návod k obsluze - chd elektroservis

Komentáře

Transkript

návod k obsluze - chd elektroservis
Model 8-433
ver. 1.0
NÁVOD K OBSLUZE
7
© 2008 CHD Elektroservis
MP-KBD
MIDI Interface for Mono / Poly Keyboard
Model 8-433 ver. 1.0
Obsah
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
4.
Popis interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkce interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsluha interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIDI Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Key Shift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Key Priority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pitch Wheel Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arpeggio Clock Rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIDI implementace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kanálové povely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note On/Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Control Changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pitch Wheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systémové povely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
System Exclusive komunikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Záruční podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
3
3
3
5
5
5
5
6
9
9
9
9
12
13
13
13
13
14
Dodatky
A.
Tabulka MIDI implementace
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výrobce :
CHD Elektroservis
Nad kundratkou 27, 19000 Praha 9
Czech Republic
[email protected]
www.chd-el.cz
2
Copyright © 2008 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
15
MP-KBD
MIDI Interface for Mono / Poly Keyboard
Model 8-433 ver. 1.0
1. POPIS ZAŘÍZENÍ
MP-KBD je zařízení, které umožňuje zapojit analogový syntezátor Korg Mono / Poly do MIDI
sestav a pomocí MIDI povelů pak ovládat jeho klaviaturu, i když v době vzniku tohoto syntezátoru ještě
MIDI norma neexistovala a tudíž nemá přímý vstup pro MIDI sběrnici. MP-KBD také umožňuje
synchronizovat rychlost arpeggiatoru syntezátoru s tempem přehrávané skladby prostřednictvím MIDI
hodin.
Veškerá činnost MP-KBD je řízena pomocí parametrů uživatelsky nastavitelných pomocí MIDI
komunikace. Pro komunikaci po MIDI sběrnici jsou používány standardní kanálové a systémové povely
(MIDI kanál pro komunikaci lze zvolit libovolně) nebo System Exclusive Messages.
Hodnoty všech parametrů je možné ukládat do uživatelské paměti. Hodnoty vložené do paměti
ve výrobě („Factory Reset“) uvádí tabulka 1.
Tabulka 1 – „Factory Reset“ nastavení funkcí interface
Funkce
Nastavení
Odpovídající parametr / Hodnota [dec]
Volba MIDI kanálu
13. MIDI kanál
MIDI Channel : 12
Nastavení posunu klaviatury
+53 půltónů
Key Shift : 53
Nastavení priority kláves
priorita poslední klávesy
Key Priority : 0
Nastavení rozsahu Pitch Wheel
±12 půltónů
Pitch Wheel Range : 12
Nastavení rychlosti arpeggiatoru
interním generátorem
Arpeggio Clock Rate : 0
1.1. POPIS FUNKCE INTERFACE
Interface ovládá paralelně klaviaturu nástroje - nástroj lze ovládat pomocí MIDI not a současně
manuálně z jeho klaviatury. Interface je také vložen do cesty spouštěcích impulsů z interního
generátoru rychlosti arpeggia, které buď propouští nebo nahrazuje impulsy odvozenými z MIDI hodin.
Obr. 1 – Funkční blokové schéma
2. OBSLUHA INTERFACE
Interface nemá žádné ovládací ani indikační prvky. Ovládání všech funkcí interface se provádí
prostřednictvím MIDI povelů vysílaných z host systému do MIDI vstupu interface. Při zapnutí nástroje
proběhne automaticky resetovací sekvence CPU interface, během které jsou nastaveny defaultní stavy
všech funkcí podle hodnot uložených v interní paměti interface.
Všechny funkce interface jsou řízeny pomocí parametrů, jejichž hodnoty lze za provozu
uživatelsky měnit prostřednictvím MIDI komunikace – pomocí kontrolérů nebo SysEx zpráv. K dispozici
je pět uživatelsky nastavitelných parametrů popsaných dále.
3
Copyright © 2008 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
MP-KBD
MIDI Interface for Mono / Poly Keyboard
Model 8-433 ver. 1.0
Obr. 2 – Vliv parametru „Key Shift“
4
Copyright © 2008 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
MP-KBD
MIDI Interface for Mono / Poly Keyboard
Model 8-433 ver. 1.0
2.1. MIDI CHANNEL
Pomocí tohoto parametru lze volit MIDI kanál pro komunikaci s host systémem. Je možné volit
kterýkoliv z kanálů 1 až 16, nebo lze zvolit režim OMNI, kdy zařízení přijímá data na všech MIDI
kanálech současně.
Parametr může nabývat hodnot 0 až 16. Hodnoty parametru 0 až 15 odpovídají MIDI kanálům 1
až 16. Hodnota parametru 16 pak nastavuje režim OMNI. Hodnotu parametru lze nastavovat jen
prostřednictvím MIDI System Exclusive Message - viz kapitolu 3.3.
2.2. KEY SHIFT
Pomocí tohoto parametru lze posouvat tónový rozsah (klaviaturu) nástroje po půltónech po škále
hodnot MIDI povelů "Note On" v rozmezí 0 až +84 půltónů. Není-li zvolen žádný posun, odpovídá
nejnižší klávesa MIDI notě č. 0 a nejvyšší klávesa MIDI notě č. 43, při transpozici o +1 půltón pak
odpovídá nejnižší klávesa MIDI notě č. 1 a nejvyšší klávesa MIDI notě č. 44 atd., až při transpozici o
+84 půltónů odpovídá nejnižší klávesa MIDI notě č. 84 a nejvyšší klávesa MIDI notě č. 127. Názorně je
vliv parametru vidět na obr. 2.
Parametr může nabývat hodnot 0 až 84; hodnotu parametru lze nastavovat těmito způsoby:
a) Pomocí MIDI kontroléru (Control Changes) č. 16 - viz kapitolu 3.1.2.
b) Pomocí SysEx Message - viz kapitolu 3.3.
2.3. KEY PRIORITY
Parametr volí způsob zpracování přijatých MIDI povelů Note On/Off v případě, že již jsou využity
všechny čtyři tónové generátory nástroje (tzn. zní-li již všechny čtyři hlasy).
Parametr může nabývat hodnot 0 až 3, které nastavují tyto módy priority kláves :
0 Æ LAST: Priorita poslední stisknuté klávesy – naposledy stisknutá klávesa vždy nahradí klávesu,
která je stisknuta nejdéle.
1 Æ HIGHER: Priorita vyšší klávesy – pokud je naposledy stisknutá klávesa vyšší než kterákoliv z již
stisknutých kláves, je nejnižší ze stisknutých kláves nahrazena naposledy stisknutou
klávesou.
2 Æ LOWER: Priorita nižší klávesy – pokud je naposledy stisknutá klávesa nižší než kterákoliv z již
stisknutých kláves, je nejvyšší ze stisknutých kláves nahrazena naposledy stisknutou
klávesou.
3 Æ NONE: Žádná priorita - pokud již zní všechny čtyři hlasy nástroje, jsou veškeré další povely Note
On ignorovány.
Hodnotu parametru lze nastavovat těmito způsoby:
a) Pomocí MIDI kontroléru (Control Changes) č. 17 - viz kapitolu 3.1.2.
b) Pomocí SysEx Message - viz kapitolu 3.3.
2.4. PITCH WHEEL RANGE
Parametrem se nastavuje maximální možný rozsah přeladění nástroje MIDI povelem „Pitch
Wheel“ („Pitch Bend“).
Parametr může nabývat hodnot 0 až 24. Je-li nastavena hodnota 0, je přelaďování vypnuto a
povel „Pitch Wheel“ je ignorován. Hodnoty 1 až 24 pak přímo udávají maximální možný rozsah
přeladění v půltónech – pro hodnotu 24 je tedy možné přeladění až o ±2 oktávy.
Hodnotu parametru lze nastavovat těmito způsoby:
a) Pomocí MIDI kontroléru (Control Changes) č. 18 - viz kapitolu 3.1.2.
b) Pomocí SysEx Message - viz kapitola 3.3.
5
Copyright © 2008 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
MP-KBD
MIDI Interface for Mono / Poly Keyboard
Model 8-433 ver. 1.0
2.5. ARPEGGIO CLOCK RATE
Parametrem se volí rychlost arpeggiatoru nástroje. Parametr může nabývat hodnot 0 až 127. Jeli nastavena hodnota 0, je arpeggiator řízen interním generátorem nástroje (regulátorem MG2 FREQUENCY na panelu nástroje) resp. externími spouštěcími impulsy přiváděnými na konektor
ARPEGGIO TRIG IN na zadním panelu nástroje. Pro hodnoty parametru 1 až 127 je rychlost
arpeggiatoru odvozena ze synchronizačních dat „MIDI Clock“, zvyšováním hodnoty parametru se
zvyšuje i rychlost arpeggiatoru. Pro hodnotu 1 je interval arpeggiatoru 127 MIDI tiků, pro hodnotu 2 je
interval 126 MIDI tiků, atd. až pro hodnotu 127 je interval arpeggiatoru 1 MIDI tik. Převod hodnoty
parametru na interval v notách je v tabulce 2.
Hodnotu parametru lze nastavovat těmito způsoby :
c) Pomocí MIDI kontroléru (Control Changes) č. 19 - viz kapitolu 3.1.2.
d) Pomocí SysEx Message - viz kapitolu 3.3.
Tabulka 2 – Převod hodnoty parametru na interval arpeggiatoru
Hodnota
parametru
interval mezi hodinovými impulsy v notách
½
1/2
triola
¼
1/4
triola
1/8
1/8
triola
1/16
1/16
triola
1/32
1/32
triola
1/64
triola
0
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
*)
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
127
2
-
-
-
-
-
-
21
-
42
63
126
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
125
4
-
-
-
-
-
-
-
31
-
62
124
5
-
-
-
-
-
-
-
-
41
-
123
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
122
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
8
-
-
5
-
10
15
20
30
40
60
120
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
119
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59
118
11
-
-
-
-
-
-
-
-
39
-
117
12
-
-
-
-
-
-
-
29
-
58
116
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
115
14
-
-
-
-
-
-
19
-
38
57
114
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
113
16
-
-
-
7
-
14
-
28
-
56
112
17
-
-
-
-
-
-
-
-
37
-
111
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55
110
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
109
20
-
-
-
-
9
-
18
27
36
54
108
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
107
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53
106
23
-
-
-
-
-
-
-
-
35
-
105
24
-
-
-
-
-
13
-
26
-
52
104
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
103
26
-
-
-
-
-
-
17
-
34
51
102
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101
28
-
-
-
-
-
-
-
25
-
50
100
6
Copyright © 2008 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
MP-KBD
MIDI Interface for Mono / Poly Keyboard
Model 8-433 ver. 1.0
Tabulka 2 – Převod hodnoty parametru na interval arpeggiatoru (pokračování)
Hodnota
parametru
interval mezi hodinovými impulsy v notách
1/2
1/2
triola
1/4
1/4
triola
1/8
1/8
triola
1/16
1/16
triola
1/32
1/32
triola
1/64
triola
29
-
-
-
-
-
-
-
-
33
-
99
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49
98
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
97
32
2
3
4
6
8
12
16
24
32
48
96
33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
95
34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47
94
35
-
-
-
-
-
-
-
-
31
-
93
36
-
-
-
-
-
-
-
23
-
46
92
37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
91
38
-
-
-
-
-
-
15
-
30
45
90
39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
89
40
-
-
-
-
-
11
-
22
-
44
88
41
-
-
-
-
-
-
-
-
29
-
87
42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43
86
43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85
44
-
-
-
-
7
-
14
21
28
42
84
45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83
46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
82
47
-
-
-
-
-
-
-
-
27
-
81
48
-
-
-
5
-
10
-
20
-
40
80
49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79
50
-
-
-
-
-
-
13
-
26
39
78
51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
77
52
-
-
-
-
-
-
-
19
-
38
76
53
-
-
-
-
-
-
-
-
25
-
75
54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37
74
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73
56
-
-
3
-
6
9
12
18
24
36
72
57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71
58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
70
59
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
69
60
-
-
-
-
-
-
-
17
-
34
68
61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67
62
-
-
-
-
-
-
11
-
22
33
66
63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65
64
-
2
-
4
-
8
-
16
-
32
64
65
-
-
-
-
-
-
-
-
21
-
63
66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
62
67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
61
68
-
-
-
-
5
-
10
15
20
30
60
69
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59
7
Copyright © 2008 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
MP-KBD
MIDI Interface for Mono / Poly Keyboard
Model 8-433 ver. 1.0
Tabulka 2 – Převod hodnoty parametru na interval arpeggiatoru (pokračování)
Hodnota
parametru
interval mezi hodinovými impulsy v notách
1/2
1/2
triola
1/4
1/4
triola
1/8
1/8
triola
1/16
1/16
triola
1/32
1/32
triola
1/64
triola
70
-
-
-
-
-
-
-
71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
58
-
19
-
72
-
-
-
-
-
7
-
57
14
-
28
56
73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55
74
-
-
-
-
-
-
9
-
18
27
54
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53
76
-
-
-
-
-
-
-
13
-
26
52
77
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
51
78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
50
79
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49
80
1
-
2
3
4
6
8
12
16
24
48
81
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
47
82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
46
83
-
-
-
-
-
-
-
-
15
-
45
84
-
-
-
-
-
-
-
11
-
22
44
85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43
86
-
-
-
-
-
-
7
-
14
21
42
87
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
41
88
-
-
-
-
-
5
-
10
-
20
40
89
-
-
-
-
-
-
-
-
13
-
39
90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
38
91
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37
92
-
-
-
-
3
-
6
9
12
18
36
93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
35
94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
34
95
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
33
96
-
1
-
2
-
4
-
8
-
16
32
97
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31
98
-
-
-
-
-
-
5
-
10
15
30
99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29
100
-
-
-
-
-
-
-
7
-
14
28
101
-
-
-
-
-
-
-
-
9
-
27
102
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
26
103
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
104
-
-
1
-
2
3
4
6
8
12
24
105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
106
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
22
107
-
-
-
-
-
-
-
-
7
-
21
108
-
-
-
-
-
-
-
5
-
10
20
109
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
110
-
-
-
-
-
-
3
-
6
9
18
8
Copyright © 2008 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
MP-KBD
MIDI Interface for Mono / Poly Keyboard
Model 8-433 ver. 1.0
Tabulka 2 – Převod hodnoty parametru na interval arpeggiatoru (pokračování)
Hodnota
parametru
interval mezi hodinovými impulsy v notách
1/2
1/2
triola
1/4
1/4
triola
1/8
111
-
-
112
-
-
113
-
114
115
1/8
triola
1/32
triola
1/64
triola
-
-
-
-
-
-
-
1
-
2
-
4
-
-
17
-
8
-
-
-
-
-
-
-
16
5
-
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
14
-
-
-
116
-
-
-
-
1
-
13
2
3
4
6
12
117
-
-
-
-
-
118
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
-
-
-
-
5
10
119
-
-
-
-
-
-
120
-
-
-
-
-
1
-
-
3
-
9
-
2
-
4
8
121
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
122
-
-
-
-
-
-
1
-
2
3
6
123
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
124
-
-
-
-
-
-
-
1
-
2
4
125
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
3
126
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
127
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1/16
1/16
triola
1/32
Pozn.: *) rychlost arpeggiatoru je řízena interním generátorem
3. MIDI IMPLEMENTACE
Interface je vybaven pouze MIDI vstupem a proto MIDI povely pouze přijímá. Rozeznává
kanálové, společné systémové i System Exclusive zprávy.
3.1. KANÁLOVÉ POVELY
3.1.1. NOTE ON/OFF
Interface přijímá povely Note On/Off na MIDI kanálu zvoleném parametrem „MIDI Channel“.
Přiřazení čísel MIDI not klávesám nástroje určuje parametr „Key Shift“. Pokud již byly přijaty čtyři
platné MIDI noty (tj. jsou-li již využity všechny čtyři tónové generátory nástroje), jsou všechny další
povely Note On vyhodnocovány a zpracovávány podle nastavení parametru „Key Priority“.
3.1.2. CONTROL CHANGES
Interface rozeznává standardní kontroléry č. 64, 120, 121, 123 a další využívá pro dočasné
nastavování hodnot svých interních parametrů (kontroléry č. 16 až 19). Všechny akceptovatelné
kontroléry jsou přijímány na MIDI kanálu zvoleném parametrem „MIDI Channel“.
CC 64 – Hold
Kontrolér pracuje standardním způsobem: Drží tónové generátory nástroje v aktivním stavu po
celou dobu trvání povelu "Hold". Vstupní hodnoty (druhý databyte) 64 až 127 jsou vyhodnoceny jako
zapnutí kontroléru, hodnoty 0 až 63 jsou vyhodnoceny jako vypnutí kontroléru.
9
Copyright © 2008 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
MP-KBD
MIDI Interface for Mono / Poly Keyboard
Model 8-433 ver. 1.0
Pokud je kontrolér aktivní a je přijat povel Note On pro již znějící notu, není znovu spouštěn
generátor obálky tónového generátoru nástroje – perkusivní zvuky tedy nebudou slyšet.
CC 120 – All Sound Off
Po příjmu tohoto kontroléru (druhý databyte musí mít hodnotu 0) jsou ihned umlčeny tónové
generátory nástroje a to nezávisle na tom, zda jsou v aktivním stavu drženy povelem "Note On" nebo
kontrolérem "Hold".
CC 121 – Reset All Controllers
Po příjmu tohoto kontroléru (druhý databyte musí mít hodnotu 0) je ihned vypnut kontrolér
„Hold“ (pokud byl aktivní) a je zrušeno eventuální přeladění povelem „Pitch Wheel“ – kontrolér je
nastaven do střední polohy.
CC 123 – All Notes Off
Stejně jako u kontroléru "All Sound Off" jsou ihned po příjmu tohoto kontroléru (druhý databyte
musí mít hodnotu 0) umlčeny tónové generátory nástroje, pokud ovšem právě není aktivní kontrolér
"Hold". V tom případě je povel "All Notes Off" proveden až po uvolnění "Hold".
CC 16 – Vlastní kontrolér : Key Shift
Přijatá hodnota kontroléru (jeho druhý databyte) je převedena na hodnotu parametru „Key
Shift“ podle obr. 3 a tabulky 3. Hodnota parametru „Key Shift“ je nastavena pouze dočasně – platí do
další změny nebo do vypnutí zařízení.
Tabulka 3 – Převod hodnoty CC 16 na parametr „Key Shift“ (v půltónech)
CC
Shift
CC
Shift
CC
Shift
CC
Shift
CC
Shift
CC
Shift
CC
Shift
CC
0
+0
16
+10
32
+21
48
+31
64
+42
80
+53
96
+63
112
+74
1
+0
17
+11
33
+21
49
+32
65
+43
81
+53
97
+64
113
+75
2
+1
18
+11
34
+22
50
+33
66
+43
82
+54
98
+65
114
+75
3
+1
19
+12
35
+23
51
+33
67
+44
83
+55
99
+65
115
+76
4
+2
20
+13
36
+23
52
+34
68
+45
84
+55
100
+66
116
+77
5
+3
21
+13
37
+24
53
+35
69
+45
85
+56
101
+67
117
+77
6
+3
22
+14
38
+25
54
+35
70
+46
86
+57
102
+67
118
+78
7
+4
23
+15
39
+25
55
+36
71
+47
87
+57
103
+68
119
+79
8
+5
24
+15
40
+26
56
+37
72
+47
88
+58
104
+69
120
+79
9
+5
25
+16
41
+27
57
+37
73
+48
89
+59
105
+69
121
+80
10
+6
26
+17
42
+27
58
+38
74
+49
90
+59
106
+70
122
+81
11
+7
27
+17
43
+28
59
+39
75
+49
91
+60
107
+71
123
+81
12
+7
28
+18
44
+29
60
+39
76
+50
92
+61
108
+71
124
+82
13
+8
29
+19
45
+29
61
+40
77
+51
93
+61
109
+72
125
+83
14
+9
30
+19
46
+30
62
+41
78
+51
94
+62
110
+73
126
+83
15
+9
31
+20
47
+31
63
+41
79
+52
95
+63
111
+73
127
+84
10
Copyright © 2008 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
Shift
MP-KBD
MIDI Interface for Mono / Poly Keyboard
Model 8-433 ver. 1.0
Obr. 3 – Převod hodnoty CC 16 na hodnotu parametru „Key Shift“
CC 17 – Vlastní kontrolér : Key Priority
Přijatá hodnota kontroléru (jeho druhý databyte) je převedena na hodnotu parametru „Key
Priority“ podle obr. 4 a tabulky 4. Hodnota parametru „Key Priority“ je nastavena pouze dočasně – platí
do další změny nebo do vypnutí zařízení.
Tabulka 4 – Převod hodnoty CC 17 na parametr „Key Priority“
CC
Priority
CC
Priority
0 ~ 31
Last
64 ~ 95
Lower
32 ~ 63
Higher
96 ~ 127
None
Obr. 4 – Převod hodnoty CC 17 na hodnotu parametru „Key Priority“
CC 18 – Vlastní kontrolér : Pitch Wheel Range
Přijatá hodnota kontroléru (jeho druhý databyte) je převedena na hodnotu parametru „Pitch
Wheel Range“ podle obr. 5 a tabulky 5. Hodnota parametru „Pitch Wheel Range“ je nastavena pouze
dočasně – platí do další změny nebo do vypnutí zařízení.
11
Copyright © 2008 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
MP-KBD
MIDI Interface for Mono / Poly Keyboard
Model 8-433 ver. 1.0
Tabulka 5 – Převod hodnoty CC 18 na parametr „Pitch Wheel Range“ (v půltónech)
CC
Range
CC
Range
Range
CC
Range
CC
Range
0~4
±0
25 ~ 29
±5
50 ~ 54
CC
±10
75 ~ 79
±15
100 ~ 104
±20
5~9
±1
30 ~ 34
±6
55 ~ 59
±11
80 ~ 84
±16
105 ~ 109
±21
10 ~ 14
±2
35 ~ 39
±7
60 ~ 64
±12
85 ~ 89
±17
110 ~ 114
±22
15 ~ 19
±3
40 ~ 44
±8
65 ~ 69
±13
90 ~ 94
±18
115 ~ 119
±23
20 ~ 24
±4
45 ~ 49
±9
70 ~ 74
±14
95 ~ 99
±19
120 ~ 127
±24
Obr. 5 – Převod hodnoty CC 18 na hodnotu parametru „Pitch Wheel Range“
CC 19 – Vlastní kontrolér : Arpeggio Clock Rate
Přijatá hodnota kontroléru (jeho druhý databyte) přímo odpovídá hodnotě parametru „Arpg
Clock Rate“. Hodnota parametru „Arpg Clock Rate“ je nastavena pouze dočasně – platí do další
změny nebo do vypnutí zařízení.
3.1.3. PITCH WHEEL (PITCH BEND)
Povel „Pitch Wheel“ („Pitch Bend“) má standardní funkci - mění výšku tónu (kmitočet) aktuálně
znějících tónových generátorů nástroje. Rozsah přeladění při minimální / maximální hodnotě povelu
„Pitch Wheel“ je dán parametrem „Pitch Wheel Range“ a může tedy být ±0 až ±24 půltónů.
Vzhledem k tomu, že interface nemá přímý přístup k řídícímu napětí (CV) tónových generátorů
nástroje, ale pouze ovládá jeho klaviaturu, není tón generátorů měněn plynule, ale v půltónových
skocích. Současně se změnou výšky tónů jsou opakovaně spouštěny generátory obálky tónových
generátorů nástroje.
3.2. SYSTÉMOVÉ POVELY
3.2.1. CLOCK
Pokud je parametr „Arpg Clock Rate“ roven 0, jsou povely MIDI Clock ignorovány. Pro hodnoty
parametru „Arpg Clock Rate“ větší než 0 přijímá interface synchronizační impulsy MIDI Clock (status
byte F8h) a z nich odvozuje spouštěcí impulsy pro arpeggiator (viz kapitolu 2.5.).
12
Copyright © 2008 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
MP-KBD
MIDI Interface for Mono / Poly Keyboard
Model 8-433 ver. 1.0
Maximální rychlost arpeggiatoru je omezena hardwarovými možnostmi nástroje odpovídajícími
době jeho vzniku. Proto při řízení pomocí MIDI Clock a při nastavené velké rychlosti (parametrem
Arpeggio Clock Rate) a vysokém tempu skladby již může arpeggiator běžet nepravidelně nebo začít
vynechávat některé tóny.
3.2.2. RESET
Po příjmu povelu „Reset“ (status byte FFh) proběhne kompletní reset interface – všechny jeho
parametry a funkce jsou nastaveny do defaultních stavů stejně jako po zapnutí nástroje.
3.3. SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES
Pomocí System Exclusive komunikace lze nastavovat hodnoty všech parametrů interface.
Vždy při příjmu platné SysEx Msg je změněna hodnota odpovídajícího parametru a případně
aktivována i odpovídající funkce. Struktura System Exclusive Message je vždy :
F0h
00h 20h 21h
ii
57h
aa
dd…dd
xx
F7h
Start SysEx
Manufacturer ID
Device ID
Model ID
Address
Data
Checksum
End SysEx
kde písmeny označené hodnoty znamenají :
ii : Identifikační číslo interface - je shodné s číslem aktuálně zvoleného MIDI kanálu (00h až 0Fh) nebo
může být použito univerzální ID (7Fh).
aa : Adresa - určuje parametr, který má být změněn. Povolený rozsah adresy je 00h až 05h :
00h = MIDI Channel - volba přijímacího MIDI kanálu,
01h = Key Shift - volba transpozice klaviatury – přiřazení MIDI not klaviatuře nástroje,
02h = Key Priority - volba priority kláves,
03h = Pitch Wheel Range - volba rozsahu přeladění,
04h = Arpeggio Clock Rate - volba zdroje a frekvence hodinových impulsů pro arpeggiator nástroje,
05h = All - změna všech parametrů v interní paměti interface.
Pro adresy aa = 00h až 04h se dočasně mění hodnota jediného parametru – nová hodnota platí jen
do další změny nebo do vypnutí nástroje.
Pro adresu 05h se provádí trvalá změna hodnot (s uložením hodnot do interní paměti) všech
parametrů.
dd…dd : Datablok obsahující novou hodnotu nastavovaného parametru / parametrů. Pro adresy aa =
00h až 04h obsahuje datablok jediný byte reprezentující hodnotu parametru. Pro adresu aa = 05h
obsahuje datablok pět byte reprezentujících hodnoty všech parametrů (v pořadí MIDI Channel, Key
Shift, Key Priority, Pitch Wheel Range, Arpeggio Clock Rate).
xx : Kontrolní součet - sedmibitový součet bytů Model ID až Checksum včetně musí být nulový.
Pro hodnoty databyte dd platí :
aa = 00h Æ
aa = 01h Æ
aa = 02h Æ
aa = 03h Æ
dd = 00h ~ 10h, hodnota 00h až 0Fh odpovídá číslu zvoleného MIDI kanálu 1 až 16,
hodnota 10h volí režim OMNI
dd = 00h ~ 54h, hodnota přímo určuje transpozici klaviatury v půltónech, tedy +0 až
+84 půltónů
dd = 00h ~ 03h, hodnota 00h volí prioritu „Last“, hodnota 01h volí „Higher“, hodnota
02h volí „Lower“ a hodnota 03h volí režim bez priority „None“
dd = 00h ~ 18h, hodnota přímo určuje maximální možný rozsah přeladění v půltónech,
tedy ±0 až ±24 půltónů
13
Copyright © 2008 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
MP-KBD
aa = 04h Æ
aa = 05h Æ
MIDI Interface for Mono / Poly Keyboard
Model 8-433 ver. 1.0
dd = 00h ~ 7Fh, hodnota 00h volí jako zdroj hodinových impulsů interní generátor
nástroje, hodnoty 01h až 7Fh určují rychlost pro řízení pomocí MIDI Clock
dd…dd je blok pěti databyte s hodnotami v rozsazích uvedených výše
Příklad 1.: Dočasná změna MIDI kanálu na kanál č. 1
Start SysEx
F0h
Manufacturer ID
00h 20h 21h
Device ID
7Fh
(univerzální ID)
Model ID
57h
Address
00h
(parametr „MIDI Channel“)
Data
00h
(tj. 1. kanál)
Checksum
29h
(57h+00h+00h+29h = 00h)
End SysEx
F7h
Příklad 2.: Trvalá změna všech parametrů na tyto hodnoty - MIDI Channel = OMNI, Key Shift = 36,
Key Priority = NONE, Pitch Wheel Range = ±24 půltónů, Arpeggio Clock Rate = 1/32
Start SysEx
F0h
Manufacturer ID
00h 20h 21h
Device ID
7Fh
(univerzální ID)
Model ID
57h
Address
05h
(všechny parametry)
Data
10h 29h 03h 18h 7Dh (tj. hodnoty dle zadání)
Checksum
53h
(57h+05h+10h+29h+03h+18h+7Dh+53h = 00h)
End SysEx
F7h
Pro jednoduché vytváření potřebných SysEx Messages je na doprovodném CD-ROM nebo na
internetové adrese „http://chd-el.cz” k dispozici softwarový generátor, s jehož pomocí lze generovat
kteroukoliv z výše popsaných zpráv.
Uživatelé hudebního software Cakewalk™ nebo Sonar™ mohou pro interaktivní ovládání a
programování interface použít předdefinovaný Studio Ware Panel, který je na doprovodném CD-ROM.
4. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na zařízení je poskytována záruka po dobu třiceti měsíců ode dne převzetí zařízení
spotřebitelem. Datum musí být uvedeno v kupním dokladu spolu s potvrzením prodejce.
V této době budou bezplatně odstraněny všechny závady zařízení a jeho příslušenství, které
byly způsobeny použitím vadného materiálu a nebo chybnou montáží při výrobě.
Záruční opravu uplatňuje spotřebitel u prodejce.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Pro zrušení kupní smlouvy platí příslušná zákonná ustanovení.
Spotřebitel ztrácí nárok na bezplatnou záruční opravu, jestliže spolu s výrobkem nepředloží
řádně vyplněný kupní doklad nebo jestliže závady na výrobku byly způsobeny :
- neodvratnou událostí (živelnou pohromou),
- připojením na nesprávné napájecí napětí,
- přetížením vstupů resp. výstupů připojením zdroje signálu resp. zátěže s neodpovídajícími
vlastnostmi apod.,
- chybnou obsluhou zařízení, která odporuje pokynům uvedeným v návodu k obsluze,
- mechanickým poškozením vinou spotřebitele při přepravě nebo při používání zařízení,
- neodborným zásahem do zařízení nebo jeho úpravou bez souhlasu výrobce.
14
Copyright © 2008 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.
MP-KBD
MIDI Interface for Mono / Poly Keyboard
Model 8-433 ver. 1.0
DODATKY
A. TABULKA MIDI IMPLEMENTACE
Device : MP-KBD
Model : 8-433
Date : 5 / 2008
Version : 1.0
Function
Transmission
Basic
Channel
Default
Default
X
Messages
Note Number
Remarks
13
X
Changed
Mode
Reception
1~16
1
Mode 3
2
)
)
X
3
X
0~127
Note ON
X
X
Note OFF
X
X
Key's
X
X
Channel's
X
X
X
O
16
X
O
Own CC – Key Shift
17
X
O
Own CC – Key Priority
18
X
O
Own CC – Pitch Wheel Range
19
X
O
Own CC – Arpg Clock Rate
64
X
O
Hold
120
X
O
All Sound Off
121
X
O
Reset All Controllers
Program
Change
X
X
System
Exclusive
X
O
Song Position
X
X
Song Select
X
X
Tune
X
X
Clock
X
O
Velocity
After
Touch
Pitch Bender
Control
Changes
System
Common
System
Real Time
Others
Command
X
X
Local ON/OFF
X
X
O
All Notes Off
X
Active Sensing
X
X
Reset
X
O
)
See description
Notes :
1
) Can be changed by SysEx Msg
2
) Can be changed to Mode 1 by SysEx Msg
3
) Only 44 Notes can be accepted at a time - range depends on “Key Shift” parameter setting
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 2 : OMNI ON, MONO
O : Yes
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
X : No
15
Copyright © 2008 CHD Elektroservis. Všechna práva vyhrazena.
Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukována v jakékoliv formě bez písemného souhlasu výrobce zařízení.

Podobné dokumenty

midi system exclusive komunikace

midi system exclusive komunikace Příkazy "Bulk Dump - Global Parameters" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Global Parameter – MIDI Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Global Parameter ...

Více

zde

zde ESX-01 automaticky zjistí počet stop a beaty samplu, a ukáže vám jej na displeji. Točte dialem abyste upřesnili počet stop do kterého chcete dělit sampl. 4. Držte klávesu "SHIFT" a točte kolečkem p...

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ Michael Jackson – BLACK OR WHITE (ACMP, FINGERED, Half-Playback: MID) Jean Michel Jarre – MAGNETIC FIELDS 2 (ACMP, FINGERED, Half-Playback: MID)

Více

Roland GR-20 test v časopise Music

Roland GR-20 test v časopise Music daných ovládacími prvky syntezátoru není možno jej měnit. Námi editované zvuky lze ukládat pouze do USER banky. Postup je následovný: po libovolné editaci příslušného zvuku stiskneme tlačítko WRITE...

Více

Uživatelský manuál - c

Uživatelský manuál - c trvalou ztrátu sluchu. Nepracujte tedy příliš dlouho s velkou hlasitostí nebo s hlasitostí, která není příjemná. Pokud zjistíte poškození sluchu či zvonění v uších, doporučujeme navštívit lékaře. 5...

Více

KATALOG_par

KATALOG_par Síťový potah zádové opěrky: Ve dne v noci: paro_24/7. V Callcentrech, v dispečincích nebo ve vícesměnném provozu jsou pracoviště obsazena 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Společnost Wiesner-Hager v m...

Více

KATALOG_s_c

KATALOG_s_c Područky z masivního buku, ostatní provdení viz výše.

Více