Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2008

Transkript

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2008
ROČENKA
AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO
OBCHODU ČR ZA ROK 2008
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
ROČENKA AGRÁRNÍHO ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR
ZA ROK 2008
Praha 2010
Text neprošel jazykovou korekturou.
Za obsah publikace odpovídá autor:
Ing. Karina Pohlová
©
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
ISBN 978-80-86671-73-4
OBSAH
Abstrakt, klíčová slova ........................................................................................................1
Seznam zkratek....................................................................................................................2
Shrnutí .................................................................................................................................3
Summary .............................................................................................................................6
Úvod .....................................................................................................................................9
1 Metodické poznámky ....................................................................................................10
2 Agrární zahraniční obchod EU 27 ..............................................................................12
2.1 Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR v rámci EU 27 a EU 12 ......................... 12
2.2 Teritoriální struktura agrárního zahraničního obchodu EU 27 ................................. 13
2.3 Podíl ČR na AZO EU 27 a EU 12 v komoditním členění ............................................ 16
3 Agrární zahraniční obchod ČR ...................................................................................19
3.1 Charakteristika celkového vývoje českého AZO.......................................................... 19
3.2 Teritoriální skladba AZO ČR ........................................................................................ 20
3.3 Komoditní skladba AZO ČR.......................................................................................... 24
3.3.1
Komoditní skladba českého agrárního vývozu v členění podle kapitol KN ..................... 24
3.3.2
Komoditní skladba českého agrárního vývozu v užším zbožovém vymezení .................. 27
3.3.3
Komoditní skladba českého agrárního dovozu v členění podle kapitol KN ..................... 31
3.3.4
Komoditní skladba českého agrárního dovozu užším zbožovém vymezení ..................... 32
3.3.5
Komoditní skladba obchodní bilance ............................................................................... 37
Závěr ..................................................................................................................................41
Tabulky a grafy v příloze ..................................................................................................43
ABSTRAKT
„Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2008“ je analýzou změn
v komoditní a teritoriální struktuře českého AZO v roce 2008 v porovnání s průměrem let
2005-07. Studie dále hodnotí vývoj podílu českého AZO na celkovém zahraničním obchodě
ČR a pozici AZO ČR v rámci AZO EU 27. Zdrojem dat o zahraničních obchodu byla databáze
ČSÚ a EUROSTAT. Za zahraniční obchod se v této práci považuje jak vývoz a dovoz
do/z třetích zemí (extraobchod), tak odeslání a přijetí zboží do/z jednotného trhu EU 27
(intraobchod). Nutno poznamenat, že dovoz, popř. přijetí zboží, je sledováno podle země
původu, nikoliv země odeslání.
ABSTRACT
The „Yearbook of Czech agrarian foreign trade in 2008“ is an analysis of changes in
2008 in comparison to the average for the period 2005-07 in territorial and commodity structure
of Czech agrarian foreign trade. Apart from this the study analyzes the development of the
share of Czech agrarian foreign trade within total Czech foreign trade and the Czech position
within the EU-27. Data from The Czech Statistical Office and EUROSTAT was used in the
study. The study takes into account that agrarian foreign trade includes not only exports and
imports from/to third countries (extra-EU trade) but also the trade flows within the single
market (intra-EU trade). An important thing to note is that imports are monitored by country of
origin, not country of delivery.
KLÍČOVÁ SLOVA
Agrární zahraniční obchod, dovoz, vývoz, bilance, EU, třetí země.
KEY WORDS
Agrarian foreign trade, import, export, balance of agrarian foreign trade, EU, third
countries.
1
SEZNAM ZKRATEK
AZO
Agrární zahraniční obchod
CZV
cena zemědělských výrobců
ČSÚ
Český statistický úřad
ESVO
Evropské sdružení volného obchodu: Island, Lichtenštejnsko, Norsko,
Švýcarsko
EU 12
Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,
Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko
EU 15
Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo,
Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Spojené
království
EUROSTAT
Statistika EU
EXTRASTAT Statistika zahraničního obchodu se třetími zeměmi
INTRASTAT Statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU při
vnitrounijním obchodu
OSVTE
Ostatní státy s vyspělou tržní ekonomikou: Andorra, Austrálie, Faerské
ostrovy, Gibraltar, Grónsko, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada,
Nový Zéland, San Marino, Spojené státy, Turecko, Svatý stolec
SNS
Společenství nezávislých států: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie,
Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldávie, Rusko, Tádžikistán, Ukrajina, Uzbekistán
RZ
Rozvojové země1 (bez Číny, Kuby, Laosu, Mongolska, Severní Koreji
a Vietnamu)
1
Afghánistán, Alžírsko, Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Angola, Anguilla, Antarktida, Antigua
a Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bhútán, Bolívie,
Botswana, Bouvetův ostrov, Brazílie, Britské indickooceánské území, Britské Panenské ostrovy, Brunej
Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Ceuta, Cookovy ostrovy, Čad, Dominika, Dominikánská republika,
Džibutsko, Egypt, Ekvádor, Eritrea, Etiopie, Falklandy, Fidži, Filipíny, Francouzská jižní území, Francouzská
Polynésie, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy, Honduras, Hongkong, Chile, Indie, Indonésie, Irák, Írán, Jamajka,
Jemen, Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Kamerun,
Kapverdy, Katar, Keňa, Kiribati, Kokosové ostrovy, Kolumbie, Komory, Kongo, Konžská demokratická
republika, Korea, Kostarika, Kuvajt, Lesotho, Libanon, Libérie, Libye, Macao, Madagaskar, Malajsie, Malawi,
Maledivy, Mali, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mauritánie, Mayotte, Melilla, Menší odlehlé ostrovy
USA, Mexiko, Mikronésie, Montserrat, Mosambik, Myanmar, Namibie, Nauru, Nepál, Niger, Nigérie,
Nikaragua, Niue, Nizozemské Antily, Norfolk, Nová Kaledonie, Okupované palestinské území, Omán, Pákistán,
Palau, Panama, Papua Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pitcairn, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda,
Saint Pierre a Miquelon, Salvador, Samoa, Saúdská Arábie, Senegal, Severní Mariany, Seychely, Sierra Leone,
Singapur, Somálsko, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Středoafrická republika, Súdán, Surinam, Svatá
Helena, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Tomáš, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Sýrie,
Šalamounovy ostrovy, Tanzanie, Thajsko, Tchaj-wan, Timor-Leste, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad a Tobago,
Tunisko, Turks a Caicos, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vánoční ostrov, Vanuatu, Venezuela, Wallis a Futuna,
Zambie, Zimbabwe.
2
SHRNUTÍ
Podíl ČR na celkovém agrárním dovozu a vývozu EU 27 se v roce 2008 v porovnání
s průměrem let 2005-07 zvýšil (o 0,2 p. b. na 1,42 %, resp. o 0,32 p. b. na 1,22 %) v důsledku
vyšší participace ČR na agrárním unijním intraobchodu. Podíl ČR na agrárním obchodu EU 27
s třetími zeměmi se naopak ve sledovaném období snížil.
V rámci agrárního obchodu EU 12 se zastoupení ČR v roce 2008 vzhledem k průměru let
2005-07 vlivem vyšší dynamiky nárůstu dovozu a vývozu ostatních členských zemí (zejména
Polska) snížilo. Pouze český podíl na vývozu EU 12 do třetích zemí se ve sledovaném období
mírně zvýšil (o 0,38 p. b. na 15,43 %).
Český vývoz zemědělsko-potravinářských výrobků je stále větší měrou orientován na
země EU 27 (z toho na EU 15 a EU 12 přibližně stejnou měrou) a o zahraniční obchod se
v pravém slova smyslu tudíž nejedná. Podíl agrárního exportu ČR do EU 27 se v roce 2008
v porovnání s průměrem let 2005-07 zvýšil o 3,3 p. b. na 92,2 % a na tomto nárůstu
participovaly jak země EU 15 (o 2,1 p. b. na 45,7 %), tak země EU 12 (o 1,2 p. b. na 46,5 %).
Na straně českého agrárního dovozu mají v rámci EU 27 vyšší podíl země EU 15 (v roce
2008 činilo jejich zastoupení 57,4 %). Participace celé EU 27 na českém agrárním dovozu se
(stejně jako u vývozu) dlouhodobě zvyšovala, tento trend se však v posledních dvou
sledovaných letech zastavil a zastoupení EU 27 na agrárním importu ČR meziročně dokonce
nepatrně pokleslo (v roce 2008 činil 83,9 %).
Hlavními odběrateli agrárních výrobků z ČR jsou Slovensko (v roce 2008 dosáhla jeho
participace na českém agrárním exportu 26,9 %), Německo (21,7 %), Polsko (11,2 %),
Rakousko (5,3 %) a Maďarsko (4,8 %). V roce 2008 se pak mezi ně (v důsledku vyššího
vývozu cigaret do této země) zařadila také s 6,5% podílem Itálie. Ze třetích zemí bylo důležitou
destinací pro české agrární výrobky Rusko.
Naproti tomu nejvýznamnějšími dodavateli jsou pro ČR Německo (v roce 2008 činil jeho
podíl na českém agrárním dovozu 23,5 %), Polsko (13,1 %), Slovensko (8,3 %), Nizozemsko
(7 %), Itálie (6 %), Španělsko (4,8 %) a Rakousko (4,8 %), přičemž jejich pořadí se od roku
2005 nezměnilo (teritoriální struktura českého dovozu byla v porovnání s vývozem více
stabilní). Ze třetích zemí se největší měrou na českém agrární dovozu podílely Brazílie, Čína
a USA.
Z teritoriálního hlediska se v roce 2008 v porovnání s průměrem let 2005-07 nejvýrazněji
zlepšila bilance českého agrárního obchodu se Slovenskem (nárůst aktiva o 5,8 mld. Kč), Itálií
(snížení schodku o 3,2 mld. Kč) a Spojeným královstvím (nárůst přebytku o 1 265,4 mil. Kč).
Naproti tomu zhoršení bilance vykázala ČR především v obchodě s Německem (nárůst pasiva
o 2,2 mld. Kč) a Nizozemskem (zvýšení schodku o 1 385,1 mil. Kč). Pasivní bilance českého
agrárního obchodu s Polskem, Maďarskem a Rakouskem se ve sledovaném období snížila.
3
Schodek bilance českého AZO s třetími zeměmi se v roce 2008 vzhledem k průměru let
2005-07 zvýšil o 3,4 mld. Kč, a to především v důsledku prohlubující se pasivní bilance
obchodu s RZ. Na vyšším bilančním schodku se podílel nejvíce nárůst importovaného masa
a drobů drůbeže a masných a rybích výrobků2 z Brazílie, dále pokles vyvezeného zahuštěného
mléka a syrovátky3 do Thajska a pšenice do Jordánska.
V rámci obchodu se třetími zeměmi vykázala ČR v roce 2008 nejvyšší agrární nettodovoz z Brazílie, Číny, Spojených států, Turecka, Argentiny, Maroka, Chile, Thajska,
Kolumbie, Ekvádoru a Kanady. Naopak v pozici největšího čistého vývozce byla ČR ve
sledovaném roce v relaci k Rusku, Japonsku, Chorvatsku, Libanonu, Ukrajině, Norsku,
Saudské Arábii, Spojeným Arabským Emirátům, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Venezuele
a Kuvajtu.
V důsledku dynamičtějšího nárůstu exportu oproti dovozu se ve sledovaném období
podstatně snížil bilanční schodek AZO ČR o 6,4 mld. Kč na 24,1 mld. Kč a stupeň krytí
dovozu vývozem se zvýšil o 8,1 p. b. na 81,6 %, což představuje nejpříznivější hodnoty od
roku 2003. Pasivní bilance AZO ČR se však zlepšila v převážné míře v důsledku změny
bilančního pasíva na aktivum v obchodě s cigaretami (z -167,3 mil. Kč na 5,2 mld. Kč). Dále
schodek bilance AZO ČR příznivě ovlivnily nárůst bilančního aktiva obchodu s řepkou
(o 1,9 mld. Kč), s nezahuštěným mlékem a smetanou (o 1,2 mld. Kč), s přípravky pro omáčky,
kořenitými směsmi a hořčicemi (o 1 mld. Kč) a se sladem (o 824,2 mil. Kč).
Vývoz semen řepky podpořily v roce 2008 vysoká poptávka po olejninách jak
k potravinářskému, tak k nepotravinářskému využití a vysoká úroveň CZV. Hlavním
odběratelem řepky bylo po celé sledované období Německo. Nutno však podotknout, že export
řepky vykazoval značné meziroční výkyvy. Kromě řepky vyváží ČR velkou měrou v rámci
kapitoly KN 12 „Olejnatá semena a plody“ také maková semena. V posledních letech je ČR
jeho hlavním světovým producentem a vývozcem.
Velmi významnou položkou českého agrárního exportu je pšenice. Ve sledovaném
období se zvýšil její obchodně-bilanční přebytek o 586,6 mil. Kč. Dobré podmínky pro vývoz
(v celém rozsahu byl uskutečněn z volného trhu) byly v roce 2008 dány převahou poptávky nad
nabídkou při skokovém zvýšení světových cen i cen na jednotném trhu EU.
Pozitivní byl v roce 2008 kromě vyššího vývozu sladu, také nárůst exportu dalších
tradičních českých výrobků chmele a piva (u piva je třeba poznamenat, že v meziročním
porovnání jeho export mírně poklesl). Vzhledem k výraznému nárůstu bilančního schodku
u vína a lihovin však došlo ve sledovaném období za celou kapitolu KN 22 „Nápoje, lihové
tekutiny a ocet“ ke snížení kladné obchodní bilance.
2
3
Tj. KN 0207 a KN 16.
Tj. KN 0402 a KN 0404.
4
Velmi negativně se na celkové bilanci AZO ČR projevují stále se zvyšující dovozy
vepřového masa, které z 80 % pocházejí z EU 15 (zejména z Německa a Rakouska). Ačkoliv
do jisté míry zápornou bilanci vyrovnává český export vepřového masa na Slovensko, klesá
produkce, snižuje se soběstačnost ČR v této komoditě a klesají stavy prasat. Ve sledovaném
období vzrostl český netto-dovoz vepřového masa o 1,3 mld. Kč na 6,1 mld. Kč. Vepřové maso
je zároveň nejvíce dováženým i vyváženým druhem masa s tím, že na straně vývozu převažují
vepřové půlky a na straně dovozu výrobky s vyšší přidanou hodnotou, zejména vykostěné
maso. Výrazně pasivní je také bilance obchodu s masem a droby drůbeže a s hovězím masem,
na což má vliv jak objem uskutečňovaného dovozu a vývozu, tak jejich rozdílná struktura.
Nepříznivá situace v sektoru vepřového masa se promítá i do bilance obchodu s živými
prasaty (importována jsou hlavně selata), která dosáhla v roce 2008 poprvé záporné hodnoty.
Naproti tomu pozitivní trend vykázala ve sledovaném období v rámci kapitoly KN 01 „Živá
zvířata“ kladná bilance s živým skotem (exportován je zejména zástavový skot) a s živou
drůbeží.
Očekávaný byl v roce 2008 pokles aktivní bilance obchodu s „cukrem“ ve srovnání
s průměrem let 2005-07. V meziročním porovnání došlo v roce 2008 k jejímu zlepšení vlivem
dynamičtějšího poklesu dovozu oproti nárůstu vývozu. Export cukru prudce vzrostl po vstupu
ČR do EU, což se pozitivně promítlo do celkové bilance AZO ČR za uplynulé roky, avšak
s ohledem na „cukerní reformu“ z roku 2005 se nejeví perspektivní vývozní komoditou.
Nepříznivý obrat zaznamenal také obchod s máslem. Tato dříve tradičně netto-vývozní
komodita se stala v roce 2007 poprvé netto-dovozní a v roce 2008 se jeho pasivní bilance ještě
prohloubila. Odbyt másla se snížil zejména na trzích třetích zemích. V důsledku opět rostoucí
nabídky světových mlékárenských producentů došlo ke snižování cen mlékárenských komodit
na světových trzích, což se projevilo i v nižší poptávce po těchto produktech z EU. Navíc
v roce 2008 nebyly na mléko a mléčné výrobky vypláceny exportní subvence (zrušeny
nařízením EK s platností od 15. 6. 2007). Obdobná situace nastala také v obchodě se
zahuštěným mlékem a smetanou, který zaznamenal meziročně v důsledku nižšího vývozu
pokles bilančního aktiva. V rámci kapitoly KN 04 „Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce
a med“ se však nadále zvyšoval vývoz nezahuštěného mléka, které z velké části směřuje ve
formě mléčné suroviny do Německa. Česká ekonomika tak přichází o komparativní výhodu,
protože nositelem přidané hodnoty se stává dovozní země. Tato směna není v dlouhodobém
horizontu výhodná jak pro domácí zpracovatelé, tak ani pro producenty.
Stabilní pozici v AZO ČR vykazují produkty kapitoly KN 21 „Různé potravinové
přípravky“. Jejich podíl je na straně českého agrárního dovozu i vývozu přibližně stejný
a dosahuje 8 %, resp. 8,5 %. Nutno podotknout, že export a import tohoto zboží, ať už ve formě
polotovarů nebo finálních výrobků, podléhá pouze obchodním záměrům velkých nadnárodních
firem.
5
SUMMARY
The Czech share within the total EU-27 agrarian imports and exports increased in 2008 in
comparison to the period 2005-07 (by 0.2 p. p. to 1.42 %, and by 0.32 p. p. to 1.22 %
respectively) as a result of the higher participation of the CR within intra-EU-27 trade. On the
contrary the Czech share in extra-EU-27 trade dropped in the monitored period.
The Czech share within EU-12 agrarian trade declined due to the higher dynamics of
imports and exports of the other member states (mainly of Poland). Only the Czech
participation in EU-12 exports to third countries slightly increased (by 0.38 p. p. to 15.43 %).
Czech agrarian exports are becoming more concentrated on the EU-27 countries
(approximately one half on the EU-15 and one half on the EU-12). The EU-27 participation in
the Czech agrarian imports had been increasing also but this trend stopped in the last two
monitored years and the EU-27 participation even subtly decreased in 2008 in comparison to
2007 (to 83.9 %).
The main purchasers of Czech agrarian goods were Slovakia (its participation was 26.9 %
in 2008), Germany (21.7 %), Poland (11.2 %), Austria (5.3 %) and Hungary (4.8 %) in the
whole of the monitored period. There was a higher Italian share (6.5 %) in Czech agrarian
exports in 2008 as a result of higher purchases of cigarettes. The most important destination
from third countries was Russia (but its participation slightly decreased to 1.9 % in 2008 in
comparison to the average in 2005-07)
On the contrary the most significant suppliers of the CR were Germany (23.5 % in 2008),
Poland (13.1 %), Slovakia (8.3 %), the Netherlands (7 %), Italy (6 %), Spain (4.8 %) and
Austria (4.8 %). From third countries Brazil, China and the USA participated most in the Czech
agrarian import. The import structure was more stable in comparison with the structure of
Czech agrarian export.
From the territorial point of view the improvement of Czech agrarian foreign trade
balance was achieved above all with Slovakia (higher surplus by 5.8. billion CZK), Italy (lower
deficit by 3.2 billion CZK) and the United Kingdom (higher surplus by 1.3 billion CZK). On
the contrary the passive trade balance with Germany and the Netherlands worsened in the
monitored period (by 2.2. billion CZK in the first case and by 1.4 billion CZK in the second
case). Trade deficits with Poland, Hungary and Austria improved in the same period.
The passive balance of Czech agrarian foreign trade with third countries was deepened by
3.4 billion CZK in 2008 compared to the period 2005-07 mainly as a result of the higher trade
deficit with developing countries (particularly because of the increased imports of meat and
edible poultry offal and preparations of meat and fish from Brazil and further decreased exports
of concentrated milk and whey to Thailand and wheat to Jordan).
The highest net imports into the CR from third countries in 2008 were from Brazil,
China, the USA, Turkey, Argentina, Morocco, Chile, Thailand, Columbia, Ecuador and
6
Canada. On the other hand the CR was a net exporter to Russia, Japan, Croatia, Lebanon,
Ukraine, Norway, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Belarus, Bosnia and Herzegovina,
Venezuela and Kuwait in the same year.
As a result of the more dynamic export performance then imports the passive balance of
Czech agrarian foreign trade was decreased by 6.4 billion CZK (to 24.1 billion CZK) and the
export share in import was increased by 8.1 p.p. to 81.6 % (which were the best values since
the access of the CR to the EU). But the main reason for this improvement was the change from
a trade deficit to a trade surplus in the case of cigarettes (from -167.3 million CZK to 5.2 billion
CZK) and the increase of active trade balance with rapeseed (by 1.9 billion CZK), with “not
concentrated milk (by 1.2 billion CZK), with sauces and preparations therefore, mixed
condiments and seasonings and mustards (by 1 billion CZK) and with malt (by 824.2 million
CZK).
The export of rapeseed was supported by high demand for oilseeds both for food and
non-food use and the high level of producer prices. The major purchaser of rapeseed was
Germany in the whole monitored period. It is necessary to remark that the export of rapeseed
was characterized by interannual fluctuations. Except for rapeseed the CR also exported a large
amount of poppy seed within the chapter CN 12 “Oil seeds and oleaginous fruits” (the CR has
been the main world producer and exporter in recent years).
The next important commodity of the Czech agrarian export is wheat. Its trade surplus
increased by 586.6 million CZK in the monitored period. Good conditions were caused by
higher demand and by enormous price increase throughout world and in Europe.
In addition to higher exports of malt the increase of the exports of the next traditional
commodities hops and beer in 2008 was very positive compared with the average for 2005-07
(but the export of beer slightly decreased in comparison to 2007). Nevertheless the trade
surplus within the whole chapter CN 22 “Beverages, spirits and vinegar” decreased due to the
higher net imports of wine and spirits.
There was a very unfavourable development of net imports of meat of swine which
increased by 1.3 billion CZK in the monitored period. Although these higher imports (which
originated above all from EU-15) was partly covered by higher exports to Slovakia selfsufficiency and pig numbers in the CR have decreased and the whole sector faces a lot of
problems. This situation also impacted on the passive balance trade of live swine (sucking pigs
are mainly imported). Meat of swine is mostly imported and exported sort of meat but there is
mainly unboned meat on the import side and there are mostly carcases and half-carcases on the
export side.
In contrast to this, within the chapter CN 01 “Live animals”, there was a noticeable
increasing trend in the active trade balance of live bovine animals (mainly store cattle were
exported) and live poultry. Trade balances of meat of bovine animals and meat and edible offal
7
of poultry were substantially passive which was influenced by export volume and also by the
different structure.
The decline of the trade surplus in sugar in 2008 in comparison to the period 2005-07 was
expected (the inter-annual increase in 2008 to a higher degree was caused by lower imports
rather than higher exports). Exports of sugar jumped after the CR entry into the EU and was
reflected very positively in the total Czech agrarian trade balance. Nevertheless sugar was not
a perspective export commodity with regard to the “sugar reform” in 2005.
There were also unfavourable changes in the trade of butter. This formerly typical export
commodity became an imported good for the first time in 2007 and its passive balance was
deepened in 2008. Sales of butter fell mainly to third country markets. Because other world
dairy producers returned to the markets, world prices declined and demand for European
products decreased. As well as this export subsidies for milk and dairy products were not
provided in 2008 (Previously there had been provision from 15/6/2007). A similar situation
occurred in the trade with concentrated milk and cream. Due to lower exports the trade deficit
in this commodity declined.(Surely if exports fell the trade deficit would nave risen??)
Nevertheless within the chapter CN 04 “Dairy produce, birds` eggs and natural honey”
exports of not concentrated milk increased. It is sold as raw milk to Germany, which is not an
advantageous business transaction for neither domestic processors nor producers in the long
term and the Czech economy losses any profit from the added value.
The position of products of chapter CN 21 “Miscellaneous edible preparations” was
stable within Czech agrarian foreign trade and was approximately the same on the import and
export sides and was 8 %, and 8.5 % respectively in 2008.
8
ÚVOD
„Ročenka AZO ČR za rok 2008“ analyzuje stejně jako v předchozím roce vývoj AZO ČR
pouze ve finančním vyjádření. Neuvádí průměrné kilogramové ceny a reálné směnné relace,
protože ČSÚ ve své databázi zahraničního obchodu neposkytuje údaje v množstevním
vyjádření za agregované položky (k dispozici jsou pouze na úrovni osmimístného kódu KN).
Navíce v letech 2006 až 2008 nesledoval ČSÚ hodnotu v kg u všech dovážených a vyvážených
výrobků (některé pouze v litrech, kusech apod.).
Analýza dovozu je v teritoriálním členění charakterizována zemí původu, nikoliv zemí
odeslání, jako tomu bylo v „Ročenkách AZO“ do roku 2006 (tuto volbu aplikace ČSÚ
neumožňuje). Hodnota dovozu ze třetích zemí je proto vyšší, neboť část zboží pocházející
z těchto zemí je nakupována ČR až od obchodních partnerů v EU. Daná poznámka se však
netýká hodnot uvedených v kapitole 2 „Agrární zahraniční obchod EU 27“, jejichž zdrojem je
databáze EUROSTAT, která naopak poskytuje informace o dovozu pouze podle země odeslání.
AZO EU 27 za rok 2008 byl analyzován v porovnání s průměrem let 2003-07. Pětiletý
průměr byl použit s cílem eliminovat jednorázové meziroční výkyvy, ke kterým v AZO běžně
dochází. Analýza AZO ČR byla provedena pouze za čtyřleté období let 2005 až 2008, tj. v roce
2008 vzhledem k průměru let 2005-07, neboť po vstupu ČR do EU došlo v českém agrárním
obchodě u řady komodit k zásadním změnám. Do průměru tak byly zahrnuty pouze tři roky,
kdy AZO ČR celoročně vycházel z pravidel platných na jednotném trhu (roce 2004 až od 1. 5.
2004). Časová řada je tudíž kratší, avšak poprvé není ročenka AZO ČR zatížena nepřesnostmi
vyplývajícími z odlišné metodiky sběru datu v „předvstupním“ a „povstupním“ období.
Pro ilustraci vývoje v delším časovém období obsahuje většina přílohových tabulek data
od roku 2003.
9
1
METODICKÉ POZNÁMKY
Pro analýzu českého AZO byla využita databáze zahraničního obchodu ČSÚ s platností
dat k 31. 10. 2009. Případné úpravy dat, které ČSÚ provedl po tomto datu, nebyly vzaty
v úvahu (pouze v kap. 3.1 „Charakteristika celkového vývoje českého AZO“ byly do tabulky
doplněny předběžné údaje o AZO ČR za rok 2009).
Od 1. 5. 2004 byl pověřen sběrem dat o českém agrárním obchodu ČSÚ, přičemž
statistika vnitrounijního obchodu (Intrastat) sleduje pouze pohyb zboží firem, které překročily
stanovený obrat, tzv. asimilační práh4. Obchod subjektů, které daný práh nepřekročily, je ČSÚ
matematicko-statistickými metodami dopočítáván.
Pro obchodní operace uskutečňované na jednotném trhu EU by se měly používat termíny
„odeslání“ a „přijetí“, z důvodů kontinuity a zjednodušení textu však zůstáváme u zažitých
termínů „vývoz“ a „dovoz“. Kromě toho je také v případech, kdy se jedná o intraobchod
a extraobchod celkem, používáno nepřesného označení „zahraniční obchod“.
Data o agrárním dovozu a vývozu zemí EU 27 byla čerpána z databáze EUROSTAT.
Data EUROSTATU týkající se dovozu a vývozu ČR (uváděna v EUR) přitom zcela
neodpovídají hodnotám, které uvádí ČSÚ. Důvodem je zejména rozdílná aktualizace databází
a odlišný přepočet měn.
Agrární zboží je vymezeno kapitolami 1 až 24 „Kombinované nomenklatury Evropské
unie“ (KN), která vychází z „Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží“
(HS). Názvy kapitol, skupin položek i jednotlivých položek KN jsou v této studii z důvodu
„nezahlcení“ tabulek a textu zkracovány, směrodatné jsou tudíž jejich číselné kódy.
V databázi ČSÚ jsou k dispozici „dopočtené“ údaje pouze do úrovně HS 2 (tj. kapitol
KN). Z tohoto důvodu nejsou hodnoty dovozu a vývozu v podrobnějším komoditním členění
úplné (součet hodnot na úrovni HS 4, popř. HS 6 neodpovídá celkovým hodnotám agrárního
dovozu a vývozu ČR).
Veškerý agrární zahraniční obchod je sledován bez rozlišení celních režimů, tzn. včetně
aktivního a pasivního zušlechťovacího styku a dalších obchodních operací, které nepředstavují
dovoz a vývoz do volného oběhu zboží.
Z teritoriálního hlediska je AZO ČR členěn na EU 15, EU 12, ESVO, OSVTE, SNS,
evropské tranzitivní ekonomiky a RZ. Jednotlivě jsou pak sledovány vybrané země jako
Německo, Slovensko, Polsko, Rakousko a Maďarsko.
V kap. 2 „Agrární zahraniční obchod EU 27“ je dovoz sledován podle země odeslání,
zatímco v kap. 3 „Agrární zahraniční obchod ČR“ podle země původu. Pokud tedy v této
kapitole hovoříme o českém dovozu z určité země nebo skupiny zemí, znamená to, že v dané
zemi má zboží původ, obchodním partnerem může být země jiná.
4
Limit pro ČR činí v případě „přijetí“ 4 mil. Kč a v případě „odeslání“ 2 mil. Kč.
10
Hodnotí-li tato studie AZO ČR se zeměmi EU 12, resp. EU 27, jedná se logicky o obchod
se zbývajícími jedenácti, resp. šestadvaceti státy.
Sledovaným obdobím se rozumí v případě analýzy českého AZO rok 2008 v porovnání
s průměrem let 2005-07 a v případě AZO EU rok 2008 v porovnání s průměrem let 2003-07.
Pokud je v práci zmíněn meziroční vývoj v roce 2008, jedná se o porovnání roku 2008 s rokem
2007.
Číselné hodnoty v tabulkách nebyly během výpočtů zaokrouhlovány, tudíž v některých
případech nesouhlasí na desetinných místech součty a křížová kontrola.
Jsou-li ve studii posuzovány změny bilance jako „zlepšení“, jedná se o zvýšení
bilančního aktiva nebo snížení bilančního pasiva, naopak snížení aktivní bilance nebo zvýšení
pasivní bilance je považováno za „zhoršení“ tohoto ukazatele.
Vzhledem k tomu, že v této práci není sledován AZO ČR v množstevním vyjádření (v kg,
litrech, ks apod.), rozumí se vždy zvýšením nebo snížením dovozu/vývozu/bilance nárůst nebo
pokles jejich hodnoty ve finančním vyjádření.
11
2
AGRÁRNÍ ZAHRANIČNÍ OBCHOD EU 27
2.1 Vývoj agrárního zahraničního obchodu ČR v rámci EU 27 a EU 12
Podíl ČR na agrárním dovozu EU 27 se v roce 2008 v porovnání s průměrem let 2003-07
zvýšil o 0,2 p. b. Z tab. 1 je patrné, že příčinou byl nárůst podílu ČR na vnitrounijním dovozu
o 0,34 p. b. a snížení podílu ČR na dovozu EU 27 ze třetích zemí o 0,15 p. b.
Obdobný vývoj zaznamenala v roce 2008 participace ČR na agrárním vývozu EU 27.
V porovnání s průměrem let 2003-07 se její podíl na vnitrounijním exportu zvýšil o 0,43 p. b.,
zatímco její zastoupení ve vývozu EU 27 do třetích zemí pokleslo o 0,06 p. b.
Tab. 1 - Podíl ČR na agrárním obchodu EU 27 v členění na intraobchod
a extraobchod v roce 2008 a v průměru za období 2003-07 (%)
Ukazatel
Intraobchod
Extraobchod
Celkem
Intraobchod
Extraobchod
Celkem
Dovoz
Vývoz
Pramen:
Průměr 2003-07
2008
1,48
0,53
1,22
1,02
0,49
0,90
1,82
0,38
1,42
1,45
0,43
1,22
Eurostat
V agrárním dovozu EU 12 se podíl ČR v roce 2008 vzhledem k průměru let 2003-07
snížil o 2,12 p. b. Příčinou byla nejen menší participace ČR na agrárním importu ze třetích
zemí, ale i její nižší podíl na vnitrounijním dovozu EU 12 (viz tab. 2).
Na straně exportu pozice ČR v rámci EU 12 téměř stagnovala. Její participace
na agrárním vývozu EU 12 na jednotný trh vzrostla o 0,38 p. b. při současném poklesu českého
podílu na objemově méně významném agrárním vývozu EU 12 do třetích zemí o 1,88 p. b.
Příčinou daného vývoje byla obecně vyšší dynamika růstu dovozu a vývozu ostatních
členských zemí EU 12, zejména pak jejího nejvýznamnějšího agrárního dovozce a vývozce,
tj. Polska.
Země EU 12 byly v roce 2008 stejně jako v průměru za období 2003-07 více zapojeny do
agrárního vnitrounijního dovozu nežli do dovozu ze třetích zemí. Naopak na straně vývozu se
v průměru let 2003-07 ve srovnání s původními členskými zeměmi větší měrou uplatňovaly při
agrárním exportu do třetích zemí nežli při vývozu na obvykle vysoce náročný jednotný trh
EU 27. V roce 2008 byl podíl EU 12 na intravývozu i extravývozu EU 27 přibližně stejný
(viz tab. 3).
12
Tab. 2 - Podíl ČR na agrárním obchodu EU 12 v členění na intraobchod
a extraobchod v roce 2008 a v průměru za období 2003-07 (%)
Ukazatel
Intraobchod
Extraobchod
Celkem
Intraobchod
Extraobchod
Celkem
Dovoz
Vývoz
Pramen:
Průměr 2003-07
18,55
9,14
16,57
15,05
6,37
12,93
2008
15,88
6,81
14,45
15,43
4,49
12,92
Eurostat
Tab. 3 - Podíl EU 12 na agrárním obchodu EU 27 v členění na intraobchod
a extraobchod v roce 2008 a v průměru za období 2003-07 (%)
Ukazatel
Intraobchod
Extraobchod
Celkem
Intraobchod
Extraobchod
Celkem
Dovoz
Vývoz
Pramen:
Průměr 2003-07
2008
7,98
5,78
7,39
6,76
7,65
6,96
11,46
5,65
9,86
9,41
9,65
9,47
Eurostat
2.2 Teritoriální struktura agrárního zahraničního obchodu EU 27
Nejvýznamnějšími dovozci agrárního zboží v EU 27 (myšleno za extra i intraobchod
celkem) byly v roce 2008 Německo, Spojené království, Nizozemsko, Francie, Itálie a Belgie.
V porovnání s průměrem let 2003-07 si svou pozici udržely Německo (17,6 %) a Belgie
(7,3 %), nejvíce poklesla na celkovém agrárním dovozu EU 27 participace Spojeného
království (o 1,6 p. b. na 11,5 %) a naopak nejvýraznější zvýšení podílu na celkovém unijním
dovozu zaznamenalo Nizozemsko (o 0,8 p. b. na 11,4 %). Z nových členských zemí se pak
nejvýrazněji zvýšila participace Polska (o 0,7 p. b. na 2,7 %).
Na agrárním dovozu ze třetích zemí se za sledované období největší měrou podílely
Nizozemsko, Německo, Spojené království a Španělsko. Také v tomto případě se v roce 2008
vzhledem k průměru let 2003-07 nejvíce snížilo zastoupení Spojeného království (o 2,1 p. b. na
13,2 %), zatímco podíl Nizozemska vzrostl (o 1,9 p. b. na 18 %).
Největšími vývozci agrárního zboží v EU 27 (za extra a intraobchod celkem) byly
Nizozemsko, Německo, Francie, Belgie, Španělsko, Itálie a Spojené království. S výjimkou
Německa, které si svou pozici vylepšilo o 1 p. b. na 15 %, zaznamenaly všechny uvedené země
v roce 2008 vzhledem k průměru let 2003-07 snížení svého podílu (Spojené království
o 0,9 p. b. na 5,2 %, Španělsko o 0,7 p. b. na 7,7 % a Francie o 0,6 p. b. na 14,6 %). Stejně jako
v případě dovozu posílilo ve sledovaném období svou pozici na straně vývozu Polsko, které
zůstává největším agrárním vývozcem ze zemí EU 12 (jeho podíl vzrostl z 2,6 % na 3,2 %).
13
Na trzích třetích zemí se v roce 2008 uplatnily nejvíce Francie (19,8 %), Nizozemsko
(14,3 %), Německo (12,6 %) a Itálie (10 %). K výraznějším změnám jejich podílů v porovnání
s průměrem let 2003-07 nedošlo (pouze Německo zaznamenalo zřetelnější nárůst participace
o 1,6 p. b.).
Podíly vybraných zemí, které jsou důležitými obchodními partnery ČR, na celkovém
agrárním dovozu a vývozu EU 27 uvádí tab. 4. Z ní je patrné, že stejně jako ČR zaznamenaly
v roce 2008 v porovnání s průměrem let 2003-07 vyšší zastoupení v agrárním dovozu a vývozu
EU 27 Rakousko, Maďarsko a Slovensko. Naopak svou pozici si ve sledovaném období
neudržely Itálie a Dánsko.
Tab. 4 - Podíl vybraných zemí1) na celkovém AZO EU v roce 2008 a v průměru
za období 2003-07 (%)
Země
EU 15
z toho: Belgie
Dánsko
Francie
Itálie
Německo
Nizozemsko
Rakousko
Spojené
království
Španělsko
EU 12
z toho: ČR
Maďarsko
Polsko
Slovensko
Dovoz
Průměr 2003-07
92,6
7,3
2,8
11,4
10,1
17,6
10,6
2,4
2008
90,1
7,3
2,8
11,0
9,1
17,6
11,4
2,5
13,1
7,6
7,4
1,2
0,8
2,0
0,6
11,5
7,1
9,9
1,4
1,0
2,7
0,8
Vývoz
Průměr 2003-07
93,0
8,4
4,9
15,2
7,7
14,0
19,0
2,3
6,1
8,4
7,0
0,9
1,3
2,6
0,4
2008
90,5
8,3
4,3
14,6
7,5
15,0
18,7
2,4
5,2
7,7
9,5
1,2
1,6
3,2
0,5
1) Vybrané země jsou nejvýznamnějšími obchodními partnery ČR.
Pramen:
Eurostat
Teritoriální strukturu agrárního obchodu za země EU 12 znázorňují grafy 1 a 2. Ačkoliv
jejich dovozy v hodnotovém vyjádření vzrostly, byla na straně importu do EU 12 v roce 2008
v porovnání s průměrem let 2003-07 zaznamenána nižší participace především ČR a Maďarska
(o 2,2 p. b., resp. o 0,7 p. b.). Větší měrou se naproti tomu na agrárním dovozu EU 12 podílely
Rumunsko (o 1,5 p. b.) a Bulharsko (1,1 p. b.).
Na straně exportu snížily svůj podíl v rámci EU 12 zejména Polsko (o 2,8 p. b.)
a Maďarsko (o 1,5 p. b.). Vyšší zastoupení vykázalo, stejně jako u dovozu, Rumunsko
a Bulharsko (o 2,6 p. b., resp. 0,9 p. b.) a Litva (o 1 p. b.).
14
Graf 1 - Teritoriální struktura agrárního dovozu EU 12 v roce 2008 a v průměru
za období 2003-07 (%)
Průměr 03-07
Slovensko
7,9%
2008
SlovinskoBulharsko
3,9%
5,5%
ČR
16,6%
Slovensko
7,9%
Rumunsko
10,4%
Slovinsko Bulharsko
5,3%
5,0%
ČR
14,4%
Rumunsko
11,9%
Estonsko
3,5%
Estonsko
3,2%
Kypr
2,7%
Kypr
2,9%
Litva
6,5%
Litva
5,5%
Polsko
26,6%
Malta
1,8%
Pramen:
Lotyšsko
4,2%
Lotyšsko
4,1%
Polsko
27,1%
Maďarsko
11,3%
Maďarsko
10,6%
Malta
1,3%
Eurostat
Graf 2 - Teritoriální struktura agrárního vývozu EU 12 v roce 2008 a v průměru
za období 2003-07 (%)
Průměr 03-07
Slovensko
6,2%
Rum unsko
3,9%
2008
Slovinsko Bulharsko
3,0%
5,0%
Slovinsko Bulharsko
Slovensko 3,2%
5,9%
5,7%
Rumunsko
6,5%
ČR
12,9%
ČR
12,9%
Estonsko
2,5%
Kypr
1,0%
Estonsko
2,4%
Kypr
0,7%
Litva
7,7%
Litva
6,7%
Lotyšsko
2,7%
Polsko
36,7%
Lotyšsko
3,5%
Polsko
33,9%
Maďarsko
18,8%
Malta
0,7%
Pramen:
Malta
0,4%
Maďarsko
17,3%
Eurostat
Největšími netto-dovozci agrárních výrobků jsou v EU 27 Spojené království, Německo
a Itálie. Naopak tradičními čistými vývozci jsou Nizozemsko, Francie a Dánsko (viz graf 3).
V roce 2008 se v porovnání s průměrem let 2003-07 zlepšila obchodní bilance zejména
Nizozemska (nárůst aktiva o 2 011,6 mil. EUR), Francie (nárůst aktiva o 1 602,3 mil. EUR)
15
a Maďarska (zvýšení aktiva o 706,1 mil. EUR). Naproti tomu nejvýraznější zhoršení bilance
zaznamenalo Spojené království (prohloubení pasíva o 3 476,8 mil. EUR), dále Švédsko
(nárůst schodku o 1 069,2 mil. EUR), Irsko (pokles aktiva o 752,2 mil. EUR) a Rumunsko
(nárůst pasíva o 678,8 mil. EUR). V rámci zemí EU 12 vykázalo významné prohloubení
pasivní bilance AZO Slovensko (o 463,1 mil. EUR).
Graf 3 - Bilance AZO vybraných států EU 271) v roce 2008 a v průměru za
období 2003-07 (mil. EUR)
25 000
20 000
Průměr 2003-07
2008
15 000
10 000
mil. EUR
5 000
0
-5 000
-10 000
-15 000
Švédsko
Španělsko
Spojené království
Slovinsko
Slovensko
Řecko
Rumunsko
Rakousko
Portugalsko
Polsko
Nizozemsko
Maďarsko
Itálie
Irsko
Francie
Finsko
Dánsko
ČR
Belgie
-25 000
Německo
-20 000
1) Uvedeny jsou členské země se zřetelným (významnějším) rozměrem pasivní nebo aktivní agrární bilance.
Pramen:
Eurostat
2.3 Podíl ČR na AZO EU 27 a EU 12 v komoditním členění
V roce 2008 se ČR v rámci EU 27 prosadila zejména při vývozu produktů kapitol KN 12
„Olejnaté semena a plody“, KN 01 „Živá zvířata“, KN 17 „Cukr a cukrovinky“, KN 13
„Rostlinné výtažky a šťávy“ a KN 11 „Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.“ (viz tab. 5)
V podrobnějším komoditním členění uvedených kapitol dosáhla ČR nejvyšších podílů na
unijním exportu v případě KN 1207 91 „Máku“ (48,6 %), KN 1210 „Chmele“ (10,8 %),
KN 1205 „Řepky“ (6,4 %), KN 0105 „Drůbeže“ (6,2 %), KN 1107 „Sladu“ (5,8 %), KN 1704
„Cukrovinek“ (4,5 %), KN 0102 „Skotu“ (4,2 %) a KN 1701 „Cukru“ (2,9 %). Nadprůměrný
byl dále podíl ČR na unijním exportu KN 0401 „Nezahuštěného neslazeného mléka“ (5,7 %)
16
a KN 0403 „Kysaných výrobků“ (3,4 %) v rámci kapitoly KN 04 „Mléko a mléčné výrobky,
ptačí vejce, med“, dále KN 1002 „Žita“ (2,3 %) a KN 1001 „Pšenice“ (2 %) v rámci kapitoly
KN 10 „Obiloviny“ a KN 2203 „Piva“ (3,7 %) spadajícího do kapitoly KN 22 „Nápoje, lihové
tekutiny a ocet“. V porovnání s průměrem let 2003-07 se participace ČR na vývozech EU 27
u výše uvedených kapitol zvýšila.
Naopak nejvyšší české podíly na importovaném agrárním zboží do EU 27 ve sledovaném
roce zaujímaly kapitoly KN 13 „Rostlinné výtažky a šťávy“ a KN 21 „Různé potravinové
přípravky“ (z toho u KN 2102 „Droždí a prášků do pečiva“ se podílel český dovoz na unijním
3,2 %, u KN 2101 „Koncentrátů z kávy, čaje apod.“ 2,6 %, u KN 2106 „Potravinových
přípravků jiných“ 2,7 % a u KN 2103 „Polévek, bujónů a homogenizovaných směsí“ 2,4 %).
Významné byly také české dovozy produktů kapitoly KN 19 „Přípravky z obilí“ (týká se to
především KN 1901 „Sladového výtažku“ s 2,6% podílem a KN 1905 „Pekařského zboží“
s 2,5% podílem na unijním dovozu). Dále se ČR v roce 2008 významnější měrou podílela na
unijním dovozu KN 0408 „Vajec bez skořápek“ (4,4 %) a KN 0406 „Tvarohu a sýrů“ (2,2 %)
v rámci kapitoly KN 04 a KN 2205 „Vermutu“ (2,8 %) a KN 2201„Neslazených vod,
vč. minerálních a sodovek“ (2,4 %) v rámci kapitoly KN 22. U všech uvedených kapitol
zastoupení ČR na dovozu EU 27 v roce 2008 v porovnání s průměrem let 2003-07 vzrostlo.
V rámci EU 12 byl v roce 2008 nejvýraznější český podíl na vývozu produktů kapitol
KN 13 „Rostlinné výtažky a šťávy“, KN 11 „Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.“, KN 22
„Nápoje, lihové tekutiny a ocet“ a KN 17 „Cukr a cukrovinky“. V letech 2003-07 však byly
průměrné podíly ČR na exportu těchto komoditních agregací EU 12 vyšší (viz též tab. 5).
Na agrárním dovozu EU 12 se ČR největší měrou podílela výrobky kapitol KN 13
„Rostlinné výtažky a šťávy“, KN 07 „Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny, hlízy“, KN 04
„Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce a med“ a KN 19 „Přípravky z obilí“. S výjimkou
objemově méně významné kapitoly KN 13 podíl uvedených komoditních agregací v roce 2008
vzhledem k průměru let 2003-07 poklesl.
17
Tab. 5 - Podíl ČR na AZO EU 27 a EU 12 v komoditním členění v roce 2008
a v průměru za období 2003-07 (%)
KN
Název kapitoly
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Živá zvířata
Maso a droby
Ryby, korýši, měkkýši apod.
Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce, med
Ostatní živočišné produkty
Živé rostliny a květinářské výrobky
Zelenina, poživatel. rostliny, kořeny, hlízy
Ovoce, ořechy
Káva, čaj, maté, koření
Obiloviny
Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.
Olejnatá semena a plody
Rostlinné výtažky a šťávy
Rostlinné pletací materiály
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
Cukr a cukrovinky
Kakao a kakaové přípravky
Přípravky z obilí
Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů aj.
Různé potravinové přípravky
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
24
Tabák a tabákové výrobky
Celkem
Pramen:
Podíl ČR na
dovozu EU 27
Podíl ČR na
vývozu EU 27
Podíl ČR na
dovozu EU 12
Podíl ČR na
vývozu EU 12
Průměr
2003-07
Průměr
2003-07
Průměr
2003-07
Průměr
2003-07
2008
2008
2008
2008
0,5
1,2
0,3
1,1
1,9
1,1
1,6
1,4
1,1
0,6
1,0
0,9
1,4
0,8
1,0
1,0
1,5
1,6
1,7
1,2
2,5
1,0
1,7
1,5
1,0
1,8
0,4
1,5
1,9
1,4
1,9
1,5
1,3
0,6
1,2
0,7
2,8
0,6
1,0
1,3
1,6
1,8
2,1
1,4
2,7
1,3
1,8
1,2
1,8
0,3
0,3
1,4
1,2
0,1
0,3
0,5
0,9
1,8
2,0
2,8
1,6
0,2
0,7
0,6
2,6
1,0
0,7
0,5
1,5
0,7
0,9
0,9
2,7
0,5
0,5
1,8
1,1
0,1
0,5
0,5
1,0
1,8
2,4
4,0
2,5
0,2
0,9
1,0
2,7
1,3
1,1
0,5
2,0
1,0
1,3
1,9
8,8
16,6
6,4
24,2
12,7
20,8
25,9
18,1
12,3
7,5
7,8
15,7
16,6
18,0
14,0
20,6
14,5
17,9
21,3
17,3
18,5
17,1
14,8
15,9
10,7
14,8
6,5
20,6
11,4
18,1
21,3
15,4
13,5
5,8
8,0
10,2
22,7
10,4
11,4
19,0
11,3
16,8
19,7
17,1
17,2
13,9
12,8
10,9
14,1
4,5
6,6
17,1
8,6
8,0
4,7
7,6
14,8
12,3
25,9
16,2
61,2
1,1
14,7
6,4
22,4
15,8
13,5
5,8
20,4
22,7
10,9
15,4
18,4
5,2
6,9
17,3
9,6
5,7
5,6
6,2
13,7
8,5
22,5
15,3
54,7
1,4
15,5
8,9
19,3
17,0
14,8
5,7
19,8
20,5
12,2
16,6
1,2
1,4
0,9
1,2
16,6
14,4
12,9
12,9
Eurostat
18
3
AGRÁRNÍ ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR
3.1 Charakteristika celkového vývoje českého AZO
Vývoj AZO ČR v letech 2003 až 2008 je zobrazen v grafu 4. V roce 2008 se zvýšil obrat
českého AZO v porovnání s průměrem let 2005-07 o 38,1 mld. Kč, tj. o téměř jednu pětinu (viz
tab. 6). Z toho přírůstek dovozu činil 15 850,6 mil. Kč (tj. 13,8 %) a přírůstek vývozu dosáhl
22 283,8 mil. Kč (tj. 26,3 %). V důsledku dynamičtějšího nárůstu exportu se ve sledovaném
období snížil bilanční schodek AZO ČR o 6 433,1 mil. Kč na 24 117,1 mil. Kč a ukazatel
stupně krytí dovozu vývozem vzrostl o 8,1 p. b. na 81,6 %, což představovalo nejpříznivější
hodnoty od roku 2003 (nejvyšší bilanční schodek vykázala ČR v roce 2006 a nejnižší hodnota
stupně krytí dovozu vývozem byla zaznamenána v roce 2004). Zlepšení těchto ukazatelů bylo
v převážné míře způsobeno nárůstem aktivní bilance v obchodě s produkty kapitol KN 24
„Tabák a tabákové výrobky“ (konkrétně cigaretami) a KN 12 „Olejnatá semena a plody“
(především řepkou) a poklesem pasivní bilance v obchodě s KN 21 „Různými potravinovými
přípravky“.
Tab. 6 - Vývoj AZO ČR v letech 2003 až 2008
Ukazatel
Obrat
Dovoz
Vývoz
Bilance
St. krytí dovozu
vývozem (%)2)
Podíl agrárního
dovozu na celk.
dovozu ČR
Podíl agrárního
vývozu na celk.
vývozu ČR
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20091)
123 063,9
155 347,7
182 042,0
191 278,8
226 213,0
237 979,0
239 852,8
74 259,3
48 804,6
-25 454,6
93 821,6
61 526,1
-32 295,5
103 522,4
78 519,6
-25 002,7
112 736,7
78 542,1
-34 194,6
129 333,0
96 879,9
-32 453,1
131 048,0
106 931,0
-24 117,1
134 010,5
105 842,3
-28 168,2
Průměr
2005-07
199 844,6
115 197,4
84 647,2
30 550,2
65,7
65,6
75,8
69,7
74,9
81,6
79,0
73,5
5,2
5,4
5,7
5,4
5,4
5,4
6,8
5,5
3,6
3,6
4,2
3,7
3,9
4,3
5,0
3,9
1) Předběžné údaje z 8. 2. 2010.
2) Stupeň krytí dovozu vývozem v průměru let 2005-07 = (∑ vývozů v letech 2005-07 / ∑dovozů v letech 2005-07) * 100.
Pramen:
ČSÚ
Podíl agrárního sektoru na celkovém vývozu se v roce 2008 vzhledem k průměru let
2005-07 zvýšil o 0,4 p. b. na 4,3 % a odpovídající ukazatel na straně dovozu se téměř nezměnil
(poklesl o pouhých 0,1 p. b. na 5,4 %). Z tab. 6 je dále patrné, že podíl agrárního dovozu na
celkovém dovozu vykazoval ve sledovaných letech v porovnání s podílem agrárního exportu na
celkovém exportu menší (v letech 2006 až 2008 žádné) meziroční výkyvy.
19
Graf 4 - Vývoj AZO ČR v letech 2003 až 2008 (mil. Kč)
140 000
130 000
120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
mil. Kč
70 000
60 000
vývoz
50 000
dovoz
bilance
40 000
30 000
20 000
10 000
0
-10 000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
-20 000
-30 000
-40 000
Pramen:
ČSÚ
3.2 Teritoriální skladba AZO ČR
Hlavní obchodní destinací ČR je EU 27. Její podíl na českém agrárním exportu
vykazoval ve sledovaných letech rostoucí trend. V roce 2008 se participace EU 27 na českém
agrárním vývozu v porovnání s průměrem let 2005-07 zvýšila o 3,3 p. b. na 92,2 % a podíl
třetích zemí odpovídající měrou poklesl na 7,8 %. Podíl EU 15 se ve sledovaném období zvýšil
o 2,1 p. b. na 45,7 % a participace EU 12 vzrostla o 1,2 p. b. na 46,5 % (viz přílohová tab. 8).
Na straně dovozu můžeme v posledních dvou letech sledovaného období v případě EU 27
konstatovat meziroční mírné snižování tohoto podílu na českém agrárním importu. V roce 2008
se vzhledem k průměru let 2005-07 participace EU 27 zvýšila o pouhých 0,3 p. b. (na 83,9 %),
přičemž zastoupení EU 15 se zvýšilo o 1,1 p. b. na 57,4 % a podíl EU 12 se ve stejné době
snížil o 0,8 p. b. na 26,5 %. Podíl třetích zemí se adekvátně, po značném propadu v roce 2006,
mírně zvýšil na 16,1 %.
Vývoj AZO ČR v členění podle jednotlivých teritorií a za rozhodující členské země
v roce 2008 v porovnání s průměrem let 2005-07 uvádí tab. 7. AZO ČR v teritoriálním členění
v letech 2003 až 2007 je obsahem přílohové tab. 7.
20
Tab. 7 -
AZO ČR v teritoriálním členění v roce 2008 a v průměru za období 2005-07 (%)
Skupina zemí/země
EU 15
z toho: Německo
Rakousko
EU 12
z toho: Slovensko
Polsko
Maďarsko
ESVO
OSVTE
Evropské tranzitivní ekonomiky
SNS
RZ
EU 15
z toho: Německo
Rakousko
EU 12
z toho: Slovensko
Polsko
Maďarsko
ESVO
OSVTE
Evropské tranzitivní ekonomiky
SNS
RZ
EU 15
z toho: Německo
Rakousko
EU 12
z toho: Slovensko
Polsko
Maďarsko
ESVO
OSVTE
Evropské tranzitivní ekonomiky
SNS
RZ
EU 15
z toho: Německo
Rakousko
EU 12
z toho: Slovensko
Polsko
Maďarsko
ESVO
OSVTE
Evropské tranzitivní ekonomiky
SNS
RZ
Pramen:
Průměr 2005-07
2008
(%)
(%)
Obrat
50,9
52,1
23,0
22,7
4,7
5,0
34,9
35,5
16,6
16,7
11,9
12,2
4,2
4,4
0,7
0,8
2,9
2,6
1,2
0,9
1,8
1,5
6,2
5,1
Vývoz
43,6
45,7
23,9
21,7
4,9
5,3
46,5
45,3
26,7
26,9
10,2
11,2
4,7
4,8
0,7
0,8
1,8
1,4
1,7
1,2
3,4
2,8
3,2
1,3
Dovoz
56,3
57,4
22,3
23,5
4,6
4,8
27,3
26,5
9,1
8,3
13,2
13,1
3,9
4,0
0,7
0,8
3,7
3,5
0,9
0,6
0,6
0,5
8,3
8,2
Bilance (mil. Kč)
-27 950,0
-26 297,6
-5 457,2
-7 611,8
-1 120,4
-571,7
6 856,3
14 992,0
12 079,2
17 839,6
-6 523,5
-5 235,2
-494,6
-128,9
-247,9
-223,3
-2 747,5
-3 194,4
468,5
467,5
2 177,3
2 353,8
-6 890,7
-9 364,5
ČSÚ
21
Změny r. 2008 k ø 2005-07
mil. Kč
Index (%)
22 242,0
8 041,1
2 500,3
14 659,6
6 559,3
5 252,8
1 940,4
541,1
239,9
-339,0
178,5
-107,4
121,8
117,5
126,5
121,0
119,8
122,0
122,9
139,0
104,1
86,1
105,1
99,1
11 947,2
2 943,2
1 524,6
11 397,6
6 159,9
3 270,5
1 153,1
282,9
-103,5
-170,0
177,4
-1 290,5
132,4
114,6
136,7
129,8
127,3
137,7
128,9
149,6
93,3
88,3
106,3
52,4
10 294,7
5 097,9
975,8
3 262,0
399,4
1 982,3
787,4
258,3
343,4
-169,0
1,1
1 183,3
115,9
119,9
118,5
110,4
103,8
113,0
117,6
131,6
108,0
82,9
100,2
112,3
1 652,4
-2 154,6
548,7
8 135,7
5 760,4
1 288,3
365,7
24,6
-446,9
-1,0
176,5
-2 473,8
94,1
139,5
51,0
218,7
147,7
80,3
26,1
90,1
116,3
99,8
108,1
135,9
Hodnota českého agrárního vývozu do zemí EU 27 se v roce 2008 v porovnání
s průměrem let 2005-07 zvýšila o 23 344, 9 mil. Kč, tj. o 31 % a import agrárních výrobků
z EU 27 do ČR ve stejné době vzrostl a o 13 556,8 mil. Kč, tj. 14 %. Vlivem vyšší dynamiky
nárůstu vývozu se snížil schodek pasivní bilance agrárního obchodu ČR s EU 27
o 9 788,1 mil. Kč a došlo k nárůstu stupně krytí dovozu vývozem o více než 10 p. b. na 89,7 %.
Hlavní zásluhu na zlepšení těchto dvou ukazatelů měl vývoj obchodu ČR s EU 12 (zejména
Slovenskem a dále Polskem), jehož aktivní bilance se zvýšila o 8 135,7 mil. Kč a stupeň krytí
dovozu vývozem vzrostl ze 121,8 % na 143,2 %. Agrární vývoz ČR do zemí EU 12 vzrostl
o 11 397,7 mil. Kč, tj. o 30 %, zatímco nárůst agrárního dovozu ze zemí EU 12 do ČR činil
3 262 mil. Kč, tj. 10 %.
Hodnota českého agrárního exportu do zemí EU 15 byla v roce 2008 vzhledem
k průměru let 2005-07 vyšší o 11 947,2 mil. Kč, tj. takřka o jednu třetinu a agrární dovoz ČR
z EU 15 vzrostl o 10 294,7 mil. Kč, tj. 16 %. Pasivní bilance agrárního obchodu ČR s EU 15 se
v důsledku tohoto vývoje snížila o 1 652,4 mil. Kč a stupeň krytí dovozu vývozem se zlepšil
z 57 % na 65 %.
Tab. 8 - Vývoj agrárního vývozu ČR do vybraných zemí v roce 2008 a v průměru
za období 2005-07 (mil. Kč, %)
Země
Průměr 05-07
Rok 2008
mil. Kč
Slovensko
Německo
Polsko
Itálie
Rakousko
Maďarsko
Pramen:
22 599,3
20 210,7
8 670,9
2 704,5
4 154,6
3 986,0
Podíl na agrárním
vývozu ČR (%)
Ø 2005-07
2008
28 759,2
23 153,9
11 941,4
6 939,7
5 679,2
5 139,1
26,7
23,9
10,2
3,2
4,9
4,7
26,9
21,7
11,2
6,5
5,3
4,8
Změna r. 2008 k ø 05-07
Rozdíl
6 159,9
2 943,2
3 270,5
4 235,2
1 524,6
1 153,1
Index
127,3
114,6
137,7
256,6
136,7
128,9
ČSÚ
Nejvýznamnějšími odběrateli agrárních výrobků z ČR jsou dlouhodobě Slovensko,
Německo, Polsko, Rakousko a Maďarsko, tj. prakticky sousedící členské země. V roce 2008 se
mezi tyto země na 4. místo posunula Itálie (viz přílohová tab. 16). Uvedené země zaujímaly
dohromady ve sledovaném roce v českém agrárním vývoze více než tříčtvrtinový podíl.
V porovnání s průměrem let 2005-07 se takřka nezměnil podíl Slovenska; vývoz agrárních
výrobků do této země se v hodnotovém vyjádření zvýšil o 6,2 mld. Kč, tj. o více než jednu
čtvrtinu. Pokles participace však vykázalo Německo, přestože hodnota českého agrárního
exportu do této země vzrostla o 2,9 mld. Kč, tj. o 14,6 %. Vzhledem k vyšší dynamice nárůstu
vývozů došlo ke zvýšení podílů Polska, Itálie a Rakouska (viz tab. 8).
V rámci třetích zemí je významnou destinací pro český agrární vývoz Rusko. Hodnota
exportu do této země vzrostla ve sledovaném období o 6,6 % (o 124,9 mil. Kč), avšak jeho
participace na celkovém českém agrárním vývozu se snížila o 0,4 p. b. na 1,9 %. Maximální
22
podíl na agrárním vývozu ČR ve výši 3 % vykázalo Rusko v roce 2004. Dalšími, avšak méně
významnými odběrateli ze skupiny SNS, byly v roce 2008 především Ukrajina a s odstupem
Bělorusko a Moldávie. Z RZ měly v roce 2008 výraznější podíl na českém agrárním exportu
Libanon, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty.
Zemědělsko-potravinářské produkty importované do ČR pocházejí zejména z Německa,
Polska, Slovenska, Nizozemska, Itálie a Španělska (viz přílohová tab. 17). Podíl Německa
a Nizozemska na agrárním dovozu ČR se v roce 2008 v porovnání s průměrem let 2005-07
zvýšil, zatímco zastoupení Slovenska a Španělska (vzhledem k nižší dynamice nárůstu dovozů
z těchto zemí) pokleslo. Stagnující podíl vykázaly ve sledovaném období Polsko a Itálie
(viz tab. 9).
Tab. 9 - Vývoj agrárního dovozu ČR z vybraných zemí v průměru za období
2005-07 (mil. Kč, %)
Země
Průměr 05-07
mil. Kč
Německo
Polsko
Slovensko
Nizozemsko
Itálie
Španělsko
Pramen:
25 667,8
15 194,3
10 520,1
7 577,3
6 884,2
6 059,6
Podíl na agrárním
dovozu ČR (%)
Rok 2008
Ø 2005-07
30 765,7
17 176,6
10 919,5
9 213,5
7 879,3
6 322,9
22,3
13,2
9,1
6,6
6,0
5,3
Změna r. 2008 k ø 05-07
2008
23,5
13,1
8,3
7,0
6,0
4,8
Rozdíl
5 097,9
1 982,3
399,4
1 636,2
995,1
263,4
Index
119,9
113,0
103,8
121,6
114,5
104,3
ČSÚ
Ze třetích zemí jsou významnými dodavateli ČR Brazílie, Čína a USA. Zatímco
zastoupení prvních dvou uvedených zemí se zvýšilo (o 0,4 p. b. na 2,4 %, resp. o 0,1 p. b. na
1,7 %), podíl USA se snížil o 0,2 p. b. na 1,4 %.
Po výrazném propadu podílu RZ na agrárním dovozu ČR po vstupu do EU se participace
RZ v posledních dvou sledovaných letech mírně meziročně zvyšovala (na 8,2 % v roce 2008).
Kromě Brazílie jsou významnými (ale již řádově menšími) dodavateli agrárních komodit do
ČR zejména Maroko, Chile, Kolumbie, Ekvádor, Kostarika a Indie. V rámci skupiny OSVTE,
jejíž zastoupení se během sledovaných let meziročně snižovalo až na 3,5 % v roce 2008, jsou
významnými dodavateli kromě USA rovněž Turecko, Kanada a Jihoafrická republika.
Přílohové tab. 16 a 17 charakterizují vývoj českého agrárního vývozu/dovozu v letech
2003 až 2008 do/z nejvýznamnějších odběratelských a dodavatelských zemí.
V grafu 5 jsou zachyceny bilance agrárního obchodu ČR s vybranými státy v roce 2008
a v průměru let 2005-07. Nejdůležitějším netto-odběratelem agrárních výrobků z ČR bylo ve
sledovaných letech Slovensko a naopak nejvýznamnějšími netto-dodavateli zůstaly Německo,
Nizozemsko, Španělsko a Polsko (s tím, že se ve sledovaných letech změnilo jejich pořadí).
23
Graf 5 - Bilance AZO ČR s vybranými zeměmi1) v roce 2008 a v průměru za
období 2005-07 (mil. Kč)
18 000
16 000
14 000
Průměr 2005-07
12 000
2008
10 000
mil. Kč
8 000
6 000
4 000
2 000
0
-2 000
-4 000
Španělsko
Spojené království
Slovensko
Řecko
Rumunsko
Rakousko
Polsko
Nizozemsko
Maďarsko
Itálie
Francie
Dánsko
Belgie
-8 000
Německo
-6 000
1) Vybrané země jsou nejvýznamnějšími obchodními partnery ČR
Pramen:
ČSÚ
Ke zlepšení bilance došlo za sledované období v českém agrárním obchodě se
Slovenskem (nárůst aktiva o 5 760,4 mil. Kč), Itálií (snížení schodku o 3 240,1 mil. Kč)
a Spojeným královstvím (nárůst aktiva o 1 265,4 mil. Kč). Naproti tomu zřetelné zhoršení
bilance vykázala ČR v obchodě s Německem (prohloubení pasíva o 2 154,7 mil. Kč)
a Nizozemskem (nárůst pasíva o 1 385,1 mil. Kč).
3.3 Komoditní skladba AZO ČR
3.3.1 Komoditní skladba českého agrárního vývozu v členění podle kapitol KN
V roce 2008 se největší měrou na českém agrárním exportu podílely kapitoly KN 04
„Mléko a mléčné výrobky, vejce, med“, KN 22 „Nápoje, lihové tekutiny a ocet“, KN 21 „Různé
potravinové přípravky“, KN 12 „Olejnatá semena a plody“, KN 10 „Obiloviny a KN 24
„Tabák a tabákové výrobky“ (viz tab. 10).
V porovnání s průměrem let 2005-07 došlo k nárůstu hodnoty vývozu zejména u kapitoly
KN 24, jejíž podíl na českém agrárním vývozu vzrostl o 2,4 p. b. na 6,6 %, a kapitoly KN 12,
24
jejíž participace se zvýšila o 1,8 p. b. na 7,8 %. Kapitola KN 04 přes poměrně vysoký nárůst
hodnoty vývozu (o 1,8 mld. Kč) vykázala v roce 2008 nižší zastoupení (o 1,5 p. b.).
Výraznější pokles exportu v hodnotovém vyjádření byl v roce 2008 vzhledem k průměru
let 2005-07 zaznamenán pouze u kapitol KN 17 „Cukr a cukrovinky“ a KN 08 „Ovoce
a ořechy“. U kapitoly KN 17 došlo k nejvýraznějšímu snížení podílu na celkovém agrárním
vývozu ČR o 2,4 p. b. na 5,4 %. Hlavním důvodem nižších vývozů byla v jejím případě zásadní
změna v SOT5 u cukru, v rámci níž došlo k poklesu minimálních cen řepy a produkce cukru.
Komoditními agregacemi, jejichž participace na celkovém českém agrárním exportu
značně poklesly, ačkoliv hodnoty jejich vývozů v roce 2008 v porovnání s průměrem let
2005-07 vzrostly, byly zejména KN 04 „Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce, med“, KN 22
„Nápoje, lihové tekutiny a ocet“ a KN 10 „Obiloviny“.
Vývoj českého agrárního vývozu v letech 2003 až 2008 podle jednotlivých kapitol KN je
obsahem tab. přílohy 9. V teritoriálním členění je uveden v tab. příloze 11.
5
Společná organizace trhu.
25
Tab. 10 - Změny ve zbožové skladbě českého agrárního vývozu v členění podle
kapitol KN1)
KN
Komodity
04
22
21
12
10
24
17
19
01
23
02
15
18
11
16
08
20
07
03
09
13
05
06
14
Mléko a mléčné výrobky, vejce, med
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
Různé potravinové přípravky
Olejnatá semena a plody
Obiloviny
Tabák a tabákové výrobky
Cukr a cukrovinky
Přípravky z obilí
Živá zvířata
Zbytky a odpady v potr. prům., krmivo
Maso a droby
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
Kakao a kakaové přípravky
Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
Ovoce, ořechy
Přípravky ze zeleniny a ovoce
Zelenina, poživatel. rostl., kořeny, hlízy
Ryby, korýši, měkkýši apod.
Káva, čaj, maté, koření
Rostlinné výtažky a šťávy
Ostatní živočišné produkty
Živé rostliny a květinářské výrobky
Rostlinné pletací materiály
Celkem
Průměr
2005-07
2008
Změny r. 2008
k ø 2005-07
mil. Kč
12 822,2 14 619,5
8 641,9 10 185,1
6 738,3
9 115,9
5 051,5
8 377,2
6 596,7
7 562,2
3 591,8
7 054,1
5 726,1
6 615,8
3 852,4
5 601,0
3 983,9
4 914,0
3 313,4
4 667,7
4 085,5
2 986,9
2 674,8
4 065,3
3 199,9
4 051,7
2 167,5
3 224,1
1 911,6
2 716,8
2 576,7
2 335,1
2 260,0
2 241,1
1 788,5
1 999,7
1 331,1
1 473,5
1 100,3
1 324,6
634,7
763,7
493,7
530,7
309,7
291,7
4,0
4,7
rozdíl
1 797,3
1 543,2
2 377,6
3 325,7
965,5
3 462,3
-889,7
1 748,6
930,1
1 354,3
1 098,6
1 390,5
851,8
1 056,6
805,2
-241,6
-18,9
211,2
142,4
224,3
129,0
37,0
-18,0
0,7
84 647,2 106 931,0
22 283,8
Podíl na celk.
vývozu
index
ø 05-07
114,0
15,1
117,9
10,2
135,3
8,0
165,8
6,0
114,6
7,8
196,4
4,2
86,6
7,8
145,4
4,6
123,3
4,7
140,9
3,9
136,8
3,5
152,0
3,2
126,6
3,8
148,7
2,6
142,1
2,3
90,6
3,0
99,2
2,7
111,8
2,1
110,7
1,6
120,4
1,3
120,3
0,7
107,5
0,6
94,2
0,4
117,5
0,0
126,3
100,0
2008
13,7
9,5
8,5
7,8
7,1
6,6
5,4
5,2
4,6
4,4
3,8
3,8
3,8
3,0
2,5
2,2
2,1
1,9
1,4
1,2
0,7
0,5
0,3
0,0
100,0
1) Pořadí komoditních skupin zvoleno podle průměrného podílu na celkovém vývozu v roce 2008.
Pramen:
ČSÚ
Tab. 11 zachycuje nejdůležitější exportní komodity ČR v podrobnějším komoditním
členění. V rámci celkového českého agrárního vývozu vzrostly v roce 2008 ve srovnání
s obdobím 2005-07 nejvýrazněji hodnoty exportu nezemědělské komodity KN 2402 20
„Cigarety“ (o 3 488,5 mil. Kč na cca dvojnásobek), dále KN 1205 „Řepky“ (o 1 975,2 mil. Kč
na více než dvojnásobek), KN 0401 „Nezahuštěného mléka a smetany“ (o 1 446,4 mil. Kč,
tj. 30 %), KN 2103 „Přípravků pro omáčky, kořenitých směsí a hořčic“ (o 1 140,7 mil. Kč,
tj. o téměř 90 %), KN 2309 „Přípravků používaných k výživě zvířat“ (o 1 010,8 mil. Kč,
tj. o více než jednu polovinu) a KN 1905 „Pekařského zboží“ (o 1 003,1 mil. Kč, tj. 40 %).
26
Tab. 11 - Významné vývozní komodity v podrobnějším zbožovém členění a jejich
podíl na celkovém agrární vývozu ČR1) (rok 2008, průměr 2005-07)
KN
2402
0401
1001
2203
1806
1205
1905
2106
1704
2309
2202
1107
2103
1701
0402
0102
1207
0403
1514
0406
0203
0105
2101
1601
1517
1005
1210
2104
0207
0901
Název komodity
Doutníky, doutníčky a cigarety z tabáku nebo náhražek
z toho: 2402 20 „Cigarety“
Mléko a smetana nezahuštěná, neslazená
Pšenice a sourež
Pivo ze sladu
Čokoláda a přípravky potravinářské ostatní s kakaem
Semena řepky olejky, i drcená
Pekařské zboží, pečivo, oplatky apod.
Přípravky potravinové jiné
Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády)
Přípravky používané k výživě zvířat
Slazené vody vč. minerálních a sodovky (bez šťáv)
Slad, i pražený
Přípravky pro omáčky, kořenité směsi a hořčice
Cukr třtinový nebo řepný, sacharóza chemicky čistá
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Hovězí dobytek živý
Olejnaté semena a plody ostatní, i drcené
z toho: 1207 91 „Maková semena“
Kysané mléčné výrobky
Olej řepkový nebo hořčičný
z toho: 1514 11 + 19 „Řepkový olej“
Sýry a tvaroh
Vepřové maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené
Drůbež
Výtažky, esence a koncentráty kávy, čaje, maté apod.
Uzenky, salámy apod., výrobky z masa, drobů, krve aj.
Margarin
Kukuřice
Chmelové šištice čerstvé, sušené apod., lupulin
Přípravky pro polévky, směsi přídavků potravin
Drůbeží maso a droby čerstvé, chlazené nebo zmrazené
Káva, i pražená, dekofeinovaná, slupky, náhražky
Průměr 2005-07
2008
mil. Kč
%
mil. Kč
%
3 244,9
3,9 6 730,1
6,5
3,9 6 729,7
6,5
3 241,2
4 848,8
5,8 6 295,5
6,1
3 903,6
4,7 4 560,1
4,4
4 063,8
4,9 4 351,0
4,2
3,7 3 937,9
3,8
3 096,8
1 764,5
2,1 3 739,7
3,6
2 519,2
3,0 3 522,3
3,4
2 740,7
3,3 3 496,0
3,4
3 001,9
3,6 3 115,5
3,0
1 950,6
2,3 2 961,4
2,9
2 730,9
3,3 2 908,8
2,8
1 776,8
2,1 2 544,2
2,5
1,6 2 433,9
2,4
1 293,2
3 348,9
4,0 2 375,8
2,3
2 546,7
3,1 2 262,0
2,2
1 996,3
2,4 2 209,2
2,1
1 394,6
1,7 1 992,1
1,9
1 152,7
1,4 1 668,1
1,6
1 361,5
1,6 1 952,3
1,9
1 258,3
1,5 1 947,6
1,9
1 220,6
1,5 1 918,2
1,9
1 711,4
2,1 1 927,4
1,9
1 331,1
1,6 1 874,3
1,8
1 009,9
1,2 1 584,9
1,5
1 465,5
1,8 1 450,8
1,4
783,9
0,9 1 315,5
1,3
1 001,3
1,2 1 214,1
1,2
689,3
0,8 1 179,5
1,1
763,1
0,9 1 074,0
1,0
789,9
0,9 1 069,2
1,0
1 018,9
1,2 1 064,5
1,0
958,5
1,2 1 039,6
1,0
1) Hodnota vývozu jednotlivých komodit a jejich podíl na celkovém agrárním vývozu „bez dopočtů“.
Pramen:
ČSÚ
3.3.2 Komoditní skladba českého agrárního vývozu v užším zbožovém vymezení
Zbožová skladba vývozu kapitoly KN 04 „Mléko, mléčné výrobky, ptačí vejce a med“
V rámci kapitoly KN 04 byly v roce 2008 stejně jako v průměru let 2005-07 hlavními
vývozními položkami KN 0401 „Nezahuštěné mléko a smetana“, KN 0402 „Zahuštěné mléko
a smetana“ (tj. v prášku nebo kondenzované, i slazené), KN 0403 „Kysané mléčné výrobky“
a KN 0406 „Tvaroh a sýry“. V důsledku výrazného nárůstu vývozu se v rámci kapitoly KN 04
zvýšil podíl nezahuštěného mléka a smetany o 5,4 p. b. na 43,7 %, zatímco export zahuštěného
27
mléka a smetany byl v roce 2008 nižší (o 284,7 mil. Kč) a jeho participace na celkovém vývozu
kapitoly KN 04 poklesla o 4,4 p. b. na 15,7 %. Vývoz kysaných mléčných výrobků se ve
sledovaném období zvýšil o 590,9 mil. Kč a jejich podíl vzrostl o 2,9 p. b. na 13,6 %. Stálou
pozici měl v rámci kapitoly KN 04 export tvarohu a sýrů (13,4 % v roce 2008).
Více než jedna polovina z hodnoty kapitoly KN 04 byla v roce 2008 vyvezena do EU 15
a jedna třetina do EU 12. Na trhy rozvojových zemí směřovalo významnější měrou pouze
zahuštěné mléko a smetana a tvaroh a sýry (nejvíce do Spojených arabských emirátů, Saudské
Arábie a Libanonu), přičemž hodnotový objem vývozů obou dvou agregací se ve sledovaném
období značně snížil (o cca 30 %). Zahuštěné mléko a smetana byly v roce 2008 po mnoha
letech větší měrou vyváženy také do Ruska (6,7 %).
Nezahuštěné mléko a smetana byly exportovány především do Německa (v roce 2008
stejně jako v průměru let 2005-07 cca ze 70 %) a kysané výrobky na Slovensko (v roce 2008
i v průměru let 2005-07 z 35 %). Dvěma nejvýznamnějšími odběrateli tvarohu a sýrů byly Itálie
a Slovensko (v průměru let 2005-07 se podílely více než jednou polovinou a v roce 2008 téměř
dvěma třetinami na celkovém vývozu těchto mlékárenských výrobků z ČR).
Zbožová skladba vývozu kapitoly KN 22 „Nápoje, lihové tekutiny a ocet“
Tradiční exportní položkou kapitoly KN 22 je pro ČR KN 2203 „Pivo“. Hodnota jeho
vývozu se ve sledovaném období zvýšila o 287,2 mil. Kč, přičemž však jeho podíl na celkovém
vývozu kapitoly KN 22 poklesl o 3,5 p. b. na 43,5 %. Vysvětlením je vyšší dynamika vývozů
ostatního zboží. Dalšími významnými komoditami v rámci kapitoly KN 22 byly v roce 2008
s cca 30% podílem KN 2202 „Slazená voda, včetně minerální a sodovky“ (dále jen zkráceně
limonády) a s 10% podílem KN 2208 „Nedenaturovaný ethylalkohol (s méně než 80 %
alkoholu), destiláty, likéry aj. lihové nápoje“ (dále jen zkráceně vyjádřeno destiláty). Také
jejich zastoupení se v porovnání s průměrem let 2005-07 mírně snížilo. V důsledku značného
nárůstu hodnoty vývozu komoditní agregace KN 2207 „Nedenaturovaný ethylalkohol (min.
80 % alkoholu) a denaturovaný ethylalkohol“ (o 503,2 mil. Kč, tj. na 2,8násobek) se ve
sledovaném období zvýšil její podíl o 4,6 p. b. na 7,9 %.
Nejvýznamnější destinací pro české pivo bylo po celé sledované období Německo, jehož
podíl stagnoval na 30 %, a dále s menšími změnami v pořadí následovaly Rusko, Slovensko,
Spojené království, Švédsko a Spojené státy. V roce 2008 byl export piva do původních
unijních zemí 3,4krát vyšší než do zemí EU 12 a ve srovnání s průměrem let 2005-07 nedošlo
k takřka žádným změnám.
Naproti tomu export limonád byl orientován především na EU 12 (v letech 2005-07 byl
vývoz do této skupiny zemí v porovnání s vývozem do EU 15 trojnásobný a v roce 2008 již
více než čtyřnásobný) a směřoval především na Slovensko, do Polska a Maďarska. V roce 2008
činil podíl uvedených zemí na celkovém exportu limonád z ČR 39,5 %, resp.17,7 % a 10,3 %,
28
přičemž participace Slovenska a Polska se v porovnání s průměrem let 2005-07 zvýšila,
zatímco zastoupení Maďarska mírně pokleslo.
Zbožová skladba vývozu kapitoly KN 21 „Různé potravinové přípravky“
Více než dvě třetiny hodnoty vyvezených výrobků v rámci kapitoly KN 21 představovaly
v roce 2008 KN 2106 „Potravinové přípravky jiné“ a KN 2103 „Přípravky pro omáčky,
kořenité směsi a hořčice“. Přestože se export první uvedené komoditní agregace ve
sledovaném období zvýšil o 755,3 mil. Kč (tj. o více než jednu čtvrtinu), její podíl v rámci
kapitoly KN 21 nepatrně poklesl (na 40 %). Nárůst vývozu druhé agregace činil 1 140,7 mil. Kč
(tj. 88,2 %) a její zastoupení vzrostlo z jedné pětiny na více než jednu čtvrtinu. Nevýznamné
snížení hodnoty vývozu zaznamenala naproti tomu agregace KN 2101 „Koncentráty z kávy,
čaje apod.“, která je další významnou vývozní položkou v rámci kapitoly KN 21. Její podíl se
za sledované období snížil o 5,5 p. b. na 16,5 %.
Potravinové přípravky jiné směřovaly ve sledovaném období největší měrou do EU 12,
konkrétně na Slovensko, do Polska a do Maďarska. V roce 2008 činily jejich podíly 28,7 %,
resp. 11,5 % a 8,2 % a v porovnání s průměrem 2005-07 mírně poklesly.
Do uvedených zemí se v letech 2005-07 také exportovaly v hodnotovém vyjádření
rozhodující objemy přípravků pro omáčky, kořenitých směsí a hořčic (dohromady 57,3 %).
V roce 2008 se však nejvýznamnějším odběratelem s podílem 24,5 % stalo Spojené království
a participace Slovenska, Polska a Maďarska adekvátně poklesla.
Zbožová skladba vývozu kapitoly KN 10 „Obiloviny“
V rámci kapitoly KN 10 byla v roce 2008 nejdůležitější vývozní komoditou s 63%
podílem KN 1001 „Pšenice“, dále s 16,3% podílem KN 1005 „Kukuřice“ a s 13,7% podílem
KN 1003 „Ječmen“. V porovnání s průměrem let 2005-07 došlo v roce 2008 ke zvýšení podílu
pšenice (o 2,9 p. b.) a kukuřice (o 5,7 p. b.), zatímco zastoupení ječmene se ve vývozu kapitoly
KN 10 snížilo (o 7 p. b.).
Vývoz pšenice směřoval v roce 2008 z téměř dvou třetin do Německa a z více než jedné
čtvrtiny do Polska (tj. u obou zemí o cca 10 p. b. více než činil průměr let 2005-07). Německo
a Polsko byly také hlavními odběrateli kukuřice a ječmene.
Zbožová skladba vývozu kapitoly KN 12 „ Olejnatá semena a plody“
V rámci této kapitoly došlo v roce 2008 v porovnání s průměrem let 2005-07 ke
značnému nárůstu podílu KN 1205 „Řepky“ (o 10 p. b. na 45,8 %). Její vývoz vzrostl ve
sledovaném období o 2 mld. Kč, tj. na více než dvojnásobek. Participace dalších dvou
významných exportních komodit KN 1207 91 „Mák“ a KN 1210 „Chmel“ mírně poklesla
(o 3 p. b. na 20,4 %, resp. 2,3 p. b. na 13,2 %) v důsledku menší vývozní dynamiky ve srovnání
29
s řepkou. Vývoz máku vzrostl v roce 2008 vzhledem k průměru let 2005-07 o 515,4 mil. Kč,
tj. o 42,8 % a export chmele se zvýšil o 310,9 mil. Kč, tj. o 40,7 %.
Převážná většina exportované řepky směřovala ve sledovaném období na trh EU 15,
konkrétně do Německa (v průměru let 2005-07 z více než 90 % a v roce 2008 „jen“ z více než
80 %). V hodnotovém vyjádření se vývoz řepky do Německa v roce 2008 vzhledem k průměru
let 2005-07 zvýšil o 1,4 mld. Kč, tj. o 87,1 %.
Stabilními odběrateli máku byly Polsko, Rakousko, Německo, Nizozemsko a z třetích
zemí Rusko. V roce 2008 stejně jako v průměru za období 2005-07 participovaly uvedené země
na českém vývozu této komodity více než třemi čtvrtinami.
Český chmel je tradičně exportován zejména do Japonska, avšak podíl dané destinace na
celkovém vývozu této komodity v roce 2008 ve srovnání s průměrem let 2005-07 poklesl z cca
jedné poloviny na 30 %. Hodnota exportovaného chmele do Japonska se ve sledovaném období
snížila o 16 % na 325,9 mil. Kč. Významnou část českého chmele odebíraly v rámci třetích
zemí Rusko a Čína a jejich podíly vzrostly na 6,7 %, resp. na 4,8 %. Vývoz českého chmele do
EU 27 zaujímal v roce 2008 necelou jednu polovinu, přičemž velmi výrazně se ve sledovaném
období zvýšila hodnota vývozu do Německa (o 212,4 mil. Kč, tj. na 4,4násobek), které
je českým nejvýznamnějším unijním odběratelem. Podíl tohoto důležitého obchodního partnera
na celkovém českém vývozu chmele vzrostl ve sledovaném období z 8,3 % na 25,7 %.
Zbožová skladba vývozu kapitoly KN 24 „Tabák a tabákové výrobky“
Dominantní položkou českého vývozu v rámci této kapitoly jsou KN 2402 20
„Cigarety“. Jejich vývoz vzrostl v roce 2008 vzhledem k průměru let 2005-07 o 3,5 mld. Kč tj.
na více než dvojnásobek.
V průměru let 2005-07 bylo hlavním odběratelem cigaret Slovensko (60,2 %)
následované Itálií (14,4 %). V roce 2008 bylo pořadí těchto zemí opačné (Itálie zaujímala
60,6% a Slovensko 12,3% podíl). Vývoz cigaret do Itálie vzrostl 7,8krát na 4,1 mld. Kč,
zatímco export na Slovensko se snížil o 57,6 % na 828,1 mil. Kč.
Zbožová skladba vývozu kapitoly KN 17 „Cukr a cukrovinky“
Po výrazných propadech v letech 2006 a 2007 se v roce 2008 meziročně zvýšil český
vývoz KN 1701 „Cukru“. V porovnání s průměrem let 2004-07 však došlo k poklesu hodnoty
vývozu o téměř 1 mld. Kč, tj. cca 30 % a jeho podíl na vývozu kapitoly KN 17 se snížil
o 8,3 p. b. na 42,5 %. Export KN 1704 „Cukrovinek“ se v roce 2008 v porovnání s průměrem
let 2004-07 mírně zvýšil (o 3,8 %) a jeho participace v rámci kapitoly KN 17 vzrostla z 45,5 %
na 55,7 %.
Přibližně jedna polovina cukru byla v roce 2008 vyvezena do Rakouska, jedna čtvrtina na
Slovensko a 15 % do Německa. Zatímco však na Slovensko a do Německa vývoz v porovnání
s průměrem let 2005-07 poklesl (v prvním případě o 7,9 % a ve druhém dokonce o 61 %),
30
export do Rakouska ve stejné době výrazně vzrostl (o 523 mil. Kč, tj. 84 %). V letech 2005-07
byly významnými odběrateli cukru také Polsko a Chorvatsko.
Téměř jedna třetina cukrovinek směřovala v roce 2008 do Spojeného království, 13,5 %
na Slovensko a jedna desetina do Ruska. V průměru let 2005-07 odebralo Spojené království
z vývozní hodnoty cukrovinek více než jednu čtvrtinu, na druhém místě bylo s 14,3 %
Německo, Slovensko zaujímalo 12,6% a Rusko 9,5% podíl.
Zbožová skladba vývozu kapitoly KN 19 „Přípravky z obilí“
Hlavní vývozní položkou této kapitoly je KN 1905 „Pekařské zboží“. Hodnota jeho
vývozu vzrostla v roce 2008 ve srovnání s průměrem let 2005-07 o 1 mld. Kč, tj. 40 %.
Pekařské zboží vyváží ČR jak do zemí EU 15, nejvíce na Slovensko a dále do Polska, tak
také do zemí EU 12, konkrétně především do Německa, Belgie a Francie. Ve sledovaném
období vzrostla nejvýrazněji hodnota vývozu na Slovensko (o 225,4 mil. Kč, tj. o téměř jednu
čtvrtinu) a do Francie (o 180,1 mil. Kč na dvojnásobek).
Zbožová skladba vývozu kapitoly KN 01 „Živá zvířata“
V rámci kapitoly KN 01 vyvážela ČR zejména KN 0102 „Živý skot“ a KN 0107 „Živou
drůbež“. V roce 2008 se v porovnání s průměrem let 2005-07 zvýšil export živého skotu o cca
jednu desetinu (tj. o 212,8 mil. Kč) a jeho podíl na vývozu kapitoly KN 01 se snížil na necelou
jednu polovinu. Naproti tomu zastoupení živé drůbeže vzrostlo na více než jednu třetinu
a hodnota jejího vývozu se zvýšila o 57 % (tj. o 575 mil. Kč).
Živý skot byl ve sledovaném období exportován především do zemí EU 15.
Nejvýznamnějším odběratelem bylo Rakousko, přičemž jeho participace na vývozech skotu se
ve sledovaném období zvýšila z 34,2 % na 43,1 %. Dalšími důležitými destinacemi byly také
Německo, Itálie a Chorvatsko.
Na českém vývozu živé drůbeže se největší měrou v roce 2008 stejně jako v průměru za
období 2005-07 podílely Německo, Polsko a Slovensko. Dohromady zaujímaly v roce 2008
na českém vývozu tohoto zboží 85% podíl.
3.3.3 Komoditní skladba českého agrárního dovozu v členění podle kapitol KN
Na českém agrárním dovozu se v roce 2008 největší měrou podílely kapitoly KN 02
„Maso a droby“, KN 08 „Ovoce a ořechy“, KN 21 „Různé potravinové přípravky“, KN 04
„Mléko a mléčné výrobky, vejce, med“, KN 22 „Nápoje, lihové tekutiny a ocet“ a KN 07
„Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny, hlízy“ (viz tab. 12).
K nejvýraznějšímu nárůstu hodnoty dovozu v porovnání s průměrem let 2005-07 došlo
v roce 2008 u kapitol KN 02 „Maso a droby“, KN 19 „Přípravky z obilí“, KN 22 „Nápoje,
lihové tekutiny a ocet“, KN 15 „Živočišné a rostlinné tuky a oleje“ a KN 23 „Zbytky a odpady
v potravinářském průmyslu, krmivo“. Výše uvedené komoditní agregace vykázaly v roce 2008
31
zároveň vyšší podíl na celkovém českém agrárním dovozu, a to zejména kapitola KN 02 „Maso
a droby“. Pokles importu byl zaznamenán pouze u dvou kapitol, z toho velmi výrazný
u kapitoly KN 24 „Tabák a tabákové výrobky“.
Tab. 12 - Změny ve zbožové skladbě českého agrárního dovozu v členění podle
kapitol KN1)
KN
02
08
21
04
22
07
19
23
20
18
15
16
17
24
09
06
12
10
03
01
05
11
13
14
Komodity
Maso a droby
Ovoce, ořechy
Různé potravinové přípravky
Mléko a mléčné výrobky, vejce, med
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
Zelenina, poživat. rostl., kořeny, hlízy
Přípravky z obilí
Zbytky a odpady v potr. prům., krmivo
Přípravky ze zeleniny a ovoce
Kakao a kakaové přípravky
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
Cukr a cukrovinky
Tabák a tabákové výrobky
Káva, čaj, maté, koření
Živé rostliny a květinářské výrobky
Olejnatá semena a plody
Obiloviny
Ryby, korýši, měkkýši apod.
Živá zvířata
Ostatní živočišné produkty
Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.
Rostlinné výtažky a šťávy
Rostlinné pletací materiály
Celkem
Průměr
2005-07
2008
Změny r. 2008 k ø
2005-07
mil. Kč
11 153,7 14 069,9
11 299,3 11 741,5
9 293,3 10 538,3
8 710,6 10 092,5
9 736,1
8 112,5
8 927,7
8 535,7
8 776,2
7 119,5
7 331,0
8 768,3
5 575,8
6 555,0
5 621,3
6 093,2
3 948,6
5 424,7
3 323,9
4 254,5
4 177,5
3 799,4
5 534,8
3 406,3
2 781,7
3 317,0
2 724,2
3 137,6
2 458,8
2 828,0
2 069,5
2 436,5
1 969,8
2 313,6
1 014,8
1 495,0
1 057,9
1 167,5
805,9
1 108,8
548,6
1 028,2
28,6
32,3
rozdíl
2 916,2
442,2
1 245,0
1 381,9
1 623,6
392,0
1 656,7
1 437,3
979,2
471,9
1 476,1
930,6
-378,1
-2 128,5
535,3
413,4
369,2
367,0
343,8
480,2
109,6
302,9
479,6
3,7
115 197,4 131 048,0
15 850,6
Podíl na celk.
dovozu
index
ø 05-07
126,1
9,7
103,9
9,8
113,4
8,1
115,9
7,6
120,0
7,0
104,6
7,4
123,3
6,2
119,6
6,4
117,6
4,8
108,4
4,9
137,4
3,4
128,0
2,9
90,9
3,6
61,5
4,8
119,2
2,4
115,2
2,4
115,0
2,1
117,7
1,8
117,5
1,7
147,3
0,9
110,4
0,9
137,6
0,7
187,4
0,5
112,9
0,0
113,8
100,0
2008
10,7
9,0
8,0
7,7
7,4
6,8
6,7
6,7
5,0
4,6
4,1
3,2
2,9
2,6
2,5
2,4
2,2
1,9
1,8
1,1
0,9
0,8
0,8
0,0
100,0
1) Pořadí komoditních skupin zvoleno podle průměrného podílu na celkovém dovozu v roce 2008.
Pramen:
ČSÚ
Vývoj českého agrárního dovozu v letech 2003 až 2008 podle jednotlivých kapitol KN je
zachycen v tab. příloze 9. V teritoriálním členění je zachycen v tab. příloze 11.
3.3.4 Komoditní skladba českého agrárního dovozu užším zbožovém vymezení
Tab. 13 je přehledem komodit v podrobnějším členění, které sehrávají významnou úlohu
v českém agrárním dovozu.
32
Tab. 13 - Významné dovozní komodity v podrobnějším zbožovém členění a jejich
podíl na celkovém agrární vývozu ČR1) (rok 2008, průměr 2005-07)
KN
Název komodity
Vepřové maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené
Pekařské zboží, pečivo, oplatky apod.
Přípravky potravinové jiné
Čokoláda a přípravky potravinářské ostatní s kakaem
Sýry a tvaroh
Pokrutiny a odpad po extrahování sojového oleje
Přípravky používané k výživě zvířat
Víno z čerstvých hroznů a mošt vinný jiný
Drůbeží maso a droby čerstvé chlazené nebo zmrazené
Výtažky, esence a koncentráty kávy, čaje, maté apod.
Citrusové plody čerstvé nebo sušené
Slazené vody vč. minerálních a sodovky (bez šťáv)
Káva, i pražená, dekofeinovaná, slupky, náhražky
Rajčata čerstvá nebo chlazená
Banány vč. plantejnů čerstvé nebo sušené
Ethylalkohol nedenat. (alkohol pod 80 %), destiláty, likéry
Konzervované ovoce a ořechy aj. části rostlin
Výtažek sladový, přípravky potravinářské
Zelenina ostatní čerstvá nebo chlazená
z toho: 0709 60 „Plody rodu Capsicum a Pimenta“ (papriky)
Cukrovinky bez kakaa (vč. bílé čokolády)
Doutníky, doutníčky a cigarety z tabáku nebo náhražek
Vinné hrozny čerstvé nebo sušené
Přípravky a konzervy jiné z masa, drobů a krve
Mléko a smetana nezahuštěná, neslazená
Rostliny živé ostatní, řízky, rouby, podhoubí
Šťávy ovocné, zeleninové nezkvašené, i slazené
Jablka, hrušky a kdoule čerstvé
z toho: 0808 10 „Jablka“
Přípravky a konzervy z ryb, kaviár a jeho náhražky
0203
1905
2106
1806
0406
2304
2309
2204
0207
2101
0805
2202
0901
0702
0803
2208
2008
1901
0709
1704
2402
0806
1602
0401
0602
2009
0808
1604
Průměr 2005-07
2008
mil. Kč
%
mil. Kč
%
6 153,8
5,4 8 017,8
6,2
4 541,8
4,0 5 526,4
4,3
4 634,9
4,1 5 166,3
4,0
4,3 5 138,5
4,0
4 947,1
4 163,9
3,7 4 797,2
3,7
3 583,6
3,1 4 150,0
3,2
3 225,1
2,8 3 898,7
3,0
2,5 3 324,7
2,6
2 797,5
2 522,5
2,2 2 959,6
2,3
2 127,9
1,9 2 624,4
2,0
2 376,2
2,1 2 600,6
2,0
2 208,3
1,9 2 545,0
2,0
2 037,2
1,8 2 453,5
1,9
1 950,8
1,7 2 154,5
1,7
2 510,0
2,2 2 119,8
1,6
1 923,4
1,7 2 091,3
1,6
1 567,5
1,4 1 865,1
1,4
1 483,1
1,3 1 826,0
1,4
1 692,9
1,5 1 764,9
1,4
1 309,4
1,2 1 323,4
1,0
1 752,5
1,5 1 697,0
1,3
3 593,1
3,2 1 643,7
1,3
1 416,1
1,2 1 639,0
1,3
1 024,3
0,9 1 608,0
1,2
1 259,7
1,1 1 497,9
1,2
1 144,7
1,0 1 454,2
1,1
1 354,2
1,2 1 424,5
1,1
996,2
0,9 1 341,4
1,0
846,6
0,7 1 103,1
0,9
1 248,2
1,1 1 304,0
1,0
1) Hodnota dovozu jednotlivých komodit a jejich podíl na celkovém agrárním dovozu „bez dopočtů“.
Pramen:
ČSÚ
V roce 2008 se v porovnání s průměrem let 2005-07 zvýšil zejména dovoz KN 0203
„Vepřového masa“ (o 1 864 mil. Kč, tj. 30 %), KN 1905 „Pekařského zboží“ (o 984,6 mil. Kč,
tj. o více než jednu pětinu), KN 2309 „Přípravků používaných k výživě zvířat“
(o 673,6 mil. Kč, tj. o cca jednu pětinu), KN 0406 „Tvarohu a sýrů“ (o 633,3 mil. Kč, tj. 15 %)
a KN 1602 „Přípravků a konzerv z masa, drobů a krve“ (o 583,7 mil. Kč, tj. 57 %).
Vysoký přírůstek vykázaly dále v rámci kapitoly KN 15 „Živočišné a rostlinné tuky
a oleje“ komodity KN 1514 11 a 19 „Řepkový olej“ (o 522 mil. Kč na čtyřnásobek) a KN 1517
„Margarin“ (o 538,8 mil. Kč, tj. o 90 %).
33
Zbožová skladba dovozu kapitoly KN 02 „Maso a droby“
Nejvýznamnější dovozní položkou nejen kapitoly KN 02, nýbrž celého agrárního dovozu
je pro ČR od roku 2005 KN 0203 „Vepřové maso“. Hodnota importovaného vepřového masa
se v roce 2008 v porovnání s průměrem let 2005-07 zvýšila o 1,9 mld. Kč, tj. o 30 % a jeho
zastoupení v rámci kapitoly KN 02 vzrostlo o 1,9 p. b. na 57,4 %. Další významnou dovozní
komoditou kapitoly KN 02 je KN 0207 „Maso a droby drůbeže“. Její import se za stejné
období zvýšil o 437,1 mil. Kč (tj. 17,3 %), avšak podíl na celkovém dovozu KN 02 „Masa
a drobů“ se mírně snížil na 21,2 %.
Vepřové maso bylo do ČR v průměru let 2005-07 dováženo z cca 80 % z EU 15 a téměř
jedna pětina byla dovezena z EU 12. V roce 2008 dosáhl podíl EU 15 již 85 % (více než jedna
polovina pocházela z Německa, jedna pětina z Rakouska a necelá jedna desetina ze Španělska)
a podíl dovozů ze zemí EU 12 (především z Polska) adekvátně poklesl. Hodnota dovozu
vepřového masa z Německa se za sledované období zvýšila o jednu třetinu (o 867,8 mil. Kč)
a import z Rakouska vzrostl o jednu polovinu (o 440,7 mil. Kč). Dovoz z Polska poklesl
o 15 %.
Importované maso a droby drůbeže pocházely především z EU 12 (v průměru let 2005-07
téměř jedna polovina, v roce 2008 již 56 %). Velmi významným dodavatelem byla také
Brazílie, jejíž podíl ve sledovaném období vzrostl z jedné pětiny na 23 %. V hodnotovém
vyjádření se v roce 2008 v porovnání s průměrem let 2005-07 nejvýrazněji zvýšil dovoz
drůbežího masa a drobů z Polska (o 413,6 mil. Kč, tj. o 59 %), což vedlo k nárůstu jeho podílu
na celkovém dovozu tohoto zboží do ČR o 10 p. b. na 38 %.
Zbožová skladba dovozu kapitoly KN 08 „Ovoce a ořechy“
V rámci kapitoly KN 08 dováží ČR největší měrou KN 0805 „Citrusové plody“, KN 0803
„Banány“, KN 0806 „Vinné hrozny“ a KN 0808 10 „Jablka“. V roce 2008 se tyto komodity na
celkovém českém dovozu kapitoly KN 08 podílely 22,4 %, resp. 18,3 %, 14,1 % a 9,5 %.
V porovnání s průměrem let 2005-07 se hodnota importu uvedených druhů ovoce s výjimkou
banánů v roce 2008 zvýšila. Týká se to zejména jablek, jejichž dovoz byl vyšší o více než jednu
třetinu (o 345,2 mil. Kč), takže jejich zastoupení vzrostlo o 2 p. b. na 9,5 %. Dovoz banánů ve
sledovaném roce poklesl ve srovnání s průměrem let 2005-07 (o 390,1 mil. Kč, tj. o 15,5 %),
avšak meziročně se zvýšil o 143,9 mil. Kč, tj. o 7 %.
Banány dovážené do ČR pocházely především z Ekvádoru, Kolumbie, Kostariky
a dalších zemí Střední Ameriky. Podíl RZ se ve sledovaném období výrazněji nezměnil
a v roce 2008 zaujímaly na našich dovozech banánů 84% podíl.
Nejvýznamnějšími dodavateli citrusových plodů byly v průměru let 2005-07 Španělsko
(52,9 %), Řecko (12,7 %) a Turecko (7,8 %). V roce 2008 zůstalo na prvním místě Španělsko,
jehož participace se snížila o 8,3 p. b. Před Řeckem a Tureckem se umístily Německo, jehož
34
reexporty do ČR zaujímaly v českém dovozu citrusů 10% podíl, a Jihoafrická republika, která
participovala 9,1 %.
Vinné hrozny dovážela ČR v roce 2008 především z Itálie (40 %) a Německa (11,7 %).
Z RZ zaujímaly významný podíl Chile (11,6 %) a Argentina (5,2 %) a z OSVTE Jihoafrická
republika (8,5 %). Uvedené země byly hlavními dodavateli vinných hroznů do ČR rovněž za
období 2005-07.
Více než tři čtvrtiny jablek bylo do ČR v roce 2008 importováno z EU 15 (nejvíce
z Itálie, dále Německa, Nizozemska a Belgie) a jedna pětina z EU 12 (především z Polska
a dále Slovenska). V porovnání s průměrem let 2005-07 se hodnota dovozu z EU 15 zvýšila
o více než dvě třetiny (338,5 mil. Kč), naopak dovoz z EU 12 se o 22 % snížil.
Zbožová skladba dovozu kapitoly KN 21 „Potravinové přípravky“
Jednu polovinu dovážených potravinových přípravků do ČR tvořily v roce 2008 KN 2106
„Potravinové přípravky jiné“, jednu čtvrtinu zaujímaly KN 2101 „Výtažky, esence
a koncentráty kávy, čaje apod.“ a přibližně jednu desetinu představovaly KN 2103 „Přípravky
pro omáčky, kořenité směsi a hořčice“. V porovnání s průměrem let 2005-07 nezaznamenala
struktura českého dovozu za danou kapitolu KN 21 významných změn.
V roce 2008 pocházela více než jedna polovina potravinových přípravků z EU 15
(zejména z Německa) a jednu třetinu importovala ČR z EU 12 (především z Polska, Maďarska,
Slovenska). Významnou měrou se na českém dovozu těchto produktů podílely také USA
(3,9 %) a Chorvatsko (3,1 %).
Zbožová skladba dovozu kapitoly KN 04 „Mléko, mléčné výrobky, vejce a med“
Rovněž komoditní struktura dovozu kapitoly KN 04 se ve sledovaném období výrazněji
nezměnila. Hlavní dovozní položkou byly v roce 2008 s 48% podílem KN 0406 „Tvaroh
a sýry“, dále s 15% podílem KN 0401 „Nezahuštěné mléko a smetana“, s 12% podílem
KN 0405 „Máslo“ a 10% podílem KN 0403 „Kysané mléčné výrobky“. Z uvedených komodit
se v roce 2008 nejvíce zvýšil import tvarohu a sýrů (o 633,4 mil. Kč, tj. o 15,2 %), přesto podíl
této agregace na dovozu celé kapitoly nepatrně poklesl o 0,3 p. b. na 47,9 %.
Produkty kapitoly KN 04 se dovážely do ČR takřka výhradně ze zemí EU 27, a to
stejným podílem jak z EU 15, tak z EU 12. Konkrétně tvaroh a sýry pocházely v roce 2008
zejména z Polska (38,6 %), Německa (34,3 %) a Slovenska (13,3 %), přičemž pozice prvních
dvou zemí se vzhledem k průměru let 2005-07 ještě upevnila. Hodnota dovážených tvarohů
a sýrů z Polska vzrostla o jednu pětinu (305,4 mil. Kč) a import z Německa se zvýšil o více než
jednu čtvrtinu (o 347,6 mil. Kč). Dalšími významnými dodavateli tvarohu a sýrů byly jak
v období let 2005-07, tak v roce 2008 Francie a Itálie; jejich podíly však byly již řádově nižší.
Nezahuštěné mléko a smetanu dovážela ČR největší měrou ze Slovenska. Jeho podíl na
celkovém českém dovozu této komodity se v roce 2008 vzhledem k průměru let 2005-07 zvýšil
35
o 9,1 p. b. na 64,7 % (v hodnotovém vyjádření byl dovoz ze Slovenska vyšší o 268,7 mil. Kč,
tj. 38,4 %). Druhým nejvýznamnějším dodavatelem s 20% podílem se v roce 2008 stalo
namísto Polska Německo. Dovoz nezahuštěného mléka a smetany z Německa vzrostl ve
sledovaném období sice jen o 74,3 mil. Kč, tj. o 31,5 %, současně však poklesl dovoz z Polska
o 128,1 mil. Kč, tj. o 47 %. Zastoupení Polska na dovozech do ČR se tak snížilo z více než
jedné pětiny na jednu desetinu.
Kysané mléčné výrobky byly po celé sledované období importovány především
z Německa (téměř dvě třetiny) a z Polska (jedna pětina). Výraznější změnou byl v roce 2008
pouze nižší podíl Slovenska. Hodnota dovezených kysaných mléčných výrobků ze Slovenska
poklesla v roce 2008 vzhledem k průměru let 2005-07 o více než jednu třetinu.
Zbožová skladba dovozu kapitoly KN 22 „Nápoje, lihové tekutiny a ocet“
Více než jednu třetinu hodnoty dovozu kapitoly KN 22 tvořily ve sledovaném období
KN 2204 „Víno“ a více než jednu čtvrtinu KN 2202 „Limonády“. Jejich zastoupení se v roce
2008 v porovnání s průměrem let 2005-07 téměř nezměnilo, hodnota importovaného vína se
zvýšila o 527,2 mil. Kč (tj. o 18,8 %) a dovoz limonád vzrostl o 336,7 mil. Kč (tj. o 15,2 %).
Nižší podíl však v roce 2008 vykázala vzhledem k nižší dovozní dynamice v rámci kapitoly
KN 22 třetí nejvýznamnější dovozní položka KN 2208 „Destiláty“.
Největšími dodavateli vína byly pro ČR v roce 2008 (se zanedbatelnými změnami
v pořadí a jejich podílovém zastoupení vzhledem k průměru let 2005-07) Itálie (26,6 %),
Francie (16,5 %), Španělsko (11,4 %), Slovensko (9 %) a Maďarsko (8,4 %). V rámci dovozu
ze třetích zemí se v ČR prosadilo především víno z Chile (5,6 %).
Limonády byly do ČR importovány z celé řady zemí. V rámci EU 27 byly v roce 2008
více zastoupeny země EU 12. V porovnání s průměrem let 2005-07 došlo k poklesu participace
Polska z 26,5 % na 18,3 % (hodnota českého dovozu limonád z Polska se snížila o jednu
pětinu). Dalšími významnými dodavateli byly Slovensko, Německo, Rakousko a Maďarsko. Za
třetí země je třeba jmenovat Švýcarsko, jehož podíl vzrostl ve sledovaném období o 4,3 p. b. na
7,7 % (hodnota dovozu vzrostla o 120,3 mil. Kč, tj. 58 %).
Také lihoviny dovážela ČR z mnoha zemí. Nejvýznamnějšími dodavateli byly jak v roce
2008, tak v průměru let 2005-07 Irsko, Německo, Spojené království a Francie. Ze zemí EU 12
byl dovoz lihovin zanedbatelný. Za zmínku naopak stojí dovoz lihovin z USA (7,7 % v roce
2008).
Zbožová skladba dovozu kapitoly KN 07 „Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny, hlízy“ (dále
jen zelenina)
Komoditní skladba zeleniny dovážené do ČR byla ve sledovaném období relativně
stabilní. Přibližně jednu čtvrtinu zaujímaly v roce 2008 KN 0702 „Rajčata“, 15 % tvořily
KN 0709 60 „Papriky“, 11,1 % KN 0707 „Okurky a nakládačky“ a 8,8 % KN 0704 „Zelí,
36
květák, brokolice, kapusta, kedluben apod.“. V hodnotovém vyjádření se vzhledem k průměru
let 2005-07 zvýšil zejména dovoz rajčat (o 203,7 mil. Kč, tj. o jednu desetinu). Naopak značný
pokles vykázal dovoz KN 0701 „Brambor“ (o 152,2 mil. Kč, tj. o více než jednu čtvrtinu).
Důvodem nižšího dovozu brambor v hodnotovém vyjádření byly nejen nižší poptávka
a dovozní ceny, ale také rostoucí import brambor ve výrobcích6.
Zelenina byla do ČR ve sledovaném období importována zejména ze zemí EU 15, hlavně
ze Španělska, Nizozemska a Německa (brambory kromě Německa také z Francie, Itálie
a Řecka).
Španělsko a Nizozemsko byly hlavními dodavateli rajčat, paprik a okurek. V případě
rajčat a paprik participovaly tyto dvě země jak v roce 2008, tak v průměru let 2005-07 na
českém dovozu jednou polovinou a téměř dvěmi třetinami se podílely na dovozu okurek
(z hlediska dovozu méně významné nakládačky byly dováženy převážně z Německa a Polska).
Ze zemí EU 12 patřilo mezi nejvýznamnější dodavatele zeleniny Polsko, odkud dovážela
ČR především zelí, květák, brokolici, kapustu, kedluben apod. Ze třetích zemí je třeba uvést
Maroko, které patřilo k významným dodavatelům rajčat a Egypt, významný a tradiční
dodavatel brambor.
3.3.5 Komoditní skladba obchodní bilance
Nejdůležitější netto-vývozní komoditní agregací se v roce 2008 stala kapitola KN 12
„Olejnatá semena a plody“ a odsunula tak na druhé místo kapitolu KN 10 „Obiloviny“
(tab. 14 A). Kapitola KN 12 byla stejně jako kapitola KN 10 po celé sledované období
charakterizována bilančním aktivem, avšak jeho výše byla v případě obilovin značně
proměnlivá (viz přílohová tab. 9).
Tradičně vysokého aktivního salda dosahuje ČR v obchodě s produkty kapitoly KN 04
„Mléko a mléčné výrobky, ptačí vejce, med“. Ve sledované časové řadě se aktivní bilance
meziročně zvyšovala, avšak v roce 2008 došlo k meziročnímu poklesu bilančního aktiva
o 537,2 mil. Kč.
Bilanční přebytek v roce 2008 zaznamenala ČR poprvé po pěti letech také v obchodě
s produkty KN 24 „Tabák a tabákové výrobky“. Zlepšení obchodní bilance v porovnání
s průměrem let 2005-07 dosáhlo 5,6 mld. Kč a bylo dáno jak poklesem dovozu (o 2,1 mld. Kč),
tak nárůstem vývozu (o 3,5 mld. Kč).
K nejvýraznějšímu nárůstu aktiva bilance došlo ve sledovaném období za již zmiňovanou
kapitolu KN 12 „Olejnatá semena a plody“ (o 3 mld. Kč) a dále za kapitolu KN 11 „Mlýnské
výrobky, slad, škrob apod.“ (o 753,7 mil. Kč). V obou dvou případech byla příčinou vyšší
vývozní dynamika.
6
Tj. zejména KN 2004 10 a KN 2005 20 „Brambory konzervované (ne v octě) nezmrazené a zmrazené“.
37
Naproti tomu největší bilanční propad vykázala vlivem klesající exportní dynamiky
kapitola KN 17 „Cukr a cukrovinky“ (o 511,6 mil. Kč). Aktivní bilance za kapitolu KN 17
dosáhla maxima v roce 2005, v roce 2007 se naopak obchod propadl do záporných čísel.
Od roku 2007 se hlavní netto-dovozní komoditní agregací v rámci AZO ČR místo
kapitoly KN 08 „Ovoce a ořechy“ stala kapitola KN 02 „Maso a droby“. Posledně jmenovaná
kapitola vykázala v roce 2008 vzhledem k průměru let 2005-07 nejvýraznější prohloubení
pasíva (o 1,8 mld. Kč). Na třetí příčce se umístila v roce 2008 stejně jako v průměru za období
2005-07 kapitola KN 07 „Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny, hlízy“ (viz tab. 14 B).
K výraznému zhoršení pasivní bilance došlo ve sledovaném období v obchodě se zbožím
kapitoly KN 20 „Přípravky ze zeleniny a ovoce“ (o 1 mld. Kč). Naopak významné zlepšení
bilančního schodku zaznamenala kapitola KN 21 „Různé potravinové přípravky“
(o 1,1 mld. Kč). Mírný pokles schodku bilance vykázala ČR také v rámci kapitoly KN 18
„Kakao a kakaové přípravky“ a KN 19 „Přípravky z obilí“.
Tab. 14 - Změny v obchodních bilancích jednotlivých kapitol KN1) (v mil. Kč)
A: Komoditní agregace s aktivní bilancí v roce 2008
KN
12
10
04
24
01
11
17
22
Komodity
Průměr 2005-07
Olejnatá semena a plody
Obiloviny
Mléko, mléčné výrobky, vejce a med
Tabák a tabákové výrobky
Živá zvířata
Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.
Cukr a cukrovinky
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
2 592,7
4 527,2
4 111,6
-1 943,0
2 969,1
1 361,6
2 438,3
529,4
2008
5 549,2
5 125,6
4 527,0
3 647,8
3 419,1
2 115,3
1 926,7
448,9
Změny r. 2008
k ø 2005-07
2 956,5
598,4
415,4
5 590,8
450,0
753,7
-511,6
-80,5
B: Komoditní agregace s pasivní bilancí v roce 2008
KN
Komodity
02
08
07
20
23
19
06
18
09
16
21
15
03
05
13
14
Maso a droby
Ovoce, ořechy
Zelenina, poživatel. rostl., kořeny, hlízy
Přípravky ze zeleniny a ovoce
Zbytky a odpady v potr. prům., krmivo
Přípravky z obilí
Živé rostliny a květinářské výrobky
Kakao a kakaové přípravky
Káva, čaj, maté, koření
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
Různé potravinové přípravky
Živočišné a rostlinné tuky a oleje
Ryby, korýši, měkkýši apod.
Ostatní živočišné produkty
Rostlinné výtažky a šťávy
Rostlinné pletací materiály
Průměr 2005-07
-8 166,8
-8 722,6
-6 747,2
-3 315,8
-4 017,6
-3 267,1
-2 414,5
-2 421,4
-1 681,4
-1 412,3
-2 555,0
-1 273,8
-638,7
-564,2
86,1
-24,6
1) Pořadí kapitol zvoleno podle roku 2008.
Pramen:
ČSÚ
38
2008
-9 984,3
-9 406,4
-6 928,0
-4 313,9
-4 100,6
-3 175,3
-2 845,9
-2 041,5
-1 992,4
-1 537,7
-1 422,4
-1 359,4
-840,2
-636,8
-264,5
-27,6
Změny r. 2008 k
ø 2005-07
-1 817,5
-683,8
-180,8
-998,1
-83,0
91,8
-431,4
379,9
-311,0
-125,4
1 132,6
-85,6
-201,5
-72,6
-350,6
-3,0
V podrobnějším komoditním členění byly v roce 2008 hlavními netto-vývozními
položkami KN 2402 20 „Cigarety“, KN 0401 „Nezahuštěné mléko a smetana“, KN 1001
„Pšenice“, KN 2203 „Pivo“, KN 1205 „Řepka“, KN 1107 „Slad“, KN 0102 „Živý skot“,
KN 0402 „Zahuštěné mléko a smetana“, KN 1207 91 „Semena máku“ a KN 1704
„Cukrovinky“.
Naopak netto-dovozními komoditami byly v roce 2008 zejména KN 0203 „Vepřové
maso“, KN 2304 „Sójové pokrutiny“, KN 2204 „Víno“, KN 0406 „Tvaroh a sýry“, KN 0805
„Citrusové plody“, KN 1905 „Pekařské zboží“, KN 0207 „Maso a droby drůbeže“, KN 0702
„Rajčata“, KN 2106 „Potravinové přípravky jiné“ a KN 0803 „Banány“.
Vývoj bilancí českého AZO za vybrané komodity v letech 2005 až 2007 obsahuje
přílohová tab. 15.
Na zlepšení záporné bilance AZO ČR v roce 2008 v porovnání s průměrem let 2005-07
měla dominantní podíl změna bilančního pasíva na aktivum v obchodě s položkou KN 2402 20
„Cigarety“ (z -167,3 mil. Kč na 5,2 mld. Kč), dále nárůst bilančního aktiva v obchodě
s komoditami KN 1205 „Řepka“ (o 1 857,1 mil. Kč), KN 0401 „Nezahuštěné mléko
a smetana“ (o 1 208,5 mil. Kč), KN 2103 „Přípravky pro omáčky, kořenitými směsmi
a hořčicemi“ (o 1 004,7 mil. Kč), KN 1107 „Slad“ (o 824,2 mil. Kč), KN 1001 „Pšenice“
(o 586,6 mil. Kč), KN 0403 „Kysané mléčné výrobky“ (o 535,1 mil. Kč) a KN 0105 „Živá
drůbež“ (o 527,3 mil. Kč). Zlepšení bilance pomohl také pokles bilančního schodku obchodu
s komoditní agregací KN 1806 „Čokoláda a ostatní potravinářské přípravky s kakaem“
(o 649,7 mil. Kč).
Naopak negativně se v bilanci AZO ČR projevil především nárůst bilančního schodku
obchodu s komoditami KN 0203 „Vepřové maso“ (o 1 320,8 mil. Kč), KN 2304 „Sójové
pokrutiny“ (o 539,8 mil. Kč) a KN 2101 „Výtažky a koncentráty z kávy, čaje apod.“
(o 511,2 mil. Kč). Významně byla zhoršena poklesem aktivní bilance obchodu s komoditou
KN 1701 „Cukr“ (o 1 101,8 mil. Kč) a změnou aktivní bilance na pasivní v obchodě
s komoditou KN 0103 „Živá drůbež" (z 254,6 mil. Kč na -202,2 mil. Kč).
Z teritoriálního hlediska se na mimořádně vysoké aktivní bilanci s „cigaretami“ v roce
2008 vzhledem k průměru let 2005-07 (bilance za tyto komodity ve sledovaných letech
dosahovala velmi proměnlivých hodnot) podílely především nárůst aktivní bilance obchodu
s Itálií (o 3,6 mld. Kč), pokles bilančního pasíva obchodu s Německem (o 1 114,8 mil. Kč)
a Polskem (o 307,5 mil. Kč) a změna pasivní bilance na aktivní v obchodě se Spojeným
královstvím (změna ve výši 766,4 mil. Kč), které převážily nižší bilanční přebytek v obchodě
se Slovenskem (o 1 122,7 mil. Kč).
Kladná bilance obchodu s řepkou (pouze v roce 2006 byla bilance záporná) se ve
sledovaném období zlepšila v důsledku tvorby vyššího bilančního aktiva v obchodě
s Německem (o 1 492,2 mil. Kč).
39
Vyšší bilanční přebytek v obchodě s nezahuštěným mlékem a smetanou byl způsoben
především nárůstem aktiva bilance s Německem (o 827,7 mil. Kč) a Maďarskem
(o 270,7 mil. Kč).
Na nepříznivý vývoj obchodu s vepřovým masem měl v roce 2008 ve srovnání
s průměrem let 2005-07 (jeho pasivní bilance se ve sledovaném období meziročně pravidelně
prohlubovala) zásadní vliv narůstající bilanční schodek v obchodě s Německem
(o 804,1 mil. Kč) a Rakouskem (o 465,4 mil. Kč). Tento propad do jisté míry tlumil nárůst
bilančního aktiva v obchodě se Slovenskem (o 494,8 mil. Kč).
Kladná obchodní bilance s cukrem v roce 2008 meziročně vzrostla, nedosáhla však
úrovně z let 2005 až 2007. Ve sledovaném období se zhoršila zejména aktivní bilance
v obchodě s Německem (o 701,6 mil. Kč) a prohloubilo se bilanční pasívum s Polskem
(o 263,9 mil. Kč). Obchodní bilanci s cukrem také negativně ovlivnil pokles vývozu do řady
třetích zemí. Zlepšení ve sledovaném období však vykázal obchod s Rakouskem a Slovenskem
(nárůst bilančního aktiva o 438,8 mil. Kč, resp. 356,2 mil. Kč).
40
ZÁVĚR
•
V roce 2008 došlo k velmi výraznému posílení české koruny, které zvýhodňovalo dovoz
proti vývozu, a do jisté míry se projevovala i počínající ekonomická krize. Přesto však
došlo v porovnání s průměrem let 2005-07 ke snížení dlouhodobě pasivní bilance AZO
ČR o 6,4 mld. Kč na 24,1 mld. Kč a stupeň krytí dovozu vývozem vzrostl o 8,1 p. b. na
81,6 %. To samo představuje nejlepší výsledek od vstupu ČR do EU. Významný posun
rozhodující měrou vyplynul ze změny bilančního pasíva s cigaretami na vysoké aktivum
a dále pak ze zřetelného nárůstu aktivní bilance obchodu s řepkou a nezahuštěným
mlékem a smetanou.
•
Přetrvávajícím problémem českého AZO je jeho nevyhovující vývozně dovozní
struktura. Rozhodující část agrárního vývozu ČR tvoří nadále komodity s nízkou
přidanou hodnotou jako nezahuštěné mléko, živá zvířata, pšenice, řepka, mák aj.
a naopak dováženy jsou ve velké míře výrobky s vyšší přidanou hodnotou jako tvaroh
a sýry, maso (ve vyšším stupni finalizace) a masné výrobky, přípravky používané
k výživě zvířat aj.
•
Obchod s rostlinnými komoditami jako jsou obiloviny nebo olejniny (v roce 2008
zaujímaly v českém vývozu dohromady 15% podíl) se obecně vyznačuje značnými
meziročními výkyvy. Jejich produkce a vývoz závisí významnou měrou na průběhu
počasí a jejich realizační ceny výrazně kolísají v důsledku změn nabídky a poptávky.
Nelze je tedy považovat za dlouhodobě stabilní položku českého agrárního netto-vývozu.
•
Za pozitivní jev lze považovat nárůst exportu tradičních českých vývozních komodit,
tj. sladu, chmele a piva a naopak nepříznivě se nadále vyvíjel český netto-dovoz
vepřového masa (za sledované období vzrostl o 1,3 mld. Kč).
•
Z vývoje bilančního schodku českého AZO nelze odvodit zřetelnou tendenci k jeho
zlepšování, přičemž na dané skutečnosti nic nezměnil ani vstup ČR do EU. Optimistický
výhled v ukazateli stupně krytí dovozu vývozem by bylo možno přijmout, pokud by
nedocházelo k poměrně značnému meziročnímu kolísání agrárního vývozu, resp. dovozu.
•
Zřetelný posun ve vývoji českého záporného agrárního salda by mohl nastat, pokud by se
podařilo zastavit tendenci k setrvalému růstu pasivního salda v obchodě s masem
(zejména pak masem vepřovým). Zmiňované pasívum se pohybuje na úrovni 10 mld. Kč
ročně při přírůstku záporného salda o 1,8 mld. Kč v roce 2008 v porovnání s průměrem
za období 2005-07.
•
Průběžně narůstá i záporné saldo v obchodě s ovocem a zeleninou, kde se v obou
případech nejedná pouze o dovozy položek nekompetitivní povahy. Setrvalý úbytek
pěstitelských ploch spolu s uzavíráním zpracovatelských kapacit nenaznačuje, že by se
situace zlepšovala. Klimaticky vhodné podmínky a stoupající odbyt tuzemské produkce
41
u našich sousedů spolu s nezbytnou koncentrací produkce formou organizací producentů
ukazují cestu, jak zvrátit velmi nepříznivou tendenci.
•
U komodit kompetitivní povahy mají ztráty v zahraničním obchodě bezprostřední dopad
na produkční rozměr zemědělství. Se vstupem ČR do EU se potvrdilo, že tuzemský odbyt
je aktuálně vystaven velmi tvrdým konkurenčním podmínkám jednotného trhu. Jen pokud
se čeští producenti dokáží s těmito náročnými podmínkami vyrovnat, vytvoří se také
podmínky pro odbyt agrární produkce, ať již na vnitřním trhu, tak také ve třetích zemích.
•
Se vstupem do EU se prokázalo, že větší možnosti pro český agrární vývoz existují na
méně náročných trzích zemí EU 12, kde dynamikou agrárního vývozu podstatně
překračujeme tempo růstu agrárních dovozů z těchto zemí. Trvale nejdůležitějšími
odběrateli českých agrárních produktů jsou především sousedící členské země, které jsou
současně také našimi velkými konkurenty.
•
V roce 2008 stejně jako v průměru za období 2005-07 bylo naším největším nettoodběratelem agrární produkce Slovensko a největšími netto-dodavateli na český trh
zůstaly Německo, Nizozemsko, Španělsko a Polsko. Jsou to právě tyto země, kterým je
nutno z obchodně politických hledisek věnovat největší pozornost.
•
Se vstupem do EU trvale narůstala teritoriální orientace našeho agrárního obchodu na
členské země EU 27. Jen v porovnání roku 2008 s průměrem let 2005-07 se zvýšil podíl
EU 27 celkem na českém agrárním vývozu o 3,3 p. b. na 92,2 % a obdobně participace
EU 27 na českém agrárním dovozu se zvýšila na 83,9 %. Z toho zastoupení EU 15 na
celkovém českém dovozu se zvýšilo o 1,1 p. b. na 57,4 %, zatímco podíl EU 12 poklesl
o 0,8 p. b. na 26,5 %.
•
Je zřejmé, že trvale klesá naše obchodní angažovanost ve třetích zemích, kde zejména
ztrácejí na významu rozvojové země, ale stejně tak neuspokojivé jsou české obchodní
kontakty se SNS, zejména Ruskem, a také s OSVTE. Rostoucí tlak WTO ve prospěch
liberalizace světového obchodu povede k tomu, že jednotný trh EU se bude postupně
otevírat se zásadními dopady na stupeň ochrany jednotného trhu. To znamená, že
v budoucnosti konkurenční podmínky na světovém agrárním trhu ve svých konečných
důsledcích budou formovat rozsah AZO jednotlivých členských zemí. Jen z tohoto
hlediska posuzováno je rozvíjení obchodních vztahů se třetími zeměmi v bezprostředním
zájmu jak ČR, tak i českého zemědělství.
42
TABULKY A GRAFY V PŘÍLOZE
Tab. 1:
Vývoj AZO EU 27 v letech 2003 až 2008 (mil. EUR)
Tab. 2:
Vývoj AZO EU 15 v letech 2003 až 2008 (mil. EUR)
Tab. 3:
Vývoj AZO EU 12 v letech 2003 až 2008 (mil. EUR)
Tab. 4:
Vývoj AZO ČR v letech 2003 až 2008 (mil. EUR)
Tab. 5:
Základní ukazatele vývoje agrárního zahraničního obchodu ČR
Tab. 6:
Celkový a agrární zahraniční obchod ČR (mil. Kč, %)
Tab. 7:
Teritoriální struktura agrárního zahraničního obchodu ČR (mil. Kč)
Tab. 8:
Teritoriální struktura agrárního zahraničního obchodu ČR (%)
Tab. 9:
Komoditní struktura agrárního zahraničního obchodu ČR (mil. Kč)
Tab. 10: Komoditní struktura agrárního zahraničního obchodu ČR s EU 27 (mil. Kč)
Tab. 11: Teritoriální a komoditní struktura agrárního zahraničního obchodu ČR (mil. Kč)
Tab. 12: Teritoriální a komoditní struktura bilance agrárního zahranič. obchodu ČR (mil. Kč)
Tab. 13: Vývoz vybraných agrárních komodit v teritoriálním členění (mil. Kč)
Tab. 14: Dovoz vybraných agrárních komodit v teritoriálním členění (mil. Kč)
Tab. 15: Bilance AZO vybranými agrárními komoditami v teritoriálním členění (mil. Kč)
Tab. 16: Nejvýznamnější odběratelé agrárních výrobků do ČR
Tab. 17: Nejvýznamnější dodavatelé agrárních výrobků do ČR
43
PŘÍLOHY
44
Tab. 1 - Vývoj AZO EU 27 v letech 2003 až 2008 (mil. EUR)
AZO
Obrat
Dovoz
Vývoz
Bilance
intraobchod
extraobchod
celkem
intraobchod
extraobchod
celkem
intraobchod
extraobchod
celkem
intraobchod
extraobchod
celkem
2003
368 945,1
122 878,9
491 824,0
181 007,2
68 526,0
249 533,2
187 937,9
54 352,9
242 290,8
6 930,7
-14 173,1
-7 242,4
2004
389 904,1
125 206,5
515 110,6
192 660,4
70 327,3
262 987,6
197 243,7
54 879,3
252 123,0
4 583,3
-15 448,0
-10 864,7
2005
416 458,1
134 367,5
550 825,6
205 538,3
74 782,3
280 320,6
210 919,8
59 585,1
270 504,9
5 381,5
-15 197,2
-9 815,7
2006
448 148,9
148 180,3
596 329,2
222 041,9
80 874,3
302 916,2
226 107,1
67 305,9
293 413,0
4 065,2
-13 568,4
-9 503,2
2007
496 299,7
162 488,0
658 787,7
245 585,2
90 650,2
336 235,4
250 714,5
71 837,7
322 552,3
5 129,4
-18 812,5
-13 683,1
2008
538 347,8
179 992,6
718 340,4
265 807,1
100 842,1
366 649,2
272 540,7
79 150,5
351 691,2
6 733,6
-21 691,5
-14 958,0
2006
411 753,6
138 030,9
549 784,4
202 655,4
76 083,2
278 738,6
209 098,2
61 947,6
271 045,8
6 442,8
-14 135,6
-7 692,7
2007
449 357,6
151 618,9
600 976,5
220 517,1
85 594,6
306 111,7
228 840,5
66 024,3
294 864,8
8 323,4
-19 570,3
-11 247,0
2008
482 241,6
166 653,5
648 895,1
235 351,5
95 141,8
330 493,3
246 890,1
71 511,7
318 401,8
11 538,6
-23 630,1
-12 091,5
2006
36 395,4
10 149,4
46 544,8
19 386,5
4 791,1
24 177,6
17 008,9
5 358,3
22 367,2
-2 377,6
567,2
-1 810,5
2007
46 942,1
10 869,1
57 811,1
25 068,0
5 055,6
30 123,7
21 874,0
5 813,4
27 687,5
-3 194,0
757,8
-2 436,2
2008
56 106,3
13 339,1
69 445,3
30 455,7
5 700,3
36 155,9
25 650,6
7 638,8
33 289,4
-4 805,0
1 938,5
-2 866,5
2006
6 166,7
618,8
6 785,5
3 674,0
305,8
3 979,8
2 492,7
312,9
2 805,7
-1 181,3
7,1
-1 174,2
2007
7 513,2
650,4
8 163,6
4 325,0
341,5
4 666,5
3 188,2
308,9
3 497,2
-1 136,8
-32,6
-1 169,3
2008
8 793,2
731,2
9 524,4
4 834,9
388,2
5 223,1
3 958,3
343,0
4 301,3
-876,6
-45,2
-921,8
Pramen: EUROSTAT
Tab. 2 - Vývoj AZO EU 15 v letech 2003 až 2008 (mil. EUR)
AZO
Obrat
Dovoz
Vývoz
Bilance
intraobchod
extraobchod
celkem
intraobchod
extraobchod
celkem
intraobchod
extraobchod
celkem
intraobchod
extraobchod
celkem
2003
351 110,1
114 838,8
465 948,9
171 516,0
64 184,2
235 700,3
179 594,1
50 654,5
230 248,7
8 078,1
-13 529,7
-5 451,6
2004
366 000,0
117 271,0
483 271,0
179 660,0
66 317,0
245 976,9
186 340,0
50 954,1
237 294,1
6 680,0
-15 362,9
-8 682,8
2005
385 426,1
125 538,8
510 964,9
188 938,7
70 708,0
259 646,7
196 487,4
54 830,8
251 318,2
7 548,7
-15 877,1
-8 328,5
Pramen: EUROSTAT
Tab. 3 - Vývoj AZO EU 12 v letech 2003 až 2008 (mil. EUR)
AZO
Obrat
Dovoz
Vývoz
Bilance
intraobchod
extraobchod
celkem
intraobchod
extraobchod
celkem
intraobchod
extraobchod
celkem
intraobchod
extraobchod
celkem
2003
17 835,0
8 040,1
25 875,1
9 491,2
4 341,7
13 832,9
8 343,8
3 698,4
12 042,2
-1 147,4
-643,4
-1 790,8
2004
23 904,1
7 935,5
31 839,6
13 000,4
4 010,3
17 010,7
10 903,7
3 925,2
14 828,9
-2 096,7
-85,1
-2 181,8
2005
31 032,0
8 828,6
39 860,6
16 599,6
4 074,4
20 673,9
14 432,4
4 754,3
19 186,7
-2 167,2
679,9
-1 487,3
Pramen: EUROSTAT
Tab. 4 - Vývoj AZO ČR v letech 2003 až 2008 (mil. EUR)
AZO
Obrat
Dovoz
Vývoz
Bilance
intraobchod
extraobchod
celkem
intraobchod
extraobchod
celkem
intraobchod
extraobchod
celkem
intraobchod
extraobchod
celkem
Pramen: EUROSTAT
2003
3 115,5
840,0
3 955,5
1 838,0
584,7
2 422,7
1 277,5
255,3
1 532,8
-560,5
-329,5
-890,0
2004
4 234,1
696,2
4 930,2
2 548,3
435,5
2 983,9
1 685,7
260,6
1 946,3
-862,6
-174,9
-1 037,6
2005
5 389,2
731,0
6 120,3
3 110,0
369,0
3 479,0
2 279,2
362,0
2 641,2
-830,7
-7,0
-837,8
Tab. 5 - Základní ukazatele vývoje agrárního zahraničního obchodu 1) ČR
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Vývoz
mil. Kč
48 804,6
61 526,1
78 519,6
78 542,1
96 879,9
106 931,0
Dovoz
Index2)
100,0
126,1
127,6
100,0
123,3
110,4
mil. Kč
74 259,3
93 821,6
103 522,4
112 736,7
129 333,0
131 048,0
Obrat
Index2)
100,0
126,3
110,3
108,9
114,7
101,3
mil. Kč
123 063,9
155 347,7
182 042,0
191 278,8
226 213,0
237 979,0
Index2)
100,0
126,2
117,2
105,1
118,3
105,2
Bilance
Index2)
mil. Kč
-25 454,6
100,0
-32 295,5
126,9
-25 002,7
77,4
-34 194,6
136,8
-32 453,1
94,9
-24 117,1
74,3
1) Kapitoly 1-24 celního sazebníku.
2) Řetězový index.
Pramen: ČSÚ
Tab. 6 - Celkový a agrární zahraniční obchod ČR (mil. Kč)
Ukazatel
Obrat celkového zahraničního obchodu
Celkový vývoz
Celkový dovoz
Bilance celkového zahraničního obchodu
Obrat agrárního zahraničního obchodu
Agrární vývoz
Agrární dovoz
Bilance agrárního zahraničního obchodu
Podíl obratu agrárního obchodu na
celkovém obchodním obratu (%)
Podíl agrárního vývozu na celkovém
vývozu (%)
Podíl agrárního dovozu na celkovém
dovozu (%)
1) Rok 2008 k průměru let 2005-07.
Pramen: ČSÚ
2003
2004
2005
2006
2007
Průměr
2005-07
2008
Index (%)1)
2 811 653,1
1 370 930,0
1 440 723,1
-69 793,2
123 063,9
48 804,6
74 259,3
-25 454,6
3 471 752,6
1 722 657,3
1 749 095,3
-26 438,0
155 347,7
61 526,1
93 821,6
-32 295,5
3 698 547,7
1 868 585,8
1 829 961,8
38 624,0
182 042,0
78 519,6
103 522,4
-25 002,7
4 249 385,8
2 144 573,4
2 104 812,4
39 761,0
191 278,8
78 542,1
112 736,7
-34 194,6
4 870 552,4
2 479 233,9
2 391 318,6
87 915,3
226 213,0
96 879,9
129 333,0
-32 453,1
4 880 224,8
2 473 735,6
2 406 489,3
67 246,3
237 979,0
106 931,0
131 048,0
-24 117,1
4 272 828,6
2 164 131,0
2 108 697,6
55 433,4
199 844,6
84 647,2
115 197,4
-30 550,2
114,2
114,3
114,1
121,3
119,1
126,3
113,8
78,9
4,4
4,5
4,9
4,5
4,6
4,9
4,7
-
3,6
3,6
4,2
3,7
3,9
4,3
3,9
-
5,2
5,4
5,7
5,4
5,4
5,4
5,5
-
Tab. 7 - Teritoriální struktura agrárního zahraničního obchodu ČR (mil. Kč)
z toho:
EU 27
EU 15
Německo
z toho:
Rakousko
EU 12
Slovensko
Polsko
Maďarsko
ESVO
OSVTE
Evropské
tranzitivní
ekonomiky1)
SNS
RZ
Třetí země
celkem
2003
97 284,0
57 514,2
24 591,6
4 805,5
39 769,7
19 391,1
11 481,9
4 982,9
1 201,0
5 384,3
1 808,0
2 305,5
11 533,1
25 780,0
2004
127 542,0
78 116,3
32 522,8
6 854,4
49 425,7
23 882,2
14 531,9
7 399,7
1 208,9
5 836,3
1 940,9
2 922,9
12 938,7
27 805,7
2005
152 515,4
92 256,5
42 639,4
8 453,1
60 258,9
29 948,2
19 282,4
7 680,8
1 028,6
5 699,8
2 288,7
3 574,7
14 484,3
29 526,6
2006
164 843,0
96 721,1
42 277,7
9 321,7
68 121,9
31 509,6
24 501,5
7 988,6
1 408,0
5 586,4
2 827,2
3 397,4
10 500,9
26 435,8
2007
197 347,3
116 432,9
52 718,5
10 514,2
80 914,4
37 900,4
27 811,8
9 730,4
1 730,8
6 289,5
2 218,5
3 527,4
11 954,4
28 865,7
2008
208 470,2
124 045,5
53 919,6
11 930,0
84 424,7
39 678,7
29 118,0
10 407,0
1 930,2
6 098,5
2 105,8
3 678,3
12 205,8
29 508,8
2003
40 674,8
18 912,4
9 936,9
1 866,4
21 762,4
11 457,2
5 459,4
1 952,6
436,4
1 408,9
1 422,4
1 941,1
2 296,2
8 129,9
2004
53 352,3
26 359,4
12 038,8
3 119,4
26 993,0
14 946,3
5 808,9
3 838,1
379,5
1 511,8
1 498,1
2 603,9
1 810,7
8 173,8
2005
67 741,9
33 647,1
18 908,7
3 912,1
34 094,8
20 817,3
7 148,7
3 903,0
377,1
1 507,6
1 723,3
2 928,2
3 932,2
10 777,7
2006
69 658,6
33 883,0
18 096,6
3 995,4
35 775,6
20 722,6
8 490,1
3 582,2
593,6
1 579,0
1 541,2
2 718,7
2 140,3
8 883,5
2007
88 311,7
43 250,1
23 626,7
4 556,3
45 061,6
26 258,0
10 373,8
4 472,8
741,2
1 580,2
1 105,4
2 868,8
2 061,3
8 568,2
2008
98 582,3
48 873,9
23 153,9
5 679,2
49 708,3
28 759,2
11 941,4
5 139,1
853,5
1 452,1
1 286,7
3 016,0
1 420,7
8 348,7
2003
56 609,2
38 601,8
14 654,7
2 939,1
18 007,4
7 933,9
6 022,5
3 030,3
764,6
3 975,3
385,6
364,4
9 236,9
17 650,1
2004
74 189,7
51 756,9
20 484,0
3 735,0
22 432,8
8 935,9
8 723,0
3 561,6
829,4
4 324,5
442,8
319,1
11 128,0
19 631,9
2005
84 773,5
58 609,4
23 730,7
4 541,0
26 164,1
9 130,9
12 133,7
3 777,9
651,5
4 192,2
565,4
646,5
10 552,1
18 748,9
2006
95 184,4
62 838,1
24 181,0
5 326,3
32 346,3
10 787,0
16 011,4
4 406,4
814,4
4 007,5
1 285,9
678,6
8 360,6
17 552,3
2007
109 035,6
73 182,7
29 091,8
5 957,9
35 852,8
11 642,4
17 438,0
5 257,6
989,6
4 709,4
1 113,1
658,6
9 893,2
20 297,5
2008
109 887,9
75 171,5
30 765,7
6 250,9
34 716,4
10 919,5
17 176,6
5 268,0
1 076,8
4 646,4
819,1
662,3
10 785,2
21 160,1
2003
-15 934,4
-19 689,4
-4 717,9
-1 072,8
3 755,0
3 523,2
-563,0
-1 077,7
-328,1
-2 566,4
1 036,8
1 576,6
-6 940,7
-9 520,2
2004
-20 837,3
-25 397,5
-8 445,1
-615,6
4 560,2
6 010,3
-2 914,0
276,5
-449,9
-2 812,6
1 055,2
2 284,8
-9 317,3
-11 458,1
Bilance 2005
-17 031,6
-24 962,2
-4 822,0
-628,8
7 930,7
11 686,4
-4 985,0
125,1
-274,4
-2 684,7
1 157,9
2 281,7
-6 619,9
-7 971,2
2006
-25 525,8
-28 955,2
-6 084,4
-1 330,9
3 429,4
9 935,5
-7 521,2
-824,2
-220,8
-2 428,5
255,3
2 040,1
-6 220,3
-8 668,8
2007
-20 723,9
-29 932,6
-5 465,1
-1 401,5
9 208,7
14 615,7
-7 064,2
-784,8
-248,5
-3 129,2
-7,6
2 210,1
-7 831,9
-11 729,2
2008
-11 305,6
-26 297,6
-7 611,8
-571,7
14 992,0
17 839,6
-5 235,2
-128,9
-223,3
-3 194,4
467,5
2 353,8
-9 364,5
-12 811,4
Obrat
Vývoz
Dovoz
1) Evropské tranzitivní ekonomiky: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Kosovo, Makedonie, Srbsko.
Pramen: ČSÚ
Tab. 8 - Teritoriální struktura agrárního zahraničního obchodu ČR (%)
z toho:
EU 27
Obrat
Vývoz
Dovoz
EU 15
Německo
z toho:
Rakousko
EU 12
Slovensko
Polsko
Maďarsko
ESVO
Evropské
tranzitivní
OSVTE
SNS
Třetí země
celkem
RZ
1)
ekonomiky
2003
79,1
46,7
20,0
3,9
32,3
15,8
9,3
4,0
1,0
4,4
1,5
1,9
9,4
20,9
2004
82,1
50,3
20,9
4,4
31,8
15,4
9,4
4,8
0,8
3,8
1,2
1,9
8,3
17,9
2005
83,8
50,7
23,4
4,6
33,1
16,5
10,6
4,2
0,6
3,1
1,3
2,0
8,0
16,2
2006
86,2
50,6
22,1
4,9
35,6
16,5
12,8
4,2
0,7
2,9
1,5
1,8
5,5
13,8
2007
87,2
51,5
23,3
4,6
35,8
16,8
12,3
4,3
0,8
2,8
1,0
1,6
5,3
12,8
2008
87,6
52,1
22,7
5,0
35,5
16,7
12,2
4,4
0,8
2,6
0,9
1,5
5,1
12,4
2003
83,3
38,8
20,4
3,8
44,6
23,5
11,2
4,0
0,9
2,9
2,9
4,0
4,7
16,7
2004
86,7
42,8
19,6
5,1
43,9
24,3
9,4
6,2
0,6
2,5
2,4
4,2
2,9
13,3
2005
86,3
42,9
24,1
5,0
43,4
26,5
9,1
5,0
0,5
1,9
2,2
3,7
5,0
13,7
2006
88,7
43,1
23,0
5,1
45,5
26,4
10,8
4,6
0,8
2,0
2,0
3,5
2,7
11,3
2007
91,2
44,6
24,4
4,7
46,5
27,1
10,7
4,6
0,8
1,6
1,1
3,0
2,1
8,8
2008
92,2
45,7
21,7
5,3
46,5
26,9
11,2
4,8
0,8
1,4
1,2
2,8
1,3
7,8
2003
76,2
52,0
19,7
4,0
24,2
10,7
8,1
4,1
1,0
5,4
0,5
0,5
12,4
23,8
2004
79,1
55,2
21,8
4,0
23,9
9,5
9,3
3,8
0,9
4,6
0,5
0,3
11,9
20,9
2005
81,9
56,6
22,9
4,4
25,3
8,8
11,7
3,6
0,6
4,0
0,5
0,6
10,2
18,1
2006
84,4
55,7
21,4
4,7
28,7
9,6
14,2
3,9
0,7
3,6
1,1
0,6
7,4
15,6
2007
84,3
56,6
22,5
4,6
27,7
9,0
13,5
4,1
0,8
3,6
0,9
0,5
7,6
15,7
2008
83,9
57,4
23,5
4,8
26,5
8,3
13,1
4,0
0,8
3,5
0,6
0,5
8,2
16,1
1) Evropské tranzitivní ekonomiky: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Kosovo, Makedonie, Srbsko.
Pramen: ČSÚ
Tab. 9 - Komoditní struktura agrárního zahraničního obchodu ČR (mil. Kč)
KN
Komodity
2007
2008
2003
2004
Vývoz
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
1 007,6
1 495,0
1 455,9
3 268,2
3 833,9
3 889,8
4 228,0
4 914,0
1 002,5
2 644,4
2 791,2
2 895,8
3 220,3
3 419,1
-1 964,7
-4 665,5
-7 157,8
-8 151,6
-9 191,1
-9 984,3
Dovoz
2003
1 042,7
2006
994,0
Saldo
2006
2007
2008
Ţivá zvířata
02
Maso a droby
3 416,2
7 192,0 10 027,4 10 863,6 12 570,2 14 069,9
1 451,5
2 526,4
2 869,6
2 712,0
3 379,1
4 085,5
03
Ryby, korýši, měkkýši apod.
1 457,8
1 489,9
1 838,6
1 957,1
2 313,6
1 161,4
1 240,0
1 292,1
1 368,9
1 332,3
1 473,5
-296,3
-249,9
-546,4
-588,2
-781,4
-840,2
04
Mléko, mléčné výrobky, vejce a med
3 976,9
5 450,9
7 221,0
8 455,8 10 455,0 10 092,5
6 254,2
8 238,7 10 470,8 12 476,5 15 519,3 14 619,5
2 277,3
2 787,8
3 249,8
4 020,7
5 064,2
4 527,0
05
Ostatní ţivočišné produkty
1 293,9
1 024,7
952,8
1 052,0
1 168,8
1 167,5
708,4
617,5
435,7
531,5
513,8
530,7
-585,5
-407,2
-517,1
-520,5
-655,0
-636,8
06
Ţivé rostliny a květinářské výrobky
2 357,3
2 673,3
2 614,3
2 583,8
2 974,4
3 137,6
249,6
269,2
328,6
328,3
272,1
291,7
-2 107,7
-2 404,0
-2 285,8
-2 255,5
-2 702,3
-2 845,9
07
Zelenina, poţivatel. rostl., kořeny, hlízy
5 344,7
6 337,1
6 967,7
8 889,6
9 750,0
8 927,7
460,7
788,7
1 349,9
1 950,8
2 064,9
1 999,7
-4 884,1
-5 548,4
-5 617,7
-6 938,8
-7 685,1
-6 928,0
08
Ovoce, ořechy
8 168,0 10 698,5 11 740,9 10 781,6 11 375,3 11 741,5
756,7
1 753,1
3 265,5
2 100,9
2 363,6
2 335,1
-7 411,3
-8 945,4
-8 475,5
-8 680,7
-9 011,7
-9 406,4
09
Káva, čaj, maté, koření
1 586,9
1 837,6
2 311,1
2 748,0
3 285,9
3 317,0
522,2
494,5
824,2
1 134,7
1 341,9
1 324,6
-1 064,8
-1 343,1
-1 486,9
-1 613,3
-1 944,0
-1 992,4
10
Obiloviny
1 197,3
1 307,1
1 169,7
2 361,7
2 677,1
2 436,5
3 398,8
1 670,6
6 801,3
5 657,0
7 331,7
7 562,2
2 201,4
363,5
5 631,6
3 295,4
4 654,6
5 125,6
11
Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.
413,9
552,4
627,8
671,3
1 118,6
1 108,8
2 079,5
2 538,5
1 964,8
2 089,0
2 448,7
3 224,1
1 665,6
1 986,1
1 337,0
1 417,7
1 330,1
2 115,3
12
Olejnatá semena a plody
1 802,3
2 728,6
2 381,0
2 687,9
2 307,5
2 828,0
2 643,6
3 619,3
4 582,9
3 361,1
7 210,4
8 377,2
841,4
890,7
2 201,9
673,2
4 902,9
5 549,2
13
Rostlinné výtaţky a šťávy
455,1
454,5
511,4
465,9
668,3
1 028,2
528,0
736,8
748,5
585,1
570,4
763,7
72,9
282,2
237,1
119,1
-97,9
-264,5
14
Rostlinné pletací materiály
69,0
48,2
27,7
28,3
29,8
32,3
5,2
5,2
4,2
4,9
2,9
4,7
-63,8
-43,0
-23,5
-23,4
-26,9
-27,6
15
Ţivočišné a rostlinné tuky a oleje
3 813,3
4 008,4
3 713,0
4 271,1
3 861,7
5 424,7
1 072,7
1 226,3
2 065,6
2 611,8
3 347,0
4 065,3
-2 740,6
-2 782,2
-1 647,5
-1 659,3
-514,7
-1 359,4
16
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
1 764,1
2 216,8
2 666,0
3 149,9
4 155,7
4 254,5
557,6
991,4
1 682,3
1 769,4
2 283,2
2 716,8
-1 206,5
-1 225,4
-983,7
-1 380,5
-1 872,5
-1 537,7
17
Cukr a cukrovinky
1 985,8
3 139,5
3 666,8
3 818,4
5 047,4
3 799,4
3 293,5
7 124,7
8 087,7
6 727,3
5 032,5
5 726,1
1 307,7
3 985,2
4 420,9
2 908,9
-14,9
1 926,7
18
Kakao a kakaové přípravky
4 040,0
4 849,4
5 007,7
5 660,1
6 196,3
6 093,2
2 672,4
2 722,4
2 716,2
3 256,0
3 627,6
4 051,7
-1 367,6
-2 127,0
-2 291,5
-2 404,1
-2 568,7
-2 041,5
19
Přípravky z obilí
4 924,6
6 071,6
6 474,5
6 897,5
7 986,6
8 776,2
2 539,1
2 877,5
3 260,3
3 736,6
4 560,4
5 601,0
-2 385,5
-3 194,1
-3 214,1
-3 160,8
-3 426,2
-3 175,3
20
Přípravky ze zeleniny a ovoce
4 012,6
4 453,1
4 793,7
5 379,0
6 554,6
6 555,0
1 447,5
1 719,8
2 020,7
2 196,6
2 562,8
2 241,1
-2 565,1
-2 733,3
-2 773,0
-3 182,5
-3 991,8
-4 313,9
21
Různé potravinové přípravky
7 526,3
7 931,6
8 771,2
8 734,4 10 374,3 10 538,3
5 425,3
5 910,8
6 258,9
6 064,4
7 891,7
9 115,9
-2 101,0
-2 020,8
-2 512,3
-2 670,1
-2 482,6
-1 422,4
22
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
4 715,3
6 523,7
7 093,6
7 929,8
9 314,1
9 736,1
5 571,0
6 517,9
7 317,1
8 311,6 10 297,0 10 185,1
855,7
-5,8
223,5
381,7
982,8
448,9
23
24
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
6 618,1
2 866,4
7 987,6
4 221,4
7 139,6
4 762,3
7 110,5
5 245,4
7 743,1
6 596,8
8 768,3
3 406,3
1 839,1
2 710,9
2 135,4
2 533,0
2 889,7
3 449,2
3 115,1
2 562,9
-4 779,0
-155,5
-5 852,1
-1 688,4
-4 249,8
-1 313,1
-3 995,3
-2 682,5
-3 807,7
-1 833,5
-4 100,6
3 647,8
74 259,3 93 821,6 103 522,4 112 736,7 129 333,0 131 048,0 48 804,6 61 526,1 78 519,6 78 542,1 96 879,9 106 931,0 -25 454,6 -32 295,5 -25 002,7 -34 194,6 -32 453,1
-24 117,1
Tabák a tabákové výrobky
623,9
2005
01
Celkem
Pramen: ČSÚ
453,4
2004
2 113,7
3 935,4
4 763,4
4 667,7
7 054,1
Tab. 10 - Komoditní struktura agrárního zahraničního obchodu ČR s EU 27 (mil. Kč)
KN
Komodity
2008
2003
2004
Vývoz
2005
2006
2007
2008
1 448,1
1 256,6
3 163,7
3 679,5
3 733,1
4 059,2
4 539,6
9 129,6 10 142,6 11 367,8 12 737,7
1 389,2
2 494,1
2 815,6
2 659,8
3 298,9
3 982,0
945,2
1 118,2
1 202,3
1 259,8
1 337,1
1 306,0
8 327,3 10 392,6 10 016,3
3 196,4
5 712,8
Dovoz
2003
2004
5 838,8
2005
840,8
2 579,9
2 674,2
2 774,3
2007
3 090,5
2008
3 091,5
-994,7
-3 344,7
-6 314,0
-7 482,8
-8 068,9
-8 755,7
1 447,9
511,4
503,4
321,6
430,1
372,4
502,7
7 914,5 10 834,5 13 173,8 12 841,9
-544,9
452,1
786,6
2 507,2
2 781,2
2 825,6
03
Ryby, korýši, měkkýši apod.
04
Mléko, mléčné výrobky, vejce a med
05
Ostatní ţivočišné produkty
471,0
607,0
647,9
779,1
932,3
809,6
692,4
594,1
415,7
517,4
506,1
501,8
221,4
-12,9
-232,2
-261,7
-426,2
-307,8
06
Ţivé rostliny a květinářské výrobky
2 092,8
2 401,3
2 413,9
2 387,5
2 750,0
2 879,6
241,1
261,6
220,8
307,5
248,7
284,5
-1 851,7
-2 139,7
-2 193,1
-2 080,0
-2 501,3
-2 595,1
07
Zelenina, poţivatel. rostl., kořeny, hlízy
4 719,9
5 653,9
6 101,2
7 892,2
8 343,2
7 613,8
418,4
741,2
1 274,3
1 861,2
2 026,2
1 965,5
-4 301,5
-4 912,7
-4 827,0
-6 031,0
-6 317,0
-5 648,3
08
Ovoce, ořechy
4 441,2
5 267,9
5 625,9
6 463,0
6 696,0
6 571,8
741,8
1 736,5
3 229,3
1 991,7
2 349,6
2 330,2
-3 699,4
-3 531,4
-2 396,5
-4 471,3
-4 346,4
-4 241,6
09
Káva, čaj, maté, koření
750,2
983,6
1 313,5
1 770,2
2 244,9
2 256,5
454,4
419,0
735,5
1 023,6
1 213,7
1 246,8
-295,8
-564,5
-578,0
-746,6
-1 031,2
-1 009,7
10
Obiloviny
794,1
976,5
1 045,8
2 235,9
2 512,5
2 126,7
3 159,4
1 481,4
4 950,0
4 683,8
7 133,2
7 440,5
2 365,3
504,8
3 904,2
2 447,9
4 620,7
5 313,7
11
Mlýnské výrobky, slad, škrob apod.
394,6
531,2
613,3
651,8
1 070,8
1 076,4
1 444,4
1 546,9
1 490,7
1 755,9
2 092,4
2 912,2
1 049,8
1 015,6
877,4
1 104,1
1 021,6
1 835,8
12
Olejnatá semena a plody
1 362,8
2 061,2
1 765,5
2 177,3
1 799,8
2 235,2
2 192,0
3 002,8
3 718,4
2 432,9
6 168,4
7 213,6
829,2
941,6
1 953,0
255,6
4 368,6
4 978,4
13
Rostlinné výtaţky a šťávy
295,3
354,4
313,7
272,6
358,6
636,2
232,1
399,9
371,7
358,6
401,1
566,2
-63,2
45,5
58,0
85,9
42,5
-70,0
14
Rostlinné pletací materiály
40,3
30,0
13,0
14,3
13,3
14,7
4,9
5,2
4,2
4,5
2,9
4,7
-35,4
-24,8
-8,8
-9,8
-10,4
-10,0
15
Ţivočišné a rostlinné tuky a oleje
3 454,3
3 535,9
3 281,3
3 943,8
3 668,5
5 236,5
928,5
1 139,3
1 972,2
2 558,3
3 275,5
3 854,4
-2 525,7
-2 396,6
-1 309,1
-1 385,6
-393,0
-1 382,0
16
Přípravky z masa, ryb, korýšů apod.
1 347,6
1 741,3
2 235,6
2 632,0
3 060,3
3 345,1
492,8
917,6
1 652,3
1 733,4
2 245,7
2 651,5
-854,8
-823,7
-583,3
-898,6
-814,6
-693,5
17
Cukr a cukrovinky
1 831,5
2 897,6
3 315,3
3 394,5
4 568,2
3 361,5
2 628,7
6 538,1
6 825,5
5 467,5
4 533,4
5 221,4
797,2
3 640,5
3 510,2
2 072,9
-34,8
1 859,9
18
Kakao a kakaové přípravky
3 304,4
4 159,1
4 623,1
4 743,5
5 869,1
5 878,1
2 565,2
2 546,6
2 649,2
3 157,6
3 468,1
3 893,8
-739,2
-1 612,5
-1 973,9
-1 585,9
-2 401,0
-1 984,3
19
Přípravky z obilí
4 693,5
5 769,7
6 172,6
6 529,7
7 459,4
8 284,5
2 400,3
2 745,1
3 135,1
3 548,7
4 281,2
5 306,4
-2 293,3
-3 024,6
-3 037,5
-2 981,0
-3 178,3
-2 978,1
20
Přípravky ze zeleniny a ovoce
2 712,8
3 217,2
3 916,6
4 351,2
5 093,9
5 084,9
1 308,6
1 550,6
1 823,7
1 942,9
2 358,7
2 126,0
-1 404,2
-1 666,6
-2 092,9
-2 408,3
-2 735,2
-2 958,9
21
Různé potravinové přípravky
5 295,3
6 071,9
7 093,1
7 473,4
8 652,5
8 977,4
5 070,7
5 283,4
5 542,2
5 400,3
6 920,1
8 197,4
-224,6
-788,5
-1 550,9
-2 073,2
-1 732,3
-780,0
22
Nápoje, lihové tekutiny a ocet
4 221,9
5 776,6
6 252,6
6 986,9
8 110,8
8 035,4
4 623,3
5 575,7
6 254,9
7 021,2
8 837,7
8 733,7
401,3
-200,9
2,3
34,3
726,9
698,3
23
24
Zbytky a odpady v potr. průmyslu, krmivo
5 643,6
1 594,0
7 012,7
2 758,5
6 275,7
3 553,2
6 310,2
3 839,3
6 983,2
5 185,6
7 756,4
2 560,4
1 717,4
2 397,9
2 000,0
2 294,6
2 704,2
3 102,8
2 908,3
2 419,1
3 706,6
4 704,4
4 433,9
6 886,4
-3 926,2
803,9
-5 012,7
-463,9
-3 571,5
-450,5
-3 401,9
-1 420,2
-3 276,6
-481,2
-3 322,5
4 326,0
56 609,2 74 189,7 84 773,5 95 184,4 109 035,6 109 887,9 40 674,8 53 352,3 67 741,9 69 658,6 88 311,7 98 582,3 -15 934,4 -20 837,3 -17 031,6 -25 525,8 -20 723,9
-11 305,6
606,8
698,9
938,1
5 260,6
7 127,9
907,1
968,7
Saldo
2006
2004
Maso a droby
3 741,3
958,8
2003
02
Pramen: ČSÚ
2 384,0
1 005,3
2007
Ţivá zvířata
Tabák a tabákové výrobky
583,8
2006
01
Celkem
415,8
2005
933,7
Tab. 11 - Teritoriální a komoditní struktura agrárního zahraničního obchodu ČR (mil. Kč)
KN
Název komodity
Rok
EU 15
vývoz
01
Živá zvířata
02
Maso a droby
03
Ryby, korýši, měkkýši
a ostatní vodní
bezobratlí
04
Mléko a mléčné výrobky,
ptačí vejce, med
05
Ostatní živočišné produkty
06
Živé rostliny
a květinářské výrobky
07
Zelenina, poživatelné
rostliny, kořeny, hlízy
08
Ovoce, ořechy
09
Káva, čaj, maté,
koření
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
719,1
1 738,9
2 408,9
2 538,8
2 609,3
2 816,7
622,2
1 427,0
1 035,4
970,4
921,4
923,3
858,6
859,4
843,6
820,3
799,5
880,4
1 564,6
3 726,4
5 159,0
7 004,7
8 373,9
7 932,7
637,7
490,8
337,8
431,9
389,2
315,6
159,5
165,5
109,1
176,9
90,4
88,5
171,0
201,6
200,6
502,9
297,1
193,8
497,7
780,6
1 301,9
597,5
466,3
412,5
67,7
90,7
348,0
515,8
649,4
719,7
dovoz
224,0
298,1
559,6
565,1
611,7
1 037,0
1 495,5
4 507,9
6 557,7
6 851,2
7 995,5
9 303,8
486,7
546,0
676,2
628,1
680,9
690,3
1 328,5
1 849,1
3 020,9
3 631,4
5 185,6
5 035,5
435,6
531,3
564,1
686,6
794,4
679,2
1 936,6
2 128,3
2 202,5
2 191,1
2 591,8
2 709,8
3 175,4
4 280,6
4 402,3
5 937,3
6 426,8
5 881,8
3 635,2
4 416,7
4 837,2
5 481,7
5 912,6
5 858,3
554,8
697,6
927,6
1 168,7
1 481,4
1 339,0
z toho
Německo
vývoz
235,5
453,0
603,7
805,1
977,7
969,0
326,5
675,1
512,7
568,0
531,4
494,3
432,0
415,3
427,1
399,0
350,8
344,8
600,8
1 697,5
3 324,0
4 624,4
5 548,8
5 443,5
568,5
397,1
209,0
287,1
272,2
198,5
120,0
141,8
90,5
139,7
67,8
69,0
73,1
105,6
94,5
137,5
138,5
120,5
329,7
416,8
836,4
329,4
207,7
173,7
33,6
61,6
222,3
285,2
382,2
359,3
dovoz
70,3
96,6
188,5
120,3
222,8
457,9
510,0
1 825,4
2 979,4
3 098,6
3 761,3
4 417,7
29,2
72,8
150,5
128,3
167,7
198,5
910,1
1 279,3
2 134,3
2 506,3
3 659,4
3 610,7
195,7
235,1
309,5
425,2
515,4
393,9
233,2
301,1
302,6
319,7
357,3
447,1
268,8
648,9
783,7
1 100,3
1 357,4
1 119,2
69,4
327,7
562,5
737,0
894,6
1 162,8
116,6
217,9
406,0
441,4
500,4
344,2
Rakousko
vývoz
17,6
357,7
868,5
765,8
815,1
1 082,6
43,5
114,4
180,0
166,3
194,1
277,7
70,1
70,7
78,2
80,7
95,1
108,2
63,4
184,9
214,1
353,3
306,9
220,3
6,7
1,9
2,6
3,6
0,9
2,4
15,1
5,5
8,7
17,2
10,2
12,0
17,3
17,9
13,6
283,6
114,5
26,0
93,4
213,2
170,7
91,4
117,5
111,8
10,0
12,6
28,8
61,8
78,6
90,7
dovoz
22,4
40,0
52,0
43,7
14,7
54,3
80,5
285,0
797,8
1 182,2
1 577,2
1 595,6
0,1
0,1
3,3
4,4
3,9
3,1
16,8
35,2
73,1
95,4
127,4
152,5
84,2
49,1
39,7
41,8
18,5
33,1
42,9
52,7
25,7
36,6
30,2
29,3
48,9
75,3
76,4
353,5
239,2
171,5
23,4
13,1
115,4
37,9
78,7
79,0
216,6
249,7
272,7
465,5
612,6
561,6
EU 12
vývoz
537,5
1 424,9
1 270,6
1 194,3
1 449,9
1 722,9
767,0
1 067,1
1 780,2
1 689,4
2 377,5
3 058,7
259,6
342,9
416,2
516,9
506,5
567,5
1 631,8
1 986,3
2 755,5
3 829,8
4 799,9
4 909,2
54,7
103,3
77,9
85,5
116,9
186,2
81,6
96,1
111,7
130,6
158,3
196,0
247,4
539,5
1 073,6
1 358,3
1 729,2
1 771,6
244,1
955,9
1 927,5
1 394,1
1 883,3
1 917,7
386,7
328,3
387,5
507,8
564,3
527,1
dovoz
191,8
285,8
445,8
393,7
357,1
411,1
888,5
1 330,9
2 571,9
3 291,4
3 372,3
3 433,9
120,2
153,0
261,9
279,0
252,8
254,9
2 412,8
3 411,5
4 107,0
4 695,9
5 207,0
4 980,8
35,5
75,7
83,8
92,5
138,0
130,4
156,2
272,9
211,4
196,4
158,2
169,8
1 544,6
1 373,2
1 698,9
1 954,9
1 916,4
1 732,0
806,0
851,1
788,6
981,2
783,4
713,4
195,4
286,0
385,9
601,5
763,5
917,6
Slovensko
vývoz
329,6
715,2
678,3
529,0
540,8
780,4
701,7
840,9
1 608,7
1 510,1
2 072,5
2 652,9
200,0
240,1
289,4
331,0
315,2
414,9
723,9
1 069,3
1 852,4
2 376,5
2 783,3
2 956,6
23,4
64,4
46,9
33,9
25,5
51,3
75,6
90,3
105,8
119,1
130,7
160,4
137,5
370,6
720,4
967,7
1 288,5
1 372,9
214,8
709,0
1 348,1
1 179,7
1 496,0
1 611,9
152,9
130,8
136,7
265,0
371,3
368,8
dovoz
128,5
198,6
359,2
288,2
218,5
244,3
217,0
396,7
527,2
579,1
630,7
514,6
26,8
27,2
22,5
31,5
33,4
24,0
1 504,9
1 668,9
1 600,2
1 796,6
2 129,8
1 924,4
10,7
39,4
52,0
63,0
93,7
104,1
58,5
152,9
120,9
90,8
48,3
39,8
391,9
237,3
323,9
386,2
448,7
361,9
192,3
117,6
241,4
295,7
250,1
200,1
12,5
19,6
20,7
87,8
199,5
278,2
z toho
Polsko
vývoz
62,6
81,5
192,6
306,6
626,1
524,4
1,7
62,1
39,6
79,9
119,6
192,2
33,3
67,9
74,5
113,1
114,0
67,4
232,9
195,4
294,2
556,6
730,3
649,3
25,2
15,5
22,6
45,4
77,3
107,6
3,8
3,9
2,4
6,6
7,6
17,0
89,0
131,3
218,4
201,8
229,0
206,9
20,2
61,0
172,7
137,7
292,8
112,8
114,9
101,6
124,0
134,5
142,3
112,3
dovoz
53,7
83,8
80,4
70,7
85,4
97,0
56,7
393,4
1 620,4
2 399,3
2 450,4
2 503,5
71,6
94,1
158,3
156,2
146,3
177,1
757,0
1 571,9
2 347,1
2 665,1
2 770,8
2 960,1
11,3
19,5
8,4
7,0
12,3
8,1
31,4
51,1
60,8
78,1
82,1
77,4
902,8
861,2
1 075,0
1 267,3
1 205,1
1 105,8
202,8
332,9
254,2
400,0
300,6
258,4
105,6
167,0
232,9
381,5
402,4
478,6
Maďarsko
vývoz
79,1
446,5
208,6
167,3
67,0
171,3
17,4
110,2
96,6
42,5
103,3
148,2
21,5
25,9
48,5
63,0
64,1
60,8
234,7
354,6
363,5
482,4
658,5
783,7
2,4
10,4
3,5
2,6
4,6
2,9
1,3
1,6
2,0
2,3
11,1
12,4
8,2
17,9
115,0
154,1
156,5
133,3
7,5
183,6
388,0
70,1
51,6
24,7
41,8
4,6
2,8
8,7
19,2
19,7
dovoz
8,7
3,4
3,8
31,0
39,5
68,9
612,7
520,8
378,2
269,5
219,8
301,9
6,5
4,5
10,5
11,1
9,0
4,5
72,1
46,4
26,6
40,1
101,9
39,2
7,7
9,7
8,3
10,2
14,0
6,2
27,3
22,6
22,5
20,0
24,3
45,7
187,7
196,7
226,2
242,7
228,9
192,5
199,2
161,3
140,5
219,6
176,9
213,6
76,8
96,4
128,7
129,9
160,0
154,7
OSVTE
vývoz
19,6
17,9
29,6
14,8
20,9
21,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,2
15,9
19,8
14,4
13,5
10,4
126,2
113,5
17,3
6,1
9,2
3,5
8,4
11,8
11,1
3,2
0,6
16,5
0,3
1,2
0,0
0,6
2,1
0,5
0,1
0,1
1,0
0,3
0,3
0,8
1,0
0,0
0,8
1,5
1,6
1,6
1,5
11,2
2,5
1,1
0,9
1,6
dovoz
19,9
20,7
16,6
23,3
26,1
32,1
51,3
39,1
71,1
49,4
52,9
63,8
133,7
153,1
182,2
185,4
242,0
208,7
85,3
80,1
46,7
62,5
18,9
8,7
110,3
59,3
50,2
48,9
44,6
102,0
62,6
60,9
45,5
37,7
45,3
50,7
189,0
194,2
259,1
179,0
324,2
372,7
1 017,4
1 110,8
1 005,3
955,5
992,7
1 188,1
14,2
12,3
17,1
30,7
32,0
39,2
SNS
vývoz
1,6
7,5
9,5
10,6
35,6
72,0
0,0
10,6
3,6
6,2
27,3
49,3
1,0
0,1
0,0
0,1
0,2
0,0
373,6
193,0
186,5
204,6
235,6
308,7
0,0
0,2
4,8
6,1
0,9
2,7
6,3
4,8
105,9
17,2
17,1
0,7
4,2
10,3
35,7
50,6
7,8
12,3
2,5
2,6
11,2
89,6
3,1
1,6
64,9
63,4
85,0
88,6
108,0
53,2
Třetí země
RZ
dovoz
2,5
1,8
2,1
3,4
4,7
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
10,7
13,7
19,6
24,7
26,9
22,2
62,8
29,7
2,8
21,1
11,1
8,1
2,2
3,0
4,8
7,5
7,1
8,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,9
15,4
1,2
4,2
4,9
1,3
85,5
76,3
309,8
245,0
238,4
138,2
3,5
2,1
0,8
1,5
3,5
2,4
vývoz
78,2
22,9
32,8
31,9
14,3
19,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
4,7
5,5
4,3
2,8
2,5
1,9
1 994,0
1 555,8
1 896,1
1 075,9
1 697,4
1 106,5
0,1
0,7
0,2
0,1
0,3
5,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,3
0,0
0,0
6,3
4,6
3,0
3,7
0,4
0,1
0,2
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
dovoz
14,0
16,3
18,7
8,2
7,3
6,7
882,0
1 216,1
815,0
637,1
1 128,5
1 226,9
251,5
180,9
234,7
204,2
176,1
134,6
25,4
51,3
34,6
33,1
24,9
45,1
62,4
51,1
34,7
18,1
17,0
20,6
169,2
166,6
145,1
144,7
163,3
191,7
234,9
308,5
369,1
435,0
694,9
660,3
2 519,7
4 073,3
4 637,3
2 937,2
3 153,7
3 431,2
471,5
506,5
712,3
680,6
699,7
738,4
vývoz
199,3
104,5
154,3
156,7
168,7
374,4
62,2
32,4
54,0
52,2
80,2
103,6
43,2
37,7
32,4
31,7
26,3
25,6
3 057,8
2 525,9
2 556,3
1 641,9
2 345,5
1 777,6
15,9
23,4
20,0
14,1
7,7
28,9
8,5
7,6
107,8
20,8
23,3
7,1
42,2
47,5
75,7
89,6
38,6
34,2
14,9
16,6
36,1
109,3
14,0
4,8
67,8
75,5
88,8
111,1
128,3
77,8
dovoz
37,6
40,0
37,3
35,2
38,9
46,9
1 032,2
1 353,2
897,8
721,0
1 202,4
1 332,1
850,9
790,9
900,5
1 050,0
1 180,1
1 368,5
235,6
190,3
93,1
128,5
62,5
76,2
822,8
417,7
305,0
272,9
236,5
357,9
264,5
272,0
200,4
196,3
224,4
257,9
624,8
683,2
866,4
997,4
1 406,8
1 313,9
3 726,8
5 430,6
6 115,1
4 318,7
4 679,4
5 169,7
836,7
854,0
997,7
977,7
1 041,0
1 060,4
1. pokračování tabulky 11
KN
Název komodity
Rok
EU 15
vývoz
10
Obiloviny
11
Mlýnské výrobky,
slad, škroby apod.
12
Olejnatá semena
a plody
13
Rostlinné výtažky
a šťávy
14
Rostlinné pletací
materiály
15
Živočišné a rostlinné
tuky a oleje
16
Přípravky z masa, ryb,
korýšů, měkkýšů apod.
17
Cukr a cukrovinky
18
Kakao a kakaové
přípravky
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1 815,1
691,6
4 008,4
3 576,2
5 075,9
4 846,1
266,0
238,4
247,6
368,6
449,5
681,5
1 535,5
2 290,0
2 953,7
1 650,8
5 068,4
5 621,2
149,7
287,2
267,9
265,2
311,8
465,3
3,8
4,6
0,8
0,7
0,6
1,9
140,0
160,4
757,0
1 243,2
1 775,3
984,5
35,9
85,4
173,1
194,0
276,2
258,1
1 939,6
4 668,7
4 909,6
3 156,8
2 742,1
3 396,2
964,6
890,3
869,7
1 143,0
1 466,9
1 694,8
dovoz
342,7
551,7
632,9
1 101,0
1 395,8
1 216,8
246,4
220,8
321,2
356,1
483,3
609,8
1 003,1
1 481,9
1 270,6
1 402,3
1 164,4
1 375,3
282,0
345,0
306,7
262,3
330,5
610,6
37,9
27,1
10,6
9,8
10,8
13,1
2 700,3
2 578,9
2 562,9
2 997,8
2 569,2
3 446,4
760,5
980,4
1 244,2
1 437,8
1 714,0
1 804,0
1 273,2
1 658,6
1 837,8
1 630,0
2 062,4
1 892,7
2 142,3
2 642,9
3 103,7
3 199,4
4 285,6
4 303,4
z toho
Německo
vývoz
1 495,9
580,2
3 194,7
3 091,4
4 378,8
4 234,2
129,5
92,6
156,6
246,1
272,4
442,2
1 036,8
1 536,4
2 156,8
932,2
3 973,1
4 179,8
43,4
92,1
99,1
86,5
115,6
173,5
2,1
1,1
0,8
0,6
0,5
1,7
88,2
95,5
653,7
1 050,3
1 448,0
545,1
14,7
33,9
102,3
119,6
128,0
137,0
655,3
1 610,6
2 497,0
1 141,2
548,7
651,5
534,1
384,2
355,5
534,4
533,9
527,2
dovoz
35,6
113,3
28,1
225,9
339,6
219,9
130,0
69,0
133,8
168,8
237,2
354,6
413,6
831,5
671,2
771,1
548,5
683,2
105,0
171,0
131,2
109,9
187,8
428,7
35,7
23,9
7,7
6,7
6,3
7,7
1 885,7
1 513,5
1 367,0
1 231,4
1 085,4
1 742,7
274,7
374,5
520,5
621,8
737,4
822,7
682,0
888,0
923,3
600,3
844,8
798,5
1 064,7
1 287,3
1 420,1
1 424,4
1 812,3
1 796,5
Rakousko
vývoz
117,0
85,1
404,0
291,5
451,3
322,8
80,7
120,1
76,8
73,0
76,3
76,1
118,8
191,6
227,6
168,3
432,2
566,7
0,2
2,7
7,9
6,9
9,8
9,7
1,2
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
52,9
141,1
284,5
401,8
0,0
18,8
16,4
25,9
44,4
39,0
60,9
829,4
850,7
603,4
518,4
1 192,0
1,6
1,5
2,9
19,4
10,1
24,4
dovoz
61,1
42,9
39,6
43,9
38,1
88,3
52,4
84,0
74,4
87,1
126,5
125,6
40,4
42,0
65,0
83,5
55,3
91,8
7,3
5,3
8,6
3,0
3,8
3,4
0,2
0,7
0,7
0,5
0,2
0,3
133,6
179,7
118,5
182,3
126,5
261,1
122,1
90,8
62,5
98,5
90,7
102,8
95,3
67,3
125,0
192,3
155,9
237,2
93,6
87,4
87,1
98,1
127,8
192,7
EU 12
vývoz
1 344,3
789,8
941,7
1 107,6
2 057,3
2 594,3
1 178,4
1 308,5
1 243,1
1 387,3
1 642,9
2 230,7
656,5
712,7
764,7
782,1
1 100,0
1 592,4
82,4
112,7
103,8
93,4
89,3
101,0
1,2
0,6
3,4
3,9
2,3
2,8
788,6
979,0
1 215,1
1 315,0
1 500,2
2 869,9
456,9
832,1
1 479,1
1 539,5
1 969,5
2 393,5
689,1
1 869,4
1 915,9
2 310,7
1 791,4
1 825,2
1 600,6
1 656,3
1 779,5
2 014,6
2 001,2
2 199,0
dovoz
451,4
424,8
412,9
1 134,9
1 116,7
909,9
148,2
310,4
292,1
295,7
587,4
466,6
359,7
579,3
494,9
775,0
635,4
859,9
13,3
9,3
7,0
10,3
28,0
25,7
2,4
2,9
2,4
4,6
2,4
1,6
753,9
957,0
718,5
946,0
1 099,2
1 790,1
587,1
760,9
991,4
1 194,2
1 346,3
1 541,1
558,4
1 239,0
1 477,5
1 764,5
2 505,8
1 468,8
1 162,2
1 516,2
1 519,4
1 544,1
1 583,5
1 574,7
Slovensko
vývoz
287,3
192,3
203,1
184,2
479,5
558,0
168,7
149,0
118,8
87,2
126,6
309,7
245,0
239,5
311,4
261,8
318,1
377,8
24,1
33,3
30,1
25,2
25,2
37,7
1,1
0,5
3,4
3,8
2,3
2,5
567,0
769,3
781,4
724,2
631,4
1 764,6
360,4
713,1
1 268,9
1 392,4
1 678,5
1 925,2
367,2
838,8
1 058,5
1 013,9
1 049,9
1 080,8
649,9
793,7
904,5
1 005,3
1 083,7
1 172,4
dovoz
288,5
256,3
269,8
869,0
784,5
593,0
130,5
243,4
225,3
251,0
466,8
354,6
212,5
365,6
330,4
578,2
361,4
589,3
5,9
4,9
4,9
3,5
11,6
12,1
1,7
0,1
0,3
1,1
0,3
0,9
632,5
732,2
431,1
408,0
322,5
591,7
14,9
59,5
183,4
240,8
186,1
203,6
362,1
954,4
1 064,7
1 357,1
1 516,9
644,0
536,8
465,4
357,5
382,8
436,1
479,7
z toho
Polsko
vývoz
336,3
350,1
591,7
885,2
1 521,8
1 966,4
796,7
965,3
903,2
918,2
1 000,4
1 445,0
311,4
371,4
337,0
426,3
613,4
1 030,9
42,2
47,3
40,0
35,7
33,7
32,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
23,6
44,6
238,5
120,5
158,9
344,1
9,5
10,9
16,1
37,9
91,8
139,1
117,6
433,4
474,4
1 090,4
414,2
397,8
315,8
209,5
418,6
619,7
465,3
542,7
Maďarsko
dovoz
34,2
69,9
50,6
95,5
150,4
101,3
17,2
36,1
21,6
24,1
43,2
74,2
91,2
157,7
102,9
134,8
192,0
189,1
3,8
0,9
0,7
2,0
3,5
8,3
0,6
2,4
2,0
2,5
2,1
0,6
17,6
19,9
132,0
280,2
424,2
952,6
266,0
325,6
392,9
510,5
733,2
886,9
139,6
221,9
208,2
222,2
589,4
439,5
434,5
759,8
835,6
783,3
779,9
803,8
vývoz
110,6
151,3
97,2
9,1
27,8
5,4
58,4
104,9
63,1
74,2
50,2
20,5
75,9
48,4
51,1
38,3
67,1
76,7
9,3
13,8
10,8
20,0
7,5
14,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
135,0
122,5
140,2
361,7
591,7
666,9
17,4
38,6
158,3
91,1
142,3
277,7
99,2
493,7
330,5
156,9
158,8
214,1
333,5
458,9
438,5
368,9
407,4
441,8
dovoz
126,1
98,3
88,5
164,5
169,3
186,3
0,2
31,0
44,9
18,7
75,9
36,1
27,5
20,8
30,4
43,7
46,9
60,7
3,4
1,4
1,3
4,3
8,3
3,8
0,1
0,4
0,0
0,2
0,0
0,0
103,2
204,7
154,8
248,4
345,6
217,8
179,3
259,5
305,3
327,5
304,7
316,0
47,1
49,9
161,9
170,4
388,1
325,4
176,7
261,9
293,0
328,3
330,6
260,4
OSVTE
vývoz
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
31,7
25,0
33,1
61,7
117,7
76,7
275,2
368,8
401,9
478,6
442,4
432,4
50,9
62,5
52,2
39,5
31,0
26,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,5
11,6
28,0
17,6
12,2
28,2
1,3
0,4
1,1
0,5
1,2
1,4
390,8
229,3
167,1
198,6
93,0
83,3
1,9
1,8
2,2
8,2
9,5
5,4
SNS
dovoz
19,7
35,9
13,3
26,2
30,4
50,2
1,0
2,3
3,3
6,6
16,7
11,4
96,8
198,2
225,8
114,7
126,3
174,0
7,5
6,0
11,3
18,6
33,3
56,0
5,1
0,8
0,3
0,2
0,1
0,2
24,0
21,3
20,5
26,1
30,1
49,8
4,5
6,3
3,5
8,4
8,0
2,7
74,9
71,6
62,6
54,7
58,5
60,3
41,6
34,7
39,7
42,4
66,2
55,7
vývoz
66,1
37,3
141,3
12,8
8,4
31,6
427,7
771,4
285,6
121,5
161,3
140,8
110,3
158,6
368,5
340,9
450,9
589,2
48,4
68,4
161,0
76,7
50,8
62,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
8,5
5,8
7,8
4,2
4,2
46,1
60,0
25,7
29,5
25,8
27,8
129,0
200,2
402,5
414,6
328,7
362,4
84,2
163,7
9,5
1,5
5,5
5,4
Třetí země
RZ
dovoz
92,5
1,9
3,7
2,4
3,0
4,9
2,2
4,5
6,0
5,8
7,2
7,7
9,3
25,3
10,3
59,2
32,9
51,0
0,1
0,2
0,0
0,2
0,2
0,1
1,6
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
10,8
13,1
25,9
71,3
86,4
7,4
8,1
3,3
0,4
1,6
1,7
0,3
7,2
6,7
7,5
3,5
3,5
0,6
1,2
99,7
64,1
1,9
10,1
vývoz
0,2
0,2
1 602,7
820,4
95,2
10,0
16,1
31,5
15,1
3,9
10,6
7,8
6,1
9,4
12,4
12,0
18,8
110,2
89,7
75,0
72,3
73,3
86,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,5
12,0
9,5
11,9
5,8
17,2
0,2
1,0
0,9
3,4
1,2
0,8
44,0
47,9
59,1
39,1
29,3
27,2
5,5
0,6
0,0
0,1
5,8
13,7
dovoz
210,5
217,7
102,3
93,6
120,9
242,1
12,1
10,8
2,6
3,5
15,3
5,5
94,7
176,4
161,3
172,2
171,1
228,9
127,7
65,0
164,6
150,7
248,7
304,4
10,8
9,5
4,6
4,0
3,4
4,4
327,7
424,9
390,2
272,1
83,9
43,8
325,8
412,4
360,3
440,9
1 006,7
858,0
43,7
81,3
96,2
72,6
70,4
85,6
625,9
559,3
17,1
63,0
8,3
13,9
vývoz
239,4
189,3
1 851,3
973,3
198,5
121,7
635,1
991,6
474,1
333,1
356,4
311,9
451,6
616,5
864,5
928,3
1 042,0
1 163,6
295,8
336,9
376,8
226,5
169,3
197,5
0,2
0,1
0,0
0,3
0,0
0,0
144,2
86,9
93,4
53,5
71,6
210,9
64,8
73,8
30,0
36,0
37,5
65,2
664,8
586,6
1 262,2
1 259,8
499,0
504,7
107,2
175,8
67,0
98,4
159,5
158,0
dovoz
403,2
330,6
123,9
125,8
164,5
309,8
19,3
21,2
14,6
19,5
47,8
32,4
439,4
667,4
615,6
510,6
507,7
592,8
159,8
100,2
197,7
193,3
309,8
392,0
28,7
18,2
14,7
14,0
16,5
17,5
359,0
472,5
431,7
327,3
193,3
188,2
416,5
475,4
430,5
517,9
1 095,4
909,4
154,3
241,9
351,5
423,9
479,2
437,9
735,6
690,2
384,6
916,6
327,2
215,1
2. pokračování tabulky 11
KN
Název komodity
19
Přípravky z obilí
20
Přípravky ze zeleniny,
ovoce, ořechů aj.
21
Různé potravinové
přípravky
22
Nápoje, lihové tekutiny
a ocet
23
Zbytky a odpady
v potravin. průmyslu,
krmivo
24
Tabák a tabákové
výrobky
Celkem
Pramen: ČSÚ
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
EU 15
z toho
Německo
vývoz
dovoz
vývoz
dovoz
899,4
976,5
1 123,4
1 312,9
1 559,8
1 961,6
472,3
359,2
335,6
370,9
550,3
313,5
1 413,8
1 789,2
1 886,1
1 934,2
2 804,2
3 548,5
2 745,1
3 005,3
2 885,0
3 237,1
3 531,3
3 639,9
806,7
813,0
1 141,5
1 123,0
1 310,3
1 405,3
426,8
618,8
343,5
747,3
1 731,2
5 772,2
18 912,4
26 359,4
33 647,1
33 883,0
43 250,1
48 873,9
2 678,8
3 352,3
3 556,5
3 705,8
4 451,4
5 020,4
1 688,2
2 076,3
2 527,8
2 745,8
3 408,6
3 429,1
3 458,8
3 880,0
4 355,5
4 316,5
5 160,8
5 465,9
2 853,1
4 268,5
4 468,5
4 767,5
5 309,9
5 365,7
5 139,9
6 256,3
5 566,3
5 440,4
6 074,5
6 500,7
722,5
2 180,5
3 096,4
2 324,5
3 080,6
1 583,1
38 601,8
51 756,9
58 609,4
62 838,1
73 182,7
75 171,5
268,9
323,8
366,3
345,2
435,6
441,3
427,0
244,9
135,5
150,1
238,6
154,8
491,3
510,0
494,5
295,8
395,1
558,3
1 283,1
1 500,9
1 449,7
1 637,7
1 645,7
1 757,5
746,9
668,3
918,8
877,7
955,3
1 053,2
0,0
0,6
7,1
12,5
80,1
124,1
9 936,9
12 038,8
18 908,7
18 096,6
23 626,7
23 153,9
1 203,8
1 557,1
1 570,1
1 615,1
1 980,6
2 273,4
299,2
445,3
603,4
656,6
863,1
857,4
1 341,7
1 531,3
1 839,8
1 772,8
2 192,7
2 241,0
393,9
647,3
789,0
891,1
936,9
940,5
4 022,3
4 780,9
4 099,3
3 894,3
4 368,5
4 845,6
363,6
1 245,4
1 809,4
1 313,9
1 514,4
601,2
14 654,7
20 484,0
23 730,7
24 181,0
29 091,8
30 765,7
Rakousko
vývoz
131,3
155,7
102,0
146,1
124,5
162,4
35,2
59,9
49,0
47,7
73,1
55,7
494,5
324,8
275,3
294,7
378,6
428,6
469,1
322,4
225,6
247,8
248,2
352,1
19,0
21,7
49,6
45,5
117,0
97,1
0,0
0,0
6,2
60,4
54,9
19,2
1 866,4
3 119,4
3 912,1
3 995,4
4 556,4
5 679,2
dovoz
243,0
274,0
313,6
342,8
470,2
514,3
371,8
312,9
323,5
359,3
355,6
436,9
366,0
388,6
352,5
366,2
417,3
515,2
555,6
664,4
649,3
563,8
617,3
496,7
246,2
438,5
324,5
350,3
358,0
360,7
14,8
256,3
540,1
293,6
312,4
144,1
2 939,1
3 735,0
4 541,0
5 326,3
5 957,9
6 250,9
EU 12
Slovensko
z toho
Polsko
vývoz
dovoz
vývoz
dovoz
vývoz
dovoz
1 500,8
1 768,6
2 011,7
2 235,8
2 721,3
3 344,8
836,3
1 191,4
1 488,1
1 572,0
1 808,4
1 812,5
3 656,9
3 494,3
3 656,0
3 466,1
4 116,0
4 648,8
1 878,2
2 570,4
3 369,9
3 784,2
5 306,4
5 093,8
910,6
1 187,0
1 562,7
1 785,3
2 396,3
3 028,6
1 971,1
1 675,8
2 759,3
1 671,8
2 973,2
1 114,1
21 762,4
26 993,0
34 094,8
35 775,6
45 061,6
49 708,3
2 014,7
2 417,4
2 616,1
2 824,0
3 008,0
3 264,2
1 024,6
1 140,9
1 388,9
1 605,3
1 685,3
1 655,8
1 836,5
2 191,9
2 737,6
3 157,0
3 491,6
3 511,4
1 368,9
1 508,1
1 784,1
2 219,4
2 800,9
2 669,6
503,7
756,5
709,5
869,8
908,7
1 255,7
871,4
578,0
456,8
1 514,9
2 105,0
977,3
18 007,4
22 432,8
26 164,1
32 346,3
35 852,8
34 716,4
971,3
1 181,0
1 319,1
1 472,3
1 758,6
2 066,7
465,0
660,9
883,4
980,3
1 138,4
1 184,2
1 038,1
1 229,8
1 372,9
1 706,2
1 896,5
2 114,2
1 484,2
1 776,8
2 392,0
2 711,5
3 340,3
3 496,0
347,8
523,0
853,4
956,8
1 254,7
1 467,4
1 920,8
1 614,6
2 529,9
885,5
2 450,5
832,0
11 457,2
14 946,3
20 817,3
20 722,6
26 258,0
28 759,2
850,3
1 034,5
1 093,9
1 104,2
1 074,3
1 176,8
203,7
195,7
252,4
342,2
374,5
361,3
506,9
555,2
625,0
603,7
754,5
799,0
909,2
810,2
887,0
898,9
1 164,5
1 208,2
74,7
76,2
111,8
105,9
121,3
207,7
660,6
324,1
25,2
21,9
14,4
6,4
7 933,9
8 935,9
9 130,9
10 787,0
11 642,4
10 919,5
222,2
169,9
268,6
314,3
405,8
611,8
107,8
189,7
250,7
263,5
276,4
314,0
2 052,8
1 507,6
1 355,3
699,5
975,2
1 210,9
102,2
319,5
434,0
357,8
1 095,4
894,3
433,9
431,0
453,0
584,3
772,4
932,4
3,7
38,7
226,5
554,6
210,1
89,4
5 459,4
5 808,9
7 148,7
8 490,1
10 373,8
11 941,4
848,4
1 106,3
1 228,8
1 427,7
1 598,0
1 676,4
614,5
717,3
940,7
1 022,1
1 001,3
907,4
985,4
1 177,6
1 507,8
1 680,8
1 777,3
1 769,9
81,7
216,0
420,8
700,1
873,0
629,4
106,2
115,8
208,7
403,4
370,6
480,4
188,8
220,7
242,9
1 296,9
1 444,5
590,7
6 022,5
8 723,0
12 133,7
16 011,4
17 438,0
17 176,6
Maďarsko
vývoz
178,1
226,1
238,5
235,7
299,2
365,3
156,2
213,6
205,9
179,2
187,8
136,9
182,8
288,7
410,8
453,0
628,0
662,7
100,8
344,7
351,6
448,8
505,1
407,7
56,0
160,2
177,8
152,4
262,3
484,6
25,6
17,4
0,0
0,0
1,8
7,1
1 952,6
3 838,1
3 903,0
3 582,2
4 472,8
5 139,1
dovoz
110,6
122,5
107,4
119,8
169,7
179,6
152,2
201,5
166,7
211,9
273,4
364,2
324,1
432,6
567,3
796,1
911,4
879,1
258,7
295,5
391,1
512,1
544,7
632,8
305,7
503,3
367,8
349,0
384,1
521,2
16,5
16,5
152,3
137,4
330,5
257,4
3 030,3
3 561,6
3 777,9
4 406,4
5 257,6
5 268,0
OSVTE
vývoz
2,3
3,0
8,0
10,9
29,5
32,8
12,0
13,5
24,5
45,7
24,9
32,4
35,2
99,1
176,2
171,5
215,2
184,2
413,6
514,3
511,0
498,0
526,1
456,4
7,3
10,6
20,2
5,9
11,9
6,8
1,9
0,2
0,0
0,3
16,4
29,7
1 408,9
1 511,8
1 507,6
1 579,0
1 580,2
1 452,1
dovoz
123,1
120,3
94,2
84,7
83,4
84,6
163,6
172,4
109,0
217,9
295,7
280,2
638,8
676,2
641,9
647,8
738,8
618,2
221,6
339,6
362,8
372,3
416,9
461,9
239,6
348,6
330,8
278,6
302,0
360,4
630,0
559,8
579,5
535,9
724,4
314,8
3 975,3
4 324,5
4 192,2
4 007,5
4 709,4
4 646,4
SNS
vývoz
41,3
50,7
36,3
35,8
42,8
56,5
71,0
77,6
112,6
172,4
141,7
40,2
183,7
321,5
361,0
304,2
398,4
355,0
126,8
287,0
424,5
557,6
654,6
674,9
91,1
101,7
142,5
164,7
150,6
161,9
56,0
4,6
9,5
5,1
9,6
3,9
1 941,1
2 603,9
2 928,2
2 718,7
2 868,8
3 016,0
Třetí země
RZ
dovoz
9,0
10,4
19,5
15,5
39,4
21,0
11,8
23,4
31,4
27,8
44,6
31,2
26,3
25,3
33,5
40,6
46,5
71,9
17,6
22,4
47,5
50,4
73,8
139,2
13,2
35,7
8,9
7,5
17,4
9,1
2,2
0,4
21,7
64,1
18,8
37,1
364,4
319,1
646,5
678,6
658,6
662,3
vývoz
1,8
3,1
3,5
6,5
23,8
36,0
1,0
0,9
0,5
0,5
1,0
0,5
5,8
24,7
17,3
21,3
40,4
27,6
10,9
13,1
13,4
14,0
47,8
44,0
7,4
4,0
5,1
3,5
3,4
2,5
0,3
1,8
167,8
5,1
3,3
2,8
2 296,2
1 810,7
3 932,2
2 140,3
2 061,3
1 420,7
dovoz
vývoz
dovoz
8,6
12,1
23,4
31,9
43,8
37,7
496,1
375,1
293,2
343,5
485,4
477,1
931,8
563,2
609,2
207,2
213,9
250,0
172,1
322,5
361,8
358,7
455,9
797,4
665,5
537,5
464,8
461,5
364,9
561,3
553,3
789,7
499,1
586,9
535,0
419,7
9 236,9
11 128,0
10 552,1
8 360,6
9 893,2
10 785,2
138,9
132,4
125,2
187,9
279,2
294,5
138,9
169,2
197,0
253,7
204,1
115,1
354,6
627,3
716,7
664,1
971,6
918,5
947,7
942,3
1 062,2
1 290,3
1 459,2
1 451,3
121,7
135,5
185,6
206,9
228,7
233,9
313,0
238,4
346,4
143,8
59,0
167,7
8 129,9
8 173,8
10 777,7
8 883,5
8 568,2
8 348,7
231,1
301,9
301,9
367,7
527,1
491,7
1 299,7
1 235,9
877,1
1 027,9
1 460,7
1 470,1
2 231,0
1 859,6
1 678,1
1 261,0
1 721,9
1 560,9
493,4
747,2
841,1
942,9
1 203,3
1 700,8
974,6
974,8
863,9
800,3
759,9
1 012,0
1 272,5
1 462,9
1 209,0
1 406,0
1 411,2
845,9
17 650,1
19 631,9
18 748,9
17 552,3
20 297,5
21 160,1
Tab. 12 - Teritoriální a komoditní struktura bilance agrárního zahraničního obchodu ČR (mil. Kč)
KN
Název komodity
01
Živá zvířata
02
Maso a droby
03
Ryby, korýši, měkkýši
a ostatní vodní bezobratlí
04
Mléko a mléčné výrobky,
ptačí vejce, med
05
Ostatní živočišné produkty
06
Živé rostliny
a květinářské výrobky
07
Zelenina, poživatelné
rostliny, kořeny, hlízy
08
Ovoce, ořechy
09
Káva, čaj, maté, koření
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
EU 15
495,1
1 440,8
1 849,4
1 973,7
1 997,6
1 779,7
-873,3
-3 080,9
-5 522,3
-5 880,8
-7 074,1
-8 380,5
372,0
313,4
167,4
192,2
118,6
190,0
236,1
1 877,3
2 138,1
3 373,4
3 188,3
2 897,2
202,1
-40,5
-226,3
-254,7
-405,1
-363,5
-1 777,1
-1 962,8
-2 093,4
-2 014,1
-2 501,4
-2 621,3
-3 004,4
-4 079,0
-4 201,7
-5 434,4
-6 129,7
-5 687,9
-3 137,5
-3 636,1
-3 535,4
-4 884,2
-5 446,3
-5 445,8
-487,1
-606,9
-579,6
-652,9
-832,0
-619,2
z toho
Německo
Rakousko
165,2
356,4
415,2
684,8
754,9
511,2
-183,5
-1 150,3
-2 466,7
-2 530,6
-3 229,9
-3 923,4
402,8
342,5
276,6
270,7
183,1
146,3
-309,3
418,2
1 189,7
2 118,1
1 889,5
1 832,8
372,7
162,0
-100,4
-138,1
-243,2
-195,4
-113,1
-159,3
-212,1
-180,0
-289,6
-378,2
-195,7
-543,3
-689,2
-962,8
-1 218,9
-998,8
260,3
89,1
274,0
-407,6
-686,9
-989,1
-83,0
-156,3
-183,7
-156,2
-118,3
15,1
-4,8
317,8
816,5
722,1
800,4
1 028,3
-37,1
-170,6
-617,7
-1 015,8
-1 383,1
-1 317,9
70,0
70,6
74,8
76,2
91,2
105,2
46,6
149,7
140,9
257,9
179,6
67,8
-77,5
-47,1
-37,1
-38,2
-17,6
-30,7
-27,8
-47,3
-17,0
-19,4
-19,9
-17,3
-31,7
-57,4
-62,9
-69,9
-124,8
-145,5
70,0
200,1
55,3
53,5
38,8
32,8
-206,6
-237,1
-243,9
-403,7
-534,0
-470,8
EU 12
345,6
1 139,1
824,9
800,6
1 092,9
1 311,8
-121,5
-263,8
-791,7
-1 602,0
-994,8
-375,2
139,4
190,0
154,3
237,9
253,8
312,7
-781,0
-1 425,1
-1 351,5
-866,1
-407,1
-71,6
19,3
27,6
-5,8
-7,0
-21,1
55,8
-74,6
-176,9
-99,7
-65,9
0,2
26,2
-1 297,1
-833,7
-625,3
-596,7
-187,2
39,6
-561,9
104,8
1 138,9
412,9
1 099,9
1 204,2
191,3
42,4
1,6
-93,8
-199,2
-390,5
SR
201,1
516,6
319,1
240,8
322,3
536,1
484,6
444,2
1 081,5
931,1
1 441,8
2 138,3
173,2
212,9
266,9
299,6
281,9
390,9
-781,0
-599,5
252,3
579,8
653,5
1 032,2
12,7
25,0
-5,1
-29,1
-68,2
-52,8
17,1
-62,6
-15,1
28,2
82,4
120,7
-254,4
133,4
396,5
581,5
839,7
1 011,0
22,5
591,4
1 106,7
884,0
1 245,8
1 411,9
140,4
111,2
116,0
177,2
171,8
90,5
z toho
PR
8,9
-2,3
112,1
235,9
540,7
427,4
-55,0
-331,3
-1 580,8
-2 319,5
-2 330,8
-2 311,3
-38,3
-26,3
-83,8
-43,1
-32,3
-109,8
-524,0
-1 376,5
-2 053,0
-2 108,5
-2 040,5
-2 310,8
14,0
-4,0
14,2
38,4
64,9
99,4
-27,6
-47,3
-58,4
-71,5
-74,5
-60,4
-813,8
-729,9
-856,5
-1 065,5
-976,1
-899,0
-182,5
-271,9
-81,5
-262,3
-7,8
-145,6
9,3
-65,4
-108,9
-247,0
-260,1
-366,3
Maďarsko
70,4
443,2
204,8
136,2
27,5
102,5
-595,3
-410,6
-281,6
-226,9
-116,5
-153,7
15,0
21,4
38,0
52,0
55,1
56,3
162,7
308,2
336,9
442,2
556,6
744,5
-5,3
0,8
-4,8
-7,6
-9,4
-3,3
-26,1
-21,0
-20,5
-17,7
-13,2
-33,3
-179,6
-178,8
-111,1
-88,7
-72,3
-59,2
-191,8
22,3
247,6
-149,5
-125,3
-189,0
-35,0
-91,8
-125,9
-121,2
-140,9
-135,0
OSVTE
-0,3
-2,8
13,1
-8,5
-5,2
-11,0
-51,3
-39,1
-71,1
-49,4
-52,9
-63,8
-121,5
-137,2
-162,4
-171,1
-228,5
-198,3
40,9
33,4
-29,4
-56,5
-9,7
-5,2
-101,8
-47,5
-39,1
-45,7
-44,0
-85,5
-62,3
-59,7
-45,5
-37,1
-43,1
-50,3
-188,9
-194,2
-258,1
-178,7
-323,8
-371,9
-1 016,3
-1 110,7
-1 004,5
-954,0
-991,1
-1 186,5
-12,7
-1,1
-14,6
-29,6
-31,1
-37,6
SNS
-1,0
5,7
7,4
7,2
30,9
66,7
0,0
10,6
3,6
6,2
27,3
47,9
-9,7
-13,5
-19,6
-24,7
-26,7
-22,1
310,8
163,3
183,6
183,5
224,5
300,6
-2,2
-2,8
-0,1
-1,4
-6,2
-5,6
6,2
4,8
105,9
17,2
17,1
0,7
1,3
-5,1
34,4
46,4
2,9
10,9
-83,0
-73,7
-298,6
-155,4
-235,3
-136,6
61,3
61,3
84,2
87,1
104,5
50,8
RZ
64,1
6,6
14,1
23,7
7,0
12,4
-882,0
-1 216,1
-815,0
-637,1
-1 128,4
-1 226,9
-246,8
-175,4
-230,4
-201,5
-173,5
-132,7
1 968,5
1 504,5
1 861,4
1 042,8
1 672,5
1 061,4
-62,3
-50,4
-34,5
-18,0
-16,7
-15,1
-168,7
-166,6
-145,1
-144,7
-163,3
-191,7
-234,9
-308,5
-368,8
-434,7
-694,9
-660,3
-2 513,4
-4 068,7
-4 634,3
-2 933,5
-3 153,4
-3 431,1
-471,4
-506,5
-712,2
-680,5
-699,7
-738,4
Třetí země
161,7
64,5
117,0
121,5
129,8
327,5
-970,0
-1 320,8
-843,8
-668,8
-1 122,1
-1 228,6
-807,7
-753,3
-868,1
-1 018,3
-1 153,8
-1 342,9
2 822,2
2 335,6
2 463,2
1 513,5
2 283,0
1 701,4
-806,9
-394,3
-285,0
-258,8
-228,8
-329,0
-256,0
-264,3
-92,7
-175,5
-201,1
-250,8
-582,6
-635,7
-790,8
-907,8
-1 368,1
-1 279,7
-3 711,9
-5 414,0
-6 079,0
-4 209,4
-4 665,4
-5 164,8
-768,9
-778,5
-908,9
-866,6
-912,8
-982,6
1. pokračování tabulky 12
KN
Název komodity
10
Obiloviny
11
Mlýnské výrobky,
slad, škroby apod.
12
Olejnatá semena a plody
13
Rostlinné výtažky a šťávy
14
Rostlinné pletací materiály
15
Živočišné a rostlinné
tuky a oleje
16
Přípravky z masa, ryb,
korýšů apod.
17
Cukr a cukrovinky
18
Kakao a kakaové
přípravky
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
EU 15
1 472,5
139,9
3 375,5
2 475,2
3 680,0
3 629,3
19,6
17,6
-73,5
12,5
-33,9
71,7
532,4
808,2
1 683,2
248,5
3 904,0
4 245,9
-132,3
-57,8
-38,8
2,9
-18,7
-145,3
-34,2
-22,5
-9,8
-9,1
-10,3
-11,2
-2 560,4
-2 418,6
-1 805,8
-1 754,6
-793,9
-2 461,9
-724,6
-895,0
-1 071,1
-1 243,8
-1 437,8
-1 545,9
666,4
3 010,1
3 071,9
1 526,8
679,7
1 503,5
-1 177,6
-1 752,7
-2 234,0
-2 056,5
-2 818,7
-2 608,6
z toho
Německo
Rakousko
1 460,2
466,9
3 166,6
2 865,5
4 039,2
4 014,3
-0,5
23,6
22,8
77,3
35,2
87,6
623,3
704,9
1 485,6
161,1
3 424,6
3 496,6
-61,6
-78,9
-32,0
-23,4
-72,2
-255,2
-33,5
-22,8
-6,9
-6,2
-5,8
-6,0
-1 797,5
-1 418,0
-713,3
-181,0
362,6
-1 197,6
-260,0
-340,5
-418,2
-502,2
-609,4
-685,7
-26,7
722,6
1 573,7
541,0
-296,1
-147,0
-530,6
-903,1
-1 064,6
-889,9
-1 278,3
-1 269,3
55,9
42,2
364,4
247,6
413,2
234,5
28,3
36,1
2,3
-14,1
-50,2
-49,5
78,4
149,6
162,6
84,7
376,9
474,9
-7,1
-2,7
-0,7
4,0
6,0
6,3
1,1
2,8
-0,7
-0,5
-0,2
-0,3
-133,6
-176,3
-65,6
-41,2
158,0
140,7
-122,1
-72,0
-46,0
-72,6
-46,2
-63,8
-34,4
762,1
725,7
411,1
362,5
954,9
-92,0
-85,9
-84,1
-78,7
-117,7
-168,3
EU 12
892,8
364,9
528,7
-27,3
940,6
1 684,4
1 030,2
998,0
951,0
1 091,6
1 055,5
1 764,1
296,8
133,4
269,8
7,1
464,6
732,5
69,1
103,4
96,8
83,1
61,2
75,3
-1,2
-2,3
1,0
-0,7
-0,1
1,1
34,6
22,0
496,7
369,1
400,9
1 079,8
-130,3
71,2
487,8
345,2
623,2
852,4
130,8
630,4
438,4
546,1
-714,4
356,4
438,4
140,1
260,2
470,5
417,8
624,3
SR
-1,2
-64,0
-66,8
-684,9
-304,9
-35,0
38,2
-94,4
-106,5
-163,8
-340,1
-44,8
32,5
-126,1
-19,0
-316,4
-43,4
-211,5
18,2
28,4
25,1
21,7
13,6
25,6
-0,6
0,3
3,0
2,8
2,0
1,5
-65,6
37,1
350,4
316,1
308,9
1 172,9
345,4
653,6
1 085,4
1 151,6
1 492,4
1 721,6
5,1
-115,6
-6,3
-343,2
-467,0
436,8
113,1
328,3
546,9
622,5
647,6
692,7
z toho
PR
302,1
280,2
541,1
789,6
1 371,4
1 865,1
779,5
929,2
881,7
894,1
957,2
1 370,8
220,2
213,7
234,1
291,5
421,4
841,8
38,4
46,4
39,4
33,7
30,2
24,2
-0,6
-2,3
-2,0
-2,5
-2,1
-0,4
6,0
24,7
106,6
-159,7
-265,3
-608,5
-256,4
-314,6
-376,8
-472,6
-641,4
-747,8
-22,0
211,5
266,1
868,2
-175,2
-41,7
-118,7
-550,3
-417,0
-163,6
-314,6
-261,1
Maďarsko
-15,4
53,0
8,7
-155,4
-141,5
-180,9
58,2
73,9
18,2
55,6
-25,7
-15,6
48,4
27,6
20,7
-5,4
20,3
16,0
5,9
12,4
9,5
15,7
-0,8
11,0
-0,1
-0,4
0,0
-0,2
0,0
0,0
31,8
-82,2
-14,7
113,3
246,1
449,1
-161,9
-220,9
-147,1
-236,4
-162,4
-38,4
52,1
443,8
168,6
-13,5
-229,3
-111,3
156,8
197,0
145,5
40,6
76,9
181,4
OSVTE
-19,7
-35,9
-13,3
-26,2
-30,4
-50,2
30,7
22,8
29,8
55,1
101,0
65,3
178,4
170,6
176,1
363,9
316,1
258,4
43,3
56,5
40,8
21,0
-2,3
-29,7
-5,1
-0,8
-0,3
-0,2
-0,1
-0,2
-8,6
-9,6
7,6
-8,5
-18,0
-21,6
-3,2
-6,0
-2,4
-7,9
-6,8
-1,2
315,9
157,7
104,5
143,8
34,5
23,1
-39,7
-32,9
-37,6
-34,2
-56,7
-50,3
SNS
-26,3
35,4
137,6
10,5
5,4
26,6
425,5
766,9
279,6
115,8
154,1
133,1
101,0
133,3
358,2
281,7
418,1
538,1
48,3
68,2
161,0
76,5
50,5
61,9
-1,6
-0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
5,3
-2,2
-7,3
-18,2
-67,1
-82,2
38,7
51,9
22,3
29,1
24,1
26,1
128,7
193,0
395,8
407,1
325,2
358,9
83,6
162,6
-90,2
-62,6
3,6
-4,8
RZ
-210,3
-217,6
1 500,4
726,8
-25,7
-242,1
-2,1
5,3
28,9
11,7
-11,3
5,1
-86,9
-170,3
-152,0
-159,8
-159,1
-210,1
-17,5
24,7
-89,5
-78,5
-175,4
-218,3
-10,7
-9,5
-4,6
-4,0
-3,4
-4,4
-320,2
-412,9
-380,7
-260,1
-78,1
-26,6
-325,6
-411,5
-359,5
-437,6
-1 005,5
-857,2
0,4
-33,3
-37,2
-33,5
-41,2
-58,4
-620,4
-558,8
-17,1
-62,9
-2,6
-0,2
Třetí země
-163,9
-141,3
1 727,5
847,5
33,9
-188,1
615,8
970,5
459,5
313,7
308,5
279,5
12,2
-50,9
248,9
417,6
534,3
570,8
136,0
236,7
179,1
33,2
-140,4
-194,5
-28,4
-18,1
-14,7
-13,7
-16,5
-17,5
-214,8
-385,6
-338,3
-273,8
-121,7
22,7
-351,7
-401,6
-400,4
-481,9
-1 057,9
-844,2
510,5
344,8
910,7
835,9
19,8
66,8
-628,4
-514,4
-317,6
-818,2
-167,7
-57,1
2. pokračování tabulky 12
Název komodity
KN
19
Přípravky z obilí
20
Přípravky ze zeleniny,
ovoce, ořechů aj.
21
Různé potravinové
přípravky
22
Nápoje, lihové tekutiny
a ocet
23
Zbytky a odpady
v potravin. průmyslu,
krmivo
24
Tabák a tabákové
výrobky
Celkem
Pramen: ČSÚ
Rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2003
2004
2005
2006
2007
2008
EU 15
-1 779,4
-2 375,8
-2 433,1
-2 392,9
-2 891,6
-3 058,7
-1 215,9
-1 717,0
-2 192,1
-2 375,0
-2 858,3
-3 115,5
-2 045,0
-2 090,8
-2 469,3
-2 382,3
-2 356,7
-1 917,4
-108,0
-1 263,2
-1 583,5
-1 530,4
-1 778,6
-1 725,8
-4 333,1
-5 443,3
-4 424,8
-4 317,5
-4 764,2
-5 095,4
-295,7
-1 561,8
-2 752,9
-1 577,2
-1 349,4
4 189,1
-19 689,4
-25 397,5
-24 962,2
-28 955,2
-29 932,6
-26 297,6
z toho
Německo
Rakousko
-934,8
-1 233,3
-1 203,8
-1 269,9
-1 545,0
-1 832,1
127,8
-200,4
-467,9
-506,5
-624,6
-702,6
-850,4
-1 021,3
-1 345,3
-1 476,9
-1 797,6
-1 682,7
889,2
853,6
660,7
746,5
708,9
817,0
-3 275,4
-4 112,6
-3 180,5
-3 016,5
-3 413,2
-3 792,3
-363,6
-1 244,9
-1 802,3
-1 301,5
-1 434,3
-477,1
-4 717,9
-8 445,2
-4 822,0
-6 084,4
-5 465,1
-7 611,8
-111,7
-118,3
-211,5
-196,7
-345,6
-351,9
-336,6
-253,0
-274,5
-311,5
-282,6
-381,2
128,5
-63,8
-77,2
-71,6
-38,7
-86,6
-86,6
-342,0
-423,7
-316,0
-369,1
-144,6
-227,2
-416,8
-274,9
-304,8
-240,9
-263,5
-14,8
-256,3
-533,9
-233,3
-257,5
-125,0
-1 072,8
-615,6
-628,8
-1 330,9
-1 401,5
-571,7
EU 12
-513,9
-648,8
-604,4
-588,2
-286,7
80,6
-188,3
50,5
99,2
-33,3
123,1
156,6
1 820,4
1 302,3
918,5
309,1
624,3
1 137,4
509,3
1 062,3
1 585,8
1 564,8
2 505,5
2 424,2
407,0
430,6
853,2
915,6
1 487,6
1 772,9
1 099,7
1 097,8
2 302,5
156,9
868,2
136,8
3 755,0
4 560,2
7 930,7
3 429,4
9 208,7
14 992,0
SR
121,0
146,5
225,2
368,2
684,3
889,9
261,3
465,1
630,9
638,1
763,9
822,9
531,2
674,6
747,8
1 102,5
1 142,0
1 315,2
575,0
966,6
1 504,9
1 812,6
2 175,8
2 287,7
273,1
446,8
741,6
850,8
1 133,4
1 259,7
1 260,2
1 290,4
2 504,7
863,7
2 436,2
825,6
3 523,2
6 010,3
11 686,4
9 935,5
14 615,7
17 839,6
z toho
PR
-626,2
-936,4
-960,3
-1 113,4
-1 192,1
-1 064,6
-506,7
-527,6
-690,0
-758,5
-724,9
-593,4
1 067,4
330,0
-152,5
-981,4
-802,2
-559,0
20,5
103,5
13,2
-342,2
222,4
264,9
327,7
315,2
244,3
180,9
401,9
451,9
-185,0
-182,0
-16,4
-742,3
-1 234,4
-501,3
-563,0
-2 914,0
-4 985,0
-7 521,2
-7 064,2
-5 235,2
Maďarsko
67,5
103,6
131,1
115,8
129,5
185,6
4,0
12,1
39,2
-32,6
-85,6
-227,2
-141,3
-144,0
-156,5
-343,1
-283,4
-216,4
-157,9
49,2
-39,4
-63,3
-39,6
-225,1
-249,7
-343,1
-189,9
-196,6
-121,8
-36,7
9,0
0,9
-152,3
-137,4
-328,7
-250,3
-1 077,7
276,5
125,1
-824,2
-784,8
-128,9
OSVTE
-120,7
-117,2
-86,2
-73,8
-53,8
-51,9
-151,6
-158,9
-84,5
-172,2
-270,8
-247,8
-603,6
-577,1
-465,7
-476,2
-523,7
-434,0
192,0
174,7
148,2
125,7
109,2
-5,5
-232,3
-338,0
-310,6
-272,7
-290,1
-353,6
-628,1
-559,5
-579,5
-535,7
-707,9
-285,1
-2 566,4
-2 812,6
-2 684,7
-2 428,5
-3 129,2
-3 194,4
SNS
32,3
40,4
16,8
20,3
3,4
35,5
59,3
54,2
81,2
144,6
97,1
9,0
157,4
296,1
327,4
263,6
351,9
283,1
109,1
264,6
377,0
507,2
580,8
535,7
77,8
66,0
133,6
157,2
133,2
152,8
53,8
4,2
-12,3
-59,0
-9,2
-33,2
1 576,6
2 284,8
2 281,7
2 040,1
2 210,2
2 353,8
RZ
-6,8
-9,0
-19,9
-25,4
-20,0
-1,7
-495,2
-374,2
-292,7
-343,0
-484,3
-476,5
-926,1
-538,6
-591,9
-185,9
-173,6
-222,4
-161,1
-309,4
-348,4
-344,8
-408,2
-753,4
-658,2
-533,6
-459,7
-458,0
-361,5
-558,7
-553,1
-787,8
-331,3
-581,8
-531,6
-417,0
-6 940,7
-9 317,3
-6 619,9
-6 220,3
-7 831,9
-9 364,5
Třetí země
-92,2
-169,5
-176,7
-179,8
-247,9
-197,2
-1 160,9
-1 066,7
-680,1
-774,2
-1 256,6
-1 355,0
-1 876,4
-1 232,3
-961,4
-596,9
-750,3
-642,4
454,4
195,1
221,2
347,4
255,9
-249,4
-852,8
-839,4
-678,3
-593,4
-531,1
-778,1
-959,4
-1 224,4
-862,6
-1 262,2
-1 352,3
-678,2
-9 520,2
-11 458,1
-7 971,2
-8 668,8
-11 729,2
-12 811,4
Tab. 13 - Vývoz vybraných agrárních komodit v teritoriálním členění (mil. Kč)
KN
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
2005
2006
2007
2008
2005
2006
2007
2008
2005
z toho
Německo
2006
2007
2 004,6
569,2
732,4
144,5
1 137,5
1 303,4
3 661,6
2 716,9
777,0
734,4
1 624,6
232,5
152,0
93,0
1 735,5
357,5
90,8
240,9
4 334,6
118,0
1 623,3
1 519,7
314,8
742,4
817,1
26,8
994,0
659,2
4 578,6
3 288,6
2 575,6
402,5
2 104,8
400,8
500,2
1 947,9
3 635,6
136,2
1 010,0
19,1
771,1
1 643,0
3 355,2
2 005,1
471,0
918,9
213,1
1 269,9
791,9
4 883,7
2 023,0
1 411,9
1 058,2
1 757,4
274,2
226,0
117,3
422,1
357,9
113,5
372,8
3 075,6
28,7
1 763,7
376,1
338,6
997,7
755,1
29,7
1 167,0
1 025,5
3 538,9
2 767,9
3 114,0
411,6
2 446,3
453,2
564,4
2 658,7
4 109,8
193,3
767,1
17,0
743,0
1 822,5
2 172,0
1 979,3
466,3
1 378,3
316,0
1 585,9
961,5
6 001,0
2 900,2
1 895,5
1 284,1
1 752,1
274,1
311,3
141,4
476,3
409,2
148,8
410,3
4 300,7
66,1
1 943,5
3 397,9
394,4
1 717,9
717,1
147,6
1 613,9
1 319,1
1 929,1
2 949,2
3 601,0
474,1
3 006,4
542,5
772,4
3 586,0
4 446,1
293,1
925,1
21,3
902,6
2 386,3
4 196,5
2 209,2
495,9
1 584,9
454,4
1 874,3
1 064,5
6 295,5
2 262,0
1 952,3
945,7
1 927,4
203,0
329,9
150,4
605,9
456,6
160,0
292,8
4 560,1
230,0
2 544,2
3 739,7
556,3
1 668,1
1 074,0
206,9
1 947,6
1 214,1
2 375,8
3 115,5
3 937,9
571,0
3 522,3
488,1
493,1
2 908,8
4 351,0
415,1
983,9
45,7
974,7
2 961,4
6 729,7
1 649,9
179,1
174,5
96,7
100,1
588,7
2 943,3
636,6
266,9
318,5
736,0
29,5
4,5
2,8
830,7
3,7
7,5
128,9
2 312,0
7,5
201,9
1 484,7
281,8
206,1
262,6
1,1
563,5
61,1
2 801,0
2 052,3
863,0
80,9
831,9
14,3
232,9
570,7
2 120,3
7,3
111,3
3,3
738,8
181,0
327,8
1 620,9
183,6
305,3
100,6
265,1
311,4
3 789,4
651,6
644,3
579,7
821,6
26,7
15,9
0,7
30,7
9,9
7,0
196,4
1 832,9
9,6
274,6
348,9
317,3
326,1
133,6
2,3
926,0
211,1
1 548,0
1 523,3
1 137,5
79,7
1 015,5
13,0
267,9
623,7
2 468,0
17,6
90,2
0,2
712,1
194,7
620,8
1 602,3
179,9
499,7
117,2
244,3
375,5
4 457,2
738,6
1 005,3
795,3
638,3
14,4
2,6
2,6
34,2
6,9
4,7
119,7
3 242,8
16,9
293,8
3 244,4
360,4
860,2
74,2
132,5
1 263,8
291,7
1 050,6
1 641,1
1 458,2
7,1
1 270,1
7,5
396,1
651,2
2 697,3
13,8
107,4
0,7
842,7
259,8
1 480,9
1 703,2
83,4
578,4
218,1
237,4
274,9
4 667,1
583,2
984,6
499,9
818,8
47,2
2,4
1,9
35,8
10,2
5,9
118,3
3 236,7
59,5
484,1
3 236,5
528,5
738,4
362,0
185,8
235,6
217,1
1 598,1
1 731,5
1 682,0
4,5
1 538,1
9,1
180,4
516,1
2 544,0
28,2
123,6
9,1
913,5
251,7
5 688,6
276,0
161,7
117,0
17,7
40,9
317,5
2 596,0
216,1
15,7
155,4
165,0
16,5
0,6
1,0
559,9
0,1
4,6
97,2
1 809,8
1,9
125,3
1 376,9
201,8
83,5
167,5
0,7
516,5
51,3
1 511,6
937,9
354,9
77,3
212,3
3,8
107,2
281,9
1 050,2
0,8
58,5
3,3
714,3
76,3
1,2
340,7
173,1
249,8
37,6
221,3
158,3
3 532,5
88,8
61,1
483,3
206,4
19,6
0,5
0,1
6,1
0,4
0,4
123,0
1 573,2
8,8
170,7
334,9
245,3
112,0
41,2
0,9
821,4
167,8
871,3
213,5
533,8
65,9
250,6
7,4
130,2
172,0
1 388,4
0,9
57,4
0,2
677,8
56,1
9,6
Celkem
Agregace komodit
Ţivý skot
Ţivá prasata
Ţivá drůbeţ
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeţe
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboţí
Konzerv. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Limonády
Pivo
Víno
Destiláty
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výţivě zvířat
Cigarety
EU 15
326,1
163,8
447,3
32,9
214,0
177,2
4 149,7
150,1
186,7
564,9
108,2
6,1
0,7
0,6
1,9
4,2
3,0
55,7
2 864,7
16,1
158,9
3 173,8
285,5
273,3
14,9
125,2
1 066,5
207,4
394,8
133,0
532,8
3,1
390,5
2,3
201,6
295,1
1 238,6
3,0
67,8
0,7
738,0
79,8
8,9
2008
322,3
48,0
493,4
45,5
222,4
115,5
4 328,0
196,4
186,2
378,2
162,8
22,0
1,3
0,6
3,4
1,5
2,0
57,6
2 876,9
52,6
284,3
3 047,2
293,3
237,4
298,8
184,6
124,0
109,2
360,8
260,5
525,0
1,3
382,2
0,2
120,6
122,6
1 277,4
1,4
72,9
8,7
808,7
66,9
104,7
1. pokračování tabulky 13
KN
Agregace komodit
2005
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
Ţivý skot
Ţivá prasata
Ţivá drůbeţ
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeţe
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboţí
Konzerv. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Limonády
Pivo
Víno
Destiláty
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výţivě zvířat
Cigarety
702,7
17,0
57,5
59,8
48,9
43,7
1,0
59,3
121,2
15,0
3,2
3,2
0,0
0,0
111,5
0,4
0,4
9,3
232,6
0,2
74,8
69,6
32,6
40,4
0,0
0,5
46,8
1,0
814,7
30,9
2,9
0,3
29,8
7,4
11,7
74,1
145,4
0,1
3,8
0,0
23,5
2,3
0,0
z toho
Rakousko
2006
2007
604,6
6,9
54,2
57,5
20,9
32,9
0,1
151,9
171,7
10,4
0,5
4,8
0,4
0,0
1,6
0,0
0,0
53,5
129,3
0,4
66,8
7,2
11,4
86,7
0,3
1,4
100,5
28,4
555,5
23,8
19,4
1,6
51,5
1,6
18,3
84,1
154,9
0,1
6,4
0,0
34,1
3,3
0,0
740,2
14,3
48,6
77,8
15,3
55,9
1,2
92,7
168,6
32,3
4,7
5,6
0,1
1,5
1,1
0,0
0,0
63,4
230,1
0,5
61,2
60,9
2,6
320,5
0,4
6,3
196,9
66,3
496,4
9,3
10,1
0,1
59,2
3,1
28,3
55,5
169,4
0,3
16,8
0,0
57,4
37,0
0,0
EU 12
2008
2005
2006
2007
2008
2005
951,2
14,2
76,9
165,9
3,7
61,4
2,3
20,4
179,2
13,1
2,1
2,8
0,2
0,9
0,8
0,1
0,9
51,8
145,2
6,0
57,6
184,1
12,1
272,1
0,5
0,0
111,7
91,5
1 145,2
21,5
24,2
0,1
66,1
8,0
4,0
159,5
122,4
0,3
8,8
0,4
20,6
38,9
0,6
260,6
377,3
557,1
47,8
1 005,1
701,7
702,0
449,4
510,0
233,1
416,6
200,4
146,8
89,4
904,7
346,6
79,8
100,7
406,4
108,8
1 000,0
33,0
31,3
277,9
67,1
25,6
394,1
584,7
1 042,3
711,9
1 646,0
279,5
1 225,0
377,1
213,9
1 187,8
754,5
122,3
802,7
15,8
32,3
1 277,2
2 723,7
298,6
271,3
596,0
112,5
990,9
465,3
1 088,7
539,8
757,4
303,1
513,1
242,6
209,8
116,6
391,3
346,6
99,4
86,0
667,3
19,1
1 196,9
21,8
18,8
405,9
50,4
26,9
241,0
798,5
1 284,9
692,9
1 878,1
298,6
1 347,0
430,1
237,8
1 711,7
783,4
166,7
593,5
16,8
31,0
1 424,8
1 416,4
277,9
264,1
874,0
198,7
1 307,4
566,8
1 526,4
896,0
850,5
351,7
632,1
259,3
308,5
138,5
442,0
401,8
141,7
289,9
1 042,9
49,1
1 339,7
122,9
23,5
505,6
102,2
15,1
312,7
1 016,3
868,2
822,1
1 983,3
442,3
1 581,6
519,0
322,0
2 667,7
689,5
272,0
715,2
20,6
59,9
1 919,4
2 674,4
218,2
389,9
993,8
234,8
1 597,2
775,7
1 599,0
605,0
951,1
330,2
777,3
154,3
327,5
148,5
570,0
446,3
154,1
174,5
1 304,2
170,4
1 781,7
482,9
25,9
521,5
118,7
21,1
1 557,4
991,2
775,4
885,8
2 097,9
548,4
1 813,3
463,1
304,7
2 108,3
751,6
380,3
770,1
36,6
61,2
2 486,1
899,3
1,8
280,6
328,5
44,2
910,2
630,3
564,1
221,4
400,1
140,7
342,6
126,6
116,7
70,7
548,2
301,3
65,9
72,8
6,8
44,4
12,6
17,1
10,9
40,3
11,6
18,1
184,6
382,2
665,8
367,9
880,6
107,5
849,9
315,7
99,6
656,8
503,4
118,9
672,9
15,8
24,4
735,0
2 524,4
z toho
Slovensko
2006
2007
3,5
235,6
267,6
91,2
894,7
424,4
758,2
259,4
482,0
180,5
384,5
129,4
180,4
102,4
315,4
322,8
83,5
62,3
17,3
8,2
14,2
7,9
4,6
62,9
9,3
23,8
154,8
322,6
612,0
361,5
981,7
132,5
959,6
330,2
105,9
976,5
585,4
149,0
546,2
15,4
18,2
781,9
879,1
19,6
222,2
287,2
147,5
1 215,5
473,0
916,3
395,8
536,2
223,2
492,5
161,8
266,8
129,1
332,4
380,5
135,0
137,8
38,3
18,8
16,0
29,4
13,6
86,8
5,1
14,4
148,0
328,3
612,4
406,7
1 071,3
219,2
1 099,6
376,5
136,4
1 278,4
459,2
248,4
673,6
20,4
41,1
1 011,4
2 449,0
2008
28,7
283,9
411,7
164,8
1 529,7
582,7
940,3
291,9
682,8
224,3
576,3
112,4
300,7
138,6
386,2
423,2
145,2
165,7
91,7
162,3
37,9
59,6
5,1
112,2
3,4
7,9
1 256,9
318,4
580,6
421,2
1 091,5
231,2
1 195,1
367,3
128,1
1 148,7
493,5
351,4
697,7
26,1
53,0
1 288,8
828,1
2. pokračování tabulky 13
z toho
KN
Agregace komodit
2005
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
Ţivý skot
Ţivá prasata
Ţivá drůbeţ
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeţe
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboţí
Konzerv. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Limonády
Pivo
Víno
Destiláty
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výţivě zvířat
Cigarety
9,4
0,0
179,0
0,0
29,6
9,9
18,5
88,9
20,3
1,2
24,0
58,4
4,2
4,5
49,5
23,3
6,7
9,1
381,8
63,9
794,9
14,4
15,1
162,8
46,5
5,7
131,5
92,0
179,2
175,6
311,7
68,7
155,8
6,7
104,5
242,9
32,3
0,8
105,9
0,0
3,8
324,7
197,5
2006
30,1
0,0
273,5
14,5
37,6
20,0
149,7
29,6
149,8
19,4
24,5
70,2
1,6
1,8
68,5
13,0
12,6
15,5
648,8
10,7
851,0
11,6
7,9
285,7
28,6
2,9
16,1
81,0
652,7
172,8
510,2
83,1
174,2
22,4
120,0
242,7
30,8
11,0
20,0
1,4
12,2
438,6
309,5
EU 27
Maďarsko
Polsko
2007
77,6
23,7
509,7
40,4
48,1
8,3
296,8
73,5
135,5
26,4
38,1
63,9
8,4
0,4
80,6
8,8
5,1
147,2
978,0
29,6
876,7
89,3
9,6
292,9
82,0
0,2
93,1
58,7
103,0
249,7
463,0
147,2
195,6
35,8
154,7
770,9
47,8
13,3
12,4
0,2
7,0
555,7
4,7
2008
41,3
6,2
440,1
60,2
39,2
50,8
166,2
66,7
114,1
31,1
49,0
30,9
3,2
4,0
45,9
12,3
3,1
0,4
1 205,7
7,6
1 335,1
415,0
19,9
297,3
103,5
0,1
256,2
40,3
85,9
252,0
531,4
215,1
270,6
22,4
143,3
513,9
79,7
17,8
34,3
0,2
7,0
595,2
10,5
2005
88,6
94,3
24,8
2,6
31,5
61,5
78,5
62,6
89,6
26,2
25,3
6,8
25,9
14,2
300,0
20,6
7,1
18,5
0,0
0,2
52,6
1,5
2,1
30,9
0,5
0,6
56,1
80,2
191,2
132,5
436,2
14,9
162,8
41,2
6,0
187,1
137,4
0,6
21,0
0,0
0,0
143,3
0,0
2006
125,1
33,1
8,6
6,8
6,1
19,9
121,8
84,2
113,0
21,5
73,5
25,9
27,4
12,4
7,3
10,3
2,7
8,1
0,0
0,2
53,2
1,2
4,7
18,9
3,0
0,0
1,3
358,4
13,4
121,4
366,2
17,9
137,5
53,2
6,4
346,5
71,5
5,3
22,3
0,0
0,4
113,9
0,0
2007
36,2
16,9
12,5
8,7
7,7
72,3
247,5
129,4
134,3
38,7
60,1
15,2
31,1
8,2
1,8
9,9
0,9
2,6
20,6
0,1
30,9
1,3
0,0
47,2
3,4
0,0
3,3
586,7
37,0
113,5
405,5
22,6
191,2
76,0
18,0
390,6
74,5
9,1
21,2
0,0
11,4
248,7
0,0
2008
29,0
95,0
32,4
3,5
2,5
132,4
418,1
60,3
95,1
23,2
117,6
5,6
19,4
3,4
10,8
3,7
0,0
0,5
1,7
0,3
1,8
3,8
0,0
42,5
1,3
0,0
0,8
605,2
59,3
132,2
433,9
46,5
221,8
28,9
23,6
300,1
68,4
5,7
19,9
10,4
1,1
471,6
3,2
2005
2006
2007
2008
1 910,6
556,4
731,6
144,5
1 105,2
1 290,5
3 645,3
1 085,9
777,0
551,7
1 152,7
229,9
151,3
92,2
1 735,5
350,4
87,2
229,6
2 718,3
116,3
1 201,9
1 517,7
313,1
484,0
329,7
26,8
957,6
645,8
3 843,4
2 764,2
2 509,0
360,4
2 056,9
391,5
446,8
1 758,4
2 874,8
129,6
914,0
19,1
771,1
1 458,2
3 051,5
1 919,6
455,0
901,3
213,1
1 256,0
776,7
4 878,2
1 191,4
1 401,7
882,8
1 334,7
269,3
225,6
117,3
422,0
356,4
106,3
282,4
2 500,2
28,7
1 471,4
370,7
336,1
732,0
184,0
29,3
1 167,0
1 009,6
2 832,9
2 216,2
3 015,6
378,3
2 362,4
443,1
505,7
2 335,4
3 251,4
184,3
683,7
17,0
743,0
1 619,5
2 037,3
1 880,2
444,0
1 373,6
316,0
1 551,6
942,3
5 983,6
1 634,7
1 855,8
1 146,9
1 270,4
273,8
311,1
141,1
476,1
408,7
146,4
409,6
4 285,6
66,0
1 633,5
3 367,3
383,8
1 365,8
176,4
147,6
1 576,4
1 307,9
1 918,8
2 463,1
3 441,5
449,4
2 851,8
526,5
718,2
3 318,9
3 386,8
285,9
822,6
21,3
902,6
2 179,1
4 155,3
1 921,4
473,3
1 572,1
452,8
1 834,6
1 050,5
6 266,1
1 188,2
1 935,8
830,1
1 596,1
201,6
329,9
150,4
605,8
456,5
160,0
292,8
4 540,9
229,9
2 265,9
3 719,4
554,4
1 259,9
480,7
206,9
1 793,1
1 208,3
2 373,6
2 617,3
3 780,0
552,9
3 351,4
472,1
485,0
2 624,3
3 295,6
408,5
893,6
45,7
974,7
2 737,8
6 587,8
3. pokračování tabulky 13
KN
OSVTE
Agregace komodit
2005
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402
Pramen: ČSÚ
Ţivý skot
Ţivá prasata
Ţivá drůbeţ
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeţe
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Olejnaté semena a plody ostatní
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboţí
Konzerv. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Limonády
Pivo
Víno
Destiláty
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výţivě zvířat
Cigarety
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,7
0,0
7,1
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,0
0,0
0,0
18,5
374,5
0,0
0,0
0,0
25,1
142,0
2,2
0,0
0,5
0,2
0,0
11,4
439,1
1,2
57,4
0,0
0,0
20,2
0,0
2006
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,2
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49,9
0,0
0,0
11,6
444,7
0,0
0,0
0,0
61,4
137,2
8,2
0,0
2,4
0,3
0,0
20,7
426,2
0,9
48,8
0,0
0,0
5,9
0,3
SNS
2007
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
1,6
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
92,7
0,0
0,0
11,2
407,5
0,0
0,0
0,0
0,0
93,0
9,5
0,8
12,8
0,3
1,3
24,4
457,0
1,5
40,8
0,0
0,0
7,4
16,4
2008
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
2,6
0,5
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
61,0
0,0
0,0
22,9
371,9
0,0
0,0
0,0
0,0
83,3
5,4
2,0
16,1
0,1
2,9
31,8
389,6
1,0
31,4
0,0
0,0
6,7
11,4
2005
0,2
7,3
0,3
0,0
2,0
1,6
0,0
6,8
0,0
88,5
9,1
1,5
0,7
0,5
0,0
0,0
0,0
8,2
0,8
0,0
277,4
1,8
0,2
229,5
65,6
0,0
0,0
0,0
114,3
285,9
9,5
25,8
1,3
2,9
43,6
129,4
254,9
0,6
35,0
0,0
0,0
142,5
1,4
2006
0,0
0,8
6,9
0,0
3,5
0,3
0,3
0,2
0,0
117,1
10,5
4,2
0,2
0,0
0,0
0,5
2,5
85,7
1,1
0,0
111,7
5,4
0,0
237,6
71,8
0,0
0,0
0,4
104,4
309,6
1,5
23,9
0,0
5,2
57,2
161,1
360,4
1,3
24,1
0,0
0,0
164,7
2,5
RZ
2007
10,6
17,6
2,0
0,0
27,1
0,0
3,2
19,2
0,1
76,3
13,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7
4,2
0,0
154,0
30,6
0,0
326,2
56,1
0,0
0,0
0,6
0,0
327,3
5,5
16,4
9,7
6,3
49,3
80,6
499,0
2,2
55,4
0,0
0,0
150,6
0,0
2008
34,6
20,3
11,7
0,0
39,7
0,5
1,1
154,9
0,0
68,3
12,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,5
0,0
135,1
20,3
0,0
368,9
131,1
0,0
0,0
0,0
0,0
360,2
5,4
9,2
18,5
5,0
3,1
38,3
577,5
1,3
50,2
0,0
0,0
161,8
0,0
2005
18,2
0,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1 325,7
0,0
38,9
427,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,8
1 602,6
0,0
15,2
0,0
0,0
0,0
8,1
0,0
0,0
0,0
8,3
50,6
0,0
2,2
0,1
0,0
0,1
1,2
9,0
0,2
1,2
0,0
0,0
5,1
153,1
2006
3,2
0,0
10,6
0,0
0,0
0,0
0,1
572,2
0,0
24,2
390,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
569,1
0,0
6,2
0,0
0,0
0,0
12,1
0,0
0,0
0,3
0,0
38,9
0,1
1,0
0,4
0,0
0,5
1,5
7,8
0,4
3,3
0,0
0,0
3,5
2,7
2007
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0
0,1
0,1
998,8
0,0
37,5
440,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,9
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
11,6
0,0
0,0
0,0
0,0
29,1
5,8
0,1
15,3
0,0
0,6
22,2
21,5
0,6
3,2
0,0
0,0
3,4
0,0
2008
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,1
677,9
0,0
18,8
300,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,3
0,0
0,0
0,0
18,7
0,0
0,0
0,0
0,0
27,0
13,7
0,7
25,5
0,0
0,4
23,0
15,9
1,2
3,6
0,0
0,0
2,5
0,0
Tab. 14 - Dovoz vybraných agrárních komodit v teritoriálním členění (mil. Kč)
KN
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
2005
2006
2007
2008
2005
2006
2007
2008
2005
z toho
Německo
2006
2007
84,7
168,1
475,0
1 177,2
5 397,0
2 622,1
1 193,9
209,5
972,8
601,3
3 487,4
226,8
1 684,2
1 211,6
3 495,2
2 260,7
1 311,3
600,9
64,5
82,2
141,5
159,5
268,5
98,4
108,5
403,4
259,3
417,3
787,7
1 915,2
4 359,2
557,2
4 097,2
1 310,2
1 087,6
1 757,2
280,9
2 550,7
1 795,1
3 572,0
57,4
3 023,0
2 796,0
51,1
266,4
396,1
1 318,2
6 159,3
2 447,0
1 172,7
236,3
920,3
906,0
4 150,5
606,6
1 943,5
1 337,3
2 058,8
2 236,6
1 448,4
910,2
171,0
105,7
111,4
829,1
209,5
147,2
78,8
633,5
135,0
703,0
1 046,3
1 500,1
5 113,6
620,5
4 393,4
1 485,7
1 308,0
2 138,1
276,4
2 699,1
1 892,9
3 482,0
66,1
3 105,6
3 178,9
101,4
308,2
369,0
1 634,9
6 905,0
2 498,4
1 412,3
422,1
1 066,8
1 339,3
4 853,7
899,2
2 224,8
1 379,4
1 975,9
2 631,3
1 488,6
1 028,7
213,1
227,6
257,7
236,2
203,7
215,0
160,7
674,2
146,6
684,4
1 556,7
1 842,3
5 368,7
672,3
5 134,7
1 899,7
1 667,1
2 729,5
314,5
3 142,7
2 082,2
3 696,9
50,2
3 546,5
4 250,6
98,7
698,1
461,0
1 433,3
8 017,8
2 959,6
1 497,9
250,7
1 042,4
1 234,7
4 797,2
425,4
2 154,5
1 323,4
2 119,8
2 600,6
1 639,0
1 103,1
219,4
329,9
113,4
526,3
196,4
323,6
229,8
656,3
760,7
1 140,4
1 258,9
1 697,0
5 138,5
788,1
5 526,4
1 930,3
1 424,5
2 545,0
369,7
3 324,7
2 091,3
4 150,0
209,7
3 898,7
1 519,4
38,7
154,8
223,0
475,2
4 573,9
871,7
214,1
90,0
648,5
437,7
1 400,6
190,5
1 173,8
811,3
229,6
1 648,4
778,7
342,8
14,8
13,9
19,0
59,2
36,9
6,7
63,7
123,5
185,7
273,7
133,1
1 440,8
2 501,8
349,1
1 898,9
735,9
532,7
787,7
180,3
1 673,3
1 473,8
3 283,9
18,9
2 054,2
2 469,9
15,3
233,5
206,0
759,6
4 761,1
764,2
241,3
87,1
633,8
775,1
1 662,8
537,8
1 406,3
942,4
561,9
1 673,4
800,8
452,7
22,8
21,7
27,5
381,4
33,3
11,1
29,6
214,1
74,7
465,9
196,6
1 036,4
2 736,1
408,4
1 927,1
858,4
542,0
860,0
167,4
1 737,3
1 543,4
3 225,3
12,0
2 034,0
1 744,2
35,6
286,5
225,6
1 030,2
5 548,9
683,6
350,0
185,6
772,0
1 121,0
2 347,8
784,4
1 511,6
911,2
377,5
1 992,2
827,2
711,2
107,1
40,3
24,1
62,2
29,1
16,0
85,2
135,6
78,1
406,1
275,0
1 291,4
3 500,2
485,2
2 313,3
1 134,6
769,9
897,1
197,8
2 026,0
1 655,1
3 433,7
6,3
2 443,9
2 325,2
31,2
690,2
246,8
840,1
6 855,2
646,0
371,2
115,0
774,2
1 024,8
2 276,8
385,5
1 497,9
890,4
325,4
1 768,6
952,2
840,7
128,5
66,4
87,2
114,0
20,5
35,4
156,5
160,4
330,7
492,8
464,5
1 128,6
3 408,7
572,0
2 500,6
1 145,1
679,6
877,7
197,0
2 089,3
1 594,8
3 642,5
77,8
2 589,9
737,8
24,5
72,4
72,8
123,4
2 583,2
120,0
190,2
56,1
607,9
206,2
950,3
73,2
126,2
88,9
18,0
111,5
85,7
43,6
8,8
0,9
15,0
35,9
0,4
0,0
61,2
98,9
177,7
94,6
37,8
806,7
1 352,5
21,9
863,0
199,8
79,1
253,2
75,2
87,0
253,5
3 197,8
10,8
821,9
1 567,8
8,3
55,7
40,1
219,0
2 466,7
238,6
225,0
46,3
567,7
418,4
1 133,8
296,5
145,4
99,4
148,7
96,2
148,2
27,3
16,9
0,5
22,9
334,9
1,1
0,9
29,5
72,3
54,8
195,1
28,8
494,1
1 400,1
22,2
906,2
208,3
85,5
291,9
43,2
105,6
267,6
3 126,0
9,9
708,7
1 108,1
Celkem
Agregace komodit
Ţivý skot
Ţivá prasata
Ţivá drůbeţ
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeţe
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboţí
Konzerv. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Limonády
Pivo
Víno
Destiláty
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výţivě zvířat
Cigarety
EU 15
12,3
88,3
94,6
305,7
2 861,0
283,1
291,3
99,0
702,5
567,1
1 807,6
389,2
190,2
111,9
148,7
176,0
129,9
110,5
98,2
1,0
18,7
34,5
2,2
0,0
70,8
78,1
72,3
98,6
114,0
592,6
1 772,0
47,1
1 105,7
216,0
212,0
287,5
55,8
138,4
278,6
3 326,1
3,7
971,1
1 228,7
2008
20,0
270,6
127,6
272,9
3 504,8
297,1
309,8
73,7
684,6
664,4
1 644,6
133,6
201,4
122,4
153,8
258,9
191,2
166,1
101,6
32,7
81,4
61,6
7,5
3,6
134,1
102,1
277,0
150,2
196,7
531,6
1 745,9
56,1
1 199,0
196,8
165,8
338,4
58,3
140,2
278,5
3 468,2
76,2
1 226,2
284,8
1. pokračování tabulky 14
KN
Agregace komodit
2005
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
Ţivý skot
Ţivá prasata
Ţivá drůbeţ
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeţe
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboţí
Konzerv. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Limonády
Pivo
Víno
Destiláty
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výţivě zvířat
Cigarety
0,7
0,0
17,9
148,0
565,1
9,7
0,6
7,1
13,2
10,8
29,5
5,5
10,8
0,6
84,3
0,6
0,9
7,5
0,6
10,8
1,5
4,9
2,1
6,7
0,0
13,4
0,0
67,3
85,7
30,6
86,9
8,3
216,0
19,1
131,6
320,2
69,7
224,6
23,9
58,0
7,4
246,5
540,1
z toho
Rakousko
2006
2007
2,4
0,0
11,0
246,2
842,7
13,9
0,9
6,9
32,7
1,0
47,9
25,8
4,5
0,3
12,9
0,4
5,1
12,3
4,0
15,6
2,5
25,5
0,1
9,5
0,0
75,3
15,8
50,1
149,7
27,1
97,9
15,3
212,8
30,0
115,9
323,4
84,0
121,4
18,6
62,0
0,3
276,2
293,6
0,9
0,0
13,2
271,6
1 219,0
1,1
7,7
10,1
34,0
2,0
58,8
48,9
10,6
0,5
0,9
0,5
0,2
65,9
4,7
29,9
3,9
2,8
0,2
12,2
0,0
12,3
3,9
58,5
102,4
39,7
126,2
16,6
307,5
33,7
114,5
410,7
82,9
79,9
21,4
43,1
0,4
299,3
312,4
EU 12
2008
2005
2006
2007
2008
0,5
39,2
12,6
183,6
1 316,3
3,3
3,9
9,8
44,9
1,9
81,3
23,6
11,6
4,7
0,0
0,1
0,3
66,8
18,3
21,7
4,7
3,1
0,7
17,9
0,0
4,0
46,4
98,1
196,9
28,8
189,8
20,3
332,2
24,5
118,4
313,7
82,4
59,4
16,0
77,6
0,9
263,1
144,1
45,9
13,2
247,8
604,1
823,1
1 079,9
979,8
119,4
324,4
163,6
2 082,4
20,0
300,6
209,0
24,3
132,3
28,4
208,7
49,6
68,2
122,4
97,9
177,0
20,2
44,8
273,2
73,6
141,0
588,1
271,2
1 481,6
136,4
2 013,9
545,8
403,5
885,7
91,2
435,9
35,0
10,0
38,5
586,1
293,1
35,9
32,9
184,5
492,6
1 388,5
1 263,7
931,4
145,2
286,6
125,9
2 481,7
31,6
319,3
238,3
5,8
57,3
35,4
412,1
147,5
83,9
83,9
431,5
126,4
38,1
32,7
395,3
58,1
235,3
741,4
285,9
1 518,8
133,5
2 218,8
602,1
478,9
1 134,5
94,2
502,6
40,6
5,9
53,1
741,8
1 369,4
65,8
21,7
139,0
509,0
1 337,7
1 360,9
1 060,6
236,5
294,8
216,3
2 499,8
20,5
310,7
233,3
13,9
50,1
38,9
265,9
105,4
186,1
233,6
173,9
136,2
79,1
59,2
486,0
51,0
275,4
1 072,8
347,9
1 545,9
97,1
2 442,8
715,6
447,3
1 579,5
105,1
563,2
63,5
39,8
43,8
730,6
1 829,1
66,6
7,2
202,1
503,1
1 093,2
1 644,7
1 126,7
132,7
267,5
206,7
2 515,0
11,6
230,6
176,5
9,7
39,9
31,2
215,4
90,7
263,2
26,2
397,2
129,5
89,8
52,7
409,3
421,8
640,9
631,6
330,2
1 520,3
120,3
2 699,3
753,2
416,1
1 297,6
161,1
644,2
58,6
67,1
131,9
903,9
752,9
2005
41,2
12,2
230,6
165,2
34,8
310,1
531,5
59,1
123,5
64,7
736,0
15,8
63,3
79,7
24,0
14,5
11,3
87,9
43,7
60,1
86,0
95,5
156,6
8,8
5,3
116,1
62,6
70,0
526,1
69,6
346,9
120,3
786,2
54,3
36,2
412,3
34,3
121,8
24,3
3,4
26,3
32,9
0,0
z toho
Slovensko
2006
2007
30,4
30,6
146,5
144,4
77,6
306,9
599,4
77,8
99,0
53,8
883,1
26,5
72,2
69,3
3,3
10,5
13,4
166,9
145,9
75,0
79,8
408,9
95,6
6,5
7,4
143,8
33,3
58,3
702,2
67,5
373,6
98,2
851,8
83,7
87,6
337,8
4,9
174,0
24,2
1,8
27,3
33,2
0,0
49,6
21,1
81,9
161,6
43,2
375,4
969,9
137,8
81,3
75,0
719,5
11,0
102,0
96,1
5,8
8,0
14,3
121,7
100,0
185,1
175,6
149,1
101,1
22,0
6,0
82,3
32,5
48,9
672,3
68,2
426,2
66,2
883,2
105,7
83,8
452,2
14,3
237,7
33,9
2,1
15,9
47,2
0,0
2008
64,9
7,2
122,1
79,2
80,0
284,9
969,0
77,1
65,0
35,4
635,9
9,9
76,7
61,0
9,3
6,7
12,9
87,0
90,4
233,2
26,2
373,7
98,8
32,0
6,1
93,6
116,8
240,8
227,9
71,4
470,0
57,4
993,5
98,3
80,3
428,2
1,0
300,8
22,7
0,7
69,0
47,0
0,0
2. pokračování tabulky 14
z toho
KN
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
Agregace komodit
Ţivý skot
Ţivá prasata
Ţivá drůbeţ
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeţe
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboţí
Konzerv. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Limonády
Pivo
Víno
Destiláty
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výţivě zvířat
Cigarety
EU 27
Maďarsko
Polsko
2005
2006
2007
2008
2,4
0,0
14,5
417,3
664,7
500,3
447,2
44,2
196,5
72,3
1 319,4
0,3
229,9
16,3
0,0
3,3
0,5
119,5
5,3
8,1
3,2
1,3
2,6
1,0
31,0
14,0
11,1
62,2
17,0
149,7
818,2
12,4
972,9
410,3
290,1
357,7
39,5
5,8
8,7
5,4
12,2
190,7
151,7
1,7
0,5
9,7
338,6
1 207,1
776,1
310,0
54,0
172,1
67,9
1 578,5
2,5
243,0
35,3
2,1
0,5
0,7
243,2
0,8
9,0
2,3
9,8
5,8
20,3
22,8
18,4
17,6
170,1
23,3
162,9
776,3
28,0
1 113,4
420,7
317,6
618,9
67,2
0,0
8,1
3,3
25,8
370,8
1 225,8
3,8
0,0
18,9
334,1
1 186,9
828,3
60,1
61,9
211,4
97,2
1 738,3
3,2
205,3
42,7
3,8
0,4
2,8
138,5
3,3
1,0
17,4
18,9
9,0
29,8
50,1
65,1
17,8
224,7
310,6
194,7
764,0
19,0
1 265,4
481,2
277,2
781,9
73,7
0,2
6,6
37,7
27,7
292,5
1 205,8
1,4
0,0
22,8
413,9
871,8
1 115,2
144,3
35,4
201,7
160,7
1 850,8
0,2
153,6
31,3
0,5
0,9
2,6
125,2
0,3
30,1
0,0
3,1
7,0
40,8
45,4
136,0
304,5
343,8
155,0
182,6
767,1
43,0
1 348,0
414,7
267,6
466,8
147,0
0,2
8,2
66,4
59,1
344,1
393,5
2005
0,0
1,0
2,7
18,2
111,6
239,4
1,2
3,0
4,4
0,0
16,0
1,1
1,9
104,3
0,0
0,3
15,7
1,3
0,6
0,0
33,2
1,1
16,8
6,4
0,0
143,1
0,0
8,4
45,1
43,0
283,6
3,6
72,9
77,3
68,3
102,9
17,4
247,9
0,6
1,1
0,0
343,1
139,9
2006
0,0
1,8
28,4
3,1
91,5
156,1
2,0
0,2
15,4
0,8
9,1
1,5
2,1
128,4
0,0
0,0
21,0
2,0
0,8
0,0
1,8
12,9
24,0
1,7
0,0
233,1
0,4
6,5
15,9
46,3
320,0
6,2
89,9
93,4
65,5
156,3
22,0
270,9
0,2
0,8
0,0
331,2
127,0
2007
0,0
0,6
38,1
5,8
77,2
126,6
27,1
3,1
1,4
5,3
16,8
3,0
2,7
90,8
0,0
0,1
21,9
2,3
2,1
0,0
40,5
5,9
18,1
14,9
0,3
337,0
0,3
1,0
89,9
75,3
319,7
7,8
140,2
119,0
77,8
211,4
16,4
272,1
0,3
0,0
0,2
376,3
325,7
2008
0,0
0,0
57,2
6,9
69,2
214,9
8,2
0,1
0,8
5,9
15,6
1,0
0,3
79,2
0,0
0,0
15,8
3,0
0,1
0,0
0,0
20,4
18,5
12,0
0,0
178,8
0,0
31,3
203,8
64,9
253,5
12,6
148,6
236,7
64,6
308,7
7,0
277,7
2,2
0,0
3,8
491,4
256,0
2005
2006
2007
2008
84,6
168,1
470,9
1 079,3
5 397,0
1 951,6
1 193,9
209,4
972,8
601,3
3 482,9
210,5
1 474,4
1 020,3
253,9
1 780,7
807,1
551,5
64,4
82,1
141,4
157,1
214,0
22,9
108,5
396,7
259,3
414,7
721,3
1 712,0
3 983,5
485,5
3 912,8
1 281,8
936,2
1 673,4
271,5
2 109,2
1 508,8
3 293,9
57,4
2 640,3
2 763,0
51,1
266,4
390,5
1 252,2
6 149,6
2 028,0
1 172,6
232,4
920,3
901,0
4 144,5
569,4
1 725,6
1 180,7
567,7
1 730,7
836,2
864,7
170,3
105,6
111,4
812,9
159,7
39,6
62,4
609,4
132,9
701,2
938,1
1 322,3
4 254,9
541,9
4 145,9
1 460,5
1 020,9
1 994,5
261,5
2 239,9
1 584,0
3 231,2
65,1
2 775,8
3 113,5
101,4
308,2
364,6
1 539,2
6 886,6
2 044,6
1 410,6
422,0
1 066,8
1 337,3
4 847,7
804,9
1 822,3
1 144,6
391,4
2 042,3
866,1
977,1
212,5
226,3
257,6
236,2
165,3
85,5
144,4
621,7
129,1
681,5
1 347,7
1 639,4
5 046,1
582,3
4 756,2
1 850,2
1 217,1
2 476,6
302,8
2 589,1
1 718,5
3 473,5
50,1
3 174,5
4 154,3
97,9
697,4
449,0
1 343,2
7 948,4
2 290,6
1 497,8
247,7
1 041,7
1 231,5
4 791,8
397,1
1 728,5
1 066,8
335,2
1 808,5
983,5
1 056,1
219,2
329,6
113,4
511,2
150,0
120,2
209,2
569,8
752,4
1 133,7
1 096,1
1 458,8
4 928,9
692,3
5 199,9
1 898,2
1 095,7
2 175,3
358,1
2 733,4
1 653,3
3 709,5
209,7
3 493,8
1 490,7
3. pokračování tabulky 14
KN
OSVTE
Agregace komodit
2005
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
Pramen: ČSÚ
Ţivý skot
Ţivá prasata
Ţivá drůbeţ
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeţe
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboţí
Konzerv. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Limonády
Pivo
Víno
Destiláty
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výţivě zvířat
Cigarety
0,1
0,0
4,1
0,5
0,0
18,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
48,5
77,9
0,0
273,0
238,5
11,3
0,0
0,0
0,0
2,3
23,6
3,2
0,0
0,0
0,0
0,4
0,3
38,0
38,4
1,1
87,7
1,7
26,5
33,7
0,9
182,3
141,7
12,2
0,0
314,7
0,0
2006
0,0
0,0
5,6
2,5
0,3
0,6
0,0
0,0
0,0
5,0
0,4
0,8
19,5
62,2
0,2
281,3
242,6
3,7
0,1
0,0
0,0
0,5
15,1
2,3
0,0
0,4
0,0
0,3
0,4
21,5
42,4
0,7
75,0
2,0
87,7
31,5
3,9
203,8
128,6
10,0
0,0
266,7
0,0
SNS
2007
0,0
0,0
4,4
7,6
8,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
0,9
7,3
53,2
133,3
0,1
313,3
245,8
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
5,5
14,3
0,0
0,0
0,4
0,3
23,5
65,9
0,7
65,0
2,2
123,9
33,2
1,9
221,8
154,6
13,7
0,0
285,5
24,4
2008
0,0
0,0
11,1
1,3
43,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,5
48,2
151,3
0,2
456,7
218,3
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
15,2
20,6
0,1
0,0
2,2
0,1
33,7
55,3
0,7
62,7
2,2
77,9
29,2
1,5
241,7
182,7
40,9
0,0
317,5
15,7
2005
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
14,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
6,4
0,0
0,1
0,0
6,7
99,7
0,4
6,6
10,8
1,6
0,6
0,0
26,7
12,9
0,0
0,0
0,7
1,1
2006
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,7
0,2
0,2
0,0
0,0
15,7
5,3
0,0
16,4
23,5
2,0
0,0
0,0
7,5
64,0
0,3
2,1
2,7
1,7
1,1
0,5
30,6
14,9
0,0
0,0
0,2
1,1
RZ
2007
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,6
0,0
0,2
0,0
0,0
9,8
0,4
2,0
52,3
17,3
0,0
0,0
2,3
1,9
0,7
28,8
0,0
1,7
1,9
0,4
48,2
19,3
0,0
0,0
1,6
0,7
2008
0,0
0,0
0,9
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,1
4,1
7,3
0,0
77,1
8,2
0,0
0,0
3,4
10,1
4,1
4,6
0,0
1,9
2,9
0,4
62,1
69,7
0,0
0,0
0,4
2,2
2005
2006
2007
2008
0,0
0,0
0,0
97,4
0,0
651,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,9
158,5
94,6
3 238,2
201,6
249,0
34,6
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
6,3
66,3
11,4
17,9
4,2
7,1
98,5
46,6
8,3
198,7
102,4
266,0
0,0
8,7
0,7
0,0
0,0
0,0
63,4
9,4
418,4
0,1
2,9
0,0
0,0
0,1
36,4
192,4
83,9
1 489,2
198,3
350,5
38,1
0,0
0,1
0,0
0,0
1,5
0,1
0,0
0,0
0,0
1,0
8,2
62,5
7,1
26,1
4,5
7,2
140,9
41,7
10,1
179,5
122,5
240,9
1,1
10,6
0,6
0,0
0,0
0,0
87,8
9,7
453,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
86,9
342,0
97,8
1 584,3
209,8
352,6
38,9
0,0
0,1
0,0
0,0
0,5
0,3
0,0
0,0
0,0
2,3
18,1
50,9
5,4
23,9
8,8
25,0
243,1
44,9
9,2
256,0
140,7
205,1
0,1
14,2
0,9
0,0
0,0
0,0
88,8
22,5
668,9
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
21,7
374,1
101,5
1 784,3
214,4
400,9
39,8
0,0
0,1
0,0
0,0
2,0
5,8
0,0
9,2
0,1
3,7
16,8
67,1
9,8
27,9
6,4
4,3
196,8
124,3
7,5
257,4
138,9
390,1
0,0
16,9
0,8
Tab. 15 - Bilance AZO s vybranými agrárními komoditami v teritoriálním členění (mil. Kč)
KN
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
2005
2006
2007
2008
2005
2006
2007
2008
2005
z toho
Německo
2006
2007
1 919,9
401,2
257,4
-1 032,6
-4 259,6
-1 318,7
2 467,7
2 507,4
-195,9
133,0
-1 862,7
5,7
-1 532,2
-1 118,6
-1 759,7
-1 903,2
-1 220,5
-360,0
4 270,0
35,9
1 481,8
1 360,1
46,2
644,0
708,6
-376,6
734,7
241,9
3 790,9
1 373,4
-1 783,6
-154,7
-1 992,4
-909,4
-587,5
190,7
3 354,7
-2 414,4
-785,1
-3 552,9
713,7
-1 380,1
559,2
1 954,0
204,6
522,8
-1 105,1
-4 889,5
-1 655,2
3 711,0
1 786,7
491,5
152,2
-2 393,1
-332,4
-1 717,4
-1 219,9
-1 636,7
-1 878,7
-1 334,9
-537,4
2 904,6
-77,0
1 652,2
-453,1
129,1
850,5
676,3
-603,8
1 032,1
322,5
2 492,6
1 267,8
-1 999,6
-208,8
-1 947,1
-1 032,5
-743,6
520,6
3 833,4
-2 505,8
-1 125,8
-3 465,1
676,9
-1 283,1
-1 006,9
1 877,9
158,1
1 009,3
-1 318,9
-5 319,2
-1 536,9
4 588,6
2 478,1
828,7
-55,2
-3 101,5
-625,1
-1 913,5
-1 238,0
-1 499,6
-2 222,2
-1 339,9
-618,3
4 087,6
-161,5
1 685,8
3 161,7
190,7
1 502,8
556,4
-526,5
1 467,2
634,7
372,4
1 106,9
-1 767,7
-198,2
-2 128,3
-1 357,2
-894,8
856,4
4 131,6
-2 849,6
-1 157,1
-3 675,6
852,4
-1 160,2
-54,2
2 110,5
-202,2
1 123,9
-978,9
-6 143,5
-1 895,0
4 797,6
2 011,3
909,9
-289,0
-2 869,9
-222,3
-1 824,5
-1 173,0
-1 513,9
-2 144,0
-1 478,9
-810,3
4 340,7
-99,9
2 430,8
3 213,4
359,9
1 344,5
844,2
-449,4
1 187,0
73,7
1 116,8
1 418,6
-1 200,5
-217,2
-2 004,1
-1 442,2
-931,4
363,8
3 981,3
-2 909,6
-1 107,5
-4 104,3
764,9
-937,3
5 210,2
1 611,2
24,3
-48,5
-378,5
-4 473,8
-283,0
2 729,2
546,6
-381,5
-119,2
-664,5
-160,9
-1 169,3
-808,6
601,1
-1 644,6
-771,3
-213,9
2 297,2
-6,4
182,9
1 425,6
244,9
199,4
198,9
-122,4
377,8
-212,6
2 667,9
611,5
-1 638,9
-268,2
-1 067,0
-721,6
-299,9
-217,0
1 940,0
-1 666,0
-1 362,5
-3 280,6
719,9
-1 873,2
-2 142,2
1 605,7
-49,8
99,3
-659,0
-4 496,0
-452,8
3 548,2
564,4
10,5
-195,4
-841,2
-511,1
-1 390,4
-941,7
-531,2
-1 663,5
-793,8
-256,2
1 810,1
-12,1
247,1
-32,5
284,0
315,0
104,0
-211,8
851,3
-254,8
1 351,4
486,9
-1 598,5
-328,8
-911,6
-845,4
-274,1
-236,3
2 300,7
-1 719,7
-1 453,2
-3 225,1
700,1
-1 839,3
-1 123,3
1 566,8
-106,6
274,0
-912,9
-5 304,6
-308,1
4 107,2
553,1
233,3
-325,7
-1 709,6
-770,0
-1 508,9
-908,7
-343,3
-1 985,3
-822,4
-591,5
3 135,7
-23,4
269,7
3 182,2
331,2
844,2
-11,0
-3,1
1 185,6
-114,4
775,7
349,6
-2 042,0
-478,1
-1 043,2
-1 127,1
-373,7
-245,9
2 499,5
-2 012,1
-1 547,6
-3 433,1
836,4
-2 184,1
-844,3
1 671,9
-606,8
331,5
-622,0
-6 617,9
-371,1
4 295,9
468,2
210,5
-524,9
-1 458,0
-338,3
-1 495,5
-888,4
-289,6
-1 758,4
-946,3
-722,4
3 108,2
-6,9
397,0
3 122,5
508,0
703,0
205,5
25,4
-95,1
-275,7
1 133,6
602,9
-1 726,6
-567,4
-962,5
-1 136,0
-499,3
-361,6
2 347,0
-2 061,1
-1 471,2
-3 633,3
835,7
-2 338,3
4 950,8
251,5
89,3
44,2
-105,7
-2 542,3
197,4
2 405,8
160,0
-592,2
-50,8
-785,3
-56,8
-125,7
-87,9
541,9
-111,4
-81,1
53,6
1 801,0
1,0
110,3
1 341,0
201,4
83,5
106,3
-98,2
338,8
-43,3
1 473,7
131,3
-997,6
55,5
-650,7
-196,0
28,0
28,7
974,9
-86,2
-195,0
-3 194,5
703,5
-745,7
-1 566,6
332,4
117,4
209,7
-181,4
-2 245,5
-80,3
3 307,5
42,5
-506,7
65,0
-927,4
-276,9
-144,9
-99,3
-142,6
-95,7
-147,8
95,7
1 556,3
8,2
147,8
0,0
244,2
111,2
11,7
-71,4
766,6
-27,3
842,4
-280,6
-866,3
43,7
-655,6
-201,0
44,7
-119,9
1 345,2
-104,7
-210,2
-3 125,8
667,8
-652,6
-1 098,4
Celkem
Agregace komodit
Ţivý skot
Ţivá prasata
Ţivá drůbeţ
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeţe
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboţí
Konzerv. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Limonády
Pivo
Víno
Destiláty
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výţivě zvířat
Cigarety
EU 15
313,7
75,5
352,7
-272,8
-2 647,0
-105,9
3 858,4
51,1
-515,8
-2,2
-1 699,4
-383,1
-189,5
-111,3
-146,7
-171,8
-126,8
-54,8
2 766,6
15,1
140,2
3 139,3
283,3
273,3
-56,0
47,1
994,2
108,9
280,8
-459,6
-1 239,3
-44,0
-715,2
-213,8
-10,3
7,7
1 182,8
-135,4
-210,8
-3 325,4
734,3
-891,4
-1 219,7
2008
302,3
-222,6
365,8
-227,3
-3 282,4
-181,6
4 018,3
122,7
-498,3
-286,2
-1 481,8
-111,7
-200,0
-121,9
-150,5
-257,4
-189,2
-108,4
2 775,3
19,8
202,9
2 985,6
285,8
233,8
164,6
82,5
-153,1
-41,1
164,1
-271,1
-1 220,8
-54,8
-816,8
-196,6
-45,2
-215,8
1 219,1
-138,8
-205,6
-3 459,6
732,5
-1 159,3
-180,1
1. pokračování tabulky 15
KN
Agregace komodit
2005
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
Ţivý skot
Ţivá prasata
Ţivá drůbeţ
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeţe
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboţí
Konzerv. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Limonády
Pivo
Víno
Destiláty
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výţivě zvířat
Cigarety
702,0
17,0
39,7
-88,2
-516,2
33,9
0,4
52,2
108,0
4,2
-26,3
-2,3
-10,8
-0,6
27,2
-0,2
-0,4
1,8
232,0
-10,5
73,3
64,7
30,5
33,7
0,0
-12,9
46,8
-66,3
729,0
0,3
-84,0
-8,0
-186,2
-11,7
-119,9
-246,2
75,8
-224,6
-20,0
-58,0
16,1
-244,2
-540,1
z toho
Rakousko
2006
2007
602,2
6,9
43,2
-188,7
-821,7
18,9
-0,8
145,0
139,0
9,5
-47,4
-21,0
-4,1
-0,3
-11,3
-0,4
-5,1
41,2
125,3
-15,1
64,3
-18,3
11,4
77,2
0,3
-73,9
84,6
-21,7
405,8
-3,3
-78,5
-13,7
-161,3
-28,4
-97,6
-239,3
70,9
-121,3
-12,2
-62,0
33,8
-272,9
-293,6
739,3
14,3
35,5
-193,7
-1 203,7
54,8
-6,5
82,6
134,6
30,3
-54,1
-43,2
-10,6
1,0
0,3
-0,5
-0,2
-2,5
225,4
-29,5
57,3
58,1
2,4
308,3
0,4
-6,0
193,0
7,8
394,0
-30,4
-116,1
-16,5
-248,4
-30,6
-86,2
-355,2
86,5
-79,6
-4,6
-43,1
57,1
-262,4
-312,4
EU 12
2008
2005
2006
2007
2008
2005
950,7
-25,1
64,3
-17,7
-1 312,6
58,1
-1,7
10,7
134,4
11,2
-79,3
-20,8
-11,3
-3,7
0,8
0,0
0,5
-15,1
126,9
-15,7
52,9
181,0
11,4
254,2
0,5
-4,0
65,2
-6,6
948,4
-7,3
-165,6
-20,2
-266,1
-16,5
-114,4
-154,2
40,0
-59,1
-7,2
-77,2
19,8
-224,2
-143,5
214,7
364,1
309,3
-556,3
182,0
-378,2
-277,8
329,9
185,7
69,5
-1 665,8
180,4
-153,8
-119,5
880,5
214,3
51,4
-108,0
356,7
40,6
877,6
-65,0
-145,8
257,7
22,3
-247,5
320,4
443,8
454,2
440,8
164,4
143,1
-788,8
-168,7
-189,5
302,1
663,3
-313,6
767,7
5,8
-6,2
691,1
2 430,7
262,8
238,4
411,5
-380,1
-397,5
-798,5
157,4
394,6
470,8
177,2
-1 968,6
211,0
-109,5
-121,7
385,5
289,2
64,0
-326,1
519,8
-64,8
1 112,9
-409,7
-107,6
367,8
17,6
-368,3
182,9
563,2
543,5
407,0
359,2
165,1
-871,9
-172,0
-241,1
577,2
689,2
-335,9
552,9
10,9
-22,2
683,0
47,0
212,1
242,4
735,0
-310,3
-30,3
-794,1
465,9
659,6
555,7
135,4
-1 867,8
238,8
-2,2
-94,8
428,1
351,8
102,8
24,0
937,5
-136,9
1 106,2
-51,1
-112,7
426,5
43,0
-470,9
261,7
740,9
-204,5
474,1
437,4
345,2
-861,2
-196,6
-125,2
1 088,2
584,5
-291,1
651,7
-19,2
16,1
1 188,8
845,3
151,6
382,7
791,6
-268,3
504,0
-869,0
472,3
472,3
683,6
123,4
-1 737,7
142,7
96,9
-28,0
560,3
406,5
122,8
-40,9
1 213,5
-92,8
1 755,5
85,7
-103,6
431,6
66,0
-388,2
1 135,7
350,4
143,8
555,6
577,6
428,1
-886,0
-290,1
-111,4
810,6
590,5
-263,9
711,5
-30,5
-70,7
1 582,2
146,4
-39,4
268,4
97,9
-121,1
875,4
320,2
32,6
162,3
276,6
75,9
-393,4
110,9
53,4
-9,0
524,2
286,7
54,6
-15,2
-37,0
-15,7
-73,4
-78,4
-145,7
31,5
6,3
-98,0
122,1
312,2
139,7
298,3
533,7
-12,8
63,7
261,4
63,4
244,5
469,1
-2,9
648,6
12,3
-1,9
702,0
2 524,4
z toho
Slovensko
2006
2007
-26,9
205,0
121,1
-53,1
817,1
117,5
158,8
181,6
383,0
126,7
-498,6
102,9
108,3
33,2
312,1
312,2
70,1
-104,6
-128,6
-66,8
-65,6
-401,0
-91,0
56,4
1,9
-119,9
121,5
264,3
-90,2
293,9
608,1
34,3
107,8
246,6
18,4
638,7
580,4
-24,9
522,0
13,6
-9,1
748,7
879,1
-30,1
201,1
205,3
-14,1
1 172,2
97,7
-53,7
258,0
454,9
148,2
-227,0
150,8
164,8
33,0
326,6
372,5
120,8
16,1
-61,7
-166,3
-159,5
-119,7
-87,5
64,8
-0,9
-67,9
115,5
279,4
-59,9
338,5
645,1
152,9
216,4
270,8
52,6
826,2
444,9
10,7
639,7
18,3
25,2
964,2
2 449,0
2008
-36,2
276,7
289,7
85,5
1 449,7
297,9
-28,7
214,8
617,8
188,8
-59,7
102,6
224,0
77,7
376,9
416,5
132,3
78,6
1,3
-70,9
11,6
-314,1
-93,6
80,2
-2,7
-85,7
1 140,1
77,6
352,7
349,7
621,5
173,8
201,5
269,0
47,8
720,5
492,5
50,6
675,0
25,3
-15,9
1 241,8
828,1
2. pokračování tabulky 15
z toho
KN
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
Agregace komodit
Ţivý skot
Ţivá prasata
Ţivá drůbeţ
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeţe
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboţí
Konzerv. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Limonády
Pivo
Víno
Destiláty
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výţivě zvířat
Cigarety
EU 27
Maďarsko
Polsko
2005
2006
2007
2008
6,9
0,0
164,5
-417,3
-635,1
-490,3
-428,7
44,8
-176,2
-71,1
-1 295,5
58,1
-225,7
-11,8
49,5
20,1
6,2
-110,4
376,4
55,8
791,6
13,0
12,6
161,7
15,6
-8,3
120,4
29,8
162,2
25,9
-506,5
56,3
-817,1
-403,6
-185,6
-114,8
-7,2
-5,0
97,2
-5,4
-8,4
134,1
45,8
28,4
-0,5
263,9
-324,1
-1 169,5
-756,1
-160,3
-24,4
-22,2
-48,5
-1 554,0
67,7
-241,5
-33,5
66,4
12,4
11,9
-227,7
648,0
1,7
848,7
1,8
2,0
265,4
5,9
-15,6
-1,5
-89,1
629,4
9,9
-266,1
55,0
-939,2
-398,2
-197,6
-376,1
-36,4
10,9
11,9
-1,9
-13,6
67,7
-916,3
73,8
23,7
490,8
-293,7
-1 138,9
-820,1
236,6
11,6
-75,9
-70,8
-1 700,2
60,7
-196,9
-42,3
76,8
8,4
2,3
8,7
974,7
28,6
859,3
70,4
0,5
263,1
31,9
-64,9
75,3
-165,9
-207,5
55,0
-301,0
128,2
-1 069,8
-445,4
-122,5
-10,9
-26,0
13,1
5,8
-37,5
-20,6
263,2
-1 201,0
40,0
6,2
417,3
-353,7
-832,6
-1 064,4
21,9
31,4
-87,6
-129,7
-1 801,8
30,7
-150,4
-27,3
45,4
11,4
0,6
-124,8
1 205,4
-22,4
1 335,1
411,8
13,0
256,6
58,1
-135,9
-48,3
-303,5
-69,2
69,4
-235,7
172,2
-1 077,4
-392,3
-124,3
47,2
-67,3
17,6
26,0
-66,2
-52,1
251,1
-383,0
2005
88,6
93,3
22,1
-15,6
-80,1
-177,9
77,3
59,7
85,2
26,2
9,3
5,7
24,0
-90,0
300,0
20,4
-8,6
17,2
-0,6
0,2
19,4
0,4
-14,7
24,6
0,5
-142,5
56,1
71,8
146,1
89,5
152,7
11,3
89,9
-36,1
-62,4
84,2
120,0
-247,3
20,4
-1,1
0,0
-199,8
-139,9
2006
125,1
31,2
-19,8
3,7
-85,4
-136,2
119,8
84,0
97,6
20,6
64,4
24,4
25,2
-116,0
7,3
10,3
-18,4
6,1
-0,8
0,2
51,3
-11,7
-19,3
17,2
3,0
-233,1
0,9
351,9
-2,5
75,1
46,2
11,8
47,6
-40,2
-59,1
190,2
49,5
-265,7
22,0
-0,8
0,4
-217,3
-127,0
2007
36,2
16,3
-25,5
2,9
-69,5
-54,3
220,5
126,3
132,9
33,4
43,3
12,2
28,4
-82,7
1,8
9,9
-21,0
0,3
18,5
0,1
-9,6
-4,6
-18,1
32,3
3,2
-337,0
3,1
585,7
-52,9
38,2
85,8
14,8
51,0
-42,9
-59,8
179,2
58,1
-263,0
20,9
0,0
11,1
-127,6
-325,7
2008
29,0
95,0
-24,8
-3,4
-66,7
-82,5
409,9
60,2
94,3
17,3
102,0
4,6
19,1
-75,8
10,8
3,7
-15,8
-2,5
1,6
0,3
1,8
-16,6
-18,5
30,5
1,3
-178,8
0,8
574,0
-144,6
67,3
180,4
33,9
73,2
-207,8
-40,9
-8,6
61,4
-271,9
17,6
10,4
-2,7
-19,8
-252,8
2005
2006
2007
2008
1 825,9
388,4
260,8
-934,7
-4 291,8
-661,1
2 451,4
876,5
-195,9
-49,7
-2 330,3
19,4
-1 323,1
-928,1
1 481,6
-1 430,3
-719,9
-321,9
2 653,9
34,2
1 060,5
1 360,6
99,1
461,1
221,2
-369,9
698,2
231,1
3 122,1
1 052,3
-1 474,4
-125,1
-1 855,9
-890,3
-489,4
85,1
2 603,3
-1 979,7
-594,8
-3 274,8
713,7
-1 182,1
288,5
1 868,5
188,6
510,8
-1 039,0
-4 893,6
-1 251,3
3 705,6
959,0
481,4
-18,2
-2 809,8
-300,1
-1 499,9
-1 063,3
-145,7
-1 374,2
-729,8
-582,3
2 329,9
-76,9
1 360,0
-442,2
176,4
692,5
121,6
-580,1
1 034,2
308,4
1 894,8
893,9
-1 239,3
-163,6
-1 783,5
-1 017,4
-515,2
340,9
2 989,9
-2 055,6
-900,3
-3 214,2
678,0
-1 156,4
-1 076,3
1 778,8
135,8
1 009,0
-1 223,2
-5 334,9
-1 102,3
4 573,1
1 212,6
789,0
-190,4
-3 577,3
-531,2
-1 511,2
-1 003,5
84,8
-1 633,6
-719,7
-567,5
4 073,2
-160,3
1 375,8
3 131,1
218,5
1 280,3
31,9
-474,1
1 447,3
626,5
571,1
823,8
-1 604,5
-132,9
-1 904,4
-1 323,7
-498,9
842,3
3 083,9
-2 303,3
-895,9
-3 452,2
852,5
-995,3
1,0
1 823,5
-224,0
1 123,2
-890,4
-6 113,8
-1 240,1
4 768,2
940,6
894,1
-401,4
-3 195,7
-195,6
-1 398,6
-916,4
270,7
-1 352,0
-823,4
-763,3
4 321,7
-99,7
2 152,5
3 208,2
404,4
1 139,7
271,5
-362,9
1 040,6
74,7
1 277,4
1 158,4
-1 149,0
-139,4
-1 848,5
-1 426,1
-610,7
449,0
2 937,6
-2 325,0
-759,7
-3 663,8
764,9
-756,0
5 097,2
3. pokračování tabulky 15
KN
OSVTE
Agregace komodit
2005
0102
0103
0105
0201 + 0202
0203
0207
0401
0402
0403
0405
0406
0701
0702
0709 60
0803
0805
0806
0808 10
1001
1101
1107
1205
1206
1207 91
1210
1512
1514
1517
1701
1704
1806
1902
1905
2004 + 2005
2009
2202
2203
2204
2208
2304
2306 41 a 49
2309
2402 20
Pramen: ČSÚ
Ţivý skot
Ţivá prasata
Ţivá drůbeţ
Hovězí maso
Vepřové maso
Maso a jedlé droby drůbeţe
Mléko a smetana nezahuštěné, neslazené
Mléko a smetana zahuštěná nebo slazená
Kysané mléčné výrobky
Máslo a jiné tuky z mléka
Sýry a tvaroh
Brambory
Rajčata
Plody rodu Capsicum a Pimenta (papriky)
Banány
Citrusy
Vinné hrozny
Jablka
Pšenice
Pšeničná mouka
Slad
Semena řepky
Slunečnicová semena
Semena máku
Chmel
Slunečnicový olej
Řepkový a hořčičný olej
Margarín a ostatní jedlé tuky
Cukr
Cukrovinky neobsahující kakao
Kakaový prášek, čokoláda a čok. výrobky
Těstoviny
Pekařské zboţí
Konzerv. zelenina (ne v octě) zmraz. i nezmraz.
Ovocné a zeleninové šťávy
Limonády
Pivo
Víno
Destiláty
Sójové pokrutiny
Pokrutiny a šroty z řepky
Přípravky k výţivě zvířat
Cigarety
-0,1
0,0
-4,1
-0,5
0,0
-18,9
0,0
5,7
0,0
7,1
1,1
-0,3
-48,5
-77,9
0,0
-273,0
-238,5
-11,3
0,0
0,0
13,0
-2,3
-23,6
15,3
374,5
0,0
0,0
-0,3
24,8
104,0
-36,2
-1,1
-87,3
-1,6
-26,5
-22,3
438,2
-181,1
-84,3
-12,2
0,0
-294,5
0,0
2006
0,0
0,0
-5,6
-2,5
-0,3
-0,6
0,0
4,2
0,0
-3,4
-0,4
-0,8
-19,5
-62,2
-0,2
-281,3
-242,6
-3,7
-0,1
0,0
49,9
-0,5
-15,1
9,4
444,7
-0,4
0,0
-0,3
61,1
115,6
-34,2
-0,7
-72,6
-1,7
-87,6
-10,8
422,3
-202,9
-79,8
-10,0
0,0
-260,8
0,2
SNS
2007
0,0
0,0
-4,4
-7,6
-8,6
0,0
0,2
0,0
0,0
0,1
-0,8
-7,3
-53,2
-133,3
-0,1
-313,3
-245,8
-3,1
0,0
0,1
92,7
0,0
-1,4
5,7
393,3
0,0
0,0
-0,4
-0,3
69,5
-56,5
0,1
-52,2
-1,9
-122,6
-8,8
455,1
-220,3
-113,8
-13,7
0,0
-278,1
-8,0
2008
0,2
0,0
-11,1
-1,3
-43,9
0,0
0,3
0,0
0,0
2,6
0,5
-6,2
-48,2
-151,3
-0,2
-456,7
-218,3
-1,6
0,0
0,0
61,0
0,0
-0,9
7,7
351,3
-0,1
0,0
-2,2
-0,1
49,6
-49,9
1,3
-46,6
-2,1
-75,0
2,6
388,1
-240,7
-151,4
-40,9
0,0
-310,8
-4,3
2005
0,2
7,3
0,3
0,0
2,0
1,6
0,0
6,8
0,0
88,5
9,1
1,5
0,7
0,5
0,0
-0,3
-14,2
8,2
0,8
0,0
277,4
1,6
0,2
229,5
65,6
-6,4
0,0
-0,1
114,3
279,2
-90,2
25,5
-5,4
-7,9
42,0
128,8
254,9
-26,2
22,1
0,0
0,0
141,8
0,4
2006
0,0
0,8
6,9
0,0
3,5
0,3
0,3
0,2
0,0
117,1
10,5
4,2
0,2
0,0
0,0
0,5
-1,1
85,5
0,9
0,0
111,7
-10,3
-5,3
237,6
55,4
-23,5
-2,0
0,4
104,4
302,1
-62,5
23,6
-2,1
2,5
55,5
160,1
359,9
-29,3
9,2
0,0
0,0
164,5
1,4
RZ
2007
10,6
17,6
2,0
0,0
27,1
0,0
3,2
19,2
0,0
76,3
13,0
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,6
0,1
4,2
-0,2
154,0
30,6
-9,8
325,8
54,0
-52,3
-17,3
0,6
0,0
325,0
3,6
15,7
-19,1
6,3
47,6
78,7
498,6
-46,1
36,0
0,0
0,0
149,0
-0,7
2008
34,6
20,3
10,7
0,0
39,5
0,5
1,1
154,9
-0,5
68,3
12,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,5
0,0
135,1
5,2
-4,1
361,6
131,1
-77,1
-8,1
0,0
0,0
356,7
-4,8
5,1
13,9
5,0
1,2
35,3
577,1
-60,8
-19,5
0,0
0,0
161,4
-2,1
2005
2006
2007
2008
18,2
0,0
0,3
-97,4
0,0
-651,5
0,0
1 325,7
0,0
38,9
427,4
-15,9
-158,5
-94,6
-3 238,2
-201,6
-249,0
-31,7
1 602,6
0,0
15,2
0,0
-5,4
0,0
8,1
0,0
0,0
-0,3
1,9
-15,7
-11,4
-15,8
-4,2
-7,1
-98,4
-45,4
0,7
-198,5
-101,3
-266,0
0,0
-3,6
152,5
3,2
0,0
10,6
-63,4
-9,4
-418,4
0,0
569,3
0,0
24,2
390,5
-36,4
-192,4
-83,9
-1 489,2
-198,3
-347,7
-38,1
569,1
-0,1
6,2
0,0
-1,5
-0,1
12,1
0,0
0,0
-0,7
-8,2
-23,5
-6,9
-25,1
-4,1
-7,1
-140,4
-40,3
-2,2
-179,2
-119,2
-240,9
-1,1
-7,1
2,1
0,0
0,0
1,5
-87,8
-9,7
-453,6
0,1
998,8
0,0
37,5
439,8
-86,9
-342,0
-97,8
-1 584,3
-209,8
-352,6
-38,9
5,8
-0,1
3,4
0,0
-0,5
-0,3
11,6
0,0
0,0
-2,3
-18,1
-21,8
0,3
-23,8
6,5
-25,0
-242,5
-22,7
12,3
-255,5
-137,5
-205,1
-0,1
-10,8
-0,9
0,0
0,0
0,4
-88,8
-22,5
-668,9
0,1
677,9
-0,2
18,8
300,6
-21,7
-374,1
-101,5
-1 784,3
-214,4
-400,9
-39,8
0,0
-0,1
9,3
0,0
-2,0
-5,8
18,7
-9,2
-0,1
-3,7
-16,8
-40,1
3,9
-27,3
19,1
-4,3
-196,3
-101,3
8,4
-256,2
-135,2
-390,1
0,0
-14,4
-0,8
Tab. 16 - Nejvýznamnější odběratelé agrárních výrobků z ČR 1)
Země
Slovensko
Německo
Polsko
Itálie
Rakousko
Maďarsko
Spojené království
Nizozemsko
Francie
Rusko
Rumunsko
Belgie
Švédsko
Celkem
Celkem agrární vývoz
2003
mil. Kč
11 457,2
9 936,9
5 459,4
782,4
1 866,4
1 952,6
1 564,9
1 242,4
859,9
1 296,7
880,3
1 555,1
220,8
38 854,2
48 804,6
2004
%
23,5
20,4
11,2
1,6
3,8
4,0
3,2
2,5
1,8
2,7
1,8
3,2
0,5
79,6
100,0
mil. Kč
14 946,3
12 038,8
5 808,9
1 785,0
3 119,4
3 838,1
2 337,7
1 885,4
1 071,3
1 848,4
779,0
2 248,6
345,2
51 706,9
61 526,1
2005
%
24,3
19,6
9,4
2,9
5,1
6,2
3,8
3,1
1,7
3,0
1,3
3,7
0,6
84,0
100,0
mil. Kč
20 817,3
18 908,7
7 148,7
2 111,8
3 912,1
3 903,0
1 784,8
1 764,5
1 713,9
1 970,5
862,7
1 305,2
482,0
66 203,2
78 519,6
2006
%
26,5
24,1
9,1
2,7
5,0
5,0
2,3
2,2
2,2
2,5
1,1
1,7
0,6
84,3
100,0
mil. Kč
20 722,6
18 096,6
8 490,1
2 550,6
3 995,4
3 582,2
2 101,6
1 653,0
1 611,2
1 783,3
1 184,7
1 204,9
618,3
66 976,2
78 542,1
2007
%
26,4
23,0
10,8
3,2
5,1
4,6
2,7
2,1
2,1
2,9
1,5
1,5
0,8
85,3
100,0
mil. Kč
26 258,0
23 626,7
10 373,8
3 451,2
4 556,3
4 472,8
2 752,1
2 225,5
2 023,1
1 961,5
2 018,7
1 257,1
843,8
84 976,8
96 879,9
2008
%
mil. Kč
27,1 28 759,2
24,4 23 153,9
10,7 11 941,4
3,6
6 939,7
4,7
5 679,2
4,6
5 139,1
2,8
3 536,4
2,3
2 132,2
2,1
2 111,8
2,0
2 030,0
2,1
1 958,3
1,3
1 350,9
0,9
1 212,5
87,7 94 732,0
100,0 106 931,0
%
26,9
21,7
11,2
6,5
5,3
4,8
3,3
2,0
2,0
1,9
1,8
1,3
1,1
88,6
100,0
1) Podle země původu.
Pramen: ČSÚ
Tab. 17 - Nejvýznamnější dodavatelé agrárních výrobků do ČR 1)
Země
Německo
Polsko
Slovensko
Nizozemsko
Itálie
Španělsko
Rakousko
Maďarsko
Francie
Belgie
Brazílie
Čína
USA
Dánsko
Spojené království
Celkem
Celkem agrární dovoz
1) Podle země původu.
Pramen: ČSÚ
2003
mil. Kč
14 654,7
6 022,5
7 933,9
3 854,5
4 221,9
4 480,8
2 939,1
3 030,3
2 579,5
1 957,7
2 296,9
2 360,3
1 678,8
1 352,0
864,5
60 227,4
74 259,3
2004
%
19,7
8,1
10,7
5,2
5,7
6,0
4,0
4,1
3,5
2,6
3,1
3,2
2,3
1,8
1,2
81,1
100,0
mil. Kč
20 484,0
8 723,0
8 935,9
5 902,4
5 338,6
5 650,8
3 735,0
3 561,6
3 326,4
2 287,5
2 428,4
2 020,8
1 843,2
1 679,0
1 225,7
77 142,3
93 821,6
2005
%
mil. Kč
21,8 23 730,7
9,3 12 133,7
9,5
9 130,9
6,3
6 700,1
5,7
6 105,7
6,0
5 759,2
4,0
4 541,0
3,8
3 777,9
3,5
3 674,9
2,4
2 662,8
2,6
2 107,4
2,2
1 666,0
2,0
1 937,5
1,8
1 494,8
1,3
1 261,5
82,2 86 683,8
100,0 103 522,4
2006
%
mil. Kč
22,9 24 181,0
11,7 16 011,4
8,8 10 787,0
6,5
7 211,8
5,9
6 748,4
5,6
6 082,8
4,4
5 326,3
3,6
4 406,4
3,5
4 141,3
2,6
2 917,7
2,0
1 976,7
1,6
1 859,8
1,9
1 757,6
1,4
1 559,4
1,2
1 518,4
83,7 96 485,9
100,0 112 736,7
2007
%
mil. Kč
21,4 29 091,8
14,2 17 438,0
9,6 11 642,4
6,4
8 820,1
6,0
7 798,4
5,4
6 336,8
4,7
5 957,9
3,9
5 257,6
3,7
4 528,4
2,6
3 418,3
1,8
2 844,4
1,6
2 166,1
1,6
1 950,2
1,4
1 644,7
1,3
2 075,9
85,6 110 970,9
100,0 129 333,0
2008
%
mil. Kč
22,5 30 765,7
13,5 17 176,6
9,0 10 919,5
6,8
9 213,5
6,0
7 879,3
4,9
6 322,9
4,6
6 250,9
4,1
5 268,0
3,5
4 468,7
2,6
3 281,5
2,2
3 144,4
1,7
2 190,1
1,5
1 857,0
1,3
1 680,8
1,6
1 676,7
85,8 112 095,7
100,0 131 048,0
%
23,5
13,1
8,3
7,0
6,0
4,8
4,8
4,0
3,4
2,5
2,4
1,7
1,4
1,3
1,3
85,5
100,0

Podobné dokumenty

číslo 110 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

číslo 110 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací Súdán, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Katar, Keňa, Kiribati, Kokosové (Keelingovy) ostrovy, Kolumbie, Komory, Kongo, Korejská republika, Kostarika, Kuvajt, Lesotho, Liba...

Více

číslo 105 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací

číslo 105 - Ústav zemědělské ekonomiky a informací republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko Evropská unie po roce 1994: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo...

Více

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2013 Agrarian

Ročenka agrárního zahraničního obchodu ČR za rok 2013 Agrarian Nejméně rozvinuté země: Afghánistán, Angola, Bangladéš, Benin, Bhútán, Burkina Faso, Burundi, Čad, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Gambie, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, J...

Více

103,9 fm cisn

103,9 fm cisn Český agrární dovoz je sledován podle země původu, nikoliv podle země odeslání. Země původu je zemí, ve které bylo zboží vyrobeno nebo zpracováno, zatímco země odeslání je zemí, ze které bylo zboží...

Více

100 důvodů - FinExpert.cz

100 důvodů - FinExpert.cz období, na němž se EU a ČR dohodly v rámci přístupových jednání. Základní přechodné období bude dlouhé dva roky. V odůvodněných případech bude možné prodloužit je o tři roky a v mimořádných případe...

Více

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, s platností na dobu neurčitou pod podmínkou, že dojdeJi ke změně podmínek, za Iaerých byl schválen, bude kanalizačnířád neprodleně př...

Více

25% - Rossmann

25% - Rossmann černá řasenka pro delší řasy

Více