Ronchopatie a obstRukční spánková apnoe

Transkript

Ronchopatie a obstRukční spánková apnoe
Příručka pro praxi:
RONCHOPATIE
A OBSTRU KČNÍ
SPÁN KOVÁ
APNOE
MUDr. Jaroslav Betka
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole, katedra IPVZ
Definice, základní pojmy
Ronchopatie (chrápání)
Zvukový fenomén vznikající během spánku, který je způsoben vibracemi struktur
horních cest dýchacích (uvula, měkké patro, kořen jazyka)
Obstrukční spánková apnoe (OSA)
Opakované epizody obstrukce horních cest dýchacích během spánku se zástavou
dechu, obvykle doprovázené poklesem saturace hemoglobinu kyslíkem v krvi.
Obstrukce je způsobena patologickou tendencí měkkých tkání horních cest dýchacích
ke kolapsu
Apnoe
Omezení dechového objemu alespoň o 80 % na více než 10 sekund
■
obstrukční apnoe: příčinou je uzávěr horních cest dýchacích, je zachováno
respirační úsilí
■
centrální apnoe: vzniká na podkladě chybějícího impulzu z dechového centra,
chybí respirační úsilí
■
smíšená apnoe: kombinace obstrukční a centrální apnoe
■
hypopnoe: omezení dechového objemu o více než 50 % s desaturací
alespoň o 3 % na více než 10 vteřin
■
desaturace: pokles saturace hemoglobinu kyslíkem alespoň o 3 %
Dělení, prevalence
Dle apnoe-hypopnoe indexu
(AHI = počet apnoe + hypopnoe za hodinu):
■
prostá ronchopatie (AHI do 5)
■
OSA I. stupně (AHI 5 –15)
■
OSA II. stupně (AHI 15 –25)
■
OSA III. stupně (AHI nad 25)
Prevalence
■
Ronchopatie: 30 % celkové populace
■
OSA: 4 % mužské, 2 % ženské populace
• s věkem stoupá riziko OSA
• přítomnost ronchopatie zvyšuje riziko OSA
Průřez horními dýchacími
cestami s označením
predilekčních míst obstrukce
(X – měkké patro a kořen
jazyka)
2
Příručka pro praxi: RONCHOPATIE A OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÁ APNOE
Patofyziologie
Příčinou OSA je patologické zúžení nebo úplné uzavření horních dýchacích cest,
které je způsobeno:
■ anatomickými poměry jednotlivých lokalit (deviace nosního septa, hypertrofie
nosních skořep, adenoidní vegetace, zvětšené tonzily, prodloužené měkké patro,
hypertrofie kořene jazyka nebo jazykové tonzily, mikrognacie)
■ nedostatečným svalovým tonem struktur vyztužujících dýchací cesty
(zejména skupiny hltanových svěračů, svaloviny měkkého patra a hlubokých svalů
jazyka)
Měkké tkáně dýchacích cest jsou nasávány do lumen dýchacích cest  vzniká:
■ částečná obstrukce s vibracemi – chrápání
■ kompletní obstrukce – apnoická pauza
Komplikace, následky
Pokud OSA není léčena, stoupá riziko morbidity i mortality!
■ hypertenze obtížně reagující na antihypertenzní terapii
■ srdeční arytmie
■ ICHS, srdeční selhání
■ CMP
■ polycytemie
■ noční epistaxe
■ deprese
■ zvýšené riziko dopravních nehod
Diagnostika
■ anamnéza
• příznaky
- hlasité explozivní chrápání se zástavami dechu
- únava, zvýšená denní spavost
- snížená psychická i fyzická výkonnost
- neosvěžující spánek
- ztráta koncentrace, nervozita, podráždění
• dotazníkové metody
-kvalita a délka spánku, denní únavnost, frekvence chrápání, přítomnost
apnoických pauz, závažnost denní únavnosti
- vizuálně analogová škála obtěžujícího chrápání (0–10)
• vhodná přítomnost partnera
Příručka pro praxi: Ronchopatie a obstrukční spánková apnoe
3
Klinické vyšetření ORL
■
vyšetření nosu, dutiny ústní, hltanu a hrtanu
■
vzájemná pozice měkkého patra a kořene jazyka (dle Mallampatiho)
■
klasifikace velikosti tonzil (dle Friedmanna)
■
doplňkové ORL metody: videoendoskopie v navozeném spánku
manometrie hltanu
■
zobrazovací metody: RTG (kraniometrický snímek)
■
mezioborová vyšetření: stomatologické, kardiologické, pneumologické,
neurologické, psychiatrické
Mallampatiho klasifikace,
vzájemné pozice měkkého
patra a kořene jazyka
1
2
3
4
Friedmannova klasifikace
velikosti patrových tonzil
1
2
Typický nález pokleslých
zadních patrových oblouků
3
4
5
Hypertrofie tonzil u pacienta
s OSA
Videoendoskopie
v navozeném spánku
Celonoční spánková monitorace
■
cíle
• odlišení primární ronchopatie a OSA
• zjištění převládajícího mechanismu vzniku OSA (centrální X obstrukční)
• stanovení stupně závažnosti (I.– III. stupně)
■
4
metody
• vícekanálová polygrafie = PG (saturace hemoglobinu kyslíkem v krvi, dechové
proudění, respirační úsilí, srdeční frekvence, chrápání, poloha těla)
- vhodná jako základní screening, možno i v domácím prostředí
Příručka pro praxi: RONCHOPATIE A OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÁ APNOE
• polysomnografie = PSG (navíc EEG, EOG, EMG, registrace pohybu dolních
končetin)
- vhodná při závažnějších poruchách spánku, provádí se ve spánkové
laboratoři
• validní monitorace musí mít alespoň 6 hodin záznamu spánku
Vícekanálová polygrafie
Kompletní polysomnografie
Diagnosticko-terapeutické schéma
Obtěžující chrápání
Nekvalitní spánek
Denní únavnost
Vyšetření u specialisty (ORL, plicní, stomatologie)
Celonoční monitorace (PSG, PG)
AHI ≤ 5
Prim. ronchopatie
AHI − 5
OSA I. stupně
AHI 15–25
OSA II. stupně
Vyžaduje terapii?
BMI ≤ 30
BMI ≥ 30
AHI ≥ 25
OSA III. stupně
Preference pacienta
Min. inv.
chirurgie
Režimová
opatření
Cílená
chirurgie
Nedostatečně efektivní
Příručka pro praxi: RONCHOPATIE A OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÁ APNOE
Víceúrovňová
chirurgie
Nedostatečně efektivní
CPAP
Netoleruje
5
Léčba
■
cíle
• odstranění apnoických pauz
• redukce kardiovaskulárních rizik
• odstranění nadměrné denní spavosti
• zlepšení kvality spánku
Konzervativní léčba
■
režimová opatření
Zubní protraktor
• redukce hmotnosti při nadváze, fyzická aktivita
(pacienti s BMI ≥ 30 nejsou indikování
k chirurgické léčbě)
• omezení alkoholu večer, zákaz kouření
• omezení hypnotik
• pravidelný denní/noční rytmus
• terapie přidružených onemocnění
■
zubní protraktory
• předsunutím mandibuly dojde k zvětšení prostoru
za kořenem jazyka
• vhodné k léčbě OSA I – II. stupně u pacientů
s retrognácií jazyka
■
léčba přetlakovou ventilací
(continuous positive airway pressure – CPAP)
Pacient užívající CPAP
• zlatý standard u apnoiků II– III. stupně s vysokým BMI
• účinnost až 95 % při minimálních rizicích léčby
• nutné pravidelné kontrolní spánkové monitorace s titrací tlaku
• dlouhodobá compliance pouze 60 %
• nové varianty pro pacienty netolerující CPAP:
- BiPAP (Bilevel positive airway pressure) – 2 různé hladiny tlaku é
při nádechu ê při výdechu
- AVS (Adaptive Servo Ventilation) – automatická titrace na základě
kontinuální monitorace dechu
Chirurgická léčba
■
celkově účinnost 50 – 60 %, vyšší rizika než při léčbě CPAP
■
indikace
• prostá ronchopatie, OSA I – II. stupně
• OSA III. stupně pouze při netoleranci léčby přetlakovou ventilací
• u většiny výkonů požadavek na BMI ≤ 30
■
chirurgie nosu a nosohltanu: septoplastika, turbinoplastika, FESS, adenotomie
• není prokázán vliv na redukci AHI, vhodné před CPAP terapií při nosní
neprůchodnosti
6
Příručka pro praxi: RONCHOPATIE A OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÁ APNOE
■
■
■
■
■
chirurgie úžiny hltanové
• minimálně invazní výkony v lokální anestezii (vhodné při ronchopatii):
- laserem asistovaná uvulopastika (LAUP Laser-uvuloplastika)
- radiofrekvenční chirurgie
- patrové implantáty
• cílené výkony v celkové anestezii (vhodné při I– II. stupni OSA):
- uvulopalatofaryngoplastika (UPPP) – nejběžnější výkon pro OSA u dospělých
- tonzilektomie – zejména pro OSA u dětských pacientů
chirurgie dolní hltanové obstrukce
• prováděny většinou v kombinaci s výkonem v oblasti hltanové úžiny
- radiofrekvenční chirurgie
- závěs jazylky
- genioglosální předsun
- redukční výkony
stomatochirurgické výkony
• maxilomandibulární předsun
- efektivita až 85 %, ale vysoká radikalita a morbidita pacienta
tracheostomie
poslední možné řešení
kombinace výkonů při víceúrovňové chirurgii pro horní i dolní obstrukci
např: UPPP + radiofrekvenční chirurgie kořene jazyka
Aplikace
patrových
implantátů
Laser-uvuloplastika
Uvulopalatofaryngoplastika
– stav 4 dny po výkonu
Příručka pro praxi: RONCHOPATIE A OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÁ APNOE
Uvulopalatofaryngoplastika
– stav 2 měsíce po výkonu
7
Příručka pro praxi:
RONCHOPATIE
A OBSTRUKČNÍ
SPÁNKOVÁ
APNOE
Schváleno výborem České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP; 2013
Příručku pro praxi nelze považovat za jediný univerzální doporučený postup
V diagnostice a léčbě je třeba zvážit konkrétní situaci, stav a potíže daného pacienta
Schémata a obrázky uvedeny se souhlasem nakladatelství Tobiáš; P. Komínek a kol.: Záněty hltanu 2005
Grafický design: Johana Kobzová, Praha
Vydavatel:
Za finanční podpory:
Merck spol. s r. o.
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
www.merck.cz
GlaxoSmithKline
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4
www.gsk.cz
1. vydání, v Praze 2013

Podobné dokumenty

Spánková laboratoř v Sebnitz

Spánková laboratoř v Sebnitz Lékařské studie uvádějí, že již při 20 dechových pauzách za hodinu spánku drasticky stoupá úmrtnost sledovaných osob oproti „zdravé“ populaci – ze 100 takových lidí jich pouze 61 prežije následných...

Více

15.9 Obstrukční sleep apnoe syndrom (OSAS)

15.9 Obstrukční sleep apnoe syndrom (OSAS) partnerem, především se zaměřením na noční projevy (chrápání a sleep apnoe)

Více

Syndrom obstrukční spánkové apnoe

Syndrom obstrukční spánkové apnoe chirurgickou léčbu jsou zahrnuty výkony zlepšující nosní průchodnost (například plastika nosního septa, resekce nosních polypů, elektrokoagulace hyperplastické nosní sliznice). K redukci měkkých tk...

Více

pocket programme - XVII. kongres České ortodontické společnosti

pocket programme - XVII. kongres České ortodontické společnosti SC-1 Srovnání tloušťky kortikalis u dolních řezáků pomocí CBCT před ortodontickou léčbou a po jejím ukončení D. Gabčová SC-2 Diastema mediale – vliv na atraktivitu úsměvu M. Galovičová SC-3 Cone ...

Více

Zde - 8. listopadu 2014

Zde - 8. listopadu 2014 regarded as a disorder of sleep maturation.

Více

Řešení potíží s chrápáním Lze chrápání „léčit“?

Řešení potíží s chrápáním Lze chrápání „léčit“? spánovou apnoe je třeba vyšetření v takzvané spánkové laboratoři, kam se pacient na noc či dvě uloží ke spánku, aby mohli lékaři jeho spánek zdokumentovat a vyšetřit eventuální poruchy. K léčbě zás...

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK

MALOOBCHODNÍ CENÍK 3503 Tonar QS record fluid 4262 Nejlepší univerzální roztok na čištění desek na trhu. 3514 Ve fľašce nebo spreji pro manuální čištění kefkou. 5938 Tonar WETGOAT brush

Více