GARMETRIN SWEEP Mravenci

Transkript

GARMETRIN SWEEP Mravenci
-1-
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů
GARMETRIN SWEEP Mravenci
Datum: 12/5/2008
Revize: 14.1.2013
1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI PODNIKU
Identifikace výrobku
Obchodný název
Použití
Druh výrobku
výrobce
dodavatel
V případě nouze
: Cypermethrin (40/60) 0,25 g/kg W DP
: Garmetrin Sweep mravenci
: PT 18
: insekticid
: AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26/1
B-4102 Ougrée Belgique-Belgie
Tel : +32 (0)4 385 97 11
Fax: +32 (0)4 385 97 49
e-mail: [email protected]
: Lovela Terezín s.r.o.
Budínek 80, 263 01 Svaté Pole
Tel: 416 782 224 (nepřetržite (724 088 965)
e-mail: [email protected]
: Toxikologické informační středisko
Klinika nemocí z povolání
Na Bojišti 1
128 00 Praha 2
Tel.: (+420 ) 224 919 293, 224 915 402
2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
Riziko pro prostředí
: Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí
Primární cesta vystavení vlivu: Vdechnutí prachu. Kontakt s pokožkou a s očima
Symptomy ohledně použití
- Vdechnutí
: Kašel. Těžkosti při dýchaní
- Kontakt s pokožkou
: Za předpokládaných podmínek, při normálním použití se neočekává významné
ohrožení při kontaktu s pokožkou
- Kontakt s očima
: Přímý kontakt s očima je mírně dráždivý
-Požití
: Nesmí přijít do kontaktu s potravinami nebo by s konzumovaný
Tento produkt je považovaný za nebezpečný a obsahuje nebezpečné složky
3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH
Název látky
Obsah
Cypermethrin
: 0,21 0,275%
Log. P oktanol / voda při 20 C
Potkan orálně LD 50 [mg/kg]
Potkan vdýchnuté LC 50 [mg/1/4h]
LC50 96 hod – ryba [mg/l]
Včely LD 50 [ug]
Číslo CAS / Číslo EC / Č. Indexu
52315-07-8 / 257-842-9 / 607-421-00-4
: 6,6
: 250 4150
: > 4920
: 2,5
: 0,00069
: 0,035 (24h)
Symbol(y)
Xn N
R věty
20/22-37-50/53
-2-
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů
GARMETRIN SWEEP Mravenci
48 H CE50 – Daphnia magna [mg/l]
: 0,00015
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Opatření první pomoci
- Vdechnutí
- Kontakt s pokožkou
- Kontakt s očami
- Príjem potravy
: Zabezpečte přísun čerstvého vzduchu. Pokud je dýchání ztížené, poskytněte
kyslík. Jestliže postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchaní. Vyhledejte
lékařskou pomoc
: Svlečte zasáhnutý oděv a umyjte celou zasáhnutou pokožku mýdlem a vodou,
poté opláchněte teplou vodou. Jestli se objevují příznaky otravy nebo
podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc
: Zkontrolujte a vyjměte kontaktní čočky. V případě kontaktu s očima, ihned
vypláchněte čistou vodou 10 – 15 minut.. Jestliže bolest, mrkání a červenání
přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
: Při požití vypláchňete ústa vodou (jen pokud je postižený při vědomí).
NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANÍ.Vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
Třída hořlavosti
Prevence
Vhodné hasící médium
Nevhodné hasící médium
Okolní oheň
Ochrana proti požáru
Speciální přístupy
: Nevýbušný. Nehořlavý
: Zákaz kouření
: Vodní mlha, vodní sprej, pěna. hasící prášek. Oxid uhličitý
: Nepoužívejte silný proud páry
: Pro zchladnutí otevřených nádob použijte vodní sprej nebo mlhu
: Nevstupujte do hořícího prostoru bez vhodného ochranného vybavení
: Dávejte pozor při hašení jakéhokoliv chemického požáru. Předejděte přístupu
hasící vody k prostředí
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
Osobní opatření
Opatření pro životní prostředí
Způsoby čištění
: Zákaz kouření. Nedovolte veřejnosti přístup do nebezpečného prostoru.
Uvolněné přípravky by měli odstraňovat školené osoby vybavené vhodnou
ochranou dýchání a zraku.
: Zabraňte úniku do kanalizace a veřejných vodovodů. Když se výrobek dostane
do kanalizace nebo veřejných studní, oznamte to úřadům
: Na zemi, zameťte nebo vložte do vhodných nádob
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
Všeobecné
: Zákaz kouření
Opatření pro manipulaci a skladování : Zabezpečte lokální nebo centrální větraní místnosti, aby se minimalizovalo
Technická ochranná opatření
Uskladnění
Manipulace
vystavení vlivu prachu
: Používejte uzemněné elektrické a mechanické zařízení
: Uchovávejte jen v původní nádobě na chladném dobře větraném místě.
: Zajistěte rychlé odstranění z očí, pokožky a oděvu. Před jídlem, pitím nebo
kouřením a při opuštění pracoviště si umyjte ruce mýdlem a vodou
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Osobná ochrana
-3-
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů
GARMETRIN SWEEP Mravenci
- Ochrana dýchání
- Ochrana rukou
- Ochrana pokožky
- Ochrana zraku
- Příjem potravy
Průmyslová hygiena
: Tam, kde je předpoklad inhalace prachu, doporučujeme použit vhodný
respirátor
: Noste vhodné rukavice, odolné vůči chemikáliím
: Pokud může nastat kontakt s pokožkou nebo kontaminace oděvu, je potřebné
použít ochranný oděv
: Chemické ochranné brýle nebo ochranný obličejový štít
: Při používaní nejezte, nepijte ani nekuřte
: Zabezpečte lokální nebo centrální větrání místnosti, aby se minimalizovalo
vystavení vlivu prachu. V bezprostřední blízkosti jakéhokoliv potencionálního
vystavení vlivu nebezpečných látek by měli byt nouzové fontány pro
vyplachování očí a bezpečnostní sprchy
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Fyzikální stav při 20 C
Brava
Vůně
Hodnota pH v destilované vodě
Bod tání[ C]
Hustota
Rozpustnost ve vodě
Teplota vznícení
: Prášek
: Bílá
: Slabá
: > 7 (10%)
: > 1300
: 2,7
: Nepatrná
: Nejsou dostupné žádné údaje
10. STÁLOST A REAKTIVITA
Stabilita a reaktivita
Nebezpečné produkty rozkladu
Nebezpečné reakce
Nebezpečné vlastnosti
: Stabilní
: Žádné za normálních podmínek
: Žádné za normálních podmínek
: Žádné za normálních podmínek
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Akutní toxicita
Na přísady
: Neregulovaný
: viz záhlaví
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
Informace o ekologických vlivech
Na přísady
: R50/53 : Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí
: viz. záhlaví: Informace o přísadách
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
Všeobecné
: Likvidujte tento materiál a jeho nádobu v místě sběru nebezpečného odpadu.
Likvidujte opatrně v souladu s lokálními nebo národními předpisy
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
-4-
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů
GARMETRIN SWEEP Mravenci
Všeobecné informace
: Přesvěčte se, zda je řidič dostatečně informovaný o potenciálních rizikách
nákladu a zná jak reagovat v případě nehody a nebo v stavu nouze.
Pozemní přeprava
Vodní doprava
Vzdušný transport
: Neklasifikovaný
: Neklasifikovaný
: Neklasifikovaný
15. INFORMACE O PŘEDPISECH
- Symbol(y)
-R věty
-S věty
N: Nebezpečný pro životní prostředí
R50/53 : Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí
S2 : Uchovávejte mimo dosah dětí. S13 : Uchovávejte odděleně od potravin,
nápojů a krmiv
S20/21 : Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S29/35 : Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být
zneškodněny bezpečným způsobem
S57 : Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí
S59 Informujte se u výrobce nebo dodavatel o regeneraci nebo recyklaci
S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo
bezpečnostní listy
16. DALŠÍ INFORMACE
Obsah a formát tohoto bezpečnostního listu jsou v souladu se směrnicí EHS 2001/58EC.
PROHLÁŠENÍ O ZODPOVĚDNOSTI Informace v tomto bezpečnostním listě byly převzaté ze zdrojů, které
považujeme za spolehlivé. Podmínky nebo způsoby manipulace, skladování, použití nebo likvidace výrobku jsou mimo
naší kontroly a vědomí. Z tohoto a jiných důvodů, nepředpokládáme převzetí zodpovědnosti a výslovně odmítáme
zodpovědnost za straty, škody nebo náklady vyplývající nebo jakýmkoliv jiným způsobem spojené s manipulací,
uskladněním, použitím nebo likvidací tohoto výrobku. Tento materiálový bezpečnostní list byl vypracovaný a je
použitelný jen pro tento výrobek. Pokud je tento výrobek použitý jako komponent v jiném výrobku, potom je tento
materiálový bezpečnostní list neplatný.