PDF (PC, iPad) - E-knihy.knihovna.cz

Transkript

PDF (PC, iPad) - E-knihy.knihovna.cz
Cesta za lepším
rozhraním
Jak m že design ve ejných služeb
p iblížit reformy ob an m
Sophia Parker & Joe Heapy
Demos Londýn 2006
Překlad Adam (azdra
Služby jsou d ležité i u nás
Design slu eb je stále ještě nová disciplína ovšem je jí potřeba jako sůl Ka dý den se
setkáváme s problémy na rozhraní slu eb o něm je v knize řeč ať u je to nepříjemný
personál nesmyslné papírování či nesrozumitelná webová aplikace Jak ale autoři odhalují
za těmito často triviálními problémy stojí špatné nastavení systému, slabá motivace
zaměstnanců a chybějící důraz na potřeby zákazníka
Diskuse o designu slu eb se od vydání knihy posunula ovšem zaměření knihy na slu by jak
komerční tak nekomerční a veřejné zůstává unikátní Dobrý design slu eb ve firmách
zvyšuje loajalitu zákazníků a sni uje náklady Státním institucím poskytuje nový nástroj
pro zapojení občanů O to aktuálnější je toto téma v České republice kde rozladění
veřejnosti s politickou situací pokládá v poslední době velmi jasné otázky ohledně přínosu
státních slu eb a jejich efektivního poskytování
Věřím proto e kniha otevře diskusi o ’rovni slu eb a jejich systematickém zlepšování ať
u to bude v komerční či veřejné sféře V obou je dobrý design slu eb zapotřebí
Adam Hazdra
[email protected]
Listopad 2011
Děkuji Kateřině Kánské za cenné postřehy k překladu.
Přelo eno s laskavým svolením sdru ení Demos v r
Překlad byl vytvořen v rámci
otevřené licence Creative Commons která umo ňuje nekomerční šíření a překlad Anglický
originál knihy z r
je volně ke sta ení na stránkách www.demos.co.uk.
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
2
P idejte se ke globální komunit !
U je to více ne šest let co jsme s Joe (eapym napsali tuto knihu Globální finanční krize a
recese dostaly během posledních lár let vlády pod takový fiskální tlak, který jsme si v té době
nedovedli představit Přesto se domnívám e koncepty a metody popsané ní e jsou potřeba
právě dnes více ne kdy jindy Nejen e jsou špatně navr ené slu by nákladnější ale
nepomáhají lidem ít svobodnější ivoty bez přílišné závislosti na státě
Mám ohromnou radost jak design slu eb za poslední dobu vyrostl Ty nejlepší projekty na
kterých jsem pracovala spojili progresivní státní ’ředníky s designéry, etnografy a poradci.
Doufám e i čeští čtenáři najdou v knize inspiraci a vyu ijí ji jako odrazový můstek k rozvoji
vlastní sítě designérů slu eb Venku na vás čeká globální komunita podobně smýšlejících lidí
kteří se těší a se k nim přidáte
Sophia Parker
Listopad 2011
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
3
Pod kování
Děkujeme společnosti PricewaterhouseCoopers LLP za podporu Jmenovitě děkujeme Nicku
Jonesovi Andrewu Knottovi Duncanu Lampardovi Edu Strawovi a Seemě Malhorta za všechny
rady během plodné spolupráce a konstruktivní kritiku která pomohla lépe nasměrovat tento
projekt.
Dále děkujeme za čas a postřehy dlouhé řadě lidí a organizací s nimi jsme měli mo nost
mluvit o jejich slu bách Společné rozhovory a semináře polo ily pevné základy pro zbytek
knihy Velký dík patří Joelu Levymu Jimu Maxminovi a Deborah Szebeko za pomoc se zacílením
projektu a inspiraci na počátku Za bohatý materiál pro případové studie vděčíme Lynne
Maher Johnu Proctorovi a )sobel Rickard Velmi nám pomohli při formulaci praktických
doporučení při designu slu eb Alison Miller a Paulu Riggovi se podařilo dát dohromady
’ asnou skupinu lidí z místní samosprávy.
V Engine jdou děkovná slova zejména Oliveru Kingovi za rady a Kate Downling za podporu a
smysl pro humor Elena Oliva si zaslou í speciální zmínku za její bezbřehou trpělivost
Z Demosu děkujeme Sophii Middlemiss za koordinaci výzkumu bez ní bychom byli ztraceni
Její věcný přístup nás posouval dále v období intenzivního výzkumu A jako v dy Tom Bentley
John Craig Catherine Fieschi a Simon Parker přispěli řadou cenných postřehů. Máme radost ze
spolupráce s takovými kolegy.
Na závěr si zaslou í poděkování Claudia Boldt Julie Pickard a Martin Vowles za to e hromadu
slov proměnili v dobře vypadající knihu kterou máte před sebou Zodpovědnost za chyby a
opomenutí zůstává samozřejmě na nás.
Sophia Parker & Joe Heapy
Červenec
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
4
Demos
Kdo jsme
Demos je think-tank pro širokou demokracii Věříme e ka dý člověk se mů e v bě ném ivotě
rozhodovat tak, aby přispíval k prospěchu celé společnosti Naším cílem je zavádět myšlenku
demokracie do praxe tím e ukazujeme organizacím jak být efektivnější
Co děláme
Zaměřujeme se na šest klíčových oblastí veřejné slu by věda a výzkum města a veřejný
prostor lidé a komunity umění a kultura a globální bezpečnost
S kým pracujeme
Mezi naše partnery se řadí politici firmy poskytovatelé veřejných slu eb a sociálně prospěšní
podnikatelé. Demos se nehlásí k ádnému politickému programu, ale pracuje se stranami
napříč spektrem Naše mezinárodní síť sahá od východní Evropy Skandinávie Austrálie po
Brazílii )ndii a Čínu Získáváme tím celosvětovou perspektivu a nadhled při přeshraniční
spolupráci.
Jak pracujeme
Demos si uvědomuje jak důle ité je se neustále učit Proto testujeme a vylepšujeme naše
myšlenky s lidmi z praxe a s našimi partnery sdílíme poznatky a výsledky spolupráce.
Co nabízíme
Analyzujeme společenské a politické změny které propojujeme s inovacemi a vzděláváním
v organizacích Pomáháme partnerům formulovat vize a reagovat na přicházející změny
Jak komunikujeme
Jako nezávislá instituce iniciujeme diskuse, které následně vedou k reálným změnám Pro
šíření myšlenek vyu íváme média, veřejné diskuse semináře a publikace
Všechny naše knihy jsou zdarma ke sta ení na našich webových stránkách www.demos.co.uk.
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
6
P edmluva
Tato kniha začala jako série diskusí které jsme vedli v našich organizacích Zjistili jsme e
mnoho firem a institucí okolo nás ať to byl Demos ve veřejném či Engine v soukromém
sektoru, se potýkalo s podobnými problémy při poskytování slu eb Proto jsme začali zkoumat
jestli existují jednotné principy řízení inovací ve slu bách
Cesta za lepším rozhraním nabízí vše co se Demos a Engine dozvěděli při výzkumu mezi
designéry veřejnými institucemi soukromými firmami a více ne padesáti jednotlivci napříč
odvětvími Našim cílem je v této publikaci přístupnou formou představit terminologii a hlavní
koncepty slu eb orientovaných na u ivatele Výklad jsme zasadili do kontextu reforem
veřejného sektoru které nás čekají v několika příštích letech
Věříme e kniha poskytne dostatek námětů a nástrojů poskytovatelům slu eb ale také
východiska tvůrcům reforem Z tohoto důvodu ka dou z páteřních kapitol
a
uzavírá
několik otázek které by si organizace měly klást aby zjistily jak vá ně myslí své zaměření na
zákazníka Za ka dou z kapitol je také případová studie která ukazuje probíraná témata na
reálných příkladech Na konci knihy nechybí přehled nejdůle itějších pojmů v oblasti designu
slu eb
Uvítáme veškeré vaše postřehy Dejte nám vědět
Sophia Parker
[email protected]
Joe Heapy
[email protected]
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
7
Obsah
Úvod
9
1. Služby z pohledu uživatele
16
2. Odborníci a uživatelé
29
3. M íme úsp ch
38
4. Politika a design služeb
45
Klí ové pojmy designu služeb
53
Poznámky
56
Copyright
59
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
8
Úvod
Společné výzvy pro odvětví slu eb
Od ’klidu ulic přes práci na pokladně a péči o seniory a po prodej zájezdů - více ne
milionů lidí ve Velké Británii pracuje v odvětví slu eb Takzvaná ekonomika zalo ená na
slu bách dnes činí zhruba
(DP 1 Většina z nás ve slu bách pracuje a všichni jsme na nich
více či méně závislí Poskytování slu eb na jedné straně a jejich vyu ívání na straně druhé tvoří
nedílnou součást ka dodenního ivota
Značný nárůst důle itosti slu eb nicméně nepřinesl očekávanou revoluci v jejich kvalitě Řada
interakcí které u slu eb děláme vede k frustraci zavěšujeme uprostřed hovoru přeme se o
spotřebitelská práva odnášíme si pocit e nás druhá strana nechápe či zcela ignoruje a
pochybujeme o kvalitě pracovního prostředí lidí kteří slu by poskytují Často máme pocit e
to nejsme my komu slu ba přináší u itek ale e je to osobní zájem či zisk druhé strany
Veřejné slu by nepředstavují výjimku a to i přesto e od roku
se veřejný sektor
významně rozrostl Počet zaměstnanců státní sféry stoupl stejně jako investice do školství
zdravotnictví, kultury a bezpečnosti Výdaje N(S národního zdravotnického systému budou
vr
o
vyšší ne v r
Výdaje na školství vzrostou o
a doprava poroste
o 60%.2
Zvýšené investice ovšem neznamenají posun v nelichotivých statistikách, které poukazují na
celkově nízkou ’roveň spokojenosti veřejnosti a klesající důvěru ve státní slu by
Za nesouladem mezi tím co lidé chtějí a poskytovanými slu bami stojí dva klíčové problémy
Prvním je e se lidé a jejich potřeby proměňují rychleji ne organizace Tr ní nabídka se za
poslední desetiletí rozrostla geometrickou řadou a společnost jako celek zbohatla To vzbudilo
potřeby které přesahují produkty a slu by tak jak jsme je znali doposud Pro
století je
typická touha po uznání, autonomii, smyslu a mo nosti určovat vlastní osud Druhým
problémem je e slu ba je stále vnímána jako komodita spíše ne jako hlubší forma lidské
interakce Většina organizací stále poskytuje slu by s co nejni šími náklady a nejvyšším
ziskem Výsledkem je jak se sna íme poukázat e se přehlí í základní přínos slu eb poskytnout u ivatelům potřebnou podporu a napomoci jim k pro ití co nejplnějších ivotů
Tato kniha si klade za cíl prozkoumat výzvy před nimi slu by stojí tím e analyzuje nové
přístupy k reformě veřejného sektoru Nejde o to e by se veřejné slu by měly co nejvíce
inspirovat v komerční sféře Všechna odvětví slu eb - bez výjimky - musí nalézt způsob jak
navázat u ší vztah se svými u ivateli a zákazníky kteří by si měli odnášet pocit e jim někdo
naslouchá a e se je sna í pochopit
Strávili jsme spoustu času s ’spěšnými poskytovateli slu eb ve státní soukromé i neziskové
sféře abychom tuto myšlenku rozvinuli Na základě rozhovorů seminářů a případových studií
jsme následně navrhli několik principů a to jak praktických nástrojů tak i obecných konceptů
Ty jak věříme přinášejí novou perspektivu pro organizace které chtějí smazat rozdíl mezi tím
jaké slu by poskytují a tím jaké slu by jejich zákazníci vy adují
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
9
Převládající pojetí reformy veřejného sektoru nevychází z toho co lidé od veřejných slu eb
skutečně očekávají Politici se sice sna í nalézt nový pohled na to jak lépe propojit občany a
veřejné instituce Moderní politika ale potřebuje vizi která bude klást hlavní důraz na
jednotlivce a prostředí nikoli na cíle a výkonové ukazatele Důvěra v takovou vizi vy aduje
nové pojetí reforem.
Na následujících řádcích uká eme e výzva které čelí poskytovatelé slu eb má dva hlavní
důsledky Zaprvé dosa ení vysokého stupně spokojenosti prostřednictvím slu eb by mělo
představovat jednu z hlavních priorit reforem veřejné sféry Zadruhé design slu eb nabízí řadu
příle itostí pro další fáze reforem Nejen e optimalizuje slu by z pohledu zákazníka, ale zabývá
se i zá itky které si z nich odnáší A to je podle našeho názoru cesta po které se lze ke
ký enému výsledku dostat
Hledání významu
Lidé často chtějí víc ne jen relativně dostatečné materiální zabezpečení Kdy jste se před
dvaceti lety spotřebitelů dotázali co pova ují při nákupu za klíčové odpovídali e kvalitu
produktu. V roce
to byla upřímnost.3 Výsledkem nárůstu materiálního blahobytu je
řečeno s Ulrichem Beckem e lidé si chtějí vytvořit vlastní názor na ivot a pak podle něj
jednat 4 Hledání významu a autenticity v prostředí značek konkurenčních sdělení a nabídek je
pro ivot v bohatých západních zemích příznačné Jeden z ’častníků výzkumu nám řekl Jsme
otrávení z toho jak nás velké instituce berou jako pouhá čísla Chceme aby nás pochopily a
přistupovaly k nám individuálně Michael Willmott a William Nelson v knize Complicated
Lives dodávají:
Svou osobnost chceme plně pochopit a vyjádřit nikoli ji pouze přijmout To
samozřejmě komplikuje ivot nejen lidem ale i firmám a veřejným institucím které
se stále nemů ou zbavit zakořeněného názoru e slu by se poskytují hromadně 5
Ať u jsme v roli občana či zaměstnance pracovní ivot je únavný a my hledáme rovnováhu
mezi pracovním a osobním ivotem Jako zákazníky nás nebaví být bez jména a tváře a jen
bojovat za své potřeby Chceme vztah a ne transakci Chceme skutečný hlas ne bezduchý
výběr Shoshana Zuboff a Jim Maxmin tvrdí e společenské a ekonomické proměny minulého
století v kombinaci s novými technologiemi přinášejí nový podnikatelský model 6 Produkty a
slu by ji nejsou tím čeho si ceníme nejvíce Tím je podpora která nám umo ňuje vést ivoty
podle vlastního přesvědčení Také nám pomáhá orientovat se v komplikovaném informačním
světě kde je obtí né určit komu lze věřit a komu ne
Komoditizace slu eb
Představte si e jste členem luxusního wellness klubu kde platíte značný měsíční poplatek Na
oplátku se vám dostává neomezeného vstupu do saun a vířivek mů ete pou ít kolik ručníků
chcete a na výběr máte řadu procedur Jednoho dne ale narazíte na ceduli která upozorňuje na
omezení počtu ručníků na osobu Kdy jdete na recepci všimnete si grafů zobrazujících
měsíční finanční výsledky z posledního čtvrtletí Ceny nápojů se výrazně zvýšily a masá která
dříve trvala hodinu má dnes jen čtyřicet minut
Je to mo ná nadsazené ale dobrou slu bu nelze zredukovat na pouhý efektivní proces Její
hodnota spočívá v pocitu e podporuje naše cíle a naplňuje potřeby - zkrátka e pracuje pro
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
10
nás Problémem zůstává e slu by jsou stále vnímané jako komodita která jak podotkl Will
Hutton je vytvářena s co nejni šími náklady těmi nejzpocenějšími dělníky 7 Tento postoj je
bohu el hluboce zakotven v myšlení soukromé i veřejné sféry
Vše začalo s prvním autem, které sjelo z montá ní linky Fordových závodů Ačkoli se jeho
podnikání zaměřovalo na produkty myšlenka hromadné produkce vyrobení co největšího
počtu zbo í pro nejširší zákaznické skupiny s co nejni šími náklady ovládla i slu by
Fordův model by zalo en na třech principech které zůstávají charakteristické pro moderní
veřejné slu by Zaprvé Ford sní il náklady tím e standardizoval zákazníky a jejich potřeby
Zadruhé oddělil výrobu od spotřeby Výroba vy adovala správnou kombinaci materiálu strojů
a lidské práce Vyrobené zbo í se následně prodalo na trhu zákazníkům jejich potřeby a
zájmy jen stě í ovlivňovaly směřování firmy Jinými slovy, obchodní proces byl lineární a
zákazníci příjemci konečné hodnoty byli postaveni jen na jeden jeho konec Zatřetí oddělení
výroby a spotřeby dalo vzniknout pozici mana era k jeho základním ’kolům patřilo spojit
poptávku s nabídkou tím nejefektivnějším způsobem Pro tuto novou pozici byl také
charakteristický nerovný přístupem k odborným znalostem které zákazníkům chyběly
Po dlouhou dobu se tento obchodně-výrobní model uplatňoval i ve slu bách Poté co
organizace zaznamenaly posun v zákaznických preferencích začaly klást větší důraz na
personalizaci Ovšem kdy se setká personalizace s výrobním modelem, vznikne velmi
specifický hybrid, tzv. hromadná personalizace. Ta vychází z modulárního pojetí je dovoluje
rozlo it slu bu či produkt na samostatné části které zákazník posléze kombinuje
Navzdory ’silí mnoha lidí po celé zemi veřejné slu by zůstávají orientované právě na model
hromadné personalizace. Výsledkem je systém který potlačuje profesní zájem na podporování
potřeb druhých a brání dialogu s veřejností Ačkoli nalezneme i příklady dobré praxe jde spíše
o porušení formálních postupů ne výsledek jejich dodr ování
Vláda naštěstí není slepá vůči omezením hromadné personalizace ve veřejných slu bách Od
roku
je patrná snaha o prolomení stávající situace prostřednictvím zapojování
nezávislých dodavatelů K tomu se přidává tlak na dosahování vládních cílů a implementaci
reforem státní správy. Za nepřetr itou optimalizací slu eb stojí myšlenka e soukromý sektor
do veřejné sféry vnese zaměření na zákazníka rychlejší odezvu a efektivní procesy čím se
potlačí byrokracie a paternalismus
Paradoxně ovšem z různých studií vyplývá e naše zkušenosti se slu bami poskytovanými
soukromým sektorem nejsou v porovnání s veřejnou správou o mnoho lepší a dalo by se i říci
e jsou často horší Podle výzkumu Národní rady pro spotřebitele udělalo
lidí v minulém
roce se slu bami špatnou zkušenost Respondenti charakterizovali komerční slu by slovy jako
vzdálené sterilní a tě kopádné 8 Neexistuje tím pádem záruka e soukromí poskytovatelé
prolomí bariéry mezi tím co zákazníci po veřejných slu bách po adují a tím co skutečně
dostávají.
Zůstává tak společná výzva pro slu by které čelí velcí poskytovatelé Ti se na jedné straně
sna í vybudovat smysluplné interakce se svými zákazníky ovšem často opomíjejí fakt e
rychlou odezvu pru nost a schopnost přizpůsobit se je nutné nejprve zabudovat do
organizační kultury.
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
11
Význam pro veřejné instituce
Pokud nejsou poskytovatelé komerčních slu eb schopni zajistit správnou komunikaci se
zákazníky riskují ztráty a pokles poptávky U veřejných slu eb jsou rizika ale mnohem větší
Aby veřejné instituce plnily svou roli potřebují zájem ze strany občanů Myšlenka
spoluvytváření hodnoty původně vysmívaná jako argon populistických ministrů a ostřílených
konzultantů se dnes stala důle itou součástí diskuse o budoucím směřování reformy veřejných
slu eb Oproti modelu Fordovy továrny vy aduje spolutvorba hodnoty spojení výroby se
spotřebou tak aby obojí probíhalo zároveň
Sue Goss upozorňuje
Pouhým zavedením lepších správních mechanismů nelze docílit mnoha nových
vládních priorit mezi které patří vzájemný respekt omezení výtr ností podpora
recyklování či zlepšení veřejného zdraví Vy adují změnu chování ze strany občanů
Tím není míněno pouze zlepšení procesu poskytování veřejných či soukromých
slu eb ale především zapojení veřejnosti a vyu ití její energie a zájmu 9
Školák nejen e konzumuje vzdělání ale zároveň přispívá k tvorbě vzdělané společnosti
Účastník odvykacího kurzu vyu ívá zdravotnickou slu bu ale zároveň vytváří zdravější
společnost Smysl spoluvytváření hodnoty tkví nejen ve zlepšování interních procesů ale také
ve zkoumání toho jak lidé ke slu bám přistupují jak se na nich mohou podílet a jak mohou být
vedeni a podporováni směrem k celospolečenskému přínosu
V mnoha ohledech není samozřejmě myšlenka spoluvytváření nová Naše děti nejsou zdaleka
první generací studentů v nich se musí vzbudit zájem pro výuku Posunulo se také naše
vnímání role státu V poválečném období vyvstalo pět hlavních hrozeb chudoba nemoci
nezaměstnanost atd a role státu se omezovala na jejich systematické potlačování. Ve
společnosti převládal názor e s výhodami se pojí i jisté povinnosti zabudované do
institucionálního a sociálního rámce. Tento názor se dnes vytrácí. V mnoha ohledech byla
právě rovnováha mezi odpovědností jednotlivce a státní intervencí centrálním tématem
politiky ve
století Toto téma generovalo vášnivé debaty uvnitř stran i napříč politickou
scénou. Důraz na změnu chování jednotlivců se proto jeví jako jejich logické pokračování
Ovšem znamená to také tiché vítězství nového programu Labouristů Přesto e se jim
nepodařilo zcela transformovat veřejné slu by přesunuli tě iště veřejné debaty směrem od
nízkých daní Veřejnost nyní po právu očekává další investice do veřejného sektoru Je na
politicích aby tato očekávání naplnili a ukázali k čemu vlastně veřejné slu by slou í a proč
jsou pro společnost důle ité
Hledání nové vize Lidé místa a slu by
Vláda se ji dříve pokoušela navázat na toto téma dialog s veřejností příkladem jsou kampaně
Big Conversation
a Let s Talk
Kdy ale došlo na lámání chleba a mělo se určit
jak konkrétně zlepšit a transformovat veřejné slu by dostal nakonec přednost technokratický
přístup V mechanistickém vnímání světa se dominantními nástroji pro jakékoli zlepšení staly
byrokratické ’mluvy měření výkonnosti a stanovování cílů Vedle standardních rozpočtových
zpráv byly vytvořeny vládní komise např Geshonova Lyonsova aby zvá ily jak zvýšit
provozní efektivitu a procesy.10 )niciativy typu Driving out Bureaucracy a nejrůznější
inspekce, regulace a audity připomínaly e vláda se musí na svou činnost dívat jako na řízení
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
12
podniku a doporučovaly přistoupit k digitalizaci
zefektivnění procesů
rein enýringu
restrukturalizaci a
Při všem tom shonu během posledních deseti let jsme ale pozapomněli e reformní program,
původně určený pro zlepšení sociální záchranné sítě se vzdaluje od skutečných potřeb
společnosti Peter Taylor-Gooby připomíná e racionální přístup Labouristů k reformě
veřejných slu eb zalo ený na incentivách riskuje zanedbání vztahů které jsou tolik důle ité
při vytváření důvěry 11
Kniha kterou dr íte v ruce nabízí několik praktických nástrojů a myšlenek z oblasti designu
slu eb nové rychle se rozvíjející disciplíny jako první krok směrem k obnovení rovnováhy
Designéři nevidí slu by jako komodity Aby porozuměli a vytvořili lepší vztahy mezi zákazníky
a u ivateli zabývají se tím jakou zkušenost si lidé ze slu by odnášejí
Vztahy s u ivateli a jejich zkušenosti se v následujícím textu vyskytují velmi často V první
kapitole ukazujeme e ke spoluvytváření hodnoty nedochází na poradách při diskusích
s občany nebo na zasedáních městské rady ale přímo v místě kde se slu ba poskytuje A nejde
zde pouze o jednotlivá rozhodnutí důle itý je průbě ný dialog Pro vytvoření vhodného
prostředí je důle ité dopodrobna porozumět způsobu jakým lidé vnímají místo kde se slu by
poskytují čili rozhraní mezi slu bou a jejich ka dodenními ivoty Správné u ití statistických
dat je v takovém případě sice nezbytné ale excelová tabulka člověka prostě nikdy nenahradí
Ve druhé kapitole se zabýváme ’středním postavením kvalifikované pracovní síly při budování
vztahů se zákazníkem a při zjišťování jeho potřeb Pokud organizace chtějí pou ívat metody
designu slu eb zaměřené na vztah se zákazníkem jsou potřeba dvě klíčové změny první z nich
se týká profesní identity druhá nastavení komunikace uvnitř organizace
Třetí kapitola se zaměřuje na to jak nejlépe porozumět navrhnout a vyhodnotit zkušenosti
zákazníků při respektování jejich jedinečných osobností ani bychom se museli uchýlit k
hromadné personalizaci a standardizaci Kapitola také popisuje způsoby jimi ’spěšní
poskytovatelé slu eb obohacují své hodnotící nástroje dalšími parametry např zá itkové
metriky s cílem lépe porozumět skutečným hodnotám zákazníků a díky tomu jsou schopni
’spěšně inovovat
Spisovatel William Gibson kdysi řekl Budoucnost je tady Jen zatím není příliš rozšířená . 12 V
následujícím textu uvádíme právě případové studie které jako by pocházely z blízké
budoucnosti a které ukazují dopad osobního přístupu ve veřejných slu bách Vycházejí z
rozboru zkušeností které lidé se slu bami dělají a ukazují jak osobní přístup spojuje
personalizaci s efektivitou Zároveň to ale zpochybňuje význam těchto slov tak jak ho známe.
V závěrečné čtvrté kapitole načrtáváme hlavní prvky nového přístupu k reformě kterému
dominuje design slu eb Zaměřujeme se na systém veřejných slu eb jako celek v něm na
různých místech probíhají zároveň různé změny To vyvolává důle ité otázky pro politiky a
zákonodárce kteří se reformou buď zabývají či se jí vbrzku zabývat budou. Proto také
nabízíme inspiraci ohledně osobního přístupu k tvorbě slu eb
Naším cílem není kompletně zavrhnout systém řízení veřejných slu eb a zkritizovat přístup
k jeho reformě proto e současný návrh obsahuje řadu kladných aspektů Chceme jen
upozornit na to e bez hlubšího porozumění toho jakou roli veřejné slu by v ka dodenním
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
13
ivotě obyvatel hrají nevznikne prostředí pro spoluvytváření hodnoty a aktivního zapojení
veřejnosti Tím e se o tato rozhraní budeme detailněji zajímat mo ná také odhalíme
pozvolna se obnovující důvěru ve veřejný sektor Důvod je prostý Důvěra ve slu by je toti
vyšší kdy se zeptáme na zlepšení slu eb v místní škole spíše ne na úpravy národního
vzdělávacího systému Lidé zkrátka věří tomu co znají z vlastní zkušenosti Jakmile se naučíme
vyhledávat bli ší vztahy a odkloníme se od unifikovaných slu eb k poskytování ’činné
podpory jednotlivcům nejen e dosáhneme po adovaných výsledků ale upevníme pozici
veřejných slu eb ve společnosti co dnes naléhavě potřebují
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
14
Příběhy slu eb BUPA
BUPA nadnárodní soukromá společnost poskytující zdravotnické slu by staví rozvoj
podnikání ve Velké Británii na konceptu tzv. komplexní pacientovy cesty Jednou za čtvrt roku
přizve vybrané zákazníky k průzkumu který zjišťuje čím přesně procházejí od chvíle kdy
začnou pociťovat problémy To mů e být dlouho před tím ne společnost BUPA kontaktují
Alison Patt ředitelka sítě BUPA (ospitals vysvětluje
Průzkum přináší výsledky od první chvíle proto e nás nutí přemýšlet o tom jakým
způsobem poskytujeme zdravotní péči Umo ňuje nám pochopit jak jsou slu by
vnímány z pohledu zákazníků jaké obavy lidé mají a na jaké byrokratické překá ky
nará ejí
BUPA na zákaznický průzkum navazuje analýzou vlastních procesů pou itých technologií a
intervencí do pacientovy cesty. Personál se zabývá tím, jak interakce s pacienty vypadají, jaké
další kroky jsou v tomto procesu mo né a co za informace pacient skutečně potřebuje Nakonec
se přidává třetí část procesu která se zaměřuje na chování Alison dodává
(ovor s pacientem pro nás není jen pouhou formalitou V dy se ptáme Jak
chceme, aby se pacient v této situaci cítil
Konkrétním případem změny k ní došlo na základě pravidelných průzkumů je postup při
hodnocení slu eb Pacientům kteří volají aby se podělili o své dojmy z nemocnice je předlo en
seznam věcí na které se obvykle dotazují ostatní BUPA si toti uvědomila e lidé často nevědí
co odpovědět na obvyklou otázku S čím dalším vám mů eme pomoci
Musíte se ka dým okam ikem stavět do role pacienta a to jak psychicky emočně ale i fyzicky
dodává Alison.
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
15
1
Služby z pohledu uživatele
Slu by musíme chápat jako cestu nebo proces Jde o řadu důle itých interakcí
které se dějí v čase a na různých místech
Velké organizace dělají tu chybu e se domnívají e znají své zákazníky a jejich potřeby
Problém před kterým slu by stojí odcizenost podnikových rad od zákazníků v soukromé
sféře a zastupitelstev od občanů ve veřejné sféře
se promítá do klesající důvěry a
spokojenosti Lidé často nevěří e velké soukromé či veřejné organizace mohou uspokojit
jejich potřeby
Došli jsme k závěru e hlavní příčinou nespokojenosti je pocit nepochopení spojený
s ignorováním ze strany organizací a mechanickým přístupem při uspokojování potřeb
zákazníkům Pak ale organizace musejí nalézt nové způsoby porozumění svým klientům v celé
jejich jedinečnosti a komplexnosti
Dřívější postoj společnosti BUPA by se dal popsat jako zainteresovaný pozorovatel.
Situace se ale změnila a dnes vyu íváme výzkum při rozhodování
V posledních letech se i veřejné organizace více a více přiklánějí k nástrojům marketingu a
reklamního průmyslu aby promítly postřehy o u ivatelském chování do lepších slu eb
)novátoři s nimi jsme se potkali přidělují značné zdroje na zodpovězení otázky Co vlastně
lidé chtějí Neustále se sna í získat lepší představu o tom jak zákazníci na jejich slu by reagují
a jak se chovají. Je jim jasné e po adavky potřeby a touhy se v čase mění A co je
nejpodstatnější neustále hledají způsoby jak propojit výsledky tr ního výzkumu s podnikovou
strategií, produktovým managementem, marketingem a strategickými prioritami.
Veřejným organizacím se nabízí hned několik mo ností jak přiblí it nabídku slu eb poptávce
veřejnosti Vedle podpory soutě e při veřejných zakázkách a většího pronikání konkurence je
to také měření spokojenosti zákazníků a segmentace cílových skupin V této kapitole si proto
nejprve přiblí íme nejinovativnější postupy při získávání dat o zákaznících Ovšem inovátoři
zároveň upozorňují e tr ní výzkum přes všechny svoje výhody ještě nepřinese řešení výzev
kterým poskytovatelé slu eb čelí Člověk je tvor komplikovaný a nepředvídatelný, a proto ho
nelze jednoduše redukovat na číslo V druhé části kapitoly tuto myšlenku rozpracujeme
Podíváme se na to jak se organizace zaměřují na zkušenost kterou si u ivatelé odnášejí spíše
ne na vytvoření dokonalého systému segmentace který by zredukoval u ivatele na řádek v
tabulce.
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
16
Poznáváme u ivatele Část první
Člověk je slo itá bytost a organizace se jí neustále sna í přizpůsobit Jeden z pravidelných
výzkumů13 dělí čtyřiadvacet milionů britských domácností do
skupin
typů a
segmentů Ka dá domácnost je zařazena podle hodnot které vyznává vzorců nákupního
chování finanční situace bydliště apod Zdá se to trochu přehnané ale jestli chtějí veřejné
instituce ’spěšně přemostit mezeru mezi tím co poskytují a tím co lidé chtějí musí se
s takovou hloubkou informací učit pracovat Koncept slu eb zalo ený na vztazích a pru né
reakci na aktuální potřeby vy aduje konkretizaci u ivatelů jejich přání obav ambicí a
preferencí Dá se přepokládat e místní ’řady mají dokonce více informací ne zmíněná studie
ale je otázkou, jak s nimi nakládají Nárůst zájmu o data a jejich vyu ití ve slu bách je patrný
Například londýnská městská část (ammersmith Fulham nedávno propojila data ze sčítání
lidu s informacemi o vyu ití svých slu eb aby je lépe zacílila a propagovala. Iniciativa nazvaná
Customer First identifikovala sedm základních skupin včetně bezdětného dobře
zabezpečeného mladého člověka který ije v pronajatém bytě anebo postaršího občana se
zdravotními problémy se střední ivotní úrovní.
Existují samozřejmě důvody ke skepsi ohledně takové segmentace proto e rozčlenění velké
skupiny do menších podskupin nutně předpokládá homogenitu populace v ka dém
subsegmentu Segmentace poskytuje dobrý přehled o tom kdo by slu by vyu il a kdo ne, ale
její přínos je omezený při navrhování konkrétní podoby slu by a zkušeností které si mají
jednotlivé kategorie odnést Ty nejpodstatnější poznatky se objevují a při propojení několika
zdrojů informací
Segmentace pro pokročilé
Slo itá lidská povaha musí být nahlí ena jako zdroj příle itostí a inovací spíše ne překá ka
produktivity Nový přístup vyu ívá segmentaci k rozklíčování individuálních potřeb názorů a
chování podle nich se u ivatel při setkání se slu bou chová Vyu ívány jsou především
kvalitativní případové studie menšího rozsahu které na jedné straně slou í jako podklad pro
inovace a nepřímo také stanovují hodnotová kritéria pro měření přínosu z pohledu zákazníka.
Segmentace podle názorů umo ňuje blí e porozumět tomu jak pociťované hodnoty a vnitřní
postoje u ivatelů ovlivňují jejich přístup ke slu bě Touto segmentací dosáhneme členění na
podskupiny které se ztoto ňují s výroky jako Jsem absolutně nezávislý a chci aby se se mnou
podle toho jednalo Za slu bu jsem zaplatil mám na to nárok anebo (lavně nechci být na
obtí
Základem skupin rozdělených podle behaviorálních kritérií jsou sdílené důvody pro pou ívání
slu by Najdeme u ivatele kteří potřebují pomoc potřebují podporu anebo si potřebují
postě ovat
Pou ívá se také segmentace zalo ená na alternativách řešení Ta vychází z předpokladu e cíle
např získání přiměřené tělesné váhy - lze dosáhnout několika způsoby Je jasné e naše
populace potřebuje méně jíst a více cvičit ovšem pouhé připomínání důsledků špatného
ivotního stylu nebude mít valný ’činek Slu by musejí být přístupné a jednoduché ale dobrý
design zároveň vy aduje porozumění slo itým emocím a vnitřním pochodům které u ivatele
udr í motivovaného a přesvědčí ho k jednání.
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
17
Pro správné porozumění slo ité lidské povaze se musíme ptát nejen co poskytovat ale také jak
to poskytovat.
Poskytovatelé slu eb čím dál častěji vyu ívají autosegmentace V takovém případě
poskytovatel na základě znalosti trhu vytvoří portfolio podobných slu eb zalo ených na
rozdílných zákaznických typech ovšem nechá samotné u ivatele aby si vybrali co pova ují za
nejlepší Stejnou slu bu je mo né poskytnout několika způsoby tak e nakonec nezále í co je
předmětem výběru ale jaký zá itek si zákazník odnáší Zákazník má plnou kontrolu nad svým
rozhodnutím.
Autosegmentace je následkem toho e se lidé více a více brání rozřazování do jakýchkoli
škatulek Nelíbí se jim aby velké organizace určovaly kdo jsou a co mají dělat Marketéři to
označují jako vícerozměrové persóny V jeden den mů eme být mana erem rodičem
gurmánem či třeba fanouškem Star Treku Ne všichni staří lidé jsou důchodci a ne všichni
teenageři si kupují stejnou hudbu a stejně se oblékají
Lidé dnes neustále mění role a kategorie v předdefinovaných modelech slu eb Banka někoho
zařadí do jedné skupiny mobilní operátor do jiné Obecně vzato to nebývá velký problém
proto e zákazník má nad tr ními vztahy kontrolu Nechceme po bance aby poskytovala
telefonní slu by a naopak Zákazníkům nevadí kdy je různé organizace vidí odlišně proto e u
nich hledají odlišné slu by
Frustrace se ale dostavuje v okam iku kdy chce být jedinec vnímán jako osobnost a systém jej
vidí jen optikou podkategorií segmentačních modelů Poslanec Jim Murphy při přednášce pro
Demos poukázal na to e pro vládu je obtí né pohlí et na občany jako na individuální
osobnosti.14 Svobodná matka podle něj v různých vládních institucích spadá do nejméně sedmi
kategorií včetně rodičky zaměstnankyně řidičky daňové poplatnice atd
Nedostatky statistických modelů
Výše popsané segmentační modely pou ívané v soukromém sektoru nelze bez obtí í převzít do
komplexnějších veřejných slu eb Ve skutečnosti segmentace potlačuje hlubší vztahy se
zákazníky které jsou tak důle ité pro správný zá itek ze slu by Pokud se segmentace pou ije
bez návaznosti na další metody organizace riskuje e se ze slu by stane jen série
individuálních transakcí a převá í názor e poskytovatel ví nejlépe co je pro zákazníka
dobré. Data a analýza zákaznické báze fungují nejlépe, jsou-li doplněny dalšími technikami a
metodami které vysvětlujeme v další sekci Díky nim se designéři slu eb vyhýbají
zjednodušování skutečných lidí na segmenty a čísla Umo ňují jim mít také neustále na paměti
zá itky a zkušenosti které u ivatel získává na cestě slu bou Data toti člověka nikdy
nenahradí.
Se zvětšováním systému přibývá úrovní řízení ale pohled zákazníka či u ivatele
musí zůstat kriticky důle itý Nejde o focus groups ale o skutečný zájem rozvoj
vztahu Zákazník musí zůstat skutečným člověkem ne jen statistickým
ukazatelem 15
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
18
Poznáváme u ivatele Část druhá
Zaměření na zákazníka při vývoji nových slu eb jak toho co se nabízí tak i způsobu jakým se
to nabízí nemusí znamenat odklon od hromadné produkce Vyu ití dat a kustomizovaných
produktů se podobá osvědčenému postupu dotazování u ivatelů vylepšení procesů a
uspokojení jejich potřeb Zákazníci se ale stále dr í mimo rozhodovací procesy a výrobu Pro
firmy a organizace představují pouhá čísla co jim ubírá na realističnosti
Váš úspěch se ale stejně neodvíjí od toho jak dobře segmentujete ale jak
přesvědčivě doká ete popsat potřeby svých zákazníků 16
Mnoho designérů slu eb s nimi jsme hovořili si jasně uvědomuje omezenost statistických
modelů a to včetně těch nejpokročilejších Nutí je to k pomalému a zdlouhavému hledání lepší
cesty za rozhraním. Místo kvantitativní analýzy experimentují s nástroji a postupy, které se
orientují na kontaktní místa kde se lidé se slu bami setkávají Kdy porozumíme rozhraní
pochopíme jak lépe propojit zákazníky se slu bami Jsme přesvědčeni e pro veřejné slu by to
platí dvojnásob Zapojování u ivatelů do spoluvytváření produktů a slu eb je dnes sice
všeobecně rozšířeno přesto za itý pohled na slu by z pohledu hromadné produkce v rámci
velkých institucí brání novému pohledu na věc očima zákazníka ) pro nejzapálenější mana ery
je obtí né zbavit se za ité praxe která vidí slu by jako funkční zále itost Slu by podle nich
představují jen jakési epizodní narušení obvyklého ivota lidí.
Takového názoru se velmi tě ko zbavuje Mobilní operátor Orange ze zkušenosti ví e návrh
cesty slu bou z pohledu zákazníka je obtí ný proto e zaměstnanci mají ve firmě definované
místo Jejich cílem je zajistit svou část slu by nikoli se stavět do pozice zákazníka Proto je
pohled na slu bu očima zákazníka tak tě ký
Analýza z pohledu zákazníka nicméně nezjednodušuje celkový pohled na slu by spíše
napomáhá uvědomit si jejich komplexitu Ta umo ňuje vidět provozní organizační a politické
priority v novém světle Designéři slu eb nevycházejí z epizod a institucí ale stavějí na
kontaktních bodech, kanálech, informační architektuře a zákazníkově cestě slu bou Právě tyto
pojmy které tvoří rozhraní slu eb podrobněji probereme v následující části.
Kontaktní body Hmatatelné prvky slu eb
Kontaktními body jsou myšleni lidé a věci které při průchodu slu bou přispívají do celkové
u ivatelské zkušenosti Pou ívání kontaktních bodů vzniklo jako marketingový nástroj na
podporu značky který přesahoval tradiční metody marketingu a reklamy U leteckých
společností takový přístup odhalil e na vnímání značky má větší vliv interakce s personálem
na palubě ne logo na trupu letadla
Věříme e detaily hrají podstatnou roli ve všem co děláme tak e jsme jimi posedlí.
Je nám jasné e zákazníkova cesta slu bou se skládá z mnoha malých zá itků a
zkušeností a e stačí málo aby se ze spokojeného zákazníka stal nespokojený To si
nemů eme dovolit a sna íme se za ka dou cenu takové situaci vyhnout 17
Branding nemusí zaujímat přední místo na ebříčku priorit veřejných institucí ale i pro ně je to
důle ité Kontaktní body jsou situace a místa v nich lidé za ívají slu by Závisí na přístupnosti
značky zda v u ivateli vzbudí zájem či ho odradí Důvěra či nedůvěra ve slu by se odvíjí od
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
19
rozdílu mezi deklarovanými prioritami organizace např personalizace zapojení u ivatelů a
skutečnou zkušeností kterou si z jejích slu eb lidé odnášejí Kdy se nenaplní očekávání
vyvolaná reklamou a komunikací u ivatelé jsou rázem obezřetní
Popis zá itků z nemocnice který zazněl během jednoho z našich rozhovorů dobře ilustruje
proč je důle ité zmapovat kontaktní body veřejných slu eb a zjistit jak přispívají
k deklarované personalizaci a spolutvorbě
Zmocní se vás pocit e tam nejste vítání a e vy jste ten problém zdá se jakoby si
ka dý říkal Kdybyste tu nebyli byl by povoz nemocnice mnohem jednodušší
Zdá
se mi e nemocnice jen posiluje mé rozčilení Při ka dé návštěvě se cítím bezmocný
a není nic, co by mi pomohlo ten pocit překonat Poskytování informací je
nedostatečné a nikdo vás celým systémem neprovede Výsledkem je e na recepci
nebo v informačním koutku pokládáte řadu otázek které jsou svým způsobem
hloupé Přesto máte pocit e právě tohle se po vás chce
V ’ryvku je popsáno několik kontaktních bodů personál recepce poskytování informací ale i
budova nemocnice Je také zřejmé e jejich nevhodné nastavení vytváří v u ivateli pocit
bezmoci.
Prostředí Zapomenutý kontaktní bod
Prakticky všechny veřejné slu by mají přímou či nepřímou návaznost na fyzické prostředí
v něm jsou poskytovány Nejdůle itější a emočně nejvypjatější interakce se odehrávají mezi
čtyřmi stěnami kde vybavení interiér atmosféra a vizualizace informací významně přispívají
k tvorbě výsledného zá itku Příliš často je právě prostředí vnímáno jako neutrální prostor kde
se to prostě odehrává Ve skutečnosti je ale naše chování ovlivněno prostředím Předseda
Federace nového vzdělávání v Kentu Chris Gerry upozornil e děti se chovají jinak zde ve
škole a jinak mimo ni Pravidla ale nejsou nikde napsána spíše zakódována přímo
v prostředí
Vliv prostředí na vnímání a jednání nelze popřít Student který přispěl do knihy Guardianu o
’rovni škol vysvětlil e budova v ní se učíme nepodporuje učení ale vyvolává negativní
pocity 18 Prostory nejsou prázdnými místy, lidé jim dávají smysl a jako takové mohou
signalizovat hodnoty organizace postavení u ivatele i roli kterou při poskytování slu by
sehrávají. Jeden z firemních ’častníků našeho výzkumu poznamenal
Místnosti a chodby ovlivní myšlení člověka natolik e se přikloní k chování, které
se hodí k určité organizaci a jejímu systému Prostředí není nastaveno pro
uspokojování potřeb zákazníků
V současné chvíli se investují rekordní částky do přestavby veřejných prostor od škol po
nemocnice Ačkoli jde o vítaný krok po adované ovoce přinese pouze pokud projektanti
vezmou v ’vahu zapojení a chování u ivatelů Nestačí zmodernizovat staré stavby Změny
musejí korespondovat se slu bami které se v prostorách poskytují a také dávat u ivatelům
jasně najevo e i oni hrají důle itou roli
Platí to ale také obráceně Pokud se veřejná instituce rozhodne postavit nové prostory musí
vycházet z informační architektury spíše ne návrhu vzhledu )nformační architektura je
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
20
termín vypůjčený z webdesignu který označuje dynamické uspořádání objektů dialogů
informací obsahu procesů a navigace na stránce Při pou ití informační architektury se
pozornost při vývoji slu eb soustředí nejprve na chování u ivatelů a a následně na konkrétní
vzhled.
Některé obchody a volnočasová centra si vytvářejí tzv persóny aby zjistily jaké potřeby a
preference mají lidé vyu ívající jejich prostory Sna í se tím zjistit jak pomocí designu
prostředí přizpůsobit slu by různým zákaznickým skupinám Plány slu eb vznikají zároveň s
plány budov Cílem je vytvořit prostředí dostatečně návodné ale také inspirativní
Zjednodušení přístupu ke slu bám rozšířením distribučních kanálů
Slu by se dříve poskytovaly na jednom místě Dovolenou jsme si vyřídili v cestovní kanceláři
chléb koupili u pekaře a mléko stálo ka dé ráno na prvním schodě před naším prahem Veřejné
slu by ovšem v posledních letech prošly zásadní proměnou po stránce distribučních kanálů.
Andy Carroll mana er strategie v Pensions Service nám popsal jak značné investice proudí
do přechodu z byrokratické organizace na národní kontaktní centra Záměrem je potlačit
poskytování slu eb Pensions Service na přepá kách a vyu ít síť 500 terénních pracovníků a
telefonní podpory.
Pensions Service není zdaleka jediným příkladem National (ealth Service N(S největší
poskytovatel zdravotnických slu eb v Británii spravuje síť lékařů ale lidé se kromě nich
dostanou ke zdravotní péči i přes lokální pobočky web a telefonní linku která vyřizuje a
hovorů měsíčně Je vysoce pravděpodobné e tento trend bude pokračovat Minulý rok
vláda publikovala zprávu Transformational Government, kde mimo jiné uvádí:
V následujících deseti letech budou nejdůle itějšími distribučními kanály pro
informace a slu by zejména telefon internet a mobilní komunikace stejně jako
nové kanály vznikající v tzv digitální domácnosti vláda bude nucena své slu by
inovovat tak aby co nejlépe vyu ila výhod nových technologií 19
Při rozšiřování distribučních kanálů ale vyvstávají dvě důle ité otázky Zaprvé jak mohou
organizace porozumět po adavkům a potřebám různých skupin v ka dém z těchto nových
kanálů Zadruhé jak porozumět vztahům a interakcím které mezi sebou různé distribuční
kanály přinášejí Tvorba jednotné distribuční strategie jak byla popsána v letošní
Rozpočtové zprávě se musí opírat o po adavky a potřeby u ivatelů spíše ne zaměření na
efektivitu samotnou.
Dnes nelze s jistotou tvrdit, jak se u ivatel zachová bude-li konfrontován s mnoha
distribučními kanály Kanály musejí být proto navr ené pro všechny typy u ivatelů a zároveň
musí být snadné mezi nimi přecházet Orange vyu ívá systém jednoho ’čtu který dovoluje
administrovat ’čet nezávisle na způsobu jakým firmu zákazník kontaktuje ať je to přes
telefon web či pobočku
Nezabýváme se distribuční strategií proto e jde o místa kde se poskytují slu by ale proto e
v nich vidíme příle itost jak u ivatele zapojit do dění a pomoci jim řešit problémy a potřeby Je
tudí klíčové veškerou interakci s distribučními kanály navrhnout tak aby plnila v ivotě
zákazníka určitou roli Jeden ze členů týmu který stál za Transformational Government, to
vystihnul velmi přesně Řešení se musejí týkat slu eb nikoli )T
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
21
Aby to fungovalo vláda musí udělat víc ne prosazovat odpovědnější rozhodování o
distribučních místech tím e veřejnost seznámíme s výhodami jednotlivých kanálů a uká eme
jí jak by vygenerované ’spory mohly být efektivněji vyu ity v jiných veřejných slu bách 20
Zavedení e-governmentu je chvályhodné ale nemělo by ani jednu ze stran odvádět od hlavního
cíle kterým je zlepšování slu eb Technologie hraje sice důle itou roli ale není tím hlavním
Cesty slu bou Kde se kontaktní body potkávají
Greg Nugent z Eurostart nám řekl
Tvorba zákazníkovy cesty slu bou spojuje slu by produkty a zá itky je to jediný
způsob jak vše vidět pohromadě značka je najednou víc ne souhrn jejích částí
Zmapování slu by hned uká e kde je co špatně proto e to pro íváte na vlastní
ků i
Výše jsme naznačili e ke slu bám se často přistupuje jako k epizodám které narušují
ka dodenní ivot Jakmile se ovšem začnete zajímat o zá itky které si lidé ze slu by odnášejí
jako to dělá BUPA v příkladu na začátku kapitoly začne se objevovat cesta slu bou interakce
kontaktních míst a distribučních kanálů v čase která vstupuje do ivota u ivatele a řeší jeho
potřeby
Při nástupu do vězení prochází odsouzený v prvních třech dnech celkem sedmi kontrolami
vyhodnocením rizik zdravotní prohlídkou testem způsobilosti k dalšímu učení apod Ačkoli
ka dé kontaktní místo mů e být velmi dobře navr eno mnoho vězňů je frustrováno tím e
poka dé opakují stejné informace Je to způsob jak je připravit o svobodu jak z nich udělat jen
o málo víc ne číslo na papíře Zaměření na to jakou roli jednotlivá kontaktní místa hrají při
průchodu slu bou je důle itou součástí nového pojetí veřejných slu eb Ovšem je nutné také
zvá it jak spolu jednotlivé body souvisejí Není mo né poskytnout vězňům integrované slu by
bez propojení informací o jejich potřebách v různých fázích slu by
Slu by musíme chápat jako cestu nebo proces Jde o řadu důle itých interakcí které se dějí v
čase a na různých místech Pro ’spěšné propojení slu by s u ivatelem a alokaci dostupných
zdrojů je takový pohled nezbytný
Cesta slu bou není pro designéry ničím novým Vznikla a pou ívala se ve Skandinávii k designu
řady věcí od kokpitů letadel po finanční systémy a nyní začíná penetrovat i slu by v soukromé
a veřejné sféře Jde o metodu která nabízí ucelenější obrázek o postavení slu by a jejích
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
22
výstupů v dennodenním ivotě Jejím cílem není zachycení a optimalizace procesů nýbr
navr ení nejlepší kombinace zá itků které si zákazník odnese
Na příkladu organizace BUPA jsme viděli e mapování cesty ukazuje mnohem lépe kde a jak
slu bu zlepšit ne standardní průzkumy spokojenosti
Cestu slu bou lze ale vyu ít i v dalších případech nejen pro určení ’zkých míst Zákazníkům se
dostává větší svoboda volby kterou za ně před tím činili odborníci z čeho ale pramení
potřeba nástrojů které proces výběru ulehčí Bernard Crump ředitel )nstitutu pro inovace a
zlepšení při N(S vysvětlil tzv předpřipravenou volbu takto:
Potřebujeme nástroje k vytvoření sofistikovaných a dobře načasovaných interakcí
během rozhodnutí která zákazníci činí a která nezapadají do tradičního
sedmiminutového modelu pro odbavení konzultace je nutno vybavit nástroji pro
lepší rozhodování o tom co udělat
Cesta slu bou se často popisuje jako série rozhodnutí, která v určitých situacích mění lidské
ivoty Dobrý design by měl v první řadě předjímat a následně odstranit chyby které zákazníci
mohou při pou ívání slu by udělat V mnoha případech jde především o chybu designu
informačního systému Cílem je minimalizovat negativní dopady mo ných chyb Nejlepší je
navrhnout slu bu tak aby u ivatelé mohli svá rozhodnutí bez postihu měnit pokud nejsou
spokojeni Lze kupříkladu vytvořit simulační prostředí kde je mo né si výstupy ze slu by
vyzkoušet bez následků které s sebou nese špatné rozhodnutí
Pevnější základy pro vaše slu by
Segmentace kontaktní místa distribuční kanály prostředí a cesty slu bou To jsou základní
elementy slu eb z pohledu zákazníka, nikoli data, funkcionalita a epizody. K tomu aby při
strategiích zaměřených na zákazníka nezůstalo jen u slov je nutné osvojit si metody a nástroje
slou ící k návrhu slu eb z pohledu u ivatelů Na rozhraní nejsou slu by o nic méně
komplikované ne při systémovém pohledu Rozdíl je v tom e pohled na rozhraní ukazuje jak
jsou u ivatelé se slu bami propojeni nejen jak slu ba vypadá Je nutné si uvědomit e ’spěch
spočívá v zapojení u ivatelů a e zapojení pramení ze zkušeností které si lidé odnášejí Jedinou
cestou, jak dosáhnout posunu a následně vytvořit strategii transformace veřejných slu eb je
zmapovat tuto zkušenost a zlepšit ji
Výzvy pro poskytovatele slu eb





Jak segmentujete u ivatele Jaká data pou íváte k tvorbě poznatků o potřebách trhu
Kdo je zodpovědný za zákaznický výzkum? Jaké je jeho napojení na management
organizace?
Díváte se na slu by z pohledu rozhraní?
Znáte všechna kontaktní místa vašich slu eb Víte jak se v nich lidé chovají?
Jak pou íváte různé kanály jako jsou web telefon a osobní kontakt k interakci
s různými skupinami u ivatelů
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
23

Jak máte v kontaktních místech a kanálech zabudovaný dialog čas na rozhodnutí a
příle itosti ke spoluvytváření slu eb
Klíčové pojmy


Cesta slu bou

Distribuční kanál
Segmentace

Kontaktní body


)nformační architektura

Persóny
Prostředí
Definice naleznete na straně
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
24
Dobrá praxe: Onkologická klinika Luton a Dunstable
Porada multidisciplinárního týmu na Klinice pro léčbu rakoviny hlavy a krku začíná v 8.30. Na
programu je diskuse několika případů rozhoduje se o postupu při léčbě Ve stejnou dobu
začínají do čekárny přicházet první pacienti Je to pro ně stresující okam ik a prostředí
nemocnice jim situaci spíše zhoršuje ne aby pomáhalo sní it napětí Čekárna je uspořádaná
tak e pacienti vidí buď na nástěnku s letáky, nebo sedí přímo naproti sobě Počet lékařů a
sester kteří procházejí kolem je znervózňující stejně jako některé nemocniční procesy To
nezřídka vede k pocitu bezmoci a pacienti si přejí aby tak moje zkušenost byla trochu
příjemnější
Musíte přijít brzy abyste si zabrali místo poněvad jinak budete stát
Kdy
dorazí lékaři je na klinice u celkem rušno Všude postávají pacienti s doprovodem
a všichni mlčky čekají na vyšetření
V ordinacích to vypadá jako u zubaře Pacienti sedí v křesle a hledí vzhůru obklopeni
v průměru sedmi lékaři a sestrami Zde se také nejčastěji určuje diagnóza
V N(S se pacienti málokdy zapojují do zlepšování slu eb jinak ne vyplněním dotazníku či
’časti na focus groups Na klinice v Lutonu a Dunstable ale přišli s inovativním procesem redesignu který umisťuje pacienty a personál přímo do středu dění Projekt sponzoruje )nstitut
inovací a zlepšení při N(S na realizaci se podílí designové nové studio thinkpublic vědci
z antropologického ústavu University College London a co je nejdůle itější také pacienti a
personál kliniky Cílem není řešit konkrétní problém ale vylepšovat zá itek z poskytovaných
slu eb za pomocí osazenstva kliniky a pacientů samotných Designéři vyu ili řadu technik na
zmapování současného stavu a zaměřili se zejména na kontaktní body Vytvořili projektový
tým sestávající z pacientů pečovatelů zdravotníků vědců a odborníků na inovace Od začátku
bylo jasné e komunikace směrem dovnitř kliniky bude klíčová tak e vznikla kampaň která
vyu ila plakáty letáky a reklamní noviny aby vzbudila zájem Pacientům i personálu byla
nabídnuta ’čast na zlepšovacím procesu To pro většinu z nich představovalo něco zcela
nového.
Účast na kolaborativních projektech tohoto typu nelze vynutit ani nařídit tak e je důle ité
shromá dit skupinu aktivních lidí kteří se chtějí zapojit Na počátku poslou ily k výběrovému
řízení deníky kam si personál zapisoval postřehy o slu bě nápady problémy apod Deborah
Szebeko z týmu designérů doplnila
Viděli jsme chuť pacientů zapojit se do tohoto projektu proto e měli potřebu se ke
slu bě vyjádřit Personál to přijal pozitivně proto e mu to dovolovalo jednat
s pacienty mimo rámec zavedených vztahů
Na základě deníků a rozhovorů s pacienty vznikla řada postřehů o poskytovaných slu bách
Pacienti spolu s personálem zmapovali kontaktní body které na klinice pova ovali za
nejdůle itější a popsali pocity které je při cestě slu bou provázejí To se stalo centrálním
tématem pro pozdější re-design Ukázalo se e některé kontaktní body bylo poměrně snadné
změnit Osobní váhy byly například přesunuty mimo čekárnu aby vá ení před zraky ostatních
neuvádělo pacienty do rozpaků
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
25
Video se také ukázalo jako vhodný a velmi ’činný prostředek pro mapování zkušeností
Pacienti byli schopni věrně zachytit své pocity a sdílet je s ostatními Během promítání se ihned
vytvořila atmosféra hlubšího porozumění a bylo snazší pochopit jejich potřeby Cílem
samozřejmě bylo stmelit skupinu a zaměřit její kreativní potenciál směrem zlepšování
zkušenosti kterou si z poskytovaných slu eb odnášejí pacienti a personál Deborah doplňuje
Nejprve jsme se obávali e otevřená diskuse o zkušenostech se slu bami bude pro
pacienty náročná ale většina týmu to pova ovala za cenný zdroj poznatků které
pomohly prohloubit vztahy a zlepšit slu by
Mezi pacienty se objevily i návrhy začlenit video do bě né cesty slu bou co svědčilo o jejich
’spěšném zapojení do procesu designu
Měli jsme jednoho pacienta který byl velmi aktivní a pomáhal nám při editaci
filmového materiálu Šlo mu čistě o pomoc bral si dokonce volno aby se mohl
podílet na realizaci projektu Také nám řekl e se učí spoustu nového
To je dobrý příklad toho jak se na klíčovém rozhraní setkává design poskytování slu eb
a kreativní tvorba námětů a postřehů Jeden pacient poznamenal
Bavilo mě potkávat ostatní Měl jsem konečně dobrý pocit při jídle asi proto
jsem byl ve společnosti ostatních
e
Zabudování neustálého zlepšování slu eb do ka dodenního provozu kliniky se ukázalo jako
mnohem ’činnější ne jednorázový projekt A co je neméně důle ité participativní design také
zlepšil komunikaci mezi pacienty a klinikou Pacienti popsali personálu všechny cesty
slu bami kterými při léčbě prochází a poukázali na to e klinika v Lutonu a Dunstable
představuje pouze krátkou zastávku na jinak dlouhém putování přes další oddělení,
nemocnice ale i neoficiální kontaktní body mimo systém A právě celkový pohled na průchod
pacienta systémem představuje výzvu před ní zdravotnictví nyní stojí
Prozatím se podařilo iniciovat dialog mezi personálem kliniky a pacienty Projekt dnes ji
doplněný vlastním blogem propojil lidi jejich společný zájem představuje zlepšování slu by
přes kontaktní body Poskytl také rámec pro malé ale o to důle itější změny a dal vlastně
zelenou podobnému druhu inovací Lynne Mahar ze zmíněného )nstitutu inovací a zlepšení při
N(S doplnila e nový proces naboural ustálený pohled na zlepšování slu eb a vlil jak
personálu tak pacientům do il novou energii a pocit sounále itosti Společně vymýšlejí
mo né vyu ití nemocničního prostoru Patrný je přechod od tradičního modelu čekárna
ordinace kdy se pacienti střídají u lékaře k situaci kdy ka dý pacient má vlastní prostor a
personál dochází za ním. Klinika také prohlubuje spolupráci s nedalekou nemocnicí v Mount
Vernon která se specializuje na radioterapii Cílem je porozumět pacientově cestě slu bou v
kontextu.
Ačkoli je projekt stále v počátečních fázích personál kliniky se zdá být mnohem otevřenější
vůči spolupráci s pacienty A naopak pacienti si sami dojednávají schůzky a chtějí se podílet na
rozvoji slu eb a jejich testování Obavy některých členů týmu ohledně přehnaných očekávání a
následného zklamání se nepotvrdily Jeden z ’častníků to vystihl přesně
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
26
Pacienti ani personál nechtějí porcelánové nádobí ani zlaté kohoutky Většina
návrhů zdaleka nevy aduje vysoké investice a dá se zrealizovat se skromným
rozpočtem Domnívám se e tím hlavním přínosem je mo nost vybudovat vzájemný
vztah a otevřenou komunikaci
Propojení pacientů s personálem novým způsobem se ukázalo jako nesmírně přínosné po
stránce motivace. Výsledkem jsou konkrétní činy které se promítají do lepších zá itků ze
slu eb
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
27
Příběhy slu eb Městský úřad v Kentu
Peter Gilroy současný šéf městské rady v Kentu v ji ní Anglii nám řekl e kvalita interakcí s
lidmi je mou velkou vášní vztahy jsou toti pojidlem které dr í všechno pohromadě Na
předchozí pozici strategického ředitele Odboru sociálních slu eb dosáhl tříhvězdičkové kvality
První, co udělal bylo e zlepšil podmínky pro zaměstnance Pokud se nepostaráte o
zaměstnance vysvětluje Gilroy nelze očekávat e se ti pak postarají o zákazníky Vytvořil
desetibodový plán, který hodnotil nejen pracovní, ale také celkovou spokojenost mezi
zaměstnanci.
Následně se zaměřil na vyvá enost pracovního a osobního ivota Nabídl kariérní postup a
další vzdělávání ale také péči o zdraví a podporu rodinného ivota A nezastavil se u
zlepšování pracovních podmínek - pou il stejný přístup také směrem k zákazníkům
Chtěl jsem vytvořit atmosféru radikální změny abych ukázal e kontaktní místa s
u ivateli jsou mnohem důle itější ne jak jsme je pojímali dosud chování a péči o
své lidi musíte brát velmi vá ně tím nemyslím se dobře starat o ty nejlepší ale mít
neustále na hledáčku místa kontaktu se zákazníkem změna nespočívá ve věcech
ale v chování a přesvědčení
S vysokými nároky se ovšem pojí i uznání a pochvala za dobře odvedenou práci V Kentu se
ka doročně udělují Oskaři pro nejlepší zaměstnance a kdokoli z ’řadu mů e získat cestu
kolem světa za výborný pracovní výkon Pod Peterovým vedením dosáhl Odbor sociálních
slu eb tři hvězdy a Kent je dnes jedním z pouhých čtyř měst s celkovým hodnocením
dosahujícím čtyř hvězdičkového standardu Ukazuje se e důraz na kontaktní místa není
klíčový pouze pro zaměstnance ale i pro občany a celé město
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
28
2
Odborníci a uživatelé
(ledejte způsoby spolupráce mezi odborníky a zákazníky Vytvořte prostor pro
vzájemnou podporu.
Richard Elliot, bývalý vedoucí Drogového centra v Bristolu, se jednu dobu potýkal se
čtyřiačtyřiceti různými zdroji financování devíti plánovacími komisemi a dvaaosmdesáti
různými ’koly Podle jeho odhadů trávil on i jeho tým jen něco přes
času samotnou
prevencí a léčbou drogově závislých Není divu e to vzdal Na vysvětlenou napsal e
papírování dosáhlo nábo enských rozměrů stejně jako centralizace
hon za okam itým
uspokojením a rychlým vítězstvím byl poháněný podobnými motivy jakými jsou puzeni
drogově závislí 21
Elliotův příběh je jedním z mnoha které odrá ejí frustraci z toho jak důraz na cíle narušuje
profesní autonomii a identitu. Z řad odborníků působících ve veřejných slu bách se stále
častěji ozývají hlasy o nezamýšlených důsledcích přehnaného plánování které odcizuje slu by
a u ivatele Je jim jasné e u ivatelé jsou při setkání s veřejnou institucí nuceni podstupovat
nesmyslné překá ky aby se dostali k řešení svého problému Personál s ním se setkávají na
rozhraní slu by nedělá to co se zdá nejlepší a logické, ale jen to, co vede k splnění jejich
pracovních povinností Samozřejmě e i jim samotným to vadí proto e se odchylují od svých
představ se kterými do zaměstnání nastupovali Shora diktované po adavky podkopávají
jejich profesní nezávislost. Rozhořčení plyne především z pocitu e jim systém brání
v poskytování slu eb na profesionální ’rovni
Ale není to tak jednoduché nejde jen o nadvládu cílů Na začátku jsme popsali model
hromadné produkce slu eb kde je důle itým rozlišovacím prvkem specifická forma profesní
identity Tu charakterizuje nerovný přístup k odborným znalostem
hlavním úkolem
odborníka v tomto modelu je být strá cem slu eb Výsledek je podobný jako u přílišného lpění
na cílech a to vychýlení moci ve prospěch jedné strany Vaše pocity se budou lišit pokud
budete v ordinaci v roli pacienta anebo pokud tam budete jako doktor.
Organizace se všemo ně pokoušely zlepšit kvalitu styku se zákazníky Vytvořily si manuály
chování které určovaly e se zaměstnanci mají lidem dívat do očí e je mají pozdravit a usmát
se na ně To je dobrý přístup ale musí vycházet z hlubšího porozumění vztahu mezi
personálem a u ivatelem V následující kapitole se podíváme na postavení odborníků kteří se
setkávají s u ivateli v inovativních organizacích Na základě případových studií posléze
upozorňujeme na dvě klíčová témata pro reformu veřejné sféry Prvním je posun odbornosti
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
29
od stře ení znalostí k poskytování pomoci Druhým je důraz na rozhraní mezi slu bou a jejím
u ivatelem
Hra s nulovým součtem
Devadesát jedno procento lidí s dlouhodobými zdravotními potí emi by chtělo větší slovo
ohledně způsobu péče která se jim dostává.22 Dvaapadesát milionů Američanů hledá ka dý
týden na internetu informace spojené se zdravím.23 Rodiče pova ují za odborníky v oblasti
zdravotních otázek nikoli lékaře či poradce ale ostatní rodiče 24 Při hledání významu a uznání
lidé chtějí nezávislost a právo dělat důle itá rozhodnutí sami a proto se obracejí na své okolí
které rozumí všem společenským kulturním a ekonomickým okolnostem jejich ivota
Rétorika o slu bách zaměřených na u ivatele kterou razí současná vláda vytváří dojem e
zapojení odborníků a u ivatelů je hra s nulovým součtem Kupříkladu na podzim 05 premiér
ve své řeči uvedl Reforma veřejných slu eb ve zdravotnictví a školství se musí řídit
po adavky u ivatelů a nikoli poskytovatelů 25 Vyplývá z toho e kdy postavíme u ivatele
doprostřed dění musíme zároveň potlačit zájmy poskytovatelů dodavatelů agentur a
městských rad
Prosazování jedněch na ’kor druhých nevyřeší napětí které vystupuje z diskusí ohledně
postavení odborníků ve veřejných slu bách Veřejné slu by zalo ené na vztazích vy adují
dialog empatii a porozumění )van )llich v posledních třiceti letech ve svých textech volal po
posunu od obvyklého modelu odborník u ivatel V knize Deschooling Society píše Dobré
instituce podporují seberealizaci praktické pou ití a učení Neobsluhují jen zákazníky ale
prohlubují a vytvářejí schopnosti a podporují iniciativu ne e by ji upozaďovaly 26
Při realizaci reforem veřejné správy by se mělo odhlédnout od polarizace zájmu u ivatelů a
poskytovatele Cílem by mělo být najít způsob jak mohou obě skupiny efektivně spolupracovat
Kdy Richard Duvall zalo il online banku Egg chtěl aby se zákazníky přímo tančila. Duvall
chtěl vytvořit prostředí které by reagovalo na měnící se potřeby po adavky a preference
Podobně jako on i nej’spěšnější poskytovatelé slu eb rozumějí tomu e odbornosti se
dosahuje vytvářením příle itostí pro spolupráci s ostatními Potřeba odbornosti samozřejmě
přetrvává je pouze demonstrována jinak Odborník přestává řešit problémy a říkat lidem co a
jak mají dělat ale pomáhá jim se zorientovat v často slo itých situacích a učinit správné
rozhodnutí.
Odbornost pojatá nekonvenčně
Veřejné dobro sestává z milionů různých často velmi osobních ivotních
rozhodnutí a zá itků Jejich základem je vztah občas nevyrovnaný více či méně
otevřený ale v dy jde o dvoustrannou komunikaci mezi veřejností na jedné straně a
odborníkem na druhé 27
Na jedné straně je frustrace z přehaných a nesmyslných cílů a ’kolů na druhé dominantní
model který chce ponechat informační asymetrii a moc na straně poskytovatele slu eb Vzniká
tady napětí které se nesní í tím e proti sobě postavíme u ivatele a personál Řešení spočívá v
nalezení spolupráce mezi nimi Designéři slu eb se proto zaměřují na tvorbu prostředí kde
mohou růst jak jedni tak druzí Toho je dosa eno nikoli jednostranným uplatňováním ryze
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
30
expertních znalostí ale důrazem na podporu a nezávislost jednotlivců Charles Leadbeater to
shrnul následovně Prací odborníka je vytvářet v lidech pocit nezávislosti a schopnost si s
věcmi poradit sami 28
Viděli jsme e výsledky reformy se odvíjí od zkušeností ze slu eb a rozhraní mezi u ivateli a
státní správou Čelný personál zde hraje stě ejní roli Sice pozorujeme vzestup svépomoci a
slu eb typu udělej si sám ale řada slu eb je na to příliš komplexní V další části kapitoly se
podíváme jak na interakce mezi lidmi a slu bami ale také na budování dlouhodobých vztahů
Vztahový přístup k reformě není ale jen o tvorbě dlouhodobého vztahu ale také o empatii
uznání porozumění a následnému zaměření na dialog Pracovník městské správy při našem
výzkumu podotkl e bychom samozřejmě rádi budovali vztah ale v současné chvíli mů eme
nabídnout jen málo Nerozhoduje délka vztahu jde o zákazníkův pocit e mu rozumíme a
posloucháme ho
Prioritu má čelný personál
První kapitola ukázala jak je pro velké organizace tě ké vidět slu bu očima zákazníka Stějně
tak je poměrně jednoduché demonstrovat přínos spolupráce se zákazníky ale mnohem
slo itější u je zabudovat nové hodnoty do organizační struktury Ve všech organizacích jsme
se setkali s po adavkem aby zaměření na zákazníka přicházelo z vrcholného managementu.
Nový směr s sebou mů e ale přinést krátkodobé ztráty které jsou nezbytné pro dlouhodobý
zisk V roce
BUPA zpracovala reklamace klientů ve výši
milionů liber z toho důvodu e
personálu byla dána svoboda v kontaktu se zákazníkem a rozhodování o jeho potřebách BUPA
tak dala jasně najevo e jí zále í více na vztahu se zákazníkem ne krátkodobém zisku
Spokojenost se slu bami a loajalita je pro posílení konkurenční pozice firmy klíčová tak e
management dbá na to, aby se tato informace dostala do nejni ších pater organizace
Ve zbytku kapitoly se podíváme na to jak ’spěšní poskytovatelé slu eb převzali a aplikovali
výše popsaný princip odbornosti zalo ené na empatii podpoře a dialogu napříč organizacemi
od zodpovědnosti jednotlivce po hodnoty a benefity Firmy udělaly víc ne jen e doplnily
stávající praktiky několika novými ukazateli o zákaznické spokojenosti Začaly klást vysoké
po adavky na čelný personál ale zároveň mu daly odpovídající důle itost Jejich cílem je
vytvořit co nejlepší interakce mezi u ivateli a slu bou
Odpovědnost za zá itky Co je profesionalita
Vybíráme odborníky na lidi, nikoli produkty
Banka first direct má podle některých ebříčků nejvyšší míru zákaznické spokojenosti Její
personální politika otevřeně upřednostňuje empatické lidi a tak není divu e pro ni pracuje
řada bývalých učitelů a zdravotních sester Firma John Lewis Partnership zase vybírá nejlepší
odborníky ale jak podotýká Patrick Lewis mana er dodavatelského řetězce Vybíráme
odborníky na lidi, nikoli produkty. Rozhodovacím kritériem je ivotní postoj nikoli
zkušenosti To se odrá í ve výběrovém řízení ale také v tom e většina vyšších pozic je
obsazována lidmi z firmy formou povýšení
Velké organizace potřebují najít způsob jak ze zaměření na prvotřídní slu bu udělat nezbytnou
součást bě né práce Dialog který tvoří jádro vztahového přístupu není jen správné
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
31
naslouchání Personál musí být od podstaty empatický a musí se umět vcítit do emocionálního
sociálního i kulturního kontextu který provází poskytování slu by
Strá ci zákaznické zkušenosti
Řada organizací s nimi jsme se v průběhu výzkumu setkali vyvinula schémata která vedle
tradičních ukazatelů hodnotila také přínos k pozitivní zákaznické zkušenosti Zaměstnanci
Virgin Atlantic jsou kupříkladu hodnoceni podle toho jak dobře plní ’lohu strá ců
zákaznických zkušeností Angus Struthers to trochu přiblí il:
Zaměstnanci si musí být v dy vědomi e nepracují pouze pro Virgin ale především
pro pasa éry Poka dé se musejí vcítit do jejich situace a zajistit e se jim dostává
slu eb které by sami po adovali
Alex Popple z britského MSN k tomu dodává:
Ohodnocení jsme nastavili tak aby nutilo dělat co nejvíce pro klienty
měl být hodnocen podle přínosu k zákazníkově zkušenosti
ka dý by
Profesní hodnoty a chování Sdílené a otevřené
Úspěšné organizace si uvědomují e dosa ení kvalitního vztahu se zákazníky nelze vyřešit
pouhou interní směrnicí či osobním ohodnocením Zaměření na zákazníka se musí průbě ně
připomínat aby neskončilo jen jako prázdná věta na webu nebo popis pracovní pozice kdesi v
šanonech personálního oddělení Moderní organizace zkoušejí různé způsoby jak co nejvíce
přenést zodpovědnost za plnění zákaznických přání na personál a to jak na jednotlivce tak i na
týmy.
BUPA a Tesco investovaly značné prostředky aby nastavily mezi zaměstnanci hodnoty
orientované na zákazníka V síti BUPA (ospitals například vrcholný management řešil se
zaměstnanci otázku Pokud byste dělali práci nejlepším mo ným způsobem jak by to
vypadalo (ledání odpovědi společně věnovali spoustu času Výsledkem není jednoznačně
daná náplň práce ale sada typických profilů vedoucími cateringu počínaje konzultanty konče
Profily popisují hodnoty které by měly zaměstnanci dodr ovat ovšem pozitivní formou a v
souladu s posláním firmy pečovat o ivoty v našich rukou.
Tesco zase před několika lety pořádalo jednodenní semináře pro několik tisíc svých
zaměstnanců kde hledalo odpověď na otázku jaké hodnoty Tesco má a jaké by mít mělo
Výsledkem byly dva jednoduše zapamatovatelné seznamy Čtyři klíčové věci které děláme pro
zákazníky, a Šest věcí které děláme jeden pro druhého. Firmě se podařilo zapojit do procesu
tvorby základních hodnot zaměstnance z celé země
Součástí přijímacího řízení do řetězce rychlého občerstvení Pret a Manger je posilování
firemních hodnot Ka dý uchazeč je pozván na tzv zá itkový den při něm pracuje v prodejně
dle svého výběru Večer pak stálí zaměstnanci hlasují zda uchazeče přijmou či nikoli a za
rozhodnutí samozřejmě nesou odpovědnost Na přijetí nového člena se musí shodnout
minimálně
personálu
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
32
Zkušenosti na rozhraní spoluvytvářejí priority
Příběh Petera Gilroye o desetibodovém plánu pro zaměstnance poukázal také na další společné
téma které se prolínalo našimi rozhovory s poskytovateli slu eb Všichni kladli na
zaměstnance vysoké nároky ale zároveň je dokázali patřičně ocenit Peter Simpson bývalý
obchodní ředitel first direct řekl
Lidé jsou lidé jediný rozdíl mezi tím kdo u nás pracuje a tím kdo ne je to e
jednoho z nich platíme
Úspěšné organizace se také od svých zaměstnanců učí Zajímá je jaké existují problémy ve
firemních systémech a procesech a jaká pravidla znepříjemňují zkušenost na rozhraní slu eb
Dobří poskytovatelé slu eb pova ují své zaměstnance za oči a uši organizace a vědí e právě
oni doká ou odhalit zlepšení z pohledu u ivatelů a zákazníků
Učit se a slavit
Organizace, s nimi jsme hovořili investují nadprůměrné částky do podpory zaměstnanců Pret
a Manger prakticky nekupuje reklamu a místo toho investuje 6-7% z příjmů co je částka
obvykle určená pro marketing do školení a zábavy Zaměstnancům nabízí jazykové kurzy a
firemní večírky Firmě stejně jako mnoha dalším ’spěšným organizacím zále í na tom aby
zaměření na zákazníka praktikovala sama na sobě Bez toho se silná kultura zalo ená na lidech
udělat nedá
Peter Gilroy musel tvrdě obhajovat investici ve výši
ročního příjmu na školení a výzkum a
to navzdory všeobecným obavám o nárůst státního dluhu Stál si nicméně za svým a podotýkal
e takové investice v dy přináší pozitivní výsledky Součástí plánů byly i pravidelné oslavy a
odměny pro zaměstnance Na pravidelných setkáních kterých se ’častní i vrcholný
management se oceňují zaměstnanci s nejlepším hodnocením od zákazníků a hlavní cenou
jak ji bylo zmíněno - jsou studijní pobyty v zahraničí Peter vysvětluje e náklady jen málo
přesahují cenu jednoho celonárodního inzerátu na volnou pozici a přesto jsou klíčové pro
motivaci a především udr ení personálu který pova uje za nejdůle itější aktivum organizace
Školící programy stejně jako pravidelné oslavy se podle Peterových slov staly neoddělitelnou
součástí naší kultury a přispěly k významným změnám v kvalitě slu eb v posledních letech.
Dopady školení podporují kromě jednotlivých příkladů také rozsáhlejší studie Bassi
Investments porovnalo pohyb akcií firem v ebříčku Standard
Poor s
(americký
ekvivalent FTSE 100) s vysokými a nízkými investicemi do školení zaměstnanců v posledních
pěti letech Ukázalo se e firmy které do rozvoje zaměstnanců investovaly nejvíce také
dosahovaly nejvyšších zisků v průměru
v porovnání s celkovým průměrem
Jinak řečeno investoři získali o
vyšší návratnost z akcií firem které významně investují
29
do vzdělávání zaměstnanců
Kvalita práce
Odborníci by měli být za svou práci přiměřeně ohodnoceni ovšem nikoli na ’kor pracovního
prostředí Je stále více zřejmé e flexibilní pracovní doba svoboda při rozhodování a další
demokratizující prvky v práci hrají vedle mzdy také důle itou roli Výzkum ve Velké Británii
ukázal e pro zaměstnancovu spokojenost je důle itější nezávislost ne plat a pracovní doba 30
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
33
Posílení komunitních vazeb
Kdy se zeptáte personálu kde nejčastěji berou inspiraci pro zlepšení odpoví e u lidí kteří
dělají tuté práci jinde Po dlouhou dobu ale neměli mo nost prolomit bariéry svého působiště
ať u šlo o učebnu město nebo jednu konkrétní ordinaci. Proces posunu profesní identity,
který jsme popsali výše a který po odbornících vy aduje aby na sebe vzali nové role tvůrců
řešení se mů e urychlit posílením vazeb a vytvořením komunit pro sdílení znalostí
Organizace které aktivně podporují vznik komunitních vazeb svým zaměstnancům jasně
říkají e znalosti myšlenky a expertiza nejsou doménou ředitelství ale spíše personálu Právě
čelnému personálu se musí dostat uznaní a podpory proto e právě na něj jsou kladeny vysoké
nároky po stránce energie a podnikatelského ducha pi plnění potřeb zákazníků Jeden
z respondentů podotkl e organizace musejí dát lidem mo nost aby se porovnali s ostatními.
Jedině tak je mo né potlačit potřebu řídit a rozkazovat
Najdeme ale další dva důvody pro posilování komunitních vazeb. Zaprvé, inovace nevznikají
v izolaci, ale v týmech Podpora týmové práce a experimentování při vývoji slu eb se projeví ve
vyšší spokojenosti se zaměstnáním na straně personálu ale i lepšími zá itky ze slu by na
straně zákazníka. Zadruhé, sdílením znalostí se vyhneme situacím, kdy se znovu a znovu
vynalézá ji vynalezené
Učíme se od čelného personálu
Za náš úspěch vděčíme lidem na rozhraní slu by
V první kapitole jsme zdůraznili otevřenost kanálů kterými do organizace proudí data a
postřehy co pomáhá určit priority dalšího rozvoje Mimo to ovšem poskytovatelé slu eb
vytvářejí dostatek času a prostoru k naslouchání personálu a jeho zapojení do podnikového
rozhodování.
John Lewis Partnership pořádá týdenní konzultační půlhodiny při nich se mů e kdokoli
podělit o dobrou praxi anebo problém který pozoruje na prodejně Diskuse probíhají na
lokální úrovni, ale také v centrále Minulý měsíc Peter Gilroy poslal zaměstnancům
pětiminutovou výzvu na tak netradičním médiu jako je výplatní páska. Po ádal v ní
zaměstnance aby věnovali pět minut přemýšlení o nových způsobech jak by Kent mohl
generovat příjmy
Postřehy a náměty na zlepšení jsou cenným výstupem z interakce mezi zákazníky a
personálem a organizace by měly vytvořit způsoby jak je zaznamenávat Tvorba příle itostí
tohoto typu a jasná ukázka jak jejich uvedení do praxe přispívá k firemní strategii) je
klíčovým prvkem kultury která je zalo ena na zaměstnancích z rozhraní.
Vztahový přístup ke slu bám zdůrazňuje roli čelného personálu podobně jako u ivatelů při
tvorbě rozhraní mezi lidmi a slu bou To má důsledky jak pro personál tak pro jeho napojení
na zbytek organizace Úspěšní poskytovatelé slu eb které probíráme v této knize, si cení
čelného personálu pro jeho zkušenosti a kontakt se zákazníkem Před těmito organizacemi ale
podle jejich slov stojí výzva jak nabídnout prostor pro osobní růst a zároveň zabudovat tento
přístup do firemní kultury
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
34
Výzvy pro poskytovatele slu eb






Jak definujete odbornost ve vaší organizaci?
Napomáhají popisy pracovních pozic náborové procesy a systémy hodnocení zlepšovat
spokojenost zákazníků s vašimi slu bami
)nvestujete do školení a odměn pro vaše zaměstnance
Mají vaši zaměstnanci mo nost vyměňovat si zkušenosti s ostatními?
Co vaše zaměstnance baví a co mají společného
Existují příle itosti pro získávání zpětné vazby od zaměstnanců

Je zaručeno aby se zpětná vazba od čelného personálu dostala mezi celofiremní
priority?

Jakým způsobem se v organizaci předávají zkušenosti Existují příle itosti pro
kolektivní výměnu dobré praxe
Klíčové pojmy


Strá ci zákaznické zkušenosti

Vzájemná odpovědnost

Komunity pro sdílení znalostí
Profily excelence
Definice naleznete na straně
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
35
Příklad dobré praxe Birmingham OwnHealth
Firma Pfizer Health Solutions pracuje s N(S Direct a dvěma zdravotnickými středisky
v Birminghamu na inovativním přístupu ke slu bám Program začal letos s cílem obslou it
000 lidí trpících cukrovkou, problémy se srdcem a kardiovaskulárními chorobami. Za inspiraci
si bere praxi v USA kde se spíše ne na efektivitu slu eb zaměřují na změnu trendů John
Procter, vedoucí týmu z Pfizer (ealth Solutions je přesvědčen e se musí investovat
především do hodnoty zdraví a e pouhé zaměření na náklady se musí upozadit Projekt
v Birminghamu vidí jako příle itost tento koncept předvést v praxi. Inovativní iniciativy jako je
tato umo ňují N(S změnu filozofie směrem od systému pro nemocné k modelu na podporu
zdraví To přinese u itek na všech stranách jednotlivci a rodinami počínaje zdravotníky a
širší komunitou kolem N(S konče
Ambicí birminghamského projektu je co největší omezení neočekávaných návštěv středisek
sekundární péče co představuje zdaleka nejnákladnější část celého systému zdravotnictví
Toho má být dosa eno tím e se lidem usnadní péče o zdraví čím se sní í počet akutních
situací.
Programy jako je tento nepřinášejí okam ité úspory mění ovšem dlouhodobý
trend a přinášejí vyšší zisk později je to vlastně stejné jako s úsporami
Birmingham OwnHealth také inovoval komunikační kanál Celá slu ba se odehrává po telefonu
u lidí doma a je součástí jejich ka dodenního ivota Aby byla co nejpřístupnější je nabízena
v angličtině a pan ábštině severoindický jazyk rozšířený ve Velké Británii a má dvě verze
podle stupně vzdělání
Za ’spěchem slu by stojí také tréninkový program pro čelný personál zalo ený na
prohlubování odbornosti a vztahů s pacienty Zaměstnanci jsou si vědomi e slou í jako brána
k dalším slu bám je mů e pacient vyu ít Sestry N(S Direct pomáhají pacientům učinit vlastní
rozhodnutí místo aby jim ukazovaly co mají dělat
Je to zcela odlišné od starého systému který vyu íval standardizovaného procesu
tady jde o podporu dialog a poradenství
Základy tohoto alternativního modelu tvoří digitální expertní systém a doprovodný proces
vyhodnocování potřeb který vyvinula firma Pfizer Při prvním setkání se zdravotní asistent ptá
pouze na jednoduché otázky a systém ze vstupů odhalí místa na kterých by měl pacient
zapracovat Následně společně proberou problémy které lze vyřešit snadno a také ty k jejich
odstranění bude zapotřebí pomoci ze strany N(S Nakonec si stanoví cíle ovšem nikoli podle
parametrů systému ale podle toho co pacient za daných podmínek a přislíbené podpory
pova uje za reálné Cílem je zajistit e se pacient vybaven znalostí svého stavu a vírou ve
vlastní rozhodnutí začne po diskusi se zdravotním asistentem sám od sebe směřovat
správným směrem Program je ukončen jakmile pacient splní několik výstupních kritérií, která
měří schopnost se nadále rozhodovat spíše ne tvrdé ukazatele které mohou mít pro různé lidi
různý význam
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
36
Birmingham Own(ealth také začal propojovat celou řadu místních slu eb Nazývají to
lokálním ekosystémem slu eb v něm navádějí u ivatele k tomu co skutečně potřebuje
Místní střediska spolupracují se sítí praktických lékařů aby zajistila rovnoměrné rozlo ení
slu eb Personál ze středisek je v častém kontaktu s lidmi z ordinací praktických lékařů a
všichni se navzájem informují o nastavení slu eb s cílem zajistit kontinuitu napříč
distribučními kanály
John popisuje jak obtí né je dokázat přínosy práce zejména v případě hrstky pacientů u nich
je vysoké riziko propuknutí kardiovaskulární choroby Těmto pacientům nyní vlastně nic není
ovšem mají velkou pravděpodobnost e se jim v následujících deseti letech stane nehoda
Dodává e za pou ití Prochaskova modelu31 dochází během roku k posunu od prekontemplativní fáze ke kontemplativní a následně k aktivitě co je obrovský ’spěch To ale do
finančního výkazu nedáte. Ale jak správně připomíná ’spory generované preventivními
zásahy i kdyby představovaly pouhé jedno procento jsou daleko vyšší ne ’spory dosa ené
optimalizací stávajících procesů
Ačkoli je vzhledem k době trvání programu předčasné dělat závěry John u nyní pozoruje e
personál střediska je jím nadšený.
Birmingham Own(ealth není o nahrazování slu eb na lokální úrovni ale o
vylepšování toho co ji máme Pochopili jsme e je třeba začít ať u kdekoli a
nechat věc vyvinout a růst nejtě ší je začít ale kdy uděláte první krok začnete se
divit co všechno se dá zvládnout
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
37
3
M íme úsp ch
Jak měřit zkušenosti a systémy Život je komplikovanější ne jakýkoli indikátor
Pohled na slu by jako na formu poskytnutí statku spíše ne transformativní zá itek vede k
vytvoření specifického způsobu sběru dat a měření výstupů Současné zacílení dává přednost
operativní výkonnosti na ’kor zákaznické zkušenosti Nicméně správné měření zákaznické
zkušenosti je přinejmenším stejně důle ité jako procesní analýza obě plní pro organizaci
nezbytnou roli Patrick Lewis z John Lewis Partnership podotýká e řízení firmy je mnohem
komplexnější ne jen měření klíčových indikátorů
V první kapitole jsme zkoumali jak ’spěšné organizace získávají náměty a postřehy od
u ivatelů a zákazníků Analýza ale přesahuje demografickou či názorovou segmentaci. Bere v
’vahu i to jak se lidé při poskytnutí slu by cítili a jaký názor si na ni udělali Zajímavé je e ji
sběr informací o u ivatelích a jejich hodnotách poskytuje měřitelná kritéria ’spěchu
Měření tohoto druhu neprobíhá na ’rovni systému jako porovnání výsledků s cíli ale
zaměřuje se na zkušenosti a zá itky které pocházejí od samotných zákazníků To je důle ité
proto e kdy u ivatelé sami dosahují pomocí slu by ’spěchu má to citelný dopad na jejich
pocit uspokojení a důvěry ve značku
Řečeno jinak ’spěšné organizace našly způsob jak měřit ’spěch na více ’rovních ne li jen
přes systémové ukazatele )nformační tok mezi organizací a u ivateli je mnohem dynamičtější
a postřehy trhu jsou pova ovány za součást měření ’spěchu stejně jako podklad pro
definování priorit Úspěšní inovátoři s nimi jsme hovořili chápou e bez podrobné znalosti
pozitivních i negativních reakcí u ivatelů s nimi nenavá ou trvalý vztah či v případě
komerčních firem neudr í loajalitu ke značce
Měření dopadu a zá itků přináší cenné informace Za příklad mů e poslou it soudní systém
Nedávný výzkum Ministerstva spravedlnosti ukázal e pro třetinu dotazovaných byl zá itek ze
soudního procesu minimálně tak stresující jako samotný předmět řízení Za zmínku stojí také
skutečnost e negativní zá itek vy’stil v další problémy těsně spjaté s dalšími veřejnými
slu bami Účastníci výzkumu označili nemoc narušení rodinných vztahů a problémy v
zaměstnání jako vedlejší efekt řízení 32
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
38
KPI nesmí stát v cestě kdy děláte dobrou věc Měření zkušeností
Mů e vznikat jisté napětí kdy se rozhodujete mezi mikroanalýzou z pohledu
zákazníka a makroanalýzou z pohledu trhu. Jde ale o to od počátku kombinovat
oba přístupy proto e jedině tak je mo né odhalit hlubší strukturální problémy
Zapojení metrik zákaznického vnímání přidává další rozměr do měření výkonnosti systému
Pomáhá ale také odhalit některé nezamýšlené důsledky orientace na pouhé cíle a efektivitu.
Řada ’častníků našeho výzkumu upozorňovala na neblahý dopad jaký mohou mít přemrštěné
systémové po adavky na kvalitu interakce se zákazníkem Varovali také před přílišným
zdůrazňováním měření které je výlučně zalo ené na výkonnostních indikátorech. Jeden
dotazovaný z John Lewis Partnership uvedl e KP) klíčové ukazatele výkonnosti nesmí stát v
cestě kdy děláte dobrou věc S tímto se ztoto ňuje i řada představitelů veřejných institucí
Jeden z nich uvedl:
Problémem je monitorování Cíle více a více určují co se bude poskytovat Městské
rady vynalézají způsoby jak přiřadit co nejvíce prostředků do oblastí které nejvíce
napomáhají splnění cílů To ale očividně narušuje vztah se zákazníky
Výkon a ’spěch by se nicméně měly měřit skutečnými zá itky které si lidé odnášejí například
časem čekání nikoli odosobněnými ukazateli a standardizovanými průzkumy spokojenosti
Trik spočívá v tom e by se měly hledat způsoby měření kvality interakce a nikoli pouze
provozní efektivity Organizace musejí zjistit co oceňují jak ony samotné tak celý systém ale
především jejich zákazníci.
Veřejný sektor ji začal pou ívat nástroje marketingového výzkumu známé ze soukromé sféry
Focus groups se pou ívají pro testování nových myšlenek a na podporu plánování Někteří
poskytovatelé pou ívají mystery shopping aby vyhodnotili kvalitu slu eb Účastníci mystery
shoppingu u firmy Pret posuzují nejen nabízené produkty ale i kvalitu slu eb Podařilo se jí tím
zachytit měkké prvky lidské interakce do tvrdých měřitelných ukazatelů Podíval se vám
barista do očí a usmál se Bylo vám řečeno kolik dostáváte vráceno
Státní správa k obohacení systémových ukazatelů dosud pou ívala standardizovaný výzkum
zákaznické spokojenosti Potí s tímto ukazatelem je e spokojenost je velmi subjektivní
pokud je nahlí ena z pohledu u ivatele Lidé si do interakce se slu bou přinášejí rozličná
očekávání která jsou nezřídka ovlivněna jejich současnou situací a ivotní zkušeností To co
lze v takové situaci měřit výzkumem spokojenosti je rozdíl mezi očekáváními a vnímáním
toho jak je slu ba uspokojila Očekávání i dojem jsou ale vysoce individuální a proměnné
Víc musí být učiněno pro přesnější měření vlastních zkušeností se slu bou Poskytovatelé
komerčních slu eb s nimi jsme v průběhu výzkumu hovořili vyvíjejí řadu nástrojů z nich
všechny jsou aplikovatelné i ve veřejné sféře kde mohou napomoci porozumění efektivity
systému.
Tesco vytvořilo mana erský a hodnotící nástroj který nese název Steering Wheel česky
Volant Vychází z metodiky Balanced Scorecard a zahrnuje nejen analýzu finančních ukazatelů
ale také spokojenost zaměstnanců provozní efektivitu a hodnocení zákazníků Tesco pou ívá
pět ukazatelů zákaznické hodnoty zalo ených na marketingovém výzkumu co je poměrně
malé číslo které podle názoru společnosti reprezentují nejdůle itější aspekty zkušenosti ze
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
39
supermarketu. To zahrnuje 1) snadnou orientaci v náplni regálů, 2) rychlé získání toho, co
zákazník chce
rozumné ceny
ádné fronty
příjemný personál Tesco věří e principy
musí být jednoduché a srozumitelné aby se mohly aplikovat na všech ’rovních společnosti od
zasedací místnosti předsednictva po nejmenší sklad
Alex Cheatle z TEN UK, poradenské společnosti zaměřené outsourcingové slu by vysvětluje
Sami sebe hodnotíme podle toho co chtějí naši zákazníci Ka dého člena se ptáme,
co/kdy/jak přesně po aduje a pak v systému chronologicky evidujeme všechna tato
měřítka za pomocí zpětné vazby. S podobným stupněm komplexity jsme se u jiného
call centra nikdy nesetkali
Forma měření zalo ená na individualizovaných ukazatelích spíše ne standardně definovaných
kritériích která si zákazníci mohou vykládat různě podle preferencí se nazývá my-metrics.
Měření pou itím my-metrics je také klíčové pro Birmingham Own(ealth kterou jsme
rozebírali na konci druhé kapitoly.
Paul Bello z Orange doplnil e v současnosti nejlepším ukazatelem ’spěchu v komerčním
sektoru je tzv potenciál doporučení Doporučili byste slu bu někomu dalšímu je jedinou
relevantní otázkou při hodnocení ’spěchu mezi zákazníky Stojí za tím přesvědčení e většina
zákaznických výzkumů je nepřesná proto e klade otázky navádějící k pozitivním odpovědím
Zeptejte se nicméně zda by někdo doporučil např instalatéra a vlastní pověst je rázem ve
hře 33
)nspekce ve školách a nemocnicích představuje jeden z nejvypjatějších okam iků v práci
mana era veřejných slu eb Před návštěvou Ofstedu britské školní inspekce se zvyšuje počet
nemocných učitelů proto e nesnesou tlak vyvíjený systémem ohledně po adavků na výuku
Chris Gerry z New Line Learning Federation v Kentu by z tohoto pohledu musel vypadat jako
naprostý blázen proto e si Ofsted zve častěji ne je zvykem Navíc systém doplňuje o vlastní
kritéria. Studenti jsou ka dý měsíc po ádáni o zpětnou vazbu na učitele podle kritérií která
sami pomohli vytvořit Školy se dotazují na to zda hodiny byly nudné či zábavné jestli dostali
hodnocení domácích ’kolů včas spíše ne na spokojenost se známkami Chris ale doplňuje:
Víme jak důle ité pro vytvoření pozitivního přístupu k celo ivotnímu vzdělávání je studenty
pro věc nadchnout. Kritéria přesahující obvyklé hodnocení jsou v takovém případě nezbytná
Chris vlastně měří zá itky ze slu eb tak jak se s nimi u ivatelé potkávají. Dostává se tak
k nepřetr itému toku informací a ví kde a jak věci vylepšit aby sní il mno ství stresu
spojeného s měřením ’spěchu Výsledky se nepou ívají k trestání, ale k určování priorit pro
Chrise a jeho tým. Vzniká tím atmosféra neustálého zlepšování a sni uje se riziko při zavádění
nových postupů Učitelé dostávají okam itou reakci na změny ve výuce data jsou dostupná
v dy a pro všechny
Zpětná vazba měření a informace na rozhraní
Jak sní it rozdíl mezi čelným personálem a vrcholným managementem?
Pohled u ivatele mů e být pro firmy náročnou a často i nepříjemnou výzvou Většina
inovativních organizací ale vidí za tento bezprostřední horizont U ivatelé pro ně představují
zdroj námětů BUPA například aktivně vyhledává místa která v jejich slu bách fungují
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
40
nedostatečně Alison Platt z BUPA (ospitals dodává e je důle ité zákazníkům vysvětlit e
slu by se mohou v čase zlepšovat. Vedle mapování cest slu bou a optimalizace kontaktních
míst se tým BUPA dívá také na čtyři nejproblematičtější oblasti které zákazníkům vadí Ty jsou
identifikovány na focus groups a u ivatelé jsou následně pozváni aby se s vrcholným
managementem podíleli na návrhu řešení Výsledky se průbě ně sledují a tým je o nich
informován. Zajímavá je také dynamika toku informací v BUPA Stejně jako v případě Chrisovy
federace i zde je krátký čtvrtletní interval mezi zavedením inovace a zpětnou vazbou
Ale náměty na zlepšení slu eb nepřicházejí pouze ze strany zákazníků a u ivatelů John Lewis
Partnership vnímá také čelný personál jako oči a uši své organizace. Je zákazníkům nejblí e a
doká e přijít s náměty které reflektují jejich hlubokou znalost prostředí a chování Personál
má s kolegy na pobočce mo nost sdílet co se o zákaznickém chování naučí Zpětná vazba se
posléze dostane produktovým mana erům Také BUPA má zaveden podobný mechanismus
který doplňuje tvorbu excelentních slu eb Alison Platt vysvětluje e bylo nutné změnit
smýšlení typu Chci jen dělat svou práci Práce toti spočívá právě ve zpětné vazbě a
zlepšování
U čelného personálu se ovšem inovativní firmy nezastavují Zále í jim také na tom aby i
management byl ve styku se zákazníky. Nejde o občasné návštěvy nebo inspekce, ale
zákaznický pohled se musí dostat velmi hluboko do celé jejich agendy. Jeden respondent
podotkl e to prostě musí cítit V BUPA se management podílí na designu cesty slu bou
Ka dý týden také ředitelé vyřizují stí nosti zákazníků To není návštěva to je skutečný kontakt
Přibli ování informací a u ivatelů
Paul Hodgkin je praktickým lékařem který při práci provozuje zajímavý sociální projekt
V roce
zalo il portál patientopinion org uk který je výborným příkladem toho kde
inovátoři nacházejí nové mo nosti jak propojit zpětnou vazbu měření kvality a informace pro
u ivatele Stránky umo ňují lidem aby po návštěvě nemocnice sdíleli své zá itky Ti co na
léčbu čekají či se rozhodují se mohou informovat o kvalitě jednotlivých míst Tento způsob je
mnohem přístupnější a srozumitelnější ne srovnávací analýzy Paul prodává přístup k datům
samotným institucím jako doplněk k jejich obvyklým způsobům hodnocení výkonu Ve
výsledku mají nemocnice neustálý přístup ke sdíleným znalostem napříč systémem Slogan
portálu říká Je to naše N(S udělejme si ho lepší
Podobně jako v případě Chrise Gerryho ani u Paulova portálu není mo né oddělit náměty
měření zpětnou vazbu a informace Oba projekty ilustrují vzorec který jsme postupně odhalili
mezi ’spěšnými inovátory slu eb zpětná vazba náměty a myšlenky u nejsou jen
shroma ďovány na straně poskytovatele ale stále častěji se poskytují zpět u ivatelům
)novativní slu by vyhledávají mo nosti jak prolomit bariéru mezi u ivateli a organizací Vidí
ka dou interakci jako příle itost k tomu aby se naučily něco nového
Pravidelný proces sdílení informací a postřehů obohacuje obě strany Poskytování informací o
fungování systému přístupnou formu buduje důvěru a dává lidem pocit kontroly Kdy oficiální
’daje městské části tvrdí e míra kriminální činnosti klesá a přesto lidé na vlastní ulici
pozorují opačný trend nebudou takovým ’dajům věřit Data poskytovaná na ’rovni ulic by
poskytla přesnější obraz a sní ila rozdíl mezi pociťovanou kvalitou a systémovým měřením
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
41
Navíc by mezi občany vzrostla důvěra v kompetenci policie, která je schopna identifikovat
problematické oblasti. Technologie nabízí v této oblasti o poznání více ne před dvaceti lety
)novativní organizace kombinují poskytování slu eb s tvorbou postřehů a myšlenek přímo na
rozhraní, s cílem zlepšit strategii a zajistit průbě ný re-design Pro veřejné slu by je zde řada
inspirativních příle itostí Politické elity hledají způsoby jak měřit výkon a přitom
nezapomínat na důvěru a spokojenost Není pravděpodobné e řešení spočívá jen ve
zlepšování současných metod jakými jsou průzkumy spokojenosti a přidané hodnoty Do
’vahy vedle těchto parametrů musíme vzít té měření a hodnocení zá itků na ’rovni
zákazníka.
Zavedení zá itkových ukazatelů a zjednodušení zpětné vazby napomů e vyřešit problémy
s nedůvěrou a nespokojeností Ale je tu ještě další přínos Zjednodušení a zkrácení zpětné
vazby přispívá k tvorbě kultury otevřené inovacím a experimentům )novátoři slu eb které
jsme oslovili sice dělají chyby ale jsou schopni se z nich rychle poučit díky hlubšímu
porozumění dopadu svých rozhodnutí a přístupů Formalizace designu slu eb v těchto
společnostech sní ila rizika a to zejména postupnou tvorbou prototypů Zapojení u ivatelů do
ka dé fáze pak nejen odhalilo nedostatky v provozním řízení ale zaručilo dobrý dojem který si
u ivatel ze slu by odnáší
Výzvy pro poskytovatele slu eb





Jak měříte zkušenosti a zá itky různých skupin u ivatelů
Jak často porovnáváte standardní výkonové ukazatele s u ivatelskou zkušeností
Pou ívá vaše organizace zpětnou vazbu od klientů Pou íváte negativní zpětnou vazbu
Mají vaši klienti a personál přístup k výsledkům Jsou výsledky prezentovány
srozumitelně pro danou cílovou skupinu
Doká ete vyu ít sdílených znalostí a postřehů pocházejících od vašich u ivatelů
Klíčové pojmy


Měření zkušeností

Sdílení znalostí

Prototypování
My-metrics
Definice naleznete na straně
Sophia Parker & Joe Heapy
.
Cesta za lepším rozhraním
42
Příklad dobré praxe Slu by pro mladistvé v Kensingtonu a Chelsea
Dobré pracovní vztahy se tady hledají dost tě ko vysvětluje )sobel Rickard která sice ije
v Lincolnshire, ale svůj čas tráví zejména správou nemovitostí v Kengsingtonu a Chelsea. Isobel
stojí za novým způsobem řízení anti-sociálního chování který je zcela odlišný od dosavadních
praktik.
Pod pojmem řízení si ale nepředstavuje e ostatním řekne jak mají věci vypadat a jaké slu by
poskytovat Nejde jen sedět a rozdávat příkazy změna musí přijít zespoda Proto
spolupracuje s místní organizací Youth and Education Welfare Services YEWS Slu by pro
rozvoj mláde e a vzdělávání a policií na rozvoji místní komunity Výsledkem je sdru ení
dobrovolných asociací majitelů nemovitostí a dalších stran která odspodu eliminuje
problematické chování Musíte vidět celou šíři problému
Mnoho vyplynulo z konfrontace různých pohledů Právě vzájemné pochopení stojí za
společným projektem který )sobel řídí Tenant Management Organization TMO Organizace
pronajímatelů školí místní policii a má značný podíl na dosavadních ’spěších TMO ’zce
spolupracuje s YEWS, která operuje v nejproblémovějších oblastech To vytváří pocit
společného ’silí Jakmile jsme dali dohromady různé lidi ka dý hned viděl kam povedou
změny
Zlomovým bodem byla spolupráce s místní policií na potírání distribuce drog. V jedné lokalitě
se podařilo zatknout pět dealerů a významně sní it kriminalitu Kráde e aut klesly o
pouliční násilí o
a ostatní kráde e o
Policie jasně viděla e spolupráce přináší
ovoce Dbáme na to aby to v dy mělo přínos pro všechny strany
Za ’spěchem ovšem nestálo pouze partnerství )sobel také upozorňuje e bylo důle ité dát
hlas mladým lidem kteří jsou často pova ování za zdroj problémů TMO YEWS a policie proto
například uspořádali v jednom místě schůzku s mladými obyvateli, aby zjistili jejich postoje.
Výsledkem byla řada aktivit ovšem zalo ená na osobním vztahu s mladými lidmi které pak ji
zaměstnanci agentur často znali i jménem Design slu eb hrál klíčovou roli ) kdy jsme
s něčím nesouhlasili v dycky se musela slu ba točit kolem nich dodává )sobel potřebují znát
své okolí a vědět kde mohou nastat potí e
) kdy se to na první pohled zdá jednoduché )sobel byla při prosazování ve slo ité situaci
Přesvědčte někoho o tom aby financoval špatné chování Ale ustála to Dnes vidí všechna
nařízení proti anti-sociálnímu chování jako prakticky nerealizovatelná K čemu vlastně jsou
a v jejím okrsku platí pouze tři Do potírání anti-sociálního chování plyne hromada
prostředků ale jdou pouze do represivních nástrojů Proč neinvestujeme do prevence To
ještě neznamená e se zcela zříkají intervence Jistě e intervenujeme jakmile identifikujeme
problém Ale nepou íváme hned nejtě ší kalibr nejprve zapojujeme dobrovolníky
Práce na lokální ’rovni ukázala e je mo né zlepšit vztahy ivotní prostředí a starat se o
oblast lépe ne jen potírat anti-sociální chování TMO to aplikovala ve všech místech která
spravuje Na jedno z posledních setkání ve World End přišli starší lidé oblečení v baseballových
čepicích a mikinách zatímco mladí dorazili o berlích a s chodítky.
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
43
Zkušenosti a hodnoty odborníků kteří se akce z’častnili byly klíčové Zkušenosti lidí při
řešení těchto problémů byly klíčové Nutně to nemusejí být odborníci s dlouhou praxí a
perfektním vzděláním TMO nabízí lidem mo nost studia magisterského programu při práci Za
poslední dva roky jím prošli čtyři lidé a z jednoho se dokonce stal oblastní správce.
Co je v Kengsingtonu a Chelsea neméně důle ité je důraz na pravidelnou zpětnou vazbu která
se zaměřuje na provozní stránku věci Ka dý měsíc se potkávají majitelé sociálních bytů
policie agentura pro ivotní prostředí TMO probační a mediační slu ba organizace na
podporu obětí týmy zabývající se mladými násilníky a domácím násilím aby si vyměnili
informace Podle )sobel je klíčové aby se nedělo něco o čem někdo neví Na schůzkách se
kromě informací vyměňují i kontakty a uceleně se probírají příklady jednotlivých mladých lidí
nehledě na to kde jsou a kdo s nimi právě jedná Jak podotýká )sobel bez takto intenzivních
pravidelných vazeb se dříve hodně udělalo na začátku, ale spolupráce časem pohasla
)sobel si jasně uvědomuje e je nutné zachovat schůzky pro provozní personál nikoli je vyu ít
ke školení a dalším aktivitám Jakmile se to dostane na strategickou ’roveň přestane se konat
Schůzky v této podobě udělaly pro anti-sociální prevenci za poslední tři roky více ne cokoli
předtím
Přístup TMO má dramatický dopad nejen na ivoty mladých ale celkově i na kvalitu ivota
v místních čtvrtích Na tom )sobel zále í nejvíc Nějaké výkonové indikátory tady nemají
smysl to bychom jen počítali a nic nedělali Jak chcete třeba spočítat kolik lidí kvůli naší
pomoci neskončilo v gangu
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
44
4
Politika a design služeb
Pokud pou ijeme design slu eb systematicky mů e nabídnout nejen vizi pro
transformaci veřejného sektoru ale i cestu, kterou se k ní vydáme.
Principy probírané v předchozích kapitolách lze ’spěšně aplikovat v komerčních firmách Ale
pouze ucelené systematické pou ití těchto postupů má potenciál změnit veřejné slu by Design
slu eb sni uje rozdíly mezi tím co lidé chtějí a co organizace ve skutečnosti dělají Pomáhá
vytvořit jednotný pohled na priority které berou v ’vahu dojmy a zá itky u ivatelů Design
slu eb zaměřuje pozornost na hlubší ’čel slu by na celkovou spokojenost a vyrovnaný ivot
Umo ňuje také organizacím aby se přizpůsobily měnícím se potřebám Proto nabízí nejen vizi
transformace ale také praktické nástroje pro její uskutečnění
Převládající pojetí vytvořilo specifickou strukturu veřejných slu eb které se skládají
z funkčních institucí epizod abstraktního systému a výstupních měřítek Plánovaná reforma
pak vychází právě z těchto klíčových prvků a zaměřuje se na to co by ádná strana u vlády
nevynechala Pohled na slu by jako komodity vychází z těchto předpokladů

Efektivita je primárně zále itostí zvyšování kapacit současného systému Cílem je dělat
více. Základem je zvládnout provozní problémy, odstranit byrokracii, zrychlit procesy a
dodavatelský řetězec Gershonova zpráva z roku
například odhaduje e ’spory na
vstupech rušení pracovních míst a zvýšení produktivního času ušetří a
miliard
34
liber.

Personalizace je vlastně hromadná kustomizace při ní se slu by rozdělí do modulů
z nich si zákazníci vybírají ale sami se nemohou na tvorbě podílet Studie o vzdělávání
v roce
navrhovala zavedení poradců pro výběr školy který by rodičům pomohl
hlouběji proniknout do komplexního systému 35 Pacienti si mohou vybírat z mnoha
center ne všechna jsou státní kde se mohou léčit

Decentralizace je doprovázena kontrolami a výstupy které zajišťují aby místní
organizace dodr ovaly agendu určovanou centrem Peter Taylor-Gooby tomu říká
vztah pána a správce 36 )nspekce provádí shora řízené organizace jako je Ofsted a
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
45
lokální ’řady jsou hodnoceny podle centrálních cílů Výzkumy spokojenosti hrají
vedlejší roli hlavní důraz je kladen na celosystémová měřítka výkonnosti
Design slu eb mění hlavní principy reforem
Jazyk a východiska která pou íváme směřují debatu a omezují inovace kterých mů eme
docílit Designéři nevidí slu bu jako něco co lze zredukovat do komodity Slu ba je forma
podpory která usnadňuje a zlepšuje lidem ivot Vychází ze zcela nových základních kamenů
kontaktních bodů zákaznických cest komunikačních kanálů prostředí a informační
architektury Ty přinášejí změnu do všech organizací s nimi jsme mluvili Design slu eb mění
pohled na hlavní prvky reforem.
Design slu eb se zaměřuje na interakci lidí a slu eb nejen na slu by samotné Politikům se tak
otevírají nové mo nosti nejen v podobě přírůstkových inovací, ale výsledkem mohou být i
radikálně nové přístupy
Efektivita
Analytici a experti na zdravotnictví ji dlouho mluví o tom e potřebujeme širší pohled na
efektivitu systému Provozní efektivita je samozřejmě důle itá ale neposkytuje celý obrázek
Design slu eb zná ještě další dva druhy efektivity

Design s minimálním odpadem Odhaduje se e
70% času se v organizacích věnuje
tzv. špatné poptávce to jsou náklady špatného počátečního nastavení slu by 37 Nejde
jen o čas ne’spěch se podepisuje i na morálce personálu Zjištění e vám systém brání
plně uspokojovat potřeby vašich zákazníků vede ke sní ení spokojenosti a motivace

Crowdsourcing Zaměřením na interakci a vztahy vytváří design slu by které zapojují
u ivatele vyu ívají jejich času motivace a energie k vytvoření pozitivních výstupů
Design slu eb plně vyu ívá potenciál současných zdrojů a zároveň přináší zdroje nové a
minimalizuje náklady.
Výzvy

Jak měřit prevenci a skutečnosti které nenastanou Jak měřit počet lidí kteří nevstoupí
do gangu Jak přínos těch kteří se rozhodnou jíst zdravě

Mů eme vyvinout ukazatele pro měření přínosu během delšího období Máme
vypočteny náklady a přínosy ivotního cyklu kopírek praček a zbraní ale stejné ’daje
nám chybí pro ty nejdůle itější veřejné slu by

Najdou politici dost odvahy, aby se podívali na efektivitu z pohledu který přesahuje
volební období Doká ou obhájit investice zaměřené na dlouhodobé výsledky spíše ne
na prospěch teď a tady
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
46
Personalizace a spoluvytváření hodnoty
Dostatečná nabídka se stala klíčovým pojmem kterým chce vláda personalizovat slu by Volba
má přinést u ivatelům autonomii a zapojit je do tvorby výstupů
Nelze popřít e mo nost volby vyvolává pocit větší kontroly nad slu bou Často stresující
ivotní rozhodnutí musí ale jít ruku v ruce s dialogem přístupem k informacím a další pomocí
Volba z nabídky která nereflektuje vaše aktuální potřeby mů e být frustrující stejně jako
vůbec ádná mo nost volby
Design slu eb napomáhá politikům a poskytovatelům slu eb napravit tento problém volby
novým způsobem proto e zapojuje u ivatele nejen do rozhodování ale i do vytváření slu by
jako takové:

Designéři vycházejí z metodologií které začínají u lidí nikoli slu eb či institucí
Outsourcingová britská agentura TEN UK se na počátku svých zákazníků ptá na tři
jednoduché věci
Kdo jste
Co potřebujete případně kdy jak a kde
Jak
mů eme pomoci Slu by a podpora pak vychází na prvním místě z pochopení potřeb
Pro designéra je jednotkou slu eb pacient nemoc anebo v nejhorším případě lů ko, ale
nikdy ne instituce Design slu eb nabízí politikům konceptuální rámec ale také
praktické nástroje pro vytvoření velmi personalizovaných slu eb

Design slu eb se zaměřuje na rozhraní Debata se musí odehrávat právě zde na místě
kde se slu ba poskytuje aby se vytvořila správná atmosféra pro spolutvorbu Lidé jsou
právě v tomto bodě mobilizovaní a potřebují podporu a rady aby se zapojili do
společného podniku Současná snaha o zapojení veřejnosti ignoruje důle ité
propojení spoluvytváření hodnoty a zkušenost u ivatelů na rozhraní Častými formami
jsou poradní orgány nemocnic zapojení veřejnosti v místních zastupitelstvech či
v poslední době podíl na správě škol spíše ne na samotném vzdělávání Příliš často se
ale takové zapojení odehrává na radnicích v tělocvičnách a v konferenčních
místnostech čili daleko od samotných slu eb a u ivatelů Design slu eb naopak vychází
právě z rozhraní čím poskytuje silný základ pro skutečné zapojení
Design slu eb se zaměřuje na jednotlivce nikoli organizační normy a institucionální
parametry Mění tím pohled na personalizaci proto e ji nevnímá jako hromadnou kustomizaci
ale zdůrazňuje spoluvytváření hodnoty s u ivateli
Výzvy

Je zřejmé e při zaměření na jedince nebude organizace v dy schopná zcela pokrýt jeho
potřeby Jaké předpoklady ať u kulturní odborné či technologické jsou nezbytné pro
budování partnerství Jaké formy řízení se musí objevit aby podpořily atmosféru
společného ’silí a posílily vztah mezi slu bou a u ivatelem?

Jak navrhnout všechny cesty ke slu bě kontaktní místa tak aby zlepšily zá itek
který si lidé odnášejí a zároveň se z nich staly efektivní mechanismy pro poskytnutí?
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
47

Jaké existují znalostní systémy které by nové formy spolupráce podpořily Jaké jsou
trendy a technologie které je mo né aplikovat
Decentralizace
Decentralizace se na vládní ’rovni skloňuje ji od roku
V současné době se hovoří o
dvojí decentralizaci čili přenosu moci z obecní ’rovně na jednotlivé části a ulice Motivací je
vytvořit flexibilní slu by které odpovídají potřebám komunit a menších lokálních celků
S decentralizací jsme se skutečně setkali u všech poskytovatelů slu eb s nimi jsme mluvili
Ovšem šlo o jiný druh delegace U organizací jako BUPA John Lewis Partnership, v Kengsingotu
i Chelsea jsme vypozorovali atmosféru důvěry a vzájemné spolupráce mezi centrem a
podřízenými slo kami Obě strany se ale zároveň hlídají aby výsledná slu ba byla co nejlepší
Při systematickém uplatnění mů e design slu eb vybudovat prostředí kde se taková vzájemná
odpovědnost mů e dále rozvíjet směrem od vztahu pána a správce.

Čelný personál nese zodpovědnost za spokojenost u ivatelů loajalitu a poskytování
dobrých slu eb co se sleduje na dalších specifických parametrech nejen systémovými
ukazateli U inovativních poskytovatelů je takový přístup hluboce zakořeněný od
motivačních programů a přímé podpory shora po dlouhodobou vizi.

Designéři slu eb vytvářejí mnohem bli ší vazby mezi lidmi a slu bami Proto vznikají
obousměrné informační kanály které přenášejí zpětnou vazbu a postřehy čím
pomáhají utvářet priority Součástí bývá i zavedení procesů které lidem na rozhraní
dovolují upozornit na systémové chyby Tímto způsobem mají zaměstnanci mo nost
artikulovat úzká místa, která brání v poskytování slu eb a tvorbě vztahů inovativní
organizace to navíc podporují a vyhledávají Ka dá součást systému je neustále pod
drobnohledem proto e je monitorován její přínos k tvorbě slu eb na rozhraní Design
slu eb integruje zpětnou vazbu a prostor pro identifikaci ’zkých míst přímo do
systému.
Designéři slu eb pova ují vrcholný management i čelný personál za stejně důle ité při tvorbě
dobrých slu eb i kdy si uvědomují jejich odlišnost Součástí dobře navr ené slu by jsou ale
také co nejkratší kanály pro zpětnou vazbu mezi těmito dvěma skupinami a to i v případě
veřejných slu eb Desing je kolaborativní a opakující se proces který zmenšuje rozdíl mezi
aktivitami zákonodárců a ka dodenními činnostmi kterým se dnes říká implementace či
operativa.
Výzvy

Jakým způsobem mů e racionální rozhodování při tvorbě politiky dát stejnou váhu
názorům čelného personálu a lidem z ka dodenní praxe jakou dává odborníkům
akademikům poradcům a dalším
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
48

Jak zajistit aby se zpětná vazba z nejni ších pater dostala ji do prvních fází tvorby
politiky Jak zařídit aby nezůstalo jen u konzultací Jak mů e být samotná politika
spoluvytvářena veřejností

Lze zu itkovat veškerou kapacitu systému veřejných slu eb Jak vytvořit dostatek
prostoru pro vzájemnou spolupráci odborníků napříč slu bami a odvětvími
Design slu eb nabízí model pro změnu a cestu k transformaci
Je mo ný nějaký kvantový skok vpřed abychom pou ili výraz z nedávného
dokumentu Auditové komise Snad je to zavedení tr ních principů snad
reorganizace sdílené slu by či nové způsoby řízení vztahů se zákazníky a
informačních toků 38
Pojetí slu eb jako komodit nejen e určuje jak se bude o reformní agendě hovořit ale ovlivňuje
i samotné činy
O větším podílu soukromého sektoru se hovoří posledních dvacet let. V poslední době se
skloňuje zejména otevírání systému externím dodavatelům Úspěch se v takovém prostředí
měří ’rovní konkurence a nabídky pro zákazníka Standardy se určují podle řízení objednávek
regulacemi, inspekcemi a hodnocením výkonnosti.
Jestli to je dobře nebo špatně nechme stranou Základem je v tomto případě přesvědčení e
změna ve veřejných slu bách nastane jedině tehdy kdy se na stávající systém naroubují
alternativní modely a inovace Různé vlády se pokoušely zavádět praxe z různých odvětví
počínaje meritokracií v polovině devatenáctého století přes hromadnou produkci a
thatcherovské zaměření na privatizaci po současný systém řízených dodávek a široké nabídky
Slu by veřejné sféry dnes jsou hybridem který se vyvíjel v posledních 150 letech.
Vedle mana erského pohledu musí být chuť učit se
Design slu eb se o přenos dobré praxe zajímá o poznání méně O to více se zaměřuje na
zapojení u ivatelů zpětnou vazbu sběr námětů a jejich aplikaci do designu na systémové
úrovni Výsledkem je systém který se neustále přizpůsobuje změnám předělává se podle
potřeby a hlavně se sám učí
Ji jsme podotýkali e zapojení u ivatelů je klíčové pro spoluvytváření výstupů jich chce
vláda dosáhnout. V tomto ohledu je smysluplné a ’spěšné zapojení vlastně cílem samo o sobě
Ovšem design slu eb v tom kromě cíle vidí také proces učení a změny
Jak jsme viděli na příkladu Lutonu a Dunstable zapojení u ivatelů nabízí mo nost udělat
zá itek součástí procesu změny Tím se lze vyhnout nesouladu mezi nahodilými výzkumy a
neustálou mana erskou revolucí Design slu eb nabízí řadu nástrojů jak v organizacích vzbudit
adaptivní atmosféru ať ji to je generováním vstupů či jejich napojením na systémovou
’roveň
Úkol pro zákonodárce tkví v budování adaptivních schopností vedle zvyšování mana erských
kompetencí Capability Reviews předeslané Gusem O Donnellem v říjnu
mohou osvětlit
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
49
jak si slu by stojí a to nejen podle vlastních měřítek ale na základě nezávislého věrohodného
a objektivního ohodnocení 39 Dopad na tvorbu adaptivní kapacity bude nicméně velmi
omezený.
Investice do míst mezi ale i stávajících institucí
Společnost Prudential se rozhodla k odvá nému kroku kdy pověřila Richarda Duvalla aby
zalo il online banku Egg Uvědomila si toti e současný model přestává fungovat a e pokud
chce být nadále ’spěšná musí hledat nové cesty k zákazníkům a zisku Také jim došlo e
radikální změna nepřijde ze stávajících struktur Věděli e normy a organizační kultura půjdou
proti novým nápadům tak e dali Duvallovi naprostou svobodu a jeho výsledky hovoří za vše
Podobně Paul (odking nevěří e by stránka patientopinion org uk mohla vzniknout pod N(S
Jako John Proctor z příkladu Birmingham Own(ealth i Paul se domnívá e inovace potřebují
nové platformy a podnikatelské modely aby zjistily kam a mohou růst Význam stránky vidí
jak pro jednotlivce tak i pro systém nicméně za klíčový důvod ’spěchu pova uje zvolený typ
podnikání společensky prospěšné podnikání Nejen e jsou důle ité slu by, které poskytuje,
ale stě ejní roli hraje i obchodní model
Překvapilo nás kolik příkladů a případových studií jsme objevili během výzkumu právě
na těchto místech někde mezi Řada partnerství vzniká v těsné blízkosti významných
veřejných institucí S podobným motivem se ostatně setkáváme i v literatuře věnované
inovacím Trhy jsou často charakterizovány malým počtem velkých zavedených hráčů a velkým
počtem menších konkurentů kteří přicházejí s inovacemi a testují je. V takové situaci je bě né,
e velcí hráči nakonec implementují ’spěšné inovace menších hráčů
Podpora míst někde mezi je stejně důle itá pro rozvoj systému stejně jako posilování
komunikace mezi u ivateli a organizací Vznikají v nich inovace které následně obohacují celý
systém. Z podrobnější analýzy těchto kolaborativních modelů se lze přiučit mnoha věcem
Státní správa na všech ’rovních by měla hledat způsoby jak tuto část trhu rozvíjet
Zdroje jimi by se podobné aktivity mohly financovat existují Za všechny uveďme program
Invest to Save Budget spravovaný ministerstvem financí40 či projekty budoucí správy
sponzorované Odborem pro inovace při Ministerstvu školství 41 Vlády by ale neměla být
jediným zdrojem financí pro vytváření inovačního prostoru
Zjistili jsme toti
e kolaborativní modely také usnadňují začlenit u ivatelský pohled do
způsobu jakým je slu ba nabízena Je pozoruhodné e řada organizací kterým se podařilo
překlenout rozdíl mezi tím co nabízejí a co jejich zákazníci poptávají zalo ila své slu by na
partnerství předplatném a modelu společensky prospěšného podnikání Vláda se
v programovém prohlášení pro rok
rozhodla zanalyzovat dopad neziskového sektoru a
dobrovolnictví na ekonomickou a společenskou obnovu Dodatečný rozbor alternativních
podnikatelských modelů by mohl přinést ještě podrobnější pohled na to jak změnit veřejné
slu by aby lépe zacílily své slu by podle potřeb občanů
Jednotkou analýzy designu slu eb je jednotlivec Slu ba se navrhuje ve spolupráci proto aby co
nejtěsněji kopírovala ka dodenní ivot Příliš často se ale do cesty staví instituce normy a
byrokracie a to nehledě na odvětví )novace a nový pohled na u ivatele a jeho potřeby se
v takovém prostředí rozvíjejí právě na místech někde mezi Zde malé organizace pracují na
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
50
novém pojetí slu eb a zákaznické hodnoty Pro politiky z toho vyplývají dvě věci Zaprvé najít
způsob jak tato místa financovat bez nutnosti regulace Zadruhé pokusit se ’spěšné inovace
aplikovat v rámci celého systému.
Výzvy

Jak posílit vazbu mezi orientací na zákazníkovu spokojenost a prioritami systému,
abychom docílili adaptability Jaké metriky musíme pou ít A jak je promítnout do
stávajících nástrojů jako jsou inspekce a tvorba rozpočtů

Jak dostat do popředí debaty schopnost systému se přizpůsobovat proměnlivému a
nepředvídatelnému lidskému chování

Jak mů e vláda financovat vznika rozvoj míst mezi bez zbytečné regulace Jaké
obchodní modely a partnerství se pro tyto ’čely nabízejí vedle pou ití inovačních
fondů

Jak mohou poznatky z této sféry změnit stávající institucionální modely a vztahy? Mají
politici dostatek odvahy aby transformovali veřejné slu by spíše ne je pozvolna
upravovali?
Politika designu slu eb Nová vize a cesta k transformaci
Po prvním roce třetího vládního období Labouristů v řadě se debata o veřejných slu bách
nachází ve slepé uličce Je pravda e národní standardy decentralizace zaměření na u ivatele
a konkurence čili principy z roku
stále zůstávají v centru pozornosti Přibyly i principy
nové např myšlenka investovat a reformovat a také zaměření na praktickou podobu zvýšení
konkurence. V neposlední řadě došlo také k nárůstu vlivu u ivatelů
Kam se ale debata bude ubírat dále není jisté Efektivita je samozřejmě důle itým tématem
proto e stárnoucí populace klade na systém větší nároky a stávající mno ství investic je do
budoucna prostě neudr itelné
Napříč politickou scénou se nicméně objevuje názor e to k transformaci veřejných slu eb
nebude stačit Otázkou zůstává co udělat aby jednání a priority vlády byly v souladu
s prioritami a zájmy veřejnosti Příle itost blí e se podívat na roli veřejných slu eb v ivotech
obyčejných lidí čeká na uchopení Cameronovi Konzervativci se tématem začínají zabývat
tak e je otázkou kdo se příle itosti naplno chopí jako první.
Poslední komunální volby mů eme vidět jako signál směrem proti ustáleným pořádkům Voliči
odmítli obecní ’řady a magistráty které ztratily přehled o tom co se děje na nejni ší ’rovni o
tom co lidé potřebují a pro ívají Očividně existují rozdíly mezi papírově ’spěšným systémem
a tím jaké zá itky si z něj lidé odnášejí Není divu e pak po svých politicích chtějí reakci na
tuto situaci Lidé nechtějí slyšet e se slu by zlepšují a zároveň se setkávat s neosobním
přístupem a byrokracií Jak podotkl jeden člen volebního štábu Lidé nám říkali zlepšete to
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
51
Riziko efektivity spočívá v tom e sice mů ete obdr et skvělé hodnocení CPA
(comprehensive performance assessment) ale občané takovou úroveň zdaleka
nepociťují 42
Klíčový problém je e současná reforma prohlubuje rozdíl mezi systémovými prioritami a
u ivatelskou zkušeností Mana erské postupy neberou v ’vahu zpětnou vazbu z rozhraní ať u
od u ivatelů nebo čelného personálu
Design slu eb nabízí východisko Zaměřuje se právě na rozhraní mezi lidmi a slu bami a
pomocí vlastní metodologie vyu ívá získaných poznatků k určení priorit a implementaci změn
To dává progresivním politikům příle itost vytvořit si ucelený obrázek systému a vizi jeho
vývoje Na takovém základě vzniká vzájemná důvěra
Transformace veřejných slu eb nevzejde z rétoriky o u ivatelích Reforma musí pramenit
z hlubšího porozumění toho jak lidé vnímají slu by Jedině informace z rozhraní slu eb mohou
sjednotit priority a činy napříč hodnotovým řetězcem ministrem počínaje pomocným
personálem v nemocnici konče Design slu eb skýtá řadu mo nosti na této dlouhé a náročné
cestě za rozhraním
Ale nejde jen o metodologii Design slu eb vyrostl z pochopení e slu by jsou víc ne komodity
(odnota slu eb spočívá v nehmatatelném pocitu podpory a porozumění potřebám To
koresponduje se závěry výzkumu který několikrát poukázal na to e lidé pova ují veřejné
slu by za velmi důle ité a to zejména kvůli tomu jakou roli hrají v jejich ivotech a jak celkově
formují společnost v ní ijí.
Často se říká e racionální argument není v dy nejvhodnější způsob jak získat podporu pro
nové věci Pak je ale čas aby politici přijali novou vizi která je odvá nější a ambicióznější Boj
za obnovu důvěry a legitimity stejně jako ten za zlepšení infrastruktury slu eb pro dnešní i
budoucí potřeby se nevyhraje zrychlením a zintenzivněním stávajících postupů
Paralelu mů eme vidět v aktuální debatě která se vede o tom zda je důle itější spokojenost
nebo produktivita. Podobnou debatu musíme otevřít také ohledně toho zda se mají slu by
poskytovat co nejlevněji V budoucnu budou slu by vycházet z mnoha zdrojů včetně těch
finančních ale stejně tak z důvěry a legitimity.
Důvěra pochází z přesvědčení e se ostatní lidé chovají ve vašem zájmu a říkají vám pravdu.
Potřebujeme proto novou vizi slu eb zalo enou na vztazích a zá itcích na lidech a místech
Mluví o efektivitě personalizaci a decentralizaci slu eb Design slu eb přináší filosofii i metody
které změní podobu současné debaty a dají politikům do rukou lepší a praktičtější agendu pro
transformaci veřejné sféry
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
52
Klí ové pojmy designu služeb
Cesta slu bou
Slu by nejsou poskytovány ve vakuu a
samotné zaměření na kontaktní místa
neposkytuje širší obrázek o tom jaké místo
mají jednotlivé interakace v lidských
ivotech
Design slu eb v nemocnici
například nezačíná vstupem do budovy ale
v době kdy se objeví první příznaky
nemoci Analýza celé cesty slu bou ukazuje
jak efektivní jednotlivé body jsou, a dává
slu bu do širšího kontextu
Distribuční kanály
V minulých letech se objevilo mnoho
nových způsobů jak se dostat ke slu bám
Místo návštěvy praktického lékaře lidé
dávají přednost lince N(S Direct nebo
internetu. Pokud porozumíte tomu, jak
kanály vypadají a jak jsou propojeny,
dostanete se opět blí e pohledu zákazníka
Segmentace
Problém u veřejných slu eb a místních
samospráv není nedostatek dat, ale jejich
vhodné vyu ití K dispozici je celá řada
technik a objevují se také další a další
zdroje dat které se dají zu itkovat při
tvorbě slu eb Pokročilá segmentace
kterou pou íví Tesco jde za obvzklé dělení
podle
demografie
a
společenského
postavení. Tesco se zabývá preferencemi,
postoji a názory Tím přibli uje svou
nabídku aktuálním potřebám zákazníků
Kontaktní body
Kontaktní body jsou hmatatelné prvky
slu by vše co zákazník vidí slyší cítí čeho
se dotýká a s čím pracuje Součaným
trendem v brandingu je méně se zaměřovat
Sophia Parker & Joe Heapy
na loga a vzhled. Více pozornosti je
věnováno právě kontaktním bodům a tomu
jak ka dý z nich přispívá k tvorbě značky.
Ve veřejných slu bách pro ně
je
charakteristická debata o personalizaci,
vede zaměření na značku k otázce:
Zaručují všechny mé kontaktní body
dostatek prostoru pro zapojení u ivatele a
uspokojují jeho potřeby
Informační architektura
Designéři nevidí slu by staticky ale vnímají
je jako propojení dialogu systémů zdrojů a
procesů pomocí něho lidé za ívají slu by a
dosahují po adovaných výstupů Kontaktní
body cesty slu bou a distribuční kanály
nám umo ňují vidět slu bu očima
zákazníka, tedy jako řadu klíčových
interakcí v čase Vizualizace takového
komplexního pohledu přináší obvykle zlom
pro organizace zaměřené na zlepšování
slu eb Lidé toti hned poznají kde jsou
priority a kde je nutné slu bu vylepšit
Prostředí
Pokud chceme porozumět prostředí
v něm je slu ba poskytována musíme
kromě fyzických prostor vzít čím dál častěji
také webové stránky a disple mobilních
telefonů Pohled na budovu jako místo se
mů e ukázat jako velmi důle itý Mnoho
škol o sobě například neuva uje jako o
poskytovateli slu eb tak e ani budovy
nevnímá jako prostředí ve kterém je
poskytuje.
Vzhledem
k očekávanému
posunu zaměření školy to ale bude
pravděpodobně nezbytné
Cesta za lepším rozhraním
53
Persóny
Profily excelence
Řada organizací při designu nových slu eb
vytváří na základě poznatků z trhu tzv.
persóny (archetypy) a simuluje na nich
chování u ivatelů Takový přístup pomáhá
zlepšovat poskytované slu by Práce s
reálnými lidmi dává diskusím větší
hloubku a přibli uje poskytovatele slu eb
zákazníkům
jak
emocionálně
tak
racionálně Persóny mohou být ovšem
vyu ité také pro lepší pochopení potřeb
personálu.
Profily excelence nejsou jen popisem
pracovní pozice, ale poskytují inspiraci a
motivaci k co nejlepšímu poskytování
slu eb Popisují hodnoty chování a
motivace která je zaměstancům bli ší
Dosahovat excelentní ’rovně znamená
pochopit jak dělat svou práci co nejlépe
Profily
jsou
zaměstnancům
volně
k dispozici
čím
dochází k rozlo ení
odpovědnosti za vznikající slu by
Strá ci zákaznické zkušenosti
)novativní poskytovatelé slu eb investují
do designu pracovních pozic a také systém,
které je obklopují aby zajistili e čelný
personál má dostatek svobody pro
dosahování
co
nejlepší
zákaznické
zkušenosti Ale čelným personálem to
nekončí Zástupce Orange nám řekl U nás
si musí být ka dý vědom svého přínosu ke
spokojenosti zákazníka ať je to správce sítě
nebo finanční oddělení ka dý z nich nějak
ovlivňuje jak je slu ba poskytována
Vzájemná odpovědnost
Současná
situace
je
taková
e
decentralizace jde ruku v ruce s incentivami
a kontrolními mechanismy, aby se zajistilo,
e vše je v souladu s cíli vytýčenými vládou
Vzájemná zodpovědnost je ale zalo ena
spíše na oboustranné komunikaci priorit a
vzájemného dohledu, která neztrácí ze
zřetele kvalitní a efektivní slu bu
poskytovanou u ivateli V takovém systému
neplní čelný personál cíle diktované shora
ale je hodnocen podle spokojenosti
zákazníků a kvality jejich zá itků. Existuje
ovšem na druhou stranu řada nástrojů jak
zajistit e i centrální orgány přispívají
k dobrému designu tvorbou ’činných
procesů a správným nastavením systému
Sophia Parker & Joe Heapy
Komunity pro sdílení znalostí
Tyto komunity propojují odborníky se
zkušenými lidmi z rozhraní nezávisle na
funkční příslušnosti Lidé se v nich učí
hlavně věci rovnou zlepšovat čím budují
schopnost následně inovovat na svých
’secích Co nejširší šíření znalostí pokládá
základy systému který se následně učí sám.
Měření zkušeností
)ndikátory kvality zá itku se definují na
základě výzkumu mezi u ivateli Pomáhají
organizacím pochopit čeho si u ivatelé
nikoli organizace sama - cení nejvíce.
Měření zkušeností se nedívá na systémové
výstupy ale na kvalitu zá itku na rozhraní
(viz také My-metrics).
My-metrics
Nenajdeme snad jedinou veřejnou diskusi
která by nekritizovala necplánované
důsledky přílišného plánování Mo ná ale
e to nejsou cíle samotné ale spíš to na co
se zaměřují co je jádrem problému Ty
nejlepší organizace sice stanovují cíle ale ty
vycházejí z potřeb u ivatelů Takové mymetrics se porovnávají se standardními
ukazateli.
Sdílené znalosti
V knize The Wisdom of Crowds James
Surowiecki zkoumá jak při získávání
Cesta za lepším rozhraním
54
poznatků a tvorbě znalostí zapojovat
komunitu spíše ne jedince 43 Kolektivní
moudrost davu ji vyu ívají softwarové
firmy které si uvědomily e samy nedur í
krok s vývojem technologie, a proto
vytvořily prostředí a nástroje pro své
u ivatele kteří jim přímo či nepřímo
pomáhají s vývojem.
Prototypování
Lidské potřeby jsou komplexní a slu by je
musí respektovat nikoli potlačovat Sna it
se aby vše bylo stoprocentní hned na první
pokus mů e skončit fiaskem Zakladatel
banky Egg řekl Nejvíc jsem se naučil
z chyb chyb a zase jenom chyb
Prototypování, bez kterého se neobejde
ádný designový projekt je výhodný
způsob jak sni ovat riziko a učit se
z nezdarů
Storyboarding je jedním
z příkladů raného prototypování
trestného činu vyslechne rozsudek pro
’točníka Řada okam inků pravdy není
promyšleně
designovaná
například
v případě kdy kolemjdoucí uvidí další
graffiti a začně si myslet e místní ’řad
upustil od potírání anit-sociálního chování.
Okam iky na kterých u ivateli zále í nejvíc
bývají často ty kterým se při designu
dostává nejméně pozornosti Ovšem jsou to
právě tyto zlomové momenty které
rozhodují o tom zda u ivatel slu bu příště
vyu ije nebo ne.
Mapy vztahů
Slu by sestávají z kontaktníh bodů
systémů a zdrojů ale smysl jim dávají a
dynamické vztahy mezi jednotlivci,
komunitami
a
organizacemi
Širší
společenský kontext také hraje důle itou
roli.
Zmapování
kritických
vztahů
umo ňuje designérům vidět které z nich
fungují a které ne Na základě toho jsou
identifikovány cesty slu bou které tyto
vztahy v průběhu času utvořily (lubší
pochopení vztahů proto otevírá řadu
příle itostí
Okam ik pravdy
Základem práce designéra je pochopit, co se
mysli u ivatele odehrává v tzv okam iku
pravdy kdy dostává slu bu Během těchto
okam iků vzniká názor na slu bu a reakce
na ni Okam ik pravdy mů e být velmi
prostý jako například potrzení e vaše
ádost byla vyřízena kladně Mů e to ale být
komplexnější zá itek například kdy oběť
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
55
Poznámky
Marcus Buckingham bývalý šéf výzkumu v Gallup
1. Viz www.rsa.org.uk/events/textdetail.asp?ReadID=656
(aktuální k červnu
Brandová příručka Virgin citováno v P. Ing, Living the
Brand: How to transform every member of your organisation
into a brand champion (Londýn: Kogan Page, 2001).
2. Viz Budget 2006, dostupné z www.hmtreasury.gov.uk/budget/budget_06/bud_bud06_index.cfm
(aktuální k červnu
C Burke a ) Grosvenor The School ) d Like Children and
young people s reflections on an education for the st century
(Londýn: Routledge, 2002).
Prezentace Bena Page Understanding trust in a show me
world MOR) Demos duben
4. U. Beck, Risk Society: Towards a new modernity (Londýn:
Sage, 1992).
5. M. Willmott a W. Nelson, Complicated Lives: Sophisticated
consumers, intricate lifestyles, simple solutions (Londýn: John
Wiley and Sons, 2003).
6. S. Zuboff and J. Maxmin, The Support Economy: Why
corporations are failing individuals and the next episode of
capitalism (New York: Viking Adult, 2002).
W (utton Are you being served Observer Oct
http://observer.
guardian.co.uk/columnists/story/0,,1735352,00.html
(aktuální k červnu
see
19. Cabinet Office, Transformational Government: Enabled by
technology, Cm 6683 (Londýn: Cabinet Office, listopad 2005),
viz www.cio.gov.uk/documents/pdf/transgov/transgovstrategy.pdf (aktuální k červnu
20. Ibid.
21. Viz
www.guardian.co.uk/drugs/Story/0,2763,961014,00.html
(aktuální k červnu
22. Z 23
dlouhodobě nemocných pacientů Citováno při
semináři Nuffield Trust
’nora
23. Zuboff a Maxmin, Support Economy.
8. P. Cullum, The Stupid Company: How British businesses
throw away money by alienating customers (Londýn: National
Consumer Council, 2006), viz
www.ncc.org.uk/publications/stupid_company.pdf (aktuální
k červnu
24. H. Green a S. Parker, The Other Glass Ceiling: The domestic
politics of parenting (Londýn: Demos, 2006).
10. Viz P. Gershon, Spending Review 2004: Releasing resources
for the frontline: Independent review of public sector
efficiency (Londýn: HM Treasury, 2004), dostupné z www.hmtreasury.gov.uk/spending_review/spend_sr04/associated_doc
uments/spending_sr04_efficiency.cfm (aktuální k
červnu
a také M Lyons Lyons )nquiry into local government
dostupné z www.lyonsinquiry.org.uk/ (aktuální k
červnu
2006).
27. D. Miliband, proslov na Guardian Public Services Summit, 2.
února 2005.
S Goss The reform of public service reform Renewal
2/3 (2005).
č
11. P. Taylor-Gooby Trust vs efficiency why is it that the N(S
can deliver the goods and yet still not command public trust
Prospect (duben 2006), viz www.prospectmagazine.co.uk/article_details.php?id=7370 (aktuální k 5.
červnu
W Gibson citovaný v Economist
června
J Murphy přednáška pro Demos
dubna
13. MOSAIC UK, viz www.businessstrategies.co.uk/Content.asp?ArticleID=566 (aktuální k 6.
červnu
Komentář na semináři pro místní samosprávu součást
výzkumného projektu
května
25. Proslov T. Blaira na Confederation of British Industry, 29.
listopadu 2005.
26. I. Illich, Deschooling Society (Londýn: Marion Boyars
Publishers, 1970, nové vydání z r. 2002).
28. C. Leadbeater Production by the masses professionals
and postindustrial public services v J. Craig (ed), Production
Values: Futures for professionalism (Londýn: Demos, 2006).
L Bassi a D McMurrer Are skills costs or assets Milken
Institute Review Q3 (2004), citováno v C. Humphries, Skills in a
Global Economy (Londýn: City & Guilds, 2005).
30. S. Bevan, M. Cowling a L. Horner, Workplace Trends Survey
(Londýn: The Work Foundation, 2004), viz
www.theworkfoundation.com/publications/authors.jsp
(aktuální k 11 červnu
Také známý jako model stupňované změny který se
zabývá změnou chování v případě problému a nastolením
pozitivní změny Výsledky se měří pomocí schopnosti odolávat
pokušení vrátit se ke starému chování a podle schopnosti činit
rozhodnutí. Viz
www.uri.edu/research/cprc/TTM/detailedoverview.htm
(aktuální k
červnu
32. Department for Constitutional
Affairs/PricewaterhouseCooper, Research on the consumer
experience of the civil justice system, 2004 (nepublikováno).
39. Viz www.civilservice.gov.uk/reform/capabilities/ (aktuální
k červnu
33. F.F. Reichheld The one number you need to grow
(arvard Business Review
č
)nvest to Save Budget je nástroj na posílení inovace a
partnerství napříč veřejným sektorem s cílem zvýšovat
efektivitu a kvalitu veřejných slu eb Viz
www.isb.gov.uk/hmt.isb.application.2/ (aktuální k
červnu
2006).
35. Dostupné na
www.dfes.gov.uk/publications/schoolswhitepaper/pdfs/DfESSchools%20White%20Paper.pdf (aktuální k červnu
41. Viz www.standards.dfes.gov.uk/innovationunit/investigation/nextpractice_ main/?version=1 (aktuální
k
červnu
34. Viz Gershon, Spending Review 2004.
36. Taylor-Gooby Trust vs efficiency
37. Viz J. Seddon, Freedom from Command and Control: A
better way to make the work work (Buckingham: Vanguard
Education Ltd, 2003).
Guardian Public editorial květen
Sophia Parker & Joe Heapy
Komentář respondenta z místní samosprávy ohledně
hodnocení CPA (comprehensive performance assessment).
43. J. Surowiecki, The Wisdom of Crowds: Why the many are
smarter than the few and how collective wisdom shapes
business, economies, societies and nations (New York:
Random House, 2004).
Cesta za lepším rozhraním
57
Poznámka editora
Překlad názvu knihy
Slovo rozhraní není v češtině chápáno v širších souvislostech nýbr jako technický termín
pro zařízení program nebo formát zajišťující spojení mezi jinými zařízeními nebo
programy jak uvádí Wikipedia V názvu jsem ho přesto nechal proto e dobře vystihuje
právě onen spojný bod mezi dvěma světy které se ve slu bách potkávají Není na škodu
rozšířit jeho obsah právě o tento obecnější význam
Čelný personál
Personál je v češtině prostě personál a není jej třeba dále rozlišovat Design slu eb nicméně
pova uje za klíčové ty zaměstnance kteří se setkávají se zákazníky Označení čelný
personál jsem proto zvolil abych tuto skupinu jasně odlišil Opět je to pokus zavést do
jazyka alespoň toho odborného nový termín
Změny oproti původnímu vydání
Oproti původnímu znění byl aktualizován medailonek Sophie Parker přidána její a moje
předmluva a vypuštěna doporučení pro britskou státní správu na konci čtvrté kapitoly
Adam Hazdra
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
58
Copyright
Open access. Some rights reserved.
As the publisher of this work, Demos has an open access policy which enables anyone to access
our content electronically without charge. We want to encourage the circulation of our work as
widely as possible without affecting the ownership of the copyright, which remains with the
copyright holder. Users are welcome to download, save,perform or distribute this work
electronically or in any other format, including in foreign language translation without written
permission subject to the conditions set out in the Demos open access licence which you can
read at the back of this publication. Please read and consider the full licence. The following are
some of the conditions imposed by the licence:





Demos and the author(s) are credited;
The Demos website address (www.demos.co.uk) is published together with a copy of
this policy statement in a prominent position;
The text is not altered and is used in full (the use of extracts under existing fair usage
rights is not affected by this condition);
The work is not resold;
A copy of the work or link to its use online is sent to the address below for our archive.
Copyright Department
Demos
Magdalen House 136 Tooley Street
London SE1 2TU
United Kingdom
[email protected]
You are welcome to ask for permission to use this work for purposes other than those covered
by the Demos open access licence.
Demos gratefully acknowledges the work of Lawrence Lessig and Creative Commons which
inspired our approach to copyright. The Demos circulation licence is adapter from the
attribution no derivatives noncommercial version of the Creative Commons licence. To find
out more about Creative Commons licences go to www.creativecommons.org.
Sophia Parker & Joe Heapy
Cesta za lepším rozhraním
59

Podobné dokumenty

CZE - nconzo.cz

CZE - nconzo.cz Ať už jste v kterékoli části světa, je velice pravděpodobné, že zdraví a naplňování zdravotních potřeb obyvatel je tam jedním z hlavních témat veřejné debaty a veřejného zájmu. Někdy to opravdu vyp...

Více

Cloud computing jako nástroj efektivní a úsporné státní správy

Cloud computing jako nástroj efektivní a úsporné státní správy Komerční cloudové služby v rámci G-Cloud podstupují akreditační proces, jehož výsledek je hodnocen na škále IL1-IL3 (odpovídající stupnici BIL). V rámci G-Cloud bylo přitom dosud akreditováno 72 sl...

Více

katalog - EMPORI sro

katalog - EMPORI sro Plastifikátor na bázi lignosulfonanů, který cíleně reguluje tuhnutí betonových směsí. Vhodný především pro transportbetony. Kód zboží

Více

Psychologie v rizeni lidskych zdroju - Projekty OPVK

Psychologie v rizeni lidskych zdroju - Projekty OPVK v oblasti lidských zdrojů. Potom buďto byli zklamáni, neboť narazili na spoustu překážek, které nečekali, nebo se jejich představy na počátku hodně odlišovaly od toho, s čím se setkali v praxi. Tat...

Více

číslo 2-2008/2009 - Festival Forfest

číslo 2-2008/2009 - Festival Forfest Nepomucenum (sestry byly jeden čas i na apoštolské administratuře v Praze). A tak dále. Mého volného času tedy velmi ubylo. Po večeři poslouchám půl hodinky hudbu, na víc není prostor, dva tři měsí...

Více

Bez názvu - 1 - Diecézní katolická charita Hradec Králové

Bez názvu - 1 - Diecézní katolická charita Hradec Králové před dalším „obdobím dešťů“ moc důvodů k radosti a optimismu nedávají. Nebo přece jen? Vlastně ano. Denně teï vidíme příklady nezištné „sousedské výpomoci“ a slyšíme o lidech, kteří doma nechali vš...

Více

Sborník příspěvků - Občanská futurologická společnost

Sborník příspěvků - Občanská futurologická společnost závisí řešení na včasném budování nových institucí a zavádění nové informační praxe i do praxe politické. Změnila se také struktura zájmů o představy o budoucí skutečnosti u uživatelů. Původně domi...

Více