Provozní pokus Chorušice

Transkript

Provozní pokus Chorušice
Může být nedůvěra dobrá? Je skutečně nespokojenost silou pokroku?
Troufnu si říci, že v našem případu ANO.
Náš podnik hospodaří na severní
hraně polabské nížiny. Celkem obhospodařuje 1530 ha. Vzhledem
k těmto okolnostem by se mohlo
zdát, že udržovat živočišnou výrobu je celkem obtížné. Však jsme
s chovem dojného skotu poslední
mohykáni v okresu Mělník. Přežít
do dnešních dnů se podařilo především díky vizi vedení podniku
mít zdravé, profitabilní stádo krmené vlastním kvalitním krmivem.
Tedy úzce související aspekty výživy a veterinární péče. „Po řadě
neúspěšných pokusů zaměstnat
vlastního veterináře se jím nakonec stal čerstvý absolvent veterinární fakulty. Institut faremního
veterináře nebyl právně zakotven,
avšak po dosažení legislativní změny, dovzdělání a dalších cílených
investicích se volba mladého, ambiciózního člověka ukázala jako
velmi prozíravá,“ konstatuje Miroslav Šlechta, prokurista a ředitel
Oceněná šampiónka Národní
výstavy hospodářských zvířat
a zemědělské techniky 2015 –
Chorušická Rakia
akciové společnosti. Brzy se dostavily výsledky: zlepšení zdravotního
stavu celého stáda – počet prodaných vysokobřezích jalovic a selektovaných prvotelek se ustálil
na čísle 40 za rok (z celkových 230
holštýnských dojnic a 20 kusů jersey). Souběžně se stabilizací zdra-
www.profipress.cz
Úspěšný kolektiv akciové společnosti 1. zemědělská a. s.
Chorušice s oceněnou šampiónkou Národní výstavy
hospodářských zvířat a zemědělské techniky 2015
votního stavu došlo ke zkvalitnění
objemné píce a my jsme se pomalu
začali přibližovat tomu, co byl náš
původní cíl a v našich podmínkách
maximum. Avšak já jsem člověk od
přírody nespokojený a status quo
týkající se užitkovosti byl pro mě
nepřijatelný. Proto jsem začal intenzivně hledat cestu, jak ještě
více zlepšit a zefektivnit užitkovost dojnic. Koupí extrudéru, vyrobením vlastního krmiva a jeho
domácím zpracováním dokážeme
krmnou dávku dojnic obohatit
o nepostradatelný by-pass protein. Vyrábíme jej pod chráněnou
značkou SUPRACHOR® a s úspěchem jej nabízíme i komerčně.
Je dostupný ve více formách pro
krávy i koně. Máme tak na dvoře
vlastní, velmi kvalitní krmení nejen pro naše zvířata.
Zdálo by se tedy, že dostupné intenzifikační faktory byly vyčerpány. Není tomu tak. Čistě ze zvědavosti jsem se začal zabývat i rolí
vlákniny v kukuřici. Koncept LGAN
společnosti Limagrain jasně vymezující silážní kukuřice s vysokým
podílem stravitelné vlákniny byl
logicky další metou. Jelikož jsem
člověk nedůvěřivý, který považuje za důležité odlišit informaci od
komerce, chtěl jsem se sám přesvědčit, kolik je na tomto tvrzení
pravdy. Protože není hloupý ten,
kdo se nevzdělán narodil, ale kdo
tak umřel, naplánovali jsme pokus.
Vyseli jsme dva silážní hybridy, pro
nás pouze s lakonickým označením
1 a 2. V optimální fázi pro sklizeň
jsme každý hybrid uložili lisem do
vaků. Začátkem prosince začal vlastní pokus. Připravili jsme dvě skupiny
dojnic po 40 kusech. Zvířata jsme
párovali, v obou skupinách byly krávy brzy po otelení, jalové i na konci
laktace. Vždy ve stejném poměru
v co nejvíce parametrech. Před samotným pokusem jsme taktéž zvážili
z každé skupiny 22 zvířat. Složení
krmné dávky se skutečně lišilo pouze
použitou kukuřičnou siláží. Během
pokusu zaměstnanci měřili množství
nadojeného mléka a množství přijatého krmiva. A jak to dopadlo? Po
šesti týdnech jsme převážili opět stejné kravky a ty krmené LGAN během
této doby dokonce přibraly! Rozdíl
v užitkovosti mezi oběma hybridy
byl propastných 3,2 litru mléka na
dojnici a den.
LG 30.275
inzerce
Když nevěřím,
přesvědčím se!
1. zemědělská a.s.
CHORUŠICE
provozní
ovozní
vozzní pok
poku
pokus
u
r
t
i
l
2
o 3,
ý
ůměrn
r
p
í
š
š
vy
nádoj
denní
Kdo nevěří, může si tento pokus
založit u sebe ve stáji.
MVDr. Bc. Miroslav Hrdlička,
veterinární lékař
1. zemědělská a. s.
Chorušice
1
Národní šampionka 2015
CHORUSIC RAKIA 296276-921
Více info o provozním pokusu na
www.lgseeds.cz
11/2015