hronovského plachtění. Elsnic studoval v Německu a přišel tam prostřednictvím spolustudentů
plachtil
podzimkluzáků
1932 na aterénu
Raná
u Loun,
kde se
pak v r.plachtařský
1936 stal vedoucím
nově založené
do
stykujiž
senastavbou
posléze
tam
v r. 1929
prodělal
výcvik stupně
A a B.
plachtařské
Raná jeţedodnes
pojmem
a střediskem
plachtařského
sportu
nás (Aeroklub
RanáC,
Plachtění
ho školy.
tak zaujalo,
vynaloţil
nemalé
úsilí a opatřil
si prostředky
na udalší
výcvik stupně
u
Loun).
který absolvoval v r.1930 v Grunau u města Hirschberg (dnes Jeţów u města Jelenia Góra v Polsku).
Stal se tak prvním českým plachtařem - „C“-pilotem. On také spolu s dalšími spolupracovníky
Už seplachtil
asi nedovíme,
kolik toho
Seidl Raná
a jejich
přátelékde
v Hronově
Příčnici
ve Žďárkách
z MLL
jiţ na podzim
1932Pánek,
na terénu
u Loun,
se pak v na
r. 1936
stalavedoucím
nově
tenkrát veplachtařské
dvacátých létech
ale víme
jistě, že
přilákali další
zájemce o dobrodružství
zaloţené
školy. m.s.
Ranánalétali,
je dodnes
pojmem
a střediskem
plachtařského
sportu u nás
plachtového
letu.
(Aeroklub
Raná
u Loun).
Na
zlepšení vztahu
státu,Pánek,
průmyslu
k plachtění,
což se
let
Uţ základě
se asi nedovíme,
kolik toho
Seidli veřejnosti
a jejich přátelé
v Hronově
na počátkem
Příčnici a třicátých
ve Ţďárkách
tenkrát
ve m.j.
dvacátých
létech m.s. nalétali,
ţenových
přilákali
další zájemce
o dobrodruţství
projevilo
darem průmyslníka
Bati 500ale
tis. víme
Kč najistě,
nákup
kluzáků,
na organizaci
plachtařplachtového
letu.
ských soutěží
a objevování nových terénů pro plachtění, byly zakládány nové plachtařské odbory –
rozuměj místní skupiny MLL s plachtařským výcvikem a provozem. V r. 1933 bylo v Čechách 59
Na základě odborů,
zlepšeníkteré
vztahu
státu,
průmyslu
i veřejnosti
k plachtění,
se počátkem
plachtařských
měly
k dispozici
103
letadel a sdružovaly
235coţ
plachtařů,
z tohotřicátých
10 stupnělet
projevilo
m.j.
darem
průmyslníka
Bati
500
tis.
Kč
na
nákup
nových
kluzáků,
na
„C“. Od r. 1934 začaly dodávky nových plachtových letadel ze zlínských leteckých dílen:organizaci
kluzáků
plachtařských
soutěţí
a objevování
nových terénů
pro plachtění, byly zakládány nové plachtařské
Zlín V. ( „zlínská
pětka“)
a větroňů Zlín-VII.
(„Akéla“).
odbory – rozuměj místní skupiny MLL s plachtařským výcvikem a provozem. V r.1933 bylo
v Čechách
plachtařských
odborů,
které
měly k dispozici
103 letadel
a sdruţovaly
plachtařů,
V r. 193559
v Hronově
lidé okolo
Seidla
s Pánkem
založili místní
skupinu
MLL – tedy235
další
plachztařský
toho 10
stupně
„C“.
Od
r.
1934
začaly
dodávky
nových
plachtových
letadel
ze
zlínských
leteckých
odbor činný v ČSR. Podle stručné zprávy tehdejšího tiskového orgánu MLL - časopisu LETEC
dílen:
Zlín V. hromada
( „zlínskáv pětka“)
a větroňů
Zlín-VII.
(„Akéla“).
č.2/ r.kluzáků
1935: „Valná
Hronově
nad Metují
se konala
22. ledna, předsedou Fr. Houštěk,
obchodník.“ Zahájili sbírkou mezi občany na nákup nového cvičného kluzáku. Sbírka, kterou byla
V r. 1935
v Hronově
lidé okolom.j.
Seidla
místníjak
skupinu
MLL
– tedy
další
pověřena
pí Seidlová,
(v doprovodu
žáka –s Pánkem
modeláře založili
Mirka Staňka,
on ve svém
albu
vzpomíplachtařský odbor činný v ČSR. Podle stručné zprávy tehdejšího tiskového orgánu MLL - časopisu
ná), byla až nečekaně úspěšná a vynesla během víkendu tolik prostředků, že za ně byl nakoupen kluLETEC č.2/ r. 1935: „Valná hromada v Hronově nad Metují se konala 22. ledna, předsedou Fr.
zák Zlín-V. (4.500,-Kč) a ještě zbylo na gumové startovací lano (za 1.500,-Kč od Janata z Vejprt).
Houštěk, obchodník.“ Zahájili sbírkou mezi občany na nákup nového cvičného kluzáku. Sbírka,
kterou byla pověřena pí Seidlová, (v doprovodu m.j. ţáka – modeláře Mirka Staňka, jak on ve svém
Škoda, že nejsou záznamy, kdo všechno byli tehdejší mecenáši, ale je víc než pravděpodobné, že
albu vzpomíná), byla aţ nečekaně úspěšná a vynesla během víkendu tolik prostředků, ţe za ně byl
rozhodující část složili sami zakladatelé a členové odbočky MLL a pozdější vývoj dá uhodnout i ty
nakoupen kluzák Zlín-V. (4.500,-Kč) a ještě zbylo na gumové startovací lano (za 1.500,-Kč od Janata
další, kteří si na prkénko kluzáku sice sami nikdy nesedli, ale měli „ty blázny“ rádi.
z Vejprt).
F: Lyer
F: Lyer
8
8
Škoda,
ţeţe
nejsou
Škoda,
nejsouzáznamy,
záznamy,kdo
kdovšechno
všechnobyli
bylitehdejší
tehdejšímecenáši,
mecenáši,ale
alejejevíc
vícneţ
neţpravděpodobné,
pravděpodobné,ţeţe
rozhodující
část
sloţili
sami
zakladatelé
a
členové
odbočky
MLL
a
pozdější
vývoj
rozhodující část sloţili sami zakladatelé a členové odbočky MLL a pozdější vývojdádáuhodnout
uhodnouti ityty
další,
kteří
si si
nana
prkénko
kluzáku
další,
kteří
prkénko
kluzákusice
sicesami
saminikdy
nikdynesedli,
nesedli,ale
aleměli
měli„ty
„tyblázny“
blázny“rádi.
rádi.
Kluzák
Kluzákbylbylnejprve
nejprvez náborových
z náborovýcha apropagačních
propagačníchdůvodů
důvodůvystaven
vystavenveřejnosti
veřejnostipřed
předJiráskovým
Jiráskovým
Kluzák
byl
nejprve
z náborových
a
propagačních
důvodů
vystaven
veřejnosti
před
Jiráskovým
divadivadlem
a
pak
místní
odbočce
MLL
slouţil
k
výcviku
aţ
do
druhé
světové
války.
Současně
divadlem a pak místní odbočce MLL slouţil k výcviku aţ do druhé světové války. Současněsese
dlem a pak
místníMLL
odbočce
MLL sloužilsek Seidlem
výcviku až do druhé
světové
války. Současněpomocí
se založením
zaloţením
pobočky
zaloţením
pobočky
MLLvyuţili
vyuţiliPánek
Pánek se Seidlemznámosti
známostis sIng.
Ing.Elsnicem
Elsnicema as sjeho
jeho pomocíopatřili
opatřili
pobočky
MLL
využili
Pánek
se
Seidlem
známosti
s Ing.
Elsnicem
a
s jeho
pomocí
opatřili
pro
proproodbočku
stavební
výkresy
na
německý
větroň
Grunau
Baby
I.
(to
byl
typ
ještě
bez
brzdících
odbočku stavební výkresy na německý větroň Grunau Baby I. (to byl typ ještě bez brzdících
odbočku stavební otevřeného
výkresy na německý
větroň Grunau
Baby I. (to byl atyp
ještě bez brzdících
klapek
klapek
klapeka snímacího
a snímacího otevřenéhokrytu
krytukabiny),
kabiny),česky
českyzvaný
zvaný„bejbina“
„bejbina“ adali
dalisesedodostavby.
stavby.Tehdy
Tehdyjiţ
jiţ
a
snímacího
otevřeného
krytu
kabiny),
česky
zvaný
„bejbina“
a
dali
se
do
stavby.
Tehdy
již
s nimi –
s nimi
v
odbočce
působili
Oldřich
Vacek
strojník,
Adolf
Menc
–
profiřidič,
Antonín
Bartoň
s nimi v odbočce působili Oldřich Vacek - strojník, Adolf Menc – profiřidič, Antonín Bartoň –
v odbočce působili
Oldřich Vacek - strojník,
Adolf Menc
– profiřidič,a Antonín
Bartoň – soustružník,
soustruţník,
soustruţník,Jan
JanMinařík
Minařík– –elektrikář,
elektrikář,Antonín
AntonínLyer
Lyerml.
ml.– –drogista
drogista afotograf,
fotograf,František
FrantišekHouštěk
Houštěk––
Jan
Minařík
–
elektrikář,
Antonín
Lyer
ml.
–
drogista
a
fotograf,
František
Houštěk
–
obchodník
textiobchodník
obchodníktextilem
textilem, Jaroslav
, JaroslavNývlt
Nývlt– –automechanik,
automechanik,Zd.
Zd.Seidl
Seidl– –stud.
stud. práv,
práv,Vrat.
Vrat.Švorčík
Švorčík––stud.
stud.
lem, Jaroslav
Nývlt
– automechanik,
Zd. Seidl –Zítko
stud. práv, Vrat.(Slavie)
Švorčík – stud. Někteří
medicíny, Ad. Žid
–
medicíny,
Ad.
Ţid
– továrník
(koberce),
medicíny,
Ad.
Ţid
– továrník
(koberce),Fridolín
Fridolín Zítko– –hotelier
hotelier (Slavie)a adalší.
další. Někteříz znich
nichsesepak
pak
továrník
(koberce),
Fridolín
Zítko
–
hotelier
(Slavie)
a
další.
Někteří
z nich
se
pak
zapojili
aktivně
zapojili
aktivně
do
stavby
větroně
a
výcviku
v
plachtění,
další
podporovali
činnost
odbočky
dle
svých
zapojili aktivně do stavby větroně a výcviku v plachtění, další podporovali činnost odbočky dle svých
do stavby větroně
a výcviku
v plachtění, další objevili
podporovali činnostţáci
odbočky dle svých možností,
aniž
moţností,
moţností,aniţ
aniţbybylétali.
létali.Také
Takésesev vodbočce
odbočce objevilitakříkajíc
takříkajíc ţácičičidorostenci,
dorostenci,začínající
začínajícípod
pod
by
létali.
Také
se
v odbočce
objevili
takříkajíc
žáci
či
dorostenci,
začínající
pod
Seidlovým
vedením
Seidlovým
vedením
s
leteckým
modelářstvím
(M.
Staněk,
Z.
Šolín
aj.).
Seidlovým vedením s leteckým modelářstvím (M. Staněk, Z. Šolín aj.).
s leteckým modelářstvím (M. Staněk, Z. Šolín aj.).
Jeden
z tehdejších
Jeden
z tehdejšíchzačátečníků,
začátečníků,pozdější
pozdějšímotorový
motorovýpilot
pilota ačlen
členaeroklubu
aeroklubuMUDr.Vratislav
MUDr.VratislavŠvorčík
Švorčík
Jeden
z tehdejších
začátečníků,
pozdější
motorový
pilot
a
člen
aeroklubu
MUDr.Vratislav
Švorčík
(1909
(1909– –2000),
2000),vzpomínal
vzpomínalpřipřisvých
svýchpětaosmdesátinách
pětaosmdesátináchv vr. r.l994
l994nanaletecké
leteckéaktivity
aktivitys sPánkem,
Pánkem,
(1909–2000), vzpomínal
při svých let,
pětaosmdesátinách
v r. l994nanastroji,
letecké aktivity
s Pánkem,
Seidlem
Seidlema dalšími
a dalšímiz zpočátku
počátkutřicátých
třicátých let,kdy
kdysesepokoušeli
pokoušelio olety
lety na stroji,jehoţ
jehoţpůvod
původnení
nenízcela
zcela
Seidlem
a
dalšími
z
počátku
třicátých
let,
kdy
se
pokoušeli
o
lety
na
stroji,
jehož
původ
není
zcela
jasný
jasný(snad
(snadP-4
P-4?),?),který
kterývybavili
vybavilimotocyklovým
motocyklovýmmotorem
motoremScott
Scotts svrtulí.
vrtulí.Pokusy,
Pokusy,opět
opětnanaPříčnici,
Příčnici,
jasný
(snad
P-4 ?),motor
který
vybavili
motocyklovým
motorem
Scott
s vrtulí.
Pokusy,
opět tah
na
však
byly
neúspěšné,
nepracoval
spolehlivě
nedával
dostatečný
kekevzletu
však
byly
neúspěšné,
motor
nepracoval
spolehlivěa apohonný
pohonnýagregát
agregát
nedával
dostatečný
tahPříčnici,
vzletu
však
byly
neúspěšné,
motor
nepracoval
spolehlivě
a
pohonný
agregát
nedával
dostatečný
tah
ke vzle(moţná
díky
Bohu
!),!),
stačil
projel
(moţná
díky
Bohu
stačilpouze
pouzek ktomu,
tomu,aby
abyodváţný
odváţnýpilot
pilot(jméno
(jménodoktor
doktornesdělil)
nesdělil)s sletadlem
letadlem
projel
tu
(možná
díky
Bohu!),
stačil
pouze
k tomu,
aby
odvážný
pilot
(jméno
doktor
nesdělil)
s letadlem
křovím
a
dalším
pokusům
odzvonilo.
Pohonný
agregát
se
pak
rozhodli
vyuţít
ještě
neletecky
křovím a dalším pokusům odzvonilo. Pohonný agregát se pak rozhodli vyuţít ještě neletecky––
křovím
pokusům
odzvonilo.
Pohonný
agregát
se pak
rozhodli
využítBayer,
ještě neletecky
–
k pohonu
člunu
–a –adalším
nakonec
i motorových
saní.
Kdyţ
dověděl
hejtman
tak
kprojel
pohonu
člunu
a nakonec
i motorových
saní.
Kdyţse
setotovšak
však
dověděl
hejtman
Bayer,
takprý
prýtyto
tyto
k pohonu
člunu
–
a
nakonec
i
motorových
saní.
Když
se
to
však
dověděl
hejtman
Bayer,
tak
prý
tyto
„nebezpečné
pokusy“
zakázal.
„nebezpečné
pokusy“
zakázal.
„nebezpečné pokusy“ zakázal.
Pro
výcvik
v plachtění
Pro
výcvik
v plachtění– –převáţně
převáţněv vrozsahu
rozsahuzkoušky
zkoušky„A“
„A“– –slouţil
slouţilterén
terénnanaPříčnici,
Příčnici,kde
kdeodbočka
odbočka
Pro
výcvik
v plachtění
–
převážně
v rozsahu
zkoušky
„A“
–
sloužil
terén
na
Příčnici,
kde
odbočka
dosáhla
dohody
o
pouţití
pozemků
pp.
Jindry,
A.
Ţida
a
dalších
a
měla
k
dispozici
i
některé
dosáhla dohody o pouţití pozemků pp. Jindry, A. Ţida a dalších a měla k dispozici i některéobecní
obecní
dosáhlakteré
dohody
o použití
pozemků
pp. Jindry,
A. Žida
a dalších
a pronajalo.
měla
k dispozici i některé obecní
pozemky,
město
nana
podporu
plachtění
výhodně
odbočce
MLL
pozemky,
které
město
podporu
plachtění
výhodně
odbočce
MLL
pronajalo.
pozemky, které město na podporu plachtění výhodně odbočce MLL pronajalo.
Z-V.
Čermák,
Bartoň,
Pánek,
Lyerová,
Seidl.
startu
připravena
Lyerová.
Lyer(2x)
(2x)
Přimontáţi
montáži
Z-V.
Čermák,
Bartoň,
Pánek,
Lyerová,
Seidl. Ke
startu
připravena
Lyerová. F:
(2x)
PřiPři
montáţi
Z-V.
Čermák,
Bartoň,
Pánek,
Lyerová,
Seidl.
KeKe
startu
připravena
Lyerová.
F:F:Lyer
Snímky
pořízenéToníkem
ToníkemLyerem
Lyeremzz tehdejší
z tehdejšídoby
dobydokládají,
dokládají,že
létalo
svahu
jih
cesty
pořízené
tehdejší
dokládají,
ţeţe
sese
létalo
zeze
svahu
nana
jih
odod
cesty
Snímky
Snímky
pořízené
Toníkem
Lyerem
se
létalo
ze
svahu
na
jih
od
cesty
vedoucí
z
Příčnice
do
Ţďárek
–
podobně
jako
jiţ
v
r.
1925
s
Pánkovým
P-2,
ale
z
několika
různých
vedoucí
z Příčnice
podobnějako
jakojižjiţv r.v 1925
r. 1925
s Pánkovým
ale z několika
různých
vedoucí
z PříčnicedodoŢďárek
Žďárek –– podobně
s Pánkovým
P-2, P-2,
ale z několika
různých
míst,
míst,
počínaje
sousedním
mírným
sváţkem
hned
vedle
vily
Lidušky
Jiráskové
,
dcery
spisovatele
A.
míst,
počínaje
sousedním
mírným
sváţkem
hned
vedle
vily
Lidušky
Jiráskové
,
dcery
spisovatele
počínaje sousedním mírným svážkem hned vedle vily Lidušky Jiráskové, dcery spisovatele A. JiráskaA.
Jiráska
(dnes
dům
jeho
pravnuka
MUDr.
Pragera),
aţ
po
velkou
a
malou
„bouli“
(někdy
se
říkalo
Jiráska
důmpravnuka
jeho pravnuka
MUDr. Pragera),
aţ po
velkou
a malou
„bouli“
(někdy
říkalo
(dnes(dnes
dům jeho
MUDr. Pragera),
až po velkou
a malou
„bouli“
(někdy
se říkalo
velkýsea malý
velký
a
malý
„buben“)
na
konci
Příčnice
směrem
k
prostoru
bývalého
přírodního
divadla.
(Dnes
velký
a
malý
„buben“)
na
konci
Příčnice
směrem
k
prostoru
bývalého
přírodního
divadla.
(Dnes
„buben“) na konci Příčnice směrem k prostoru bývalého přírodního divadla. (Dnes na „boulích“ stojí užnana
vilky pp. Čepka, Šťavíka a Petříka a v prostoru přírodního divadla byl po II. sv. válce postaven
plach99
tařský hangar, po zrušení plachtařského letiště na Příčnici a likvidaci hangaru našel v těchto místech
útočiště kynologický klub, dnes je tam soukromý rekreační objekt s nově vybudovaným rybníkem).
9
„boulích“
stojíplachtařský
uţ vilky pp.
Čepka,
a Petříka a v prostoru
bylhangaru
po II. sv.
válce
postaven
hangar,
po Šťavíka
zrušení plachtařského
letiště napřírodního
Příčnici adivadla
likvidaci
válce
postaven
plachtařský
hangar,
po
zrušení
plachtařského
letiště
na
Příčnici
a
likvidaci
válce
postaven
plachtařský
hangar,
po
zrušení
plachtařského
letiště
na
Příčnici
a
likvidaci
hangaru
válce
postaven
plachtařský
hangar,
po
zrušení
plachtařského
letiště
na
Příčnici
a
likvidaci
hangaru
našel v těchto místech útočiště kynologický klub, dnes je tam soukromý rekreační objekt shangaru
nově
našel
v
těchto
místech
útočiště
kynologický
klub,
dnes
je
tam
soukromý
rekreační
objekt
s snově
našel
v
těchto
místech
útočiště
kynologický
klub,
dnes
je
tam
soukromý
rekreační
objekt
s
našel v těchto
místech útočiště kynologický klub, dnes je tam soukromý rekreační objektnově
nově
vybudovaným
rybníkem).
vybudovaným
rybníkem).
vybudovaným
rybníkem).
vybudovaným rybníkem).
Aby tehdejší hronovští plachtaři získali startovní místo s větším převýšením, neţ skýtaly příčnické
Aby
tehdejší
hronovští
plachtaři
získali
startovní
místo
ssvětším
převýšením,
neţ
skýtaly
příčnické
tehdejší
hronovští
plachtaři
získali
startovní
místo
ss větším
větším
převýšením,
neţ
skýtaly
příčnické
Aby
tehdejší
hronovští
plachtaři
získali
startovní
místo
větším
převýšením,
skýtaly
příčnické
boule
a nemuseli
jezdit
aţ do
Ţďárek,
vybrali
místo
známé
pod
názvem
„Na Praseti“.
To
se nacházelo
Aby
Aby
tehdejší
hronovští
plachtaři
získali
startovní
místo
převýšením,
nežneţ
skýtaly
příčnické
boule
a
nemuseli
jezdit
aţ
do
Ţďárek,
vybrali
místo
známé
pod
názvem
„Na
Praseti“.
To
se
nacházelo
boule
a
nemuseli
jezdit
aţ
do
Ţďárek,
vybrali
místo
známé
pod
názvem
„Na
Praseti“.
To
se
nacházelo
a
nemuseli
jezdit
aţ
do
Ţďárek,
vybrali
místo
známé
pod
názvem
„Na
Praseti“.
To
se
nacházelo
naboule
zalesněném
svahu
nad
levou
zatáčkou
silnice
do
Ţďárek,
nad
dodnes
osamělým
domkem
vlevo
od
boule a nemuseli jezdit až do Žďárek, vybrali místo známé pod názvem „Na Praseti“. To se nacházelo
na
zalesněném
svahu
nad
levou
zatáčkou
silnice
do
Ţďárek,
nad
dodnes
osamělým
domkem
vlevo
od
na
zalesněném
svahu
nad
levou
zatáčkou
silnice
do
Ţďárek,
nad
dodnes
osamělým
domkem
vlevo
od
na
svahu nad
nadlevou
levouzatáčkou
zatáčkousilnice
silnicedodoŽďárek,
Ţďárek,nad
nad
dodnes
osamělým
domkem
vlevo
cesty
před Zálesím.
na zalesněném
zalesněném
svahu
dodnes
osamělým
domkem
vlevo
od od
cesty
před
Zálesím.
cesty
před
Zálesím.
cesty
cesty před
před Zálesím.
Zálesím.
Z-V. při dopravě koňmo na start a příprava ke startu na tzv.
Z-V.
při
dopravě
koňmo
naPraseti“
start
příprava
ke
startu
na
tzv.
Z-V.
dopravě
koňmo
na
start
aa příprava
startu
Z-V.
připři
dopravě
koňmo
na
start
a příprava
ke ke
startu
na na
tzv.tzv.
„Koníčku“
ve
svahu
kopce
„Na
Z-V.
přivedopravě
koňmo
start
a příprava ke startu na tzv.
„Koníčku“
ve
svahu
kopce
„Na
Praseti“
„Koníčku“
ve
svahu
kopce
„Na
Praseti“
„Koníčku“
svahu
kopce
„Nana
Praseti“
„Koníčku“ ve svahu kopce „Na Praseti“
Ke startu připraven na příčnické bouli J.Minařík.
startu
připraven
příčnické
bouli
J.Minařík.
KeKe
startu
připraven
na na
příčnické
bouli
J.Minařík.
Ke
připraven
nana
příčnické
bouli
J.Minařík.
Kestartu
startu
připraven
příčnické
bouli
J.Minařík.
(Snímky
z archívu
J.Minaříka)
(Snímky
z
archívu
J.Minaříka)
(Snímky
z
archívu
J.Minaříka)
(Snímky z archívu J.Minaříka)
(Snímky z archívu J.Minaříka)
Vymýtili tam paseku cca 20x20 m (s pařezy se ani moc neuklízeli) a získali startoviště s převýšením
asi
40 m, aby
připaseku
dobrém cca
startu20a větru
tam na dvoukolovém
podvozku
Vymýtili
tam
x 20mohli
m (snavázat
pařezynasesvah.
ani Kluzák
moc neuklízeli)
a získali startoviště
Vymýtili
tam
paseku
cca
20
x
20
m
(s
pařezy
se
ani
moc
neuklízeli)
a
získali
startoviště
Vymýtili
tam
paseku
cca
20
x
20
m
(s
pařezy
se
ani
moc
neuklízeli)
a
získali
startoviště
vytahli
koněm.
Přistávací
plocha
byla
buď
dole
za
silnicí,
nebo
–
z letu
podél
svahu
na
západ
– pod
s převýšením
asi
40paseku
m, abyccapři20dobrém
startu
a větru semohli
navázat
na svah.a Kluzák
tam
na
Vymýtili
tam
x
20
m
(s
pařezy
ani
moc
neuklízeli)
získali
startoviště
s
převýšením
asi
40
m,
aby
při
dobrém
startu
a
větru
mohli
navázat
na
svah.
Kluzák
tam
na
sdvoukolovém
převýšením
asi
40
m,
aby
při
dobrém
startu
a
větru
mohli
navázat
na
svah.
Kluzák
tam
na
boulemi na Příčnici.
podvozku
vytahli
koněm.
Přistávací
plocha
byla mohli
buď dole
za silnicí,
nebo –Kluzák
z letu podél
s
převýšením
asi
40
m,
aby
při
dobrém
startu
a
větru
navázat
na
svah.
tam
na
dvoukolovém
vytahli
koněm.
Přistávací
plocha
byla
buď
dole
silnicí,
nebo
z letu
podél
dvoukolovém
vytahli
Přistávací
plocha
byla
buď
dole
zaza
silnicí,
nebo
– z– letu
podél
svahu
na západpodvozku
–podvozku
pod boulemi
nakoněm.
Příčnici.
dvoukolovém
podvozku
vytahli
koněm.
Přistávací
plocha
byla
buď
dole
za
silnicí,
nebo
–
z
letu
podél
svahu
západ
– pod
boulemi
Příčnici.
svahu
nana
západ
– pod
boulemi
nana
Příčnici.
svahu na západ – pod boulemi na Příčnici.
10
1010
10
10
V
1935
bylo
takéţivo
živo
kolně-dílnězaza
zaSeidlovým
Seidlovým
domem,
kde
se
rychle
rodil
větroň
GB-I.
rychle
rodil
větroň
GB-I.
OO
Vr.r.r.r.1935
1935bylo
bylotaké
ţivov v vkolně-dílně
Seidlovým
domem,
kde
rychle
rodil
větroň
GB-I.
VV 1935
bylo
také
ţivo
domem,
kde
sese
rychle
rodil
větroň
GB-I.
O
O
postupu
stavby
a
jejích
účastnících
svědčí
snímky
A.
Lyera.
postupu
stavby
a
jejích
účastnících
svědčí
snímky
A.
Lyera.
postupu
stavby
a
jejích
účastnících
svědčí
snímky
A.
Lyera.
postupu stavby a jejích účastnících
V r. 1935 bylo také ţivo v kolně-dílně za Seidlovým domem, kde se rychle rodil větroň GB-I. O
postupu stavby a jejích účastnících svědčí snímky A. Lyera.
Nahoře:
začíná
sese
ţebírky
(Bartoň,
Minařík,
Vacek
aa Seidl.
Dole:
vv pokročilém
stavu,
křídla
se
Nahoře:
začíná
se
žebírky
(Bartoň,
Minařík,
Pánek,
Seidl) Vpravo:
Vacek
a trup
Seidl.
Nahoře:
začíná
se
ţebírky
(Bartoň,
Minařík,
Pánek,
Seidl)
Vacek
Seidl.
Dole:
trup
pokročilém
stavu,
křídla
serodí.
rodí.
Nahoře:
začíná
ţebírky
(Bartoň,
Minařík,
Pánek,
Seidl)Vpravo:
Vpravo:
Vacek
a Seidl.
Dole:
trup
v pokročilém
stavu,
křídla
se
rodí.
F:
(4x)
F:Lyer
Lyer
(4x)
F:
Lyer
(4x)
Dole: trup v pokročilém stavu, křídla se rodí. F:
Lyer
(4x)
Nahoře: začíná se ţebírky (Bartoň, Minařík, Pánek, Seidl) Vpravo: Vacek a Seidl. Dole: trup v pokročilém stavu, křídla se rodí.
F: Lyer (4x)
Nejčastěji
sesena
na nich
nich
vedle
Seidla
s Pánkem
objevují
Vacek,
Minařík
aa aBartoň.
Hotová,
ještě
Minařík
Bartoň.
Hotová,
ještě
Nejčastějise
nich
vedle
Seidla
s Pánkem
objevují
Vacek,
Minařík
Bartoň.
Hotová,
ještě
Nejčastěji
Nejčastěji
se nananich
vedle
Seidla
s Pánkem
objevují
Vacek,
Minařík
a Bartoň.
Hotová,
ještě neponepotaţená
kostra
větroně
léta
1935
také
na
dvoře
za
radnicí,
před
nepotaţená
kostra
větroně
je
fotografována
koncem
na
dvoře
za
radnicí,
před
sevětroně
najenich
Seidla
s Pánkem
Vacek,
Minařík
a Bartoň.
Hotová,
ještě
nepotaţená
kostra
jevedle
fotografována
koncem
létataké
1935
také
na
zapřed
radnicí,
před
tažená Nejčastěji
kostra
větroně
fotografována
koncem
léta objevují
1935
na dvoře
za dvoře
radnicí,
hasičskou
hasičskou
zbrojnicí.
Moţná
totosouviselo
souviselo
s potřebou
potřebou
prostoru,
postačujícího
pro
potahování
křídel
nepotaţená
kostra
větroně
je
fotografována
koncem
léta
1935
také
na
dvoře
za
radnicí,
před
hasičskou
zbrojnicí.
Moţná
to
s
prostoru,
postačujícího
pro
potahování
křídel
hasičskou
zbrojnicí.
Moţná
souviselo
s
potřebou
prostoru,
postačujícího
pro
potahování
křídel
zbrojnicí. Možná to souviselo s potřebou prostoru, postačujícího pro potahování křídel leteckým
leteckým
plátnem
vypínání
lakování.
hasičskou
zbrojnicí.
Moţná
to souviselo
s potřebou prostoru, postačujícího pro potahování křídel
leteckým
aa následné
vypínání
aa alakování.
leteckým
anásledné
následné
vypínání
lakování.
plátnemplátnem
aplátnem
následné
vypínání
a lakování.
leteckým plátnem a následné vypínání a lakování.
U
N.Seidlová
U kluzáku
kluzáku
N.Seidlová
U
kluzáku
N.Seidlová
kluzáku
aaU
Lyerová.
U
kluzáku N.Seidlová
Lyerová.
a Lyerová.
N.a Lyerová.
Seidlová
a Lyerová
F: F:
Lyer
Lyer
F: F:
Lyer
Lyer
F: Lyer
11
1111
11
11
Stavitelé
za
Stavitelébejbiny
bejbinyv v průběhu
průběhustavby
stavby navázali
navázali kontakt
kontakt ssněmeckými
německými plachtaři
plachtaři –– vv nedaleko
nedaleko za
Stavitelé
bejbiny
v
průběhu
stavby
navázali
kontakt
s
německými
plachtaři
–
v
nedaleko
Stavitelé
bejbiny
v
průběhu
stavby
navázali
kontakt
s německými
plachtaři
–
v
nedaleko
za
hranicehranicemi
naza
hranicemiu uŢďárek
Ţďárekleţící
leţícíNěmecké
Německé Čermné
Čermné (do
(do r.r. 1933
1933 Tscherbenai,
Tscherbenai, potom
potom přejmenována
přejmenována na
hranicemi
u
Ţďárek
leţící
Německé
Čermné
(do
r.
1933
Tscherbenai,
potom
přejmenována
mi u Žďárek
Německé
Čermné
(dopolská
r. 1933Czermna).
Tscherbenai,
potom
přejmenována
na Grenzeck,
abyna
Grenzeck,
aby
neznělo
tak
dnes
tehdy
sídlila
německých
Grenzeck,
abytotoležící
neznělo
takčesky,
česky,
dnes
polská
Czermna). Tam
Tam
tehdy
sídlila skupina
skupina
Grenzeck,
aby
to neznělo
tak česky,
dnesFliegerkorps).
polská
Czermna).
Tam tehdy
sídlila
skupina
německých
to neznělo
tak česky,
dnes polská
Czermna).
Tam tehdy
sídlila
německých
z NSFK
plachtařů
z zNSFK
(Nazional-sozialistisches
Na
kopci
Hora
(Efeuberg/dnes
plachtařů
NSFK
(Nazional-sozialistisches
Fliegerkorps).
Na skupina
kopci Světlá
Světlá
Horaplachtařů
plachtařů
z
NSFK
(Nazional-sozialistisches
Fliegerkorps).
Na
kopci
Světlá
Hora
(Efeuberg/dnes
(Nazional-sozialistisches
Fliegerkorps).
Na
kopci
Světlá
Hora
(Efeuberg/dnes
Bluszczowa
Szopka),
Bluszczowa
Szopka),
napříč
státní
hranice
(tehdy
ss Německem,
dnes s Polskem),
Bluszczowa
Szopka),jehoţ
jehoţstředem
středem
napříčvedla
vedla
státní
hranice
(tehdy
Německem,
Bluszczowa
Szopka),
jehoţ státní
středem
napříč
vedlas Německem,
státní hranicednes
(tehdy
s Německem,
dnes
s Polskem),
jehož
středem
napříč
vedla
hranice
(tehdy
s Polskem),
začínal
jejich
plachzačínal
jejich
plachtařský
terén
a a pokračoval
na
jihovýchod
kopcem
Schweinsrücken
(dnes
začínal
jejich
plachtařský
terén
pokračoval
na na
jihovýchod
kopcem
Schweinsrücken
začínal
jejich
plachtařský
terén
a
pokračoval
jihovýchod
kopcem
Schweinsrücken
(dnes
tařský
terén
a
pokračoval
na
jihovýchod
kopcem
Schweinsrücken
(dnes
Šwinigrzbiet)
až
k hřebínku
Šwinigrzbiet)
aţaţk khřebínku
Schlossberg
(dnes
Parkowa
Góra
ss TV
vysilačem)
nad Chudobou
Šwinigrzbiet)
hřebínku
Schlossberg
(dnes
Parkowa
Góra
TV
vysilačem)
Šwinigrzbiet)
aţ kParkowa
hřebínkuGóra
Schlossberg
(dnes nad
Parkowa
Góra(Kudowabad,
s TV vysilačem)
nad Chudobou
Schlossberg
(dnes
s TV
vysilačem)
Chudobou
dnes
Kudowa
(Kudowabad,
dnes
Kudowa
Zdrój).
Hronováci
vídali,
jak
tam
plachtí
nad
svahy
větroň
GB-IIZdrój).
a jeli
(Kudowabad,
dnes
Kudowa
Zdrój).
Hronováci
vídali,
jak
tamtam
plachtí
nadnad
svahy
větroň
(Kudowabad,
dnes
Kudowa
Zdrój).
Hronováci
vídali,
jak
plachtí
svahy
větroň
GB-II
a jeli
Hronováci
vídali,
jak
tam
plachtí
nad
svahy
větroň
GB-II
a
jeli
tedy
na
čumandu,
jak
to
tam
dělají
tedy
jak
dělají
a ajak
jsou
vybaveni.
Němci
jim
tehdy
ukázali
svou
dílnu
a kluzák
tedyna
načumandu,
čumandu,
jaktojak
totam
tam
dělají
jak
jsoujsou
vybaveni.
Němci
jimjim
tehdy
ukázali
svou
tedy
na
čumandu,
to
tam
dělají
a
jak
vybaveni.
Němci
tehdy
ukázali
svou
dílnu
a
kluzák
aajejich
jak
jsou
vybaveni.
Němciz zjim
tehdy(dnes
ukázali
svou dílnu
a kluzák
G-9jak
a jejich
instruktor
Knittel
G-9
instruktor
Knittel
Reinerz
Duszniki
)) jim
předvedl,
se
tam
létá.
Bejbinu,
G-9aG-9
jejich
instruktor
Knittel
Reinerz
(dnes
Duszniki
jim
předvedl,
jak
se se
tam
a
jejich
instruktor
Knittel
z
Reinerz
(dnes
Duszniki
)
jim
předvedl,
jak
tam
létá.
Bejbinu,
z Reinerz
(dnesGrenzwacht
Duszniki
) jim
předvedl,
jak secoţ
tambyla
létá.tehdy
Bejbinu,
nazvanou
příznačně Grenzwacht
nazvanou
příznačně
Grenzwacht
(hraniční
stráţ),
coţ
byla
tehdy
také
jejich
dobrovolná
nazvanou
příznačně
(hraniční
stráţ),
také
jejich
dobrovolná
organizace,
nazvanou
příznačně
Grenzwacht
(hraniční
stráţ),
coţ
byla
tehdy
také
jejich
dobrovolná
organizace,
(hraniční
stráž),
cožledabyle)
byla tehdy
také
jejich dobrovolná
organizace,
kotvili (na Němce dost ledabyle)
kotvili
(naNěmce
Němce
dost
pod
chatrnými
plachtami
dole
podpod
kopcem.
kotvili
(na
dost
ledabyle)
pod
chatrnými
plachtami
dole
pod
kopcem.
kotvili
(na
Němce
dost
ledabyle)
pod
chatrnými
plachtami
dole
kopcem.
pod chatrnými plachtami dole pod kopcem.
Startoviště Němců z NSFK na kopci Efeuberg (Bluszczowa Szopka) nad vsí Grenzeck (Czermna). Fridolín Zítko prohlíží
Startoviště
Němců
z NSFK
nainstruktor
kopci
Efeuberg
(Bluszczowa
Szopka)
nad
vsíGB-II
Grenzeck
(Czermna).
Fridolín
Zítko
prohlíţí
jejich
GB-II.
jejichNěmců
GB-II.
Knittl,
z Reinerz
(Duszniky)
předvádí
za
letu. F:
Lyer
(3x)
Startoviště
z Hans
NSFK
na kopci
Efeuberg
(Bluszczowa
Szopka)
nad
vsí Grenzeck
(Czermna).
Fridolín
Zítko
prohlíţí
jejich
GB-II.
Knittl,
Reinerz
(Duszniky)
předvádí
GB-II
za nad
letu.vsí Grenzeck (Czermna). Fridolín Zítko prohlíţí F:
F:
Lyer
(3x)
Startoviště
Němců
z instruktor
NSFK
nazkopci
Efeuberg
(Bluszczowa
Szopka)
jejich
GB-II.
HansHans
Knittl,
instruktor
z Reinerz
(Duszniky)
předvádí
GB-II
za letu.
Lyer
(3x)
Hans Knittl, instruktor z Reinerz (Duszniky) předvádí GB-II za letu.
F: Lyer (3x)
V časopise
LETEC
č.12
z prosince
19351935
vyšelvyšel
článek
s pozoruhodným
titulkem:
Návštěvou
u „hod- u
V časopise
LETEC
č.12
z prosince
článek
s pozoruhodným
titulkem:
Návštěvou
Vných
časopise
LETEC
č.12
z
prosince
1935
vyšel
článek
s
pozoruhodným
titulkem:
Návštěvou
u
Němců“.
Z dopisu
plachtaře:
V časopise
LETEC
č.12
zhronovského
prosince
1935
vyšel
článek s pozoruhodným titulkem: Návštěvou u
„hodných
Němců“.
Z dopisu
hronovského
plachtaře:
„hodných
Němců“.
Z dopisu
hronovského
plachtaře:
„hodných Němců“. Z dopisu hronovského plachtaře:
Letiště
nalézá
se
samých
hranicích
asi 22 km
od Hronova,
aazajímavé
jsou
výsledky,
které
Letiště
nalézá
se na
na
samých
hranicích
Hronova,
zajímavé
jsouvýsledky,
výsledky,které
kteréna
Letiště
nalézá
se na
samých
hranicích
asiasi
2 kmkm
od od
Hronova,
a zajímavé
jsou
nana
tomto
docilují.
Začali
létat
v sobotu
a
hned
první
den
docílil
jejich
instruktor
na
Grunau-Baby
výšku
tomto
docilují.
Začali
létat
v
sobotu
a
hned
první
den
docílil
jejich
instruktor
na
Grunau-Baby
výšku
Letiště
nalézá
se
na
samých
hranicích
asi
2
km
od
Hronova,
a
zajímavé
jsou
výsledky,
které
na
tomto docilují. Začali létat v sobotu a hned první den docílil jejich instruktor na Grunau-Baby výšku
1500
m
nad
létal
3
hodiny,
přistáti
byl
nucen
pro
uvolnění
kování
v křídle.
Mezi
tou
dobou
1500
m
nad
startem
a
hodiny,
přistáti
byl
nucen
pro
uvolnění
kování
v
křídle.
Mezi
tou
dobou
tomto
Začali alétat
a hned
první
docílil
jejich instruktor
Grunau-Baby
výšku
1500docilují.
m nad startem
létalv 3sobotu
hodiny,
přistáti
byl den
nucen
pro uvolnění
kování vna
křídle.
Mezi tou dobou
prováděli
žáci výcvik
a 3sice
na kluzácích
Grunau
99aapro
docilovali
vesměs
letů
kolem
11hodiny.
Jeden
ze
prováděli
ţáci
kluzácích
Grunau
docilovali
vesměs
letů
kolem
hodiny.
Jeden
1500
m
nad
startem
a
létal
hodiny,
přistáti
byl
nucen
uvolnění
kování
v
křídle.
Mezi
tou
dobou
prováděli ţáci výcvik a sice na kluzácích Grunau 9 a docilovali vesměs letů kolem 1 hodiny. Jeden zeze
žákůţáci
takévýcvik
a sice prováděl
s kluzákem
velice
prudkou
zatáčku,
narazil
vv úterý
úterý
prováděl
s9kluzákem
velice
prudkou
zatáčku,
přičemţ
narazilna
prováděli
ahavaroval
sice naakluzácích
Grunau
a docilovali
vesměs
letů
kolem přičemţ
1přičemž
hodiny.narazil
Jeden
zena
ţákůţáků
takétaké
v úterý
havaroval
sicesice
prováděl
s kluzákem
velice
prudkou
zatáčku,
na
strom,
jemu
se
naprosto
nic
nestalo,
ale
letadlo
úplně
rozbil.
Ve
středu
startoval
zase
jejich
instruktor
strom,v jemu
ale letadlo
úplně rozbil.
Ve středuzatáčku,
startovalpřičemţ
zase jejich
instruktor
ţáků
také
havaroval
sice prováděl
s kluzákem
velice
na
strom,
jemuúterý
se naprosto
nic anestalo,
ale letadlo
úplně rozbil.
Veprudkou
středu startoval zase
jejichnarazil
instruktor
strom, jemu se naprosto nic nestalo, ale letadlo úplně rozbil. Ve středu startoval zase jejich
instruktor
12
12
12
12
Hans Knittl z Dušníků k překonání rekordu Východopruské plachtové skupiny, tedy nás telefonicky
Hans
Knittl
Dušníků
k kpřekonání
rekordu
Východopruské
skupiny,
telefonicky
Hans
Knittlzabychom
z Dušníků
překonání
rekorduv 11
Východopruské
skupiny,
tedynás
nás
telefonicky
vyrozuměl,
k nim
přišli. Startoval
h. dopoledneplachtové
aplachtové
létal téměř
sedmtedy
hodin
při
větru
5m
Hans
Knittl
z
Dušníků
k
překonání
rekordu
Východopruské
plachtové
skupiny,
tedy
nás
telefonicky
Hans
Knittlabychom
zabychom
Dušníků
knim
překonání
rekorduv Východopruské
plachtové
skupiny,
tedy
nás
telefonicky
vyrozuměl,
k knim
přišli.
Startoval
1111h.h.dopoledne
a alétal
téměř
sedm
hodin
připři
větru
5 5mm
vyrozuměl,
přišli.
Startoval
v
dopoledne
létal
téměř
sedm
hodin
větru
za
vt.,
přesto,
že
mezi
2–4
hodinou
klesla
rychlost
větru
až
na
2
m.
Při
tomto
letu
docílil
výšku
1000
m5 m
vyrozuměl,
abychom
k–nim
přišli.
Startoval
v 11
h.
dopoledne
am.létal
téměř
sedm
hodin
při
větru
vyrozuměl,
abychom
k
nim
přišli.
Startoval
v
11
h.
dopoledne
a
létal
téměř
sedm
hodin
při
větru
51000
m
za
vt.,
přesto,
ţe
mezi
2
4
hodinou
klesla
rychlost
větru
aţ
na
2
Při
tomto
letu
docílil
výšku
1000
za
vt.,
přesto,
ţe
mezi
2
–
4
hodinou
klesla
rychlost
větru
aţ
na
2
m.
Při
tomto
letu
docílil
výšku
nad
sartem,
a celou
dobu
létal
téměř v této
výšce,
jak konečně
vidíte
z přiložených
fotografií.
Zajímaza
vt.,
přesto,
ţe
mezi
2
–
4
hodinou
klesla
rychlost
větru
aţ
na
2
m.
Při
tomto
letu
docílil
výšku
1000
za
vt.,
přesto,
ţe
mezi
2
–
4
hodinou
klesla
rychlost
větru
aţ
na
2
m.
Při
tomto
letu
docílil
výšku
1000
mmnad
sartem,
a acelou
dobu
létal téměř
v vtéto
vidíte
z přiloţených
fotografií.
nad
sartem,
celou
dobu
téměř
tétovýšce,
výšce,jak
jakkonečně
konečně
vidíte
z přiloţených
vé
bylo,
že
létal na
okruhu
téměřlétal
2O km
dlouhém.
Překvapila
nás
ochota,
s jakou
jsme byli ufotografií.
těchto
mnad
nad sartem,
sartem,
acelou
celou
dobu
létal
téměř
v této
výšce,
jak
konečně
vidíte
z přiloţených
fotografií.
mZajímavé
a
dobu
létal
téměř
v
této
výšce,
jak
konečně
vidíte
z
přiloţených
fotografií.
Zajímavé
bylo,
ţe
létal
na
okruhu
téměř
2O
km
dlouhém.
Překvapila
nás
ochota,
s
jakou
jsme
byli
bylo,
ţe
létal
na
okruhu
téměř
2O
km
dlouhém.
Překvapila
nás
ochota,
s
jakou
jsme
byliu u
vždy
přijati,
vysvětlovali
nám
vždy s nepopsatelnou
laskavostí
každý nášnás
dotaz,
provedli
nás jsme
v jejich
Zajímavé
bylo,
ţe
létal
na
okruhu
téměř
2O
km
dlouhém.
Překvapila
ochota,
s jakou
byli
Zajímavé
bylo,
ţe
létal
na
okruhu
téměř
2O
km
dlouhém.
Překvapila
nás
ochota,
s
jakou
jsme
byli
u u
těchto
vţdy
přijati,
vysvětlovali
nám
vţdy
s
nepopsatelnou
laskavostí
kaţdý
náš
dotaz,
provedli
těchto
vţdymají
přijati,
vysvětlovali
nám vţdy
s nepopsatelnou
laskavostí
kaţdý
nášk dispozici.Ukazodotaz, provedlinás
nás
dílně,
kde
celé
sklady
materiálu,
což
podle
jejich
odpovědi
mají
vše
zdarma
těchtovţdy
vţdypřijati,
přijati,
vysvětlovali
nám
vţdy
s nepopsatelnou
laskavostí
kaţdý
dotaz,
provedli
vţdy
s nepopsatelnou
laskavostí
kaţdý
nášnáš
dotaz,
násnás
vtěchto
dílně,
kde
mají
sklady
materiálu,
coţ
podle
jejich
odpovědi
mají
vše
vjejich
jejich
kdevysvětlovali
majícelé
celénám
sklady
coţdva
podle
jejich
majíprovedli
všezdarma
zdarma
vali
nám dílně,
také
klih,
kterého
používají
oni kemateriálu,
klížení, mají
roztoky,
jedenodpovědi
červený,
druhý
jako
celon,
v
jejich
dílně,
kde
mají
celé
sklady
materiálu,
coţ
podle
jejich
odpovědi
mají
vše
zdarma
jejich
dílně, kde mají
celé
sklady
materiálu,
podle
jejich
odpovědi
majíjeden
vše červený,
zdarma
kv kdispozici.Ukazovali
nám
také
kterého
pouţívajícoţ
oni
kekeklíţení,
mají
dva
roztoky,
dispozici.Ukazovali
nám
takéklih,
klih,dřeva,
kterého
oni
klíţení,
mají
dva
roztoky,
červený,
z nichž
každým přetřou
jednu
část
po pouţívají
zaschnutí
asi
čtvrthodinovém
stisknou
díly jeden
dohromady,
k
dispozici.Ukazovali
nám
také
klih,
kterého
pouţívají
oni
ke
klíţení,
mají
dva
roztoky,
jeden
červený,
k druhý
dispozici.Ukazovali
námkaţdým
také
klih,
kterého
pouţívají
oni
kepoklíţení,
majíasi
dva
roztoky,
jeden stisknou
červený,
druhý
jako
celon,
z nichţ
přetřou
jednu
část
dřeva,
zaschnutí
čtvrthodinovém
jako
celon,
z
nichţ
kaţdým
přetřou
jednu
část
dřeva,
po
zaschnutí
asi
čtvrthodinovém
stisknou
přičemž
se
tyto
ihned
naprosto
odolně,
proti
všem
povětrnostním
vlivům
spojí.“
Jméno
dopisovatele
druhý
jako
celon,
z
nichţ
kaţdým
přetřou
jednu
část
dřeva,
po
zaschnutí
asi
čtvrthodinovém
stisknou
druhý
jako celon, přičemţ
zpřičemţ
nichţ kaţdým
jednu
část
dřeva,proti
po
zaschnutí
asi čtvrthodinovém
stisknou
díly
dohromady,
sesetyto
ihned
odolně,
všem
vlivům
spojí.“
díly
dohromady,
tytopřetřou
ihnednaprosto
naprosto
odolně,
proti
všempovětrnostním
povětrnostním
vlivům
spojí.“
není
uvedeno
a
už
jej
asi
nezjistíme.
dílydohromady,
dohromady,přičemţ
přičemţ
tyto
ihnedasinaprosto
odolně,
proti
všem
povětrnostním
vlivům
spojí.“
díly
se setyto
odolně,
proti
všem
povětrnostním
vlivům
spojí.“
Jméno
dopisovatele
aihned
Jméno
dopisovatelenení
neníuvedeno
uvedeno
auţuţjejjejnaprosto
asinezjistíme.
nezjistíme.
Jméno
dopisovatele
není
uvedeno
a
uţ
jej
asi
nezjistíme.
Jméno dopisovatele není uvedeno a uţ jej asi nezjistíme.
Na
Na podzim
podzim přišel den,
den, kdybyla
byla bejbinka,nazvaná
nazvaná a popsaná „HRONOV
1“, dokončena,
a bylo
Na podzimpřišel
přišel den,kdy
kdy bylabejbinka,
bejbinka, nazvanáa apopsaná
popsaná„HRONOV
„HRONOV1“,
1“,dokončena,
dokončena,a abylo
bylo
třeba
jipodzim
zalétat.
Natoto
alekdy
neměl
nikdo
kvalifikaci,
s jemnějším
aa výkonnějším
větroněm
přišel
den,
kdy
byla
bejbinka,
nazvaná
popsaná
„HRONOV
1“,
dokončena,
a bylo
NaNa
přišel
byla
bejbinka,
nazvaná
a apopsaná
„HRONOV
1“,
dokončena,
a bylo
třeba
jipodzim
Na
nikdo
zz místních
kvalifikaci,
s jemnějším
větroněm
třeba
jizalétat.
zalétat.
Na den,
toale
aleneměl
neměl
nikdo
zmístních
místních
kvalifikaci,
s jemnějším
avýkonnějším
výkonnějším
větroněm
dosud
nikdo
z nich
neletěl.
Proto
požádali
svého
již
dříve
zmíněného
přítele
Ludvíka
Elsnice.
třebajinikdo
ji
zalétat.
to
neměl
nikdo
z svého
místních
kvalifikaci,
s jemnějším
aIng.
výkonnějším
větroněm
třeba
zalétat.
NaNa
toneletěl.
aleale
neměl
nikdo
z místních
kvalifikaci,
s jemnějším
a Ing.Ludvíka
výkonnějším
větroněm
dosud
z znich
neletěl.
Proto
poţádali
svého
jiţjiţ
dříve
zmíněného
přítele
Elsnice.
Ten
dosud
nikdo
nich
Proto
poţádali
dříve
zmíněného
příteleIng.Ludvíka
Elsnice.
Ten
Ten
vyhověl
a
do
Hronova
přijel.
dosud
nikdo
z
nich
neletěl.
Proto
poţádali
svého
jiţ
dříve
zmíněného
přítele
Ing.Ludvíka
Elsnice.
dosud
nikdo
z
nich
neletěl.
Proto
poţádali
svého
jiţ
dříve
zmíněného
přítele
Ing.Ludvíka
Elsnice.
TenTen
vyhověl
a
do
Hronova
přijel.
vyhověl a do Hronova přijel.
vyhověl
a do
Hronova
přijel.
vyhověl
a do
Hronova
přijel.
GB-I
„Hronov“
tažena
k záletu
na Bartoňovu
Horu.
Vpravo:
ing.před
Elsnic
předobklopen
startem
obklopen
členyMLL
hronovské
MLL
GB-I
„Hronov“
taţena
k záletu
nanaBartoňovu
Horu.
Vpravo:
ing.Elsnic
startem
hronovské
(mj.
GB-I
„Hronov“
taţena
k záletu
Bartoňovu
Horu.
Vpravo:
ing.Elsnic
před
startem
obklopenčleny
členy
hronovské
MLL
(mj.Minařík,
Minařík,
Vacek,
Lyerová,
Menc,
Houštěk,
Zítko,
Bartoň,
Čermák,
Dr.Seidl
...)
(mj.
Minařík,
Vacek,
Menc,
Houštěk,
Zítko,
Bartoň,
Dr.Seidl
...)
GB-I
„Hronov“
taţena
k záletu
na
Bartoňovu
Horu.
Vpravo:
ing.Elsnic
startem
obklopen
členy
hronovské
MLL
Minařík,
Vacek,
Lyerová,
Menc,
Houštěk,
Zítko,
Bartoň,
Čermák,
Dr.Seidl
...)Čermák,
GB-I
„Hronov“
taţena
k Lyerová,
záletu
na
Bartoňovu
Horu.
Vpravo:
ing.Elsnic
předpřed
startem
obklopen
členy
hronovské
MLL
(mj.(mj.
Minařík,
Vacek,
Lyerová,
Menc,
Houštěk,
Zítko,
Bartoň,
Čermák,
Dr.Seidl
...)
Vacek,
Lyerová,
Menc,
Houštěk,
Zítko,
Bartoň,
Čermák,
Dr.Seidl
...)
Dole:
Minařík
u ing.Elsnice
před
startem,
vzadu
Vacek.
Celkem
6 startů
v trvání
14:47
min.
F: F:
Lyer
Dole:
Minařík
u ing.Elsnice
před
startem,
vzadu
Vacek.
Celkem
6 startů
v trvání
14:47
min.
Lyer(4x)
(4x)
Dole:
Minařík
ing.Elsnice
před
startem,
vzadu
Vacek.
startů
v trvání
14:47 min. F:F:Lyer
(4x)
Dole:
Minařík
uuing.Elsnice
před
startem,
vzadu
Vacek.
Celkem
6 startů
v trvání
14:47
F: Lyer
Dole:
Minařík
u ing.Elsnice
před
startem,
vzadu
Vacek.
Celkem
6Celkem
startů
v6trvání
14:47
min.min.
Lyer
(4x)(4x)
KKzáletu
záletubyl
bylvybrán
vybránterén
terénBartoňova
BartoňovaHora
HoraveveŢďárkách,
Ţďárkách,který
kterýbyl
byljiţjiţv vminulosti
minulostivyzkoušen
vyzkoušens P-2
s P-2a a
K záletu
byl
vybrán
terén
Bartoňova
Hora
ve
Žďárkách,
který
byl
již
v minulosti
vyzkoušen
s P-2
Ka K
záletu
bylbyl
vybrán
terén
Bartoňova
Hora
ve
Ţďárkách,
který
bylbyl
jiţFoto
v minulosti
vyzkoušen
sstalo
P-2
aza a
P-4
Elsnic
17.11.1935
chloubu
našich
stavitelů
úspěšně
zalétal.
ţeţe
sesetak
záletu
vybrán
terén
Bartoňova
Hora
ve
Ţďárkách,
který
jiţ
vdokládá,
minulosti
vyzkoušen
s za
P-2
P-4
atam
tam
Elsnic
17.11.1935
chloubu
našich
stavitelů
úspěšně
zalétal.
Foto
dokládá,
takstalo
a P-4
a tam
Elsnic
17. 11.
1935
chloubu
našich
stavitelů
úspěšně
zalétal.
Foto
dokládá,
že
se
tak
stalo
P-4
a
tam
Elsnic
17.11.1935
chloubu
našich
stavitelů
úspěšně
zalétal.
Foto
dokládá,
ţe
se
tak
stalo
za
značné
pozornosti
nejen
členů
odbočky
MLL,
ale
i
zvědavé
veřejnosti
z
blízka
i
okolí.
Nahlédneme-li
P-4
a
tam
Elsnic
17.11.1935
chloubu
našich
stavitelů
úspěšně
zalétal.
Foto
dokládá,
ţe
se
tak
stalo
značné pozornosti nejen členů odbočky MLL, ale i zvědavé veřejnosti z blízka i okolí. Nahlédneme-liza
zaElsnicova
značné
pozornosti
nejen
členů
odbočky
MLL,
i zvědavé
veřejnosti
z blízka
okolí.
Nahlédneznačné
pozornosti
nejen
členů
odbočky
ale
iale
zvědavé
veřejnosti
z šesti
blízka
istartů
okolí.
Nahlédneme-li
dodo
zápisníku
letů,
pak
pod
oním
datem
nalezneme
zápis
startů
nana
větroni
GB-I
značné
pozornosti
nejen
členů
odbočky
MLL,
ale
i zvědavé
veřejnosti
zšesti
blízka
i iokolí.
Nahlédneme-li
Elsnicova
zápisníku
letů,
pak
podMLL,
oním
datem
nalezneme
zápis
větroni
GB-I
dodoElsnicova
nalezneme
zápis
šesti
startů
na na
větroni
GB-I
Elsnicovazápisníku
zápisníkuletů,
letů,pakpakpod
podoním
onímdatem
datem
nalezneme
zápis
šesti
startů
větroni
GB-I
1313
13
13 13
doletu
Elsnicova
zápisníku
letů,
pak1:52
pod aoním
datem
nalezneme
zápis
startů
na větroni
GB-I 4
vvme-li
časech
0:48
,,1:3O
, ,1:49,
4:12,
4:36
min.
Jak
vidíme,
dva
z zšesti
jeho
letů
přesáhly
trváním
časech
letu
0:48
1:3O
1:49,
4:12,
1:52
a
4:36
min.
Jak
vidíme,
dva
jeho
letů
přesáhly
trváním
4
v časech
0:48, 1:3O,
1:49,
4:12,
1:52aspoň
a 4:36občas,
min. Jak
vidíme,
dva z jehovítr
letůa přesáhly
trváním
minuty
aa letu
to
znamená,
ţe
musel
foukat,
příznivý
jihozápadní
snímky
A.A.Lyera
minuty
to
znamená,
ţe
musel
foukat,
aspoň
občas,
příznivý
jihozápadní
vítr
a
snímky
Lyera
4 minuty větroň
a to znamená,
že musel
foukat,
aspoň
občas, příznivý jihozápadní vítr a snímky A. Lyera
zachycují
sspřevýšením
nad
místem
startu.
zachycují
větroň
převýšením
nad
místem
startu.
zachycují větroň s převýšením nad místem startu.
Dnes
kdo,
kdy,
jak
všude
Dnes
už
nevíme,
všude
Dnes uţ
uţ nevíme,
nevíme, kdo,
kdo,kdy,
kdy,jak
jakaa kde
a kde
kde
všude
ss bejbinkou
bejbinkou
„Hronov“
létal,
s
jistotou,
„Hronov“
létal,
s jistotou,
fotogras bejbinkou
„Hronov“
létal,
s jistotou,
fotograficky
doloţenou,
říci,
ţeţelétal
Seidl
ficky
doloženou,
můžememůţeme
říci,
že Seidl
fotograficky
doloţenou,
můţeme
říci,s ní
Seidl
sv zimě
ní
létal
v
zimě
1935/36
také.
Záznamy
o
letech
1935/36
také.
Záznamy
o
letech
větroně
s ní létal v zimě 1935/36 také. Záznamy o letech
větroně
nám bohuţel
nám
bohužel
chybí. chybí.
větroně
nám bohuţel
chybí.
F: Lyer
Lyer
F:F:
Lyer
Podle Z.Z.Šolína
Šolína
přijeli
před válkou
do létat
Ţďárek
létat taképlachtaři
náchodští
plachtaři
se svou
Podle
přijeli
před válkou
do Žďárek
také náchodští
se svou
dvousedadlovPodle Z. Šolína přijeli před válkou do Ţďárek létat také náchodští plachtaři se svou
dvousedadlovkou
ElsnicovyEL-2-M
konstrukce
EL-2-M
„Šedývětroň
Vlk“. pak
Tento
větroň pak
schovával
J. Duben
kou Elsnicovy konstrukce
„Šedý
Vlk“. Tento
schovával
J. Duben
po celou
válkupo
dvousedadlovkou Elsnicovy konstrukce EL-2-M „Šedý Vlk“. Tento větroň pak schovával J. Duben po
celou
válkupod
ve stodole
slámouLipí
ve vesnici
Lipí pod Dobrošovem,
po válce
větroň
zasejelétal
a dnes
ve stodole
slámou pod
ve vesnici
pod Dobrošovem,
po válce větroň
zase létal
a dnes
exponácelou válku ve stodole pod slámou ve vesnici Lipí pod Dobrošovem, po válce větroň zase létal a dnes
jetem
exponátem
Národního
technického
muzea v Praze.
Národního
technického
muzea v Praze. je exponátem
Národního
technického
muzea
v Praze.
K předválečnémulétání
létání
Příčnici
Zdeněk
(1922-2004),
významný
člen a aerokluhospodář
K předválečnému
na na
Příčnici
Zdeněk
ŠolínŠolín
(1922-2004),
významný
člen a hospodář
K předválečnému
aeroklubu,
zaznamenal:létání na Příčnici Zdeněk Šolín (1922-2004), významný člen a hospodář
bu, zaznamenal:
aeroklubu,
„Létalo se zaznamenal:
na stálé
stálé letiště
letiště tehdy
tehdy nebylo
nebylo ani
anipomyšlení.
pomyšlení.Tu
Tulouku
loukuvlastnil
vlastnilA.A.Žid
Ţid– –
sezónně na louce, na
„Létalo se koberce
sezónně na louce, na stálé letiště
nebylo ani pomyšlení.
Tu louku
vlastnil
A. byla
Ţid –
továrna
který tehdy
byl přispívajícím
přispívajícím
členemodbočky
odbočky
MLL.
Louka
továrna na
na koberce (dnes jídelna JHJ), který
byl
členem
MLL.
Louka
byla
továrna
na
koberce
(dnes
jídelna
JHJ),
který
byl
přispívajícím
členem
odbočky
MLL.
Louka
zz kopečka
kopečka asi
nad ní
ní „velká
„velká boule“
boule“převýšení
převýšeníasi
asil5l5mma anabyla
na
asi80
80 mm dlouhá
dlouhá aa na západní straně měla nad
z
kopečka
asi
80
m
dlouhá
a
na
západní
straně
měla
nad
ní
„velká
boule“
převýšení
asi
l5
m
a
východě
směrem jižním
jiţním ––k Velkému
k VelkémuPoříčí
Poříčí––navazovala
navazovalapole
polena
východě„malá
„malá boule“
boule“ asi
asi 5m. Na tuto louku směrem
východě
„malá
boule“
asi
5m.
Na
tuto
louku
směrem
jiţním
–
k
Velkému
Poříčí
–
navazovala
různých
Lokvencovu dolíku s potokem.
s potokem. Se sedláky
sedláky byly
byly často
častonepříjemnosti
nepříjemnostiaaproto
protosepole
se
různých sedláků
sedláků aţ
až kk Lokvencovu
různých
sedláků
aţ
k
Lokvencovu
dolíku
s
potokem.
Se
sedláky
byly
často
nepříjemnosti
a
proto
soustavněji
lanům
šlose
soustavnějilétalo
létaloprakticky
praktickyaţažpopoţních.
žních.Termín
Termín„létat“
„létat“jejetrochu
trochunadnesený.
nadnesený.KeKegumovým
gumovým
lanům
soustavněji
létalo
prakticky
aţ
po
ţních.
Termín
„létat“
je
trochu
nadnesený.
Ke
gumovým
lanům
šlo
po
na na
kaţdou
stranu,
napnuli
z niţší boule
bouletěch
těch8080m
přesmýklonebo
nebo
šlo3polidech
3 lidech
každou
stranu,
napnulicocomohli
mohliaa pak
pak se
se z nižší
m přesmýklo
po 3 lidech
na kaţdou
stranu,
napnuli
mohli
a pak
se z niţší nestačilo
boule těch letělo
80m přesmýklo
nebo
přeletělo
vyšší boule
boule
těchco80
80m
zas
pochopitelně
dáldodopolí,
polí,
přeletělotéměř
téměř po
po zemi.
zemi. Z
Z vyšší
těch
m uţ
už zas
pochopitelně
nestačilo aaletělo
sesedál
přeletělo
téměř
po
zemi.
Z
vyšší
boule
těch
80m
uţ
zas
pochopitelně
nestačilo
a
letělo
se
dál
do
polí,
při
min. aa bylo
bylo možno
moţnoudělat
udělati imírná
mírná„esíčka
„esíčka––hadovitý
hadovitýlet“.
let“.Na
Na
přidobrém
dobrémvětru
větru aa šikovné
šikovné pilotáţi
pilotáži aţ
až 11 min.
při
dobrém
větru
a
šikovné
pilotáţi
aţ
1
min.
a
bylo
moţno
udělat
i
mírná
„esíčka
–
hadovitý
let“.
Na
Příčnici
náchodské odbočky
MLL se
se svým
svým kluzákem
kluzákem „Skaut“.
„Skaut“.Ten
Tenbyl
byl– –nana
Příčnici také
také zavítali
zavítali plachtaři
plachtaři zz náchodské
odbočky MLL
Příčnici
také Z-V.
zavítalivyztuţen
plachtařiocelovými
z náchodské
odbočky
MLL
se svým
Ten
bylOttu
– na
rozdíl
lanky,
zatímco
co
„pětka“
bylakluzákem
vzpěrová.„Skaut“.
Pamatujise
senana
rozdílod
od naší
naší Z-V. -- vyztužen
ocelovými lanky,
zatím
„pětka“
byla
vzpěrová.
Pamatuji
Ottu
rozdíl
od
naší
Z-V.
vyztuţen
ocelovými
lanky,
zatím
co
„pětka“
byla
vzpěrová.
Pamatuji
se
na
Ottu
Bergmanna
Chaloupku aa další.
další. Měli
Měliza
zasebou
sebouvýcvik
výcvikv některé
v některéz ústředních
z ústředních
Bergmanna (pozdějšího
(pozdějšího pilota
pilota ČSA),
ČSA), Chaloupku
Bergmanna (pozdějšího
pilota
ČSA), Chaloupku a další. Měli za sebou výcvik v některé z ústředních
plachtařských
plachtařskýchškol
školaaatak
taktoto
tonašim
našimpředváděli.“
předváděli.“
plachtařských
škol
tak
našim
předváděli.“
Také
kluzák Zlín-V.
Zlín-V.pilně
pilnělétal
létal
Také hronovský kluzák
Také
hronovský
kluzák
Zlín-V.
pilně
létal
1935 – 39sesenananěm
němvycvičila
vycvičila
a mezi léty 1935–39
a
mezi
léty
1935
–
39
se
na
něm
vycvičila
řada nových plachtařů ve stupních A –– B.
B.
řada nových plachtařů ve stupních A – B.
V „A“
„A“ kursu
kursu se
se na
na Z-V.
Z-V. v r.
v r. l938
l938 vyškolivyškolilo
V
V „A“druţstvo
kursu se Plecháč,
na Z-V. vŘehák,
r. l938 vyškolilo
např.
Staněk,
lo např. družstvo Plecháč, Řehák, Staněk,
např.
druţstvo
Plecháč,
Řehák,
Staněk,
Reichl aa Brož.
Broţ. Kdo
Kdo byl
byl instruktorem,
instruktorem,
Reichl
Reichl
a
Broţ.
Kdo
byl
instruktorem,
nevíme, možná
moţná
Šolínem
nevíme,
někdo někdo
z Šolínemz zmíněnevíme,
moţná
někdo
z
zmíněných
náchodských
plachtařů. Šolínem
ných
náchodských
plachtařů.
zmíněných náchodských plachtařů.
F. album M. Staňka
F: album M.Staňka
F: album M.Staňka
14
14
14
JiříJiří
Hubka
Hubka
Skupina
Skupina
s M.Staňkem
s M.Staňkem
F:F:
album
album
M.Staňka
M.Staňka
(2x)
(2x)
MíraStaněk
Staněkvevesvém
svémalbu
albu
albuvzpomíná,
vzpomíná,
vzpomíná,že
ţeţe
nana
–V.
v vtruhlárně
truhlárně
pivovaru
pivovaru
sami
sami
postavili
postavili
gondolu.
gondolu.
Míra
sisisi
na
ZZ–Z–V.
V.
v truhlárně
pivovaru
sami
postavili
gondolu.
Pivovarská
Pivovarskádílna
dílnabyla
byla
zázemím,
zázemím,
kde
kde
se
se
díky
díky
M.
M.
Seidlovi
Seidlovi
dalo
dalo
vyrábět
vyrábět
či
či
opravovat,
opravovat,
co
co
se
se
při
při
létání
létání
byla zázemím, kde se díky M. Seidlovi
opravovat, co se při létání
poškodilo.
létalnana
naněm
němtaké
takéJiří
JiříHubka,
Hubka,průkopník
průkopníkpolického
polickéhoplachtění.
plachtění.
poškodilo.AAlétal
létal
něm
také
Jiří
Hubka,
průkopník
polického
plachtění.
Ještěna období
nanaobdobí
obdobípo
popo
r.1935
1935
vzpomíná
vzpomíná
MUDr.
MUDr.
Vratislav
Vratislav
Švorčík,
Švorčík,
který
byl
bylprvním
prvním
hronovským
hronovským
Ještě
Ještě
r.r.1935
vzpomíná
MUDr.
Vratislav
Švorčík,
kterýkterý
byl
prvním
hronovským
pilopilotem
pilotem
sportovních
sportovních
a
a
turistických
turistických
letadel,
letadel,
kdyţ
kdyţ
pilotní
pilotní
diplom
diplom
č.
č.
75O
75O
z
z
27.7.1936
27.7.1936
získal
získal
po
po
výcviku
výcviku
tem sportovních a turistických letadel, když pilotní diplom č. 75O z 27. 7. 1936 získal po výcviku
v v rámci
vrámci
rámciVysokoškolského
Vysokoškolskéholetu
letuvv Praze
vPraze
Praze–––Letňanech:
Letňanech:„Spolu
„Spoluss JUDr.
sJUDr.
JUDr.Z.
Z.Z.Seidlem
Seidlem
Seidlemjsme
jsme
jsme
v vr.1937
r.1937
1937
vyrazili
vyrazili
Vysokoškolského
letu
Letňanech:
„Spolu
v r.
vyrazili
automobilem
automobilemzaza
zapoznáním
poznáním, co
,coconového
novéhovv letectví,
vletectví,
letectví,na
nananěmeckou
německou
německouWasserkuppe
Wasserkuppe
Wasserkuppe
v vpohoří
pohoří
Rhön,
Rhön,
kde
kde
byla
byla
automobilem
poznáním,
nového
v pohoří
Rhön,
kde
byla
kolébka
kolébka
německého
německého
plachtění
plachtění
a
a
současně
současně
mezinárodní
mezinárodní
plachtařské
plachtařské
závody,
závody,
kterých
kterých
se
se
zúčastnili
zúčastnili
i
čeští
i
čeští
kolébka německého plachtění a současně mezinárodní plachtařské závody, kterých se zúčastnili i čeští
plachtaři“.(Pozn.:Vůbec
plachtaři“.(Pozn.:Vůbecpoprvé
poprvé
zahranice
hranicena
nazávody
závodyčeští
češtíplachtaři
plachtařivyrazili
vyrazili
vyrazilitéhož
téhoţ
téhoţ
roku
roku
dodo
Salzburku
Salzburku
plachtaři“.(Pozn.:Vůbec
poprvézaza
hranice
na
závody
čeští
plachtaři
roku
do
Salzburku
– –– piloti
piloti
Elsnic
Elsnic
a
a
Šilhan
Šilhan
s
s
větroněm
větroněm
„Tulák“
„Tulák“
se
se
skrovnou
skrovnou
suitou
suitou
a
a
přivezli
přivezli
první
první
poznatky
poznatky
piloti Elsnic a Šilhan s větroněm „Tulák“ se skrovnou suitou - a přivezli první poznatky z termickéz ho
ztermického
termického
létání
létání
s
s
krouţením
krouţením
ve
ve
stoupavých
stoupavých
proudech,
proudech,
kdyţ
kdyţ
doma
doma
převládalo
převládalo
plachtění
plachtění
svahové).
svahové).
létání s kroužením ve stoupavých proudech, když doma převládalo plachtění svahové). „Byli jsme
„Byli
„Bylijsme
jsme
svědky
svědky
těchto
těchto
závodů,
závodů,
kde
kdenaši
naši
soutěţili
sesečtyřmi
čtyřmi
větroni:
2x xTulák
Tuláka apo
pojednom
jednom
VSB
VSB35
35a a
svědky
těchto
závodů,
kde
naši soutěžili
sesoutěţili
čtyřmi
větroni:
2 xvětroni:
Tulák a2po
jednom
VSB
35 a Duha.
Na
Duha.
Duha.
Na
Na
těchto
těchto
závodech
závodech
se
se
projevil
projevil
veliký
veliký
předstih,
předstih,
zejména
zejména
německých
německých
plachtařů,
plachtařů,
jak
jak
v
v
technice
technice
těchto závodech se projevil veliký předstih, zejména německých plachtařů, jak v technice (větroních),
(větroních),
(větroních),
tak
takumění.
v vpilotním
pilotním
umění.
umění.
Tři
Třinaše
naševětroně
větronědošlo
havarovaly,
havarovaly,
došlo
došlo
i ikekezranění
zraněnípilota
Chlupa
Chlupa
tak
v pilotním
Tři naše
větroně
havarovaly,
i ke zranění
pilota
Chlupa
. pilota
Poznatky
pro . .
Poznatky
Poznatky
pro
pro
další
další
vývoj
vývoj
plachtění
plachtění
u
u
nás
nás
však
však
byly
byly
neocenitelné.
neocenitelné.
Pilot
Pilot
Prachař
Prachař
zde
zde
uletěl
uletěl
vzdálenost
vzdálenost
další vývoj plachtění u nás však byly neocenitelné. Pilot Prachař zde uletěl vzdálenost 91 km a splnil
91tak
91km
km
a asplnil
splnil
tak
takposlední
poslední
podmínku
podmínku
pro„stříbrné
„stříbrné
C“
C“
jako
jakoprvní
první
Čech.
Čech.
Zůčastnili
Zůčastnili
jsme
jsmesesetaké
také
poslední
podmínku
pro „stříbrné
C“pro
jako
první
Čech.
Zůčastnili
jsme
se také
„Flugmeetingu“
ve
„Flugmeetingu“
„Flugmeetingu“veveŠvýcarsku,
Švýcarsku,kde
kdejsme
jsmeviděli
vidělizazářit
zazářitnaše
našeznámé
známévojenské
vojensképiloty
piloty– –akrobaty.“
akrobaty.“
Švýcarsku, kde jsme viděli zazářit naše známé vojenské piloty – akrobaty.“
OOčinnosti
činnostihronovské
hronovskéodbočky
odbočkyMLL
MLLv vrámci
rámciregionu
regionuv vdruhé
druhépolovině
polovinětřicátých
třicátýchletletsvědčí
svědčím.j.
m.j.i i
článek
O činnosti
hronovské
odbočky
MLL v rámci regionu v druhé polovině třicátých let svědčí m.j.
článek
v vLETCI
LETCI
č.č.8 8zezesrpna
srpna
1937:
1937:
i článek v LETCI č. 8 ze srpna 1937:
Spojení
Spojení plachtařských
plachtařských odborů
odborů Náchod
Náchod – – Hronov
Hronov – – Úpice
Úpice v vjednu
jednu společnou
společnou pracovní
pracovní a a
výcvikovou
Spojení plachtařských
odborů
Náchod
– Hronov
– Úpice
v jednu
společnou
pracovní
a výcvikovýcvikovou
jednotku
jednotkuslibuje
slibuje
dáti
dátinejlepší
nejlepší
výsledky.
výsledky.
Adresa
Adresa
zní:
zní:
Náchod,
Náchod,
Komenského
Komenského
třída;výbor
třída;výbor
byl
byl
vou
jednotku
slibuje dáti
nejlepšíMir.
výsledky.
Adresa
zní:– –Náchod,
Komenského
třída;výbor
byl
sestaven
sestaven
sestaven
následovně:
následovně:
Předseda:
Předseda:
Mir.Seidl,
Seidl,
Hronov
Hronov
I.I.místopředseda
místopředseda
Jos.
Jos.
Moravec,
Moravec,Náchod
Náchod
– –II.II.
následovně:
Předseda:
Mir.–Seidl,
Hronov
–Bergmanová,
I.Bergmanová,
místopředseda
Jos. –Moravec,
Náchod
– II. místopředmístopředseda
místopředseda
Hanč,
Hanč,Úpice
Úpice
–jednatel:
jednatel:
Jar.
Jar.
Náchod
Náchod
–pokladník:
pokladník:
V.V.Praizler,
Praizler,
Náchod
Náchod– –
seda
Hanč,
Úpice
–Buxbaum,
jednatel:Úpice
Jar.
Bergmanová,
Náchod
Praizler,
–Náchod
členové
členové
členové
výboru:
výboru:
P.P.Buxbaum,
Úpice
– –B.B.Vikus,
Vikus,Náchod
Náchod–––J.pokladník:
J.Svoboda,
Svoboda,V.
Náchod
Náchod
– –J.Náchod
J.Škoda,
Škoda,
Náchod– –
výboru:
P.Hronov
Buxbaum,
ÚpiceHronov.– B. Vikus,
Náchod sbor:
– sbor:
J. Svoboda,
Náchod
– J.
–aHouštěk,
Houštěk,
Houštěk,Hronov
a aVlček,
Vlček,
Hronov.Technický
Technický
Vojtíšek,
Vojtíšek,
Náchod
Náchod
– –Škoda,
Vacek,
Vacek,Náchod
Hronov
Hronov
aMinařík,
Minařík,
Hronov
Vlček,
Hronov.Technický
Vojtíšek,
Náchod
– Vacek,
Hronov
aÚpice.
Minařík,
Hronov.
Hronov.–a–Instruktoři:
Instruktoři:
Hanuš,
Hanuš,
Náchod
Náchodsbor:
– –Duben,
Duben,
Náchod
Náchod
– –Hofman,
Hofman,
Hanč,
Hanč,
Vlček
Vlček
Úpice. Hronov. –
Instruktoři: Hanuš, Náchod – Duben, Náchod – Hofman, Hanč, Vlček Úpice.
VVtéto
tétosouvislosti
souvislostijejepřípadná
případnávzpomínka
vzpomínkaM.
M.Staňka
Staňkav vjeho
jehoalbu,
albu,ţeţe„…v
„…vr.r.1937
1937úpičtí
úpičtíplachtaři
plachtaři
v vHronově
HronověnanaPříčnici
Příčnicizalétali
zalétalinejmenšího
nejmenšíhovětroně
větroněnanasvětě
světěH-17
H-17(Hütter).
(Hütter).Tenkrát
Tenkrátjsem
jsemsisiřekl,
řekl,ţeţesisi
1515
15
V této souvislosti je případná vzpomínka M. Staňka v jeho albu, že „…v r. 1937 úpičtí plachtaři
v Hronově na Příčnici zalétali nejmenšího větroně na světě H-17 (Hütter). Tenkrát jsem si řekl, že
siH-17
H-17také
taképostavím.“
postavím.“ Tento
Tento svůj
popo
více
nežneţ
6O 6O
letech
splnil,
jeho jeho
Hüttera
svůj záměr
záměr sisiMíra
Mírasesesyny
syny
více
letech
splnil,
Hüttera
úspěšně
zalétal
28.
10.
2003
Jirka
Leník.
Míra,
ani
jeho
synové
se
v něm
ale
nesvezli,
protože
se
úspěšně zalétal 28.10.2003 Jirka Leník. Míra, ani jeho synové se v něm ale nesvezli, protoţe sedo
do něj
něj
nevejdou!
nevejdou!
V Hronově
zatím
vždy
po žních
až doaţzimy
létalo,létalo,
spravovalo
a zase létalo
do německé
V Hronověsese
zatím
vţdy
po ţních
do zimy
spravovalo
a zaseažlétalo
aţ do okuněmecké
pace
v r.
1939.
Okupanti
okamžitě
zakázali
v
„Protektorátě
Böhmen
und
Mähren“
létání
vč.
plachtění
okupace v r.1939. Okupanti okamţitě zakázali v „Protektorátě Böhmen und Mähren“ létání vč.
aplachtění
naši plachtaři
měli „stop“
až do„stop“
osvobození
1945. Prý vale
za okupace
ještězak nějakým
a našitakplachtaři
tak měli
aţ dov r.
osvobození
r. již
1945.
Prý ale jiţ
okupace ještě
gumicukům
došlo.
(Staněk
sám
se
nám
o
tom
při
poslední
jeho
návštěvě
v
Hronově
nezmínil,
k nějakým gumicukům došlo. (Staněk sám se nám o tom při poslední jeho návštěvěv debatě
v Hronově
na
to nedošlo,ale
existuje
fotka datovaná 1940, kde v Z-V. s gondolou Míra Staněk sedí. Samozřejmě
nezmínil,
v debatě
na to nedošlo,
F: album M.Staňka
F: album M. Staňka
existuje
fotka
1940,
v Z-V.
s gondolou
Míra
toho nemohl
uale
toho
nemohl
býtdatovaná
Staněk sám,
na kde
to bylo
potřeba
nejméně
osmStaněk
dalšíchsedí.
lidí.Samozřejmě
K slibované ua ujednabýtletní
Staněk
sám, na
to na
bylo
potřeba
nejméně
osm
K slibované
a ujednané
dovolené
né
dovolené
Míry
našem
letišti
v r. 2006
uždalších
bohužellidí.
nedošlo,
neboť náhle
24. 5. letní
06 odešel
Míry
na
našem
letišti
v
r.
2006
uţ
bohuţel
nedošlo,
neboť
náhle
24.5.06
odešel
do
leteckého
nebe, a
do leteckého nebe, a už nám nestačil říci detaily k jeho plachtařským začátkům u nás před válkou
nám nestačil
k jeho
plachtařským
začátkům
nás před
válkoujak
a kMíra
obnově
létání těsně
auţk obnově
létání říci
těsnědetaily
po válce.
Až v 5.
čísle „PILOTA“
2007u jsme
si přečetli,
v připravopo
válce.
Aţ
v
5.
čísle
„PILOTA“
2007
jsme
si
přečetli,
jak
Míra
v
připravované
kníţce
„Tichá
vané knížce „Tichá křídla“ – kterou již nestačil vydat – vysvětluje ono datum ze zmíněné fotografie:
křídla“ po
– kterou
jiţ nestačil
vysvětluje
ono datum
zmíněné
fotografie
„Touha po
„Touha
létání zůstávala
i vvydat
době –okupace.
Vzpomínám,
jakzejsme
měli schovaný
na: krásném
sva-létání
zůstávala
i
v
době
okupace.
Vzpomínám,
jak
jsme
měli
schovaný
na
krásném
svahovém
terénu
Ţďárky
hovém terénu Žďárky u Hronova Zlínskou pětku. Byla ukryta ve stodole pod slámou. Na našem svahu
u Hronova
Zlínskouplachtařská
pětku. Bylaškola.
ukryta
ve stodole
pod slámou.
našem svahuBejbin
se usadila
německá
se
usadila německá
Denně
nás provokovaly
letyNaGrunauských
a kluzáků
plachtařská
škola.
Denně
nás
provokovaly
lety
Grunauských
Bejbin
a
kluzáků
SG-38.
Jednoho
SG-38. Jednoho dne jsme to už nevydrželi. Sešli jsme se ze starého hronovského kolektivu, byl tam dne
jsme Krejcar,
to uţ nevydrţeli.
seJ.zea S.
starého
hronovského
tamvytáhli,
Míra Krejcar,
Míra
Jiří Hubka,Sešli
Láďajsme
Bůna,
Plecháči,
já a další. kolektivu,
Prostě jsmebyl
pětku
smonto- Jiří
Hubka,
Láďa
Bůna,
J.
a
S.
Plecháči,
já
a
další.
Prostě
jsme
pětku
vytáhli,
smontovali
a
Němcům
vali a Němcům pod nosem na druhé části svahu si ještě zalétali. Bylo to 22. 9. 1940.“ Jako vzpomínku pod
nosem
druhé
částiM.S.
svahu
si výňatek
ještě zalétali.
Bylo to 22.9.1940.“
vzpomínku
na. první výročí
na
prvnína
výročí
skonu
tento
z jeho rukopisu
uveřejnil Ing.Jako
Pujman
z Berouna
skonu M.S. tento výňatek z jeho rukopisu uveřejnil Ing. Pujman z Berouna .
Bejbinu „HRONOV“ rozebrali a uložili pod přístřeškem v pivovaru, kam se na ni občas chodili
Bejbinu
„HRONOV“
uloţili pod
přístřeškem
v pivovaru,
kam
se naveniŽďárkách,
občas chodili
smutně
dívat. Zlínskou
pětkurozebrali
po onom aintermezzu
zase
pečlivě uložili
ve stodole
u Zimů
smutně
Zlínskou
pětku
po onom intermezzu zase pečlivě uloţili ve stodole u Zimů ve
kde
válkudívat.
přečkala
zahrabána
v seně.
Ţďárkách, kde válku přečkala zahrabána v seně.
Jak jsem se už dříve zmínil, už před válkou se mnozí letečtí nadšenci v Hronově věnovali leteckému
Jak jsema létání
se uţ s modely
dříve zmínil,
uţ před
válkou koníčku
se mnozí
letečtí
nadšenci
v Hronově
modelářství
a za války
se k tomuto
vrátili
a létali
se svými
výtvory, věnovali
kde
leteckému
modelářství
a
létání
s
modely
a
za
války
se
k
tomuto
koníčku
vrátili
a
létaliStaněk
se svými
jinde, než na Příčnici. Nejznámějšími a současně nejúspěšnějšími modeláři tehdy byli Míra
jinde,
neţ se
napřidali
Příčnici.
modeláři
tehdy byli
avýtvory,
Zdeněk kde
Šolín,
k nimž
M. Nejznámějšími
Khom, Souček, aL.současně
Vít, Vrat.nejúspěšnějšími
Jirman, M. Špreňar,
B. Doubek
Míra
Staněk
a
Zdeněk
Šolín,
k
nimţ
se
přidali
M.
Khom,
Souček,
L.
Vít,
Vrat.
Jirman,
M.
Špreňar,
a M. Krejsar (až na Khoma Příčničáci), A. Vondráček, B. Beneš a L. Balcar z V. Poříčí a postupně
B. Doubek a M. Krejsar (aţ na Khoma Příčničáci), A. Vondráček, B. Beneš a L. Balcar z V. Poříčí a
postupně i další. Souček se věnoval výrobě benzinových modelářských motorků a jak vzpomíná Ing.
16
R. Kleprlík, vídával Součka, který procházeje se po Příčnici, lapoval v rukách vloţky válců. Jména
většiny těchto modelářů se po válce objevila v plachtařských letových knihách jako jména pilotů.
16
i další. Souček se věnoval výrobě benzinových modelářských motorků a jak vzpomíná Ing. R. Kleprlík,
vídával Součka, který procházeje se po Příčnici, lapoval v rukách vložky válců. Jména většiny těchto
modelářů se po válce objevila v plachtařských letových knihách jako jména pilotů. Toto modelaření
Toto
modelařeníbylo
byloz počátku
z počátku
spontánní,neorganizované
spočívalodomluvách
na operativních
operativních
domluvách
bylo
z počátku
spontánní,
neorganizované
a neorganizované
spočívalo na operativních
hlavních
protagoToto
modelaření
spontánní,
aa spočívalo
na
domluvách
hlavních
protagonistů,
kteří
k sobě
měli blízko
nejen svými
zájmy,
ale bydlili
většinou na Příčnici.
nistů,
kteří
k sobě měli
blízko
nejen
bydlili
většinou
na Příčnici.
hlavních
protagonistů,
kteří
k sobě
mělisvými
blízkozájmy,
nejen ale
svými
zájmy,
ale bydlili
většinou na Příčnici.
Příčnice zz„velké
boule“,
v pozadí
vpravo:
vila L.Jiráskové
.
Příčnice
„velké
boule“,
v pozadí
vpravo:
vila L. Jiráskové. Příčnice z „velké boule“, v pozadí vpravo: vila L.Jiráskové.
Tehdejší modely byly konstruovány pro létání na svahu. Jejich velikost byla omezena jen použitými materiály (dřevo,
Tehdejší modely byly konstruovány pro létání na svahu. Jejich velikost byla omezena jen pouţitými materiály (dřevo, překliţka,
překližka,
bambus,
papír,
lepidla kasein a aceton-celuloid)
a možnostmiZdeněk
modeláře. Vpravo:
Zdeněk
Šolín
pouští
svého
bambus,
papír, byly
lepidla
kasein a aceton-celuloid)
modeláře.
pouští svého
svaháka (dřevo,
do větrupřekliţka,
z „velké
Tehdejší
modely
konstruovány
pronalétání
naa moţnostmi
svahu. Jejich
velikostVpravo:
byla omezena Šolín
jen pouţitými
materiály
svaháka
do
větru
z
„velké
boule“
Příčnici. F:
archív
Z.
Šolína
boule“ na Příčnici.
F: archív Z.Šolína
bambus, papír, lepidla kasein a aceton-celuloid) a moţnostmi modeláře. Vpravo: Zdeněk Šolín pouští svého svaháka do větru z „velké
boule“ na Příčnici.
F: archív Z.Šolína
Přestouměli
uměliuspořádat
uspořádat v říjnu
v říjnu 1944 na Příčnici
dubnu 1945
Přesto
Příčnici aa vv dubnu
1945veveV.V.Poříčí
Poříčí(na
(namístech
místechdnešního
dnešníletiště)
modelářské
závody,
jichţ
se
zúčastnili
význační
modeláři
z
Náchoda,
Police
a
Jaroměře.
Přesto
uměli
uspořádatzávody,
v říjnu jichž
1944 se
nazúčastnili
Příčnici avýznační
v dubnu 1945
ve V.
Poříčí (naPolice
místech
dnešního
ho
letiště)
modelářské
modeláři
z Náchoda,
a Jaroměře.
V letech
1944-45
jejich
účast
Kyjích
zz let
let 1943-44.
Na
letiště)
modelářské
závody, našim
jichţ opláceli
se zúčastnili
modelářivv Praze
zPraze
Náchoda,
Police
a Jaroměře.
V letech
1944-45 Praţáci
Pražáci
našim
opláceli
jejich význační
účast na
na závodech
závodech
Kyjích
1943-44.
Na
prvních
závodech
v
Praze
se
naši
teprve
rozkoukávali,
ale
v
r.
1944
uţ
obsadili
III.
místo
a
Milda
V letech
1944-45
Praţáci
našim
opláceli
jejich
účast
na
závodech
v
Praze
Kyjích
z
let
1943-44.
Na
prvních závodech v Praze se naši teprve rozkoukávali, ale v r. 1944 už obsadili III. místo a Milda
Špreňar
získal
500,-K
úspěšného
prvních
závodech
v Praze
se pro
našinejmladšího
teprve rozkoukávali,
ale
v r. 1944 uţ obsadili III. místo a Milda
Špreňar
získal cenu
cenu
500,-K
pro
nejmladšího
úspěšnéhomodeláře.
modeláře.
Špreňar získal cenu 500,-K pro nejmladšího úspěšného modeláře.
Tady se musím zmínit o tom, ţe právě v této době se začal utvářet můj vztah ke všemu co létá.
Tady se musím zmínit o tom, že právě v této době se začal utvářet můj vztah ke všemu co létá.
Bydlel
jsem
v Úvoze,
je podle
jména vi této
vzhledu
strmá
spojnice
hronovských
s Příčnicí,
na
Tady sejsem
musím
zmínitcoţ
o tom,
ţe právě
doběstrmá
se začal
utvářet
můj vztah Drah
ke všemu
co létá.
Bydlel
v Úvoze,
což
je podle
jména
i vzhledu
spojnice
hronovských
Drah
s Příčnicí,
na
které
jsem
měl
kamarády.
Neuniklo
mi
časté
létání
modelářů
s
jejich
výtvory,
při
kterém
jsem
nemohl
Bydlel
jsem
vměl
Úvoze,
coţ jeNeuniklo
podle jména
i vzhledu
strmá spojnice
hronovských
Drah sjsem
Příčnicí,
na
které
jsem
kamarády.
mi
časté
létání
modelářů
s jejich
výtvory,
při
kterém
nemohl
chybět
neokukovat
a kdyţ
mi dovolili,
jsem běhal
pro výtvory,
modely, při
přistávající
nezřídka
aţ
které
jsemaaměl
kamarády.
Neuniklo
mi častéradostně
létání modelářů
s jejich
kterém jsem
nemohl
chybět
neokukovat
a když
mijsem
dovolili,
radostně
jsem aběhal
pro modely,
přistávající
nezřídka
až
daleko
v
polích
k
Poříčí.
Začal
lepit
různá
házedla
kluzáčky,
které
jsem
pouštěl
„na
álejce“,
chybět
a neokukovat
a kdyţZačal
mi dovolili,
radostně
jsem běhal
pro modely,
přistávající
nezřídka
aţ
daleko
v polích
k Poříčí.
jsem
lepit
různá
házedla
a
kluzáčky,
které
jsem
pouštěl
„na
álejce“,
svaţité
louce kodPoříčí.
Příčnice
směrem
k pivovaru,
na kterou
jsem viděl
z okna.
přetínala
alej
daleko
v polích
Začal
jsemk pivovaru,
lepit
různánaházedla
a kluzáčky,
které
jsemLouku
pouštěl
„naalej
álejce“,
svažité
louce
od
Příčnice
směrem
kterou
jsem
viděl
z okna.
Louku
přetínala
ovocovocných stromů a pod ní se svými jiţ pokročilejšími modely létali „staří kluci“. (Dnes uţ je to
svaţité
louce od
Příčnice
směrem
k pivovaru, namodely
kterou létali
jsem„staří
viděl z okna.
Louku
alej
ných
stromů
a pod
ní se svými
již pokročilejšími
(Dnes
už jepřetínala
to zastavěno
zastavěno
nahoře
řadovými
domky,
dole k pivovaru bytovými
domy ikluci“.
solitery).
Koukal
jsem
u Luby
ovocných
stromů a domky,
pod ní dole
se svými jiţ pokročilejšími
modely
létali „staří
kluci“.
(Dnes
je to
nahoře
bytovými
domy
i solitery).
Koukal
jsem
Lubyuţ
Šimka,
Šimka, řadovými
jak úhledně
nití vázal kk pivovaru
sobě špejlata
(opravdu
kulatá
dlouhá špejlata),
nebou taky
hraněné
zastavěno
nahoře
řadovými
domky,
dole
k
pivovaru
bytovými
domy
i
solitery).
Koukal
jsem
u
Luby
jak
úhledně
nití vázal acetonovým
k sobě špejlata
(opravdu
dlouhá
špejlata),
taky ohýbá
hraněné
nosníčky
nosníčky
a přelepoval
lepidlem,
jak kulatá
to lepidlo
vyrábí,
jak nadnebo
svíčkou
bambusové
Šimka,
jak
úhledně
nití
vázal
k
sobě
špejlata
(opravdu
kulatá
dlouhá
špejlata),
nebo
taky
hraněné
aobloučky,
přelepoval
lepidlem,
jak tokterý
lepidlo
nad jak
svíčkou
ohýbá bambusové
jakacetonovým
potahuje, lakuje
celonem,
mněvyrábí,
krásnějak
voněl,
řeţe lupenkovou
pilkou obloučtenkou
nosníčky
přelepoval
acetonovým
lepidlem,
jakkrásně
to slýchal,
lepidlo
vyrábí,
jak
nadna
svíčkou
ohýbá
bambusové
ky,
jak apotahuje,
celonem,To
který
voněl,
řeže
lupenkovou
tenkou
překliţku
a hlavnělakuje
jak
zalétává.
jsemmně
poprvé
cojak
to je
těţký
hlavu pilkou
či na ocas,
visípřeči
obloučky,
jak
potahuje,
lakuje
celonem,
který
mně
krásně
voněl,
jak
řeţe
lupenkovou
pilkou
tenkou
táhne doleva
či doprava
a co To
se sjsem
tímpoprvé
dělá. Kdyţ
jsemcopak
občas
překrásné
veliké
modely
u
kližku
a hlavně
jak zalétává.
slýchal,
to je
těžkýviděl
na hlavu
či naaocas,
visí
či táhne
překliţku
a hlavně
jak
zalétává.
Todělá.
jsem
poprvé
slýchal,
co
to
je těţký
hlavu
či na
ocas,
či
Vráti Jirmana
(dokonce
i ss tím
motorem,
zeKdyž
kterého
respekt)
nebo
unaZdeňka
Šolína,
touţiluvisí
jsem
doleva
či
doprava
a co
se
jsemjsem
pakměl
občas
viděl
překrásné
a veliké
modely
Vráti
táhne
doleva
či doprava
a co
se sševcovský
tímkterého
dělá.„vercajk“
Kdyţ
pak
občas
viděl
překrásné
adobře
veliké
modely
u
to jednou
taky
tak umět.
Tátův
k řadě
modelářských
prací
hodil
a táta
Jirmana
(dokonce
i s motorem,
ze
jsem jsem
mělserespekt)
nebo
u Zdeňka
Šolína,
toužil
jsem
to
Vráti
Jirmana
i Tátův
s motorem,
ze kterého
jsem
měl
respekt)
nebo uporadit.
Zdeňka
Šolína,
touţil
kupodivu,
nikdy
ţádnou
vášeň
neprojevoval,
uměl
dobře
s modelářských
ledasčím
Pamatuji
se, ţeajsem
svůj
jednou
takyač(dokonce
tak
umět.
ševcovský
„vercajk“
se
k řadě
prací
dobře hodil
táta
to jednou
taky
tak
umět.
Tátův
ševcovský
„vercajk“
se
k
řadě
modelářských
prací
dobře
hodil
a táta
první
modelářský
materiál
jsem
si
kupoval
u
Vondráčků
v
Poříčí
ještě
za
protektorátní
peníze.
Kdyţ
kupodivu, ač nikdy žádnou vášeň neprojevoval, uměl dobře s ledasčím poradit. Pamatuji se, že svůj
kupodivu,
ač obloze
nikdy ţádnou
neprojevoval,
uměl
dobřeletoun,
s ledasčím
poradit.
Pamatuji
se, ţe svůji
se pakmodelářský
na
tu
a tamvášeň
objevil
vrčel nějaký
německý
zíral za
jsem
na něj
u vytrţení
první
materiál
jsem si akupoval
u Vondráčků
v Poříčí ještě
protektorátní
peníze.často
Když
první
modelářský
materiál
jsem
si
kupoval
u
Vondráčků
v
Poříčí
ještě
za
protektorátní
peníze.
Kdyţ
ssedospělými
sousedy
a
hltal
jejich
komentáře.
Viděl
jsem
tak
nad
Hronovem
neohrabaně
krouţit
pak na obloze tu a tam objevil a vrčel nějaký německý letoun, zíral jsem na něj u vytržení často
se šestimotorák
pak na obloze tu a tamjakobjevil
a vrčel nějaký
letoun,
zíral jsem
na nějjiţuke
vytrţení
častoai
ho identifikovali
naši německý
otcové,
i jiné
aeroplány.
Jednou,
konci války
i s dospělými„Gigant“,
sousedy a hltal
jejich komentáře.
Viděl jsem
tak
nad Hronovem
neohrabaně
kroužit
s dospělými
sousedypočasí,
a hltal krouţil
jejich komentáře.
Vidělčím
jsem
neohrabaně
krouţit
za dost špatného
nad Hronovem
dál tak
níţ nad
malýHronovem
dvojplošníček
(snad Bü
131
šestimotorák „Gigant“, jak ho identifikovali naši otcové, i jiné aeroplány. Jednou, jiţ ke konci války a
17
za dost špatného počasí, krouţil nad Hronovem čím dál níţ malý dvojplošníček17 (snad Bü 131
17
šestimotorák „Gigant“, jak ho identifikovali naši otcové, i jiné aeroplány. Jednou, již ke konci války
a za dost špatného počasí, kroužil nad Hronovem čím dál níž malý dvojplošníček (snad Bü 131
„Jungmann“),
kterýnám
námvv nízkém
letu zmizel
za příčnickými
domky. Když
jsme tam tam
doběhli,
sku„Jungmann“),
který
„Jungmann“),
který nám
nám nízkém
v nízkém
nízkémletu
letuzmizel
zmizelzaza
zapříčnickými
příčnickýmidomky.
domky.Kdyţ
Kdyţjsme
jsme tam
tam doběhli,
doběhli,
„Jungmann“),
který
v
letu
zmizel
příčnickými
domky.
Kdyţ
jsme
doběhli,
tečně tam
toto letadélko
sedělo
na
poli,
ale
už
tam
byla nějaká
auta s německými
vojáky aa blíţ
blíž nás,
nás,
skutečně
tamtam
letadélko
sedělo
nana
poli,
aleale
uţuţ
tam
skutečně
tam
to
letadélko
sedělo
na
poli,
ale
uţ
tambyla
bylanějaká
nějakáauta
autas ssněmeckými
německýmivojáky
vojáky aa blíţ
blíţ nás,
nás,
skutečně
to
letadélko
sedělo
poli,
tam
byla
nějaká
auta
německými
vojáky
příčnické
kluky,
ani
dospělé,
nepustili.
Nakonec
eroplánek
zase
z té
louky,
vedoucí
od
„Jiráskovky“
příčnické
kluky,
ani
dospělé,
nepustili.
Nakonec
eroplánek
zase
z
té
louky,
vedoucí
od
„Jiráskovky“
příčnické kluky,
kluky, ani
ani dospělé,
dospělé, nepustili.
nepustili. Nakonec
Nakonec eroplánek
eroplánek zase
zase zz té
té louky,
louky, vedoucí
vedoucí od
od „Jiráskovky“
„Jiráskovky“
příčnické
východ
(dnes
už
tam
stojí
nové
moderní
rodinné
domky),
odstartoval
aodletěl.
odletěl.
Odposlechl
jsem,
na na
východ
(dnes
uţ
tam
stojí
nové
moderní
rodinné
domky),
odstartoval
a
odletěl.
Odposlechl
ţe
na
východ
(dnes
uţ
tam
stojí
nové
moderní
rodinné
domky),
odstartoval
a
Odposlechl
jsem,
ţe
na to
východ
(dnes uţ
tam
stojí nové
moderníletec
rodinné
domky),Mýta.
odstartoval a odletěl. Odposlechljsem,
jsem,
ţe
že
při
cvičném
letu
zabloudil
německý
z Vysokého
to při
cvičném
letu
zabloudil
německý
letec
z
Vysokého
Mýta.
to
při
cvičném
letu
zabloudil
německý
letec
z
Vysokého
Mýta.
to při cvičném letu zabloudil německý letec z Vysokého Mýta.
Vlevo:
Mohles
z Jaroměře
měl
pěkně
Vlevo:
Mohles
Jaroměře
měl
pěkně
Vlevo:
Mohles
z Jaroměře
měl
Vlevo:
Mohles
zz Jaroměře
měl
pěkně
vypracovaný
velký
a
těţký
model
vypracovaný
velký
a
těţký
model
pěkně
vypracovaný
těžký
vypracovaný
velký a velký
těţkýamodel
do do
větru
na na
svah,
kterého
dostat
do
větru
na
svah,
kterého
dostatdodo
do
větru
svah,
kterého
model
do větru
svah,dostat
kterého
vzduchu
(zejména
zana
bezvětří),
vzduchu
(zejména
za
bezvětří),bylbyl
byl
vzduchu
(zejména
za
bezvětří),
dostat
do
vzduchu
(zejména
za bezatletický
výkon.
Létal
impozantně
atletický
výkon.
Létal
impozantně
atletický
výkon.
Létal
impozantně
větří),
byl
atletický
výkon.
Létal
skoro
jako
skutečný
větroň.
skoro
jako
skutečný
větroň.
skoro jako skutečný větroň.
impozantně skoro jako skutečný
větroň.
Vpravo: „Krkoun” Míry Staňka
byl lehký model do termiky, který
Vpravo:
„Krkoun“
Míry
Staňka
byl
Vpravo:
„Krkoun“
Míry
Staňka
bylbyl
Vpravo:
„Krkoun“
Míry
Staňka
točil
ploché
zatáčky
„na
fleku”.
lehký
model
do
termiky,
který
točil
lehký
model
do do
termiky,
který
točil
lehký
model
termiky,
který
točil
ploché
zatáčky
„na
fleku“.
ploché
zatáčky
„na„na
fleku“.
ploché
zatáčky
fleku“.
F: archív
archív
Z.Šolína
(2x)
F:
Z.Šolína
(2x)
F: archív
Z.Šolína
(2x)
F: archív Z. Šolína (2x)
V dubnu
1945
sese
konaly
vyhlášené
modelářské
závody
ve V.ve
Poříčí
a to mne
ovšem
nic
domanic
nemohlo
V dubnu
dubnu
1945
konaly
vyhlášené
modelářské
závody
V.Poříčí
Poříčí
to
mneovšem
ovšem
doma
V
1945
konaly
vyhlášené
modelářské
závody
Poříčí
mne
ovšem
nic doma
doma
V dubnu
1945
se se
konaly
vyhlášené
modelářské
závody
veveV.V.
a aatoto
mne
nic
udržet
a
s kamarády
jsme
tam
našli
nejkratší
cestu
přes
Lokvecův
dolík.
Dost
při
tom
utrpěly
moje
nové
nemohlo
udrţet
a
s
kamarády
jsme
tam
našli
nejkratší
cestu
přes
Lokvecův
dolík.
Dost
při
tom
utrpěly
nemohlo
udrţet
s kamarády
jsme
tam
našli
nejkratšícestu
cestupřes
přesLokvecův
Lokvecůvdolík.
dolík.Dost
Dostpři
přitom
tomutrpěly
utrpěly
nemohlo
udrţet
a sakamarády
jsme
tam
našli
nejkratší
botky,
což
mělo
potom
doma
neblahé
následky,
ale
za
ten
zážitek
to
stálo.
Velikánské
modely
větroňů
moje
nové
botky,
coţ
mělo
potom
domaneblahé
neblahénásledky,
následky,aleale
alezaza
zaten
tenzáţitek
záţitektoto
tostálo.
stálo.Velikánské
Velikánské
moje
nové
botky,
mělo
potom
doma
neblahé
následky,
ten
záţitek
stálo.
Velikánské
moje
nové
botky,
coţcoţ
mělo
potom
doma
imodely
motoráků
impozantně
létaly
a
nás
snad
nejvíce
zaujal
motorový
„dvoutrupák“
pana
Beneše
z Poříčí.
modely
větroňů
i
motoráků
impozantně
létaly
a
nás
snad
nejvíce
zaujal
motorový
„dvoutrupák“
pana
větroňů
i motoráků
impozantně
létaly
a nássnad
snadnejvíce
nejvícezaujal
zaujalmotorový
motorový„dvoutrupák“
„dvoutrupák“pana
pana
modely větroňů
i motoráků
impozantně
létaly
a nás
Beneše
z
Poříčí.
Beneše
z Poříčí.
Beneše
z Poříčí.
F: archív
archív L.Balcara
L.Balcara
F:
F: archív
L. Balcara
F: archív
L.Balcara
F: archív
archív Z.Šolína
Z.Šolína
F:
F:F:archív
Z.Šolína
archív
Z. Šolína
AA
Apředstavte
představtesi,
si,žeţe
ţenana
natoto
tomodelářské
modelářskéhemžení
hemţenísese
sepřiletěl
přiletělvelmi
velmizblízka
zblízkapodívat
podívatskutečný
skutečnýdvoutrupák
dvoutrupák
představte
si,
modelářské
hemţení
přiletěl
velmi
zblízka
podívat
skutečný
dvoutrupák
A
představte
si,
ţe
na
to
modelářské
hemţení
se
přiletěl
velmi
zblízka
podívat
skutečný
dvoutrupák
luftwafe
FW-189.
U
Luboše
Balcara
jsem
nedávno
k velkému
překvapení
získal
snímek
jeho
luftwafe FW-189.
FW-189. U
U Luboše
Luboše Balcara
Balcara jsem
jsem nedávno
nedávno kk velkému
velkému překvapení
překvapení získal
získal snímek
snímek jeho
jehoprůletu
průletu
luftwafe
průletu
luftwafe
FW-189.
U
Luboše
Balcara
jsem
nedávno
k
velkému
překvapení
získal
snímek
jeho
průletu
nad
dějištěm
oněch
modelářských
závodů. nad
dějištěm
modelářských
závodů.
nad dějištěm oněch modelářských závodů.
nad dějištěm oněch modelářských závodů.
18
18
18
18
Druhý den po úspěšných závodech ve V. Poříčí, tj. 9. 4. 1945, se šest hlavních příčnických modelářů rozhodlo ustavit „Modelářský kroužek“ a zahájili vydávání časopisu „Příčnický modelář“. To
Druhý denpočin,
po úspěšných
závodech
V. Poříčí,byla
tj. 9.4.1945,
šest hlavních
příčnických
byl chvályhodný
i když výroba
tétovetiskoviny
omezenasepočtem
průklepů
na psacímmodelářů
stroji
rozhodlo
ustavit
„Modelářský
krouţek“
a
zahájili
vydávání
časopisu
„Příčnický
modelář“.
To byl
a svazek byl prošit na hřbetě na šicím stroji páně Šolína – pánského krejčího (šila maminka Šolínová
chvályhodný
počin,
i
kdyţ
výroba
této
tiskoviny
byla
omezena
počtem
průklepů
na
psacím
stroji
osobně). Obsahem byly aktuality i potřebná modelářská teorie, ba i meteorologie. Vedoucím kroužku a
svazek byl prošit na hřbetě na šicím stroji páně Šolína – pánského krejčího (šila maminka Šolínová
byl Míra Staněk, zástupcem Zdeněk Šolín, pokladníkem Souček, redaktorem časopisu Zdeňkův bráosobně). Obsahem byly aktuality i potřebná modelářská teorie, ba i meteorologie. Vedoucím krouţku
cha Jarda Šolín a dalšími členy M. Špreňar, B. Doubek a M. Krejsar. Kroužek tak nejen propagoval
byl Míra Staněk, zástupcem Zdeněk Šolín, pokladníkem Souček, redaktorem časopisu Zdeňkův
modelářství
a získával
členy,
aleM.
zajišťoval
a technickou
docela
brácha Jarda
Šolín adalší
dalšími
členy
Špreňar, iB.stavební
Doubek materiál
a M. Krejsar.
Krouţek pomoc.
tak nejenJepropagoval
zajímavé
dnes
citovat
z úvodníku
1.
čísla
Příčnického
modeláře:
modelářství a získával další členy, ale zajišťoval i stavební materiál a technickou pomoc. Je docela
zajímavé dnes citovat z úvodníku 1. čísla Příčnického modeláře:
„Chceme odchovávat mládež, která je nadchnutá letectvím. A tak, jak je dnes Příčnice populární
modelářstvím,
není
vyloučeno,
že bude
jednou
populárníletectvím.
sportovním
letectvím,
kteréPříčnice
má v leteckém
„Chceme
odchovávat
mládeţ,
která
je nadchnutá
A tak,
jak je dnes
populární
modelářství
pevný anení
dobrý
základ. Není
tedyjednou
vyloučeno,
že na sportovním
letecké mapě
bude jednou
modelářstvím,
vyloučeno,
ţe bude
populární
letectvím,
kterémít
máPříčnice
v leteckém
modelářství
pevný
a dobrý
základ.
Není tedy
vyloučeno,
ţe na letecké
bude
jednouvzdušných
mít Příčnice
zrovna
takový zvuk,
jako
pro Prahu
Ruzyň.
Možné
je, že poříčská
luka semapě
změní
v přístav
zrovna
takový
zvuk,
jako celý
pro Prahu
Moţnév naší
je, ţe moci,
poříčská
změní
v přístav
korábů,
které
budou
křižovat
svět. ToRuzyň.
není ovšem
ale luka
doba,sejejíž
technika
tak vzdušných
úžasně
korábů,
které
budou
křiţovat
celý
svět.
To
není
ovšem
v
naší
moci,
ale
doba,
jejíţ
technika
tak
úţasně
letí, nás může najít připraveny.“
letí, nás můţe najít připraveny.“
Když v r. 1943 začaly armády „Třetí říše“ dostávat na frak a v protektorátě sílila naděje na vítězství
Kdyţ v r. 1943 začaly armády „Třetí říše“ dostávat na frak a v protektorátě sílila naděje na vítězství
spojenců
a na osvobození, začali naši věřit i v návrat k létání.
spojenců a na osvobození, začali naši věřit i v návrat k létání.
F:album
M. Staňka
F:
M.Staňka
Míra Staněk
spolu s Mildou
Špreňarem
a Robkem
Šťastným,
s využitím
svých modelářských
zkuMíra Staněk
spolu s Mildou
Špreňarem
a Robkem
Šťastným,
s vyuţitím
svých modelářských
šeností,
rozestavěli
německý
školní
kluzák
Zögling.
Po
válce,
hned
v květnu,
jak
Staněk
píše
ve ve
zkušeností, rozestavěli německý školní kluzák Zögling. Po válce, hned v květnu, jak Staněk píše
svémsvém
albu,albu,
postavili
v truhlárně
u Ládi
Bitnara
(V Knáhlově
„uličce“)
k němu
křídla.
Stavbu
však
postavili
v truhlárně
u Ládi
Bitnara
(V Knáhlově
„uličce“)
k němu
křídla.
Stavbu
však
nedokončili.
S přísunem
kořistného
německého
materiálu
(SG-38)
to
nebylo
k zahájení
létání
nalénedokončili. S přísunem kořistného německého materiálu (SG-38) to nebylo k zahájení létání
havěnaléhavě
třeba a pro
starosti
na létání nezbyl
čas nezbyl
na dostavbu.
tak „v
kostře“
třeba
a pros přípravou
starosti s přípravou
na létání
čas naKluzák
dostavbu.
Kluzák
takodkoupil
„v kostře“
p. Kubín
z Broumova,
jej dokončil,
abydokončil,
jej pak při
o létání
u Broumova
odkoupil
p. Kubín zkterý
Broumova,
který jej
abypokusech
jej pak při
pokusech
o létání udokonale
Broumova
„zrušil“.
(Pojem
„zrušil“
znamená
neopravitelné
poškození, které
mělo za
následek
vyřazení
dokonale
„zrušil“.
(Pojem
„zrušil“
znamená neopravitelné
poškození,
které
mělo za
následekz letecvyřazení
leteckéholetadel
rejstříku
letadel s červeným
„ZRUŠEN !“).
kéhozrejstříku
s červeným
razítkem razítkem
„ZRUŠEN!“).
přinesl
vítězství
spojenců
na evropském
kontinentě,osvobození
osvobozenínaší
naší republiky
republiky a
KvětenKvěten
1945 1945
přinesl
vítězství
spojenců
na evropském
kontinentě,
začátek
poválečné
obnovy.
Všichni,
kdo
před
válkou
zakusili
opojení
z krátkého
letu,
a začátek
poválečné
obnovy.
Všichni,
kdo
už uţ
před
válkou
zakusili
opojení
byťbyť
jenjen
z krátkého
letu,
nadrţení
několikaletou
pauzou,
se
snaţili
co
nejdříve
vytvořit
podmínky
,
aby
se
opět
mohlo
létat.
nadržení několikaletou pauzou, se snažili co nejdříve vytvořit podmínky, aby se opět mohlo létat.
v květnu se hlavní protagonisté předválečného leteckého dění a válečného modelaření (Seidl,
JeštěJeště
v květnu
se hlavní protagonisté předválečného leteckého dění a válečného modelaření (Seidl,
Vacek, Jirman, Staněk, Vít a d.) sešli u Šolínů na Příčnici a dohodli zaloţení místní – hronovské –
19
19
Vacek, Jirman, Staněk, Vít a d.) sešli u Šolínů na Příčnici a dohodli založení místní – hronovské –
odbočky Českého
se pak
konala
v hotelu
Slavie Slavie
a za předČeskéhonárodního
národníhoaeroklubu.
aeroklubu.Ustavující
Ustavujícíschůze
schůze
se pak
konala
v hotelu
a za
sedu
zvolila
Mojmíra
Seidla
(pro (pro
všechny
to bylto„Mirka“
Seidl)
a jednatelem
„Míru“
Staňka.
předsedu
zvolila
Mojmíra
Seidla
všechny
byl „Mirka“
Seidl)
a jednatelem
„Míru“
Staňka.
Vedení aa členové
získání
letadel,
Vedení
členové napřeli
napřelihlavní
hlavníúsilí
úsilíododpočátku
počátkunana
získání
letadel,
potřebného terénu
plachtění,
hangaru,
dalšíchdalších
potřebných
techpotřebného
terénuna na
plachtění,
hangaru,
potřebných
nických prostředků
a v aneposlední
řadě
nových
technických
prostředků
v neposlední
řadě
novýchčlenů
členůa apříznivců
příznivců i
i veřejnépodpory.
podpory.Za
Za zmínku
zmínku zde stojí,
Hronov
veřejné
stojí, že
ţedo
doodbočky
odbočkyČNA
ČNA
Hronov
hromadně
přihlásil
své
členy
–
zájemce
o
létání
–
klub
„
SK
Příčnice“,
hromadně
členy – zájemce o létání – klub „ SK Příčnice“,
který během
sdružoval
sportovně
založenou
mládež amládeţ
organi- a
který
běhemválky
války
sdruţoval
sportovně
zaloţenou
zoval i atletické
závodyzávody
ve vybraných
disciplínách.
Tak se Tak
tehdy
organizoval
i atletické
ve vybraných
disciplínách.
sečletehdy
ny odbočky
ČNA
Hronov
stali
Miloslav
Špreňar,
Otto
Štirand,
JiříJiří
členy
odbočky
ČNA
Hronov
stali
Miloslav
Špreňar,
Otto
Štirand,
Prachatický, Miroslav Kubík,
Ludvík
Prachatický,
Kubík, Jarda
JardaŠolín,
Šolín,Adolf
AdolfMatyska,
Matyska,
Ludvík
Jirásek a Břeťa Vojnar,
bylbyl
Jirásek
Vojnar, všichni
všichni Příčničáci
PříčničáciažaţnanaVojnara,
Vojnara,tenten
„dolejšák“ zz Husovky.
„dolejšák“
Husovky.
Mojmír „Mirka“ Seidl.
Mojmír „Mirka“ Seidl
V pivovaře byla z přístřešku vytažena bejbina „HRONOV“, aby byla připravena do letuschopného
V pivovaře byla z přístřešku vytaţena bejbina „HRONOV“, aby byla připravena do letuschopného
stavu (dost by nás dnes zajímalo, jak přečkala to válečné uskladnění, byla přece lepena snad kasestavu (dost by nás dnes zajímalo, jak přečkala to válečné uskladnění, byla přece lepena snad
inem/kauritem).
Mimo
to vzpomíná
Luboš
Šimek
(1929)
– jeden
z prvních
poválečných
plachtařů
kaseinem/kauritem).
Mimo
to vzpomíná
Luboš
Šimek
(1929)
– jeden
z prvních
poválečných
plachtařů
aa motorových
1945-52:
„Vyhrabali
jsmejsme
se Staňkem
Z-V. s gondolou
ze sena ze
ve Žďármotorovýchpilotů,
pilotů,činný
činný
1945-52:
„Vyhrabali
se Staňkem
Z-V. s gondolou
sena ve
kách
a Staněk
na ní na
z Bartoňky
na gumu
létání
ji zase
do stodoly.
dalším O
Ţďárkách
a Staněk
ní z Bartoňky
na létal.
gumuPo
létal.
Pojsme
létání
jsme ukládali
ji zase ukládali
do Ostodoly.
osudu
však už žádné
další
zprávy
nemám,
pravděpodobně
nic dobrého,nic
dalšímzlínské
osudu „pětky“
zlínské „pětky“
však uţ
ţádné
další
zprávynepotkalo
nemám, jinepotkalo
ji pravděpodobně
nikdo
z pamětníků
o
tom
už
nic
neví“.
dobrého, nikdo z pamětníků o tom uţ nic neví“.
S Snadšením
v okolí,
kde
před
válkou
pracovaly
odbočky
MLL
či či
nadšenímsesevrhli
vrhlidodoobnovy
obnovytaké
taképlachtaři
plachtaři
v okolí,
kde
před
válkou
pracovaly
odbočky
MLL
ARČS,
ARČS, jako
jako v Náchodě,
v Náchodě, Č.
Č. Kostelci,
Kostelci, Polici
Polici n/Met.,
n/Met., Úpici
Úpici aj.
aj. aapostupně
postupněse
sezakládaly
zakládalyodbočky
odbočkyČNA
ČNA i
itam,
tam,kde
kde před
před válkou
válkou ţádná
žádná let.
organizace
nepůsobila
(např.
v Žernově).
V té
době
se
Hronováci
let. organizace nepůsobila (např. v Ţernově). V té době se Hronováci
dověděli, že
ţe v Žacléři
v Ţacléři měli
měli Němci
Němci po
po dobu
dobu války
války plachtařskou
plachtařskou školu
školuaaže
ţetam
tamby
bymohla
mohlabýt
býtpotřebpotřebná
ná
letadla
a
příslušenství.
Vyjela
tam
proto
z Hronova
výprava
na
pivovarském
nákladním
Chevletadla a příslušenství. Vyjela tam proto z Hronova výprava na pivovarském nákladním Chevroletu,
roletu,
předělaném
na dřevoplyn.
po jízdě,
dlouhéprokládané
jízdě, prokládané
přikládáním
kotle,
předělaném
na dřevoplyn.
DorazilaDorazila
tam po tam
dlouhé
přikládáním
do kotle,dosice
zcela
sice
zcela
bezpečně,
nikoli
však
jako
první
(před
nimi
už
tam
byli
mobilně
způsobilejší
Náchodští
bezpečně, nikoli však jako první (před nimi uţ tam byli mobilně způsobilejší
a
aČervenokostelečtí),
Červenokostelečtí),takţe
takže našla již
značně
olétané
SG-38,
nějaké
dílenské
zařízenízařízení
pro truh-pro
jiţjen
jendva
dva
značně
olétané
SG-38,
nějaké
dílenské
lárnu
a makety
pro pro
rozpoznávání
válečných
letadel
a toa přivezli
domů.
Dalším
zdrojem
„trofejního
truhlárnu
a makety
rozpoznávání
válečných
letadel
to přivezli
domů.
Dalším
zdrojem
„trofejního
materiálu“, jak
byly
přivezeny
větroně
jak vzpomíná
vzpomíná Staněk,
Staněk,sesestala
stalaskupina
skupinaNSFK
NSFKv Trutnově,
v Trutnově,odkud
odkud
byly
přivezeny
větroně
GB-IIb a Kranich/Jeřáb (Kde konkretně byl tento materiál vv Trutnově
zjisTrutnově uložen
uloţen se mi nepodařilo zjistit).
tit).
Svědčí
o tom
i pozdější
z podzimu
kdy
se nově
založená
odbočka
Trutnov
Svědčí
o tom
i pozdější
dopisdopis
z podzimu
1945,1945,
kdy se
nově
zaloţená
odbočka
ČNA ČNA
Trutnov
(Ludva
(Ludva
obrací
na Hronováky přípisem
s výčitkou,
z Trutnova
pro
Novák) Novák)
obrací na
Hronováky
přípisem s výčitkou,
ţe „…všežez „…vše
Trutnova
si odvezli sia odvezli
pro nás anezbylo
nás
ani špejle,
i když
se muselo
počítat,
že tam
dříve
či později
vznikne!“
ani nezbylo
špejle, i kdyţ
se muselo
počítat,
ţe tam
odbočka
dříveodbočka
či později
vznikne!“
(Pozn.:
Ještě v(Pozn.:
polovině
Ještě
46 trutnovští
nelétali,
pouze
v tisku oznámili,
že probíhají
přípravné
a organizační
r. 46v polovině
trutnovštír. nelétali,
pouze
v tisku
oznámili,
ţe probíhají
přípravné
a organizační
práce,
pravděpodobně
i jednání
o letišti
ve Voletinách).
OO
oficiální
kluzáků a
práce,
pravděpodobně
i jednání
o letišti
ve Voletinách).
oficiálnípřidělení
přidělenítakto
takto získaných kluzáků
avětroňů
větroňůbyla
bylapak
pakpoţádána
požádánaMinisterstva
Ministerstvadopravy
dopravyaaobrany,
obrany,která
kterábyla
byla registračním
registračním resp.
resp. distribučním
distribučmístem
„trofejního
leteckého
materiálu“.
Při přidělování
letadel
pak bylo
určující
i vyjádření
ústředí
ním
místem
„trofejního
leteckého
materiálu“.
Při přidělování
letadel
pak bylo
určující
i vyjádření
ČNA, zda
odbočka
má promá
svou
činnost
instruktora
a letiště.
Instruktorem
se stal
Míra
ústředí
ČNA,
zda odbočka
pro leteckou
svou leteckou
činnost
instruktora
a letiště.
Instruktorem
se stal
Staněk
po
absolvování
kurzu
na
Rané
a
v
srpnu
uţ
mohl
oficiálně
zahájit
výcvik.
Dovezený
materiál
Míra Staněk po absolvování kurzu na Rané a v srpnu už mohl oficiálně zahájit výcvik. Dovezený
byl uloţen
pivovaře,
kde M. Seidl
nechal
kolnu, která
plachtařům
slouţila sloužila
aţ do postavení
materiál
bylvuložen
v pivovaře,
kde M.
Seidlvyklidit
nechal vyklidit
kolnu,
která plachtařům
až do
hangaru
pod
homolkou
zjara
1946.
postavení hangaru pod homolkou zjara 1946.
20
20
Prvníúlohou
úlohou začínajícího
Á-čkaře
bylobylo
balancování.
KluzákKluzák
byl v těţišti
k tomu určené
koze a
První
začínajícího
A–čkaře
balancování.
byl podepřen
v těžišti na
podepřen
na k tomuurčené
plachtař
jej kormidly
udrţoval udržoval
v protivětruv aprotivětru
horizontu aa zvykal
si na aúčinky
a souhru
kormidel.
F: Lyer
koze
a plachtař
jej kormidly
horizontu
zvykal
si na účinky
a souhru kormidel.
F: Lyer
jde o pozemky pro letiště , padla první volba samozřejmě na ty parcely, které uţívala MLL
Pokud Pokud
jde o pozemky
pro letiště, padla první volba samozřejmě na ty parcely, které užívala MLL
uţ před válkou a o těch se neprodleně začalo jednat s MNV Hronov i s dalšími vlastníky. V srpnu
už před válkou a o těch se neprodleně začalo jednat s MNV Hronov i s dalšími vlastníky. V srpnu
1945 rada MNV Hronov vydala k ţádosti odbočky ČNA příznivé písemné stanovisko: 1)Pozemek ,
1945 uţívaný
rada MNV
vydalasek žádosti
odbočky
ČNA příznivé
písemné2)stanovisko:
uţ Hronov
před válkou,
za stejných
podmínek
propachtovává,
Přiděluje se1)Pozemek,
a bezplatně
užívaný
už
před
válkou,
se
za
stejných
podmínek
propachtovává,
2)
Přiděluje
se a bezplatně
pronapronajímá pozemek pro hangar v místě bývalého přírodního divadla pod „Homolkou“,
3) Vyslovuje
jímá pozemek
pro hangar
bývalého
přírodního
pod „Homolkou“,
3) Vyslovuje
se
se předběţný
souhlas v s místě
poskytnutím
půjčky
25.000,-divadla
Kč /MNV
Hro č.j. 33-1/9-45
z 25.8.1945/.
předběžný
souhlas
s poskytnutím
půjčky
25.000,Kč
/MNV
Hro
č.j.
33-1/9-45
z 25.8.1945/.
Tomuto
Tomuto příznivému závěru MNV však předcházel nedočkavý „gumicukový“ provoz, při kterém byla
příznivému
MNVp.však
předcházel
nedočkavý
kterém byla
majiteli
majitelizávěru
pozemků
Jindrovi
způsobena
škoda,„gumicukový“
kterou MNV provoz,
ověřil při
a odbočka
ČNA
musela
pozemků
p. Jindrovi
způsobena
kterou
MNV
odbočka
ČNA
musela
poškozenému
poškozenému
nejprve
zaplatitškoda,
odškodné
1.000,Kč.ověřil
Poté sea však
aeroklub
s p.
Jindrou
dobře dohodli,
takţe
mohlo
být později
zřízeno
letiště,
zasahující
od tehdejšího
DTJ
na západním
nejprve
zaplatit
odškodné
1.000,Kč.navijákové
Poté se však
aeroklub
s p. Jindrou
dobře hřiště
dohodli,
takže
mohlo
konci aţ
po starou
cestu do
Ţďárek
na konciodvýchodním.
se na
jednalo
i ve konci
Ţďárkách,
být později
zřízeno
navijákové
letiště,
zasahující
tehdejšíhoSoučasně
hřiště DTJ
západním
až pojak
s
tamním
MNV,
tak
s
některými
vlastníky.
Také
tam
začal
plachtařský
provoz
ještě
dřív,
neţ
byla
starou cestu do Žďárek na konci východním. Současně se jednalo i ve Žďárkách, jak s tamním MNV,
jednání
uzavřena
a
se
svými
kluzáky
se
tam
objevili
také
náchodští.
Náchodská
odbočka
ČNA
vydala
tak s některými vlastníky. Také tam začal plachtařský provoz ještě dřív, než byla jednání uzavřena
o své činnosti
Rozletu
č. 5 z 22.8.1945
tuto zprávu:
a se svými
kluzákyvse
tam objevili
také náchodští.
Náchodská odbočka ČNA vydala o své činnosti
v Rozletu
č.
5
z 22.
8.
1945
tuto
zprávu:
Náchod: „ Plachtaři si zajistili letiště ve Ţďárkách, které bylo jiţ schváleno a na které byla
vyhotovena uţ prozatímní smlouva. Letiště bylo uţ zasvěceno prvním letům na kluzáku, který si
Náchod:
„ Plachtaři
zajistili před
letištěslídivými
ve Žďárkách,
bylo jižuchovali
schváleno
a navětroň,
které byla
náchodští
dobře si
uschovali
Němci.které
S kluzákem
i jeden
který vyhotovšak ještě
vena už
prozatímní
smlouva. Letiště bylo už zasvěceno prvním letům na kluzáku, který si náchodští
není
v provozu.“
dobře uschovali před slídivými Němci. S kluzákem uchovali i jeden větroň, který však ještě není
Zakrátko v Rozletu č. 7 z 5.9.1945 uveřejnili:
v provozu.“
Náchod:
„Plachtaři
z bývalé
hned po květnových revolučních dnech svolali ustavující schůzi
Zakrátko
v Rozletu
č. 7 z 5.
9. 945MLL
uveřejnili:
ČNA a dali dohromady poschovávaný materiál. Většina věcí byla v dobrém stavu a větroň „Šedý vlk“
zůstal naprosto neporušen. Odbočka po dohodě s ruským velitelem v Kladsku převzala plachtařské
Náchod:
„Plachtaři
z bývalé
hned
po květnových
revolučních
dnech
schůzi ČNA
letiště
150 m od
našichMLL
hranic.
Čeká
nyní na povolení
k létání,
abysvolali
letiště ustavující
mohla prakticky
pouţít.
a daliMístní
dohromady
poschovávaný
materiál.
Většina
věcí
byla
v dobrém
stavu
a
větroň
„Šedý
vlk“
zůstal
národní výbor věnoval odbočce vojenský barák, který za finanční podpory obce se upravuje na
naprosto
neporušen.
Odbočka
po Do
dohodě
velitelem
v Kladsku
převzala
plachtařské
letiště
150 m
dílny
a prozatímní
hangár.
kursus ruským
na Ranou
odešli dva
členové,
kteří povedou
v místě
plachtařský
od našich
hranic.
Čeká
nyní
na
povolení
k létání,
aby
letiště
mohla
prakticky
použít.
Místní
národní
výcvik. Náborovou akcí pomocí plakátů bylo získáno několik desítek dalších členů a podchyceno
výbor věnoval odbočce vojenský barák, který za finanční podpory obce se upravuje na dílny a prozatímní hangár. Do kursu na Ranou odešli dva členové, kteří povedou v místě plachtařský výcvik. Náborovou
21
akcí pomocí plakátů bylo získáno několik desítek dalších členů a podchyceno nadšení mládeže.
Odbočka navázala přátelské styky s ČNA v Trutnově, Úpici, Červeném Kostelci a Polici n/Met.“
21
A v následujícím Rozletu č. 8 z 12. 9. 1945 píše Hronov:
Hronov:Velmi členitý terén, na kterém je mnoho svahů i rovin, přímo vybízí k provádění plachtařského sportu. Čtyři km od Hronova jsou Žďárky, které znají všichni severovýchodočeští plachtaři. Je
to pohoří, převyšující terén o 130 m, dlouhé 500–600 m. Svah je na jedné straně, avšak převládající
větry vanou převážně přímo na svah. Hronovský a náchodský odbor ČNA se společně chtějí snažiti
o utvoření plachtařského centra pro severovýchodní Čechy. V Hronově samém se pracuje na znovuzřízení leteckého parku, který byl Němci zničen nebo zabaven. Odbočka vlastní zatím dřevěný barák,
pro který však marně se snaží získat vhodné místo. – Hronovští modeláři jsou známí nejen v kraji, ale
mají dobré jméno i v Praze. Většinou jsou tu specialisté na bezmotorové modely a jeden jejich větroň létal už 11,30 minut. Na 23. září je vypsán závod bezmotorových modelů, který se má pravidelně
každý rok opakovat. Snahou hronovských modelářů je vytvořit z těchto závodů mistrovství bezmotorových modelů.
V předchozím náchodském článku mezi odbočkami, se kterými náchodská navázala přátelské styky, chybí ta nejbližší – hronovská. Nabízí se otázka, jak hronovský a náchodský odbor spolupracovaly, zda se považovaly za „jedno tělo“, nebo zda se tu neobjevují „třecí plochy“ s pozadím na terénu
„Žďárky“, případně na 150 m od našich hranic vzdáleném bývalém německém plachtařském letišti
Grenzeck/Czermna. Tehdy se také v určitých kruzích usilovalo, aby Kladsko (kladský výběžek) bylo
při poválečném územním přerozdělování připojeno k ČSR.
Než hronovští zprovoznili své trofejní SG-38, které byly počeštěny na ŠK-38 „Komár“, létali nejprv
na Žďárkách se svou předválečnou zlínskou „pětkou“ a zkoušeli létat i se svou bejbinou „HRONOV“
z r. 1935. O tom zaznamenal vzpomínku Ing. Rudolf Kleprlík (1924), býv. plachtař a mot. pilot, činný
v l. 1945-1953: „O první let se s určitostí těsně po válce – náhodou jsem u toho byl a pomáhal při
transportu – pokusil Olda Vacek. Větroň jsme vytáhli na kopec zvaný „Na Praseti“ (nad místem, kde
stál později první dřevěný hangar „u Homulky“). Vacek si do něho sedl a gumovým lanem jsme ho
roztáhli (před tím určitě nikdy samostatně neletěl!). Odlepil se snad jen asi 1 m nad zem, prakticky
jen sklouznul po svahu a nepřelétl ani cestu do Žďárek.“ Co dál s touhle bejbinkou bylo už nevíme.
Prý takových pokusů i s jinými piloty bylo vícero a při jednom z nich větroň utrpěl tak, že byl zrušen, aniž by si pilot, kterého neznáme, nějak sám ublížil. Bylo to tenkrát trochu všechno na divoko.
Větroň nebyl v poválečných podmínkách určitě do provozu schválen, nebyl ani imatrikulován a tak
jeho nezpochybnitelná historická role tehdy skončila. Škoda! Pevné centrální řízení plachtění v ČSR
zatím neexistovalo, organizační struktury se teprve tvořily. Na mnoha místech se již létalo s velkým
nadšením, ale s menší erudicí, jaksi ve vzpomínkách na předválečné létání. Proto v 9. čísle Rozletu
l9. 9. 1945 vyšel článek „Nesmíme zapomenout, že …“, kde se uvádějí pravidla o tom kdo, kde, na
čem a za jakých podmínek může u nás létat. Mnoho nedočkavců na různých místech nemělo dost
trpělivosti a kázně a ne vždy to skončilo dobře.
Jednání o terénu pro plachtění ve Žďárkách pokračovala oficiálně. MNV Žďárky svým přípisem
z 13. 10. 1945 sdělil hronovské odbočce ČNA svou podporu a 1. 11. 1945 se ve Žďárkách uskutečnilo
za přítomnosti obecní rady vč. starosty Hynka, zástupců ČNA Hronov a vlastníků pozemků, jednání,
které vyústilo v protokol o zřízení letiště pro bezmotorové létání, jemuž obec své pozemky pronajme
a také přítomní majitelé soukromých pozemků vyslovují s pronájmem souhlas (Knytl, Miler) a stanovují polohu transportní dráhy pro kluzáky. Za ČNA Hronov se tohoto jednání zúčastnili Seidl, Staněk
a Vacek. Už v červnu 1945 začalo shánění hangaru. Předáci odbočky byli přesvědčeni, že hangar by mohl
vzniknout nejschůdněji vhodnou úpravou ze stavebních prvků pro německé víceúčelové baráky
22
Uţ vUţ
červnu
v červnu
19451945
začalo
začalo
shánění
shánění
hangaru.
hangaru.
Předáci
Předáci
odbočky
odbočky
byli byli
přesvědčeni,
přesvědčeni,
ţe hangar
ţe hangar
by mohl
by mohl
vzniknout
vzniknout
nejschůdněji
nejschůdněji
vhodnou
vhodnou
úpravou
úpravou
ze stavebních
ze stavebních
prvkůprvků
pro německé
pro německé
víceúčelové
víceúčelové
baráky
baráky
(„lágry“nebo
(„lágry“nebo
téţ „likusáky“),
téţ „likusáky“),
kterékteré
se poseokolí
po okolí
nacházely
nacházely
(např.(např.
na nádraţí
na nádraţí
v Náchodě)
v Náchodě)
a spadaly
a spadaly
pod pod
Uţ
v
červnu
1945
začalo
shánění
hangaru.
Předáci
odbočky
byli
přesvědčeni,
ţe
hangar
by
mohl
správu
správu
MNO.
MNO.
ProtoProto
ţádosti
ţádosti
šly dvojí
šly dvojí
cestou,
cestou,
jednak
jednak
z odbočky
z odbočky
ČNA,ČNA,
jednak
jednak
z místní
z místní
skupiny
skupiny
ČSM
ČSM
vzniknout
nejschůdněji
vhodnou
úpravou
ze stavebních
prvků
pro německé
baráky
pod pod
heslem
heslem
“zajištění
“zajištění
branné
branné
přípravy
přípravy
leteckého
leteckého
dorostu“,
dorostu“,
adresované
adresované
na vojenské
na víceúčelové
vojenské
velitelství
velitelství
(„lágry“nebo
též
které
sesepo
okolí
nacházely
(např.
na
nádraží
v Náchodě)
aaspadaly
(„lágry“nebo
téţ „likusáky“),
„likusáky“),
které
po
okolí
nacházely
(např.
na
nádraţí
vsetak
Náchodě)
spadaly
pod na
v Náchodě.
v pod
Náchodě.
Mezi
Mezi
stavebními
stavebními
prvky
prvky
baráků
baráků
ale
chyběly
ale
chyběly
vazníky
vazníky
a
sloupky
a
sloupky
a
tak
a
odbočka
se
odbočka
obrátila
obrátila
na
správu
MNO.
Proto
žádosti
šly
dvojí
cestou,
jednak
z odbočky
ČNA,
jednak
z místní
skupiny
správu
MNO.v Proto
ţádosti
dvojí
cestou,
jednak
z odbočky
ČNA, jednak oz vyrobení
místní
skupiny
fu Bři
fuČSM
Kinzelové
Bři pod
Kinzelové
nár.
v správě
nár.
správě
všly
Meziměstí
v přípravy
Meziměstí
(podnikatelství
(podnikatelství
staveb-pila-dřevo)
staveb-pila-dřevo)
o vyrobení
a dodání
aČSM
dodání
heslem
“zajištění
branné
leteckého
dorostu“,
adresované
na vojenské
velitelství
pod
heslem
“zajištění
branné
přípravy
leteckého
dorostu“,
adresované
na
vojenské
velitelství
chybějících
chybějících
prvků.
prvků.
Firma
Firma
to nabídla
to nabídla
za 12.530,65
za 12.530,65
Kč aKč
ţádala
a ţádala
„nákupní
„nákupní
listy
listy
na se
řezivo“
na
řezivo“
v objemu
v objemu
6,2 6,2
v Náchodě.
Mezi
prvky
baráků
alealechyběly
vazníky
a sloupky
a tak
odbočka
obrátila
v(Přídělové
Náchodě.
Mezistavebními
stavebními
prvky
baráků
chyběly
vazníky
a Vít,
sloupky
ačlen
tak se
odbočka
obrátila
na
kubíků
kubíků
(Přídělové
hospodářství
hospodářství
!).
Nakonec
!).
Nakonec
to
dopadlo
to
dopadlo
tak,
ţe
tak,
Luboš
ţe
Luboš
člen
Vít,
odbočky
odbočky
a
zaměstnanec
a
zaměstnanec
na
BřiKinzelové
Kinzelové vv nár.
(podnikatelství
staveb-pila-dřevo)
o vyrobení
a dodání
fu fuBři
nár. správě
správěv Meziměstí
v Meziměstí
(podnikatelství
staveb-pila-dřevo)
o vyrobení
a dodání
MESAPu
MESAPu
Meziměstí,
Meziměstí,
vyjednal
vyjednal
moţnost
moţnost
převzetí
převzetí
tamního
tamního
„lágru“.
„lágru“.
L. Šimek
L. Šimek
vzpomíná,
vzpomíná,
ţe tam
ţe jezdili
tam jezdili
a a
chybějících
chybějících prvků.
prvků.Firma
Firmatotonabídla
nabídlazaza12.530,65
12.530,65Kč
Kča ažádala
ţádala„nákupní
„nákupnílisty
listynanařezivo“
řezivo“v objemu
v objemu 6,2
barákbarák
demontovali,
demontovali,
aby ho
abyv ho
lednu
v lednu
19461946
postupně
postupně
dopravili
do Hronova.
do Hronova.
Z. Šolín
Z. Šolín
pakčlen
uvádí,
pakodbočky
uvádí,
ţe uţţeveuţ ve
6,2
kubíků
(Přídělové
hospodářství!).
Nakonec
todopravili
dopadlo
že Vít,
Luboš
kubíků
(Přídělové
hospodářství
!). Nakonec
to dopadlo
tak, ţetak,
Luboš
členVít,
odbočky
a zaměstnanec
velmivelmi
časném
časném
jaru
1946
jaru
1946
hangar
hangar
na místě
na místě
poskytnutém
poskytnutém
MNV
MNV
postavili.
postavili.
aMESAPu
zaměstnanec
MESAPu
Meziměstí,
vyjednal
možnost
převzetí
tamního
„lágru“.
L. ŠimekţevzpomíMeziměstí,
vyjednal
moţnost
převzetí
tamního
„lágru“.
L. Šimek
vzpomíná,
tam jezdili a
ná,
že tam jezdili a barák
demontovali,
aby postupně
ho v lednudopravili
1946 postupně
dopravili
Hronova.
Z. Šolín
barák
hoPříčnici.
v lednu 1946
do Hronova.
Z. do
Šolín
pak uvádí,
ţe uţ ve
Start demontovali,
zStart
„malé
z „malé
boule“boule“
naaby
Příčnici.
na
pak
uvádí,
že užjaru
ve velmi
časnémna
jaru
1946poskytnutém
hangar na místě
poskytnutém
velmi
časném
1946 hangar
místě
MNV
postavili. MNV postavili.
Start z „malé boule“ na Příčnici.
F: LyerF: Lyer
F: Lyer
F: Lyer
Dne Dne
19.8.1945
19.8.1945
byl oficiálně
byl oficiálně
v Hronově
v Hronově
zahájen
zahájen
pod pod
vedením
vedením
instruktora
instruktora
Staňka
Staňka
plachtařský
plachtařský
výcvik.
výcvik.
Létalo
Létalo
se8.výhradně
se výhradně
startem
gumovým
gumovým
lanem
lanem
na uţ
napod
zmíněném
uţ zmíněném
příčnickém
příčnickém
terénu,
terénu,
s exkursemi
s exkursemi
Dne
1945
byl
oficiálně
v vHronově
zahájen
pod
vedením
instruktora
Staňka
plachtařský
Dne19.
19.8.1945
bylstartem
oficiálně
Hronově
zahájen
vedením
instruktora
Staňka
plachtařský
pro úlohy
pro
úlohy
„B“do
„B“do
Ţďárek,
Ţďárek,
kde se
kde
ovšem
se ovšem
zgumovým
muldy
z muldy
pod
Bartoňkou
pod
Bartoňkou
létalylétaly
i „áčkové“
i „áčkové“
lety.terénu,
lety.
výcvik.
Létalo
sese
výhradně
startem
gumovým
lanem
na už
příčnickém
terénu,
s exkursemi
výcvik.
Létalo
výhradně
startem
lanem
nazmíněném
uţ zmíněném
příčnickém
s exkursemi
pro
úlohy
„B“do
Žďárek,
kde
se
ovšem
z muldy
pod
Bartoňkou
létaly
i
„áčkové“
lety.
pro úlohy „B“do Ţďárek, kde se ovšem z muldy pod Bartoňkou létaly i „áčkové“ lety.
Skákalo
Skákalo
se Á-čko
se A–čko
Á-čko
i z několika
ii zz několika
míst pod
míst
Bartoňkou.
pod
F: archív
F:
Z.Šolína
(2x) (2x)
Skákalo
se
několika
míst
podBartoňkou.
Bartoňkou. F: archív
Z.archív
ŠolínaZ.Šolína
(2x)
Skákalo se Á-čko i z několika míst pod Bartoňkou.
F: archív Z.Šolína (2x)
23 23
23
23
Staněk v albu poznamenává, ţe první let přes 1 hodinu vykonal M. Seidl na Ţďárkách uţ
v červenci
1945
zda to bylo ţe
to na Z–V.,
SG-38
na hronovské
předválečné
nebo uţ
Staněk
vpoznamenává,
albu! (ale
poznamenává,
přesvykonal
1či hodinu
vykonal
M. Seidlužbejbince,
na
Ţďárkách
uţ
Staněk
v albu
že první letprvní
přes
1 let
hodinu
M.SG-38
Seidl
na
Žďárkách
v červenci
na
GB
IIb
z
Trutnova
uţ
neupřesnil.).
V
srpnu
pak
Staněk
na
s
gondolou
létal
na
Ţďárkách
1
v
červenci
1945
!
(ale
zda
to
bylo
to
na
Z–V.,
SG-38
či
na
hronovské
předválečné
bejbince,
nebo
uţ
1945!
(ale
zda
to
bylo
to
na
Z–V.,
SG-38
či
na
hronovské
předválečné
bejbince,
nebo
už
na
GB
IIb
hod.
17 IIb
min.z Trutnova
Bohuţel, den neupřesnil.).
nato ho chtěl VAda
Vondráček
napodobit,
ale kluzák
při tom
rozbil.
na GB
srpnu
pak Staněk
na SG-38
gondolou
1
z Trutnova
už neupřesnil.). uţ
V srpnu pak Staněk
na SG-38
s gondolou
létal nas Žďárkách
1létal
hod.na
17Ţďárkách
min.
hod.
17
min.
Bohuţel,
den
nato
ho
chtěl
Ada
Vondráček
napodobit,
ale
kluzák
při
tom
rozbil.
Bohužel,
natopracovní
ho chtěl aAda
Vondráčekzápřah
napodobit,
ale kluzák
při atom
rozbil. se členové odbočky ještě
Přesden
velký
organizační
při obnově
letiště
plachtění
stálePřes
věnovali
i modelářství
a uspořádali
23.9.45
na Příčnici
závodů
modelů
velký pracovní
a organizační
zápřah
při obnově
letiště avizovaný
a plachtěníII.seročník
členové
odbočky
ještě
Přes
velkýjehoţ
pracovní
a organizační
zápřah
při obnově letiště
a plachtění
se členové
odbočky
ještězastoupena
stále
větroňů,
se
zúčastnilo
41
z
51
přihlášených
závodníků,
mezi
nimiţ
byla
početně
stále věnovali i modelářství a uspořádali 23.9.45 na Příčnici avizovaný II. ročník závodů modelů
věnovali
i modelářství a uspořádali 23. 9. 45 na Příčnici avizovaný II. ročník závodů modelů větroňů,
Praha.
větroňů, jehoţ se zúčastnilo 41 z 51 přihlášených závodníků, mezi nimiţ byla početně zastoupena
jehož se zúčastnilo 41 z 51 přihlášených závodníků, mezi nimiž byla početně zastoupena Praha.
Praha.
F: album M.Staňka
F: album M.Staňka
F: archív Z.Šolína
F: archív Z.Šolína
Počasí
všakvšak
bylo
nepříznivé,
déšť
a vítr
rozhodlaooprovedení
provedenísoutěţe,
soutěže,
i když
ji tyto
Počasí
bylo
nepříznivé,
déšť
a vítražaţ8m/s,
8m/s,nicméně
nicméněvětšina
většina závodníků
závodníků rozhodla
i kdyţ
ji tyto
podmínky
podmínky
notně ovlivnily
a výsledky
nebylyzato
valné,
zato třísky.
nějakéVtřísky.
V jednotlivcích
zvítězil zCihelka
z IPRO
Praha vyhrálo
a
notně ovlivnily
a výsledky
nebyly valné,
nějaké
jednotlivcích
zvítězil Cihelka
IPRO Praha
a IPRO
i
Počasí však
bylo nepříznivé,
déšť aúčastník
aţ 8m/s,
většina
závodníků
rozhodla
provedení
soutěţe,
ji tyto
podmínky
IPRO
vyhrálo
i v družstvech.
Pražský
Smola
č.napsal,
12
z 10.
45 napsal,
že „jestliže
v organizaci
něco
v druţstvech.
Praţský
účastník
Smola
vvítr
Rozletu
č. nicméně
12v Rozletu
z 10.10.45
ţe 10.
„jestliţe
v oorganizaci
něco
ještěi kdyţ
kulhalo,
nahradili
to
notně
ovlivnily
a výsledky
nebylypřijetím
valné, závodníků,
zato
nějaké
třísky.
V jednotlivcích
IPROpřislíbili
Prahasea účast
IPRO
hronovští
srdečným
a pohostinným
takţe
všichni
rádi závodníků,
přislíbilizvítězil
účast
naCihelka
příštím
ale
nekonal,
našii
ještě
kulhalo,
nahradili
to hronovští
srdečným
a pohostinným
přijetím
takže
všichnizročníku.“(Uţ
rádi
navyhrálo
v
druţstvech.
Praţský
účastník
Smola
v
Rozletu
č.
12
z
10.10.45
napsal,
ţe
„jestliţe
v
organizaci
něco
ještě
kulhalo,
nahradili
to
zdejší
modeláři
se
stali
plachtaři
„na
celý
úvazek“
a
čas
uţ
nezbýval).
příštím ročníku.“ (Už se ale nekonal, naši zdejší modeláři se stali plachtaři „na celý úvazek“ a čas už nezbýval).
hronovští srdečným a pohostinným přijetím závodníků, takţe všichni rádi přislíbili účast na příštím ročníku.“(Uţ se ale nekonal, naši
zdejší
modeláři ustoupilo,
se stali plachtaři
„na celý
úvazek“ a včas
uţ nezbýval).
Modelářství
v 50.letech
se udrţovalo
krouţcích
na školách jako příprava na letecký výcvik. Organizované modelářské
Modelářství ustoupilo, v 50. letech se udržovalo v kroužcích na školách jako příprava na letecký výcvik. Organizované
soutěţe se opět konaly aţ po obnově aeroklubu a letiště ve Velkém Poříčí v 90.letech klubem Modeláři Hronov.
modelářské
soutěže
se opět konaly
až poseobnově
aeroklubu
a letiště
ve Velkém
v 90.letech
Hronov.
Modelářství
ustoupilo,
v 50.letech
udrţovalo
v krouţcích
na školách
jakoPoříčí
příprava
na leteckýklubem
výcvik.Modeláři
Organizované
modelářské
soutěţe se opět konaly aţ po obnově aeroklubu a letiště ve Velkém Poříčí v 90.letech klubem Modeláři Hronov.
24
24
24
Seznámíme se nyni, jaká byla v českých zemích situace v plachtění ke konci roku 1945. V ústředí
ČNA bylo zaregistrováno celkem 182 plachtařských odborů, z toho v Čechách 132 a na Moravě
a Slezsku 50. Létajících členů bylo v Čechách 2531 a na Moravě a Slezsku l500, celkem 4031. Avšak
řádné hlášení o praktické letecké činnosti za r. 1945 podalo pouze 35 plachtařských odborů, mezi nimi
Hronov (a z východočeského okolí ještě Náchod, Josefov-Jaroměř, Dobruška, Rychnov n./Kn., Hořice, Hradec Kr., St. Paka, Ústí n./O.) (Pro zajímavost: Mezi 17 dalšími plachtařskými odbory, které
podaly řádné hlášení o přípravách na leteckou činnost byl Žernov) . Ostatních 130 plachtařských
odborů žádné hlášení na ústředí nepodalo! Z celkového počtu létajících plachtařů v ČNA (rozumí se
v Čechách i na Moravě) tehdy pouze 44 mělo zkoušku „C“ a „výkonné“ plachtění (tehdy převážně
lety na čas a na výšku) se objevovalo jen v zemských plachtařských střediscích (Raná, Hodkovice,
Bílý Kámen, Hůrka, Medlánky). Do pořadí podle počtu vykonaných startů (počítaly se jen odbory
s počtem startů nad 1500) se žádný z východočeských odborů nedostal, ani dle nalétaného času (min.
10 hod.). Náchod se umístil na 1. místě v počtu složených „A“ zkoušek (102) a podle „B“ zkoušek
byl třetí (15). Podle složených „C“ zkoušek byl Hronov (spolu s Hořicemi) na 2. místě se dvěma „C“,
počet „A“ a „B“ zkoušek (vč. obnovených z I. rep.) byl v Hronově 31, z čehož „B“ bylo nejméně 6
(přesnější evidence není k dispozici). Kromě toho skládali u nás zkoušky „A“ i členové jiných odborů
(např. Úpice, Č. Kostelce, Police n/M.). O činnosti okolních aeroklubů svědčí články v Rozletu č. 2
z 9. 1. 46 v rubrice „Rozlet v našich ČNA“:
Police nad Metují: Nový místní aeroklub se má čile k světu. K propagaci použil i tradiční staročeské
pouti, při níž vystavoval gondolový kluzák, kterému k úplnosti chyběla „jen“ křídla. Peněžní hotovost
činí 12.000,- Kč. Polická mládež má o letectví značný zájem; přejme si jen, aby také ostatní složky
veřejné správy projevily takovou snahu o spolupráci.
Náchod: 16. prosince se konala první řádná valná schůze za účasti téměř všeho členstva a zástupců
okolních aeroklubů. Byla zahájena poděkováním přípravnému výboru za ustavení aeroklubu a za to,
že se postarali přes všechny potíže o provozní park a dílny se zařízením. Ve volbách předsednictva
pro nové správní období byli zvoleni: předsedou inž. Brtek, jednatelem Václav Řezáč a Josef Macek
a předsedou plachtařského odboru Lub. Hanuš. Schůzi byli přítomni zástupce místního NV Erlebach,
který slíbil podporu všech složek MNV a zástupci MNTV JUc. Polák a Michalíček, kteří se zmínili
o úzké spolupráci letectví s ostatní tělovýchovou. Po proslovu předsedy inž. Brtka a po volných návrzích byla schůze ukončena.
V č. 14 z 3. 4. 46 se ozval také AK Nové Město n./M.:
Nové Město nad Metují: Aeroklub má nyní asi 300 členů, z nichž 9 jsou výkonní piloti. Navazujeme
styky se Svazem brannosti, do jehož výboru jsme poslali Jindřicha Christopha, a s národními výbory,
abychom konečně mohli začít se stavbou letiště, které projektoval už před válkou ing. Dr. Chochola
z Prahy. Praktický výcvik brzdí skutečnost, že nemáme dosud vlastního instruktora, protože naši
zájemci nebyli přijati do kursu na Ranou a naše finanční situace nám nedovoluje pozvat si instruktora
odjinud. Připravujeme také řadu přednášek o letectví, která má sloužit hlavně propagačním účelům.
Aeroklub má nyní nového jednatele Václava Prostředníka.
Ústředí ČNA celkově hodnotilo dosažené výsledky za r. 1945 jako „neodpovídající množství používaných letadel a zejména ne množství poškozených letadel“ a přisuzuje to atmosféře „porevoluční
doby“ i když skutečný stav letadel v provozu se nedal statisticky přesně zjistit. Ministerstvo nár. obrany i Ministerstvo dopravy proto uznaly ústřední plachtařský výbor a jeho výkonnou složku – ústřední
cvičitelskou komisi - za výhradní orgán, řídící brannou leteckou výchovu v plachtění. Ze situace
vyplynul závěr o nutných přesunech materiálu. Ústředí vytyčilo pro r. 46 a další program plachtařů,
25
opírající se o ideu plachtařských středisek s konstatováním, že většina současných plachtařských
odborů na dnešní úkoly nestačí, neboť jestliže dříve byla zkouška „C“ konečnou ve výcviku, dnes je
začátkem. Skončená válka také zdůraznila význam branné schopnosti. Proto: „Všechna plachtařská
konečnou
výcviku,dodnes
je začátkem.
Skončená
válka také
význam
branné schopnosti.
činnost
se ve
soustředí
dobře
vybudovaných,
vybavených
a zdůraznila
udržovaných
plachtařských
středisek,
Proto:
„Všechna
plachtařská
činnost
se
soustředí
do
dobře
vybudovaných,
vybavených
a udrţovaných
která budou společná vždy několika plachtařským odborům. Tato plachtařská střediska
budou vybuplachtařských
středisek,
kteráúčastněnými
budou společná
vţdy několika
odborům. Tato
plachtařská
dována,
udržována
a řízena
odbočkami
ČNA.plachtařským
Budou tedy výsledkem
kolektivní
práce
střediska
budou
vybudována,
udrţována
a
řízena
účastněnými
odbočkami
ČNA.
Budou
plachtařských odborů. Pod názvem plachtařská střediska rozumí se všechna plachtařská letištětedy
na
výsledkem
kolektivní
práce
plachtařských
odborů.
Pod
názvem
plachtařská
střediska
rozumí
se
území státu, ať jsou již používána jedním nebo několika plachtařskými odbory. Liší se od sebe navzávšechna plachtařská letiště na území státu, ať jsou jiţ pouţívána jedním nebo několika plachtařskými
jem pouze svým vybavením, odpovídajícím jejich významu. Organizací ČNA spolu s příslušnými ofiodbory. Liší se od sebe navzájem pouze svým vybavením, odpovídajícím jejich významu.
cielními místy budou zřízeny a udržovány Zemské plachtařské školy a středisko pro vysokovýkonné
Organizací ČNA spolu s příslušnými oficielními místy budou zřízeny a udrţovány Zemské plachtařské
plachtění,
které by pro
sloužily
pro výchovuplachtění,
těch nejlepších
v pokračovacích
kursech….“
Šilhan školy a středisko
vysokovýkonné
které by
slouţily pro výchovu
těch(V.
nejlepších
ČNA,
Letectví č.kursech….“
1 /1946). (V. Šilhan - ČNA, Letectví č. 1 /1946).
v pokračovacích
Přírodní
divadlo pod Homolkou a scéna z Jiráskova
Přírodní divadlo pod Homolkou a scéna z Jiráskova
OtceOtce
z 20z 20.let
let minulého
století. Tenkrát
Tenkrátještě
ještě
nikdo
minulého století.
nikdo
netušil,
že tu
jednou
sídlit vevesvém
svém
hangáru
netušil,
ţe tu
jednoubudou
budou sídlit
hangáru
hronovští
plachtaři.
(dobová pohlednice)
hronovští
plachtaři.
(dobová pohlednice)
Stejnémísto
místo
o století
čtvrtpozději:
stoletíPodpozději:
Stejné
o čtvrt
lesem
Pod lesem
silnice
Žďárek
přibyla
silnice přibyla
do Ţďárek
a pod do
ní hangár
postavený
německého
„lágru“ za německéu něj
a pod ní zhangár
postavený
zkusmo
smontovaný
ještě
ho „lágru”
a u nějKranich
zkusmo– Jeřáb
smontovaný
s německými znaky. Přístavek pro něj ještě
Kranich–Jeřáb ještě s německými znaky.
nestojí. (r.1946)
Přístavek pro něj ještě nestojí. (r. 1946)
F:
Lyer
F:Lyer
S příchodem r. 1946 v Hronově pokračovalo úsilí aeroklubu o vybudování své základny. Hangar
S příchodem r. 1946 v Hronově pokračovalo úsilí aeroklubu o vybudování své základny. Hangar o
orozměrech
rozměrech
25 x 8,5 m byl postaven na pilotách v místě bývalého přírodního divadla pod Homol25 x 8,5 m byl postaven na pilotách v místě bývalého přírodního divadla pod Homolkou,
kou,
měl prkennou
podlahu
byl dokončen
v dubnu
1946.
v průběhu
min.
roku
byly
uplatněny
měl prkennou
podlahu
a byla dokončen
v dubnu
1946.
Jiţ Již
v průběhu
min.
roku
45 45
byly
uplatněny
u
uministerstva
ministerstvadopravy
dopravy
(MD)
žádosti
o
oficiální
přidělení
plachtových
letadel.
Veřejná
správa
technic(MD) ţádosti o oficiální přidělení plachtových letadel. Veřejná správa technická
ká
MD,
příslušný
útvar
MD
jmenoval,
přidělila
27. 10. 1945
ČNA
Hronov
větroně
GBMD,
jakjak
se se
tenten
příslušný
útvar
MD
jmenoval,
přidělila
27.10.1945
ČNA
Hronov
dvadva
větroně
GB-IIb
IIb
(OK-8427
a
OK-8428)
s tím,
že
je
nutno
ještě
k nim
předložit
potřebné
technické
doklady
a
u
MD
(OK-8427 a OK-8428) s tím, ţe je nutno ještě k nim předloţit potřebné technické doklady a u MD
vyžádat
ještě „legitimace
„legitimace kk držení
letadel“.Ty
Tybyly
bylypo
popříslušných
příslušnýchadministrativních
administrativníchkrocích
krocíchvydány
vydávyţádat ještě
drţení letadel“.
ny
později.
Odbočka
také
již
v říjnu
1945
uplatnila
poptávku
po
kluzáku
ŠK-38
„Komár“
z výroby
později. Odbočka také jiţ v říjnu 1945 uplatnila poptávku po kluzáku ŠK-38 „Komár“ z výroby
Letecko-technické
společnosti Letňany
Letňany s.r.o.
s.r.o. aa současně
současně poptala
poptala ii nový
nový větroň
větroň Z-24
Z-24 „Krajánek“
„Krajánek“ ve
ve
Letecko-technické společnosti
Zlíně. Letňany nabídly Komára
Komára za
za 35.600,35.600,- Kč
Kč a Zlínské
Zlínské let.
let. závody
závody a.s.
a.s. sdělily,
sdělily, ţe
že vv příštích
dnech
příštích dnech
(listopad 45) bude
bude větroň
větroň imatrikulován
imatrikulovánMD
MDaabude
budebezprostředně
bezprostředněpoté
potézahájena
zahájenavýroba
výroba
první
serie
první
serie
a
nákupům těchto
apřislíbily
přislíbilydodat
dodatpodrobnou
podrobnounabídku.
nabídku.KK nákupům
těchtoletadel
letadelvšak
však nedošlo,
nedošlo, protoţe
protože „přídělovou“
„přídělovou“
distribuci odbočkám
odbočkám pak řídilo MD. Odbočce
Odbočce byl na základě ţádosti
žádosti také přidělen
přidělen osobní
osobní automobil
automobil
TATRA57
57 ze
ze zdrojů
zdrojů vozidel, zbylých
TATRA
zbylých po
po okupantech.
okupantech.
V průběhu r. 1946 se upevnila jak technická (hangar, letadla), tak členská základna příchodem
nových zájemců o plachtění. Staněk odešel na další instruktorský kurs na Ranou, kde byl později
26
26
od V 7. průběhu
ledna 1946
dočasně
zaměstnán
a vrátil (hangar,
se aţ v průběhu
rokučlenská
s kvalifikací
plachtařského
r. 1946
se upevnila
jak technická
letadla), tak
základna
příchodem
instruktora
tř.
2
,
oprávněného
školit
a
uznávat
zkoušky
stupňů
A
–
B
–
C.
S
jeho
návratem
byl
nových
zájemců
o plachtění.
Staněk odešel
na další
kurs
kde byl
později od
7. ledna
1946
dočasně
zaměstnán
a vrátil
se instruktorský
aţ v průběhu
rokunas Ranou,
kvalifikací
plachtařského
v od
Hronově
uveden
do
provozu
Jeřáb,
(pro
kterého
musel
být
u
hangaru
po
délce
na
celé
rozpětí
7. ledna 1946
zaměstnánškolit
a vrátil
se až v průběhu
roku
s kvalifikací
instruktora
instruktora
tř. dočasně
2 , oprávněného
a uznávat
zkouškyse
stupňů
Ainstrukčních
– B – plachtařského
C. S letů
jeho (které
návratem
byl
postaven
přístavek)
a
zanedlouho
i
naviják.
Na
Jeřábu
kromě
se nějak
tř.
2,
oprávněného
školit
a
uznávat
zkoušky
stupňů
A
–
B
–
C.
S jeho
návratem
byl
v Hronově
uvev Hronově uveden
do provozu
Jeřáb,
(pro akterého
musel
být u hangaru
poi délce
na celé
rozpětí a
kombinovaly
s výcvikem
A –kterého
B „na
gumu“
na navijáku)
prováděly
navijákové
náborové
den do provozu
Jeřáb,
(pro
býtpozději
u hangaru
po kromě
délce na
celé rozpětí
postaven
postaven
přístavek)
a zanedlouho
i musel
naviják.
Na
Jeřábu se
instrukčních
letů
(které přístavek)
se nějak
vyhlídkové
letyi jako
zdroj příjmu odbočky.
a zanedlouho
segumu“
kromě ainstrukčních
letů (kteréprováděly
se nějak kombinovaly
s výcvikem
kombinovaly
s naviják.
výcvikemNaAJeřábu
– B „na
později na navijáku)
i navijákové náborové
a
A
–
B
„na
gumu“
a
později
na
navijáku)
prováděly
i
navijákové
náborové
a
vyhlídkové
lety
jako
zdroj
vyhlídkové lety jako zdroj příjmu odbočky.
příjmu odbočky.
Jeřába montují: zleva Zdeněk Šolín, Vráťa Jirman, Luboš Šimek, nad kokpitem se sklání Míra Staněk.
Tak
velký
a těţkýzleva
větroň
montují
poprvé
a proto
toLuboš
nejdeLuboš
moc
rychle.
F:Lyer
Jeřába
montují:
Zdeněk
Šolín,
Vráťa
Jirman,
Šimek,
nad kokpitem
se sklání Míra
Staněk.
Jeřába
montují:
zleva
Zdeněk
Šolín,
Vráťa
Jirman,
Šimek,
nad kokpitem
se sklání
Míra
Tak
velký
a
těţký
větroň
montují
poprvé
a
proto
to
nejde
moc
rychle.
F:Lyer
Staněk.Tak velký a těžký větroň montují poprvé a proto to nejde moc rychle. F: Lyer
Jeřáb
řadu
letových
hodin
pracovištěm
oblíbeným
osobním
kočárem.
ProPro
Míru
bylbyl
Jeřáb
nana
řadu
letových
hlavním
pracovištěm
a oblíbeným
osobním
kočárem.
ProMíru
Míru
byl
Jeřáb
na
řadu
letovýchhodin
hodin hlavním
hlavním pracovištěm
aaoblíbeným
osobním
kočárem.
Přeškolil
postupně
další
naše
F:Lyer
Přeškolil
nana
něj
postupně
plachtaře.
F: Lyer
Přeškolil
naněj
něj
postupnědalší
dalšínaše
naše plachtaře.
plachtaře.
F:Lyer
27
27
27
V průběhu r. 1946 bylo konečně dosaženo mnohostranné dohody o zřízení „Krajového plachtařského střediska Žďárky.“ Rozlet č. 24 z 12. 6. 1946 o tom v rubrice „Rozlet v našich aeroklubech“
informoval pod titulkem
Krajové plachtařské středisko na Náchodsku:
„Po šestiletém pasivním přihlížení k ohromnému vývoji letectva, začínal Český národní aeroklub
tak, kde začala bývalá MLL 7. 3. 1926. Všechna práce 13 let byla zmařena, provozní park a veškerý
materiál uloupen okupanty a další práce našich snaživých lidí zakázána. Nyní, kdy zase můžeme
v naší svobodné vlasti znovu na tomto poli pracovati, vidíme že za tuto dobu nucené nečinnosti máme
co doháněti, co jindy klidným vývojem dospělo na nynější výši. Od května loňského roku, pracovali
jsme znovu, s plnou chutí na výstavbě našeho civilního bezmotorového letectví, takže s uspokojením
můžeme říci, že máme již kladné výsledky. Musíme a chceme jíti kupředu ještě rychleji, abychom
v době pokud možno nejkratší dohonili vzniklou mezeru a stanuli zase tam, kde bylo vždy naše místo.
Právě tato okolnost nutila nás k tomu, abychom v našem kraji zřídili stálé letecké učeliště, kde by byli
v nepřetržitém výcviku vychováváni zkušenými učiteli-instruktory naši mladí nadšenci křídel, budoucí
letci naší armády. Tato myšlenka byla provedena ve skutek. Po několika informativních jednáních
bylo 12. května 1946 za účasti 10 odboček ČNA, a to: Náchoda, Hronova, Nového Města n/Met.,
Úpice, Police, Červeného Kostelce, Josefova – Jaroměře, Dobrušky, Ohnišova a Nového Hrádku
utvořeno plachtařské letecké středisko v krásném a pro tuto věc plně vyhovujícím terénu ve Žďárkách
u Náchoda. V řádných volbách „Krajového plachtařského střediska se sídlem v Náchodě“, byli zvoleni: předseda: Ing. Brtek – Náchod, Místopředsedové: Jaroslav Pfeifer – Josefov/Jaroměř, Mojmír
Seidl – Hronov, Jiří Zítko – Červený Kostelec; jednatel: Václav Řezáč – Náchod; pokladník: Karel
Aresin – Náchod; hospodář: Zdeněk Šolín – Hronov; předseda technické komise: Miroslav Jirka –
Náchod; předseda smírčí komise: Jaroslav Pfejfer – Josefov/Jaroměř; osvětový důvěrník: Miroslav
Vais, Nové Město n/M. a 12 členů ústředního výboru. Nové plachtařské ústředí bude se vždy snažiti
o zdárný vývoj našeho civilního letectví, bude jeho snahou, aby dobře vycvičilo co nejvíce mladých
nadšenců pro tento krásný sport a hlavně, aby připravilo naší armádě co nejvíce schopných pilotů.
Veřejnost v uplynulé válce jistě pochopila veliký význam letectví a jistě bude vždy naše snažení a naši
práci plně podporovati.“
O uvedení střediska Žďárky do provozu pak informoval Rozlet č. 39 z 25. 9. 46 takto:
Žďárky: Zdejší plachtařské středisko bude 15. září pod vedením instruktora Staňka uvedeno do
plachtařského provozu. Kursy se provádějí za stejných podmínek jako v jiných střediscích. Stravné
a ubytování činí týdně 280 Kč, kursovné za A-B 650 Kč, za C 65O Kč. V době, kdy ostatní střediska
budou od října uzavřena, jelikož většina instruktorů odchází do vojenské služby, bude otevření tohoto
střediska naší plachtařskou veřejností jistě s povděkem přijato. Dotazy na Krajové plachtařské středisko ve Žďárkách se sídlem v Náchodě.
Poznámka: Staněk na vojnu nemusel. Prý prodělal v ranném mládí TBC a byl od ZVS osvobozen modrou knížkou.
Významnou akcí roku 1946 pro hronovskou odbočku ČNA se stal navijákový kurs, uskutečněný v Jaroměři-Josefově. Kluzák ŠK-38 si plachtaři z Hronova do Jaroměře odvezli na transportním
vozíku zapřaženém za bicykly (30 km!). Kurs vedl Míra Staněk a o jeho výsledcích a také o celkové
situaci v aeroklubu Hronov napsal do Rozletu č. 42/1946 následující článek pod názvem
„Jak to chodí u nás v Hronově“:„Dlouho jsme o sobě nedali vědět, ale dnes vám povím, jak to
chodí u nás, v Hronově. Aeroklub jsme založili hned po revoluci a s chutí jsme se dali do práce.
Postavili jsme si hangár s dílnou, klubovnou a malým skladištěm. Pozemek nám věnoval národní
výbor a tak se scházíme kousíček za Hronovem po denní práci nejen k létání, ale i k práci. Dokon28
ce náš hangar, ve kterém je stále veselo, posloužil našim přátelům z Prahy k úplné spokojenosti za
letní byt. O práci není nouze, neboť stavíme dva ŠK-38 a jde nám to tak znamenitě, že se těšíme již
napřed na stavbu pěkného větroně. Momentálně dáváme do pořádku naviják pro krajové středisko,
není nouze,
neboť stavíme
dvaschopen
ŠK-38 aprovozu.
jde námAto
taktoznamenitě,
ţe sekteré
těšíme
jiţ napřed
na stavbu
který
bude v nejbližších
dnech
nyní
hlavní, létání,
tu máme
opravdu
kráspěkného
větroně.
dáváme
pořádku
naviják
středisko,
který
bude
né.
Pro školení
ÁčkaMomentálně
máme u hangáru
teréndo„Na
Příčnici“
a 4 kmpro
dálekrajové
po silnici
je terén pro
školení
v nejbliţších dnech schopen provozu. A nyní to hlavní, létání, které tu máme opravdu krásné. Pro
A až C. Vždyť „Žďárky“ byly objeveny hronovskými plachtaři již v r. 1935. Tehdy byl terén zkoušen
školení Áčka máme u hangáru terén „Na Příčnici“ a 4 km dále po silnici je terén pro školení A aţ C.
inž. Elsnicem, který na námi zhotovené bejbince provedl na tehdejší dobu několik krásných letů. Od té
Vţdyť „Ţďárky“ byly objeveny hronovskými plachtaři jiţ v r. 1935. Tehdy byl terén zkoušen inţ.
doby navštěvovaly terén i okolní odbočky MLL. Hodnotu tohoto terénu nám ukázali za okupace NěmElsnicem, který na námi zhotovené bejbince provedl na tehdejší dobu několik krásných letů. Od té
ci,
kteří
zde měli školu.
výsledky:
8 ½ MLL.
hod. čas,
1700mtohoto
výška,terénu
65 km nám
dálka,ukázali
to vše za
na GB
IIa.
doby
navštěvovaly
terénJejich
i okolní
odbočky
Hodnotu
okupace
Myslím,
že jsou
zhodnocením
terénu.
A naše
výsledky
tomto
Klubovní
Němci, kteří
zdedostatečným
měli školu. Jejich
výsledky:
8 ½ hod.
čas,
1700m na
výška,
65terénu?
km dálka,
to vše rekord
na GB
jest
1
hod.
17
min.
na
ŠK-38
s gondolou,
několik
letů
hodinových
na
GB
IIb
a
výška
55OKlubovní
m. Od
IIa. Myslím, ţe jsou dostatečným zhodnocením terénu. A naše výsledky na tomto terénu?
19.
srpna
si udělali
kurs
na navijáku
v Josefově.
Zde si dokončilo
a několik
rekord
jestjsme
1 hod.
17 min.týdenní
na ŠK-38
s gondolou,
několik
letů hodinových
na GB 8IIbchlapců
a výškaB55O
m. Od
si
jich
nalétalo
lety
na
C.
Na
podzim
budeme
míti
8–10
chlapců
na
C,
které
jsem
si
sám
vychoval,
což
19. srpna jsme si udělali týdenní kurs na navijáku v Josefově. Zde si dokončilo 8 chlapců B a několik
mě
těšínalétalo
nejvíce. lety
O tom
jakNa
létáme,
svědčí
to, že
jsme
udělali
600 startů
nalétali
si jich
na C.
podzim
budeme
míti
8 –od10března
chlapců
na C,takřka
které jsem
si sámavychoval,
12
hod.
Že
jsme
při
tomto
provozu
měli
také
nějaké
to
pochroumané
žebírko,
je
samozřejmé.
Nebycoţ mě těší nejvíce. O tom jak létáme, svědčí to, ţe jsme od března udělali takřka 600 startů a nalétali
lo
však
by ohrozilo
náš nějaké
provoz.toApochroumané
náš výcvikovýţebírko,
program
do budoucna?
Každý
12to
hod.
Ţe nic
jsmevážného,
při tomtocoprovozu
měli také
je samozřejmé.
Nebylo
to
rok
aspoň
10
Céčkařů
s
„mořem“
nalétaných
hodin.
Řídíme
se
zásadou,
že
lepší
je
méně
kvalitních
však nic váţného, co by ohrozilo náš provoz. A náš výcvikový program do budoucna? Kaţdý rok
plachtařů,
než spousty
nedodělaných
Béčkařů.
Pro Řídíme
letošní se
rokzásadou,
máme připravenou
partu na
aspoň 10 Céčkařů
s „mořem“
nalétaných
hodin.
ţe lepší je novou
méně kvalitních
Áčko
a pomýšlíme
na menší
letecký den.
Že našePro
práce
povede
zdárnému
konci, je
nám partu
zárukou
plachtařů,
neţ spousty
nedodělaných
Béčkařů.
letošní
rok ke
máme
připravenou
novou
na
náš
Mirka
místopředseda
Vráťa
Jirman,
dobrý
kamarádkonci,
všechjemladých
plachtaÁčkopředseda
a pomýšlíme
na Seidl
menšíaletecký
den. Ţe naše
práce
povede
ke zdárnému
nám zárukou
náš
řů.
Takových
lidí Seidl
bychom
opravdu
Tak pracujeme
u nás všech
v Hronově,
ve vší
tichosti
předseda
Mirka
a potřebovali
místopředseda
Vráťavíce.
Jirman,
dobrý kamarád
mladých
plachtařů.
lidís přesvědčením,
bychom potřebovali
více.budovati
Tak pracujeme
u nás vkřídla.“
Hronově, ve vší tichosti a
aTakových
skromnosti
že i myopravdu
pomáháme
našemu národu
skromnosti s přesvědčením, ţe i my pomáháme budovati našemu národu křídla.“
(Pozn.: Z dnešního pohledu se zdá být tehdejších 12 hodin na 600 startů úsměvné číslo, ale uvažme, že to byla drtivá
(Pozn.: Z dnešního pohledu se zdá být tehdejších 12 hodin na 600 startů úsměvné číslo, ale uvaţme, ţe to byla drtivá
většina Á-čkových letů, které se počítaly na vteřiny!)
většina Á-čkových letů, které se počítaly na vteřiny !)
Velmi
Velmivýznamné
významnébylo,
bylo,žeţepoponavijákovém
navijákovémkursu
kursubyl
bylnaviják
navijákpřivezen
přivezendo
do Hronova
Hronova aa Staněk
Staněk byl
byl
připraven
připraven uskutečnit
uskutečnit na
na Příčnici
Příčnici navijákový
navijákový kurs
kurs pro
pro další
další členy.
členy. Kluzák
Kluzák s gondolou,
s gondolou, Bejbiny
Bejbiny aaJeřáb
Jeřáb
se
se mohly
mohly dostat
dostat na
na svah
svah po
po startu
startu navijákem
navijákem na
na Příčnici
Příčnici aanavíc
navícbyl
bylk dispozici
k dispozicidalší
dalšíkluzák
kluzákŠK-38,
ŠK-38,
který
podle získaných
získanýchvýrobních
výrobníchplánků
plánkůod
odčervence
července4545postavili.
postavili.
který si členové odbočky podle
Navijákovýstart
start
kluzáku
na Příčnici
Navijákový
kluzáku
na Příčnici...
... a jeho návrat ze svaa jehoPraseti”.
návrat zeVsvahu
hu...„Na
pozadí
„Na Praseti“. V pozadí
žďárecké
svahy.
ţďárecké svahy.
F:
Lyer(2x)
(2x)
F:Lyer
K tehdejší organizaci navijákového provozu podotýkám, ţe tahání lan od navijáku na start se
neprovádělo traktorem, jako je tomu dnes, jednak proto, ţe nebyl vţdy k dispozici traktor nebo
29
29
K tehdejší organizaci navijákového provozu podotýkám, že tahání lan od navijáku na start se neprovádělo traktorem, jako je tomu dnes, jednak proto, že nebyl vždy k dispozici traktor nebo pohonné
hmoty, jednak proto, aby se zachovala tráva. Používal se zpětný navijáček s menším benzinovým
motorem (pamatuji se na amatérskou čtyřtaktní „besárnu“, zřejmě Seidlovy provenience, nebo trofejní DKW s dvoutaktním motorem ). Zpětný navijáček stál na startu a pro startovní navijákové
lano, spadlé po předchozím startu, šel plachtař s tenkým a lehkým lankem, které odvíjel ze zpětného
navijáčku. Vyhledal spadlý konec lana s kroužky a padáčkem, zaklesl na karabinku zpětného lanka
a dal znamení obsluze zpětného navijáčku a ta lano přitáhla na start. Signalizovalo se (mezi startem
a navijákem i mezi instruktorem a právě letícím žákem) bílými prapory 1 x 1 m s červeným diagonálním křížem . Byl k dispozici také polní telefon, natažený mezi startem a navijákem, který umožňoval
domluvu mezi instruktorem a navijákařem o povaze příštího startu. Jako pozorný přihlížející tehdejšímu navijákovému provozu na Příčnici mám v paměti častá přetržení lana a jeho dovedné zaplétání
Z. Šolínem nebo V. Jirmanem. Kursisté se to také museli naučit, ale dělali to jen ti nejzručnější.
Někdy v zimě 1946-47 byl do Hronova přidělen nový kluzák Z-23 „Honza“.
Vstup do roku 1947 ovlivnily již v II.pololetí 1946 informace z MD, MNO, ČNA i z tisku, že z přebytků americké armády v Evropě bude nakoupeno určité množství lehkých kurýrních letadel PIPER
L-4 „Cub“ (štěně), aby byl překlenut nedostatek vhodných letadel pro elementární výcvik motorových pilotů. Hronovská odbočka měla zprávy tak říkajíc z první ruky. Seidlův švagr Ing. Chvátal
(1900-1973), který již před okupací působil na Ministerstvu veřejných prací se vztahem k leteckým
věcem, byl od r. 1945 technickým ředitelem ČSA a tudíž v centru leteckého dění s odpovídajícími
styky a informacemi, později se stal ředitelem odboru civilního letectví MD, což mělo pro hronovský
aeroklub nemalý význam. V aeroklubech byla řada těch, kteří měli licenci předválečnou, ale ze známých důvodů propadlou, kterou bylo třeba obnovit, a současně mnoho nových adeptů. V této souvislosti se pro zajímavost věci zmíním o tom, že proti nákupu Piperů (a malých letadel vůbec) se zvedl
odpor některých kruhů, s odůvodněním, že tak bude ohrožen domácí letecký průmysl. Na stránkách
leteckého (i neleteckého) tisku se rozvinula obsáhlá polemika. Odborníci z MD (Ing. Weysser v Rozletu č. 29 r. 46) argumentovali tím, že náš letecký průmysl se zatím nepřeorientoval z válečné výroby
na levná sportovní letadla a že velká škoda (i pro průmysl) by nastala, kdyby se bezodkladně nepodchytil obrovský zájem o základní výcvik i obnovení kondice bývalých pilotů, přičemž státní zakázky
pro naše letecké továrny zůstanou nedotčeny. Uvádí se, že pro stát přijde nákup jednoho letounu
Piper „Cub“ na 27.500,- Kč. V Rozletu se pak v jednom z polemických článků uvádí informace, že
odpůrci Piperů se obrátili se žádostí o podporu i na politické strany, včetně na ve volbách zvítězivší
KSČ. K tomu autor (Jist) říká, že se nezdá, že by se komunisté postavili proti nákupu Piperů, neboť
redakce jejich stranického listu RUDÉ PRÁVO si dva tyto letounky objednala. Na přetřes se dostala
i cenová srovnání: Nabídková cena na ŠK-38 z Letecko-technické spol. s.r.o. Letňany je v r. 46 prý
48.358,-Kč při platbě v hotovosti (pro Hronov byla minulého roku písemně sdělena 35.600,-Kčs),
cena Pipera „Cub“ pro aerokluby se má pohybovat v mezích 32 až 36 tis. Kč/ks. Co si asi aeroklub
koupí ??? Nakonec bylo postupně nakoupeno cca 200 malých letadel, převážně Piperů, ale i nějaké
jiné malé letouny, např. Fairchild F-61 a možná i jiné. První „Cuby“ přistály na Ruzyni na přelomu
července a srpna 1946. Polemika tím sice neskončila, ale nezdá se, že by v důsledku tohoto nákupu
byl náš letecký průmysl vážněji poškozen, zcela jistě byla umožněna cesta k motorovému výcviku
velkému počtu zájemců v celé ČSR a tyto letounky si zakoupila i řada soukromníků (viz náš Zítko)
i neleteckých organizací. Hned v lednu 1947 tedy uplatnila odbočka ČNA Hronov na MD žádost
o přidělení jednoho Pipera. Určitá lobby prosadila přecejen 50% clo na nákup těchto letounků, takže
odběratele přišel nakonec na 50 tis. Kč.
Dne 9. 3. 1947 valná hromada aeroklubu Hronov zvolila svoje nové orgány: Předsedou opět
Mirku Seidla, místopředsedou Jana Minaříka, jednatelem Edu Valáška, zapisovatelem Toníka Lyera,
30
dnou větou – osvědčená sestava, v níţ se prvně objevil Eda Valášek, původem textilák ze Semil,
obchodník ve Velkém Poříčí, který se ukázal být dobrým organizátorem a agilním vyjednavačem
el pro rozvoj letectví.
Jednou větou
– osvědčená
sestava,
v níţ se prvně
objevilnáčelníkem
Eda Valášek,
původem
Semil,
hospodářem
Zd. Šolína,
pokladníkem
Oldu Vacka,
plachtařů
Vráťu textilák
Jirmana, ze
revizorem
pevné
víře, účtů
ţeve
Piper
přijde,
výbor
usiloval
o být
získání
motorového
– instruktora,
kterého
nyní
obchodník
Velkém
Poříčí,
kterývýboru
se ukázal
dobrým
organizátorem
a agilním
vyjednavačem
Bohouše
Chybu
a členy
– placht.
instruktora
Míru Staňkapilota
a plachtaře
Josku
Plecháče
st..
a hořel
pro rozvoj
letectví.
aţ v Chrudimi.
Byl
to
František
Koreček,
manţel
sestřenice
Šolínů
a
byl
pilotem
vycvičeným
Jednou větou – osvědčená sestava, v níţ se prvně objevil Eda Valášek, původem textilák ze Semil,
Jednou
větou
– ve
osvědčená
v níž se
se
prvně
objevil
Eda
Valášek,
Semil,
dválečné akcinyní
„1000
pilotů
republice“
. Jednání
byla
úspěšná
i díky
oněmpůvodem
příbuzenským
vztahům
obchodník
Velkém sestava,
Poříčí,
který
ukázal
být dobrým
organizátorem
a textilák
agilnímze
vyjednavačem
V
pevné
víře,
ţe
Piper
přijde,
výbor
usiloval
o
získání
motorového
pilota
–
instruktora,
kterého
nyní
obchodník
ve
Velkém
Poříčí,
který
se
ukázal
být
dobrým
organizátorem
a
agilním
vyjednavačem
reček přesídlil,
zatím
rodiny,
a hořel
pro bez
rozvoj
letectví.do Vel. Poříčí, kde mu bylo opatřeno prozatímní ubytování a
a hořel proByl
rozvoj
letectví.
našel
aţ
v
Chrudimi.
to
František
Koreček, manţel sestřenice Šolínů a byl pilotem vycvičeným
ěji i byt pro rodinu.
v předválečné akci
„1000víře,
pilotů
byla úspěšná
i díky
oněm příbuzenským
vztahům
V pevné
ţe republice“
Piper přijde,. Jednání
výbor usiloval
o získání
motorového
pilota – instruktora,
kterého
V pevné
víře,
že
Piper
přijde,
výbor
usiloval
o
získání
motorového
pilota
–
instruktora,
kterého
a Koreček přesídlil,
bez rodiny,
Vel. Poříčí,
kde
bylosestřenice
opatřeno
prozatímní
ubytování
a
našel aţzatím
v Chrudimi.
Byl todoFrantišek
Koreček,
manţel
Šolínů
a se
byl nad
pilotem
vycvičeným
Někdy
mezi
9. mu
a 18.
březnem
1947
Hronovem
našel
až
v Chrudimi.
Byl
to
František
Koreček,
manžel
sestřenice
Šolínů
a
byl
pilotem
vycvičeným
František
Koreček
v
předválečné
akci
„1000
pilotů
republice“
.
Jednání
byla
úspěšná
i
díky
oněm
příbuzenským
vztahům
později i byt pro rodinu.
objevil
Piper
„Cub“
OKbylo
XHW,
Prahy
v předválečné
akci „1000
pilotů
republice“
Jednání
byla
úspěšná
i–díky
oněmpřelétnutý
příbuzenským
vzta- a a
a Koreček přesídlil,
zatímskutečně
bez rodiny,
do .Vel.
Poříčí,
kde
mu
opatřeno
prozatímníz ubytování
hům
a
Koreček
přesídlil,
zatím
bez
rodiny,
do
Vel.
Poříčí,
kde
mu
bylo
opatřeno
prozatímní
ubytování
Hronov,
na 1947
jehoţ
palubě,
kromě
později i byt pro rodinu. přidělený
NěkdyAeroklubu
mezi 9. a 18.
březnem
se nad
Hronovem
a později
i byt pro
rodinu. přelétávacího pilota, seděl i Mirka Seidl, který si ho byl
František
Koreček
skutečně objevil Piper „Cub“ OK – XHW, přelétnutý z Prahy a
Někdy
9. a 18.
1947
se nad
Hronovem
Někdy
mezi
9. amezi
18.Hronov,
březnem
1947
se
nad Hronovem
skutečně
v Praze
„vyzvednout“.
Přistál
na
plachtařském
letišti
na
přidělený
Aeroklubu
nabřeznem
jehoţ
palubě,
kromě
František
Koreček
skutečně
objevil
Piper
„Cub“
OK
–
XHW,
přelétnutý
z
Prahy
a
Piper
„Cub“
OK –i kde
XHW,
z Prahy
a přidělený
Příčnici
aobjevil
v tamním
hangaru,
sepřelétnutý
toSeidl,
muselo
trochu
přelétávacího
pilota,
seděl
Mirka
který
si
hostěsnat,
byl
přidělený
Aeroklubu
na přelétávacího
jehoţ palubě,
kromě
Aeroklubu
Hronov,
na
jehož Hronov,
palubě,
kromě
„vyzvednout“.
Přistál
na plachtařském
letištipilona
bylv iPraze
ustájen.
přelétávacího pilota, seděl i Mirka Seidl, který si ho byl
ta, seděl i Mirka Seidl, který si ho byl v Praze „vyzvednout“.
Příčnici a vv Praze
tamním„vyzvednout“.
hangaru, kde Přistál
se to muselo
trochu stěsnat,
na a plachtařském
letišti na
Přistál na plachtařském
letišti na Příčnici
v tamním hangaru,
byl i ustájen.
Příčnici
a
v
tamním
hangaru,
kde
se
to
muselo
trochu
stěsnat,
kde se to muselo trochu stěsnat, byl i ustájen.
byl i ustájen.
dy a kde se na něj Koreček
olilKdy
uţ adnes
nevíme,
aleněj
létal přeškokde
sea kde
naa sekde
něj
Koreček
Kdy
na
Kdy
seKoreček
na něj Koreček
od počátku
na
Příčnici
zejména
už
dnes
nevíme,
ale
létal s ním
přeškolil
uţ lil
dnes
nevíme,
ale
létal
přeškolil uţ dnes nevíme,
ale od
létal
počátku
na
Příčnici
zejména
„nábos ním odapočátku
na
Příčnici
zejména
orové“
vyhlídkové
lety,
které
s ním od počátku na Příčnici zejména
a vyhlídkové
lety,
„náborové“
vyhlídkové
kterékteré
zdrojem arové“
prostředků
pro
„náborové“
a lety,
vyhlídkové
lety,byly
které
zdrojem
prostředků
pro
aeroklub
byly
zdrojem
prostředků
pro
zdrojemsvátky
prostředků pro
lub a uţ na abyly
velikonoční
už na velikonoční svátky byly po
aeroklub
a
uţ
na
velikonoční
svátky
aeroklub
a
uţ
na
velikonoční
po Hronově
inzerovány.
A dokoncesvátky
Hronově
inzerovány. A
už
byly
po
Hronově
inzerovány.
byly
po
Hronově
inzerovány.
A
nce uţ začalzačal
i výcvik
novýchpilotů, neboť A
i výcvik nových
dokonce
uţ začalnových
i výcvik nových
dokonce
začal
i výcvik
Ing.Kleprlík
Kleprlík
mámá
ve svém
zápisníku
ů,
neboť uţIng.
ve
pilotů,
neboť
Ing.
Kleprlík
má ve
pilotů, neboťletů
Ing.
Kleprlík
má
ve
prvý výcvikový
let na Piperu
zápisníku letů
prvý
výcvikový
svém
zápisníku
letů prvý výcvikový
svém zápisníku
letů
prvý výcvikový
27.
4. 1947.
Piperu
27.4.1947.
let
na
Piperu
27.4.1947.
let na Piperu 27.4.1947.
MD na základě žádosti AK
MD ţádosti
na základě
ţádosti AK
D MD
na na
základě
AKAK
s základě
předložením
příslušných
dokladů
ţádosti
s předloţením příslušných dokladů
potvrdilo
F.
Korečkovi
kvalifikaci
dloţením
příslušných
dokladů
s předloţenímpotvrdilo
příslušných
dokladů kvalifikaci
F.motorového
Korečkovi
instruktora
dilo
F.
Korečkovi
kvalifikaci
potvrdilo F. instruktora
Korečkovi motorového
kvalifikacipilotního
výcviku
v našem
aeroklubu. pilotního
uktora
motorového
pilotního
instruktora
motorového
pilotního
výcviku v našem
aeroklubu.
výcviku
v našem
aeroklubu. Piper se tam skutečně „bokem“ vešel.
ku v našem
aeroklubu.
Piper
se tam „bokem“
skutečně bokem
se skutečně
tam
skutečně
vešel.
PiperPiper
se tam
„bokem“
vešel.
vešel
F:Lyer
(3x)
F:Lyer (3x)
F:Lyer (3x)
F: Lyer (3x)
31
31
Těţký Jeřáb startoval zpočátku na pevném podvozku a i tak s ním měl naviják s motorem Opel o cca 75 k co dělat.
Těžký Jeřáb
Jeřáb
startoval
zpočátku
nana
pevném
podvozku
a iale
tak
ním
s motorem
Opelodskočil
o Opel
cca 75oakcca
co
dělat.
Později
Těţký
startoval
zpočátku
pevném
podvozku
a ten
is tak
směl
nímnaviják
měl
naviják
motorem
75
k co
dělat.
Později
byl pevný
podvozek
nahrazen
odhazovacím,
v jednom
případě
po sodhozu
poškodil
spodek
byl
pevný
podvozek
nahrazen
odhazovacím,
ale
ten
v
jednom
případě
po
odhozu
odskočil
a
poškodil
spodek
trupu.
Jeřáb
Později
byl pevný
podvozek
nahrazen
ale ten vzadní
jednom
případě
odhozu při
odskočil
poškodil
spodek
trupu. Jeřáb
při cvičných
okruzích
létalodhazovacím,
většinou bez překrytu
kabiny,
abypo
instruktor
přistánía mohl
povyklonit
při cvičných
okruzích
létalokruzích
většinou
zadní
aby
instruktor
přiaby
přistání
mohl povyklonit
lépeF:Lyer
vidět
trupu.
cvičných
létal
většinou
bez kabiny,
překrytu
zadní
kabiny,
instruktor
při přistáníhlavu
mohla povyklonit
hlavu
aJeřáb
lépe při
vidět
dopředu.
Pohled bez
podpřekrytu
větroň
umoţňovaly
celuloidové
průhledy
v křídle.
dopředu.
Pohled
pod
větroň
umožňovaly
celuloidové
průhledy
v
křídle. F:
Lyer
hlavu a lépe vidět dopředu. Pohled pod větroň umoţňovaly celuloidové průhledy v křídle.
F:Lyer
K snímkům na následující straně: Pro zpestření předvedli Staněk s Jirmanem navijákový dvouvlek na SG-38.
K snímkům na následující straně: Pro zpestření předvedli Staněk s Jirmanem navijákový dvouvlek na SG-38.
mohly
závěsustraně:
lana „za
startovat
na navijáku
i v závěsu
„těžiště“.
To umožňovalo
velice
start a i při
KBejbiny
snímkům
na kromě
následující
Prošpici“
zpestření
předvedli
Staněk
s Jirmanem
navijákový
dvouvlek
na strmý
SG-38.
relativně
slabém
protivětru
dosahovat
na
necelých
700
m
lana
výšky
přes
300
m.
Pilot
musel
pozorně
řídit
hlavně
odpoutání
Bejbiny mohly kromě závěsu lana „za špici“ startovat na navijáku i v závěsu „těţiště“. To umoţňovalo velice
strmý
při
startu,
kdy
bez
náležitého
přitlačení
se
větroň
(zejména
při
silnějším
protivětru
a
razantním
záběru
navijáku)
strmě
vzepjal
start a imohly
při relativně
slabém lana
protivětru
dosahovat
na necelých
700mi vlana
výšky„těţiště“.
přes 300m.
musel pozorně
řídit
Bejbiny
kromě závěsu
„za špici“
startovat
na navijáku
závěsu
ToPilot
umoţňovalo
velice
strmý
a hrozilo
lana,startu,
k čemuž
i bez
skutečně
docházelo.
hlavně
při
kdy
náleţitého
přitlačení
se větroň
(zejména
při silnějším
protivětru
a razantním
záběru
start
a odpoutání
i přetržení
při relativně
slabém
protivětru
dosahovat
na necelých
700m
lana výšky
přes 300m.
Pilot musel
pozorně
řídit
navijáku)
strmě vzepjal
a hrozilo
přetrţení
lana,přitlačení
k čemuţ iseskutečně
docházelo.
hlavně
odpoutání
při startu,
kdy bez
náleţitého
větroň (zejména
při silnějším protivětru a razantním záběru
Na malémstrmě
snímku
naproti
předvádípřetrţení
takový start
trup větroně
je již vzdálen od země, ale ostruha a někdy
navijáku)
vzepjal
a hrozilo
lana,A.k Bartoň,
čemuţ ikdyž
skutečně
docházelo.
i
směrovka
ještě
drhnou
v
trávě.
Na malém snímku naproti předvádí takový start A.Bartoň, kdyţ trup větroně je jiţ vzdálen od země, ale ostruha a někdy
i směrovka
ještě drhnou
v trávě.
Na
malém snímku
naproti
předvádí takový start A.Bartoň, kdyţ trup větroně je jiţ vzdálen od země, ale ostruha a někdy
bylo ještě
po vypnutí
i Lano
směrovka
drhnouchráněno
v trávě. proti rychlému pádu a zasmyčkování padáčkem, který se napěchoval do plechového
tubusu
v trupu
větroně chráněno
a při vypnutí
z něho lanem
Padáčky padáčkem,
toho tenkrátkterý
přílišse
nevydržely
a jejich
spotřeba
Lano
bylo
po vypnutí
protibyl
rychlému
pádu vytažen.
a zasmyčkování
napěchoval
do plechového
byla
značná.
F:
Lyer
(3x)
tubusubylo
v trupu
větroně achráněno
při vypnutí
bylrychlému
z něho lanem
Padáčky padáčkem,
toho tenkrátkterý
přílišsenevydrţely
a jejich
spotřeba
Lano
po vypnutí
proti
pádu vytaţen.
a zasmyčkování
napěchoval
do plechového
byla značná.
(3x) a jejich spotřeba
tubusu
v trupu větroně a při vypnutí byl z něho lanem vytaţen. Padáčky toho tenkrát přílišF:Lyer
nevydrţely
byla značná.
F:Lyer (3x)
32
32
32
33
33
Prouzovy usedlosti (pod cestou do Zálesí) dosti pochroumán, ale s posádkou bez úhony. Proč, to věděl
asi jen Franta Koreček. Piperova přestávka v létání však byla neuvěřitelně krátká (11.6.uţ zase létal!).
Bohuţel
Bohuţel
alejiž
alejiţ4.jiţ4.5.47
skončil
skončil
Piper
Piper
s Korečkem
s Korečkem
a Minaříkem
a Minaříkem
nanapalubě
palubě
nana„nose“
„nose“
v mlází
vumlází
u u
Bohužel
ale
5. 4.5.47
47 skončil
Piper
s Korečkem
a Minaříkem
na palubě
na „nose“
v mlází
ProuProuzovy
Prouzovy
usedlosti
usedlosti
(pod
(pod
cestou
cestou
do
Zálesí)
Zálesí)
dosti
dosti
pochroumán,
pochroumán,
ale
s posádkou
s posádkou
bez
úhony.
úhony.
Proč,
Proč,
to to
věděl
věděl
zovy
usedlosti
(pod
cestou
do do
Zálesí)
dosti
pochroumán,
aleale
s posádkou
bezbez
úhony.
Proč,
to věděl
asi
asijen
asi
jenjen
Franta
Franta
Koreček.
Koreček.
Piperova
Piperova
přestávka
přestávka
v
létání
v
létání
však
však
byla
byla
neuvěřitelně
neuvěřitelně
krátká
krátká
(11.6.uţ
(11.6.uţ
zase
zase
létal!).
létal!).
Franta Koreček. Piperova přestávka v létání však byla neuvěřitelně krátká (11. 6. už zase létal!).
F:Lyer (2x)
Kdyţ
pohlédneme
na fotky té nehody, nabízí se otázka, jak to
F: Lyer
(2x)
F:Lyer
F:Lyer
(2x)
(2x)
mohli
rychle opravit.
bouraček,
bez jak
zranění
Kdyžtak
pohlédneme
na fotky Těch
té nehody,
nabízí vţdy
se otázka,
posádky,
měl
později
Piper
s různými
piloty
ještězranění
několik
to
mohli
tak rychle
opravit.
Těch
bouraček,
vždy
bez
Kdyţ
Kdyţ
pohlédneme
pohlédneme
nana
fotky
fotky
té té
nehody,
nehody,
nabízí
nabízí
se
seotázka,
otázka,
jak
jak
to to a
vţdy
se
zázračně
brzy
„uzdravil“.
posádky,
měl
později
Piper
s bouraček,
různými
piloty
ještě
několik
mohli
mohlitaktakrychle
rychle
opravit.
opravit.
Těch
Těch
bouraček,
vţdy
vţdy
bezbezzranění
zranění
aposádky,
vždy se
zázračně
brzy
„uzdravil“.
posádky,
měl
mělpozději
později
Piper
Piper
s různými
s různýmipiloty
pilotyještě
ještěněkolik
několika a
Nedlouho
po klubovém
Piperu
OK-XHW
uuzázračně
nás
soukromýOK-YFJ
OK-YFJ
továrníka
J. Zítky.
vţdy
vţdy
sese
se
zázračně
brzy
brzy
„uzdravil“.
Nedlouho
po klubovém
Piperu
OK-XHW
se
nás objevil
objevil
ii„uzdravil“.
soukromý
továrníka
J. Zítky. Nedlouho
popo
klubovém
klubovém
Piperu
Piperu
OK-XHW
OK-XHW
se
se
u nás
u nás
objevil
i se
soukromý
isesoukromý
OK-YFJ
OK-YFJ
továrníka
továrníka
J. Zítky.
J.vZítky.
Výbor
aeroklubu
měl
tehdy
velmi
nabitý
proto
jeho
schůze
konaly
týdně
restauraci
Nedlouho
Výbor
aeroklubu
měl
tehdy
velmi
nabitýprogram
program
aaobjevil
proto
jeho
schůze
konaly
týdně
v restauraci
„U Mrázků“
(ta
uţ
dnes
neexistuje,
je
to
rodinná
vilka
za
sluţebnou
cizinecké
a
pohraniční
policie)
„U Mrázků“ (ta už dnes neexistuje, je to rodinná vilka za služebnou cizinecké a pohraniční policie) na
Výbor
Výbor
aeroklubu
aeroklubu
měl
měl
tehdy
tehdy
velmi
velmi
nabitý
program
program
a proto
proto
seměli
se
jeho
jeho
schůze
schůze
konaly
týdně
týdně
v restauraci
v restauraci
Příčnici
zúčastňovali
se
jich
zpravidla
inabitý
další
členové
,a kteří
zájem
akonaly
naaPříčnici
a zúčastňovali
se
jich zpravidla
i další
členové,
kteří
měli
zájem
azrovna
zrovnai ičas.
čas.
„U„U
Mrázků“
Mrázků“
(ta(ta
uţuţ
dnes
dnes
neexistuje,
neexistuje,
je je
to to
rodinná
rodinná
vilka
vilka
zaza
sluţebnou
sluţebnou
cizinecké
cizinecké
a pohraniční
a pohraniční
policie)
policie)
nana
Příčnici
Příčnici
aorganizace
zúčastňovali
a zúčastňovali
se se
jich
jich
zpravidla
zpravidla
i další
i další
členové
členové
, kteří
, kteří
měli
měli
zájem
zájem
a zrovna
a zrovna
i čas.
i čas.
Vedle
prvního
mo-
Vedle organizace prvního
torovéhovýcviku
výcviku sese nadále
nadále
motorového
Vedle
Vedle organizace
organizace prvního
prvního
rozvíjela
souběžně
i plachtarozvíjela
souběţně
i
plachtařina.
motorového
motorovéhovýcviku
výcvikuse senadále
nadále
řina.
Administrativa
se
poněAdministrativa
se i plachtařina.
rozvíjela
rozvíjelasouběţně
souběţně
iponěkud
plachtařina.
kud
opožďovala
zaseskutečnosAdministrativa
Administrativa
se
poněkud
opoţďovala
za skutečností
aponěkud
tak
tí
a
tak
MNO
svým
přípisem
opoţďovala
opoţďovala
zazaskutečností
skutečností
a tak
a tak
MNO
svým přípisem
č.j.: 53.334
č.j.:
53.334
V/z.odd.47
přiděMNO
MNO
svým
svým
přípisem
přípisem
č.j.:
č.j.:
53.334
53.334
V/z.odd.47
přiděluje
luje
odbočce
ČNAodbočce
Hronov
V/z.odd.47
V/z.odd.47
přiděluje
přiděluje
odbočce
odbočce
ČNA GB
Hronov
GB
IIb
OK-8428
IIb
OK-8428
byla
jedČNA
ČNA
Hronov
Hronov
GBGB(už
IIbIIb
OK-8428
OK-8428
(uţ byla
jednou
přidělena
MD)
a
nou
přidělena
MD)
a
Jeřába
(uţ(uţ
byla
byla
jednou
jednou
přidělena
přidělena
MD)
MD)
a a
Jeřába
OK-9000.
Byla
také
OK-9000.
Byla
také
uzavřena
Jeřába
Jeřába OK-9000.
OK-9000. Byla
Byla také
také
uzavřena
písemná
dohoda
s sp.p.s p.
písemná
dohoda
s dohoda
p.dohoda
Jindrou
uzavřena
uzavřena
písemná
písemná
oJindrou
užívání
jeho
pozemků
aeroJindrou
o uţívání
jeho
pozemků
Jindrou
o ouţívání
uţívání
jeho
jeho
pozemků
pozemků
klubem
k provozování
letišaeroklubem
k provozování
letiště
aeroklubem
aeroklubem
k provozování
k provozování
letiště
letiště
tě
(navijákového,
na
kterém
(navijákového,
(navijákového,
nakterém
kterém
zatím
zatím
(navijákového,
na na
kterém
zatím
zatím
i Piper)
na Příčnici.
létal
i Piper)
i létal
Piper)
na
na
Příčnici.
Příčnici.
létal létal
i Piper)
na Příčnici.
Hangár
Hangár
s novým
s novým
přístavkem
přístavkem
propro
Jeřába
Jeřába
a navijákové
a navijákové
stanoviště
stanoviště
na Příčnici.
na Příčnici.
Základna
Základna
Hangár s novým přístavkem pro Jeřába a navijákové stanoviště na Příčnici. Základna
bylabyla
situována
situována
mezi
mezi
starou
starou
(vlevo)
(vlevo)
a novou
a Jeřába
novou
silnici
silnici
do
Ţďárek.
Ţďárek.startoviště na
F:Lyer
F:Lyer
Hangár
s novým
přístavkem
pro
a do
navijákové
Příčnici.
byla situována mezi starou (vlevo) a novou silnici do Ţďárek.
F:Lyer
Základna byla situována mezi starou (vlevo) a novou silnici do Žďárek. F: Lyer
3434
34
34
Dne 23. 4. 47 bylo toto letiště jako plachtařské komisí MD posouzeno a schváleno. Předseda Seidl
navrhl, a výbor schválil, úhradu motorového kursu pro Míru Staňka za jeho dosavadní úspěšnou
instruktorskou činnost. Vzhledem k nárůstu plachtařského výcviku byl také schválen na účet aeroklubu instruktorský plachtařský kurs pro Vráťu Jirmana a současně byl schválen i výcvik navijákařů pro
Bohouše Chybu a Ládu Bůnu.
Pro ilustraci uvádím, jaké tehdy bylo výborem schváleno kursovné (cena výcviku): Pro členy
AK Hronov: „A“- 400,-Kč, „B“ – 400,-Kč, „C“ – 800,- Kč, pro cizí: 25,- Kč za start + jednorázový
doplatek 300,-Kč po skončení „C“.
Dne 29. 4. 1947 byl ustaven vedle stávajícího plachtařského i nový motorářský odbor aeroklubu
Hronov. Záhy bylo všem jasné, že pro motorové létání, zejména pro výcvik, nebude plachtařské
letiště na Příčnici stačit. Pod vlivem osvětového článku Ing. Stejskala v Rozletu č. 11 z 3. 10. 1945
„Letiště v každém kraji“ a informací z MD, začali budoucí motoráři pošilhávat po poříčských lukách
a polích.
Za Lokvencovým dolíkem se nacházel relativně rovinný terén s dobrými přístupy a možností
vytyčit dostatečně dlouhé vzletové a přistávací dráhy. To byla smělá vize, ale naši se jí už nevzdali
a postupně pracovali pro to, aby se stala skutečností.
První motorový kurs byl vyjednán a proběhl na letišti v Jaroměři-Josefově ( á 3.000,-Kčs na frekventanta). Byly vytvořeny dvě skupiny, zčásti rozcvičené už doma: 1.: Mirka Seidl, Míra Staněk, Eda
Valášek, Ruda Kleprlík, Bohouš Chyba a Láda Bůna a 2.: Jirka Berger, Tonda Bartoň, Tonda Lyer,
Celda Šimek, Josef Škoda a Áda Vondráček.
Dne 6. 5. 1947 byl na výboru AK poprvé projednáván záměr výstavby hangaru na vyhlídnutém
prostoru na parcelách v katastru V. Poříčí, kde Seidl a Valášek již vedli předběžná jednání a Seidl
cestou Ing. Chvátala projednával na MD také možnosti získání projektu a případné subvence na stavbu. Byla skutečně získána dokumentace na typový hangar „B“ a naši se rozhodli v této dokumentaci
navržené svislé nosné prvky (sloupy), skládané ze dřeva, nahradit železobetonovými a projektované
prkenné opláštění zaměnit oboustranně omítnutým heraklitem (což se ukázalo z dnešního hlediska
jako prozíravé rozhodnutí). Byla ustavena komise pro stavbu hangaru ve složení: Seidl, Minařík,
Z. Šolín a C. Šimek. První oficiální jednání o pozemcích pro letiště bylo vedeno na MNV Velké Poříčí
27. 5. 1947 našimi zástupci M. Seidlem, J. Minaříkem, E. Valáškem a JUDr Seidlem. Byli poháněni
nutností mít pro eventuální dotaci z MD smluvní vztah k pozemkům (vlastnictví či pronájem se souhlasem k výstavbě) a schválený rozpočet na stavbu. O stavbu letiště se (na popud Seidla) začala zajímat i dopravní komise MNV Hronov (Nemasta, Suchý, Hubka, Marek, Nývlt a Kopecký), která se
dostavila do výborové schůze AK 3. 6. 1947. Tam se podrobněji seznámila s perspektivními záměry,
které byly předestřeny velkoryse a slibovaly možnost leteckého spojení Hronova a regionu když ne
přímo se světem, tak tedy s čs. městy, kde jsou letiště. Komise slíbila všestrannou pomoc. Zatím bylo
rozhodnuto „na novém motorovém letišti“, tj. na prvních asi 2 dohodnutých hektarech, postavit kolnu
na nezbytné nářadí a inventář a vztyčit dva stožáry, jeden pro větrný rukáv a druhý pro státní vlajku.
Již 8. 7. 1947 je objednán cement na stavbu hangaru, když předtím musely být zajištěny příslušné
„spotřební listy“ v tehdejším přídělovém systému, ale s tím si stavební komise AK poradila. Rozpočtové náklady na stavbu činily 894.906,-Kč.
Někdy v této době aeroklub získal obojživelný německý trofejní KDF, tzv. „ponorku“ (se sklápěcím
lodním šroubem), jako náhradu za konfiskát – TATRU 57, kterou AK získal již na přelomu let 45/46,
ale protože se našel její původní majitel, kterému ji Němci zabavili, musel mu ji vrátit.
35
Plachtařský
instruktor
Staněk
mezitím
absolvoval
další
kurs
zvýšené
instruktorské
kvalifikace
Plachtařský
Plachtařskýinstruktor
instruktorStaněk
Staněkmezitím
mezitímabsolvoval
absolvovaldalší
dalšíkurs
kurszvýšené
zvýšenéinstruktorské
instruktorskékvalifikace
kvalifikace
vv Hodkovicích
Hodkovicích
a
pro
velký
zájem
o
plachtařský
výcvik
ho
výbor
váţně
zamýšlí
jako
plachtařského
v Hodkovicích aa pro
pro velký
velký zájem
zájem o plachtařský výcvik ho výbor
výbor vážně
váţně zamýšlí
zamýšlí jako
jakoplachtařského
plachtařského
instruktora
Korečka
pro
motorový
výcvik).
Do
dalšího
kursu
instruktora
zaměstnat
instruktora zaměstnat
zaměstnat (obdobně
(obdobně jako
jako zaměstnává
zaměstnává Korečka
Korečkapro
promotorový
motorovývýcvik).
výcvik).Do
Dodalšího
dalšíhokursu
kursu
„A+B“
za
650,Kč
je
přijato
13
nových
ţáků
(cena
byla
sníţena
z
800,-Kč).
Dalších
15
se
hlásí
„A+B“
„A+B“ za
za 650,650,- Kč
Kč je
je přijato 13 nových žáků
ţáků (cena byla
byla snížena
sníţena z 800,-Kč).
z 800,-Kč). Dalších
Dalších 15
15 se
se hlásí!
hlásí !!
Zavádí
měsíčně
pro
plachtaře
motoráře
vědomí
velikých
Zavádí
se
pracovní
povinnost
20
hod.
Zavádíse
sepracovní
pracovnípovinnost
povinnost20
20hod.
hod.měsíčně
měsíčněpro
proplachtaře
plachtařeiiimotoráře!
motoráře !Aeroklub,
! Aeroklub,
Aeroklub,u uuvědomí
vědomívelikých
velikých
pracovních
zásluh
Vráti
Jirmana
a
Zdeňka
Šolína,
dává
oběma
moţnost
absolvovat
motorový
kurs
na
pracovních
pracovních zásluh
zásluh Vráti
VrátiJirmana
JirmanaaaZdeňka
ZdeňkaŠolína,
Šolína,dává
dáváoběma
oběmamožnost
moţnostabsolvovat
absolvovatmotorový
motorovýkurs
kursnana
náklady
aeroklubu.
Později
toho
vyuţije
jen
Vráťa.
Opakuje
se
polemika
pokladníka
Vacka
náklady
využije
jen Vráťa.
Opakuje
se polemika
pokladníka
Vacka s instruknáklady aeroklubu.
aeroklubu.Později
Pozdějitoho
toho
vyuţije
jen Vráťa.
Opakuje
se polemika
pokladníka
Vacka ss
instruktorem
Staňkem
oo správnosti
aa důslednosti
letů
aa výběru
za
ně
torem
Staňkem
o správnosti
a důslednosti
evidence evidence
letů
plachtařů
výběru úhrad
za něúhrad
v kursech.
instruktorem
Staňkem
správnosti
důslednosti
evidence
letů aplachtařů
plachtařů
výběru
úhrad
za ně
vMotoráři
kursech.
Motoráři
jsou
totiţ
v
černých
číslech,
plachtaři
bohuţel
v
červených.
Byla
slíbena
náprava.
totiž v černých
plachtaři
v červených.
Byla slíbena
náprava.
v kursech.jsou
Motoráři
jsou totiţ číslech,
v černých
číslech,bohužel
plachtaři
bohuţel v červených.
Byla
slíbena náprava.
VVsrpnu
výbor
podal
MD
řádně
doloţenou
ţádost
oo subvenci
při
hangaru
bylo
srpnuvýbor
výborpodal
podal
na
MD
řádně
doloţenou
ţádost
subvenci
při výstavbě
výstavbě
hangaru
bylo
V srpnu
nana
MD
řádně
doloženou
žádost
o subvenci
při výstavbě
hangaru
a byloaarozrozhodnuto
o
jeho
definitivním
umístění.
Bylo
zahájeno
jednání
s
vlastníkem
zájmových
pozemků
pro
rozhodnuto
o jeho
definitivním
umístění.
Bylo
zahájeno
jednání
s vlastníkem
zájmových
pozemkůpro
pro
hodnuto
o jeho
definitivním
umístění.
Bylo
zahájeno
jednání
s vlastníkem
zájmových
pozemků
letiště
Térou
jejich
výměně
ssobcí,
která
se
stavěla
kladně
ss ohledem
na
letiště p.
Térouooojejich
jejich
výměně
obcí,
která
se kk záměru
záměru
stavěla
kladně
ohledem
na ucelenost
ucelenost
letiště
p.p.Térou
výměně
s obcí,
která
se k záměru
stavěla
kladně
s ohledem
na ucelenost
proprovozních
ploch
letiště.
provozních
ploch
letiště.
vozních ploch letiště.
Za
úspěšný
první
A–B
kurs vvr.r. 47
pro
Staňka
aa Bůnu
schváleny
premie
po
500,Za
úspěšný
první
A–B
47 byly
byly
pro instruktory
instruktory
Staňka
Bůnu
schváleny
premie
po Kč,
500, Zaza
úspěšný
první
A–B
kurskurs
v r.
47
byly
pro instruktory
Staňka
a dalším
Bůnu
schváleny
premie
po 500,Kč,
druhý
kurs
jiţ
nikoli
pro
poškození
kluzáků.
Bůna
byl
plachtařským
instruktorem
na
Kč,druhý
za druhý
kurs
jiţ nikoli
pro poškození
kluzáků.
Bůna
byl dalším
plachtařským
instruktorem
na
za
kurs
již
nikoli
pro
poškození
kluzáků.
Bůna Sbyl
dalším
plachtařským
instruktorem
na vPříčPříčnici,
ač
sám
Poličák
a
člen
tamní
odbočky
ČNA.
letištěm
tam
ale
měli
problémy
(leţelo
údolí
Příčnici,
ač sám
Poličák
a tamní
člen tamní
odbočky
ČNA.
S letištěm
tam
aleproblémy
měli problémy
(leţelo
v pod
údolí
nici,
ač sám
Poličák
a člen
odbočky
ČNA.
S letištěm
tam
ale
měli
(leželo
v údolí
pod
cihelnou
směrem
na
Bělý,
které
je
dnes
„zadrátováno“
vysokým
napětím)
a
tak
létali
u
nás.
V r.
r.
pod cihelnou směrem na Bělý, které je dnes „zadrátováno“ vysokým napětím) a tak létali u nás. V
cihelnou
směrem
na Bělý,
kterédalší
je dnes
„zadrátováno“
vysokým
napětím)
a tak létali u nás. V r. 47
47
přibyl
po
absolvování
kursu
plachtařský
instruktor
–
Bohumil
Chyba.
47 přibyl po absolvování kursu další plachtařský instruktor – Bohumil Chyba.
přibyl po absolvování kursu další plachtařský instruktor – Bohumil Chyba.
Na
Na prvních
prvních uvolněných
uvolněných pozemcích
pozemcích ve
ve V.
V. Poříčí
Poříčí byla
byla koncem
koncem června
června vymezena
vymezena vzletová
vzletová aa
přistávací
Na prvních
uvolněných
pozemcích
ve
V.
Poříčí
byla
koncem
června
vymezena
vzletová
a
přistávací
přistávací
plocha
ve
směru
V
–
Z
o
rozměrech
snad
asi
50x450
m,
s
dalším
rozšířením
a
prodlouţením
plocha ve směru V – Z o rozměrech snad asi 50x450 m, s dalším
plocha
ve počkat
směru
–po
Z o
rozměrech
asiminiploše
50x450 m,se
rozšířením
se muselo
se
Ale
na
začalo
pořádat vyhlídkové
semuselo
muselo
počkatVaţ
aţ
poţních.
ţních.
Aleiisnad
natéto
této
miniploše
ses dalším
začalo létat
létat ii školit
školita aprodloužením
lety.
počkat
až
po
žních.
Ale
i
na
této
miniploše
se
začalo
létat
i
školit
a
pořádat
vyhlídkové
lety.
Piper
denPiper
denně
ráno
přelétával
z
plachtařského
letiště
na
Příčnici
(kde
hangaroval)
na
vznikající
letiště
,
Piper denně ráno přelétával z plachtařského letiště na Příčnici (kde hangaroval)
ně
ráno
přelétával
z plachtařského
letiště
na
Příčnici
(kde
hangaroval)
na
vznikající
letiště,
kde
celý
kde
kdecelý
celýden
denlétal
létalaavečer
večerse
se „k
„knoclehu“
noclehu“ vracel
vracel zpět.
zpět. To
To byla
byla příleţitost
příleţitost pro nás – školáky, abychom
den
létal
a
večer
se
„k noclehu“
vracel
zpět.
To
byla
příležitost
pro
nástam
– školáky,
abychom
omrzovaliNa
omrzovali
o
to
krátké
svezení
a
někdy
se
Koreček
i
smiloval,
pokud
nebyl někdo
potřebnější.
omrzovali o to krátké svezení a někdy se Koreček i smiloval, pokud
tam
o
to
krátké
svezení
a
někdy
se
Koreček
i
smiloval,
pokud
tam
nebyl
někdo
potřebnější.
Na
novém
novém
novémletišti
letištibylo
bylo nutno
nutno rovnat
rovnat různé
různé terénní
terénní nerovnosti
nerovnosti (meze
(meze aa hlavně
hlavně vyjeţděný úvoz), coţ
byla
letišti
byloruční
nutno
rovnatVV
různé
terénní
nerovnosti (meze
hlavně
vyježděný
úvoz),
cožabyla
dosthrábě,
drsdost
kolně
na
letišti
byly
krumpáče,
lopaty
ţelezné
dostdrsná
drsná
ručnípráce.
práce.
kolně
na „motorovém“
„motorovém“
letišti aproto
proto
byly
krumpáče,
ná
V kolně
na „motorovém“
proto bylyolej.
krumpáče,
lopaty
a železné
pára sudů
pár
sudů
aaručním
čerpadlem
aa vv kanystrech
Nade
hrdě
vlály čs.hrábě,
vlajka
větrný
párruční
sudůspráce.
sbenzinem
benzinem
ručním
čerpadlemletišti
kanystrech
olej.
Nade vším
vším
s benzinem
a ručním čerpadlem a v kanystrech olej. Nade vším hrdě vlály čs. vlajka a větrný rukáv.
rukáv.
rukáv.
F:Lyer (2x)
F: Lyer (2x)
VVpátek
16.16.
srpna 1947
byla
zahájena
stavba
východní
poloviny
nového
hangaru
vytyčením
staVpátek
pátek
16.
srpna
1947
byla
zahájena
stavba
východní
poloviny
srpna
1947
byla
zahájena
stavba
východní
poloviny
nového
hangaru
vytyčením
veniště
a
zahájením
výkopů
základových
patek
za
přítomnosti
stavitele
Formana
a
byla
vykopána
staveništěaazahájením
zahájením výkopů
výkopů základových
základových patek
patek za
za přítomnosti
přítomnosti stavitele
stavitele Formana a byla vykopána
staveniště
studně.
Pro
instruktora
Frantu
Korečka
byl
zakoupen
motocykl
DKW
studně.
Pro
instruktora
Frantu
Korečka
byl
zakoupen
motocykl
DKW
350,aby
abymohl
mohlčastěji
častějizajíždět
zajíţdět
studně. Pro instruktora Frantu Korečka byl zakoupen motocykl DKW350,
350,
do
Chrudimi
za
rodinou,
pro
niž
dosud
nebyl
připraven
vyhlédnutý
byt. doChrudimi
Chrudimiza rodinou, pro niţ
niţdosud nebyl připraven
připraven vyhlédnutý
vyhlédnutý byt.
byt.
do
36
36
Někdy v těchto letních měsících se nad Hronovem objevilo nezvykle rychlé dolnokřídlé letadlo se
zataţeným podvozkem a po několika okruzích nad městem zamířilo na přistání na letiště v Poříčí. To
choceňský tovární pilot Alfons Koblíţek přilétl se Sokolem M-1-C OK-BHP, kterého zakoupil
Někdy
těchto letních
měsících
se nad Hronovem
nezvykle
dolnokřídlé
letadlo
se
majitelv machovské
textilky
A. König.
Mohli jsmeobjevilo
na tomto
skvosturychlé
oči nechat.
Nevím,
zda hangaroval
zataţeným
podvozkem
a
po
několika
okruzích
nad
městem
zamířilo
na
přistání
na
letiště
v
Poříčí.
To
zaplachtován
v blízkosti
rozestavěného
hangaru,
či objevilo
jinde, alenezvykle
Korečekrychlé
byl na
něj záhy přeškolen
Někdy
v těchto
letních
měsících
se nad
Hronovem
dolnokřídlé
letadlo se a čile
choceňský
tovární
pilot
Alfons
Koblíţek
přilétl
se Sokolem
M-1-C OK-BHP,
kterého zakoupil
létal.
podvozkem
a po
několika
okruzích
městem
zamířilo
na přistání
na letiště
v Poříčí. To
majitelzataženým
machovské
textilky A.
König.
Mohli
jsme nanad
tomto
skvostu
oči nechat.
Nevím,
zda hangaroval
choceňský
tovární
pilot
Alfons
Koblížek
přilétl
se
Sokolem
M-1-C
OK-BHP,
kterého
zakoupil
majitel
zaplachtován v blízkosti rozestavěného hangaru, či jinde, ale Koreček bylSlibně
na něj zahájená
záhy přeškolen
a čile
jednání
s p. Térou
létal. machovské textilky A. König. Mohli jsme na tomto skvostu oči nechat. Nevím, zda hangaroval zaplacho výměně jeho pozemků dostala ránu,
tován v blízkosti rozestavěného hangaru, či jinde, ale Koreček byl na něj záhy přeškolen a čile létal.
kdyţzahájená
13.8.1947
kursista
Danielis (ze
Slibně
jednání
s p. Térou
Slibně Solnice)
zahájená jednání
s p.
Térou
o vý-„trefil“
při samostatném
letu
o výměně jeho pozemků
dostala ránu,
měně jeho
pozemků
dostala sedláka
ránu, když
senohrab
zmíněného
a Pipera i
kdyţ 13.8.1947
kursista Danielis
(ze
13. 8. 1947
kursista
Danielis
(ze
Solnice)
pohrabáč
těţce
poškodil.
Víc
nám bylo
Solnice) při samostatném letu „trefil“
při samostatném
letu
„trefil“
senohrab
lítozmíněného
ovšem Pipera.
ve
senohrab
sedlákaNastala
a Piperapauza
i
zmíněného
sedláka
a
Pipera
i
pohrabáč
výcviku.
Osud Pipera
pohrabáč
těţce poškodil.
Víc námnelibě
bylo tehdy
těžce poškodil.
Víc
námChvátal,
bylo líto ovšem
nesl
i
Ing.
který
líto ovšem Pipera. Nastala pauza ve svoje
Pipera. Nastala pauza ve výcviku. Osud
výhrady
příčinám
havarie
výcviku.
Osud kPipera
nelibě
tehdy vzkázal
Pipera nelibě tehdy nesl i Ing. Chvátal,
po Staňkovi
při jeho
nesl iaeroklubu
Ing. Chvátal,
který svoje
který svoje výhrady k příčinám havarie
návštěvě
na MD
v jiné vzkázal
věci. Nicméně
výhrady
k příčinám
havarie
vzkázal aeroklubu po Staňkovi při jeho
aeroklubu
po
při jeho rychle
stroj
byl Staňkovi
opět neuvěřitelně
návštěvě
na MD v jiné věci. Nicméně
F:Lyer
návštěvě
na
MD
v
jiné
věci.
Nicméně
opraven
a brzy pokračoval
ve výcviku.
stroj byl
opět neuvěřitelněrychle
opraven
stroj
byl
opět
neuvěřitelně
rychle
a
brzy
pokračoval
ve
výcviku.
F: Lyer
Po ţních skýtala poříčská pole okolo „novéhoF:Lyer
letiště“
moţnost
postavit
tam naviják
na mnohem
opraven
a brzy
pokračoval
ve výcviku.
Po
žních
skýtala
poříčská
pole
okolo
„nového
letiště“
možnost
postavit
tam
naviják
na
mnohem
delší vzdálenost neţ na Příčnici a tím dosáhnout větší výšky. Toho nemohlo být nevyuţito a tak byl
delší
než na(Horch).
Příčnici
a Dne
tím„nového
dosáhnout
větší
Toho
nemohlo
nevyužito
a plachtařským
tak byl
Po
ţníchvzdálenost
skýtala
poříčská
pole okolo
letiště“
moţnost
postavit
tambýt
naviják
na mnohem
opatřen
další naviják
18.8.1947
se výšky.
instruktoru
Staňkovi
s cestujícím
opatřen
další
naviják
(Horch).
Dne
18.
8.
1947
se
instruktoru
Staňkovi
s cestujícím
plachtařským
delšíţákem
vzdálenost
neţ na Příčnici
a tím
větší
výšky.
Toho nemohlo
a tak na
bylstoupání
Prachatickým
podařilo
po dosáhnout
navijákovém
startu
z nového
letiště vebýt
V. nevyuţito
Poříčí navázat
žákem
Prachatickým
podařilo
po
navijákovém
startu
z nového
letiště
ve
V. Poříčí
navázat
na
stoupání
opatřen
další
naviják
(Horch).
Dne
18.8.1947
se
instruktoru
Staňkovi
s
cestujícím
plachtařským
v termice. Kdyţ vytočil slušnou výšku a ohodnotil počasí, rozhodl se pro přelet, který skončil aţ po 86
v Prachatickým
termice. Když podařilo
vytočil slušnou
výšku a ohodnotil
počasí, letiště
přelet,
který skončil
až po
ţákem
z nového
veseV.
Poříčí
navázat
na článek
stoupání
km
u Poličky. Staněk
o po
tomnavijákovém
později
– vstartu
Rozletu
č. 2 zrozhodl
16.1.48
–pro
napsal
zajímavý
v rubrice
86 kmKdyţ
u Poličky.
o tom později
– v Rozletu
č. 2rozhodl
z 16. 1. se
48pro
– napsal
zajímavý
článekaţv rubrice
v termice.
vytočilStaněk
slušnou
a ohodnotil
počasí,
přelet,
který
skončil
po aeroklubu.
86
„Rozlet
plachtařům“,
který výšku
dává nahlédnout
do tehdejšího
plachtění
a jeho
rámce
v našem
plachtařům“,
který
dává nahlédnout
doč.tehdejšího
plachtění
a jeho
rámce v našem
km Článek
u „Rozlet
Poličky.
Staněk
o tom
později
– vpřes
Rozletu
2 hory“.
z 16.1.48
– napsal
zajímavý
článek aeroklubu.
v rubrice
vyšel
pod titulem
„Jeřábem
Orlické
Článek
vyšel podkterý
titulem
„Jeřábem
přesdo
Orlické
hory“.
„Rozlet
plachtařům“,
dává
nahlédnout
tehdejšího
plachtění a jeho rámce v našem aeroklubu.
Článek Bylo
vyšel to
pod
titulem
Orlické
18.
srpna.„Jeřábem
Den jakopřes
kaţdý
jiný.hory“.
Slunce svítilo od rána na rozprahlou zem a my jsme se
Bylo to 18. srpna. Den jako každý jiný. Slunce svítilo od rána na rozprahlou zem a my jsme se potili
potili i v trenkách. Létal jsem se ţáky na dvojím řízení. Uţ ráno jsem si vloţil do Jeřábu mapu Čech
i v trenkách.
LétalDen
jsemjako
se žáky
na dvojím
řízení.svítilo
Už ráno
vložil
do Jeřábuzem
mapu
Čech
s oznaBylo
to 18. srpna.
kaţdý
jiný. Slunce
odjsem
ránasi na
rozprahlou
a my
jsme
se
s
označenými
kursy.
Po
deváté
hodině
se
objevily
první
kumuly,
jejichţ
výskyt
je
u
nás
tak
bohatý.
kursy. Létal
Po deváté
kumuly,
jejichž
je udo
násJeřábu
tak bohatý.
potili čenými
i v trenkách.
jsem hodině
se ţákysenaobjevily
dvojímprvní
řízení.
Uţ ráno
jsemvýskyt
si vloţil
mapuNěkteré
Čech
Některé
kumulů
mohutné
věţe
do
značných
výšek,jecoţ
nasvědčovalo
velkému
vrcholkyvrcholky
kumulůPo
prorážely
jako
mohutné
věže
doprvní
značných
výšek,
což nasvědčovalo
velkému
stoupání
s označenými
kursy.
devátéproráţely
hodině
sejako
objevily
kumuly,
jejichţ
výskyt
u nás
tak bohatý.
stoupání
pod
těmito
mraky.
Tam
to
táhlo
mé
srdce.
podvrcholky
těmito mraky.
Tam
to táhlo jako
mé srdce.
Některé
kumulů
proráţely
mohutné věţe do značných
výšek, coţ nasvědčovalo velkému
F:Lyer
stoupání pod těmito mraky. Tam to táhlo mé srdce.
Po Po
obědě
jsemjsem
dal žákům
příkaz,příkaz,
že
obědě
dal ţákům
ţe
F:Lyer
nikdo
nesmí
do
Jeřába
v trenkách.
nikdo jsem
nesmídal
do ţákům
Jeřábapříkaz,
v trenkách.
Ale
Po obědě
ţe
Ale
Jirka
Prachatický
sedí
v Jeřásedí v Jeřábu
nikdo Jirka
nesmí Prachatický
do Jeřába v trenkách.
Ale pěkně
bu
pěkně
uveleben
v trenkách.
A
taktak pro
uveleben
v
trenkách.
A
tak
to
jiţ
Jirka Prachatický sedí v Jeřábu pěkně
to
již
tak pro
tentokrát
tentokrát
nechávám,
nezdrţoval
uveleben
v trenkách.
A
tak to abych
jiţnechávám,
tak pro
abych
nezdržoval
provoz
a
startujeprovoz
a startujeme.
se rozdrnčí
tentokrát
nechávám,
abych Jeřáb
nezdrţoval
Jeřáb
po zemi,a tiše
poa startujeme.
zemi, se
tišerozdrnčí
se odlepuje
provozme.
Jeřáb
se
rozdrnčíodhazuji
se
odlepuje aPo
odhazuji
podvozek.
Po Jirka
podvozek.
vypnutí
provádí
po zemi,
tiše se odlepuje
a odhazuji
vypnutí provádí Jirka normální kolo
podvozek.
Po vypnutí
provádí seJirka
normální
kolo a snaţíme
do něčeho
a snažíme se do něčeho dostat. To se
normální
kolo To
a snaţíme
do něčeho
dostat.
se nám sepodařilo
asi ve sto
nám podařilo asi ve sto metrech na
dostat.metrech
To se nám
podařilo
asi ve
na okraji
letiště
a sto
jiţ se náš
okraji letiště a již se náš Jeřáb spometrech
na
okraji
letiště
a
jiţ
se
náš
Jeřáb vrní
spokojeně
vrní při
kojeně
při stoupání
4 m.stoupání
za vte- 4 m.
Jeřáb za
spokojeně
vrní při stoupání 4 m.
vteřinu.
řinu.
za vteřinu.
F: Lyer
37
37
37
Tu jsem se rozhodl k přeletu. Naposledy křičíme našim dole „hurá“ samou radostí i na pozdrav
a v sedmi minutách jsme ve 2000 m. Mírný vánek severního směru nás snáší k Orlickým horám. Hronov
i s letištěm nám připadá zcela malý, rovněž tak Náchod a Chudoba.
Kurs 18 stupňů, to nám vyjde na Choceň–Vysoké Mýto a dále se uvidí podle podmínek. Jirka obrací
nos našeho Jeřába na daný kurs a rychlostí 90 km letíme za dobrodružstvím. Hronov se nám již ztratil
v mlžném oparu a před námi prostor, dálky, neznámo. Kam až? Stačí do Chocně. To je 52 km. Pod
námi divoká krása Orlických hor a z dálky nám blýskají na pozdrav rybníky u Opočna. Jirka se na
mne chvílemi ohlíží s očima rozzářenýma radostí nad poznáním něčeho, co přeměňuje nejen názory,
ale i charaktery lidí. A to je právě ta krása a morální síla plachtění. Proto dávám plachtění přednost
přede vším. Z tohoto prostředí se umí zrodit pravé kamarádství i nový mladý odhodlaný člověk.
Náhle Jeřáb poskočil. Sleduji variometr, na kterém ručička oživla a zastavila se až na dorazu. Stoupání víc než 7 metrů za vteřinu. To již pokládám Jeřába do levé spirály a krásný kumul nás doslova
saje k sobě vzhůru. Než se nadějeme, jsme v cárech. Kurs 18 a Jirka si opět bere řízení. Výškoměr
ukazuje 2200 m nad vypnutím. Jirkovi vyskočila zimou husí kůže až na krku. Snažím se orientovat,
ale mapa je příliš hrubá. Odhaduji, že jsme nad Rychnovem. Vzestupné proudy prolétáváme bez
povšimnutí. Letíme stále podle kursu a když výškoměr ukazuje 1000 m, snažíme se opět něco najít.
To se nám podařilo nad velikým lesem, kde nejprve metrové stouání se zvolna změnilo na 3 m až do
mraku. Máme opět 2000 a znovu kurs 18. To jsme již nevěděli, kde jsme, neboť krajina pod námi
byla neznámá. Kde je Choceň? Po chvíli letu jsem radostí vykřikl, neboť se pod námi objevilo letiště
Vysoké Mýto. Tedy Choceň jsme již museli přeletět.
Jaká radost! Prvý přelet z Hronova.
Kolik je hodin? Jirka hlásí, že půl páté. To je moc! Termika za chvíli přestane a před námi ohromný
komplex lesů Českomoravské vysočiny. Rozhoduji se přistát a nedám ani na Jirkovy prosby, abychom
pokračovali. Po levé straně je jakési město, které odhaduji na Litomyšl. Tam jsou přátelé mé paní
domácí, u kterých najdeme útulek pro nás i pro našeho Jeřába. Byla to však Polička, kde jsme si v pět
hodin sedli. Ale i tam jsme našli neznámé přátele, kteří o nás ochotně pečovali. Noc jsme přespali na
stanici SNB. A ráno, když pro nás naši přijeli s“ ponorkou“, byli jsme všichni spokojeni.
Když jsme si určili za rok 1947 nalétat 50 hodin, stržili jsme od přátel z okolí úsměšky. Avšak my jsme
v Hronově vykonali více. Za devět měsíců nalétali plachtaři 170 hodin proti loňským 35 hodinám za
rok. Nejlepší výkony na čas 3.15, 3 hod. v termice, výška 2900 m a vzdálenost 86 km. Nejen že máme
svoje plachtařské letiště s hangarem. Od března rostlo ještě motorové letiště s krásným prostorným
hangarem, ve kterém se krčí dva Pipery a Sokol, ke kterým přibude Zlín 281 a Praga Baby. Motoráři
nalétali od května přes 400 hodin a vycvičili 16 pilotů. Můžeme být více než spokojeni, neboť naše
práce rostla z obětavosti těch, kteří v letectví vidí více než jen sport nebo svoji zálibu. Proto má u
nás letectví zdravý základ. Přijďte se k nám do Hronova podívat. Ukážeme Vám, jak umíme pracovat
„U nás“.
STK
Dne 19. 8. 1947 navštívili náš aeroklub zástupci AK z Nového Města (Kracík a Labus) s pozváním
na jejich letecký den a žádostí o pomoc zapůjčením navijáku a vystoupením s Jeřábem v aerovleku,
čemuž naši vyhověli a Staněk tam 31. 8. 47 Jeřába hezky předvedl.
S postupem práce na stavbě hangaru bylo zjevné, že by se hodil někdo, kdo by práci operativně řídil
a sám přiložil ruku k dílu. Tak byl Staněk schválen a přijat jako zaměstnanec aeroklubu s těmito úkoly za plat vyjádřený v čistém příjmu 3000,-Kč/měs. Se sedlákem Térou, přes uvedený malér s jeho
pohrabáčem, bylo dosaženo konečné dohody o výměně pozemků a dokonce byla zahájena jednání
o pronájmu na další pozemky pro rozšíření letiště (vlastníci Rýdl, Nývlt, Joudal, Bartoníček).
38
pohrabáčem, bylo dosaţeno konečné dohody o výměně pozemků a dokonce byla zahájena jednání o
pronájmu na další pozemky pro rozšíření letiště (vlastníci Rýdl, Nývlt, Joudal, Bartoníček).
Bednění ţelezobet.nosných sloupů krovu hangáru vyţadovalo nejen zručnost, ale i velkou
přesnost. Polohu a svislost šalování kontroluje strojem Mirka Seidl.
Bednění
sloupů
krovukrovu
hangáruhangáru
vyţadovalo
nejen zručnost,
i velkou
Bedněníţelezobet.nosných
železobet.nosných
sloupů
vyžadovalo
nejenale
zručnost,
přesnost.
Polohu
a
svislost
šalování
kontroluje
strojem
Mirka
Seidl.
aleKoreček
i velkouse
přesnost.
a svislost
šalování
kontroluje
strojemSbíjené
Mirka Seidl.
Dole:
rád nadPolohu
pokračující
stavbou
s Piperem
proskočil.
vazníky krovu
jsouDole:
jiţ připraveny.
Koreček se rád nad pokračující stavbou s Piperem proskočil. Sbíjené vazníky krovu
F:Lyer (3x)
jsou jiţ připraveny.
Dole: Koreček se rád nad pokračující stavbou s Piperem proskočil. Sbíjené vazF:Lyer (3x)
níky krovu jsou již připraveny. F: Lyer (3x)
Ústředí ČNA tehdy vydalo návrh jednacího řádu jako dokumentu pro řízení ČNA. Byly souč
ÚstředíČNA
ČNAtehdy
tehdyvydalo
vydalonávrh
návrhjednacího
jednacíhořádu
řádujako
jakodokumentu
dokumentupro
prořízení
řízeníČNA.
ČNA. Byly
Byly současně
současně
Ústředí
vytvořeny
správní celky
celky– okrsky
– okrsky
–jednací
a jednací
řád
byl projednáván
na okrsko
vytvořeny územní
územní
správní
–
a
řád
byl
projednáván
na
okrskových
územní správní celky – okrsky – a jednací řád byl projednáván na okrskových shromážděshromáţděních
zástupců
jednotlivých
aeroklubů.
(Okrsek
našem
případě
shromáţděních
zástupců jednotlivých
aeroklubů.
tvořil
vtvořil
našem
stejný
okruh
ních
zástupců jednotlivých
aeroklubů. (Okrsek
tvořil(Okrsek
v našem
případě
stejnývpřípadě
okruh
odboček,
jakostejný o
odboček,
středisko
Ţďárky).
Schůze
se
Starkoči
odboček,jako
jako krajové
krajové
středisko
Ţďárky).
okrsku
se konala
ve
Starkoči
zazúčastnil
Hronova za Hr
krajové
středisko
Žďárky).
Schůze
okrsku Schůze
se konala
ve okrsku
Starkoči
7. konala
9. 1947
aveza7.9.1947
Hronov ase7.9.1947
se
zúčastnilJ.Minařík.
J.Minařík.
Vedení
okrsku,
po připomínek
projednání
připomínek
k řádu,
jednacímu
řádu, vyţadovalo
po
se J.
zúčastnil
Vedení
okrsku,
po projednání
připomínek
k jednacímu
řádu, vyţadoval
Minařík.
Vedení
okrsku,
po projednání
k jednacímu
vyžadovalo
po aeroklubu
aeroklubu
zasílání
zpráv
o
činnosti
motorového
i
plachtařského
odboru
a
současně
i
kopie
aeroklubu
zasílání
zpráv
o činnosti
motorového
odboru a současně
i k
zasílání zpráv
o činnosti
motorového
i plachtařského
odborui a plachtařského
současně i kopie korespondence
aerokorespondence
aeroklubu
s aby
ústředními
orgány, abyabylo
informováno
a mohlo intervenovat!
klubu
s ústředními
orgány,
bylo
informováno
mohlo
intervenovat!
korespondence aeroklubu s ústředními orgány, aby bylo informováno a mohlo intervenovat!
39
3939
Doma ovšem převládaly jiné starosti: aeroklub se snažil vypůjčit veliký buldozer Caterpillar (který
Doma
ovšem
jiné tkalcovny
starosti: aeroklub
snaţil vypůjčit
velikýkoryto
buldozer
Caterpillar
(který
tehdy
pracoval
napřevládaly
výstavbě nové
„Sauer“se
v Hronově
a překládal
zbečnického
pototehdy
na výstavbě
nové tkalcovny hřiště
„Sauer“
v Hronově
a překládal
zbečnického
ka,
při pracoval
čemž zaniklo
tamní atleticko-fotbalové
AFK
Hronov. Dnes
tam jsoukoryto
tenisové
kurty).
potoka,
při
čemţ
zaniklo
tamní
atleticko-fotbalové
hřiště
AFK
Hronov.
Dnes
tam
jsou
tenisové
kurty).
Velice by to urychlilo terénní úpravy letiště. Bohužel tento pokus nevyšel, protože stroj se porouchal
to urychlilostavby.
terénníZato
úpravy
letiště.hangaru
Bohuţelsetento
pokus nevyšel,
protoţe
stroj
sepřesto,
porouchal
aVelice
hrozilobyzpožďování
na stavbě
pokračovalo
rychlým
tempem
a to
že a
hrozilo
zpoţďování
stavby.
Zato
na
stavbě
hangaru
se
pokračovalo
rychlým
tempem
a
to
přesto,
stavebníci dosud neměli k dispozici elektrický proud a vše, včetně míchání betonu, se dělalo ručně. ţe
stavebníci dosud neměli k dispozici elektrický proud a vše, včetně míchání betonu, se dělalo ručně.
Aeroklub v té době jednal o přidělení letounu C-104 (Bücker – 131 „Jungmann“), který měl být
Aeroklub
v té době jednal
přiděleníseletounu
(Bückerstrojů
– 131od„Jungmann“),
využíván
pro aerovleky,
ale pro oopakující
závady C-104
při přejímkách
výrobce bylo který
jejich měl
dalšíbýt
vyuţíván pro
ale apro
se v budoucnosti
závady při přejímkách
strojů
odaeroklub)
výrobce bylo
jejich další
přidělování
prýaerovleky,
pozastaveno
užopakující
k němu ani
(pokud jde
o náš
nedošlo.
přidělování prý pozastaveno a uţ k němu ani v budoucnosti (pokud jde o náš aeroklub) nedošlo.
Ve dnech 29.-3O. 9. 1947 byl pilotními zkouškami úspěšně ukončen II. motorový kurs (A. Bartoň,
Ve dnech 29.-3O.9.1947 byl pilotními zkouškami úspěšně ukončen II. motorový kurs (A. Bartoň,
J. Berger, A. Lyer, C. Šimek, J. Škoda a A. Vondráček) a do následujícího III. Kursu byli zařazeJ. Berger, A. Lyer, C. Šimek, J. Škoda a A. Vondráček) a do následujícího III. Kursu byli zařazeni
ni plachtaři L. Valášek, M. Švorčík,, Vr. Jirman, J. Plecháč, L. Šimek a M. Krejsar, a úplní novici
plachtaři L. Valášek, M. Švorčík, , Vr. Jirman, J. Plecháč, L. Šimek a M. Krejsar, a úplní novici M.
M. Labík, J. Soukup a k obnovení diplomu Zb. Středa a Ed. Beneš.
Labík, J. Soukup a k obnovení diplomu Zb. Středa a Ed. Beneš.
Ovládnutí
vzdušného
a získání
příslušného
glejtu
sebujaře
slavilo
bujaře
bude
sevţdycky.
tak slavit
Ovládnutí
vzdušného
oře aoře
získání
příslušného
glejtu se
slavilo
a bude
se atak
slavit
V vždycky.
sedle je Celda
Šimek
a spoluslaví
Škoda,
Vondráček,
E.Valášek
pugétem a instruktor
Koreček.
Nevím,
čím uctili Koreček.
Pipera, ale
V sedle
je Celdazleva:
Šimek
a spoluslaví
zleva:
Škoda,sVondráček,
E.Valášek
s pugétem
a instruktor
svéNevím,
si jistě uţil
muselPipera,
si při výcviku
F:Lyer
čím auctili
ale svénechat
si jistěledacos
užil a líbit.
musel si při výcviku nechat ledacos líbit.
F:
Lyer
Dovolím
zastávku
u čerstvého
pilota,
kováře
Celdy
Šimka,
připraveného
vždy
udělat
Dovolímsi situtumalou
malou
zastávku
u čerstvého
pilota,
kováře
Celdy
Šimka,
připraveného
vţdy
udělat
pro
chlapík
a oplýval
nebývalou
silou.
pro aeroklub
aeroklubvšechno
všechnomožné
moţnéi inemožné.
nemoţné.Jako
Jakokovář
kovářtotobyl
bylsporý
sporý
chlapík
a oplýval
nebývalou
silou.
Nebylo
pro
něj
problémem
ze
srandy
chytit
Edova
„kaďoura“
(auto
KDF
–
předchůdce
„brouka“
Nebylo pro něj problémem ze srandy chytit Edova „kaďoura“ (auto KDF – předchůdce „brouka“ VW)
VW)
za prahy
a, kdyby
v tom
kamarádi
včas
nezabránili,
obrátit
bok.Jeho
Jehosíla
sílanašla
našlauznání
uznání při
za prahy
a, kdyby
mu vmu
tom
kamarádi
včas
nezabránili,
obrátit
hoho
nana
bok.
při
každé
těžké
manipulaci.
Menší
radost
z Celdovy
síly
měl
instruktor
Koreček.
Párkrát
vystoupil
kaţdé těţké manipulaci. Menší radost z Celdovy síly měl instruktor Koreček. Párkrát vystoupil
z Pipera
slovy,
že ţe
se s ním
„o to„opřece
nebude
prát“.prát“.
Když Kdyţ
Celda Celda
řídil, tříz Piperapo
poškolním
školnímletu
letus Celdou
s Celdousese
slovy,
se s ním
to přece
nebude
řídil,
mal
knipl
tak,
že
Koreček
neměl
šanci
jeho
pilotáž
jakkoliv
opravit
a
musel
řvát
na
Celdu,
ať
třímal knipl tak, ţe Koreček neměl šanci jeho pilotáţ jakkoliv opravit a musel řvát naproboha
Celdu, ať
povolí.
proboha povolí.
Možná
aeroklub,
uprostřed
všestranného
i investičního
rozvoje,
Moţnái idnes
dnesbude
budezajímavé,
zajímavé,jaké
jakétehdy
tehdy
aeroklub,
uprostřed
všestranného
i investičního
rozvoje,
schválil
příspěvky
a
letové
sazby:
Základní
roční
členský
příspěvek
65,Kč/rok,
k tomu:
létající
schválil příspěvky a letové sazby: Základní roční členský příspěvek 65,- Kč/rok , k tomu: létající
plachtař 50,-Kč, létající motorář 200,- Kč. Sazby za motorové létání: Letová hodina s instruktorem
40
40
plachtař 50,-Kč, létající motorář 200,- Kč. Sazby za motorové létání: Letová hodina s instruktorem
(před i po zkouškách) 500,-Kč, kondiční hodina (solo) 350,- Kč, to vše podmíněno odpracováním
3 hodin/1 letovou kond. hodinu, přičemž se 1 pracovní hodina přepočítává (nahrazuje) 25,-Kč!
(před i po zkouškách) 500,-Kč, kondiční hodina (solo) 350,- Kč, to vše podmíněno odpracováním 3
hodin/
letovou kond.
hodinu, přičemţ
se 1 pracovní
25,-Kč
Poznámka:
K 1dokreslení
nákladovosti
motorářského
pilotního hodina
výcvikupřepočítává
na Piperu (nahrazuje)
poslouží výpis
ze !zápisní-
ku letů čerstvého pilota A. Lyera, který výcvik zahájil 2. 5. 47, na solo se dostal 13. 8. 47 po nalétaných 12.44 hod.
K dokreslení
motorářského
pilotního
výcviku
na Piperu
poslouţí výpis
zápisníku
letů
a pilotníPoznámka:
zkoušky složil
29. 9. 47nákladovosti
při náletu 19:45
hod. Výcvik
ho tedy
stál podle
shora uvedených
sazebze9.322,50
Kčs.
čerstvého
pilota
A.
Lyera,
který
výcvik
zahájil
2.5.47,
na
solo
se
dostal
13.8.47
po
nalétaných
12:44
hod.
a
pilotní
zkoušky
Za celý rok 47 nalétal 23:02 hod. (16:05 ve dvojím a 6:57 v sole), což ho přišlo na 10.474,- Kč. sloţil 29.9.47 při náletu 19:45 hod. Výcvik ho tedy stál podle shora uvedených sazeb 9.322,50 Kčs. Za celý rok 47 nalétal
23:02 hod. (16:05 ve dvojím a 6:57 v sole), coţ ho přišlo na 10.474,- Kč.
Do Hronova byl přidělen kluzák ŠK-38 z Červeného Kostelce, protože se tam nepodařilo získat
Do Hronova
byl přidělen
kluzák
ŠK-38
z Červeného
Kostelce,
protoţe
se navrhl,
tam nepodařilo
získat
pozemky pro
letiště a kostelečtí
tedy
většinou
létali
v Hronově.
Pokladník
Vacek
aby do nové
pozemky
pro
letiště
a
kostelečtí
tedy
většinou
létali
v
Hronově.
Pokladník
Vacek
navrhl,
aby
do
nové
funkce „účetního“ aeroklubu byl ustanoven z vojny se navrátivší příčničák M. Eisenbruk, absolvent
funkce
„účetního“
aeroklubu
byl
ustanoven
z
vojny
se
navrátivší
příčničák
M.
Eisenbruk,
absolvent
obchodní akademie, aby byl větší pořádek v účtech a jemu usnadněna funkce pokladníka, což bylo
obchodní
akademie, aby byl větší pořádek v účtech a jemu usnadněna funkce pokladníka, coţ bylo
jednomyslně
schváleno.
jednomyslně schváleno.
Budování
a rozvojaserozvoj
bohužel
rozporů
ve rozporů
výboru, když
na schůzi
20. na
10. schůzi
47 místopředBudování
se neobešly
bohuţel bez
neobešly
bez
ve výboru,
kdyţ
20.10.47
seda Minařík
kritizoval
předsedu
Seidla
za
údajné
nesrovnalosti
v hospodaření
s cementem.
místopředseda Minařík kritizoval předsedu Seidla za údajné nesrovnalosti v hospodaření s Předseda
cementem.
však před
výborem
svá rychlá
rozhodnutí
přirozhodnutí
dodávkáchpřicementu
vagony,
předem
konzultoPředseda
však obhájil
před výborem
obhájil
svá rychlá
dodávkách
cementu
vagony,
předem
vaná s jednatelem
Valáškem,
nutností
nečekat
na
další
schůzi
výboru.
(Šlo
o
evidované
zápůjčky
při
konzultovaná s jednatelem Valáškem, nutností nečekat na další schůzi výboru. (Šlo o evidované
vykládce
cementu,
který nebylo
možno
spotřebovat
či bezpečně
skladovat).
zápůjčky
při vykládce
cementu,
kterýjednorázově
nebylo moţno
jednorázově
spotřebovatnačiletišti
bezpečně
na letišti
skladovat).
Minaříkrezignací
na to reagoval
rezignací
namístopředsedy,
svou funkci místopředsedy,
kterou nepřijal,
ale výbor jednak
nepřijal,
Minařík
na to reagoval
na svou
funkci
kterou ale výbor
jednak
s
ohledem
na
jeho
zakladatelské
zásluhy,
jednak
proto,
ţe
to
můţe
učinit
jen
členská
schůze.
s ohledem na jeho zakladatelské zásluhy, jednak proto, že to může učinit jen členská schůze. V zájmu
V
zájmu
věci
byla
ustavena
tříčlenná
„stavební
komise“
(Seidl,
Jirman,
E.Valášek)
k
operativnímu
věci byla ustavena tříčlenná „stavební komise“ (Seidl, Jirman, E. Valášek) k operativnímu rozhodove věcech
výstavbyvýboru
s pravomocí
výboru předkládat
a povinností
předkládat
následně
výboru svá
vání verozhodování
věcech výstavby
s pravomocí
a povinností
následně
výboru
svá rozhodnutí
rozhodnutí k informaci. Počátkem listopadu výbor řešil také nedokonalou evidenci letů, letový řád
k informaci. Počátkem listopadu výbor řešil také nedokonalou evidenci letů, letový řád apod., včetně
apod., včetně měsíčních uzávěrek k získání pořádku nejen v účetnictví a včasných platbách za lety, ale
měsíčních uzávěrek k získání pořádku nejen v účetnictví a včasných platbách za lety, ale i včasného
i včasného aktuálního přehledu o situaci. Nový účetní začal pracovat k dobru věci. Usneseno, ţe
aktuálního
Nový
účetní
začal
pracovat
k dobru
věci. Usneseno,
řádzpracují
(kdo,
letovýpřehledu
řád (kdo,o situaci.
kdy, s čím
a kým
můţe
letět,
za jakých
podmínek,
za kolik a že
jakletový
se platí)
kdy, s čím
a kým
může
letět, zaCílem
jakých
za kolik platební
a jak se situace.
platí) zpracují
Koreček,
Seidl
Koreček,
Seidl
a Staněk.
je podmínek,
pořádek i zlepšení
V návaznosti
na to
byla
a Staněk.
Cílem
je
pořádek
i
zlepšení
platební
situace.
V návaznosti
na
to
byla
upravena
pracovní
upravena pracovní smlouva s instruktorem Korečkem tak, ţe jeho povinnosti byly rozšířeny o vedení
smlouva
s instruktorem
tak, že jeho
povinnosti
byly rozšířeny
o vedení
záznamů
letecké
záznamů
o letecké Korečkem
činnosti a odměna
stanovena
jako měsíční
plat 5.000,Kč + premie
za okaţdý
start
činnosti
a odměna
stanovena
jakoa zdravotního
měsíční platpojištění.
5.000,- Kč + premie za každý start 25,- Kč + úhrada
25,Kč + úhrada
penzijního
penzijního a zdravotního pojištění.
Zvedání
krovů.
Vrcholem
mechanizace
jsou „trojstromy“
a řetízkové
klad
kostroje.
Zvedání
krovů.
Vrcholem
mechanizace
jsou „trojstromy“
a řetízkové
kladkostroje.
Tenkrát
Tenkrát
obstaraly
to,
co
dnes
dělají
autojeřáby.
F:F:Lyer
Lyer
obstaraly to, co dnes dělají autojeřáby.
V listopadu také konečně došla stavební povolení na stavbu hangaru a studny a bylo zaţádáno o
V listopadu
také
konečně
došla
stavební
definitivní
schválení
letiště
orgány
MD. povolení na stavbu hangaru a studny a bylo zažádáno
o definitivní schválení letiště orgány MD.
41
41
Glajchanana
první
půlce
hangáru.
strážných“
zapíjejí
(zleva) A.Bartoň,
L. Valášek,
Glajchs
první
půlce
hangáru.
KroměKromě
„andělů„andělů
stráţných“
to zapíjejíto(zleva)
L.Valášek,
A. Bartoň,
C. Šimek,
L. Šimek,
M. Seidl,
J. Plecháč,
E. Valášek,
Bartoš st.,
?, M.R.Ansorge,
Staněk, s lahví
C.Šimek,
L.Šimek,
M.Seidl,
J.Plecháč,
E.Valášek,
R.Bartoš
st., ? ,R.
M.Staněk,
s lahví
R. Ansorge,
Dr. Seidl,
N. Seidlová,
Seidlová,aing.
R. Kleprlík
a J.
Kdyby
se toby
nazapilo,
Dr.Seidl,
N.Seidlová,
I.Seidlová,
ing. I.R.Kleprlík
J.Jirman.
Kdyby
seJirman.
to nazapilo,
stavba
prý
mohla
Není mispadnout.
známo, ţeNení
by semi
glajcha
druhé
vichřiče
se na nízapila
stavbaspadnout.
by prý mohla
známo,
že půlky
by se hangáru
glajcha zapila
druhé apůlky
hangáru
dvakrát
vyřádila
1954
a 2000.v letech 1954 a 2000. F: Lyer
a vichřiče
se navníletech
dvakrát
vyřádila
F:Lyer
Závěrem listopadu došel list o přidělení nového větroně Z-24 „Krajánek“ a dychtivě se čekalo, kdy
Závěrem
přijde. listopadu došel list o přidělení nového větroně Z-24 „Krajánek“ a dychtivě se čekalo, kdy
přijde.
O dění v aeroklubu v té době pravidelnými dopisy informoval Jarda Šolín plachtařského kamaráda
dění v aeroklubu
té době
pravidelnými
informoval
Jarda Šolín
plachtařského
aOpříčnického
sousedav Ádu
Matysku,
který podopisy
prázdninách
odjel študovat
do Prahy.
Dnes námkamaráda
tyto
zprávy pomáhají
dotvořit
obrázek okterý
tehdejší
poměrech
vůbec.
DneDnes
9. prosince
a příčnického
souseda
ÁdusiMatysku,
počinnosti,
prázdninách
odjela atmosféře
študovat do
Prahy.
nám tyto
1947pomáhají
Jarda Ádovi
m.j. píše:
„…Ten o
Sokol
byl v Praze
od minulého
a tady pro
nás bylDne
nezvěstný.
zprávy
dotvořit
si obrázek
tehdejší
činnosti,
poměrechpátka
a atmosféře
vůbec.
9.prosince
V neděli
mlze letěli
Plazili Sokol
se čistěbyl
po zemi
podleod
Labe
a dostalipátka
se až do
Nového
1947
Jarda v té
Ádovi
m.j. z Prahy.
píše: „…Ten
v Praze
minulého
a tady
proMěsta
nás byl
a
Sokol
je
ještě
v Novém
Městě.
V pondělí
letěl
Koreček
s Valáškem
do
Prahy
s Piperem
vyměnit
nezvěstný. V neděli v té mlze letěli z Prahy. Plazili se čistě po zemi podle Labe a dostali se aţ do
motorMěsta
a doposud
nejsoujezpátky.
kvůli mlze.
Pokud
se týká téletěl
Pragoviny
(pozn.:
Jde o slíbenou
Nového
a Sokol
ještě Asi
v Novém
Městě.
V pondělí
Koreček
s Valáškem
do Prahy
Praga
E-114
Baby),
nevím
jak
to
bude…
Když,
tak
dám
včas
vědět.
Jak
a
kdy
přijde
Krajánek
s Piperem vyměnit motor a doposud nejsou zpátky. Asi kvůli mlze. Pokud se týká té Pragovinynení
(pozn.:
také
ještě
jisto.
Ale
chtějí
ho
ze
Dvora
přitáhnout
Piperem.
Hangár
bude
mít
už
asi
v neděli
vrata!“
Jde o slíbenou Praga E-114 Baby), nevím jak to bude… Kdyţ, tak dám včas vědět. Jak a kdy přijde
Krajánek není také ještě jisto. Ale chtějí ho ze Dvora přitáhnout Piperem. Hangár bude mít uţ asi
V závěru
roku se také ozval referát národní bezpečnosti ONV v Náchodě s výstrahou a upozorněv neděli
vrata!“
ním na přelety našich letadel přes hranice s Polskem. Týkalo se to především plachtařů při létání na
svahu.
K tomu
svých
Ing. Kleprlík
Žďárkách
se s GBs IIb
létalo a
V
závěru
rokuvese
takévzpomínkách
ozval referát
národnípoznamenává:
bezpečnosti „Ve
ONV
v Náchodě
výstrahou
i
výkonně.
Když
foukal
příznivý
vítr,
nebyl
problém
létat
třeba
celý
den,
jak
to
kdo
vydržel
a
také při
upozorněním na přelety našich letadel přes hranice s Polskem. Týkalo se to především plachtařů
s ohledem na to, aby se jich vystřídalo víc. Často jsme tak zavítali až do Chudoby, abychom nemulétání
na svahu. K tomu ve svých vzpomínkách Ing. Kleprlík poznamenává: „Ve Ţďárkách se s GB
seli točit tolik osmiček. Byly s tím však problémy, pohraničníci na nás z hranice hrozili a byla z toho
IIb létalo i výkonně. Kdyţ foukal příznivý vítr, nebyl problém létat třeba celý den, jak to kdo vydrţel a
i oficiální stížnost.“ Na létání na žďáreckých svazích ještě vzpomíná: „Na Příčnici se létalo s použitaké s ohledem na to, aby se jich vystřídalo víc. Často jsme tak zavítali aţ do Chudoby, abychom
tím navijáku ve dnech, kdy se sešel větší počet členů, neboť to bylo organizačně náročnější. S trochou
nemuseli
tolik osmiček.
s tím
však problémy,
nás zodhranice
a byla
štěstí atočit
za dobrého
větru byloByly
možno
se s větroněm
uchytit pohraničníci
na svahu, kterýna
začínal
silnice uhrozili
hangaru
z toho
i oficiální
stíţnost.“
Na létání
na výšky
ţďáreckých
svazích
ještě vzpomíná:
„Na
PříčniciPrakse létalo
a táhl
se dál ke Zličku.
Po získání
dobré
bylo možné
se přesunout
na svahy nad
Žďárkami.
s pouţitím
navijáku
ve
dnech,
kdy
se
sešel
větší
počet
členů,
neboť
to
bylo
organizačně
náročnější.
tikovali jsme občas i jiný způsob, fyzicky náročný. Stačili k tomu 2 –3 členové – plachtaři. Příčnice
S trochou
štěstí a zavýkonných
dobrého větru
bylo stačilo
moţno pouze
se s větroněm
na svahu,
který
od na
silnice
byla zásobárnou
plachtařů,
domluvit uchytit
se a sledovat
počasí
– jakzačínal
fouká vítr
u hangaru
a táhl
dál ke Zličku.
Po získání
dobrétovýšky
bylo moţné
přesunout
na svahy
Žďárky. Sraz
bylseu hangaru
pod Homulkou
(převážně
praktikovali
Staněk,seKleprlík,
Krejsar,
někdy nad
Ţďárkami.
Praktikovali
jsme
občas
i
jiný
způsob,
fyzicky
náročný.
Stačili
k
tomu
2
–3
členové
Plecháč …). Rozložená bejbina se naložila na transporťák a odtáhla do Žďárek. Pokud byl benzin, –
plachtaři. Příčnice byla zásobárnou výkonných plachtařů, stačilo pouze domluvit se a sledovat počasí
– jak
42 fouká vítr na Ţďárky. Sraz byl u hangaru pod Homulkou (převáţně to praktikovali Staněk,
Kleprlík, Krejsar, někdy Plecháč …).Rozloţená bejbina se naloţila na transporťák a odtáhla do
42
Ţďárek. Pokud byl benzin, tak s vyuţitím auta, které mělo závěs. Pamatuji se, ţe několikrát jsme to
táhli i tak
ručně.
Ve Ţďárkách
jsme
po dílechse,vynosili
tak do
1/2to-táhli
3/4 ikopce,
síly větru,
s využitím
auta, které
mělobejbinu
závěs. Pamatuji
že několikrát
jsme
ručně. podle
Ve Žďárkách
Ţďárek.
Pokud
byl
benzin,
tak
s
vyuţitím
auta,
které
mělo
závěs.
Pamatuji
se,
ţe
několikrát
jsme to se
jeden sijsme
po bejbinu
smontování
do ní
sedl atak
zbývající
do ní
zezadu
jensíly
tak,
bezjeden
lana,sistrčili.
Bez problémů
po dílech
vynosili
do 1/2 - 3/4
kopce,
podle
větru,
po smontování
do ní
táhli
i
ručně.
Ve
Ţďárkách
jsme
bejbinu
po
dílech
vynosili
tak
do
1/2
3/4
kopce,
podle
síly
větru,
vzneslasedl
a dotyčný
plachtař
měl na
třeba
den.
druţstva
dopravil
transporťák
zpět do
a zbývající
do ní zezadu
jenlétání
tak, bez
lana,celý
strčili.
BezZbytek
problémů
se vznesla
a dotyčný
plachtař měl
jeden
si
po
smontování
do
ní
sedl
a
zbývající
do
ní
zezadu
jen
tak,
bez
lana,
strčili.
Bez
problémů
se
hangaru.
Příštětřeba
se vystřídali.
Pilot měl
za úkol
přistát
u hangaru
vzhledem
dosahovaným
výškám
na létání
celý den. Zbytek
družstva
dopravil
transporťák
zpět– do
hangaru.k Příště
se vystřídali.
vznesla a dotyčný plachtař měl na létání třeba celý den. Zbytek druţstva dopravil transporťák zpět do
nad svahem
– za
300m
více, udle
větru –– vzhledem
to nebyl k dosahovaným
problém. Z Příčnice jsme
se občas
podívali
a kdyţ
Pilot měl
úkolapřistát
hangaru
nad svahem
– 300
m a více,
hangaru.
Příště
se vystřídali.
Pilot měl
za úkol přistát u hangaruvýškám
– vzhledem
k dosahovaným
výškám
dle větru
to– nebyl
Z Příčnice
sešliobčas
podívali
a když nebyl
anik dalekohledem
nebyl nad
okem
ani –dalekohledem
vidět,
tak jsme
k hangaru
uklidit.
Jak
létání byla
tehdy
svahem
300mproblém.
a více,
dle
větru
– jsme
to ho
nebyl
problém.
Z Příčnice
jsmejeokem
sevidět,
občas
podívali
a kdyţ
vidět,
tak
jsme
ho
šli
k hangaru
uklidit.
Jak
je
vidět,
k létání
byla
tehdy
zapotřebí
i
značná
fyzička.
To
zapotřebí
značná
To dnešní
adepti
ještě Jak
jedna
Kleprlíkova
vzpomínka:
nebyli okem
ani fyzička.
dalekohledem
vidět, tak
jsmelétání
ho šli neznají.“
k hangaru A
uklidit.
je vidět,
k létání byla
tehdy
dnešní
adepti
létání
neznají.“
A
ještě
jedna
Kleprlíkova
vzpomínka:
„Jednou
se
tak
vrací
k hangaru
„Jednou
se
tak
vrací
k
hangaru
ze
Ţďárek
s
bejbinou
Joska
Plecháč,
vyuţívaje
pro
malou
výšku i
zapotřebí i značná fyzička. To dnešní adepti létání neznají.“ A ještě jedna Kleprlíkova vzpomínka:
ze
Žďárek
s bejbinou
Joska
Plecháč,
využívaje
pro
malou
výšku
i
přilehlý
svah
nad
hangarem
a
aby
přilehlý
svah nad
hangarem
a aby toze posadil
k hangaru,
musel točit
o 90°pro
vpravo.
točení
„Jednou
se tak
vrací k hangaru
Ţďárek přímo
s bejbinou
Joska Plecháč,
vyuţívaje
malou Při
výšku
i
to
posadil
přímo
k hangaru,
musel
točit
o
90°
vpravo.
Při
točení
však
přehnal
náklon
a
v malé
výšce
však přehnal
náklon
v malé výšce
telefonní
do Ţďárek.
Přistál
bezvpravo.
problémů,
bejbina
přilehlý svah
nadahangarem
a abypřetrhl
to posadil
přímodráty
k hangaru,
musel točit
o 90°
Při točení
přetrhl
telefonní
Žďárek.
Přistál
bejbina
byla nepoškozena,
ale Žďárkybejbina
byly
však
přehnal
náklon
a vdo
malé
výšce
přetrhlbez
telefonní
do Ţďárek.
Přistál bez co
problémů,
byla nepoškozena,
aledráty
Ţďárky
byly
odříznuty
odproblémů,
světa.dráty
Jak
jsme
tak přemýšleli,
s tím provedeme,
odříznuty
od světa.
jsme tak
co světa.
s tím provedeme,
následující
návrh:
Vzali
byla
nepoškozena,
aleJak
Ţďárky
bylypřemýšleli,
odříznuty
od
Jak jsme(pozn.:
takzvítězil
přemýšleli,
co s pro
tím
provedeme,
zvítězil
následující
návrh:
Vzali (pozn.:
jsme
polní
telefon
zspojení
hangáru
Pouţívaný
spojeního mezi
jsme
polní
telefon
z hangáru
Používaný
pro
mezi
startem
a
navijákem),
napojili
zvítězil
následující návrh:
Vzali
jsmeutrţené
polní telefon
zahangáru
(pozn.:
Pouţívaný
pro
spojeníHronov.
mezi
startem
navijákem),
ho na
zatočili
kličkou.
Ozvala
se
pošta
naautržené
dráty a napojili
zatočili
kličkou.
Ozvala
se dráty
pošta
Hronov.
Přihlásili
jsme
se jako
letiště
Hronov
startem
a
navijákem),
napojili
ho
na
utrţené
dráty
a
zatočili
kličkou.
Ozvala
se
pošta
Hronov.
Přihlásili
jsme se
jako letiště
Hronov ažeudivená
telefonistka
odpověděla,
ţe letiště
Hronov
přece
ţádný
a udivená
telefonistka
odpověděla,
letiště
Hronov
přece žádný
telefon nemá.
Chvíli
trvalo,
než
jsme
Přihlásili
jsme
se
jako
letiště
Hronov
a
udivená
telefonistka
odpověděla,
ţe
letiště
Hronov
přece
ţádný
telefonjínemá.
ChvíliZa
trvalo,
neţnaštěstí
jsme jínic
toneúčtovali!“
vysvětlili. Za opravu naštěstí nic neúčtovali !“
to vysvětlili.
opravu
telefon nemá. Chvíli trvalo, neţ jsme jí to vysvětlili. Za opravu naštěstí nic neúčtovali !“
1947 byl
úspěchů
v plachRokRok
1947
bylvedle
Rok
1947
bylvedle
vedleúspěchů
úspěchů
tařině
i
zahájeném
motorovém
létání
v plachtařině
i zahájeném
motorovém
v plachtařině
i zahájeném
motorovém
významný i i tím,
žeţesesepočátkem
prolétánílétání
významný
tím,
významný
i tím,
ţe počátkem
se počátkem
since
podařilo
dokončit
východní
poloprosince
podařilo
dokončit
prosince
podařilo
dokončitvýchodní
východní
vinu hangaru a byla k svému účelu již
polovinu
hangaru
a byla
k svému
účelu
polovinu
hangaru
a byla
k svému
účelu
použitelná. Západní stěna byla zatím
jiţ pouţitelná.
Západní
stěna
zatím
jiţ pouţitelná.
Západní
stěna
bylabyla
zatím
nahrazena prkenným zaslepením, které
nahrazena
prkenným
zaslepením,
které
nahrazena
prkenným
zaslepením,
které
při dostavbě
západní
poloviny hangaru
při dostavbě
západní
poloviny
hangaru
při dostavbě
západní
hangaru
bylo sejmuto.
Bylapoloviny
také vybudována
čerbylo
sejmuto.
Byla
také
vybudována
bylo sejmuto.
Byla
také pohonné
vybudována
pací stanice
na letecké
hmoty
čerpací
stanice
letecké pohonné
čerpací
stanice
na na
letecké
s podzemní
nádrží
na 2000pohonné
litrů. Tato
hmoty s podzemní nádrţí na 2000 litrů.
hmoty nádrž
s podzemní
nádrţí
na 2000
litrů.
byla získána
z bývalé
automobilní
Tato nádrţ byla získána z bývalé
čerpací
nazískána
silnici od zPolice
nad
Tato automobilní
nádrţ stanice
byla
bývalé
čerpací stanice na silnici od
Metují
naproti
automobilní
stanicenaproti
na silnici
od
Police čerpací
nad Metují
záloţně
Čerpadlo bylo ruční, ale benzín se uţ nebryndal. Hadice dosáhla aţ k letadlu.
záložně
(dnes již
demolo- Čerpadlo
bylo
ruční,
ale benzín
už nebryndal.
dosáhla
až
Police„Vzájemnost“
nad „Vzájemnost“
Metují(dnes
naproti
záloţně
bylo
ruční,
ale benzín
se uţsenebryndal.
HadiceHadice
dosáhla
aţF:Lyer
k letadlu.
jiţ demolované) Čerpadlo
vané)
pod
římsko-katolickým
kostelem.
k
letadlu. F:
Lyer
F:Lyer
„Vzájemnost“
(dnes jiţ kostelem.
demolované)
pod římsko-katolickým
pod římsko-katolickým kostelem.
Do r.Do
1948
vstupovalo
s polovinou
hangáru a hangáru
motorovým
parkem 2x Piper,
Sokol2xM1C
a Praga
E-114.
r. se
1948
se vstupovalo
s polovinou
a motorovým
parkem
Piper,
Sokol
M1C
F:Lyer
a Praga E-114. F: Lyer
Do r. 1948 se vstupovalo s polovinou hangáru a motorovým parkem 2x Piper, Sokol M1C a Praga E-114.
F:Lyer
43
43
43
Rok 1948 byl zahájen radostně, když Seidl na výborové schůzi 5. 1. 1948 oznámil, že na účet aeroklubu došla subvence MD na výstavbu hangaru ve výši 180.000,- Kč.
Po vykalkulování ceny benzinu, která vč. dovozu a dalších režijních nákladů činila pro klub 13,- Kč/litr,
byly stanoveny nové letové sazby a to již i pro novou PRAGA E-114 „BABY“, která byla aerokubu
přidělena. Hodina s instruktorem na Piperu stála 550,- Kč a na Pragovce 600.- Kč, kondiční hodina
(solo) pak 375,- Kč resp. 400,-Kč. Cena vyhlídkového letu byla stanovena 60,- Kč za start + 10,- Kč
za každou minutu.
Plachtařům byl přidělen transportní vůz na větroně a konečně dorazil i Krajánek. Jarda Šolín v dalším ze svých pravidelných dopisů Ádovi Matyskovi to 18. 1. 48 líčí následovně: „Přišel Krajánek
a mimo to se rozfoukával jihozápadní vítr. Tak cval, panika. Do hangaru pro transporťák a na nádraží.
Trvalo nám to celé dopoledne, než Krajánek stál smontován na startu. Působí na mne i na ostatní
příznivým dojmem. Je přepychově vybaven. Elektrický zatáčkoměr. Nádherný kompas, vypínání na
palubní desce v podobě klíče, zařízení na kniplu, podle kterého můžeš naštelovat vyvážení…. No po
téhle stránce fajn! Ale je to skořepinka. Když bouchneš do čumáku, tak se začne klepat jako dříve
u Bejbinky, když byl zlámaný kýl. Má patrně menší „V“ než původně. A pak se s ním udělal první
start. Za větru 3–4 m/s Staněk létal 10 min a pak šel úmyslně dolů. Potom létal ještě Líňák a šlo se
na oběd. Po obědě jsme si dali do kupy modrou (pozn: rozuměj modrou GB IIb), hlavně to hecoval
Tonda Bartoň, který si chtěl dělat podmínky ( na „C“, které jako starý kozák stále ještě neměl). Šel
pak Vráťa ji zalétnout a po dvou osmičkách byl vysoko nad hlavním svahem. Dalo nám hodně práce
(i jemu), než jsme ho dostali dolů. Pak šel nahoru Tonda, za ním Bohouš s Krajanem a Líňák se
zelenou. Krajas a zelená nad svahem, Tonda nad Prasetem a Homolkou létal natažený, že nám dole
chodilo šeredně. Míra mu stále ukazoval, že moc tahá a on myslel, že má létat více vzadu, tak ho pak
přece jen shodili. Má jednu podmínku – 12 minut. Měl jsem jeden pětiminutový čundr. Udělali jsme
revoluci kvůli mašinám. Hodiny sice nesnížili, ale slíbili, že až bude vítr, půjdeme každý na hodinu.
Mimo jiné přišla gondola na Honzu. Honza se měl přelétávat na motorové letiště, ale před startem
upadl Bedřa na výškovku a ulomil ji. Bude to pěkná oprava. Žlutá Bejbina se během čtrnácti dnů
odveze do Hodkovic, nebo se bude tryskem opravovat tady.
Dne 25. 1. 1948 došlo k poškození Pipera. J. Šolín Adovi Matyskovi k tomu píše: „Tak jsem se byl
také podivat na Pipera. Není to tak tragické. Konec křídla jednoho je trochu porouchán, zkroucená
výškovka a zmáčknutá kabina. Dnes to odvezli do Prahy. Motor a vrtule je neporušená… Bylo to
přesně takto: Eda ( Valášek) přistával, vlivem větru jel na ty stříšky uprostřed letiště jak je ten pruh po
řepě zorán. Pak přidal plyn a stále zatáčeje doleva se odlépl. Ale protože byl asi nervozní, tak tahal
jako kůň a Piper pomalu ztrácel rychlost. V kritickém bodě mu ještě malý Eda (pozn.: syn na palubě)
poradil ať vypne plyn a bylo to. Skecli na zem a vlétli do stromu“. V souvislosti s touto havarií bylo
nadále pro podobné případy stanoveno, že náklady na dopravu do opravy a zpět a všechny ostatní
s tím spojené vedlejší náklady hradí pilot, ostatní pojištovna. Luboš Balcar zaznamenal příhodu, která se odehrála rovněž 25. 1. 48, ještě před Edovou kraksnou.
Byl to slunečný, suchý a nepříliš chladný den, zem byla bez sněhové pokrývky. Celda Šimek poblíž
hangaru připravoval Pipera XHW ke startu, když cosi plesklo o Zítkova Pipera YFJ, stojícího před
hangarem a současně dozněla rána za jižním obzorem. Přímým svědkem události byl i Jarda Šolín,
který o tom neprodleně v dopise informoval Ádu Matysku. V Zítkově Piperu Celda s ostatními pak
skutečně našli průstřel kulí, která skončila v podezdívce hangaru. Rychle vzlétli s Korečkem na XHW
a vskutku při malém nízkém okruhu objevili u potoka směrem na Brný osobu s puškou. Koreček pak
vyrazil na motocyklu, následován běžícími dalšími účastníky provozu, do zmíněného místa, aby tam
načapali poříčského zubaře Rýdla s loveckou kulovnicí. Byl to nimrod tělem i duší, ale prý příšerně
krátkozraký (údajně zastřelil i obarvenou uvázanou kozu, nalíčenou jako srnu škodolibými kamará44
dy). Svoji střelbu nepopíral, ale cíl dost dobře vysvětlit neuměl. Při následné podrobnější prohlídce
upřesnili pak chlapi „hladký průstřel“ kousek za požární přepážkou za motorem. (Já mohu poznamenat, že jsem se čirou náhodou nachomýtnul k situaci, kdy piloti, již později po události, prostrkávali
těmi dírkami dlouhý bezlistý vrbový prut a konstatovali, že kule prolétla jen několik centimetrů pod
nádrží). Nic z toho tenkrát nedělali.
Z Šolínova dopisu dne 25. 1. 48 je významně ilustrační tato pasáž: „Již od pondělí tu fouká vítr
v rozpětí 3 až 15 m/s (střídavě silný a slabší a směrů JZ-SZ), bohužel není to stálé. Chlapi se chystají
na to, že až to trochu foukne, bude Líňák se Staňkem na Jeřábu létat přes noc až co to dá! Už to chtěli
udělat, ale nesehnali se lidi, protože bylo už 11 hodin v noci. V úterý jsme vyrobili dva nové C-éčkaře,
Ládu Valáška a Tondu Šedka. Oba po 23 minutách a pak se jim to stočilo. Na Tondu Bartoně se už
nedostalo. Teď se bude létat od soboty a pak po neděli při každé sebemenší příležitosti. Bude tu Jirka,
Mirek, Ota, Staněk dělá až od dvou, tak si můžeme přát jen vítr. Láda Bůna má dištanc dva měsíce, ale
po těžkých debatách. Za start se platí na Bejbině 2O,- Kč, kluzák 15,- Kč, Jeřáb 25,- Kč. Za každých
10 odpracovaných hodin jeden start zadarmo. Za každou druhou hodinu letu znovu 20,- Kč. Čili pětihodinovka za 100,- Kč. Co říkáš ? Když to ale uvážíš, tak to není nejhorší. Já osobně měl za minulý
rok přes 250 odpracovaných hodin, což by nyní znamenalo 25 startů zdarma. No a ještě nějaké ty
poukázky od ministerstva a pak myslím, že se tu v Hronově dá solidně létat.“
Byly tehdy stanoveny nové sazby pro bezmotorové létání: Kluzák (ŠK-38, Honza) : start 15,- Kčs
+ 20,- Kč každá započatá hodina, cvičný větroň (GB IIb, Krajánek): start 20,- Kč + 20,- Kč za hod.
a dvoumístný Jeřáb start 25,-Kč + 20,- Kč za hod. Pro výcvik byly stanoveny tyto ceny: A+B – člen
AK Hronov 1.000,- Kč, cizí 1.200,- Kč, C – člen AK Hronov 1.000,- Kč, cizí 1.200,- Kčs.
Pro plachtaře začala sezona dobře, už v lednu byly na svahu splněny podmínky 2 x „C“ a jedna D1,
tj. pětihodinovka.
Dne 22. února 1948 se konala valná hromada aeroklubu Hronov, která kromě dobrých výsledků činnosti v obou odborech mohla s uspokojením hodnotit i přední – 10. místo – v budovatelské celostátní
soutěži aeroklubů (z víc než stovky hodnocených). Bylo poctivě odpracováno 10.602 hodin, zejména
na výstavbě nového letiště, především hangaru.
Rovněž v hospodářské oblasti dopadl aeroklub výborně, neboť příjmy 630.390,80 Kč převýšily
o 73.267,- Kč vzniklé náklady. Ostatních aktiva – majetek – činila 240.600,- Kč.
Valná hromada pak stanovila pro další období v oblasti výstavby tyto priority: 1) Stavbu druhé
poloviny hangaru, 2) zavedení el. proudu na letiště a 3) zlepšení provozní plochy letiště. Zatím se
v zápisech ze schůzí nehovořilo o záměrech a cílech v oblasti sportovní ani v plachtařském, natož
pak v sotva zrozeném motorářském odboru. Plachtaři v Hronově už měli svého prvního nositele
stříbrného „C“ a Míra Staněk se v soutěži ČNA v II. kategorii „Výkonných plachtařů“ umístil na
10 místě ze 34 bodovaných (soutěžilo se ještě v I. kategorii instruktorů z povolání, kde bylo 5 účastníků a v kategorii III., což byli plachtaři s méně než 12 hodinami po „C“, kterých bylo 31). Doma
bylo vše zaměřeno především na výstavbu nového letiště. Schůze byla volební a proto se při volbách
nových orgánů aeroklubu vycházelo ze zkušeností s dosavadními funkcionáři.
Nový výbor aeroklubu byl zvolen v následujícím složení:
Předsedou Mirka Seidl, prvním místopředsedou Vráťa Jirman, druhým místopředsedou Celda
Šimek, jednatelem Eda Valášek, hospodářem Zdeněk Šolín, účetním Miroslav Eisenbruk, pokladníkem Olda Vacek, zapisovatelem Toník Lyer a dalšími členy Mir. Staněk, Jos. Plecháč a Rud.
45
Ansorge. Ve výboru se již neobjevil J. Minařík. Náhradníky byli zvoleni Ant. Bartoň, Jos. Soukup
a Ing. Rud. Kleprlík. Byli dokonce zvoleni i revizoři účtů Bohumil Chyba, Karel Martinec a Ant.
König a předsedou smírčího soudu byl zvolen JUDr. Zd. Seidl. Předsedou plachtařského odboru
Vr. Jirman, motorového odboru M. Seidl. Bylo ujednáno, že schůze výboru budou 1 x týdně a členské
1x měsíčně. Celá členská základna, plachtaři i motoráři byli nažhaveni, jak dále zvýší svoji leteckou
zdatnost a zkrášlí i své působiště, nové letiště.
Přišly však únorové události 1948, tehdy jako „vítězství dělnické třídy nad buržoazní reakcí“, dnes
známé spíše jako „komunistický puč“. Jedním z jejich důsledků bylo ustavování „akčních výborů“
(AV) v organizacích národní fronty (NF) ve městech a obcích, ve společenských organizacích.
Dne 27. února 1948 byl ustaven Akční výbor ARČS (14-členný) v čele s předsedou gen. Josefem
Hanušem, jemuž z rozhodnutí Ústředního AVNF bylo svěřeno řízení záležitostí sportovního letectví
ve státě. Tento akční výbor pak vzápětí, jako „instituce nadřazená“, zastavil činnost ústředí ČNA
a některé jeho zaměstnance poslal na dovolenou. (V zemském organizačním uspořádání ARČS se to
týkalo ČNA, nikoli MSA a SNA).
O atmosféře v hronovském aeroklubu v té době píše v dopise Ádovi Matyskovi ze dne 2. 3. 48
Jarda Šolín.: „Co je tu nového? Staněk je jmenován /prý/ vedoucím školy v Podhořanech v Železných
horách. Osobně říká, že ještě nic není (jisté), ale přitom už pokládá za samozřejmé, že tu nebude. No,
ale ještě není pryč. Teď byl zvolen u Pařízka, kde je zaměstnán, (pozn.: Což znamená, že po sezóně
ukončil svoje krátké zaměstnání u aeroklubu) za předsedu závodní rady. Je tam 22 zaměstnanců.
Pravděpodobně budeme muset mít v aeroklubu akční výbor, což by znamenalo, že by asi Seidl musil
pryč. A co on pro aeroklub vykonal, to víš snad také sám. No, ale je tu tendence proti (kdo, to asi víš),
tak uvidíme. Měli jsme před týdnem valnou hromadu. Funkce zůstaly takřka beze změny, ale kdo ví,
na jak dlouho“. Pak přechází k plachtařské tématice: „V neděli (29. 2.) jsme létali. Bejbiny, Jeřáb
a Honza, prostě všichni žáci od áčkařů až po přeškolovací na Jeřába. Představ si, Líňák, Bohouš
Ch. a Vráťa jsou Mírou přeškolováni na Jeřába. Před polednem začal foukat vítr asi tak 2-3 metry,
tedy slabý. Šel jsem akorát na start na Bejbinu… a prohlásil jsem, že to zkusím na svah. Dostal jsem
vynadáno, s poukazem, že se se mnou vsadí (Míra Staněk), že se neudržím déle jak 3 min. Létal jsem
15 minut a pak nic neříkal. Pak jsem jen tak podotkl, že za těžiště by se chlapi nad Šefelínkou udrželi
aspoň 20 minut. Dostal jsem opět vynadáno, ale šel Vráťa na zelené Bejbině. Pak ještě, když se Vráťa
držel, jsme dostali do luftu Líňáka na Krajánku. To už Míra vůbec nemluvil, jen říkal, že to pro pár
minut je zbytečná práce a co se ztrácí. No a víš jak dlouho těch pár minut trvalo? Líňák přistál po
3 hodinách a 30 minutách a Vráťa ? Čas 6 hodin a 4 minuty. Co tomu říkáš ? A to celý let byl proveden ve výšce 40–60 metrů nad lesem, chvílemi i níže a za větru nejvíce 3 m/vt. …Vráťa létal od
12 hodin do 6 odpoledne, největší výšku měl 200 m. Poslední 2 hodiny létal téměř za bezvětří. Snad
ho držel teplý vzduch z lesa. Svítilo totiž slunce. Zatím jsme letos nalétali za dva měsíce 25 hodin.
Vloni za leden a únor 1 hodinu. Pokrok!“ Pak přechází k zvláštnímu využití navijáku: „A co jsme
dělali týden předtím? To bys neuhádl. Celý den se válo, silný vítr severní. Tak jsme se po valné hromadě sebrali a šli s lyžema jezdit za navijákem. Na konec lana se přidělal špagát rozvětvený na čtyři
prameny. Každého se chytl jeden mladík, ovšem bez holí a jelo se. Umíš si to doufám představit.
75 koní navijáku táhlo 4 koně lidské. …Start byl tam, co se normálně startuje, do dolíku a po Jiráskově cestě až k navijáku. No a co myslíš, jak se jezdilo rychle? No celá trať 660 m se jela průměrně za
36 vt., tj. průměrná rychlost 66 km/hod. … No a pak jsme si dali rekordní jízdu. … V trati se dosáhlo
90 km/hod. …Můžeš tomu úplně věřit …rychloměr na navijáku ukazoval 25m/vt! Já osobně jsem jel
jen dvě jízdy. Při jedné mě spadla lyže (vázání), tak jsem se pustil a v 60 km/h jsem si obyčejně sedl
na zadek.“ Tak to bychom měli doplňkový sport k plachtění. Ale zpět k syrové realitě doby: 46
Dne 4. 3. 48 J.Š. v dalším dopise A.M. píše: „V pondělí hlásil rozhlas, že se s okamžitou platností
zastavuje činnost aeroklubů vlivem posledních událostí. Tak se modlíme, aby to teď nefoukalo,…
Jinak asi aerokluby možná (!!) přejdou do rukou vojska. Důsledky ?! Těžko říct. Doufejme, že by
nebyly nepříjemné. Jinak tady teď probíhá značná aféra, ba řekl bych krise aeroklubu, ačkoliv se
v aeroklubu nijak neprojevuje, ale je působena záměrně zvenčí. Jak se celá věc (akční výbor x Staněk
Seidl x jedna
strana) vybarví,
to nevím,
ale není
radnoJak
to se
svěřovat
papíru
budeš xzajisté
vxaeroklubu
nijakpolit.
neprojevuje,
ale je působena
záměrně
zvenčí.
celá věc
(akčnía výbor
Staněk
značně
překvapen,
až
Ti
to
vylíčím
po
Tvém
příjezdu.“
x Seidl x jedna polit. strana) vybarví, to nevím, ale není radno to svěřovat papíru a budeš zajisté
značně překvapen, aţ Ti to vylíčím po Tvém příjezdu.“
Agendu
Agendu za
za „zastavené“
„zastavené“ ústředí
ústředí ČNA
ČNA vykonával
vykonával ARČS.
ARČS. Současně
SoučasněAV
AVARČS
ARČSvyzval
vyzvalaerokluby,
aerokluby,
aby
„…neprodleně
ustavily
AV
z lidí,
kteří
stáli
a
stojí
nesmlouvavě
za
vládou
Klementa
Gottwalda
aby „…neprodleně ustavily AV z lidí, kteří stáli a stojí nesmlouvavě za vládou Klementa Gottwalda a
a zároveň
vyhovují
odborné
stránce.
Složení
hlaste
ARČS
ke schválení!“.
Tato
výzva,
zveřejzároveň
vyhovují
po po
odborné
stránce.
Sloţení
hlaste
AVAV
ARČS
ke schválení
!“. Tato
výzva,
zveřejněná
něná
se složením
AV ARČS
v Rozletu
z 5. 3. 1948,
nacházela
v aeroklubech
odezvu.
Bylačtena
čtenana
se
sloţením
AV ARČS
v Rozletu
č. 9č.z95.3.1948,
nacházela
v aeroklubech
odezvu.
Byla
na
výborové
schůzi
Aeroklubu
Hronov
8.
března
1948.
Eda
Valášek
výbor
informoval,
že
v
této
věciuţ
výborové schůzi Aeroklubu Hronov 8. března 1948. Eda Valášek výbor informoval, ţe v této věci
už jednal
Minaříkem.
v následující
schůzi
výboru
(15. 3. oznamuje
48) oznamuje
J. Minařík,
v neděli
jednal
s J. s J.
Minaříkem.
Jiţ Již
v následující
schůzi
výboru
(15.3.48)
J. Minařík,
ţe vže
neděli
bude
bude
jednat
akční
výbor.
Kdo
jej
tvoří,
jak
vznikl
a
co
všechno
bude
předmětem
jednání,
není
zapsájednat akční výbor. Kdo jej tvoří, jak vznikl a co všechno bude předmětem jednání, není zapsáno.
Na
no.
Na
příští
schůzi
(22.
3.
48)
však
již
Jan
Minařík,
jako
předseda
akčního
výboru
aeroklubu
Hronov,
příští schůzi (22.3.48) však jiţ Jan Minařík, jako předseda akčního výboru aeroklubu Hronov, „dává
„dává
na vědomí“
usnesení
AK Hronov
o složení
aeroklubu,
ve kterém
na
vědomí“
usnesení
AV AKAV
Hronov
o sloţení
novéhonového
výboruvýboru
aeroklubu,
ve kterém
jsou: jsou:
předsedou Vratislav Jirman, prvním místopředsedou Celda Šimek, drupředsedou Vratislav Jirman, prvním místopředsedou Celda Šimek,
hým místopředsedou Míra Staněk, jednatelem Zdeněk Rýdl, účetním
druhým místopředsedou Míra Staněk, jednatelem Zdeněk Rýdl, účetním
Mirosl. Eisenbruk, pokladníkem Ant. Bartoň a dalšími členy R. Ansorge,
Mirosl. Eisenbruk, pokladníkem Ant. Bartoň a dalšími členy R.
B. Chyba, L. Bůna, Z. Šolín, Jar. Jirman, M. Seidl, J. Minařík a Ing. Chvátal.
Ansorge, B. Chyba, L. Bůna, Z. Šolín, Jar. Jirman, M. Seidl, J. Minařík
„Zvolení členové podepsali jmenovací listinu a předseda Jirman se ujal
a Ing. Chvátal. „Zvolení členové podepsali jmenovací listinu a předseda
řízení schůze“, stojí v zápise, pořízeném jednatelem Rýdlem, který byl
Jirman se ujal řízení schůze“, stojí v zápise, pořízeném jednatelem
současně určen zapisovatelem.
Rýdlem, který byl současně určen zapisovatelem.
Vráťa Jirman
ustaveném
AV,AV,
se proti
volenému
výboru
uskutečnily
tyto změny:
Z postu předsedy
SeidlMirka
odchází
mezi
(V
(V tomto
tomtovýboru,
výboru,
ustaveném
se proti
volenému
výboru
uskutečnily
tyto změny:
Z postu Mirka
předsedy
Seidl
členy výboru, E. Valášek, O. Vacek a Ant. Lyer z výboru vypadávají. (Jest-li byl na schůzi přítomen Ing. Chvátal osobně a podepsal
odchází mezi
E. Valášek,
O. Vacek
a to
Ant.
z výboru
vypadávají.
na schůzi
jmenovací
listinu,členy
zda tovýboru,
s ním aspoň
bylo projednáno,
nebo
byloLyer
jen přání,
nevíme,
není o tom(Jest-li
v zápisebyl
zmínka;
byl ale přítomen
členem AV
Ing.
Chvátal
osobně
a
podepsal
jmenovací
listinu,
zda
to
s ním
aspoň
bylo
projednáno,
nebo
to
bylo
jen
přání, nevíme,
ARČS).
není o tom v zápise zmínka; byl ale členem AV ARČS).
V tuto chvíli se zdá, ţe změny v Hronově umoţní nadále pokračovat v rychlém rozvoji aeroklubu a
V tuto chvíli
zdá,
že změnydalšího
v Hronově
umožní
nadále č.pokračovat
v rychlém
aeroklubu
budování
letiště,seale
vyčkejme
vývoje.
V Letectví
4 z 31.5.48
je úloha rozvoji
AV v aeroklubech
a budovánítakto:“Akční
letiště, ale vyčkejme
dalšího vývoje.
V Letectví
z 31.
5. 48 je úloha
AV v aeroklubech
oznámena
výbor Aeroklubu
RČS rozhodl,
ţe č.
aţ4do
provedení
reorganizace
spolkového
oznámena
takto:
„Akční
výbor
Aeroklubu
RČS
rozhodl,
že
až
do
provedení
reorganizace
spolkového
ţivota a schválení nových stanov ARČS povedou veškeré spolkové záleţitosti Aeroklubů akční výbory.
životavýbory
a schválení
nových
veškeré
spolkové záležitosti
Aeroklubů
akčníorgánům.
výbory.
Akční
zastávají
tedystanov
aţ naARČS
další povedou
funkci výborů
a neodevzdávají
vedení
spolku jiným
Akční
výbory
zastávají
tedy
až
na
další
funkci
výborů
a
neodevzdávají
vedení
spolku
jiným
orgánům.
Nelze proto volit nové výbory ani jiné spolkové orgány.“ Jak to prakticky probíhalo u nás můţeme jen
Nelze proto
volit
ani jiné
spolkové
orgány.“ Jak to prakticky probíhalo u nás můžeme jen
domýšlet,
nebo
senové
ptát výbory
pamětníků,
kterých
ale ubývá.
domýšlet,
nebo
se
ptát
pamětníků,
kterých
ale
ubývá.
K této „revoluční změně“ poznamenává ve svých vzpomínkách na aeroklub Hronov v letech 1945
K této
změně“„Po
poznamenává
vzpomínkách
na aeroklub
Hronov v letech
1945
aţ
1952 „revoluční
Ing. R. Kleprlík:
únoru 1948ve…svých
poţadovala
KSČ, aby
funkci předsedy
vykonával
člen
až
1952
Ing.
R.
Kleprlík:
„Po
únoru
1948
…
požadovala
KSČ,
aby
funkci
předsedy
vykonával
člen
KSČ. Volba padla na Vráťu Jirmana. Byla to rozumná volba, Vráťa byl člověk čestný, odpovědný a
KSČ. Volba padla
Vráťu Jirmana.
Byla ato byl
rozumná
volba,
Vráťa
člověk
čestný,KSČ
odpovědný
kamarádský,
navíc na
rozuměl
problematice
aktivní
pilot.
Po byl
únoru
pověřila
Hronov
a
kamarádský,
navíc
rozuměl
problematice
a
byl
aktivní
pilot.
Po
únoru
pověřila
KSČ
Hronov
dohledohledem nad letištěm a aeroklubem nečleny aeroklubu, stranické funkcionáře Končinského a Vlčka“.
dem
nad letištěm
aeroklubem
stranické
funkcionáře
a Vlčka“.klidu“
Uplynul
měsícapo
„vítěznémnečleny
únoru“aeroklubu,
a ministerstvo
vnitra
vydává Končinského
„v zájmu veřejného
Uplynul
měsíc po létání
„vítězném
únoru“ amotorová
ministerstvo
vnitra vydáváletadla
„v zájmu
veřejného
klidu“
opatření
opatření
o „Zákazu
pro všechna
i bezmotorová
vyjma
kluzáků“
(Publikováno
o „Zákazuvlétání
pro všechna
i bezmotorová
letadla
vyjma
kluzáků“ ţe
(Publikováno
9. 4. 1948
9.4.1948
Rozletu
č. 13). motorová
Do aeroklubů
přicházejí
různé
informace,
došlo k nezákonným
v Rozletu č.republiky
13). Do aeroklubů
informace,
došlo k nezákonným
opuštěním
repubopuštěním
pomocí přicházejí
letadel. různé
Třinácté
číslo že
Rozletu
ročníku 1948
bylo poslední.
pomocí letadel.
číslo Rozletu
ročníku
1948
bylotisk
poslední.
S odůvodněním,
že je
třeba
Sliky
odůvodněním,
ţe jeTřinácté
třeba sjednotit
zbytečně
členitý
letecký
(pět dalších
titulů v ČSR:
Letectví,
sjednotit
zbytečně
členitý
leteckýLetu
tiskzdar,
(pět dalších
titulů byl
v ČSR:
Leteckéţe
Civilní
letectví,
Letecké
noviny,
Mladý letec)
tentoLetectví,
týdeník Civilní
zastavenletectví,
s předpovědí,
dojde k redukci i dalších (a došlo). Agendu Rozletu a Leteckých novin deklarativně převzalo číslem 1
od 19.4.48 nadále vycházející Letectví.
47
V redakčním článku nového LETECTVÍ č. 1 z 19.4.48 pod titulkem „Kupředu, zpátky ni krok!“,
ve kterém je uveden program a organizace sportovního letectví, se výše zmíněný zásah AV ARČS
vůči ČNA zdůvodňuje takto: Hlavní chybou bylo, ţe mnozí letečtí pracovníci nepochopili, ţe v květnu
noviny, Letu zdar, Mladý letec) byl tento týdeník zastaven s předpovědí, že dojde k redukci i dalších
(a došlo). Agendu Rozletu a Leteckých novin deklarativně převzalo číslem 1 od 19. 4. 48 nadále
vycházející Letectví. V redakčním článku nového LETECTVÍ č. 1 z 19. 4. 48 pod titulkem „Kupředu, zpátky ni krok!“,
ve kterém je uveden program a organizace sportovního letectví, se výše zmíněný zásah AV ARČS
vůči ČNA zdůvodňuje takto: Hlavní chybou bylo, že mnozí letečtí pracovníci nepochopili, že v květnu 1945 zmizely předpoklady pro činnost aeroklubů tak, jak ji znali z doby před válkou. Tito letečtí
pracovníci neuměli dát jménu aeroklubu nový obsah. Pravda, jim nikdy nešlo o budování silného
letectví v zájmu brannosti a hospodářského i kulturního rozkvětu státu, ale jen o příjemný sport, který
jim přinášel možnost vyžít se ať po stránce letecké či klubovního života. Jak jinak by se mohli dostat
do situace, v níž se dnes např. nachází ČNA? V dalším pokračování článku pak jako první nejbližší
hlavní úkol se uvádí: „Je nutno provést a dokončit důslednou očistu od státně nespolehlivých živlů,
zároveň pak odstranit z vedoucích míst lidi, kteří nechápou velké poslání sportovního letectví a vidí
v něm jen příjemný sport pro sebe“.
Pro instruktora Korečka bylo nalezeno „mimosezonní“ zaměstnání u fy „Šrůtek – chladicí a výčepní zařízení“, (později Frigera n.p.). Posiluje se úloha orgánu zvaného „Hlavní inspektorát branné
výchovy“ při MNO, přes který jsou organizovány kursy pro instruktory plachtění. Kursu, který se
má konat 18. 4.–18. 5. 1948 se má zúčastnit V. Jirman, případně i R. Kleprlík. Byla ustavena komise
pro rozvoj a výstavbu letiště (získávání pozemků, příprava staveb a organizace svépomocné výstavby
apod.) ve složení E. Valášek, M. Seidl, C. Šimek a Vr. Jirman a byla jí udělena plná moc k jednání jménem aeroklubu. S hronovskými bavlnářskými závody a n.p.TOS byl dohodnut vývoz škváry
z jejich kotelen k terénním úpravám letištní plochy a cesty na letiště.
Z nezjistitelných důvodů nebyly mezi 5. 4. a 24. 8. 48 pořízeny žádné zápisy ze schůzí členských
ani výborových, prakticky zásadní výkonná moc se přenesla na AV AK, z jehož jednání žádné záznamy ani jiné informace nejsou a o jeho složení se dochovala jen jediná písemná informace a to kopie
dopisu na Okresní akční výbor z 13. 8. 48, ve kterém se žádá o potvrzení složení AV AK Hronov
s předsedou J. Minaříkem, místopředsedou V. Jirmanem a členy J. Jirmanem a C. Šimkem. Je známo,
že později došlo ke změně předsedy a pravděpodobně i členů. (Otazník je nad členstvím C. Šimka,
který nebyl členem KSČ a také nebyl později k motorovému létání prověřen).
Život v aeroklubu se však nezastavil, probíhal výcvik na plachtařském letišti a po odvolání zákazu
i na motorovém letišti, zejména se pracovalo na stavbě druhé poloviny hangaru a na zřízení kabelové
elektrické přípojky na veřejnou síť ve Velkém Poříčí. Jarda Šolín 5. 4.48 v jednom z dalších dopisů
Ádovi m.j. píše: „…Tos ještě viděl Tondu, jak se pokoušel o podmínky a sedl po 8 minutách? A Vráťův
start na zelený a Bohouše na krajasu? Tak po Tondovi létal L. Valášek a to hodinu. Dalo nám asi
čtvrt hodiny práce, než jsme ho dostali dolů (bylo ujednáno, že tam půjde na hodinu).Pak Míra poslal
znova Tondu. Ten se dušoval, že si po 12 minutách sedne, ale byli jsme vůbec šťastni, že po půlhodině
přistál. No a pak konečně jsem šel já, ale to už bylo asi 5 hodin (pozn.: normálního SEČ). O tom,
že jsem si „žil“, doufám nepochybuješ. Stačily dvě osmičky ve předu, u Jiráskové se namáčknout na
zadní svah a po dalších dvou osmičkách jsem měl skoro 300 m….Nádherný rozhled na Krkonoše, do
kraje, Špinka, Broďák a na druhou stranu Kralický Sněžník. Asi hodinu jsme létali s Bohoušem v jedné výši, přirozeně jednou byl výš on, jednou já, ale to je právě ta balada. Člověče, když jsem tak na
něj koukal, jaký měl chvílema zdviháky, hned jsem pálil za ním. Občas jsme si pokynuli. Já tam řádil,
pískal, zpíval. To víš, slyšet mě nikde nebylo, tak jsem si to mohl dovolit. Vráťa nás ale pěkně pek. My
se honili pěkně nad svahem a on si klidně létal od Jírovy Hory až do Žďárek a k tomu ještě o nějaké
dvě stovky výš. Po hodině letu jsem zůstal na své trati sám. Bohouš se plazil ještě asi čtvrt hodiny dole
a pak sedl a Vráťa, ten chytl dlouhou vlnu a pomalu ale jistě lezl nahoru. Původně jsem měl dojed48
náno, že mě po hodině mávnou a půjde Luděk. Ale začalo se už šeřit, tak mne tam nechali. Kolikrát
jsem si za ten let vzpomněl, jak jsem vždycky nadával chlapům, když přistáli s odůvodněním, že jim
bylo zima, nebo že je všechno tlačilo. Teď jsem teprve viděl, co to je a to jsem tam ještě nebyl dlouho
apak
nebyla
ani
krutáPředstav
zima. Přistání
jsem
pořád
oddaloval,
ale když
seaajiž
začalo
stmívat,
tak jsem
pak
sisisedl
sedl
Vráťa.
Vráťa.
Představ
si,si,kekekonci
konciletu
letuměl
měl
stálé
stáléstoupání
stoupání
11mm
v v800
800mmvytáhl
vytáhl
klapky
klapky
aana
nasi80
80
řekl,
že
ještě
dvě
osmičky
a jdu
dolů, ale
jako
naschvál,
ty
dvě jen
osmičky
vylezlo
z 250 m ke 400 m.
km/h
km/hměl
měl
sotva
sotva
1/2m
1/2m
klesání.
klesání.
Poznatek
Poznatek
z zté
tédlouhé
dlouhé
vlny
vlnyjeza
jecenný,
cenný,
jenaby
abytoto
tobylo
bylovíckrát“.
víckrát“.
Ale musel jsem dolů. Tak vyhlídkový let nad náměstí a s klapkama nad Jiráskovou, otočit a dolů. Tak
pak siprvý
sedldelší
Vráťa.
ke konci
letu mělžestálé
stoupáníbude
1 maspoň
a v 800
m tolik…
vytáhl klapky
a nasi 80
mám
časPředstav
hodinu asi,
třičtvrtě
a doufám,
co nevidět
zase
Hned pak
km/h
měl
sotva
1/2m
klesání.
Poznatek
z
té
dlouhé
vlny
je
cenný,
jen
aby
to
bylo
víckrát“.
sedl Vráťa. Představ si, ke konci letu měl stálé stoupání 1 m a v 800 m vytáhl klapky a na 80 km/h měl
sotva 1/2m klesání. Poznatek z té dlouhé vlny je cenný, jen aby to bylo víckrát“.
Účastníci
Účastníciprvního
prvníhoABC-kurzu
ABC-kurzunananovém
novémletišti.
letišti.Zleva:
Zleva:L.Hornych,
L.Hornych,M.Hornych,
M.Hornych,? ?, Ansorge,
, Ansorge,? ?, ,
instruktor
instruktorJirman
Jirman(se
(sesynkem),
synkem),? ?, Zadraţil.
, Zadraţil.Sedí:
Sedí:Světlík,
Světlík,Balcar,
Balcar,? ?. Z. Ztéto
tétoskupiny
skupinyuţuţjen
jenMirek
Mirek
Hornych
Hornychlétal
létalještě
ještěpopoobnově
obnověletiště
letištěv v90.letech.
90.letech.
F:Lyer
F:Lyer
Účastníci prvníhoABC-kurzu na novém letišti. Zleva: L. Hornych, M. Hornych,?,Ansorge,?,
instruktorprvního
JirmanABC-kurzu
(se synkem),?,
Zadražil.
Sedí: Světlík,
Balcar,?.
Z této? ,skupiny
Účastníci
na novém
letišti. Zleva:
L.Hornych,
M.Hornych,
Ansorge,už
? , jen
Mirek Hornych
létal
ještě po? obnově
letiště
90. letech. F:
Lyer
instruktor
Jirman (se
synkem),
, Zadraţil.
Sedí: vSvětlík,
Balcar, ? . Z této skupiny uţ jen Mirek
Na
Nanovém
novémletišti
letištibyl
byltaké
taképo
zahájen
zahájen
ověřovací
ověřovací
plachtařský
plachtařskýA-B
A-Bvýcvik
výcviknanakluzáku,
kluzáku,
díky
díkytomu,
tomu,ţeţebyl
byl
Hornych
létal
ještě
obnově letiště
v 90.letech.
F:Lyer
Na novém letišti byl také zahájen ověřovací plachtařský A-B výcvik na kluzáku, díky tomu, že byl
kkdispozici
dispozicidruhý
druhýnaviják
navijáka aprovoz
provozbyl
bylsnadno
snadnokoordinován
koordinováns smotoráři,
motoráři,kteří
kteříměli
mělizákazy
zákazyvvlétání.
létání.
k dispozici druhý naviják a provoz byl snadno koordinován s motoráři, kteří měli zákazy v létání.
Na novém letišti byl také zahájen ověřovací plachtařský A-B výcvik na kluzáku, díky tomu, ţe byl
k dispozici druhý naviják a provoz byl snadno koordinován s motoráři, kteří měli zákazy v létání.
Velká
radost
nad
barografem.
Pilot
R.Kleprlík
ulítal
první pětihodinovku
termice
u nás.rozesmátý
A. Matyska,
rozesmátý
Velká
Velká
radost
radost
nad
nadbarografem.
barografem.
Pilot
PilotR.Kleprlík
R.Kleprlík
ulítal
ulítalprvní
první
pětihodinovku
pětihodinovku
v vtermice
termiceu uv
nás.
nás.
A.Matyska,
A.Matyska,
rozesmátý
pilot,
pilot,Z.Šolín,
Z.Šolín,
pilot, Z.Šolín,
Ansorge
a Prachatický
se
radují
také.
Úspěch
je zapsán
do
paměti
plachtaře
drsným
hoblem
do
maraAnsorge
Ansorge
a aPrachatický
Prachatický
seseradují
radují
také.
také.Úspěch
Úspěch
jejezapsán
zapsándo
dopaměti
paměti
plachtaře
plachtaře
drsným
drsným
hoblem
hoblem
dodomarastu
marastuu ustudně.
studně.Přisolil
Přisolil
si,si,kdo
kdojen
jen
stu uTechnika
studně.slavení
Přisolil
si, kdo jen
mohl.sese
Technika
slavení
dosažených
úspěchů se dodnes v mnohém ještě zdokonalila.
mohl.
mohl.
Technika
slavenídosaţených
dosaţených
úspěchů
úspěchů
dodnes
dodnesv vmnohém
mnohémještě
ještězdokonalila.
zdokonalila.
F:Lyer
F:Lyer
F: Lyer
Velká radost nad barografem. Pilot R.Kleprlík ulítal první pětihodinovku v termice u nás. A.Matyska, rozesmátý pilot, Z.Šolín,
Ansorge
Prvnía pětihodinovku
stříbrný
odznak,
v našem
AKu studně.
výhradně
Prachatický se radujína
také.
Úspěch jeplachtařský
zapsán do paměti
plachtařeodlétanou
drsným hoblem
do marastu
Přisolilv termice,
si, kdo jen
mohl. Technika
slavení
se dodnes v mnohém
zdokonalila.
splnil
(5:30 hod
nadosaţených
GB IIb)úspěchů
Ruda Kleprlík.
Létání ještě
v termice
začalo převládat nad svahovým. F:Lyer
První
Prvnípětihodinovku
pětihodinovkunanastříbrný
stříbrnýplachtařský
plachtařskýodznak,
odznak,odlétanou
odlétanouvvnašem
našemAK
AKvýhradně
výhradněvvtermice,
termice,
splnil
splnil(5:30
(5:30hod
hodnanaGB
GBIIb)
IIb)Ruda
RudaKleprlík.
Kleprlík.Létání
Létánívvtermice
termicezačalo
začalopřevládat
převládatnad
nadsvahovým.
svahovým.
49
První pětihodinovku na stříbrný plachtařský odznak, odlétanou v našem AK výhradně v termice,
49
49
splnil (5:30 hod na GB IIb) Ruda Kleprlík. Létání v termice začalo převládat nad svahovým.
Poličtí plachtaři proţívali různé peripetie se svým letištěm a tak víc nelétali neţ létali, a kdyţ, tak u
nás. Dokonce snad jejich odbočka na nějaký čas zanikla, protoţe v Letectví č. 7 z 12.7.48 byla
Poličtí plachtaři
proţívali
různé
peripetie
svým letištěm
a takaeroklubu.
víc nelétaliPočet
neţ létali,
kdyţ, tak
otištěna
informace:
V Polici
n. Met.
Bylase
obnovena
odbočka
členůaa když,
stoupl
ve udvou
Poličtí
plachtaři
prožívali
různé
peripetie
se
svým
letištěm
a
tak
víc
nelétali
než
létali,
tak
nás.
Dokonce
snad jejichAeroklub
odbočkasena
nějakýzískat
čas zanikla,
protoţe
v aLetectví
č. stavbou
7 z 12.7.48
byla Ve
týdnech
na sedmdesát.
pokouší
pozemkyprotože
na letiště
začíná
se
navijáku.
u nás.informace:
Dokonce
snad
jejichn.
odbočka
na nějaký
čas zanikla,
v Letectví
č.členů
7 z 12.
7. 48
byla
otištěna
V
Polici
Met.
Byla
obnovena
odbočka
aeroklubu.
Počet
stoupl
ve
dvou
stavbě
vydatně podporuje
továrna
naByla
textilní
automaty
Hakoby
„KOVOPOL“.
otištěna
n. se
Met.
obnovena
odbočka
Početsečlenů
stoupl
ve dvouVe
týdnech
na informace:
sedmdesát.V Polici
Aeroklub
pokouší
získat pozemky
na aeroklubu.
letiště a začíná
stavbou
navijáku.
týdnech na sedmdesát. Aeroklub se pokouší získat pozemky na letiště a začíná se stavbou navijáku. Ve
stavbě
vydatněSokol
podporuje
továrna
na textilní
Hakoby
„KOVOPOL“.
Königův
M-1-C
(OK-BHP)
byl automaty
k automaty
dispozici
k výcviku
a létání i dalším členům AK. Letové
stavbě
vydatně podporuje
továrna
na textilní
Hakoby
„KOVOPOL“.
sazby na něj byly následující: Lety výcviku s instruktorem 800,-Kč / hod = 13,5O/min, vyhlídkové
Königův
Sokol M-1-C
(OK-BHP)
kSokola
dispozici
k výcviku
a létání
dalším členům
AK.byl
Letové
lety
17,-Kč/min.
T. König
se alebyl
ze k dispozici
dlouho
netěšil.
Vei idalším
znárodněné
firmě
Sokolík
Königův
Sokol
M-1-C
(OK-BHP)
byl
k výcviku
a
létání
členům
AK.
Letové
sazby
na
něj
byly
následující:
Lety
výcviku
s
instruktorem
800,-Kč
/
hod
=
13,5O/min,
vyhlídkové
nadbytečný
závodní
rada (asi tenkrát
měla
takové kompetence
!)hod
jej hodlala
odprodat za 200.000,sazby
na něja byly
výcviku
s instruktorem
800,-Kč
= 13,5O/min,
lety
17,-Kč/min.
T.následující:
König se Lety
ale ze
Sokola
dlouho netěšil.
Ve / znárodněné
firmě vyhlídkové
byl Sokolík
Kč.
Několik
členů
aeroklubu,
aby
zabránilo
nahodilému
odprodeji
letounu
kamkoliv
jinam,
vytvořilo
lety
17,-Kč/min.
T.
König
se
ale
ze
Sokola
dlouho
netěšil.
Ve
znárodněné
firmě
byl
Sokolík
nadbytečnadbytečný
a
závodní
rada
(asi
tenkrát
měla
takové
kompetence
!)
jej
hodlala
odprodat
za
200.000,jakési
„druţstvo
vlastníků“
aměla
Sokola
(sekompetence!)
souhlasem výboru
AK)
odkoupilo
a dalo do provozování
a závodní
radaaeroklubu,
(asi tenkrátaby
takové
jej hodlala
odprodat
za 200.000,-Kč.
NěkoKč.nýNěkolik
členů
zabránilo
nahodilému odprodeji
letounu
kamkoliv
jinam, vytvořilo
aeroklubu.
lik
členů
aeroklubu,
aby
zabránilo
nahodilému
odprodeji
letounu
kamkoliv
jinam,
vytvořilo
jakési
jakési „druţstvo vlastníků“ a Sokola (se souhlasem výboru AK) odkoupilo a dalo do provozování
„družstvo vlastníků“ a Sokola (se souhlasem výboru AK) odkoupilo a dalo do provozování aeroklubu.
aeroklubu.
Všemi silami se pokračovalo na
Všemi silami
pokračovalo
na stav-Byl
stavbě
druhése půlky
hangaru.
Všemi
silami
se pokračovalo
na
bě
druhé
půlky
hangaru.
Byl
zahájen výkop trasy prozahájen
uloţení
stavbě
druhé
půlky
hangaru.
Byl
výkop trasy pro
uloženíkabelu
elektrickéelektrického
silového
a na
zahájen
výkopkabelu
trasya naproŠvorčíkově
uloţení
ho
silového
Švorčíkově pile v Ţabokrkách
elektrického
silovéhoobjednáno
kabelu řezivo
a na
pile v Žabokrkách
objednáno
řezivo
nav krovy.
Dále byla
Švorčíkově
pile
Ţabokrkách
na krovy. Dále
byla upravována
proupravována
provozní
plocha
letiště
objednáno
řezivo
na
krovy.
Dále
byla
vozní
plocha
letiště
trvalou
navážkou
trvalou naváţkou
škváry,
proletiště
kterou
upravována
provozní
škváry,
pro MNV
kterou
bylHronov
odplocha
MNV Hronov
byl
od
vypůjčen
trvalou
naváţkou
škváry,
pro kterou
vypůjčen
nákladní
vůz Büssing
NAG
nákladní
vůz
Büssing
NAG
(bohuţel
byl
od
MNV
Hronov
(bohužel valník, takže nejenvypůjčen
nakládvalník, vůz
takţe
nejen NAG
nakládka, ale i
nákladní
Büssing
ka, ale i skládka
probíhala (bohuţel
lopatami
skládka
probíhala
lopatami
ručně).
valník,
ručně).takţe nejen nakládka, ale i
skládka probíhala lopatami ručně).
Kabel ukládají Plecháč, König a C.Šimek. Hloubka rýhy byla tak na dva
„sakováky“, coţ se později ukázalo jako málo a při obnově letiště musel být
Kabelukládají
ukládajíPlecháč,
Plecháč,König
KönigaaC.Šimek.
C. Šimek.Hloubka
Hloubka
rýhybyla
byla
dva
Kabel
rýhy
taktak
na na
dva
několikrát přerušený
kabel vyměněn.
F:Lyer
„sakováky“,coţ
cožsese
později
ukázalo
při obnově
„sakováky“,
později
ukázalo
jakojako
málomálo
a při aobnově
letištěletiště
musel musel
být
několikrát
přerušený
kabel vyměněn.
F:Lyer
být několikrát
přerušený
kabel vyměněn. F:
Lyer
12.9.1948
letí posádka
Seidl +
DneDne
12. 9.
1948 letí posádka
Seidl +
Kleprlík
s Praga–Baby
Dne
12.9.1948
letí
posádka
Seidl + do
Kleprlík
s Praga–Baby
do Trutnova/
Trutnova/Voletin
na pozvání
Kleprlík
s Praga–Baby
Voletin
na pozvání
na tamní
letec-do na
tamní
letecký
den.
Při
Trutnova/Voletin
ký den. Při přistánínapo pozvání
větrupřistání
(dle na po
větruletecký
(dle den.
vyloţeného„T“)
tamní
Při
přistání
vyloženého„T“)
jsou
dlouzí
a připojsou
dlouzí
a při
pokusu
opakování
větru
(dle
vyloţeného„T“)
jsou
pokusu
o opakování
okruhuo končí
okruhu
končí
za
vrcholem
dlouzí
a
při
pokusu
o
opakování
za vrcholem táhlého stoupání v lese.táhlého
stoupání
v lese.
Letadlo
zničeno,
okruhu
končí
za vrcholem
táhlého
Letadlo
je zničeno,
posádka je
jako
posádka
jako
zázrakem
nezraněna.
stoupání
v
lese.
Letadlo
je
zničeno,
zázrakem nezraněna. (A to ke všeposádka
zázrakem
nezraněna.
ke
všemu
R.
Kleprlík ve
mu(A
Ing.toR.jako
Kleprlík
veIng.
vzpomínkách
(A
to ke
všemupřikurtován!!!).
Ing.udává,
R. Kleprlík
udává,
že nebyl
J. Š. ve
vzpomínkách
ţe
nebyl
o tom
píše A. M. udává,
mimo J.Š.
jiné:ţe„Večer
vzpomínkách
nebylpíše
přikurtován
!!!).
o tom
odtamtud
přilétl
Zítko
seo zprávou,
přikurtován
!!!).jiné:
J.Š. „Večer
tomodtamtud
píše
A.M. mimo
Praga
E-114
„Baby“
motorizovaný
žádné
Praga
„Baby“
bylabyla
něconěco
jako jako
motorizovaný
kluzák.kluzák.
NemělaNeměla
ţádné klapky
E-114
žepřilétl
Pragovka
je
na
cimprcampr
rozA.M.
mimo
jiné:
„Večer
odtamtud
Zítko se zprávou, ţe Pragovka
u zeměplavala.
krásně plavala.
Nes ní
každý
s nínapoprvé
přistál napoprvé
a opakování
a klapky
u E-114
zeměa„Baby“
krásně
kaţdý
přistál
a opakování
okruhu přilétl
Praga
byla něcoNe
jako
motorizovaný
kluzák. Neměla
ţádné klapky
sekaná!
Představ
si, jak ţe
nám
bylo.
Zítko
se zprávou,
Pragovka
je
na
cimprcampr
rozsekaná
!
okruhu
byločastou
poměrně
častou záležitostí. F:
Lyer
poměrně
záleţitostí.
F:Lyer
a ubylo
země
krásně plavala. Ne kaţdý s ní přistál napoprvé a opakování okruhu
Nová
mašina
a
dva
lidi
v ní.
Naštěstí
je
na
cimprcampr
rozsekaná
!
Představ si, jak nám bylo. Nová
bylo poměrně častou záleţitostí.
F:Lyer
semašina
jim nic nestalo,
kdovviděl
Představ
si,a dva
jak ale
nám
bylo.
Nová se
lidi
ní. místo
Naštěstí
havárky,
či
aspoň
snímky,
ten
rozmašina
a
dva
lidi
v
ní.
Naštěstí
jim nic nestalo, ale kdo viděl se
místo
jim nic nestalo, ale kdo viděl místo
50
50
50
Voletiny
: zztéto
!
F:Lyer
Voletiny 12.9.1948
12. 9. 1948:
tétoskrumáţe
skrumáževylezla
vylezlaposádka
posádkazcela
zcelabez
bezúhony
úhony! F:
Lyer
havárky,
či jak
aspoň
snímky,
ten
hodně
nepochopí,
chlapi
zůrozhodně
nepochopí,
jak
chlapi
stali vůbec naživu! Na letišti byla
zůstali letecká
vůbec naţivu!
letišti byla
přítomna
policie,Natakže
přítomnanehody
letecká
vyšetřování
bylo policie,
bezpro- takţe
vyšetřování
nehody
střední. Z vyprávění účastníků bylo
Z vyprávění
po bezprostřední.
návratu domů se zachovala
účastníků
návratu„Přes
domů se
špetka
černéhopohumoru:
zachovala
špetka
černého
kabinu se převalily větve a vrškyhumoru:
„Přeskteré
kabinu
se převalily
smrků,
Bejbina
pokosila, větve a
vrškyztichlo,
smrků,potmě
kterénebylo
Bejbina
všechno
snad-pokosila,
né se
v kabině orientovat
kabina nebylo
všechno
ztichlo, apotmě
nešla
otevřít. se
Kdyžvsekabině
jednomuorientovat
z člesnadné
a
nů kabina
posádky podařilo
nějak
vylézt,
nešla otevřít. Kdyţ se
druhý
zevnitř jako
z hrobu
volá „jakpodařilo
jednomu
z členů
posádky
ses nějak
dostal vylézt,
ven?“ Odpověď
byla
druhý zevnitř
jako
následující:
„Tam
co
byl
motor,
z hrobu volá „jak ses dostal ven ?“
tamOdpověď
je teď taková
s chvojím,„Tam co
byla díra
následující:
tambyl
se taky
protáhneš“.
motor,
tam je teď taková díra
s chvojím, tam se taky protáhneš“.
V zápise
schůze
14. 9.14.9.1948
1948 se poprvé
mluví omluví
nutných
nových účastníků
motoV zápisezeze
schůze
se poprvé
o „prověrkách“
nutných „prověrkách“
nových
účastníků
rových
kursů.
Kdo
a
podle
jakých
kriterií
prověřuje,
není
zcela
zřejmé,
ale
dochází
se
k závěru,
aby
motorových kursů. Kdo a podle jakých kriterií prověřuje, není zcela zřejmé, ale dochází se k závěru,
„prověrka“
byla byla
obstarána
předem,
„aby se
nevyhazovaly
peníze“.
PoprvéPoprvé
se také se
objevuje
pojem pojem
aby
„prověrka“
obstarána
předem,
„aby
se nevyhazovaly
peníze“.
také objevuje
„ověřování pilotních diplomů“ již dříve získaných. Hovoří se o problémech s prověřením nepostra„ověřování pilotních diplomů“ jiţ dříve získaných. Hovoří se o problémech s prověřením
datelného instruktora Korečka. Přicházejí nejistoty. Přesto se nastoluje návrh, aby byla s místními
nepostradatelného instruktora Korečka. Přicházejí nejistoty. Přesto se nastoluje návrh, aby byla
bavlnářskými závody projednána možnost usilovat společně o letecké spojení Hronova s centrálními
sorgány
místními
bavlnářskými závody projednána moţnost usilovat společně o letecké spojení Hronova
– převážně v Praze (např. Centrotex) – z našeho letiště.
s centrálními orgány – převáţně v Praze (např. Centrotex) – z našeho letiště.
Dne 23. 9. 48 byla zřízena telefonní linka na letiště a stanice má číslo 88 („dvě vrtule“), 10. 10. 48
Dne 23.9.48 byla zřízena telefonní linka na letiště a stanice má číslo 88 („dvě vrtule“), 10.10.48
se poprvé v hangaru rozsvítilo elektrické světlo, když kabelová přípojka byla zahrabána a zrevidován
se
poprvérozvaděč.
v hangaru rozsvítilo elektrické světlo, kdyţ kabelová přípojka byla zahrabána a zrevidován
příslušný
příslušný rozvaděč.
MD žádá o zpřesněný rozpočet na druhou polovinu hangaru pro stanovení druhé části subvence.
MD ţádá
o zpřesněný
druhouvýkonného
polovinu větroně
hangaruZ-25
pro„Šohaj“,
stanovení
subvence.
Aeroklub
obdržel
radostnourozpočet
zprávu o na
přidělení
na druhé
který sečásti
plachAeroklub
obdrţel
taři nedočkavě
těší.radostnou zprávu o přidělení výkonného větroně Z-25 „Šohaj“, na který se plachtaři
nedočkavě těší.
Byly stanoveny nejbližší úkoly a k nim odpovědné osoby:
Byly stanoveny nejbliţší úkoly a k nim odpovědné osoby:
– Zpřesněný rozpočet na 2. polovinu hangaru (Seidl, E. Valášek)
- Zpřesněný
polovinu hangaru (Seidl, E. Valášek)
– Betonáž
základůrozpočet
a sloupů na
(Z.2.Šolín)
- Betonáţ
základů
sloupů
(Z. Šolín)
– Úpravy
letištní
plochya(C.
Šimek)
Úpravy
letištní
plochy
(C.
Šimek)Seidl)
– Dokončení elektroinstalace (V. Jirman,
- Dokončení
elektroinstalace
(V. Jirman,
Seidl)(C. Šimek)
– Vodovod
ze studně
k vodárně a přívod
na kohoutek
-
Vodovod ze studně k vodárně a přívod na kohoutek (C. Šimek)
Aeroklub úkoly výstavby zvládal od počátku vlastními silami. Disponoval mezi svými členy odborAeroklub
úkoly výstavby
zvládal
odsipočátku
vlastními
silami.
Disponoval
mezistavebsvými členy
nými
kovo-dřevo-elektro
profesemi
a troufl
tak i na ostatní
potřebné
práce
včetně dílčích
odbornými
profesemi a troufl si tak i na ostatní potřebné práce včetně dílčích
ních a jinýchkovo-dřevo-elektro
projektů.
stavebních a jiných projektů.
51
51
Zleva:
Nyklíček, L.L.Šimek,
Šimek, M.
Krejsar, M.
Švorčík, Zb.
Středa aaaJ. J.Plecháč
Plecháč
pokynům
komisaře.
Přihlíží
Zleva:
L.Valášek,
M.Nyklíček,
M.Krejsar,
M.Švorčík,
Zb.Středa
J.Plecháčnaslouchají
naslouchají
pokynům
komisaře.
Přihlíţí
Zleva: L.Valášek,
L.Valášek,M.
Zb.Středa
naslouchají
pokynům
komisaře.
Přihlíţí
instruktor
Koreček
a
jednatel
E.Valášek.
Vpravo:
lehce
na
pravou
přední.
F:Lyer
(2x)
instruktor
Koreček
a
jednatel
E.
Valášek.
Vpravo:
přistání
uchazeče
lehce
na
pravou
přední. F:
Lyer
(2x)
instruktor
Koreček
přistání
uchazeče
lehce
na
pravou
přední.
F:Lyer
(2x)
Zleva: L.Valášek, M.Nyklíček, L.Šimek, M.Krejsar, M.Švorčík, Zb.Středa a J.Plecháč naslouchají pokynům komisaře. Přihlíţí
instruktor Koreček a jednatel E.Valášek. Vpravo: přistání uchazeče lehce na pravou přední.
F:Lyer (2x)
Dne
vykonali
úspěšně
před MD
komisaři
MD (Ing.
(Ing.aWeysserem
Weysserem
Ing.
Dne26.26.10.48
zkoušky
před
komisaři
MD
aa Ing.
Dne
10. 48 vykonali
úspěšně
pilotnípilotní
zkoušky
před komisaři
(Ing. Weysserem
Ing.
Nosovským)
Nosovským)
účastníci
dalšího
motorářského
Jirman,
M.
Krejsar,
L.
Valášek,
Plecháč,
L.
Dne 26.10.48
vykonali
úspěšně
zkoušky
komisaři
MD L.
(Ing.
Weysserem
a Ing.
Nosovským)
kursu M.
V. před
Jirman,
M.
J.J.L.Plecháč,
L.
účastníci
dalšího
motorářského
kursupilotní
V. Jirman,
Krejsar,
L. Krejsar,
Valášek,
J. Valášek,
Plecháč,
Šimek,
Nosovským)
účastníci
dalšího
motorářského
kursu
V.
Jirman,
M.
Krejsar,
L.
Valášek,
J.
Plecháč,
L.
Šimek,
M.
Nyklíček,
M.
Švorčík
Zb.
Středa.
Ihned
se
rozbíhá
nábor
do
dalšího
Šimek,
a
diplom
si
obnovil
Zb.
Středa.
Ihned
se
rozbíhá
nábor
do
dalšího
M. Nyklíček, M. Švorčík a diplom si obnovil Zb. Středa. Ihned se rozbíhá nábor do dalšího motoroŠimek,
M. Nyklíček,
M.TOS
Švorčík
a(Bavlnářské
diplom
si obnovil
Středa.
Ihned se rozbíhá nábor do dalšího
motorového
kursu v podnicích
TOS
závody
MAJ).
motorového
a BZ. (Bavlnářské
závody
MAJ).
vého
kursu
v podnicích
a BZ.
závodyZb.
MAJ).
motorového kursu v podnicích TOS a BZ. (Bavlnářské závody MAJ).
Betonáţ základů
základů druhé
Betonáţ
Moţnost použití
pouţití
elektrické
míchačky
pouţití elektrické
elektrické míchačky
míchačky na
na beton
beton aa
Možnost
na
beton
půlky hangáru.
hangáru.
půlky
Betonáţ
základů F:Lyer
druhé
pouţití elektrické
míchačky
na vibrátor),
beton
jiného
(cirkulárka,
vrtačka,
elektronářadí
(cirkulárka,
vrtačka,
vibrátor),
aMoţnost
jinéhoelektronářadí
elektronářadí
(cirkulárka,
vrtačka,
vibrá- a
půlky hangáru. F:Lyer
jiného
elektronářadí
(cirkulárka,
vrtačka,
vibrátor),
velice
urychlila
práce
na
stavbě
druhé
půlky
hangaru.
urychlila
práce
na
stavbě
druhé
půlky
hangaru.
tor), velice urychlila práce na stavbě druhé půlky
velice
urychlila
práce
na
stavbě
druhé
půlky
hangaru.
V
kanceláři
pod
střechou
první
půlky
hangaru
byla
kanceláři
pod střechou
první půlky
hangaru
byla
hangaru.
V kanceláři
pod střechou
první půlky
hanV
kanceláři
pod
střechou
první
půlky
hangaru
byla
instalována
el.
akumulační
kamna
a
na
letiště
instalována
el.
akumulační
kamna
a
na
letiště
garu byla instalována el. akumulační kamna a na
instalována
el.
akumulační
kamna
azískala
nazískala
letiště
nastoupivší
stráţní
sluţba
SNB
tam
svou
nastoupivší
stráţní
sluţba
SNB
tamtam
získala
svou
letiště
nastoupivší
strážní
služba
SNB
nastoupivší
stráţní
sluţba
SNB
tam
získala
svou
stráţnici
s
rozhledem
z
I.
patra.
Od
referátu
národní
s
rozhledem
z
I.
patra.
Od
referátu
národní
svou strážnici s rozhledem z I. patra. Od referátu
stráţnici
s rozhledem
z aeroklubu
I.aeroklubu
patra.
referátukkpovonárodní
bezpečnosti
ONV
povolení
letům
bezpečnosti
ONV došlo
došlo
povolení
letůmaa
národní
bezpečnosti
ONV
došlo Od
aeroklubu
bezpečnosti
ONV
došlo
aeroklubu
povolení
kmimo
letům a
přistáním
všemi
jeho
letadly
mimo
obvod
mateřského
přistáním
všemi
jeho
letadly
mimo
obvod
mateřského
lení
k letům
a přistáním
všemi
jeho
letadly
přistáním
všemi
jeho
letadly
mimo
obvod
mateřského
letiště
ve
vymezeném
prostoru
Čech,
Moravy
ve vymezeném
Čech, prostoru
Moravy aa
obvod mateřského
letiště prostoru
ve vymezeném
letiště
ve vymezeném
Moravy
Slovenska.
Podle
nařízení
je
nutno
hlásit
Slovenska.
Podle
nařízeníprostoru
je Podle
nutno Čech,
hlásit před
před
startem
Čech,
Moravy
a Slovenska.
nařízení
je startem
nut- a
Slovenska.
Podle
nařízení
je
nutno
hlásit
před
startem
kaţdý
let
mimo
obvod
letiště
sluţbu
konajícímu
mimo
obvod
sluţbu
konajícímu
no hlásitlet
před
startem
každýletiště
let mimo
obvod
letiškaţdý
let
mimo
obvod
letiště
sluţbu
konajícímu
orgánu
SNB
s
udáním
trati
a
předpokládaného
času.
SNB
s
udáním
trati
a
předpokládaného
času.
tě službu konajícímu orgánu SNB s udáním trati
orgánu
SNB
s
udáním
trati
a
předpokládaného
času.
Překročení
času
o
více
neţ
3O
min.
se
musí
hlásit
Překročení
času
o
více
neţ
3O
min.
se
musí
hlásit
na
a předpokládaného času. Překročení času o více než na
Překročení
času
o
více
neţ
3O
min.
se
musí
hlásit
na
leteckou
policii
do
Jičína.
Pátrání
se
pak
koná
na
účet
Jičína.
Pátrání se
pak koná
na účet
3O min. sepolicii
musí do
hlásit
na leteckou
policii
do Jičína.
leteckou
policii do Jičína. Pátrání se pak koná na účet
provinilce.
provinilce.
Pátrání se pak koná na účet provinilce.
provinilce.
Aeroklub stanovil
stanovil podmínky
podmínky pro
Aeroklub
pro přeškolování
přeškolování na
na nové
nové typy:
typy: U
U motorářů
motorářů na
na Sokola
Sokola min.
min. 50
50
nalétaných
Aeroklub
stanovil
podmínky
pro
přeškolování
na
nové
typy:
U
motorářů
na
Sokola
min.
50
nalétaAeroklubhodin,
stanovil
podmínky
pro
přeškolování
na
nové
typy:
U
motorářů
na
Sokola
min.
50
nalétaných
hodin,
u
plachtařů
na
Šohaje
min.
20
hod.
po
zkoušce
„C“.
Člen
AK
J.
Zítko
dal
do
u plachtařů na Šohaje min. 20 hod. po zkoušce „C“. Člen AK J. Zítko dal do
ných
hodin,hodin,
u plachtařů
na Šohaje
min.
20OK-YFJ.
hod.
Člen AK
Zítko AK
dal do
nalétaných
u plachtařů
na Pipera
Šohaje
min.po
20zkoušce
hod. po„C“.
zkoušce
„C“.J. Člen
J. provozovaZítko dal do
provozovatelství
aeroklubu
svého
provozovatelství
aeroklubu
svého
Pipera
OK-YFJ.
telství aeroklubu aeroklubu
svého Pipera
OK-YFJ.
provozovatelství
svého
Pipera OK-YFJ.
ohledem na
na vyskytnuvší
vyskytnuvší se
se projevy
SS ohledem
projevy letecké
letecké nekázně
nekázně (nízké
(nízké létání,
létání, nálety
nálety na
na pozemní
pozemní cíle),
cíle),
S
ohledem
na
vyskytnuvší
se
projevy
letecké
nekázně
(nízké
létání,
nálety
na
pozemní
cíle),
stanovil
výbor
AK
následující
sankce
budoucím
provinilcům:
V
prvém
případě
–
1.
měsíc
zákaz
stanovil
výbor
následující
sankce budoucím
provinilcům:
V prvém
– 1. měsíc
zákaz letů
letů
S ohledem
naAK
vyskytnuvší
se projevy
letecké nekázně
(nízké létání,
náletypřípadě
na pozemní
cíle), stanovil
stanovil
výbor
AK následující
sankce budoucím
prvém
případě
– 1.
měsíc
zákaz
letů
+ 500,500,Kč
pokuta,
druhémbudoucím
případě
––provinilcům:
6.
zákaz
letů
++V1.000,pokuta
aa ve
případě
výbor
AK
následující
V prvém
– 1.Kč
měsíc
zákaz
letů
+ 500,Kč
+
Kč
pokuta,
vvsankce
druhém
případě
6. měsíců
měsícůprovinilcům:
zákaz
letůpřípadě
1.000,Kč
pokuta
ve třetím
třetím
případě
+pokuta,
500,- v druhém
Kčzzpokuta,
v druhém
případě
– 6. letů
měsíců
zákaz
letů
+ 1.000,Kčtomu
pokuta
a ve
třetím
případě
vyloučení
AK se
se
záznamem
do letového
zápisníku
!! Asi
bylo
proč.
(K
zz dopisu
Jardy
Šolína
případě
– 6. měsíců
zákaz
+ 1.000,Kč
pokuta
a ve třetím
případě
vyloučení
z AK
vyloučení
AK
záznamem
do
letového
zápisníku
Asi
bylo
proč.
(K
tomu
dopisu
Jardy
Šolína
vyloučení
z
AK
se
záznamem
do
letového
zápisníku
!
Asi
bylo
proč.
(K
tomu
z
dopisu
Jardy
Šolína
se záznamem do letového zápisníku! Asi bylo proč. (K tomu z dopisu Jardy Šolína Adovi Matyskovi ze
52
17. 9. 48: „Dolfa Vondráček letěl na Krajanu a s malou výškou šel na svah a lízal vršky tak,
52že prý chlapi
52
(já ho neviděl) byli strachy úplně zelený a že prý jen zázrakem vyvázl.“).
52
V Letectví č. 16 z 15. 11. 48 byl otištěn redakční článek bez titulu, podepsaný KZ (zřejmě redaktor
Kamil Zoufalý), který hodnotí, jak byly splněny úkoly Akčního výboru ARČS, které měly být splněny k datu 28. 10. 1948 a dochází k závěru, že splněny zdaleka nebyly, zejména v úkolu č. 1 „očista“:
„Vyloučením těch, kteří se zřejmě provinili proti lidově demokratickému systému, nestačí! Je třeba
dosíci, aby kádry sportovních letců sestávaly jen z lidí bezvýhradně oddaných lidově demokratické
republice, kteří v letectví vidí především závazek a povinnost k lidu a vlasti.“I když se konstatuje, že
neplnění v dalších úkolech má příčinu i mimo AV ARČS (např. zpoždění zavedení krajského uspořádání), je třeba v zájmu „budování sportovního letectví socialistického státu“ úkoly splnit. V následujícím čísle č. 17 Letectví se pak v rubrice „Letecké zprávy“ objevuje malá noticka: „Dosavadní předseda AV ARČS, div. gen. Josef Hanuš, byl pověřen novou funkcí a proto jeho agendu jako předsedy
AV ARČS přebírá pplk.gšt. Albín Hejtmánek“.
Dnem 5. 12. 48 byl ukončen 4. motorový kurs účastníků J. Soukupa, J. Uhra, M. Labíka a R. Ansorge.
První tři složili pilotní zkoušku před známou dvoučlennou komisí MD.
Objevují se problémy s prověrkami řady významných členů AK Hronov. AV ARČS vydává nařízení: Do aeroklubů nesmí být přijati za členy takoví, kteří byli z jiného AK vyloučeni tamním AV.
Průběh roku 48 ještě neodhalil všechny těžkosti a omezení, které na členy aeroklubu teprve čekaly.
Převažoval mírný optimizmus, že se vše ustálí a rozvoj bude pokračovat.
Vstup do roku 1949 byl v Aeroklubu Hronov přes všechny obtíže velmi optimistický, s vírou v další
rozvoj aeroklubu, nového letiště a létání. Povinná roční pracovní norma létajících na r. 49 byla proto
stanovena na 100 hod. Byly také stanoveny nové sazby za letové hodiny:
Kurs (Výcvik s instr.)
Vyhlídkový
Kondiční
Léčebná (černý kašel)
Taxi
Piper
Sokol 550,- Kč 700,- Kčs
650,- Kč 100,- Kč /start + 20,- Kč /min.
375,- Kč
550,- Kč
600,- Kč
800,- Kč
1.000,- Kč
K vyhlídkovým letům byli preferováni piloti s nejvíce odpracovanými hodinami. Všichni motoroví
piloti musí mít osobní pojištění.
Členům AK Police se vzdaluje možnost provozovat své letiště v Polici. Problémy s pozemky trvají.
AK Hronov jim proto na jejich žádost vydal potvrzení, že svá letadla mohou hangarovat v Hronově
a mohou tam i létat. Jen tak jim totiž mohou být přidělována letadla. A tak poličtí L. Bůna, J. Hubka a další
od samého počátku roku spolu s našimi využívají příznivých podmínek a svahují. Úspěšný je zejména
8. leden, kdy si Jirka Prachatický splnil podmínku D1, tj. pětihodinovku (GB-IIb 8010, 5:15 hod.)
a Láda Bůna téhož dne létal s Jeřábem 5.02 hod., ale po odečtení průměrného času na navijákový
okruh (4 min.) to na D1 bohužel nedalo. Toho dne nalétaly dvě Bejbiny s Jeřábem celkem 20:20 hod!
Aeroklub rovněž uzavřel provozovatelské smlouvy na Sokola BHP (pův. König, pro nějž MD potvrdilo novou držitelskou legitimaci pro skupinu vlastníků) se skupinou vlastníků a s Jiřím Zítkem na
Pipera YFJ. Majitelé přitom musí mít své pojištění letounu vč. požárního. Na základě nové žádosti
aeroklubu bylo 18. 1. 49 referátem NB ONV uděleno povolení orientačních letů mimo letištní okruh
a povolení vyhlídkových letů s cizími osobami na palubě.
53
Koncem ledna bylo aeroklubu oznámeno přidělení nového cvičného stroje Zlín Z-281 (ve Zlíně
vyráběný Bücker 181, vybavený motorem TOMA 4/105 k).
U plachtařů bylo uplatněno opatření, podle kterého si musí hradit náklady na opravy poškození,
která sami zaviní a budou opravována „doma“ a pokud nebudou mít odpracován normativ, nebudou
připuštěni k létání, nebo budou platit 25,-Kč/start na větroni a 2O,-Kč na kluzáku (když obvyklá cena
je 15,-Kč resp. 10,- Kč). Event. přeplatek bude plachtaři připsán na konto.
Dostavil se nedostatek pohonných hmot a jejich příděly jsou omezovány. Pro náležité šetření s palivy byl stanoven „příděl“ na kondiční lety pilota na 25 l/měsíc!!
Rok 49 se nicméně rozbíhá intenzivním teoretickým školením pilotů, které vede M. Seidl a neméně
intenzivní organizací prací na výstavbě druhé půle hangaru . Plachtaři, většinou pod vedením instr.
V. Jirmana, L. Bůny a B. Chyby, létají na navijákovém letišti na Příčnici. Staněk od 6. 1. pobývá
v ústřední škole v Hodkovicích, zvyšuje dále svou kvalifikaci a pošilhává po profesionální dráze
učitele létání. Krajové plachtařské středisko Žďárky muselo svou činnost skončit pro bezprostřední
blízkost polské hranice, která byla upravena zoraným a uvláčeným, nejméně pět metrů širokým,
pruhem a začala být intenzivně střežena. Jen pro výcvik v hronovském aeroklubu by se plachtařský
instruktor – profesionál neuživil.
Počátkem února navštívil výborovou schůzi aeroklubu předseda Akčního výboru NF města Hronova
s. Břetislav Marek. Byl seznámen s představami aeroklubu o dalším rozvoji letiště s předpokladem i leteckého spojení s republikou. Těmto záměrům přislíbil pomoc, pokud bude v jeho silách.
Zatím bylo dosaženo vynětí pozemků, na nichž se nacházelo letiště, z tzv. kontingentace, t.zn. že se
vlastníkům snížily povinné dodávky (kontingenty) zemědělských plodin. To usnadňovalo jednání
o dalším pronajímání pozemků pro letiště. Byla tak podepsána nová nájemní smlouva s Václavem
Martincem na další pozemky k rozšíření letiště. MNV Hronov si vyžádal rozpočet nákladů, potřebných k terénním úpravám letiště pro plán na r. 1950.
V posledním týdnu února 49 přilétl na naše letiště pilot MD Řezáč s naší novou Z-281 OK-CRE.
Spolucestoval s ním Eda Valášek a přivezl potěšující zprávu o zlepšení přídělů LPH pro příští období,
což dávalo vyhlídku na zrušení výše zmíněných osobních přídělů na kondiční lety.
Plachtaři si přivezli z Kralup po opravě bejbinu 8428 a všichni, kdo se po záletu s ní svezli, si
libovali jak krásně létá. Za sobotu a neděli 12.-13. 3. 49 si s ostatními větroni na svahu nalétala
17 hodin. Tonda Šedek s GB IIb 8010 si splnil pětihodinovku 5:07. Od počátku roku je dobré počasí
pro svahové létání a za první kvartál plachtaři nalétali přes 50 hod. Bohužel, nebylo to bez šrámů. Od
počátku roku je plachtařský provoz provázen řadou nehod a havarií, naštěstí bez újmy na zdraví. Už
23. 1. Mirek Švorčík při přistání dost pochroumal Krajánka 8669 (kýl, přepážky, boky), 12. 3. něco
podobného spáchal Tonda Bartoň s bejbinou 8427 a 16. 4. se Zadražilovi z Police podařilo „zrušit“
GB IIb 8428 – onu bejbinku, kterou si tak všichni pochvalovali.
Na tenhle karambol mám i osobní vzpomínku:Jako modeláři jsme Felkl, Tomas a já pobývali toho dne v modelářské dílně v jedné místnosti ve starém plachtařském hangaru na Příčnici, kde jsme lepili a měli uložené svoje i zděděné modely
a nářadí. Odpoledne jsme se přesunuli na motorové letiště v Poříčí a střídavě sledovali tamní cvrkot motorářů a na Příčnici
navijákový provoz. Bylo po 16 hodině, když jsme pozorovali osudný navijákový start, při němž bezprostředně po vypnutí
přešla bejbina do levé vývrtky a z ní do spirály, která skončila až na zemi. Ještě nedozněla ta dutá rána a už jsme pádili
přes Lokvencův dolík na Příčnici. Bez dechu jsme dorazili na místo, kde už ležely jen smutné a opuštěné trosky větroně
a na náš udýchaný dotaz, kde je pilot a co s ním je, nám poličtí plachtaři, kteří ten den pod vedením instruktora Bůny měli
provoz, sdělili: „To byl Zadražil a už jel s Vráťou Jirmanem na motocyklu k doktorovi, protože si kamsi píchl nějakou
lajsnu!“ Dost se nám ulevilo. Jako na zavolanou se na obzoru objevil Čáp letecké policie z Jičína, čirou náhodou.
54
ajsnu !“ Dost se nám ulevilo. Jako na zavolanou se na obzoru objevil Čáp letecké policie z Jičína, čirou náhodou.
na náš udýchaný dotaz, kde je pilot a co s ním je, nám poličtí plachtaři, kteří ten den pod vedením instruktora Bůny měl
provoz, sdělili: „To byl Zadraţil a uţ jel s Vráťou Jirmanem na motocyklu k doktorovi, protoţe si kamsi píchl nějakou
těm
kraksnám
roku Jako
ještěnanebyl
konec.
18.4. objevil
dost ublíţil
ŠK-38
5529
Honza
Světlík,
lajsnu
!“ Dost se toho
nám ulevilo.
zavolanou
se na obzoru
Čáp letecké
policie
z Jičína,
čirou náhodou.
Bohuţel
kdyţ při tvrdém přistání praskla skříň. 15.5. Mirek Krejsar při ostré zatáčce před přistáním bravurně
Bohuţel
kraksnám
toho
nebyl konec.
18.4. adost
ublíţil
ŠK-38
5529Zvláštní
Honza Světlík
urazil bejbině notný
kus těm
pravého
křídla
o roku
bednuještě
zpětného
navijáčku
poté
hladce
přistál.
kdyţ
Bohužel
těm
kraksnám
toho
roku
ještě
nebyl
konec.
18.
4.
dost
ublížil
ŠK-38
5529
Honza
Světlík,
při tvrdém
přistánídokresluje,
praskla skříň.
15.5. Mirek
Krejsar
při po
ostré
zatáčce
před přistáním
bravurně
atmosféru v plachtařském
provozu
ţe nedlouho
potom
Bůna
létání
na svahu
s bejbinou
když při tvrdém přistání praskla skříň. 15. 5. Mirek Krejsar při ostré zatáčce před přistáním bravurně
urazil
bejbině
notný
kus
pravého
křídla
o
bednu
zpětného
navijáčku
a
poté
hladce
přistál.
Zvláštn
8010 přistál urazil
v Polici
(coţnotný
moţná
i chtěl)
a Mirek
Krajánkem
Ţabokrkách
bejbině
kus pravého
křídla
o bednuŠvorčík
zpětného snavijáčku
a poté8669
hladcevpřistál.
Zvláštní u
atmosféru
v plachtařském
provozu
dokresluje,
ţe nedlouho
potom za
Bůna
po létání
svahu
s bejbinou
ţelezniční zastávky
(coţ
určitě nechtěl,
aledokresluje,
kdyţ
si vžemalé
výšce
vlítnete
svah,
s na
tím
mnoho
atmosféru
v plachtařském
provozu
nedlouho
potom
Bůna po létání
natak
svahu
s bejbinou
8010 přistál
v která
Polici
(coţ
moţná
i chtěl)
aŠvorčík
Mirekspravovalo
Švorčík s Krajánkem
8669 vu se
Ţabokrkách
u
nenaděláte). Kromě
8428,
byla
na
se všechno
„doma“.
Nedivte
pak
8010 přistál
v Polici
(což
možná
i odpis,
chtěl) a Mirek
s Krajánkem 8669
v Žabokrkách
železţelezniční
zastávky
(coţ
určitě
nechtěl,
ale
kdyţ
si
v
malé
výšce
vlítnete
za
svah,
tak
s
tím
mnoho
zastávkyvýboru
(což určitě
ale když
v malé
výšce vlítnete
za svah,
tak s tím
mnohoumakol
nenadě- a
mimořádným niční
opatřením
ve nechtěl,
věci úhrad
za sityto
opravy.
Dnes by
to nešlo,
tenkrát
nenaděláte).
Kromě
8428,
která
byla
na odpis,
se všechno
spravovalo
„doma“.
Nedivte se pak
láte).
Kromě
8428,
která
byla
na
odpis,
se
všechno
spravovalo
„doma“.
Nedivte
se
pak
mimořádným
ikovné ruce Vráti Jirmana a Zdeňka Šolína dělaly zázraky. Přeskočme pár týdnů do 29.5.49, kdy
mimořádným
opatřením
výboru
ve opravy.
věci úhrad
za tyto
opravy.
Dnes
by tošikovné
nešlo, ruce
tenkrát
umakol a
výboru
vestartu
věci úhrad
za tyto
Dnes
to nešlo,
tenkrát
Vráti
oska Plecháčopatřením
po navijákovém
s Krajánkem
8669
a dělaly
12byminutách
letu
– umakol
svah uţapár
přestal
nosit
– po kdy
šikovné
ruce
Vráti
Jirmana
a
Zdeňka
Šolína
zázraky.
Přeskočme
týdnů
do
29.5.49,
Jirmana a Zdeňka Šolína dělaly zázraky. Přeskočme pár týdnů do 29. 5. 49, kdy Joska Plecháč po
18 hodině se rozhodl
(jako uţ
dřívestartu
– vizs Krajánkem
vzpomínku8669
Ing. aKleprlíka)
přistát
k hangaru.
Joska Plecháč
po vícekrát
navijákovém
12 minutách
letu –přímo
svah uţ
přestal nosit – po
navijákovém startu s Krajánkem 8669 a 12 minutách letu – svah už přestal nosit – po 18 hodině se
18 hodině
se už
rozhodl
(jako
uţ–vícekrát
dříve –Ing.
viz Kleprlíka)
vzpomínku
Ing. přímo
Kleprlíka)
přistát přímo k hangaru.
rozhodl
(jako
vícekrát
dříve
viz vzpomínku
přistát
k hangaru.
Bohuţel to neproběhlo tak, jako tenkrát
to neproběhlo
tak, tel.
jako
tenkrát
s bejbinouBohužel
a Bohuţel
kromě
přetrhaných
drátů
to neproběhlo
tak,
jakoto tenkrá
s bejbinou
a
kromě
přetrhaných
tel.
drátů
odnesl i Krajánek.
pohledupřetrhaných
na fotku setel.zdádrátů to
s bejbinouPři
a kromě
to
odnesl
i
Krajánek.
Při
pohledu
na
odnesl
Přivyvázl
pohledunezraněn,
nafotku
fotku se zdá
jako zázrak,
ţe zi Krajánek.
toho Joska
se
zdá
jako
zázrak,
že
z toho
Joska
vyvázl
jako vyraţeným
zázrak, ţe z dechem
toho Joska
vyvázl nezraněn
jen s šokem,
a roztrţenou
nezraněn,
jen s šokem,
vyraženým
dechem
jen
s
šokem,
vyraţeným
dechem
a roztrţenou
teniskou. Plachtařský
park dost utrpěl.
a roztrženou letadlový
teniskou. Plachtařský
letateniskou.
Plachtařský
letadlový
park dost
Krajánek dlový
byl park
sice
poslán
do opravy,
ale utrpěl
dost
utrpěl. Krajánek
byl sice
Krajánek
byl sice
do opravy, ale
z továrny poslán
přišladozpráva,
ţe z továrny
jeposlán
neopravitelný
opravy, ale
přišla zprá- a
z Tečku
továrny
zpráva,
ţezrušen.
je neopravitelný
a
že je neopravitelný
a byl
Teč- r.
byl zrušen.va,
zapřišla
plachtařskými
nehodami
byl
zrušen.
Tečku
za
plachtařskými
nehodami
r
za plachtařskými
nehodami
udělal
49 udělal ku
Kaláb,
kdyţ v A-B
kursu r.na49podzim,
49
udělal
Kaláb,
kdyţ
v
A-B
kursu
na
Kaláb,letišti,
když v A-B
kursu
na podzim,
již
na podzim
jiţ na novém
zrušil
ŠK-38
5412
,
sám
jiţ na letišti,
novémzrušil
letišti,
zrušil
ŠK-38
5412 , sám
novém
ŠK-38
5412,
sám tratradičně nezraněn.
K létání uţ
se nevrátil.
tradičně nezraněn.
K létání
uţ se nevrátil.
dičně nezraněn. K létání už se nevrátil.
F:Lyer (2x) F:Lyer
F: Lyer (2x)
(2x)
Aby
motorářům
nebylo
líto, přihodili
si
Abyto to
motorářům
nebylo
líto,sipřihodili
si do
Aby to motorářům
nebylo
líto,
přihodili
do
do
těch
nehod
taky
oni.
3.
4.
49
Koreček,
po
těch nehod
taky oni.
3.4.49 po
Koreček,
ěch nehod taky
oni. 3.4.49
Koreček,
řadě po řadě
řadě předchozích startů s Piperem a Bückepředchozích
startů
s
Piperem
a
Bückerem
přeskočil
předchozích startů
s Piperem
a Bückerem
rem přeskočil
do Sokola,
zapomělpřeskočil
před přido Sokola, zapoměl
přednapřistáním
na apodvozek a
do Sokola, zapoměl
přistáním
podvozek
stáním napřed
podvozek
a posadil
ho na břicho.
posadil
honaštěstí
na
břicho.
Sokolíkovi
posadil ho na
břicho.
Sokolíkovi
naštěstí
přinaštěstí při
Sokolíkovi
při zavřeném
podvozku
zavřeném
podvozku
kouká
polovina
kol
kouká polovina
a může kol
po nich
jet, takže
zavřeném podvozku
kouká kol
polovina
a můţe
po a můţe po
nich
jet, leknutí,
takţe todoprovázeného
kromě leknutí,
doprovázeného
to
kromě
jadrnými
nich jet, takţe
to kromě
leknutí, doprovázeného
jadrnými
slovy,
odnesla
jen motorové
vrtule a trochu
slovy,
odnesla
jenjen
vrtule
a trochu
adrnými slovy,
odnesla
vrtule
a
trochu
motorové
kryty.úspěch
Pro velký
úspěch pozsi to Koreček
kryty.
Pro velký
si to Koreček
motorové kryty.
Pro
velkýjednou
úspěchzopakoval,
si to Koreček
později
ještě
coţ
ději ještě jednou zopakoval, což při velkémpři velkém
později ještě počtu
jednou
zopakoval,
coţ
velkém
počtu
startů
během
dne,přis přelézáním
z typu
startů
během
dne, s přelézáním
z typu
počtu startů s pevným
během
dne,
s
přelézáním
z
typu
s pevnýmpodvozkem
podvozkem
se zatahovacím, bylo
na na
typ typ
se zatahovacím,
pevným podvozkem
na typ
se zatahovacím,
bylo
bylo
na spadnutí.
Radio
tehdy
palubě
na spadnutí.
Radio
tehdyještě
ještěnana
palubě nebylo
anitehdy
u motorových
to bylo
na spadnutí. nebylo
Radio
ještě
naletounů;
palubě
nebylo
ani
u motorových
letounů;
jak tojakbylo
s „úkony“ jen
s
„úkony“
jen
tušíme.
tušíme.
ani u motorových
letounů; jak to bylo s „úkony“ jen
ušíme.
55
55
55
F:Lyer
Zájem o vyhlídkové lety rostl a nedělní návštěvy na letišti už začaly přetékat i do míst přípravy
Zájem aotak
vyhlídkové
rostl abezpečnosti
nedělní návštěvy
naorganizačního
letišti uţ začaly
přetékatzájmu
i do veřejnosti,
míst přípravy
posádek
aeroklub,lety
v zájmu
a lepšího
zvládnutí
posádek
a tak
aeroklub,
v zájmu (místo
bezpečnosti
lepšího organizačního
zvládnutí
veřejnosti,
vybudoval
východně
od hangaru
původnía prozatímní
boudy) přízemní
objektzájmu
z konstrukčvybudoval
východně
od baráků-„lágrů“
hangaru (místoa původní
prozatímní
přízemní
objekt
z konstrukčních
ních modulů
válečných
okolo zřídil
ohrazenéboudy)
posezení.
(Později
se objekt
změnil
modulů
válečných
baráků-„lágrů“
a okolo
zřídil ohrazené
(Později
objekt
změnil
ve strážnici,
kde sloužila
ostraha SNB,
poté závodní
stráže a posezení.
v určitou dobu
také se
vojáci,
kteří
měli ve
stráţnici,
kdestanoviště
slouţila –ostraha
poté závodní
v určitou
dobu také
vojáci,
kteří měli i
i odloučené
hlásku SNB,
– na Bartoňově
hoře).stráţe
Výbora zavedl
následující
služby:
Zapisovatel
letů + plnění
paliva, starter,
výběrčí
uvaděč
dozor.sluţby:
Tyto služby
pak
odloučené
stanoviště
– hlásku
– nahotovosti,
Bartoňově
hoře).pasažerů
Výbora bezpečnostní
zavedl následující
Zapisovatel
rozepisoval
nedělestarter,
a svátky
.
letů
+ plněnína
paliva,
výběrčí
hotovosti, uvaděč pasaţerů a bezpečnostní dozor. Tyto sluţby pak
rozepisoval na neděle a svátky .
Ve schůzi výboru se objevují zástupci MNV v Hronově (Vítek, Král a Šotola) a znovu se projednává
Ve schůzirozvoje
výboru
se objevují
v Hronově
(Vítek, s výzvou,
Král a Šotola)
a znovu
perspektiva
letiště.
Výbor AKzástupci
se obracíMNV
písemně
na MNV Žďárky
aby se zapojil
do se
projednává
rozvoje
letiště.
Výborparcely,
AK se důležité
obrací písemně
MNV Ţďárky
s výzvou, aby
plánování aperspektiva
budování letiště,
protože
některé
pro jehona
rozšíření,
leží na žďáreckém
se
zapojil
do
plánování
a
budování
letiště,
protoţe
některé
parcely,
důleţité
pro
jeho
rozšíření,
leţí na
katastru.
ţďáreckém katastru.
MD vyhovělo žádosti aeroklubu a vyslalo 10. 4. 1949 přednostu plánovacího oddělení Ing. Koubu
ţádosti aeroklubu
vyslalo 10.4.1949
oddělenízpřesněný
Ing. Koubu
na MD
naše vyhovělo
letiště ke konzultaci
přípravy aplánovacích
podkladůpřednostu
a projektů.plánovacího
Výbor pak vyhlásil
na
naše
letiště
ke
konzultaci
přípravy
plánovacích
podkladů
a
projektů.
Výbor
pak
vyhlásil
zpřesněný
program budování letiště s uvedením odpovědných koordinátorů za jednotlivé úkoly:
program budování letiště s uvedením odpovědných koordinátorů za jednotlivé úkoly:
Dostavba druhé poloviny hangaru (Jirman, M. Seidl, Z. Šolín)
Vybetonování podlahy v l. polovině hangaru (Bartoň, Soukup)
Dostavba
druhé
poloviny
hangaru
(Jirman,
M. Seidl, Z. Šolín)
Terenní
úpravy
letištní
plochy
(C. Šimek,
Koreček)
Vybetonování
podlahy
v
l.
polovině
hangaru
(Bartoň,
Soukup)
Odstranění zbytků Němci vyhozeného krytu „řopíku“
z letištní
plochy (E. Valášek, J. Škoda)
Terenní
úpravy
letištní
plochy
(C.
Šimek,
Koreček)
Zatravňování uprav. ploch (K. Martinec, M. Nyklíček) Odstranění
zbytkůcesty
Němci
krytu „řopíku“
z letištní plochy (E. Valášek, J. Škoda)
Oprava
přístupové
z V.vyhozeného
Poříčí (M. Nyklíček,
L. Balcar)
Zatravňování
uprav. ploch
Martinec,
M. Nyklíček)
Zaplánování
výstavby
letiště (K.
do 5.LP
(E. Valášek,
Jirman, M. Seidl)
Oprava
přístupové
cesty
z
V.
Poříčí
(M.
Nyklíček,
L. Balcar)
Zhotovení vozu startera – karavany (Bůna, L. Valášek)
Zaplánování
výstavby letiště do 5.LP (E. Valášek, Jirman, M. Seidl)
Propagace
(Ježek)
Zhotovení
vozu
– karavany
L. Valášek)
Uspořádání letníhostartera
karnevalu
na letišti(Bůna,
(Ansorge,
Dr. Seidl, Labík, Uher)
Propagace (Jeţek)
Uspořádání letního karnevalu na letišti (Ansorge, Dr. Seidl, Labík, Uher)
56
56
To byl velice ambiciozní, ale cílevědomý program, desatero pro nejbližší období, které byla většina
členů odhodlána s nasazením všech sil plnit. Do tohoto budovatelského rozmachu přichází jako studená sprcha další všeobecný zákaz létání motorovými letadly, vyhlášený dnem 22. dubna 1949 referátem národní bezpečnosti ONV. Pravděpodobně to souvisí s úletem vojenského Siebelu z náchodského letiště na Vysokově, o němž píše B. Čepelík ve své knížce „Smeteni z výšin.“
Hronovské plachtaře zákaz zatím nezasáhl, protože aerovleky se u nás dosud nelétají; kromě toho
mají radost z přiděleného výkonného větroně Z-25 „Šohaj“.
Výbor dál plánuje rozvoj a schvaluje objednání studie výstavby letiště v několika variantách u Ing. Kouby
z MD za 18 tis. Kč.
Na začátku května 1949 se do členské schůze aeroklubu dostavili hosté – ředitel n.p.TOS Hronov
Bilík, tajemník OV KSČ Vlček a zástupce ZO KSČ TOS Hronov Končinský. Ve svých vystoupeních
naznačili nové cesty civilního letectví a směry, kterými by se měl náš aeroklub ubírat. (V zápise nejsou tyto nové směry blíže vysvětleny). Přislíbili pak pomoc rozvoji a hájení zájmů aeroklubu. Ze
všeho, co pak následovalo, vyplývá, že šlo o zásadní organizační změnu – tvoření tzv. závodních
aeroklubů. Ještě v květnu zakládá svůj závodní aeroklub Frigera Hronov, brzy následují TOS Hronov a další. Současně jsou na půdě akčních výborů prověřovány seznamy členů aeroklubu. Cílem
těchto prověrek je selekce na „spolehlivé a nespolehlivé“ podle politických hledisek a ty „nespolehlivé“ k motorovému létání „neprověřit“. Objevují se tu skryté zásahy zvenčí. Ve svém důsledku to štěpí
jednotu členské základny, upřené od počátku na všestranný rozvoj aeroklubu. Nicméně rozhodující
organizátoři (Seidl, E. Valášek, Šolín, Jirman, C. Šimek a další, i když někteří nemohou motorově
létat) pracují dále na zdárně rozpracovaných záměrech výstavby letiště, kde by bylo možno provozovat nejen letecký sport, ale i nepravidelné letecké spojení hospodářských i jiných subjektů v Hronově
a okolí s centrem v Praze, příp. i jinde, kde jsou letiště.
Dne 29. 5. 1949 přijel do Hronova Ing. Chvátal, aby s vedením AK projednal další postup pro regulérní rozvoj letiště i potřebnou technicko-organizační pomoc. Určitě nebyl spokojen s nehodovostí,
zvláště když v den jeho návštěvy se povedlo „zrušit“ Krajánka. Oceňoval ale výsledky v budování
a ve své účinné pomoci pokračoval. Při této příležitosti s ním byla projednána myšlenka uspořádat
pro aeroklub Hronov s Dakotou ČSA „okružní lety republikou“, aby členům při častém letovém půstu neochabovala iniciativa. Poskytl cenné rady a jako bývalý technický ředitel ČSA účinně pomohl.
Krátce na to, 7. 6. 49 navštívil naše letiště generál Stanovský – zástupce MNO, v jehož kompetenci
byla i výstavba letišť, aby posoudil skutečný stav výstavby na místě. Večer se loučil slovy „… vy
o to letiště nemusíte mít obavy!“ Po jeho odjezdu sdělil E. Valášek, který jej doprovázel, že „to, co tu
vyrostlo do dneška z naší dobrovolné a usilovné práce, nás zachránilo před zavřením, které již postihlo některá jiná letiště!“ Určité obavy o osud letiště měly reálný základ.
Plachtaři si na transporťáku přivezli z Vyškova nového Šohaje a 6. 6. jej Vráťa Jirman na Příčnici
na navijáku zalétl a uvedl do provozu. To bylo éro!!! A vydávalo za letu takový libozvučný akord.
Do této atmosféry přišel v červnu z AV NF V. Poříčí dopis, vyžadující okamžité odvolání E. Valáška
z funkce jednatele, jinak že bude aeroklubu zastavena činnost! Výbor se pokoušel jednat v této věci
cestou AV NF v Hronově, ale v pozadí, do kterého nebylo vidět, se zřejmě jednalo také proti aeroklubu. Není zcela jasné, jak v této souvislosti tehdy jednal AVAK, ale zdá se, že nebyl jednotný v názoru
na tuto věc a nejednal jako orgán. Zakrátko v něm došlo ke změně.
Z referátu národní bezpečnosti ONV došel přípis o zostření opatření proti zneužití motorových letadel k úletům do zahraničí a to nařízenou demontáží motorů a jejich uložením mimo letiště (!!).
57
demontáţ vrtulí. V našem případě byly uloţeny na sluţebně SNB ve V. Poříčí.
Mezitím byla s ČSA uzavřena smlouva o
okružních letech „Hronovskou speciálPo delším jednání
mezi ARČS
vnitra bylo toto nesmyslné opatření změněno na
Dakotou“
na trase
Prahaaa Ministerstvem
– Brno –vnitra
Po delším jednání
mezi ARČS
Ministerstvem
bylo toto nesmyslné opatření změněno na
demontáţ
vrtulí.
VSliač
našem–případě
byly–uloţeny
na sluţebně
SNB ve V. Poříčí.
Bratislava
–
Košice
Poprad
demontáž vrtulí. V našem případě byly uloženy na služebně SNB ve V. Poříčí.
Ostrava
via sHronov
Praha. Cena jednoho
Mezitím–byla
byla
o
Mezitím
s ČSA
ČSAuzavřena
uzavřenasmlouva
smlouva
turnusu
se
27
pasaţéry
přišla
na
53
tis. Kč.
okružních
letech
o okružních
letech„Hronovskou
„Hronovskou speciálspeciálSDakotou“
kaţdým na
bylo
jich jedenáct,
Dakotou“
naturnusem,
trase
Brno
––
trase
PrahaPraha
–aBrno
––Bratislava
Bratislava
Sliač ––Poprad
Košice
– Poprad
byl
za– –Košice
odměnu
gratis
vyslán
– Sliač
- Ostrava
– via- jeden
Ostrava
– via
Hronov
jednoho
zHronov
nejzaslouţilejších
členůCena
AK
za se
největší
Praha.
CenaPraha.
jednoho
turnusu
turnusu
se
27
pasaţéry
přišla
na
53
tis.
Kč.
27 pasažéryzapojení
přišla na 53při
tis. Kč.
S každýma také
pracovní
výstavbě
S kaţdým
turnusem,
a
bylo
jich
jedenáct,
turnusem, a bylo
jich jedenáct,
byl
za odměhronovský
předseda
MNV
Vlad.
Meissner.
bylnu gratis
za odměnu
gratis
vyslán
jeden
vyslán
jeden
z nejzasloužilejších
měla nejen členů
morální,
ekonomický
z Akce
nejzaslouţilejších
AK ale
za inejvětší
členů AK za největší
pracovní
zapojení
při
přínos pro
aeroklub.
těchto letech
pracovní
při O
výstavbě
takénapsali
výstavbězapojení
a také hronovský
předsedaa MNV
Hronováci
do Akce
Letectví
č. Meissner.
19morálz 19.9.49
hronovský
předseda
MNV
Vlad.
Vlad. Meissner.
měla
nejen
Akce
mělai ekonomický
nejen
morální,
ale ipro
ekonomický
následující
článek:
Zleva: Koreček, Bartoš st., Bartoň ...
ní, ale
přínos
aeroklub.
F:Lye
přínos
pro letech
aeroklub.
O těchto
letechdonapsali
O těchto
napsali
Hronováci
LetecHronováci
do
Letectví
č.
19článek:
19.9.49
aeroklub
jižz osm
týdnů létá !
tví č. 19Hronovský
z 19. 9. 49 následující
následující článek:
Zleva:
Bartoš
st.,st.,
Bartoň
... ... F:F:Lyer
Zleva:Koreček,
Koreček,
Bartoš
Bartoň
Lyer
Hronovský
aeroklub
osmDobře.
týdnů létá!
Ptáte se jistě
– jakjižto?
Aby piloti našeho aeroklubu a členstvo vůbec neztratilo kontakt
Hronovský aeroklub již osm týdnů létá !
vzduchem a letadly, je postaráno o to, aby kaţ
Ptáte se jistě – jak to? Dobře. Aby piloti našeho aeroklubu a členstvo vůbec neztratilo kontakt se
týdena výprava
odlétla na
výprava
na třikontakt
dny
DC
Ptáte se jistě
– jak je
to?postaráno
Dobře. Aby
piloti
aeroklubu
členstvo
vůbec
neztratilo
se
vzduchem
a letadly,
o to,
aby našeho
každý týden
odlétla
tři dny
letadlem
DC-3letadlem
Československých
aerolinií
„Napříč
vzduchem
a letadly,
je postaráno
o republikou“,
to, aby
kaţdý republikou
Československých
aerolinií
„Napříč
týden
odlétla
dny mají
letadlem
přičemţ
1na–tři
2kteří
členové,
kteříDC-3
mají odpracov
přičemž
vždy 1výprava
–vţdy
2 členové,
odpracoČeskoslovenských
aerolinií
„Napříč
republikou“,
ván největší
početpočet
hodin,hodin,
většinou
motorovímotoroví
piloti, piloti, děla
největší
většinou
přičemţ
vţdy
1
–
2
členové,
kteří
mají
odpracován
dělají výpravě
průvodce,
informátory,
propagátory
výpravě průvodce, informátory, propagátory
největší
početi zpříjemňují
hodin, většinou
motoroví
piloti,
dělají
a přibližují
cestujícím
létání.
Kdyby
přibliţují
i
zpříjemňují
cestujícím
létání. Kdy
výpravě
snad měl průvodce,
někdo zájeminformátory,
o takový let, propagátory
uvádíme níže a
snad
měl někdocestujícím
zájem
o Každý
takovýpátek
let, uvádíme ní
přibliţují
i zpříjemňují
Kdyby
podrobnosti
a každý se může
účastnit. létání.
podrobnosti
a okaţdý
selet,
můţe
účastnit.
snad
někdo
takový
uvádíme
níţe Kaţdý pát
ráno měl
v 8.3O
hod. zájem
přijedou
účastníci
okružních
letů
ráno
vkaţdý
8.3O
hod.
účastníci
podrobnosti
můţepřijedou
účastnit.
pátekokruţních le
rychlíkem
doaPrahy
naseWilsonovo
nádražíKaţdý
a autobus
ráno
v 8.3O
hod.
přijedou
účastníci
letů nádraţí
rychlíkem
dona letiště
Prahy
naokruţních
Wilsonovo
Čs. aerolinií
je odveze
do Ruzyně.
Odtud
rychlíkem
do Prahy
Wilsonovo
nádraţí
a letiště
v 10 hod.
startují
k letuna
dlouhému
asi
km, na
autobus
Čs.
aerolinií
je 1200
odveze
autobus
Čs.
aerolinií
je
odveze
na
letiště
do
tak zvanou
„Hronovskou
Speciál-Dakotou“.
Letí
Ruzyně. Odtud v 10 hod. startují k letu dlouhém
Ruzyně.
Odtud v 10 hod.
startují kDěvína
letu dlouhému
se do Brna,
a proasi Bratislavy
1200 km,s návštěvou
tak zvanou
„Hronovskou
Speciá
asi
1200města,
km, tak
„Hronovskou
hlídkou
dálezvanou
do Sliače
s prohlídkouSpeciállázní
Dakotou“.
se Bratislavy
dodne
Brna,
s návštěv
se doLetí
Brna,
s Bratislavy
návštěvou
a pramenů,Letí
pokračuje
se téhož
až do
Košic,
Pozdrav „hronovské speciál Dakotě“ ze střechy hangáru. Dakotou“.
Děvína
a prohlídkou
dále do Slia
a prohlídkou
města, dáleměsta,
do Sliače
kde se přenocuje.
Dokonce
shodila i depeši. F: Lyer Děvína
s prohlídkou lázní a pramenů, pokračuje se téh
Pozdrav
„hronovské
speciál
Dakotě“
ze střechy
Pozdrav
„hronovské
speciál
Dakotě“
ze střechy
hangáru.hangáru. s prohlídkou lázní a pramenů, pokračuje se téhoţ
dne aţgejzíru
do
Košic,
kdeKošic,
sesepřenocuje.
Dokonce
shodila
i depeši.
F:Lyer F:Lyer
dne
aţ
do
kde Herlany.
se přenocuje.
V případě,
že
je příhodná doba erupce
herlanského
navštíví
Lázně
V sobotu
Dokonce
shodila
i depeši.
ráno se navštíví zajímavý košický trh a pokračuje se ještě dopoledne letem do Popradu a sedá se na
VV
případě,
je
doba doba
erupce
herlanského
gejzíru
navštíví
senavštíví
Lázně
Herlany.
V sobotu
letišti
TATRY,ţebudoucím
to středisku
cizineckého
ruchu
naší
republiky.
Odtud
vyjíždíme
do
případě,
ţe příhodná
je příhodná
erupce
herlanského
gejzíru
seautokarem
Lázně
Herlany.
V sobo
ráno
se
navštíví
zajímavý
košický
trh
a
pokračuje
se
ještě
dopoledne
letem
do
Popradu
a
sedá
se
na
Tatranské
Lomnice
a
Smokovce
s návštěvou
různých
známých
chat
jako
Skalnaté
Pleso,
Hrebienok,
ráno se navštíví zajímavý košický trh a pokračuje se ještě dopoledne letem do Popradu a sedá se
letišti
TATRY,
budoucím se
to v Popradu
středisku cizineckého
naší
republiky.
Odtud
vyjíţdímenebo
autokarem
Kamzík
atd. Přenocuje
a druhý
denruchu
v neděli
dopoledne
jede
autokarem
elektric-doautokarem
letišti
TATRY,
budoucím
to středisku
cizineckého
ruchu
našíse
republiky.
Odtud
vyjíţdíme
Tatranské
Lomnice
a
Smokovce
s
návštěvou
různých
známých
chat
jako
Skalnaté
Pleso,
Hrebienok,
kou drahou na Štrbské Pleso s pěším výletem na Popradské Pleso. Vracíme se odpoledne a odlétáme
Tatranské
aseSmokovce
s anávštěvou
různých
známých
chat
jako autokarem
Skalnaté
Pleso,
Kamzík
atd. Lomnice
Přenocuje
v Popradu
druhý
v neděliOstravu,
dopoledne
jede
nebo Hrebieno
ve 14 hod.
z Popradu směrem
přes Piešťany
na den
Moravskou
kde se
zakroužíme
nad městem
Kamzík
atd.
sePleso
Popradu
a druhý
denkde
v nás
neděli
dopoledne
jede autokarem
ne
elektrickou
drahou
Štrbské
s pěším
výletem
na Popradské
Pleso.
Vracíme
seseodpoledne
a
a přistaneme
asiPřenocuje
nanapůl
hodiny
navletišti
v Hrabové
u Ostravy,
členové
ostravského
aeroklubu
elektrickou
načinnosti.
Štrbské
Pleso
s pěším
výletem
na Popradské
Vracíme
se odpoledne
odlétáme
14drahou
hod. zsvé
Popradu
směrem
přes
Piešťany
nanad
Moravskou
Ostravu, Pleso.
kde
zakrouţíme
nad
seznámíve
s výsledkem
Pokračujeme
pak letem
moravsko-slezskými
a Orlickými
horaměstem
a
přistaneme
asi
na
půl
hodiny
na
letišti
v
Hrabové
u
Ostravy,
kde
nás
členové
ostravského
odlétáme
ve 14a Hronov,
hod. z Popradu
směrem
na Moravskou
Ostravu,
kde zakrouţíme n
mi nad Náchod
kde kroužíme
nízkýmpřes
letemPiešťany
a pokračujeme
pak zabočením
nad Krkonoše
aeroklubu
seznámí
s
výsledkem
své
činnosti.
Pokračujeme
pak
letem
nad
moravsko-slezskými
a ostravské
a
dále
v letu
zpět
do
Prahy.
městem a přistaneme asi na půl hodiny na letišti v Hrabové u Ostravy, kde nás členové
aeroklubu seznámí s výsledkem své činnosti. Pokračujeme pak letem nad moravsko-slezskými
58
58
58
Orlickými
Orlickými
horami
horami
nadnad
Náchod
Náchod
a Hronov,
a Hronov,
kdekde
krouţíme
krouţíme
nízkým
nízkým
letem
letem
a pokračujeme
a pokračujeme
pakpak
zabočením
zabočením
nadnad
Krkonoše
Krkonoše
a dále
a dále
v letu
v letu
zpět
zpět
do do
Prahy.
Prahy.
Celýtento
tento
překrásný
překrásný
letstojí
stojíúčastníka
účastníka
3500
KčKčvčetně
včetněveškerých
veškerých
jízdjízd
drahou,
drahou,lanovkami,
lanovkami,
Celý
Celý
tento
překrásný
letletstojí
účastníka
35003500
Kč
včetně
veškerých
jízd drahou,
lanovkami,
autokary,
autokary,
autokary,
vstupného,
vstupného,
noclehů
apod.
apod.
Účastník
Účastník
tohoto
tohoto
jistě
jistě
výhodného
výhodného
platí
si ze
si ze
svého
svého
pouze
pouze
jídlo.
vstupného,
noclehůnoclehů
apod.
Účastník
tohoto
jistě
výhodného
letu platíletu
siletu
zeplatí
svého
pouze
jídlo.
Kdojídlo.
máš
Kdo
Kdo
máš
máš
1 –dovolené
12–dny
2 dny
dovolené
chceš
a chceš
spojit
spojit
příjemné
příjemné
s uţitečným
s auţitečným
poznat
a poznat
dokonale
dokonale
krásu
krásu
létání,
létání,
ještě
1 –ještě
2ještě
dny
adovolené
chceš aspojit
příjemné
s užitečným
poznat adokonale
krásu
létání,
dopřej
si
dopřej
dopřej
si
si
ještě
ještě
tuto
tuto
pohodlnou
pohodlnou
zotavenou.
zotavenou.
Kdo
chceš
chceš
letět
letět
snanámi
sadresu:
námi
pišpiš
na na
adresu:
adresu:
Aeroklub
Aeroklub
Hronov
ještě
tuto
pohodlnou
zotavenou.
Kdo
chcešKdo
letět
s námi
piš
Aeroklub
Hronov
neboHronov
zavolej
nebo
nebo
zavolej
zavolej
Hronov
Hronov
telefon
telefon
nebo
nebo
31.31.
Hronov
telefon
44 nebo
31.44 44
Nálada
sesese
poněkud
poněkud
zlepšila,
zlepšila,
dál
dál
sesese
budovalo,
budovalo,
byla
byla
vybetonována
vybetonována
podlaha
podlaha
v v první
první
v první
půlce
půlce
hangaru
hangaru
a a
Nálada
Nálada
poněkud
zlepšila,
dál
budovalo,
byla
vybetonována
podlaha
půlce
hangaru
druhá
půlka
půlka
rostla
rostla
před
před
očima,
očima,
pokračovalala
pokračovalala
takovým
takovým
tempem,
tempem,
ţeže
ţe
jiţjiž
jiţ
bylo
bylo
nutno
nutno
vyrobit
vyrobit
aa osadit
a osadit
adruhá
druhá
půlka
rostla
před
očima,
pokračovalala
takovým
tempem,
bylo
nutno
vyrobit
osadit
sbíjené
sbíjené
vazníky
vazníky
pro
pro
krovy.
krovy.
Díky
Díky
agilním
agilním
vedoucím
vedoucím
činitelům
činitelům
aeroklubu
aeroklubu
se
se
podařilo
podařilo
získat
získat
i
nikoli
i nikoli
sbíjené vazníky pro krovy. Díky agilním vedoucím činitelům aeroklubu se podařilo získat i nikoli
nevýznamné
nevýznamné
mnoţství
mnoţství
materiálu
materiálu
zdarma.
zdarma.
Různá
Různá
kování
kování
dodal
dodal
„pivovar“,
„pivovar“,
šrouby
šrouby
a hřebíky
a ahřebíky
(a (a
byly
jichjich
nevýznamné
množství
materiálu
zdarma.
Různá
kování
dodal
„pivovar“,
šrouby
hřebíky
(abyly
byly
metráky),
metráky),
dodal
dodal
člen
člen
AK
AK
J.
Soukup
J.
Soukup
–
hronovský
–
hronovský
ţelezář.
ţelezář.
Různé
Různé
dopravní
dopravní
úkoly
úkoly
plnil
plnil
a
litinu
a
litinu
dodal
dodal
jich metráky), dodal člen AK J. Soukup – hronovský železář. Různé dopravní úkoly plnil a litinu
Celda
Celda
Šimek
Šimek
, Šimek,
vlastník
, vlastník
strojní
strojní
kovárny
kovárny
s malou
s malou
kuplovnou
kuplovnou
na na
šedou
šedou
litinu,
litinu,
(který
(který
později
později
zaplatil
zaplatil
dodal
Celda
vlastník
strojní
kovárny
s malou
kuplovnou
na
šedou
litinu,
(který
později
zapla-i i
značnou
značnou
část
část
úprav
úprav
letištního
letištního
terénu
terénu
buldozerem
buldozerem
resp.
resp.
scraperem).
scraperem).
Řezivo
Řezivo
na
na
stavbu
stavbu
bylo
bylo
objednáno
objednáno
til i značnou část úprav letištního terénu buldozerem resp. scraperem). Řezivo na stavbu bylo objed-a a
dodáno
dodáno
pilou
Švorčík
Švorčík
Ţabokrkách,
v Ţabokrkách,
která
která
tehdy
tehdy
(a (a
díky
díky
Jiřímu
Švorčíkovi
i dnes)
i dnes)
měla
měla
a má
a má
slabost
náno
apilou
dodáno
pilouvŠvorčík
v Žabokrkách,
která
tehdy
(aJiřímu
díkyŠvorčíkovi
Jiřímu
Švorčíkovi
i dnes)
měla
aslabost
má
proslabost
pro
zdejší
zdejší
letecké
letecké
aktivity
aktivity
pro zdejší letecké aktivity
Zvedání hlavních nosníků na druhou půlku hangáru.
Zvedání
Zvedání
hlavních
hlavních
nosníků
nosníků
na druhou
na druhou
půlku
půlku
hangáru.
hangáru.
Terén v druhé půlce hangáru byl svažitý a do roviny podla-
Terén
Terén
v druhé
v druhé
půlce
půlce
hangáru
hangáru
byl byl
svaţitý
svaţitý
a doa roviny
do roviny
podlahy
podlahy
semusela
zemina
musela
Lyer
se zemina
sehy
zemina
musela
naváţet.
naváţet.navážet. F:
F:Lyer
F:Lyer
(2x)
(2x) (2x)
Ve složení AV aeroklubu Hronov dochází ke změně, když novým předsedou za J. Minaříka je
ustanoven R. Ansorge. O důvodech a dalším složení nejsou písemné zmínky. (Zřejmě uvnitř AV
Ve
sloţení
sloţení
AV
AV
aeroklubu
aeroklubu
Hronov
Hronov
dochází
dochází
ke ke
změně,
změně,
kdyţ
kdyţ
novým
novým
předsedou
předsedou
za
J. J.
Minaříka
Minaříka
je je
aVe
i v externích
vztazích
nebyla
jednota).
Bylo třeba
řešit
velké
rozladění
mezi
členyza
z toho,
že
mohou
ustanoven
ustanoven
R. R.
Ansorge.
Ansorge.
OO
důvodech
důvodech
a dalším
a dalším
sloţení
sloţení
nejsou
nejsou
písemné
písemné
zmínky.
zmínky.
(Zřejmě
(Zřejmě
uvnitř
uvnitř
AVAV
a ia i
létat
„prověření“,
z nichž
někteří
nemají
splněny
povinnosti
vůči
klubu,
zatímco
ti nejzasloužilejší
v externích
v
externích
vztazích
vztazích
nebyla
nebyla
jednota).
jednota).
Bylo
Bylo
třeba
třeba
řešit
řešit
velké
velké
rozladění
rozladění
mezi
mezi
členy
členy
z
toho,
z
toho,
ţe
ţe
mohou
mohou
své závazky plní a dosud prověřeni nejsou a létat nesmí. K tomu člen AV NF Hronov J. Končinský
létat
létat
„prověření“,
„prověření“,
nichţ
z nichţ
někteří
někteří
nemají
nemají
splněny
povinnosti
povinnosti
vůči
klubu,
klubu,
zatímco
zatímco
ti nejzaslouţilejší
ti nejzaslouţilejší
svésvé
(stal
se
posléze zčlenem
AK)
slíbil,
že sesplněny
přičiní,
aby
běhemvůči
3-4
týdnů
jimi
k prověření
navržení piloti
závazky
závazky
plní
plní
a
dosud
a
dosud
prověřeni
prověřeni
nejsou
nejsou
a
létat
a
létat
nesmí.
nesmí.
K
tomu
K
tomu
člen
člen
AV
AV
NF
NF
Hronov
Hronov
J.
Končinský
J.
Končinský
(stal
(stal
mohli létat. Uvedl, že změny v „jejich“ seznamu byly provedeny na úrovni krajské KSČ a pro krátse kost
se
posléze
posléze
členem
AK)
AK)
slíbil,
slíbil,
ţe ţe
seHronovem“
se
přičiní,
přičiní,
aby
aby
během
během
3-možno
34 týdnů
4 týdnů
jimi
jimi
prověření
k prověření
navrţení
navrţení
piloti
piloti
časučlenem
a souběh
s „Jiráskovým
nebylo
věci
uvést
nakpravou
míru.
Došlo
pak
ke
mohli
mohli
létat.
létat.
Uvedl,
Uvedl,
ţe
ţe
změny
změny
v
„jejich“
v
„jejich“
seznamu
seznamu
byly
byly
provedeny
provedeny
na
na
úrovni
úrovni
krajské
krajské
KSČ
KSČ
a
pro
a
pro
krátkost
krátkost
společnému závazku AV, výboru i řadových členů aeroklubu, že budou nadále pracovat pro vytyčený
času
času
a souběh
a souběh
s „Jiráskovým
s aeroklubu
„Jiráskovým
Hronovem“
nebylo
nebylo
věci
věci
moţno
moţno
uvést
uvést
na na
pravou
pravou
míru.
míru.
Došlo
Došlo
pakpak
ke ke
program
rozvoje
aHronovem“
letiště.
společnému
společnému
závazku
závazku
AV,
AV,
výboru
výboru
i řadových
i řadových
členů
členů
aeroklubu,
aeroklubu,
ţe ţe
budou
budou
nadále
nadále
pracovat
pracovat
propro
vytyčený
vytyčený
program
rozvoje
aeroklubu
aeroklubu
letiště.
a letiště. motorově létat, provádět výcvik a konat vyhlídkové lety, měla
program
Delšírozvoje
dobu
opakující
se anemožnost
za následek nedostatečnou tvorbu zdrojů pro financování výstavby (o další dotaci nebylo zatím rozhodnuto) a bylo nutno si vzít u spořitelny v Hronově půjčku, protože přerušení prací
a konzervace
59 59
stavby by celkové náklady jen zvyšovalo.
59
Delší dobu opakující se nemoţnost motorově létat, provádět výcvik a konat vyhlídkové lety, měla
za následek nedostatečnou tvorbu zdrojů pro financování výstavby (o další dotaci nebylo zatím
rozhodnuto) a bylo nutno si vzít u spořitelny v Hronově půjčku, protoţe přerušení prací a konzervace
stavby by celkové náklady jen zvyšovalo.
Stále
celkové
Stáleprobíhaly
probíhalypráce
prácenanaúpravách
úpraváchletištní
letištníplochy,
plochy,jednak
jednak pro
pro její
její prodloužení,
prodlouţení, jednak
jednak pro
pro celkové
zkvalitnění.
tanku,
zkvalitnění. Výbor
Výbor někde
někde vyšťáral,
vyšťáral, že
ţe kdesi
kdesi uu Jičína
Jičína pracuje
pracuje buldozer,
buldozer, vyrobený
vyrobený z německého
z německého tanku,
který
by
nám
mohl
pomoci
při
větších
úpravách
terenu.
který by nám mohl pomoci při větších úpravách terenu.
Úpravaletištní
letištní
plochy
mnohé
Úprava
plochy
stála uţ stála
mnohéuž
mozoly.
mozoly.seMezičky
ještě daly
planýrovat
Mezičky
ještě daly se
planýrovat
ručně,
ale ...
ručně, ale ...
...
bubínekjihozápadně
jihozápadně
hangáru
znamenal
přesun
... bubínek
od od
hangáru
znamenal
přesun
mnohamnoha
stovek
stovek
kubíků zeminy
a to
mohl zvládnout
jenstroj.
výkonný
stroj.
kubíků zeminy
a to mohl
zvládnout
jen výkonný
Tenhle
to
však ještě
F:Lyer (2x)
Tenhle
tonedokázal.
však ještě nedokázal. F:
Lyer (2x)
Velmiiniciativní
iniciativníbyl
bylCelda
Celda Šimek,
Šimek, který
který tento
tento úkol
Velmi
úkol měl
měl na
na starosti
starostiaatak
takkoncem
koncemčervence
červenceskutečně
skutečna na
nákladním
vagonu
totototo
monstrum
do Hronova
přijelo
a z nádraţí
na letiště
pak pak
pokračovalo
„po
ně
nákladním
vagonu
monstrum
do Hronova
přijelo
a z nádraží
na letiště
pokračovalo
svých“
(pásech)
za
velké
pozornosti
místních
občanů.
Koukali
jsme
na
to
jako
na
zjevení,
kdyţ
„po svých“ (pásech) za velké pozornosti místních občanů. Koukali jsme na to jako na zjevení, když
poprvé masivně
masivně zaryl
zaryl do
do terénu
terénu aa začal
začal tvořit
tvořit velké
velké kupy.
kupy. Náš
Náš obdiv
obdiv netrval
netrval dlouho.
dlouho. Ukázalo
poprvé
Ukázalo se,
se, ţe
že
stroj
trpí
velkou
poruchovostí,
dva
chlapi,
kteří
jej
řídili,
byli
za
chvíli
jak
kominíci
a
jeho
práce
moc
stroj trpí velkou poruchovostí, dva chlapi, kteří jej řídili, byli za chvíli jak kominíci a jeho práce moc
planýrku nepřipomínala.
divočina,
kterou
bylobylo
nutno
urovnávat
ručněručně
a za
planýrku
nepřipomínala. Zůstala
Zůstalapoponěm
němdost
dostvelká
velká
divočina,
kterou
nutno
urovnávat
pomoci
tradičních
prostředků.
Nicméně
M.
Seidl
na
výborové
schůzi
navrhl
pokusit
se
o
získání
a za pomoci tradičních prostředků. Nicméně M. Seidl na výborové schůzi navrhl pokusit se o získání
jednoho z německých
z německých tanků,
tanků, dosud
dosud stojících
stojících v
v Královci
Královci (u
(u Žacléře),
Ţacléře), se
záměrem na
jeho rekonstrukci
rekonstrukci
jednoho
se záměrem
na jeho
na
buldozer
a
jeho
vyuţití
při
rozsáhlejších
terénních
úpravách
letiště.
Seidl
věřil,
ţe
se
mu
s Celdou
na buldozer a jeho využití při rozsáhlejších terénních úpravách letiště. Seidl věřil, že se mu s Celdou
Šimkem a ostatními strojařsky schopnými členy aeroklubu podaří stvořit spolehlivý a účinnější aparát,
Šimkem a ostatními strojařsky schopnými členy aeroklubu podaří stvořit spolehlivý a účinnější apaneţ jaký tu předvedl své umění. Výbor byl přesvědčen a dal souhlas k navrţené akci. Vizí byla
rát, než jaký tu předvedl své umění. Výbor byl přesvědčen a dal souhlas k navržené akci. Vizí byla
vzletová a přistávací plocha pro provoz aerotaxi.
vzletová a přistávací plocha pro provoz aerotaxi.
Pro další schůze výboru aeroklubu dostali trvalou pozvánku členové AV NF Lad. Vlček a Jos.
Končinský,
Pro další schůze
aeroklubu
dostali
trvalou pozvánku
AV NF
Lad. Vlček
a Jos.
aby se výboru
usnadnila
komunikace
a odstranily
nejasnostičlenové
při výkladu
závaţných
rozhodnutí.
Končinský,
aby
se
usnadnila
komunikace
a
odstranily
nejasnosti
při
výkladu
závažných
rozhodnutí.
U MD – Státní letecké správy - bylo zaţádáno o vyslání komise k vytyčení vzletového a přistávacího
U
MDVýbor
– Státní
letecké
správy
- bylo zažádáno
o vyslání
k vytyčení
vzletového
a přistávacího
pasu.
dále
pracoval
na zprovoznění
aerotaxi
mezi komise
Hronovem
a Prahou.
ČSA ţádají,
aby ţádost
pasu.
Výbor
dále
pracoval
na
zprovoznění
aerotaxi
mezi
Hronovem
a
Prahou.
ČSA
žádají,
aby žádost
aeroklubu byla podloţena i ţádostí MNV. Realizace nemůţe být prý dosaţeno dříve neţ v příštím
roce
aeroklubu
byla
podložena
i
žádostí
MNV.
Realizace
nemůže
být
prý
dosaženo
dříve
než
1950 a v souvislosti s touto agendou byli předseda AK Jirman, předseda AV AK Ansorge,v příštím
jednatel
roce
1950a aM.v souvislosti
s toutodoagendou
byli předseda
AK Jirman, předseda AV AK Ansorge, jednaValášek
Seidl delegováni
jednání rady
MNV Hronov.
tel Valášek a M. Seidl delegováni do jednání rady MNV Hronov.
60 že poskyt Po obhlídce tanků v Královci bylo dohodnuto s p.Fišerem – Sběrné suroviny Hronov,
ne autogen proti dodávce šrotu, který bude „odpárán“ z tanku. Brigáda na tanky byla stanovena na
17. a 18. 9. 49, když byla u vojenských pyrotechniků vyžádána předchozí likvidace ponechané munice. Tank byl ještě po dalších brigádách (jen pásový podvozek bez nástavby a věže) přivezen na traileru na letiště.
60
autogen
autogenproti
protidodávce
dodávcešrotu,
šrotu,který
kterýbude
bude„odpárán“
„odpárán“z tanku.
z tanku.Brigáda
Brigádananatanky
tankybyla
bylastanovena
stanovenanana17.
17.a a
18.9.49,
18.9.49,kdyţ
kdyţbyla
bylau uvojenských
vojenskýchpyrotechniků
pyrotechnikůvyţádána
vyţádánapředchozí
předchozílikvidace
likvidaceponechané
ponechanémunice.
munice.Tank
Tank
byl
bylještě
ještěpopodalších
dalšíchbrigádách
brigádách(jen
(jenpásový
pásovýpodvozek
podvozekbez
beznástavby
nástavbya avěţe)
věţe)přivezen
přivezennanatraileru
trailerunana
letiště.
letiště.
F:Lyer
F:Lyer(2x)
(2x)
F: Lyer (2x)
VVdobě
doběprací
pracínanatanku
tankuseseuţuţ(zase
(zasepřechodně)
přechodně)mohlo
mohlolétat
létata atak
takKoreček
Korečekpovzbuzoval
povzbuzovalbrigádníky
brigádníky
prací
nasetanku
se užSouběţně
(zase
přechodně)
mohlonana
létat
a tak druhé
Koreček
povzbuzoval
brigádníky
v vV době
Ţacléři
Ţacléřiprůlety
průlety
seSokolem.
Sokolem.
Souběţně
sesefinišovalo
finišovalo
dostavbě
dostavbě
druhépůle
půle
hangaru,
hangaru,běţelo
běţelo
zdění,
zdění,
v Žacléři
průlety
se
Sokolem.
Souběžně
se
finišovalo
na
dostavbě
druhé
půle
hangaru,
běželo
zdění,
omítky,
omítky,kostrukce
kostrukcevrat
vrata další
a další......
omítky, kostrukce vrat a další ...
Aeroklub
Aeroklubv vr. r.1949
1949začal
začalznovu
znovupodporovat
podporovatmodelářství,
modelářství,které
kterébylo
bylonesporně
nesporněnejlepší
nejlepšíprůpravou
průpravou
pro
pro
budoucí
budoucí
leteckou
leteckou
praxi.
praxi.
Na
Na
školách
školách
sjednal
sjednal
ustavení
ustavení
modelářských
modelářských
krouţků
krouţků
z
nejstarších
z
nejstarších
ţáků,
ţáků,
Aeroklub v r. 1949 začal znovu podporovat modelářství, které bylo nesporně nejlepší průpravou
které
které
vedl
vedlčlen
člen
AK,
AK,mot.
mot.
pilot
pilot
Zb.
Zb.
Jeţek.
Jeţek.Rokem
Rokem49
49byl
bylzaloţen
zaloţen
modelářský
modelářský
odbor
odbor
aeroklubu.
aeroklubu.Zdeněk
Zdeněk
pro budoucí
leteckou
praxi.
Na
školách
sjednal
ustavení
modelářských
kroužků
z nejstarších
žáků,
Tomas,
Tomas,
L.
L.
Felkl,
Felkl,
J.
J.
Morávek,
Morávek,
F.
F.
Schmidt,
Schmidt,
já
já
ad.
ad.
a
a
později
později
také
také
praţák
praţák
P.
P.
Tamele
Tamele
(který
(který
tu
tu
pobýval
pobýval
které vedl člen AK, mot. pilot Zb. Ježek. Rokem 49 byl založen modelářský odbor aeroklubu. Zdeněk
pravidelně
pravidelně
oprázdninách
prázdninách
a amíval
míval
i motoráky
i motoráky
Buškovými
s Buškovými
motory),
jsme
jsme
sestali
stalijeho
jehočleny,
členy,
dostali
dostali
Tomas, L.o Felkl,
J. Morávek,
F. Schmidt,
já sad.
a později motory),
také
pražák
P. se
Tamele
(který
tu pobýval
jsme
jsme
malé
malé
oranţové
oranţové
kartičky
kartičky
–
–
legitimace
legitimace
s
razítkem
s
razítkem
aeroklubu
aeroklubu
a
a
byl
byl
nám
nám
poskytnut
poskytnut
azyl
azyl
pravidelně o prázdninách a míval i motoráky s Buškovými motory), jsme se stali jeho členy, dostali
v vjsme
plachtařském
plachtařském
hangaru
hangaru
nanaPříčnici.
Příčnici.
Byli
Bylijsme
jsmepopovětšinu
většinu
času
časupřítomni
děnív vaeroklubu.
aeroklubu.
Kromě
Kromě
malé oranžové
kartičky
– legitimace
s razítkem
aeroklubu
a přítomni
byl námdění
poskytnut
azyl v plachvlastních
vlastních
modelů
modelů
jsme
jsme
zdědili
zdědili
některé
některé
nedokončené,
nedokončené,
či
či
více
více
méně
méně
olétané
olétané
modely
modely
po
po
Z.
Z.
Šolínovi,
Šolínovi,
tařském hangaru na Příčnici. Byli jsme po většinu času přítomni dění v aeroklubu. Kromě vlastních
Staňkovi,
Staňkovi,
Vítovi
Vítovi
a ad.d.(kromě
(kromě„Krkounka“
„Krkounka“samé
samé
velké
velké
svaháky)
svaháky)
adodozničení
zničení
jsmes nimi
s nimi
létali.
létali.AA
modelů jsme
zdědili
některé
nedokončené,
či
více
méně
olétané amodely
po Z.jsme
Šolínovi,
Staňkovi,
hlavně:
hlavně:
byli
byli
jsme
jsme
stále
stále
častěji
častěji
„u
„u
toho“,
toho“,
co
co
se
se
v
v
aeroklubu
aeroklubu
děje
děje
,
co
,
co
se
se
létání
létání
týče.
týče.
Byli
Byli
jsme
jsme
zcela
Vítovi a d. (kromě „Krkounka“ samé velké svaháky) a do zničení jsme s nimi létali. A hlavně: zcela
byli
zaměstnáni
zaměstnáni
svými
svými
modely
modely
asistencí
asistencíu děje,
uplachtařského
plachtařského
provozu,
poslouchali
jsme
jsmes otevřenou
s otevřenou
jsme stále častěji
„u
toho“, nebo
conebo
se v aeroklubu
co se létáníprovozu,
týče.
Byliposlouchali
jsme
zcela zaměstnáni
svými
pusou
pusou
debaty
debaty
pilotů
pilotů
o
o
jejich
jejich
záţitcích
záţitcích
a
a
výkonech,
výkonech,
o
o
„mašinách“
„mašinách“
a
a
jejich
jejich
vlastnostech
vlastnostech
a
a
číhali
číhali
jsme,
jsme,
modely nebo asistencí u plachtařského provozu, poslouchali jsme s otevřenou pusou debaty pilotů
aby
aby
nám
nám
neuniklo,
neuniklo,
aţ
aţ
zas
zas
někdo
někdo
udělá
udělá
„lopasa“,
„lopasa“,
nebo
nebo
dokonce
dokonce
proběhne
proběhne
tak
tak
trochu
trochu
ilegální
ilegální
soutěţ,
soutěţ,
o jejich zážitcích a výkonech, o „mašinách“ a jejich vlastnostech a číhali jsme, aby nám neuniklo, až
kdo
kdo
jichudělá
udělá
víc
vícza
zasebou.
sebou.(Viděli
(Viděli
jsme
jsme„Švordu“,
„Švordu“,
jakjich
jichvyloupl
vyloupl
devět
devět
v vřadě,
řadě,
končil
končil
taknana
úrovni
úrovni
zasjich
někdo
udělá
„lopasa“,
nebo
dokonce
proběhnejak
tak
trochu
ilegální
soutěž,
kdo
jich tak
udělá
víc
za
hřebene,
hřebene,
ale
ale
rekord
rekord
to
to
prý
prý
nebyl!).
nebyl!).
Ostatně
Ostatně
o
o
jedné
jedné
z
bejbin
z
bejbin
se
se
říkalo,
říkalo,
ţe
ţe
je
je
„akrobatická“
„akrobatická“
(tuším
(tuším
8010)
8010)
sebou. (Viděli jsme „Švordu“, jak jich vyloupl devět v řadě, končil tak na úrovni hřebene, ale rekord
a na
atona
tététonebyl!).
tonejčastěji
nejčastěji
předváděl
předváděl
Staněk.
Staněk.
prý
Ostatně
o jedné
z bejbin se říkalo, že je „akrobatická“ (tuším 8010) a na té to nejčastěji
předváděl Staněk.
VVaeroklubu
aeroklubusesedošlo
došlok knázoru,
názoru,ţeţemotoroví
motorovípiloti,
piloti,kteří
kteřínebyli
nebylidoposud
doposudprověřeni,
prověřeni,bybymohli
mohlilétat
létat
plachtařsky,
plachtařsky,
aby
aby
toho
toho
tolik
tolik
nezapoměli.
nezapoměli.
Byla
Bylaproto
proto
stanovena
stanovena
cena
cena
A+B
A+Bkursu
kursu
pro
promotoráře
motoráře
nana600,600, V aeroklubu
se
došlo
k názoru,
že motoroví
piloti,
kteří nebyli
doposud
prověřeni,
by mohli
létat
Kč.
Kč.Kurs
Kursbyl
bylzahájen
zahájenv vzáří
září4949a akromě
kroměmotorářů
motorářůC.C.Šimka,
Šimka,J. J.Uhra,
Uhra,J. J.Škody
Škodya aZb.
Zb.Jeţka
Jeţkav vněm
němjsou
jsou
plachtařsky, aby toho tolik nezapoměli. Byla proto stanovena cena A+B kursu pro motoráře na 600,-Kč.
nováčci
nováčci plachtaři
plachtařiJosef
JosefValášek,
Valášek,Josef.
Josef.Končinský
Končinskýa aobchodní
obchodnípříručí
příručíododţelezáře
ţelezářeSoukupa
SoukupaJosef
Josef
Kurs byl zahájen v září 49 a kromě motorářů C. Šimka, J. Uhra, J. Škody a Zb. Ježka v něm jsou
Němeček
Němečeks Jardou
s JardouKalábem.
Kalábem.
nováčci plachtaři Josef Valášek, Josef. Končinský a obchodní příručí od železáře Soukupa Josef
Němeček s Jardou Kalábem.
6161 zpracovává
Došly studie variantního řešení technické zástavby letiště od Ing. Kouby a E. Valášek
a odesílá na KNV návrhy na zaplánování do pětiletky. V říjnu 49 byla vybrána varianta „B“, podle
níž se nadále bude pracovat.
61
Ve věstníku ARČS, který došel aeroklubům, jsou stanoveny podmínky pro přijímání nových adeptů
motorového pilotního výcviku, směrnice pro samostatné létání a pro lety s pasažery – vyhlídkové
lety. Nezbytností se stalo „prověření“pilota.
V říjnu 49 přišel dopis od KNV o záměru zřídit tzv. „regionální letiště“ v prostoru Hronov–Náchod–
–Nové Město s doporučením k jednání mezi představiteli MNV uvedených měst. Od centrálních resp.
krajských orgánů bylo dost naivní nechat o lokalizaci regionálních letišť dohadovat více či méně zainteresované místní orgány. Na základě požadavků Ing. Kouby byl pro další projekční práce na našem
letišti objednán výškopis zájmového území (u geometra Ing. Pinkavy z Náchoda za 46.700,- Kč.).
Seidl se na základě vyzvání ONV v Náchodě zúčastnil na MNV Hronov jednání, při kterém předal
potřebné údaje k budování regionálního letiště, které má MNV garantovat. V období úvah o regionálním letišti se objevily různé neshody mezi naším a náchodským AK a také KV Aeroklubu v Hradci
králové, kam doléhají o našem AK podivné a neověřené zprávy a ve vazbě na ně i nepříznivé reakce KV. Proto se na KV AK 26. 10. 49 vypravili předseda AK Jirman a předseda AV AK Ansorge,
Končinský a E. Valášek a jednali u předsedy KV AK Křivánka, aby vyjasnili problémy a skutečná
stanoviska a také zajistili své zastoupení na jednáních KV AK. A tam se ke svému údivu dozvěděli,
že přece zástupcem našeho AK v KV je Jan Minařík. Ten však k tomu neměl mandát ani od výboru
AK, ani AV AK, natož členské schůze. Předseda Křivánek přislíbil nápravu v kontaktech a pomoc
v rozvoji AK. Problémům ale konec nebyl.
Dva dny nato se na naše letiště dostavila kontrolní komise Státní letecké správy vedená
Ing. Křehlíkem + mjr. Brázda, Ing. Veselý a V. Bufka. Současně s kontrolou se konalo letové přezkoušení instr. Korečka. Vše dobře dopadlo a večer bylo uspořádáno promítání filmu „Budujeme
aeroklub“, který natočil na 16 mm film Toník Lyer během výstavby našeho letiště. Přítomni byli
i předseda MNV Hronov Vl. Meissner a tajemník Dr. Fries a debatovalo se na téma „regionální letiště“. Hosté byli seznámeni s rozvojovými plány, které budou předloženy z naší strany k posouzení
a rozhodování o „RL“. Naši doporučovali, aby Nové Město nebylo pro záměr volby RL zahrnováno do našeho regionu „Náchodsko“, neboť územně přiléhá spíše k Dobrušce, Opočnu a Rychnovu.
Hosté se vyjádřili, že ve zdejších terénních poměrech lze najít dispozici, splňující požadavky na
RL. Výbor AK potom schválil plány budování našeho letiště určené pro MNV Hronov, který je dále
postoupí na KNV v Hradci Králové. Pro rozvoj letiště se podařilo ještě pronajmout další pozemky
(Čejchanovy).
Pro plachtaře bylo významné m.j. to, že byl opatřen druhý naviják, který byl umístěn na novém
motorovém letišti, kde bylo možno, zvláště po žních, natahnout mnohem delší lano (až 900 m)
a dosahovat větších výšek startu. Už od ledna 1949 tam pak přelétávaly kluzáky či větroně ze starého
letiště k létání, zvláště když motoráky do vzduchu nemohly. Dnem 20. srpna 49 přelétly všechny kluzáky i větroně z Příčnice na nové letiště a od té doby plachtařský provoz vč. výcviku již probíhal jen
tam (jeden kurs A-B proběhl zkušebně na novém letišti již ve druhém pololetí min. roku). Dne 29. 8. 49
byly na novém letišti provedeny a měřeny zkušební smyky a nízké vleky navijákem před zahájením
dalšího A-B kursu. Nevím jistě, zda starého letiště využívali ještě nějaký čas poličtí plachtaři, ale
v hronovské knize letů se už letiště Příčnice dále nevyskytuje. Instruktor Staněk pobýval během roku
v ústř. placht. školách, především v Hodkovicích, v hronovské plachtařské knize startů se jeho jméno objevuje jen tak jednou za čtvrt roku (když přijíždí na skok domů). Měl s sebou pravděpodobně
i Jeřába OK-9000, protože ten v Hronově od února nelétal, i když pojistku měl zaplacenou celoročně.
62
Do nového A-B-C kursu již
na novém letišti je zařazeno
družstvo: zleva instruktor Vráťa
DoEda
nového
A-B-C
kursu
Jirman,
Valášek,
Rud.
Bar-jiţ
novém
letišti je zařazeno
tošna ml.,
Vlast.Baudyš,
Mir.
druţstvo:
zleva
instruktor
Štěpánský, Iva Seidlová, Hugo
Vráťa Jaroslav
Jirman, Rydlo,
Eda Valášek,
Štierand,
Josef
Rud. Bartoš ml., Vlast.Baudyš,
Nyklíček a Josef Vebr.
Mir. Štěpánský, Iva Seidlová,
Hugo Štierand, Jaroslav Rydlo,
Josef Nyklíček a Josef Vebr.
F: F:
Lyer
Lyer
Počátkemlistopadu
listopadu1949
1949seseAV
AVNF
NFV.V.Poříčí
Poříčípostavil
postavilnegativně
negativněk žádosti
k ţádostiAV
AV
AK,
aby
Valášek
Počátkem
AK,
aby
E.E.
Valášek
mohl
setrvat
ve
funkci
jednatele
a
kategoricky
trvá
na
svém
„rozhodnutí“
o
jeho
odvolání.
(Jaký
mohl setrvat ve funkci jednatele a kategoricky trvá na svém „rozhodnutí“ o jeho odvolání. (Jaký asiasi
škraloup uu poříčského
poříčského akčního
akčníhovýboru
výborumusel
muselEda
Edamít
mít?)?)Jak
Jaktatatahanice
tahanice
pokračovala
v dalších
dnech,
škraloup
pokračovala
v dalších
dnech,
není
známo,
ale
E.
Valášek
22.11.49
přivezl
z
MD
zprávu
o
přidělení
nového
Sokola
(OK-BHO)
není známo, ale E. Valášek 22. 11. 49 přivezl z MD zprávu o přidělení nového Sokola (OK-BHO)
novějšího typu (jiţ šípová křídla) a nového Krajánka. Valášek ale také po jednání na ČSA informoval,
novějšího typu (již šípová křídla) a nového Krajánka. Valášek ale také po jednání na ČSA informoval,
ţe aerotaxi na trase Hronov – Praha se z hlediska splnění nutných podmínek jeví pro rok 1950 jako
že aerotaxi na trase Hronov – Praha se z hlediska splnění nutných podmínek jeví pro rok 1950 jako
nereálné.
nereálné.
Plachtařům „C“ nastává příprava na skládání úředních zkoušek pilota plachtaře (tzv. „úřední C“),
coţ
Plachtařům
„C“ pro
nastává
příprava
na skládání
úředních
zkoušek
pilota plachtaře
(tzv. „úředníletům
C“), a
je podmínka
vydání
příslušného
pilotního
průkazu,
opravňujícího
k mimoletištním
což
je podmínka
příslušného
pilotního průkazu, opravňujícího k mimoletištním letům
přeletům.
V zimě pro
budevydání
na přípravu
dost času.
a přeletům. V zimě bude na přípravu dost času.
26.11.49 bylo na KV AK (přes minulé ubezpečování předsedy Křivánka o zlepšení styků) opět
jednáno
26. 11. o49našem
bylo naAK
KVbez
AKnašeho
(přes minulé
ubezpečování
předsedy
Křivánka
opět jedzástupce.
Není jasné,
proč nebyl
nikdoo zlepšení
pozván. styků)
Bylo rozhodnuto,
náno
o našem
bez našeho jednání
zástupce.KV
Není
jasné,
proč nebylnaši
nikdo
pozván. Bylo
rozhodnuto,
aby E.
aby se
dalšíchAK
pravidelných
AK
zúčastňovali
funkcionáři
v pořadí:
M. Seidl,
se
dalších
pravidelných
jednání
KV
AK
zúčastňovali
naši
funkcionáři
v pořadí:
M.
Seidl,
E.
Valášek,
Valášek, V. Jirman a R. Ansorge.
V. Jirman a R. Ansorge.
K 1. 1. 1950 dochází v místních podmínkách k velké změně, ke sloučení obcí Hronov, Velké Poříčí,
K 1.1.1950
dochází
v místních
podmínkách
k velké
změně,
ke sloučení
obcívelkému
Hronov,MNV
Velké
Zbečník,
Vel. Dřevíč,
Rokytník
a Žabokrky
do tzv.
„Velkého
Hronova“.
Novému
Poříčí,
Zbečník,
Vel.
Dřevíč,
Rokytník
a
Žabokrky
do
tzv.
„Velkého
Hronova“.
Novému
velkému
podal aeroklub písemnou zprávu o kritickém stavu v AK s hlediska financování, v důsledku malé
MNV podal
aeroklub
písemnou
o kritickém
stavu pilotů,
v AK ss následujícím
hlediska financování
letové
činnosti
pro časté
zákazy azprávu
malý počet
prověřených
návrhem, vnadůsledku
řešemalé
letové
činnosti
pro
časté
zákazy
a
malý
počet
prověřených
pilotů,
s
následujícím
návrhem
ní: Buď prověřit k létání větší počet pilotů a umožnit tak provoz v potřebné míře, nebo poskytnout na
řešení: Buď
prověřit
k létání
větší
počet pilotů
umoţnit
tak provoz
v potřebné
míře,
nebo poskytnout
finanční
pomoc.
Výbor
schválil
stanovisko,
že apokud
by žádná
z alternativ
nebyla
uskutečněna,
pak
finanční
pomoc.
Výbor
schválil
stanovisko,
ţe
pokud
by
ţádná
z
alternativ
nebyla
uskutečněna,
celý aeroklub ve správním i majetkovém smyslu předat do správy velkého Hronova. Jaká byla reakcepak
celý aeroklub
ve není
správním
i majetkovém
smyslu předat
do správy velkého Hronova. Jaká byla reakce
„velkého“
MNV
známo,
ale nic podstatného
se nezměnilo. „velkého“ MNV není známo, ale nic podstatného se nezměnilo.
Počátek roku byl rozpačitý. Nejprve – 14. 1. 50 – proběhl v Hronově první Letecký ples v pořadaPočátek
rokus jednoznačným
byl rozpačitý.
Nejprvespolečenským
– 14.1.50 –i finančním.
proběhl v Hronově první Letecký ples
telství
aeroklubu
úspěchem
v pořadatelství aeroklubu s jednoznačným úspěchem společenským i finančním.
Krátce
dostavby
hangaru.
Není
nám
Krátcenanatotozamítl
zamítlONV
ONVNáchod
Náchoddříve
dřívepodanou
podanoužádost
ţádosto opovolení
povolení
dostavby
hangaru.
Není
nám
dnes
jasné,
co
ONV
vlastně
zamítl,
protože
snad
na
stavbu
jako
celek
bylo
stavební
povolení
vydáno.
dnes jasné, co ONV vlastně zamítl, protoţe snad na stavbu jako celek bylo stavební povolení vydáno.
Nejspíše
šlo oo zařazení
zařazení do
do nějakého
nějakéhoplánu
plánupro
promateriální
materiální(přídělové)
(přídělové)krytí.
krytí.To
Tobylo
byloale
alepodmínkou
podmínkoupro
Nejspíše šlo
pro
přiznání
subvence
ze
státních
prostředků!
Kdo
v tom
má
prsty?
Funkcionáře
aeroklubu
další
přiznání subvence ze státních prostředků! Kdo v tom má prsty? Funkcionáře aeroklubučeká
čeká
další
zdolávání
překážek.
Situace
je
vážná,
hangar
je
třeba
dokončit
(okna,
omítky,
podlahy,
elektro),
další
zdolávání překáţek. Situace je váţná, hangar je třeba dokončit (okna, omítky, podlahy, elektro), další
63
63
Stav na podzim roku 1949
subvence je nejistá, půjčka u spořitelny
subvencea najeprofinancování
nejistá, půjčka
u spořitelny
zatěžuje
dostavby
nestazatěţuje
na profinancování
dostavby
nestačí.
čí.
Výbora „pucuje
kliky“ všude,
kde může
Výbor
„pucuje
kliky“
všude,
kde
můţe
čekat
čekat pomoc. Z MNV v Hronově si funkciopomoc.
Z
MNV
v
Hronově
si
funkcionáři
náři aeroklubu přinášejí nové „Směrnice pro
aeroklubu letišť“.
přinášejí
nové „Směrnice
zřizování
Aeroklubu
byl přidělenpro
zřizování
letišť“.
Aeroklubu
byl
další
další cvičný mot. letoun Z – 381přidělen
OK-DSA
cvičný
mot.seletoun
Z – 381WM
OK-DSA
(Od
(Od
Z – 281
liší motorem
4/3 o 105
k.)Z. –
281 se liší motorem WM 4/3 o 105 k.) .
F:
Lyer
F:Lyer
schůze výboru
výboru AK
AKHronov
Hronovzástupci
zástupciAK
AKPolice
Police(Hubka,
(Hubka,Bůna),
Bůna),aby
aby
vyjednali
7.7.2.1950
2. 1950 přišli do schůze
vyjednali
moţnost
možnost další spolupráce, tzn. jejich letecký provoz u nás. Bylo dohodnuto vše potřebné.
Opětbylo
bylozjištěno,
zjištěno,žeţenadále
nadálenedochází
nedocházíkekezvaní
zvanízástupce
zástupceAK
AKHronov
Hronovnanajednání
jednáníKV
KV
AK.
Opět
AK.
PoPo
projednání doma se Seidl aa E.
Valášek
zúčastnili
11.2.5O
schůze
KV.
O
výsledku
doma
sdělili,
E. Valášek
11. 2. 5O schůze KV. O výsledku doma sděli-ţe
„snad“
byla vysvětlena
přetrvávající
nedorozumění
mezi námi
KV a(Stále
ještě? ještě?
Podstata
neshod
li, že „snad“
byla vysvětlena
přetrvávající
nedorozumění
mezi anámi
KV (Stále
Podstata
neshod
není zřejmá),
nové dotazníky
pro funkcionáře
(v termínu
a poslat!!),
není
zřejmá),
obdrţeliobdrželi
nové dotazníky
pro funkcionáře
a pilotya piloty
(v termínu
vyplnitvyplnit
a poslat
!!), a úkol
a úkol „nahlásit
traktoristy
na letošní
žně“.
Hlavněbyli
byliinformováni
informováni o zřizování
„nahlásit
traktoristy
z řad z řad
AK AK
na letošní
ţně“.
Hlavně
zřizování„Závodních
„Závodních
aeroklubů“(ZAK), kde
ZAK
Frigera,
aeroklubů“(ZAK),
kdeZAK
ZAKvystupuje
vystupujejako
jakojeden
jedenkolektivní
kolektivníčlen
člen(např.
(např.ZAK
ZAKTOS,
TOS,
ZAK
Frigera,
ZAK BZ atd).
ARČS
„Velkou
budovatelskou
soutěž
aeroklubů“,
do které
náš AK
pochopitelně
přihláARČSvyhlásil
vyhlásil
„Velkou
budovatelskou
soutěţ
aeroklubů“,
do sekteré
se náš
AK pochopitelně
sil.
Byl
stanoven
nekompromisní
úkol
pracovní
povinnosti
100
hod./r.50
pro
létající
i
přispívající,
přihlásil. Byl stanoven nekompromisní úkol pracovní povinnosti 100 hod./r.50 pro létající i
pokud chtějí pokud
využívatchtějí
běžných
výhodběţných
AK. Nařízeno
uzavíráníměsíční
a kontrola
skutečnosti,
což
přispívající,
vyuţívat
výhod měsíční
AK. Nařízeno
uzavírání
a kontrola
prováděl odpovědně
Z. Šolín
jako hospodář.
S blížícím
se jarem Sbyl
opět zpřesněn
budovatelský
proskutečnosti,
coţ prováděl
odpovědně
Z. Šolín
jako hospodář.
blíţícím
se jarem
byl opět zpřesněn
gram
a
jeho
koordinátoři.
budovatelský program a jeho koordinátoři.
S ohledem
finanční
krizi krizi
AK bylo
motorového
instruktorainstruktora
Korečka opět
dojednáno
S ohledemna na
finanční
AKpro
bylo
pro motorového
Korečka
opětzaměstnádojednáno
ní
ve
Frigeře
s tím,
že
případný
rozdíl
mezi
stávajícím
jeho
platem
a
platem
ve
Frigeře
bude
AK
doplácet.
zaměstnání ve Frigeře s tím, ţe případný rozdíl mezi stávajícím jeho platem a platem ve Frigeře bude
Koreček
to s pochopením
a nadále připřijal
zaměstnání
vykonával
funkci „šéfpilota
instruktora“
AK. –
AK
doplácet.
Koreček topřijal
s pochopením
a nadále
při zaměstnání
vykonával– funkci
„šéfpilota
instruktora“ AK.
Úplnou novinkou v životě AK bylo zahájení povinného politického školení všech členů, ke kterému
jakoÚplnou
lektoři novinkou
docházeli různí
funkcionáři
KSČ
( např. Zd.
Meissnerpolitického
– ref. zvl. úkolů,
Veselýčlenů,
– řed.ke
v ţivotě
AK bylo
zahájení
povinného
školeníVil.všech
školy
aj.).
kterému jako lektoři docházeli různí funkcionáři KSČ ( např. Zd. Meissner – ref. zvl. úkolů, Vil.
Veselý – řed. školy aj.).
Díky funkcionářům AK, přes zmíněný nesouhlas ONV s dostavbou hangaru, vystavil KNV další
příděl
materiálu
na jeho dostavbu.
Je tedy předpoklad
regulérní hangaru,
dotace z MD.
Díky
funkcionářům
AK, přes zmíněný
nesouhlas k udělení
ONV s dostavbou
vystavil KNV další
příděl materiálu na jeho dostavbu. Je tedy předpoklad k udělení regulérní dotace z MD.
Tehdejší politický vývoj a kádrování má své perzonální důsledky. Z Hronova odchází na Mostecko
Zb. Tehdejší
Ježek, který
dosud vedl
modelářské
kroužky
školách
a v této důsledky.
funkci ho zastupuje
Adaodchází
Vondrá-na
politický
vývoj
a kádrování
mánasvé
perzonální
Z Hronova
ček. Jednatel
Valášek
začíná
dojíždět
za novým zaměstnáním
daleko z Hronova,
což organizační
Mostecko
Zb.E.Jeţek,
který
dosud
vedl modelářské
krouţky na školách
a v této funkci
ho zastupuje
činnosti v AK nepřidává.
Ada Vondráček. Jednatel E. Valášek začíná dojíţdět za novým zaměstnáním daleko z Hronova, coţ
organizační činnosti v AK nepřidává.
Klubová základna se posílila, když se jako kolektivní člen (ZAK) přihlásil celý hronovský hasičský
sbor. Všem závodním výborům ROH v Hronově byly zaslány pokyny k zakládání ZAK.
Klubová základna se posílila, kdyţ se jako kolektivní člen (ZAK) přihlásil celý hronovský hasičský
sbor. Všem závodním výborům ROH v Hronově byly zaslány pokyny k zakládání ZAK.
Na KV AK se rozhodovalo o určení výcvikového střediska pro mot. piloty mezi Jičínem,
N. Městem a Hronovem. Výsledek je pro nás negativní a členové AV AK chtějí poslat proti rozhodnuNa KV AK se rozhodovalo o určení výcvikového střediska pro mot. piloty mezi Jičínem, N.
tí jakési odvolání. Nedošlo k tomu, pravděpodobně zvážili současné objektivní technické podmínky
Městem a Hronovem. Výsledek je pro nás negativní a členové AV AK chtějí poslat proti rozhodnutí
zmíněných lokalit.
jakési odvolání. Nedošlo k tomu, pravděpodobně zváţili současné objektivní technické podmínky
zmíněných lokalit.
64
64
Od počátku letové sezony 1950 létají pravidelně plachtaři, kteří pokračují ve výcviku v dalším
OdAle
počátku
letové
sezony
1950
létají
pravidelně
plachtaři,
kteřívepokračují
výcviku
v dalším
Od
počátku
letové
sezony
1950
létají
plachtaři,
pokračují
ve výcviku
v dalším
kur- se
kursu.
smůla
se lepí
na paty:
Ing.
R.pravidelně
Kleprlík
8.4.5O
přikteří
přistání
směru
odveŢďárek
havaruje
kursu.
smůla
se lepí
na paty:
Ing.
R.
Kleprlík
přistání
směru
Ţďárek
havaruje
su.
AleAle
smůla
se lepí
na paty:
Ing.
R. Kleprlík
8. 4.8.4.5O
5O
připři
přistání
ve ve
směru
Žďárek
havaruje
se se
Šohajem
Z-25
OK-8690.
Luboš
Balcar
jako
svědek
vzpomíná,
ţe větroň
se od
přiod
přiblíţení
na přistání
OK-8690.
Luboš
Balcar
jako
svědek
vzpomíná,
ţe
větroň
se
při
přiblíţení
na
přistání
Šohajem
Z-25
OK-8690.
Luboš
Balcar
jako
svědek
vzpomíná,
že
větroň
se
při
přiblížení
na
přistání
jiţ za úţlabím potůčku mezi lesíky dostal do značné přízemní turbulence a tvrdě prosedl. Větroň je
jiţ za úžlabím
úţlabím potůčku
potůčku mezi
mezi lesíky
lesíkydostal
dostaldo
doznačné
značnépřízemní
turbulencea atvrdě
prosedl.
Větroň
je
již
turbulence
Větroň
váţně
poškozen,
pilot naštěstí
nezraněn.
Větroň
musípřízemní
být odeslán
k opravě tvrdě
do prosedl.
Kralup
a AK
jeje na
váţně poškozen, pilot
pilot naštěstí
naštěstí nezraněn.
nezraněn. Větroňmusí
musíbýt
býtodeslán
odeslán k opravědodoKralup
Kralupa aAK
AKje je
vážně
nana
začátku
sezony bez výkonného
větroně. U Větroň
motorářů nadále
trvá stav,k opravě
ţe létá jen 7 prověřených
pilotů,
začátku sezony bez
bez výkonného
výkonného větroně.
větroně.UUmotorářů
motorářůnadále
nadáletrvá
trvástav,
stav,žeţelétá
létájenjen
7
prověřených
pilotů,
7 prověřených
většina ostatních, mezi nimi Seidl, E. Valášek, C. Šimek a další stále ještě samostatně
létat pilotů,
nesmějí.
mezi nimi
nimi Seidl,
Seidl, E.
E.Valášek,
Valášek,C.C.Šimek
Šimeka adalší
dalšístále
stáleještě
ještě
samostatně
létat
nesmějí.
většina
ostatních,
mezi
samostatně
létat
nesmějí.
Plachtařský instruktor Staněk na přelomu r. 49/50 našel svoje vysněné místo leteckého profesionála,
Plachtařský instruktor Staněk na
na přelomu
přelomu r. r.49/50
49/50 našelsvoje
svoje vysněné
místo
leteckého
profesionála,
místo
leteckého
profesionála,
na které se cílevědomněStaněk
připravoval,
jako vedoucí našel
ústředního vysněné
plachtařského
výcvikového
střediska na
které se cílevědomně připravoval,
jako
vedoucí
ústředního
plachtařského
výcvikového
střediska
na
na
připravoval,
jako
vedoucí
ústředního
plachtařského
výcvikového
střediska
letišti Hůrka u Nového Jičína na Moravě. V Hronově jsou plachtařskými instruktory Vráťa
Jirman,
letišti
Hůrka
u
Nového
Jičína
na
Moravě.
V
Hronově
jsou
plachtařskými
instruktory
Vráťa
Jirman,
na letišti
u Nového
Jičína na Moravě. V Hronově jsou plachtařskými instruktory Vráťa Jirman,
Láda
BůnaHůrka
a Bohouš
Chyba.
Láda Bůna a Bohouš Chyba.
Terénní
Stoewer
nebyl zcela zcela
vpořádku
Terénnívůz
vůz
Stoewer
Terénní
vůz
Stoewer
nebylnebyl
zcela vpořádku
a jeho uvedení do provozu si vyţádalo dost
a jeho
uvedenísido
provo-dost
avpořádku
jeho uvedení
do provozu
vyţádalo
práce. Nějaký čas pak aeroklubu slouţil.
práce.
Nějaký časdost
pakpráce.
aeroklubu
slouţil.
zu
si
vyžádalo
Nějaký
Jedné z prvních jízd po letišti se zúčastnili:
Jedné
z prvních
jízd po sloužil.
letišti se zúčastnili:
čas
pak
aeroklubu
Jedné
za volantem tč. voják B.Chyba, I.Seidlová,
za volantem tč. voják B.Chyba, I.Seidlová,
z prvních jízd po letišti se zúčastnili:
M.Švorčík.
M.Švorčík.
Přihlíţejí
Švordův
pes
Brabazon,
Streubel
za
volantem
tč. pes
voják
B. Chyba,
Přihlíţejí
Švordův
Brabazon,
Streubel
aaI.další...
Seidlová,
M.
Švorčík.
další...
Ze
snímku
patrno,
ţe
zadní osa
osa je
je
Přihlížejí
Švordův
pesii zadní
Brabazon,
Ze
snímku je
je
patrno, ţe
řiditelná,
to
přední osou
osou zrovna
zrovna
řiditelná,
kdyţ
to ss přední
Streubel iai kdyţ
další...
nějak
nějak nehraje.
nehraje.
Ze snímku je patrno, že i zadní osa
je řiditelná, i když to s přední osou
zrovna nějak nehraje.
F:Lyer
F:Lyer
F: Lyer
Pro
letištní
sluţbu
po
za
10
Kč Stoewer
terenní s pohonem
vůz Stoewer
Stoewer
Pro
letištní
sluţbu
po delším
delším
jednání
s VČE
VČE odkoupen
odkoupen
za terenní
10 tis. vůz
Pro
letištní
službu
je pojeje
delším
jednáníjednání
s VČE sodkoupen
za 10 tis. Kč
s pohonem
4 4kola
jiţ
doslouţila
vůz tu
tu
s pohonem
kolaa asřídit
smoţností
moţností
řídit i i zadní
zadní nápravu.(„Ponorka“
nápravu.(„Ponorka“
jiţ dávno
a vůz
na
4 kola anana
s možností
i zadní řídit
nápravu.(„Ponorka“
již dávno dosloužila
a vůz
tu chybí).
MD
chybí).
MD
přidělilo
na
základě
rozboru
činnosti
do
AK
Hronov
další
ŠK-38
OK-5088
z
Podhořan
chybí). MD
přidělilorozboru
na základě
rozboru
činnosti
do další
AK Hronov
další
přidělilo
na základě
činnosti
do AK
Hronov
ŠK-38 OK-5088
z Podhořan (poPodhořan
revizi
(po
revizi
v
Hodkovicích).
(po
revizi
v
Hodkovicích).
v Hodkovicích).
3.5.50
svolána
kkřešení
neshod
mezi
Hronovem
a Náchodem
záleţitosti
Naden
den3.
3.5.50
bylado
doNáchoda
Náchodasvolána
svolának řešení
řešeníneshod
neshodmezi
meziHronovem
Hronovem
v záleţitosti
Na
Na
den
5. 50byla
byla
do
Náchoda
a Náchodem
v záležitosti
„Regionálníholetiště“
letiště“schůze,
schůze,kde
kdekromě
kromězástupců
zástupců obou
obouAK
AKaaaKV
KVAK
AKbyli
KSČ,MNV,
MNV,
„Regionálního
obou
AK
KV
AK
bylii zástupci
i zástupciKSČ,
MNV,
„Regionálního
letiště“
schůze,
kde
kromě
zástupců
ONV
a
SNB.
Ze
schůze
vzešly
závěry,
ţe
regionálním
letištěm
pro
motorové
létání
bude
Hronov
ONV
pro motorové
motorové létání bude Hronov
Hronov aa
ONVa aSNB.
SNB.Ze
Zeschůze
schůzevzešly
vzešlyzávěry,
závěry, ţe
že regionálním
regionálním letištěm
letištěm pro
letištěm
propro
plachtění
bude
Náchod.
tom
byl byl
sepsán
protokol
podepsán.
Tento
regionálním
letištěm
pro
plachtění
bude
Náchod.
OO tom
byl
sepsán
protokol
a všemi
Tento
aregionálním
regionálním
letištěm
plachtění
bude
Náchod.
O tom
sepsán
protokol
a všemi
podepsán.
protokol
dnes
není
k
dispozici,
ale
bylo
by
zajímavé
ho
číst.
Nikoli
nejlepší
vzájemné
vztahy
protokol
dnes není
dispozici,
ale bylo
by by
zajímavé
hohočíst.
Nikoli nejlepší vzájemné vztahy
vztahy
Tento protokol
dnesknení
k dispozici,
ale bylo
zajímavé
číst. Nikoli
aeroklubů
to
nezlepšilo.
Na
pozdější
ţádost
AK
Náchod
o
výpomoc
při
letech
našimi
aeroklubů
to
nezlepšilo.
Na
pozdější
ţádost
AK
Náchod
o
výpomoc
při
vyhlídkových
našimi
aeroklubů to nezlepšilo. Na pozdější žádost AK Náchod o výpomoc při vyhlídkových letech našimi
letouny,reagoval
reagovalvýbor
výborAK
AKHronov
Hronov„s odvoláním
odvolánímna
natrvající
trvajícínepříznivé
nepříznivéstanovisko
stanovisko
AK
Náchod
vůči
letouny,
„s„sodvoláním
na
trvající
nepříznivé
Náchod
vůči
letouny,
reagoval
výbor
AK
Hronov
AK
Náchod
vůči
našemuAK“,
AK“,doporučením
doporučenímnašim
našimprověřeným
prověřenýmpilotům
pilotům se
se činnosti
činnosti vv Náchodě
Náchodě zdrţet. Nakolik to bylo
našemu
bylo
našemu AK“, doporučením našim prověřeným pilotům se činnosti v Náchodě zdržet. Nakolik to bylo
moudré, těţkosoudit,
soudit, ovšemrozpory
rozpory to neuklidnilo.
moudré,
moudré,těţko
těžko soudit,ovšem
ovšem rozporytotoneuklidnilo.
neuklidnilo.
F:Lyer
F:Lyer
Dne 3. 6. 50 došlo na letišti v Náchodě při navijákovém provozu ke smrtelné nehodě, při které
Dne3.6.50
3.6.50došlo
došlo nana letišti
letišti vvNáchodě
Náchodě při
při
Dne
zahynul
plachtař
Sedláček. V souvislosti
s jejím
navijákovém
provozu
ke
smrtelné
nehodě,
při
navijákovém
ke smrtelné
nehodě,
při
vyšetřovánímprovozu
se na našem
letišti poprvé
objevilo
které
zahynul
plachtař
Sedláček.
V
souvislosti
které
zahynul plachtař
Sedláček.
V souvislosti
dvoumotorové
Aero - 45,
které přivezlo
vyšetřos jejímvyšetřováním
vyšetřovánímsesenananašem
našemletišti
letištipoprvé
poprvé
s vací
jejím
komisi.
objevilo dvoumotorové
dvoumotorové Aero
Aero - - 45
45 , , které
které
objevilo
přivezlo
vyšetřovací
komisi.
přivezlo vyšetřovací komisi.
F: Lyer
65
65
65
Ukázalose,
se,že
letištěmůže
můţesplnit
splnitpodmínky
podmínkyii ipro
proprovoz
provozaerotaxi
aerotaxiČSA.
ČSA.Počátkem
Počátkemčervna
červnabyl
bylna
na
Ukázalo
Ukázalo
se,
ţeţeletiště
letiště
můţe
splnit
podmínky
pro
provoz
aerotaxi
ČSA.
Počátkem
června
byl
na
naletiště
letištěpůjčen
půjčenscraper
scraper ss posádkou
sposádkou
posádkou ze
ze stavby
stavby nové
nové továrny
továrnyTOS
TOSaaapři
přiúpravě
úpravěplochy
plochy
několikdní
dnína
na
letiště
půjčen
scraper
ze
stavby
několik
nové
továrny
TOS
při
úpravě
plochy
neuvěřitelný
kus
práce,
pracoval
od
svítání
do
setmění
včetně
víkendu
,
přemístil
tisíce
vykonal
neuvěřitelný
kus
práce,
pracoval
od
svítání
do
setmění
včetně
víkendu,
přemístil
tisíce
vykonal neuvěřitelný kus práce, pracoval od svítání do setmění včetně víkendu , přemístilkubítisíce
kubíků
a
tvořil
krásnou
rovnou
plochu.
ků a tvořil
krásnou
rovnou
plochu.
kubíků
a tvořil
krásnou
rovnou
plochu.
F: Lyer (2x)
F:Lyer (2x)
(2x)
F:Lyer
Další
úpravy
však
vyžadují
stálou
přítomnost
nákladního
vozu.vozu.
Byl proto
sjednán
nákup nákup
pětiDalšíterénní
terénní
úpravy
však
vyţadují
stálou
přítomnost
nákladního
Byl proto
sjednán
Další
terénníodúpravy
však vyţadují
stálou přítomnost
nákladního
vozu.siByl
proto
sjednán
nákup
tuny
Crossley
autodopravce
Cvrčka
z Náchoda.
Sumu
50
tis.
Kč
na
nákup
AK
vypůjčil
od
hronovpětituny Crossley od autodopravce Cvrčka z Náchoda. Sumu 50 tis. Kč na nákup si AK vypůjčil od
pětituny
Crossley odochotníků!
autodopravce
Cvrčka
z Náchoda.
Sumuaeroklubů
50 tis. Kčjena
si za
AKI.Q.50
vypůjčil
od
ských
divadelních
Ve velké
soutěži
alenákup
Hronov
na
hronovských
divadelních ochotníků!
Vebudovatelské
velké budovatelské
soutěţi aeroklubů
je ale Hronov
za až
I.Q.50
hronovských
divadelních
ochotníků!
Ve
velké
budovatelské
soutěţi
aeroklubů
je
ale
Hronov
za
I.Q.50
127
(loni 10!).
se Co
děje?
se pracuje
stále intenzivně
a výsledky
se vykazují?
aţ namístě
127 místě
(loni Co
10.!).
se Vždyť
děje? Vţdyť
se pracuje
stále intenzivně
a výsledky
se vykazují?
aţ na 127 místě (loni 10.!). Co se děje? Vţdyť se pracuje stále intenzivně a výsledky se vykazují?
Na
Naupravené
upravenéploše
plošechtějí
chtějíplachtaři
plachtařikonečně
konečnětaké
takélétat
létataerovleky,
aerovleky,ale
alenemají
nemajívlečný
vlečnýletoun.
letoun.Obracejí
Obracejí
Na
upravené
ploše
chtějí
plachtaři
konečně
také
létat
aerovleky,
ale
nemají
vlečný
letoun.
Obracejí
se na KV
KV AK
AK oozapůjčení
zapůjčeníČápa
Čápaz Hradce
z HradceKr.
Kr.s pilotem
s pilotemk provedení
k provedeníověřovacích
ověřovacíchvleků.
vleků.Jejich
Jejichžádosti
ţádosti
se na KV AK o zapůjčení Čápa z Hradce Kr. s pilotem k provedení ověřovacích vleků. Jejich ţádosti
není vyhověno. Jaké byly
byly asi
asi důvody
důvody nevíme,
nevíme,ale
alenaši
našikvůli
kvůlitomu
tomuněkde
někdeintervenovali,
intervenovali,což
coţseseukázalo
ukázalo
není vyhověno. Jaké byly asi důvody nevíme, ale naši kvůli tomu někde intervenovali, coţ se ukázalo
spíše jako kontraproduktivní (dnešním
(dnešním slovníkem),
slovníkem), tenkrát
tenkrátse
seříkalo,
říkalo,ţe
žedo
doněčeho
něčehošlápli
šlápli!!
spíše jako kontraproduktivní (dnešním slovníkem), tenkrát se říkalo, ţe do něčeho šlápli !
Z ústředíARČS
ARČS přichází
redispozice
dvousedadlovky
Jeřáb
OK-9000
z našeho
aeroklubu
na
Z ústředí
redispozice
dvousedadlovky
JeřábJeřáb
OK-9000
z našeho
aeroklubu
na ústřed-na
Z ústředí
ARČSpřichází
přichází
redispozice
dvousedadlovky
OK-9000
z Míra
našeho
aeroklubu
ústřední
plachtařské
výcvikové
středisko
Hůrka
u
N.
Jičína,
kde
je
vedoucím
Staněk.
Jeřáb
od
ní plachtařské
výcvikové
středisko
HůrkaHůrka
u N. Jičína,
kde je kde
vedoucím
Míra Staněk.
Jeřáb od
ledna
ústřední
plachtařské
výcvikové
středisko
u r.N.49Jičína,
jeletišti
vedoucím
Míra Staněk.
Jeřáb
od
ledna
minulé
sezony
v
Hronově
nelétal
a
koncem
byl
na
mot.
opravován
spodek
trupu.
Od
minulé
sezony
v Hronově
nelétal
a
koncem
r.
49
byl
na
mot.
letišti
opravován
spodek
trupu.
Od
Míry
ledna
sezony v Hronově
nelétal
a koncemnar. sobotu
49 byl 10.6.50
na mot. letišti
opravován
trupu.
Od
Míryminulé
přišel
telegram,
aby byl
Jeřáb
byl připraven
k převzetí.
Našimoc
zspodek
toho
moc
velkou
přišel
telegram,
aby Jeřáb
připraven
na sobotu
10. 6. 50
k převzetí.
Naši z toho
velkou
radost
Míry
přišel
telegram,
aby
Jeřáb
byl
připraven
na
sobotu
10.6.50
k
převzetí.
Naši
z
toho
moc
velkou
radost neměli,
ale skousli
to. Moţná,
ţe Míra
si toho
Míra
byla vědom
tak pro
Jeřába
přiletělgeneráls Mírou
neměli,
ale skousli
to. Možná,
že si toho
bylMíra
vědom
tak proaaJeřába
přiletěl
s Mírou
radost
neměli,
ale skousli
to.Otakar
Moţná,
ţe si
toho
byl
vědom
tak pro
Jeřába
přiletěl
s Mírou
generální
tajemník
ARČS
Švaříček
s
Čápem.
Jarda
Šolín
vzpomíná,
ţe
„
…do
vleku
Míra
ní tajemník
ARČS Otakar
ŠvaříčekŠvaříček
s Čápem.
Jarda Šolín
vzpomíná,
že „ …do
vleku
Míra
naložil
generální
tajemník
ARČS
Otakar
s
Čápem.
Jarda
Šolín
vzpomíná,
ţe
„
…do
vleku
Míra
naloţil manţelku
kupu propriet
včetně peřiny.“
manželku
a kupuaapropriet
včetněvčetně
peřiny.“
naloţil
manţelku
kupu propriet
peřiny.“
dlouho
nebylařečřečo o„kraksně“
„kraksně“motorářů?
motorářů ?Tak
Takbohužel, jednu tu máme 30. 6. 50, kdy Mirek
Už Uţ
dlouho
nebyla
Uţ dlouho
nebyla
řeč o 30.6.50,
„kraksně“
motorářů
? Tak
bohuţel,
jednu
tu
máme
kdy
Mirek
Krejsar
Krejsar se Z – 281 CRE havaroval, letoun byl zničen
bohuţel,
jednu
tu máme 30.6.50,
kdy
Krejsar
Z – vyvázl
281
CRE
letoun
bylMirek
zničen
a pilot
asepilot
bezhavaroval,
úhony. Pilot
L. Šimek
prováděl
toho
sevyvázl
Z – 281
CRE
havaroval,
letoun
byl
zničen
a pilot
bez
úhony.
Pilot
L.
Šimek
prováděl
toho
dne
dne na letounu vyhlídkové lety se školními dětmi, které
vyvázl
bez úhony.
Pilot L. Šimek
prováděl
toho
dneje
nadostaly
letounu
se školními
dětmi,
které
je
zavyhlídkové
odměnu odlety
spořitelny
za pravidelné
spořenadostaly
letounuza
vyhlídkové
lety
se
školními
dětmi,
které
je
odměnu
od spořitelny
za pravidelné
ní. Po posledním
letu čekal
na stroj již pilot
M. Krejsar,
dostaly
za
odměnu
od
spořitelny
za
pravidelné
spoření.
Po posledním
letu čekalKorečkem
na stroj jiţdohodl
pilot
který
si telefonicky
s instruktorem
spoření.
Po
posledním
letu
čekal
na
stroj
jiţ
pilot
M. Krejsar,
který si natelefonicky
s instruktorem
kondiční
start. (Koreček
letišti nebyl).
M.
Krejsar,dohodl
kterýkondiční
si telefonicky
s instruktorem
Korečkem
start. ( Koreček
na letišti
Korečkem
dohodl
kondiční
start.
(
Koreček
na
letišti
nebyl).
Letoun převzal od L. Šimka s běžícím motorem.
nebyl).
Odstartoval ve směru na V. Poříčí, ale krátce poF:Lyer
startu
F:Lyer
mu motor vysadil. Pilot se pokusil o zatáčku (místo
přiF: Lyer
66
66
66
Letoun převzal od L. Šimka s běţícím motorem. Odstartoval ve směru na V. Poříčí, ale krátce po
startu mu motor vysadil. Pilot se pokusil o zatáčku (místo přistání přímo před sebe), letoun sklouzl
před
sklouzl v malé
křídle vyvrátil
a v „hodinách“
zkrátil
křídla,
vyvrátil
vstání
malépřímo
výšce
posebe),
křídleletoun
a v „hodinách“
si výšce
zkrátilpokřídla,
motor si
atd.
Nehoda
byla
později
motor atd.Korečkovi
Nehoda byla
vytýkánapřípravu
Korečkovi
za nedostatečnou
pilotů
při
vytýkána
za později
nedostatečnou
a kontrolu
pilotů připřípravu
nácvikua kontrolu
pro případ
vysazení
nácviku pro případ vysazení motoru při startu.
motoru při startu.
MD
Krajánka,
sníženou
propro
polehčující
okolnosti
MDuplatnilo
uplatnilovůči
vůčiaeroklubu
aeroklubunáhradu
náhraduzazazničeného
zničeného
Krajánka,
sníţenou
polehčující
okolnosti
na
6
tis.
Kč
a
urgovalo
předepsané
úhrady
za
havarii
Praga
E-114
(rovněž
redukované).
Současně
na 6 tis. Kč a urgovalo předepsané úhrady za havarii Praga E-114 (rovněţ redukované). Současně byl
byl aeroklubu
Hronov
přidělen
nový
Šohaj Z-125
Z-125 OK-0701
OK-0701 (na
již jiţ
aeroklubu
Hronov
přidělen
nový
Šohaj
(na rozdíl
rozdílod
odpůvodní
původní„pětadvacítky“
„pětadvacítky“
s podvozkovým
kolečkem
a
centroplánem.)
s podvozkovým kolečkem a centroplánem.)
Politika,
akčních
výborů,
pronikla
do do
Politika,kromě
kroměpovinných
povinnýchpolitických
politickýchškolení,
školení,prověrek
prověreka působení
a působení
akčních
výborů,
pronikla
aeroklubů také
na ARČS
informace
o „sociálním
rozvrstvení
členů AK“
ve speciaeroklubů
také povinností
povinnostízasílat
zasílat
na ARČS
informace
o „sociálním
rozvrstvení
členů
AK“ ve
álním
dotazníku.
V tom
nemohl
být
aeroklub
mezi
společenskými
organizacemi
výjimkou.
speciálním dotazníku. V tom nemohl být aeroklub mezi společenskými organizacemi výjimkou.
Zvláštní
ONV
Náchod,
když
vyměřil
3%3%
daňdaň
na na
vyhlídkové
Zvláštní„„přízeň“
přízeň“nám
námprojevil
projevilfinanční
finančníreferát
referát
ONV
Náchod,
kdyţ
vyměřil
vyhlídkové
lety,
ačkoliv
se
nejedná
o
leteckou
dopravu.
Na
ARČS
bylo
ověřeno,
že
se
tak
děje
jen
v našem
lety, ačkoliv se nejedná o leteckou dopravu. Na ARČS bylo ověřeno, ţe se tak děje jen vokrenašem
se.
Výbor
aeroklubu
se
dále
snaží
stabilizovat
letiště
tvorbou
podmínek
pro
jeho
rozšíření
a
daří
okrese. Výbor aeroklubu se dále snaţí stabilizovat letiště tvorbou podmínek pro jeho rozšíření asedaří
mumu
propachtovat
další
parcely
od V.
se
propachtovat
další
parcely
odMartince.
V. Martince.
Výbor
situaci
AK,
která
je neutěšená.
V pokladně
je je
Výborjejevšak
všaknucen
nucenznovu
znovuvážit
váţitsoučasnou
současnoufinanční
finanční
situaci
AK,
která
je neutěšená.
V pokladně
sice 6O tis. Kč, ale
7373
tis.tis.
Kčs,
dluh
splátek
sice
ale současně
současněřada
řadanesplacených
nesplacenýchzávazků:
závazků:úvěr
úvěrvevespořitelně
spořitelně
Kčs,
dluh
splátek
ing.
Koubovi
(studie)
a
Ing.
Pinkavovi
(výškopis),
úhrady
MD
za
škody
z havarií,
půjčka
na
náklaďák
ing.
a Ing. Pinkavovi (výškopis), úhrady MD za škody z havarií, půjčka na náklaďák
od ochotníků aj. Řešení
a nebudou
taktak
tvořeny
od
Řešení krize
krizenení
nenív dohledu,
v dohledu,pokud
pokudsesenebude
nebudepořádně
pořádnělétat
létat
a nebudou
tvořeny
zdroje.
zdroje.
Do
aeroklubu se
sedne
dne26.9.1950
26. 9. 1950
dostavili
předseda
KV Křivánek
AK Křivánek
Dočlenské
členské schůze
schůze našeho aeroklubu
dostavili
předseda
KV AK
a Šváb.
a Šváb.
Na programu
jsouvztahy
opět vztahy
versus
AKHronov.
Hronov.KV
KV znovu vytýká
jeho
Na
programu
jsou opět
KV KV
AK AK
versus
AK
vytýkáAK
AKneúčast
neúčast
jeho
zástupců (!?!)
(!?!) na
na úvodních
úvodních zasedáních
zasedáních KV,
KV, dále
dále to,
to, ţe
že sisi tam
tamněkteří
někteří(kteří
(kteří?)?)naši
našičlenové
členovévyřizují
vyřizujísvé
zástupců
své účty,
špatná,
snad
i padělanánaše
našehlášení
hlášení do budovatelské
poslaný
na na
účty,
špatná,
snad
prýprý
i padělaná
budovatelské soutěže,
soutěţe,(kdy
(kdyoriginál
originál
poslaný
ARČS aakopie
krajkraj
se liší,
rezolutněrezolutně
vylučují),vylučují),
rozpory našeho
AK našeho
s okolní-AK
ARČS
kopiepropro
se což
liší,naši
coţfunkcionáři
naši funkcionáři
rozpory
především
s Náchodem.
Aeroklub Aeroklub
naopak vyčítá
zástupcům
že si nikdo
smi,
okolními,
především
s Náchodem.
naopak
vyčítá KV,
zástupcům
KV,z nich
ţe sinenašel
nikdo čas,
z nich
aby nás navštívil
o situaci
se přesvědčil
zhodnotil
práci azhodnotil
případně pomohl,
když do jiných
nenašel
čas, aby anás
navštívil
a o situacinasemístě,
přesvědčil
na místě,
práci a případně
pomohl,
AK sidocestu
našli,
kritizuje
neochotu
půjčit neochotu
Čápa na vleky
p. Nicnanového,
kdyţ
jiných
AKznovu
si cestu
našli, znovu
kritizuje
půjčitaČápa
vleky anic
p. se
Nicnepohnulo
nového, nic
z místa.
Kde jez místa.
chyba?Kde
Švábjeuzavírá:
nebudetePokud
spolupracovat
KV a budete ses hádat
se
nepohnulo
chyba ?Pokud
Šváb uzavírá:
nebudetes spolupracovat
KV a s okolbudete se
ními AK,
nikam to
nepovede!
hádat
s okolními
AK,
nikam to nepovede !
V návaznostinanatoto
toto
a ještě
jednání
byla
na 1950
7.11.1950
do Náchoda
(hotel svolána
Hron) svolána
V návaznosti
a ještě
dalšídalší
jednání
byla na
7. 11.
do Náchoda
(hotel Hron)
spospolečná
schůze
aeroklubů
Broumov,
Hronov,
Náchod,
Nové
Město
n/M.
a Police
n/M.
s představiteli
lečná schůze
aeroklubů
Broumov,
Hronov,
Náchod,
Nové
Město
n/M.
a Police
n/M.
s představiteli
MD (Ing. Strejček), ARČS
(předseda
Křivánek)
s hlavním
cílem
MD
ARČS (gen.
(gen.tajemník
tajemníkŠvaříček)
Švaříček)a aKV
KVAK
AK
(předseda
Křivánek)
s hlavním
cílem
odstranit vzájemné rozpory
zachovala
fotokopie
odstranit
rozpory aeroklubů
aeroklubů aanastolit
nastolitspolupráci.
spolupráci.Z Ztéto
tétoschůze
schůzese se
zachovala
fotokopie
strojopisného zápisu.
strojopisného
67
67
Velmi stručně z poměrně dlouhého zápisu: Schůzi zahájil s. Syrovátko (domácí AK Náchod) úvodem
k 33. výročí VŘSR a poté předal řízení předs. KVAK Křivánkovi, který vyzval AK, aby si „to vyříkaly“ z očí do očí. Začal Broumov, který měl připomínky jen k Náchodu, že v r. 1945 z Broumova
odvezl všechen kořistný materiál. Police vytýkala Hronovu, že na 1. máje shazoval z letadla v Polici
květiny s blahopřáním od AK Hronov, aniž by to předem projednal s polickým AK. Hronov sdělil, že
dopisem KVAK byl informován, že si na jeho nesportovní chování stěžují okolní aerokluby a k tomu
prohlašuje, že svým jednáním nikdy nepoškodil žádný z aeroklubů. Naopak si stěžuje, že při výstavbě
svého hangáru, důsledně vedené podle stavebního povolení, jsou mu kladeny překážky, že byl ONV
v Náchodě (Ing. Kulhánkem) nařčen, že provádí stavbu „na černo“ a že žádosti Hronova zůstávají
u něj nevyřízené v šuplíku. S Náchodem že se dohodl o spolupráci a chce schůzi s dohodou seznámit
(o což ale přítomní nemají /dle zápisu/ zájem). Do schůze se dostavuje (?) v tu chvíli Ing. Kulhánek
z ONV, je mu s. Syrovátkem tlumočena stížnost Hronova na jeho adresu a Ing. Kulhánek sděluje,
že je úředníkem ONV, bdícím nad dodržováním předpisů a že, aniž by chtěl Hronov poškozovat,
tak musí říci, že „na černo“ staví. Slovo dostal Náchod, který popsal, jak Hronov tichou demonstrací brzdil létání náchodských na Žďárkách už od r. 1945, že když Náchodu byl přidělen Piper,
tak Hronov ho nechal úmyslně venku a ne v hangáru a opět tiše bránil létání náchodských, kteří
si pak obstarali pozemky pro vlastní letiště. Když letos zjara žádali MD o jeho schválení, bylo jim
tam sděleno, že je to zbytečné, když Hronov tam oznámil, že se s ním Náchod spojil! Hronovu tak
prý bylo prokázáno, že se snažil Náchod poškodit. Dohodu o spolupráci s Hronovem proto členská
schůze Náchoda odmítla. Další zástupce Náchoda uvedl, že Hronov neprovádí řádně prověrky svých
členů (!) a jedná falešně. Nové Město sdělilo, že po zakoupení vlastního mot. letounu a s budováním vlastního letiště (což údajně Hronov nelibě nesl), spolupráce ustala. S Náchodem je celkem
spolupráce až na to, že Náchod zaslal na MD, KNV a ONV meteorologickou informaci, že na letišti
N. Město je často mlha a navíc je v blízkosti projektované velké vodní nádrže! Další vzájemné stížnosti, ani reakce na přednesené již nebyly, tak vystoupili zástupci orgánů: MD Strejček: Při
schvalování letišť se aerokluby navzájem snažily „až příliš dobře“ postavit letiště souseda do světla neschopnosti k provozu, ale MD si podmínky k provozu ověřuje. Informuje o výstavbě letišť
a vyzývá k zanechání třenic a navázání lepší spolupráce AK ve zdejším kraji. KVAK Křivánek: hovoří o zkušenostech a vzoru SSSR, o perspektivě slučování aeroklubů, o tom že zřizování letišť má své
meze. Generální tajemník AČSR Švaříček: mluví o potížích téměř všech AK u nás s tím, že řešení se
připravuje na r. 1951, kdy dojde k zásadní reorganizaci. Současné zdejší třenice označuje za důsledek
nízké politické vyspělosti aeroklubů. Vyzývá ke spolupráci v jednom celku. Aerokluby pak navrhují
těsnou spolupráci, i Hronov s Náchodem, zástupce závodního aeroklubu Rubena Náchod reaguje tak,
že je ochoten spolupracovat s každým aeroklubem, jehož členové jsou řádně prověřeni!!! Na závěr
předseda KVAK Křivánek navrhuje na 14. 11. 5O další společnou schůzi, ze které má vzejít návrh na
utvoření výboru Aeroklubu Jiráskova kraje.
Tak to bychom měli krásnou ilustraci o vztazích aeroklubů v té době. Bohužel nemáme k dispozici
subjektivní výklad hronovských zástupců z oné schůze, protože již nežijí, ani dnes již skryté potřebné
souvislosti a podrobnosti. Řekl bych, že pud sebezáchovy vyvolával různé reakce.
Z další společné schůze, která se konala za přítomnosti předsedy KV AK Křivánka v Náchodě, přinesl M. Seidl do členské schůze AK Hronov 21. 11. 50 následující informace o záměrech ústředí na
organizační změny v ARČS:
Nová hierarchie:Ústředí =ARČS Oblasti =„perutě“ = krajské aerokluby (KA Hradec Kr., KA Liberec, …)
Aerokluby=„letky“ (AK Hronov, AK Náchod, AK Broumov …) Měsíčně se mají konat schůze perutí, kde každá letka (AK) bude zastoupena 3 delegáty s jedním
hlasem. Na 2. 12. 195O je svolána první taková schůze do Hronova. O ní se ale nedochoval žádný
záznam, pravděpodobně z ní sešlo. Tato organizační idea se však do praxe později neprosadila.
68
mrazu. Osobní svědectví k této době přinést nemohu, byl jsem teprve modelářem a dění v kadlubu
aeroklubu mi bylo ještě vzdáleno. Celkový dojem z nejbliţších následujících let mám ten, ţe
vzájemná sousedská animozita aeroklubů ustoupila do pozadí.
Rok 1950 zanechával jistou pachuť ze vztahů, spíše zostřil palčivé otázky budoucnosti řady pilotů i aeroklubů jako celku, ale celková nálada u nás a odhodlání k další práci zdaleka ještě neklesly
k bodu mrazu. Osobní svědectví k této době přinést nemohu, byl jsem teprve modelářem a dění v kadlubu aeroklubu mi bylo ještě vzdáleno. Celkový dojem z nejbližších následujících let mám ten, že
vzájemná sousedská animozita aeroklubů ustoupila do pozadí. Rok
začalv aeroklubu
v aeroklubu
Hronov
jiţ
Rok1951
1951 začal
Hronov
již druhým
druhým
Leteckým
plesem,
pořádaným
Leteckým
plesem,
pořádaným
13. 1.13.1.51
51 velvelkoryse
korysev sále
v sálehotelu
hotelu„U„Umostu“.
mostu“.Kapacita
Kapacita
sálu byla
vyprodána
jiţ již
v předprodeji,
sálu byla
vyprodána
v předprodeji,takţe
takže
finanční
výsledek
zajištěn
a skutečnáúčast
účast
finanční
výsledek
byl byl
zajištěn
a skutečná
a ohlas
předčily
očekávání.
Všaktaké
také jako
jako
a ohlas
předčily
očekávání.
Však
host
zpívala
tehdejší
první
dáma
české
taneční
host zpívala tehdejší první dáma české taneční
a jazzové
muziky
Jiřina
Salačová
a nataneček
taneček
a jazzové
muziky
Jiřina
Salačová
a na
s ní
dodnes
s
nadšením
vzpomínají
ti
nejods ní dodnes s nadšením vzpomínají
ti
vážnější z našich pilotů. Doufejme jen, že ona
nejodváţnější
z našich pilotů. Doufejme jen,
také.
ţe ona také.
Bejbina se po dílech vynesla do sálu v prvním patře,
složila
a pak důmyslně
z půdypatře,
na háksloţila
ve středu
Bejbina se po dílech
vynesla dozavěsila
sálu v prvním
a
stropní
štukové
rozety.
Hotel
„U
Mostu“
už
bohužel
pak důmyslně zavěsila z půdy na hák ve středu stropní štukové
neexistuje,
podlehl
který
byl dílem
hasiče-pyrorozety. Hotel
„U Mostu“
uţ ohni,
bohuţel
neexistuje,
podlehl
ohni,
v roce 1956.
Věhlas
hronovské
kapely
který bylmana
dílemJavůrka
hasiče-pyromana
Javůrka
v roce
1956. Věhlas
tehdy
přesahoval
hranice okresu.
hronovské
kapely
tehdy přesahoval
hranice okresu. F:Lyer
F: Lyer
členské
schůze20.2.51
20. 2. 51sesevv kontextu
změnami
ARČS
dostavili
Do Do
členské
schůze
kontextu s ohlášenými
s ohlášenýmiorganizačními
organizačními
změnami
ARČS
dostavili
zástupci TOS Hronov - soudruzi Šmída, Končinský a Král, aby předběžně projednali splynutí dosud
zástupci TOS Hronov - soudruzi Šmída, Končinský a Král , aby předběţně projednali splynutí dosud
založených závodních aeroklubů v Hronově pod jediný s názvem Spojené závodní aerokluby Jirászaloţených
závodních aeroklubů v Hronově pod jediný s názvem Spojené závodní aerokluby
kova kraje. Nastalo období, kdy se ještě v mnohém dopracovávala podoba nové organizace.
Jiráskova kraje. Nastalo období, kdy se ještě v mnohém dopracovávala podoba nové organizace.
28. 2. 51 se konala komisionelní prohlídka letiště zástupci KNV v souvislosti s přípravou rámco-
28.2.51
se v odvětví
konala komisionelní
prohlídka
letiště
zástupci stavby
KNV hangáru
v souvislosti
s přípravou
vých smluv
dopravy a pošt. KNV
pak přidělil
pro dokončení
22 tun cementu
rámcových
smluvkanalizační
v odvětví roury
dopravy
a pošt.
KNV
pak přidělildotaci.
pro dokončení
stavbypokračovat.
hangáru 22 tun
a cementové
a hlavně
60 tis.
Kč mimořádnou
Práce tak mohly
cementu a cementové kanalizační roury a hlavně 60 tis. Kč mimořádnou dotaci. Práce tak mohly
pokračovat.
S jarem byl zahájen plachtařský provoz a s polickými plachtaři byla dohodnuta organizace jejich
výcviku na našem letišti vč. zapůjčení kluzáku na dny středa, pátek a neděle. Motoráři budou létat
S jarem
byljako
zahájen
provoz
s polickými
plachtaři byla dohodnuta organizace jejich
v rozsahu
dosud.plachtařský
V prověrkách
pilotů abohužel
nic nového.
výcviku na našem letišti vč. zapůjčení kluzáku na dny středa, pátek a neděle. Motoráři budou létat v
Závodní
výborVTOS
Hronov schválil
převzetí nic
aeroklubu
rozsahu
jako dosud.
prověrkách
pilotů bohuţel
nového.podle předchozích ujednání a souhlasil
s navrženým složením výboru, do kterého nejvíce zasáhly tovární stranické a odborové orgány. Nová
celostátní
letecká TOS
organizace
se nazývá
Československý
svaz lidového
letectví (ČSLL)
a 8. 5. a1951
Závodní výbor
Hronov
schválil
převzetí aeroklubu
podle předchozích
ujednání
souhlasil
předal
dosavadní
předseda
aeroklubu
V.
Jirman
svou
funkci
novému
předsedovi
Josefu
Plecháčovi,
s navrţeným sloţením výboru, do kterého nejvíce zasáhly tovární stranické a odborové orgány. Nová
pilotuletecká
plachtařiorganizace
i motoráři, se
montéru
v TOSu Hronov.
Bohužel,
od tohoto
dne(ČSLL)
až do členské
celostátní
nazývástrojů
Československý
svaz
lidového
letectví
a 8.5.1951
schůze
15.
8.
51
není
žádný
záznam
o
činnosti
orgánů
aeroklubu.
Členská
schůze
se
konala
za
přípředal dosavadní předseda aeroklubu V. Jirman svou funkci novému předsedovi Josefu Plecháčovi,
tomnosti podn. ředitele TOS Hronov s. Noska a předsedy ZV ROH s. Šmídy a formálně schválila:
pilotu plachtaři i motoráři, montéru strojů v TOSu Hronov. Bohuţel, od tohoto dne aţ do členské
1.) soupis členů aeroklubu a 2.) následující složení výboru AK:
schůze 15.8.51 není ţádný záznam o činnosti orgánů aeroklubu. Členská schůze se konala za
69
69
přítomnosti podn. ředitele TOS Hronov s. Noska a předsedy ZV ROH s. Šmídy a formálně schválila:
1.) soupis členů aeroklubu a 2.) následující sloţení výboru AK:
Předseda:
Plecháč
Předseda Josef
: Josef
Plecháč- montér
- montérTOS,
TOS místopředseda:
, místopředseda:
Josef
Končinský
- slevač
TOS,
jednatel:
Jindřich
Vojtěch
– –
Josef
Končinský
- slevač
TOS,
jednatel:
Jindřich
Vojtěch
účetní
TOS,
pokladník:
Luboš
Šimek
–
str.
zámečník
TOS,
účetní TOS, pokladník: Luboš Šimek – str. zámečník TOS,
kultprop:
Vlastimil
Baudyš
– horizontkář
TOS,
zapisovatel:
kultprop:
Vlastimil
Baudyš
– horizontkář
TOS,
zapisovatel:
Ant.
Lyer
–
drogista,
náč.
mot.
odboru:
Frant.
Koreček
– –
Ant. Lyer – drogista, náč. mot. odboru: Frant. Koreček
Frigera,
Mojmír
Seidl
– technik
v pivovaru,
Frigera,technik
technikMO:
MO:
Mojmír
Seidl
– technik
v pivovaru,
náč.
placht.
odboru:
Vratislav
Jirman
– elektrikář
VČE, hosnáč.
placht.
odboru:
Vratislav
Jirman
– elektrikář
VČE,
podář
a správce
letiště: letiště:
ZdeněkZdeněk
Šolín – Šolín
konstruktér
TOS,
hospodář
a správce
– konstruktér
vedoucí
Ada Vondráček
papírník, mechanici:
TOS, modelářů:
vedoucí modelářů:
Ada –Vondráček
– papírník,
Oldřich
VacekOldřich
– str. mechanik
Ant.
Bartoň –a soustružník
mechanici:
Vacek – astr.
mechanik
Ant. Bartoň –
v TOS.
soustruţník v TOS.
Nový předseda ČSLL, ZO TOS Hronov Josef Plecháč
F:R.M.
Nový
předseda ČSLL, ZO TOS Hronov Josef Plecháč F: R.M.
Z ústředí ČSLL přišly směrnice, které umožnily oficiálně provádět kondiční lety i dosud neprověřeZ ústředí
směrnice,
které umoţnily
provádět
lety i kteří
dosud
ným
pilotům ČSLL
a to tak,přišly
že každému
prověřenému
pilotovi oficiálně
byla určena
skupinakondiční
neprověřených,
neprověřeným
pilotům
a to tak, ţe kaţdému prověřenému pilotovi byla určena skupina
s ním své kondiční
lety konali.
neprověřených, kteří s ním své kondiční lety konali.
Takže s prověřenými A. Bartoněm létali neprověření:M. Nyklíček, M. Štěpánský, a A. König
Takţe
s prověřenými L.
: A.Šimkem
Bartoněm létali neprověření:
M. Nyklíček,
M. Štěpánský,
a A.Švorčík
König
K. Martinec,
R. Bartoš
ml., MUDr.
Šimkem
K. Martinec,
R. BartošR.
ml.,
MUDr.
V.L.Jirmanem
A. Lyer,
Ing. R. Kleprlík,
Bartoš
st. Švorčík
V.
Jirmanem
A.
Lyer,
Ing.
R.
Kleprlík,
R.
Bartoš
J. Plecháčem
J. Škoda, JUDr Seidl, E. Valášek st. st.
J. Švorčíkem
Plecháčem
J. Škoda,
JUDr Seidl,
E. Valášek st.
M.
C. Šimek,
J. Zítko,
M. Seidl
M.
Švorčíkem
C.
Šimek,
J.
Zítko,
M.
a
M. Krejsarem
J. Soukup, A. Vondráček aSeidl
M. Labík.
M. Krejsarem
J. Soukup, A. Vondráček a M. Labík.
Instruktor Koreček létal výcvik s novými žáky a s piloty lety přezkušovací, přeškolovací a konInstruktor
Koreček létal
výcvik
novými ţáky trvalo
a s piloty
lety přezkušovací,
trolní.
Proč prověřování
oněch
dosuds neprověřených
tak dlouho?
Kdo o tom přeškolovací
rozhodoval? a
kontrolní.
Pročbýt
prověřování
oněch dosud
neprověřených
trvalo
takvšeliké
dlouhopřímluvy
? Kdo o tom
rozhodoval
Mohly v tom
i osobní antipatie,
či vyřizování
účtů? Proč
byly
a intervence
za ?
Mohly
v
tom
být
i
osobní
antipatie,
či
vyřizování
účtů?
Proč
byly
všeliké
přímluvy
a
intervence
zasloužilé funkcionáře AK málo platné ? Když se podíváme na shora uvedený seznam, tak prověření za
zaslouţilé
funkcionáře
AK málo v továrnách,
platné ? Kdyţ
se podíváme
shora uvedený
seznam,
takjsou
prověření
jsou vesměs
dělníky-řemeslníky
kdežto
mezi těminanapravo
žádný dělník
není,
tam
jsou
vesměsobchodníci,
dělníky-řemeslníky
v továrnách
, kdeţto technik,
mezi těmi
napravo
ţádný
není,
jsouže
tam
živnostníci,
bývalí majitelé
růz. podniků,
lékař,
advokát
atp.dělník
Dnes je
zřejmé,
ţivnostníci,
obchodníci,
bývalí
majitelé
růz.
podniků,
technik,
lékař,
advokát
atp.
Dnes
je
zřejmé,
se prověřovalo a priori „z třídního hlediska“. Mezitím také někteří piloti už s létáním skončili (Uher, ţe
se
prověřovalo
a priori
„ z třídního hlediska“. Mezitím také někteří piloti uţ s létáním skončili (Uher,
Ježek,
Středa, Škoda
a d.)
Jeţek, Středa, Škoda a d.).
My, mladíčci-modeláři jsme se teoreticky připravovali na plachtařský výcvik. Chystalo se družstvo
My, mladíčci-modeláři jsme se teoreticky připravovali na plachtařský výcvik. Chystalo se druţstvo
na příští
na
příští rok
rok aa teorii
teorii nám
nám přednášeli
přednášeli většinou
většinouIng.
Ing.R.R.Kleprlík
Kleprlíka aVráťa
VráťaJirman.
Jirman.Samozřejmě
Samozřejmějsme
jsme
asistovali,
jak
to
šlo,
u
každého
plachtařského
provozu
a
horlivě
sledovali
články
v leteckém
tisku
asistovali, jak to šlo, u kaţdého plachtařského provozu a horlivě sledovali články v leteckém tisku o
o výkonech
plachtařů,
kterým
začalo
dařit
plnit
zlaté
i diamantové
podmínky
odznaků
výkonech
čs.čs.
plachtařů,
kterým
se se
začalo
dařit
plnit
zlaté
i diamantové
podmínky
odznaků
FAI.FAI.
Např.
Např.
vrchlabský
Dr.
Háza
se
Šohajem
dosáhl
2.
8.
51
v mraku
nad
Krkonošemi
absolutní
výšky a
vrchlabský Dr. Háza se Šohajem dosáhl 2.8.51 v mraku nad Krkonošemi absolutní výšky 7500m
7 500m a isoučasně
i diamantové
Pražáci
létali idlouhé
i třistakilometrové
současně
diamantové
převýšenípřevýšení
5000 m. 5000
Brňácim.i Brňáci
Praţácii létali
dlouhé
třistakilometrové
přelety –
přelety
–
některé
jako
cílové,
tedy
diamanty.
Dne
7.
8.
51
letěl
pražský
student
techniky
Zd. na
VolfVáţce
na
některé jako cílové, tedy diamanty. Dne 7.8.51 letěl praţský student techniky Zd. Volf
z Partyzánského
(u kterého
minulého
dnepo
přistál
po 307
přeletu
km z Točné)
cílové
zVážce
Partyzánského
(u kterého
minulého
dne přistál
přeletu
km z307
Točné)
po cílovépo
trati
300 trati
km do
300
km
do
Jilemnice.
Tam
se
mu
doletět
pro
skončení
konvekce
nepodařilo
a
po
cca
260
km
Jilemnice. Tam se mu doletět pro skončení konvekce nepodařilo a po cca 260 km přistál večerpřistál
na poli
na poli uKostelce,
Červeného
Kostelce,
odkud
jsme ho na transporťáku
přivezli
na naše
letiště.samozřejmě
A nastalo
uvečer
Červeného
odkud
jsme ho
na transporťáku
přivezli na naše
letiště.
A nastalo
samozřejmě
zpovídání.
Otázky
kladli
naši
zkušenější
plachtaři,
kterým
se
dosud
na
přeletech
zpovídání. Otázky kladli naši zkušenější plachtaři, kterým se dosud na přeletech moc nedařilo a moc
pokud
nedařilo
a
pokud
vím,
neměl
nikdo
přes
stovku.
Subtilní
studentík
Volf
odpovídal
a
my
jsme
měli
vím, neměl nikdo přes stovku. Subtilní studentík Volf odpovídal a my jsme měli uši nastraţené a
uši nastražené a obdivně jsme naslouchali. Tohle vyprávění nás dovedlo vždycky nažhavit a vybudit
70
představy o našem budoucím plachtění.
70
Ve dnech 2O.-25. 8. 1951 aeroklub vyslal do státního kursu pro instruktory leteckého modelářství
v Hradci Králové trojici „mladších dorostenců“ Felkla, Tomase a mne. Absolvovali jsme ho v jakési
kapli na Pospíšilově třídě, kde se modely stavěly, a létalo se na hradeckém letišti – na civilní straně,
kde stál hangár aeroklubu, který později, při havarii Migu, vyhořel a byl demolován. V trojicích jsme
stavěli horkovzdušné balony a každý sám školní kluzáček IPRO 401. Dostali jsme průkazy pomocných instruktorů a chodili pak do modelářských kroužků do škol.
Už 26. 9. 1951 předseda J. Plecháč na schůzi ZV v TOSu podává na svou funkci předsedy aeroklubu rezignaci, kterou závod nepřijal a přítomný řed. Nosek vybídl, aby ostatní funkcionáři AK poskytli
předsedovi aktivní pomoc. Plecháčovi byla vyslovena důvěra a za slíbených podmínek podpory se
uvolil pokračovat.
Prakticky všichni plachtaři, kteří se přihlásili k úřední zkoušce, ji vykonali, ale průkazy pilotů byly
zatím předány jen těm, kteří měli splněny i pracovní povinnosti.
V září byl opět vyhlášen celostátní zákaz létání mot. letadly. Předseda Plecháč v říjnu jednal v Praze
a přivezl zprávu, ať jsou piloti trpěliví, zákaz je opět dočasný. Na ČSA pak zjistil, že v příštím roce
by mohla dopadnout nepravidelná doprava aerotaxi Hronov – Praha. Z MD pak přivezl vzkaz, že
o budoucnost letiště se nemusí nikdo obávat.
Vstup do roku 1952 znamená opět celostátní změnu v organizaci sport. letectví. ČSLL se mění
na DOSLET (dobrovolný svaz letectví), což především zní podobně jako sovětský DOSAAF. Idea
lidového letectví v závodních aeroklubech neměla dlouhého trvání. Základní analogie DOSLETU
s DOSAAFEM znamená: V první řadě základní výcvik leteckých a para-odborností pro armádu
a branné účely státu. S akcentem na branný význam leteckého výcviku přichází pro nás, nejmladší
adepty, příznivé opatření: Za letecký (plachtařský i motorový a parašutistický) výcvik se neplatí.
Doslet je financován ze státního rozpočtu. Jisté problémy ovšem nastávají relativně starším uchazečům o letecký výcvik. V Letectví č. 5 ze 4. března 1952 se objevil tento článek o našem aeroklubu pod titulkem „Z HRONOVA:“
Tak, jako to již učinily mnohé základní organizace DOSLETU, tak jsme se i my rozhodli, že vám
povíme o naší práci v minulém roce a o našich plánech do sezony právě nastávající. Minulý rok
1951 znamenal pro všechny naše členy našeho leteckého kolektivu veliký kus práce a námahy při
budování našeho letiště. Byl dokončen veliký betonový hangár a upraven další velký kus provozní
plochy. Přitom se ještě létalo a vozil nový stavební materiál. Minulého roku tedy bylo našimi členy odpracováno 5034 hodin. Naši plachtaři, přes všechny jim do cesty se kladoucí překážky, plnili
plán za vedení instruktora s. V. Jirmana celkem dobře. Bylo docíleno několika stříbrných odznaků.
Výkonů z minulého roku je si nutno vážit, protože jich bylo docíleno na školních větroních, jelikož
výkonné větroně a vlečný letoun nebyly pro nás k dispozici. V minulé sezoně jsme byli svědky bohatého motorového provozu, o který se postaralo našich 7 motorových pilotů )* a 9 motorových žáků, za
vedení instruktora s. F. Korečka. Výbornou organizaci všech podniků nám zaručil obětavý předseda
s. J. Plecháč, který přes nedostatek času vykonal mimo svého úkolu ještě mnoho práce, a to nejen
z dobré vůle a lásky k letectví. Na výroční schůzi byl všemi členy, hlavně mladým kádrem, uvítán nový
71
nejen z dobré vůle a lásky k letectví. Na výroční schůzi byl všemi členy, hlavně mladým kádrem, uvítán
nový
organizační
řád
a ihned
vyhotoven
na letošní
Domladým
letošní
sezony
nejen
z dobréřád
vůle
aDOSLETU
lásky k letectví.
Na
výroční
schůzi
byl
členy,
hlavně
kádrem,
uvítán
organizační
DOSLETU
a ihned
byl byl
vyhotoven
plánplán
navšemi
letošní
rok. rok.
Do
letošní
sezony
mámemáme
přinový
organizační
řád
DOSLETU
a
ihned
byl
vyhotoven
plán
na
letošní
rok.
Do
letošní
sezony
máme
připraveno
21
úředních
pilotů
a
dalších
23
ţáků
ve
výcviku
A-B-C.
Doufáme,
ţe
„Svatý
Petr“
při
praveno úředních pilotů a dalších 23 žáků ve výcviku A-B-C. Doufáme, že „Svatý Petr“ při letošpřipraveno
21bude
úředních
pilotů
23
ţáků
ve kromě
výcvikupočasí
A-B-C.
Doufáme,
„Svatý
Petr“ při
letošním
létání
nápomocen
adalších
ţe
nám
pošle
výborného
počasí ţetaké
„materiální
ním létání
bude
nápomocen
a žeanám
pošle
kromě
výborného
také
„materiální
předpoklady“. letošním létání bude nápomocen a ţe nám pošle kromě výborného
počasí
také
„materiální
předpoklady“.
ZO
DOSLET,
n.p.
TOS,
Hronov
ZO DOSLET, n.p. TOS,
předpoklady“.
ZO DOSLET, n.p. TOS, Hronov
)* Pozn.:
Jde tuJde
nepochybně
jen o „prověřené“
piloty, neprověřených
bylo dalšíchbylo
18. dalších 18.
)* Pozn.:
tu nepochybně
jen o „prověřené“
piloty, neprověřených
)* Pozn.: Jde tu nepochybně jen o „prověřené“ piloty, neprověřených bylo dalších 18.
Číslo
1952, bylo
bylo posledním
posledním
Číslo6 6obrázkového
obrázkovéhočtrnáctideníku
čtrnáctideníkuLETECTVÍ,
LETECTVÍ, které
které vyšlo
vyšlo 18.
18. března
března 1952,
Číslo
6
obrázkového
čtrnáctideníku
LETECTVÍ,
které
vyšlo
18.
března
1952,
bylo
posledním
číslem
tohoto
periodika
podpod
tímto
dubnem
1952
číslem
tohoto
periodika
tímtotradičním
tradičnímjménem
jménem(XXVIII
(XXVIIIročníků).
ročníků). Počínaje
Počínaje 1.
1. dubnem
1952
číslem
tohoto
periodika
pod
tímto
tradičním
jménem
(XXVIII
ročníků).
Počínaje
1.
dubnem
1952
vychází
sicesice
ve ve
stejné
redakci,
aleale
pod
Krylja rodiny).
rodiny).
vychází
stejné
redakci,
podtitulem
titulemKŘÍDLA
KŘÍDLAVLASTI
VLASTI (podle
(podle sovětského
sovětského Krylja
vychází
sice
ve
stejné
redakci,
ale
pod
titulem
KŘÍDLA
VLASTI
(podle
sovětského
Krylja
rodiny).
Zůstali
jsme
nadále
jeho
dychtivými
odběrateli,
ideologické výchovy
výchovy
Zůstali
jsme
nadále
jeho
dychtivými
odběrateli,i kdyţ
i kdyžještě
ještěvíce
vícepřibylo
přibylo článků
článků ideologické
Zůstali
jsme
nadále
jeho
dychtivými
odběrateli,
i
kdyţ
ještě
více
přibylo
článků
ideologické
výchovy
v atmosféře
studené
války.
Obecně sese
pro
časopis
v atmosféře
studené
války. Obecně
pro
časopisvţil
vžiljeho
jehoklubový
klubovýnázev
název„KROVKY“!
„KROVKY“!
v atmosféře studené války. Obecně se pro časopis vţil jeho klubový název „KROVKY“!
Promne
mneosobně
osobněbyl
bylrok
rok1952
1952rokem
rokemvyjímečným.
vyjímečným.Loni
Lonimi
miklaplo
klaplopatnáct
patnáctaajájá přesvědčil
přesvědčil rodiče
rodiče
Pro
Pro
mne
osobně
byl
rok
1952
rokem
vyjímečným.
Loni
mi
klaplo
patnáct
a
já
přesvědčil
rodiče
a získal
jejich
podpis,
abych
mohl
zahájit
plachtařský
výcvik.
Samozřejmě,
ţe že
příznivé
bylo
i to,
ţe
mi
a získal
získal
jejich
podpis,
abych
mohl
zahájit
plachtařský
výcvik.
Samozřejmě,
příznivé
bylo
ito,
to,
a
jejich
podpis,
abych
mohl
zahájit
plachtařský
výcvik.
Samozřejmě,
ţe
příznivé
bylo
i
ţežemi
na to
stačily
roční
členské
příspěvky
a
plnění
předepsané
pracovní
povinnosti
na
letišti
a
souběţný
mi to
na stačily
to stačily
roční
člensképříspěvky
příspěvkyaaplnění
plnění předepsané
předepsané pracovní
na
roční
členské
pracovní povinnosti
povinnostina
naletišti
letištia souběžný
a souběţný
„branný
výcvik“
a školení.
Létání
samo
bylo
zadarmo.
„branný
výcvik“
a
školení.
Létání
samo
bylo
zadarmo.
„branný výcvik“ a školení. Létání samo bylo zadarmo.
Při prvních
bylo víc
tahání
kluzáku letu.
než Dvacetivteřinový
vlastního letu. skok
Dvacetivteřinový
skok
přeletěl700m
celése letiště
Při prvních
skocích skocích
bylo víc tahání
kluzáku
neţ vlastního
přeletěl celé letiště
a dobrých
kluzák
Při prvních skocích bylo víc tahání kluzáku neţ vlastního letu. Dvacetivteřinový skok přeletěl celé letiště a dobrých 700m se kluzák
musela ručně
odstrkat
znovu
na start.musel
Vpravo:
Zdeněk
Tomas
se těší
svých
20 vteřin
slasti. Tomas se těší na svých 20 vteřin
F:Lyer
(2x)
dobrých
700 m
se kluzák
ručně
odstrkat
znovu
nanastart.
Vpravo:
Zdeněk
slasti.
musel ručně odstrkat znovu na start. Vpravo: Zdeněk Tomas se těší na svých 20 vteřin slasti.
F:Lyer (2x)
F: Lyer (2x)
Nové
druţstvo
propro
A-B-C
výcvik
ve ve
sloţení
L. L.Felkl,
Z.Z.Tomas,
V.V.Fendrych,
R. Marek,
Nové
druţstvo
A-B-C
výcvik
sloţení
Felkl,
Tomas,
Fendrych,
Marek,Z.Z.
Nové
družstvo
pro A-B-C
výcvik
ve složení
L. Felkl,
Z.
Tomas,
V.
Fendrych,
R. Marek, R.
Z. Lelková,
Lelková,
R.
Kovář,
B.
Thér
a
z
minulého
druţstva
J.
Končinský
bylo
doplněno
přiřadivšími
sese
Lelková,
Thér a z minulého
J. Končinský
bylo přiřadivšími
doplněno přiřadivšími
R. Kovář,R.B.Kovář,
Thér aB.z minulého
družstva J.druţstva
Končinský
bylo doplněno
se motoráři
motoráři
C. Šimkem
a A.
Lyerem
a později
se se
přidal
M.M.
Lindr,
který
jiţjiţabsolvoval
motoráři
C. Šimkem
a A.
asepozději
Lindr,
který
absolvoval
A-BveveVrchlabí.
Vrchlabí.
C. Šimkem
a A. Lyerem
aLyerem
později
přidal
M.přidal
Lindr,
který
již
absolvoval
A-B veA-B
Vrchlabí.
Začali
Začali
jsme
v
dubnu,
první
smyk
mám
zapsaný
10.4.52.
Krásně
se
na
ty
neopakovatelné
záţitky
Začali
jsme v první
dubnu,
první
smyk
mám10.
zapsaný
10.4.52.
Krásně
se na ty neopakovatelné
záţitky
jsme v dubnu,
smyk
mám
zapsaný
4. 52. Krásně
se na
ty neopakovatelné
zážitky vzpomíná:
vzpomíná:
Kdyţ
se
navijákové
lano
s
lehkým
vrněním
napnulo
a
kluzák
se
dal
do
pohybu
po
trávě,
odod
vzpomíná:
Kdyţ se navijákové
lanovrněním
s lehkým
vrněním
napnulo
kluzák
se dal po
do trávě,
pohybu
Když se navijákové
lano s lehkým
napnulo
a kluzák
se adal
do pohybu
odpo
nížtrávě,
se na
níţ níţ
se
na
vteřinky
i
odpoutával,
vítr
nadouval
trenky
a
lanka
kluzáku
začínala
šumět,
kdyţ
se nai odpoutával,
vteřinky i odpoutával,
nadouval
trenky azačínala
lanka kluzáku
začínala
šumět, odpoukdyţsese
vteřinky
vítr nadouvalvítr
trenky
a lanka kluzáku
šumět, když
se skutečně
skutečně
odpoutal
letěl
a cítit
bylo
moţno
cítit
najejich
kormidlech
účinek,
sesekřičet
„já
letím!“.
skutečně
odpoutal
a letěl
a bylo
moţno
cítit
na
kormidlech
jejich
chtělo
křičet
„jáměřený
letím!“.
tal a letěl
a byloa možno
na
kormidlech
účinek, jejich
chtělo
seúčinek,
křičetchtělo
„já
letím!“.
První
První
měřený
skok
20
vteřin
mám
zapsán
instruktorem
jako
„skok
½
m“.
Mě
se
zdál
o
mnoho
skok 20
vteřinskok
mám20
zapsán
„skok ½ m“.
se zdál
o mnoho
První
měřený
vteřininstruktorem
mám zapsánjako
instruktorem
jakoMě
„skok
½ m“.
Mě se vyšší!
zdál o mnohovyšší
vyšší! !
Luboš
Felkl
pak
náš
navijákový
A-B-C
kurs
opustil
a nastoupil
dodointernátního
aerovlekového
Luboš
Felkl
pak
navijákový
A-B-C
kurs
opustil
a nastoupil
internátního
aerovlekového
Luboš
Felkl
pak
nášnáš
navijákový
A-B-C
kurs
opustil
a nastoupil
do internátního
aerovlekového
kurkursu
na
dvojím
řízení
(na
Jeřábu)
ve
Zbraslavicích
a
vrátil
se
uţ
jako
sólař
a
létal
na
kursu
na dvojím
řízení
(na Jeřábu)
ve Zbraslavicích
vrátil
se uţ
jako
sólařnaa Krajánku.
létal naKrajánku.
Krajánku.
su na dvojím
řízení
(na Jeřábu)
ve Zbraslavicích
a vrátila se
už jako
sólař
a létal
Z uveZ uvedeného
druţstva
Zdeněk
Tomas
a já
byli
v Hronově
prvními
plachtaři,
kteří
stihli
A-BZ
uvedeného
druţstva
on,
Zdeněk
Tomas
a jsme
já jsme
byli
v Hronově
prvními
plachtaři,
kteří
stihli
A-Bdeného
družstva
on,on,
Zdeněk
Tomas
a já
jsme
byli
v Hronově
prvními
plachtaři,
kteří
stihli
A-B-C
C během
jedné
sezony.
Naším
miliónovým
instruktorem
byl
Vráťa
Jirman
a
později
nám
instruktořil
C
během
jednésezony.
sezony.Naším
Našímmiliónovým
miliónovýminstruktorem
instruktorembyl
bylVráťa
VráťaJirman
Jirmana apozději nám
později náminstruktořil
instruktořili i
během
jedné
Erich
Výravský,
který
absolvoval
instruktorský
kurs
v dubnu
veve
středisku
nana
Hůrce,
u uStaňka.
Byla
Erich
Výravský,
který
absolvoval
instruktorský
kurs
vv dubnu
dubnu
středisku
Hůrce,
Byla
i Erich
Výravský,
který
absolvoval
instruktorský
kurs
ve
středisku
na
Hůrce,
u Staňka.
Staňka.
Bylatoto
pro pro
nás
báječná
léta.
Dokonce
jsme
rádi
vstávali
ráno
před
šestou,
na
brannou
výchovu
před
létáním
násnás
báječná
léta.
Dokonce
jsme
rádirádi
vstávali
ráno
před
šestou,
na na
brannou
výchovu
před
létáním
to pro
báječná
léta.
Dokonce
jsme
vstávali
ráno
před
šestou,
brannou
výchovu
před
létá-a a
kdyţ
jsme
si pak
mohli
střelnici
v Trutnově
vystřelit
z opravdové
vojenské
pušky,
byl
nás
kdyţ
sijsme
pak
na
střelnici
v Trutnově
vystřelit
z opravdové
vojenské
pušky,
bylto
topro
pro
nás
ním
ajsme
když
simohli
paknamohli
na střelnici
v Trutnově
vystřelit
z opravdové
vojenské
pušky,
byl
to
pro
zkrátka
záţitek.
Pravda,
s přibývajícím
věkem
to to
naivní
nadšení
poněkud
sláblo.
zkrátka
záţitek.
Pravda,
s přibývajícím
věkem
naivní
nadšení
poněkud
sláblo.
nás zkrátka
zážitek.
Pravda,
s přibývajícím
věkem
to naivní
nadšení
poněkud
sláblo.
7272
72
Náš
„miliónový“
instruktor
Vráťa
Jirman
dovedl
vždy
názorně
předvést,
od svých
požaduje
atodobře
to vysvětNáš
Náš„miliónový“
„miliónový“
instruktor
instruktor
Vráťa
Vráťa
Jirman
Jirman
dovedl
dovedl
vţdy
vţdy
názorně
názorně
předvést,
předvést,
co
cood
odco
svých
svých
ţáčků
ţáčkůžáčků
poţaduje
poţaduje
aadobře
dobře
tovysvětlil.
vysvětlil.
Všichni
Všichni
lil.
Všichni
naslouchali
pozorně.
Vpravo:
Když
Luba
Felkl
na
svahu
ulétal
C-éčko,
dopřáli
jsme
mu
léčivé
bahno. Náš
„miliónový“
instruktor
Vráťa
Jirman
dovedl
vţdy
názorně
předvést,
co
od
svých
ţáčků
poţaduje
a
dobře
to
vysvětlil.
Všichni
naslouchali
naslouchalipozorně.
pozorně.Vpravo:
Vpravo:Kdyţ
KdyţLuba
LubaFelkl
Felklna
nasvahu
svahuulétal
ulétalC-éčko,
C-éčko,dopřáli
dopřálijsme
jsmemu
muléčivé
léčivébahno.
bahno.
F:Lyer
F:Lyer
(2x)
(2x)
naslouchali pozorně. Vpravo: Kdyţ Luba Felkl na svahu ulétal C-éčko, dopřáli jsme mu léčivé bahno.
F:Lyer(2x)
(2x)
F:
Lyer
VVorganizačním
organizačnímţivotě
ţivotěaeroklubu
aeroklubu se
seobjevují
objevujítěţkosti.
těţkosti.Předseda
PředsedaJ.J.Plecháč
Plecháčoznamuje,
oznamuje,ţe
ţemá
máveliké
veliké
V organizačním
ţivotěaeroklubu
aeroklubu
se
objevují
těţkosti.Předseda
PředsedaJ. J.Plecháč
oznamuje,
má
veliké
potíţe
V organizačním
objevují
těžkosti.
oznamuje,
žeţemá
potíţe
ssvýkonem
výkonem životě
funkce
funkce
předsedy,
předsedy,seţe
ţe
není
není podnikem
podnikem
uvolňován
uvolňován
kkPlecháč
potřebným
potřebným
jednáním
jednáním
aaveliké
ţe
ţe mu
mu
potíţe
s
výkonem
funkce
předsedy,
ţe
není
podnikem
uvolňován
k
potřebným
jednáním
a
ţe
mu
s výkonem
funkce
předsedy,
že
není
podnikem
uvolňován
potřebným
jednáním
a dopis
že
muse
vpotíže
vsouvislosti
souvislosti
ssfunkcí
funkcí
zameškaný
zameškaný
čas
časje
jeodečítán
odečítán
ze
zeřádné
řádné
dovolené.
dovolené.k Aeroklub
Aeroklub
píše
píše
do
doTOSu
TOSu
dopis
se
v souvislosti
s funkcísvého
zameškaný
časPlecháče
je
odečítán
zeřádné
řádnédovolené.
dovolené.
Aeroklub
píše
doTOSu
TOSu
dopissese
v souvislosti
s funkcí
zameškaný
čas
je
odečítán
ze
Aeroklub
píše
do
dopis
ţádostí
ţádostí
oouvolňování
uvolňování
svého
předsedy
předsedy
Plecháče
vvnezbytné
nezbytné
míře.
míře.Záleţitost
Záleţitost
končí
končí
21.5.52
21.5.52
kategorickou
kategorickou
ţádostí ooJ.J.uvolňování
uvolňování
svého
předsedy
Plecháče vv nezbytné
nezbytné míře.
žádostí
předsedy
Plecháče
míře. Záleţitost
Záležitost končí
končí 21.5.52
21. 5. 52kategorickou
kategoricabdikací
abdikací
Plecháče
Plecháčezzsvého
funkce
funkce
předsedy.
předsedy.
abdikací
J. Plecháče
z funkce
předsedy.
kou
abdikací
J. Plecháče
z funkce
předsedy.
Novým
Novýmpředsedou
předsedoujejezvolen
zvolenRudolf
RudolfAnsorge,
Ansorge,který
kterýfunkci
funkci
R.Ansorge
R.Ansorge
Novým
předsedou
je zvolen
Rudolf
Ansorge,
který přijífunkci
Novým
předsedou
je
zvolen
Rudolf
Ansorge,
který
funkci
R.Ansorge
přijímá
přijímá jen
jen „prozatímně“
„prozatímně“ aa vyţaduje
vyţaduje téţ
téţ zvolení
zvolení i i nového
nového
přijímá
jen „prozatímně“
a též
vyţaduje
téţ
zvoleníjednatele
i nového
má jen
„prozatímně“
a vyžaduje
zvolení
i nového
jednatele
jednatele
za
za J.J. Vojtěcha
Vojtěcha
(Účetní
(Účetní
TOSu
TOSu
Vojtěch
Vojtěch byl
byl sice
sice
jednatele
za
J. Vojtěcha
(Účetníbyl
TOSu
Vojtěch
byl ale
sice
za J.dobrý
Vojtěcha
(Účetní
TOSu
Vojtěch
sice
dobrý
chlap,
dobrýchlap,
chlap,ale
aleooorganizační
organizačnípraxi
praxivvaeroklubech
aeroklubechneměl
nemělani
ani
dobrý chlap,
ale o organizačníneměl
praxi ani
v aeroklubech
neměl
ani
o organizační
praxi
ponětí a navíc
nebyl
ponětí
ponětí aa navíc
navícv aeroklubech
nebyl
nebyl podle
podle potřeby
potřeby
operativně
operativně
kkdispozici,
dispozici,
ponětí
a navíc
nebyl k dispozici,
podle potřeby
operativně
k dispozici,
podle
potřeby
operativně
jedinou
výhodou
byl pří- aa
jedinou
jedinou
výhodou
výhodou
byl
byl přístup
přístup ke
ke kancelářskému
kancelářskému
materiálu
materiálu
jedinou
výhodou
byl
přístup
ke
kancelářskému
materiálu
a
stuppoštovné
ke
kancelářskému
materiálu
a
poštovné
na
konto
poštovné na
na konto
konto TOSu).
TOSu). Jednatelem
Jednatelem byl
byl zvolen
zvolenTOSu).
A.
A. Lyer,
Lyer,
poštovné
kontoA.TOSu).
Jednatelem
byl se
zvolen
A. podLyer,
Jednatelem
bylna
zvolen
Lyer,podmínkou
ale
funkci přijal
stejnou
ale
alefunkci
funkci
přijal
přijal
se
sestejnou
stejnou
podmínkou
jako
jakoAnsorge,
Ansorge,
t.zn.
t.zn.ţe
ţe
ale
funkci
přijal
se
stejnou
podmínkou
jako
Ansorge,
t.zn.
ţe
mínkou
jako
Ansorge,
t.zn.
že
ji
bude
vykonávat
jen
do
řádné
jiji bude
bude vykonávat
vykonávat jen
jen do
do řádné
řádné volební
volební členské
členské schůze.
schůze.
ji bude
jen do řádné
volební členské
schůze.
volební
členskévykonávat
schůze.
V souvislosti
se změnami
venáhradníci
výboru
bylido
VVsouvislosti
souvislosti
se
sezměnami
změnami
ve
vevýboru
výboru
byli
bylijako
jako
náhradníci
do
Vnáhradníci
souvislostidoseokresního
změnami zastoupení
ve výboru byli
jako náhradníci
do
jakookresního
DOSLETu
zvoleni
E.
okresního zastoupení
zastoupení DOSLETu
DOSLETu zvoleni
zvoleni E.
E. Výravský,
Výravský, J.J.
okresního
zastoupení
DOSLETu
zvoleni
E. v organizaci
Výravský, J.
Výravský,
J.aValášek
a R.Nově
Marek.
Nově
bylo
třeba
Valášek
Valášek
aR.
R.Marek.
Marek.
Nově
bylo
bylo
třeba
třeba
vvorganizaci
organizaci
DOSLET
DOSLET
Valášek
a R.vedoucího
Marek. Nově
bylo
třeba v kterým
organizaci
DOSLET
DOSLET
zvolit
branné
výchovy,
se
u
nás
stal
zvolit
zvolitvedoucího
vedoucíhobranné
brannévýchovy,
výchovy,kterým
kterýmse
seuunás
násstal
stalMirek
Mirek
zvolit vedoucího branné výchovy, kterým se u nás stal Mirek
Mirek
Nyklíček
(cobydůstojník
důstojníkv.zál.).
Branný
Nyklíček
Nyklíček
(coby
(coby
důstojník
v.zál.). Branný
Brannývýcvik
výcvik
výcviksese
se
sekonal
konal
konal
F:F:R.M.
R.M.
Nyklíček
(coby
důstojník
v.zál.).
Branný
výcvik
konal
F: R.M.
pravidelně
každý
víkend.
pravidelně
pravidelněkaţdý
kaţdývíkend.
víkend.
pravidelně
kaţdý
víkend.
Jiţ
Jiţ
se
se
změnou
změnou
organizace
organizacezzzzARČS
ARČS
ARČSna
na
naČSLL
ČSLL
ČSLLpřevzaly
převzaly
převzalystřežení
střeţení
střeţeníletiště
letiště
letiště
závodní
závodní
stráţe
stráţe
příslušných
příslušných
Již
závodní
stráže
příslušných
Jiţse
sezměnou
změnouorganizace
organizace
ARČS
na
ČSLL
převzaly
střeţení
letiště
závodní
stráţe
příslušných
mateřských
mateřských
závodů
závodů
,
,
v
v
našem
našem
případě
případě
stráţní
stráţní
z
z
TOSu
TOSu
Hronov.
Hronov.
V
V
DOSLETU
DOSLETU
se
se
pak
pak
zavedl
zavedl
reţim
reţim
mateřských závodů,
závodů ,v v našem případě
případěstrážní
stráţnízzTOSu
TOSuHronov.
Hronov.V VDOSLETU
DOSLETUsesepak
pakzavedl
zavedlrežim
reţim
pomocných
stráţních sluţeb,
sluţeb, které
které na
nakaždou
kaţdou
kaţdounoc
noc
nocvysílal
vysílal
vysílalna
na
naletiště
letiště
letištěaeroklub.
aeroklub.
aeroklub.Takže
Takţe
Takţe
vnoci
noci
noci
pomocných
nočních
strážních
služeb,
v vvnoci
pomocných nočních
nočních stráţních
stráţních
sluţeb,
které
na
kaţdou
noc
vysílal
na
letiště
aeroklub.
Takţe
vţdy
vţdy
s
s
jedním
jedním
ze
ze
závodních
závodních
stráţných
stráţných
slouţil
slouţil
jeden
jeden
aeroklubák
aeroklubák
podle
podle
měsíčního
měsíčního
rozpisu.
rozpisu.
vždy
strážných slouţil
sloužil jeden aeroklubák podle měsíčního rozpisu.
vţdy s jedním
s jedním ze závodních stráţných
Byl
Byl
také
také
ustanoven
ustanovenvedoucí
vedoucí
vedoucílektor
lektor
lektorletecké
letecké
leteckéteorie,
teorie,
teorie,kterým
kterým
kterým
byl
byl
jmenován
jmenován
Ing.
Ing.
Rudolf
Rudolf
Kleprlík,
Kleprlík,
který
který
Byl
byl
jmenován
Ing.
Rudolf
Kleprlík,
který
Byltaké
takéustanoven
ustanoven
vedoucí
lektor
letecké
teorie,
kterým
byl
jmenován
Ing.
Rudolf
Kleprlík,
který
byl
byl
určen
určen
současně
současně
do
do
funkce
funkce
„náčelníka“
„náčelníka“
AK
AK
–
–
v
v
dnešním
dnešním
významu
významu
něco
něco
jako
jako
vedoucí
vedoucí
letového
letového
byl určen
určen současně
současně do
do funkce
funkce „náčelníka“
„náčelníka“ AK
AK––v vdnešním
dnešnímvýznamu
významuněco
něcojako
jakovedoucí
vedoucíletového
letového
provozu.
provozu.
Na
Na
pomoc
pomoc
jako
jako
asistent
asistent
k
k
němu
němu
určen
určen
R.
R.
Marek.
Marek.
Ve
Ve
smyslu
smyslu
organizačního
organizačního
řádu
řádu
DOSLETu
DOSLETu
provozu. Na pomoc
pomoc jako
jako asistent
asistent k němu
k němu určen
určen R.
R.Marek.
Marek.Ve
Vesmyslu
smysluorganizačního
organizačníhořádu
řáduDOSLETu
DOSLETu
vystupuje
vystupuje místní
místní aeroklub
aeroklub jako
jako „Okresní
„Okresní
„Okresní aeroklub
aeroklub
aeroklubDosletu
Dosletu
DosletuHronov“
Hronov“
Hronov“(podobně
(podobně
(podobnějako
jako
jakookr.
okr.
okr.aeroklub
aeroklub
aeroklub
vystupuje
místní
aeroklub
jako
aeroklub
jako
„Okresní
aeroklub
Dosletu
Hronov“
(podobně
jako
okr.
aeroklub
Dosletu
DosletuNáchod,
Náchod,…Broumov
…Broumovatd.)
atd.)aaaajako
jakooooozákladní
základní
základníorganizační
organizační
organizačníjednotce
jednotce
jednotcese
se
seooooněm
něm
něm
plánuje
plánuje
apodávají
podávají
podávají
…Broumov
atd.)
jako
základní
organizační
jednotce
se
něm
plánuje
Dosletu
Náchod,
…Broumov
atd.)
jako
plánuje
a aapodávají
příslušná
příslušná
hlášení
hlášení
o
o
činnosti.
činnosti.
příslušná hlášení o činnosti.
73
73
73
73
Plachtařům se daří, Prachatický a Výravský splňují všechny podmínky na „stříbrné C“ a aeroklubu
jsou
přiděleny se
dva
nové
větroně LG-125
Šohajsplňují
asplňují
jedenvšechny
starší
Jeřáb
9055. V
i nově
Plachtařům
Prachatický
a aVýravský
podmínky
nanapolovině
„stříbrné
C“
aerokluPlachtařům
sedaří,
daří,
Prachatický
Výravský
všechny
podmínky
„stříbrnéroku
C“aadošel
aeroklubu
přidělený
naviják
Herkules
II
s
obrovským
motorem
Praga/Maybach
o
150
k
a
hydraulickou
spojkou,
bu
přiděleny
nové
větroně
LG-125
Šohaj
a jeden
starší
Jeřáb
9055.
V polovině
jsoujsou
přiděleny
dvadva
nové
větroně
LG-125
Šohaj
a jeden
starší
Jeřáb
9055.
V polovině
rokuroku
došeldošel
i nově
coţ
je úplná
novinka.
Jsme
zda tomotorem
našemotorem
glajtry
neroztrhá,
jdehydraulickou
to s ním
velmi
ipřidělený
nově
přidělený
naviják
Herkules
II s obrovským
Praga/Maybach
k a
naviják
Herkules
IIzvědavi,
s obrovským
Praga/Maybach
oale
150naopak,
ko a150
hydraulickou
spojkou,
jemně.
spojkou,
což jenovinka.
úplná novinka.
Jsme zvědavi,
naše glajtry
neroztrhá,
ale naopak,
jdes to
s ním
coţ je úplná
Jsme zvědavi,
zda to zda
našetoglajtry
neroztrhá,
ale naopak,
jde to
ním
velmi
jemně.jemně.
velmi
Nad
Žďárkami
je kumul
malovaný
a „stočtyřka“
tam povleče
natěšeného
plachtaře
se Šohajem. F:
Lyer
Nad
Ţďárkami
je kumul
jakojako
malovaný
a „stočtyřka“
tam povleče
natěšeného
plachtaře
se Šohajem.
F:Lyer
Nad Ţďárkami je kumul jako malovaný a „stočtyřka“ tam povleče natěšeného plachtaře se Šohajem.
F:Lyer
Od
je je
zdezde
piloti
Bergmann
a Polák
z Náchoda
Od pololetí
pololetíjsou
jsouuunás
náspovoleny
povolenyi aerovleky
i aerovlekya provádějí
a provádějí
piloti
Bergmann
a Polák
z Náchoda
a
náš
nově
vycvičený
vlekař
Vráťa
Jirman
na
C-104
(Bü-131
Jungmann)
s motorem
WM
4/3
o
105
k. k.
Od
pololetí
jsou
u
nás
povoleny
i
aerovleky
a
provádějí
je
zde
piloti
Bergmann
a
Polák
z
a náš nově vycvičený vlekař Vráťa Jirman na C-104 (Bü-131 Jungmann) s motorem WM 4/3Náchoda
o 105
Na
podzim
12
plachtařů
skládá
úřední
zkoušku
pilota
plachtaře.
My,
tehdejší
kurzisté
A-B-C
jsme
a
náš
nově
vycvičený
vlekař
Vráťa
Jirman
na
C-104
(Bü-131
Jungmann)
s
motorem
WM
4/3
o
105
k.
Na podzim 12 plachtařů skládá úřední zkoušku pilota plachtaře. My, tehdejší kurzisté A-B-C jsme
bedlivě
sledovali
starší
propro
nás
byliplachtaře.
vzorem
a hltali
každé
slovo
po slovo
vydaNa podzim
12 plachtařů
skládá úřední kteří
zkoušku
pilota
My,atehdejší
kurzisté
A-B-C
jsme
bedlivě
sledovali
staršípiloty-plachtaře,
piloty-plachtaře,
kteří
nás
byli
vzorem
hltali jejich
kaţdé
jejich
po
řeném
letu
a
osvojovali
si
samozřejmě
jejich
hantýrku.
Tady
se
hodí
vzpomínka
z poznámek,
které
bedlivě
sledovali
starší
piloty-plachtaře,
kteří
pro
nás
byli
vzorem
a
hltali
kaţdé
jejich
slovo
po
vydařeném letu a osvojovali si samozřejmě jejich hantýrku. Tady se hodí vzpomínka z poznámek,
zapsal
RudaRuda
Bartoš
na téma
vydařeném
letu
aBartoš
osvojovali
si samozřejmě jejich hantýrku. Tady se hodí vzpomínka z poznámek,
které
zapsal
na téma
které zapsal Ruda Bartoš na téma
„Můj osobní výškový rekord.“ Byla krásná letní neděle
„Můj osobní výškový rekord.“
1952,
a dala
se očekávat bouřka. Všechny
„Můj parný
osobníden
výškový
rekord.“
větroně
byly veletní
vzduchu.
takových
dnech
Byla krásná
neděleO 1952,
parný
dense aříkalo,
dala se
že
by
mohla
létat
i
vrata
od
hangáru.
Létal
jsem
se seO
Byla
krásná
letní
neděle
1952,
parný
den
a dala
očekávat bouřka. Všechny větroně byly ve vzduchu.
očekávat125
bouřka.
větroně
bylyzákladnou
ve vzduchu.
Šohajem
a pod
mrakem
s bytmavou
se O
takových
dnech
seVšechny
říkalo,
ţe
mohla
létat
i vrata
od
takových
dnech
se
říkalo,
ţe
by
mohla
létat
i
vrata
od
nechal
v pohodě
vynášet
do
výšky.
Asi
ve
dvou
tisících
hangáru. Létal jsem se Šohajem 125 a pod mrakem
LétalŠohaj
jsem s se
seTondou
Šohajem
a pod
mrakem
se
přidal další
o vynášet
generashangáru.
tmavou
základnou
nechalBartoněm,
v 125
pohodě
do
s starším
tmavou
základnou
se
nechal
v
pohodě
vynášet
do
civýšky.
plachtařem,
který
rád
dával
najevo
určitou
Asi ve dvou tisících se přidal další Šohaj
Asi nad
ve dvou
se přidal
další Kdo
Šohaj
nadřazenost
námi otisících
„nezkušenými
bažanty“.
svýšky.
Tondou
Bartoněm,
generaci
starším
plachtařem,
s Tondou Bartoněm,
o generaci starším plachtařem,
dříve
základny
kterýdosáhne
rád dával
najevomraku?
určitou nadřazenost nad námi
který
rád
dával
najevo
určitou nadřazenost nadLyer
námi
Ruda
Bartoš
a
Tonda
Bartoň F:
„nezkušenými baţanty“. Kdo dříve dosáhne základny
„nezkušenými baţanty“. Kdo dříve dosáhne základny
mraku ?
Ruda Bartoš a Tonda Bartoň
F:Lyer
mraku ?
Držel
jsem
se stále
Ruda
Bartoš
a Tonda
Bartoňnad ním a dřív jsem
F:Lyervlétl do spodních cárů a jemu se ztrácel z dohledu. Nabuzený
soutěžením
jsemsese stále
rozhodl,
do mraku
té době
nebylo radiové
Drţel jsem
nadkdyž
nímTonda
a dřívz pod
jsemmraku
vlétl odletěl,
do spodních
cárůjít.a(Vjemu
se ztrácel
z dohledu.
Drţel
jsem
se
stále
nad
ním
a
dřív
jsem
vlétl
do
spodních
cárů
a
jemu
se
ztrácel
z dohledu.
spojení,
nebyli
jsme
cvičeni
v létání
bez
vnější
viditelnosti
a
také
jsme
téměř
nic
nevěděli
o
výškové
Nabuzený soutěţením jsem se rozhodl, kdyţ Tonda z pod mraku odletěl, do mraku jít. (V té době
Nabuzený soutěţením jsem se rozhodl, kdyţ Tonda z pod mraku odletěl, do mraku jít. (V té době
74
74
74
nemoci.) V kabině se zšeřelo, ztrácel jsem kontakt se zemí a připadal jsem si jak v mléčné žárovce.
Stal jsem se zcela závislý na přístrojích, z nichž hlavním byl zatáčkoměr, dle něhož jsem se snažil
uhlídat letadlo v pravidelném kroužení. Oči mi mohly vypadnout z důlků. Kroužil jsem snad, ale vypadával z centra stoupání. Co bylo dřív běžnou rutinou, byl nyní problém. Prudké stoupáky se střídaly
se stejně prudkými padáky, měnila se rychlost, vnímal jsem stoupání, ale vario se jaksi zpožďovalo,
v silné turbulenci jsem neměl tušení, kde se vzhledem ke stoupáku nacházím, dost mne to vyčerpávalo
ale výškoměr ukazoval, že stále stoupám. Asi ve 3000 m se za obrovského rachotu začal Šohaj klepat
a to mi ke klidu nepřidalo.Otevřel jsem okénko a pohled na část křídla potvrdill, že jsem v krupobití
se sněhem. Vzdát jsem se ještě nechtěl a přibylo hlídání, zda se netvoří námraza. Začal jsem mít starost, že jsem v nebezpečné výšce a obava z výškové nemoci. Kontroloval jsem proto, zda mi nefialoví
nehty, což měl být úkaz výškové nemoci a signál k rychlému ústupu z výšky. Fialovou barvu jsem
nepozoroval, ale cítil jsem únavu a uvědomil si, že pozdě reaguji na přístroje. V okénku výškoměru se
objevila čísla 4 i 5, ale nebyl jsem schopen přesně určit výšku. Potřeboval jsem se uklidnit a rozhodl
jsem se k rychlému sestupu. Zvolil jsem vývrtku a nechal Šohaje bezvládně padat mrakem. Klid však
nepřicházel a jen co se mozek začal prokrvovat, uvědomil jsem si, že pod mrakem nemusí být hezky
a že mraky mohou končit až na zemi v bouřce. Najednou se rozsvětlilo, já z toho vypadl, srovnal pád
a opět viděl slunečný den. Ale kde jsem a kudy domů? Nic jsem nepoznával, jen jsem si uvědomoval,
že jsem v blízkosti polských hranic, které překročit bylo trestné.Vydal jsem se na jihozápad a doufal,
že přistanu na našem území. Poté jsem v dáli zahlédl kostelecké rybníky a byl jsem doma. Když jsem
pozdě odpoledne přistál, letadla byla již uklizena a čekali jen „skalní“, kteří doufali, že se vrátím
i s letadlem. Všichni jsme si oddechli. Přistál jsem naprosto vyčerpaný a odměnou mi byl jen záznam
na barografu, kde však vrchol byl zaznamenán právě na sponě zápisového papíru. Nicméně měřilo
se s mnoha svědky přímo z válce a bylo zjištěno, že jsem dosáhl výšky 4350 m. Mně tak zůstala jen
krásná vzpomínka na adrenalinový let.“
Samozřejmě ten Rudův let byl tématem ještě mnoha dalších rozhovorů a předmětem mnoha dotazů
a spekulací a také poučení.
V motorovém létání se postupně upevňuje jeho organizace a metodika výcviku. Zavádějí se v provozu pevně definované funkce řídícího létání, startera, finišera, zapisovatele a další. Vyvstává však
otázka dalšího fungování F. Korečka jako vedoucího instruktora motorového létání. Na jeho zaměstnání v Aeroklubu Dosletu nejsou peníze a zaměstnání ve Frigeře je nejisté. „Šéfpilot“, budovatel
a kamarád Koreček z Hronova odchází. Po návratu ze základní vojenské služby je do motorářského
instruktorského kursu, probíhajícího pro celý kraj v Novém Městě, vyslán Láda Bůna a s úspěchem
ho absolvuje. V organizaci Dosletu dále není možno, aby aeroklub byl pouze provozovatelem letadla
a nikoliv i držitelem, jako tomu je v případě Sokola OK-BHP. Aeroklub na něj dostane tzv. „správkové listy“, jen pokud bude i jeho držitelem. Problémy vlastnictví a držitelství BHP dostal za úkol
vyřešit M. Seidl. Vyřešil to tak, že Sokol létal.
V pracovní oblasti se provádí jednak údržba stávající přístupové cesty na letiště (od kostela), jednak
je zahájena stavba nové štětované vozovky v přímém pokračování od vily Dr. Jiráska (jak ji známe
dnes). Samozřejmě se finišuje i na úpravách plochy a dodělávkách na hangáru, kde už obě poloviny
plně fungují, pouze betonová podlaha nové půlky čeká na zhotovení.
Dnes se tomu čtenář asi bude divit, ale tehdy před příchodem žní musel aeroklub nahlásit konkretní
žňové brigádníky a také agitační dvojice, které byly k dispozici žňovým střediskům pod heslem „ani
zrno nazmar!“
75
Z Hradce Králové byl zakoupen a dovezen
pro letištní manipulace, zejména k tahání
Z Hradce
byl zakoupen
aa dovezen
navijákových
lan, postarší
traktor Svoboda
12pro
Z Hradce Králové
zakoupen
dovezen
letištní
manipulace,
k taháníktraktorů
navijákoletištní
manipulace,
zejména
tahání
a pro
skončila
tak
éra zejména
vypůjčování
vých
lan,
postarší
traktor
Svoboda
12
a
skončila
navijákových
lan,
postarší
traktor
Svoboda
12
různých typů od různých vlastníků, Deutzem
éra avypůjčování
různýchKus
typů
od růzatakskončila
tak ératraktorů
vypůjčování
traktorů
počínaje
Lanz-buldogem
konče.
práce
ných
vlastníků,
Deutzem
počínaje
a
Lanz-buldorůzných
typů
od
různých
vlastníků,
Deutzem
nadělaly, ale uţilo se s nimi také dost
počínaje
a Lanz-buldogem
konče.
gem konče.
Kus
práce nadělaly,
ale Kus
užilopráce
se
s nimi
dobrodruţství.
Deutz
se na
starém
letišti
nadělaly,
ale
uţilo
se
s
nimi
také
dost
také
dost
dobrodružství.
Deutz
se
na
starém
letišti
dokonce převrátil (traktorista včas vyskočil),
dobrodruţství.
Deutz se navčas
starém
letištiBuldokonce převrátil
vyskočil),
Buldog
při řazení v(traktorista
kopci chytil nazpátek
ao
dokonce
převrátil
(traktorista
včas vyskočil),
dog při řazení
v kopci
chytil nazpátek
a o povypovyraţení
bylo postaráno.
Nikdy
se naštěstí
Buldog
při řazení
v kopci
chytil
ao
ražení bylo
postaráno.
Nikdy
senazpátek
naštěstí nikomu
nikomu
nic
nestalo
!
povyraţení
nic nestalo!bylo postaráno. Nikdy se naštěstí
nikomu byl
nicpracant,
nestaloale! kdyţ si umanul trucovat, málokdo si
„Svoboďák“
s ním„Svoboďák“
věděl rady. byl pracant, ale když si umanul trucovat,
F:Lyer
málo„Svoboďák“ byl pracant, ale kdyţ si umanul trucovat, málokdo si
kdo
si
s
ním
věděl
rady. F:
Lyer
s ním věděl rady.
F:Lyer
Při aeroklubu Dosletu Hronov byl zaloţen paraodbor, který se opíral o instruktory – bývalé
vojenské
parašutisty
- M.Hronov
Lokvence
, mistra
odborného
výcviku
abývalé
L. Škopa.
Přiaeroklubu
aeroklubu
Dosletu
Hronov
zaloţen
paraodbor,
který
sev učilišti
opíral
oTOS
instruktory
Při
Dosletu
bylbyl
založen
paraodbor,
který
se opíral
o instruktory
–Hronov
bývalé–vojenvojenské
parašutisty
- M. Lokvence
mistra
odborného
výcviku
učilišti
TOS aHronov
a jen
L.
Škopa.
Překáţková
dráha- M.
a trenaţery
včetně
„ptákotrhu“,
(kterýţto
správně
pochopí
ten, kdo si
ské parašutisty
Lokvence,
mistra,tzv.
odborného
výcviku
v učilištivnázev
TOS
Hronov
L. Škopa.
PřekážPřekáţková
dráha
a
trenaţery
včetně
tzv.
„ptákotrhu“,
(kterýţto
název
správně
pochopí
jen
ten,
kdo
si do
z něho
houpačky
o 360°,
byly postaveny
v bývalém
písníku pochopí
„v Bosně“,
naproti
bráně
kováskočil)
dráha a atrenažery
včetně
tzv. „ptákotrhu“,
(kterýžto
název správně
jen ten,
kdo sijiţní
z něho
zskočil)
něho
skočil)
a houpačky
obyly
360°,
byly
postaveny
v bývalém
písníku
„v Bosně“,
naproti
jiţnídobráně
TOSu
a něco
i za
stráţnicí
letišti.
Skákalo
se ale
napísníku
letištích
v Hořicích
nebo
N. bráně
Městě.
a houpačky
o 360°,na
postaveny
v bývalém
„v Bosně“,
naproti
jižní
TOSudo
TOSu
i za stráţnicí
na letišti.
Skákalo
na letištích
v Hořicích
nebo
N. Městě.
a něcoa iněco
za strážnicí
na letišti.
Skákalo
se alese
naale
letištích
v Hořicích
nebo N.
Městě.
Začalo se také uvaţovat o přestěhování starého hangáru z bývalého plachtařského letiště na
Začalo
také
uvaţovat
o přestěhování
hangáru
z jako
bývalého
plachtařského
letiště
na
Příčnici,
kde
chátral,
nao přestěhování
nové
letiště,starého
kdestarého
byhangáru
měl
slouţit
učebny,
dílny,
garáţe,
sklady
a
Začalo
sesejen
také
uvažovat
z bývalého
plachtařského
letiště
na PříčPříčnici,
kde
jen
chátral,
na
nové
letiště,
kde
by
měl
slouţit
jako
učebny,
dílny,
garáţe,
sklady
nici, kde
jen chátral,
novéveletiště,
by měl
sloužithangárem
jako učebny,
skladyVýkresy,
a sociální apodle
sociální
zařízení..
Mělnastát
svahukde
pod
novým
na dílny,
zděnégaráže,
podstavbě.
sociální zařízení.. Měl stát ve svahu pod novým hangárem na zděné podstavbě. Výkresy, podle
zařízení..
Měl
ve svahu
pod novýmZdeněk
hangárem
na zděné podstavbě. Výkresy, podle kterých by se
kterých
by se
dalstát
postavit,
vypracoval
Šolín.
kterých by se dal postavit, vypracoval Zdeněk Šolín.
dal postavit, vypracoval Zdeněk Šolín.
JiţJiţpřed
rozhodluspořádat
uspořádatpopoţních
ţních
letecký
s vyuţitím
vystoupení
předprázdninami
prázdninami se
se aeroklub
aeroklub rozhodl
letecký
denden
s vyuţitím
vystoupení
Již
před
prázdninami
se
aeroklub
rozhodl
uspořádat
po
žních
letecký
den
s využitím
vystoupení
přápřátel
Termínaarozsah
rozsahbyl
byldohodnut
dohodnut
s KV
a stanoven
na 31.8.1952.
přátelz zrůzných
různýchaeroklubů
aeroklubů vv kraji.
kraji. Termín
s KV
AKAK
a stanoven
na 31.8.1952.
tel z různých aeroklubů v kraji. Termín a rozsah byl dohodnut s KV AK a stanoven na 31. 8. 1952.
F:Lyer
F: Lyer
F:Lyer
Počasí ten den přálo, odpoledne se sice blíţila bouřka, ale vše z programu se odehrálo včas, takţe
liják
zastihl
popřálo,
skončení
poslednísese
diváky,
opouštějící
letiště.
místního
aeroklubu
se zapojily
ten
den
odpoledne
siceblížila
blíţila
bouřka,
vše
z programu
se odehrálo
včas,
Počasí
Počasí
tenaţ
den
přálo,
odpoledne
sice
bouřka,
ale ale
všeKromě
z programu
se odehrálo
včas,
takže takţe
i liják
Jičín,
Hořice
a
sousedi
a
přítomno
bylo
i
celé
vedení
krajského
AK,
v
čele
se
štkpt.
Ladislavem
liják
zastihl
aţ
po
skončení
poslední
diváky,
opouštějící
letiště.
Kromě
místního
aeroklubu
se zapojily
zastihl až po skončení poslední diváky, opouštějící letiště. Kromě místního aeroklubu se zapoKřemenákem.
plachtařského
na vedení
navijáku
i v aerovleku
předvedli
velice
i Jičín,
Hořice
aUkázky
sousedi
a přítomno
bylo
vedeníkrajského
krajského
AK,
v čele
se domácí,
štkpt.
Ladislavem
jily i Jičín,
Hořice
a sousedi
a přítomnovýcviku
byloi i celé
celé
AK,
v čele
se štkpt.
Ladislavem
Křemenákem. Ukázky plachtařského výcviku na navijáku i v aerovleku předvedli domácí, velice
76
76
76
působivou leteckou grotesku (na téma jak se laik či opilec zmocní Pipera a nakonec vzlétne) předvedl
Křemenákem.
Ukázky
plachtařského
i v aerovleku
předvedli
domácí,
velice
působivou
leteckou
grotesku
(na vojenská
téma výcviku
jak se
laiknačinavijáku
Pipera
nakonec na
vzlétne)
předvedl
Jičíňák Šebík,
z Ju-52
seskočila
paračeta
aopilec
nervyzmocní
podrásal
svou aakrobacií
naší Z-381
DSA
působivou
leteckou
grotesku
(navojenská
téma jak paračeta
se laik čiaopilec
a nakonecna
vzlétne)
předvedl
Jičíňák Šebík,
z Ju-52
seskočila
nervy zmocní
podrásalPipera
svou akrobacií
naší Z-381
DSA
Jičíňák Šebík, z Ju-52 seskočila vojenská paračeta a nervy podrásal svou akrobacií na naší Z-381 DSA
Štkpt. Křemenák promluvil k davu a z tribuny přesedl do „basy“ ( C-106 ).
Štkpt. Křemenák
k davu
a zatribuny
přesedl
do „basy“
( C-106
).
Štkpt.
Křemenákpromluvil
promluvil
k davu
z tribuny
přesedl
do „basy“
( C-106
).
štkpt. Křemenák,
Křemenák, který
který neohroţeně
neohroţeněna
nazádech
zádechprolétával
prolétávals skuckajícím
kuckajícímmotorem
motoremnad
nadřadami
řadamidiváků,
diváků,
štkpt.
štkpt.
Křemenák,
který
neohroženě
na
zádech
prolétával
s kuckajícím
motorem
nad
řadami
diváků,
aby dovedně
dovedně vyuţíval
vyuţíval Lokvencova
Lokvencovadolíku
dolíkukkobrácení
obráceníletounu
letounuzase
zasedodonormálu,
normálu,v vněmţ
němţmotor
motorběţel
běţel
aby
aby
dovedněDnes
využíval
Lokvencova
dolíku
k obrácení
letounu
zase
do normálu,
v němž motor
běžel
spolehlivě.
by
to
tak
asi
nešlo,
ale
tenkrát
sklidil
potlesk
od
laiků
i
znalců.
spolehlivě. Dnes
Dnes by
by to
to tak
spolehlivě.
tak asi
asi nešlo,
nešlo, ale
ale tenkrát
tenkrát sklidil
sklidilpotlesk
potleskod
odlaiků
laikůi iznalců.
znalců.
F:F:Lyer
Lyer(3x)
(3x)
(3x)
F:Lyer
Nakonec
všechno
zaprášili
práškaři
s Čápy sDynocidem,
(určeným(určeným
k boji
s mandelinkou
Nakonec
všechno
zaprášili
práškaři
sČápy
Čápy Dynocidem,
Dynocidem,
(určeným
boji s mandelinkou
sbramboromandelinkou
Nakonec
všechno
zaprášili
práškaři
k kboji
vou
–
„americkým“
broukem),
který
se
rozprostřel
nejen
po
polích
na
horizontu,
ale
vítr
jej
i na
bramborovou
–
„americkým“
broukem),
který
se
rozprostřel
nejen
po
polích
na
horizontu,
vítr
bramborovou – „americkým“ broukem), který se rozprostřel nejen po polích na horizontu, zavál
aleale
vítr
jejjej
diváky
dále.
Dodnes
vzpomínam
na ten nasládlý
prášek
v chřípí.
Byla
to
jistáByla
forma
DDT
aforma
asi jsme
zavál
diváky
ii dále.
Dodnes
na
nasládlý
prášek
v vchřípí.
forma
DDT
zavál iiina
na
diváky
dále.
Dodnesvzpomínam
vzpomínam
naten
ten
nasládlý
prášek
chřípí.
Bylatotojistá
jistá
DDT
sia ho
a uchovali
Taky
to by dnes
asi
a ekologové
padali
do by
mdlob.
Inu,
asi
jsme
ho
nasáli
aauchovali
dodnes.
Taky
totonešlo
bybydnes
asiasinešlo
padali
dodo
asivšichni
jsme si
sinasáli
ho všichni
všichni
nasálidodnes.
uchovali
dodnes.
Taky
dnes
nešloabyaekologové
ekologové
by
padali
mdlob.
nečiní
aapráškaři
měli
asiasinadnormativní
zásobu.
nevědomost
hříchu
nečiníhříchu
a práškaři
tenkrát
mělitenkrát
toho svinstva
asisvinstva
nadnormativní
zásobu. Kasovní
mdlob. Inu,
Inu, nevědomost
nevědomost
hříchu
nečiní
práškaři
tenkrát
mělitoho
toho
svinstva
nadnormativní
zásobu.
Kasovní
aanábor
přinesl
1818zájemců
nových
výsledek
leteckého
dne byl +dne
86 byl
tis.
Kč
a tis.
nábor
18
nových
ozájemců
létání.o létání.
Kasovní výsledek
výsledek leteckého
leteckého
dne
byl+
+86
86
tis.Kč
Kčpřinesl
nábor
přinesl
novýchzájemců
o létání.
Počátkem
září
byl
našem
letišti
oficiálně
povolen
motorový
provoz
včetně
výcviku
okresním
Počátkem
září
byl
na
našem
letišti
oficiálně
povolen
motorový
provoz
včetně
výcviku
a okresním
Počátkem
září
byl
nana
našem
letišti
oficiálně
povolen
motorový
provoz
včetně
výcviku
aaokresním
náčelníkem
OA
Dosletu
v
Hronově
byl
jmenován
Mirek
Švorčík
(mezi
námi
„Švorda“),
jiţjiţ
jako
náčelníkem
OA
Dosletu
v
Hronově
byl
jmenován
Mirek
Švorčík
(mezi
námi
„Švorda“),
jako
náčelníkem OA Dosletu v Hronově byl jmenován Mirek Švorčík (mezi námi „Švorda“), již
jako
zaměstnanec
KV.
Byl
vydán
(kým?)
konečný
seznam
prověřených,
kteří
jedině
smí
létat
motorově.
zaměstnanec KV.
KV.Byl
Bylvydán
vydán(kým?)
(kým?)konečný
konečnýseznam
seznamprověřených,
prověřených,
kteří
jedině
létat
motorově.
zaměstnanec
kteří
jedině
smísmí
létat
motorově.
Bohuţel,
zaslouţilci
jako
M.
Seidl,
E.
Valášek,
Lyer,
C.
Šimek
a
další
v
něm
nejsou.
Byl
proveden
Bohuţel,
zaslouţilci
jako
M.
Seidl,
E.
Valášek,
Lyer,
C.
Šimek
a
další
v
něm
nejsou.
Byl
proveden
Bohužel, zasloužilci jako M. Seidl, E. Valášek, Lyer, C. Šimek a další v něm nejsou. Byl proveden
nánábor
do
nového
mot.
výcviku,
ve
kterém
se
objevují
plachtaři
Marek,
Tomas,
dále
Končinský
nábor
do nového
výcviku,
ve kterém
se objevují
plachtaři
dále Končinský
bor
do nového
mot.mot.
výcviku,
ve kterém
se objevují
plachtaři
Marek, Marek,
Tomas, Tomas,
dále Končinský
a Thosta a
7777
77
z TOSu a L.Práze a v kursu rozjetém už dříve mají pokračovat ti, co už létají sóla (J. Valášek, Baudyš,
Bartoš ml.), úlohami „bojové obraty“ na letišti v N. Městě, kde k tomu jsou letouny. (Tam se ale
R. Bartoš dozvídá, že motorově létat nemůže, protože nemá platnou „prověrku“). My začátečníci
svou elementárku zahajujeme na C – 106 (tj.voj. označení Z-381) s instruktory Bůnou, Hustákem
a Kalhousem, kteří přilétají z N. Města. Bohužel, naše „stošestka“ DSA je záhy předisponována do
Mostu a my pokračujeme v úvodních úlohách na Z-22 Junák. Pamatuji se, že jsme okruhy při SZ
větru létali i na příčné dráze 320°, která dnes už není. Někdy tou dobou bylo zavedeno plánování
leteckého provozu a jeho hlášení na let. dispečerskou službu.
Dne 30. 10. 52 přijíždějí do naší členské schůze vedoucí činitelé KV Dosletu (Křemenák, Suchý
a instruktor Husták), aby nás informovali – hádejte o čem ? No přece o další reorganizaci. Po roce
existence přejde DOSLET do nové celostátní branné organizace SVAZARM a to k 1. 1. 1953. Na této
schůzi navrhuje mjr. Křemenák, abychom náš starý plachtařský hangár předali parašutistům do Žamberka a sami si postavili nový objekt zděný, na který stavební materiál dodá KV již příští rok. Členové
tento návrh schválili. Dne 17. 12. 52 se pak konala ustavující členská schůze ZO SVAZARMU při
TOS Hronov, která byla fakticky totožná s členskou základnou aeroklubu Dosletu. Za OV Svazarmu
byl přítomen hronovský J.Burdych. Členství v ZO Svazarmu, která má pečovat o základní brannou
výchovu, se stalo podmínkou členství v aeroklubu Svazarmu, kde bude probíhat odborný letecký a para-výcvik. Byli zvoleni funkcionáři ZO Svazarmu. Předsedou Jos. Valášek, místopředsedou
Z. Tomas, pokladníkem Z. Ožďanová, revizorem J. Řehák a členy výboru ZO Felkl, Baudyš, R. Bartoš ml.,
Z. Lelková a K. Matějů.
Závěr roku 52 je věnován přípravě leteckého plesu na leden 1953, plesový výbor Valášek, Marek,
Tomas, Felkl a Lelková se činí. Lelková vyrobila přes 400 parašutistů, Marek tři makety Dakoty
a zbytek výboru 7 modelů do tomboly a k výzdobě .
I do roku 1953 jsme vstoupili lednovým leteckým plesem, který se konal ve dvou sálech: V hotelu
„U Mostu“ (hudba Rytmus Broumov) a v hotelu „Slavie“ (hudba Jednota Hronov). Výsledek, jak
jinak, byl velice úspěšný, zvláště zajímavá byla půlnoční scéna v sále „U Mostu“, kde podélně přes
sál, po napjatých strunách, byly převlečeny – jako by přeletěly – makety Dakot, které uvolňovaly
z drátu zavěšené parašutisty. To byly padáčky z hedvábného papírového vrchlíku, na nitích pod nimi
byl buď bonbon nebo malý odznáček – letadélko. I když parašutistů bylo více než hostí plesu, boj
o padající desanty byl tak urputný, že pod stropem zavěšená tradiční bejbina se jen houpala pod
náporem těch, kteří na ramenou kamarádů chtěli získat padáčky uvízlé na větroni. Nejagresivnější
byly dámy.
Co nás asi čeká ve SVAZARMU nám napověděl úvodník mjr. Karla Grepla, místopředsedy Svazarmu, otištěný v Křídlech vlasti na počátku r. 1953 (KV 1953/str.149) pod titulem LETECKOU
VÝCHOVOU KE ZVÝŠENÍ OBRANY! (cituji jen s nepatrným zkrácením, pro obraz doby):
„Ustavením Svazu pro spolupráci s armádou s přímým začleněním ostatních branně výchovných
organizací dostala i naše letecká výchova a sport zcela nový charakter. Už to není jen samoúčelné
létání pro zábavu a dokonce ne létání pro potěšení finančně silných jedinců, jako tomu bylo za předmnichovské republiky a i do února 1948. Už to není také létání vyhrazené kapitalistickým synkům
a měšťácké buržoasii, létání, které pomáhalo utlačovat příslušníky dělnické třídy – zdravé jádro
našeho národa, a svým kosmopolitickým zaměřením sloužilo zájmům mezinárodního kapitálu.“ …
Organizačně má novou koncepci letecké výchovy zabezpečit …stálý profesionální instruktorský sbor
78
pro letecký a para-výcvik s řadou dobrovolných instruktorů … a v územní organizaci Krajské aerokluby se sítí výcvikových stanic (letišť).A dále: „Ve státě budujícím socialismus má letecká výchova
nadmíru užitečný úkol …úkol výchovy nového socialistického člověka, člověka nanejvýš ukázněného,
odvážného, vysoce politicky uvědomělého. Je to výchova skutečných vlastenců … schopných budovat
a bránit svou lidově-demokratickou vlast. Imperialisté …s cynickou otevřeností připravují novou válku na ovládnutí světa. My pak s celým táborem míru, vedeným SSSR, chceme této válce zabránit. …
Pod tímto zorným úhlem musíme přistupovat k plnění úkolů letecké výchovy a sportu… Předpokládá
to vysokou ideologickou úroveň instruktorů, kteří musí umět každý úkol správně politicky zhodnotit
a podložit. Bude-li každý letový úkol správně odůvodněn politicky, stane-li se ideologická výchova
neoddělitelnou součástí výchovy letecké, pak snadněji zúčtujeme se všemi zbývajícími nedostatky
v letectví a parašutismu… Stejně KV a OV Svazarmu se musí zajímat o letecký výcvik a … činit taková
opatření, aby létání bylo výhradně zaměřeno na plnění úkolů výcviku a výchovy. I v leteckém sportu
je naší povinností dosáhnout vzrůstu mistrů a rekordmanů. Proto bude … i sportovní letecká činnost
organizovanější a účelovější než dosud. Přispěje tomu … zavedení titulu mistra sportu a výkonnostních tříd sportovce I. II. a III. stupně. … V r. 1953 vyhlašujeme … boj proti nekázni v letectví, proti
samoúčelnosti letů, za zvýšení kvality a hospodárnosti leteckého provozu. Je to boj, jehož důsledným
uskutečňováním značnou měrou přispějeme k zocelení tvrdé pěsti našeho lidu, připravené vyrazit
zbraň z rukou imperialistických útočníků, toužících po ovládnutí světa.“
Tolik onen úvodník, maršruta Svazarmu.
Místo zahájení letecké sezony se s úmrtími J.V. Stalina (5. 3. 1953) a K. Gottwalda (14. 3. 53, krátce
po jeho návratu ze Stalinova pohřbu v Moskvě) dostavily opět zákazy létání. Na dny vyhlášeného
státního smutku mám ale nezapomenutelnou vzpomínku. Zákaz létání byl vyhlašován již i dříve a při
delším odstavení letadel z provozu se periodicky provádělo technické opatření – motorové zkoušky.
Ze stanice SNB byly vyzvednuty vrtule, namontovány na letouny a provedena motorová zkouška,
aby se motor opět vnitřně promazal. Zkoušky prováděli prověření piloti a také starší mot. žáci, kteří
už létali sóla, např. Joska Valášek a Vlastík Baudyš. My, kteří jsme s mot. výcvikem teprve minulý
podzim začali, jsme pomáhali éra vytahnout z hangáru a pak zas uklidit. Nějak došlo i k tomu, že
se po motorové zkoušce vytahly špalky, přidal plyn a vyšilo se takové malé kolečko, skoro po zemi,
okolo letiště. No a toho dne státního smutku (datum už si přesně nepamatuji), z nějakého důvodu
z těch sólařů zbyl s námi na letišti na uklízení jen Vlastík. Já a Zdeněk jsme ho ukecali, aby s každým
z nás to kolečko s Piperem taky oblít. Zkrátka: skončilo to tak, že Vlastík vystoupil a my si jeden po
druhém oblítli solo to kolečko taky. No, byla to nehorázná klukovina, nic moc jsme nedomýšleli, co
by, kdyby. Byli jsme ale mistři světa, vždyť jsme měli C-éčko, na glajtru a na bejbině nalétáno 5 hodin
a několik startů motorového výcviku. Přežili jsme to naštěstí všichni bez nejmenší úhony, my, pajpřík
i Vlastík, který nenašel sílu nás zahnat do kouta. Strašně nám pak ti starší, co u toho nebyli a oklikou
se jim to doneslo, „vyprali žrádlo“ (právem, což jsme jaksi dost dlouho nebrali), ale nepráskli to
šéfstvu, to by to s námi všemi vzalo jiný konec. Tato epizoda by ovšem nebyla možná, kdyby letiště
ještě hlídali „esenbáci“ a ne už závodní strážní, jako v tomto případě starý pan Kalhous ze spořitelny, který se s námi nepotýkal a asi myslel, že to poletování patří k věci. Tak se to stalo a už to nejde
„odestát“.
Bohužel dnes nejsou k dispozici z té doby žádné zápisy ze schůzí, rozhodování o aeroklubu není
zřejmé, zdá se, že „akční“ působení ještě pokračuje. Svou dlouholetou obětavou a plodnou činnost
v Aeroklubu Hronov končí spoluzakladatel zdejší MLL i ČNA Mirka Seidl a později odchází z Hronova do Prahy. Také jeho dcera, plachtařka Iva Seidlová, která zahájila v roce 1952 studia na ČVÚT,
s létáním v Hronově skončila.
79
Pokud jde o další rozvoj letištní základny aeroklubu, znovu se na pořadu dne objevila otázka přestěhování starého hangáru na nové letiště. Žamberečtí parašutisté ztratili zájem o náš starý hangár, takže
Z.
Šolín
své
plány
oprášil
aoprášil
začalo
souběžně
jednat o jednat
povolení
stavby,
což
zajišťoval
předseda
takţe
takţe
Z.Z.Šolín
Šolín
své
svéplány
plányoprášil
a ase
začalo
začalo
sesesouběţně
souběţně
jednato opovolení
povolení
stavby,
stavby,
coţ
coţzajišťoval
zajišťoval
Ansorge
prostřednictvím
KV
Svazarmu,
a
my
zahájili
stavební
práce
vytyčením
staveniště
a
kopáním
předseda
předsedaAnsorge
Ansorgeprostřednictvím
prostřednictvímKV
KVSvazarmu,
Svazarmu,a amy
myzahájili
zahájilistavební
stavebnípráce
prácevytyčením
vytyčenímstaveniště
staveništěa a
Kopáči: Valášek, Felkl, Marek, Streubel
Betonáři: Tomas, Ožďanová, Prouza, Felkl a Hanušová
Betonáři:
Betonáři:
Tomas,
Tomas,
Oţďanová,
Oţďanová,
Prouza,
Prouza,
Felkl
Felkl
a Hanušová
a Hanušová F:Lyer
F:Lyer
(2x)
(2x)
F: Lyer (2x)
Kopáči:
Kopáči:
Valášek,
Valášek,
Felkl,
Felkl,
Marek,
Marek,
Streubel
Streubel
kopáním
kopánímzákladů.
základů.
Zdicí
Zdicímateriály
i icement
cement
jsme
jsme
skutečně
skutečně
ododKV
KVdostali,
ale
alevevevěci
věci
stavebního
stavebního
základů.
Zdicí
materiály
imateriály
cement jsme
skutečně
od
KV dostali,
ale
vedostali,
věci stavebního
povolení
to
povolení
povolení
to
to
nějak
nějak
„drhlo“
„drhlo“
a
a
příslušný
příslušný
odbor
odbor
ONV
ONV
stále
stále
vyţadoval
vyţadoval
další
další
dokumenty,
dokumenty,
kterých
kterých
se
se
mu
nějak „drhlo“ a příslušný odbor ONV stále vyžadoval další dokumenty, kterých se mu nedostávalomu
nedostávalo
a aposlal
dopis
dopisstavby.
o ozastavení
zastavení
stavby.
stavby.Ani
Anise
s spomocí
pomocíKV
KVstanovisko
sesenepodařilo
nepodařilo
stanovisko
ONV
anedostávalo
poslal dopis
oposlal
zastavení
Ani s pomocí
KV
nepodařilo
ONVstanovisko
změnit (v ONV
čem
změnit
změnit
(v(včem
čem
bylo
bylo
jádro
jádro
pudla
pudladodnes
nevíme)
nevíme)
zkrátka,
zkrátka,
kdyţ
sesestavělo,
stavělo,
tak
takstavba
stavba
nikdy
nikdy
bylo
jádro
pudla
dodnes
nevíme)
adodnes
zkrátka,
i kdyža ase
stavělo,i ikdyţ
tak
stavba
nikdy povolena
nebyla
povolena
povolena
nebyla
nebyla
a
a
skončilo
skončilo
to
to
stavbou
stavbou
základů
základů
a
a
subterénní
subterénní
podstavby
podstavby
vč.
vč.
zdiva
zdiva
a
a
příček.
příček.
Tak
Tak
a skončilo to stavbou základů a subterénní podstavby vč. zdiva a příček. Tak ta stavba zamrzla natata
stavba
stavbazdivo
zamrzla
zamrzla
nanavěky,
věky,zdivo
zdivo
sisiobčané
v vpozdějších
pozdějších
letech
letech
občané
občané
rozebrali
a azůstaly
zůstaly
jen
jen
lité
litérozebrat
betonové
betonové
věky,
si v pozdějších
letech
rozebrali
a zůstaly
jenrozebrali
lité
betonové
základy,
které
základy,
základy,
které
které
rozebrat
rozebrat
nešly.
nešly.
(Na
(Na
nich
nichdnes
dnes
zčástistojí
stojíhangár
hangár2).
2).
nešly.
(Na
nich
dnes zčásti
stojí
hangár
2). zčásti
My
Mymladíci
mladíciz zloňské
loňskélíhně
líhnějsme
jsmesesenenápadně
nenápadněa arádi
rádipřiřazovali
přiřazovalik kjiţjiţostříleným
ostřílenýmplachtařským
plachtařskýma a
My mladíci z loňské líhně jsme se nenápadně a rádi přiřazovali k již ostříleným plachtařským
vůbec
vůbecpilotním
pilotnímmazákům
mazákůma anašim
našimvzorům,
vzorům,coţ
coţseseprojevovalo
projevovalom.j.
m.j.i tím,
i tím,ţeţejsme
jsmes snimi
nimichodili
chodilidodonaší
naší
a vůbec pilotním mazákům a našim vzorům, což se projevovalo m.j. i tím, že jsme s nimi chodili do
letecké
leteckéhospody
hospody„Na
„NaHranicích“.
Hranicích“.Dnes
Dnesuţuţneexistuje,
neexistuje,tenkrát
tenkrátstála
stálavlevo
vlevoododcesty,
cesty,kde
kdehronovská
hronovská
naší letecké hospody „Na Hranicích“. Dnes už neexistuje, tenkrát stála vlevo od cesty, kde hronovská
Husova
Husovaulice
ulicepřechází
přecházínanakatastrálních
katastrálníchhranicích
hranicíchdodovelkopoříčské
velkopoříčskéPoříčské
Poříčskéulice.
ulice.Dnes
Dnesjejetam
tamdost
dost
Husova
ulice
přechází
na
katastrálních
hranicích
doale
velkopoříčské
Poříčské
ulice. hospodě
Dnes
je tam
dost
nevábná
nevábnáparcela,
parcela,
nananíţ
níţse
sepovalují
povalujírůzné
různé
autovraky,
autovraky,
aletenkrát
tenkráttam
tamvládl
vládlv vpatrové
patrové
hospodě
hostinský
hostinský
nevábná
parcela,
na níž vyhublý
sevyhublý
povalují
různémuţ
autovraky,
ale ulíznutými
tenkrát
tam vládl
v patrové
hostinVinca
Vinca Hanuš,
Hanuš,
postarší
postarší
malý
malý
muţ
s sdozadu
dozadu
ulíznutými
řidšími
řidšími
vlasy,
vlasy,hospodě
v v původně
původně
bílé,
bílé,
ský
Vincakošili
Hanuš,
postarší
vyhublý
malýamuž
s dozadu
ulíznutými
řidšími vlasy,
v původně bílé,
rozrozhalené
rozhalené
košilis sohrnutými
ohrnutými
manţetami
manţetami
ačerných
černých
oblýskaných
oblýskaných
kalhotách,
kalhotách,
vzhledem
vzhledem
tak
taktrochu
trochukuřák
kuřák
halené
košili
manžetami
a černých
oblýskaných
kalhotách,
vzhledem
tak
trochu
kuřák
hašiše
hašišes svěčně
věčněs ohrnutými
přilepeným
přilepenýmretkem
retkemv vkoutku,
koutku,
utěrkou
utěrkou
v vruce
rucea aprofesionální
profesionální
péčí
péčío ohosty.
hosty.
Dobře
Dobře
seseu u
hašiše
s věčně
přilepeným
retkem
v koutku,
utěrkou
v ruce
a profesionální
péčí ozaza
hosty.
Dobře
se
něj
nějvařilo
vařilo
a anás
násměl
mělrád,
rád,i kdyţ
i kdyţ
nananás
nás
rozhodně
rozhodně
zbohatnout
zbohatnout
nemohl
nemohl
(nechci
(nechcimluvit
mluvit
všechny
všechny
letištní
letištní
u
něj
vařilo
a
nás
měl
rád,
i
když
na
nás
rozhodně
zbohatnout
nemohl
(nechci
mluvit
za
všechny
letištštamgasty,
štamgasty,ale
alevětšinou
většinoujsme
jsmenepili
nepiliani
aninekouřili,
nekouřili,zato
zatodost
dostjedli
jedli).).Kdyţ
Kdyţjsme
jsmeseseobvykle
obvyklev všesti
šestii více
i více
ní
štamgasty,
ale
většinou
jsme
nepili
ani
nekouřili,
zato
dost
jedli
).
Když
jsme
se
obvykle
v šesti
krcích
krcíchobjevili
objeviliv vpřízemním
přízemnímlokále,
lokále,sesadil
sesadilstoly
stolya apřinesl
přineslterinu
terinudrţkovky
drţkovkya amísu
mísunakrájených,
nakrájených,
ikouřících
více krcích
objevili
lokále,
sesadil
stoly
a jsme
přinesl
terinu
držkovky
a mísu nakrájených,
kouřících
knedlíků
knedlíků
kekev přízemním
guláši
gulášia akaţdý
kaţdý
sisinabíral
nabíral
sám.
sám.
My
My
jsmesisitam
tampři
při
tom
tomvyměňovali
vyměňovali
své
svéposlední
poslední
kouřících
knedlíků
ke
guláši
a
každý
si
nabíral
sám.
My
jsme
si
tam
při
tom
vyměňovali
své
poslední
letecké
leteckézáţitky.
záţitky.„Ceny
„Cenybyly
bylyvzorné
vzornéa aobsluha
obsluhamírná“,
mírná“,jak
jaksám
sámVinca
Vincahlásal.
hlásal.Prostředím
Prostředímtypická
typická
letecké
zážitky.
„Ceny
vzorné
a obsluha
mírná“, jak
sám
Vinca
hlásal.
Prostředím
typická
venvenkovská
venkovská
hospoda,
hospoda,
dodobyly
které
které
sesenikdo
nikdo
nepřestrojoval,
nepřestrojoval,
ale
ale
kde
kde
vám
vám
při
připříchodu
příchodu
šéf
šéfvţdy
vţdyutěrkou
utěrkou
kovská
do které
seokna
nikdo
nepřestrojoval,
ale
kde vámpředvečer
při
příchodu
šéf vždy
utěrkou1953
ofláknul
ofláknul
ofláknulhospoda,
stůl,
stůl,případně
případně
z zokna
vyklepal
vyklepal
ubrus.
ubrus.VV
historický
historický
předvečer
měnové
měnové
reformy
reformy
1953nám
nám
stůl,
případně
z okna
vyklepal
ubrus.
V historický
předvečer
měnové
reformy
1953
nám
Hanuš
velkoHanuš
Hanušvelkoryse
velkoryseposkytl
poskytltradiční
tradičnímenu
menuv vneomezené
neomezenémíře
mířes s čepovanou
čepovanouosmičkou.
osmičkou.Byl
Byl
tehdy
tehdy
ryse
poskytl
tradičnía amenu
v neomezené
míře
s čepovanou
osmičkou.
Byl tehdy
rozhodně
vyjímkou
rozhodně
rozhodně
vyjímkou
vyjímkou
my
mymu
muzazatotodali
dalivšechny
všechny
naše
našezbývající
zbývající
bezcenné
bezcenné
koruny.
koruny.
VVpatře
patře
hospody
hospody
a
my
mu
za
to
dali
všechny
naše
zbývající
bezcenné
koruny.
V patře
hospody
bydlel
Richard
Linka a
bydlel
bydlelRichard
RichardLink
Link(nebo
(neboLinke
Linke?),?),řečený
řečenýRíša,
Ríša,známá
známáa asrdečná
srdečnáhronovská
hronovskápostava,
postava,ryšavý
ryšavý
(nebo
Linke?),
řečený
Ríša,řezník
známá
srdečná
postava,
a oplešalý
vazoun,
povoláoplešalý
oplešalý
vazoun,
vazoun,
povoláním
povoláním
řezníkvavmasně
masně(u(uhronovská
bývalých
bývalýchPejskarů)
Pejskarů)ryšavý
v vPolici,
Polici,
předválečný
předválečný
profesionální
profesionální
ním
řezník
v masně
(u
bývalých
Pejskarů)
v Polici,
předválečný
profesionální
boxer.
Sedával
dole
boxer.
boxer.Sedával
Sedávaldole
dolev vhospodě
hospoděa ajednou
jednousesezvlášť
zvlášťotevřeným
otevřenýmsrdcem
srdcemnás
náspozval
pozvalk ksobě
soběnahoru,
nahoru,
kde
kde
v hospodě
a jednou
se zvlášť
otevřeným
nászpozval
nahoru,
kde násoboje
počastoval
policnás
náspočastoval
počastoval
polickým
polickým
salámem
salámem
hrubě
hruběsrdcem
krájeným
krájeným
ztrdla
trdlaak sobě
akyselými
kyselými
okurkami,
okurkami,
obojevysvobozené
vysvobozené
z zšatní
šatnískříně.
skříně.Na
Nazdech
zdechvisely
viselyfotografie
fotografiev vboxerských
boxerskýchpózách
pózáchRíšovy
Ríšovytehdejší
tehdejšívypracované
vypracovanépostavy
postavyi i
80
jeho
jehověhlasných
věhlasnýchsoupeřů,
soupeřů,dokonce
dokoncei iGene
GeneTuneye.
Tuneye.Kdyţ
Kdyţjsme
jsmeseseptali,
ptali,zda
zdas sním
nímopravdu
opravdutaky
taky
8080
kým salámem hrubě krájeným z trdla a kyselými okurkami, oboje vysvobozené z šatní skříně. Na
zdech visely fotografie v boxerských pózách Ríšovy tehdejší vypracované postavy i jeho věhlasných
soupeřů, dokonce i Gene Tuneye. Když jsme se ptali, zda s ním opravdu taky boxoval, protože na
fotce bylo věnování, jen suše a jaksi koutkem vedle věčného doutníku procedil: „Strašně mě tenkrát
boxoval,
seřezal!“protoţe na fotce bylo věnování, jen suše a jaksi koutkem vedle věčného doutníku procedil:
„Strašně mě tenkrát seřezal!“
Co se týče létání, tak aerovleky u nás již pevně zakotvily a s Náchodem jsme k tomu využívali jednu
Co se týče létání, tak aerovleky u nás jiţ pevně zakotvily a s Náchodem jsme k tomu vyuţívali
C-104C-104
na střídačku,
když bylo
pendlovala
i během idne.
Vzpomínám
na svůj první
aerovlek
jednu
na střídačku,
kdyţpotřeba,
bylo potřeba,
pendlovala
během
dne. Vzpomínám
na svůj
první
s Jeřábem
za
tímto
dvouplošníčkem.
20.
červen
byl
horký
den,
vzduch
se
tetelil
a
byl
tzv.
„shnilý“
aerovlek s Jeřábem za tímto dvouplošníčkem. 20. červen byl horký den, vzduch se tetelil a byl tzv.
a s těžkým
„stočtyřka“
taktak odstartovala
a vůbec toa nelezlo.
Zanelezlo.
mnou seděl
instruktor
„shnilý“
a s Jeřábem
těţkým Jeřábem
„stočtyřka“
taktak odstartovala
vůbec to
Za mnou
seděl
Ludva
Novák
z N.
Města
a
plazili
jsme
se
stále
po
zemi,
tak
mi
to
nemohl
pořádně
„půjčit“.
mi
instruktor Ludva Novák z N. Města a plazili jsme se stále po zemi, tak mi to nemohl pořádněKdyž
„půjčit“.
to pakmiasitov 50
m předal,
známý
pendloval
jsem mísovitě
ze stranyzenastrany
stranu,
Kdyţ
pak asi
v 50 mzačal
předal,
začalobrázek:
známý obrázek:
pendloval
jsem mísovitě
napozdě
stranu,
kontroval
velkou
setrvačnost
Jeřába,
půlmetrové
stoupání
bylo
fuč
a
Ludva
to
musel
ustálit.
Za celýZa
pozdě kontroval velkou setrvačnost Jeřába , půlmetrové stoupání bylo fuč a Ludva to musel ustálit.
vlek,vlek,
kterýkterý
trvaltrval
půl půl
hodiny,
jsme
se nedostali
nadnad
100100
m amtak
násnás
Vráťa
vlekl
stále
dokola
celý
hodiny,
jsme
se nedostali
a tak
Vráťa
vlekl
stále
dokolav tom
v tom
našem
dolíčku,
protože
okolní
kopečky
jsme
nemohli
přelézt.
S motorem
horkým
jako
našem dolíčku, protoţe okolní kopečky jsme nemohli přelézt. S motorem horkým jakopěťák
pěťáknás
nás
vypnul
na
okruhu
a
šel
se
chladit
a
my
s Ludvou
jakbysmet.(
To
hlavní
jsem
však
při
tom
aerovleku
vypnul na okruhu a šel se chladit a my s Ludvou jakbysmet.( To hlavní jsem však při tom aerovleku
pochopil aa můj
můj třetí
třetí aerovlek
aerovlek,už
pochopil
,uţ na
na Pionýru,
Pionýru, byl
byl sólo.)
sólo.)Později,
Později,už
uţjako
jakovlekař,
vlekař,jsem
jsemsisičasto
častonanaten
ten
první
upocený
aerovlek
vzpomněl,
když
jsem
s
„basou“
(Z-381),
které
se
motor
také
moc
netočil
první upocený aerovlek vzpomněl, kdyţ jsem s „basou“ (Z-381), které se motor také moc netočil a
a koníci
chyběli,
vlekalprvňáčky
prvňáčkynad
nadlibereckými
libereckýmistřechami.
střechami.Tenkrát
Tenkrát jsme
jsme ovšem
koníci
chyběli,
vlekal
ovšem měli
mělik dispozici
k dispozicinana
takovépřípady
případyii Čápa
takové
Čápa aa to
to byla
byla jiná
jinápíseň.
píseň.Když
Kdyţpak
pakpřišly
přišlyBohatýry
BohatýryZ-226B,
Z-226B,bylo
bylovyhráno
vyhránoa avlekání
vlekání
už
nebylo
tak
na
srdce.
uţ nebylo tak na srdce.
Během
Během roku
roku 53
53 se
se uu nás,
nás,po
popředchozí
předchozídohodě,
dohodě,usídlili
usídlili„na
„naplný
plnýúvazek“
úvazek“Broumováci,
Broumováci,kterým
kterým
zavřeli letiště.
letiště. Vzpomínám
Vzpomínám na instruktora Frantu Kroula
zavřeli
Kroula aa jeho
jeho partu
partuTér,
Tér,Berka,
Berka,Mätzner,
Mätzner,Lamka,
Lamka,
Soukup,Pohl
Pohlaasnad
snadiidalší.
další.
Soukup,
Tohoroku
roku53
53jsme
jsmeněkteří
někteřízz„loňského
„loňskéhovrhu“
vrhu“vykonali
vykonaliúřední
úřednízkoušky
zkouškypilota
pilotaplachtaře
plachtařea azískali
získali
Toho
pilotní
průkazy.
Začali
jsme
se
zajímat
o
splnění
podmínek
na
„stříbro“
a
o
mimoletištní
lety
a
přelety
pilotní průkazy. Začali
splnění podmínek na „stříbro“ a o mimoletištní lety a přelety
aasledovali,
plachtění děje u jiných
jiných aeroklubů
aeroklubů iivenku,
venku,zejména
zejménav Polsku,
v Polsku,odkud
odkudbyly
bylyk mání
k mání
sledovali, co
co se
se vv plachtění
dobré
a
čerstvé
informace
a
časopisy.
dobré a čerstvé informace a časopisy.
Ve dnech
25. 7.-16.
8. 1953 se veseVrchlabí
konaly konaly
I. Celo- I.
Ve dnech
25.7.-16.8.1953
ve Vrchlabí
státní
plachtařské
závody závody
(CPZ). (CPZ).
Mirek Švorčík
Vlastík a
Celostátní
plachtařské
Mirek aŠvorčík
Baudyš
měli
silné
motocykly
a
rozhodli
se
v neděli
8.
Vlastík Baudyš měli silné motocykly a rozhodli se v 9.
neděli
Vrchlabí
navštívit.
Já jsemJáusedl
tandem
Švordovy
BSA
9.8. Vrchlabí
navštívit.
jsemna
usedl
na tandem
Švordovy
BSA
500Valášek
a JoskanaValášek
Baudovu
350 (s
500
a Joska
Baudovuna
PRAGU
350 PRAGU
(s kardanem!).
kardanem!).
Kdyţ jsme
dopoledneletiště
na vrchlabské
letiště
Když
jsme dopoledne
na vrchlabské
dorazili, dozvědorazili,
včera sevolný
letělpřelet
směr
děli
jsme se,dozvěděli
že včera sejsme
letěl se,
směrţeBudapešť,
Budapešť, volný
přelet na
s převýšením
(vyhlášený na
počest
s převýšením
(vyhlášený
počest mezinárodního
festivamládeţe,
se že
v Budapešti
lu mezinárodního
mládeže, který festivalu
se v Budapešti
právěkterý
konal),
spousta
právě konal),
ţepospousta
závodníků
ještě po trati,
takţe
závodníků
je ještě
trati, takže
neděle je vyhlášena
jen jako
neděle je den.
vyhlášena jen jako treninkový den.
treninkový
Kdepak
přilby, to se tenkrát ještě nenosilo.
Kdepak přilby, to se tenkrát ještě nenosilo.
Shlédli
Shlédli jsme
jsme start
starttěch,
těch,kteří
kteříšli
šlitrenovat
trenovataarozhodli
rozhodlijsme
jsmesesevrátit
vrátitpřes
přesPolici
Policin/M.,
n/M.,kde
kdesesekonaly
konaly
v městských
ulicích
motocyklové
rychlostní
okruhové
závody.
To
tenkrát
byla
móda
konaly se
se (i
v městských ulicích motocyklové rychlostní okruhové závody. To tenkrát byla móda aa konaly
(i opakovaně)
také
v Hronově,
Náchoděa ajinde.
jinde.Kdyţ
Kdyžjsme
jsme se
se vv Polici
opakovaně)
také
v Hronově,
Náchodě
Polici drali
drali mezi
mezi diváky
divákycoconejblíž
nejblíţ
k trati,
kdosi
známý
na
nás
spustil,
co
tam
pohledáváme,
když
nám
v Hronově
padají
k trati, kdosi známý na nás spustil, co tam pohledáváme, kdyţ nám v Hronově padajíeroplány,
eroplány,žeţeprý prý
někde
u
Zlíčka,
to
prý
ví
jistě.
Okamžitě
jsme
sedli
na
stroje
a
hnali
přes
Bezděkov,
Srbskou
a
Zličko
někde u Zlíčka, to prý ví jistě. Okamţitě jsme sedli na stroje a hnali přes Bezděkov, Srbskou a Zličko
domů. V Zálesí uţ u silnice stála různá auta, čumilové a taky naši z letiště, kteří nám vylíčili událost:
Dva Šohaje, které sem mezi jinými z Vrchlabí při treninku doletěli, se v krouţení nad Zličkem srazili.
81
Pilot Kulhánek, jehoţ větroň přišel při kolizi o ocas, se zachránil padákem, zatímco pilot druhého
větroně, Ing. Šlechta, vyskočit nepořídil a při pádu větroně do lesa přišel o ţivot. Z lesní stráně podél
81
domů. V Zálesí už u silnice stála různá auta, čumilové a taky naši z letiště, kteří nám vylíčili událost: Dva Šohaje, které sem mezi jinými z Vrchlabí při treninku doletěli, se v kroužení nad Zličkem
srazili. Pilot Kulhánek, jehož větroň přišel při kolizi o ocas, se zachránil padákem, zatímco pilot druhého větroně, Ing. Šlechta, vyskočit nepořídil a při pádu větroně do lesa přišel o život. Z lesní stráně
podél potoka se vracel MUDr. Král s potvrzením té tragické zprávy. Na nás pak zbyl smutný úkol
odnést Šlechtovo tělo již v rakvi do pohřebního vozu. Nad Hronov se kromě uvedených nešťastníků
dostala z Vrchlabí ještě řada jiných pilotů větroňů, kteří, když viděli k čemu došlo, u nás přistáli. Byl
mezi nimi i Kralovičův K-7 „Úderník“ s posádkou Jágr-Kdér. V souvislosti s havarií přiletěla k nám
i generalita SVAZARMU, pobývající tou dobou na CPZ ve Vrchlabí. Tak jsme okolo nich přešlapovali a poslouchali co říkají. A tam jsme poprvé na vlastní uši uslyšeli jak mjr. K. Grepl, místopředseda
Svazarmu, komusi říká: „…tohle letiště přece není rozvojově perspektivní, to nikam nevede!“ To se
nás nepředstavitelně dotklo, zvláště když se objevovaly zvěsti, že vojáci, kteří teď mají hlavní slovo,
vidí budoucnost jen ve velkých a profesionalizovaných základnách, střediscích s parametry letišť na
úrovni, umožňující kompletní branecký letecký a para- výcvik včetně nočního létání. To byla sprcha.
Slova Greplova úvodníku se naplňovala. Prioritou byl přece výcvik pro branné účely. Tato epizoda
sice bezprostřední vliv na život aeroklubu v Hronově neměla, ale zasadila kořen oprávněných obav.
A to ještě mjr. Grepl nevěděl, že před pár dny si dva naši plachtaři vyzkoušeli kolizi ve vzduchu taky,
ale se šťastným koncem! To bylo tak:
Červencového dne 26. 7. 53 jsme létali se vším, co mělo křídla, na svahu od Homolky až po Kaučák.
Ze začátku to byl při mírném JZ-větru čistý svah, ale odpoledne do toho prokouklo sluníčko a začaly
se tvořit nesmělé stoupáčky, které se na obvyklých místech odlupovaly od svahu. V těch se někteří
pokoušeli zakroužit a získat nějaký metr nad ostatními navíc. To se s pravidly létání na svahu moc
neslučuje a bylo zaděláno na průšvih. Nikdo ze země ten střet neviděl, ale uslyšeli jsme takovou divnou almarózní ránu a pak jsme si všimli, jak dva Šohaje míří ze svahu nejkratší cestou na letiště. Oba
přistály rovnou ze směru od kopce, piloti Joska a Luboš hned vyskočili a obhlíželi svá éra. Doběhli
jsme k nim a zjistili, že Joskův Šohajík (1770) má velkou ránu v torzní skříni levého křídla, asi 1,5 m
od kabiny a Lubošovu (0740) chybí víc než metr křídla. Obrovská klika. Případ měl ale dohru, a to
soudní. Dle nových pravidel ve Svazarmu byly případy se škodou přesahující určitou mez řešeny
soudně! A tak se skutečně u lidového soudu v Náchodě konalo stání, kde kromě provinilců jsem byl
coby zodpovědná osoba i já, jakožto řídící létání onoho osudného dne. Byli jsme z toho jednání dost
nesví (aspoň já ano, byl jsem u soudu poprvé v životě a díky Bohu naposled), ta atmosféra nezúčastněně rigorózního jednání a prostředí udělaly své. Věděli jsme, že je k soudu předvolán i náčelník KA Svazarmu mjr. Křemenák, ale dosud nedorazil. Jednání tak bylo zahájeno bez něho. Matně
vzpomínám, jak jsem se na dotaz předsedy snažil vysvětlit své poslání a možnosti řídícího létání ve
vztahu k té „letecké mimořádné události“, a jak předseda otázkou „tak co a jak tam řídíte, když se
vám srážejí letadla?“ mě přiváděl do rozpaků. (Radiové spojení tenkrát ještě nebylo!) Jednání bylo
nakrátko přerušeno příchodem náčelníka KA, který předložil své papíry a své zpoždění omluvil „viz
major“! Zdálo se, že uniforma a majorské epolety učinkují. Rázné vojenské vysvětlení (za provinilce)
složitosti situace pod vlivem řady nepříznivých a nepředvídatelných faktorů, vedoucích ke kolizi,
při nichž pak role pilotů nebyla tou úplně hlavní a s poukazy na dosavadní mládí a bezúhonnost atd.
to nakonec soud rozsoudil pro nás dobře. Nikdo nic neplatil, nepamatuji si už, jestli piloti nedostali
nějakou podmínku (Joska s Lubošem nám to už neřeknou), ale Šohaje byly po opravě vráceny do
aeroklubu. Soudci toho o létání mnoho nevěděli a snad ani vědět nechtěli a tak díky Křemenákovi
toto precedenční jednání skončilo tak, jak skončilo. Mohlo to být horší.
Někdy na přelomu června a července nám byl přidělen první LF-109 „Pionýr“(první start na něm
mám zapsán 4. 7. 53 s instruktorem M. Švorčíkem), éra výcviku na kluzácích (ŠK) skončila a nastoupila
propracovaná metodika výcviku na dvousedadlových větroních. Ani už dnes nevíme, kdy naposledy
82
u nás vzlétl za účelem výcviku „glajtr“. Pravda je, že Pionýry vedly ke zdokonalení a zhospodárnění
výcviku a spolu s promyšlenými osnovami i k jeho podstatně vyšší bezpečnosti. Svazarm v r. 53, kromě plánování létání dále upevnil organizaci letového provozu, což byla pozitivní stránka zejména ve
výcviku. O radiospojení – zejména u plachtařského provozu, tehdy ještě bohužel nebylo ani slechu.
Stočtyřka
OK-BOJ
z CPZ.
S Pionýrem
obsazeným
dospělými
chlapy
toho měla
broumovský
Stočtyřka
Stočtyřka
OK-BOJ
OK-BOJ
měla měla
marking
mělamarking
marking
ještěještě
zještě
CPZ.
z CPZ.
S Pionýrem
S Pionýrem
obsazeným
obsazeným
dospělými
dospělými
chlapy
chlapy
toho
měla
toho dost.
dost.
mělaVpravo:
Vpravo:
dost. Vpravo:
broumovský
broumovský
instruktor
Franta
Kroul
a
žáček
Mätzner. F:
Lyer (2x)
instruktor
instruktor
FrantaFranta
Kroul Kroul
a ţáčeka Mätzner.
ţáček Mätzner.
F:Lyer
F:Lyer
(2x) (2x)
S odchodem
odchodem
Korečka
Korečka
a apo
po tom,
co
cohlavním
se hlavním
působištěm
působištěm
instruktora
instruktora
BůnyBůny
staloNové
stalo
NovéNové
Město,
Město,
S S
odchodem
Korečka
poatom,
tom,
co se
se
hlavním
působištěm
instruktora
Bůny
stalo
Město,
v Hronově
v Hronově
motorový
motorový
výcvik
výcvik
prakticky
prakticky
skončil.
skončil.
Nevím,
Nevím,
jestli
jestli
sese vv tom
se
tomv tom
uţ
projevovala
uţ projevovala
ústřední
ústřední
linie linie
v Hronově
motorový
výcvik
prakticky
skončil.
Nevím,
jestli
už projevovala
ústřední
linie
SVAZARMU
s přísnějšími
nároky
na
výcviku
branců,
který
užuţpodle
vojenSVAZARMU
SVAZARMU
s přísnějšími
s přísnějšími
nároky
nároky
na podmínky
napodmínky
podmínky
výcviku
výcviku
branců,
branců,
který
který
byl byl
veden
bylveden
veden
uţ podle
podle
vojenských
vojenských
ských
osnov,
jiné,
např.
perzonální
vlivy.
v započatém
započatém
motorovém
výcviku
osnov,
osnov,
nebo
nebo
jiné,nebo
jiné,
např.
např.
perzonální
perzonální
vlivy.vlivy.
My My
jsmejsme
jsme
alealeuţ
aleužvuţ
v započatém
motorovém
motorovém
výcviku
výcviku
nepokračovali
aa řada
mladých
pilotů
odešla
do
vojenské
služby,
takže
totonebylo
ani
nepokračovali
nepokračovali
a řada
řada
mladých
mladých
pilotů
pilotů
odešla
odešla
do základní
do základní
základní
vojenské
vojenské
sluţby,
sluţby,
takţe
takţe
to nebylo
nebylo
ani moc
animoc
moc
cítit. cítit.
cítit.
C-106
DSA
byla
předisponována
Mostu,
tu
Sokoli
Pipery.
KdyKdy
a kam
C-106
C-106
DSA
DSA
byla
byla
předisponována
předisponována
do Mostu,
dodoMostu,
zbylyzbyly
tu Z-22,
tu Z-22,
Z-22,
Sokoli
Sokoli
a aPipery.
a Pipery.
Kdy
kam
a potom
kam
potom
potom
postupně
mizely
už
nevím.
postupně
postupně
mizely
mizely
uţ nevím.
uţ nevím.
Na
samotný
závěr
rokuroku
jsme
my,
„mlaďáci“,
začali
připravovat
další další
osvědčený
leteckýletecký
ples.letecký
Na
Na
samotný
samotný
závěr
závěr
roku
jsmejsme
my,tehdy
my,
tehdy
tehdy
„mlaďáci“,
„mlaďáci“,
začali
začali
připravovat
připravovat
další
osvědčený
osvědčený
mimiúkol
tenten
účel
vyrobit
3/4
maketu
k zavěšení
pod
strop
nastrop
sále strop
UnaMostu.
Bejbinu
ples.Připadl
ples.
Připadl
Připadl
úkol
mipro
úkol
pro
proúčel
ten
účel
vyrobit
vyrobit
3/4 maketu
3/4Sokola
maketu
Sokola
Sokola
k zavěšení
k zavěšení
pod
pod
sále
na U
sále
Mostu.
U Mostu.
jsme
tam jsme
už
pověsit
nesměli,
prýnesměli,
pro narušený
závěs,
který
užzávěs,
nesnese
zátěž
nadnesnese
metrák.
Sokola
jsem
Bejbinu
Bejbinu
jsme
tam
uţ
tampověsit
uţ
pověsit
nesměli,
prý pro
prý narušený
pro
narušený
závěs,
kterýkterý
uţ nesnese
uţ
zátěţzátěţ
nad metrák.
nad
metrák.
zkreslil
azkreslil
vyrobil
u Rýdlů
veu V.
Poříčí,
mi
svého
švígrfotra
vyjednal
J. Plecháč
st.J. J.
Sokola
Sokola
jsemjsem
zkreslil
av truhlárně
vyrobil
a vyrobil
v truhlárně
v truhlárně
Rýdlů
u Rýdlů
ve což
V.vePoříčí,
V.uPoříčí,
coţ mi
coţu mi
svého
u svého
švígrfotra
švígrfotra
vyjednal
vyjednal
včetně
materiálu.
Plecháč
Plecháč
st. včetně
st. včetně
materiálu.
materiálu.
I Rok
I Rok
19541954
byl tedy
byl tedy
tradičně
tradičně
zahájen
zahájen
leteckým
leteckým
plesem,
plesem,
kterýkterý
opět opět
nezklamal
nezklamal
ani nás,
ani nás,
ani ani
návštěvníky,
kterých
kterých
tolik,
tolik,
ţe podlaha
ţe podlaha
sálu
sálu
v patře
vplesem,
patře
se přisekterý
tanci
při opět
tanci
do rytmu
do rytmu
pohupovala.
pohupovala.
Hotel
Hotel
to to
návštěvníky,
I Rok 1954
byl bylo
tedybylo
tradičně
zahájen
leteckým
nezklamal
ani
nás, ani
návštěvníky,
kterých
bylo
tolik,
že
podlaha
v patře
sezapadaná
při tanci
do
rytmu
pohupovala.
přežil.
přeţil.
přeţil.
Maketa
Maketa
Sokola,
Sokola,
chudák,
chudák,
skončila
skončila
posálu
plese
po
plese
zapadaná
sněhem
sněhem
na transporťáku
na
transporťáku
uHotel
hospody;
u to
hospody;
jaksijaksi
chudák, skončila po plese zapadaná sněhem na transporťáku u hospody; jaksi se na
se naMaketa
senina
zapomnělo.
ni Sokola,
zapomnělo.
ni zapomnělo.
Tenhle
Tenhle
rok začnu
rok začnu
poněkud
poněkud
osobně,
osobně,
byl pro
byl mne
pro mne
lehcelehce
hektický.
hektický.
Kynula
Kynula
mi předčasná
mi předčasná
maturita,
maturita,
neboťneboť
nám nám
čtyřleté
Jiráskovo
Jiráskovo
reálné
reálné
gymnasium
o rok
o zkrátila
rok
zkrátila
školská
školská
reforma
a nově
a nově
zavedená
zavedená
Tenhle
rok čtyřleté
začnu
poněkud
osobně,
bylgymnasium
pro mne
lehce
hektický.
Kynula
mireforma
předčasná
maturita,
Jedenáctiletá
Jedenáctiletá
všeobecně
všeobecně
vzdělávací
vzdělávací
střední
střední
škola.škola.
V aeroklubu
aeroklubu
byloškolská
bylo
rozhodnuto
rozhodnuto
o tom,
tom,
ţe bychom
ţe bychom
já a já a
neboť
nám
čtyřleté
Jiráskovo
reálné
gymnasium
oV
rok
zkrátila
reforma
aonově
zavedená
Jedenáctiletá
všeobecně
škola.kursu
V aeroklubu
bylo
rozhodnuto
o tom,
žesibychom
Zdeněk
Zdeněk
Tomas
Tomas
měli
měli
jít v dubnu
jít vvzdělávací
dubnu
do instruktorského
do střední
instruktorského
kursu
do Hořic.
do Hořic.
A taky
A taky
bylo bylo
nutno
nutno
si vybrat
vybrat
co dál
co dál
já
Zdeněk
Tomas
měli
jítnáborových
v dubnu
do pracovníků
instruktorského
kursu
doškole
Hořic.
A taky
bylo
nutno
vybrat
po maturitě.
poamaturitě.
Po návštěvě
Po návštěvě
náborových
pracovníků
z ČVUT
z ČVUT
na naší
na
naší
škole
jsme
jsme
se rozhodli
se rozhodli
prosipraţskou
pro
praţskou
co
dál(pokud
po (pokud
maturitě.
Povezmou!),
návštěvě
náborových
z ČVUT
na
naší škole
jsmev se
rozhodli
pro čísle,
techniku
techniku
nás tam
nás
tam
vezmou!),
s tím,s tím,
ţe sipracovníků
ţe
tam
si na
tamTočné
na
Točné
i zalétáme.
i zalétáme.
Mluvím
Mluvím
mnoţném
v mnoţném
čísle,
pražskou
techniku
(pokud
nás
tamplachtaři,
vezmou!),
že
tam
na
Točné
zalétáme.
Mluvím
v množprotoţe
protoţe
do gymplu
do
gymplu
jsme
jsme
chodili
chodili
tři
tři
plachtaři,
ves tím,
třídě
ve třídě
se simnou
se mnou
byli
ještě
bylii ještě
náchodští
náchodští
Janové
Janové
Kašpar
Kašpar
a a
ném
čísle,
protože
do
gymplu
jsme
chodili
tři
plachtaři,
ve
třídě
se
mnou
byli
ještě
náchodští
Janové
Polák.
Polák.
A také
A také
oni byli
oni byli
vysláni
vysláni
svýmsvým
aeroklubem
aeroklubem
do instruktorského
do instruktorského
kursu!
kursu!
Maturita-nematurita,
Maturita-nematurita,
Kašpar
a jsme
Polák.
takévšechno.
oni všechno.
byli vysláni svým aeroklubem do instruktorského kursu! Maturita-nemarozhodli
rozhodli
jsme
se stihnout
seAstihnout
turita, rozhodli jsme se stihnout všechno.
Instruktorský
Instruktorský
kurs kurs
v Hořicích,
v Hořicích,
kde sídlil
kde sídlil
krajský
krajský
aeroklub,
aeroklub,
jsmejsme
úspěšně
úspěšně
absolvovali
absolvovali
od 20.4.
od 20.4.
do do
7.5.54.
7.5.54.
Zkušební
Zkušební
komise
komise
tehdytehdy
nesměla
nesměla
být ze
býtstejného
ze stejného
krajekraje
a proto
a proto
jako jako
examinátoři
examinátoři
byli pozváni
byli 83
pozváni
krajským
krajským
plachtařským
plachtařským
náčelníkem
náčelníkem
Mílou
Mílou
Bretem
Bretem
profesionálové
profesionálové
z Liberce:
z Liberce:
Jaroslav
Jaroslav
Prchal
Prchal
a Josef
a Josef
83 83
Instruktorský kurs v Hořicích, kde sídlil krajský aeroklub, jsme úspěšně absolvovali od 20. 4. do
7. 5. 54. Zkušební komise tehdy nesměla být ze stejného kraje a proto jako examinátoři byli pozváni
krajským plachtařským náčelníkem Mílou Bretem profesionálové z Liberce: Jaroslav Prchal a Josef
Hak.
nás jen
jen tak
tak mimochodem
mimochodem zeptali,
zeptali, kam
kammíříme
mířímepo
pomaturitě.
maturitě.AAmy,
my,žeţedodo
Prahy
Hak. Při
Při zkouškách
zkouškách se
se nás
Prahy
na
ČVUT.
Chvíli
na
nás
udiveně
koukali
a
pak
se
zeptali:
„Tak
proč
jste
vůbec
dělali
tenhle
na ČVUT. Chvíli na nás udiveně koukali a pak se zeptali: „Tak proč jste vůbec dělali tenhle instrukinstruktorák
? Toskončit
chcete s létáním?
skončit s létáním
Nebomyslíte,
si snadže
myslíte,
ţe sizalétáte?
v Praze To
zalétáte
? Tobláhoví!
jste tedy
torák? To chcete
Nebo si? snad
si v Praze
jste tedy
bláhoví
!
Pojďte
študovat
na
novou
Vysokou
školu
strojní
do
Liberce,
tam
budete
mít
v
aeroklubu
Pojďte študovat na novou Vysokou školu strojní do Liberce, tam budete mít v aeroklubu nesrovnanesrovnatelně
lepší podmínky
neţ vAPraze!“
tak jsmejeli
zakrátko
jeli dělatzkoušky
přijímacínazkoušky
na VŠS
telně lepší podmínky
než v Praze!“
tak jsmeAzakrátko
dělat přijímací
VŠS Liberec,
Liberec,
kde
jsme
byli
přijati.
Ani
dnes,
s
velkým
odstupem,
toho
nelituji.
kde jsme byli přijati. Ani dnes, s velkým odstupem, toho nelituji.
Sezona se doma slibně rozjela, bylo s kým a na čem létat, pokračovala nová elementárka plachtařů
Sezona se doma slibně rozjela, bylo s kým a na čem létat, pokračovala nová elementárka plachtařů
(Streubel, Oţďanová, Hanušová, P. Borůvka(Zbečnický), Prouza, Král, Novák, Hoffmann, Vlček,…),
(Streubel, Ožďanová, Hanušová, P. Borůvka(Zbečnický), Prouza, Král, Novák, Hoffmann, Vlček,…),
létali u nás Broumováci a my, zatím platonicky, pošilhávali po „výkonném plachtění“, bylo dost
létali u nás Broumováci a my, zatím platonicky, pošilhávali po „výkonném plachtění“, bylo dost pláplánů na létání i na zvelebení našeho stánku.
nů na létání i na zvelebení našeho stánku.
V květnu však u nás došlo k maléru. V neděli 23.5.54 jsem, ač novopečený instruktor , nebyl na
letišti,
V květnu
však
nás bylo
došlohezké
k maléru.
V neděli
23. jsem
5. 54 čas
jsem,
ač novopečený
instruktor, nebyl
na
i kdyţ
od urána
počasí
(doháněl
zameškaný
instruktorákem,
šturmoval
letišti,
i
když
od
rána
bylo
hezké
počasí
(doháněl
jsem
čas
zameškaný
instruktorákem,
šturmoval
jsem s přípravou na maturitu) a zacpával jsem si uši, abych neslyšel, jak se létají aerovleky. Mohla být
jsempolovička
s přípravou
na maturitu)
a zacpával
si uši, abych
neslyšel,
jakpočasí
se létajívolalo
aerovleky.
Mohla
být
tak
dopoledne,
kdyţ
se motorjsem
stočtyřky
odmlčel,
ačkoliv
k dalším
startům.
tak
polovička
dopoledne,
když
se
motor
stočtyřky
odmlčel,
ačkoliv
počasí
volalo
k dalším
startům.
Ten klid netrval ani hodinu, kdyţ před našimi okny zabublala Švordova „besárna“. Mirek, viditelně
Ten klidkenetrval
hodinu,
když naléhavě:
před našimi
okny zabublala
Švordova
viditelněse
nesvůj,
mně ani
do okna
spustil
„Pojeď
se mnou na
letiště, „besárna“.
je malér, Mirek,
Vráťa spadnul
nesvůj,
ke
mně
do
okna
spustil
naléhavě:
„Pojeď
se mnou
na
letiště,
je
malér,
Vráťa
spadnul
se
stočtýstočtýrou na Příčnici, uţ je ve špitále, snad nic váţného, ještě to musím říct Boţeně (Vráťově
ţeně),
rou na je
Příčnici,
už pojď
je ve dát
špitále,
snadpapíry,
nic vážného,
to musím
říct Boženě
(Vráťově
ženě),
vlečná
nadranc,
do kupy
uţ je toještě
ohlášený,
za chvíli
jsou tady
…“ Tak
jsemvlečná
jel.
je nadranc, pojď dát do kupy papíry, už je to ohlášený, za chvíli jsou tady .…“ Tak jsem jel.
Stalo se toto: Švorda posadil do Pionýra k aerovleku
Stalo se toto: Švorda posadil do Pionýra k aeronějakého ţáka, snad z Broumova, a za něj instruktora
vleku nějakého žáka, snad z Broumova, a za něj
Ericha Výravského, který byl t.č. na opušťáku či
instruktora Ericha Výravského, který byl t.č. na
dovolené z vojny. Podle závěru komise: při
opušťáku či dovolené z vojny. Podle závěru komise:
nezvládnutém aerovleku Pionýr vypnul v malé výšce
nezvládnutém iaerovleku
Pionýr vypnul
apřipravděpodobně
na malé rychlosti
vleku v a malé
vlečný
výšce
a
pravděpodobně
i
na
malé
rychlosti
vleku
letoun v pádu narazil do země (v místě „U kříţku“ na
a vlečný jen
letoun
v pádu
do dnes
zeměstojí
(v místě
Příčnici,
pár kroků
od narazil
místa, kde
řadové
„U
křížku“
na
Příčnici,
jen
pár
kroků
od
místa,
kdena
domky kde bydlím). Pionýr přistál bez újmy
dnes stojíplachtařském
řadové domky
kde bydlím). Pionýr přistál
bývalém
letišti.
F: archív R.M. bez újmy na bývalém plachtařském letišti.
Podopsání
dopsáníaasrovnání
srovnánívšeho
všehoco
cobylo
bylotřeba
třebaa poskakování
a poskakováníokolo
okolokomise
komisea jejím
a jejímodjezdu
odjezdujsme
jsmejelijeli
Po
za
do špitálu
špitálu do
do Náchoda.
Náchoda.Měl
Mělobrovsky
obrovskyopuchlý
opuchlýnos,
nos,který
kterýseseztrácel
ztrácelv rudo-modrém
v rudo-modrém
podlití
za Vráťou
Vráťou do
podlití
obličeje,
jak
narazil
do
polstru
nad
palubní
deskou
(kam
ho
pustily
upínací
pasy)
a
frakturu
nějaké
obličeje, jak narazil do polstru nad palubní deskou (kam ho pustily upínací pasy) a frakturu nějaké
kosti
jednom kotníku.
Byl v relativně
v relativně dobrém
dobrém duševním
duševnímstavu,
stavu,rád
rádžeţepřežil,
přeţil,ale
alevyslovoval
vyslovovalobavu
obavu
kosti vv jednom
kotníku. Byl
zz reakce
reakce své
ţeny,
která
u
něho
uţ
byla
a
nesla
to
hůř
neţ
on.
Odcházela
prý
s
kategorickým
„
to
bylo
své ženy, která u něho už byla a nesla to hůř než on. Odcházela prý s kategorickým „to bylo
naposledy!“ A bohuţel bylo. Vráťa uţ do eroplánu nesedl.
naposledy!“ A bohužel bylo. Vráťa už do eroplánu nesedl.
Od této chvíle se u nás aerovleky nelétaly (s vyjímkou různých technických převleků) aţ do
„zmrtvýchvstání“
Od této chvíle seletiště
u náspo
aerovleky
vyjímkou
převleků)
až do činnosti
„zmrr. 1990. nelétaly
Největší(sztrátou
pro různých
aeroklubtechnických
však bylo ukončení
letecké
tvýchvstání“
letiště po
r. 1990. Největší
aeroklub
však abylo
ukončení
letecképlachtařů
činnosti v
obětavého
a lidsky
mimořádného
Vráti ztrátou
Jirmana,prokterý
plachtění
výchově
mladých
obětavého
a
lidsky
mimořádného
Vráti
Jirmana,
který
plachtění
a
výchově
mladých
plachtařů
aeroaeroklubu Hronov věnoval nejlepší léta svého ţivota. Jako plachtařští instruktoři nadále vpůsobili
klubu Hronov
nejlepší
léta svého
plachtařští
instruktoři
Mirek
Mirek
Švorčík,věnoval
broumovský
Franta
Kroul,života.
já jen Jako
do září,
kdy jsem
odešel nanadále
školu působili
do Liberce,
a po
Švorčík,
broumovský
Franta
Kroul,
já
jen
do
září,
kdy
jsem
odešel
na
školu
do
Liberce,
a
po
návratu
návratu z vojny Erich Výravský. Nevzpomínám si uţ, kdy byl po havarii obnoven na letišti provoz (to
z vojny Erich
Nevzpomínám
už, kdy
byl po zhavarii
obnoven vnaHronově
letišti provoz
(to netrvanetrvalo
moc Výravský.
dlouho), ale
zakrátko bylsiMirek
Švorčík
náčelníkování
odvolán
a stal se
lo
moc
dlouho),
ale
zakrátko
byl
Mirek
Švorčík
z náčelníkování
v Hronově
odvolán
a
stal
se
zaměstnancem krajského aeroklubu v Hořicích (později se stal náčelníkem v Jičíně). Funkci zaměstnáčelníka
nancem
krajského
aeroklubu
v Hořicích
(později
se stal
náčelníkem v Jičíně).
náčelníka
po
po
něm převzal
Ruda
Ansorge,
ale uţ jako
aktivista
(tzn.dobrovolný
neplacenýFunkci
funkcionář).
Nastala
tzv. systemizace leteckého výcviku a letištní sítě. Nejniţším stupněm byla navijáková stanice a tato
systemizace
byla stanovena pro naše letiště v Hronově – V. Poříčí.
84
84
něm převzal Ruda Ansorge, ale už jako aktivista (tzn.dobrovolný neplacený funkcionář). Nastala tzv.
systemizace leteckého výcviku a letištní sítě. Nejnižším stupněm byla navijáková stanice a tato systemizace byla stanovena pro naše letiště v Hronově – V. Poříčí.
Většina žáků tohoroční elementárky se dostala na sóla a Zb. Vlček s Rad. Hoffmanem odešli na
vojnu do pilotních škol. Dosavadní plachtařská úroveň se výkonnostně nepřehoupla přes výkony
Většina ţáků tohoroční elementárky se dostala na sóla a Zb. Vlček s Rad. Hoffmanem odešli na
na úrovni stříbrného céčka. Zatím se u nás nenašel nikdo zkušenější, aby se stal vůdčím duchem
vojnu do pilotních škol. Dosavadní plachtařská úroveň se výkonnostně nepřehoupla přes výkony na
a inspirátorem a vzorem výkonného plachtění – zejména přeletů. Navijákový provoz tomu ostatně
úrovni stříbrného céčka. Zatím se u nás nenašel nikdo zkušenější, aby se stal vůdčím duchem a
moc nepomáhal,
i kdyžvýkonného
v minulostiplachtění
se většina– přeletů
odpřeletů.
nás uskutečnila
po navijákovém
inspirátorem
a vzorem
zejména
Navijákový
provoz tomustartu.
ostatně moc
nepomáhal, i kdyţ v minulosti se většina přeletů od nás uskutečnila po navijákovém startu.
Smůla roku 1954 však ještě nebyla vyčerpána. V noci z 23. na 24. srpna prošla krajem frontální
bouřka
s projevy
vichřice,
sebouvyčerpána.
nechala spoušť
v lesích
stavbách
a odnesl
to i náš
hanSmůla
roku 1954
však která
ještě za
nebyla
V noci
z 23. anana24.
srpna prošla
krajem
frontální
gár,
kterému
uragan
odnesl
střechu
ze
západní
poloviny
a
uložil
ji
na
pole
za
hangárem.
Současně
bouřka s projevy vichřice, která za sebou nechala spoušť v lesích a na stavbách a odnesl to i náš
došlo i k posunutí
krovu odnesl
na sloupech
a deformacím
ve vazbě.a Byla
i velká
klika, protože
věthangár,
kterému uragan
střechu
ze západní poloviny
uloţilpřiji tom
na pole
za hangárem.
Současně
roně
byly
(až
na
rozloženou
bejbinu
8427)
umístěny
ve
východní
půlce
hangáru,
neboť
západní
byla
došlo i k posunutí krovu na sloupech a deformacím ve vazbě. Byla při tom i velká klika, protoţe
uvolněnabyly
pro (aţ
žňové
sklizeného
takže
letadlům
nic nestalo.
Já hangáru,
odjížděl na
šest západní
let do
větroně
na uložení
rozloţenou
bejbinuzrna,
8427)
umístěny
ve se
východní
půlce
neboť
Liberce
a
kamarády
doma
čekaly
starosti
s opravou
hangáru.
byla uvolněna pro ţňové uloţení sklizeného zrna, takţe letadlům se nic nestalo. Já odjíţděl na šest let
do Liberce a kamarády doma čekaly starosti s opravou hangáru.
F:Lyer
■
85
Přílohy
1
Kromě zmíněného, víceméně odborného článku v časopise „Sport a hry“, se Kašparově vzletu
v
Hronově
věnovalyvíceméně
před událostí,
ale zejména
ní, regionální
„Lidové proudy“,
Kromě zmíněného,
odborného
článku vpočasopise
„Sport alisty
hry“,jako
se Kašparově
vzletu
„Podkrkonošské
rozhledy“
a
„Ratibor“.
Zejména
po
této
nejméně
úspěšné
z
do
té
doby
uskutečněných
v Hronově věnovaly před událostí, ale zejména po ní, regionální listy jako „Lidové proudy“, „PodKašparovýchrozhledy“
exhibicí byly
ohlasy zahořklé,
organizátory
především
k početnému
krkonošské
a „Ratibor“.
Zejménavinící
po této
nejméně úspěšné
z doz necitlivosti
té doby uskutečněných
publiku, kdyžexhibicí
po nepřesvědčivém
nedělním vinící
vystoupení
byl slíben
pondělníz necitlivosti
reparát, ke kkterému
však
Kašparových
byly ohlasy zahořklé,
organizátory
především
početnému
nedošlo.
Články,
obsahově
i
stylizačně
ve
všech
listech
podobné,
jsou
ostatně
výmluvné
samy
o
sobě.
publiku, když po nepřesvědčivém nedělním vystoupení byl slíben pondělní reparát, ke kterému však
Jejich objektivitu
dnes těžkoi stylizačně
posoudit. ve všech listech podobné, jsou ostatně výmluvné samy o sobě.
nedošlo.
Články, obsahově
Jejich objektivitu dnes těžko posoudit.
Nepodařilo se mi najít vůbec žádnou fotodokumentaci z hronovského Kašparova vystoupení, ani
Nepodařilo
mi najítk tehdejší
vůbec žádnou
hronovského
vystoupení,
hejtmanské se
povolení
veřejnéfotodokumentaci
produkci, které zbylo
nezbytnouKašparova
podmínkou.
Snad byloani
již
hejtmanské
povolení
k
tehdejší
veřejné
produkci,
které
bylo
nezbytnou
podmínkou.
Snad
bylo již
skartováno.
skartováno.
Není
zcela
jasný
aniani
podíl
místních
organizátorů,
samotného
Není
zcela
jasný
podíl
místních
organizátorů,
samotnéhoing.Kašpara
ing.Kašparaa ajeho
jehosuity
suity(družstva)
(družstva)čiči
dalších
dalších činitelů
činitelů na
na průběhu
průběhu události.
události. Zajívavé
Zajívavé je,
je, že
že už
už tehdy
tehdyse
sehronovský
hronovskýpivovar
pivovarstal
stalzázemím
zázemímpro
pro
montáž
a
noční
uložení
aviatikova
letadla
montáž
aviatikova letadla.
PODKRKONOŠSKÉ ROZHLEDY
16.9.1910
LIDOVÉ PROUDY
30.9.1910
Také RATIBOR
RATIBOR zz23.9.1910
23.9.1910 psal
psal obdobně
obdobně aa rovněž
rovněž tam
tamzazměla
zazměla struna
strunablamáže
blamážepřed
přednávštěvníky
návštěvníky
Také
z
Pruska.
z Pruska.
2
4
pro všechny alternativy stejný, měnilo se jen řešení zastavovacího prostoru provozně-technického zázemí letiště. Vyšrafovaný objekt je tehdy zbudovaný a dnešní hangár
1. Realizace tohoto záměru se s postupem padesátých let začala vzdalovat.
ALTERNATIVA „B“ (z celkem pěti alternativ, navržených ing.Koubou z MD v r.1949) byla tehdy vybrána jako realizační. Systém vzletových a
přistávacích drah byl pro všechny alternativy stejný, měnilo se jen řešení zastavovacího prostoru provozně-technického zázemí letiště. Vyšrafovaný
ALTERNATIVA
„B“ (z celkem
pěti alternativ,
z MD
bylapadesátých
tehdy vybrána
jako realizační.
Systém vzletových a přistávacích drah byl
objekt
je tehdy zbudovaný
a dnešní
hangár 1.navržených
Realizaceing.Koubou
tohoto záměru
se vs r.1949)
postupem
let začala
vzdalovat.

Podobné dokumenty