zpravodaj-9_Sestava-1

Komentáře

Transkript

zpravodaj-9_Sestava-1
Zpravodaj
září
2011
obecní úřad informuje
obce
Horní Bludovice
spolky
Obecní úřad informuje
Starostka obce Horní Bludovice oznamuje, že obdržela doporučený dopis,
jehož obsahem je abdikace na voleného zastupitele obce. Abdikaci
předložil písemnou formou volený člen ZO ČSSD Horní Bludovice, pan
František Pitucha. Starostka obce, rada a zastupitelé obce Horní Bludovice
vzali tuto skutečnost na vědomí a s touto skutečností seznámili přítomné
občany na Veřejném zasedání zastupitelstva dne 7. 9. 2011. Novým zastupitelem obce bude, dle výsledků listopadových komunálních voleb
z roku 2010, pan Roman Ožana.
Ve středu dne 7. září 2011 proběhlo ve velké zasedací místnosti obecního
úřadu Veřejné zasedání zastupitelstva obce Horní Bludovice.
Zasedání se řídilo schváleným programem, z něhož předkládáme následující rešerši:
- Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z kontroly hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady
- Schvaluje hospodaření obce k 31. 8. 2011
- Schvaluje pronájem nebytových prostor v budově obecního úřadu
č.p. 434 paní Janě Šimšové
- Schvaluje přijetí daru části pozemku p.č. 799/2, k.ú. Prostřední Bludovice
- Schvaluje vystoupení obce ze Sdružení pro přeložku komunikace I/11
v úseku Havířov - Třanovice
- Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o Návrhu novely rozpočtového určení daní
Důležité sdělení
Starostka obce byla informována Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, že naše obec byla zařazena do výzkumu vědomostí
a dovedností dospělých, který se uskuteční v termínu od září 2011
do března 2012. Tento výzkum je zaměřen na hodnocení úrovně základ-
ních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním
trhu u dospělých ve věku 16 – 65 let. Výzkum bude probíhat následovně:
bude proveden náhodný výběr a lidé, kteří budou vybráni, budou zařazeni
do projektu. Vyškolený pracovník pověřené společnosti SC & C Praha
pořídí soupis domácností, které byly do projektu zařazeny. Tyto domác-
nosti bude kontaktovat a cílem bude zmapovat reálnou skutečnost. Dle
sdělení ministerstva je důležité, aby se lidé, kteří budou osloveni, výzkumu
zúčastnili, poněvadž dle mezinárodních pravidel nemohou být nikým
nahrazeni. Realizace projektu bude probíhat v souladu s platnou legislativou a budou dodrženy standardy výzkumu. V první řadě bude zajištěna
ochrana dat a údaje, které budou získány, budou určeny pouze k účelu
výzkumu. Podrobnosti projektu naleznete na: www.piaac.cz. Realizační
tým děkuje všem osloveným respondentům za aktivní spolupráci.
sport
inzerce
Školní rok
2011 – 2012
1. září jsme úspěšně zahájili školní rok. Jako
každoročně přišli na
zahájení spolu se žáky
a rodiči i zástupci obce
– paní starostka Jana
Pohludková a pan
Emanuel Klimša.
V tomto školním roce
bude ZŠ navštěvovat
44 žáků, zejména
z Horních Bludovic, ze Žermanic a z města Havířova. I v letošním roce se
zaměříme na kroužky - hudební, počítačový, sportovní, florbal a dovedné
ruce. Navštívíme divadelní loutková představení v Havířově, budeme se
zúčastňovat školních a mimoškolních akcí a plaveckého výcviku. Do MŠ
máme přijato 28 dětí, tím je naplněna kapacita školky, proto více dětí
nemůžeme přijmout. Děti budou společně se ZŠ navštěvovat kulturní
a jiné školní akce. Kromě toho budou plnit svůj program a projekty, které
pro ně paní učitelky pravidelně připravují.
Krásný úspěch našich žákyň ve střelbě v regionální soutěži
V pátek 16. 9. 2011 se dvě družstva z naší školy zúčastnila soutěže „O pohár
Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady “ ve střelbě na terč.
Ze všech okolních škol dvě žákyně naší školy obsadily 1. místo – Veronika
Kempná , Denisa Rakowská. Oběma žákyním blahopřejeme a přejeme
mnoho úspěchů i v dalších soutěžích.
Změna ordinačních hodin
Upozorňujeme občany na změnu ordinačních hodin dětského
zdravotního střediska Lučina, v termínu od 22. září 2011.
Úterý:
7:30 - 9:00 hod pro nemocné
9:00 - 11:00 hod pro zvané
Čtvrtek: 13:00 - 14:30 hod pro nemocné
14:30 - 15:00 hod pro zvané
Důležité upozornění!!
Obecní úřad důrazně upozorňuje všechny občany obce na pohyb
a působnost „falešných výběrčích poplatků“ za odebranou elektrickou
energii, vodu, plyn, popř. jiné poplatky. Společnosti, které dodávají
výše uvedenou energii, zasílají všem odběratelům řádnou fakturu nebo
jsou poplatky placeny prostřednictvím platebního dokladu SIPO.
Žádná ze společností zajišťující tyto služby obyvatelstvu neinkasuje
platby za poskytnuté služby prostřednictvím terénních výběrčích a už
vůbec neprovádí přímou platbu v hotovosti. Dojde-li k takovému případu, žádáme Vás, abyste tuto skutečnost ohlásili na obecní úřad, jak
již tomu bylo v několika případech. Zároveň opakovaně žádáme
všechny občany, aby nebyli lhostejní ke svému okolí a zejména starším
spoluobčanům byli nápomocni. Vedení obce bude celou záležitost
konzultovat s útvarem Policie ČR a bude prováděna ze strany
bezpečnostních orgánů opatření na posílení bezpečnosti v obci.
Sbor pro občanské záležitosti
S p o rt , s p o l k y
Tato komise je jednou z mnoha, kterou zřídil obecní úřad v naší
obci. Její činnost je velmi pestrá. V letošním roce byli členové sboru blahopřát k životním jubileím 59 našim spoluobčanům. Předali jsme přání,
nezbytnou kytičku a malý dárek obecního úřadu. Při těchto setkáních
s oslavenci zavzpomínáme na život v obci, na změny ke kterým s dobou
došlo a mělo by dojít.
Ne každému našemu spoluobčanovi je dáno strávit stáří
v kruhu rodiny. Také na ně pamatujeme a tak jako v minulém roce i letos
je navštívíme, ať už v domovech důchodců či léčebnách dlouhodobě
nemocných.
Spolu s vedením obce pořádáme vítání nových občánků.
V obřadní síni obecního úřadu je dětem popřáno, aby byla před nimi jen
krásná budoucnost. Rodičům pak mnoho trpělivosti a lásky při výchově
dětí Že takováto vítání mají svou krásu je potvrzeno a velmi nás těší, že
se k vítání hlásí i rodiče s dětmi okolních obcí.
Jak jsme si v komisi předsevzali, podíleli jsme se na organizaci
bludovických šlápot. Tohoto úkolu jsme se zhostili na výbornou, což bylo
znát na spokojenosti účastníků tohoto již tradičního pochodu.
Slavnostní ukončení školního roku v místní škole také patří do
aktivit SPOZ. Spolu se starostkou obce paní Janou Pohludkovou jsme se
zúčastnili malé slavnosti, které s dětmi připravilo vedení školy spolu s uči-
Tenisový turnaj
Dne 20. 8. 2011 uspořádala ZO KSČM Horní Bludovice pod
záštitou poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milady
Halíkové na víceúčelovém hřišti turnaj v tenise.
Za pěkného slunečného počasí se turnaje se zúčastnilo šest
hráčů, z toho jedna žena. Vzhledem k počtu hráčů byl po vzájemné dohodě zvolen hrací systém „každý s každým“.
Turnaj byl zahájen těsně před devátou hodinou a ukončen
kolem čtrnácté hodiny.
Po urputných bojích se
vítězem turnaje stal
Ondřej Oborný, na
druhém místě skončil
Antonín Brinzík a třetí
místo obsadil Roman
Švancar. Hráči, kteří se
umístili na prvních třech
místech obdrželi trofeje.
Po skončení Vítěz turnaje Ondřej Oborný s vítěznou trofejí
turnaje hráči konstatovali, že počet odehraných zápasu jim dal po fyzické stránce pořádně zabrat
a celkový průběh a organizaci turnaje hodnotili kladně. Je škoda, že se
turnaje nezúčastnilo více hráčů a nepřišlo více diváků. Snad příště.
Pořadatelé srdečně děkuji všem těm, kteří se na organizaci turnaje podíleli.
Myslivci z Horních Bludovic
Členky SPOZ při otevření hřiště na Špluchově
telským sborem. Paní starostka poděkovala všem za práci ve školním roce,
dětem předala malé dárky s přáním krásných prázdnin. Nezapomněla
alespoň kytičkou poděkovat také personálu školy.
Slavnostní otevření hřiště v osadě Špluchov bylo také organizačně zajišťováno naší komisí. Členky připravily občerstvení v podobě
výtečného ražničí, či grilovaných klobás. V teplém počasí jsme zajistili to
hlavní a to výčep alko i nealko pití. Rautu pana Repčáka jsme se asi nevyrovnali, přesto organizačně jsme byli opět výborní.
Léto uteklo jako voda a opět jsme vítali děti ve škole. Hlavně
prvňáci byli malinko vyděšeni, ale když jim paní starostka předala několik sladkostí tréma přešla.
Vedení obecního úřadu připravuje první obecní jarmark.
Příprava bude zajímavá, protože s takovouto akcí nemáme mnoho
zkušeností. Chceme udělat všechno, aby se tato akce občanům líbila a stala
se podobně jako šlápoty tradicí.
Předseda SPOZ Emanuel Klimša
Ze života Klubu důchodců
Místní organizace Klubu důchodců v Horních Bludovicích zorganizovala
v úterý 13. září letošního roku zájezd do srdce Hané. V osm hodin ráno
byl přistaven zájezdový autobus ČSAD Havířov, do kterého nastupovali
přihlášení účastníci. Celkem se zúčastnilo 43 našich členů. Cílem zájezdu
bylo obchodní centrum se zahradními a zahrádkářskými potřebami
„Horizont“ v Bystrovanech u Olomouce. Po příjezdu se účastníci posilnili
v restauraci, která je součástí obchodního centra a prohlédli si, popř.
nakoupili nabízené zboží. Ve 13 hodin se autobus přemístil do blízké
vesnice Loštice, které jsou známy výrobou olomouckých tvarůžek.
V podnikové prodejně, která je součástí výrobního areálu si zájemci
vybírali z nabízených produktů. V místní restauraci se rovněž nabízely
tyto krajové speciality a zájemci mohli ocenit kulinářské umění
kuchařských mistrů. Ze zájezdu jsme se vraceli kolem osmnácté hodiny
a hlavní bylo, že všichni byli spokojeni a zdrávi. Dobré náladě přispělo
krásné slunečné počasí. Výbor Klubu důchodců touto cestou děkuje
zastupitelstvu obce, za poskytnutí dotace na dopravu. Účastníci zájezdu
byli velmi potěšeni přítomností starostky obce.
Z p r a v o d a j o b c e H o r n í B l u d o v i c e 9 / 2 0 11 - 2
Ať chceme nebo nechceme,
podzim je taky. Pro myslivce to
znamená přípravu na zimu.
Během léta bylo nutno opravit
všechny krmelce a zásypy, opravit
či nově vybudovat myslivecká zařízení, v některých lokalitách již
začít s přikrmováním zvěře.
Ale i v létě myslivci
v honitbě chodili na lov. Každý
člen sdružení obdržel povolenku
k lovu, ale ne každý ji využil. Nebo
mu bohyně lovu Diana nedopřála
dostat se na ránu, jak se říká
v myslivecké latině.
Největší úspěch léta je odstřel
divočáka. Náš hospodář Kamil
Peichl 31. srpna ve 20.30 hod.
střelil divočáka - lončáka v osadě
Špluchov. Tento druh zvěře
v naší honitbě několik desítek let
nebyl viděn. Dle uchovaných
záznamů byl poslední divočák
zastřelen v osadě Špluchov
v listopadu 1977 tamním myslivcem Rudolfem Struminským.
Prase vážilo 120 kg.
Pro zimní přikrmování zvěře
Kamil Peichl při loňském honu
jsme tak jako každý rok zakoupili 40 q pšenice a 60 q ovsa. Každý si tedy může spočítat, jaké finanční
prostředky myslivci do přírody a zvěře investují.
Spoluobčané si určitě všimli tyčí kolem okresní silnice od osady Lipky
do Dědiny a kolem silnice v osadě Zaguří, na kterých je nástřik pěny. Jde
o tzv. pachové ohradníky, které odrazují srnčí zvěř přecházet přes silnici.
Jde o opatření k zamezení sražení zvěře a také zvyšující bezpečnost řidičů.
V závěru mi dovolte Vás všechny spoluobčany a přízmivce dobrého jídla
pozvat na mysliveckou chatu. Dne 28. 9. 2011 zde pořádáme od 14.00 hod.
Svatováclavské posezení s myslivci. Bude připravena bohatá myslivecká kuchyně, k poslechu hraje dechová hudba, bohatá tombola,
posezení pod velkokapacitním stanem v případě nepřízně počasí.
Na Vaši účast se těší myslivci z Horních Bludovic
I n z e rc e
POHŘEBNÍ SLUŽBA
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ
NONSTOP 596811231
725 108 646, 602 544 149
Převozy zesnulých nepřetržitě, sjednání pohřbu včetně víkendů a svátků.
Taxi ke sjednání pohřbu pro Havířov a okolí ZDARMA
Havířov-Město, Na Nábřeží 61, www.pohrebnisluzba-mejstrikova.cz
NAŠE DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI NÁS ZAVAZUJÍ POMOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH
Připojení k síti internet
Vaše starosti se zapleveleným pozemkem
nechte na nás!
NABÍZÍME MULČOVÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH
(záběr mulčovače - 2 m)
Cena - od 650kč/h (podle terénu)
kontakt: J. Ondračka - tel. 776 083 990
ADVOKÁTNÍ PORADNA
Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyøídí
každé pondìlí od 15,30 do 17,00 hodin na obecním úøadì
v Horních Bludovicích JUDr. Marcela Žoričová formou
poradenství, sepisování listin, žalob, smluv včetnì kupních,
také pøevody nemovitostí.
Kontakt též možný na tel. čísle 596 810 741
mobil: 603 447 219
e-mail: [email protected]
adresa: Havíøov-Mìsto, Na Fojtství 8
za přijatelné ceny v solidní kvalitě
Vám u Vás doma poskytne:
Radomír Hrabec
[email protected]
Horní Bludovice 219
www.trushok.cz
Tel.: 602 749 597
Nabídka služeb:
Tomáš Kunčický – voda, topení
Sídlo společnosti: Bruzovice 179
Tel. kontakt: 602/702 640
Pěstitel Svatomír Marenčák
soukromý zemědělec
Sídlo společnosti: Horní
Bludovice 218
Kontakt: 604 553 004,
596 421 278
e-mail: [email protected]
Prodej:
♦ pšenice
♦ brambory konzumní
- odrůda Rosára, růžové,
varný typ BA, balení 25kg
- odrůda Adéla, žluté,
varný typ BA, balení 25kg
Aloe Vera gelové drinky s 90-95%
čistého listového gelu aloe vera
Cena 450 Kč/1000 ml
Aloe vera s kopřivou a medem – 91% čistého listového gelu aloe vera, posílení
imunity, detoxikace, závažná onemocnění, trávicí obtíže
Aloe vera honey – 90% čistého listového gelu aloe vera, posílení imunity, trávicí
obtíže, podpůrný prostředek při kožních onemocněních a alergiích, vhodný pro
děti
Aloe vera broskev – 95% čistého listového gelu aloe vera, posílení imunity, trávicí
obtíže, podpůrný prostředek při kožních onemocněních a alergiích, vhodný pro
děti
Aloe vera 'itness drink – 91% čistého listového gelu aloe vera, při pohybových
obtížích, při léčbě kloubů, šlach, svalových úponů
Bližší informace naleznete v e-shopu přírodních produktů a kosmetiky Euphorie.
T: 604 946 911
Email: [email protected]
Po dohodě možný osobní odběr v Havířově.
www.euphorie.cz
Z p r a v o d a j o b c e H o r n í B l u d o v i c e 9 / 2 0 11 - 3
SD H
Za perfektní organizaci, program a zábavu vymyšlenou do detailu děkujeme starostce SDH Horní Bludovice paní Adéle Ondruszové a jejím třem
určeným vedoucím.
27. – 28. 8. 2011 se SDH Horní Bludovice zapojilo do organizace
Těrlického okruhu. Bylo nám určeno místo na Bludovickém kopci.
Chlapci pomáhali na trati a děvčata se starala o plné žaludky a pitný režim
všech zúčastněných osob. Počasí nám přálo a hlavně naše stánky byly podporou našemu mužskému týmu,
který hlídal u trati.
Stánek SDH na Těrlickém okruhu
Dole:
Havarovaný stroj Adriana McFarlanda na snímku Josefa Talaše právě ve chvíli, kdy ke
zraněnému závodníkovi spěchají
záchranáři.
Zdroj: Havířovský deník
Účastníci zájezdu na Oravu
V sobotu 10. 9. 2011 se naši mladí hasiči
poprvé zúčastnili soutěže v požárním
útoku, který se konal v Bruzovicích.
Nutno říci, že jsme na ně všichni velice pyšní,
protože na soutěž trénovali pouze dvakrát
a přesto se nebáli a šli do toho s plným
nasazením. Jsou to velcí bojovníci.
Sobota 3. 9. 2011 - Noční soutěž v Dolních Domaslavicích
Tato netradiční soutěž se konala již podruhé. Soutěže se zúčastnili naši
muži i ženy. Celkem bojovalo 21 družstev z toho 7 družstev žen. Přes
velkou snahu jsme se neumístili na žádném vítězném místě.
Příprava základny našich Soptíků
V pátek 16. 9. 2011 se v tělocvičně místní základní školy konal nábor
mladých hasičů aneb požární prevence. O prevenci se výborně
postarali Přemek Hrabec a Jana Dobiášová. Vojta Králík, Petr Havlas
a Lukáš Urbančík předvedli ukázku hasicích přístrojů. A Katka
Urbančíková představila dětem činnost našeho kroužku.
Děkujeme paní
ředitelce Mgr. Blaženě
Knyblové za umožnění
této akce.
O víkendu 16. – 18. 9. 2011 se dospělí hasiči odměnili za celoroční práci
výletem za krásou Oravského kraje na Slovensku. Tento víkend
jsme strávili na chatě Slaná Voda. Odvážní jedinci vylezli na Babí horu,
nejvyšší horu Oravy. Zbytek výpravy navštívil Oravské muzeum P.O.
Hviezdoslava. Cestou z muzea jsme viděli v oboře rodinku divokých
prasátek.
Také se nám líbila procházka přes přírodní rašeliniště a večer jsme grilovali a hráli spoustu zábavných her. Při návratu domů, zpět do reality, jsme
navštívili Oravský hrad, kde jsme zdolali úctyhodných 600 schodů. Ano
čtete dobře, 600 schodů. Také jsme tomu zpočátku nevěřili.
Z p r a v o d a j o b c e H o r n í B l u d o v i c e 9 / 2 0 11 - 4
Kroužek mladých
hasičů probíhá každý
čtvrtek do 15 hodin
v klubovně na
hasičárně.
V této době se
připravujeme na
závod požární všestrannosti, který
Ukázka dýchací techniky
proběhne dne
15. 10. 2011. Děti budou mít za úkol např. střelba ze vzduchovky,
zdravověda, či lození po laně apod.
Dostaveníčko s elegánem z Ameriky
Kronika
Ačkoli jsme hovořili vsedě, nebylo těžké domyslit si jeho
vysokou štíhlou postavu a široká ramena, která dozajista nezískal planým
zmáháním činek ve fitcentru. Hladce oholený, s elegantním sestřihem
a tváří odpočatého šedesátníka.
Jeho pokojík má atmosféru pravidelně užívané pracovny. Psací
stůl s psacím strojem, knihovna, pečlivě seřazené spisy, dokumenty, fotografie, záznamy, výpisky a vlastní texty. K tomu pohodlné kanape, moderní televize, uklizený noční stolek. Podobně srovnáno a seřazeno,
poklizeno a poklidno je patrně i v jeho mysli. A ještě něco neunikne vnímavému pozorovateli a posluchači onoho muže: jeho smysl pro humor.
Nenápadný, neútočný, spíše laskavý, a přeci jakoby stále v pohotovosti.
Ten muž se jmenuje Josef Pastrňák a je to v současnosti nejstarší občan Horních Bludovic. Proto jsem si s ním smluvila schůzku –
původně, abych po vzoru Kosmově kronikářsky zaznamenala „bájná
vypravování starců“. Začala jsem opatrně před místním konzumem, přes
jeho manželku a dceru: Myslíte, že za ním můžu přijít? - Přijďte. A myslí
mu to ještě dobře? – Někdy až moc, smály se obě.
Že má pan Pastrňák vzhledem daleko do starce, jsem již napsala, nu a k bájím mají jeho vypravování asi tak stejně daleko
(s oprávněnou výjimkou pověstí o Třech křížích a o kouzelných fazolích).
Strávili jsme spolu dvě odpoledne, kdy zdaleka nebylo řečeno vše, ale
i tak jsem musela s obtížemi vybírat z přehršle vlastních zápisků a z materiálů, které jsem od něj dostala, abych stačila napsat alespoň o tom nejpodstatnějším.
Narodil se v roce
1919 „na Americe“
jako šestý v pořadí,
celkem jich bylo jedenáct dětí. A „tata
s mamou“. O těch
mluví s velkou
láskou, když se
ptám na nejdůležitější lidi jeho
života: „Na radu do
Pastrňaka na
Ameriku se chodilo.
pan Josef Pastrňák se svou paní při oslavě svých Tata každému
90. narozenin
dobře poradil.
...Jedenáct nás bylo
děcek a on nikomu nedal facku. Kdo něco proved, musel do kuta a vylez
potom jak pipinka…“ Hned po rodičích jmenuje se stejnou úctou a láskou
svoji ženu, s níž od šedesátých let minulého století žije na Špluchově. Nezapomene ani na syna Viléma a dceru Martinu.
Vyprávění Josefa Pastrňáka, to není suché hromadění faktů on šikovně, pomocí drobných historek popisuje svoji soukromou životní
historii na pozadí veřejných dějinných událostí, takže lze sledovat, jak se
bouřlivé české dějiny dvacátého století vtiskly do jeho bludovického
osobního příběhu. Přestože by měl asi dost důvodů, nestěžuje si, nekritizuje, nesoudí, dokonce nehodnotí. Ani události ani osoby. Zůstává nad
věcí, nanejvýš řekne s mírným úsměvem, že lidi se nadělali nějakých blbostí.
Pracoval od svých sedmnácti let, nejdříve na statku, potom 42
roků na závodní dráze ve Vítkovicích. Celá léta šetřil – a po „měnové reformě“ v roce 1953 mu z toho zbylo na dětský kočárek. Také jeho pracovní
kariéru neblaze ovlivnila historie. Po získání odborného vzdělání se stal
hradlařem a výpravčím, avšak protože „nesouhlasil se vstupem bratrských
vojsk na naše území“, po roce 1968 byl „převeden“ z deváté platové třídy
do páté (později do šesté). Ale, dodává s potutelným úsměvem, mohl jsem
za ty peníze dále dělat tu samou práci jako předtím.
K období „kolektivizace vesnice“ se váže hned několik historek,
a kdyby to nebyla bývala pro tehdejší jejich aktéry životní tragédie, dnes
by bylo možné se absurditě oněch událostí smát. Zmiňme alespoň jednu.
Tak jako jinde, i v Bludovicích museli rolníci povinně odvádět tzv.
dodávky. Vedle vajec, masa nebo mléka odevzdávali obilí. Uskladňovalo
se v nevhodných podmínkách, takže v něm brzy „ožili“ různí přirození
škůdci. A majitel stavení, v němž takovou nepovedenou sýpku zřídili, byl
obviněn ze sabotáže a uvězněn, protože údajně „toho pilouse do pšenice
nasadil schválně“. To tady byli tehdy někteří takoví fanatici, komentuje
nevzrušeně pan Pastrňák události staré přes šedesát let.
Doba druhé republiky a protektorátu zde bude záměrně
vynechána, protože příběhy tohoto období by vydaly na samostatnou kapitolu. Co však nemůže chybět, je zmínka o celoživotní lásce pana Pastrňáka
k rodnému českému jazyku. Byl členem Čtenářské jednoty a jednatelem
Divadelního spolku Havlíček, kde se též dlouhá léta „umělecky angažoval“. Vzpomíná: Hospodský Kožušník měl tři kluky, nás Pastrňáků hrálo
šest kluků a tři holky, k tomu Guňkova kapela ze Šenova. To byl hned velký
soubor. Jejich divadelní hry se zpěvy měly úspěch a byly provozovány
v hostinských sálech širokého okolí. Ani po únoru 48 nezměnili repertoár – dobové agitky zajišťovala tehdy místní Jednota proletářské tělovýchovy, se kterou se při vystoupeních kavalírsky střídali.
Láska k divadlu a k literárnímu projevu vůbec byla skutečně na
celý život. Navázal například „pracovní kontakt“ s ostravským hercem
Josefem Kobrem, který mu věnoval k provedení výtisk romanticky laděné
zpěvohry Havířské námluvy, a jindy zprostředkoval dlouhodobé zapůjčení
divadelních kostýmů a rekvizit. Velkým, avšak nesplněným přáním
zůstalo Josefu Pastrňákovi získání místa „kulisáka“ v ostravském Divadle
A. Dvořáka.
V textech, které mi tento bludovický písmák zapůjčil, jsem našla
jeho vlastní příležitostnou básnickou i prozaickou tvorbu, záznamy
vypravování místních pamětníků, příběhy s označením „odposlechnuto“,
anekdoty, přepsané články a úvahy, texty písní a básní. Vše s obsahem
vážným, méně vážným i převážně nevážným. Navíc mi svěřil, že když po
dvacet let správcoval na místním hřbitově, zrekonstruoval celou jeho matriku od roku 1939 do roku 2000.
Kdo dočetl až sem a pana Pastrňáka nezná, mohl by si říci, že to
je docela „široký záběr“ na jednoho obyčejného chlapa z dědiny. Kdo
dočetl až sem a zná ho, tak ví, že toho dělal ještě mnohem víc: byl v obci
u zavádění elektřiny, vody, telefonu i plynu. Všude pomáhal. A vždycky ač milovník jazyka - pomáhal nikoli slovy, nýbrž rukama.
Místo závěru
Pamatuji si, když jsem byla jako malá holka (a to už je hodně
dávno) v Bludovicích na prázdninách, jak babiččin soused Pastrňák dělal
kolem svého tehdy nově zakoupeného domku plot. Ten nejobyčejnější,
celý z drobné dřevěné kulatiny, na sloupcích z pražců byly malé plechové
stříšky natřené na světlemodro. Moc se mi tenkrát ten plot líbil. Stojí
doteď a líbí se mi dnes ještě víc. Zkrásněl v mých očích, protože mohl
v poklidném svém bytí a pokorné službě nabýt na hodnotě věkem. Stejně
jako pan Pastrňák.
Karla Maříková, kronikářka
Z lašské lidové slovesnosti (zapsal J. Pastrňák)
Matka pravi:
Filipě, něchoďuj ty ku
lipě!
Bo jak beděš při lipě,
to zle bedě Filipě.
Něchej Lojzki Filipě,
něch je sama při lipě.
Co tam beděš Filipě
vystovať s ňum při lipě.
Ty moš statek Filipě
Filip
a kyns pola při lipě.
A ty beděš Filipě
ze žebročkum při lipě?
Styď se za to Filipě!
Něchoď za ňum ku lipě,
bo jak tatek Filipě
dozvi se, že při lipě
vystovoš s ňum Filipě,
oběsi tě na lipě.
Tak mij rozum Filipě!
Z p r a v o d a j o b c e H o r n í B l u d o v i c e 9 / 2 0 11 - 5
Z o be c n í k ro n i k y , s p o r t , r ů z n é
…trocha historie, nikoho nezabije...
Horní Datyně - očima historika
Ves Horní Datyně se nachází v severní části sousedního okresu
v nadmořské výšce 245 m n. m. Německy Oberdattin, též Ober Dattyn,
polsky Górne Datynie. Do roku 1868 je Horní Datyně součástí obce Václavovice. Středně velká, čistě česká obec (větší počet evangelíků), roku
1850 evidováno 364 obyvatel. O sto let později, roku 1950, evidováno 844
obyvatel. Zemědělská obec, která měla v roce 1900 celkem 278 ha
hospodářské půdy. Místní obecní škola byla založena v roce 1874, od roku
1900 rozšířena na dvojtřídku. Obec byla osvobozena 4. 5. 1945 a svoji činnost obnovily tyto spolky: Hasiči, DTJ, FDTJ, Domovina, Hospodář.
Příště se seznámíme s obcí Janovice.
Ze života FC Horní Bludovice
Fotbalový klub Horní Bludovice uspořádal v sobotu 17. září 2011
3. ročník „Memoriálu Jaromíra Pastora“ v kopané za účasti amatérských
družstev z Horních Bludovic, Žermanic, Bruzovic a Havířova.
Turnaj se uskutečnil za krásného počasí, ale za malé účasti diváků.
Výsledek turnaje byl následující:
1.
FC Žermanice
2.
FC Horní Bludovice
3.
FC Bruzovice
4.
Hokejky Havířov
Děkujeme všem hráčům a příznivcům kopané za účast.
Informace mysliveckého sdružení
Myslivecké sdružení oznamuje, že bude uskutečněn
každoroční hon na území Horních Bludovic ve dnech 5. 11. 2011
a 3. 12. 2011. Začátky honu jsou plánovány na osmou hodinu ranní.
Myslivci Horní Bludovice
Výzva ZO ČSCH Horní Bludovice
Základní organizace ČSCH v Horních Bludovicích ráda uvítá do svých
řad nové členy, zejména z řad mladší generace, ale i ty dříve narozené,
aby posílili řady a pomohli udržet chovatelskou základnu v obci.
Děkujeme za Vaši přízeň.
Výbor ZO ČSCH
Významné očekávané osobnosti a události – říjen
9. října 1929
narozen Vladimír Menšík, český herec a komik,
+ 1988
při obléhání Přibyslavi zemřel Jan Žižka
z Trocnova, husitský hejtman
vychází oblíbená dětská knížka Medvídek Pú,
autora A. A. Milna
papežem se stal polský arcibiskup Karol Józef
Wojtyla, papež Jan Pavel II.
objeven streptomycin, antibiotikum proti
tuberkulóze
narozen Pelé, slavný brazilský fotbalista, 3x mistr
světa, za svou kariéru dal 1 284 gólů, fotbal
ukončil roku 1977, vl. jménem EDISON
ARANTES do NASAMENTO
v Praze byl vyhlášen samostatný stát –
Československo
narodil se Karel Hašler, český písničkář, hudební
skladatel, jeho písničky zlidověly, např. Po
starých zámeckých schodech, Syn kováře,
+ 22. 12. 1941 Mauthausen
11. října 1424
14. října 1926
16. října 1978
19. října 1943
23. října 1940
28. října 1918
31. října 1879
Citáty
Pranostika na říjen
A DEO VOCATUS RITE
PARATUS
Komu dal bůh úřad, tomu
dal i rozum
BANE MERITUS
Plně po zásluze
CAVE CANEM
Pozor pes
DIVES, QUI SAPIENS EST
Bohatý je ten, kdo je rozumný
ERROR IURIS
Právnický omyl
FACTA PROBANT HOMINES
Činy svědčí o lidech
Po teplém září, zle se říjen tváří.
Teplý říjen – studený listopad.
Mrazy v říjnu – hezky v lednu.
Když se táhnou ptáci blízko
k stavení, bude tuhá zima.
Září víno vaří, říjen mačká
hrozen.
V říjnu hodně žaludů a bukvic
oznamuje zimy víc.
Soupeři na lopatkách a hráč žlutozeleném dresu střílí gól,
takový obrázek se fanouškům FC Horní Bludovice určitě líbí
FC Horní Bludovice pořádá v sobotu 8. října 2011 ve 14 hodin
na fotbalovém hřišti naproti obecního úřadu tradiční utkání
svobodní vs. ženatí
Zveme hráče, aby se zúčastnili v hojném počtu. Pro vítěze je připravena
bečka piva. Zároveň zveme širokou diváckou veřejnost, aby přišla hráče
povzbudit v aktivním boji. Bohaté občerstvení bude připraveno pořadateli utkání.
Zve výbor FC Horní Bludovice
Jubilanti - září 2011
Jiřina Adamová
František Kolárik
Miloslav Durčák
Karel Liberda
Leo Fojtík
Jaroslav Monček
Vilém Folwarczny
Jiří Němeček
Pavel Halenka
Eliška Nosková
Božena Cholevová
Oldřiška Pachlponíková
Viera Kniezková
Josef Vaňka
Pozvánka na bowlingový turnaj
Místní organizace ČSSD v Horních Bludovicích Vás zve
na 2. ročník „Bowlingového turnaje“, který se koná
v sobotu 15. října 2011 od 17:00 do 22:00 hodin.
Místo konání – Restaurace na Zaguří, startovné – 200,-Kč/osobu
Soutěží čtyřčlenná družstva. Přihlášky přijímá:
p. Jaroslav Kotas
606/676 745
p. Josef Pohludka
602/744 544
p. Antonín Pohludka
724/971 240
Uzávěrka přihlášek – 10. 10. 2011
Srdečně zvou pořadatelé
Zpravodaj Obecního úřadu v Horních Bludovicích vychází jednou měsíčně. Uzávěrka je kolem 20. v měsíci, reg. č. MK ČR E 19993
Adresa: 739 37 Horní Bludovice čp. 434, e-mail: [email protected], www.hornibludovice.cz
Grafika, zlom, fotografie: Petr Smejkal, studio Carpe Diem, [email protected] tisk: Tiskárna HAROK, Šenov

Podobné dokumenty

zpravodaj-duben - Obec Horní Bludovice

zpravodaj-duben - Obec Horní Bludovice Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí každé pondělí od 15:30 do 17:00 hodin na obecním úřadě v Horních Bludovicích JUDr. Marcela Zoričová formou poradenství, sepisování listin...

Více