vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové

Transkript

vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové
04/2015
Čtvrtletník akciové společnosti ŽPSV
Vydává: Ředitelství společnosti
VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ,
KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ,
jste také tak fascinováni časem? Já tedy ano! A nejsem
sám, mnoho chytrých lidí se vyjádřilo o čase moudře,
vtipně, ale všichni s pokorou k jeho neovlivnitelnosti,
jeho objektivní spravedlnosti, jeho neomezenosti, jeho
individuálnosti. Některé citáty, které jsem četl či slyšel, jsou
opravdu nádherné, nutí k zamyšlení a souhlasu a otevírají
dveře pro jeho pochopení a nové jeho vnímání a nahlížení.
Dovolte mi vzpomenout několika z nich:
Seneca: „Čas je půjčka, kterou ani vděčný příjemce
nemůže vrátit.“
Miroslav Horníček: „K zadržení času je vždycky třeba
dvou. Pokud jsou spolu, mají to, co bylo.“
Johan Gottfried von Herder: „Náhoda a čas jsou největší
tyrani v životě.“
William Somerset Maugham: „Čas je dobrý lékař, ale
špatný kosmetik.“
No, není to krásné, inteligentní, výstižné, fascinující?
Čas, čas, čas….žijeme v čase, řídíme se jím, jsme jím
popoháněni, poměřováni, hodnoceni, omezováni.
Vraťme se ale k tomu každodennímu základnímu a ne vždy
pozitivnímu vnímání času, jakožto fyzikální veličiny, která
nás stále nutí spěchat, stresovat se, soutěžit, stěžovat si
na jeho nedostatek. Je v podstatě jedno, zda ho měříme
v sekundách, hodinách, dnech – vždy ho máme málo!
Analogicky málo času už nyní zbývá do konce roku
2015, asi jednoho z nejhektičtějších roků v celé historii
Společnosti ŽPSV a.s.
Výběr z realizace staveb
Železniční
stavby
Philip Morris
Möbelix
traťový úsek
Blažovice Nesovice
strana 2
strana 4
Nebojím se konstatovat, že právě v tomto roce jsme
souboj s časem vyhráli, přestože k nám byl opravdu
nemilosrdný. Jen málokdo z nás si uměl na jeho počátku
představit, jak bude tento rok náročný, nekompromisní
a vzhledem k potřebám trhu a dalším výzvám krátký. Jsem
moc hrdý na celý kolektiv pracovníků naší Společnosti, že
se s jeho dosavadními úkoly tak solidně a se ctí vypořádal
a věřím, že ve stejném gardu obstojíme i v jeho samotném
závěru, který teď před námi zbývá. Mohu s odstupem času
konstatovat, že se potvrdily veškeré predikce, o nichž jsem
psal v úvodníku prvního letošního čísla tohoto čtvrtletníku,
ale naplnila se i zde vyřčená přání a vize a rok 2015 bude
v historii firmy ŽPSV a.s. opravdu jedním z nejúspěšnějších.
Díky Vám všem za obrovský díl dobré práce! Bohužel je to
ale opět jen malá vyhraná bitva s časem, válka pokračuje
a my jsme v ní ten slabší, ten, který stále jen něco dohání.
V těchto dnech tak jako každoročně sestavujeme plán
následujícího roku, už roku 2016! Projednáváme ho
a snažíme se ho vytvořit co nejlépe, co nejvíce objektivně,
aby jeho splnění bylo při jisté míře náročnosti v aktuálních
podmínkách reálné. Jaký je ale ten základní rámec, do
něhož ho musíme napasovat? Jak koresponduje s letošním
rokem, s kapacitami, které jsme pro vypořádání se s ním
museli operativně navýšit či docela nově vybudovat? Říkám
to nerad, ale meziroční pokles v našem core businessu je
zcela zásadní a dosahuje až neuvěřitelných více jak 70 %!
Toto je opravdu zpráva nepříjemná, ale nám nezbývá nic
jiného, než se s její realitou opět nějak, spíše chci říci co
nejlépe, vyrovnat. Velmi mne mrzí a velmi nám komplikuje
život tato fatální rozháranost trhu, tyto těžko pochopitelné
meziroční disproporce. Takové je ale status quo a my jsme
ti, kdo se s tím musí vypořádat.
Ekonomika
finanční vývoj
společnosti
strana 6
Představení
výrobního
závodu
Uherský
Ostroh
strana 7
Chci Vám na rovinu a čestně říci, že budeme nuceni
v následujícím období přistoupit k redukci výrobních
kapacit, která bude spočívat v omezení směnnosti
a pochopitelném snížení stavu zaměstnanců. Naší
snahou bude naopak hledat další nové možnosti na trhu,
nabídnout nové výrobky a služby a tak alespoň částečně
tento výrazný propad eliminovat.
I s rokem 2016 se pochopitelně chceme čestně vypořádat,
chceme, aby Společnost prosperovala, dále se pozitivně
rozvíjela a byla jistotou jak pro své loajální zaměstnance,
tak pro obchodní partnery, bez nichž by se úspěch dostavit
nemohl. Jsem osobně přesvědčen, že společně i tuto novou
či staronovou situaci úspěšně zvládneme. Věřím kolektivu
našich zaměstnanců a mám důvěru v naše obchodní
partnery a to spolu se seriózní firemní vybaveností
a slušným zázemím vytváří základní předpoklad budoucího
úspěchu.
Vidíte, opět jsem se nechal unést v čase někam do období,
od něhož nás dělí ještě dva měsíce tvrdé práce nutné pro
splnění úkolů roku letošního. Zase ten čas!
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vám
všem znovu poděkoval za kvalitní práci, kterou odvádíte
ve prospěch naší Společnosti a vyjádřil i své osobní
přesvědčení, že tomu tak bude i nadále jak ve zbytku
roku 2015, tak v roce 2016, který se nezadržitelně blíží.
Je to jen otázka krátkého času (opět čas!), kdy uzavřeme
letošní bilanci a začneme opět od nuly. Zbývající čas
tohoto hektického roku využijme k tomu, abychom splnili
vytčené cíle, dokončili, co jsme si předsevzali a vytvořili
co nejlepší podmínky pro vstup do roku 2016. Nebude
to jistě lehké naučit žít a prosperovat naši Společnost
v radikálně jiném tržním prostoru roku 2016, my společně
to ale určitě zvládneme.
Přeji Vám pevné zdraví, hodně štěstí, odvahy a úspěchů
a také času pro plnění Vašich snů.
Ing. Jan Spevák
generální ředitel
VÝBĚR Z REALIZACE ZAKÁZEK
Přípravna tabákové směsi Philip
Morris Kutná Hora
Investor: Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora
Objednatel: PKS stavby a.s.
Projektanti: STATIKA Čížek s.r.o. Pardubice
Výroba: výrobní závod Čerčany
Termín realizace: 07-08 / 2015
Stavbyvedoucí: p. Krejčí
Příprava: p. Krejčí
V červenci letošního roku byla zahájena realizace montáže
dvoupodlažního železobetonového skeletu 1. etapy
Přípravny tabákové směsi. Realizace 2. etapy je plánována
na příští rok.
Montáž železobetonové skeletu byla komplikovaná
z důvodu různých výškových úrovní založení. Zde montážní
mechanizace překonávala rozdílné výškové úrovně
podlah, značný počet vyčnívajících mikropilot a současně
budovaných konstrukcí monolitických kanálů. Dále
v konstrukci Spirollového stropu přízemí byly osazovány
mohutné ocelové výměny velkého počtu technologických
prostupů pro vytvoření z HEA nosníků výšky 400 mm. Na
této stavbě byl respektován široký seznam zakázaných
materiálů běžně používaných ve stavebnictví.
Investor kladl velký důraz na kvalitu dodávaných
prefa prvků a na jejich finální povrchovou úpravu pod
strana 2
transparentní nátěry.
V současné době probíhá povrchová úprava tmelením
veškerých vnitřních styků prefabrikované konstrukce
a spirollových stropů.
Na stavební objekt o celkových rozměrech 22,5 m x 40,5 m
a výšky 13,5 m se celkem dodalo 550 m3 skeletu a 1870
m2 stropních panelů spiroll tl. 250 a 400 mm.
Möbelix Plzeň – prodejní sklad
nábytku
Investor: Obchodní společnost INTERCORA s.r.o.
Generální dodavatel: BERGER BOHEMIA a.s.
Projektant: STATIKA Čížek s.r.o.
Výroba: ŽPSV a.s. - závody Čerčany, Nové Hrady – skelet o
objemu 742 m3.
GOLDBECK Prefabeton s.r.o. – stropní panely
spiroll v rozsahu 5470 m2.
Termíny realizace: 07-08 / 2015
Stavbyvedoucí: p. Vladimír Petrovický,
Příprava: pí. Marie Fraňková
Naše společnost realizovala železobetonový prefabrikovaný
skelet v celkovém objemu 1340 m3 s celkovou dobou
výstavby 40 dní. Jedná se o konstrukci dvoupodlažního
halového objektu s třemi komunikačními jádry a šachtou
kouřovodu. Objekt má půdorysné rozměry 96 m x 60 m
s rozpony 6 m x 9 m. Celková výška haly činí 10,5 m. Prvky
skeletu byly dodávány ze závodů Čerčany a Nové Hrady.
středisko realizace
strana 3
FINANČNÍ VÝVOJ SPOLEČNOSTI V R. 2015
V mém příspěvku bych chtěl upozornit na některé
významné ekonomické ukazatele, které v r. 2015
dosahujeme. Ono se vlastně dá říct, že rok 2015 je
významný úplně vším, přesto jsem vybral tři důležité a námi
sledované ekonomické ukazatele, a to tržby, bankovní
úvěry a celkové zásoby. Vše pro porovnání uvádím i za
roky 2013, 2014. Tabulka je poté znázorněna v grafu,
který ukazuje rozdíl mezi rokem 2014 a rokem 2015.
měsíc!!! Pamatuji si rok, kdy tato hodnota představovala
polovinu našich celkových ročních tržeb a nyní je to jen za
jeden měsíc!
Dle grafu vývoje bankovních úvěrů je vidno, jak masívní
růst těchto úvěrů jsme zažívali v první polovině letošního
roku, kdy během jednoho měsíce šly úvěry nahoru o 100
mil. Kč i více. Vrcholu už jsme dosáhli v 8 měsíci, kdy
se objem úvěrů zastavil na hodnotě 459.511 tis. Kč a v
9 měsíci už nastalo snížení. Tento trend očekáváme až do
konce roku. Situace se zatím vyvíjí příznivě a za určitých
podmínek můžeme na konci roku skončit opět bez
čerpaných úvěrů.
Mým hlavním úkolem pro rok 2015 bylo zajistit
dostatečné množství úvěrových zdrojů, neboť stávající
úvěrové limity se ukazovaly jako nedostatečné, což
nám potvrdila pak samotná praxe. Proto jsme vyjednali
nové úvěrové produkty. V první fázi nám velmi pomohla
především Raiffeisenbank a.s., která nám nabídla velmi
vstřícný produkt na financování našich pohledávek.
I díky této bance jsme hladce profinancovali všechny
naše závazky, především v první polovině tohoto roku,
a já osobně si toho velmi vážím. Následně pak byl vyřízen
zcela nový úvěr u GE MONEY bank a.s. a jako poslední
byl vyřízen úvěr u Všeobecné úvěrové banky a.s. Musím
také zmínit naši dlouhodobě nejdéle trvající spolupráci
s Komerční bankou a.s., která nám pro rok 2015 ponechala
naše tradiční úvěrové limity. Všem bankám patří náš dík,
protože bez nich bychom rok 2015 nezvládli. Nyní již tedy
přejdu ke konkrétním ukazatelům.
Poslední graf ukazuje vývoj našich celkových zásob. Zde
je krásně vidět, že vrcholu jsme dosáhli v 6 měsíci tohoto
roku a od té doby už zásoby klesají, což je znamení, že
nastal jejich prodej a tudíž se překlopily do pohledávek
a následně pak do příjmů naší společnosti.
Co říci závěrem? Zažíváme mimořádný rok i z pohledu
ekonomického. Největší nápor na financování jsme zažili
v prvním pololetí tohoto roku a nyní se situace každým
dnem vylepšuje, což nám umožňuje snižovat bankovní
úvěry. Co je důležité, platíme naše závazky včas bez
prodlení, což zvyšuje kredit u našich dodavatelů, kteří
tak mohou plánovat příjmy od naší společnosti se 100%
jistotou. Mým přáním je, abychom splatili všechny úvěry
a vytvořili si dostatečné vlastní zdroje na financování naší
společnosti. K tomu jsou v r. 2015 vytvořeny všechny
předpoklady.
Z grafu vývoje tržeb je krásně vidět, že v r. 2015 zažíváme,
dvojnásobný až trojnásobný růst tržeb. Tento trend je
vidět naprosto v každém měsíci tohoto roku. Tradiční
vývoj grafu tržeb má obvyklý tvar, kdy ze začátku
roku stoupají tržby až do druhé poloviny roku, kdy ve
III. čtvrtletí dosahují maximálních hodnot. Zatímco
v r. 2014 byly nejvyšší tržby dosaženy v 9 měsíci, nejvyšší
tržby v r. 2015 nás ještě čekají v závěrečných třech měsících
a nejvyšší hodnota se přiblíží 450 mil. Kč za jeden jediný
Tržby
(v tis. Kč)
1.
2013
2014
2015
Bankovní
úvěry
(v tis. Kč)
24 078
29 806
72 833
2.
3.
4.
5.
6.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům
společnosti za úsilí vynaložené v tomto mimořádném roce.
7.
8.
9.
10.
11.
31 486 42 877 55 773 58 433 47 625 75 803 83 685 89 267 88 649 77 775
30 806 59 654 68 169 104 683 103 477 149 138 176 663 236 108 214 292 194 240
108 587 144 271 192 535 210 420 210 009 311 608 354 813 398 805
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
97 128
91 106
2.
2013
2014
2015
75 000
20 000
0
62 979
10 000
0
1.
2.
2013
2014
2015
121 401 134 480 150 566 151 630 157 042 172 878 172 990 160 070 137 358 128 653 124 711 106 463
130 580 177 366 215 263 242 302 249 389 257 288 236 804 233 102 207 034 170 116 147 648 187 681
253 846 318 855 395 399 450 716 508 330 534 261 523 423 487 620 375 701
strana 4
4.
12.
1.
Zásoby
(v tis. Kč)
3.
Ing. Vlastimil Štefánek
ekonomický ředitel
12.
55 000 65 000 70 000 70 000 65 000 75 000 70 000 55 000 60 000 35 000
20 000 60 016 90 016 90 016 100 016 90 016 93 031 71 000 71 000
0
156 121 265 638 303 169 406 220 447 923 459 511 413 178 339 199 289 199 249 199
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Měsíční
průměr
64 382
121 512
222 653
Přehled
SUMA
772 579
1 458 142
2 003 880
Měsíční
průměr
Přehled
63 165
59 593
277 446
Měsíční
průměr
143 187
204 548
427 572
Přehled
500 000
450 000
Tržby (v tis. Kč) v období od 2014 - 2015
400 000
398 805
350 000
354 813
300 000
311 608
236 108
250 000
214 292
194 240
200 000
210 420
149 138
192 535
150 000
104 683
144 271
100 000
108 587
176 663
210 009
103 477
68 169
91 106
50 000
0
72 833
59 654
30 806
29 806
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2014
8.
9.
10.
11.
12.
2015
600 000
550 000
Bankovní úvěry (v tis. Kč) v období od 2014 - 2015
500 000
450 000
447 923
400 000
459 511
406 220
413 178
350 000
339 199
300 000
303 169
250 000
289 199
249 199
265 638
200 000
150 000
156 121
100 000
50 000
90 016
90 016
100 016
90 016
93 031
60 016
20 000
10 000
0
0
1.
2.
71 000
71 000
20 000
0
0
-50 000
-100 000
3.
4.
5.
6.
7.
2014
8.
9.
10.
11.
12.
2015
700 000
650 000
Zásoby (v tis. Kč) v období od 2014 - 2015
600 000
550 000
534 261
500 000
450 000
487 620
400 000
450 716
395 399
350 000
375 701
300 000
318 855
242 302
250 000
253 846
200 000
150 000
523 423
508 330
249 389
257 288
236 804
233 102
207 034
215 263
177 366
170 116
147 648
130 580
187 681
100 000
50 000
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2014
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2015
strana 5
ŽELEZNIČNÍ STAVBY V ROCE 2015, MALÉ OHLÉDNUTÍ
Při psaní tohoto článku se již téměř všichni díváme na rok
2015 jako na rok minulý a z pohledu obchodních případů
jsou již téměř všechny dodávky pražců a ostatních
prefabrikátů na důležité stavby uzavřené a finišují ke
svému konci. Lze s jistotou říci, že vrchol dodávek pražců
a ostatních prefabrikátů na železniční stavby je již za námi
a zbývá nám jen letmé ohlédnutí za letošními náročnými
stavbami.
Jednou z největších staveb s ohledem na množství
dodaných železničních pražců v tomto roce a lze říci i za
poslední roky je stavba Odstranění propadu rychlosti na
trati Brno - Uherské Hradiště - v úseku Blažovice – Nesovice,
kde bylo naší společností dodáno více jak šedesát tisíc
betonových železničních pražců. Tuto stavbu projektoval
SUDOP BRNO, s.r.o. a na zhotovení se podílely společnosti
OHL ŽS a.s.a Subterra a.s.. Tato stavba má za úkol na této
dvojkolejné regionální železniční trati odstranit pomalé
jízdy a v daném úseku zvýšit dle možností terénních
podmínek rychlost na 80 až 100 km/hod. Pro nás tato
stavba znamenala jednu z nejobtížnějších dodávek
s ohledem na koordinaci expedice pražců v požadovaném
čase výluk, která se soustředila do měsíců září, října a z
části listopadu letošního roku. Na plnění této zakázky se
podílely závody Nové Hrady, Doloplazy a Uherský Ostroh.
Současně s tímto byly na tento úsek dodány železniční
přístřešky pro zastávky Křenovice, Křižanovice, Marefy
a Nevojice , kde současně proběhla rekonstrukce nástupišť
z našich prefabrikátů. Stavba rovněž zahrnovala řadu
mostů a propustků, kam naše společnost pro rekonstrukce
propustků dodala železobetonové patkové trouby.
Na stavbě do konce listopadu probíhá poslední pokládka
pražců B 91 S/2 pokladači Robel, které si pražce odebírají
z přistavených zelezničních vozů Res a rozvážejí je po trati.
Za den položí pražce téměř na 1 km trati, následně noční
směna namontuje kolejnice. Fotografie jsou pořízeny
z kokládky pražců těsně před Bučovicemi.
Celý úsek bude v prosinci předán do užívání. Tuto stavbu
ocení všichni cestující, kteří po této železniční trati cestují
do Brna a určitě přispěje k přilákání nových cestujících na
železnici.
strana 6
Ing. Jaroslav Doubrava
produktový manažer
PŘEDSTAVENÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU
ZÁVOD UHERSKÝ OSTROH
Výrobní závod Uherský Ostroh se nachází na pomezí krajů
Zlínského a Jihomoravského na silnici I/55 mezi obcemi
Uherský Ostroh a Veselí nad Moravou. Oba kraje protíná
nejdelší moravská řeka Morava, kterou od roku 1938
z velké části lemuje, nebo je přímo součásti vodního toku,
Baťův kanál, který je turisticky vyhledávanou atrakcí v této
lokalitě.
Od 1. 1. 2015 jsem pověřen vedením tohoto závodu
a i přes dlouholeté zkušenosti v oboru prefabrikace, je
pro mě tento závod velkou výzvou a naplněním mého
profesního života.
provozu a výrobní kapacita stoupla na více jak 26 000
pražců za měsíc. Pro uskladnění takovéhoto množství
pražců, jsou využity nově vybudované zpevněné plochy
a pro jejich expedici nový portálový jeřáb, obojí je také
součástí již zmíněné investice.
V současné době závod Uherský Ostroh je schopný vyrábět
na svém výrobním zařízení pražce pro SŽDC s.o. B03 (B03
R+10), B91 S/1, B91 S/2, B03 a B91 s upevněním Pandrol,
přechodový pražec BV 08, dvoublokový pražec RHEDA
2000, nově B91 T a BC 12 pro vysokorychlostní tratě,
pražce pro dopravní podniky B03 DP, rektifikační podpory
tramvajové B03 – DPR a pražec PB 76 pro úzkokolejnou
trať.
Závod Uherský Ostroh se započal budovat již v roce
v roce 1959 a již v druhé polovině roku 1961 vyráběl
první pražce. Tak jako v ostatních závodech, byla
zahájena výroba předpjatých strunobetonových pražců
na maďarských výrobních linkách. V roce 1996 došlo
k přestavbě technologie výrobní linky pro výrobu nového
pražce B91 S.
Rok 2015 je v různých ohledech pro závod specifický.
Především investicí do inovace výroby pražců, jenž započala
už v roce 2014 a která zahrnuje novou karuselovou
výrobní linku pro výrobu modifikovaného typu pražce B91
s využitím nové předpínací technologie, označeného jako
B91 T a nového pražce pro vysokorychlostní železniční
tratě označovaného jako BC 12. Linka je zasazena do
halového komplexu do té doby využívaného pro výrobu
armokošů a drobné betonářské výroby. Dále pak tato
investice zahrnuje moderní výkonné mísící jádro, které
je schopno dodávat nejen betonovou směs do prefa
výrobků, ale i zajistit pomocí autodomíchávače IVECO
8 x 8 Liebherr 9 m3 i transportbeton do blízkého okolí.
Tento rok se také vyznačuje abnormálně velkou poptávkou
po dodávce pražců. Pro tyto účely byla stávající výrobní
linka drobně upravena pro výrobu především pražců typu
B03. Od března byla zahájena výroba v nepřetržitém
K tomuto rozsáhlému výrobnímu programu příčných
podpor, závod zajišťuje výrobu typových prefa prvků nejen
pro železnici, ale v dnešních dnech už i výrobu betonových
prvků prefa skeletů pro průmyslovou a občanskou
výstavbu.
I přesto, že se nejen v letošním roce toho spousta
v areálu závodu změnilo, vybudovalo a opravilo, je v našich
vizích a plánech pro další léta pokračovat v technickém
a technologickém rozvoji závodu tak, abychom společně
s ostatními našimi rozvíjejícími se výrobními závody
a provozovnami dovedli naši společnost ŽPSV a.s., která
pod tímto názvem existuje již od roku 1961, na špici
strana 7
ve svém oboru a to nejen na území České republiky
a Slovenska.
K tomuto je však potřeba nejen skvělé technické vybavení,
ale především kvalitní a loajální pracovníci, kteří v závodě
Uherský Ostroh jistě jsou a kterým bych chtěl touto
cestou poděkovat, že s nimi mohu spolupracovat a být
ták součástí skvělého kolektivu a vytvářet tak hodnoty
prospěšné celé naší lidské společnosti.
pevné zdraví, porozumění a klidné prožití vánočních
svátků, které jsou symbolem rodinné pohody a štěstí
tak, abychom se všichni potkali v roce novém a společně
započali práci s takovou chutí a v takovém nasazení, jako
tomu je v letošním roce.
Současně s blížícím se koncem roku přeji všem, především
PRACOVNÍ JUBILEA ve IV. čtvrtletí roku 2015
45 let pracuje u firmy p. Stanislav Kučera, jeřábník, vazač, závod Nové Hrady
40 let pracuje u firmy p. Vladimír Smělík, mistr, závod Doloplazy
35 let pracuje u firmy p. Miroslava Malinková, dělník, závod Doloplazy
30 let pracuje u firmy p. Jarmila Šimiková, expedient, závod Doloplazy
15 let pracuje u firmy p. Jan Novotný, referent nákupu a propagace, ředitelství společnosti
ŽIVOTNÍ JUBILEA ve IV. čtvrtletí roku 2015
50 let oslaví p. Helena Rudolecká, přípravář výroby, závod Litice
p. Bruno Schwenke, zámečník, závod Litice
p. Zuzana Mrštná, přípravář výroby, závod Litice
p. Zuzana Antoníčková, dělník, závod Doloplazy
p. Marcela Chárová, dělník, závod Doloplazy
p. Jiří Straka, betonář, betonář, závod Uherský Ostroh
p. František Mička, betonář, závod Uherský Ostroh
p. Stanislav Žuja, betonář, závod Uherský Ostroh
p. Pavel Mikeska, betonář, závod Uherský Ostroh
60 let oslaví p. Václav Říha, betonář, závod Nové Hrady
p. Antonín Kottek, vazač, jeřábník, závod Nové Hrady
p. Jaroslav Opolzer, obsluha stavebních strojů, závod Nové Hrady
p. Eva Bošová, sekretariát, mzdy, závod Čerčany
p. Dušan Handl, betonář, závod Doloplazy
p. Jiří Malý, jeřábník, závod Doloplazy
p. František Novotný, kontrolor kvality, závod Doloplazy
p. Jaroslav Fojtík, betonář, jeřábník, vazač, závod Doloplazy
ODCHODY DO DŮCHODU ve IV. čtvrtletí roku 2015
p. Lubomír Janček, závod Doloplazy - po 42 letech
p. Eva Boušová, závod Čerčany - po 12 letech
p. Magda Šebelová, provoz Běstovice - po 23 letech
Všem děkujeme za jejich dosavadní spolupráci, k výročí gratulujeme
a přejeme mnoho dalších pracovních i osobních úspěchů.
Čtvrtletník společnosti ŽPSV a.s., vydává ředitelství akciové společnosti
Foto: archiv společnosti ŽPSV a.s.
Radim Votava
ředitel závodu

Podobné dokumenty

profil společnosti

profil společnosti Tato společnost vyrábí a dodává podobný výrobní program jako mateřská ŽPSV, ovšem na území Slovenska. Sortimentním specifikem je pouze výroba železničních pražců pro širokorozchodnou železnici. Záv...

Více