NATIXIS BABY BOOM STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS

Transkript

NATIXIS BABY BOOM STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS
NATIXIS BABY BOOM STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS
Natixis Baby Boom Equity Linked Note
(ISIN/WKN XS0338137671 / A0SQUJ)
100%ní ochrana nominální hodnoty při splatnosti 1
Krátká splatnost: 4 roky
Participace na kurzovém vývoji atraktivního akciového koše
Vztaženo na akciový koš 12ti akcií, u kterých je pravděpodobný
kladný kurzový vývoj v souvislosti s celosvětovým stárnutím
takzvané baby boom generace
Žádné měnové riziko
Ručitel: NATIXIS, Paris; [AA, Aa2, AA-Rating]
Nominální hodnota jednoho Strukturovaného dluhopisu: CZK
1.000, Upisovací období: 7. leden 2008 – 8. únor 2008
Úpis možný téměř u všech bankovních domů a makléřských
společností
Další informace na: www.natixis-direct.de2
1
Investoři by měli před nákupem tohoto produktu dbát na všechna rizika s ním spojená.
Co rozumíme pod pojmem „baby
boom“?
„V mnoha částech světa žijí lidé stále déle a zdravěji.
Poprvé v historii bude počet lidí ve věku nad 65 let
větší než počet dětí ve věku do 5ti let“ 3
Jako baby boom generace je označována generace
lidí, kteří se narodili v období poválečné populační
exploze v letech 1946 až 1964.
Celková populace v milionech
2.000
1.500
60 let a starší
1.000
mladší než 5 let
25
20
Rok 1950 60 70 80 90 00 10 20 30 40 50
15
0
Zdroj: časopis The Economist (2004): článek Navždy mladí
10
5
0
500
2025
2000
svět
Afrika
Asie
Latinská
Amerika a
Karibik
průmyslové
země
Podíl seniorů (65 let a více) na celkové populaci (%)
Zdroj: Organizace spojených národů (2005): Světové vyhlídky: Revidované vydání z roku 2004
Podíl seniorů (65 let a více) na obyvatelstvu
méně než 5%
5% až 9%
© 2007 Population Reference Bureau
Dnes začíná tzv. „Silver Century“ („Stříbrné století“)
průmyslových zemí ve věku nad 65 let; tato
skupina bude tvořit jednu desetinu světové
populace.
Na asijském kontinentě stoupne podíl starší
populace na dvojnásobek - z 6% v roce 2000
na 10% v roce 2025. V absolutních číslech to
znamená nárůst z 216 mil. na 480 mil. seniorů
během pouhých 25ti let.
Nárůst podílu seniorů je historicky největší. Již
nyní představuje generace lidí nad 65 let, jejíž
podíl se v minulosti jen zřídkakdy pohyboval
nad úrovní 2-3%, až 15% populace
průmyslových zemí.
Lucemburská Commission de Surveillance du Secteur Financier schválila
základní prospekt dne 11. května 2007, první dodatek dne 5. září 2007, druhý
dodatek dne 12. září 2007, třetí dodatek dne 17. září 2007, čtvrtý dodatek dne
20. září 2007 a pátý dodatek dne 31. prosince 2007 („dodatky”), v anglickém
jazyce včetně shrnutí v českém jazyce ohledně veřejné nabídky
Strukturovaných dluhopisů Natixis Structured Products Limited. Schválený
základní prospekt včetně jeho českého shrnutí, dodatky a konečné podmínky
byly uveřejněny v souladu s příslušnými právními předpisy na webových
stránkách (www.natixis-direct.com), Lucemburské burzy (www.bourse.lu) a
na webových stránkách každého dalšího obchodníka s cennými papíry, který
bude distribuovat Strukturované dluhopisy na území České republiky.
3
Ministryně zahraničních věcí USA Condoleezza Rice,
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/mar/81681.htm
2
15% nebo více
V roce 2025 bude více než 20% populace
NATIXIS BABY BOOM STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS
„InvestiCní cíl“
Makroekonomické vlivy stárnoucí populace nelze popřít:
„Stříbrná“ generace má široké působení na mnoho
průmyslových odvětví. Z tohoto důvodu jsme vybrali akcie, na
jejichž kurzový vývoj se stárnutí baby boom generace bude
pravděpodobně trvale pozitivně projevovat. Nejprve jsme
vybrali obchodní společnosti z oboru volný čas, zdravotnictví a
finance. V oboru volný čas jsme vybrali obchodní společnosti,
které se zaměřují na trávení volného času, loterie a cestování.
Z oboru zdravotnictví byly vybrány obchodní společnosti, které
vyrábí zdravotnická zařízení a nabízí zdravotnické služby. Z
oboru financí je zastoupena obchodní společnost, která nabízí
finanční služby, pojištění (zdravotní, životní a jiná) a nabízí též
investiční služby.
25%
Rozlišujeme mezi dvěma skupinami lidí z generace baby
boom, které lze charakterizovat různými životními potřebami:
Zdroj: Výhledy světové populace (2005): Revidované vydání z roku 2004
Mladí senioři, dynamičtí a zdraví, kteří vyrostli v konzumní
společnosti a hojně utrácí, a tím si i zvyšují životní úroveň
a nemají v žádném případě v úmyslu kapitulovat před
přicházejícím věkem.
Senioři, kteří jsou starší a slabší. Tito potřebují být především
zásobeni léčivy a potřebují též stále kvalitnější celkovou zdravotnickou infrastrukturu.
Toto rozdělení naznačuje růstový potenciál v různých
oborech.
INVESTICE DO RŮZNÝCH EKONOMICKÝCH ODVĚTVÍ
Volný čas
V rozporu se současnou generací seniorů vyrostla generace
baby boom v konzumní společnosti a naučila se plánovat a
organizovat si volný čas.
Nabídka aktivit pro volný čas pro seniory, jako jsou dovolené,
zábava, loterie, atd., je rozmanitější a dostupnější než dříve.
Tato baby boom generace si chce užít svůj seniorní věk: 61%
mužů ve věku 55 až 64 let si chce užívat volného času stejně
kvalitně, jako tomu bylo během dosavadního života.4
20%
15%
10%
5%
0%
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
Podíl seniorů (65 let a více) na obyvatelstvu Číny, 1950-2050
Další výhodou zdravotnického odvětví je rychlý nárůst
poptávky na růstových trzích. Nové průmyslové země budou
letos tvořit 30% celkového nárůstu prodejů léčiv, tedy téměř
tolik jako USA (36%).
Finance
Prezident americké centrální banky Ben Bernanke poukázal
na možné rozpočtové problémy, které by mohly vzniknout v
souvislosti se stárnutím baby boom generace. Ve skutečnosti
jsou systémy sociálního zabezpečení v průmyslových zemích
poměrně zastaralé. Systém nastavený na vysokou porodnost a
malé zastoupení lidí v seniorním věku nemůže obstát v nových
podmínkách.
Generace baby boom je zodpovědná za 60% všech
finančních výdajů.
Lidé z této generace zpravidla investují do penzijních fondů,
penzijních plánů a životních pojistek, aby si zajistili stejnou
životní úroveň i v budoucnu.
Zdraví
Pozvolný nárůst střední délky života s sebou přináší i zvýšenou
potřebu léčiv a zdravotnické péče. Výdaje za léčiva u osob ve
věku 55 až 74 let by se měly v období 2005-2015 ztrojnásobit.5
Senioři neustále bohatnou. Baby boom generace bude sice
potřebovat neustále více zdravotnické péče, má ovšem také
prostředky k tomu, aby využívala vysoce kvalitní léčebné
metody.
4
5
Studie AARP
Studie Investmentgruppe T Rowe Price
NATIXIS BABY BOOM STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS
NATIXIS Baby boom Strukturovaný
dluhopis
Náš akciový koš sestává z akcií dvanácti obchodních
společností, které budou mít pravděpodobně neustále
prospěch ze skutečnosti, že stárne poválečná baby boom
generace. Produkt umožňuje investorovi podílet se
prostřednictvím tohoto diverzifikovaného akciového koše na
stále větších důsledcích tohoto vývoje.
Akciový koš
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Akcie
Carnival PLC
Essilor International
Kuoni Reisen HLDG-Reg
Ladbrokes PLC
Luxottica Group SPA
Prudential Finacial Inc.
Royal Caribbean Cruises Ltd
Sankyo Co. Ltd.
Smith & Nephew PLC
Sonova Holding AG-Reg
Synthes Inc.
Wynn Resorts Ltd
Bloomberg
CCL LN
EF FP
KUNN SW
LAD LN
LUX IM
PRU UN
RCL US
6417JT
SN/ LN
SOON SW
SYST VX
WYNN UQ
Velká Británie
25%
Popis produktu
Instrument
Emitent
Záruka
Natixis Structured Products Ltd. (Jersey)
NATIXIS, Paris; [AA, Aa2, AA-Rating]
Měna
CZK
Objem emise
až CZK 300.000.000,-
Emisní kurz
100% (3% vstupní poplatek)
ISIN/WKN
Podkladové
aktivum
Hospodářské odvětví
Turismus
Lékařská zařízení
Turismus
Loterie a hry
Lékařská zařízení
Finanční služby
Turismus
Loterie a hry
Lékařská zařízení
Lékařská zařízení
Lékařská zařízení
Loterie a hry, turismus
Strukturovaný dluhopis
Nominální hodnota
jednoho Cenného
papíru
XS0338137671 / A0SQUJ
Akciový koš složený z 12ti akcií se stejným
váhovým zastoupením
CZK 1.000
Upisovací období
7. leden 2008 – 8. únor 2008
Burzovní
obchodovatelnost
Luxembourg
Referenční den
8. únor 2008
Valuta
15. únor 2008
Splatná částka
Strukturovaný dluhopis je splatný za částku v
CZK, která bude vypočítána
Výpočetním místem dle následujícího vzorce:
Splatnost
Švýcarsko
25%
15. únor 2012
Splatná částka = 100% + 100% x Max
přičemž:
{
0,
1 1 16
∑
16 12 t =1
12
∑
i =1
S ti – S 0i
S 0i
}
9
Sti =uzavírací kurz akcie i (i = 1,2,.....12) v čtvrtletní pozorovací
den t (t = 1,2,...,16)
S0i = uzavírací kurz akcie i (i = 1,2,.....12) v referenční den t
Japonsko
8%
vždy 8. den každého třetího měsíce
Dokumentace
prospekt Strukturovaných dluhopisů, dodatky,
konečné podmínky
Právo
Itálie
8%
Francie
8%
Výpočetní místo
USA
25%
(t = 0)
Pozorovací dny
anglické
NATIXIS
NATIXIS platí distribučním partnerům za zprostředkování prodeje distribuční
provizi, která se skládá z jednorázového distribučního poplatku ve výši 2%
nominální hodnoty.
Geografické rozložení akcií v koši
V případě Předčasného splacení Strukturovaných dluhopisů z důvodu Nezákonnosti, nepříznivé daňové změny nebo z důvodu Případu porušení, jak je definováno v Podmínkách 6 a 10 (v pořadí uvedeném) Základního prospektu, by měl
být každý Strukturovaný dluhopis splacen v souladu s ustanovením Výše splatné
částky při předčasném splacení, jak je definováno v Podmínkách 19 (a) Základního prospektu.
Zdravotnictví
42%
Volný čas
50%
Finančnictví 8%
Rozdělení akcií v koši dle odvětví
Natixis Baby boom Strukturovaný dluhopis Vám umožňuje
podílet se aktivně na hospodářských odvětvích spjatých s baby
boom generací a navíc nabízí kapitálovou garanci při splatnosti.
NATIXIS BABY BOOM STRUKTUROVANÝ DLUHOPIS
Šance
Rizika
Vstupní poplatek a distribuční provize představují náklady
spojené s produktem.
Riziko kurzového poklesu během doby do splatnosti je tím
větší, čím více kurz jedné nebo více akcií z akciového koše
klesne pod referenční kurz stanovený v emisní den.
Rostoucí úrokové sazby, klesající akciové kurzy a menší
korelace akcií mezi sebou mohou vést ke klesající hodnotě
Strukturovaného dluhopisu.
Při silnějším poklesu podkladového koše pod referenční
hodnotu může být celková prodejnost Strukturovaného
dluhopisu během doby do splatnosti omezena, takže se
může příležitostně stát, že pouze NATIXIS bude k dispozici
jakožto obchodní partner. NATIXIS bude za normálních
tržních podmínek neustále stanovovat indikativní nákupní a
prodejní kurzy, aniž by existovala právní povinnost za tyto
ceny obchodovat.
Bonitní riziko: Majitelé Strukturovaných dluhopisů nesou
riziko emitenta a strany poskytující záruku.
Likviditní riziko: Ani NATIXIS ani NATIXIS SP nezaručují
existenci sekundárního trhu s tímto Strukturovaným
dluhopisem. Lze očekávat, že tržní hodnota Strukturovaného dluhopisu bude podléhat tržním pohybům. Investoři
by měli být připraveni na to, že bude třeba nést tržní rizika a
s nimi spojené kolísání hodnoty Strukturovaného dluhopisu.
Za normálních tržních podmínek by NATIXIS na požádání
měla být schopna investorům sdělit indikativní nákupní a
prodejní ceny, ačkoliv nelze předvídat, jaké tyto ceny v budoucnu budou, případně takto indikované ceny mohou být
ovlivněny mnoha faktory, včetně (ale ne výhradně) dobou
do splatnosti Strukturovaného dluhopisu, celkovou úrovní
úrokových sazeb, hodnotou podkladového aktiva a náklady
na straně NATIXIS SP nebo NATIXIS v souvislosti s likvidací
zajišťovacích instrumentů.
Šance na atraktivní výnos díky 100%ní participaci6 na
průměrné výkonnosti akciového koše.
Návratnost nominální hodnoty při splatnosti.
Investice do trhů s velkým růstovým potenciálem, který je
očekáván v souvislosti s tržním chováním tzv. baby boom
generace.
Rostoucí kurzy akcií, klesající úrokové sazby a souběh (rostoucí korelace) ve vývoji podkladových akcií mohou
mít během doby do splatnosti pozitivní vliv na cenu
Strukturovaného dluhopisu.
6
Participace ve výši 100% je indikativní a bude stanovena v emisní den. Může být
vyšší nebo nižší.
Upozornění
Všechny informace obsažené v tomto dokumentu mají čistě informativní charakter. Tento dokument není ani prospektem Strukturovaných dluhopisů ve smyslu českého práva upravující oblast
kapitálového trhu a nesmí na něj být ani takto pohlíženo. Tento dokument nepředstavuje nabídku k
nákupu nebo prodeji, není ani investičním poradenstvím nebo investičním doporučením, ani výzvou
k nákupu zde popsaného Strukturovaného dluhopisu nebo jiných investičních instrumentů, nýbrž
slouží výhradně informačním účelům. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být kdykoliv bez
odpovídajícího upozornění změněné, doplněné nebo zcela nahrazené jiným shrnutím zde popsaných
podmínek.
Informace obsažené v tomto dokumentu jsou založené na tržních datech a podléhají tržním pohybům.
Minulý vývoj a výnosy nejsou spolehlivým indikátorem pro budoucí vývoj hodnoty. Určité informace
obsažené v tomto dokumentu jsou založené na cizím zdroji dat. Ani emitent ani garant ani žádná
osoba zapojená do procesu nabídky zde popsaných Strukturovaných dluhopisů nezaručuje přesnost,
úplnost a aktuálnost dat obsažených v tomto dokumentu a jakákoliv odpovědnost je vyloučena, pokud
se nejedná o hrubou nedbalost nebo úmyslné jednání.
Právně závazné a směrodatné jsou informace zveřejněné výhradně v prospektu Strukturovaných
dluhopisů7. Nabídka zde popsaných Strukturovaných dluhopisů podléhá v každém ohledu omezením
uvedeným v prospektu, především v Jersey, Spojených státech amerických (USA) a v zemích Evropského hospodářského prostoru.
Emitent, ručitel a/nebo obchodní společnosti s nimi spojené mohou příležitostně sami nebo jako
zástupci držet, nakupovat, prodávat nebo k nákupu nebo prodeji nabízet dlouhé nebo krátké pozice v
tomto podkladovém aktivu (nebo v jeho částech) nebo v derivátových instrumentech, které mají toto
podkladové aktivum (nebo jeho části) jako své podkladové aktivum. Nákup zde popsaného Strukturovaného dluhopisu je spojen s různými riziky a měl by se uskutečnit pouze po důkladném seznámení se
s prospektem Strukturovaných dluhopisů, dodatky prospektu, konečnými podmínkami, se smluvními
podmínkami a po poradě s nezávislým profesionálním poradcem především s ohledem na vhodnost
zde popsaného Strukturovaného dluhopisu (včetně příležitostí a rizik a aspektů právních, bonitních,
daňových a bilančních) a s ohledem na individuální situaci investora. Ani emitent, ani ručitel ani žádná
s nimi propojená společnost nepřebírá žádnou odpovědnost ohledně vhodnosti zde popsaného
Strukturovaného dluhopisu pro určitého investora, ohledně vhodného účtování nebo ohledně možných
daňových důsledků investování do tohoto Strukturovaného dluhopisu nebo ohledně budoucího cenového vývoje těchto Strukturovaných dluhopisů.
7
NATIXIS
Zweigniederlassung Deutschland
Im Trutz Frankfurt 55
D-60322 Frankfurt am Main
Telefon +49 (69) 915077- 500
Fax +49 (69) 97153 -102
Lucemburská Commission de Surveillance du Secteur Financier schválila základní prospekt dne 11. května 2007, první
dodatek dne 5. září 2007, druhý dodatek dne 12. září 2007, třetí dodatek dne 17. září 2007, čtvrtý dodatek dne 20. září
2007 a pátý dodatek dne 31. prosince 2007 („dodatky”), v anglickém jazyce včetně shrnutí v českém jazyce ohledně
veřejné nabídky Strukturovaných dluhopisů Natixis Structured Products Limited. Schválený základní prospekt včetně
jeho českého shrnutí, dodatky a konečné podmínky byly uveřejněny v souladu s příslušnými právními předpisy na
webových stránkách (www.natixis-direct.com), Lucemburské burzy (www.bourse.lu) a na webových stránkách každého
dalšího obchodníka s cennými papíry, který bude distribuovat Strukturované dluhopisy na území České republiky.“
www.natixis-direct.de
www.natixis-direct.com

Podobné dokumenty