Výroční zpráva 2010. pdf

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2010. pdf
SLOVO ÚVODEM
A WORD OF INTRODUCTION
Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do
Organising things and events is a definite human need, placing them in an order,
souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro
sorting, classifying and connecting them - in other words, helping things to be
náš lidský život důležitá, bývá častokrát předmětem široké společenské diskuze
more transparent. To what extent all such activity is important to our lives has
a patrně se na ní nikdy úplně neshodneme. Jisté je, že všeobecně přijímaná míra
often been the subject of big public debates, and we don’t seem to ever compro potřebu věci i události pořádat a zpřehledňovat, je její využitelnost v prakticpletely agree on it. It is certain that the ordinarily accepted measure for the nekém životě. Naléhavost takové potřeby bývá samozřejmě určována i mentalitou
cessity to organise things and events, making them more transparent, is their
člověka a moji kolegové vědí, že velkým přívržencem pořádání a třídění nejsem.
usefulness in practical life. The urgency of such a need has been, of course,
Vařím raději bez nahlížení do receptu, stejně jako nemám v oblibě vyplňování
determined by a person’s mentality - and my colleagues know well that I am not
rubrik v dotaznících.
a great demander of order. I like to cook without looking at a recipe; similarly
I do not enjoy filling out questionnaires.
Uznávám však, že třídění, pořádání a zpřehledňování věcí i událostí je někdy
nezbytné nejen kvůli vaření a dotazníkům, ale obzvlášť v činnosti, kterou mám
However, I do recognise that ordering, sorting and classifying things and events
na starosti. Jsem proto rád, že moji kolegové za spoustu nutného třídění
is sometimes essential, not just in cooking and questionnaires, but especially
a zpřehledňování berou odpovědnost na sebe. Jim patří můj dík především.
in the activities for which I am responsible. Thus, I am glad that my colleagues
Děkuji spolupracovníkům ve všech odděleních a na všech pobočkách Občanského
take upon themselves the responsibility for sorting and creating transparency,
sdružení ADRA. Bez pořádání a odpovědného přístupu kolegů ke svěřené práci
and I give my thanks to them first and foremost. I thank my colleagues in all
by nejen nevznikla tato výroční zpráva, ale dost těžko bychom mohli realizovat
of the departments and all of the branch offices of ADRA Civic Association.
tolik potřebnou pomoc pro druhé. Zvlášť jedno jméno bych rád v této souvisWithout the organisation and responsible attitude of my colleagues toward
losti zmínil. Je to, žel, už moje bývalá spolupracovnice, Petra Antošová, vedoucí
their entrusted work, this annual report would not be possible, but moreooddělení zahraničních projektů a rozvojového vzdělávání ADRA. Její trpělivá
ver, so much needful work for others would not be ever realised. I would like
práce na pořádání a zpřehledňování věcí nás nakonec v minulém roce dovedla do
to mention particularly one name: my former colleague (unfortunately), Petra
organizace ECHO (Úřad pro humanitární pomoc při Evropské komisi), což samo
Antošová, the director of the Department of International Projects and Global
o sobě znamená ve světě humanitární pomoci, myslím si, velký úspěch. Vidíte,
Development Education at ADRA. Her patient work in organising and classifying
a teď se lekám, že vyslovením jediného jména mohu ublížit všem těm dalším,
things in the past year has resulted in ADRA’s inclusion in the organisation ECHO
kteří se na úspěšné práci humanitární organizace ADRA podíleli stejnou měrou.
(the humanitarian aid office of the European Union’s relief operations) which,
Jejich jména by tu měla také být, aby bylo jasno, že za prací celého kolektivu
I believe, represents an enormous success in the world of humanitarian help.
nestojí anonymní skupina robotů, ale lidé se svými radostmi, zápasy, se svými
vlastními osudy. Proto letos, patrně poprvé, najdete jména pracovníků ADRA na
I realise that now I feel somewhat uneasy about naming one particular perstránkách naší výroční zprávy. Zaslouží si to.
son, as it could hurt all those others who have cooperated to the same extent
in the successful work of the ADRA humanitarian organisation. Their names
Ovšem ani uvedená jména neposkytnou úplný obraz o naší činnosti. Stovky hodin
should be here as well, so that it would be clear that the work of the entire
ve prospěch druhých pod hlavičkou ADRA odpracovaly totiž tisíce dobrovolníků.
team is not done by an anonymous group of robots, but by people with their
Neváhaly při katastrofách doma a v zahraničí přispěchat na pomoc. Jejich jména
joys, struggles, and own destinies. Thus this year, for the first time I believe,
ve výroční zprávě nenajdete, neznamená to však, že bychom si jejich práce pro
you will find the names of the ADRA workers on the pages of our annual report.
druhé vážili méně. Jejich chuť podílet se na naší práci mě utvrzuje v přesvědčení,
They deserve recognition.
že svět zdaleka není tak špatný, jak se nám někteří snaží namluvit. Další dobroOf course, even stating names does not cover the full picture of our activities.
volníci podpořili naši činnost v regionech, kde se podílejí na usnadnění života
The thousands of hours given toward the help of others under the auspices
našich spoluobčanů.
of ADRA are the work of thousands of volunteers. They did not hesitate in help
ing when catastrophes hit at home or abroad. Their names cannot be found
Budou tu také chybět jména všech těch, kteří naší práci nejen věří a vidí v ní
in the annual report; still, this does not mean that we consider their work
smysl, ale ochotně nás finančně podporují. Bez jejich podpory bychom stěží
for others to be any less important. Their desire to share in our work confirms
mohli pomáhat po zemětřesení na Haiti, po povodních v Pákistánu, podpořit
sirotky a staré lidi na Srí Lance, pomoci lidem bez domova v Barmě, vzdělávat
my conclusion that the world is not as bad as some people want us to believe.
Other volunteers have supported our activities in regions where they have aided
žáky a studenty v Angole, Keni, Moldavsku a Bangladéši, poskytovat zdravotní péči
in making the lives of our fellow citizens more liveable.
v dalších oblastech méně bohatého světa, než je ta naše.
{3}
Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat
do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jsem rád, že se nejedná o jedinou
lidskou potřebu. Stejně přirozenou potřebou nás lidí je vůle k nesení trápení
a usnadňování života lidí v nouzi. Navzdory přemíře zahleděnosti do svých
problémů je v naší společnosti stále ještě dost těch, kteří praktickou pomocí
a podporou pamatují i na potřeby druhých. Naše výroční zpráva chce být toho
dokladem.
Jan Bárta
výkonný ředitel Občanského sdružení ADRA
The names of those who not only believed in our work and saw its meaning, but also supported it financially, are not listed either. Without their
support we would hardly be able to help after the earthquake in Haiti and floods
in Pakistan, supporting orphans and the elderly in Sri Lanka, helping the homeless
in Burma, educating school children and university students in Angola, Kenya,
Moldova and Bangladesh, and providing healthcare in other areas of the world
that are less privileged than we are.
Organising things and events is a definite human need, placing them in an order, sorting, classifying and connecting them - in other words, helping things
to be more transparent. I am glad that this is not the only human need, however.
A need which is just as natural for us is the desire to take on the suffering
of people in need and make life easier for them. Despite our excessive focus on
our own problems, there are still enough of those in our society who, with their
practical help and support, remember the needs of others. Our annual report
strives to be proof of just that.
Jan Bárta
Executive Director, ADRA Civic Association
ADRA
ADRA
Čtyři písmena v názvu organizace jsou zkratkou anglického názvu – Adventist
Development and Relief Agency. Jak anglický text napovídá, ADRA je mezinárodní
organizace působící přibližně ve sto dvaceti pěti zemích světa. První slovo
v názvu zároveň odkazuje na zakladatele organizace – Církev adventistů sedmého
dne. ADRA Česká republika byla založena 29. května 1992, tedy v době, kdy země
procházela radikálními změnami a emancipovala se v občanskou společnost
na základě tradičních demokratických principů. ADRA je členem platformy
humanitárních a rozvojových organizací FORS.
The four letters in the name of the organisation are the initials of its English
name - The Adventist Development and Relief Agency. As the English text states,
ADRA is an international organisation operating approximately in one hundred
and twenty-five countries of the world. The first word of the title also indicates
the founder of the organisation - The Seventh-day Adventist Church. ADRA Czech
Republic was founded on May 29, 1992, at the time when the country was undergoing radical changes and transformation into civil society, based on traditional
democratic principles. ADRA is a member of the FORS platform of humanitarian
and development agencies.
Občanské sdružení ADRA (dále ADRA) působí při mimořádných událostech doma
i v zahraničí okamžitou bezprostřední asistencí, tak zvanou humanitární pomocí.
V působení za hranicemi mimo tyto události jsou stěžejní dlouhodobé rozvojové
projekty, které mají za cíl pomoci ohroženým skupinám obyvatel převzít kontrolu nad vlastními životy, za využití místních, snadno dosažitelných zdrojů. ADRA
si však také neustále upevňuje svou pozici na domácí půdě. Například na poli
dobrovolnictví je dnes vnímána jako jedna z nejsilnějších organizací.
Posláním organizace ADRA je pomáhat lidem v nouzi bez ohledu na rasovou,
národnostní, genderovou, náboženskou, politickou či kulturní odlišnost.
ADRA vyvíjí svou činnost díky podpoře pravidelných dárců, sponzorských darů
právnických i soukromých osob a veřejným sbírkám. Účastní se výběrových
řízení, tendrů a grantů vypisovaných ministerstvy České republiky. V případě
humanitární pomoci, tedy v té bezprostřední po katastrofách, využívá možnosti
podílet se na síťově podporovaných projektech spolu s ostatními národními
organizacemi ADRA nebo i jinými renomovanými organizacemi podobného
zaměření. V České republice využívá možnosti podpory nejen ze strany ministerstev, ale uchází se rovněž o dotace krajů, měst a obcí.
{4}
ADRA Civic Association (hereinafter ADRA) operates during extraordinary
domestic and international circumstances in the form of instant immediate assistance known as humanitarian aid. In addition to the humanitarian
activities abroad, there are also long-term developmental projects with the goal
of aiding vulnerable groups to take control over their own lives, using local, easily obtained resources. ADRA, however, also continues to reinforce its position
at home. For example, in the field of volunteer work, it is seen as one of the most
influential organisations in the Czech Republic today.
ADRA’s mission is to help people in need, regardless of racial, ethnic, gender,
religious, political or cultural differences.
ADRA carries out its activities thanks to the support of regular donors,
donations by firms and individuals, as well as through public collections.
It makes bids in open competitions, tenders and grants offered by the ministries
of the Czech Republic. In the case of humanitarian aid, the immediate aid after
catastrophes, it uses the possibility of networking together with other national
ADRA organisations or with other renowned organisations with similar aims,
as well. In the Czech Republic, it makes use of the possibilities for support not only
from the ministries, but also from grants by regions, cities and small towns.
{5}
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA adra, o.s.
structure of organisation adra, o.s.
valná hromada
rada
Jan Bárta
výkonný ředitel
Lenka Vilímová
asistentka ředitele
Otakar Svoboda
správce vozového parku
skladník
Petra Antošová
vedoucí odd.zahraničních projektů
Jiří Hempl
asistent skladníka
administrativní podpora DC Praha
Alena Skutilová
vedoucí odd.domácích projektů
Jarmila Valešová
vedoucí ekonom.odd.
Martina Mandová
projektový manager
DC ADRA Praha
vedoucí
Daniel Bakeš
Ellen Tomancová
mzdová účetní
Lukáš Laube
projektový manager
DC ADRA Frýdek-Místek
vedoucí
Michal Čančík
Eva Foltýnová
finanční účetní
Liliana Huszthyová
projektový manager
Monika Šikulová
projektový manager
Jakub Němec
koordinátor zahr. projektů
Filip Moravec
projektový manager
Benjamin Mlýnek
asistent oddělení
zahraničních projektů
Šárka Procházková
projektový manager
Jarmila Szkutová
rozvojové vzdělávání
Kristýna Fialová
rozvojové vzdělávání
Eva Vítková
rozvojové vzdělávání
Lenka Urbanová
finanční účetní
DC ADRA Ostrava
vedoucí
Dagmar Hoferková
Andrea Urbancová
vedoucí odd.fundraisingu a PR
Tereza Svobodová
PR manažerka
koordinátorka veřejných sbírek
Děkujeme i dalším spolupracovníkům ADRA:
Za DC České Budějovice: Markéta Drdová, Zdena Chmelová, Hana Havlová, Elena Ježková, Silvie Svobodová
Za azylové domy: Jolana Orlíková, Jiří Bílek, Jíří Lebeda, Petr Vlček, Kateřina Davidová, Radka Krumpolcová, Jana Sváčková, Iveta Bartušková,
Ludmila Hrachovcová, Vlasta Tomanová, Ester Střítecká, Libuše Matulová
Za pobočku Česká Lípa: Naděžda Vejvodová, Květoslava Kunarová, Lucie Honzíková Kotlánová, Hana Kobulejová, Věra Chvalinová, Iveta Pospíšilová
Za DC Frýdek-Místek: Lenka Hájková, Martina Hölblingová, Monika Janoštíková, Petr Adamus, Anna Fedorková, Milena Čančíková, Halina Gorná,
Marcela Lasotová, Karel Folwarczny, Marcela Holková, Jan Špinka, Andrea Radomská, Petra Kantorová
Za pobočku Hradec Králové: Jana Viková, Karin Šuchová, Marcela Bartošová, Šárka Havlíková, Ivana Kostelníčková, Jarmila Czopiková, Olga Kunertová,
Emílie Gätnerová, Jitka Svozilová, Karla Kotalová, Jiří Chvála
Za DC Zlín: Pavlína Pejlová
Za DC Valašské Meziříčí: Naděžda Šímová
Za DC Ostrava: Barbora Eisenhammerová, Danuše Hanková, Eva Janíková
Za DC Prostějov: Petra Kurfürstová
Za KIP týmy: Daniel Hrdinka
Za pražskou centrálu: Anna Lukešová, Kristina Rušarová, Karolína Emanuelová
Jakub Janda
koordinátor Velikonoční sbírky
Petr Řeha
finanční účetní
DC ADRA České Budějovice
vedoucí
Jitka Chánová
Emilie Szkutová
finanční účetní
DC Plzeň
vedoucí
Stanislav Valenta
Jana Dobřemyslová
finanční účetní
DC ADRA Prostějov
vedoucí
Věra Palacká
Jamila Müllerová
personalistka
DC ADRA Valašské Meziříčí
vedoucí
Marek Wagner
DC ADRA Zlín
vedoucí
Josef Koláček
DC ADRA Znojmo
vedoucí
Zdeňka Severinová
DC ADRA Česká Lípa
vedoucí
Petr Máška
Poradna a DKC Hradec Králové
vedoucí
Miroslav Bubeník
KIP tým
vedoucí
Vítězslav Vurst
Azylové domy Nový Jičín
vedoucí
Naděžda Lebedová
{6}
{7}
{8}
{9}
POBOČKY ADRA V ČESKÉ REPUBLICE
Nový Jičín a Straník
Dva azylové domy poskytují ubytování především matkám s dětmi, které
se dostaly do tíživé životní situace. Azylový dům v Novém Jičíně s režimem
nepřetržitého provozu však poskytuje dočasné přístřeší i jednotlivcům, kteří
přišli o možnost bydlení. Vlastníkem obou zařízení je město, ADRA zajišťuje jejich
provoz. Azylové domy nabízejí pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci,
a svým působením se jim snaží pomoci začlenit se zpět do společnosti, vedou je
k zodpovědnému a samostatnému přístupu zvládání vlastních životních situací
při zachování základní lidské důstojnosti a úcty.
Hradec Králové
Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti – odborné sociální poradenství
Už osmým rokem ADRA nabízí pomoc obětem násilí, domácího násilí, trestné
činnosti a účastníkům vážných rodinných konfliktů. Mezi hlavní služby poradny
patří psychoterapeutické konzultace (jak individuální, tak skupinové) a poradenství v oblasti trestního práva. Za podpory Ministerstva vnitra se také rozšířilo
působení o možnost psychoterapeutické práce s „agresí“.
Dětské krizové centrum – krizová pomoc
Od 1. července 2009 ADRA v Hradci Králové provozuje Dětské krizové centrum.
Tato služba pomáhá dětem a mládeži mezi sedmi až osmnácti lety v krizových
životních situacích, jakými jsou domácí násilí, vážné rodinné konflikty, útěky
z domova, trestná činnost a další. Dětské krizové centrum úzce spolupracuje
s Odborem sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Hradec Králové.
Česká Lípa
Hlavním cílem zřízení pobočky byla minimalizace dopadů ekonomické krize na
život občanů v České Lípě a okolí. Od března 2009 je tak veřejnosti k dispozici
Informační centrum pro rodiny ve finanční tísni. V roce 2010 byly pro veřejnost
uspořádány dvě přednášky na téma „Prevence zadlužování“. Ve stejném roce
pobočka ukončila roční terénní sociální průzkum na sídlištích Sever a Kopeček,
který za finanční podpory města mapoval problémy života obyvatel zmíněných
sídlišť a vytvářel předpoklady k budoucím řešením. Od ledna 2010 pobočka
také provozuje dobrovolnické centrum, které vysílá dobrovolníky do dvanácti
přijímajících organizací zdravotnického nebo sociálního typu v regionu. Při
povodních na Liberecku a Ústecku také koordinovala dobrovolníky.
Dobrovolnická centra
Dobrovolnictví využívá zájmu lidí podílet se na pomoci druhým. Dobrovolnická
centra ADRA motivují a školí zájemce o dobrovolnictví a zároveň administrativně
zajišťují jejich činnost v přijímajících organizacích, kterými jsou zpravidla
nemocnice, dětské domovy, kojenecké ústavy, ústavy sociální péče, domovy
důchodců a další podobná zařízení pro lidi handicapované z důvodu věku, nemoci
nebo sociální situace.
{10}
ADRA BRANCH OFFICES IN THE CZECH REPUBLIC
Nový Jičín and Straník
Two safe houses offer accommodation especially for mothers with children who have found themselves in difficult life situations. The safe house
in Nový Jičín, with non-stop operation, additionally provides temporary shelter
to individuals who no longer have a roof over their heads. Both safe houses are
owned by the towns themselves with ADRA taking care of their operations.
The safe houses offer help to people who are caught up in difficult life situations
and through their activities, the houses try to help these individuals reintegrate
into society, leading to a responsible and independent approach to managing
their own life situations while maintaining basic human dignity and respect.
Hradec Králové
Counselling Centre for Victims of Crime and Violence—Expert social counselling
For the past eight years, ADRA has been offering help to victims of violence,
domestic violence, crime, and parties involved in serious family conflicts. Among
the main services of the counselling centre are psychotherapeutic consultations
(both individual and group therapies) and counselling in the field of criminal
law. With the support of the Czech Ministry of the Interior, it has also expanded
its activities in psychotherapeutic work regarding aggression.
Children’s Crisis Centre—Crisis help
Since July 1, 2009, ADRA, in Hradec Králové, has been operating a Children’s
Crisis Centre. This service aids children and youths between the ages of seven
and eighteen with life crisis situations, such as domestic violence, serious
family conflicts, running away from home, criminal activity, etc. The Children’s
Crisis Centre works in close cooperation with the Hradec Králové Social
Services Department of Children’s Protection.
Česká Lípa
The main goal of the operations of this centre was to minimise the effects
of the economic crisis on citizens of Česká Lípa and its surroundings. Since
March 2009, there has thus been an Information Centre for Families in Financial
Need available to the public. In 2010, two public lectures were presented there
on the theme of “Avoiding Indebtness” In that same year, the centre finished
a year-long local social work investigation in the housing developments of Sever
and Kopeček, where, with the financial support of the town, it mapped problems
of citizens living in these locations and came up with preconditions
for the future resolution of those problems. Since January 2010, the centre has
also provided a volunteer centre, sending volunteers to twelve health and social
welfare organisations in the region. Additionally, the centre coordinated
volunteers during the flooding in the Liberec and Ústí nad Labem regions.
České Budějovice
Dobrovolnické centrum v Českých Budějovicích pracovalo ve třech
oblastech. Byly to humanitární programy, ve kterých dobrovolníci pomáhali
nárazově při krizových událostech. Někteří z nich byli proškoleni v psychosociální asistenci nebo v koordinaci dobrovolníků při povodních. Druhou
oblastí byly dobrovolnické programy týkající se péče o seniory a lidi
s postižením. Dobrovolníci v těchto programech navštěvovali své klienty
pravidelně každý týden na jednu až dvě hodiny. Smluvní spolupráci mělo
dobrovolnické centrum uzavřenu se sedmi zařízeními, část klientů dobrovolníci navštěvovali u nich doma v jejich přirozeném prostředí. Každoročně
s centrem spolupracuje kolem 250 dobrovolníků. Třetí oblastí bylo vzdělávání
prostřednictvím různých přednášek a besed při návštěvách škol i informováním
široké veřejnosti o možnostech dobrovolnictví ve vlastním okolí, ale také
o způsobech pomoci v celosvětovém měřítku.
Frýdek-Místek, Havířov, Třinec
Dobrovolnické centrum realizovalo v roce 2010 programy na Frýdecko-Místecku,
Třinecku, Novojičínsku, v Havířově a v Českém Těšíně. Zapojilo 368 dlouhodobých
dobrovolníků do 30 programů. Dobrovolníci věnovali seniorům, dětem, zdravotně
postiženým a sociálně potřebným 18 446 hodin. Pokračovalo se v projektu domácí
hospicové péče a zapůjčování polohovacích postelí. Na činnosti studentského
dobrovolnického klubu se podílelo osmnáct studentů, kteří připravili sedmnáct akcí pro klienty sociálních a zdravotnických zařízení. V Třinci pokračoval
projekt Civilní ochrany města s jedenácti dobrovolníky. Výrazným počinem
centra v roce 2010 byla reorganizace sociálního šatníku a otevření charitativní burzy. Materiální pomoc byla touto formou poskytnuta 2 730 osobám.
Burza je i nadále otevřena každé úterý a středu. Na podzim roku 2010 byla
zahájena spolupráce se sdružením Romodrom v programu doučování dětí.
Mezi nejvýznamnější události roku patřilo otevření detašovaného pracoviště
v Havířově, kampaň u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, propagace
v rámci hudebního festivalu Sweetsenfest, dny ADRA na základních školách
a zapojení dobrovolníků při místních povodních.
Ostrava
Dobrovolnické centrum v Ostravě funguje již třetím rokem. Jeho činnost
se neustále rozrůstá, v roce 2010 se podařilo úspěšně zavést dobrovolnictví
v dalších čtyřech přijímajících organizacích. Během roku 2010 centrum
vyslalo 361 dobrovolníků do čtrnácti sociálních a zdravotnických zařízení pro děti,
seniory a zdravotně postižené v Ostravě, Karviné, Orlové, Bílovci a blízkém
okolí. Pro dobrovolníky zajišťovalo potřebná školení, supervizi a pojištění.
Dobrovolníci věnovali své činnosti téměř 13 000 hodin. Jako součást centra
vznikl v roce 2009 Komunitní intervenční psychosociální tým (dále jen KIP tým),
který se loni úspěšně zapojil do pomoci lidem postiženým povodněmi nejen
v Moravskoslezském kraji, ale i na Liberecku.
Volunteer Centres
Volunteering takes advantage of the desire people have to take part
in helping one another. ADRA volunteer centres motivate and train those
interested in volunteering and, at the same time, administratively ensure their
activities in host organisations, such as hospitals, children’s homes,
infants’ homes, social care institutions, senior homes and other similar facilities
for people with disabilities due to age, illness or their social welfare situation.
České Budějovice
The volunteer centre in České Budějovice worked in three areas. Firstly, there
were humanitarian programmes in which volunteers gave one-time assistance
during crisis situations. Some of them have been trained in psychosocial assistance or in coordinating volunteers in the event of floods. Secondly, there were
volunteer programmes to care for seniors and people with disabilities. Volunteers in these programmes visited their clients regularly each week for one
or two hours. The volunteer centre signed contract of cooperation with seven
facilities, with some volunteers visiting their clients in their own home natural
setting. The centre works annually with approximately 250 volunteers. The third
area of focus was education through various lectures and meetings by visiting
schools and informing the public about the possibilities of volunteering in their
own area and also about ways of helping in the global perspective.
Frýdek-Místek, Havířov, Třinec
In 2010, the volunteer centre took part in activities in the Frýdek-Místek, Třinec
and Nový Jičín regions, and the towns of Havířov and Český Těšín. It integrated
368 long-term volunteers into 30 programmes. Volunteers dedicated 18,466
hours to seniors, children, and those with physical disabilities or in social
exclusion. It continued its project of home hospice care and the lending of adjustable beds. Eighteen students took part in the student volunteer club, which
prepared seventeen events for clients of social welfare, as well as healthcare facilities. In Třinec, the City Civil Defence project continued with eleven volunteers.
A significant activity of the centre in 2010 was the reorganisation of its clothing
warehouse and the opening of a charity exchange shop, providing material support to 2,730 individuals. The exchange shop continues to be open on Tuesdays
and Wednesdays. In autumn of 2010, the centre began their cooperation with
the Romodrom association, helping in the educational programme for children.
Among the most significant of the centre’s yearly events were the opening
of a separate workplace in Havířov, a campaign on the occasion of International Volunteer Day, promotional activities at the Sweetsenfest music festival,
ADRA Days in elementary schools, and volunteer participation during the local
flooding.
Ostrava
The volunteer centre in Ostrava has existed for three years and its activities
continue to spread: in 2010, it took part in the successful placement of volunteers in four other host institutions. During the year 2010, the centre sent
361 volunteers to fourteen social welfare and healthcare facilities for children,
{11}
Plzeň
Dobrovolnické centrum Plzeň zahájilo svoji činnost v roce 2010. Přidalo
se k podpoře aktivit organizace ADRA při pořádání Velikonoční sbírky. Dobrovolníci centra začali docházet do zařízení pro seniory, které bylo první přijímající
organizací centra. Mezi dobrovolníky se přihlásili jak studenti, tak pracující.
Jejich činnost spočívala v osobním kontaktu s obyvateli domova a v podílení
se na programových akcích domova, jako bylo například vítání adventu.
Praha
Pražské centrum koordinovalo dobrovolnické programy pro seniory a zdravotně
postižené v Centru sociálních služeb Praha 2, na Geriatrické klinice Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze a v Domě Gloria, stacionáři pro seniory v Praze 5.
Cílovou skupinou programů byli převážně senioři nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením – zejména matky s dětmi. Dobrovolníci podporovali seniory
v jejich každodenním životě formou návštěv, předčítání, hraní stolních her,
doprovodu při procházkách a dalších společných aktivitách. Dvakrát měsíčně
byla v Centru sociálních služeb Praha 2 realizována tak zvaná výtvarná dílna.
Do programů se zapojilo celkem 47 dobrovolníků. V rámci podpory aktivit
občanského sdružení Naděje se v zimních měsících šestnáct dobrovolníků zapojilo do výdeje potravinových balíčků osobám bez domova.
Prostějov
Na základě akreditace Ministerstva vnitra České republiky zprostředkovává
prostějovské centrum uplatnění dobrovolníků v konkrétních zařízeních pro
seniory a zdravotně postižené spoluobčany. Dobrovolníkům zajišťuje potřebná
školení, supervizi a pojištění. Vede databázi dobrovolníků i spolupracujících
organizací, poskytuje jim servisní činnost a práci koordinuje. V roce 2010 se
do činnosti dobrovolnického centra zapojilo 140 dobrovolníků. Mezi přijímající
organizace patřily domovy pro seniory, stacionáře pro zdravotně postižené
občany, hospic a další zařízení poskytující sociální služby.
seniors, and those with physical disabilities in Ostrava, Karvina, Orlová, Bílovec
and their surroundings. It provided necessary training, supervision and insurance to the volunteers. The centre’s volunteers dedicated nearly 13,000 hours
to the activities. As part of the centre, the Community Psychosocial Intervention
Team (hereinafter KIP Team) was established in 2009, successfully working
a year later in helping people affected by flooding not only in the Moravian-Silesian region, but also in the Liberec region.
Pilsen
The volunteer centre in Pilsen began its activities in 2010, supporting
the work of the humanitarian organisation ADRA by running an Easter
fundraising event. Centre volunteers began to visit a facility for seniors,
which was the centre’s first host organisation. Volunteers were made up of both
students and working people. Their activity was based on personal contact with
residents of the home and in taking part in programme activities of the facility,
such as Advent.
Prague
The Prague centre coordinated volunteer programmes for seniors and those
with physical disabilities at the Prague 2 Social Services Centre, at the Geriatric Clinic of the Teaching Hospital in Prague, and at Gloria House, a care centre
for seniors in Prague 5. The target groups for the volunteer programmes were
predominately seniors or those threatened by social exclusion—especially
mothers with children. Volunteers aided seniors in their everyday activities
by visiting, reading aloud, playing board games, and accompanying them during walks and other group activities. Twice a month an art workshop was held
in the Prague 2 Social Services Centre. Forty-seven volunteers were involved
in these programmes.. Supporting the activities of the Naděje Civic Association,
sixteen volunteers took part in distributing food packages to homeless people
during the winter months.
Valašské Meziříčí
Prostějov
Dobrovolnické centrum organizovalo a koordinovalo dobrovolníky pro činnost
On the basis of accreditation by the Ministry of the Interior of the Czech Republic,
v sociálních zařízeních Zlínského kraje. Dobrovolníci se v rámci tří akredithe Prostějov centre mediated the placement of volunteers into specific facilities
tovaných programů věnovali seniorům, lidem tělesně i mentálně postiženým,
for seniors and those with physical disabilities. The centre provided volunteers
dětem, romské komunitě a lidem sociálně slabým. V roce 2010 se do dobrowith necessary training, supervision and insurance, maintaining a database
volnické služby zapojilo 123 dobrovolníků, kteří pomáhali klientům Charity,
of volunteers and cooperating organisations. In 2010, the volunteer centre
Diakonie, Hospice Citadela, Domova s chráněným bydlením, Domova pro seniory
placed 140 volunteers to host organisations, such as senior homes, care cenv Podlesí, Centra pro zdravotně postiženou mládež, Avarde ve Valašském
tres for those with physical disabilities, hospices, and other facilities providing
Meziříčí a dále Domova Kamarád a Iskérky, o. s. v Rožnově pod Radhoštěm.
social welfare services.
Stejně jako v předešlých letech proběhla i v roce 2010 třítýdenní letní „Adrabrigáda“, která zahrnovala praktickou pomoc v domově důchodců, kojeneckém ústavu
Valašské Meziříčí
a dalších zařízeních. Aktivity jsou každoročně zaměřeny nejen na obnovu nátěrů,
The volunteer centre organised and coordinated volunteers for activities
malířské práce a úklid prostranství v areálech příslušných objektů, ale také na
in social welfare facilities in the Zlín region. Under the umbrella of three
organizování volnočasových aktivit obyvatel zařízení. V roce 2010 se letní brigády
accredited programmes, volunteers spent time with seniors, those
zúčastnilo 28 dobrovolníků. Dobrovolnické centrum bylo zapojeno do tzv. komuwith physical and mental disabilities, children, the Roma community,
nitního plánování města, kde v pracovní skupině pro seniory sledovalo potřeby
and the underprivileged. In 2010, the centre placed 123 volunteers in Charita,
rozvoje dobrovolnictví ve Valašském Meziříčí a okolí.
Diakonie, Hospice Citadela, Protected Living Home, the senior home in Podlesí,
{12}
Zlín
the Avarde Centre for Youths with Disabilities in Valašské Meziříčí, as well
Pobočka ADRA Zlín se v minulém roce zaměřila na tři projekty – dobrovolas in the Friend Home and Iskérky Civic Association in Rožnov pod Radhoštěm.
nické centrum, KIP tým Zlín a pomoc při mimořádných událostech. DobroSimilar to past years and also in 2010, there was a three-week summer “ADRA
volnické centrum už třetím rokem úspěšně pokračovalo ve své práci. SpoBrigade,” which incorporated practical help in a senior home, an infant home,
lupracovalo se třinácti přijímajícími organizacemi, do kterých vyslalo více
and other facilities. These yearly activities are aimed not only at repainting
než 120 dobrovolníků. Podařilo se obnovit akreditaci Ministerstva vnitra pro
and grounds cleaning in the complexes of the homes, but also at organising freepráci se seniory a zdravotně postiženými, ale také nově získat akreditace pro
time activities for the people in those facilities. In 2010, twenty-eight volunteers
práci dobrovolníků s dětmi a mládeží. KIP tým, jakožto druhou ze stěžejních
took part in the summer brigades. The volunteer centre joined in the town’s
aktivit, představovala skupina dobrovolníků poskytujících psychosociální pocommunity planning as a part of a working group for the seniors, monitoring
moc občanům, kteří prožili nějakou tragickou událost. Kromě toho se v roce
the needs of developing volunteerism in Valašské Meziříčí and its surroundings.
2010 KIP týmu Zlín podařilo uspořádat regionální konferenci s názvem „Víme
o sobě – Děti a mimořádná událost“, která se setkala s velmi pozitivním ohlasem.
Zlín
Třetím pilířem působení zlínské pobočky byla pomoc při mimořádných
In the past year, ADRA’s branch office in Zlín focussed on three projects:
událostech. V roce 2010 byla poskytnuta občanům zasaženým povodněmi
the volunteer centre, the Zlín KIP team and help for extraordinary situations.
na Moravě (například v Troubkách, na Bohumínsku) a zejména v srpnu
The volunteer centre has been continuing its successful work already
na Liberecku.
for three years. It cooperated with thirteen host organisations, sending out
more than 120 volunteers. It was successful in renewing its accreditation
Znojmo
with the Ministry of the Interior for working with seniors and those
Dobrovolnické centrum Znojmo bylo založeno 20. 9. 2010 jako desátá pobočka
with physical disabilities, and it also received new accreditation for volunteer
občanského sdružení ADRA. Vzniklo za podpory města Znojma na základě
work with children and youths. The KIP team, another of Zlín’s prinpoptávky po dobrovolnické činnosti ze strany organizací poskytujících sociální
cipal activities, represents a group of volunteers providing psychososlužby pro seniory ve Znojmě a okolí. Od prosince 2010 se zapojilo prvních
cial help to citizens who have undergone a tragic event. Additionally
25 dobrovolníků, kteří docházeli do Centra sociálních služeb Znojmo,
in 2010, the Zlín KIP team organised a regional conference entitled “We Know About
aby zpříjemnili život seniorům v Domově pro seniory, v Domově se zvláštním
Each Other—Children and Extraordinary Events” which generated a highly positive
režimem, v Pečovatelské službě a Centru denních služeb.
response. The third pillar of activity for the ADRA Zlín branch office is helping during
extraordinary events. In 2010, it provided help to citizens who were affected
by the floods in Moravia (e.g. in Troubky or in the Bohumín region) and especially
in the Liberec region during the August flooding.
Znojmo
The volunteer centre in Znojmo was founded on September 20, 2010 as the tenth
branch office of ADRA Civic Association. It began with the support of the city
of Znojmo as a request for volunteer activity from organisations providing social
services for seniors in Znojmo and its surroundings. In December 2010, the centre placed its first 25 volunteers in the Znojmo Social Services Centre to make
the lives of seniors in the Senior Home, in the Home with Special Services,
in Care Services and the Centre of Daily Services more liveable.
{13}
{14}
{15}
DALŠÍ AKTIVITY A PROGRAMY
V ČESKÉ REPUBLICE
Program rozvojového vzdělávání PRVák
Cílem projektu PRVák bylo, jako každoročně, realizovat
témata rozvojové spolupráce školních vzdělávacích programů,
a zvýšit tak informovanost o dané problematice dětí, žáků
a studentů na mateřských, základních i středních školách.
Pro učitele MŠ a ZŠ byly připraveny semináře jako úvod do problematiky
rozvojového vzdělávání s ohledem na novou školskou reformu a RVP
(Rámcový vzdělávací program). Vyškolenými lektory byly v průběhu roku
na školách realizovány programy a semináře na rozvojová témata pomocí interaktivních vyučovacích metod za využití různorodých
materiálů – fotografií, spotů, příběhů. Pro učitele na ZŠ a SŠ byl
vytvořen metodický materiál, jehož prostřednictvím mohou pedagogové zmiňovaná témata zakomponovat do výuky. V rámci
projektu nadále fungoval dobrovolnický klub. Od roku 2007 PRVák organizuje letní
příměstské tábory pro děti, které se i v roce 2010 setkaly s velkým zájmem dětí
i jejich rodičů.
Výtvarná soutěž
Výtvarná soutěž je součástí vzdělávacího programu PRVák. Cílem je, aby
děti měly možnost vhodnou, pro ně pochopitelnou formou získat informace
o rozvojové problematice a začaly vnímat, jak se žije v rozvojových zemích.
Téma pátého ročníku bylo „Škola základ života aneb vzdělání je k němu třeba“.
Soutěž je každoročně určena dětem, které navštěvují 1. stupeň základní školy.
Jejich úkolem bylo namalovat nebo nakreslit svoji představu, co podle nich škola
znamená, co jim přináší a jak si například představují, že vypadá škola v zemích
na druhé straně světa. Soutěž byla završena vernisáží a vyhlášením výsledků
v Národním muzeu, kde bylo 50 nejzdařilejších obrázků také vystaveno. Pro děti
pak byla soutěž ukončena slavnostním odpolednem plným her a soutěží.
Humanitární a psychosociální pomoc
V roce 2010 Českou republiku opět zasáhly rozsáhlé záplavy. V květnu postihly
Moravu, kde vlivem vytrvalého deště došlo k vzestupu hladin řek. ADRA
se podílela na pomoci zejména v oblasti Bohumína, v Troubkách a nakonec
i na několika místech ve Zlínském kraji. Podruhé udeřily povodně v srpnu,
kdy přívalové deště bleskově rozvodnily především horní toky řek
v Libereckém a Ústeckém kraji. Tyto záplavy byly později vyhodnoceny jako
třetí největší od roku 1997. Celkem ADRA při povodních v roce 2010 koordinovala více než 2 000 dobrovolníků a na pomoc obyvatelům v zasažených oblastech shromáždila v rámci veřejné sbírky finanční prostředky ve výši 14 230 000
korun. Vedle materiální a finanční pomoci poskytovali vyškolení dobrovolníci
a členové KIP týmů zasaženým také psychickou podporu v překonávání krizové
situace. KIP týmy jsou skupiny speciálně školených dobrovolníků pro psychosociální asistenci. Členové týmů se i v roce 2010 účastnili průběžných školení
{16}
OTHER ACTIVITIES AND PROGRAMMES
IN THE CZECH REPUBLIC
Development Education Programme PRVák
Similar to each year, the purpose of the PRVák project was to promote
development cooperation among school educational programmes and, thus,
raise awareness about global issues among children attending kindergartens,
elementary schools and secondary schools. For kindergarten and elementary school teachers, seminars were prepared as an introduction to the issue
of global development education as it related to the new school reform
and the Framework Education Programme. During the year, trained lecturers
prepared programmes and seminars about development topics with the help
of interactive teaching methods using various materials, such as photographs,
spots and stories. Teaching materials were created for educators at elementary
and secondary schools that can be used to implement global topics into teaching curricula. Since 2007, PRVák has organised summer camps for children,
a popular activity for children and parents in 2010; similarly, volunteer ADRA club
also continued to function during the year.
a tréninků, většina z nich se aktivně zapojila do pomoci zasaženým v zaplavených
oblastech. Důležitou náplní jejich činnosti byla vedle monitoringu a koordinace
dobrovolníků také psychologická podpora zasaženým. Zejména na Liberecku
někteří navštěvovali oběti i několik měsíců po opadnutí vody. Svou úlohu však
plnili i při mimořádných událostech v místech svého bydliště.
Česko proti chudobě
Jedná se o tříletý projekt navazující na předchozí projekty platformy „Česko
proti chudobě“, která sdružuje české neziskové organizace z různých oborů:
humanitární a rozvojová pomoc, vzdělávání, mezinárodní obchod a zadlužení,
lidská práva, gender a životní prostředí. Tyto organizace spojuje snaha šířit
informace o Rozvojových cílech tisíciletí, chudobě a české rozvojové spolupráci prostřednictvím množství propagačních prostředků. V rámci tohoto
projektu ADRA, jako jeden z hlavních partnerů, spravovala celonárodní databázi
dobrovolníků a pomáhala spoluorganizovat každoroční akční podzimní dny, jichž
se také účastnila.
eDonation – víte, na co přispíváte!
eDonation je projekt internetového dárcovství na podporu rozvojových projektů humanitární organizace ADRA. Dárci nepřispívají
na celý projekt, ale na jeho konkrétní část, kterou si sami zvolí.
Na stránkách www.edonation.cz bylo možné zakoupit například
sazenice pro mongolské zemědělce, zaplatit ošetření keňského dítěte nebo
poslat dítě z moldavského dětského domova na víkendový výlet. Tento inovativní způsob dárcovství byl spuštěn na podzim roku 2008 a zájemci skrze něj
mohli přispívat na projekty v Indii a Bosně a Hercegovině. V roce 2010 eDonation
podporovalo projekty v Indii, Keni, Mongolsku, Barmě, Moldavsku a na Haiti.
V prosinci 2010 podpořila eDonation vánoční propagační kampaň pod názvem
„Daruj osla!“, která upozorňovala na možnost zakoupit hospodářské zvíře pro
haitského zemědělce. Oslí farmy jsou jednou z plánovaných navazujících aktivit
v zemědělském projektu na Haiti.
The KIP teams are groups of volunteers specially trained to provide psychosocial
assistance. In 2010, the members of the teams received continuous training, and
most of them actively got involved in the relief efforts to help the people in the areas affected by the floods. For example, in the Liberec region, several volunteers
visited flood victims even several months after the flood waters had receded.
The volunteers also assisted people in their own local communities.
Czechia against Poverty
This is a three-year project, which follows up previous projects
from the “Czechia against Poverty” platform, which is carried out in cooperation
with Czech non-profit organisations from various fields: humanitarian
and development assistance, education, international trade and indebtedness, human rights, gender issues and the environment. These organisations
are bound together by an effort to spread information about the Development
Objectives of the Millennium, poverty and Czech development cooperation
through wide range of promotional materials. As part of this project, ADRA,
as one of the main partners, has managed a nationwide database of volunteers
and helped to organise the annual autumn action days, which it has also participated in.
. c z
t i o n
o n a
. e d
w w w
Art competition
The art competition is a part of the PRVák educational programme.
The purpose of it is to enable children to have the opportunity to obtain information in an appropriate and comprehensible manner about development issues
and to begin to understand how people live in developing countries. The topic
of the fifth annual event was School as a basis of life, or education is necessary for it”. The competition is held each year for first-grade children. Their
assignment is to use their imagination and paint or draw what they think school
means, what it brings them and how they imagine schools look in countries
on the other side of the world. The competition was topped off with an exhibit
and announcement of the results in the National Museum, where the 50 best
pictures were exhibited. The competition was ended for the children
with a festive afternoon full of games and contests.
Humanitarian and psychosocial assistance
In 2010, the Czech Republic was again affected by massive floods. In May, they
struck Moravia, where river levels rose as a result of heavy rain. ADRA participated in the relief efforts particularly in the region of Bohumín and Troubky
as well as in several locations in the Zlín region. Floods struck again in August,
when heavy rain caused mainly the upper streams of rivers in the Liberec
and Ústí nad Labem regions to overflow their banks. Those floods were
later evaluated as the third largest since 1997. During the relief efforts to help
the victims of the floods in 2010, ADRA organised more than 2,000 volunteers
and collected CZK 14.23 million in its fundraising campaign. In addition
to the material and financial assistance, trained volunteers and members
of the KIP Teams also provided psychological assistance to help people cope
with the crisis.
ADRA HerO, addicted to help
Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší oblast působení ADRA na
domácí půdě je dobrovolnictví. V roce 2010 provozovala dvanáct
dobrovolnických center, které vedou, školí, motivují a organizují působení dobrovolníků v přijímajících organizacích. Dobrovolníci velmi významně zasahují také v případě mimořádných událostí,
zejména pak při povodních. V roce 2010 bylo do dobrovolných prací celkově zapojeno přes 3 000 osob. Jejich každodenní nasazení, odhodlání a hodiny odvedené
práce byly inspirací pro vytvoření programu ADRA HerO. Aktivity a poslání organizace ADRA tak bylo možné podpořit nákupem předmětů z kolekce „ADRA HerO,
addicted to help“. Pořízením trička, láhve na vodu nebo třeba flash disku mohla
být podpořena dobrá věc, předmět udělal radost a zároveň vyjádřil sympatie
s nezištnou pomocí druhým.
eDonation – know what your contributions are for!
eDonation is an internet donation project for supporting development projects
of the humanitarian organisation ADRA. Donors do not contribute to the entire
project, but to a specific part of it, which they select themselves. For example,
on the website www.edonation.cz it has been possible to purchase seedlings
for Mongolian farmers, pay for medical treatment for a child in Kenya or send
a child from a Moldova orphanage on a weekend trip. This innovative method
of donorship was launched in the autumn of 2008, and through it donors have
been able to contribute to projects in India and in Bosnia-Herzegovina. In 2010,
eDonation supported projects in India, Kenya, Mongolia, Burma, Moldova
and Haiti. In December 2010, eDonation supported a Christmas promotional
campaign entitled “Donate a donkey!” which enabled people to purchase a work
animal for a Haitian farmer. Donkey farms are one of the planned corresponding
activities in the agricultural project in Haiti.
ADRA Hero, addicted to help
The most important and most widespread realm of ADRA’s domestic activities
is volunteering. In 2010, ADRA operated twelve volunteer centres, which manage, train, motivate and organise volunteers in host organisations. Volunteers
also intervene during extraordinary events, such as floods. In 2010, more than
3,000 persons were involved in volunteer work. Their everyday work, dedication and hours of work done were the inspiration for the creation of the ADRA
Hero programme. This programme has made it possible to support the activities
and mission of ADRA by purchasing items from the “ADRA Hero, addicted to help”
collection. By purchasing a t-shirt, a water bottle or a flash disk, people have
been able to support a good deed for others and express sympathy with them.
{17}
Velikonoční sbírka
Velikonoční sbírka je pro organizaci ADRA každoročně největší
propagační aktivitou v roce. Devátý ročník proběhl opět pod
patronací tří známých osobností, z nichž každá zosobňovala
jednu třetinu výtěžku sbírky. Herečka a politička Táňa Fischerová
byla patronkou domácích projektů, herec Miroslav Táborský zastřešoval
humanitární pomoc v České republice i v zahraničí a moderátorka Lejla
Abbasová propůjčila svou tvář rozvojovým projektům v zahraničí. Sbírka
proběhla v osmdesáti městech v republice za účasti až 3 000 dobrovolníků
zejména z řad studentů a mládeže. Výtěžek sbírky v roce 2010 činil 2 126 182 korun.
Finanční prostředky byly použity například na pomoc obětem povodní v Čechách
a na Moravě nebo zemětřesení na Haiti, k podpoře zdravotnického zařízení v Keni
nebo na rozvoj dobrovolnictví v regionech České republiky.
ADRA ÚL
Tento celostátní projekt vznikl ve zlínské pobočce ADRA jako reakce na povodně na
Moravě v roce 1997. Jeho cílem bylo rozšiřování sítě drobných dárců a vytváření
pohotovostního fondu. Finanční prostředky získané v rámci projektu ADRA ÚL byly
vyčleněny například na plánovaný rekonstrukční projekt ke zmírnění následků
povodní v Pákistánu.
365+ aneb Mince denně
Projekt 365+ aneb Mince denně je jedním ze způsobů
dlouhodobé podpory projektů pomoci humanitární
organizace ADRA. Tato forma dárcovství je založena
na přidruženém členství Občanského sdružení ADRA, na základě
vyplněné přihlášky a zaslání členského příspěvku na příslušný účet.
Přidružení členové ADRA, o. s. tak přispívají k realizaci dlouhodobých projektů
v rozvojových zemích i v České republice. Bez podpory pravidelných dárců
by nebylo možné realizovat projekty spojené s výstavbou a provozováním zdravotnického zařízení v keňském Itibu, se vzděláním dětí škol ve slumech a na
vesnicích v Bangladéši, s příměstskými tábory pro české děti nebo pro děti
bez domova na Ukrajině. Členský příspěvek je libovolný, možnosti na přihlášce
začínají na jedné koruně denně – neboli 365 korunách ročně. ADRA své
přidružené členy pravidelně informuje formou newsletteru, každoročně také
výroční zprávou. Projekt 365+ aneb Mince denně čítal na konci roku 2010 téměř
200 aktivních členů.
Easter Fundraising Event
The annual Easter fundraising event is ADRA’s biggest promotional activity
of the year. The ninth annual fundraising event was again under the auspices
of three celebrities, each of whom personified one third of the proceeds
from the fundraising event. Actress and politician Táňa Fischerová
was the patron of domestic projects, actor Miroslav Táborský oversaw
humanitarian aid in the Czech Republic and abroad, and moderator Lejla Abbasová lent her face to development projects abroad. The fundraising event took place
in eighty towns in the Czech Republic and was participated in by up to 3,000
volunteers, including many students and young people. The proceeds
from the fundraising activities equalled CZK 2,126,182 in 2010. The financial
resources were used to help the victims of floods in Bohemia and Moravia
as well as to help victims of the earthquake in Haiti, to support medical facility
in Kenya and to promote volunteering in different regions of the Czech Republic.
ADRA Hive
This nationwide project was created in the ADRA branch office in Zlín
as a response to the floods in Moravia in 1997. Its purpose was to expand
the network of small donors and create a reserve fund. The financial
resources obtained during the ADRA Hive project have been used for activities
such as the planned reconstruction project to alleviate the effects of flooding
in Pakistan..
365+ or Coin Daily
The 365+ or Coin Daily project, also known as Coin daily, is one example
of the humanitarian organisation ADRA’s methods of long-term support
for projects. This form of donorship is based on affiliated membership
in the civic association ADRA based on completed registrations
and transfers of membership contributions to a bank account. Through
their support, affiliated members of ADRA contribute to the implementation of long-term projects in developing countries as well
as in the Czech Republic. Without support from regular donors, it would
not be possible to realise projects focused on the development and operation
of a medical facility in Itibo, Kenya, the education of children in slums
and villages in Bangladesh, summer camps for Czech children and assistance
for homeless children in Ukraine. The membership contribution amount
is variable, and registration is possible for as little as CZK 1 daily
or CZK 365 annually. ADRA regularly informs its affiliated members via
a newsletter and publishes an annual report each year. The 365+ or Coin Daily
project had almost 200 active members by the end of 2010.
ZAHRANIČNÍ PROJEKTY
PROJECTS ABROAD
EVROPA
EUROPE
ALBÁNIE
Zvyšování úrovně perinatologické a neonatologické péče v Albánii
Zdravotní péče v Albánii je obecně na velmi nízké úrovni. Je tomu tak
i v oblasti porodnictví, které se v České republice naopak řadí mezi světovou
špičku. Albánie patří mezi země s nejvyšší úmrtností novorozenců a dětí do jednoho roku věku. Vybavení zdravotnických zařízení i odborné znalosti personálu
jsou nedostačující. V rámci projektu absolvovali tři albánští lékaři stáž v pražské
fakultní nemocnici a i do budoucna jsou plánovány profesionální konzultace
i všeobecná dlouhodobá spolupráce zajištěním odborného zázemí. ADRA projekt podpořila také nákupem sedmi vyhřívaných lůžek, která efektivně zamezují
přenosu infekcí, a přispívají tak k poklesu úmrtnosti novorozenců.
ALBANIA
Increasing the level of perinatologic and neonatologic care in Albania
The quality level of medical care in Albania is generally very low. This is also true
for the obstetrics whereas the Czech Republic ranks among the world leaders in this field. Albania is among the countries in the world with the highest
mortality rates of infants and children under one year of age. The equipment
in medical facilities and the expert knowledge of medical staff in Albania
are insufficient. As part of this project, three Albanian physicians completed
residency training at a Prague teaching hospital, and professional consultations
as well as long-term cooperation in order to boost professional skills are also
planned for the future. ADRA has also supported the project by purchasing seven
heated hospital beds, which are effectively reducing infections and contributing
to the decline in infant mortality.
Moldavsko
Integrační program Centra pro děti ulice ve Vadul lui Voda
ADRA Česká republika spolupracovala po tři roky s kanceláří ADRA Moldavsko,
která provozuje Centrum pro děti ulice ve městě Vadul lui Voda, ležícím nedaleko
hlavního města Kišiněva. Cílem střediska je nabízet těmto dětem přístřeší, jídlo
a vzdělání a pomáhat jim nalézt ztracené rodinné vazby, zvýšit jejich sebevědomí
a připravit je na budoucí život ve společnosti mimo integrační centrum. Během
trvání projektu se podařilo zlepšit životní podmínky v centru i celkovou péči o děti.
Centru byla potvrzena jedna z největších „návratností“ dětí v Moldavsku, až 25 %
dětí bylo zpětně integrováno do svých původních rodin nebo jim byly nalezeny
rodiny adoptivní. Důležitou funkcí centra bylo také budování kapacit a profesionality jeho zaměstnanců. Na konci roku byl projekt předán do správy centra
a nadále bude fungovat samostatně.
Cesta k předškolnímu inkluzivnímu vzdělávání
Lidé s postižením jsou v Moldavsku v současnosti sociálně vyčleněni.
Většina z nich tak končí v ústavech. Cílem projektu je proto vytvořit mechanismy, které usnadní přístup ke vzdělání dětem se speciálními tělesnými
i vzdělávacími potřebami, a tím podpořit jejich začlenění do vzdělávacího
procesu, potažmo do společnosti. Prvním krokem je začlenit děti
předškolního věku do běžných mateřských škol, což jim umožní pokračovat
na běžných základních školách. ADRA se snaží vytvořit kapacitu jedné modelové mateřské školy, která bude schopna pracovat s postiženými dětmi,
a na základě této praxe podpořit ministerstvo školství při utváření legislativních
norem inkluzivního vzdělávání.
SRBSKO
Finanční podpora domu bezpečí pro oběti domácího násilí
Hlavním posláním domu bezpečí je snižování výskytu domácího násilí
prostřednictvím dlouhodobého poskytování služeb. Cílovou skupinou jsou
{18}
Moldova
Integration programme of the Centre for Street Children in Vadul lui Voda
ADRA Czech Republic cooperated for three years with ADRA Moldova,
which operates the Centre for Street Children in Vadul lui Voda, a town located
not far from the capital city of Chişinău. The goal of the centre is to offer these children shelter, food and education and to help them find lost family ties, increase
their self esteem and prepare them for future life in the community outside
of the integration centre. During the project, ADRA has managed to improve living
conditions in the centre and the overall level of care for the children. The centre
has one of the largest success rates for reintegration of children in Moldova,
and up to 25 % of the children have been reintegrated into their original families
or adopted by newly found families. Another important function of the centre
has been capacity building and the professional skills improvement of its employees. At the end of the year, the project was placed under the administration
of the centre, and it continues to function independently.
Path towards pre-school inclusive education
People with disabilities are currently socially excluded in Moldova.
and most disabled people end up in institutions. Therefore, the purpose of this project is to create mechanisms that facilitate access
to education for children with special physical and educational needs
and support their inclusion in the educational process and integration into
society as a whole. The first important step is integration of pre-school aged
children into regular kindergartens, which will enable them to continue
in regular elementary schools. ADRA is attempting to create capacity at one
model kindergarten, which will be capable of working with disabled children,
and based on this experience, it would like to support the Ministry of Education
with the creation of legislative norms for inclusive education.
{19}
především ženy, bez ohledu na věk, vzdělání a rodinný stav, které se staly obětí
domácího násilí, a děti – svědci tohoto násilí. Dům bezpečí poskytuje svým
klientům ubytování, stravu a prádelnu. Klienti mohou zdarma využívat všechny
právní služby týkající se problematiky domácího násilí, rozvodu či majetkového
vyrovnání po rozvodu. Klientky mají také přístup k psychosociálnímu poradenství.
UKRAJINA
Dobrovolnické aktivity na Ukrajině
ADRA Česká republika již potřetí přispěla ke zkvalitnění volného času dětí
z Dětského domova v Mukačevě na západní Ukrajině. Dobrovolníci z České
republiky pro děti uspořádali letní tábor, který pro ně byl výjimečnou událostí
v jinak poměrně stereotypním životě v domově. V rámci projektu děti tráví čas
na táboře, ale také se aktivně zapojují do příprav a drobných oprav areálu.
ASIE
BARMA
Obnova a modernizace obydlí obětí cyklónu Nargis
Projekt se zaměřuje na zlepšení životních podmínek v domácnostech zasažených
cyklónem Nargis prostřednictvím obnovy, zabezpečením a zvýšením odolnosti přístřešků. V roce 2010 ADRA pokračovala ve výstavbě přístřešků,
k již existujícím domkům dostavovala toalety, které pomohou upevnit dodržování
základních hygienických návyků. Ve spolupráci s Programem OSN pro lidská
sídla ADRA realizovala školení a poskytovala technickou podporu. Odborníci školili
místní řemeslníky ve stavbě odolnějších domů a vysvětlovali jim, jaké nezbytné
náležitosti by měly bezpečné domy mít, současně jim samotnou stavbu názorně
předváděli. Řemeslníci byli na stavbě zaměstnáni, čímž měli zároveň možnost
zlepšit své živobytí.
Posilování kapacit komunit a občanské společnosti
V barmských vesnických oblastech není podporován rozvoj na místní úrovni –
komunity jsou odkázány zcela na sebe, nemají podporu centrální vlády ani místních úřadů. Lidem, kteří jsou navíc sužováni armádním režimem, se nedostává
základní podpory. ADRA ve spolupráci s organizací Action Aid se snaží skrze
zapojení 30 spolupracovníků, kteří prošli měsíčním školením, aktivizovat jednotlivé komunity ve 30 vesnicích tak, aby byly schopné identifikovat vlastní potřeby.
Na základě společného působení, díky jasně formulované žádosti, budou moci
získat malý grant, a zlepšit tak vlastní životní podmínky.
GRUZIE
Rekonstrukce zásobování vodou pro Všeobecnou regionální nemocnici
s porodnicí
Hlavním cílem bylo zásobení Všeobecné nemocnice s porodnicí, která byla
významně poničena během válečného konfliktu, nezávadnou pitnou vodou a vybudování funkční kanalizace s čistírnou odpadních vod. Projekt byl na konci roku
2010 ukončen a předán místní správě nemocnice. Přístup k vodě pro nemocnici,
{20}
SERBIA
Financial support for safe houses for victims of domestic violence
The main mission of the safe house is to reduce the occurrence of domestic
violence through long-term provision of services. The target group consists
of women of all ages, education levels and familial statuses who have become
victims of domestic violence and children who have witnessed this violence.
The safe house provides its clients with accommodation, meals and laundry
services. Clients can also make use of free legal services related to the issues
of domestic violence, divorce and property settlement following divorce. Clients
also have access to psychosocial services.
UKRAINE
Volunteer activities in Ukraine
For the third time in a row, ADRA Czech Republic has contributed to improving
the quality of free-time activities for children from an orphanage in Mukachev
in western Ukraine. Volunteers from the Czech Republic held a summer camp
for the children, which was an exceptional activity for them that enhanced their
otherwise relatively plain life in the orphanage. The summer camp for children
project also included active involvement in preparations and minor repairs
of the site.
ASIA
BURMA
Restoration and modernisation of homes of victims of the Nargis cyclone
This project focused on improving the living conditions in the households
affected by the Nargis cyclone via restoration, securing and increasing
the strength of dwellings. In 2010, ADRA continued with the development
of dwellings and brought toilets to existing homes, which help ensure basic
hygiene habits. ADRA conducted training and provided technical support
in cooperation with the UN Programme for Human Rights. Experts educated
local inhabitants about construction of stronger homes, explained to them
the importance of safe home design and demonstrated better construction
methods. The local inhabitants were put to work on the construction sites,
which gave them the opportunity to improve their living conditions.
Boosting communities and civil society
In Burmese villages, development is not supported at the local level. Communities are left to fend entirely for themselves and do not receive support
from the central government or from local authorities. People who are being
oppressed by the military regime are also not receiving basic support. ADRA
in cooperation with the organisation Action Aid is attempting by involving 30
relief workers who have undergone monthly training to get people involved
in their own communities in 30 villages so that they will be able to identify
their own needs. Based on joint activities and with the help of clearly formed
requests, they will be able to receive a small grant and improve their own living
conditions.
GEORGIA
Reconstruction and stocking of water for the General Regional Hospital
with a maternity ward
The main goal of this project was to supply the General Regional hospital
with a maternity ward, which was significantly damaged during a military
conflict, with clean drinking water and construct a functioning sewer system
with a waste treatment facility. The project was finished at the end of 2010
and its activities were transferred to the local administration of the hospital.
Access to water for the hospital, which previously had to rely on wells
INDONÉSIE
and water carried in buckets, has been ensured thanks to the project
Podpora mikropodnikání žen v oblasti Pangandaran
by running tap water. The project has made it possible to ensure clean
Oblast Pangandaran, kde byl projekt mikropodnikání realizován, se nachází
and safe water for the entire hospital. Thanks to this unique solution, the price
v jižní části ostrova Jáva, který byl v letech 2004 a 2006 opakovaně zasažen vlnou
of this water is eight times lower than water originating from the municipal
tsunami. Oblast se obecně vyznačuje zvýšenou seismologickou aktivitou. Prowater supply. The new hospital complex, which will be completed in 2013,
jekt se zaměřoval na pomoc ženám v budování vlastního drobného podnikání.
will be connected to this source of water, and the results of the project will
Ženy absolvovaly školení, díky kterým budou vědět, jak dobře vést svou obchodní
not only be sustainable, but expandable as well to include other activities.
činnost, ale zároveň si prohloubily své odborné znalosti. Bylo vytvořeno spořicí
a úvěrové družstvo, které bude mikropodnikání po skončení projektu podporovat
INDONESIA
a nadále bude ženám poskytovat drobné úvěry, potřebné poradenství a zázemí.
Support for micro-enterprises run by women in the Pangandaran region
The Pangandaran region, where the micro-enterprise project was realised,
MONGOLSKO
is located on the southern part of the island of Java, which in 2004 and 2006
Zlepšení rostlinné produkce v provincii Dornogobi
was repeatedly struck by tsunamis. The area generally has been registering
Téměř tříletý projekt v provincii Dornogobi měl za cíl pomoci venkovským
increased seismological activity. The project focused on helping women build
rodinám ohroženým dlouhodobým nedostatkem pracovních příležitostí
their own small businesses. The women completed training, which prozabezpečit jistější a kvalitnější formu obživy. Jednalo se o celkovou podporu
vided them with knowledge about how to manage their business activities
rozvoje produkce ovoce a zeleniny, ale také o širší využívání alternativní energie
and increase their skills. A savings and credit association was established, which
v rostlinné výrobě v poušti Gobi. Hlavní důraz byl kladen na zpřístupnění vodních
will support the micro-enterprises even after the project has ended and will
zdrojů pro zavlažování. Vlivem extrémních mrazů, silného promrzání půdy
continue to provide small lines of credit to women along with business advice.
a velkého množství sněhu často nebylo možné, i přes obrovské úsilí všech zapojených i projektového týmu, plánované aktivity realizovat. Proto se ADRA rozhodla
MONGOLIA
v rámci poslední etapy vybudovat speciální, pasivně vyhřívané skleníky, které
Improvement of vegetable production in the province of Dornogobi
zajistily prodloužení zemědělské sezóny o několik měsíců. Základním
The aim of the nearly three-year project in the province of Dornogobi
předpokladem konstrukce těchto skleníků bylo jejich zapuštění do země
was to assist rural families affected by long-term unemployment find more
a následné vystavění obvodových zdí se speciální izolační a akumulační vrstvou.
stable and better quality ways to earn their living. This project amounted
to overall support for the development of fruit and vegetable production
Distribuce balíčků humanitární pomoci v provincii Archangai
as well as expanded use of alternative energy in vegetable production
V roce 2010 Mongolsko postihla extrémně krutá zima, což vedlo k úhynu
in the Gobi desert. The main emphasis was placed on making water sources
až deseti milionů kusů dobytka. Mnoho rodin tak přišlo o svůj jediný zdroj obživy
available for irrigation. Extreme frosts, freezing of land and a large amount
a téměř celý majetek a země náhle čelila velké pravděpodobnosti hladomoru.
of snow often made it impossible to carry out the activities, even despite
ADRA se zaměřila na distribuci potravinových balíčků pořízených z prostředků
the huge efforts made by everyone involved in the project. Therefore, ADRA
humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí. Zaopatřila 600 rodin
decided during the last phase of the project to build special passively heated
z nejpostiženějších oblastí potravinovými balíčky se zásobami zhruba na dva
greenhouses, which ensured extension of the farming season by several months.
měsíce, dětem distribuovala balíčky vitamínů a ovocných šťáv a těhotným
The main assumption for the construction design of these greenhouses
a kojícím ženám poskytla speciální potravinové doplňky a vitamíny. Kromě přímé
was that they could be placed in the ground and reinforced with perimeter walls
podpory rodinám se humanitární asistence zaměřila na zdravotnická zařízení
with a special insulation and accumulation layer.
v provincii, kterým byl dodán zdravotnický materiál.
ve které byli dříve odkázáni na studny a nošení vody ve vědrech, je díky projektu
zajištěn tekoucí nezávadnou vodou z kohoutku. Podařilo se zabezpečit čistou
a bezpečnou vodu pro celý komplex nemocnice. Díky jedinečnému řešení je cena
této vody osmkrát nižší než té z městského zásobování. Nový nemocniční komplex, který bude dokončen v roce 2013, bude také napojen na tento zdroj vody,
čímž budou výsledky projektu nejen udržitelné, ale také rozšířené o další aktivity,
v projektu neplánované.
{21}
{22}
{23}
BANGLADÉŠ
Program BangBaby
Program BangBaby je zaměřen na trvalou podporu a zlepšení života chudých
bangladéšských dětí. S přispěním dárců ADRA tímto programem zajišťuje
vzdělávání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit
školné a výdaje spojené s výukou. Přestože se v programu klade největší důraz
na vzdělání, jeho součástí je rovněž nezbytná potravinová, rekonstrukční
a zdravotnická pomoc.Program je rozdělen na dvě části. První částí je „adresné
sponzorství“, které umožňuje podporovat konkrétní děti a studenty v jejich
vzdělání, a to v kategoriích: vesnická – denní škola, internátní škola a podpora
sirotka. Do projektu je zapojeno přes 1 700 dětí. Druhou částí programu je „Podpora slumových škol“, neboli zprostředkování vzdělání dětem žijících v chudinských slumech hlavního města Dháky. Za pomoci týmu místních učitelů chodí
do deseti škol přibližně 700 dětí ve věku 5 až 10 let. Tento projekt byl na konci roku
podpořen prodejem kalendáře, který vznikl ve spolupráci s fotografem Petrem
Šeblem během pravidelné monitorovací cesty 2010.
Vedle primárního zaměření na vzdělávání bangladéšských dětí se program
BangBaby každoročně zaměřuje i na několik podpůrných projektů, které úzce
souvisejí se zdravím dětí, s okolím, ve kterém studují, či s kvalifikací učitelů.
V roce 2010 bylo opraveno jedenáct studní na vesnických školách a započala
výstavba čistírny vody na internátní škole KMMS, která probíhá ve spolupráci
s ADRA Bangladéš. Také byl zahájen projekt elektrifikace vesnických škol
s využitím solární energie a proběhlo každoroční letní školení učitelů, jehož se
zúčastnilo přes 160 učitelů z několika desítek škol po celé Bangladéši.
INDIE
Nové školy pro indické děti
Provincie Nellore ve státě Andhra Pradesh na jihu Indie je vystavena následkům
častých monzunů a záplav, vážně postižena byla i vlnou tsunami v roce 2004.
Značné množství lidí v oblasti okolo města Nellore neumí číst ani psát, což
nezřídka způsobuje sociální problémy. Celkem osm škol bylo v průběhu
projektu rozšířeno o dvacet nových tříd. To přispělo ke kvalitnějšímu vzdělávání
více než 1 500 dětí. Lépe se pracuje i místním učitelům, jejichž žáci chodí do školy
pravidelněji a častěji. Projekt ProLearn byl realizován ve spolupráci s indickou
pobočkou ADRA. Část učitelů přijala nový způsob výuky „škola hrou“. Učitelé
začali do školy docházet pravidelně, čímž se zlepšila spolupráce mezi školami
a místními komunitami. Ty vzaly více na vědomí důležitost vzdělání vlastních dětí.
Byl zaznamenán zvýšený zájem o zápis dětí ve věku 6 až 14 let a školní docházka
vzrostla o 11 % oproti období před tsunami. V rámci projektu zahájilo svoji činnost
také třináct dětských klubů v osmi vesnicích a několik školních výborů, které
umožňují bližší spolupráci rodičů se zástupci škol, učiteli a místními úředníky.
SRÍ LANKA
Bydlení a vodní zdroje pro obyvatele Tangalle
Cílem projektu bylo podpořit obnovu a rozvoj životní úrovně rodin přímo
postižených vlnou tsunami v prosinci roku 2004 a rodin s nízkými příjmy
{24}
Distribution of packages of humanitarian aid in the province of Archangai
In 2010, Mongolia was affected by an extremely harsh winter, which led
to the death of up to 10 million farm animals. As a result, many families lost their
own source of income and almost their entire property, and the country faced
the likelihood of serious famine. ADRA focused on the distribution of food packages obtained from humanitarian assistance resources provided by the Ministry of Foreign Affairs. ADRA provided 600 families from the most badly affected
areas with food packages with stocks of food for up to two months. Packages with vitamins and fruit juices were distributed to children, and pregnant
and nursing women were provided with special dietary supplements
and vitamins. Besides direct support for families, the humanitarian assistance also focused on medical facilities in the province, which were supplied
with medical supplies.
BANGLADESH
BangBaby
The BangBaby programme is focused on long-term support and improvement
of the lives of poor children in Bangladesh. With contributions from sponsors
of ADRA, this programme is ensuring education for children whose parents
or guardians cannot afford to pay school expenses for their children. Although
the main emphasis of the programme is education, it is also focused on essential
food, reconstruction and medical assistance. The programme is divided into two
parts. The first part is “direct sponsorship” which enables donors to support
individual children and students in their education in the following categories:
village – daily school, boarding school and support for an orphan. Over 1,700
children are involved in the project. The second part of the project focuses on supporting slum schools and ensures education for children living in the poor slums
of Dhaka – the capital of Bangladesh. With the help of a team of local teachers,
approximately 700 children aged 5 to 10 are attending ten schools. This project
was supported at the end of the year by the sale of calendars created in cooperation with photographer Petr Šebl during a regular monitoring trip in 2010.
Besides the primary focus on educating Bengali children, the BangBaby
programme also focuses each year on several supportive projects closely
related to children’s health, the communities in which they study and improving
the qualifications of teachers. In 2010, eleven wells at village schools were repaired and the construction of a water treatment facility at the KMMS boarding
school was commenced, which is being carried out in cooperation with ADRA
Bangladesh. A project focused on bringing electricity to village schools using
solar energy was also launched and yearly summer training of teachers
was held, which was attended by over 160 teachers from several dozen schools
throughout Bangladesh.
INDIA
New schools for Indian children
The Nellore Province in the state of Andhra Pradesh in the south of India
is affected by frequent monsoons and floods and the area was also hit heavily
by the tsunami in 2004. A large number of people in the area surrounding the city
of Nellore cannot read and write, which causes major social problems. A total
of eight schools were enlarged during the project by twenty new classrooms.
This has helped improve the quality of education for more than 1,500 children.
It has also improved the work of local teachers whose students are attending
school more frequently and more regularly. The ProLearn Project was implemented in cooperation with the Indian ADRA office. Some of the teachers
have incorporated games into their teaching methods. Teachers have begun
to go to school regularly, which has improved cooperation between schools
and local communities. They have become more aware of the importance
of education for their own children. Increased interest was registered
Lepší životní podmínky pro sirotky a seniory zasažené válečným konfliktem
in enrolling children between the ages of 6 and 14 and school attendance increased
Cílem projektu bylo zmírnit následky válečného konfliktu na Srí Lance,
by 11% compared to the period prior to the tsunami. During the project,
v severní provincii v oblasti Vavuniya. ADRA se snažila pomoci nejvíce zranitelthirteen children’s clubs also began operating in eight villages and several school
ným společenským skupinám nuceným k přesídlení, tedy seniorům a sirotkům,
committees were set up, which enables closer cooperation between parents
a zajistit jim lepší životní podmínky. Bylo vybráno devět institucí v nejvíce
and school officials, teachers and local government officials.
zasažených oblastech, které pečují o uvedené skupiny: jeden domov pro mladé
matky, jeden domov pro tělesně i duševně postižené, dva domovy pro seniory
SRI LANKA
a pět domovů pro sirotky. V rámci projektu bylo vybudováno několik nových
Housing and water resources for the inhabitants of Tangalle
vodních zdrojů, zlepšily se hygienické podmínky v domovech a prostřednictvím
The aim of this project was to support the restoration and development
organizace společenských a volnočasových aktivit došlo také ke zmírnění
of the living standards for families directly affected by the tsunami in December
traumat z přesídlení. Další aktivitou bylo poskytnutí nepotravinové materiální
2004 and low income families in the Tangalle region. This specifically included
pomoci sirotkům ve formě balíčků školních pomůcek, které jim umožní
the construction of new homes for families without suitable substitute houspokračovat ve studiu.
ing, the replacement of temporary kitchen units with health compliant and safe
kitchens and ensuring quality and regular supplies of drinking water as well
THAJSKO
as the construction of dry toilets in original villages. All of these enhancements
Školení pro barmské uprchlíky v Thajsku
will improve living conditions for the population and promote basic hygiene.
Od roku 1984 odcházejí obyvatelé Barmy masově do Thajska. Hlavním důvodem
Due to the likelihood of repeat disasters, many of the inhabitants have been resetk tak silné migraci je útěk před konflikty a porušováním lidských práv v Barmě.
tled inland, which has made them unable to fish and continue in their traditional
V současnosti je na thajském území zhruba 150 000 uprchlíků, kteří jsou
way of earning their living. Therefore, the project has included the restoration
soustřeďováni v devíti táborech podél thajsko-barmské hranice. Thajská vláda
and cultivation of fresh-water reservoirs suitable for fishing.
nedovoluje uprchlíkům provozovat žádnou výdělečnou aktivitu a nepodporuje
jejich vzdělávání, což vede k jejich závislosti na pomoci. ADRA podpořila projekt
Better living conditions for orphans and seniors affected by armed conflict
partnerské kanceláře ADRA Thajsko, který se zabývá vytvářením potenciálních
The purpose of this project was to alleviate the effects of the armed conflict
zdrojů obživy a zajištěním možnosti uplatnění uprchlíkům poté, co opustí tábor.
in Sri Lanka in the northern province of Vavuniya. ADRA has attempted to assist
Nabízí jim vzdělání v patnácti různých oborech, jako jsou například kadeřnictví,
the most vulnerable groups in the community forced to resettle, namely seniors
vaření, peče o dítě, lékařská péče, automechanik, tesař a podobně. Všechny
and orphans, and to ensure better living conditions for them. Nine institutions
kurzy jsou certifikované, a zajišťují tak absolventům dosažení minimální úrovně
were selected in the most badly affected areas, which focus on taking care
odbornosti. Díky tomu mají pak absolventi vyšší šanci na získání práce ať již
of the target groups: one home for young mothers, one home for physically
v samotném Thajsku, třetí zemí nebo v případě návratu v Barmě.
and mentally disabled persons, two homes for seniors and five homes
for orphans. The project also included the construction of several new water
AFRIKA
resources and improvement of health conditions in the homes. The organisation
of community and free-time activities also helped alleviate the trauma suffered
ANGOLA
by
inhabitants as a result of the resettling. Another activity involved providing
Podpora odborné zemědělské školy v Catabola
non-food material assistance to orphans, consisting of packages of school
Již v květnu roku 2009 zahájila ADRA ve spolupráci s Institutem tropů
supplies which are enabling them to continue with their studies.
a subtropů České zemědělské univerzity Praha projekt zaměřený na vybudování
v oblasti Tangalle. Konkrétně se jednalo o výstavbu nových domů pro rodiny
bez vyhovujícího náhradního bydlení, o nahrazení provizorních kuchyňských
koutů hygienicky vyhovujícími a bezpečnými kuchyněmi, o zajištění kvalitní
a pravidelné dodávky pitné vody a také o vybudování suchých záchodů v původních
vesnicích. Tím budou zajištěny lepší životní podmínky i připraveny podmínky pro
šíření základních hygienických návyků. Z důvodu pravděpodobných opětovných
ohrožení bylo mnoho obyvatel přesídleno do vnitrozemí, což jim znemožnilo
rybařit, tedy pokračovat v tradičním způsobu obživy. Proto projekt zahrnoval
obnovení a kultivaci sladkovodních nádrží vhodných pro rybolov.
odborných a technických kapacit Odborné zemědělské školy v Catabola
{25}
a pořádání praktic-kých kurzů pro farmáře a zemědělskou veřejnost. Program
zahrnoval kromě příprav školních osnov, sylabů, učebních materiálů a rozvrhů
pro jednotlivé předměty také poskytování konzultací a školení pedagogů. V rámci
zajištění technického zázemí pro výuku byla ve škole dovybavena počítačová
učebna, zřízena meteorologická stanice, pedologická a parazitologická laboratoř.
Pro praktickou výuku byly vybudovány technické dílny, zpracovatelské centrum
zemědělských produktů, cvičná pole a školní farma, jejíž součástí je i ukázkový
chov zvířat.
Poradenské služby Catabola, Angola
Projekt má za cíl zlepšení podmínek pro rozvoj Odborné zemědělské školy
v Catabola a posílení rozsahu a kvality poskytování poradenských služeb pro
zemědělce v okresu. Institucionální zakotvení Odborné zemědělské školy zajistí
udržitelnost realizovaných aktivit po ukončení spolupráce školy s Českou republikou. V rámci projektu byla zakládána demonstrační pole, na kterých se místním
obyvatelům prakticky představovaly správné postupy a metody práce. Kvalita
poradenských služeb byla podpořena školeními na témata: rostlinná produkce
– osevní postupy, chov hospodářských zvířat, základy veterinárních praktik,
chov ryb, zemědělská mechanizace, závlahy, pedologie a výživa rostlin, zpracování zemědělských produktů, marketing zemědělských produktů, metodika
školení farmářů, komunikační a prezentační dovednosti, pedagogika a didaktika
a základní principy péče o zdraví a hygienu.
KEŇA
Rekonstrukce a provoz zdravotnického zařízení v Itibo
Zdravotnické zařízení v Itibo poskytuje lékařskou pomoc spádové oblasti
60 000 obyvatel pro ambulanci a až 200 000 pro stomatologii. ADRA provozuje toto
zdravotnické zařízení již od roku 2006. V rámci rekonstrukčních prací se v roce
2010 pracovalo na dostavbě nové budovy lůžkového oddělení s operačním sálem
a intenzivní péčí, které doplní již funkční ambulanci, operační sál, porodnickou
a stomatologickou ordinaci. Prostor před budovami je průběžně zvelebován
a doplňován zastřešenými lavičkami. Areál nemocnice a přilehlých budov
je místními obyvateli stále častěji vyhledáván jako místo k setkávání a trávení
volného času. Navázalo se na úspěšnou tradici odborných stáží, v průběhu roku
ji zde absolvovala již čtvrtá a pátá skupina mediků z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Stáže jako vždy doplňovali lékaři, specialisté na tropickou medicínu
a parazitologii a stomatologové. Před koncem roku se rozběhl projekt sběru
obvazového materiálu, který reagoval na povinnost řidičů vyměnit k začátku
roku lékárničky ve svých vozech. Vyřazený materiál bude v průběhu roku
2011 přepraven do Itiba, kde najde své využití na místní ambulanci.
Podpora základní a střední školy v Itibo
V rámci dlouhodobého projektu, který byl v roce 2010 zahájen ve spolupráci
s Bankovním institutem vysokou školou, proběhnou potřebné rekonstrukce
Základní a Střední školy v Itibo, která bude i následně podporována tak, aby žákům
a studentům bylo poskytováno kvalitní základní a střední vzdělání v adekvátním
učebním prostředí za použití odpovídajících školních pomůcek. Děti jsou také
{26}
THAILAND
Training for Burmese refugees in Thailand
Since 1984, inhabitants of Burma have been fleeing to Thailand at a massive
rate. The main reason for this has been to escape from conflicts and human
rights violations in Burma. There are currently approximately 150,000 refugees
in Thailand, who are concentrated in nine camps along the Thai-Burmese
border. The Thai government does not allow the refugees to engage in any
gainful activities and is not supporting their education, which has made them
dependent on assistance. ADRA has supported a project of ADRA Thailand, which
is focused on creating potential ways for the refugees to earn a living and helping
them prepare for life after they leave the refugee camps. The project is offering
them education in fifteen different fields, such as hairdressing, cooking, childcare, medical care, car mechanics and carpentry. All of the courses are certified
and enable graduates to achieve a minimum level of skills and increase
their chances to find a job in Thailand, in a third country or in Burma following
their return.
AFRICA
ANGOLA
Support for the Vocational School of Agriculture in Catabola
In May 2009, ADRA in cooperation with the Institute of Tropics and Subtropics
of the Czech Agricultural University in Prague launched a project focused
on building professional and technical capacities of the Vocational School
of Agriculture in Catabola and organising practical courses for farmers
and the agricultural community. The programme included the preparation
of school curricula, syllabi, teaching materials and timetables for particular
subjects as well as consultations and trainings for teachers. As part
of the process of securing technical background for class work, a computer
room was equipped at the school and a meteorological station and pedological and parasitological laboratory were established. For practical trainings
technical workrooms were built, along with a processing centre for agricultural products, practice fields and a school farm which includes demonstrations
of animal farming.
Consultation services in Catabola, Angola
The aim of this project is to improve the conditions for the development
of the Vocational School of Agriculture in Catabola and improve the quality
of consultation services for farmers in the district. The institutional basis
of the Vocational School of Agriculture will enable the sustainability of implemented activities after the school’s cooperation with the Czech Republic ends.
As part of the project, a demonstration field was established where correct procedures and work methods have been presented to local inhabitants
in a practical manner. The quality of the consultation services has been supported by trainings focused on the following topics: crop production – rotation of
crops, livestock farming, veterinary basics, fish farming, agricultural mechanisation, irrigation, pedology and plant nutrition, processing of agricultural
zapojeny do vzdělávacích a preventivních programů zaměřených na zlepšení
jejich zdravotního stavu. Místní malé stavební firmy a řemeslníci, kteří mnohdy
za prací cestují i stovky kilometrů, mají možnost zapojit se do rekonstrukčních
prací a dostavby dalších objektů v místě svého bydliště. Rodinní příslušníci
a ostatní obyvatelé oblasti se mohou podílet na školních osvětových a preventivních programech. Kromě zkvalitnění studijních podmínek bude studujícím
i personálu poskytnuta pravidelná preventivní lékařská péče. Díky přímému
propojení se zdravotnickým zařízením v Itibo vzniká systém evidenčních karet
a jsou zprostředkovány pravidelné preventivní prohlídky zaměřené zejména na
choroby kůže a dvakrát do roka i stomatologické vyšetření.
products, marketing of agricultural products, methods of trainings for farmers,
communication and presentation skills, pedagogy and didactics, and basic
principles of care for health and hygiene.
KENYA
Reconstruction and operation of a medical facility in Itibo
The medical facility in Itibo provides medical care for approximately 60,000
inhabitants of the area as outpatient clinic and for 200,000 as dental clinic. ADRA
has been operating this medical facility since 2006. As part of reconstruction
in 2010, work was carried out to complete the construction of the new building of the bed section with a surgery and intensive care unit, which complement the already functioning outpatient care facility, surgery and the maternity
ZAMBIE
and dental sections. The area in front of the building is being continuously renoGaranční oprava a adjustace elektrických systémů v Misii Masuku
vated. The site of the hospital and the adjacent buildings are increasingly used
V letech 2005 a 2006 byly v komunitě v Masuku instalovány solární energetické
by local inhabitants as a place for meeting and spending free time. The successful
systémy zajišťující dodávky osvětlení a ventilace na střední škole, v domech
tradition of internships has continued and during the year the fourth and fifth
učitelů a na klinice. Solární energie také zajišťuje provoz elektrických pump
group of medics from the First Medical Faculty of Charles University participaturčených pro dodávky pitné vody ze studní. Zařízení v roce 2010 skončila garanční
ed in the training there. As always, the internship was followed by specialists
záruka a bylo třeba provést potřebný servis. Dodavatel poskytl náhradní díly
in tropical medicine, parasitology and dentistry. At the end of the year, a project
v rámci záruky. Projekt garanční opravy a revize systému včetně nejmodernějšího
focused on the collection of dressing materials was launched, which was
uzemnění tak navázalo na předchozí dokončené projekty a jeho cílem bylo zajistit
a response to the obligation of drivers in the Czech Republic to replace the first
vyšší bezpečnost zásobování elektřinou.
aid kits in their vehicles at the beginning of the year. The old first aid kits will
be sent to Itibo during the year, where they can be used at the local outpatient
KARIBIK
care facility.
HAITI
V lednu 2010 zasáhlo Haiti ničivé zemětřesení o síle 6,2 stupňů Richterovy
stupnice, epicentrum se nacházelo v blízkosti hlavního města Port-au-Prince.
Celkový počet lidských obětí se odhaduje na 200 000, škody byly vyčísleny na
více než 11 bilionů amerických dolarů. Více než 1, 2 milionů lidí bylo přinuceno
opustit své domovy. Haitská populace, která i před zemětřesením musela čelit
obrovské chudobě i nepřítomnosti funkční státní správy, tak zůstala naprosto
ochromená. Obyvatelé, kteří museli opustit své domovy, mnohdy neměli přístup
k pitné vodě ani jídlu. Bez podpory a systematické pomoci by se země v rámci
několika měsíců ocitla na hranici hladomoru. Konsorcium evropských kanceláří
ADRA spolu s ADRA Haiti začalo na místě působit bezprostředně po zemětřesení.
Svou regionální kancelář umístilo do Petit Goave, menšího městečka ležícího
v zemědělské oblasti, v němž díky přítomnosti mnoha administrativních úřadů
a dostupnosti hlavního města může působit i velké množství neziskových
organizací.
Stany a voda pro obyvatele vesnice Pika v regionu Petit Goave
Obyvatelé vesnice Pika byli silně zasaženi zemětřesením; většina z nich
byla nucena opustit svůj domov. Na volném prostranství začali spontánně
vytvářet tábor, do kterého se postupně uchýlily tři čtvrtiny veškeré populace obce. Podmínky v táboře však byly velmi provizorní a nebylo žádoucí,
aby v něm lidé žili dlouhodobě. V táboře nebyl přístup ke zdroji pitné vody, hrozila
epidemie. První projekt organizace ADRA se proto zaměřoval na humanitární
Support for the Elementary and Secondary School in Itibo
During this long-term project which was launched in 2010 in cooperation
with the Banking Institute, College of Banking, necessary reconstruction
of the Elementary and Secondary School in Itibo will be carried out
and the school will subsequently be supported to ensure that its pupils
are provided with quality elementary and secondary education in a suitable
learning environment with the use of appropriate teaching materials. The children are also being involved in educational and preventive programmes focused
on improving their health condition. Small local construction firms
and entrepreneurs who often travel hundreds of kilometres away for their
work are being given the opportunity to get involved in reconstruction
work and development in their own local communities. Family members
and other inhabitants of the region can also participate in educational
and preventive programmes. Besides improving the quality of study
conditions, students and school staff will also be provided with regular preventive medical care. Thanks to a direct link with the medical facility in Itibo a system of evidence cards is being developed
and regular health check-ups focused mainly on detecting skin diseases
will be arranged, along with dental check-ups conducted twice a year.
{27}
asistenci rodinám žijícím v kritických podmínkách tábora Pika. Cílem bylo
zajistit důstojné a bezpečné podmínky pro život v táboře (zajištěním provizorních přístřešků a dočasného zdroje pitné vody, distribucí velkých ochranných
plachet a hygienických balíčků, zprostředkováním lékařské prohlídky a léků),
ale především motivovat rodiny k rychlému návratu domů a k normálnímu
způsobu života (stavbou dlouhodobých přístřešků, distribucí balíčků domácích
potřeb), tedy i k zemědělství jakožto hlavnímu způsobu obživy.
Druhou aktivitou v rámci projektu humanitární pomoci bylo zajištění náhradního
zdroje pitné vody, který by bylo možné využít v případě mimořádných událostí,
které na Haiti nejsou neobvyklé. ADRA na místo dopravila šestnáct mobilních
úpraven vody, vyrobených v České republice speciálně pro tento účel. Čističky se
velmi osvědčily v období hurikánů i na konci roku v době epidemie cholery.
Podpora zemědělství v Petit Goave
Ve snaze zmírnit následky zemětřesení v rurálních oblastech zvolily ADRA ČR
a ADRA Kanada jako oblast svého působení zemědělství a spustily společnou realizaci dvouletého projektu, který představuje přechod mezi humanitární pomocí
a dlouhodobými projekty obnovy a rozvoje. Projekt je financován Ministerstvem
zahraničních věcí České republiky, organizací ADRA Kanada, Canadian Foodgrains
Bank, ale také z veřejné sbírky vyhlášené v České republice na pomoc obětem
zemětřesení na Haiti. Po katastrofě se zasažení obyvatelé hromadně přesouvali
k příbuzným žijícím mimo město, kde společně zkonzumovali většinu veškerého
osiva pro další sezónu. Proto první průběžnou aktivitou projektu byla distribuce
semen a sazenic. V rámci vegetativních cyklů roku bylo postupně zajišťováno
osivem na 600 farmářů. S distribucí byly neoddělitelně spjaty zemědělské
tréninky, které měly farmářům poskytnout základní vědomosti v oblasti sázení,
pěstitelských metod, kompostování, správného ošetřování (a tím zamezení
napadení nemocemi a škůdci), terasování, ochrany životního prostředí a jiných.
Nedostatek znalostí a hrubé chyby v používaných metodách pěstění (žáření,
neznalost metod vysazování a podobně) velmi zmenšují potenciální úrodu.
Tréninky byly realizovány ve spolupráci lokálních trenérů a České zemědělské
univerzity v Praze. Aktivity projektu byly soustředěny na čtyřech farmách
v oblasti Petit Goave, které byly založeny na pozemcích partnerských
zemědělských organizací. Farmy budou po celou dobu trvání
projektu fungovat jako místní zemědělská centra, kde dochází
k distribucím, tréninkům, ale také setkávání beneficientů k praktikování
nabytých znalostí. V dalším roce se projekt bude rozvíjet i navazujícími
aktivitami, například nákupem hospodářských zvířat – oslů a koní – na farmy,
která budou sloužit jak k transportu, tak k demonstracím správné péče, založením
semenných bank na rodinné bázi nebo školním zemědělským programem.
ZAMBIA
Guarantee repairs and adjustment of electricity systems in Masuku
In 2005 and 2006, solar energy systems were installed in Masuku, providing lighting and ventilation for a secondary school, in the teachers’ building
and at a clinic. The solar energy system also supplies power to electric pumps
used for delivering drinking water from wells. The warranty of the equipment expired in 2010 and it was necessary to provide servicing. The supplier
provided spare parts during the warranty period. The project of guarantee repairs
and revisions of the system including the most modern grounding ¨represented
a follow up to the previous completed projects and its purpose was to ensure
safer supplying of electricity.
CARRIBEAN
HAITI
In January 2010, Haiti was struck by a devastating earthquake measuring
6.2 on the Richter scale. The epicentre of the earthquake was located close
to the capital Port-au-Prince. The total number of human victims was estimated at 200,000 and the earthquake caused more than $11 billion damage. More
than 1.2 million people were forced to leave their homes. The Haitian population which even before the earthquake had been coping with extreme poverty
and the absence of a functioning state administration was left completely devastated. Inhabitants who had to leave their homes often did not have access
to drinking water or food. Without support and systematic help, the country
could have faced a famine lasting several months. A consortium of European
ADRA offices in cooperation with ADRA Haiti began operating on site shortly after
the earthquake. It set up its regional office in Petit Goave, a smaller city located
in an agricultural area where thanks to the presence of many administrative
bodies and accessibility to the capital a large number of non-profit organisations operate.
Tents and water for inhabitants of the village of Pika in the Petit Goave region
Inhabitants of the village of Pika were badly hit by the earthquake and most
of them were forced to leave their homes. A camp gradually providing shelter
for three quarters of the town’s entire population was spontaneously formed
in open space. However, the conditions in the camp were temporary
and it was not deemed desirable for people to live in it in the long term.
The camp had no access to drinking water and there was a major risk
of the spread of diseases. Therefore, the first project by ADRA focused on providing humanitarian assistance to families living in the critical conditions in the Pika
camp. The aim of this activity was to ensure dignified and safe conditions for life
in the camp (by ensuring temporary shelters and temporary sources of drinking
Rekonstrukce vodního zdroje v Pika
water, distribution of protective blankets and health packages as well as mediV rámci snahy o celkovou obnovu se ADRA zapojila do společného projektu
cal check-ups and medicines) but mainly to motivate families to return home
obnovy vodního zdroje v Pika. Na opravě se podílela také místní kancelář
as soon as possible and resume their normal lives (construction of long-term
ADRA Haiti, místní organizace FHEADGE a německá ARCHE NOVA; finančně
dwellings, distribution of packages with household supplies), as well as to agriopravu podpořila také ADRA Slovensko. Zdrojem byl malý vodní tok, na kterém
culture which was their main sources of income.
docházelo ke kontaminaci a znečišťování vodních zásob. Celková oprava zahr-
{28}
novala vytvoření dvou stanovišť. První je vývod užitkové vody, ve které místní
obyvatelé především perou špinavé prádlo a myjí nádobí. Druhé stanoviště
je vybaveno speciálně upravenými filtry, díky čemuž slouží jako zdroj nezávadné
pitné vody vhodné pro přímou konzumaci.
Another activity of the relief project was ensuring substitute sources of drinking water which could be used in case of extraordinary events which are not
unusual in Haiti. ADRA transported sixteen mobile water treatment facilities
to the spot, manufactured in the Czech Republic specially for this purpose.
The treatment facilities also helped during the hurricane season and at the end
of the year during the cholera epidemic.
Support of agriculture in Petit Goave
In an effort to alleviate the effects of the earthquake in rural areas ADRA Czech
Republic and ADRA Canada chose to focus on agriculture and began jointly implementing a two-year project which represents a transition from humanitarian assistance to long-term projects of rehabilitation and development. The
project is funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, ADRA
Canada, the Canadian Foodgrains Bank and from funds collected from the public
in the Czech Republic to help the victims of the earthquake in Haiti.
After the disaster the affected inhabitants moved en masse to their relatives
living outside of the city, where they consumed most of the crops for the next
season. Therefore, the first continuous activity of the project was the distribution of seeds and seedlings. During the vegetative cycles of the year, seeds were
provided gradually to 600 farmers. The distribution was closely combined
with agricultural training which was intended to provide farmers with basic
knowledge of planting, cultivation methods, composting, proper treatment
of crops (which helped prevent diseases and attacking of crops
by parasites), terracing, environmental protection and others. A lack
of knowledge and serious mistakes in used farming methods can greatly
reduce potential yield. The training was carried out in cooperation with
local trainers and with the Czech Agricultural University in Prague.
The project activities focused on four farms in the Petit Goave region which
were established on the land of partnering agricultural organisations. During
the project the farms will function as local agricultural centres for distribution,
trainings as well as meetings of beneficiaries to enable practising of acquired
skills. In the next year the project will also focus on corresponding activities
such as the purchase of livestock – donkeys and horses – for farms that will
serve both for transport and for demonstrations of proper care, the establishment of seed banks on family basis and a school agricultural programme.
Reconstruction of the water source in Pika
As part of full restoration efforts, ADRA has become involved in a joint project
focused on the rehabilitation of water sources in Pika. The repairs have also been
carried out by ADRA Haiti, local organisation FHEADGE and German organisation
ARCHE NOVA, financial support has also come from ADRA Slovakia. The source
was a small water stream which became polluted, causing contamination
of water supplies. The entire repair work included the creation of two stations.
The first one provides supply water used by local inhabitants mainly to wash
dirty laundry and dishes. The second station is equipped with specially adjusted
filters, enabling it to serve as a source of clean drinking water suitable for direct
consumption.
{29}
Hospodaření Občanského sdružení ADRA
v roce 2010
Zdroje příjmů Občanského sdružení ADRA
Občanské sdružení ADRA financuje svou práci z relativně rozmanitých zdrojů
příjmů. Jak ukazuje graf příjmů za rok 2010, nejvýznamnějším zdrojem
prostředků pro o. s. ADRA byly dary, které dosáhly výše 55 mil. Kč. Dary pocházejí
od soukromých i veřejných subjektů, tedy od jednotlivců, firem, měst a obcí
apod. Druhým nejvýznamnějším zdrojem příjmů byly dotace z veřejných zdrojů.
Ty činily přes 32 mil. Kč. Dotace z veřejných zdrojů jsou přidělovány na konkrétní
projekty, které mají přesně stanovený časový harmonogram a podléhají kontrolám poskytujících subjektů. K těmto dotacím je zpravidla nutné získat spolufinancování z jiných zdrojů. V roce 2010 obdrželo ADRA, o. s. 61 dotací o průměrné
výši 551 tis. Kč.
Financial Report 2010
Sources of Income
ADRA funds its activities from various sources of income. As shown in the 2010
Income Structure chart, donations from private and public entities (individuals, companies, towns, municipalities, etc.) in the amount of 55 mil. CZK were
the largest source of income. The second most important source of income,
exceeding 32 mil. CZK, were public subsidies, awarded for specific projects
with a given time frame and under the supervision of the granting entity.
These subsidies usually require co-financing from other sources. In 2010 ADRA
received 61 subsidies in the average amount of 551 thousand CZK.
ADRA also acts, based on an order from a public entity, as a supplier of a specific
humanitarian or development project. Income from such projects, as invoiced
to the public entity, is another important source of income.
Další zdroj představují výnosy za projekty, ve kterých ADRA, o. s. není příjemcem
dotace, ale dodavatelem fakturujícím veřejnému subjektu za realizaci určité
zakázky v podobě humanitárního nebo rozvojového projektu.
Struktura příjmů Občanského sdružení ADRA v roce 2010
Detailnější přehled přijatých darů naleznete v tabulce uvedené v této výroční
zprávě. Téměř pětina všech přijatých darů v roce 2010 byla určena na projekt
BangBaby, který si klade za cíl pomáhat konkrétním dětem v Bangladéši k získání
vzdělání i důstojných životních podmínek a příležitostí. Mezi hlavní dárce patří
Nadace ADRA, firmy a soukromí dárci.
Důležitým dárcem je i Církev adventistů sedmého dne (CASD), jejíž příspěvek
na činnost umožňuje pokrýt provozní náklady, které nelze uhradit z dotací
ani jiných zdrojů.
Náklady a financování práce Občanského sdružení ADRA
Celkový objem nákladů ADRA, o. s. v roce 2010 činil 96 mil. Kč. Náklady ADRA, o. s.
lze rozdělit do dvou základních kategorií - na náklady přímé a náklady nepřímé.
Přímé náklady lze jednoznačně, např. na základě počtu odpracovaných hodin,
přiřadit ke konkrétnímu projektu. Mohou být realizované v ČR nebo v zahraničí
a mohou mít podobu např. mzdy projektového pracovníka, nákupu vybavení
v rámci humanitární pomoci či daru potřebným osobám nebo organizacím.
Na druhé straně nepřímé náklady umožňují fungování organizace jako takové
a jsou nutným předpokladem pro její schopnost realizovat projekty. Jde např.
o nájemné prostor, ve kterých organizace (a její pobočky) sídlí, mzdu ředitele
organizace nebo pracovníka oddělení Public Relations, pojištění vozidel apod.
Nepřímé náklady lze přiřadit k projektům prostřednictvím rozpočítání jejich
podílů na jednotlivé projekty.
Přibližně dvě třetiny nepřímých nákladů tvoří náklady mzdové. Občanské
sdružení ADRA mělo v roce 2010 průměrně 42 plných úvazků.
{30}
Přijaté dary | Donations 57,6%
Dotace z veřejných zdrojů | Public subsidies 33,7%
Členské příspěvky | Contributions 0,2%
Tržby z prodeje služeb | Sale of services 8,5%
More detailed overview of ADRA’s received donations can be found in a separate chart. One fifth of donations was allocated in 2010 to the BangBaby project.
This project was created to give children in Bangladesh the opportunity
of an education, more opportunities and a better standard of living. The ADRA
Foundation and number of individuals and companies are significant donors.
The Seventh-day Adventist Church (SDA) is an important donor as its contributions enable ADRA to cover indirect expenses not eligible for through many other
sources.
Jde o průměrný součet všech úvazků odpracovaných pro organizaci. Počet osob
v zaměstnaneckém poměru převýšil v roce 2010 200 osob. Kromě toho v roce
2010 spolupracovalo s ADRA, o. s. 1 550 dobrovolníků.
Sehnat zdroje na financování přímých nákladů projektů není lehké, ale je to
snazší než získat prostředky na nezbytné náklady nepřímé. Z veřejných dotací
i z účelových darů je zpravidla pokryta většina přímých nákladů na projekt,
ale jen menší podíl nákladů nepřímých. V případě veřejných sbírek lze na náklady související s jejich pořádáním použít maximálně 5 % výnosu sbírky. Výše
nepřímých nákladů, které nelze pokrýt dotací, a účelových darů, se tedy snižuje
s nárůstem objemu přijatých dotací a účelových darů. V každém případě však
určitá část nepřímých nákladů vždy zůstává nepokryta. Tuto částku je pak nutné
financovat z účelově nevázaných darů a příspěvků.
Jedním z hlavních finančních cílů ADRA, o. s. je dosahovat vyrovnaného
hospodaření, tzn. nerealizovat hospodářskou ztrátu. Proto ADRA klade důraz na co
nejefektivnější nákladovou politiku a realizaci různých úsporných opatření. Např.
výše vyplácených mezd, ale i další ekonomické procesy organizace, vycházejí
z Finančního řádu CASD. Na druhé straně ADRA aktivně rozvíjí své fundraisingové aktivity s cílem zajistit si maximální finanční soběstačnost. V roce 2010
hospodařilo občanské sdružení s vyrovnaným rozpočtem a dosáhlo kladného
hospodářského výsledku.
Kontrola hospodaření Občanského sdružení ADRA
Kontrola hospodaření občanského sdružení má dvě úrovně – vnitřní a vnější.
Do vnitřní úrovně spadají interní kontrolní procesy v rámci ekonomického
oddělení (kontroly prováděné vedoucími pracovníky), kontrolní procesy
na úrovni celé organizace (ředitel a další vedoucí) a pravidelné kontroly ze strany
nezávislé revizní komise.
In 2010, two thirds of indirect costs represented salaries.
The average number of full time employees of ADRA totals to 42 and includes
several hundred part-time employees. Further up to 1 550 volunteers worked
with ADRA in 2010.
Most of the project direct costs are covered by public subsidies and donations
for a specific purpose. It is rather difficult to cover indirect operating expenses
(Only 5 % of the income from public collection can be used to cover indirect
expenditure). Indirect costs are covered by non-specific donations and contributions. It is rather challenging for ADRA to cover all its obligations to indirect
expenditure.
One of the main financial goals is to operate within balanced financial situation. Long-term loss threatens the very existence of our organisation.
Therefore ADRA creates cost-efficient policies and uses its savings carefully;
salaries and other economic procedures are based on the SDA Financial policy.
ADRA has developed fundraising activities to ensure maximum financial
self-sufficiency. In 2010 ADRA operated with balanced budget and ended
up with positive economic result.
ADRA´s control environment
ADRA is controlled both internally and externally. The internal controls
consist of standard internal monitoring policy by managers and directors.
ADRA is also audited by an independent internal audit committee. External
authorities and independent entities that provide subsidies to ADRA perform
regular audits. These authorities include social security department, health
insurance companies, tax office, ministries, regional offices, towns, employment offices and many others. ADRA’s financial statements are also audited
by Primaska Audit Co.
Vnější kontrolní úroveň spočívá zaprvé v kontrolách od externích orgánů státní
správy (pravidelné kontroly České správy sociálního zabezpečení, zdravotních
pojišťoven, finančních úřadů) a zadruhé v kontrolách od orgánů poskytujících
ADRA, o. s. dotace (ministerstva, kraje, města, úřady práce). Každý rok
organizace podstoupí mnoho kontrol od různých subjektů, které se zaměřují
na jednotlivé aspekty hospodaření organizace, na bezchybnost čerpání konkrétních dotací, správnost vyúčtování veřejných sbírek apod. Dále prochází
ADRA, o. s. každý rok nezávislým auditem, který provádí Primaska audit, a. s.
Costs and funding of ADRA activities
The total ADRA costs in 2010 reached 96 mil. CZK. Those can be divided into
two basic categories – direct and indirect costs. Direct costs can be attributed
to specific projects. These expenses may be spent in the Czech Republic or abroad
and take the form of a project staff salary, purchase of equipment, etc. ADRA
direct expenses include humanitarian assistance or a donation to people in need
or organisations. Indirect costs can for example include office rent, director’s
salary, public relations staff, car insurance, etc. These indirect costs can be
attributed to many different projects.
{31}
Přehled dotací a příspěvků z veřejných zdrojů za rok 2010
Poskytovatel dotace
Název projektu
Hodnota v tis. Kč
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Česká rozvojová agentura
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo vnitra ČR
MV GRH ZS
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Královéhradecký kraj
Jihočeský kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Město Strakonice
Město Valašské Meziříčí Město Třinec
Program rozvojového vzdělávání PRVák
Posilování možnosti uplatnění inovativních udržitelných technologií v rozvojové spolupráci
Rekonstrukce a zásobování vodou pro Všeobecnou regionální nemocnici s porodnicí v Senaki (Gruzie)
Centrum pro děti ulice ve Vadu lui Voda
Obnova a modernizace obydlí pro lidi zasažené cyklónem Nargis, Barma
Lepší životní podmínky pro sirotky a seniory zasažené válečným konfliktem na Srí Lance
Kayin Fellowship Program: Posilování kapacit komunit a občanské společnosti
Obnova samozásobitelství potravinami prostřednictvím podpory farmářů na Haiti
Zvyšování úrovně perinatologické a neontologické péče v Albánii
Potravinová pomoc a zdravotnický materiál Dzudem zasaženým rodinám v provinciích
Arkhangai a Bayankhongor, Mongolsko
Cesta k předškolnímu inkluzivnímu vzdělávání v Moldavsku
Dobrovolníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních Moravskoslezského kraje
Realizace dobrovolnických programů za účelem podpory a rozvoje dobrovolnictví
ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních pro zdravotně postižené a v domovech pro seniory
v Ostravě a blízkém okolí
Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami
Dobrovolnictví pro seniory a zdravotně postižené, ADRA Praha
Dobrovolníci v Dobrovolnickém centru ADRA Prostějov
Pomoc osobám sociálně slabým, Valašské Meziříčí
Rozvoj dobrovolnických aktivit na území města Ostravy a okolí na pomoc při péči o děti,
mládež a rodiny v jejich volném čase a na pomoc osobám zdravotně postiženým
Dobrovolníci v sociálních a zdravotnických zařízeních pro region Valašského Meziříčí
Vznik Dobrovolnického centra ADRA Ostrava a rozvoj dobrovolnických aktivit pro seniory
na území města Ostravy
Dobrovolníci v sociálních a zdravotnických zařízeních pro seniory, České Budějovice
Dobrovolnictví v zařízeních pro děti a osoby sociálně slabé, Frýdek-Místek
Dobrovolníci v sociálních a zdravotnických zařízeních Libereckého kraje
Dobrovolníci v sociálních a zdravotnických zařízeních pro seniory, zdravotně postižené, Frýdek-Místek
Dobrovolníci v sociálních a zdravotnických zařízeních pro seniory a zdravotně postižené, Zlín
Dobrovolníci v sociálních zařízeních pro děti v regionu Valašského Meziříčí
Příprava dobrovolníků pro psychosociální krizovou pomoc obyvatelstvu
Preventivně výchovné konference – Učíme se pomáhat sobě i druhým při mimořádných událostech
Poskytování sociálních služeb Hradec Králové
Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti
Dětské krizové centrum – sociální služba
Dobrovolníci v sociálních a zdravotnických zařízeních pro seniory a klienty s postižením, České Budějovice
Fungování Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice
Dobrovolníci v sociálních službách, Frýdek-Místek
Obnova půjčovny polohovacích postelí, Frýdek-Místek
Dobrovolníci v Hospici na Svatém Kopečku u Olomouce
Dobrovolníci pro seniory a postižené
Činnost Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice
Provoz Dobrovolnického centra ADRA Valašské Meziříčí
Dobrovolnictví v sociálních zařízeních v Třinci a okolí
1 527
486
3 021
2 798
1 579
1 623
1 900
2 981
125
{32}
2 000
3 303
170
150
200
99
158
29
142
129
137
136
70
89
288
145
29
61
79
400
85
50
179
40
50
69
25
85
3
84
90
Poskytovatel dotace
Název projektu
Hodnota v tis. Kč
Město Frýdek-Místek
Město Prostějov
Město Ostrava
Město Česká Lípa
Úřad práce Česká Lípa
Hlavní město Praha
Město Nový Jičín
Město Otrokovice
Město České Budějovice
Město Třeboň
Město Hradec Králové
Město Havířov
Město Frýdlant n. O.
Město Znojmo
Dobrovolníci v sociálních a zdravotnických zařízeních města Frýdek-Místek a okolí
Sociální šatník ADRA ve Frýdku-Místku
Činnost Dobrovolnického centra ADRA Prostějov
Činnost Dobrovolnického centra ADRA Prostějov
Realizace dobrovolnické služby osamělým dětem ve věku do 18 let a zdravotně postiženým osobám
Realizace dobrovolnické služby sociálně znevýhodněným občanům – seniorům v sociálních organizacích
v rámci Ostravy
Organizování pomoci lidem zasaženým povodněmi v květnu a červnu 2010
Informační centrum pro rodiny ve finanční tísni v České Lípě
Podpora projektu terénních sociálních pracovníků pro sídliště Sever v České Lípě
Činnost Dobrovolnického centra ADRA Česká Lípa
Dobrovolnické centrum ADRA Praha – dobrovolnictví pro seniory
Stany a voda pro obyvatele vesnice Pika v regionu Petit Goave, Haiti
Azylový dům Nový Jičín a Straník
Poskytování dobrovolnické služby v Otrokovicích
Aby byl dobrý den ještě lepší
Člověk je zrozen ke vzájemné pomoci
Podpora péče o seniory v Domově seniorů v Třeboni
Dětské krizové centrum – ambulance
Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti
Stojan
Dobrovolnictví v sociálních a zdravotnických zařízeních Havířova
Činnost Dobrovolnického centra ADRA Frýdek-Místek
Činnost Dobrovolnického centra ADRA Znojmo
150
20
32
18
120
CELKEM
90
36
24
100
210
80
5 350
1 510
50
40
50
10
230
300
10
88
3
23
33 158
Přehled darů a příspěvků přijatých a užitých za rok 2010 (v tis. Kč)
Stav k 1. 1. 2010
Přijaté finanční dary celkem
Veřejné sbírky celkem (VS)
VS Humanitární projekty
VS Rozvojové projekty
VS Aktivity adráků
Dary na projekt Mince denně
Dary na projekty v Bangladéši
Dary na projekt Adra Úl
Dary na přírodní katastrofy v ČR
Dary na přírodní katastrofy v zahraničí
Dary od Nadace ADRA
Příspěvky od CASD
Příspěvky od zahraničních organizací ADRA
Věcné dary
Ostatní dary a příspěvky
Užití finančních darů celkem
Užití veřejných sbírek celkem
19 004
64 944
30 077
29 009
865
203
893
12 519
666
126
1 238
6 712
2 443
736
6 232
3 302
48 290
14 419
Humanitární sbírka celkem
- z toho na povodně květen a srpen 2010
- z toho na zemětřesení na Haiti
Rozvojová sbírka celkem
- z toho slumové školy, Bangladéš
- z toho zdravotnické zařízení, Keňa
Sbírka Aktivity adráků
Projekty v Bangladéši
Ostatní rozvojové a humanitární projekty v zahraničí
Přírodní katastrofy v ČR
Projekty dobrovolnických center
Projekty Krizové intervence a psychosociální pomoci
Užití fondu Mince denně
Užití fondu ADRA Úl
Užití věcných darů
Ostatní projekty a dary
12 886
7 841
5 298
1 322
730
583
211
14 374
4 798
788
3 914
359
242
1 586
6 337
1 473
Stav k 31.12.2010
35 658
{33}
2010 Sources of Income and its Use - 2010 Subsidies Overview
Subsidy Provider
Project Name
Value in ‘000 CZK
Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Development Education Programme PRVák
Support of sustainable technologies in the development cooperation
Reconstruction and water supply for the general regional maternity hospital in Senaki (Georgia)
Integration programme of the centre for street children in Vadul Lui Voda
Safe Shelter after nargis (Myanmar)
Improvement of basic living conditions for orphans and elders IDPs in Vavuniya project (Sri Lanka)
Strengthening community capacity and civil society: Kayin Fellowship Programme (Myanmar) Reconstruction of self-supply needs for farmers in Petit Goave
Incresing the level of perinatologic and neonatalogic care in Albania
Food assistance to Dzud affected families in Mongolia
Czech Development Agency
Path towards pre-school inclusive education, Moldova
Ministry of Health of the Czech Republic Volunteers in the health and social welfare institutions of the Moravskoslezský region
Development of volunteering activities in the health and social welfare institutions
in the Ostrava area and its surroundings
Ministry of Interior of the Czech Republic Counseling Centre for Victims of Violence and Crime – working with the aggressor
within the therapeutic framework
Assistance to disabled people and seniors ADRA Praha
Volunteers in ADRA Volunteer Centre Prostějov
Assistance to people in need Valašské Meziříčí
Developing volunteering activities aimed at children, youth, disabled people and families
in their free time in the Ostrava area
Volunteers in social welfare institutions in the region of Valašské Meziříčí
Creation of ADRA Volunteer Centre Ostrava and developing volunteering activities
for seniors in the Ostrava area
Volunteers in the health and social welfare institutions in České Budějovice
Volunteers in institutions for children and people in need in Frýdek–Místek (F-M)
Volunteers in the health institutions in the area of Liberec
Volunteers in social welfare and health institutions for seniors and disabled people in F-M
Volunteers in social welfare and health institutions for seniors and disabled people in Zlín
Volunteers in social welfare institutions for children in the region of Valašské Meziříčí
Ministry of Interior - Fire Rescue Service of the Czech Republic
Volunteers preparations for the psychosocial intervention in the community
Preventive education conferences - We Learn to Help Themselves and Others in Emergencies
The Ministry of Labor and Social Affairs
Social services in Hradec Králové Region of Hradec Králové
Counseling Centre for Victims of Violence an Crime
Children’s Crisis Centre – social service
South Bohemian Region
Volunteers in social welfare and health institutions for seniors and disabled people České Budějovice
ADRA Volunteer Centre České Budějovice
Moravian-Silesian region
Volunteers in social services F-M
Restoration of adjustable bed rentals F-M
Region of Olomouc
Volunteers in the hospice in Svatý Kopeček at Olomouc
Region of Zlín
Volunteers for assistance to disabled people and seniors
Strakonice
Activities of ADRA Volunteer Centre České Budějovice
Valašské Meziříčí
Activities of ADRA Volunteer Centre Valašské Meziříčí
{34}
1 527
486
3 021
2 798
1 579
1 623
1 900
2 981
125
2 000
3 303
170
150
200
99
158
29
142
129
137
136
70
89
288
145
29
61
79
400
85
50
179
40
50
69
25
85
3
84
Subsidy Provider
Project Name
Třinec
Frýdek-Místek
Prostějov
Ostrava Česká Lípa
Employment Office Česká Lípa
Praha
Nový Jičín
Otrokovice
České Budějovice
Třeboň Hradec Králové
Havířov Frýdlant n.O.
Znojmo
Volunteers in the social welfare institutions in Třinec and surroundings
Volunteers in the social welfare and health institutions in F-M and surroundings
ADRA clothing warehouse in Frýdek-Místek
Activities of ADRA Volunteer Centre Prostějov
Activities of ADRA Volunteer Centre Prostějov
The implementation of volunteer service to alone children aged under 18 and disabled people
The implementation of volunteer services for socially disadvantaged people - seniors
in social welfare institutions in Ostrava
Organising assistance to people affected by floods in May and June 2010
Information Centre for Families in Financial Need Česká Lípa
Supporting the project of social work investigaton in the housing development of Sever, Česká Lípa
Activities of ADRA Volunteer Centre Česká Lípa
ADRA Volunteer Centre Prague - Volunteering for Seniors
Shelters and water for the inhabitants of villages in the region of Pike Petit Goave, Haiti
Safe houses in Nový Jičín and Straník
Volunteer service in Otrokovice
To be a good day even better
Man is born to help one another
Support of care in-home for the elderly in Třeboň
Children’s Crisis Centre - ambulance
Counseling Centre for Victims of Violence and Crime
Bike stand
Volunteers in the social welfare and health institutions in Havířov
Activities of ADRA Volunteer Centre Frýdek-Místek
Activities of ADRA Volunteer Centre Znojmo
TOTAL
Value in ‘000 CZK
90
150
20
32
18
120
90
36
24
100
210
80
5 350
1 510
50
40
50
10
230
300
10
88
3
23
33 158
2010 Received and provided donations overview (Value in ‘000 CZK)
Balance as at 1.1. 2010 19 004
Total received financial donations
Public collection (PC)
PC Humanitarian Projects
PC Development Projects
PC Activities of ADRA supporters
Coin-a-Day project donations
Bangladesh project donations
Adra Hive project donations
The Czech Republic natural disasters donations
Donations for natural disasters abroad
ADRA Foundation donations
Contributions from SDA
Contributions from ADRA foreign offices
Donations in kind
Other donations and contributions
Total donations use
Use of funds from public collections
64 944
30 077
29 009
865
203
893
12 519
666
126
1 238
6 712
2 443
736
6 232
3 302
48 290
14 419
PC Humanitarian Projects total
- of which floods in may and august 2010
- of which to Haiti earthquake
PC Development Projects
- of which to slum schools in Bangladesh
- of which to health care centre in Kenya
PC Activities of ADRA supporters
Projects in Bangladesh
Other development and humanitarian projects abroad
Natural disasters in the Czech Republic
Projects of volunteer centres
Projects of crisis intervention and psychosocial assistance
Use of fund Coin-a-Day
Use of fund Adra Hive Use of donations in kind
Other projects and donations
12 886
7 841
5 298
1 322
730
583
211
14 374
4 798
788
3 914
359
242
1 586
6 337
1 473
Balance as at 31.12.2010
35 658
{35}
ROZVAHA (BILANCE) [v tisících]
Číslo
řádku
AKTIVA
A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B.
I.
1.
2.
3.
4.
{36}
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná práva
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Umělecká díla, předměty a sbírky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v osobách pod podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Půjčky organizačním složkám
Ostatní dlouhodobé půjčky
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
Oprávky k softwaru
Oprávky k ocenitelným právům
Oprávky drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Materiál na skladě
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
Konečný stav
minulého období
12 596
248
0
233
0
15
0
0
0
21 395
0
0
0
10 519
0
0
1 196
0
9 680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 047
0
233
0
15
0
0
7 603
0
0
1 196
0
25 809
40
40
0
0
0
Konečný stav
sledovaného období
11 381
248
0
233
0
15
0
0
0
16 966
0
0
0
6 497
0
0
789
0
9 680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 833
0
233
0
15
0
0
4 796
0
0
789
0
43 127
160
160
0
0
0
Číslo
řádku
AKTIVA
5.
6.
7.
8.
9.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IV.
1.
2.
3.
Konečný stav
minulého období
Konečný stav
sledovaného období
Výrobky
Zvířata
Zboží na skladě a v prodejnách
Zboží na cestě
Poskytnuté zálohy na zásoby
Pohledávky celkem
Odběratelé
Směnky k inkasu
Pohledávky za eskontované cenné papíry
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů
územních samosprávních celků
Pohledávky za účastníky sdružení
Pohledávky z pevných termínových operací
Pohledávky z emitovaných dluhopisů
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Opravná položka k pohledávkám
Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Ceniny
Účty v bankách
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Ostatní cenné papíry
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Peníze na cestě
Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období
Přijmy příštích období
Kurzové rozdíly aktivní
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
0
0
0
0
0
2 995
1 918
0
0
901
97
56
0
0
0
0
0
2 300
1 655
0
0
463
97
5
059
060
061
062
063
064
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
0
0
0
0
23
0
0
21 040
483
26
20 531
0
0
0
0
0
1 734
78
1 656
0
0
0
0
0
80
0
0
39 594
497
143
38 966
0
0
0
0
-12
1 073
101
249
723
Aktiva celkem
085
38 405
54 508
{37}
PASIVA
A.
Vlastní zdroje celkem
I.
Jmění celkem
1.
Vlastní jmění
2.
Fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
II.
Výsledek hospodaření celkem
1.
Účet výsledku hospodaření
2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3.
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B.Cizí zdroje celkem
I.
Rezervy celkem
1.
Rezervy
II.
Dlouhodobé závazky celkem
1.
Dlouhodobé bankovní úvěry
2.
Vydané dluhopisy
3.
Závazky z pronájmu
4.
Přijaté dlouhodobé zálohy
5.
Dlouhodobé směnky k úhradě
6.
Dohadné účty pasivní
7.
Ostatní dlouhodobé závazky
III.
Krátkodobé závazky celkem
1.
Dodavatelé
2.
Směnky k úhradě
3.
Přijaté zálohy
4.
Ostatní závazky
5.
Zaměstnanci
6.
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7.
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
8.
Daň z přijmů
9.
Ostatní přímé daně
10.
Daň z přidané hodnoty
11.
Ostatní daně a poplatky
12.
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
13.
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
14.
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
15.
Závazky k účastníkům sdružení
16.
Závazky z pevných termínových operací
17.
Jiné závazky
18.
Krátkodobé bankovní úvěry
19.
Eskontní úvěry
20.
Emitované krátkodobé dluhopisy
21.
Vlastní dluhopisy
22.
Dohadné účty pasivní
23.
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
IV.
Jiná pasiva celkem
1.
Výdaje příštích období
2.
Výnosy příštích období
3.
Kurzové rozdíly pasivní
Pasiva celkem
{38}
Číslo
řádku
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
Konečný stav
minulého období
22 772
22 600
3 596
19 004
0
172
172
0
0
15 633
0
0
9 613
0
0
0
0
0
0
9 613
3 616
122
0
820
0
1 177
31
534
0
160
0
0
396
16
0
0
0
116
0
0
0
0
244
0
2 404
1 482
922
0
38 405
Konečný stav
sledovaného období
39 337
39 115
3 457
35 658
0
222
50
0
172
15 171
0
0
9 539
0
0
0
0
0
0
9 539
3 510
305
0
820
0
1 057
105
541
0
113
0
0
61
0
0
0
0
440
0
0
0
0
64
4
2 122
879
1 243
0
54 508
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT [v tisících]
Činnosti
Číslo řádku
A.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
5.
6.
7.
8.
III.
9.
10.
11.
12.
13.
IV.
14.
15.
16.
V.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
VI.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
VII.
31.
32.
VIII.
33.
Náklady
001
Spotřebované nákupy celkem
002
Spotřeba materiálu
003
Spotřeba energie
004
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
005
Prodané zboží
006
Služby celkem
007
Opravy a udržování
008
Cestovné
009
Náklady na reprezentaci
010
Ostatní služby
011
Osobní náklady celkem
012
Mzdové náklady
013
Zákonné sociální pojištění
014
Ostatní sociální pojištění
015
Zákonné sociální náklady
016
Ostatní sociální náklady
017
Daně a poplatky celkem
018
Daň silniční
019
Daň z nemovitosti
020
Ostatní daně a poplatky
021
Ostatní náklady celkem
022
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
023
Ostatní pokuty a penále
024
Odpis nedobytné pohledávky
025
Úroky
026
Kurzové ztráty
027
Dary
028
Manka a škody
029
Jiné ostatní náklady
030
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných
položek celkem
031
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
032
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku
033
Prodané cenné papíry a podíly
034
Prodaný materiál
035
Tvorba rezerv
036
Tvorba opravných položek
037
Poskytnuté příspěvky celkem
038
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami039
Poskytnuté členské příspěvky
040
Daň z příjmů celkem
041
Dodatečné odvody daně z příjmů
042
Náklady celkem
043
Hlavní
Hospodářská
Celkem
x
18 427
17 273
1 154
0
0
19 571
585
3 545
36
15 405
20 988
16 574
3 753
118
287
256
161
0
0
161
26 740
0
2
0
12
230
19 700
122
6 674
x
96
96
0
0
0
12
0
0
0
12
41
37
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
18 523
17 369
1 154
0
0
19 583
585
3 545
36
15 417
21 029
16 611
3 757
118
287
256
161
0
0
161
26 740
0
2
0
12
230
19 700
122
6 674
1 299
1 299
0
0
1 299
1 299
0
0
0
0
0
9 001
8 980
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 001
8 980
21
0
0
96 187
149
96 336
{39}
BALANCE SHEET [Value in ‘000 CZK]
Činnosti
Číslo řádku
B.
I.
1.
2.
3.
II.
4.
5.
6.
7.
III.
8.
9.
10.
11.
IV.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
V.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
VI.
26.
27.
28.
VII.
29.
Hospodářská
Celkem
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
x
8 176
0
8 176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 090
0
0
0
47
370
39 671
2
x
27
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271
0
0
0
147
0
0
124
x
8 203
0
8 203
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 361
0
0
0
194
370
39 671
126
067
0
109
109
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
0
0
0
0
0
0
0
15 289
8 980
6 090
219
32 424
32 424
54
0
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
0
55
0
0
0
0
15 289
8 980
6 090
219
32 424
32 424
Výnosy celkem
081
95 979
407
96 386
C.
34.
D.
082
083
084
-208
0
-208
258
0
258
50
0
50
{40}
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Změny stavu vnitoorganizačních zásob celkem
Změna stavu zásob nedokončené výroby
Změna stavu zásob polotovarů
Změna stavu zásob výrobků
Změna stavu zvířat
Aktivace celkem
Aktivace materiálu a zboží
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Ostatní výnosy celkem
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Úroky
Kurzové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných
položek celkem
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Zúčtování rezerv
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Zúčtování opravných položek
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace celkem
Provozní dotace
Hlavní
Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu
Výsledek hospodaření po zdanění
TOTAL ASSETS
A.
I.
2.
4.
II.
4.
7.
9.
III.
IV.
2.
4.
7.
10.
B.
I.
1.
II.
1.
4.
5.
6.
17.
III.
1.
2.
3.
8.
IV.
1.
2.
3.
Line no.
Fixed assets
Intangible assets
Software
Low value intangible fixed assets
Tangible assets
Separate movable items and groups of movable items
Low value tangible fixed assets
Tangible assets in progress
Financial investments
Allowances to fixed assets
Allowances to software
Allowances to low value intangible fixed assets
Allowances to separate movable items and groups of movable items
Allowancess to low value tangible fixed assets
Current assets
Inventory
Materials
Receivables
Trade receivables
Short-term advances granted
Other receivables
Advances to emplyees
Other receivables
Short-term financial assets
Cash
Cash equivalents
Bank accounts
Cash in transit
Other assets - temporary accounts of assets
Prepaid expenses
Accrued income
Foreign exchange difference
TOTAL ASSETS
TOTAL EQUITY & LIABILITIES
A.
I.
1.
2.
II.
1.
3.
B.
I.
II.
7.
Equity
Basic capital
Basic capital
Funds
Profit (loss) for the previous years
Profit (loss) for the year (+ / -)
Retained earnings for the previous years
Liabilities
Provisions
Long-term liabilities
Other liabilities
Prior year
Current year
001
002
004
006
010
014
017
019
021
029
031
033
036
039
041
042
043
052
053
056
057
058
069
072
073
074
075
080
081
082
083
084
12 596
248
233
15
21 395
10 519
1 196
9 680
0
9 047
233
15
7 603
1 196
25 809
40
40
2 995
1 918
901
97
56
23
21 040
483
26
20 531
0
1 734
78
1 656
0
11 381
248
233
15
16 966
6 497
789
9 680
0
5 833
233
15
4 796
789
43 127
160
160
2 300
1 655
463
97
5
80
39 594
497
143
38 966
-12
1 073
101
249
723
085
38 405
54 508
Line no.
086
087
088
089
091
092
094
095
096
098
105
Prior year
22 772
22 600
3 596
19 004
172
172
0
15 633
0
9 613
9 613
Current year
39 337
39 115
3 457
35 658
222
50
172
15 171
0
9 539
9 539
{41}
TOTAL EQUITY & LIABILITIES
III.
1.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
13.
17.
22.
23.
IV.
1.
2.
Line no.
Prior year
Current liabilities
Trade payables
Advances received
Liabilities to employees
Other liabilities to employees
Liabilities arising from social security and health insurance Due to government – income taxes Due to government – other direct taxes Due to government - state bugdet
Due to government - budget of municipalities
Other liabilities
Deffered expenses
Other short term financial assistance
Other liabilities - temporary accounts of liabilities
Accruals
Deferred income
106
107
109
111
112
113
114
115
118
119
123
128
129
130
131
132
3 616
122
820
1 177
31
534
0
160
396
16
116
244
0
2 404
1 482
922
3 510
305
820
1 057
105
541
0
113
61
0
440
64
4
2 122
879
1 243
TOTAL EQUITY & LIABILITIES
134
38 405
54 508
INCOME STATEMENT [Value in ‘000 CZK]
{42}
Line no.
VI.
25.
VII.
31.
32.
VIII.
Activities
Line no.
A.
Expenses
I.Consumption 1.
Consumption of material
2.
Consumption of energy II.
Services
5.
Repairs and maintenance
6.
Travel expenses
7.
Representation costs
8.
Other services
III.
Personnel expenses
9.
Wages and salaries
10.
Mandatory social security and health insurance
11.
Other social security and health insurance
12.
Madatory social expenses
13.
Other social expenses
IV.
Taxes and charges
16.
Other taxes and charges
V.
Other expenses
18.
Other charges
20.
Interest expense
21.
Foreign exchange loss
22.
Donations
23.
Shortages and damages
24.
Other expenses
Activities
Current year
001
002
003
004
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
021
022
024
026
027
028
029
030
Main
x
18 427
17 273
1 154
19 571
585
3 545
36
15 405
20 988
16 574
3 753
118
287
256
161
161
26 740
2
12
230
19 700
122
6 674
Economic
x
96
96
0
11
0
0
0
11
41
37
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
x
18 523
17 369
1 154
19 583
585
3 545
36
15 417
21 029
16 611
3 757
118
287
256
161
161
26 740
2
12
230
19 700
122
6 674
Amortisation and depreciation of intangible
and tangible fixed assets Amortisation and depreciation of intangible
and tangible fixed assets Total contributions
Total contributions transfered between units
Granted membership fees
Income tax total
Main
Economic
Total
031
1 299
0
1 299
032
038
039
040
041
1 299
9 001
8 980
21
0
0
0
0
0
0
1 299
9 001
8 980
21
0
Total expenses
043
96 187
149
96 336
B.
Revenues
I.
Revenue from sale of goods and services
2.
Revenue from sale of services
II.Change in inventory produced internally
III.
Own work capitalized
IV.
Other revenues
15.
Interest income
16.
Foreign exchange gains
17.
Settlement of funds
18.
Other income
V.
Revenue from sale of intangible
and tangible fixed assets and materials
19.
Revenues from sale of intangible
and tangible fixed assets
21.
Revenue from sale of materials
VI.
Total received contributions
26.
Received contributions cleared between organisational units
27.
Contributions received (donations)
28.
Membership fees received
VII.
Total operating subsidies
29.
Operating subsidies
044
045
047
049
054
059
063
064
065
066
x
8 176
8 176
0
0
40 090
47
370
39 671
2
x
27
27
0
0
271
147
0
0
124
x
8 203
8 203
0
0
40 361
194
370
39 671
126
067
0
109
109
068
070
075
076
077
078
079
080
0
0
15 289
8 980
6 090
219
32 424
32 424
54
55
0
0
0
0
0
0
54
55
15 289
8 980
6 090
219
32 424
32 424
Total revenues
081
95 979
407
96 386
C.
34.
D.
082
083
084
-208
0
-208
258
0
258
50
0
50
Profit or loss before taxation
Income tax total
Profit or loss for the year (+/-)
{43}
audit
{44}
{45}
{46}
{47}
Výroční zpráva Nadace ADRA za rok 2010
The ADRA Foundation 2010 Annual Report
{48}
Vážení přátelé,
Dear Friends,
je pro nás milou povinností předložit Vám přehled naší práce za uplynulý rok.
Na následujících stránkách se dozvíte podrobnosti o humanitární pomoci realizované
Nadací Adra u nás doma, stejně jako v zahraničí. Už v lednu 2010 jsme se díky podpoře
dárců mohli zapojit do pomoci obětem ničivého zemětřesení na Haiti. Následně,
během léta, jsme pak i Vaší zásluhou přispěchali na pomoc oblastem severních Čech,
které byly zasaženy povodněmi.
It is a pleasurable obligation to provide you with an overview of our works
in the past year. On the following pages you will find the details of the humanitarian work
which the ADRA Foundation has carried out, both in the Czech Republic and abroad.
Already in January 2010, thanks to the support of donors, we were able to help victims
of the destructive earthquake in Haiti. Afterwards, during summer, thanks to you we
were able to help the area of Northern Bohemia damaged by floods.
Pravda, za tabulkami a řádky s číslicemi lze jen stěží zahlédnout složitosti lidských
zápasů o přežití, stejně jako naše praktické snahy odvrátit jejich neradostné osudy.
Často šlo o zápasy plné emocí. Chceme Vás však ujistit, že právě o ty jednotlivé lidské
osudy nám v pomáhání šlo především a díky Vaší podpoře jsme mohli lidem vracet
naději. Máme za to, že se nám takové zadání podařilo splnit.
The tables and rows of numbers can hardly capture the difficulty of people’s struggles
for survival, just as our practical attempts to prevent their unpleasant fates. They were
often quite emotional struggles. However, we would like to assure you that we were
able to bring back, thanks to your support, some hope to people in their individual fates.
We are grateful that we have been able to have such a success.
Naším dalším úkolem je rovněž odpovědně nakládat s nadačním jměním. Jsme rádi,
že díky investicím ve dvou fondech jsme mohli získat dostatek finančních prostředků
na podporu dalších projektů.
Our other task is at the same time to responsibly manage the Foundation’s assets.
We are glad that thanks to investments in two funds we were able to earn adequate
financial support for other projects.
Vážíme si spolupráce s organizací RWE, která je patronem nadace, vážíme si důvěry,
kterou tato společnost v naši činnost vkládá. Oceňujeme podporu dalších dárců, kteří
pravidelně v uplynulém roce podporovali naši práci, a tím na sebe brali díl odpovědnosti
za potřeby lidí v nouzi.
We value our cooperation with the company RWE, the patron of the Foundation,
we value the trust that that company firm places in our activities. We appreciate
the support of other benefactors who have regularly supported our work in the past
year and who also bear a portion of the responsibility for helping people in need.
Děkujeme rovněž všem spolupracovníkům, dobrovolníkům, kolegům a kolegyním
za jejich obětavou práci.
At this time we would also like to thank our co-workers, our volunteers, and our
colleagues for their selfless work.
Tato zpráva není tedy jen o úspěšných projektech a hospodářských výsledcích Nadace
Adra za uplynulý rok 2010, je především o smysluplné práci a životě lidí, kteří jsou toho
všeho součástí.
This report is thus not only about the successful projects and financial results
of the ADRA Foundation in the past year of 2010, it is primarily about the meaningful
work and the lives of the people who are part of the ADRA Foundation.
Jsme rádi, že je také o Vás.
And we are pleased that it is also about you.
Ing. Radomír Špinka
předseda správní rady Nadace ADRA
Ing. Radomír Špinka
Chairman of the ADRA Foundation Board of Directors
{49}
Poslání Nadace ADRA
The ADRA Foundation Mission
Činnost v roce 2010
Activities in the Year 2010
Nadace ADRA podporuje programy, které si kladou tyto cíle:
The ADRA Foundation supports programmes which meet these goals:
- Zvýšení úrovně života a zdraví obyvatel jak v ČR, tak i v ostatních zemích, které potřebují
pomoc.
- Podpora osvětové činnosti, která si klade za cíl výchovu dětí a mládeže k sociálnímu
cítění, k boji proti rasismu a náboženské nesnášenlivosti v jakékoli formě.
- Poskytování a koordinace rychlé pomoci při řešení krizových situací, které jsou
důsledkem živelních katastrof, rasových nebo politických problémů na celém světě,
a to bez ohledu na rasovou, etnickou, politickou nebo náboženskou příslušnost obětí.
- Zmírňování následků mezinárodních konfliktů a občanských válek v oblasti materiální,
sociální, duševní a duchovní.
- Podpora sociálních a humanitárních projektů církve.
- Podpora programů zaměřených na zvyšování úrovně občanské zodpovědnosti
a vzájemného soužití.
- Raising the standard of life and the health of citizens of the Czech Republic and other countries in need.
- Supporting public educational activities which put an emphasis on raising children and youths toward social sentiments, toward the fight against racism and religious intolerance in any form.
- To provide and coordinate speedy help for resolving crisis situations which are
the result of natural catastrophes and racial or political problems in the world,
regardless of racial, ethnic, political or religious affiliation.
- To ease the results of international conflicts and civil wars in material, social, spiritual
and religious areas.
- To support social welfare and humanitarian projects of church.
- To support programmes aimed at raising the standard of civic responsibility
and mutual co-existence.
Pomoc zasaženým mimořádnými událostmi
Činnost Nadace ADRA odpovídala v roce 2010 cílům a posláním uvedeným
ve stanovách. Konkrétně se jednalo o pomoc obětem záplav v severních Čechách,
pomoc obětem zemětřesení na Haiti a o podporu zahraničních projektů Občanského
sdružení ADRA v Gruzii, Moldavsku, Mongolsku, Thajsku, Srí Lance, Srbsku, Barmě
a Ukrajině.
Help for those struck by extraordinary events
The activities of the ADRA Foundation in 2010 were in correspondence to its goals
and were carried out according to its constitution. Specifically this meant helping
flood victims in Northern Bohemia, helping victims of the earthquakes in Haiti and support other projects of ADRA Civic Association in Georgia, Moldova, Mongolia, Thailand,
Sri Lanka, Serbia, Myanmar and the Ukraine.
Pomoc sociálního charakteru
- Půjčovna polohovacích postelí v nadačním domě ADRA ve Frýdku-Místku .
- Trvalá podpora domácí hospicové péče konané prostřednictvím Dobrovolnického
centra ADRA Frýdek-Místek.
- Podpora individuálních žádostí.
- Organizování lokálních sbírek na pomoc při řešení konkrétního lokálního problému.
Help of a social welfare character
- Rental of adjustable beds in the ADRA Foundation home in Frýdek-Místek.
- Long-term home hospice care through the ADRA Volunteer Centre in Frýdek-Místek.
- Support of individual needs.
- Organisation of local public collections to help in resolving a specific local problem.
Při realizaci projektů humanitární pomoci Nadace ADRA úzce spolupracuje s Občanským
sdružením ADRA.
During the implementation of humanitarian projects the ADRA Foundation works
in close cooperation with the ADRA Civic Association.
Lidé v nadaci
ADRA Foundation Staff
Správní rada
Předseda: Ing. Radomír Špinka
Board of Directors
Chairman: Ing. Radomír Špinka
Členové: PhDr. Blanka Čepická, Edvard Miškej, B.Th., Zdeněk Martasek, Ing. Miloš Pařík,
Ing. Tomáš Pícha, Ing. Jaroslav Stejskal
Members: PhDr. Blanka Čepická, Edvard Miškej, B.Th., Zdeněk Martasek,
Ing. Miloš Pařík, Ing. Tomáš Pícha, Ing. Jaroslav Stejskal
Dozorčí rada: RNDr. Luděk Bouška, Ing. Stanislav Rusňák, Ivo Řehák
Board of Trustees: RNDr. Luděk Bouška, Ing. Stanislav Rusňák, Ivo Řehák
Grantová komise: Mgr. Dana Kafková, Gabriela Malíková, Jiří Raiser,
Ing. Radomír Špinka, Ing. Soňa Tichá, Radek Veselý, B.Th.
Grant Commission: Mgr. Dana Kafková, Gabriela Malíková, Jiří Raiser,
Ing. Radomír Špinka, Ing. Soňa Tichá, Radek Veselý, B.Th.
{50}
Seminář
- Seminář „Odvaha na každý den“, který byl součástí udělování Ceny Michala Velíška
pro rok 2010.
Cena Michala Velíška
Pod záštitou primátora hlavního města Praha pana Bohuslava Svobody byla 16. prosince
2010 udělena v reprezentačních prostorách magistrátu v pořadí již pátá Cena Michala
Velíška. Držiteli ceny se stali manželé Lucie a Michal Kučerovi.
Seminar
- The seminar “Everyday Courage” which was part of the Michal Velíšek 2010 Award.
The Michal Velíšek Award
Under the auspices of the Mayor of the City of Prague, Mr. Bohuslav Svoboda,
the 5th Michal Velíšek Award was bestowed on 16 December 2010 in the prestigious
setting of the Prague Town Hall. The award went to Michal and Lucie Kučera.
{51}
Zdroje nadace a jejich využití
Foundation funds and their use
DMS
DMS
Nadační jmění:
Foundation Assets:
Nadační dům ve Frýdku-Místku
Foundation home in Frýdek-Místek
Významným zdrojem financování jsou příjmy od dárců získané formou DMS. V roce
2010 jsme získali prostřednictvím DMS tyto prostředky jako součást výtěžku veřejné
sbírky „Pomáhat může každý“ (PMK):
A significant source of finances is the income from donors received in the form
of DMS - the Donors Message Service. In 2010 we received funding via DMS as part
of the proceeds of the public collection PMK—“Pomáhat může každý” (stands
for “Anyone Can Help”):
Součástí nadačního jmění je dům ve Frýdku-Místku. Nachází se v něm humanitární
sklad, půjčovna polohovacích postelí, sociální šatník a Dobrovolnické centrum ADRA
Frýdek-Místek. Část domu je pronajata.
The house in Frýdek-Místek makes part of the Foundation assets. There is a humanitarian warehouse, adjustable beds rental, a clothing warehouse, and ADRA Volunteer
Centre Frýdek-Místek. One part of the house is rented out.
Hodnota nadačního domu zapsaná do nadačního jmění je
Výnosy z nadačního domu
Náklady
Zisk
The value of the Foundation home comprised in Foundation holdings
Revenues from the Foundation home
Expenses
Profit 3 610 880,- Kč
219 253,- Kč
188 649,- Kč
30 604,- Kč
3 610 880 CZK
219 253 CZK
188 649 CZK
30 604 CZK
Finanční prostředky z NIF (Nadační investiční fond)
Financial Means from the FIF (Foundation Investment Fund)
Nadace ADRA je příjemcem finančních prostředků z Nadačního investičního fondu.
Celková hodnota těchto prostředků byla v tomto roce 38 009 000,- Kč.
The ADRA Foundation is the recipient of financial means from the Foundation
Investment Fund. The value of these means in the past year came to 38 009 000 CZK.
NIF I
10 083 000,- Kč
NIF II
27 926 000,- Kč
Celkem 38 009 000,- Kč
FIF I
FIF II
Total
Způsob vložení prostředků z NIF v celkové výši 38 009 000,- Kč
do nadačního jmění k 31. 12. 2010:
Ways of depositing financial means from the FIF in the total amount of 38 009 000
as of 31 December 2010:
Vloženo Balancovaný fond nadací, Pioneer investiční společnost, a. s.,
otevřený podílový fond
Růstový fond nadací, Pioneer investiční společnost, a. s.,
otevřený podílový fond
CELKEM
Deposit Amount (CZK)
Balanced fund of the foundations, Pioneer Investment
Corporation JSC, open-ended mutual fund
24 500 000
Development fund of the foundations, Pioneer Investment Corporation
JSC, open-ended mutual fund
13 509 000
TOTAL
38 009 000
Částka (Kč)
24 500 000 ,13 509 000 ,38 009 000 ,-
Pomoc obětem cyklónu Nargis v Barmě
Podpora projektů ADRA, o. s. na Haiti a v Moldavsku
a přímá pomoc po povodních v ČR
Vybudování, zařízení a provoz zdravotnického
střediska v Keni ve městě Itibo
Podpora projektu „Pochod proti hladu“
DMS ASIE: 99 954 CZK
DMS ADRA: 6 737 661 CZK
DMS KEŇA: 9 153 CZK
DMS STOPHLADU: 10 908 CZK
Help for the Cyclone Nargis victims
in Myanmar
Help for ADRA Civic Association
in Haiti and Moldova and direct help
after flooding in the Czech Republic
Building, furnishing and operating
a healthcare centre in Itibo, Kenya
Support of the project “Pochod
proti hladu” -“March Against Hunger”
10 083 000 CZK
27 926 000 CZK
38 009 000 CZK
Výnos z příspěvku NIF vloženého do nadačního jmění za rok 2010,
určený k rozdělení v roce 2011, činí:
Revenue from contribution of the FIF deposited into the Foundation assets in 2010, intended for distribution in 2011 came up to:
0,5 x 1,4925 x 1/100 x 38 009 000 = 283 642,- Kč
0.5 x 1.4925 x 1/100 x 38 009 000 = 283 642 CZK
Výnos z příspěvku NIF vloženého do nadačního jmění za rok 2009 činil 448 506,- Kč
a byl rozdělen v roce 2009 společně s výnosem za rok 2008. V roce 2010 nebylo
grantové řízení vyhlašováno.
Revenue from the contribution of FIF deposited into the Foundation assets in 2009 came
to 448 506 CZK and was distributed in 2009 together with the revenue from 2008. In
2010 no grant proceedings were announced.
{52}
DMS ASIE: 99 954,- Kč
DMS ADRA: 6 737 661,- Kč
DMS KEŇA: 9 153,- Kč
DMS STOPHLADU: 10 908,- Kč
{53}
Přehled přijatých darů a jejich využití
Overview of recieved donations and their use
Nadace ADRA účtuje přijaté finanční prostředky na základě darovacích smluv přímo
na vyhlášený účet konkrétní veřejné sbírky nebo na dárcovský účet prostřednictvím účtu
„Fondy rozvahově“.
Accepted financial means according to contracted donations are kept by the ADRA Foundation in a specified public collection account or in its donation account “Fondy rozvahově”—
“Balanced Funds”.
Stav k 1. 1. 2010 (Kč)
8 225 223,-
As of 1 January 2010 (CZK)
8 225 223
Přijaté nadační přípěvky a příjem do fondů celkem
Veřejné sbírky
Veřejná sbírka „Pomáhat může každý“ 2008–2010 (ukončena)
Veřejná sbírka „Pomáhat může každý“ 2011–2013 (nově otevřena)
Dárcovský účet 880088/0300
Příspěvky – válečné katastrofy
Příspěvky – živelní katastrofy
Příspěvky – zdravotně postižení
Příspěvky – výchovné projekty dětí a mládeže
Příspěvky – podpora domácí hospicové péče
Příspěvky – podpora psychosociálních potřeb v nemocnicích
Příspěvek RWE na granty 2010
Příspěvek RWE na granty 2011
Příspěvek RWE na povodně
Věcné dary
Přijaté věcné dary – materiál
Přijaté věcné dary – služby
Ostatní fondy
Použití fondů celkem
Použití výtěžku veřejné sbírky „Pomáhat může každý“
pro období 2008–2010
Použití výtěžku nové sbírky „Pomáhat může každý“
pro období 2011–2013
Projekt ADRA, o. s. v Gruzii – rekonstrukce nemocnice v Senaki
Rozdělené nadační příspěvky RWE
Rozdělené nadační příspěvky RWE na povodně
a nákup spotřebičů postiženým
Přímá finanční povodňová pomoc, celkem podpořeno 92 rodin,
průměrný příspěvek 28 000 Kč
Lékořice, o. s. – psychosociální pomoc v nemocnicích
Příspěvky zdravotně postiženým
ADRA, o. s. – podpora domácí hospicové péče
Použití provozního fondu
Použití fondu daňová úspora na uspořádání Ceny Michala Velíška
a na režii sbírky PMK
Vydané věcné dary – materiál
Vydané věcné dary – služby
17 573 264,9 356 876,9 286 395,70 481,7 878 556,1 236,2 452 120,7 000,4 200,12 200,1 800,1 700 000,1 700 000,2 000 000,257 831,247 831,10 000,80 000,21 883 387,-
Accepted Foundation contributions and overall revenues into the funds
Public collections
The public collection “Pomáhat může každý” 2008–2010 (concluded)
The public collection “Pomáhat může každý” 2011–2013 (newly opened)
Donation account number 880088/0300
Contributions – war catastrophes
Contributions – natural catastrophes
Contributions – physically challenged
Contributions – educational projects for children and youths
Contributions – support of home hospice care
Contributions – support of psychosocial needs in hospitals
RWE contributions made for 2010 grants
RWE contributions made for 2011 grants
RWE contributions made for floods
Donations in kind
Accepted donations in kind - material
Accepted donations in kind - services
Other funds
Overall funds used
Use of revenues from the public collection “Pomáhat může každý”
from 2008–2010
Use of revenues from the new collection “Pomáhat může každý”
from 2011–2013
ADRA, o.s. project in Georgia – reconstruction of the hospital in Senaki
Distributed Foundation contributions of RWE
Distributed Foundation contributions of RWE for flooding and purchasing
of necessities
Direct financial flooding aid, a total of 92 families supported,
average contribution 28 000 CZK
Lékořice o.s. – psychosocial help in hospitals
Contributions for physically challenged people
ADRA, o.s. – support for home hospice care
Used operational funds
Use of the tax-saving fund for operating the Michal Velíšek Award
and on directing the PMK collection
Dispensed donations in kind – material
Dispensed donations in kind – services
17 573 264
9 356 876
9 286 395
70 481
7 878 556
1 236
2 452 120
7 000
4 200
12 200
1 800
1 700 000
1 700 000
2 000 000
257 831
247 831
10 000
80 000
21 883 387
Stav k 31. 12. 2010
3 915 100,-
As of 31 December 2010
3 915 100
Funds and their use in 2010
Fondy a jejich použití za rok 2010
{54}
15 595 154,1 585,59 821,1 510 000,1 631 782,2 635 782,10 000,39 469,60 000,1 963,80 000,247 831,10 000,-
Přijaté příspěvky
Accepted contributions
Přijaté finanční prostředky na správu a obecný účel účtuje Nadace ADRA na účet
„Přijaté příspěvky výsledkově“.
Accepted financial means for operations and general purposes are kept by the ADRA Foundation in the account “Přijaté příspěvky výsledkově” - “Accepted resulting contributions”.
Celkem přijaté příspěvky (Kč) 907 003,RWE
600 000,Příspěvky od drobných dárců
307 003,-
Overall accepted contributions (CZK)
RWE
Contributions from smaller donors
Přijaté dotace
Accepted grant
907 003
600 000
307 003
Zlínský kraj, uspořádání konference
„Víme o sobě - děti a mimořádná událost“ 30 000,-
The Zlín Region, for conducting the conference
“We Know About Each Other - Children and Extraordinary Events” 30 000
Složení příjmu (Kč)
Veřejné sbírky a DMS
Příspěvek RWE
Dary účelově vázané
Ostaní dary
Věcné dary
Nadační dům – nájemné
Úroky na bankovních účtech
Tržby z prodeje zděděné nemovitosti
Výnosy z dl. fin. majetku (NIF)
Dotace
Částka
9 356 876,-
6 000 000,-
2 478 556,-
307 003,-
257 831,-
219 254,-
42 444,-
401 000,-
949 071,-
30 000,-
Procento
46,69 %
29,94 %
12,37 %
1,53 %
1,29 %
1,09 %
0,21 %
2,00 %
4,74 %
0,15 %
Income Composition (CZK)
Public collections and DMS
RWE contribution
Purpose-specific donations
Other donations
Donations in kind
Foundation Home – rents
Interest from bank accounts
Proceeds from the sale of bequeathed property
Revenue from FIF
Grants
Amount 9 356 876
6 000 000
2 478 556
307 003
257 831
219 254
42 444
401 000
949 071
30 000
Percent
46.69%
29.94%
12.37%
1.53%
1.29%
1.09%
0.21%
2.00%
4.74%
0.15%
Celkem
20 042 035,-
100 %
Total
20 042 035
100 %
15 595 154
1 585
59 821
1 510 000
4,7%
0,2%
2,0%
1,1%
1,3%
1,5%
0,1%
1 631 782
12,4%
2 635 782
10 000
39 469
60 000
1 963
80 000
247 831
10 000
46,7%
29,9%
{55}
Veřejné sbírky
Public collections
Na základě povolení vydaného Magistrátem hlavního města Prahy byla dne 26. 11. 2007
zahájená veřejná sbírka pod názvem „Pomáhat může každý“. Tato sbírka probíhala tři roky
a byla ukončena 14. 11. 2010. Výtěžek sbírky byl zcela dočerpán v únoru 2011. Finanční
prostředky byly shromažďovány na sbírkovém účtu 9961 9961/0300 prostřednictvím
pokladniček, vkladem na účet a formou DMS. Celkový hrubý výtěžek sbírky za celé tři roky činil
31 309 169,- Kč, náklady na sbírku byly 1 563 673,- Kč, tj. 5 % z hrubého výtěžku, a čistý výtěžek
a jeho použití činil celkem 29 745 496,- Kč.
On the basis of permission given by the Municipality of the City of Prague, on 19 November 2007 a public collection was announced with the title “Pomáhat může každý”—“Anyone
Can Help”. This collection ran for three years and was concluded on 14 November 2010.
The proceeds of the collection were completely spent by February 2011. Financial
means were accumulated in the collection account number 99619961/0300 via cash
boxes, deposits to the account and by DMS. The total gross revenues from the collection over its three years duration sum up to 31 309 169 CZK, expenses for the collection
were 1 563 673 CZK, i.e. 5% of the gross revenues, and the net revenues and their use reached
the total of 29 745 496 CZK.
Přehled výtěžku a čerpání sbírky v roce 2010
Overview of proceeds and fund expended in 2010
Stav k 1. 1. 2010 (Kč)
6 310 275,-
As of 1 January 2010 (CZK)
6 310 275
Hrubý výtěžek za rok 2010
Velikonoční sbírka Záplavy na Moravě a na severu Čech 2010
Sbírka pro Haiti postižené zemětřesením
Sbírka na ostatní projekty
Náklady na sbírku Čistý výtěžek
Použití čistého výtěžku
Přímá finanční pomoc po povodni jednotlivým rodinám a jednotlivcům,
celkem podpořeno 244 rodin, průměrný příspěvek 27 000,- Kč
Projekty ADRA, o. s. na pomoc při povodních Nákup vysoušečů z daru Nadace OKD
Projekt ADRA, o. s. – zemědělský projekt na Haiti
Projekt ADRA, o. s. – Keňa, Itibo – rekonstrukce
a provoz zdravotnického střediska ADRA, o. s. – podpora zahraničních projektů v Gruzii, Moldavsku,
Mongolsku, Thajsku, Srí Lance, Srbsku, Zimbabwe, Barmě, Ukrajině
Comenius 2008 Studénka, o. s – příspěvek na pietu železničního neštěstí,
Studénka
ADRA, o. s. – Program rozvojového vzdělávání PRVák
Podpora dobrovolnických center ADRA, o. s. a neziskových organizací v ČR
Podpora zdravotně postižených
Světový potravinový program
Pravidelný měsíční příspěvek ( příspěvek prarodičům
v tíživé situaci na výchovu vnuka)
9 286 395,2 126 183,4 257 683,2 785 887,116 642,670 990,14 925 680,14 924 164,-
Gross proceeds in 2010
Easter fundraising event Floods in Moravia and northern Bohemia 2010 Collection for Haiti damaged by earthquakes Collection for other projects
Expenses for collection
Net proceeds
Use of net proceeds
Direct financial aid for individual families and individuals affected by floods,
a total of 244 families supported, average contribution 27 000 CZK
ADRA o.s. projects for flood help Purchase of dryers from a gift of OKD Foundation
ADRA o.s. project – agricultural project for Haiti
ADRA o.s. project – Itibo, Kenya – reconstruction
and operation of a healthcare centre
ADRA o.s. – support of foreign projects in Georgia, Moldova,
Mongolia, Thailand, Sri Lanka, Serbia, Zimbabwe, Myanmar, Ukraine
Comenius 2008 Studénka Civic Association – contribution to a pietà
to commemorate the railway tragedy in Studénka
ADRA o.s. – Development Education Programme PRVák
Support of the ADRA volunteer centres and non-profit organisations
in the Czech Republic
Support for physically challanged people
World Food Programme
Regular monthly contribution (contribution to the grandparents in needy
situation for raising their grandson) 9 286 395
2 126 183
4 257 683
2 785 887
116 642
670 990
14 925 680
14 924 164
Stav k 31. 12. 2010
{56}
6 508 099,2 301 468,250 000,2 645 593,55 089,2 148 364,141 007,271 950,543 006,45 860,1 728,12 000,1 516,-
As of 31 December 2010
6 508 099
2 301 468
250 000
2 645 593
55 089
2 148 364
141 007
271 950
543 006
45 860
1 728
12 000
1 516
Na základě povolení vydaného Magistrátem hlavního města Prahy byla dne 22. 10. 2010
vyhlášena nová veřejná sbírka pod názvem „Pomáhat může každý“ a finanční prostředky
jsou shromažďovány na bankovním účtu 9427 9427/0300. Sbírka bude trvat tři roky
a bude ukončena 11. 10. 2013.
Přehled výtěžku a čerpání sbírky PMK v roce 2010 (Kč):
Výtěžek
Čerpání
Režijní náklady
Stav k 31. 12. 2010
On the basis of permission given by the Municipality of the City of Prague,
on 22 October 2010 a new public collection was announced with the name “Pomáhat
může každý”—“Anyone Can Help” and financial means will be accumulated in the collection account number 94279427/0300. The collection will last three years, ending
on 11 October 2013.
Overview of proceeds and funds expended from the PMK collection in 2010 (CZK):
70 481,1 000,585,68 896,-
Revenues
Expenses
Operating costs
As of 31 December 2010
Projekty podpořené z grantu
společnosti RWE v roce 2010
Příjemce Účel
Brdčan, o. s.
Příspěvek na provoz ekologické organizace
Březňák, o. s.
Příspěvek na provoz organizace
Natura Orbis, o. s.
Příspěvek na ekologické workshopy
a monitoring vodních toků
Vodní svět, o. s.
Příspěvek na provoz organizace
Děti a čas, o. s.
Projekt ekologické výchovy
Spokojená mysl, o. s. Příspěvek na provoz organizace
Unie pacientů ČR, o. s. Příspěvek na provoz organizace
Dlouhá cesta, o. s.
Projekt psychologické pomoci
Nadace Křižovatka Příspěvek na nákup monitorů Babysence
Společnost pro Jizerské hory
Příspěvek na provoz organizace
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě
Příspěvek na provoz organizace
Agentura Slunce, o. p. s.
Příspěvek na provoz organizace
Modré z nebe dětem, o. p. s.
Příspěvek na provoz organizace
Czech Mons, o. p. s. Zdravotní sestra roku
Bílá hůl, o. s.
Příspěvek na provoz organizace
Univerzita Karlova v Praze
Příspěvek na výzkum
Individuální benefient Příspěvek po povodni v srpnu 2010
Rodiny postižené povodněmi
Nákup spotřebičů pro postižené povodněmi
v srpnu 2010
Částka (Kč)
100 000,100 000,-
Celkem podpora RWE
3 141 782,-
100 000,100 000,100 000,100 000,100 000,50 000,70 000,50 000,30 000,150 000,150 000,140 000,120 000,50 000,106 870,1 524 912,-
70 481
1 000
585
68 896
Projects supported by a grant from the RWE
company in 2010
Recipient
Purpose
Brdčan o. s.
Contribution to the operations
of an ecological organisation
Březňák o.s. Contribution to the operations
of the organisation
Natura Orbis o.s. Contribution to ecological workshops
and monitoring water levels
Vodní svět o.s. Contribution to the operations
of the organisation
Děti a čas o.s. Ecology education project
Spokojená mysl o.s. Contribution to the operations
of the organisation
Unie pacientů ČR o.s. Contribution to the operations
of the organisation
Dlouhá cesta o.s.
Psychological assistance project
Nadace Křižovatka Contribution to buying Babysense monitors
Společnost pro Jizerské hory
Contribution to the operations
of the organisation
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě
Contribution to the operations
of the organisation
Agentura Slunce o.p.s. Contribution to the operations
of the organisation
Modré z nebe dětem o.p.s.
Contribution to the operations
of the organisation
Czech Mons, o.p.s.
Nurse of the Year
Bílá hůl o.s.
Contribution to the operations
of the organisation
Amount (CZK)
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
50 000
70 000
50 000
30 000
150 000
150 000
140 000
120 000
{57}
V souladu s ustanovením §22 odst. 1 písm. b) zákona 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních
fondech má nadace stanoveno pravidlo omezení nákladů souvisejících se správou
nadace do maximální výše 35 % ročně z poskytnutých nadačních příspěvků.
Náklady na správu Nadace ADRA za rok 2010 byly 304 000,- Kč, tj. 2 % z poskytnutých
nadačních příspěvků.
Recipient Purpose Amount (CZK)
Charles University in Prague
Contribution to research
50 000
Individual beneficiary Contribution after the floods in August 2010 106 870
Families affected by the floods
Purchases of necessities for people affected
by the floods of August 2010
1 524 912
Total support of RWE
3 141 782
In accordance with the provision of Paragraph §22 Point 1b) of Act 227/1997 of Law Coll.
on foundations and endowment funds, a foundation must limit the costs associated
with operations of the foundation to a maximum of 35 % per annum of the contributions it receives.
Costs for the operations of the ADRA Foundation for the year 2010 came to 304 000 CZK,
i.e. 2 % of its received contributions.
DÁRCI
DONORS
Nad 100 000 Kč
Nadace OKD; Občanské sdružení ADRA; RWE Energie, a. s.; RWE Gas Storage; RWE Transgas, a. s.; DMS zaslané od jednotlivých občanů; výtěžek pokladniček – neznámí dárci
50 000 – 99 999 Kč
Dostál Miroslav; Eastmop, s. r. o.; ODS Dopravní stavby Ostrava, a. s.
10 000 – 49 999 Kč
Anria CZ, s. r. o. Plumlov; Cabejšek Martin; Celtima, s. r. o.; Česká republika – SUZ
MV; Drahoradová Michaela; Hartmann-Rico, a. s., Kosina Pavel; Kucmová Zuzana;
Marek Martin; Rotary Klub Prostějov; Sniegon Pavel; Trčka Radek; Two bits, s. r. o.;
Untraco, v. o. s.; Vančo Ruben; Vantuch Miloslav
Páleniková Viola; Pancocha Vladimír; Paseka David; Pazderová Pavla; Perníčková Alena;
Petránek Pavel; Pilíková Miluše; Pinkasová Ivana; Plasková Ludmila; Polok Jan; Poschl
Robert; Pospíšil Josef; Potys Václav; Prchalová Milena; Prchlová Růžena; Prošková
Ivana; Prošková Lenka; Psychiatrie Roudnice n. L.; Pumrová Jaroslava; Rach Stanislav;
Radoušová Alena; Renz Jan; Říha Štěpán; Růžičková Ida; Rypová Radomíra; Sabacká
Petra; Sahulková Alena; Sandová Veronika; Sbor CASD Hodonín; Sbor CASD Teplice;
Sbor církve bratrské; Sedlačík František; Seidlová Martina; Sendler Pavel; Šimanková
Eva; Šímová Jarmila; Sklenářová Lenka; Škola Miroslav; Slanina Petr; Šlosárová Alena;
Šmejkal Roman; Sobková Jana; Spitzer Ladislav; Štefka Martin; Stloukalová Marcela;
Stolle Václav; Strana zelených v Ostravě; Studený Libor; Svibová Lucie; Taussigová
Miriam; Tomášková Eva; Tomková Dita; Tomková Lucie; Toušek Libor; Třeboňské stavby,
s. r. o.; Tůmová Margareta; Ujčiková Petra; Valachová Vilma; Valdman Jaroslav; Valenta
Jaroslav; Veleta Petr; Velička Jiří; Věznice Vinařice; Vladárová Michaela; Vojkovská
Ilona; Vokoun Vladimír; Volencová Eliška; Voleská Jana; Vorlíčková Lucie; Vrána Zdeněk;
Vranková Hana; Vyhnanková Lada; Vytopilová Věra; Wohlmuth Jan; Zahradníková Hana;
Závodský Tomáš; Žihla Václav
5 000 – 9 999 Kč
Abranyi, s. r. o.; Čada Antonín; Čadová Milada; Haitman Antonín; Hauska Jiří; Horáčková
Ludmila; Jásová Michaela; Kocourek René; Křesťanský sbor Ostrava; Maxan Igor; Office
Depot, s. r. o., Hostivice; Pálová Dagmar; Petr Jaroslav; Plašil Stanislav; Pribiš Tomáš;
Radoušová Alena; Sedláček Pavel; Sehnálek Jiří; Šesták Jan; Světlíková Petra; Toyota
Tsusho Logistic Czech, s. r. o.; Výtahy Morava, v. o. s.; Zbožínek Aleš; Zimová Naděje
1 – 4 999 Kč
Activa, s. r. o.; Altmanová Alena; Antony Marek; Bartošová Anna; Bazén Sokolov;
Beldiková Jana; Binková Zdenka; Blažková Jarmila; Buček Miroslav; Buchart Bohuslav;
Bureš Antonín; Chocová Běla; Chylík Josef; Dinel, s. r. o.; Dostál David; Dubová Pavla;
Duma Ladislav; Durinová Veronika; Ejem Jan; Faust Galina Vasiljevna; Frelichová Hilda;
Gabrielová Jiřina; Gruner Filip; Havelka Josef; Hebelka Vojtěch; Heran Petr; Heran Robert; Heranová Anna; Hermanová Barbora; Hlávka Jiří; Hofmann Evžen; Hohaus Michal;
Horník Josef; Hovorková Klára; Hrbek Stanislav; Hrůzová Ivana; Hulička Miroslav; Huran
Radek; Hurtíková Marie; Ipsos Tambor, s. r. o.; Jadrníčková Miroslava; Jaklová Dana;
Janečková Alice; Janulík Miroslav; Jelínková Šárka; Johnová Marie; Jonák Rudolf; Jurik
Stanislav; Kaizrová Ingrid; Kettner Martin; Kindl Vít; Kiralyiová Julia; Komnyatská Lilia;
Konopásková Markéta; Kosztolanyi Lukáš; Krausová Martina; Křepelka Filip; Křížková
Iva; KSK Bono, s. r. o.; Kukačová Věra; Lang Josef; Lech Jiří; Lesy České republiky; Libert
Karel; Liška Pavel; Machoň Zdeněk; Machová Jiřina; Malík Petr; Mareš Pavel; Marková
Karla; Maškovi; Matula Lubomír; Mazanec Luboš; Mekisová Anna; Michenková Hana;
Mištová Jana; Mráz Ivo; Mrožek Edvard; Muhlstein Jiří; Musil Lukáš; Myšák Martin;
Náboženská obec CČS; Navrátilová Marie; Němeček Petr – TiNEM, Turnov; Němečková
Ivona; Neumannová Lucie; Nilas Petr; Novák Jan; Novák Josef; Nováková Olga; Nováková
Žaneta; Novotná Markéta; Novotný Viktor; Oborný Jiří; Oplová Blanka; Oslejsek Vladimír;
{58}
{59}
ROZVAHA K 31. 12. 2010 (v tisících Kč)
AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
1.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2.
Software
3.
Ocenitelná práva
4.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
5.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
6.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
1.
Pozemky
2.
Umělecká díla, předměty a sbírky
3.
Stavby
4.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
5.
Pěstitelské celky trvalých porostů
6.
Základní stádo a tažná zvířata
7.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8.
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
9.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
10.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
2.
Podíly v osobách pod podstatným vlivem
3.
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
4.
Půjčky organizačním složkám
5.
Ostatní dlouhodobé půjčky
6.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
7.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
1.
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
2.
Oprávky k softwaru
3.
Oprávky k ocenitelným právům
4.
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
5.
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
6.
Oprávky ke stavbám
7.
Oprávky k samost. mov.věcem a souborům mov.věcí
8.
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
9.
Oprávky k zákl. stádu a tažným zvířatům
10.
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
11.
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
{60}
Statement of financial position as at 31.12.2010 (in thousands of CZK)
Číslo
řádku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Stav k prvnímu dni
účetního období
40 635
0
0
0
0
0
0
0
0
3 496
87
34
2 673
213
0
0
59
0
430
0
37 897
0
0
0
0
0
37 897
0
758
0
0
0
0
0
566
133
0
0
59
0
Stav k poslednímu dni
účetního období
40 031
0
0
0
0
0
0
0
0
2 966
87
34
2 673
113
0
0
59
0
0
0
37 855
0
0
0
0
0
37 855
0
790
0
0
0
0
0
657
74
0
0
59
0
TOTAL ASSETS
Line no.
A. Fixed assets
I. Intangible assets
II. Tangible assets
1.
Land
2.
Art objects and collections
3.
Constructions
4.
Separate movable items and groups of movable items
7.
Law value tangible assets
9.
Tangible assets in progress
III. Financial investments
6.
Other long-term investments
IV. Allowances to fixed assets
6.
Allowances to constructions
7.
Allowances to separate movable items and groups of movable items
10.
Allowancess to low value tangible fixed assets
1
2
10
11
12
13
14
17
19
21
27
29
35
36
39
Prior year
40 635
0
3 496
87
34
2 673
213
59
430
37 897
37 897
758
566
133
59
Current year
40 031
0
2 966
87
34
2 673
113
59
0
37 855
37 855
790
657
74
59
{61}
AKTIVA
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
1.
Materiál na skladě
2.
Materiál na cestě
3.
Nedokončená výroba
4.
Polotovary vlastní výroby
5.
Výrobky
6.
Zvířata
7.
Zboží na skladě a v prodejnách
8.
Zboží na cestě
9.
Poskytnuté zálohy na zásoby
II. Pohledávky celkem
1.
Odběratelé
2.
Směnky k inkasu
3.
Pohledávky za eskontované cenné papíry
4.
Poskytnuté provozní zálohy
5.
Ostatní pohledávky
6.
Pohledávky za zaměstnanci
7.
Pohledávky za institucemi soc. zabezpeč. a veř. zdr. poj.
8.
Daň z příjmů
9.
Ostatní přímé daně
10.
Daň z přidané hodnoty
11.
Ostatní daně a poplatky
12.
Nároky na dotace a ost. zúčtování se st. rozpočtem
13.
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. org. úz. sam. celků
14.
Pohledávky za účastníky sdružení
15.
Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí
16.
Pohledávky z vydaných dluhopisů
17.
Jiné pohledávky 18.
Dohadné účty aktivní
19.
Opravná položka k pohledávkám
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
1.
Pokladna
2.
Ceniny
3.
Účty v bankách
4.
Majetkové cenné papíry k obchodování
5.
Dluhové cenné papíry k obchodování
6.
Ostatní cenné papíry 7.
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
8.
Peníze na cestě
IV. Jiná aktiva celkem
1.
Náklady příštích období
2.
Příjmy příštích období
3.
Kurzové rozdíly aktivní
AKTIVA CELKEM
{62}
Číslo
řádku
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
Stav k prvnímu dni
účetního období
10 588
69
69
0
0
0
0
0
0
0
0
1264
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
1095
0
9 242
98
5
9 139
0
0
0
0
0
13
13
0
0
51 223
Stav k poslednímu dni
účetního období
8 187
55
55
0
0
0
0
0
0
0
0
983
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
949
0
7 148
293
0
6 855
0
0
0
0
0
1
1
0
0
48 218
TOTAL ASSETS
B. Current assets
I.
Inventory
1.
Materials
II.
Short-term receivables
1.
Trade receivables
4.
Short-term advances granted
17.
Other receivables
18.
Unbilled revenue
III. Short-term financial assets
1.
Cash
2.
Cash equivalents
3.
Bank accounts
IV. Other assets - temporary accounts of assets
1.
Prepaid expenses
2.
Accrued income
3.
Foreign exchange difference
TOTAL ASSETS
Line no.
Prior year
Current year
41
42
43
52
53
56
69
70
72
73
74
75
81
82
83
84
10 588
69
69
1 264
0
19
150
1 095
9 242
98
5
9 139
13
13
0
0
8 187
55
55
983
0
27
2
949
7 148
293
0
6 855
1
1
0
0
85
51 223
48 218
{63}
PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem 1.
Vlastní jmění
2.
Fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
II. Výsledek hospodaření celkem
1.
Účet výsledku hospodaření
2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
3.
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B. Cizí zdroje celkem
I. Rezervy celkem
1.
Rezervy
II. Dlouhodobé závazky celkem
1.
Dlouhodobé bankovní úvěry
2.
Vydané dluhopisy
3.
Závazky z pronájmu
4.
Přijaté dlouhodobé zálohy
5.
Dlouhodobé směnky k úhradě
6.
Dohadné účty pasivní
7.
Ostatní dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky celkem
1.
Dodavatelé
2.
Směnky k úhradě
3.
Přijaté zálohy
4.
Ostatní závazky
5.
Zaměstnanci
6.
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7.
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veř. zdr. pojištění
8.
Daň z příjmů
9.
Ostatní přímé daně
10.
Daň z přidané hodnoty
11.
Ostatní daně a poplatky
12.
Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu
13.
Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů úz. sam. celků
14.
Závazky z ups. nespl. cenných papírů a podílů
15.
Závazky k účastníkům sdružení
16.
Závazky z pevných termínovaných operací a opcí
17.
Jiné závazky
18.
Krátkodobé bankovní úvěry
19.
Eskontní úvěry
20.
Vydané krátkodobé dluhopisy
21.
Vlastní dluhopisy
22.
Dohadné účty pasivní
23.
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
{64}
Číslo
řádku
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Stav k prvnímu dni
účetního období
50 958
49 864
41 804
8 225
-165
1 094
X
1 094
0
265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
Stav k poslednímu dni
účetního období
47 946
46 527
42 819
3 915
-207
1 419
1 419
X
0
272
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
247
207
0
0
0
5
0
0
16
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
PASIVA
Číslo
řádku
Stav k prvnímu dni
účetního období
Stav k poslednímu dni
účetního období
IV. Jiná pasiva celkem
1.
Výdaje příštích období
2.
Výnosy příštích období
3.
Kurzové rozdíly pasivní
130
131
132
133
229
28
201
0
25
25
0
0
PASIVA CELKEM
134
51 223
48 218
TOTAL EQUITY & LIABILITIES
A. Total equity
I. Basic capital
1.
Basic capital
2.
Funds
3.
Gain or loss on revaluation of assets and liabilities
II. Profit for the previous years
1.
Profit for the year 2.
Profit in approval process
3.
Retained earnings for the previous years
B. Liabilities
I. Provisions
II. Long-term liabilities
III. Current liabilities
1.
Trade payables
5.
Liabilities to employees
8.
Due to government – income taxes 9.
Due to government – other direct taxes 22.
Deffered expenses
23.
Other short term financial assistance
IV.
Other liabilities - temporary accounts of liabilities
1.
Accruals
2.
Deferred income
TOTAL EQUITY & LIABILITIES
Line no.
Prior year
Current year
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
98
106
107
111
114
115
128
129
130
131
132
50 958
49 864
41 804
8 225
-165
1 094
X
1 094
0
265
0
0
36
16
0
0
0
20
0
229
28
201
47 946
46 527
42 819
3 915
-207
1 419
1 419
X
0
272
0
0
247
207
5
16
1
18
0
25
25
0
134
51 223
48 218
{65}
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tisících Kč)
A
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
{66}
NÁKLADY
BALANCE SHEET (Value in ‘000 CZK)
Činnosti
Číslo řádku
Hlavní
Hospodářská
Celkem
Spotřebované nákupy celkem
1.
Spotřeba materiálu
2.
Spotřeba energie
3.
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
4.
Prodané zboží
Služby celkem
5.
Opravy a udržování
6.
Cestovné
7.
Náklady na reprezentaci
8.
Ostatní služby
Osobní náklady celkem
9.
Mzdové náklady
10
Zákonné sociální pojištění
11.
Ostatní sociální pojištění
12.
Zákonné sociální náklady
13.
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky celkem
14.
Daň silniční
15.
Daň z nemovitosti
16.
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
17.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
18.
Ostatní pokuty a penále
19.
Odpis nedobytné pohledávky
20.
Úroky
21
Kurzové ztráty
22.
Dary
23.
Manka a škody
24.
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
25.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
26.
Zůstatková cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku
27.
Prodané cenné papíry a podíly
28.
Prodaný materiál
29.
Tvorba rezerv
30.
Tvorba opravných položek
Poskytnuté příspěvky celkem
31.
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami
32.
Poskytnuté členské příspěvky Daň z příjmů celkem
33.
Dodatečné odvody daně z příjmů
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
2 590
2 534
47
9
0
467
9
0
15
443
6
6
0
0
0
0
2
0
1
1
65
0
0
0
0
0
43
0
22
541
111
430
0
0
0
0
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
11
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 590
2 534
47
9
0
482
9
0
15
458
6
6
0
0
0
0
13
0
1
12
65
0
0
0
0
0
43
0
22
563
111
452
0
0
0
0
5
0
5
0
0
NÁKLADY CELKEM
42
3 676
48
3 724
A
Expenses
Activities
Line No.
I.Consumption 1.
Consumption of material
2.
Consumption of energy 3.
Other consumption
II.
Services
5.
Repairs and maintenance
6.
Travel expenses
7.
Representation costs
8.
Other services
III.
Personnel expenses
9.
Wages and salaries
IV.
Taxes and charges
15.
Property Tax
16.
Other taxes and charges
V.
Other expenses
22.
Donations
24.
Other expenses
VI.
Amortisation and depreciation of intangible and tangible fixed assets 25.
Amortisation and depreciation of intangible and tangible fixed assets 26.
Net book value of intangible and tangible fixed assets sold
VII.
Total contributions
31.
Total contributions transfered between units
32.
Granted membership fees
VIII.
Income tax total
Total expenses
Main
Economic
Total
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
17
19
20
21
27
29
30
31
32
37
38
39
40
2 590
2 534
47
9
467
9
0
15
443
6
6
2
1
1
65
43
22
541
111
430
5
0
5
0
0
0
0
0
15
0
0
0
15
0
0
11
0
11
0
0
0
22
0
22
0
0
0
0
2 590
2 534
47
9
482
9
0
15
458
6
6
13
1
12
65
43
22
563
111
452
5
0
5
0
42
3 676
48
3 724
{67}
Activities
Činnosti
B
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
C.
D.
{68}
VÝNOSY
Číslo řádku
Hlavní
Hospodářská
B
Celkem
Tržby za vlastní výrobky a zboží celkem
1.
Tržby za vlastní výrobky
2.
Tržby z prodeje služeb
3.
Tržby za prodané zboží
Změny stavu vnitropodnikových zásob celkem
4.
Změna stavu zásob nedokončené výroby
5.
Změna stavu zásob polotovarů
6.
Změna stavu zásob výrobků
7.
Změna stavu zvířat
Aktivace celkem
8.
Aktivace materiálu a zboží
9.
Aktivace vnitroorganizačních služeb
10.
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
11.
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Ostatní výnosy celkem
12.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
13.
Ostatní pokuty a penále
14.
Platby za odepsané pohledávky
15.
Úroky
16.
Kurzové zisky
17.
Zúčtování fondů
18.
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek celkem
19.
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
20.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
21.
Tržby z prodeje materiálu
22.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
23.
Zúčtování rezerv
24.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
25.
Zúčtování opravných položek
Přijaté příspěvky celkem
26.
Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami
27.
Přijaté příspěvky (dary)
28.
Přijaté členské příspěvky Provozní dotace celkem
29.
Provozní dotace
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
219
0
219
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 622
0
0
0
11
0
2 610
1
949
0
0
0
0
0
949
0
907
0
907
0
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
0
0
31
0
0
0
401
401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
219
0
219
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2653
0
0
0
42
0
2 610
1
1 350
401
0
0
0
0
949
0
907
0
907
0
30
30
VÝNOSY CELKEM
79
4 727
432
5 159
Výsledek hospodaření před zdaněním
34.
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění
80
81
82
1 051
0
1 051
384
16
368
1 435
16
1 419
Revenues
Line No.
Main
Economic
Total
I.
Revenue from sale of goods and services
2.
Revenue from sale of services
II.Change in inventory produced internally
III.
Own work capitalized
IV.
Other revenues
15.
Interest income
16.
Foreign exchange gains
17.
Settlement of funds
18.
Other income
V.
Revenue from sale of intangible and tangible fixed assets and materials
19.
Revenues from sale of intangible and tangible fixed assets
24.
Revenue from sale of materials
VI.
Received contributions
27.
Contributions received (donations)
VII.
Total operating subsidies
29.
Operating subsidies
Total revenues
43
45
47
52
57
61
62
63
64
65
66
71
73
75
77
78
219
219
0
0
2 622
11
0
2 610
1
949
0
949
907
907
30
30
0
0
0
0
31
31
0
0
0
401
401
0
0
0
0
0
219
219
0
0
2 653
42
0
2 610
1
1 350
401
949
907
907
30
30
79
4 727
432
5 159
C.
D.
80
81
82
1 051
0
1 051
384
16
368
1 435
16
1 419
Profit or loss before taxation
34.
Income tax total
Profit or loss for the year (+/-)
{69}
audit
{70}
{71}
DĚKUJEME / THANKS TO
{72}
{73}
{74}

Podobné dokumenty

ŽF 06/2009 - farnost

ŽF 06/2009 - farnost Všude plno sněhu a plno přátel! Mezi nimi i bratr PierreMarie, který přiletěl v  pátek z  Evropy, aby nám pak od neděle všem kázal zimní duchovní cvičení. Je to pro mne ještě stále nedoceněná pocta...

Více

Výroční zpráva 2011. pdf

Výroční zpráva 2011. pdf Za DC České Budějovice: Markéta Drdová, Zdena Chmelová, Hana Havlová, Elena Ježková, Silvie Svobodová Za azylové domy: Jolana Orlíková, Jiří Bílek, Jíří Lebeda, Petr Vlček, Kateřína Davidová, Radk...

Více

HOSPITALin_2016-06_web-v2

HOSPITALin_2016-06_web-v2 se jí skloubit jej s hraním v divadle i s pomocí dobré věci. Tou je v současnosti kampaň Mlčení bolí, která se snaží bojovat proti domácímu násilí – problému, který bohužel v naší společnosti neust...

Více

Výroční zpráva ADRA 2011

Výroční zpráva ADRA 2011 Za DC České Budějovice: Markéta Drdová, Zdena Chmelová, Hana Havlová, Elena Ježková, Silvie Svobodová Za azylové domy: Jolana Orlíková, Jiří Bílek, Jíří Lebeda, Petr Vlček, Kateřína Davidová, Radk...

Více

Výroční zpráva 2008. pdf

Výroční zpráva 2008. pdf substantial support that the government as well as the Seventhday Adventist Church offer for our activities in the Czech Republic as well as abroad. Thank you very much! Not only helping but also f...

Více