RD Chlebovice, Frýdek-Místek - Posudek

Transkript

RD Chlebovice, Frýdek-Místek - Posudek
ZNALECKÝ POSUDEK
č. 1346-79/15
o obvyklé ceně rodinného domu č.p.134 na pozemku p.č.419 a pozemků p.č.419, p.č. 420/1
v katastrálním území Chlebovice, obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek včetně příslušenství:
Objednatel posudku:
Dražbyprost s.r.o.,
se sídlem Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 28741552
Účel posudku:
Zjištění obvyklé ceny nemovitostí pro potřebu dobrovolné dražby
v rámci insolventního řízení dle zákona č. 26/2000Sb., o veřejných
dražbách č.j. 124/015
Posudek vypracovala:
Ing. Šárka Kašparová
Kancelář:
Sokolovská 1318, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Datum místního šetření:
4.8.2015
Datum, ke kterému je
provedeno ocenění:
4.8.2015
Dle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.,
vyhlášky č. 460/2009 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb a č.450/2012 Sb. a
č.441/2013Sb. a č.199/2014 Sb..
Posudek obsahuje 21 stran a 6 strany příloh. Objednateli se předává v 1 vyhotovení.
–2–
A. Nález
Znalecký úkol
Znalecký posudek je vypracován na základě objednávky Dražbyprost s.r.o.. Úkolem podepsaného
znalce je provést ocenění nemovitosti obvyklou (= obecnou, tržní, obchodovatelnou) cenou. Pro její
stanovení neexistuje předpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy.
Dle § 3 zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v aktuálním znění musí být po účely dražby nemovitostí
majetku zpracován znalecký posudek v místě a čase obvyklé s oceněním závad, které v důsledku přechodu vlastnictví
nezaniknou.
V zákonu č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (jenž se ovšem vztahuje na výslovně vyjmenované případy,
což v daném případě není) je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem:
„Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného,
popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku
v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se
nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.
Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či
jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi
prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající
z osobního vztahu k nim.“
Obecný zákoník občanský (císařský patent ze dne 1.6.1811, č. 946 sb. zák. soud., platný do roku 1950)
k tomuto uváděl:
Měřítko pro soudní odhad.
§ 304. Určená hodnota věci je její cena. Má-li se věc odhadnouti soudem, musí se odhadnouti určitou sumou peněžitou.
Cena řádná a mimořádná.
§ 305. Odhadne-li se věc podle užitku, který v určité době a na určitém místě obvykle a obecně dává, ustanoví se její
řádná a obecná cena; hledí-li se však ke zvláštním poměrům a ke zvláštní oblibě, kterou má ve věci pro náhodné její
vlastnosti ten, komu se její hodnota má nahraditi, je to její cena mimořádná.
Která cena je směrnicí při soudních odhadech.
§ 306. Není-li nic jiného vymíněno nebo zákonem ustanoveno, je při odhadu věci směrnicí vždy cena obecná.
V odhadním řádu z roku 1933 (vládní nařízení ze dne 23.6.1933 č. 100 Sb. z. a n., kterým se vydávají
předpisy o odhadu nemovitostí v řízení exekučním (odhadní řád)) bylo uvedeno:
§ 17. Pro vyšetření odhadní hodnoty buď volen takový způsob, který zaručuje, že jím vyšetřená odhadní
hodnota se co nejvíce přiblíží ceně, kterou za daných poměrů by bylo možno dosáhnouti za vydražované nemovitosti.
Pravidelně odhadní hodnota se stanoví buď zjištěním prodejní hodnoty (hodnoty obchodní, tržní), a to u pozemků
podle jednotek plošné míry, u budov podle zastavěné plochy (po př. jednotek obestavěného prostoru), nebo
kapitalizováním ročního čistého výtěžku (výnosu), kterého lze při řádném hospodaření docíliti, nebo zjištěním
průměru mezi hodnotou podle kapitalizovaného ročního čistého výtěžku (výnosu) činžovního a hodnotou pozemku,
zvýšenou o hodnotu stavby (§§ 18 až 21). Použijí-li znalci jiného způsobu oceňovacího, jsou povinni to odůvodniti.
Mezinárodní oceňovací standardy IVS definují pojem tržní hodnota jako odhadnutou částku, za kterou by
aktivum mohlo být vyměněno v den ocenění mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím při transakci
založené na řádné koncepci podnikatelské politiky a za předpokladu, že obě strany jednaly vědomě, rozvážně a bez
nátlaku. Zásadou přitom je, že vše by se mělo odvíjet od trhu; pokud trh s majetkem daného druhu neexistuje, použijí se
náhradní metodiky, je však třeba upozornit, že se nejedná o ocenění na základě trhu. Pro ocenění nemovitostí je v tomto
mezinárodním standardu uvedeno:
V rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 2 Cdon 425/96 ze dne 30.1.1998 je mj. uvedeno
(pozn.: pojem „odhadní cena“ se v tomto rozhodnutí vztahuje k ocenění podle dříve platné vyhlášky č. 393/1991 Sb.):
Základem pro stanovení přiměřené náhrady při vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitosti je její
obecná cena obvyklá v daném místě v době rozhodování. Není na místě vycházet z tzv. odhadní ceny, zjištěné
–3–
znaleckým posudkem podle cenového předpisu ... V těchto případech má cena zjištěná podle cenových předpisů jen
určitý informativní, orientační význam a je směrodatná zejména pro daňové účely. Jinak ovšem platí zásada smluvní
volnosti a účastníci smlouvy již nejsou vázáni cenou zjištěnou podle cenového předpisu. Přitom pouze obecná cena
vyjadřuje aktuální tržní hodnotu nemovitostí. ... Aby náhrada byla přiměřená, musí vyjadřovat cenu závislou nejen na
konstrukci a vybavení, velikosti a stáří věci (stavby), ale i zájmu o ni, tj. na poptávce a nabídce v daném místě a čase.
V zákonu č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, je mj. uvedeno k oceňování hypotečních zástavních listů:
„Hypoteční zástavní listy
§ 28
…
(2) Zastavené nemovitosti se oceňují cenou obvyklou, podle zvláštního právního předpisu upravujícího
oceňování majetku, se zohledněním
a) trvalých a dlouhodobě udržitelných vlastnosti nemovitosti,
b) výnosu dosažitelného třetí osobou při řádném hospodaření s nemovitostí,
c) práv a závad s nemovitostí spojených a
d) místních podmínek trhu s nemovitostmi včetně jeho vlivů a předpokládaného vývoje.
(3) Zástavní hodnota zastavených nemovitostí, stanovená podle odstavce 2, nesmí převyšovat jejich cenu
obvyklou.
Na základě výše uvedeného je pro stanovení obecné (= obvyklé, tržní) ceny použita následující
metodika (v souladu se Znaleckým standardem č. VI „Obecné zásady oceňování majetku“ a
Znaleckým standardem č. VII „Oceňování nemovitostí“):
1. Nejprve je provedeno ocenění podle oceňovacího předpisu (zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku, a prováděcí vyhláška č. 3/2008 Sb.).
2. Ocenění časovou cenou - zjistí se náklady na pořízení staveb v současné cenové úrovni (snížené o
přiměřené opotřebení vzhledem ke stáří, stavu a předpokládané zbývající životnosti) plus cena pozemků.
Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 3/2008 Sb. používá koeficienty změny cen staveb, jež přiměřeně
upravují základní cenovou úroveň 1994 na úroveň současnou, použije se zpravidla cena zjištěná podle
této vyhlášky, bez koeficientu prodejnosti.
3. Ocenění výnosovou hodnotou, které je čistě ekonomickým posouzením, nezávislým na nákladech na
pořízení nemovitosti. Na základě čistého reálně dosažitelného nájemného z nemovitosti v daném místě a
čase, se zvážením jeho vývoje do budoucnosti, se vypočte součet všech předpokládaných budoucích
příjmů z nemovitosti, odúročených (diskontovaných) na současnou hodnotu. Výsledek reprezentuje
částku, kterou by bylo třeba uložit do peněžního ústavu, aby budoucí výnosy v jednotlivých letech byly
stejné, jako předpokládané čisté příjmy z nemovitosti.
4. Ocenění porovnávacím způsobem - podle známých realizovaných resp. inzerovaných prodejů
obdobných nemovitostí se provede porovnání a aplikace na oceňovanou nemovitost.
5. Odhad obvyklé ceny metodou střední hodnoty - prostý aritmetický průměr mezi hodnotou výnosovou a
cenou časovou.
Prohlídka a zaměření nemovitosti
Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne 4.8.2015.
Podklady pro vypracování posudku
Výpis z katastru nemovitostí
Viz příloha.
–4–
Kopie katastrální mapy
Viz příloha.
Dokumentace
Projektová dokumentace stavby nebyla znalci předložena. Znalec dostal k dispozici
znalecký posudek č.0709-097/2006 vyhotovený znalcem Ing. René Bystroněm stnovený pro
smluvní převod nemovitostí a odhad č.267/06/33 z roku 2006 vyhotovený Ing. Ladislavem
Vágnerem vyhotovený pro účel úvěrového řízení.
Výpočetní programy
Program pro oceňování nemovitostí ABN. Autor: Prof.Ing.Albert Bradáč, DrSc., Brno. a
program Delta-NEM.
Vlastnické a evidenční údaje
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:
Moravskoslezský
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
Chlebovice (651150)
List vlastnictví číslo:
Vlastníci dle stav.povolení:
92
Jiří Plaček
K Dolům 134, 739 42 Frýdek-Místek
Celkový popis nemovitosti
Předmětem ocenění je rodinný dům č.p.134 na pozemku p.č.419 a pozemky p.č.419,
p.č.420/1, v katastrálním území Chlebovice, obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek. Rodinný
dům se nachází na okraji části obce na ulici K Dolům, v zastavěné části obce Frýdek-Místek
Chlebovice. Příjezd k areálu je po zpevněné komunikaci. Objekt je napojen na vodovod a elektřinu.
Přípojka plynu je na pozemku. Ostatní zástavba v okolí, je tvořena převážně rodinnými domy.
Obec a okolí nemovitosti
Druh obce:
Správní funkce obce:
Obchod potravinami resp. smíšené zboží:
Školy:
Poštovní úřad:
Obecní úřad:
Stavební úřad:
Kulturní zařízení:
Sportovní zařízení:
Poptávka nemovitostí:
město
obec s rozšířenou působností
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
dle realitních kanceláří je nižší než nabídka
–5–
Umístění nemovitosti v obci
Poloha k centru:
Vzdálenost k nádraží ČD:
Vzdálenost k autobusovému nádraží
(zastávce):
Dopravní podmínky:
Konfigurace terénu:
Převládající zástavba:
Parkovací možnosti:
Obyvatelstvo v okolí:
Územní plán:
Inženýrské sítě v obci:
na okraji obce
7km
200m
průměrné
rovina
rodinné domy
průměrné
průměrné
plocha pro bydlení
elektřina, vodovod, plyn, kanalizace
Práva a závady spojené s předmětem ocenění
Věcná břemena - oprávnění
Ve prospěch oceňované nemovitosti nejsou dle výpisu z katastru nemovitostí (sekce B – LV)
zřízena žádná věcná břemena, která by zvyšovala hodnotu oceňovaných nemovitostí.
Věcná břemena - povinnosti
V neprospěch oceňované nemovitosti jsou dle výpisu z katastru nemovitostí (sekce C – LV) zřízena
věcná břemena, která snižují hodnotu oceňovaných nemovitostí.
Věcné břemeno provozování podzemního kabelového vedení NN, provozování přípojkové skříně,
právo vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou uvedeného energetického
zařízení. Oprávněný je ČEZ Distribuce a.s. a povinný je vlastník pozemku p.č.420/1. Smlouva o
zřízení věcného břemene s právním účinkem ke dni 7.5.2009. Rozsah věcného břemene dle GP
521-36/2009. Ochranné pásmo vedení je 1m po obou stranách kabelu. Výměra věcného břemene je
7m2.
Nájemní vztahy
Z poskytnutých dokumentů pro vypracování tohoto znaleckého posudku ani dle informací majitele
nebyla zjištěna a doložena nájemní práva třetích osob ani smlouva o právu stavby na cizím
pozemku.
Zástavní práva
Dle výpisu z katastru jsou nemovitosti omezeny zástavními právy, tyto práva dražbou
zaniknou.
Obsah posudku
a) Objekty
1)Rodinný dům
2)Hospodářská stavba
3)Přístřešek
4)Venkovní úpravy
b) Pozemky
1)Pozemky na LV číslo 92
2)Pozemky na LV číslo 92
c) Věcná práva
1)Věcné břemeno
d) Ocenění porovnávací metodou
–6–
B. Posudek
Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění
a) Rodinný dům
Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům, částečně podsklepený, dvoubytový. Rodinný dům je
samostatně stojící, situovaný u obecní komunikace v zastavěné části obce Frýdek-Místek, na okraji
města. Základy jsou betonové pásy. Izolace proti vlhkosti jsou vodorovné, obvodové zdivo je zd ěné
tl.45cm, vnitřní příčky jsou zděné. Stropy jsou s rovným podhledem. Vnitřní omítky jsou vápenné
hladké, vnější omítky břizolitové. Okna jsou plastová zdvojená, prosklení skleněnými tvárnicemi,
dveře jsou dřevěné. Dveře Vnitřní obklady v kuchyni a na sociálním zařízení jsou keramické.
V koupelně v přízemí je vana, sprcha a umyvadlo. V koupelně v 2.NP je vana, umyvadlo
s nedokončeným obkladem vany. Povrchy podlah jsou v suterénu betonové, v přízemí a 2.NP jsou s
keramickou dlažbou v chodbě, sociálním zařízení, v pokojích je koberec, v šatně je lamino. Schody
jsou betonové s teracovým povrchem. Střecha je plochá s krytinou plechovou. Klempířské prvky
jsou úplné. Vytápění je ústřední s kotlem na tuhá paliva. Ohřev vody je elektrickým bojlerem.
Součást stavby je přípojka vody, plynu a elektřiny. Příslušenstvím jsou vedlejší stavby, skleník,
oplocení, zpevněné plochy.
Dispoziční řešení:
1.NP: schodiště, chodba, prádelna, kotelna, 4*sklad
1.NP: zádveří, chodba se schodištěm, šatna, WC, koupelna, 4* pokoj, kuchyně
2.NP: chodba se schodištěm, šatna, WC, koupelna, 4* pokoj, kuchyně, zastřešená terasa
Zastavěná plocha RD: 138m2
Obestavěný prostor: 1 078m2
Užitná plocha:
215m2
Stáří a technický stav objektu a bytu
Objekt:
Stáří:
2015 - 1950 = 65 let
Provedené adaptace: V roce 1970 byla provedena nástavba a přístavba, přesný rozsah nebyl
majitelem upřesněn. Byla provedena výměna oken za plastová.
Celkový technický stav, vzhledem ke stáří a prováděné údržbě je mírně zhoršený.
Závady jednotlivých konstrukcí a vybavení: V místnosti skladu v suterénu jsou nedokončené
povrchy stěn. V koupelně ve 2.NP je nedokončený obklad vany.
Vedlejší hospodářská stavba je zděné konstrukce s jedním nadzemním podlažím nepodsklepená.
Omítky vnitřních stěn jsou vápenné z části chybějící. Podlahy jsou betonové. Okna jsou ocelová
jednoduchá, dveře jsou dřevěná. Krov je dřevěný, střecha sedlová s krytinou plechovou. Místnosti
jsou chlév, sklad, dílna, dvojgaráž. Je zde zavedena elektřina. Stav nemovitosti je zhoršený
s podprůměrnou údržbou.
Vedlejší stavba přístřešku je částečně zděná a částečně s dřevěnými nosnými sloupy a dřevěným
–7–
obkladem. Střecha je pultová s povlakovou krytinou. Součástí přístřešku je krb a venkovní
posezení. Stav nemovitosti je mírně zhoršený.
b) Pozemky
•
•
Pozemek p.č.419 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 497 m2 je zastavěn rodinným
domem č.p. 134 a hospodářskou stavbou.
Pozemek p.č.420/1 zahrada o výměře 712 m2, je částečně zastavěn vedlejší stavbou
přístřešku. Na pozemku se nachází trvalé porosty.
Pozemky jsou zapsány na LV 92 pro k.ú. Chlebovice, obec Frýdek-Místek, u Katastrálního
úřadu pro Severomoravský kraj, katastrální pracovišt ě okres Frýdek-Místek.
Ocenění věcnou hodnotou
Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky
č. 199/2014 Sb. o oceňování majetku.
Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1:
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Situace na dílčím (segmentu)
I. Poptávka nižší než nabídka
trhu s nemovitými věcmi
2 Vlastnické vztahy
V. Nezastavěný pozemek, nebo pozemek,
jehož součástí je stavba (stejný vlastník),
nebo jednotka, nebo jednotka se
spoluvlastnickým podílem na pozemku
3 Změny v okolí
II. Bez vlivu nebo stabilizovaná území
4 Vliv právních vztahů na
II. Bez vlivu
prodejnost (např. prodej podílu,
pronájem, právo stavby)
5 Ostatní neuvedené (např. nový
II. Bez dalších vlivů
investiční záměr, energetická
úspornost, vysoká ekonomická
návratnost)
6 Povodňové riziko
IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím
výskytu záplav
Pi
–0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
5
Index trhu: IT = P6 × (1 + ∑ Pi) = 0,960
i=1
Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4:
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Druh a účel užití stavby
I. Druh hlavní stavby v jednotném
funkčním celku
2 Převažující zástavba v okolí
I. Rezidenční zástavba
pozemku a životní prostředí
3 Poloha pozemku v obci
IV. Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot)
Pi
1,00
0,04
–0,08
–8–
4
Možnost napojení pozemku na
inženýrské sítě, které jsou v
obci
Občanská vybavenost v okolí
pozemku
Dopravní dostupnost k
pozemku
Osobní hromadná doprava
I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v
obci nebo obec bez sítí
I. V okolí nemovité věci je dostupná
občanská vybavenost obce
6
VI. Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré
parkovací možnosti
7
II. Zastávka od 201 do 1000, MHD – špatná
dostupnost centra obce
8 Poloha pozemku nebo stavby z
II. Bez možnosti komerčního využití stavby
hlediska komerční využitelnosti
na pozemku
9 Obyvatelstvo
II. Bezproblémové okolí
10 Nezaměstnanost
II. Průměrná nezaměstnanost
11 Vlivy ostatní neuvedené
II. Bez dalších vlivů
5
0,00
0,00
0,00
–0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Index polohy:
IP = P1 × (1 + ∑ Pi) = 0,950
i=2
a.1) Věcná hodnota podle vyhlášky 199/2014 Sb.
a.1.1) Rodinný dům – § 13
Zatřídění pro potřeby ocenění
Rodinný dům: typ D
Konstrukce: zděná
Podsklepení: podsklepená
Typ střechy: s plochou střechou
Podlaží: se dvěma nadzemními podlažími
Polohový koeficient: 1,100
Kód klasifikace CZ-CC: 1121 Budovy dvoubytové
Kód standardní klasifikace produkce: 46.21.11.2 domy rodinné dvoubytové a tříbytové
Koeficient změny ceny stavby: 2,119
Obestavěný prostor: 1 078,00 m3
Koeficient vybavení stavby: 0,9910
Ocenění:
Základní jednotková cena:
2 070,– Kč/m3
Koeficient vybavení stavby K4:
×
0,9910
Polohový koeficient K5:
×
1,1000
Koeficient změny cen staveb Ki:
×
2,1190
4 781,54 Kč/m3
Základní jednotková cena upravená:
=
Základní cena upravená: 1 078,00 m3 × 4 781,54 Kč/m3
Výpočet opotřebení lineární metodou:
Stáří: 55 roků
Předpokládaná další životnost: 35 roků
Opotřebení: 100 × 55 / (55 + 35) = 55,000 %
Odpočet opotřebení: 5 154 500,12 Kč × 55,000 %
Cena objektu po odečtení opotřebení:
Rodinný dům – určená cena:
=
5 154 500,12 Kč
–
=
2 834 975,07 Kč
2 319 525,05 Kč
2 319 525,05 Kč
–9–
a.1.2) Hospodářská stavba – § 16
Zatřídění pro potřeby ocenění
Vedlejší stavba: typ I–A
Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm
Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží
Podkroví: nemá podkroví
Krov: umožňující zřízení podkroví
Koeficient vybavení stavby: 1,000
Polohový koeficient: 1,100
Kód klasifikace CZ-CC: 1274 Budovy nebytové ostatní
Kód standardní klasifikace produkce: 46.21.19.9 objekty ostatní jinde neuvedené
Koeficient změny ceny stavby: 2,067
Obestavěný prostor: 366,66 m3
Ocenění:
Základní jednotková cena
1 250,– Kč/m3
Koeficient vybavení stavby K4:
×
1,0000
Polohový koeficient K5:
×
1,1000
Koeficient změny cen staveb Ki:
×
2,0670
2 842,13 Kč/m3
Základní jednotková cena upravená:
=
Základní cena upravená: 366,66 m3 × 2 842,13 Kč/m3
=
1 042 095,39 Kč
Výpočet opotřebení lineární metodou:
Stáří: 65 roků
Předpokládaná další životnost: 15 roků
Opotřebení: 100 × 65 / (65 + 15) = 81,250 %
Odpočet opotřebení: 1 042 095,39 Kč × 81,250 %
Cena objektu po odečtení opotřebení:
–
=
846 702,50 Kč
195 392,89 Kč
Hospodářská stavba – určená cena:
195 392,89 Kč
a.1.3) Přístřešek – § 16
Zatřídění pro potřeby ocenění
Vedlejší stavba: typ I–G
Svislá nosná konstrukce: přístřešky
Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží
Koeficient vybavení stavby: 1,200
Polohový koeficient: 1,100
Kód klasifikace CZ-CC: 1274 Budovy nebytové ostatní
Kód standardní klasifikace produkce: 46.21.19.9 objekty ostatní jinde neuvedené
Koeficient změny ceny stavby: 2,067
Obestavěný prostor: 47,92 m3
Ocenění:
Základní jednotková cena
Koeficient vybavení stavby K4:
×
750,– Kč/m3
1,2000
– 10 –
Polohový koeficient K5:
×
1,1000
Koeficient změny cen staveb Ki:
×
2,0670
2 046,33 Kč/m3
Základní jednotková cena upravená:
=
Základní cena upravená: 47,92 m3 × 2 046,33 Kč/m3
=
98 060,13 Kč
Výpočet opotřebení lineární metodou:
Stáří: 35 roků
Předpokládaná další životnost: 25 roků
Opotřebení: 100 × 35 / (35 + 25) = 58,333 %
Odpočet opotřebení: 98 060,13 Kč × 58,333 %
Cena objektu po odečtení opotřebení:
–
=
57 201,42 Kč
40 858,71 Kč
Přístřešek – určená cena:
40 858,71 Kč
a.1.4) Venkovní úpravy – § 18
Ocenění
Stavby
Rodinný dům
Hospodářská stavba
Cena staveb – celkem:
Podíl z ceny staveb:
Cena venkovních úprav:
+
+
=
×
=
Venkovní úpravy – určená cena:
2 350 452,05 Kč
178 198,32 Kč
2 528 650,37 Kč
3,5 %
88 502,76 Kč
88 502,76 Kč
Ceny objektů včetně opotřebení:
1) Rodinný dům
2) Hospodářská stavba
3) Přístřešek
4) Venkovní úpravy
Cena objektů včetně opotřebení činí celkem:
Cena po zaokrouhlení:
2 319 525,05 Kč
195 392,89 Kč
40 858,71 Kč
88 502,76 Kč
2 644 279,41 Kč
2 644 280,– Kč
a.2) Věcná hodnota podle vyhlášky 199/2014 Sb.
a.2.1) Pozemky na LV číslo 92 – § 4
Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle § 3
Název obce:
Frýdek-Místek
Název okresu:
Frýdek-Místek
Základní cena pozemku: ZC = 1 040,– Kč/m2
Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2:
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Geometrický tvar pozemku a
II. Tvar bez vlivu na využití
velikost pozemku
Pi
0,00
– 11 –
IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně;
ostatní orientace
III. Neztížené základové podmínky
I. Mimo chráněné území a ochranné pásmo
2 Svažitost pozemku a expozice
3 Ztížené základové podmínky
4 Chráněná území a ochranná
pásma
5 Omezení užívání pozemku
6 Ostatní neuvedené
I. Bez omezení užívání
II. Bez dalších vlivů
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Index omezujících vlivů: IO = 1 +
∑ Pi = 1,000
i=1
Index cenového porovnání dle § 4: I = IO = 1,000
§ 4 odst. 1 – Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří
Základní cena upravená: ZCU = ZC × I = 1 040,0000 Kč/m2
Parc. č.
Název
Výměra [m2]
419
zastavěná plocha a nádvoří
497
Pozemky na LV číslo 92 – určená cena:
Cena [Kč]
516 880,–
516 880,– Kč
a.2.2) Pozemky na LV číslo 92 – § 4
Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle § 3
Název obce:
Frýdek-Místek
Název okresu:
Frýdek-Místek
Základní cena pozemku: ZC = 1 040,– Kč/m2
Pozemky ve funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s jejich
příslušenstvím
Součet výměr pozemků ve funkčním celku: vp = 1 209 m2
Redukční koeficient: R = (200 + 0,8 × vp) ÷ vp = 0,965
Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2:
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Geometrický tvar pozemku a
II. Tvar bez vlivu na využití
velikost pozemku
2 Svažitost pozemku a expozice
IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně;
ostatní orientace
3 Ztížené základové podmínky
III. Neztížené základové podmínky
4 Chráněná území a ochranná
I. Mimo chráněné území a ochranné pásmo
pásma
5 Omezení užívání pozemku
I. Bez omezení užívání
6 Ostatní neuvedené
II. Bez dalších vlivů
Pi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Index omezujících vlivů: IO = 1 +
∑ Pi = 1,000
i=1
Index cenového porovnání dle § 4: I = IO = 1,000
§ 4 odst. 1 – Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří
Základní cena upravená: ZCU = ZC × I × R = 1 003,6000 Kč/m2
Parc. č.
Název
Výměra [m2]
420/1
zahrada
712
Cena [Kč]
714 563,20
– 12 –
Pozemky na LV číslo 92 – určená cena:
714 563,20 Kč
Ceny pozemků:
1) Pozemky na LV číslo 92
2) Pozemky na LV číslo 92
Cena pozemků činí celkem:
Cena po zaokrouhlení:
516 880,– Kč
714 563,20 Kč
1 231 443,20 Kč
1 231 440,– Kč
a.3) Věcná práva
a.3.1) Věcné břemeno – § 16b zákona č. 151/1997 Sb. v účinném znění
Ročního užitek z věcného břemene určený metodou simulovaného nájemného:
Jednotková cena pozemku (JC):
1 000,– Kč/m2
Roční užitek z ceny pozemku (RU):
5,00 %
Roční jednotkové nájemné (N): JC × RU
50,– Kč/m2
Výměra pozemku (V):
7,– m2
Roční užitek z břemene (U): N × V
350,– Kč
Doba trvání břemene (n):
5
roků
1 750,– Kč
Hodnota věcného břemene: U × n
Věcné břemeno jako závada na nemovitosti povinného
×
Hodnota věcného břemene:
=
–1
–1 750,– Kč
Ocenění porovnávací metodou
Ocenění nemovitostí je provedeno cenovým porovnáním (komparací). Porovnávací metoda
ocenění vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou
sjednanou při jeho prodeji. Srovnatelnou cenou tedy rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými věcmi, na základě řady
hledisek.
Při použití zjednodušené metody přímého porovnání:
Pro ocenění dané nemovitosti je použita multikriteriální metoda přímého porovnání podle
Bradáče. Princip metody spočívá v tom, že z databáze znalce o realizovaných resp. inzerovaných
prodejích podobných nemovitostí je pomocí přepočítacích indexů jednotlivých objektů odvozena
tržní cena oceňovaného objektu. Indexy odlišnosti u jednotlivých objektů respektují jejich rozdíl
oproti oceňovanému objektu.
V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, která má již dnes řadu
nástrojů, pomocí nichž lze velmi dobře sledovat změny nabídkových cen po dobu jejich prezentace.
Jednak na většině serverů je uváděno datum uvedení do prodeje, novinky bývají zvýraz ňovány,
často je upozorňováno na postupné slevy, jsou avizovány exkluzivity od totožných inzercí ve více
kancelářích. Je nutno počítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prodeji, takže konečný
výsledek v inzerci není podchycen. Protože však tyto cenové změny jsou co do místa i času
proměnlivé, měl by odhadce využívat internetových možností k sledování vztahu mezi
nabídkovými a skutečně dosahovanými cenami a použije-li jako vzorek nabízenou nemovitost, pak
musí při adjustaci případný rozdíl přiměřeně uplatnit, přičemž v úvahu přichází pouze snížení ceny
– 13 –
vzorku.
Při výběru vzorků pro porovnání je potřeba vymezit tržní segmentu trhu což by mělo zajistit,
aby nemovitosti byly podobné především v následujících charakteristikách:
- ve velikosti sídla a významu polohy pro účastníky trhu (samota, vesnice, spádové sídlo, předměstí,
město, centrum, region, příhraničí, vnitrozemí, městské aglomerace, apod.)
- typu nemovitostí zejména ve vazbě na účelovou vhodnost použití jednotlivými účastníky trhu
(bydlení, administrativa, služby, rekreace, výroba, speciální zaměření apod.)
- velikosti ve vazbě na přiměřenost potřeb co do rozsahu využití účastníky trhu (např. jednobytové,
vícebytové, kombinované s provozními prostory, vhodné pro drobné živnosti, pro větší společnosti
apod.)
- stavu ve vazbě na operativní možnosti využití účastníky trhu (okamžitě či podmíněně využitelné,
volné, obsazené, s omezeným využitím, s možností dalšího rozvoje, variabilní apod.)
- kvality ve vazbě na způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost ve vztahu
k představám jednotlivých účastníků trhu (např. podřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcela
jedinečné)
- rozsahu působnosti na trhu ve vztahu k okruhu potenciálních poptávajících (lokální, regionální,
celostátní, nadnárodní)
- řadové kategorizaci hodnoty ve vztahu k rozpočtovým omezením poptávajících a p ředstavám
nabízejících (například 1 mil. Kč, do 3 mil. Kč, do 10 mil Kč atd).
Adjustace je založena na následujících předpokladech:
- jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa,
oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají vyšší
porovnávané (než vzorek)
- jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa,
oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají nižší
porovnávané (než vzorek)
horší než nemovitosti
cenu než nemovitosti
lepší než nemovitosti
cenu než nemovitosti
Kladné stránky oceňovaných nemovitostí:
- občanská vybavenost města na dobré úrovni
- možnost napojení na veškeré inženýrské sítě
- velká užitná plocha domu a zahrady
Záporné stránky oceňovaných nemovitostí
- mírně zhoršený stav nemovitostí
- nižší poptávka po obdobných nemovitostech
Z takto získané ceny následným statistickým vyhodnocením je zjištěna cena průměrná,
v případě vhodnosti i cena minimální a maximální. K porovnání byly použity následující objekty:
1)
Dům, Frýdek-Místek
Realitní server: Reality IDnes
http://reality.idnes.cz
Nabídková cena:
Kód nabídky: RI-68826
MoniT-ID: 3A97C
2 000 000,– Kč vč. DPH
včetně provize, právního přepisu, pomůžeme s finan
Frýdek-Místek, Chlebovice
Adresa:
Frýdek-Místek
Obec:
Počet obyvatel: 57 135
Číslo obce:
598003
– 14 –
Frýdek-Místek
Okres:
Kraj:
Moravskoslezský
Popis:
Exkluzivně nabízíme prodej domu 6+2+2x sociální zázemí v Chlebovicích. Dům je dispozičně
řešen jako dvě bytové jednotky, které disponují vlastním vstupem. Vytápění je řešeno úsporným
tepelným čerpadlem. V domě jsou plastová okna. Nemovitost se nachází v příjemném prostředí,
pouze 5 minut jízdy od centra Frýdku-Místku. Budova je částečně podsklepena.
208 m2
Celková plocha:
104 m2
Zastavěná plocha:
208 m2
Užitná plocha:
654 m2
Plocha pozemku:
samostatný
Umístění domu:
cihlová
Druh konstrukce:
dobrý
Stav objektu:
Počet nadzemních podlaží: 2
65286
Počet místností:
Druh vlastnictví:
dálkový vodovod
Voda:
Elektřina:
230V
2)
Dům, Frýdek-Místek
Realitní server: Sreality.cz
http://www.sreality.cz
Nabídková cena:
Adresa:
Obec:
Počet obyvatel:
Okres:
2 190 000,–
Kód nabídky: 79835
MoniT-ID: 277B3C
Kč vč. DPH
Pod Kabáticí, Frýdek-Místek - Chlebovice
Frýdek-Místek
Číslo obce:
57 135
Frýdek-Místek
Kraj:
598003
Moravskoslezský
Popis:
Nabízíme exkluzivně RD 3+1 s podkrovním pokojem, v klidném, kouzelném místě pod
Kabáticí v CHlebovicích u Frýdku - Místku. Jedná se jednopodlažní vesnický dům s podkrovím,
udržovanou užitkovou i okrasnou zahradou na které stojí využívaný skleník, přístřešek s posezením,
zahradní grill a samostatná garáž s kůlnou. Prostornou verandou se vchází do chodby, ze které ústí
samostatně vstupy k ostatním pokojům v domě. Je zde umístěn obývací pokoj, ložnice, dětský
pokoj, kuchyň, spíž, koupelna s vanou i sprchovým koutem a WC. Do podkroví kde je další pokoj s
balkónkem a půda se vystupuje po dřevěném schodišti z masívu. Dům má již nová plastová okna,
– 15 –
nové ústřední topení, je částečně zateplen a má nový nátěr fasády. Podlahové krytiny jsou částečně
keramické, dřevotříska, broušené teraso ( veranda ). Krovy jsou v dobrém, udržovaném stavu, dům
je v celkově dobrém stavu, velmi útulně uspořádán. V suterénu se nachází sklepní prostor a kotelna
s kotly na tuhá paliva, el.,plyn. a prostorná dílna. Vedle domu je pod zahradou vybudován
samostatný sklep na ovoce, které se zde uchová až do další sklizně. Nemovitost je usazena na
pěkném, udržovaném pozemku pod lesem, v okrajové, velmi klidné části obce. Obslužnost je v této
obci velmi dobrá, přístup k dálnici směr OV, NJ, Frýdlant n/O. 3 min jízdy autem, příjezd do FM do
4 minut, do obce zajíždí MHD.
110 m2
Celková plocha:
115 m2
Zastavěná plocha:
180 m2
Užitná plocha:
1 139 m2
Plocha pozemku:
864 m2
Plocha zahrady:
25 m2
Plocha sklepa:
okraj obce
Umístění nemovitosti:
rodinný dům
Druh nemovitosti:
patrový
Typ domu:
Umístění domu:
samostatný
cihlová
Druh konstrukce:
dobrý
Stav objektu:
Počet nadzemních podlaží: 2
dálkový vodovod
Voda:
Elektřina:
230V, 400V
plynovod
Plyn:
septik
Kanalizace:
dálnice, silnice, MHD, autobus
Doprava:
Příslušenství:
sklep
3)
Dům, Frýdek-Místek
Realitní server: Reality IDnes
http://reality.idnes.cz
Nabídková cena:
Kód nabídky: RI-68826
MoniT-ID: 3A97C
1 490 000,– Kč vč. DPH
včetně provize, právního přepisu, pomůžeme s finan
Frýdek-Místek, Chlebovice
Adresa:
Frýdek-Místek
Obec:
Počet obyvatel: 57 135
Číslo obce:
598003
– 16 –
Frýdek-Místek
Okres:
Kraj:
Moravskoslezský
Popis:
Nabízíme dům v Chlebovicích, vzdálený jen 5 minut od centra Frýdku-Místku. Dispozičně
zajímavě řešený dům. Plocha pozemků je 1034m2, za domem je garáž s dílnou a zahrada. P řed
domem k dispozici přípjka zemního plynu. Dům stojí prakticky ve středu obce, pošta i samoobsluha
jen 0,5 min od odmu. Velmi pěkné místo nabízející klidné bydlení s pohlodlným dostahem velkých
měst.
208 m2
Celková plocha:
121 m2
Zastavěná plocha:
208 m2
Užitná plocha:
1034 m2
Plocha pozemku:
samostatný
Umístění domu:
cihlová
Druh konstrukce:
dobrý
Stav objektu:
Počet nadzemních podlaží: 2
Druh vlastnictví:
vodovod
Voda:
Elektřina:
230V
4)
Dům, Frýdek-Místek
Realitní server: Sreality.cz
http://www.sreality.cz
Nabídková cena:
2 620 000,– Kč vč. DPH
, včetně právního servisu
Adresa:
Obec:
Počet obyvatel:
Okres:
K Dolům, Zelinkovice
Frýdek-Místek
57 135
Frýdek-Místek
Kód nabídky: MMDM382
MoniT-ID: 1E32B
Číslo obce:
598003
Kraj:
Moravskoslezský
Popis:
Rodinný dům 3 - 4+kk se nachází v centru obce Zelinkovice, na slunném místě v zástavbě
rodinných domů. Je zděný, po celkové rekonstrukci. Jednou stěnou je spojen s vedlejším rodinným
domem, rodina převážně žijící v Praze, (slušní sousedé). Z poloviny je podsklepený, střecha s
plechovou krytinou, okna plastová, dveře masiv borovice, dlažba, plovoucí podlaha,
beton.Dispozice: I. NP - terasa, chodba, velký obývací pokoj propojený s kuchyní, ložnice,
koupelna, WC. II. NP - pokoj a podkroví s možností vybudování dalšího pokoje. Inž. sítě: el.
– 17 –
220/380 V, vytápění ÚT na plyn a tuhá paliva , podlahové vytápění, krbová vložka s vodním
výměníkem napojeném na ústřední topení, obecní vodovod, studna s možností napojení do
vodovodu, septik. Možnost napojení na obecní kanalizaci. Na pozemku se nachází samostatně
stojící zděná hospodářská budova. Pozemek je celooplocený, udržovaný, slunný, celková výměra
činí 1992 m2. Příjezd obecní asfaltovou komunikací. V blízkosti se nachází BUS zastávka MHD,
restaurace cca 100 m, Aquapark Olešná chůzi 5 min., benzina.
150 m2
Užitná plocha:
1582 m2
Plocha pozemku:
klidná část obce
Umístění nemovitosti:
obytná
Okolní zástavba:
rodinný dům
Druh nemovitosti:
patrový
Typ domu:
cihlová
Druh konstrukce:
velmi dobrý
Stav objektu:
Počet nadzemních podlaží: 2
osobní
Druh vlastnictví:
Seznam porovnávaných objektů:
Dům, Frýdek-Místek
Výchozí cena (VC):
Množství (M):
Kmísta:
Kčasový:
Kvybav.:
Kstáří a stav:
Kpříslušenství:
Kpozemky:
Kinženýrské sítě:
Kzdroj informací:
Křadový/samostatný:
Kúvaha znalce:
Jednotková cena (JC):
Váha (V):
Dům, Frýdek-Místek
Výchozí cena (VC):
Množství (M):
Kmísta:
Kčasový:
2 000 000,– Kč
208,00 m2
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
0,80
1,00
1,10
0,95
1,00
12 171,06 Kč
1,0
2 190 000,– Kč
180,00 m2
1,00
1,00
– 18 –
Kvybav.:
1,00
Kstáří a stav:
1,08
Kpříslušenství:
1,00
Kpozemky:
1,00
Kinženýrské sítě:
1,00
Kzdroj informací:
1,10
Křadový/samostatný:
1,00
Kúvaha znalce:
1,00
Jednotková cena (JC):
10 241,30 Kč
Váha (V):
1,0
Dům, Frýdek-Místek
Výchozí cena (VC):
1 490 000,– Kč
Množství (M):
208,00 m2
Kmísta:
1,00
Kčasový:
1,00
Kvybav.:
1,00
Kstáří a stav:
0,80
Kpříslušenství:
0,90
Kpozemky:
0,80
Kinženýrské sítě:
1,00
Kzdroj informací:
1,10
Křadový/samostatný:
1,00
Kúvaha znalce:
1,00
Jednotková cena (JC):
11 305,97 Kč
Váha (V):
1,0
Dům, Frýdek-Místek
Výchozí cena (VC):
2 620 000,– Kč
Množství (M):
150,00 m2
Kmísta:
1,02
Kčasový:
1,00
Kvybav.:
1,05
Kstáří a stav:
1,15
Kpříslušenství:
1,05
Kpozemky:
1,02
Kinženýrské sítě:
1,00
Kzdroj informací:
1,10
Křadový/samostatný:
0,95
Kúvaha znalce:
1,00
Jednotková cena (JC):
12 671,18 Kč
Váha (V):
1,0
kde JC = (VC / M) / (Kmísta × Kčasový × Kvybav. × Kstáří a stav × Kpříslušenství × Kpozemky × Kinženýrské sítě ×
Kzdroj informací × Křadový/samostatný × Kúvaha znalce)
Minimální jednotková cena za m2:
Průměrná jednotková cena za m2 (∑ (JC × V) / ∑ V):
Maximální jednotková cena za m2:
10 241,30 Kč
11 597,38 Kč
12 671,18 Kč
– 19 –
Stanovení porovnávací hodnoty:
Stanovená jednotková cena za m2:
Jednotkové množství:
Porovnávací hodnota:
11 597,38 Kč
215,00 m2
2 493 436,70 Kč
×
=
2 493 440,– Kč
Výsledná porovnávací hodnota:
Porovnání cen pozemků:
• Nabízíme Vám stavební pozemek na krásném místě s výhledem na Palkoviké hůrky v obci
Chlebovice. Pozemek je o velikosti 1643m2 a nachází se u něho elektrický proud a
vodovod. Možností je napojení na plynovod z vedlejší ulice cca 20m. Vede k němu vlastní
zpevněná cesta, která se bude v budoucnu převádět na obecní cestu. Výborná dostupnost do
Frýdku-Místku. V obci veškerá občanská vybavenost. Cena 1 314 400Kč, 800Kč/m2.
• Nabízíme Vám stavební pozemek pro výstavbu rodinného domu v atraktivní části FrýdkuMístku. Pozemek se nachází mezi obcemi Chlebovice a Zelinkovice, náleží do katastrálního
území Lysůvky. V místě se nachází celkem tři stavební pozemky o velikostech 1030m2,
996m2 a 778m2. Přístup k pozemkům zajišťuje vlastní cesta. Sítě jsou připraveny na hranici
pozemku k připojení. Cena 1 230Kč/m2.
• Nabízíme k prodeji stavební pozemek o rozloze 3 000m2, který se nachází v obci
Zelinkovice okr. Frýdek-Místek. Na pozemek je sjezd z hlavní komunikace. Elektřina je
stažena ze sloupu přímo do staveništního rozvaděče, vodovodní přípojka je na hranici
pozemku a dalším zdrojem vody je na pozemku studna. Pozemek je ze dvou stran oplocen.
Na pozemku je hrubá navážka drceného kamene a strusky pro parkování těžké techniky, tak
lze toto místo využít k podnikání. Cena 3 090 000Kč, 1 030Kč/m2.
Obvyklá cena pozemku je znalcem stanovena na 1000,-Kč/m2.
Obecná metoda
a.3.2) Věcné břemeno
Roční užitek vyplývající z věcného břemene:
Roční užitek z břemene (U):
Doba trvání břemene není omezena
Míra kapitalizace (u):
Hodnota věcného břemene (věčná renta):
U / u × 100%
=
Věcné břemeno jako závada na nemovitosti povinného
×
Hodnota věcného břemene:
Výsledná porovnávací hodnota po zaokrouhlení včetně věcných
břemen:
=
350,– Kč
7,00 %
5 000,– Kč
–1
–5 000,– Kč
2 500 000,– Kč
Předpoklady a omezující podmínky pro stanovení obecné hodnoty
Nebylo provedeno žádné šetření a nebyla převzata žádná odpovědnost za právní popis nebo
právní záležitosti, včetně právního podkladu vlastnického práva. Předpokládá se, že vlastnické
právo k majetku je správné. Informace z jiných zdrojů, na nichž je založena celá, nebo části této
zprávy, jsou věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány.
– 20 –
C. Rekapitulace
Situaci na trhu s nemovitostmi nejlépe vystihuje hodnota stanovená metodou porovnávací a
proto v případě odhadu obvyklé hodnoty oceňovaných nemovitostí (jako celku) v tomto případě
tuto považuje znalec za obvyklou cenu.
Věcná hodnota objektů podle vyhlášky
Věcná hodnota pozemků podle vyhlášky
Stanovená věcná hodnota celkem
Cena věcných práv podle vyhlášky
Obecná cena věcných práv
Cena zjištěná porovnávacím způsobem
2 644 280,–
1 231 440,–
3 875 720,–
–1 750,–
–5 000,–
2 500 000,–
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Obvyklá (obecná, tržní) cena podle odborného odhadu znalce
2 500 000,– Kč.
Dne 8.8.2015
Seznam příloh:
1.
2.
3.
4.
Fotodokumentace
Výpis z katastru nemovitostí
Kopie katastrální mapy
Mapa umístění nemovitostí
Ing. Šárka Kašparová
– 21 –
D. Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Krajským soudem v Ostravě ze dne
1.7.2004, Spr. 2638/2004 v knize slibů pod p.č. 3921 pro základní obor ekonomika (odvětví ceny
a odhady, se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí) a základní obor stavebnictví (stavby
obytné, stavby průmyslové).
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 1346-79/15 znaleckého deníku. Znalečné a
náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace.
Dne 8.8.2015
Ing. Šárka Kašparová
FOTODOKUMENTACE
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 14.07.2015 14:15:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Insolveční řízení, č.j.: KSOS 37 INS 6631/2015 pro Michal Machek,
Mgr.
Okres: CZ0802 Frýdek-Místek
Kat.území: 651150 Chlebovice
Obec: 598003 Frýdek-Místek
List vlastnictví: 92
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
A Vlastník, jiný oprávněný
Identifikátor
Vlastnické právo
Plaček Jiří, K Dolům 134, Chlebovice, 73942 FrýdekMístek
Podíl
840727/4953
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
Výměra[m2] Druh pozemku
Způsob využití
497 zastavěná plocha a
nádvoří
Součástí je stavba: Chlebovice, č.p. 134, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: 419
420/1
712 zahrada
Způsob ochrany
419
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro
zemědělský půdní
fond
Povinnost k
o Zástavní právo smluvní
- k zajištění pohledávky ve výši 330.000,- Kč s příslušenstvím
Hypoteční banka, a.s., Radlická
Parcela: 419
333/150, Radlice, 15000 Praha 5,
Parcela: 420/1
RČ/IČO: 13584324
Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.
vkladu práva ke dni 25.04.2007.
V-2321/2007-802
V-2321/2007-802
ze dne 20.04.2007. Právní účinky
V-2321/2007-802
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo smluvní
- k zajištění pohledávky ve výši 700.000,-Kč s příslušenstvím
Hypoteční banka, a.s., Radlická
Parcela: 419
333/150, Radlice, 15000 Praha 5,
Parcela: 420/1
RČ/IČO: 13584324
Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z.
vkladu práva ke dni 28.08.2006.
V-4721/2006-802
V-4721/2006-802
ze dne 22.08.2006. Právní účinky
V-4721/2006-802
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Věcné břemeno (podle listiny)
spočívající:
- v provozování podzemního kabelového vedení NN
- v provozování přípojkové skříně
- v právu vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou uvedeného
energetického zařízení
- v rozsahu dle geometrického plánu č. 521-36/2009
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
Parcela: 420/1
Z-13392/2010-802
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 14.07.2015 14:15:02
Okres: CZ0802 Frýdek-Místek
Obec: 598003 Frýdek-Místek
Kat.území: 651150 Chlebovice
List vlastnictví: 92
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502
Děčín, RČ/IČO: 24729035
Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná
vkladu práva ke dni 07.05.2009.
ze dne 06.05.2009. Právní účinky
V-3060/2009-802
Listina Výpis z obchodního rejstříku prokazující splynutí obchodních společností vložka
2145 ze dne 09.11.2010.
Z-13392/2010-802
D
Jiné zápisy - Bez zápisu
Plomby a upozornění - Bez zápisu
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
Listina
o Smlouva kupní
ze dne 04.09.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 04.09.2006.
V-4866/2006-802
RČ/IČO: 840727/4953
Pro: Plaček Jiří, K Dolům 134, Chlebovice, 73942 Frýdek-Místek
F
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
Parcela
420/1
BPEJ
64612
Výměra[m2]
712
Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno:
14.07.2015
14:39:03
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
strana 2
MAPA UMÍSTĚNÍ NEMOVITOSTI V OBCI

Podobné dokumenty

znalecký posudek LV 1020 - Exekutorský úřad Břeclav | Mgr

znalecký posudek LV 1020 - Exekutorský úřad Břeclav | Mgr Ocenění je provedeno cenou obvyklou ve smyslu definice uvedené v §2, odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku): Obvyklou cenou se pro...

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 na pozemcích ve funkčním celku Objekt rodinného domu č.p. 4125 v katastru Kroměříž je stavbou zděné konstrukce, podsklepenou, o jednom nadzemním podlaží, se šikmým sedlovým krovem. Prostor obestavě...

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 koupěmi v daném místě a čase. Pokud informace o realizovaných prodejích chybí, nebo jsou nedostupné, lze pro účely porovnání využit také cenové údaje obdobných nemovitostí nabízených k prodeji v da...

Více

363-19_16-Chutzpah-RD Prchalov - e

363-19_16-Chutzpah-RD Prchalov - e Jedná se o soubor nemovitých věcí, dvou sousedících pozemků a rodinného domu č.p. 57, na jižním okraji části Prchalov, v obci Příbor. Nemovité věci jsou přístupny ze zpevněné asfaltové komunikace, ...

Více

Znalecký posudek č. 486/2012

Znalecký posudek č. 486/2012 Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a příslušenství: Cena společných částí domu a jeho příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 964-74/2014 - Byt 3+1, podíl 1/5, včetně

Znalecký posudek č. 964-74/2014 - Byt 3+1, podíl 1/5, včetně oploceny drátěným pletivem na ocelové sloupky, nebo na hranici pozemku je objekt. Základy domu jsou betonové, zdivo původní části cihelné, přístavba je provedena ze škvárobetonových tvárnic a plnýc...

Více

Znalecký posudek

Znalecký posudek čistého výtěžku (výnosu), kterého lze při řádném hospodaření docíliti, nebo zjištěním průměru mezi hodnotou podle kapitalizovaného ročního čistého výtěžku (výnosu) činžovního a hodnotou pozemku, zv...

Více

zde - e-Finance Reality

zde - e-Finance Reality NB 2+1 Brno - Žabovřesky okr. Brno - město, Žabovřesky, ul. Pod kaštany. Nabízíme se souhlasem majitele NB 2+1 o celk. výměře 58,3 m2. Prostorná chodba, neprůchozí pokoje, balkon, spíž, koupelna s ...

Více