Rzeczpospolita Polska 2007

Transkript

Rzeczpospolita Polska 2007
Operační program přeshraniční spolupráce
Česká republika - Polská republika 2007 –
2013 (OPPS ČR-PL 2007-2013)
Kde lze získat pomoc při
přípravě projektové žádosti?
Regionální kontaktní místo ve Slezském vojvodství
Bielsko – Biała, 30. října 2007
Školení kofinancované z prostředků Evropské unie
1
Příprava projektu:
- nápad na projekt
- získání informací, seznámení se s OPPS ČR-PL 2007-2013
- hledání partnerů
- projednání a stanovení rozsahu projektu
- průběžná setkání
- seznámení se s dokumenty, pravidly programu
- volba vedoucího partnera, rozdělení povinností v rámci partnerství,
- příprava partnerské smlouvy
- příprava žádosti společně s přílohami
Výsledek: Předložení správně vypracované společné přeshraniční projektové
žádosti ve Společném technickém sekretariátě jak z hlediska formálního, tak i z
hlediska způsobilosti
2
Kde lze získat informace?
Kde lze získat pomoc v jednotlivých etapách přípravy
projektu?
3
nápad na projekt
Je to přeshraniční projekt?
Lze projekt realizovat v rámci OPPS ČR-PL 2007-2013?
Je to mikroprojekt?
Odpověď obdržíte:
Na polské straně
V Regionálních kontaktních místech / Maršálkovských úřadech vojvodství:
Slezského:
Bielsko- Biała, Katovice
Dolnoslezského: Wałbrzych
Opolského:
Opole
Na české straně
Na Krajských úřadech krajů: Moravskoslezského: Ostrava
Olomouckého:
Olomouc
Pardubického:
Pardubice
Královéhradeckého: Hradec Králové
Libereckého:
Liberec
4
získání informací, seznámení se s programem
hlavní stránka programu: http://www.cz-pl.eu (http://www.interreg3a.cz)
Internetové stránky v polské jazykové verzi:
MRR PR:
http://www.interreg.gov.pl a http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
Slezské:
http://ewt.silesia-region.pl
Dolnoslezské:
http://www.ewt2007-2013.dolnyslask.pl
Opolské:
http://www.umwo.opole.pl
Internetové stránky v české jazykové verzi:
MRR ČR:
www.strukturalni-fondy.cz
Moravskoslezský: www.nuts2moravskoslessko.cz/cil3.html
Olomoucký:
www.kr-olomoucky.cz
Pardubický:
www.pardubickikraj.cz
Královéhradecký: www.kralovehradecky.cz
Liberecký:
www.kraj-lbc.cz
i
5
Potenciální žadatelé ze
Slezského vojvodství
mohou dostávat průběžné
informace elektronicky po
vyplnění, podepsání a
odeslání na RKM
příslušného formuláře,
který je přístupný na
http://ewt.sielsia-region.pl
záložka kontakt
i
6
vyhledávání partnerů
1) Na vlastní pěst
2) Prostřednictvím Regionálních kontaktních míst / Krajských úřadů
Nabídka spolupráce
Zaslaná všem kontaktním místům v pohraničí
Zaslaná prostřednictvím e-mailových databází jednotlivých RKM/Krajů
Umístěná na stránkách Společného technického sekretariátu
Umístěná na stránkách vojvodství/krajů
Slezské vojvodství:
http://ewt-silesia-region.pl / EÚS ČR – Polsko / Nabídka spolupráce
1.
2.
České nabídky spolupráce
Formulář nabídky
7
8
projednání a stanovení rozsahu projektu
Jaký je cíl?
Na koho je projekt zaměřen?
Společný polsko – český projekt, jeden projekt!
1 projekt = 1 aktivita
Využívejme zkušenosti
Ne všechno najednou!
průběžná setkání
Setkání s partnery
Setkání s pracovníky Regionálních kontaktních míst / Krajských úřadů
Setkání s pracovníky RKM a JTS v sídlech RKM
Bielsko-Biała 6. listopadu 2007 !!!!
9
seznámení se s dokumenty, pravidly programu
Nejdůležitější dokumenty:
Upřesnění programu
- Pokyny pro vyplnění žádosti a příloh
- Příručky pro: žadatele a příjemce
- Směrnice o způsobilosti výdajů a projektů v rámci programů přeshraniční spolupráce
- Směrnice o propagaci projektů v rámci programů přeshraniční spolupráce
- Vzory prohlášení/příloh
- Vzor smlouvy/rozhodnutí ve věci spolufinancování projektu
- Vzor partnerské smlouvy
Dokumenty budou uveřejněny mj. na hlavní stránce programu:
http://www.cz-pl.eu
10
volba vedoucího partnera, rozdělení povinností v rámci partnerství
- promyšlené partnerství
- důvěra
- zkušenosti, kádrové a institucionální zázemí
- aktivita partnerů
- jednoznačně stanovený rozsah povinností a odpovědnosti u jednotlivých partnerů
- stanovený systém výměny informací a komunikace v rámci projektu
- znalost specifik aktivit na druhé straně hranice
11
příprava partnerské smlouvy
- vzor partnerské smlouvy schválené Řídícím orgánem
+ zápisy podle specifik partnerství, projektu
příprava žádosti a příloh
- seznámení se s aplikací BENEFIT 7
- znalost dokumentů a pokynů
- vzory příloh
- logika projektu (cíl/aktivity/ukazatelé/rozpočet…)
- patřičně brzký kontakt s pracovníky RKM/Krajských úřadů
12
Další etapa:
Předložení správně vypracované společné přeshraniční projektové
žádosti ve Společném technickém sekretariátě,
jak z hlediska formálního, tak i z hlediska způsobilosti
13
Kde lze konzultovat žádost?
Ve Slezském vojvodství:
Maršálkovský úřad Slezského vojvodství, Odbor pro regionální spolupráci
Referát Evropské územní spolupráce
Regionální kontaktní místo
Bielsko –Biała
p. Małgorzata Jasek, p. Bożena Mendrek – Gańczarczyk
tel. 033 81 36 505, 033 81 36 323
[email protected], [email protected]
Katovice
p. Ewa Szymoszek – Łata, [email protected]
Pracovník MÚSV ve Společném technickém sekretariátě v Olomouci
p. Ewa Klimkiewicz, Tel: +420 587 337 715, e-mail: [email protected]
14
Kde lze konzultovat žádost?
Ostatní vojvodství na polské straně:
Opolské vojvodství
Kontaktní osoba: Mira Kaliszczak-Surman
Tel: 077 54 16 205
e-mail: [email protected];
Dolnoslezské vojvodství
Kontaktní osoba: Ilona Kwiecińska
Tel: (074) 842 33 64
e-mail: [email protected]
15
Kde lze konzultovat žádost?
• Liberecký kraj
Ing. Martina HOZÁKOVÁ, [email protected],
Tel: 485 226 416, www. kraj-lbc.cz
• Královéhradecký kraj
Ing. Roman KLÍMA, [email protected]
Tel: 495 817 492, www.kralovehradecky.cz
• Pardubický kraj
Ing. Michala VAVŘÍNOVÁ, [email protected]
Tel: 466 026 339, www.pardubickykraj.cz
• Olomoucký kraj
Bc. Dagmar ČIHALOVÁ, [email protected]
Tel: 585 508 669, www.kr-olomoucky.cz
•Moravskoslezský kraj
Bc. Jeannette FRANKOVÁ, [email protected]
Tel: 595 622 992, www.kr-moravskoslezsky.cz
16
Kde lze konzultovat mikroprojekty * ?
Euroregion Beskidy
Euroregion Silesia
Euroregion Śląsk Cieszyński
Euroregion Nysa
Euroregion Glacensis
Euroregion Pradziad
http://www.euroregion-beskidy.pl
http://www.euroregion-silesia.pl
http://www.euroregion.olza.pl
http://www.euroregion-nysa.pl
http://www.euroregion-glacensis.ng.pl
http://www.europrzdziad.pl
Euroregion Beskydy
Euroregion Silesia
Euroregion Těšínské Slezsko
Euroregion Nisa
Euroregion Glacensis
Euroregion Praděd
www.euroregion-beskydy.cz
www.euroregion-silesia.cz
www.euroregion.inforeg.cz
www.neisse-nisa-nysa.org
www.euro.glacensis.cz
www.europraded.cz
* Projekty v hodnotě spolufinancování od 2 000 do 30 000 EUR, přičemž celková hodnota
mikroprojektu nesmí překročit 60 tis. EUR
17
Děkuji za pozornost
Zvu Vás ke spolupráci
Bożena Mendrek – Gańczarczyk
Regionální kontaktní místo
Maršálkovský úřad Slezského vojvodství
18