Usn-2011-254-278-12122011

Transkript

Usn-2011-254-278-12122011
USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice,
konaného dne 12.12.2011 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Jiřího Maška a pana
Libora Kuřitku a zapisovatelkou paní Světlanu Chovancovou.
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 254/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje navržené změny programu.
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 255/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje následující program 13. zasedání:
3. Kontrola plnění úkolů
4. Projednání zařazovacích protokolů
5. Projednání návrhů na vyřazení majetku
6. Projednání zápisů z jednání výboru pro likvidaci nepotřebného majetku
7. Projednání rozpočtových opatření
8. Projednání pravidel rozpočtového provizoria na rok 2012
9. Projednání směrnic a odpisového plánu
10. Projednání kalkulace vodného pro rok 2012
11. Projednání dodatku č. 2 zřizovací listiny DPS Prosiměřice
12. Projednání informací z valné hromady VAK Znojemsko
a) Rozpočet svazku na rok 2012
b) Rozpočtový výhled na r. 2013 – 2015
c) Příspěvek obcí na činnost svazku pro rok 2012 ve výši 4 000 Kč na jeden hlas
d) Cena stočného na rok 2012
13. Projednání smlouvy na provedení zadávacího řízení na akci „Komunitní kompostárna
Prosiměřice“
14. Projednání smlouvy na administraci projektu „Komunitní kompostárna Prosiměřice“
15. Projednání technické specifikace zařízení k projektu „Komunitní kompostárna
Prosiměřice“
16. Projednání seznamu firem k oslovení k projektu „Komunitní kompostárna Prosiměřice“
1
17. Projednání návrhu smlouvy na organizaci výběrového řízení „Chodníky směr Práče –
Prosiměřice“
18. Projednání návrhu smlouvy na organizaci výběrového řízení „Zateplení VÚZ
Prosiměřice“
19. Projednání záměru prodeje části pozemku p.č. 1341/1 (120 m2)
20. Projednání ukončení smlouvy na společnou jednotku požární ochrany s obcí Práče
k 31.12.2011
21. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
– E.ON
22. Investice ZŠ + informace o ZŠ na r. 2012
23. Projednání Dodatku č. 4 nájemní smlouvy - Sobotková Marta
24. Diskuse
25. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 256/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice bere na vědomí kontrolu plnění úkolů.
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 257/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje zařazovací protokoly:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
41/2011 – skříň Kwantum
42/2011 – police rohová
43/2011 – umělá květina – orchidej
45/2011 – pozemek p.č. 747/7 – 80 m2
46/2011 – 3 ks vodoměr
47/2011 – 2 ks záclona – obřadní síň
48/2011 – 2 ks osvětlení vánočního stromku
49/2011 – nůžky na stromy PROFI
50/2011 – kompresor - vodárna
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 258/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje vyřazení majetku z evidence dle přiložených
návrhů:
2
o
o
o
o
o
5/2011 – shrnovač sněhu
6/2011 – 3 ks židle, 1 ks smeták
7/2011 – 2 ks hadice C
8/2011 – sada svíček na vánoční strom
9/2011 – 5 ks záclona – vzor lístečky
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 259/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice bere na vědomí zápis výboru pro likvidaci nepotřebného
majetku ze dne 14.11.2011.
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 260/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje rozpočtové opatření č. 11-12/2011 (příloha č. 3)
a změnu závazných ukazatelů:
Celkový objem mzdových prostředků
Popis
Platy zaměstnanců
Refundace mzdy
Ostatní osobní výdaje
Odměny členů zastupitelstva
Pojistné na sociální zabezpečení
Pojistné na zdravotní pojištění
Ostatní pojistné hrazené zaměstnavatelem
Refundace soc. a zdr. Pojištění
Náhrady mezd v době nemoci
Objem mzdových prostředků celkem
§
Kč
Kč
Položka ORJ ORG UZ Schválený Rozpočtová
rozpočet
opatření
5011
2 110 100
119800
5019
3 000
0
5021
125 000
5 000
5023
608 000
0
5031
669 000
30 100
5032
254 300
10 800
5038
10 000
0
5039
1 000
0
5424
7 500
2 800
3 787 900
168 500
Kč
Upravený
rozpočet
2 229 900
3 000
130 000
608 000
699 100
265 100
10 000
1 000
10 300
3 956 400
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 261/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria platné od
1.1.2012 do doby schválení rozpočtu na rok 2012 (příloha 4).
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 262/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
3
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje:
- směrnici č. 5/2011 – odpisový plán
- směrnici č. 6/2011 – o evidenci majetku
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 263/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje pro rok 2012 cenu vodného za 1 m3 ve výši
23,69 Kč bez DPH, tj. 27,-- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 264/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje:
- Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace městyse Prosiměřice – Dům
s pečovatelskou službou Prosiměřice
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 265/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice bere na vědomí informace dobrovolného svazku obcí VAK
Znojemsko:
a) Rozpočet svazku na rok 2012
b) Rozpočtový výhled na r. 2013 – 2015
c) Příspěvek obcí na činnost svazku pro rok 2012 ve výši 4 000 Kč na jeden hlas
d) Cenu stočného na rok 2012 ve výši 27,52 Kč bez DPH
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 266/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje smlouvu o dílo na provedení výběrového řízení na
akci „Komunitní kompostárna Prosiměřice“ – zhotovitel Ing. Libor Malůšek, Podlesí II 5610,
760 05 Zlín.
4
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 267/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje smlouvu o dílo na zpracování dokumentace pro
výběr dodavatele k dotačnímu projektu z OPŽP „Komunitní kompostárna Prosiměřice“ –
zhotovitel Ing. Markéta Hošková, Osvoboditelů 3778/304, 760 01 Zlín.
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 268/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje zadávací dokumentaci k projektu „Komunitní
kompostárna Prosiměřice“ – technická specifikace zařízení:
- kolový traktor
- čelní nakladač
- štěpkovač
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 269/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje seznam firem k oslovení k projektu „Komunitní
kompostárna Prosiměřice“:
- AGRO Trnava s.r.o.
- HITL, s.r.o., Dobelice
- Jan Holý, Vémyslice
- Nejedlý s.r.o., Miroslav
- AGROSERVIS TRADING a.s., Višňové
- AGRALL zemědělská technika a.s., Bantice
- AUTO-AGRO-HOLÍK, s.r.o., Grešlové Mýto
- Macháček, s.r.o., Drnholec
- Václav Kubík, Popovice
- Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o., Lipová 72, Modletice
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 270/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
5
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje smlouvu na organizaci výběrového řízení
„Chodníky směr Práče – Prosiměřice“ – zhotovitel Ing. Renáta Pluháčková, ReMi tendr, 792 01
Staré Město 291.
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 271/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje smlouvu na organizaci výběrového řízení
„Zateplení VÚZ Prosiměřice“ – zhotovitel Ing. Renáta Pluháčková, ReMi tendr, 792 01 Staré
Město 291..
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 272/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1341/1 o výměře
120 m2 (dle GP č. 520-137/2011 vznikne oddělením nový pozemek p.č. 1341/5). Podmínky
prodeje - minimální nabídka 20,-- Kč za m2.
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 273/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje ukončení smlouvy na společnou jednotku požární ochrany
s obcí Práče k 31.12.2011.
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 274/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě s firmou E.ON Česká
republika, s.r.o.
- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku
p.č. 601, 602/1 za účelem umístění nového zemního kabelového vedení NN a rozpojovací
skříně“ - jednorázová úplata 2.000,-- Kč bez DPH“
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 275/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
6
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice bere na vědomí informace pana Mgr. Jiřího Maška, ředitele
ZŠ Prosiměřice - investice ZŠ a informace o financování regionálního školství na r. 2012.
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 276/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice schvaluje Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě s paní Martou
Sobotkovou, bytem Vítonice 15.
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 277/2012 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Prosiměřice bere na vědomí informace a připomínky.
Výsledek hlasování: Pro 7 - Proti 0 - Zdrželi se 0
Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 278/2011 ze dne 12.12.2011 bylo schváleno.
7

Podobné dokumenty

Usn-2012-100-124-17062012-19

Usn-2012-100-124-17062012-19 konaného dne 17.6.2012 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

Více

Zde - zko zásmuky

Zde - zko zásmuky Chovatel: Jana Řebíková, Vranice 18, 285 09, Kácov Majitel: Jana Řebíková, Vranice 18, 285 09, Kácov nar. 20.6.2010, č.z. CMKU/DS/78356/10,tet.č.11530 Zkoušky: ZVV1 O: Hoky Va-Pe č.z.SÚCHNO/48433 M...

Více

povýstavní katalog

povýstavní katalog ( Hasso Sinensis Bohemia x Feja z Herodesova domu )

Více

Výsledky výstavy

Výsledky výstavy CAC CZ, CACIB, BOB, Vít.Stř.a Vých.Evr., Vít.Prahy

Více

Sklizeň zahájily samojízdné řezačky

Sklizeň zahájily samojízdné řezačky nulé, přitom ale agresivní vkládání hmoty a rovnoměrné podávání, velmi citlivý systém detekce kovů, již zmíněný robustní uzavřený buben s velkou setrvační silou, účinné narušování zrna a výkonný me...

Více

Brožura

Brožura SCR – čistota díky močovině.

Více

Brožura

Brožura poskytovatel služeb zjistit pomocí tabletu všechny relevantní informace přímo na poli.

Více