charakteristika modulů - Vyšší odborná škola informačních

Komentáře

Transkript

charakteristika modulů - Vyšší odborná škola informačních
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Analýza a návrh informačních systémů
NIS
Information Systems Analysis and Design
povinný
doporučený ročník
56
6
Hod.
za 4
kreditů
týden
2/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2p+2c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava semestrální práce
Příprava prezentace
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
13*1
14*2
13* 2
10*4,5
1*2
3*3,3
1*4
28 hod.
13 hod.
28 hod.
26 hod.
45 hod.
2 hod.
10 hod.
4 hod.
156 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Vypracování semestrální práce
Prezentace
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-10
0-30
0-20
0-30
0-10
10 %
30 %
20 %
30 %
10 %
100 %
Vyučující
Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. (přednášející), PhDr. Helena Kučerová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Teoretické základy informačních systémů: systémová teorie, modelování, objektově
orientovaný přístup. Metody zjišťování a specifikace informačních potřeb uživatelů. Metodiky
a standardy vývoje, provozu a řízení informačního systému založeného na moderních
informačních technologiích. Konceptuální modelování podniku, podnikových procesů a
podnikové informatiky.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni ovládat teoretické základy a pracovat s
aktuálními standardy vývoje, provozu a řízení informačního systému založeného na
moderních informačních technologiích. Ve cvičeních studenti získají zkušenosti s
konceptuálním modelováním podnikových procesů a jejich informační / datové podpory a s
týmovým řešením informatického projektu.
Osnova
Přednášky
Vývoj (projektování) informačních systémů. Informační systém. Podnikový informační
systém. Typologie projektů IS. Profese vývojáře IS.
Systémová teorie. Systémová analýza. Systémový přístup.
Model a modelování. Architektura informačního systému. Standardizace modelů informačních
systémů. Základní prvky modelů informačních systémů.
Procesní analýza. Grafy. Modelování podnikových procesů.
Objektově orientovaný přístup. UML – Unified Modeling Language.
Metody zjišťování informačních potřeb a specifikace požadavků na informační systém.
Metodiky vývoje informačních systémů.
Konceptuální model. Pravidla správného konceptuálního modelu – normalizace, flexibilita,
znovupoužitelnost. Návrhové vzory.
Životní cyklus vývoje (projektu) informačního systému.
Uživatelské rozhraní informačního systému.
Projektová dokumentace a prezentace.
Cvičení
Týmový projekt informačního systému a jeho dokumentace: byznys plán, procesní model,
specifikace požadavků, use case model, diagram aktivit, diagram tříd, stavový diagram,
prototyp uživatelského rozhraní.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: BRUCKNER, Tomáš et al. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky,
architektury. Praha: Grada, 2012. 357 s. ISBN 978-80-247-4153-6
Z: BUCHALCEVOVÁ, Alena. Metodiky budování informačních systémů. Praha:
Oeconomica, 2009. 205 s. ISBN 978-80-245-1540-3
Z: VOŘÍŠEK, Jiří et al. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha:
Oeconomica, 2008. 446 s. ISBN 978-80-245-1440-6
D: VRANA, Ivan, RICHTA, Karel. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních
systémů: praktická příručka pro podnikové manažery. Praha: Grada, 2005. 187 s. ISBN 80247-1103-6
D: SCHWALBE, Kathy. Řízení projektů v IT: kompletní průvodce. Brno: Computer Press,
2011. 632 s. ISBN 978-80-251-2882-4
D: SVATÁ, Vlasta. Projektové řízení v podmínkách ERP systémů. Praha: Oeconomica,
2007. 142 s. ISBN 978-80-245-1183-2
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
SAP Sybase
PowerDesigner
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
CASE nástroj pro vizuální modelování a pro tvorbu dokumentace
projektu. Studenti zvládnou práci se softwarem na pokročilé
uživatelské úrovni.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Anglický jazyk pokročilý 1
ANJ-1
Advanced English 1
povinný
28
Hod.
za 2
týden
doporučený ročník
2
kreditů
1/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
7
5*2
7
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-20
0-20
0-60
20 %
20 %
60 %
100 %
Vyučující
PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je získání a upevnění jazykových znalostí a dovedností na středně pokročilé
úrovni jazyka (B1)*, která je nezbytným základem a předpokladem pro úspěšné zvládnutí
pokročilejší úrovně jazyka pro další studium.
*) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- navázat kontakt
- komunikovat v běžných životních situacích
- orientovat se v textech středně pokročilé úrovně za účelem získání specifických informací
Osnova
Rozvoj jazykových dovedností:
- Čtení: zaměření na obecné porozumění textu - jeho funkci a obsah, výběr specifických
informací z textu.
- Psaní: dopis příteli
- Mluvení: rozvoj schopností spontánní reakce v mluveném jazyce se zaměřením na probíraná
témata a procvičování příslušné slovní zásoby, aktivní používání frází sociální komunikace
(tázací dovětky, vyjádření zájmu, rady, doporučení, vyjádření názoru).
- Poslech: nácvik poslechu autentických nahrávek, rozvoj obecného porozumění mluvenému
textu, výběr a záznam informací v průběhu poslechu.
Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka:
- příromný čas prostý a průběhový
- minulý čas prostý a průběhový
- předpřítomný čas prostý a průběhový
- tvorba otázek, záporu a trpného rodu
- modální slovesa vyjadřující závazek a povolení
- tvorba slov, systematické rozvíjení slovní zásoby
Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené body rozvíjeny:
- víkendové činnosti a osobní zájmy
- zaměstnání a svět práce
- lidské vlastnosti, chování člověka
- cestování a dovolená
- životní styl
- zdraví, přírodní medicína
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Student´s Book with CDROM/Audio CD. Cambridge: University Press, 2006. 160 s. ISBN 978-0-521-60336-2
Z: TIMS, N., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Workbook.
Cambridge: University Press, 2006. 88 s. ISBN 978-0-521-67684-7
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Class Audio CDs.
Cambridge: University Press, 2006. 3 CD ISBN 0-521-60340-4
D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English File - Intermediate. Student´s
Book. Oxford: University Press, 2007. 176 s. ISBN 978-0-19-451910-6
D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C., BYRNE, T. New English File - Intermediate.
Workbook. Oxford: University Press, 2006. 79 s. ISBN 0-19-451804-3
D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for
intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, 2012. 380 s.
ISBN 978-0-521-18906-4
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Smart Board
Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Anglický jazyk pokročilý 2
ANJ-2
Advanced English 2
povinný
28
Hod.
za 2
týden
doporučený ročník
2
kreditů
1/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
7
5*2
7
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-20
0-20
0-60
20 %
20 %
60 %
100 %
Vyučující
PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je získání a upevnění jazykových znalostí a dovedností na středně pokročilé
úrovni jazyka (B1)*, která je nezbytným základem a předpokladem pro úspěšné zvládnutí
pokročilejší úrovně jazyka pro další studium.
*)klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- navázat kontakt
- komunikovat v běžných životních situacích
- orientovat se v textech středně pokročilé úrovně za účelem získání specifických informací
Osnova
Rozvoj jazykových dovedností:
- Čtení: zaměření na obecné porozumění textu - jeho funkci a obsah, výběr specifických
informací z textu.
- Psaní: e-mail, úřední dopis
- Mluvení: rozvoj schopností spontánní reakce v mluveném jazyce se zaměřením na probíraná
témata a procvičování příslušné slovní zásoby, aktivní používání frází sociální komunikace
(vyjádření potřeby, názoru, rady a varování).
- Poslech: nácvik poslechu autentických nahrávek, rozvoj obecného porozumění mluvenému
textu, výběr a záznam informací v průběhu poslechu.
Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka:
- stupňování přídavných jmen
- budoucnost vyjádřená pomocí will, going to a přítomným čaasem průběhovým
- vazba slovesa s infinitivem a gerundiem
- podmínkové a časové vedlejší věty
- používání členů v angličtině
- přímé a nepřímé otázky
- trpný rod
- způsoby vyjádření množství
Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené body rozvíjeny:
- domov a mezilidské vztahy, vztahy mezi rodiči a dětmi
- využívání počítačů a jejich vliv na životní způsob lidí
- počasí a životní prostředí
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Student´s Book with CDROM/Audio CD. Cambridge: University Press, 2006. 160 s. ISBN 978-0-521-60336-2
Z: TIMS, N., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G Face2face - Intermediate. Workbook.
Cambridge: University Press, 2006. 88 s. ISBN 978-0-521-67684-7
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Class Audio CDs.
Cambridge: University Press, 2006. 3 CD ISBN 0-521-60340-4
D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English File - Intermediate. Student´s
Book. Oxford: University Press, 2007. 176 s. ISBN 978-0-19-451910-6
D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C., BYRNE, T. New English File - Intermediate.
Workbook. Oxford: University Press, 2006. 79 s. ISBN 0-19-451804-3
D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for
intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, 2012. 380 s.
ISBN 978-0-521-18906-4
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Anglický jazyk pokročilý 3
ANJ-3
Advanced English 3
povinný
28
Hod.
za 2
týden
doporučený ročník
2
kreditů
2/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
7
5*2
7
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-20
0-20
0-60
20 %
20 %
60 %
100 %
Vyučující
PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je získání a upevnění jazykových znalostí a dovedností na středně pokročilé
úrovni jazyka (B1)*, která je nezbytným základem a předpokladem pro úspěšné zvládnutí
pokročilejší úrovně jazyka pro další studium.
*) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- navázat kontakt´
- komunikovat v běžných životních situacích
- orientovat se v textech středně pokročilé úrovně za účelem získání specifických informací
Osnova
Rozvoj jazykových dovedností:
- Čtení: nácvik čtení textů z autentických zdrojů přizpůsobených středně pokročilé úrovni,
zaměření na obecné porozumění textu - jeho funkci a obsahu, výběr specifických informací z
textu.
- Psaní: motivační dopis
- Mluvení: rozvoj schopností spontánní reakce v mluveném jazyce se zaměřením na probíraná
témata a procvičování příslušné slovní zásoby, aktivní používání frází sociální komunikace
(vyjádření souhlasu a nesouhlasu, zjišťování informací,vyjádření omluvy, vypravování
životních událostí),
- Poslech: nácvik poslechu autentických nahrávek, rozvoj obecného porozumění mluvenému
textu, výběr a záznam informací v průběhu poslechu.
Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka:
- vedlejší věty vztažné
- předpřítomný čas prostý
- modální slovesa vyjadřující pravděpodobnost
- nepřímá řeč
- přací věty
- podmínkové vedlejší věty - vyjádření v minulosti
- systematické rozvíjení slovní zásoby
- frázová slovesa
Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené body rozvíjeny:
- životní styl, zdraví
- popis člověka
- práce, pracovní pohovor, první den v práci
- realita a fantazie
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Student´s Book with CDROM/Audio CD. Cambridge: University Press, 2006. 160 s. ISBN 978-0-521-60336-2
Z: TIMS, N., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Workbook.
Cambridge: University Press, 2006. 88 s. ISBN 978-0-521-67684-7
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Intermediate. Class Audio CDs.
Cambridge: University Press, 2006. 3 CD ISBN 0-521-60340-4
D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English File - Intermediate. Student´s
Book. Oxford: University Press, 2007. 176 s. ISBN 978-0-19-451910-6
D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C., BYRNE, T. New English File - Intermediate.
Workbook. Oxford: University Press, 2006. 79 s. ISBN 0-19-451804-3
D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for
intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, 2012. 380 s.
ISBN 978-0-521-18906-4
Z: KENNY, N., LUQUE-MORTIMER, L. First Certificate Practice Tests Plus 1. Harlow:
Pearson Education, 2000. 208 s. ISBN 0-582-40580-7
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Anglický jazyk pokročilý 4
ANJ-4
Advanced English 4
povinný
28
Hod.
za 2
týden
doporučený ročník
2
kreditů
2/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
7
5*2
7
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-20
0-20
0-60
20 %
20 %
60 %
100 %
Vyučující
PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je rozšíření znalostí gramatiky, výslovnosti a jazykových dovedností na
středně pokročilé úrovni (B2)*. Důraz je kladen na komunikační dovednosti a schopnosti
spolupracovat.
*) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- plynule a pohotově komunikovat v široké řadě společenských situací
- přesně získávat a předávat specifické informace
- porozumět textům a umět sumarizovat jejich obsah
Osnova
Rozvoj jazykových dovedností:
- Čtení: orientace v textu jako obecné porozumění obsahu textu a získání detailních informací
v textu.
- Psaní: životopis
- Mluvení: rozvoj plynulosti a samostatnosti projevu, spontánní reakce v běžných
konverzačních situacích, zdvořilé vyjádření souhlasu a nesouhlasu, překvapení, udržování
konverzace.
- Poslech: obecné porozumění mluvenému textu odpovídající úrovně, získání, předávání a
shrnutí zaznamenaných informací.
Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka:
- jednoduché a průběhové tvary v anglickém časovém systému
- užívání pomocných sloves
- způsoby vyjádření zvyku v přítomnosti a minulosti
- vedlejší podmínkové věty
- vedlejší vztažné věty
- idiomy, frázová slovesa, složená slova
- rozvíjení slovní zásoby
Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené jazykové dovednosti rozvíjeny:
- vzdělání
- čas a plánování v běžném a pracovním životě
- zákon a problém kriminality ve společnosti
- vyprávění
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper Intermediate. Student´s Book
with CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, 2007. 160 s. ISBN 978-0-52160337-9
Z: TIMS, N., BELL, J., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper
Intermediate. Woorkbook. Cambridge: University Press, 2007. 88 s. ISBN 978-0-52169165-9
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper Intermediate. Class Audio CDs.
Cambridge: University Press, 2007. 3 CD ISBN 978-0-521-60341-6
D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English File - Upper Intermediate.
Student´s Book. Oxford: University Press, 2008. 175 s. ISBN 978-0-19-451957-1
D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C., HUDSON, J. New English File - Upper
Intermediate. Woorkbook. Oxford: University Press, 2008. 79 s. ISBN 978-0-19-451845-1
D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for
intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, 2012. 380 s.
ISBN 978-0-521-18906-4
Z: KENNY, N., LUQUE-MORTIMER, L. First Certificate Practice Tests Plus 1. Harlow:
Pearson Education, 2000. 208 s. ISBN 0-582-40580-7
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Anglický jazyk pokročilý 5
ANJ-5
Advanced English 5
povinný
28
Hod.
za 2
týden
doporučený ročník
2
kreditů
3/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
7
5*2
7
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-20
0-20
0-60
20 %
20 %
60 %
100 %
Vyučující
PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je rozšíření znalostí gramatiky, výslovnosti a jazykových dovedností na
středně pokročilé úrovni (B2)*. Důraz je kladen na komunikační dovednosti a schopnosti
spolulpracovat.
*) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- plynule a pohotově komunikovat, hovořit o svých zážitcích, vyjádřit názor
- přesně získávat a předávat specifické informace, porozumět autentickému mluvenému textu
- porozumět psaným textům a umět sumarizovat jejich obsah
Osnova
Rozvoj jazykových dovedností:
- Čtení: rozvíjení různých způsobů čtení a orientace v textu, obecné porozumění obsahu textu,
získání detailních informací v textu, pporozumění postojům a názorům vyjádřeným v textu,
porozumění strukturální a lexikální stavbě textu.
- Psaní: přednáška
- Mluvení: rozvoj plynulosti a samostatnosti projevu, spontánní reagování v běžných
konverzačních situacích, telefonování, omluvy, vyjadřování názoru a schopnost zapojit se do
diskuse.
- Poslech: obecné porozumění mluvenému textu odpovídající úrovně, získání, předávání a
shrnutí zaznamenaných informací.
Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka:
- vyjadřování budoucnosti, budoucí čas průběhový
- stavová slovesa, užívání prostých a průběhových tvarů anglického časového systému
- předpřítomný čas prostý a průběhový
- přací věty
- rozvíjení slovní zásoby a frázových sloves
Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené dovednosti rozvíjeny:
- životní prostředí
- chování lidí a jejich vlastnosti
- telefonování, internet
- obchod a finance
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper Intermediate. Student´s Book
with CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, 2007. 160 s. ISBN 978-0-52160337-9
Z: TIMS, N., BELL, J., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper
Intermediate. Workbook. Cambridge: University Press, 2007. 88 s. ISBN 978-0-521-691659
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper Intermediate. Class Audio CDs.
Cambridge: University Press, 2007. 3 CD ISBN 978-0-521-60341-6
D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English File - Upper Intermediate.
Student´s Book. Oxford: University Press, 2008. 175 s. ISBN 978-0-19-451957-1
D: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C., HUDSON, J. New English File - Upper
Intermediate. Workbook. Oxford: University Press, 2008. 79 s. ISBN 978-0-19-451845-1
D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for
intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, 2012. 380 s.
ISBN 978-0-521-18906-4
Z: FRIED-BOOTH, D. L. First Certificate Practice Tests Plus 2: with key. Longman:
Pearson Education, 2002. 208 s. ISBN 0-582-51819-9
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Anglický jazyk pokročilý 6
ANJ-6
Advanced English 6
povinný
28
Hod.
za 2
týden
doporučený ročník
2
kreditů
3/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava prezentace
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
Celková pracovní zátěž
14*2
7
3
3*2
28 hod.
7 hod.
3 hod.
6 hod.
4 hod.
4 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Prezentace
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
Celkem - maximum
0-15
0-10
0-15
0-40
0-20
15 %
10 %
15 %
40 %
20 %
100 %
Vyučující
PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je rozšíření znalostí gramatiky, výslovnosti a jazykových dovedností na
středně pokročilé úrovni (B2)*. Důraz je kladen na komunikační dovednosti a schopnost
spolupracovat. Používání odborné terminologie vybraných ekonomických témat.
*) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- plynule a pohotově komunikovat v široké řadě společenských situací
- přesně získávat a předávat specifické informace
- porozumět náročným textům včetně originálních textů
- vyjadřovat se ústně i písemně v rámci probíraných tématických ekonomických okruhů
Osnova
Rozvoj jazykových dovedností:
- Čtení: rozvíjení různých způsobů čtení a orientace v textu, obecné porozumění obsahu textu,
získání detailních informací v textu, porozumění postojům a názorům vyjádřeným v textu,
porozumění strukturální a lexikální stavbě textu.
- Psaní: recence, úřední e-mail, neformální e-mail
- Mluvení: rozvoj plynulosti a samostatnosti projevu, spontánní reagování v běžných
konverzačních situacích, schopnost diskutovat.
- Poslech: obecné porozumění mluvenému textu odpovídající úrovně, získání, předávání a
shrnutí zaznamenaných informací.
Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka:
- trpný rod
- konstrukce have/get something done
- předbudoucí čas a budoucí čas průběhový
- nepřímá řeč a souslednost časová
- modální slovesa - vyjádření pravděpodobnosti v přítomnosti a minulosti
- způsoby vyjádření množství
- rozvíjení slovní zásoby, idiomy, frázová slovesa
Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené dovednosti rozvíjeny:
- kultura, umění a zábava
- domácnost a role mužů a žen v rodinném životě
- odborné tematické okruhy (marketing, reklama a podnikání, management, obchod a finanční
služby, internet a počítače, firemní kultura)
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper Intermediate. Student´s Book
with CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, 2007. 160 s. ISBN 978-0-52160337-9
Z: TIMS, N. - BELL, J., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper
Intermediate. Workbook. Cambridge: University Press, 2007. 88 s. ISBN 978-0-521-691659
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Upper Intermediate. Class Audio CDs.
Cambridge: University Press, 2007. 3 CD ISBN 978-0-521-60341-6
Z: OXENDEN, C., LATHAM-KOENIG, C. New English File - Upper Intermediate.
Student´s Book. Oxford: University Press, 2008. 175 s. ISBN 978-0-19-451957-1
D: COTTON, D, FALVEY, D., KENT, S. Market Leader. Intermediate Business English.
Course Book.. Harlow: Longman, 2005. 176 s. ISBN 0-582-83809-6
D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for
intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, 2012. 380 s.
ISBN 978-0-521-18906-4
D: FRIED-BOOTH, D. L. First Certificate Practice Tests Plus 2. Longman: Pearson
Education, 2004. 208 s. ISBN 0-582-51818-9
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
Power Point
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.
Prezentace.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Anglický jazyk začátečnický 1
AN2-1
Elementary English 1
povinný
doporučený ročník
28
2
Hod.
za 2
kreditů
týden
1/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
7
5*2
7
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-20
0-20
0-60
20 %
20 %
60 %
100 %
Vyučující
PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je získání znalostí jazyka na základní úrovni (základy gramatiky, výslovnosti
a zvládnutí základních jazykových dovedností na úrovni A1*).
*) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni používat elementární gramatické jevy a
slovní zásobu,
tvořit jednoduché věty, otázky a jednoduché rozhovory.
Osnova
Rozvoj jazykových dovedností:
- Čtení: porozumění jednoduchému textu.
- Psaní: porozumění rozdílu mezi vysloveným a psaným slovem s důrazem na správný
pravopis.
- Mluvení: zvládnutí jednoduchého rozhovoru, správné používání základní gramatiky,
výslovnosti, krátkých odpovědí (používání pozdravů, představení se, rozloučení se, žádost o
zopakování informací, vyjádření prosby).
- Poslech: rozvíjení schopnosti získat z poslechu informace.
Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka:
- časování slovesa be, have, do, zápor, otázky
- zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací
- přivlastňování
- přítomný čas prostý
- příslovce času
- počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené body rozvíjeny:
- národnost, země
- abeceda, čísla, dny v týdnu, měsíce
- zaměstnání
- dotazy na čas, na cenu
- každodenní život, rodina, domov
- volný čas
- stravování se
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Elementary. Student´s Book with CDROM/Audio CD. Cambridge: University Press, 2005. 160 s. ISBN 978-0-521-60061-3
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Elementary. Workbook. Cambridge:
University Press, 2005. 88.s. ISBN 978-0-521-60792-6
Z: REDSTON, C, CUNNINGHAM, G. Face2face - Elementary. Class Audio CDs.
Cambridge: University Press, 2005. 3 CD ISBN 978-0-521-60338-6
D: SOARS, L., SOARS, J. New Headway: fourth edition. Elementary. Student's book.
Oxford: University Press, 2011. 183 s. ISBN 978-0-19-476934-1
D: SOARS, L., SOARS, J. New Headway: fourth edition. Elementary. Workbook with key.
Oxford: University Press, 2011. 95 s. ISBN 978-0-19-476910-5
D: MURPHY, R. Essential Grammar in Use: a self-study reference and practice book for
elementary students of English: with answers. Cambridge: University Press, 2009. 319 s.
ISBN 978-0-521-67543-7
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Anglický jazyk začátečnický 2
AN2-2
Elementary English 2
povinný
doporučený ročník
28
2
Hod.
za 2
kreditů
týden
1/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
7
5*2
7
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-20
0-20
0-60
20 %
20 %
60 %
100 %
Vyučující
PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je rozšíření znalostí gramatiky, výslovnosti a jazykových dovedností do
mírně pokročilé úrovně (A1-A2)*.
*) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni tvořit:
- jednoduché věty a otázky
- jednoduché rozhovory v běžno konverzaci vyžadující přímou a jednoduchou výměnu
informací
týkajících se běžných rutinních záležitostí
Osnova
Rozvoj jazykových dovedností:
- Čtení: porozumění jednoduchému textu.
- Psaní: dopis příteli
- Mluvení: student umí představit sebe a ostatní, klást jednoduché otázky týkající se informací
osobního charakteru - o místě, kde žije, o lidech, které zná, o věcech, které vlastní, a na
podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner
pomalu a zřetelně.
- Poslech: rozvíjení schopností získat informace z poslechu promluvy v běžném tempu řeči.
Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka:
- minulý čas jednoduchý, pravidelná a nepravidelná slovesa, otázky, zápor
- časové výrazy týkající se minulosti
- vyjádření výskytu pomocí there is / there are
- otázky na množství How many...? / How much...?, rozdíl mezi some / any
- stupňování přídavných jmen - komparativ
- modální sloveso can, tvorba záporu a otázek
- člen určitý a neurčitý
- vazby s infinitivem
Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené body rozvíjeny:
- popis města, popis bytu
- nákupy a obchody
- oblečení
- životní události
- činnosti o víkendu a o dovolené
- film, hudba, zprávy
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Elementary. Student´s Book with CDROM/Audio CD. Cambridge: University Press, 2005. 160 s. ISBN 978-0-521-60061-3
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Elementary. Workbook. Cambridge:
University Press, 2005. 88.s. ISBN 978-0-521-60792-6
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Elementary. Class Audio CDs.
Cambridge: University Press, 2005. 3 CD ISBN 978-0-521-60338-6
D: SOARS, L., SOARS, J. New Headway: fourth edition. Elementary. Student's book.
Oxford: University Press, 2011. 183 s. ISBN 978-0-19-476934-1
D: SOARS, L., SOARS, J. New Headway: fourth edition. Elementary. Workbook with key.
Oxford: University Press, 2011. 95 s. ISBN 978-0-19-476910-5
D: MURPHY, R. Essential Grammar in Use: a self-study reference and practice book for
elementary students of English: with answers. Cambridge: University Press, 2009. 319 s.
ISBN 978-0-521-67543-7
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Anglický jazyk začátečnický 3
AN2-3
Elementary English 3
povinný
doporučený ročník
28
2
Hod.
za 2
kreditů
týden
2/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
7
5*2
7
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-20
0-20
0-60
20 %
20 %
60 %
100 %
Vyučující
PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je rozšíření znalostí gramatiky, výslovnosti, slovní zásoby a jazykových
dovedností a dosáhnutí mírně pokročilé úrovně A2*).
*) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni tvořit jednoduché rozhovory (telefonování,
otázky na směr cesty, vyjádření zájmu).
Osnova
Rozvoj jazykových dovedností:
- Čtení: porozumění jednoduchému textu na mírně pokročilé úrovni.
- Psaní: formální dopis.
- Mluvení: student umí nejen pokládat otázky týkající se informací osobního charakteru a
odpovídat na ně, ale dokáže také mluvit o svých životních podmínkách, dosaženém vzdělání a
o svém zaměstnání. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a
zřetelně.
- Poslech: rozvoj schopností získat informace z poslechu promluvy v běžném tempu řeči,
pochopení smyslu krátkých a jednoduchých zpráv a hlášení.
Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka:
- přítomný čas průběhový, zápor a otázky
- věty s modálními slovesy should, might
- vyjádření be going to
- stupňování přídavných jmen - superlativ
- předpřítomný čas prostý - vyjádření zkušeností
- předložky pro vyjádření místa
- vazby s gerundiem
- čtení číslovek
Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené body rozvíjeny:
- doprava
- telefonování
- zdraví a nemoci, návštěva lékaře
- popis osoby
- studium
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Elementary. Student´s Book with CDROM/Audio CD. Cambridge: University Press, 2005. 160 s. ISBN 978-0-521-60061-3
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Elementary. Workbook. Cambridge:
University Press, 2005. 88.s. ISBN 978-0-521-60792-6
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Elementary. Class Audio CDs.
Cambridge: University Press, 2005. 3 CD ISBN 978-0-521-60338-6
D: SOARS, L., SOARS, J. New Headway: fourth edition. Elementary. Student's book.
Oxford: University Press, 2011. 183 s. ISBN 978-0-19-476934-1
D: SOARS, L., SOARS, J. New Headway: fourth edition. Elementary. Workbook with key.
Oxford: University Press, 2011. 95 s. ISBN 978-0-19-476910-5
D: MURPHY, R. Essential Grammar in Use: a self-study reference and practice book for
elementary students of English: with answers. Cambridge: University Press, 2009. 319 s.
ISBN 978-0-521-67543-7
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Anglický jazyk začátečnický 4
AN2-4
Elementary English 4
povinný
doporučený ročník
28
2
Hod.
za 2
kreditů
týden
2/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
7
5*2
7
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-20
0-20
0-60
20 %
20 %
60 %
100 %
Vyučující
PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je rozšíření znalostí gramatiky, výslovnosti, slovní zásoby a jazykových
dovedností a dosažení středně pokročilé úrovně A2+*).
*) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- vyjadřovat se jednoduchým způsobem pomocí základních jazykových funkcí jako jsou
výměna informací, vyjádření žádosti, vyjádření vlastních názorů a postojů
- reagovat příslušným způsobem a udržovat společenskou komunikaci za použití
jednoduchých běžných výrazů
Osnova
Rozvoj jazykových dovedností:
- Čtení: orientace v každodenních situacích. Schopnost vyhledávat určité druhy informací.
- Psaní: neformální a formální dopis, životopis, e-mail.
- Mluvení: jednoduché způsoby zahájení a ukončení rozhovoru, omluvy, vyjádření vlastního
názoru a souhlas či nesouhlas. Souvislé vyprávění jednoduchého příběhu.
- Poslech: schopnost porozumět za předpokladu, že jde o jasně formulovanou, relativně
pomalou řeč.
Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka:
- tvorba otázek včetně podmětných
- příslovce času
- přítomný čas jednoduchý a průběhový
- minulý čas jednoduchý a průběhový
- předpřítomný čas jednoduchý - vyjádření zkušenosti
- spojky
- příčestí přítomné a minulé
Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené body rozvíjeny:
- každodenní činnosti a volnočasové aktivity
- zaměstnání
- stravování
- představování se
- filmy, hudba, televize
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Pre-intermediate. Student´s Book with
CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, 2011. 160 s. ISBN 978-0-521-60335-5
Z: TIMS, N., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Pre-intermediate.
Workbook with Key. Cambridge: University Press, 2012. 88 s. ISBN 978-0-521-61397-2
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Pre-intermediate. Class Audio CDs.
Cambridge: University Press, 2012. 3 CD ISBN 978-1-107-42209-4
D: KERR, P. Straightforward: pre-intermediate student's book. Oxford: Macmillan, 2012.
159 s. ISBN 978-0-230-41400-6
D: JONES, M., KERR, P. Straightforward: pre-intermediate workbook: with key. Oxford:
Macmillan, 2012. 96 s. ISBN 978-0-230-42316-9
D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for
intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, 2012. 380 s.
ISBN 978-0-521-18939-2
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Anglický jazyk začátečnický 5
AN2-5
Elementary English 5
povinný
doporučený ročník
28
2
Hod.
za 2
kreditů
týden
3/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
7
5*2
7
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-20
0-20
0-60
20 %
20 %
60 %
100 %
Vyučující
PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je získání znalostí gramatiky, výslovnosti, slovní zásoby a jazykových
dovedností na začátku středně pokročilé úrovni B1*).
*) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- plynule se vyjadřovat v běžné společenské konverzaci
- přesně vyjádřit sdělení
- umět si poradit v běžných situacích a v situacích, které mohou nastat při cestování
Osnova
Rozvoj jazykových dovedností:
- Čtení: orientace v textech každodenního života, schopnost rozpoznat hlavní myšlenky v
jednoduchých článcích týkajících se běžných témat.
- Psaní: schopnost napsat text týkající se oblasti vlastních zájmů, napsat vzkaz.
- Mluvení: schopnost stručně a poměrně plynule vysvětlit své názory, plány, jednání, vyjádřit
stížnost a žádost, popsat lidi, životní nebo pracovní podmínky, každodenní zvyklosti.
- Poslech: porozumění toho, co je sdělováno, a schopnost sdělit vše, co je potřeba v
konverzaci s rodilým mluvčím. Schopnost sledovat zřetelně artikulovaný projev s tím, že je
občas nutno požádat o zopakování určitých slov a výrazů.
Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka:
- vyjádření budoucnosti pomocí will, be going to, přítomným časem průběhovým
- předpřítomný čas prostý pro nedokončené jevy
- stupňování přídavných jmen, superlativ, srovnávání
- tvorba záporných přídavných jmen pomocí předpon
- výrazy pro vyjádření množství
- modální slovesa should, must, might, be able to
Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené body rozvíjeny:
- rodinný život, vztahy mezi lidmi
- telefonování - nechání vzkazu
- cestování, kulturní rozdíly
- popis domova
- vedení rozhovoru na návštěvě
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Pre-intermediate. Student´s Book with
CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, 2011. 160 s. ISBN 978-0-521-60335-5
Z: TIMS, N., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Pre-intermediate.
Workbook with Key. Cambridge: University Press, 2012. 88 s. ISBN 978-0-521-61397-2
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Pre-intermediate. Class Audio CDs.
Cambridge: University Press, 2012. 3 CD ISBN 978-1-107-42209-4
D: KERR, P. Straightforward: pre-intermediate student's book. Oxford: Macmillan, 2012.
159 s. ISBN 978-0-230-41400-6
D: JONES, M., KERR, P. Straightforward: pre-intermediate workbook: with key. Oxford:
Macmillan, 2012. 96 s. ISBN 978-0-230-42316-9
D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for
intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, 2012. 380 s.
ISBN 978-0-521-18939-2
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Anglický jazyk začátečnický 6
AN2-6
Elementary English 6
povinný
doporučený ročník
28
2
Hod.
za 2
kreditů
týden
3/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
7
5*2
7
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-20
0-20
0-60
20 %
20 %
60 %
100 %
Vyučující
PhDr. Kateřina Kozická, CSc. (cvičící), Mgr. Dagmar Krajčová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je získání znalostí gramatiky, slovní zásoby a jazykových dovedností na
středně pokročilé úrovni B1+*).
*) klasifikace podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- plynule se vyjadřovat v běžných životních situacích a při společenských příležitostech
- vyjádřit své stanovisko
Osnova
Rozvoj jazykových dovedností:
- Čtení: schopnost porozumět delšímu textu, najít v něm potřebné informace, rozpoznat hlavní
myšlenku. Porozumění novinovému článku.
- Psaní: formální dopis, e-mail, pozvánky
- Mluvení: schopnost plynule vyprávět příběh, přednesení jednoduché prezentace na předem
připravené téma a zodpovězení následných dotazů. Jistější komunikace týkající se vlastních
zájmů, vysvětlení svých názorů, plánů.
- Poslech: rozpoznání nejen obecných sdělení, ale i detailních informací za předpokladu, že
jde o zřetelnou výslovnost. Schopnost sledovat hlavní myšlenku v delší diskusi či přednášce.
Morfologie, lexikologie a syntax anglického jazyka:
- podmínková souvětí (1st + 2nd Conditional)
- časové vedlejší věty
- frázová slovesa
- trpný rod přítomného a minulého času prostého
- používání určitého a neurčitého členu, absence členu
- vyjádření opakovaného děje v minulosti
- předpřítomný čas jednoduchý
- vztažné věty v souvětí
- nepřímá řeč a souslednost časová
- užívání výrazů s any, some, no, every
Tematické okruhy, pomocí kterých jsou výše uvedené body rozvíjeny:
- každodenní problémy
- móda a nákupy
- kriminalita
- peníze a banky
- nebvyklé činností
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Pre-intermediate. Student´s Book with
CD-ROM/Audio CD. Cambridge: University Press, 2011. 160 s. ISBN 978-0-521-60335-5
Z: TIMS, N., REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Pre-intermediate.
Workbook with Key. Cambridge: University Press, 2012. 88 s. ISBN 978-0-521-61397-2
Z: REDSTON, C., CUNNINGHAM, G. Face2face - Pre-intermediate. Class Audio CDs.
Cambridge: University Press, 2012. 3 CD ISBN 978-1-107-42209-4
D: KERR, P. Straightforward: pre-intermediate student's book. Oxford: Macmillan, 2012.
159 s. ISBN 978-0-230-41400-6
D: JONES, M., KERR, P. Straightforward: pre-intermediate workbook: with key. Oxford:
Macmillan, 2012. 96 s. ISBN 978-0-230-42316-9
D: MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for
intermediate learners of English with answers. Cambridge: University Press, 2012. 380 s.
ISBN 978-0-521-18939-2
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Prezentace, interaktivní výuka anglického jazyka.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Databáze
DAS
Databases
povinný
42
Hod.
týden
za 3
doporučený ročník
4
kreditů
2/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
1p+2c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava semestrální práce
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
Celková pracovní zátěž
14*1
13*1
14*2
13
14 hod.
13 hod.
28 hod.
13 hod.
6 hod.
10 hod.
10 hod.
10 hod.
104 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Vypracování semestrální práce
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
Celkem - maximum
0-10
0-30
0-30
0-30
10 %
30 %
30 %
30 %
100 %
Vyučující
Ing. David Klimánek, PhD. (přednášející, cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je představit podstatu a postup návrhu datové základny, poskytnout základní
informace o personálním, programovém a technickém zabezpečení databázových systémů a
také o trendech a kritériích pro klasifikaci DBMS. Studenti v předmětu dále získají praktické
zkušenosti s jazykem SQL, CASE nástroji pro návrh obsahu datové základny a propojení
aplikačních prostředí s datovými zdroji.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vysvětlit základní pojmy používané v
databázových technologiích spolu s jejich rozdíly a konkrétními příklady, budou umět popsat
syntaxi hlavních příkazů jazyka SQL v MSSQL, provést volbu konkrétního SŘBD podle
zadaných kritérií, samostatně navrhnout strukturu databáze dle zadaného problému a rutinně
používat jazyk SQL pro řešení úkolů nad zadanou databází.
Osnova
Osnova přednášek
Cíle předmětu, základní pojmy a principy.
Základní teoretické principy relačních databázových systémů.
Relační databázové systémy.
Databázový jazyk SQL.
Návrh obsahu datové základny, princip tří architektur.
Datové modelování na konceptuální úrovni.
Transformace konceptuálního modelu do relačního databázového prostředí.
Trendy a kritéria hodnocení a výběru databázových systémů.
Osnova cvičení
Úvod do SQL.
Vypočítané hodnoty a logické funkce.
Sumarizační a agregační funkce.
Data Definition Language.
Dotazy z více tabulek, pohledy, poddotazy.
Test SQL.
Návrh obsahu datové základny - konceptuální úroveň realizace.
Návrh obsahu datové základny - konceptuální, technologická a fyzická úroveň realizace.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: LACKO, Ľuboslav. Mistrovství v SQL Server 2012: [kompletní průvodce databázového
experta]. Brno: Computer Press, 2013. 640 s. ISBN 978-80-251-3773-4
Z: OPPEL, Andrew J. SQL bez předchozích znalostí. Brno: Computer Press, 2008. 240 s.
ISBN 978-80-251-1707-1
Z: HERNANDEZ, Michael J. Návrh databází. Praha: Grada, 2006. 408 s. ISBN 80-2470900-7
D: OPPEL, Andrew J. Databáze bez předchozích znalostí. Brno: Computer Press, 2006. 319
s. ISBN 80-251-1199-7
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Relační SQL server
Klient relačního SQL
serveru
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
SQL server (např. MSSQL server) pro ukládání dat. Správa
uživatelů a serveru na administrátorské úrovni.
Klient pro zadávání SQL dotazů. Pokročilá znalost prostředí pro
efektivní tvorbu dotazů.
SW pro návrh a
dokumentaci databází
Samostatná tvorba návrhu a dokumentace databáze např. pomocí
Microsoft Visio.
Elektronická podpora výuky pro studenty VOŠIS v Praze [online]. 2012 [cit. 2013-04-05].
Dostupné z: https://moodle2.sks.cz. KLIMÁNEK, D. Doplňkový text k předmětu databázové
systémy. Praha: Vyšší odborná škola informačních služeb, 2012, 107 s.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Databáze pro WEB
DPW
Databases for WEB
povinný
28
Hod.
za 2
týden
doporučený ročník
4
kreditů
3/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava semestrální práce
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
Celková pracovní zátěž
14*2
13*2
28 hod.
26 hod.
10 hod.
12 hod.
14 hod.
14 hod.
104 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Vypracování semestrální práce
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
Celkem - maximum
0 -10
0-30
0-45
0-15
10 %
30 %
45 %
15 %
100 %
Vyučující
Ing. David Klimánek, PhD. (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit znalosti a dovednosti získané v předmětu databáze,
zejména seznámit studenty s dalšími SŘBD a aplikační logikou na straně aplikace i databáze
(realizace konkrétní databázové aplikace v prostředí klient/server, tvorba vlastního
uživatelského prostředí nad datovou základnou).
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni
- vytvořit pokročilé SQL dotazy nad zadanou databází
- jednoduché DB aplikace v podobě procedur či funkcí jazyka T-SQL
- znát hlavní rozdíly jazyka SQL pro dotazování SŘBD MySQL, MSSQL a Oracle
- vytvořit uživatelsky přívětivé rozhraní databáze v jazyce PHP pro ukládání a prezentaci dat
Osnova
Tvorba uživatelských sestav v prostředí MS Office a MSSQL.
Rozšíření a prohloubení znalostí jazyka SQL (poddotazty, databázové pohledy).
Aplikační logika implementovaná na straně databáze (procedurálního rozšíření jazyka SQL Tscript: triggery, procedury, kurzory, ....)
Porovnání MySQL, MSSQL a Oracle (Dialekty SQL, pracovní prostředí, další odlišnosti).
Tvorba uživatelského rozhraní nad MySQL pro architekturu klient server.
Průběžné procvičování SQL dotazů v uvedených SŘBD.
Praktická ukázka fungujícího informačního systému.
Praktický a teoretický test.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: GILMORE, W. J. Velká kniha PHP 5 a MySQL: kompendium znalostí pro začátečníky i
profesionály. Brno: Zoner Press, 2011. 736 s. ISBN 978-80-7413-163-9
Z: STEPHENS, Ryan K., PLEW, Ronald R., JONES, Arie. Naučte se SQL za 28 dní. Brno:
Computer Press, 2010. 728 s. ISBN 978-80-251-2700-1
Z: LACKO, Ľuboslav. Oracle – Správa, programování a použití databázového systému.
Brno: Computer Press, 2007. 576 s. ISBN 978–80–251–1490–2
D: BÖHMER, Marian. Zend Framework: programujeme webové aplikace v PHP. Brno:
Computer Press, 2010. 416 s. ISBN 978-80-251-2965-4
D: MySQL profesionálně: optimalizace pro vysoký výkon. Brno: Zoner Press, 2009. 712 s.
ISBN 978-80-7413-035-9
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Klienti pro SŘBD MySQL,
MSSQL, ORACLE
Servery MySQL a Apache,
interpret PHP
SW pro tvorbu PHP a SQL
skriptů
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Testování SQL dotazů, uživatelská tvorba programů aplikační
logiky (např. Toad, SQL Management studio apod.)
Vytváření aplikačního prostředí v architektuře klient/server (např.
Xampp, Vertrigo apod.)
Pokročilá znalost ovládání a použití vybraného editoru kódů (např.
Netbeens, Eclipse apod.)
Elektronická podpora výuky pro studenty VOŠIS v Praze [online]. 2012 [cit. 2013-04-05].
Dostupné z: https://moodle2.sks.cz. KLIMÁNEK, D. Doplňkový text k předmětu databázové
systémy. Praha: Vyšší odborná škola informačních služeb, 2012, 107 s.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Ekonomie 1
EKO-1
Microeconomics
povinný
42
Hod.
týden
za 3
doporučený ročník
4
kreditů
1/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
1p + 2c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava semestrální práce
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*1
6*1
14*2
12
14
10
20
14 hod.
6 hod.
28 hod.
12 hod.
14 hod.
10 hod.
20 hod.
104 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Vypracování semestrální práce
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-10
0-30
0-20
0-40
10 %
30 %
20 %
40 %
100 %
Vyučující
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (přednášející), Ing. Radka Johnová, Ph.D. (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se současnou ekonomickou teorie, obsahující základní
ekonomické pojmy, vztahy a zákony, rozdělený na část obecnou a mikroekonomickou.
Předmět seznamuje se základními ekonomickými principy a obsahuje vstupní seznámení s
ekonomickými dějinami a jejich odrazem v ekonomickém myšlení.
Mikroekonomie přináší systematický rozbor základů rozhodování ekonomických subjektů domácností a firem na různých typech trhů. Součástí předmětu je i teorie všeobecné
rovnováhy, ekonomie blahobytu a tržních selhání.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni orientovat se v základních ekonomických
pojmech obecné ekonomické teorie. Pochopí mechanismus rozvinuté tržní ekonomiky a její
analýzy s přihlédnutím k historickému vývoji a s důrazem na mikroekonomické souvislosti.
Budou schopni aplikace teoretických znalostí a praktického využití v navazujících
ekonomických modulech a v praxi.
Osnova
1. Ekonomie, její historický vývoj, ekonomické systémy, obsah a předmět obecné ekonomické
teorie, členění podle cíle, předmětu zkoumání a vztahu k realitě, metody zkoumání, chyby a
omyly v ekonomickém uvažování, definice ekonomie.
2. Zákon vzácnosti, výrobní faktory, hranice produkčních možností, náklady příležitosti,
zákon klesajících výnosů
3. Dělba práce, tržní subjekty, typy trhů, tržní mechanismus, nabídka, poptávka, cena,
konkurence, elasticita, Marshallova období a rovnováha
4. Teorie užitku a chování spotřebitele, užitečnost (rakouská škola), indiferenční analýza,
rozpočtová přímka, rovnováha spotřebitele, odvození poptávkové křivky, důchodový a
substituční efekt
5. Teorie chování firmy, důvody existence firem, druhy firem, produkční funkce, celkový a
mezní produkt, výnosy z rozsahu, analýza nákladů, výnosů a zisku, izokvanty a izokosty
6. Analýza dokonalé a nedokonalé konkurence a rovnováha firem
7. Trh výrobních faktorů, rozdělování důchodů
8. Mzdy a trh práce
9. Trh peněz, kapitál, úroky a zisk
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: HOLMAN, R. Ekonomie. Praha: C.H.. Beck, 2011. 696 s. ISBN 978-80-7400-006-5
Z: MACÁKOVÁ, L. a kol. Mikroekonomie: základní kurs. Slaný: Melandrium, 2007. 275
s. ISBN 978-80-86175-56-0
Z: MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 1999. 763 s. ISBN 80-7169-891-3
Z: SIRŮČEK, P., NEČADOVÁ, M., MACÁKOVÁ, L. Mikroekonomická teorie I.
Cvičebnice. Slaný: Melandrium, 2005. 303 s. ISBN 80-86175-17-0
D: FRANK, Robert H. Mikroekonomie a chování. Praha: Svoboda, 1995. 765 s. ISBN 80205-0438-9
D: SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. Praha: Svoboda, 2007. 775 s.
ISBN 978-80-205-0590-3
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
PowerPoint
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
prezentace
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Ekonomie 2
EKO-2
Macroeconomics
povinný
42
Hod.
týden
za 3
doporučený ročník
4
kreditů
1/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
1p+2c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava semestrální práce
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*3
10*1
8
12
32
14 hod.
6 hod.
28 hod.
12 hod.
14 hod.
10 hod.
20 hod.
104 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Vypracování semestrální práce
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-10
0-30
0-20
0-40
10 %
30 %
20 %
40 %
100 %
Vyučující
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (přednášející), Ing. Radka Johnová, Ph.D. (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je seznámit se základními ekonomickými principy, obsahuje teoretické a
praktické poznatky o fungování tržního systému v moderních smíšených ekonomikách a o
hospodářské politice státu a obsahuje seznámení s ekonomickými dějinami a jejich odrazem v
soudobém ekonomickém myšlení s ohledem na řešení problémů hospodářské praxe. Ukazuje
základní rozdíly mezi keynesiánským a klasickým pojetím a alternativní přístupy.
Makroekonomie poskytuje základní teoretická východiska k pochopení fungování
hospodářské politiky. Seznamuje studenty s makroekonomickými nástroji a cíli, teorií
makroekonomické rovnováhy. Zahrnuje základy teorie otevřené ekonomiky, fiskální a
monetární politiku, analýzu inflace a nezaměstnanosti, rozbor hospodářských cyklů.
Mezinárodní ekonomie zahrnuje teorii komparativní výhody, teorii mezinárodního obchodu,
volný obchod a protekcionismus, mezinárodní měnový systém, měnové unie, mezinárodní
měnové instituce, měnovou politiku.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni orientovat se v základních
makroekonomických kategoriích, veličinách a modelech ekonomické teorie jako teoretickém
základu studia navazujících ekonomických disciplín, včetně kategorií mezinárodní ekonomie,
osvojí si základní ekonomické teoretické přístupy a modely pro individuální rozhodování při
řešení problémů v hospodářské praxi.
Student získá přehled o makroekonomických cílech, nástrojích a agregátech.
Seznámí se s ekonomickou rovnováhou, jejími poruchami, ekonomickým cyklem.
Pozná a pochopí rozdíly v přístupech klasického a keynesiánského pojetí a bude se orientovat
v základních ekonomických teoriích.
Bude schopen aplikovat makroekonomickou teorii na hospodářskou politiku státu.
Osnova
Ekonomické myšlení do vzniku "ekonomie soudobého středního proudu". Formování
standardní
makroekonomické teorie. Moderní podoby, aktuální stav a problémy makroekonomie.
Základní cíle a nástroje v makroekonomii, hospodářské cykly a hospodářská politika.
Makroekonomické agregáty, měření výkonnosti ekonomiky, produkt, důchod, blahobyt
Spotřeba úspory a investice. Určení produktu, model multiplikátoru.
Agregátní nabídka a poptávka, ekonomie strany nabídky.
Monetární politika> peníze, úroky, centrální banka, účinek peněz, přístup racionálních
očekávání.
Fiskální politika> státní rozpočet, deficit, státní dluh, výdaje, zdanění.
Inflace a nezaměstnanost, Phillipsova křivka, magický čtyřúhelník.
Účinek hospodářské politiky, teorie veřejné volby, přerozdělování, rovnost a spravedlnost a
efektivita.
Zahraniční politika a mezinárodní obchod, teorie komparativní výhody, protekcionismus a
volný obchod, měnové kursy a mezinárodní finanční systém.
Vývoj ekonomických vztahů, integrace a EU.
Současné ekonomické teorie.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: HOLMAN, R. Ekonomie. Praha: C.H. Beck, 2011. 696 s. ISBN 978-80-7400-006-5
Z: SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. Praha: Svoboda, 2007. 775 s.
ISBN 978-80-205-0590-3
D: SIRŮČEK, P. Ekonomie pro přijímací zkoušky na navazující
magisterský studijní program na VŠE v Praze. Praha: Oeconomica, 2005. 220 s. ISBN 80245-0855-9
D: MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 1999. 763 s. ISBN 80-7169-891-1
Z: POŠTA, V., SIRŮČEK, P. Makroekonomie: základní kurz. Cvičebnice. Slaný:
Melandrium, 2008. 288 s. ISBN 978-80-86175-60-7
Z: PAVELKA, T. Makroekonomie: základní kurz. Slaný: Melandrium, 2007. 278 s. ISBN
80-86175-58-4
D: HOLMAN, R. Makroekonomie: středně pokročilý kurz. Praha: C.H. Beck, 2010. 424 s.
ISBN 978-80-7179-861-3
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
PowerPoint
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Prezentace
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Elektronická dokumentace
EDO
Electronic Documentation
povinný
56
Hod.
za 4
týden
doporučený ročník
5
kreditů
1/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
4c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*4
13*2
56 hod.
26 hod.
26 hod.
22 hod.
130 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-30
0-70
30 %
70 %
100 %
Vyučující
Mgr. Karel Mašek (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty pokročilé metody při vytváření textových dokumentů,
funkce pro kancelářskou praxi, tvorbu HTML dokumentů, XHTML, CSS. Dále zpracování a
prezentaci dat v tabulkovém procesoru, práci s jednoduchou databází a analytickými nástroji.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni prakticky využívat pokročilé funkce
textového editoru (práce se styly, generování obsahu, rejstříku, seznamů), umět vytvářet
tištěné dokumenty v souladu s typografickými pravidly a validní elektronické dokumenty.
Dále budou umět zpracovat, vyhodnotit a prezentovat data s využitím matematických,
logických a dalších funkcí a dále databázových a analytických nástrojů tabulkového editoru.
Osnova
výuka je věnována oblasti osobní informatiky:
- pokročilé zpracování a úpravy textových dokumentů, tabulky, vzorce
- specifika zpracování rozsáhlých dokumentů – oddíly, záhlaví, obsah, rejstřík, seznamy,
vysvětlivky, křížové odkazy
- základní typografická pravidla
- hromadná korespondence, šablony, revize dokumentu
- tvorba a zpracování dokumentů HTML
- syntaxe a sémantika HTML, XHTML
- syntaxe a sémantika CSS
- validita dokumentů HTML, směry dalšího vývoje
- pokročilé zpracování dat v tabulkovém procesoru – relativní, absolutní a 3D adresování,
vzájemné propojení dat mezi soubory
- funkce pro práci s textem, datem, vyhledávací funkce, logické funkce
- práce s databází – souhrny, kontigenční tabulky, filtrování, řazení, vyhledávání, databázové
funkce
- analytické nástroje – scénáře, hledání řešení, řešitel
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: PÍRKOVÁ, Kateřina. Microsoft Word 2010: podrobná uživatelská příručka. Brno:
Computer Press, 2010. 365 s. ISBN 978-80-251-3033-9
Z: BARILLA, Jiří, SIMR, Pavel, SÝKOROVÁ, Květuše. Microsoft Excel 2010: podrobná
uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2010. 416 s. ISBN 978-80-251-3031-5
Z: PÍSEK, Slavoj. HTML: začínáme programovat. Praha: Grada, 2010. 190 s. ISBN 97880-247-3117-9
D: CASTRO, Elizabeth, HYSLOP, Bruce. HTML5 a CSS3: názorný průvodce tvorbou
WWW stránek. Brno: Computer Press, 2012. 439 s. ISBN 978-80-251-3733-8
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
MS Windows Office
HTML Kit
MS Internet Explorer
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
praktické zvládnutí základních aplikací (Word, Excel) – pokročilé
funkce s textem a s daty
praktické zvládnutí tvorby HTML dokumentů
dokumenty konsorcia W3C
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Finance podniku
FIP
Corporate Finance
povinný
28
Hod.
týden
za 2
doporučený ročník
3
kreditů
3/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2p
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Příprava semestrální práce
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
28 hod.
10 hod.
15 hod.
5 hod.
20 hod.
78 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Vypracování semestrální práce
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
30 %
20 %
50 %
100 %
Vyučující
Ing.Zdeńka Šušáková (přednášející)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je seznámení s podstatou finančního managementu, zvládnutí problematiky
pro přijímání finančních rozhodnutí v oblasti operativní i investiční činnosti podniku,
vytvoření předpokladů pro analýzu účetních výkazů, provedení finanční analýzy, sestavování
finančních plánů.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni porozumět problematice finančního
managementu. Budou schopni aplikovat základní metody a principy finančního managementu
v praxi, metodu časové hodnoty peněz, zohledňování rizika při rozhodování, principy
optimalizace majetkové a kapitálové struktury, budou se orientovat v procesech plánování a
analýzy finančních údajů, budou zvládat problémy řízení zásob, pohledávek, techniku a
problémy investičního rozhodování, problematiku fúzí a akvizic, tržní a investiční hodnoty.
Osnova
1. Podstata finančního managementu a finanční cíle podniku.
2. Časová hodnota peněz a její aplikace ve finančním řízení podniku.
3. Riziko, jeho pojetí, druhy, metody měření a vliv na finanční rozhodování podniku.
4. Vliv zdanění na finanční rozhodování.
5. Souvislost podnikových financí s finančním trhem. Oceňování akcií a dluhopisů.
6. Finanční analýza podniku.
7. Krátkodobý finanční management. Řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků.
Alternativy krátkodobého financování.
8. Dlouhodobý finanční management. Investiční rozhodování. Řízení finanční struktury.
Alternativy dlouhodobého financování.
9. Rozdělování výsledku hospodaření. Dividendová politika.
10. Finanční plánování podniku, zásady, koordinace a metody.
11. Metody stanovení tržní hodnoty podniku. Náklady zastoupení.
12. Finanční aspekty spojování podniků. Finanční řízení holdingu.
13. Řízení ve finanční tísni.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: MAREK, Petr a kol. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2009. 634 s.
ISBN 978-80-86929-49-1
Z: KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. Praha: C.H. Beck, 2010. 714 s. ISBN
978-80-7400-194-9
Z: BREALEY, R. A., MYERS, S. C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer
Press, 2000. 1064 s. ISBN 80-7226-189-4
D: VALACH, Josef a kol. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 8086119-21-1
D: GRÜNWALD, Rolf, HOLEČKOVÁ, Jaroslava. Finanční analýza a plánování podniku.
Praha: Ekopress, 2007. 318 s. ISBN 978-80-86929-26-2
D: RADOVÁ, Jarmila a kol. Finanční matematika pro každého. Praha: Grada, 2011. 249 s.
ISBN 978-80-247-3584-9
Z: JÁČOVÁ, Helena, ORTOVÁ, Martina. Finanční řízení podniku v příkladech. Praha:
Wolters Kluwer, 2011. 144 s. ISBN 978-80-7357-724-7
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Finanční účetnictví
FUC
Financial Accounting
povinný
56
Hod.
za 4
týden
doporučený ročník
5
kreditů
2/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2p+2c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
13*1
14*2
13*3
28 hod.
13 hod.
28 hod.
39 hod.
13 hod.
9 hod.
130 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Vypracování semestrální práce
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-10
0-15
0-15
0-60
10 %
15 %
15 %
60 %
100 %
Vyučující
Mgr. Iva Knížková (přednášející, cvičící)
Stručná anotace předmětu
Všeobecné rysy účetnictví podniku, předmět a metoda účetnictví jako součásti informačních
systémů řízení. Prvky základních výkazů účetní závěrky a jejich obsah.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni objasnit principy regulace a harmonizace
účetnictví v evropském a světovém kontextu. Budou seznámeni se základními pojmy,
metodou zaznamenávání hospodářských transakcí a jejich zobrazením v účetních výkazech.
Osnova
Předmět účetnictví a jeho charakteristika, uživatelé účetních výkazů. Bilance a její struktura.
Metoda účetní práce – transakce působící změny v rozvaze, dvoustranné účty a podvojný
zápis, klasifikace účtů, účtovací cyklus.
Základy účtování - dokumentace, kontrola, oceňování.
Účtování výsledkových transakcí – výdaje a příjmy, náklady a výnosy, klasifikace nákladů,
hospodářský výsledek, jeho zjištění a vykázání v účetnictví.
Koncepční rámec účetních výkazů, harmonizace účetního výkaznictví.
Dlouhodobá aktiva, zásoby, finanční aktiva, pohledávky – jejich vymezení, klasifikace,
oceňování a transakce s nimi související.
Dluhy a rezervy – základní členění závazků, oceňování a transakce s nimi související.
Vlastní kapitál – struktura a změny, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu.
Výkaz peněžních toků. Příloha k účetním výkazům. Audit účetní závěrky a její zveřejňování.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: ROUBÍČKOVÁ, J. a kol. Finanční účetnictví I: sbírka řešených příkladů a úloh k
procvičení. Praha: Oeconomica, 2009. 165 s. ISBN 978-80-245-1506-9
Z: JANHUBA, M. Základy teorie účetnictví. Praha: Oeconomica, 2007. 195 s. ISBN 97880-245-1268-6
Z: KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví: světový koncept IFRS/IAS. Praha: Bova
Polygon, 2005. 526 s. ISBN 80-7273-129-7
Z: PELÁK, J. Účetnictví v příkladech: repetitorium k základům účetnictví. Praha:
Oeconomica, 2009. 200 s. ISBN 978-80-245-1507-6
D: KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Bova Polygon,
2012. 412 s. ISBN 978-80-7273-169-5
D: KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům.
Praha: Bova Polygon, 2004. 284 s. ISBN 80-7273-095-9
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Management
MGM
Management
povinný
42
Hod.
týden
za 3
doporučený ročník
4
kreditů
1/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2p+1c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Účast na cvičeních
Příprava prezentace
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
14*1
28 hod.
14 hod.
25 hod.
12 hod.
25 hod.
104 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Prezentace
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
30 %
20 %
50 %
100 %
Vyučující
Ing.Zdeňka Šušáková (přednášející, cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je poskytnout širší pohled na management, jeho vývojová stadia, seznámit se
základními pojmy managementu a organizace firem.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni chápat management v kontextu historického
vývoje, budou chápat funkci motivace v manažerské práci, roli manažera ve všech oblastech
řízení firmy, plánování, organizování, řízení implementace, nastavení kontroly, osvojí si
klíčové manažerské přístupy a techniky.
Osnova
- Pojetí managementu, vymezení základních pojmů.
- Vývoj managementu - Taylorovské pojetí managementu, byrokratický a administrativní
pohled na
management, sociální a humanistický přístup k managementu, současné trendy vyvolané
potřebou restrukturalizace ekonomiky. Vize, poslání a cíle organizace.
- Motivační teorie - Maslow, Herzberg, Adams, Alderfer a další.
- Profil manažera, přehled základních manažerských funkcí, jeho kompetence, priority.
Manažerské styly a podmínky jejich uplatňování.
- Lidský faktor v organizaci a organizační chování. Problematika organizování a
organizačních struktur ve vztahu k managementu.
- Time management, zásady a doporučení.
- Týmová práce, synergický efekt, podmínky efektivní týmové práce, přínosy.
- Management lidských zdrojů. Kariérní řízení.
- Organizační kultura a etika.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a
prosperita.. Praha: Management Press, 2009. 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0
Z: DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H. Beck, 2012. 592 s.
ISBN 978-80-7400-347-9
Z: DĚDINA, Jiří, ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. Praha:
Grada, 2007. 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1
D: HAMEL, Gary, BREEN, Bill. Budoucnost managementu. Praha: Management Press,
2008. 244 s. ISBN 978-80-7261-188-1
D: BĚLOHLÁVEK, František.a kol. Management. Praha: Computer Press, 2006. 724 s.
ISBN 80-251-0396-X
D: VODÁČEK, Leo, VODÁČKOVÁ, Olga. Moderní management v teorii a praxi. Praha:
Management Press, 2006. 295 s. ISBN 80-7261-143-7
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Marketing
MAR
Marketing
povinný
56
Hod.
týden
za 4
doporučený ročník
5
kreditů
1/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2p+2c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava semestrální práce
Příprava prezentace
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
13*1
14*2
13*1
14
6
8
20
28 hod.
13 hod.
28 hod.
13 hod.
14 hod.
6 hod.
8 hod.
20 hod.
130 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Vypracování semestrální práce
Prezentace
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-10
0-20
0-10
0-20
0-40
10 %
20 %
10 %
20 %
40 %
100 %
Vyučující
Ing. Radka Johnová, Ph.D. (přednášející, cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními kategoriemi moderního marketingu,
zejména s využitím informací, marketingovými analýzami, marketingovým výzkumem,
chováním zákazníků, a použitím marketingového mixu. Předmět obsahuje pojetí a základní
kategorie moderního marketingu v podmínkách vyspělé tržní ekonomiky, jejich podstatu a
obsah, metody, postupy a procedury hlavních veličin marketingového mixu podniku.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni zpracovat marketingový audit, vypracovat
marketingový plán, udělat jednoduchý marketingový výzkum pro menší firmu nebo start-up,
definovat cílové segmenty, navrhnout strategii a záměr obhájit. Zvládnou hlavní marketingové
aktivity se zaměřením na marketing informačních služeb a trh nových technologií.
Osnova
Podstata, pojetí a funkce marketingu, holistická koncepce
Marketingové prostředí, zákaznická orientace
Marketingové řízení, marketingové analýzy (SWOT), portfoliové modely a strategie
Marketingový informační systém, vztah informací pro marketing a PIS
Marketingový výzkum, proces, etapy a metody
Kupní chování zákazníků, organizací a segmentace trhu
Marketingový mix, pojem a složky (4P a C)
Produkt, pojetí v marketingu, životní cyklus, inovace
Cena, faktory ovlivňující její tvorbu, metody tvorby cen
Distribuce, typy a funkce mezičlánků, distribuční systémy
Marketingová komunikace pojem, složky, role nových technologií
Marketing v mezinárodním prostředí
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: BOUČKOVÁ, Jana et al. Základy marketingu. Praha: Oeconomica, 2007. 220 s. ISBN
978-80-245-1169-6
Z: KOTLER, Philip et al. Moderní marketing. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN 978-80247-1545-2
Z: KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha: Grada, 2004. 855 s. ISBN
80-247-0513-3
D: KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane Marketing management. Praha: Grada, 2007.
778 s. ISBN 978-80-247-1359-5
D: KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Principles of marketing. Edinburgh: Pearson
Education, 2009. 613 s. ISBN 0-13-607941-5
D: KOTLER, Philip et al. Marketing management. Edinburgh: Pearson Education, 2009.
889 s. ISBN 978-0-273-71856-7
Z: KARLÍČEK, M. et al. Základy marketingu. Praha: Grada, 2013. 255 s. ISBN 978-80247-4208-3
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
PowerPoint
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Prezentace
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Matematické základy informatiky
MZI
Mathematical Foundations of Informatics
povinný
doporučený ročník
56
5
Hod.
za 4
kreditů
týden
1/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2p+ 2c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava semestrální práce
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
14*2
28 hod.
13 hod.
28 hod.
13 hod.
20 hod.
28 hod.
130 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Vypracování semestrální práce
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-30
0-70
30 %
70 %
100 %
Vyučující
Ing. Jiří Pátek, CSc. (přednášející, cvičící)
Stručná anotace předmětu
Čísla a jejich reprezentace v počítači,číselné soustavy, matematická logika (výrokový a
predikátový počet), relace, zobrazení, teorie grafů (orientované a neorientované grafy, stromy,
třídící, vyhledávací, kódovací a rozhodovací stromy), algoritmus a jeho matematická
formalizace (konečné automaty, zásobníkový automat, Turingův stroj), algoritmická
řešitelnost a problémů, gramatiky, Chomského hierarchie jazyků, výpočtová složitost
algoritmů, algoritmická řešitelnost problémů v reálném čase, základy teorie informace,
kódování, teorie čísel, šifrování.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni využívat matematické aplikace v
informatice.Cílem předmětu je seznámit posluchače s matematickými základy informatiky,
speciálně s logickými a algoritmickými prostředky pro řešení problémů. Studenti budou
seznámeni se širokým spektrem metod i modelů, které umožňují algoritmické řešení úloh v
reálném čase.
Osnova
1)Číselné soustavy.
2)Množinové operace, binární relace a jejich vlastnosti, ekvivalentní množiny, nejvýše
spočetné množiny, booleovské funkce.
3)Základní pojmy z teorie grafů, reprezentace binární relace grafem. Stromy, kořenové
stromy, binární stromy, třídící, vyhledávací, kódovací a rozhodovací stromy, ohodnocené
grafy, délky cest, kritická cesta.
4) Výroková logika, formule výrokové logiky, pravdivostní ohodnocení, sémantický důsledek,
tautologická ekvivalence, úplné systémy logických spojek, disjunktivní normální formy,
konjunktivní normální formy, booleovský kalkul.
5)Predikátová logika, jazyk predikátové logiky, formule predikátové logiky, sémantika
(tautologie, kontradikce, splnitelná sentence, konsekvence, tautologická ekvivalence).
6)Formální jazyky, abeceda, operace s jazyky, gramatiky.
7) Konečné automaty, normovaný tvar, nedeterministický konečný automat, regulární jazyky
a gramatiky.
8) Zásobníkové automaty, vlastnosti bezkontextových jazyků, bezkontextové gramatiky,
odvození aritmetických výrazů.
9)Turingovy stroje, generativní gramatiky, Chomského hierarchie. Problémy, algoritmy a
výpočetní modely, Churchova-Turingova teze, kódování vstupů a výstupů. Rozhodnutelné a
nerozhodnutelné problémy.
10)Výpočetní složitost, analýza algoritmů, asymptotická složitost, složitost Turingových
strojů. Efektivní algoritmy, efektivnost a složitost, některé „rychlé“ algoritmy.
11)Základy teorie informace, kódování, kódy.
12)Teorie čísel, šifrování.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: HENZLER, Jiří, PELIKÁN, Jan. Matematické základy informatiky. Praha: Oeconomica,
2009. 141 s. ISBN 978-80-245-1537-3
Z: PELIKÁN, Jan, HENZLER, Jiří, ČERNÝ, Michal R. Matematické základy informatiky.
Praha: Oeconomica, 2011. 265 s. ISBN 978-80-245-1778-0
Z: JANČAR, Petr. Teoretická informatika. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TUO, 2007. 330
s. ISBN 978-80-248-1487-2
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Matematika
MAT
Mathematics
povinný
56
Hod.
týden
za 4
doporučený ročník
5
kreditů
1/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2p+ 2c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
14*2
28 hod.
13 hod.
28 hod.
13 hod.
20 hod.
28 hod.
130 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-30
0-70
30 %
70 %
100 %
Vyučující
prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. (přednášející), Ing. Jiří Pátek, CSc. (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Základní pojmy lineární algebry a vztahy mezi nimi. Úvod do diferenciálního počtu reálných
funkcí jedné reálné proměnné, úvod do diferenciálního počtu reálných funkcí dvou reálných
proměnných. Úvod do integrálního počtu reálných funkcí jedné reálné proměnné. Základy
diferenciálních rovnic prvního a druhého řádu
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni používat základní pojmy a postupy lineární
algebry, diferenciálního a integrálního počtu, základní postupy řešení diferenciálních rovnic.
Budou znát a schopni používat matematické pojmy a postupy nezbytné ke studiu ekonomie.
Osnova
1)Operace s aritmetickými vektory (lineární kombinace, lineární závislost a nezávislost
vektorů, skalární součin).
2)Matice, hodnost matice. Soustavy lineárních rovnic, Frobeinova věta.
3)Násobení matic, regulární matice, inverzní matice, maticové rovnice, determinanty a jejich
užití.
4)Limita posloupnosti, limita funkce jedné proměnné. Spojitost funkce jedné proměnné.
5)Derivace funkce jedné proměnné, derivace vyšších řádů, L'Hospitalovo pravidlo.
6)Význam první a druhé derivace pro průběh funkce (monotónní funkce, lokální extrémy,
konvexita a konkávita, inflexní body), extrémy funkce jedné proměnné, průběh funkce.
7) Funkce dvou proměnných, parciální derivace, pariální derivace druhého řádu, hladké
funkce prvního a druhého řádu, lokální extrémy, vázané extrémy, metoda Jacobiho
determinantu, metoda Lagrangeových multiplikátorů.
8)Primitivní funkce, neurčitý integrál (metoda per partes a substituční metoda), integrace
racionálních funkcí.
9)Určitý integrál, nevlastní integrál.
10) Diferenciální rovnice, diferenciální rovnice prvního a druhého řádu s konstantními
koeficienty a speciální pravou stranou.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: KLŮFA, Jindřich. Matematika pro studenty VŠE. Praha: Ekopress, 2011. 188 s. ISBN
978-80-86929-74-3
Z: BATÍKOVÁ, Barbora a kol. Učebnice matematiky pro ekonomické fakulty. Praha:
Oeconomica, 2009. 206 s. ISBN 978-80-245-1539-7
Z: HENZLER, Jiří a kol. Matematika pro ekonomy. Praha: Oeconomica, 2008. 194 s. ISBN
978-80-245-1284-6
D: KLŮFA, Jindřich, COUFAL, Jan. Matematika 1. Praha: Ekopress, 2003. 222 s. ISBN
80-86119-76-9
D: KAŇKA, Miloš, HENZLER, Jiří. Matematika 2. Praha: Ekopress, 2003. 214 s. ISBN
80-86119-77-7
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Německý jazyk pokročilý 1
NEJ-1
Advanced German 1
povinný
28
Hod.
za 2
týden
doporučený ročník
2
kreditů
1/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
20 %
Absolvování průběžného testu (testů)
20 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
Zvláštní podmínky a podrobnosti: Závěrečný test studenti musí splnit minimálně na
60%.
Celkem - maximum
100 %
Vyučující
Mgr. Jitka Hubrtová (cvičící), Mgr. Veronika Brunerová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Kurz ukotvuje stávající znalosti na středně pokročilé úrovni jazyka (B1) a seznamuje studenty
s novou slovní zásobou z firemního prostředí. Procvičuje již známé morfologické a
syntaktické struktury.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- komunikace s obchodním partnerem
- seznámit zástupce firmy s pracovním programem
- vést jednoduchý dialog o zájmových činnostech
- informovat klienta o využití volného času
Osnova
Téma: Přivítání obchodního partnera ve firmě
- přivítání obchodního partnera a kladení otázek na cestu, psaní uvítacího dopisu
- v hotelu: reakce na požadavky a prosby klientů
- sestavení programu pro návštěvu
- prohlídka firmy: získávání a předávání informací
- rozloučení se s hostitelem a klienty
- doporučení akcí hostům pro volný čas
- v restauraci: objednávky jídla a pití
Gramatické struktury a slovní zásoba:
- pozdravy (věty tázací, oslovení)
- přechýlené tvary u názvů zaměstnání (člen určitý, neurčitý, nulový, přivlastňovací zájmena,
deklinace substantiv)
- slovesná rekce
- minulé časy sloves (préteritum, perfektum)
- jednoduché věty vztažné
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: BRAUNERT, J., SCHLENKER, W. Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Lehrbuch.
Stuttgart: Klett, 2011. 215 s. ISBN 978-3-12-675745-4
Z: BRAUNERT, J., SCHLENKER, W. Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Arbeitsbuch.
Stuttgart: Klett, 2011. 174 s. ISBN 978-3-12-675746-1
D: HELBIG, G., BUSCHA, J. Übungsgrammatik Deutsch. Berlin: Langenscheidt, 2011.
379 s. ISBN 978-3-468-49494-7
D: NEKOVÁŘOVÁ, A., FLIEGLER, D. Alltagssprache Deutsch: 30 moderních
konverzačních témat. Plzeň: Fraus, 2007. 311 s. ISBN 80-7238-143-1
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
CD - ROM, Unternehmen
Deutsch
www.grammatiktraining.de
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
prezentace
poslechové texty
gramatická cvičení
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Německý jazyk pokročilý 2
NEJ-2
Advanced German 2
povinný
28
Hod.
za 2
týden
doporučený ročník
2
kreditů
1/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
20 %
Absolvování průběžného testu (testů)
20 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
Zvláštní podmínky a podrobnosti: Závěrečný test studenti musí splnit minimálně na
60%.
Celkem - maximum
100 %
Vyučující
Mgr. Jitka Hubrtová (cvičící), Mgr. Veronika Brunerová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Kurz rozvíjí znalosti a dovednosti získané v oblasti morfologické, syntaktické i lexikální na
středně pokročilé úrovni jazyka (B1*).
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- napsat krátký referát o historii firmy
- umět firmu verbálně prezentovat
- popsat diagramy a grafy spojené s rozvojem firmy
- vést krátké interview se zástupcem firmy
Osnova
Téma: Průmyslová odvětví a produkty
- podnik a jeho výrobky
- odvětví a podnikové formy
- velikost firmy a její výsledky
- organizace a úkoly některých oddělení ve firmě
Gramatické struktury:
- plurál substantiv
- deklinace adjektiv po členu neurčitém
- stupňování adjektiv
- užívání členu u zeměpisných názvů
- příslovce: asi, skoro, téměř
- nepřímé otázky
- préteritum pomocných, způsobových a pravidelných sloves
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: BRAUNERT, J., SCHLENKER, W. Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Lehrbuch.
Stuttgart: Klett, 2011. 215 s. ISBN 978-3-12-675745-4
Z: BRAUNERT, J., SCHLENKER, W. Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Arbeitsbuch.
Stuttgart: Klett, 2011. 174 s. ISBN 978-3-12-675746-1
D: HELBIG, G., BUSCHA, J. Übungsgrammatik Deutsch. München: Langenscheidt, 2011.
379 s. ISBN 978-3-468-49494-7
D: NEKOVÁŘOVÁ, A., FLIEGLER, D. Alltagssprache Deutsch: 30 moderních
konverzačních témat. Plzeň: Fraus, 2007. 311 s. ISBN 80-7238-143-1
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
CD - ROM, Unternehmen
Deutsch
www.grammatiktraining.de
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
prezentace
poslechové texty
gramatická cvičení
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Německý jazyk pokročilý 3
NEJ-3
Advanced German 3
povinný
28
Hod.
za 2
týden
doporučený ročník
2
kreditů
2/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
20 %
Absolvování průběžného testu (testů)
20 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
Zvláštní podmínky a podrobnosti: Závěrečný test studenti musí splnit minimálně na
60%.
Celkem - maximum
100 %
Vyučující
Mgr. Jitka Hubrtová (cvičící), Mgr. Veronika Brunerová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Kurz rozvíjí jazykové znalosti a dovednosti na základě jevů osvojených již v předcházejících
modulech na středně pokročilé úrovni jazyka (B1*).
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- vést diskuzi
- zaujmout stanovisko k určitému problému
- obhájit si své tvrzení
- komentovat statistické přehledy
- ústní formou prezentovat organizaci firmy
- se orientovat v základní struktuře určené firmy
Osnova
Téma: Organizace firmy
- struktura jednotlivých oddělení ve firmě a jejich úkoly
- představení nových spolupracovníků ve firmě
- pojmenování činností
- ochrana životního prostředí a bezpečnost práce v provozu (rizika na pracovišti, opatření pro
bezpečnost práce)
- civilizační choroby (obtíže, bolesti)
- popis lidského těla
- návštěva lékaře
- shody a rozdíly v českém a německém systému zdravotního pojištění
Gramatické struktury:
- slovesná rekce
- zájmenná příslovce (ukazovací, tázací)
- pasívum prézenta (průběhové a stavové pasívum)
- vedlejší věty se spojkou dass
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: BRAUNERT, J., SCHLENKER, W. Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Lehrbuch.
Stuttgart: Klett, 2011. 215 s. ISBN 978-3-12-675745-4
Z: BRAUNERT, J., SCHLENKER, W. Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Arbeitsbuch.
Stuttgart: Klett, 2011. 174 s. ISBN 978-3-12-675746-1
D: HELBIG, G. Übungsgrammatik Deutsch. München: Langenscheidt, 2011. 379 s. ISBN
978-3-468-49494-7
D: NEKOVÁŘOVÁ, A., FLIEGLER, D. Alltagssprache Deutsch: 30 moderních
konverzačních témat. Plzeň: Fraus, 2007. 311 s. ISBN 80-7238-143-1
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
CD - ROM, Unternehmen
Deutsch
www.mein-deutschbuch.de
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
prezentace
poslechové texty
gramatická cvičení
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Německý jazyk pokročilý 4
NEJ-4
Advanced German 4
povinný
28
Hod.
za 2
týden
doporučený ročník
2
kreditů
2/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
20 %
Absolvování průběžného testu (testů)
20 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
Zvláštní podmínky a podrobnosti: Závěrečný test studenti musí splnit minimálně na
60%.
Celkem - maximum
100 %
Vyučující
Mgr. Jitka Hubrtová (cvičící), Mgr. Veronika Brunerová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Kurz se orientuje jak v lexikální, tak v morfologické a syntaktické rovině na prohlubování a
rozšiřování jazykových znalostí na středně pokročilé úrovni (B1*). Student bude schopen
využít různé varianty svých vyjadřovacích schopností a dosáhnout stylistické jistoty v
písemném projevu.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- vnímat a komentovat fakta ekonomické problematiky písemným i ústním vyjádřením
- v rámci dané problematiky efektivně rozvíjet své organizační schopnosti
- orientovat se v používání komunikačních prostředků
- navázat kontakt s obchodním partnerem
- zvládnout základy obchodní korespondence
Osnova
Téma: Doprava a prostředky komunikace
- plánování trasy, organizování přepravy zboží
- rozdělování zakázek
- využití komunikačních prostředků
- vysvětlit problémy v obchodní komunikaci
- zvolit vhodné prostředky při obchodním jednání
- zpětná vazba při přijímání objednávek
Gramatické struktury:
- použití slovesa lassen (présens, préteritum, perfektum)
- deklinace vztažných zájmen
- vedlejší věty vztažné
- konjunktiv préterita (pomocná a modální slovesa)
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: BRAUNERT, J., SCHLENKER, W. Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Lehrbuch.
Stuttgart: Klett, 2011. 215 s. ISBN 978-3-12-675745-4
Z: BRAUNERT, J., SCHLENKER, W. Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Arbeitsbuch.
Stuttgart: Klett, 2011. 174 s. ISBN 978-3-12-675746-1
D: HELBIG, G. Übungsgrammatik Deutsch. München: Langenscheidt, 2011. 379 s. ISBN
978-3-468-49494-7
D: NEKOVÁŘOVÁ, A., FLIEGLER, D. Alltagssprache Deutsch: 30 moderních
konverzačních témat. Plzeň: Fraus, 2007. 311 s. ISBN 80-7238-143-1
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
CD - ROM, Unternehmen
Deutsch
www.mein-deutschbuch.de
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
prezentace
poslechové texty
gramatická cvičení
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Německý jazyk pokročilý 5
NEJ-5
Advanced German 5
povinný
28
Hod.
za 2
týden
doporučený ročník
2
kreditů
3/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
20 %
Absolvování průběžného testu (testů)
20 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
Zvláštní podmínky a podrobnosti: Závěrečný test studenti musí splnit minimálně na
60%.
Celkem - maximum
100 %
Vyučující
Mgr. Jitka Hubrtová (cvičící), Mgr. Veronika Brunerová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Kurz seznamuje studenty s další novou slovní zásobou týkající se návštěvy mezinárodního
veletrhu, prezentace firmy na veletrhu, popisu výrobku a jeho specifických vlastností.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- hovořit o významu obchodních veletrhů
- formulovat cíle a záměry své návštěvy na mezinárodním veletrhu
- navázat obchodní kontakty
- popsat výrobek a doporučit jej kupujícímu
- písemně pěstovat kontakty navázané na veletrhu
Osnova
Téma: Na veletrhu
- představit významné německé výstavy a veletrhy
- formulovat cíle a záměry veletrhu
- oslovit zástupce různých firem
- navázat kontakt se zákazníkem
- znát účel návštěvy veletrhu
- prezentovat nové produkty (vlastnosti, charakteristika) odborné i laické veřejnosti
- navázat kontakt s odběrateli
Gramatické struktury:
- příčestí minulé a přítomné jako adjektivum
- podvojné spojky
- předložky s genitivem
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: BRAUNERT, J., SCHLENKER, W. Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Lehrbuch.
Stuttgart: Klett, 2011. 215 s. ISBN 978-3-12-675745-4
Z: BRAUNERT, J., SCHLENKER, W. Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Arbeitsbuch.
Stuttgart: Klett, 2011. 174 s. ISBN 978-3-12-675746-1
D: HELBIG, G. Übungsgrammatik Deutsch. München: Langenscheidt, 2011. 379 s. ISBN
978-3-468-49494-7
D: NEKOVÁŘOVÁ, A., FLIEGLER, D. Alltagssprache Deutsch: 30 moderních
konverzačních témat. Plzeň: Fraus, 2007. 311 s. ISBN 80-7238-143-1
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
CD - ROM, Unternehmen
Deutsch
www.mein-deutschbuch.de
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
prezentace
poslechové texty
gramatická cvičení
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Německý jazyk pokročilý 6
NEJ-6
Advanced German 6
povinný
28
Hod.
za 2
týden
doporučený ročník
2
kreditů
3/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
20 %
Absolvování průběžného testu (testů)
20 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
Zvláštní podmínky a podrobnosti: Závěrečný test studenti musí splnit minimálně na
60%.
Celkem - maximum
100 %
Vyučující
Mgr. Jitka Hubrtová (cvičící), Mgr. Veronika Brunerová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
V závěrečném modulu dochází k dalšímu upevnění a syntéze znalostí a dovedností na středně
pokročilé jazykové úrovni (B2).
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- orientace v lexikální, morfologické a syntaktické rovině
- se zaměřit na budoucí vstup na trh práce
- rozšířit a upevnit si výrazy z odborné terminologie vztahující se k praxi
Osnova
Téma: Motivační dopis, životopis, vstupní pohovor a vzdělání
- vzdělávací systém v německy mluvících zemích
- orientovat se v přehledu volných míst na trhu práce
- umět správně zformulovat žádost o místo
- umět napsat životopis dle evropských norem
- připravit se na vstupní pohovor
Gramatické struktury:
- vedlejší věty časové (spojky: nachdem, bevor, als, während)
- vedlejší věty vztažné (wo, was)
- vedlejší věty důvodové (spojky: weil, nämlich)
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: BRAUNERT, J., SCHLENKER, W. Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Lehrbuch.
Stuttgart: Klett, 2011. 215 s. ISBN 978-3-12-675745-4
Z: BRAUNERT, J., SCHLENKER, W. Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Arbeitsbuch.
Stuttgart: Klett, 2011. 174 s. ISBN 978-3-12-675746-1
D: HELBIG, G. Übungsgrammatik Deutsch. München: Langenscheidt, 2011. 379 s. ISBN
978-3-468-49494-7
D: NEKOVÁŘOVÁ, A., FLIEGLER, D. Alltagssprache Deutsch: 30 moderních
konverzačních témat. Plzeň: Fraus, 2007. 311 s. ISBN 80-7238-143-1
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
CD - ROM, Unternehmen
Deutsch
www.mein-deutschbuch.de
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
prezentace
poslechové texty
gramatická cvičení
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Německý jazyk začátečnický 1
NE2-1
Elementary German 1
povinný
doporučený ročník
28
2
Hod.
za 2
kreditů
týden
1/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14x2
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
20 %
Absolvování průběžného testu (testů)
20 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
Zvláštní podmínky a podrobnosti: Závěrečný test studenti musí splnit minimálně na
60%.
Celkem - maximum
100 %
Vyučující
Mgr. Jitka Hubrtová (cvičící), Mgr. Veronika Brunerová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Obsahem modulu je získání primárních informací v oblasti gramatické, lexikální a fonetické,
student bude schopen jednoduché konverzace.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni komunikovat na primární úrovni –
stylizovat krátké věty a otázky a porozumět krátkým, jednoduchým větám rodilého mluvčího.
Studenti si osvojí základní gramatické jevy a elementární slovní zásobu. Studenti dokáží
napsat pár krátkých vět, zvládá jazyk po pravopisné stránce. Zaměříme se na procvičení
fonetické stránky jazyka - nácvik výslovnosti.
Osnova
1) Rozvoj jazykových dovedností: mluvení – nácvik dialogů, psaní – psaní pohlednic, poslech
– poslech jednoduchých dialogů, čtení – krátké texty
2) Témata: představování, rodina, záliby
3) Gramatika a syntax:
• Substantiva : člen určitý a neurčitý v nominativu singuláru a plurálu, tvoření plurálu
• Zájmena: osobní zájmena, nominativ přivlastňovacích zájmen
• Slovesa: časování pravidelných sloves a sloves sein, haben a können a slovesa mögen v
komjunktivu (ich möchte)
v konjunktivu
• Číslovky: základní číslovky
• Syntax: základní slovosled, slovosled se zdůrazněným větným členem, slovosled u vět se
způsobovým slovesem, tvoření otázek
• Fonetika: nácvik základních fonetických jevů, rozdíl ve výslovnosti oproti anglickému a
českému jazyku
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: AUFDERSTRASSE, H., MÜLLER, J., STORZ, T. Delfin: Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache. Lehrbuch. Ismaning: Max Hueber, 2001. 256 s. ISBN 3-19-001601-1
Z: AUFDERSTRASSE, H., MÜLLER, J., STORZ, T. Delfin: Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache. Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6
Z: AUFDERSTRASSE, H., MÜLLER, J., STORZ, T. Delfin: Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache. Lehrerhandbuch. Ismaning: Max Hueber, 2003. 384 s. ISBN 3-19-021601-0
Z: BERGLOVÁ, E., FORMÁNKOVÁ, E., MAŠEK, M. Moderní gramatika němčiny:
výklad, cvičení, klíč. Plzeň: Fraus, 2002. 311 s. ISBN 80-7238-144-X
D: JUSTOVÁ, H. Wir üben deutsche Grammatik. Havlíčkův Brod: Fragment, 2012. 77 s.
ISBN 80-7200-422-0
D: EVANS, S., PUDE, A., SPECHT, F. Menschen: Deutsch als Fremdsprache: Kursbuch.
A1/1. Ismaning: Max Hueber, 2012. 104 s. ISBN 978-3-19-301901-1
D: REIMANN, M., KOCH, E., GLAS-PETERS, S., PUDE, A. Menschen A1/1.
Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2012. 117 s. ISBN 978-3-19-401901-0
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
www.hueber.cz
CD- ROM Delfin
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
prezentace, interaktivní výuka
internetová podpora k učebnici Delfin - online cvičení, hry, reálie
doplňková cvičení
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Německý jazyk začátečnický 2
NE2-2
Elementary German 2
povinný
doporučený ročník
28
2
Hod.
za 2
kreditů
týden
1/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14x2
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
20 %
Absolvování průběžného testu (testů)
20 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
Zvláštní podmínky a podrobnosti: Závěrečný test studenti musí splnit minimálně na
60%.
Celkem - maximum
100 %
Vyučující
Mgr. Jitka Hubrtová (cvičící), Mgr. Veronika Brunerová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Modul navazuje na Ne2-1 a dále studentům rozšiřuje znalosti v oblasti gramatiky a slovní
zásoby.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni jednoduchého dialogu v běžných situacích,
student zvládá základní výslovnost, rozumí rodilému mluvčímu na elementární úrovni, student
je schopen napsat krátký dopis nebo e-mail, porozumět jednoduchému textu. Dále se zvyšují
znalosti studentů v oblasti lexikální a gramatické.
Osnova
1) Rozvoj jazykových dovedností: mluvení – popisy osob a situací, schopnost vyjadřovat se v
běžných situacích, poslech – porozumění rozhovorů rodilého mluvčího, psaní – psaní
pohlednic, mailů, čtení – obecné porozumění textu
2) Témata:bydlení (inzeráty, popis bytu, nábytek), předměty denní potřeby,dovolení a zákazy,
popis osob – co dělají (slovní zásoba se zaměřuje na slovesa)
3) Gramatika a syntax:
• Substantiva: akuzativ v určitém i neurčitém členu (singulár i plurál)
• Zájmena: přivlastňovací zájmena v akuzativu
• Slovesa: konjugace nepravidelných sloves, konjugace modálních sloves, základní slovesa s
odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
• Syntax: spojka und a aber
• Zápor: rozdíl nicht – kein
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: AUFDERSTRASSE, H., MÜLLER, J., STORZ, T. Delfin: Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache. Lehrbuch. Ismaning: Max Hueber, 2001. 256 s. ISBN 3-19-001601-1
Z: AUFDERSTRASSE, H., MÜLLER, J., STORZ, T. Delfin: Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache. Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6
Z: AUFDERSTRASSE, H., MÜLLER, J., STORZ, T. Delfin: Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache. Lehrerhandbuch. Ismaning: Max Hueber, 2003. 384 s. ISBN 3-19-021601-0
Z: BERGLOVÁ, E., FORMÁNKOVÁ, E., MAŠEK, M. Moderní gramatika němčiny:
výklad, cvičení, klíč. Plzeň: Fraus, 2002. 311 s. ISBN 80-7238-144-X
D: JUSTOVÁ, H. Wir üben deutsche Grammatik. Havlíčkův Brod: Fragment, 2012. 77 s.
ISBN 80-7200-422-0
D: EVANS, S., PUDE, A., SPECHT, F. Menschen: Deutsch als Fremdsprache: Kursbuch.
A1/1. Ismaning: Max Hueber, 2012. 104 s. ISBN 978-3-19-301901-1
D: REIMANN, M., KOCH, E., GLAS-PETERS, S., PUDE, A. Menschen A1/1.
Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2012. 117 s. ISBN 978-3-19-401901-0
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
www.hueber.cz
CD- ROM Delfin
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
prezentace, interaktivní výuka
internetová podpora k učebnici Delfin - online cvičení, hry, reálie
doplňková cvičení
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Německý jazyk začátečnický 3
NE2-3
Elementary German 3
povinný
doporučený ročník
28
2
Hod.
za 2
kreditů
týden
2/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14x2
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
20 %
Absolvování průběžného testu (testů)
20 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
Zvláštní podmínky a podrobnosti: Závěrečný test studenti musí splnit minimálně na
60%.
Celkem - maximum
100 %
Vyučující
Mgr. Jitka Hubrtová (cvičící), Mgr. Veronika Brunerová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Modul navazuje na znalosti a dovednosti získáné v předchozích modulech, po absolvování
modulu student ovládá jazyk na úrovni A1 (dle ervopského jazykového rámce).
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni orientovat se v běžných komunikačních
situacích, rozumět rodilému mluvčímu na základní úrovni, ovládat běžnou výslovnost, zvládat
základní gramatické jevy, budou schopni porozumět krátkému textu a napsat krátký dopis a
stručný popis.
Osnova
1) Rozvoj jazykových kompetencí: mluvení – souvislé vypravování jednoduchých příběhů v
přítomném i minulém čase (perfektum), psaní – student napíše zvací dopis, popíše cestu,
poslech – nácvik porozumění souvislého vypravování rodilým mluvčím, čtení – prohlubování
kompetence čtení německého textu, schopnost orientace v textu a vyhledávání stěžejních
informací.
2) Témata:orientace ve městě (popis trasy), popis činností v práci a ve volném čase, určování
času a popisy časových údajů.
3) Gramatika a syntax:
• Substantiva: skloňování v dativu
• Slovesa: perfektum pravidelných a nepravidelných sloves, préteritum sloves haben a sein
• Předložky: předložky s dativem , předložky s akuzativem
• Číslovky: řadové číslovky, časové údaje, hodiny – určování času
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: AUFDERSTRASSE, H., MÜLLER, J., STORZ, T. Delfin: Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache. Lehrbuch. Ismaning: Max Hueber, 2001. 256 s. ISBN 3-19-001601-1
Z: AUFDERSTRASSE, H., MÜLLER, J., STORZ, T. Delfin: Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache. Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6
Z: AUFDERSTRASSE, H., MÜLLER, J., STORZ, T. Delfin: Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache. Lehrerhandbuch. Ismaning: Max Hueber, 2003. 384 s. ISBN 3-19-021601-0
Z: BERGLOVÁ, E., FORMÁNKOVÁ, E., MAŠEK, M. Moderní gramatika němčiny:
výklad, cvičení, klíč. Plzeň: Fraus, 2002. 311 s. ISBN 80-7238-144-X
D: JUSTOVÁ, H. Wir üben deutsche Grammatik. Havlíčkův Brod: Fragment 2012. 77 s.
ISBN 80-7200-422-0
D: REIMANN, M., PUDE, A., GLAS-PETERS, S. Menschen. A1/2. Arbeitsbuch mit
Audio-CD. Ismaning: Max Hueber, 2012. 108 s. ISBN 978-3-19-511901-6
D: KOCH, E., REIMANN, M., PUDE, A., GLAS-PETERS, S. Menschen hier. A1/2.
Arbeitsbuch mit Audio-CD. Ismaning: Max Hueber, 2012. 120 s. ISBN 978-3-19-601901-8
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
www.hueber.cz
CD- ROM Delfin
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
prezentace, interaktivní výuka
internetová podpora k učebnici Delfin - online cvičení, hry, reálie
doplňková cvičení
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Německý jazyk začátečnický 4
NE2-4
Elementary German 4
povinný
doporučený ročník
28
2
Hod.
za 2
kreditů
týden
2/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14x2
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
20 %
Absolvování průběžného testu (testů)
20 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
Zvláštní podmínky a podrobnosti: Závěrečný test studenti musí splnit minimálně na
60%.
Celkem - maximum
100 %
Vyučující
Mgr. Jitka Hubrtová (cvičící), Mgr. Veronika Brunerová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Modul navazuje na Ne2-3 a je vstupním prvkem pro získání jazykové úrovně A2 (dle
evropského jazykového rámce).
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni zvládat základní gramatické jevy v běžné
komunikaci i v psaném projevu, orientovat se v modelových situacích. Pozornost je zaměřena
na využívání procvičených jevů pro potřeby komunikace a samostatného formulování
myšlenek. V psaném projevu student zvládá napsat souvislý příběh v minulém čase. Při
procvičování porozumění textu je kladen důraz na schopnost rychlé orientace se v příběhu a
na výběr podstatných myšlenek.
Osnova
1) Rozvoj jazykových dovedností: mluvení – dialog v restauraci (objednání, placení), souvislé
vypravování o svátcích a zvycích, psaní – student napíše blahopřání a zvací dopis, zvládne
napsat recept, poslech – poslech již složitějších a souvislejších projevů, čtení – porozuměné
delšího textu a jejím základním myšlenkám (recepty, popisy svátků)
2) Témata:svátky a oslavy (blahopřání, pozvánky, Vánoce, Velikonoce), jídlo a nakupování (v
obchodě, v restauraci, recepty, vaření)
3) Gramatika a syntax:
• Slovesa: rozkazovací způsob, slovesné vazby s dativem a akuzativem
• Zájmena: skloňování osobních zájmen v dativu a akuzativu
• Číslovky: rozšiřování znalosti řadových číslovek - časové údaje, datum, hromadné číslovky
určující množství
• Příslovce: stupňování příslovcí
• Syntax: vedlejší věty s weil a wenn
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: AUFDERSTRASSE, H., MÜLLER, J., STORZ, T. Delfin, Kursbuch. Ismaning: Max
Hueber, 2001. 256 s. ISBN 3-19-001601-1
Z: AUFDERSTRASSE, H., MÜLLER, J., STORZ, T. Delfin, Arbeitsbuch. Ismaning: Max
Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6
Z: AUFDERSTRASSE, H., MÜLLER, J., STORZ, T. Delfin, Lehrerhandbuch. Ismaning:
Max Hueber, 2003. 384 s. ISBN 3-19-021601-0
Z: BERGLOVÁ, E., FORMÁNKOVÁ, E., MAŠEK, M. Moderní gramatika němčiny.
Plzeň: Fraus, 2002. 311 s. ISBN 80-7238-144-X
D: JUSTOVÁ, H. Wir üben deutsche Grammatik. Havlíčkův Brod: Fragment, 2012. 77 s.
ISBN 80-7200-422-0
D: SPECHT, F., HABERSACK, CH., PUDE, A. Menschen. A2/1. Kursbuch mit DVDROM. Ismaning: Max Hueber, 2012. 100 s. ISBN 978-3-19-301902-8
D: KOCH, E., BREITSAMETER, A., GLASS-PETERS, S., PUDE, A. Menschen hier.
A2/1. Arbeitsbuch mit Audio-CD. Ismaning: Max Hueber, 2012. 120 s. ISBN 978-3-19401902-7
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
www.hueber.cz
CD- ROM Delfin
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
prezentace, interaktivní výuka
internetová podpora k učebnici Delfin - online cvičení, hry, reálie
doplňková cvičení
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Německý jazyk začátečnický 5
NE2-5
Elementary German 5
povinný
doporučený ročník
28
2
Hod.
za 2
kreditů
týden
3/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zápočet
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14x2
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
20 %
Absolvování průběžného testu (testů)
20 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
Zvláštní podmínky a podrobnosti: Závěrečný test studenti musí splnit minimálně na
60%.
Celkem - maximum
100 %
Vyučující
Mgr. Jitka Hubrtová (cvičící), Mgr. Veronika Brunerová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Modul navazuje na Ne2-4 a vede k upevnění a rozšíření znalostí gramatiky, slovní zásoby a
jazykových dovedností na úrovni A2 (dle ervopského jazykového rámce).
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni komunikovat v běžných situacích,
adekvátně reagovat na projev rodilého mluvčího, budou schopni vyjádřit prosbu, pochybnosti,
své postoje a pocity. Budou umět popsat osoby a činnosti. Studenti ovládají jazyk na úrovni
A2 dle evropského jazykového rámce.
Osnova
1) Rozvoj jazykových dovedností: mluvení – popis osob, oblečení, popis bytu, modelové
dialogy, psaní – souvislý popis, poslech – poslech složitějších rozhovorů, čtení - souvislejší,
složitější texty, příběhy
2) Témata:domácnost, domácí práce, zařízení bytu, inzerce bydlení, život ve městě a na
venkově, móda a oblečení, módní doplňky, přehlídka, popis osob a oblečení
3) Gramatika a syntax:
• Slovesa: konjugace slovesa werden, préteritum modálních sloves,infinitivní konstrukce s zu
• Adjektiva: stupňování adjektiv, deklinace adjektiv v přívlastku shodném
• Zájema: ukazovací zájmeno dieser, tázací zájemo welcher, was für ein
• Syntax: vedlejší věta s dass , damit
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: AUFDERSTRASSE, H., MÜLLER, J., STORZ, T. Delfin: Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache. Lehrbuch. Ismaning: Max Hueber, 2001. 256 s. ISBN 3-19-001601-1
Z: AUFDERSTRASSE, H., MÜLLER, J., STORZ, T. Delfin: Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache. Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6
Z: AUFDERSTRASSE, H., MÜLLER, J., STORZ, T. Delfin: Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache. Lehrerhandbuch. Ismaning: Max Hueber, 2003. 384 s. ISBN 3-19-021601-0
Z: BERGLOVÁ, E., FORMÁNKOVÁ, E., MAŠEK, M. Moderní gramatika němčiny:
výklad, cvičení, klíč. Plzeň: Fraus, 2002. 311 s. ISBN 80-7238-144-X
D: JUSTOVÁ, H. Wir üben deutsche Grammatik. Havlíčkův Brod: Fragment, 2012. 77 s.
ISBN 80-7200-422-0
D: SPECHT, F., HABERDACK, CH., PUDE, A. Menschen. A2/2. Kursbuch mit DVDROM. Ismaning: Max Hueber, 2013. 100 s. ISBN 978-3-19-501902-6
D: BREITSAMETER, A., GLASS-PETERS, S., PUDE, A. Menschen. A2/2. Arbeitsbuch
mit Audio-CD. Ismaning: Max Hueber, 2013. 112 s. ISBN 978-3-19-511902-3
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
www.hueber.cz
CD- ROM Delfin
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
prezentace, interaktivní výuka
internetová podpora k učebnici Delfin - online cvičení, hry, reálie
doplňková cvičení
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Německý jazyk začátečnický 6
NE2-6
Elementary German 6
povinný
doporučený ročník
28
2
Hod.
za 2
kreditů
týden
3/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14x2
28 hod.
7 hod.
10 hod.
7 hod.
52 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
20 %
Absolvování průběžného testu (testů)
20 %
Absolvování závěrečného testu
60 %
Zvláštní podmínky a podrobnosti: Závěrečnou písemnou zkoušku studenti musí splnit
minimálně na 60%.
Celkem - maximum
100 %
Vyučující
Mgr. Jitka Hubrtová (cvičící), Mgr. Veronika Brunerová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Modul navazuje na Ne2-5, kurz je vstupním prvkem pro získání jazykové úrovně B1 (dle
evropského jazykového rámce).
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni se orientovat i v obtížnějších situacích,
pohotově reagovat na dané dotazy, vyjadřovat se k náročnějším tématickým celkům. Studenti
budou schopni využít své rozšířené slovní zásoby k výstižnému sdělení nových informací.
Studenti rozumí rodilému mluvčímu na základní úrovni a budou schopni adekvátní
komunikace. Studenti budou schopni napsat souvislý text, popis, dopis a životopis. Studenti
dokáží přečíst delší text, orientovat se v něm a vyhledat v něm základní myšlenky.
Osnova
1) Rozvoj jazykových dovedností: mluvení – student je schopen souvislého projevu a
adekvátní reakce, zvládá německou výslovnost, poslech – student rozumí běžnému dialogu, i
souvislejším projevu, čtení – student čte souvislejší texty, vyhledá základní informace, rozumí
kontextu, psaní - student píše dopisy, životopisy
2) Témata:porovnání vzdělávacího systému v ČR a v Německu, škola a kariéra, ukončení
studia a nástup do zaměstnání (psaní životopisu), nároky zaměstnavatele, noviny a média,
zprávy a informace, dojmy a zážitky z kulturních akcí
3) Gramatika a syntax:
• Substantiva:skloňování substantiv a přídavných jmen v genitivu
• Slovesa: zvratná slovesa (se sich v dativu i v akuzativu), slovesná rekce, préteritum
pravidelných a nepravidelných sloves, student umí správně použít perfektum i préteritum
• Předložky: předložky s genitivem
• Syntax: vedlejší věty (als, wenn, obwohl, während)
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: AUFDERSTRASSE, H., MÜLLER, J., STORZ, T. Delfin: Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache. Lehrbuch. Ismaning: Max Hueber, 2001. 256 s. ISBN 3-19-001601-1
Z: AUFDERSTRASSE, H., MÜLLER, J., STORZ, T. Delfin: Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache. Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6
Z: AUFDERSTRASSE, H., MÜLLER, J., STORZ, T. Delfin: Lehrwerk für Deutsch als
Fremdsprache. Lehrerhandbuch. Ismaning: Max Hueber, 2003. 384 s. ISBN 3-19-021601-0
Z: BERGLOVÁ, E., FORMÁNKOVÁ, E., MAŠEK, M. Moderní gramatika němčiny:
výklad, cvičení, klíč. Plzeň: Fraus, 2002. 311 s. ISBN 80-7238-144-X
D: JUSTOVÁ, H. Wir üben deutsche Grammatik. Havlíčkův Brod: Fragment, 2012. 77 s.
ISBN 80-7200-422-0
D: BRAUN-PODESCHWA, J., HABERSACK, CH., PUDE, A. Menschen. B1/1. Kursbuch
mit DVD-ROM. Ismaning: Max Hueber, 2014. ISBN 978-3-19-101903-7
D: BREITSAMETER, A., PUDE, A., GLAS-PETERS, S. Menschen. B1/1. Arbeitsbuch mit
Audio-CD. Ismaning: Max Hueber, 2014. ISBN 978-3-19-311903-2
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Smart Board
www.hueber.cz
CD- ROM Delfin
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
prezentace, interaktivní výuka
internetová podpora k učebnici Delfin - online cvičení, hry, reálie
doplňková cvičení
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Obchodní a firemní informace
OFI
Business Information
povinný
42
Hod.
za 3
týden
doporučený ročník
5
kreditů
3/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
3p
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Příprava semestrální práce
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*3
42 hod.
26 hod.
22 hod.
20 hod.
20 hod.
130 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Absolvování závěrečného testu
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
Celkem - maximum
0-60
0-40
60 %
40 %
100 %
Vyučující
doc. PhDr. Richard Papík, PhD. (přednášející)
Stručná anotace předmětu
Seznámení s problematikou obchodních a firemních informací, a to s jejich teoretickými a
praktickými aspekty, uplatněním ve firemní sféře a ve společnosti. Kategorizace obchodních a
firemních informací. Činnosti competitive intelligence a role obchodních a firemních
informací.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni pracovat s problematikou obchodních a
firemních informací v kontextu České republiky a mezinárodním.
Osnova
Kategorizace obchodních a firemních informací (dále OFI)
Ověřitelnost a věrohodnost OFI
Informační systémy OFI - databáze, digitální knihovny a databázová centra
Informační zdroje a systémy průmyslového práva (patenty, ochranné známky, průmyslové
vzory)
Kancelářské, kreditní a bankovní informace
Informační systémy a zdroje OFI v ČR
Informační systémy a zdroje OFI v zahraničí
Role státu v oblasti OFI
Competitive intelligence
Legislativní pozadí OFI
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: BABKA, Michael. Kde a jak hledat informace o firmách. Praha: Management Press,
1994. 174 s. ISBN 80-85603-56-X
Z: PAPÍK, Richard. Strategie vyhledávání informací a elektronické informační zdroje.
Praha: Velryba, 2011. 192 s. ISBN 978-80-85860-22-1
D: PAPÍK, R. - MICHALÍK, P. - NOVÁČEK, L. Internet - ekonomické, marketingové a
finanční aplikace: strategie vyhledávání a prezentace. Praha: Ekopress, 1997. 220 s. ISBN
80-86119-03-3
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Odborná praxe
OPR
Professional practice / fieldwork placement
povinný
doporučený ročník
320
0
Hod.
za
kreditů
týden
3/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
zápočet
Forma výuky
stáž
na
pracovišti
Další požadavky na studenta
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava prezentace
Celková pracovní zátěž
8*40
320 hod.
12 hod.
8 hod.
340 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Vypracování semestrální práce
Prezentace
Celkem - maximum
0-20
0-30
0-50
20 %
30 %
50 %
100 %
Vyučující
PhDr. Helena Kučerová (garant odborných praxí)
Stručná anotace předmětu
Předmět je realizován formou osmitýdenní stáže na konkrétním pracovišti (ICT firmy,
informační a konzultační agentury, pracoviště podnikových informačních systémů). Příprava
stáže probíhá zpravidla ve 4. semestru – studenti si v jeho průběhu předjednají s pracovištěm,
na němž mají zájem nastoupit, možnosti přijetí a předpokládanou činnost, jež jim bude
svěřována. Po schválení pak škola uzavře s příslušným pracovištěm dohodu, v níž je přesně
stanoven termín začátku a ukončení stáže a náplň činnosti studenta. Doporučeným obdobím
pro vykonání odborné praxe je závěrečná fáze studia. Stáž je vykonávána v plné pracovní
době, tj. 8 hodin denně, a je bezplatná. Povinností studentů je odpracovat skutečně plný počet
hodin, odpovídající osmi pracovním týdnům. V případě onemocnění nebo jiné absence se
neodpracovaná doba nahrazuje. Během odborné praxe studenti zpravidla shromažďují a
zpracovávají podklady pro bakalářskou práci, která může svou tematikou korespondovat s
prací, vykonávanou na odborné stáži.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni samostatně vykonávat praktické činnosti a
řešit problémy podnikové informatiky na reálném pracovišti. Odborná praxe slouží k tomu,
aby si studenti v jejím průběhu ověřili své schopnosti a připravenost na výkon povolání ve
studovaném oboru a doplnili si k teoretickým znalostem ze školy ještě praktické zkušenosti.
Souvislý dlouhodobý pobyt na pracovišti jim umožní důkladně poznat pravidla jeho chodu,
pracovní procesy i interní firemní kulturu. Ověří si své komunikační schopnosti a schopnost a
začlenit se do pracovního kolektivu.
Osnova
Úvodní instruktáž k orientaci na trhu práce a k organizaci odborné praxe
Uzavření dohody o odborné praxi
Odborná stáž na pracovišti
Monitoring průběhu odborné praxe pedagogy
Zpráva z odborné praxe, začlenění údajů o odborné praxi do profesního životopisu studenta
Vyhodnocení odborné praxe - hodnocení studenta z pracoviště, prezentace, vyhodnocení
zprávy z praxe
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Operační výzkum
OPV
Operations Research
povinný
56
Hod.
za 4
týden
doporučený ročník
6
kreditů
2/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2p+2c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava semestrální práce
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
14*2
28 hod.
13 hod.
28 hod.
13 hod.
10 hod.
20 hod.
44 hod.
156 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Vypracování semestrální práce
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-10
0-20
0-70
10 %
20 %
70 %
100 %
Vyučující
prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc. (přednášející), Ing, Jiří Pátek, CSc. (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Základní pojmy matematického modelování, lineární programování, teorie grafů, řízení
projektů (CPM, PERT), deterministické a stochastické modely řízení zásob, modely hromadné
obsluhy, vícekriteriální rozhodování, Markovovy procesy, programové prostředky pro řešení
úloh operačního výzkumu.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni využívat široké spektrum metod a modelů
operačního výzkumu a jejich aplikace v praxi. Kromě popisu metod bude na počítačových
učebnách využito i potřebné aplikační programové vybavení. Každé téma je motivováno
řešením problémů z praxe. Výklad teorie slouží k řešení problémů a omezuje se na nejnutnější
informace a metody řešení
Osnova
1)Přehled oblastí operačního výzkumu, vlastnosti algoritmů.
2)Lineární programování, formulace úloh lineárního programování, vlastnosti modelů
lineárního programování, řešení úloh lineárního programování( grafické, simplexová metoda),
celočíselné lineární programování, přehled programového vybavení a jeho základní vlastnosti.
3)Modely řízení projektů, metoda CPM, PERT.
4)Modely hromadné obsluhy, analytické řešení, diskrétní číslicová simulace.
5)Modely teorie zásob (deterministické modely, stochastické modely).
6)Modely vícekriteriální rozhodování, cílové programování.
7)Modely obnovy (model zastarávajícího zařízení, model souboru selhávajících jednotek).
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování.
Praha: Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 978-80-86946-44-3
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
WINQSB 2.0 Decision
Support Software for
MS/OR
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Aplikační programové vybavení pro řešení úloh operačního
výzkumu, komplexní využití.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Podniková ekonomika
POE
Business Economics
povinný
42
Hod.
za 3
týden
doporučený ročník
4
kreditů
1/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
1p+2c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava prezentace
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*1
14*2
14 hod.
28 hod.
7 hod.
5 hod.
20 hod.
30 hod.
104 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Prezentace
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
10 %
40 %
50 %
100 %
Vyučující
Ing. Zdeňka Šušáková (přednášející, cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů s podstatou podniku, naučit je syntetickému pohledu
na podnik, pro využití základních poznatků o podniku v navazujících předmětech.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni chápat procesy probíhající v podniku ve
vzájemných souvislostech, pochopí metody, principy a cíle efektivního hospodaření, bodou
znát základní typy subjektů v ekonomice, jejich charakteristiky, včetně specifických
ekonomik. Osvojí si základní dovednosti a metody pro řízení firem a investiční rozhodování.
Osnova
Osnova přednášek
- Podstata podniku a podnikání. Cíle a funkce podniku a jeho efektivnost.
- Riziko v podnikání.Vliv okolí na podniku.
- Založení podniku, zakladatelský rozpočet. Život podniku.
- Výstavba podniku, majetková, kapitálová a organizační struktura.
- Typologie podniků. Fungování podniku.
- Výrobní faktory a jejich efektivnost.
- Spotřeba výrobních faktorů, náklady a jejich klasifikace.
- Výnosy, náklady a zisk, jejich vazby.
- Měření a hodnocení fungování podniku, zvyšování výkonnosti.
- Financování podniku, investiční činnost podniku, efektivnost.
- Zvláštnosti specifických podnikových ekonomik - výrobní, bankovní, obchodní aj. podniky.
Osnova cvičení
- Podnik, jeho založení, zakladatel. propočty.
- Efektivnost podniku, nákladové propočty.
- Majetková a kapitálová struktura, ukazatele optimalizace.
- Podnikové činnosti - výroba, nákup, prodej.
- Výrobní kapacita, propočty jejího využití.
- Financování podniku, získávání kapitálu, vyváženost struktury aktiv a pasiv.
- Investiční činnost podniku, metody hodnocení efektivnosti investic.
- Hodnocení finanční výkonnosti, cash flow.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C.H.
Beck, 2007. 928 s. ISBN 978-80-7179-897-2
Z: SYNEK, Miloslav et al. Podniková ekonomika. Praha: C.H. Beck, 2010. 498 s. ISBN
978-80-7400-336-3
Z: MIKOVCOVÁ, H., SCHOLLEOVÁ, H. Praktikum podnikové ekonomiky pro
bakalářské studium. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 231 s. ISBN
978-80-7380-209-7
D: KISLINGEROVÁ, E. Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. Praha:
C.H. Beck, 2008. 293 s. ISBN 978-80-7179-882-8
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Podnikové informační systémy
PIS
Business Information Systems
povinný
doporučený ročník
56
6
Hod.
za 4
kreditů
týden
3/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2p+2c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
13*2
14*2
13*3
28 hod.
26 hod.
28 hod.
29 hod.
19 hod.
26 hod.
156 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Prezentace
0-35
Absolvování průběžného testu (testů)
0-20
Absolvování závěrečného testu
0-45
Zvláštní podmínky a podrobnosti: Týmová prezentace zadaných úloh
Celkem - maximum
35 %
20 %
45 %
100 %
Vyučující
doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. (přednášející), Ing. David Klimánek PhD. (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Aplikace informatiky v rozvoji podnikání a řízení podniků, podnikové procesy a funkce
informatiky ve vazbě na různé typy aplikací, zejména ERP, elektronické podnikání a business
intelligence. Implementační postupy, tj. nasazení standardních aplikačních software dle
uvedených typů aplikací.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- porozumět základní aplikační architektuře podnikového IS
- znát vývoj, funkční možnosti a limity uplatnění aplikací typu ERP
- znát vazby aplikací ERP na další podnikové aplikace, zejména Business Intelligence
- porozumět principům metody MRP II a důležitosti struktury výrobků v podobě kusovníku
- znát zásady jednotlivých etap výběru a implementace podnikového IS
- analyzovat situaci na trhu podnikových IS a hlavní vývojové trendy
Osnova
Osnova přednášek
Základní principy aplikací typu ERP (Enterprise Resource Planning).
Hlavní funkcionalita logistické části ERP.
Hlavní funkcionalita finanční části ERP.
Vazby ERP na další podnikové aplikace.
Hlavní funkcionalita aplikací typu BI (Business Intelligence).
Aktuální situace a trendy na trhu ERP.
Hlavní zásady projektu implementace podnikového IS.
Pravidla výběru vhodného IS.
Organizační a právní aspekty implementace podnikového IS.
Osnova cvičení
Příprava pro BI - analýza dat za účelem získání nových informací.
Abra Gx jako příklad ERP systému typu TASW.
Vybrané aplikace Business Intelligence (práce s analytickým a reportovacím serverem).
MS Dynamics jako příklad CRM systému poskytovaného jako SaaS.
Cvičení pod vedením odborníků z praxe.
Prezentace vlastních zadaných skupinových úloh.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: BASL, Josef, BLAŽÍČEK, Roman. Podnikové informační systémy: podnik v informační
společnosti. Praha: Grada, 2012. 323 s. ISBN 978-80-247-4307-3
Z: GÁLA, Libor, POUR, Jan, ŠEDIVÁ, Zuzana. Podniková informatika. Praha: Grada,
2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1
D: NOVOTNÝ, Ota, POUR, Jan, SLÁNSKÝ, David. Business intelligence: jak využít
bohatství ve vašich datech. Praha: Grada, 2011. 254 s. ISBN 80-247-1094-3
D: SODOMKA, Petr, KLČOVÁ, Hana. Informační systémy v podnikové praxi. Brno:
Computer Press, 2010. 501 s. ISBN 978-80-251-2878-7
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
MS Excel
Abra Gx
SW pro realizaci BI
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Pokročilé použití nástrojů pro analýzu dat v tzv. OLAP kostce.
Příklad konkrétního ERP systému. Zvládnutí základní práce a
schopnost uživatelského přizpůsobení systému.
Na uživatelské úrovni zvládnutí tvorby OLAP kostky (bez
transformací dat) ve vybraném SW např. na MS Analysis Services.
SW pro reportování dat z
OLAP kostek
CRM software
Pokročilá úroveň zvládnutí tvorby reportů nad OLAP kostkou,
např. pomocí MS Reporting Services.
Na uživatelské úrovni zvládnutí základního ovládání a využití
vybraného CRM systému, např. MS Dynamics.
Elektronická podpora výuky pro studenty VOŠIS v Praze [online]. 2012 [cit. 2013-04-05].
Dostupné z: https://moodle2.sks.cz. IT Systems. Brno: CCB s.r.o. ISSN 1802-615X.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Počítačové sítě
POS
Computer Networks
povinný
42
Hod.
za 3
týden
doporučený ročník
3
kreditů
2/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
3c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
Celková pracovní zátěž
14*3
10
42 hod.
10 hod.
8 hod.
10 hod.
8 hod.
78 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
Celkem - maximum
0-40
0-45
0-15
40 %
45 %
15 %
100 %
Vyučující
Ing. David Klimánek, PhD. (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit vědomosti získané v předmětu počítačové systémy a
sítě. Zejména se jedná o prohloubení praktických znalosti a dovedností při tvorbě a správě
počítačových sítí. Dále se předmět zaměřuje na protokoly TCP/IP, na bezpečnost
počítačových sítí a na implementaci rolí OS Windows server nutných pro fungování IS.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni charakterizovat jednotlivé vrstvy protokolu
TCP/IP při komunikaci v počítačových sítích, vypočítat vhodné adresní schéma pro malou
počítačovou síť, administrovat malou počítačovou síť (konfigurovat Active Directory, VPN,
emailový a terminálový server) a navrhnout doporučení pro zajištění šifrované a ověřitelné
emailové komunikace.
Osnova
Rodina protokolů TCP/IP:
protokoly jednotlivých vrstev, jejich význam a obsahy hlaviček,
doprava dat mezi dvěma počítači (změny v obsahu hlaviček),
transportní protokol (funkce, obsah hlavičky protokolů TCP a UDP, rozdíl TCP a UDP),
postup navázání komunikace mezi klientem a serverem.
Servisní funkce internetu.
Subnetting - příklady použití a vlastní řešení zadaných problémů.
Pošta v síti Internet (MIME, MUA, MTA, MDA, SMTP, POP3 a IMAP).
Princip šifrování emailu a vytváření jeho elektronického podpisu.
Princip WWW (formát URL), protokol HTTP.
Práce s příkazovou řádkou ve Windows.
Konfigurace Active Directory a správa uživatelů sítě.
Konfigurace VPN a VPN serveru.
Využití prostředků Terminal Services pro nasazení v malé síti.
Analýza síťového provozu a hlaviček protokolů ARP, DHCP, ICMP.
IP protokol, problematika subbnetingu a výpočty podsítí.
Instalace a provoz poštovního serveru.
Ukázka možností šifrování emailů a opatření emailu digitálním podpisem.
Praktické cvičení na tvorbu UTP kabelů.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: KABELOVÁ, Alena, DOSTÁLEK, Libor. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem
DNS. Brno: Computer Press, 2008. 488 s. ISBN 978-80-251-2236-5
Z: HORÁK, Jaroslav, KERŠLÁGER, Milan. Počítačové sítě pro začínající správce. Brno:
Computer Press, 2008. 327 s. ISBN 978-80-251-2073-6
Z: STANEK, William R. Mistrovství v Microsoft Windows Server 2008: [kompletní
informační zdroj pro profesionály]. Brno: Computer Press, 2009. 1364 s. ISBN 978-80-2512158-0
D: SOSINSKY, B. Mistrovství - počítačové sítě: [vše, co potřebujete vědět o správě sítí].
Brno: Computer Press, 2010. 840 s. ISBN 978-80-251-3363-7
D: GÁLA, Libor, POUR, Jan, ŠEDIVÁ, Zuzana. Podniková informatika. Praha: Grada,
2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
SW pro virtualizaci
operačních systémů
OS Windows Server
SW pro dokumentaci
návrhu počítačových sítí
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Tvorba vlastní pokročilé virtuální počítačové sítě (např. v programu
MS Virtual Server).
Konfigurace jednotlivých rolí Windows serveru. Schopnost
administrovat síť středního rozsahu.
Samostatná tvorba návrhu sítí např. pomocí Microsoft Visio.
Utility pro správu a
administraci sítě
Rutinní používání programů umožňujících počítání adresního
prostoru (IPcalc), vzdálenou správu (VNC, UltraVNC), analýzu
síťového provozu (Wire shark) apod.
Elektronická podpora výuky pro studenty VOŠIS v Praze [online]. 2012 [cit. 2013-04-05].
Dostupné z: https://moodle2.sks.cz. PETERKA, J. Přednášky [online]. 2012 [cit. 2013-04-05].
Dostupné z: http://www.earchiv.cz
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Počítačové systémy a sítě
PSS
Computer Systems and Networks
povinný
doporučený ročník
42
5
Hod.
za 3
kreditů
týden
2/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
1p+2c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava semestrální práce
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
Celková pracovní zátěž
14*1
13*1
14*2
13*2
14 hod.
13 hod.
28 hod.
26 hod.
5 hod.
10 hod.
16 hod.
18 hod.
130 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Vypracování semestrální práce
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
Celkem - maximum
0-10
0-30
0-20
0-20
10 %
30 %
40 %
20 %
100 %
Vyučující
Ing. David Klimánek, PhD. (přednášející, cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s principy a pojmy z oblasti administrace osobních
počítačů, jejich hlavních komponent a operačních systémů lokálních počítačových sítí.
Pozornost je dále věnována praktickým základům stavby a administrace počítačové sítě a
možnosti jejího připojení do internetu.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vybrat vhodné komponenty pro malou
počítačovou síť (směrovač, přepínač, kabeláž), provádět pokročilou správu pracovních stanic
(vzdálená správa stanic, příkazový řádek pro diagnostiku síťového spojení, připojení síťové
jednotky) a administrovat základní serverové role (NAT, DHCP, FTP) nutné pro provoz
podnikových informačních systémů.
Osnova
Osnova přednášek
Software, hardware pracovních stanic, serverů a síťových prvků nutných pro provoz
informačních systémů.
Základní pojmy počítačových sítí.
Význam, historie a dostupné modely počítačových sítí.
Síťová architektura TCP/IP.
Použití protokolů NAT, VPN a DHCP pro provoz informačních systémů.
Monitorování provozu sítí.
Osnova cvičení
Virtuální počítačová síť.
Diagnostika konektivity PC k Internetu.
Nástroje pro vzdálenou správu PC.
Realizace web serveru.
Realizace serverů NAT a DHCP.
Nástroje pro dokumentaci a sledování provozu počítačových sítí.
Problematika zabezpečení síťové komunikace (emailu, FTP hesel apod.).
Vazba počítačových sítí na informační systémy.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: PALOVSKÝ, Radomír. Informační a komunikační sítě. Díl I. Praha: Oeconomica, 2010.
131 s. ISBN 978-80-245-1729-2
Z: KABELOVÁ, Alena, DOSTÁLEK, Libor. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem
DNS. Brno: Computer Press, 2008. 488 s. ISBN 978-80-251-2236-5
Z: ODOM, Wendell. Počítačové sítě bez předchozích znalostí. Brno: CP Books, 2005. 383
s. ISBN 80-251-0538-5
D: TRULOVE, James. Sítě LAN: hardware, instalace a zapojení. Praha: Grada, 2009. 384
s. ISBN 978-80-247-2098-2
D: HORÁK, Jaroslav, KERŠLÁGER, Milan. Počítačové sítě pro začínající správce. Brno:
Computer Press, 2011. 303 s. ISBN 978-80-251-3176-3
D: GÁLA, Libor, POUR, Jan, ŠEDIVÁ, Zuzana. Podniková informatika. Praha: Grada,
2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
SW pro virtualizaci
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Tvorba vlastní virtuální počítačové sítě na pokročilé úrovni.
operačních systémů
OS Windows Server
OS Windows
Utility pro správu a
administraci sítě
Konfigurace jednotlivých rolí serveru. Schopnost administrovat síť
středního rozsahu.
Schopnost pokročilé administrace a odstraňování problému
klientských pracovních stanic.
Programy umožňující dohled nad sítí (např. Look at Lan), analýzu
síťového provozu(Nmap, Wireshark), vzdálenou správu sítě (VNC,
UltraVNC)apod.
Elektronická podpora výuky pro studenty VOŠIS v Praze [online]. 2012 [cit. 2013-04-05].
Dostupné z: https://moodle2.sks.cz. Computerworld: Ucelený informační zdroj pro IT
profesionály. Praha: IDG Czech, a.s.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Právo 1
PRA-1
Law 1
povinný
56
Hod.
týden
za 3
doporučený ročník
4
kreditů
1/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2p+1c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
13*2
14*1
13*1
28 hod.
26 hod.
14 hod.
13 hod.
8 hod.
15 hod.
104 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-15
0-35
0-50
15 %
35 %
50 %
100 %
Vyučující
JUDr. Alexander Makajev (přednášející, cvičící)
Stručná anotace předmětu
Předmět seznamuje se základy teorie státu a práva. Zahrnuje vstupy do práva ústavního,
včetně problematiky lidských práv, práva občanského hmotného a procesního se
zapracováním změn v souvislosti s přijetím nové právní úpravy práva občanského a
obchodního se zaměřením na uplatnění právních předpisů v podmínkách provozování, šíření a
zabezpečování informačních technologiích a služeb.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni užívat znalost právní terminologie a
obecných právních institutů. Seznámí se tuzemskými a evropskými právními prameny práva.
Zíslají základní orientaci v jednotlivých právních odvětvích, schopnost porozumění a aktivní
práci s textem právní normy při řešení konkrétních problémů souvisejících s provozováním,
šířením a zabezpečováním informačních technologií a služeb.
Osnova
Základy práva
- Právo - pojem, historie, mezinárodní, evropské a tuzemské prameny. Systém práva.
- Právní normy - pojem, struktura, druhy. Platnost a působnost právní normy.
- Uskutečňování práva, aplikace a analogie práva. Výklad práva.
- Právní vztahy- předpoklady a prvky.
- Zákonnost a její záruky. Právní odpovědnost- předpoklady a funkce. Druhy právní
odpovědnosti.
Ústavní právo
- Předmět a prameny.
- Ústavní charakteristika ČR- forma státu, forma vlády, členění státu, základní principy
právního státu, dělba moci-reprezentanti, vzájemné vazby, brzdy a vyvažující mechanismy.
- Ústavní práva občanů, problematika lidských práv.
- Státní správa a samospráva.
Občanské právo hmotné
- Předmět, prameny, základní zásady.
- Vztah občanského, obchodního a živnostenského práva.
- Občanskoprávní úkony.
- Fyzické a právnické osoby, obchodní společnosti.
- Rodinné vztahy
- Věcná práva: vlastnictví, věcná práva k věci cizí, dědění.
- Závazkové právní vztahy, vybrané typy smluv.
- Aplikace OZ v podmínkách informatiky
Občanské právo procesní
- Předmět, prameny, zásady.
- Občanské soudní řízení
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: Spirit, M. a kol. Základy práva pro neprávníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2012. 282 s. ISBN 978-80-7380-391-9
Z: Švarc, Z. Základy základy obchodního práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2011. 426 s. ISBN 978-80-7380-322-3
D: Dědič, J., Čech, P. Evropské právo obchodních společností: včetně úplného znění
předpisů komunitárního práva. Praha: Bova Polygon, 2004. 531 s. ISBN 80-7273-110-6
D: Švarc, Z. Právo v podnikání(D.)1, Základy soukromého práva. Praha: Prospektrum,
1998. 513 s. ISBN 80-7175-061-1
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Správní řád, zákon o obcích, "Nový" Občanský
zákoník, Zákon o obchodních společnostech.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Právo 2
PRA-2
Law 2
povinný
56
Hod.
týden
za 3
doporučený ročník
4
kreditů
1/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2p+1c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
13*1
14*1
13*2
28 hod.
13 hod.
14 hod.
26 hod.
8 hod.
15 hod.
104 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-15
0-35
0-50
15 %
35 %
50 %
100 %
Vyučující
JUDr. Alexander Makajev (přednášející, cvičící)
Stručná anotace předmětu
Předmět prohlubuje látku prvního semestru o problematiku autorského práva, ochranu
osobních údajů, ochranu před nevyžádanou poštou (spam), pracovního práva a práva sociálně
právní ochrany. Seznamuje s problematikou trestního práva a trestního řízení.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni užívat rozšířené znalosti právní
terminologie a jednotlivých právních institů o autorského práva, licenčního práva, trestního a
pracovního práva s důrazem na oblast informačních technologií. Pochopí odlišnosti práva
veřejného a soukromého v uplatnění na jednotlivé oblasti společenského života. Prohloubí se
jejich schopnost pracovat s textem právní normy a používat získané teoretické poznatky v
konkrétních životních situacích s důrazem na oblast spojenou s poskytováním služeb v oblasti
informačních technologií.
Osnova
Autorské a licenční právo
- Předmět, prameny, zásady, účastníci
- Důsledky, sankce za porušení autorského a licenčního práva
- Ochrana před spamem, důsledky porušení
Pracovní právo
- Předmět. prameny, zásady, účastníci, pracovně právní způsobilost.
- Pracovní poměr, práce konané mimo pracovní poměr
- Pracovní doba, kázeň, náhrada škody
- Problematika rovných příležitostí
Trestní právo
- Předmět, prameny, zásady,
- Trestný čin: materiální a formální znaky, stadia trestného činu, účast, okolnosti vylučující
protiprávnost trestní odpovědnosti
- Trest: druhy trestů a ochranných opatřeních, zánik trestu
- Trestné činy v oblasti poskytování informačních služeb
- Trestní řízení: pojem, prameny, zásady, základní pojmy, zajišťovaci instituty, stádia trestního
řízení, průběh trestního řízení, opravné prostředky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: Spirit, M.a kol. Základy práva pro neprávníky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2012. 282 s. ISBN 978-80-7380-391-9
Z: Švarc, Z. a kol. Základy obchodního práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2011. 426 s. ISBN 978-80-7380-322-3
D: Dědič, J., Čech, P. Evropské právo společností včetně úplního znění předpisů
komunitárního práva. Praha: Bova Polygon, 2004. 531 s. ISBN 80-7273-110-6
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Autorský zákon, Zákoník práce, Trestní zákon,
Trestní řád
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Projekt
PRO
Project
povinný
28
Hod.
týden
za 2
doporučený ročník
3
kreditů
3/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava semestrální práce
Příprava prezentace
Celková pracovní zátěž
14*2
28 hod.
5 hod.
40 hod.
5 hod.
78 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Vypracování semestrální práce
Prezentace
Celkem - maximum
0-50
0-25
0-25
50 %
25 %
25 %
100 %
Vyučující
PhDr. Helena Kučerová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Předmět umožňuje studentům na řešení reálné praktické úlohy z informační praxe aplikovat
znalosti z již absolvovaných odborných předmětů. V oblasti dané zadáním projektu se
předpokládá i prohloubení, aktualizace a získání nových znalostí. Obecné zaměření projektů:
návrh a zprovoznění dílčí softwarové aplikace / databáze řešící konkrétní problém dle
specifikace zadavatele, tvorba webové prezentace organizace, případně vyhodnocení stávající
prezentace a provedení změn, analýza pracovních procesů organizace a návrh jejich zajištění s
podporou informačních a komunikačních technologií včetně případného reengineeringu,
analýza dokumentové komunikace v organizaci, návrh a provedení změn, audit (inventarizace
a analýza) informačních zdrojů organizace, vyhodnocení efektivnosti a marketing
informačních služeb organizace.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni aktivně participovat na informatickém
projektu. Studenti se seznámí na reálném případu z oblasti informačního managementu s
metodami týmové práce, s problematikou plánování a řízení projektů a s pravidly
dokumentace a prezentace projektových aktivit.
Osnova
Týmy studentů řeší v průběhu celého semestru konkrétní reálný projekt zadaný konkrétní
organizací. Zadání projektu probíhá formou dohody mezi zadavatelskou organizací a školou,
jež obsahuje věcné vymezení projektu a vyjádření ochoty obou stran poskytnout studentům
podporu při řešení. V zadavatelské organizaci je stanovena konkrétní osoba pověřená
kontaktem se studentským řešitelským týmem, která zajistí seznámení studentů s požadavky
zadavatele, poskytne jim potřebné podklady a na závěr vyhodnotí výsledky projektu.
Osnova konzultací na cvičeních:
Zásady projektového managementu a týmové práce
Vytvoření pracovních týmů a zadání projektů
Minisemináře k problematice řešené v projektech
Analýza úlohy
Návrh řešení
Tvorba dokumentace
Veřejná prezentace projektu
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
D: GUCKENHEIMER, Sam, PEREZ, Juan J. Efektivní softwarové projekty. Brno: Zoner
Press, 2007. 255 s. ISBN 978-80-86815-62-6
D: MCCARTHY, Jim. Softwarové projekty: jak dodat kvalitní softwarový produkt včas.
Praha: Computer Press, 1999. 190 s. ISBN 80-7226-194-0
Z: ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2007. 344 s. ISBN 97880-251-1506-0
Z: SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. Praha: Grada, 2011. 380 s. ISBN 97880-247-3611-2
Z: PITAŠ, Jaromír a kol. Národní standard kompetencí projektového řízení verze 3.1 =
National standard competences of project management version 3.1. Brno: Společnost pro
projektové řízení, 2010. 314 s. ISBN 978-80-214-4058-6
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Další literatura bude doporučována individuálně podle zaměření projektu. V závislosti na
zaměření projektu bude využíváno programové vybavení školy, s nímž jsou studenti
obeznámeni z předchozích kurzů.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Sociální komunikace 1
SOK-1
Social Communication 1
povinný
2
Hod.
za 2
týden
doporučený ročník
3
kreditů
2/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další
požadavky
studenta
zkouška
Forma výuky
2c
na
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava prezentace
Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
Celková pracovní zátěž
14*2
28 hod.
15 hod.
20 hod.
15 hod.
78 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Prezentace
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
Celkem - maximum
0-40
0-30
0-30
40 %
30 %
30 %
100 %
Vyučující
PhDr. Hana Slámová, Ph.D. (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Nutnost rozvoje komunikačních a prezentačních dovedností vyplynula z požadavků studentů,
pedagogů i zaměstnavatelů umět formulovat a prezentovat problémy odborné praxe různým
cílovým skupinám. Tyto dovednosti jsou nejen součástí rozvoje osobnosti studenta a také
předpokladem uplatnění se na trhu práce. Výuka je koncentrována na osvojení si praktických
návyků při přípravě i realizaci mluveného projevu za podpory audiovizuálních pomůcek. Její
těžiště je v procvičování si získaných poznatku, v hraní her, přípravě prezentací a v analýze
těchto činností. Studenti se učí hodnocení kolegů i vlastnímu hodnocení, konstruktivní kritice
apod. Mají možnost ověřit si svou úroveň několika formami zpětné vazby: analýza AV
záznamu, hodnocení vyučujícím i kolegy.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni znát místo a význam prezentačních
kompetencí v současné společnosti jako důležité součásti profilu bakaláře. Především však
budou schopni používat prezentační dovednosti v rámci své odborné profese: zvolit vhodnou
strategii různých druhů mluvených projevů, připravit je a realizovat na požadované úrovni.
Osnova
Význam a cíle moderní rétoriky a znalosti prezentačních technik
Vznik a vývoj rétoriky
Fyziologické předpoklady mluvených projevů
Mluvený projev a jeho jazykové nástroje
Technika řeči
Rozdělení prezentací a mluvených projevů a jejich cíle
Příprava prezentace
Struktura prezentace
Nonverbální komunikace při prezentaci
Používání AV pomůcek při prezentaci
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: KRAUS, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Kosmas, 2010. 190 s. ISBN 978-80-2461829-6
Z: BUCHTOVÁ, Božena. Rétorika: vážnost mluveného slova. Praha: Grada, 2010. 231 s.
ISBN 978-80-247-3031-8
Z: MAŘÍKOVÁ, Marie. Rétorika: manuál komunikačních dovedností. Praha: Professional
Publishing, 2002. 152 s. ISBN 80-86419-31-2
D: MIKULÁŠTIK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Kosmas, 2010. 325 s.
ISBN 978-80-247-2339-6
D: JANOUŠEK, Jaromír. Verbální komunikace a lidská psychika. Praha: Grada, 2007. 169
s. ISBN 978-80-247-1594-0
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje
absolventy kursu
http://www.joomla.slamow.com/retorika.html Textová podpora předmětu
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Sociální komunikace 2
SOK-2
Social Communication 2
povinný
28
Hod.
za 2
týden
doporučený ročník
3
kreditů
2/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2c
Studijní zátěž
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava semestrální práce
Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
Celková pracovní zátěž
14*2
28 hod.
30 hod.
10 hod.
10 hod.
78 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Prezentace
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
Celkem - maximum
0-60
0-20
0-20
60 %
20 %
20 %
100 %
Vyučující
Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D. (cvičící), PhDr. Hana Slámová, Ph.D. (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je osvojení sociálních a manažerských dovedností, které představují pro
studenty výraznou výhodu z hlediska budoucího pracovního uplatnění a profesní kariéry.
Tento kurz propojuje teoretické poznatky ze sociální psychologie a sociologie řízení s
možnostmi jejich praktického uplatnění. Předmět vyžaduje využití inovativních výukových
postupů, především metod a technik sociálně psychologického výcviku a principů
experienciálního učení. Obsah předmětu je koncipován tak, že od obecnějšího, nicméně
nutného základu sebepoznání a sociálních dovedností směřuje k nácviku specifických
dovedností, přímo využitelných v podnikatelské a manažerské praxi.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni lépe se orientovat v budování a
rozpoznávání týmových dovedností, v osobních předpokladech k výkonu cílové profese.
Získají dovednosti související s personálními činnostmi řídícího pracovníka (příprava a
realizace výběrového přijímacího pohovoru, hodnotících pohovorů). Procvičí si zvládání
konfliktních situací, verbální pohotovost a zvládnou základní argumentační dovednosti.
Budou schopni připravit a prezentovat týmový projekt na vybrané téma.
Osnova
Obsah a význam sociálních a manažerských dovedností. Sociálně psychologický výcvik,
metody a techniky. Základní zásady práce ve skupině
Sebepoznávání a percepce druhých. Atribuční chyby
Empatie
Komunikační dovednosti
Neverbální komunikace
Skupinové rozhodování
Argumentační cvičení. Význam asertivních dovedností
Rozvíjení manažerských dovedností
Příprava a realizace přijímacího pohovoru. Hodnotící rozhovor s pracovníkem. Poskytování
zpětné vazby.
Delegování pravomocí a odpovědnosti. Modelové situace
Vedení pracovních skupin a týmů
Týmové role. Budování a vedení týmu
Efektivní vedení pracovních porad
Analýza osobních předpokladů a očekávání ve vztahu k budoucímu zaměstnání
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: BEDRNOVÁ, E., a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press,
2007. 798 s. ISBN 978-80-7261-169-0
Z: PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu. Praha: Grada,
2008. 204 s. ISBN 978-80-247-2448-5
Z: MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2010. 325 s. ISBN
978-80-247-2339-6
Z: DEVITO, Joseph A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2008. 502 s. ISBN
978-80-247-2018-0
D: PLAMÍNEK, J. Komunikace a prezentace: umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha: Grada,
2008. 176 s. ISBN 978-80-247-2706-6
D: BĚLOHLÁVEK, F. 15 typů lidí, jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat. Praha: Grada,
2010. 121 s. ISBN 978-80-247-3001-1
D: HOSPODÁŘOVÁ, I. Kreativní management v praxi. Praha: Grada, 2008. 130 s. ISBN
978-80-247-1737-1
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
PowerPoint
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Prezentace
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Statistika 1
STA-1
Statistics 1
povinný
56
Hod.
týden
za 4
doporučený ročník
5
kreditů
2/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2p+2c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
13*2
13*2
28 hod.
26 hod.
26 hod.
35 hod.
15 hod.
130 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Absolvování závěrečného testu
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
Celkem - maximum
0-50
0-50
50 %
50 %
100 %
Vyučující
Prof.Ing. Richard Hindls, CSc. (přednášející), Ing. Věra Jeřábková, Ph.D. (cvičící),Ing. Adam
Čabla (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Předmět seznamuje se základními postupy při zpracování dat. Věnuje se soustavě popisných
charakteristik, uvádí posluchače do počtu pravděpodobnosti a obsahuje úvod do analýzy dat
pořízených z výběrových šetření. Základy teorie odhadu a testování statistických hypotéz.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni používat a seznámí se se základy počtu
pravděpodobnosti, s elementárními statistickými pojmy a s možnostmi analýzy a prezentace
statistických dat, jakož i s některými prvky deduktivního a induktivního způsobu uvažování.
Osnova
- analýza jednorozměrných statistických dat
- operace s náhodnými jevy a jejich pravděpodobnostmi
- náhodné veličiny a jejich pravděpodobnostní rozdělení
- nejdůležitější typy pravděpodobnostních rozdělení
- výběrová šetření
- induktivní úsudky na základě náhodných výběrů
- teorie odhadu ( bodové a intervalové odhady některých parametrů)
- teorie testování statistických hypotéz
- vybrané parametrické a neparametrické testy
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: HINDLS, Richard a kol. Statistika pro ekonomy. Praha: Professional Publishing, 2007.
415 s. ISBN 978-80-86946-43-6
Z: CYHELSKÝ, L., HINDLS, R., KAHOUNOVÁ, J. Elementární statistická analýza.
Praha: Management Press, 2001. 319 s. ISBN 80-7261-003-1
Z: MAREK, Luboš a kol. Statistika pro ekonomy: aplikace. Praha: Professional
Publishing,2007. 485 s. ISBN 978-80-86946-40-5
D: CYHELSKÝ, Lubomír, HINDLS, Richard, KAHOUNOVÁ, Jana. Elementární
statistická analýza. Praha: Management Press, 1996. 303 s. ISBN 80-85943-18-2
D: ARLTOVÁ, Markéta a kol. Příklady k předmětu Statistika A. Praha: Oeconomica,2004.
197 s. ISBN 80-245-0730-7
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Statistika 2
STA-2
Statistics 2
povinný
42
Hod.
týden
za 3
doporučený ročník
4
kreditů
2/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
1p+2c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava semestrální práce
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*1
13*1
14*2
13*1
14 hod.
13 hod.
28 hod.
13 hod.
20 hod.
16 hod.
104 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Vypracování semestrální práce
0-20
20 %
Absolvování závěrečného testu
0-30
30 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
0-50
50 %
Zvláštní podmínky a podrobnosti: Závěrečná písemná zkouška (min. 15b), seminární
práce z regresní analýzy (min. 10b)
Celkem - maximum
100 %
Vyučující
Prof.Ing. Richard Hindls, CSc. (přednášející), Ing. Věra Jeřábková, Ph.D. (cvičící),Ing. Adam
Čabla (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Předmět obsahuje okruhy věnované zkoumání závislosti metrických i kategoriálních dat (úvod
do regrese a korelace, kontingenční tabulky), dále se zabývá základními postupy analýzy
časových řad a principy statistického srovnávání (indexy a rozdíly, objemové a cenové indexy
současné hospodářské praxe).
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni používat základní znalosti a dovednosti v
oblasti statistické analýzy závislostí, analýzy časových řad, používání a analýzy indexů a
diferencí, seznámí se s podmínkami použitelnosti, s přednostmi i nedostatky jednotlivých
metod a naučí se správně interpretovat výsledky a porozumět stávajícímu statistickému
softwaru.
Osnova
- metody měření závislosti mezi kvantitativními a kvalitativními proměnnými
- regresní analýza
- korelační analýza
- analýza rozptylu
- kontingenční tabulky
- metody analýzy ekonomických časových řad
- jednoduchá analýza časových řad
- klasické modelování trendu a sezónnosti
- adaptivní metody)
- metody statistického srovnávání (indexy a diference a jejich analýza )
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: HINDLS, Richard a kol. Statistika pro ekonomy. Praha: Professional Publishing, 2007.
415 s ISBN 978-80-86946-43-6
Z: HINDLS, Richard, NOVÁK, Ilja, HRONOVÁ, Stanislava. Metody statistické analýzy
pro ekonomy. Praha: Management Press, 2000. 259 s. ISBN 80-7261-013-9
Z: JAROŠOVÁ, E., PECÁKOVÁ, I. Příklady k předmětu Statistika B. Praha: Oeconomica,
2004. 221 s. ISBN 80-245-0680-7
Z: MAREK, Luboš a kol. Statistika pro ekonomy: aplikace. Praha: Professional Publishing,
2007. 485 s. ISBN 978-80-86946-40-5
D: JAROŠOVÁ, Eva. Statistika B: řešené příklady. Praha: VŠE,1994. 229 s. ISBN 807079-328-7
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Systémové pojetí hospodářské organizace
SHO
System Concept/Approach to (Business) Organization
povinný
doporučený ročník
56
5
Hod.
za 4
kreditů
týden
3/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2p+2c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava semestrální práce
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
14*2
28 hod.
14 hod.
28 hod.
14 hod.
20 hod.
13 hod.
13 hod.
130 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Vypracování semestrální práce
0-50
50 %
Absolvování závěrečného testu
0-50
50 %
Zvláštní podmínky a podrobnosti: Ze semestrální práce i závěrečného testu minimálně
50%
Celkem - maximum
100 %
Vyučující
doc.Ing.Stanislav Horný, CSc. (přednášející), doc.Ing.Prokop Toman, CSc. (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Kurz je zaměřen na organizaci a jejich procesů z hlediska významu a praktického využití v
řízení podniku. Cílem je porozumět: různým pojetím organizace a jejím systémům (produkční,
informační, řídící), přístupům k procesu tvorby organizace a jejich změn. Zahrnuje rovněž
problematiku informačních potřeb, komunikace při zkoumání organizačního prostředí,
právních aspektů organizací, vývoje a postavení IT v organizacích, organizačních nástrojů IT
Governance a vybraných metod systémové metodologie a analýzy a jejich praktického využití.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni posoudit/hodnotit organizaci a její strukturu,
procesy a podmínky její fungování a změn, včetně legislativních aspektů a aspektů využívání
a trendů IT. Uplatnit v praxi metody analýzy systémů a vybraných systémových metod.
Osnova
Systémová teorie a možnosti využití systémových poznatků/metodologie v organizaci a řízení.
Vybrané metody a postupy systémové analýzy.
Řízení a organizace, organizace jako otevřené systémy, okolí a jeho působení na organizaci,
směry strukturování organizace, nástroje řízení organizace a jejich účinnost.
Právní aspekty organizací.
Vývoj a metodiky řízení IT. Problémy tvorby a projektování systémů řízení (parametry
problémů, diagnóza, komplexní analýza) a využívání IT.
Komunikační systém v organizaci.
Sběr a prezentace informaci
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: STŘÍŽOVÁ, V. Systémové pojetí (hospodářské) organizace. Praha: Oeconomica, 2007.
239 s. ISBN 978-80-245-1265-5
D: URBAN, J. Tvorba a rozvoj organizačních systémů. Praha: Management Press, 2004.
162 s. ISBN 80-7261-105-4
Z: GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika. Praha: Grada, 2009. 496 s.
ISBN 978-80-247-2615-1
D: HORNÝ, S., PALOVSKÁ, H., VÁCLAVÍKOVÁ, M. Vybrané kapitoly systémové
metodologie. Praha: Oeconomica, 2003. 183 s. ISBN 80-245-0599-1
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Úvod do kognitivních věd
UKV
Introduction to Cognitive Sciences
povinný
doporučený ročník
28
3
Hod.
za 2
kreditů
týden
1/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2p
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Příprava semestrální práce
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
28 hod.
10 hod.
10 hod.
30 hod.
78 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Vypracování semestrální práce
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-15
0-15
0-70
15 %
15 %
70 %
100 %
Vyučující
Mgr. Ludmila Fonferová, Ph.D. (přednášející)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je prezentace širšího interdisciplinárního pohledu na výzkum myšlení a
poznávacích procesů s důrazem na psychologické pojetí.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni orientovat se v problematice kognitivních
věd. Získají přehled o podstatě kognitivních procesů především z pohledu kognitivní
psychologie. Důraz bude kladen na interdisciplinární povahu kognitivně vědního zkoumání
mysle. Obeznámí se také s výsledky jiných vědních disciplín studujících poznávací procesy,
především neurověd, filozofie, lingvistiky a antropologie. Podrobněji budou analyzovány
jednotlivé kognitivní stavy (vnímání, paměť, myšlení, řešení problémů, jazyk, vědomí).
Studenti budou schopni chápat osobnost jako kognitivní systém, dokážou využít kognitivně
psychologické poznatky ve prospěch svého kognitivního potenciálu.
Osnova
1. Úvod do předmětu. Kognitivní věda. Kognitivní psychologie
2. Kognitivní neurověda. Stavba a funkce mozku. Mozek a kognitivní procesy
3. Kognitivní neurověda. Organizace nervového systému. Od neuronu k mozku
4. Vědomí. Stavy vědomí. Spánek a snění
5. Pozornost
6. Vnímání. Individuální rozdíly ve vnímání.
7. Paměť. Modely a metody. Paměťové procesy
8. Imaginace. Kognitivní přístup
9. Reprezentace a organizace poznatků
10. Myšlení. Rozhodování. Řešení problémů.
11. Lidská a umělá inteligence
12. Povaha a osvojování jazyka. Jazyk a jeho souvislosti
13. Tvořivost. Mentální mapy
14. Vybraná témata kognitivních věd. Prezentace nejlepších seminárních prací
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: STERNBERG, R. J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002. 636 s. ISBN 80-7178376-5
Z: PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psyhologie. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 80200-1086-6
Z: PETRŮ, M. Fyziologie mysli: úvod do kognitivní vědy. Praha: Triton, 2007. 385 s. ISBN
978-80-7254-969-6
Z: OREL, M., FACOVÁ, V. Člověk, jeho mozek a svět. Praha: Grada, 2009. 256 s. ISBN
978-80-247-2617-5
D: KOUKOLÍK, F. Lidský mozek: [funkční systémy, norma a poruchy]. Praha: Galén, 2012.
400 s. ISBN 978-80-7262-771-4
D: KAHNEMAN, D. Myšlení rychlé a pomalé. Brno: Jan Melvil, 2012. 542 s. ISBN 97880-87270-42-4
D: KRÁMSKÝ, D. ed. Kognitivní věda dnes a zítra. Liberec: Bor, 2009. 304 s. ISBN 97880-86807-55-3
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
PowerPoint
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
Prezentace
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Úvod do programování
UDP
Introduction to Programming
povinný
56
Hod.
za 4
týden
doporučený ročník
4
kreditů
2/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
4c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava semestrální práce
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
14*2
13*1
28 hod.
28 hod.
13 hod.
20 hod.
15 hod.
104 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Vypracování semestrální práce
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
10 až 30
5 až 40
15 až 30
30 %
40 %
30 %
100 %
Vyučující
Ing. Rudolf Pecinovský, CSc. (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Předmět vybaví studenta základními vědomostmi a dovednostmi souvisejícími s tvorbou
objektově orientovaných aplikací v moderním programovacím jazyce.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni ovládat základy tvorby objektově
orientovaných programů, budou schopni vytvořit jednoduchou aplikaci s důrazem na
dodržování zásad moderního programování a budou schopni porozumět již hotovému
zdrojovému kódu.
Osnova
Základy objektově orientovaného paradigmatu, moderní platformy
seznámení s vývojovým prostředím umožňujícím práci v interaktivním režimu
Objekty, třídy, metody a atributy, API a jeho dokumentace
testovací třída, testy a metodiky TDD
Rozhraní × implementace, interfejs a jeho použití v programu
Základní návrhové vzory
Tři typy dědění: dědění rozhraní, dědění implementace a nativní dědění
Základy syntaxe použitého programovacího jazyka
Pokročilejší práce s daty, komentáře a dokumentace, operace a operátory
Refaktorace a ladění programů
Hodnotové a odkazové datové typy, jmenné prostory (balíčky) a práce s nimi
Seznámení s profesionálním vývojovým prostředím
Vylepšování architektury, pokročilejší návrhové vzory
Dědění implementace, klady a zápory jeho používání
Algoritmické konstrukce
Důležité datové struktury
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: PECINOVSKÝ, Rudolf. Java 7: učebnice objektové architektury pro začátečníky. Praha:
Grada, 2012. 495 s. ISBN 978-80-247-3665-5
Z: PECINOVSKÝ, Rudolf. Java 8: učebnice objektové architektury pro mírně pokročilé.
Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4638-8
D: PECINOVSKÝ, Rudolf. OOP: naučte se myslet a programovat objektově. Brno:
Computer Press, 2010. 576 s. ISBN 978-80-251-2126-9
D: PECINOVSKÝ, Rudolf. Myslíme objektově v jazyku Java: kompletní učebnice pro
začátečníky. Praha: Grada, 2008. 570 s. ISBN 978-80-247-2653-3
D: PECINOVSKÝ, Rudolf. Návrhové vzory. Brno: Computer Press, 2007. 527 s. ISBN
978-80-251-1582-4
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Základy informačního managementu
ZIM
Fundamentals of Information Management
povinný
doporučený ročník
56
6
Hod.
za 4
kreditů
týden
3/LS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2p+2c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*2
14*2
28 hod.
13 hod.
28 hod.
37 hod.
20 hod.
30 hod.
156 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0-20
0-30
0-50
20 %
30 %
50 %
100 %
Vyučující
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. (přednášející, cvičící)
Stručná anotace předmětu
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- orientovat se v problematice informační společnosti a v její legislativě jak v ČR, tak i v EU,
- získat základní informace o ISM, odlišovat specifika jeho komponent, pod vedením pak
navrhovat takové systémy, včetně jejich kontroly a auditu,
- získá základní informace o řízení podnikové informatiky a jeho vazby na systémové vědy
teoretickou informatiku (uspokojování informační potřeby, metadata apod.)
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni práce s klíčovými východisky a přístupy
moderního manažerského myšlení a jednání v informační společnosti vyspělých tržních
ekonomik. Ilustrovat možnosti, postupy a aplikace nasazení informačního managementu na
mikroekonomických organizačních jednotkách v ČR.
Osnova
Přednášky:
Informační společnost
- charakteristika typických rysů a rozvojových tendencí informační společnosti - systémové
prostředí pro informační management, realizace informační společnosti v současných
podmínkách ČR, SIP, Akční plán rozvoje, koncepce ISVS, základní registry, základní
legislativa informační společnosti
Informační management
- vymezení, komponenty, historický vývoj, současný stav, současné koncepce. Vazby
systémových věd na manažerské přístupy, podniková informatika, IMS a jeho komponenty.
Změny pojetí v řízení organizace, funkcionální řízení, procesní řízení, reengineering a s ním
spojené změny v řízení organizace. Úloha auditu v organizacích.
Řízení podnikové informatiky
- vymezení vztahu, architektura IS/ICT, mapa řízení informatiky. Koncepce řízení
informatiky, služby, zdroje, proces. Vybrané aspekty řízení informatiky - uspokojování
informační potřeby a informační toky. Komunikační systém, nástroje. Základy OLAP
technologií, datové sklady a datová tržiště, architektury datový skladů (jednoúrovňová a dvoj
úrovňová), srovnání, místo architektuře firemních IS, metadata apod..
Cvičení:
Inovace IS/ICT v podniku, legislativa, budování informační společnosti v ČR z pohledu EU,
NATO, WTO, OECD a podpory podnikání ČR. Presentace scoringu na konkrétní firmě,
QMS, EMS, BOZP, management ISMS. Auditu. Globální architektura.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: DOUCEK, Petr a kol. Informační management v informační společnosti. Praha:
Professional Publishing, 2013. 264 s. ISBN 978-80-7431-097-3
Z: DOUCEK, Petr a kol. Informační management. Praha: Professional Publishing, 2010.
251 s. ISBN 987-80-7431-010-2
Z: VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Synergie v moderním managementu. Praha:
Management Press, 2009. 170 s. ISBN 978-80-7261-190-4
Z: VEBER, Jaromír. Management. Základy moderní manažerské přístupy, výkonnost a
prosperita. Praha: Management Press, 2009. 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0
D: BUREŠ, Vladimír. Systémové myšlení pro manažery. Praha: Professional Publishing,
2011. 264 s. ISBN 978-80-7431-037-9
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Základy softwarového inženýrství
ZSI
Fundamentals of Software Engineering
povinný
doporučený ročník
42
4
Hod.
za 3
kreditů
týden
2/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
1p+2c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava na průběžný test (testy)
Příprava na závěrečný test
Celková pracovní zátěž
14*1
14*2
13*2
14 hod.
28 hod.
26 hod.
10 hod.
26 hod.
104 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Absolvování závěrečného testu
Celkem - maximum
0 až 40
0 až 60
40 %
60 %
100 %
Vyučující
RNDr. Tomáš Vaníček, PhD. (přednášející), Ing. Kateřina Jeníčková (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Předmět se zabývá problematikou vývoje a tvorby softwarového produktu, s důrazem na OO
vývoj a užití moderních nástrojů pro vývoj.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni ovládat problematiku vývoje softwarového
produktu, schopni vytvořit konkrétní UML diagramy, seznámeni s metodami testování,
schopni vyvinout uživatelskou dokumentaci. Cílem je také vyzkoušet si práci v týmu, naučit
se delegovat, spolupracovat a komunikovat s ostatními členy v týmu, prezentovat své
požadavky a zároveň je získat od zadavatelů a zpracovat do UML modelů.
Osnova
Definice softwarového inženýrství, proces vývoje IS, životní cyklus aplikace.
Objektově orientovaný přístup k vývoji aplikace.
Vizuální modelování (Diagramy, jazyk UML, budoucnost UML).
Softwarový proces (definice, typy, RUP – jeho cykly, fáze a iterace, jazyk UML).
Byznys modelování (UML diagram tříd, aktivit).
Specifikace požadavků (diagram případů užití, aktéři, funkční specifikace, objekty, sekvenční
diagramy).
Analýza a návrh (diagram tříd, dynamické chování, sekvenční diagramy, návrh, architektura
systému, návrhové vzory a aplikační rámce, diagram nasazení, další diagramy).
Implementace (diagram komponent, zdrojové, binární a spustitelné komponenty).
Testování aplikace (Typy, interní testování, zkušební provoz).
Dokumentace (uživatelská, autorská).
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: STANOVSKÁ, I., BUCHALCEVOVÁ, A., ŠIMŮNEK, Milan. Základy softwarového
inženýrství: základní témata. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002. 198 s. ISBN 80-2450346-8
Z: BUCHALCEVOVÁ, A. Metodiky budování informačních systémů. Praha: Oeconomica,
2009. 205 s. ISBN 978-80-245-1540-3
D: PECINOVSKÝ, R. Návrhové vzory. Brno: Computer Press, 2007. 527 s. ISBN 978-80251-1582-4
Z: PAGE-JONES, M. Základy objektově orientovaného návrhu v UML. Praha: Grada, 2001.
367 s. ISBN 80-247-0210-X
Z: ARLOW, Jim, NEUSTADT, Ila. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově
orientovaná analýza a návrh prakticky. Brno: Computer Press, 2007. 567 s. ISBN 978-80251-1503-9
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
PowerDesigner
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
UML diagramy (diagram aktivit, tříd, případů užití, sekvenční
diagram, stavový diagram, diagram spolupráce).
Studenti budou schopni aktivně vytvářet základní UML diagramy.
D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Kód studijního předmětu
Název předmětu anglicky
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Zpracování informací a znalostí
ZIZ
Knowledge and information processing
povinný
doporučený ročník
56
5
Hod.
za 4
kreditů
týden
1/ZS
Jiný způsob vyjádření rozsahu
zkouška
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Forma výuky
2p+2c
Studijní zátěž
Účast na přednáškách
Příprava na přednášky
Účast na cvičeních
Příprava na cvičení
Příprava semestrální práce
Příprava na závěrečnou ústní zkoušku
Studium odborné literatury
Celková pracovní zátěž
14*2
13*1
14*2
13*1
28 hod.
13 hod.
28 hod.
13 hod.
28 hod.
20 hod.
130 hod.
Systém ověřování znalostí (požadavky na ukončení předmětu)
Aktivita na přednáškách/cvičeních
Vypracování semestrální práce
Absolvování průběžného testu (testů)
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
Celkem - maximum
0 až 30
0 až 30
0 až 20
0 až 20
30 %
30 %
20 %
20 %
100 %
Vyučující
PhDr. Helena Kučerová (přednášející), PhDr. Marcela Buřilová (cvičící)
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickým základem zpracování informací a znalostí
vymezeným klíčovými pojmy data - informace - znalost - informační zdroj - médium informační systém - informační služba. Poznat metody a techniky publikování, zpracování,
vyhledávání informací a formalizovaných znalostí a dále získat praktické dovednosti v oblasti
vyhledání informací, posouzení jejich relevance a kvality.
Získané všeobecné znalosti procesů a metod informačního managementu poslouží jako základ
pro výuku v navazujících odborných předmětech.
Cíl
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vyhledat informace k zadanému odbornému
tématu a budou schopni posoudit relevanci a kvalitu vyhledaných informací. Dále budou
schopni používat vyhledané informace a získané znalosti v nových textech za dodržení
odborného stylu a citační etiky.
Osnova
Náplň přednášek:
1. Teoretické zázemí informačního a znalostního managementu
Definice informace. Základní terminologie: data, informace, znalosti. Význam informace.
Druhy a atributy informace, klasifikace. Komunikace - definice, modely, typy.
2. Dokumentová komunikace
Základní terminologie: médium – informační zdroj – dokument. Typologie dokumentů a
informačních zdrojů. Obsah a forma dokumentů a informačních zdrojů. Kvalita obsažených
informací. Kvantitativní přehled dokumentů - trh informačních pramenů.
3. Metody informačního a znalostního managementu
Přístup k informacím. Informační služby. Kvantitativní metody zkoumání rozvoje vědy a
dokumentové komunikace v oblasti vědy (scientometrie, bibliometrie, citační analýza,
bibliometrické zákony a hodnotící indexy). Zásady citování.
4. Procesy informačního managementu
Životní cyklus informace. Publikování (tvorba a zpřístupňování) dokumentů. Metody a
techniky zpracování informací a znalostí (agregace, komprimace, prezentace, vizualizace, data
mining). Metody a techniky vyhledávání informací. Metody a techniky vyhodnocování
informací (analýza, hodnocení kvality, měření relevance).
5. Prostředí informačního managementu
Informační instituce. Informační systémy. Univerzální a specializované databáze informačních
zdrojů. Pomůcky a nástroje pro organizaci informací (klasifikace, taxonomie, slovníky,
hesláře, tezaury, autority).
Náplň cvičení:
Individuální a týmové řešení praktických úkolů týkajících se:
- shromažďování, zpracování, analyzování a vyhodnocování informací
- organizace informací a znalostí
- informační a citační analýzy
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za týden
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
Studijní literatura a studijní pomůcky
Z: SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. Praha: C.H. Beck, 2009. 507 s.
ISBN 80-7179-409-0
Z: VYMĚTAL, Jan. Informační zdroje v odborné literatuře. Praha: Wolters Kluwer, 2010.
433 s. ISBN 978-80-7357-520-5
Z: PINKAS, Otakar. Zpracování informačních fondů. Sešit č. 1. Praha: Oeconomica, 2002.
206 s. ISBN 80-245-0447-2
Z: POUR, Jan, GÁLA, Libor, ŠEDIVÁ, Zuzana. Podniková informatika. Praha: Grada,
2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1
D: CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. Praha:
Karolinum, 2005. 233 s. ISBN 80-246-1037-X
D: TKAČÍKOVÁ, Daniela. Jak pracovat s informacemi [online]. Dostupné z:
http://knihovna.vsb.cz/kurzy/index.html. 1998-.
Používané nástroje (programové vybavení)
Nástroj/program
Elektronické zdroje na síti
VOŠIS
Moodle (moodle.sks.cz)
Účel využití, úroveň zvládnutí nástroje absolventy kursu
shromažďování, analyzování a vyhodnocování informací, citační
analýza
e-learningový systém využívaný pro umístění studijních informací
a zdrojů, pro odedvzdávání vypracovaných úkolů a vyhodnocování
studijních aktivit

Podobné dokumenty

Klient pro správu databáz´ı MySQL Zbynek Munzar

Klient pro správu databáz´ı MySQL Zbynek Munzar zákaznı́ků je jeden řádek jeden zákaznı́k. Záznamy jsou identifikovány zpravidla takzvaným klı́čem. Může to být speciálnı́ sloupeček id nebo jakýkoli jiný sloupeček nebo kombinace ...

Více

1 MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY

1 MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY velikost tohoto tlaku nezávisí na objemu ani hustotě kapaliny tlak v kapalině vyvolává tlaková síla F = p ⋅ S , která je kolmá k ploše, na kterou působí zákon zformuloval v 17. století francouzský ...

Více