Zópis ze zosedání zastupitelstva obce Košót

Transkript

Zópis ze zosedání zastupitelstva obce Košót
Zópis ze zosedánízastupitelstva obce Košót
kondnéhodne 3. květnd2072.od 19:00hodin
zasedánízastupite|stva
obce Košátlq{dá|etéžjako ,,zastupite|stvo,.)
by|ozahájenov 19|05hodin starostou
obcePaV|emKuchařem(dálejako ,,před5edající..)'
Předsedající
dá|e zprezenčnílistiny přítomnýchč|enůzastupite|stvá(pří|oha1), že přitomno je 5 č|enú
(z ce|kového
počtu7 Vše€ h č|€ n ůzastupite|stva,
pp. Šebeka Petr Kuchařse omluvi|i),takže
zastupite|stva
je
přítomné
zastupite|stvo usnášeníschopné.
Předsedající
seznámiI
s návrhemprogramuVsou|adus infolmací
zveřejněnouna úřední
desce,tento programby|opíavenpouzepořadíprojednávání
bod 5. Audit obce ze dne
27.3'2012budeprojednáVánpřed bodem4. záVěrečná
zpráVaobceza rok 2011.
Předsedajícída|
h|asovato náVrhuprogramuVtomto s|ožení'
1. zahájeníaschvá|eníprogramu
2' Vo|báověřovate|ů
zápisu
3' KontroIazápisu2e dne 3]..1.2012
4. Auditobceze dne 27.3.2012
zpráVaobceza rok 2011
5' záVěrečná
p|án
6. odpiso\^i obce
7' Dotac€ FRoM
8' Výběrovéřízeníoprava
komunikace
9' Vyjádřenísek žádostiMinisterstvaVnitÍa
10. zprávao činnosti
X1. Dhkuse
72. záyěí
Výs|edek
h|asování|
Pro:5
Proti|0
zdrže|ise:0
nówh zo schválilo.
2.Vo|baověřovate|ů
zápisu
Předsedající
navrhIpaníE|enchme|ářovou,jako zápisovat€ | € a navrh|určitověřovate|ezápisu pana ]iřího
Vodičku
a paníJitku
Ve|ichovou'
Předsedající
nechaIhIasovato návrhu.
VýsledekhIasoVání|
Pro:5
Proti:0
zdrže|ise:0
návrh zo 'chvólilo'
3. Kontřola záoisu zédne 3l.1.2012
Nádobana odpadybude umístněnaná zastáVceČDbud€ opatřenazámkem'zajjstí starosta,odemčení
při
svozuodpadůzajistípan Radis|av
sebek.
4. Audit obce ze dne 27.3.2012
přezkoumáníhospodařenl
PanVodičkauv€ d |, žezpráVao \^/s|edku
obce Košátkyby|aspo|ečně
se záVěrečným
Účtemobce Košátkyza rok 2011řádně a Vodpovídajících
termínechVyvěšena
na úř€ d nídescea na Webo\tých
stránkáchobce. ze zprávyvyplývá,že auditoři sh|edalitři drobnéchyby a nedostatkyVhospodařeni,které
nemajízáVažnost
nedostatků
uvedenýchpod písmenem
c) 910 odst.3 písmenab)zákonač'42012004sb.obec
přezkoumáními'
Xošátkynapravi|a
VšechnY
nedostatkya chYbyzjištěné
minu|ýmj
Nóvrh na usnesenizo Košótkýč.2072.05-03.07
zastuplte|stvo
obce KošátkyzpráVuo Výs|edkupřezkoumáníhospodaření
obce Košátkyza rok 2011beÍena
Usnesení
č.2012.05-03.0r
zo Košátky3.5.2072stftho 7
5. závěrečnázpráva obce za rok 2011
Pan Vodičkapřipomně|,jak již říka|,žezáVěrečný
účetobce Košátkyza rok 2011 bY|v sou|aduse zákonem
zveřejněnna Úřednídescea na webovýchstÍánkáchobce.ze zprávyuved|,žep|ánovanýschodkovýrozpoč€ t
skonči|mírnýmpřebytkema to zdúvoduneuskutečněné
opravykomunikací,
která se nemoh|aprovéstbez
roce krajneposkYt|'
Dá|ezástupite|stvo
bylo seznámenos chybamia nedostatky
dotace,kterounám V |oňském
při přezkoumáníhospodařeníobce KošátkyKrajskýmúřademstředočeského
zjištěné
VhospodařenÍ
kraje.
odboremfinanční
kontro|y.Zároveňzastupite|é
by|iseznámeni5 opatřeními,kterétyto nedostatkynapravují.
paníE|enchme|ařovou'
Všechna
opatřeníbylajižÍ€ a |izovánaúčetníobce
Návíh nd usnesenízo Košátkýč'2072.05-03.02
zastupite|stvoobce Košátkyprojedna|ozávěrečnouzpÍávuo hospodařeníobc€ Košátkyza Íok 2011 a
schva|ujeji s Výhradami.souh|asíi 5 provedenÝmiopatřenímipro napraveníchyb a nedostatkůzjištěné
krajskými
auditoÍypři přezkoumáníze
dne 27'3.2012'
o
Usneseníč.2012.05-03.02
0
zo schvafuie s výhfufuni
6. odpisov'ý p|án obce
Předsedající
seznámiIpřítomnés 4,dáním směÍni.e odDisový Dlán obce Košótkv' vydánímsměrnice by|
napraVenjeden
z nedostatkú
zjištěný
běhempře2koumáníhospodařeníobce krajskýmiauditory.Pan Kolumpek
potomsmělnicipřečet|.
Nóvrh no usnesenizo Košótkvč.2072.05.03.03
zastupitelstvo
obceKošátkyberena Vědomí\'ydánísměrnice odpisov'íp|ánobce.
Usnesení
č.201245.03{3
0
0
zo berendvědomí
7. Dotace FROM
Předsedající
žeobec získa|a
seznámi|přítomné,
dotacina projektrekonstrukcemístní
komunikace(D|ážděnka)
ve \^ýši
500.000,'Kč.Dne8.12.2011jsme
usnesením
č.2011.12-08.05
schvá|i|i
náVrhna podánížádostio
dotaci
ze středočeského
FonduÍozvojeobcía měst na rok 2012na zmíněné
opravykomUnikacena paÍce|e
č.283/x,
můžeme
nap|nit
MPoV
ze
10.1'2011'
Žádost
2e
tak
dop|něnýbod
dne
o dotaci středočeského
Fondurozvoje
památkysochysV']anaNepomuckého
obcía městna opravumístní
ku|turní
neby|aobcipřiznána.
Náýrh nÍ usnesenízo Košó*v č.2o12.05-o3.u,
zastupiteIstvoobce
Košátkypřijímá
dotacina rekonstrukci
komunikace'
Usnes€ n íč'2012.05.03.04
0
0
P:s!!g!!E
8. Výběřové řízeníopřeva komunikace
Předsedajicí
seznámi|přítomné,
žev souvis|osti
se zkkánímdotacena opravumístní
komunikaceby|ovYpsáno
Výběrové
řízení,
kteréby|ořádně vYvěšeno.
Do wběrovéhořízeníse přjhlási|opět firem a komiseVe s|ožení
PaVe|Kuchař,Jiří Vodičkaa Martin chme|ařdne 2l.4,201'2
VYbÍa|a
ÍirmuBoHUMILčERVENKA
s.r'o'
z N€ r atovi€ ' cena 984'866,.KčvčetněDPH by|aupÍostředVšechnabídek,
firmajižV minuIostiprovádě|apráce
pro obecKošátkynapř' úpravav oko|ízvoničky.
Náwh na usnesenízo Košátkvč,2012.05-03.05
za5tUpiteIstvo
výběrového
řízenínarekonstrukcikomunikace.
obce Košátkybere na védomíVý5|edky
usneseníč.2012-05{3.05
0
0
zo beÍend vědoňí
9. VYiádření k žádosii Ministerstva Vnitra
Předsedající
seznámiIpřítomné
o odpovědizas|ané
na žádostMinisterstvaVnitračRohIedněžádostio pomoc
pana Radis|avaŠebkao nezákonnéVYh|ášce
o místní€ hpoplátcích,na žádostodpovída|mí:stost*.E-
zo Košórky
3.5.2012
itÍond
2 l/
n út,,)
l.
požadované
záVaznou
vyh|áškou
č.
na ministerstvo
dokuÍnenty
obce,kterésouvisí5obecně
Vodička
a .a5|aI
pop|atcích'
ministerstva.
2010/01
o místních
zatímneníodpověd'zestránY
10.zDrávao činnosti
.
kont€ j ner pro nádměrný
komunikacla by|přktavenVe|kokapacitní
31.3'2012- proběh|ov obcičistění
.
.
akcipořáda|imístní
hasiči
30.4'2012 proběh|oV obci pá|eníčarodějnic,
-p.Dublna
jehopozemkem
poda|žádost
pozemku,
o pronájem
kterýsousedís
19.3.2012
L[9!!!!p3Lse přihlásils dotazem_ co chcepon Dubinono obecnímpozenkuprovazovot?
ptclbellgkL lednó se z většíčástia svoh, chcejej použitjoko zohrodu no kterébude udržoýotzeleň.
píBouchnerovó- Pokud bude pozemekud|žovottok dopoÍlJčuji
pronójeín'
rozpravy
se zástupite|é
dohod|ina
h|asovánío
usnesenÍ
z nás|edující
Nóvň n! usnesenízo Košótkv L 20l2.o5.o3.ol)
obce Košátkysouh|ásí
s pronájmempozemkupanu Dubinovia uk|ádástarostoviobce nastavit
Zastupite|stvo
podmi.kysm'oUVy
předcházejic|ch
o pÍonájmU'
d|e
5ínIuv
Usnes€ n i č.2012.0s{3.05
0
5
0
zo schvaluie d uklódó
11. Diskuse
.
ČD?
o. Ko|umoek:]akÝjestav5ezastáVkou
odDovídalDředsedoiící:
Muselo se uprcviťprojekťovódokumentocesohledem ho připonínky. nělo by to být
řízení'
vyřizenoješťěv letošnínroce' Bohuželneprošloto no stoýebni ohlóšeni muselo 5e jit cesťouúzemnÍho
L[9!!0p3L Jok toýypodó 5 pozemkemČDpožadovali,obychon pozenek kaupili'
předsedriicí:Móme s pozenkovýn Íonden snlouvu o pronojnu.
oknoLÍqllLpgLraké se někdo vbupol do zděnéčekórny,je zde rozbiťé
pronójnu
ole nejseň sivědom, žeby jsmenójem hftdili'
oředsedaiicÍ:Myslím'žemóne sťó|ev
. žáda|jsem
.
vyjádřen|'
ccá předpů|íokema nedosta|jsem
o' Červený:
o prodejpozemku
pt4!j4!9i!!i; Pošlene oÍció lni vyjádřenÍ'
.
o'Ko|umoek:Budese pořádatvý|et?
v rozpftvě se zostupiťelédohodli' že pon Kolumpek se zeptó dnes nepříťonnéhop,kbko zdo nenó výlet
připíoven' v připodě, že nenó zojištovatbudou pí velichovó o pí chmelořovli v červencinebo sÍpnupořódónÍ
13.závěr
poděkova
I Všemza účast
a schůzi
ukončiIv
20|00hodin.
Předsed
ající
renb zópis mó 1přílohu' zopsolo chmelořovó'
std|ostoobce:
PaVe|Kuchař
fol,$
ověřovotele záoisu:
]iříVodička
Bc' Jitka VeIichoVá
/t
zo Košótky3.5.2072stÍana3

Podobné dokumenty