Stahuj ve formátu

Transkript

Stahuj ve formátu
TRANSNET AL 202
Kód : 0 532 0
BEZPEÈNOSTNÍ LIST
Tento List o bezpeènostních údajích, jejich prezentace a redakce jsou v souladu s naøízením è.
1907/2006
VERZE ÈÍSLO : 3.1.0
DATUM AKTUALIZACE: 26/09/08
1. IDENTIFIKACE VÝROBKU A SPOLEÈNOSTI
Obchodní název:
TRANSNET AL 202
Úèel použití
Oblast a typ použití
Èistící prostøedek
PRO RENOVACI HLINÍKU
Identifikace spoleènosti
Výrobce
Distributor
HYPRED CZECH s.r.o
Videòská 11/127
Brno 619 00
Czech Republic
Tél/Fax : + 420 547 135 225
Nouzové volání:
Toxikologické informaèní støedisko
Na boji¹ti 1
128 08 PRAHA 2
Telefon( 24 hodin/dennì ):
224 91 92 93,
224 91 54 02,
224 91 45 75
-1-
TRANSNET AL 202
Kód : 0 532 0
BEZPEÈNOSTNÍ LIST
Tento List o bezpeènostních údajích, jejich prezentace a redakce jsou v souladu s naøízením è.
1907/2006
VERZE ÈÍSLO : 3.1.0
DATUM AKTUALIZACE: 26/09/08
2. IDENTIFIKACE NEBEZPEÈÍ
Pøípravek je pova¾ovaný za nebezpeèný ve smyslu Direktivy 1999/45/EU.
Symbol(y) nebezpeèí :
: JEDOVATÝ
Hlavní rizika :
Jedovaté: pøi vdechování ,styku s kù¾í,pøi po¾ití.
Zpùsobuje poleptání
Rizika pro životní prostøedí :
Pøi dodr¾ení opatrnosti pøi pou¾ití nehrozí ¾ádný nebezpeèný dopad na ¾ivotní
prostøedí.
3. SLOŽENÍ/ INFORMACE O KOMPONENTECH
DRUH CHEMICKÉHO PØÍPRAVKU : Èistící prostøedek
a - Substance pøispívající nebezpeèí :
1% <= Fluorovodík < 7%
b - Dal¹í nebezpeèné substance ve smyslu Direktivy 1999/45/EU :
1% <= hydrogendifluorid amonný < 10% + 15% <= Amid kyseliny sírové < 30%
c - Látka (látky), které nesjou již zahrnuty v bodech a) a b), a pro které jsou hranice
expozice na pracovi¹ti :
Netýká se
Substance / Èíslo(a) CAS /Èíslo(a) EINECS :
Fluorovodík / 7664-39-3 / 231-634-8
hydrogendifluorid amonný / 1341-49-7 / 215-676-4
Amid kyseliny sírové / 5329-14-6 / 226-218-8
Symbol(y) - R vìty :
Fluorovodík : C;T+, R26/27/28;R35
hydrogendifluorid amonný : C;T, R25;R34
Amid kyseliny sírové : Xi, R36/38;R52/53
-2-
TRANSNET AL 202
Kód : 0 532 0
BEZPEÈNOSTNÍ LIST
Tento List o bezpeènostních údajích, jejich prezentace a redakce jsou v souladu s naøízením è.
1907/2006
VERZE ÈÍSLO : 3.1.0
DATUM AKTUALIZACE: 26/09/08
4. PRVNÍ POMOC
Pøi styku s kùží :
Okam¾itì svléci kontaminovaný nebo potøísnìný odìv.
Okam¾itì dùkladnì opláchnout vodou minimálnì po dobu 15 minut.
Vyhledat dermatologa.
Pøi styku s oèima :
Okam¾itì dùkladnì vypláchnout jemným proudem vody minimálnì po dobu 15 minut,
víèka je tøeba dr¾et dobøe odchlípnutá.
Vyhledat okam¾itì oèního lékaøe, i kdy¾ není vidìt ¾ádná léze.
Pøi požití :
Vypláchnout ústa.
Nevyvolávejte zvracení.
Hospitalizovat.
Pøi vdechnutí :
Odvést na èerstvý vzduch.
Poskytnout první pomoc v pøípadì nutnosti a okam¾itì pøivolat lékaøskou pomoc.
5. OPATØENÍ V BOJI PROTI POŽÁRU
Zvlá¹tní rizika :
TRANSNET AL 202 je nehoølavý.
Doporuèená hasiva :
Oxid uhlièitý, suchý led
Pou¾ít prostøedky kompatibilní s ostatními látkami zasa¾enými po¾árem.
Hasící prostøedky, jimž je tøeba se vyhnout :
Nejsou nám známy.
Ochranné prostøedky :
Nosit individuální dýchací pøístroj a ochrannou kombinézu.
-3-
TRANSNET AL 202
Kód : 0 532 0
BEZPEÈNOSTNÍ LIST
Tento List o bezpeènostních údajích, jejich prezentace a redakce jsou v souladu s naøízením è.
1907/2006
VERZE ÈÍSLO : 3.1.0
DATUM AKTUALIZACE: 26/09/08
6. V PØÍPADÌ NAHODILÉHO ÚNIKU
Opatøení pro ochranu osob :
Respektovat ochranná opatøení zmínìná v oddílu 8.
Respektovat ochranná opatøení zmínìná v oddíle 5.
Bezpeènostní opatøení pro ochranu životního prostøedí :
Zásah mu¾e být proveden pouze kvalifikovaným personálem.
Neodhazovat výrobek pøímo do kanalizace nebo do okolního prostøedí.
Odstranit co nejrychleji nevhodné látky.
Metoda(y) èi¹tìní :
Drobné vylití :
Vstøebat inertním materiálem.
Velký únik :
Ohranièit, pøehradit, pøeèerpat do rezervní nádr¾e.
7. MANIPULACE A USKLADNÌNÍ
Manipulace :
Okam¾itì svléci kontaminovaný nebo potøísnìný odìv.
Pøi pou¾ití zabraòte vystøikování.
Skladovat oddìlenì od jídla a pití.
Skladovat oddelene od nesluèitelných látek viz odstavec 10.
Pou¾ívat v dobøe vìtraných místnostech.
Uskladnìní :
Ponechat pouze v originálním balení.
Uchovávejte na chladném, èistém, dobøe vìtraném místì, daleko od zdroje tepla a
intenzivního svìtla.
Skladovat oddelene od nesluèitelných látek viz odstavec 10.
Ponechat obal uzavøený.
Materiál pro obaly nebo láhve :
Polyetylén vysoké hustoty.
-4-
TRANSNET AL 202
Kód : 0 532 0
BEZPEÈNOSTNÍ LIST
Tento List o bezpeènostních údajích, jejich prezentace a redakce jsou v souladu s naøízením è.
1907/2006
VERZE ÈÍSLO : 3.1.0
DATUM AKTUALIZACE: 26/09/08
8. KONTROLA EXPOZICE / INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA
Mezní hodnoty expozice :
D - Fluorhydric acid (100%) - MAK : 2,5 mg/m3 - Category : I MAK - Kommission
D - Fluorhydric acid (100%) - MAK : 3 ppm - Category : I MAK - Kommission
F - Fluorhydric acid (100%) - VLE : 3 ppm - European Regulation
F - Fluorhydric acid (100%) - VLE : 2,5 mg/m3 - European Regulation
F - Fluorhydric acid (100%) - VME : 1,8 ppm - European Regulation
F - Fluorhydric acid (100%) - VME : 1,5 mg/m3 - European Regulation
USA - Fluorhydric acid (100%) - TLV-C : 3 ppm - ACGIH
Zvlá¹tní osobní ochranné prostøedky :
Ochrana rukou :
Nosit ochranné rukavice odolné proti chemickým prostøedkùm.
Ochrana oèí/oblièeje :
Pou¾ívat ochranné brýle .
Pou¾ívejte vhodný dýchací pøístroj.
Ochrana kùže a tìla :
Nosit ochrannou obuv a ochranný chemicky odolný odìv.
Zvlá¹tní hygienická opatøení :
Sprcha a zaøízení na oplach oèí v blízkosti pracovi¹te.
Postup manipulace s pøípravkem musí být takévý, aby byl minimalizován kontakt
pøípravku s u¾ivatelem.
Po ka¾dém pou¾ití systematicky umýt prostøedky individuální ochrany.
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Fyzikální stav : Èirá tekutina
Barva : Bezbarvá
Zápach : Bez zápachu
Bod mrazu : -5 °C
Bod vzplanutí : neuplatòuje se
-5-
TRANSNET AL 202
Kód : 0 532 0
BEZPEÈNOSTNÍ LIST
Tento List o bezpeènostních údajích, jejich prezentace a redakce jsou v souladu s naøízením è.
1907/2006
VERZE ÈÍSLO : 3.1.0
DATUM AKTUALIZACE: 26/09/08
Rozpustnost : rozpustný ve vodì v jakémkoliv pomìru
Èisté pH : 0,2+/- 0,2
Hodnota pH pøi 10g/l : 2,5+/- 0,2
Objemové množství : 1,165+/- 0,01 g/cm3
10. STABILITA A REAKTIVITA
Nebezpeèná(é) reakce :
Exotermická reakce s alkáliemi.
Podmínky, jimž je tøeba se vyhnout :
Svìtlo, teplo.
Látka(y), jíž(jimž) je tøeba se vyhnout :
Alkálie.
Chlórované alkálie.
Nebezpeèné rozkladné látky :
Pøi styku s nìkterými kovy (hliník, zinek, mìï..) uvolòuje vodík, jeho¾ smìsi se
vzduchem jsou výbu¹né.
Pøi vysoké teplotì se rozkládá v dusík a oxidy síry.
Tyto údaje uvádíme pro koncentrovaný pøípravek. Použití pøípravku ve zøedìné formì musí být provádìno
souladu s údaji uvedenými v Technickém listu nebo technickým poradcem.
11. TOXIKOLOGICKÉ ÚDAJE
Toxikologické údaje týkající se nebezpeèných substancí :
ACUTE TOXICITY
Fluorhydric acid (50%) : LC 50 - inhalation - 1h (rat) : 1,07 mg/l Very toxic - MSDS supplier
Ammonium bifluoride (100%) : LD 50 - oral (rat) : 130 mg/kg bw (OECD 401) - IUCLID
Sulphamic acid (100%) : LD 50 - oral (rat) : > 2000 mg/kg (OECD 401) - IUCLID
Fluorhydric acid (50%) : Skin irritation : Corrosive. - MSDS supplier
Ammonium bifluoride (100%) : Skin irritation : Corrosive. - MSDS supplier
Sulphamic acid (100%) : Skin irritation (rabbit) : Irritating (OECD 404) - IUCLID
Fluorhydric acid (50%) : Eye irritation : Causes severe burns. - MSDS supplier
-6-
TRANSNET AL 202
Kód : 0 532 0
BEZPEÈNOSTNÍ LIST
Tento List o bezpeènostních údajích, jejich prezentace a redakce jsou v souladu s naøízením è.
1907/2006
VERZE ÈÍSLO : 3.1.0
DATUM AKTUALIZACE: 26/09/08
Ammonium bifluoride (100%) : Eye irritation : Corrosive. - MSDS supplier
Sulphamic acid (100%) : Eye irritation (rabbit) : Irritating (OECD 405) - IUCLID
Ammonium bifluoride (100%) : Sensitisation : Not sensitising - MSDS supplier
CARCINOGENESIS
Ammonium bifluoride (100%) : Not carcinogenic - MSDS supplier
Sulphamic acid (100%) : Not carcinogenic - MSDS supplier
MUTAGENESIS
Ammonium bifluoride (100%) : Ames test (Salmonella/microsomes) : Not mutagenic - MSDS
supplier
GENETIC TOXICITY IN VITRO
Sulphamic acid (100%) : Ames test (bacterias) (Salmonella typhimurium) : Not mutagenic (OECD
471) - IUCLID
GENETIC TOXICITY IN VIVO
Sulphamic acid (100%) : Micronucleus test (mouse) : Not mutagenic (OECD 474) - IUCLID
Na základì výsledkù akutní toxicity nebezpeèné(ných) substance(cí) a podle Direktivy
1999/45/EU :
Místní úèinky
Styk s kùží : Jedovatý pøi styku s kù¾í
Žíravý: zpùsobuje poleptání.
Styk s oèima : Žíravý: zpùsobuje poleptání.
Nebezpeèí vá¾ného po¹kození oèí, nedojde-li k okam¾itému o¹etøení.
Požití : Jedovatý pøi po¾ití.
Vyvolává poleptání úst a za¾ívacího traktu.
Vdechnutí : Jedovatý pøi vdechnutí.
-7-
TRANSNET AL 202
Kód : 0 532 0
BEZPEÈNOSTNÍ LIST
Tento List o bezpeènostních údajích, jejich prezentace a redakce jsou v souladu s naøízením è.
1907/2006
VERZE ÈÍSLO : 3.1.0
DATUM AKTUALIZACE: 26/09/08
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
Ekologické údaje týkající se nebezpeèných substancí :
ACUTE TOXICITY
Fluorhydric acid (50%) : EC 50 - 48h (daphnia) : 270 mg/l - IUCLID
Ammonium bifluoride (100%) : EC 50 (bacterias)(Boue activée) : 2394 mg/l - MSDS supplier
Fluorhydric acid (50%) : LC 50 - 48h (fishes)(Leuciscus idus) : 660 mg/l - IUCLID
Ammonium bifluoride (100%) : LC 50 - 96h (fishes)(Danio rerio) : 316 mg/l - MSDS supplier
Sulphamic acid (100%) : LC 50 - 96h (fishes)(Pimephales promelas) : 70,3 mg/l - IUCLID
DEGRADABILITY
Sulphamic acid (100%) : Biodegradability : : Not applicable - MSDS supplier
Záv r :
Na základì výsledkù akutní toxicity nebezpeèné(ných) substance(cí) a podle direktivy
2006/8/EU :
TRANSNET AL 202 se nepova¾uje za :
- Nebezpeèný pøípravek pro ¾ivotní prostøedí.
Dal¹í údaje :
13. INFORMACE O ZNE©KODÒOVÁNÍ
Zpracování odpadù :
Zne¹kodnování musí být provedeno v souladu s místní, regionální nebo národní
legislativou.
Neodhazovat výrobek pøímo do kanalizace nebo do okolního prostøedí.
Zacházení s baleními :
Øádnì vypláchnout balení vodou a zne¹kodnit odtékající kapalinu i odpady.
Balení nesmí být znovu pou¾ito (kromì povolené výjimky a v souladu s platnými
legislativními pøedpisy).
14. INFORMACE PRO PØEPRAVU
POZEMNÍ PØEPRAVA:
Železnice, silnice (RID/ADR)
-8-
TRANSNET AL 202
Kód : 0 532 0
BEZPEÈNOSTNÍ LIST
Tento List o bezpeènostních údajích, jejich prezentace a redakce jsou v souladu s naøízením è.
1907/2006
VERZE ÈÍSLO : 3.1.0
DATUM AKTUALIZACE: 26/09/08
Název látky pro pøepravu : Jedovatá anorganická kapalina, korozivní, oxidující. (Fluorovodík +
hydrogendifluorid amonný)
Tøída nebezpeènosti : 6.1
Èíslo UN : 3289
Obalová skupina : II
Identifikaèní èíslo nebezpeènosti : 68
Bezpeènostní znaèka : 6 8
NÁMOØNÍ PØEPRAVA:
IMDG
Název látky pro pøepravu : Jedovatá anorganická kapalina, korozivní, oxidující. (Fluorovodík +
hydrogendifluorid amonný)
Tøída nebezpeènosti : 6.1
Èíslo UN : 3289
Obalová skupina : II
Èíslo bezpeènostního listu : F-A,S-B
Zneèi¹ » uje moøe :
15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PØEDPISECH
Pøípravek je pova¾ovaný za nebezpeèný ve smyslu Direktivy 1999/45/EU.
Symbol(y) nebezpeèí :
: JEDOVATÝ
Substance podle nichž do¹lo ke klasifikaci pøípravku :
1% <= Fluorovodík < 7%
Vìta(y) R / Vìta(y) S :
R23/24/25 : Jedovaté: pøi vdechování ,styku s kù¾í,pøi po¾ití.
R34 : Zpùsobuje poleptání
S26 : V pøípadì zasa¾ení oèí dùkladnì vypláchnìte vodou a vyhledejte lékaøskou pomoc.
S36/37/39 : Pou¾ívejte vhodný ochranný odìv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
oblièejový ¹tít
S45 : V pøípadì úrazu, nebo necítíte-li se dobøe, okam¾itì vyhledejte lékaøskou pomoc(jeli mo¾no, uka¾te toto oznaèení).
S7/9 : Skladovat v uzavøené nádobì na dobøe vìtraném místì.
16. DAL©Í INFORMACE
-9-
TRANSNET AL 202
Kód : 0 532 0
BEZPEÈNOSTNÍ LIST
Tento List o bezpeènostních údajích, jejich prezentace a redakce jsou v souladu s naøízením è.
1907/2006
VERZE ÈÍSLO : 3.1.0
DATUM AKTUALIZACE: 26/09/08
Tento list doplòuje technický návod použití, ale nenahrazuje ho. Údaje nìm obsažené
jsou založené na stavu na¹ich znalostí o daném výrobku. Tyto informace poskytujeme
dobré víøe.Upozoròuje rovnìž uživatele o pøípadných rizicích plynoucích z použití
výrobku pro jiné úèely než pro které byl vyvinut.
Nezbavuje v¹ak v žádném pøípadì uživatele nutnosti seznámit se s ve¹kerými právními texty
upravujícími výkon jeho èinnosti a dbát na jejich dodržování.Bere na sebe ve¹kerou zodpovìdnost
pokud jde o opatøení, na nìž je tøeba dbát pøi používání tohoto pøípravku.
Tento výèet nelze považovat za vyèerpávající. Nezbavuje uživatele povinnosti se ujistit, jestli neexistují
jiné pøedpisy než vý¹e zmínìné a jež upravují držení a používání pøípravku a za nìž nese jako jediný
zodpovìdnost.
Aktualizovaná(é) kapitola(y) od pøedchozí verze:
14 TRANSPORT INFORMATION
Seznam vìt R týkající se bodù 2 a 3 :
R23/24/25 : Jedovaté: pøi vdechování ,styku s kù¾í,pøi po¾ití.
R25 : Jedovaté pøi po¾ití.
R26/27/28 : Vysoce jedovatý pøi vdechování, pøi styku s kù¾í a pøi po¾ití.
R34 : Zpùsobuje poleptání
R35 : Zpùsobuje tì¾ké poleptání.
R36/38 : Drá¾dí oèi a kù¾i.
R52/53 : ©kodlivý pro vodní organismy, mù¾e vyvolat dlouhodobé nepøíznové úèinky
ve vodním prostøedí.
Hlavní prameny použité pro vypracování Bezpeènostního listu :
ACGIH
European Regulation
MSDS supplier
IUCLID
MAK - Kommission
Historický vývoj dokumentu :
Verze : 3.1.0
Ru¹í a nahrazuje pøedchozí verzi 3.0.
- 10 -

Podobné dokumenty

FDS TRANSNET PINK FOAM CS_přeložené

FDS TRANSNET PINK FOAM CS_přeložené S26 : V pøípadì zasa¾ení oèí dùkladnì vypláchnìte vodou a vyhledejte lékaøskou pomoc. S36/37/39 : Pou¾ívejte vhodný ochranný odìv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo oblièejový ¹tít

Více

FDS TRANSNET BACTIMOUSS CS

FDS TRANSNET BACTIMOUSS CS Pøi styku s oèima : Okam¾itì dùkladnì vypláchnout jemným proudem vody minimálnì po dobu 15 minut, víèka je tøeba dr¾et dobøe odchlípnutá. Vyhledat okam¾itì oèního lékaøe, i kdy¾ není vidìt ¾ádná lé...

Více

FDS TRANSNET SHINE CS_přeloženo

FDS TRANSNET SHINE CS_přeloženo Umytí vodou. Pøi styku s oèima : Okam¾itì dùkladnì vypláchnout jemným proudem vody minimálnì po dobu 15 minut, víèka je tøeba dr¾et dobøe odchlípnutá. Pøi požití : Vypláchnout ústa. Nevyvolávejte z...

Více

CS - Erstellt mit der pdfMachine von Broadgun Softw

CS - Erstellt mit der pdfMachine von Broadgun Softw Senzibilizace: Na základì dostupných údajù nejsou splnìna kritéria pro klasifikaci (konvenèní metoda). Toxicita po opakovaných dávkách Na základì dostupných údajù nejsou splnìna kritéria pro klasif...

Více

* Secapur Perfect 1. Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

* Secapur Perfect 1. Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Ochrana rukou Rukavice odolné proti chemikáliím Vhodný materiál nitrile Doba průniku

Více

Chemical comp chart AJ

Chemical comp chart AJ Tato data slouží jako vodítko. Nemůžeme nést odpovědnost za chyby nebo opomenuti. Teplota, koncentrace, tlak a doba působení může způsobit korozi a deformaci materiálu.

Více

Chemical comp chart CJ

Chemical comp chart CJ Tato data slouží jako vodítko. Nemůžeme nést odpovědnost za chyby nebo opomenuti. Teplota, koncentrace, tlak a doba působení může způsobit korozi a deformaci materiálu.

Více

Návod - údržba desek Silestone

Návod - údržba desek Silestone Je možno jej použít k odstranění určitých skvrn, ale poté je nutno místo důkladně opláchnout vodou. Odbarvovače Je možno je použít k odstranění určitých skvrn, ale poté je nutno místo důkladně oplá...

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe

Zásady správné výrobní a hygienické praxe Vždy• ale máme vyhlášky a naøízení. To nestaèí? Zatímco napø. vyhláška è. 137/2004 Sb. a teï pøedevším naøízení (ES) è. 852/2004 nám obecnì urèuje co a jak máme dìlat, systém kritických bodù po nás...

Více