Zpravodaj 4 - Obec Dříteň

Transkript

Zpravodaj 4 - Obec Dříteň
oBEc DŘÍTEŇ
zPRAvoml
obceDříteň
určeno
proobčany
- Dříteň
- Chvalešovice
- Libív
Bí|á
Hůrka
- Radomilice
- Strachovice
Malešice
- Záb|ati
- Záblatíčko
Velice
UsNEsENí
obce Dříteňkonanéhodné.|2'12.20,|1
tJsnesenípřijaténa 7. zasedáníobecníhozastupite|stva
od 18' hod.V prostoráchobecníhoúřaduve Dřítni.
p' LukášK'
omIuven:
|jstiny,
Přílomni:dIeprezenční
|V]'
J'' p Ši|eny
zápisu:s|'Pekár<ová
ověřovate|é
přítomni
Žastupite|é'
programem
schůzesouh|asívš]chni
s navrŽeným
přijaté
na 6' zasedáníoZ.
kontroIu
usnesení
oZ berena Vědomí
tímtose rušíUsnesení
oz č'6 ze dne 12'9'2011přida|aÍormu|ace:
abVse k rozhodnutí
oZ souh|así.
chme|ovým'
manŽe|ům
V boděo p|odejipozemků
ozč,.1aze dne 17.12.2008
p|odejpozernkupodVáŽnicíZD NoVaDříteň.9 h|asyproti,1 h|aspro,3 h|asyse zdžely.
oZ projedna|o
oZ prodejneschvá|iIo'
obecní zastupite|stvoproiedna|oa schváli|o:
. z á p i s yo R č '1 7 ' 1 8 , 1 9 ' 2 0
. dotaceod KÚ JčKpro sDH Ve výši345 Kč
' dotaceod |\,4ze
V roce2011
ČRVe Výši3mil.Kčna cov Ve|iceprofinancované
. rozpočtové
příjmové
Výšia Ve Výdajové
ČástiV neomezené
r' 2o,l2v
provizorium
na 1' ětvrt|etí
Kč
částiV částce10.500'000.. rozpočtové
opatřeníč'10 dle pří|ohy
. dodatekč'6 ke /iizovac||istině
Diiteň
ZŠa |\,4Š
. dodatekč'3 ke sm|ouvěo Výpůjčce
Dříteň
majetkuZŠa |\,,lŠ
. prodejparcelyó.575140v k'ú'DríteňmanŽe|ům
|V]achovým
. od |oku2012zp(]sobodpisovánímajetkuobce rovnoměrný'
odpisováníbude prováděno
ceny5%
1x ročně
aŽ do zůstatkové
parcel
. směnupozemků
krajemdle pří|ohy'soupis
s Jihočeským
cenu
posudekč'536-4612011,za
. prodejpozemků
krajid|epří|ohyzna|ecký
Jihočeskému
obvyklou
. finanční
na činnost
Ve Výši20 000'-Kčprorok20,],1
da|vóe|ařům
. cenuVodného
jakoV minu|ém
rocep|o|ok2012
stejnou
. cenustočného
DPH na osobuprorok2012
100,-KčVčetně
p|ochobceDříteňbude
. dofinancování
Sekačka
proošetřovánítravních
nákupusekačky
převedena
do
projektu
po
bude
udžiteInosti
B|ata
a
době
obcí
zakoupena5 dotacíSvazkem
obce Dříteň
. Vyh|ášku
roceprorok2012
V minu|ém
pop|atcích
zněníjako
Ve stejnérn
o místních
lnterpelace
p' stulíkJ':
- poruchyamp|ionůjiŽse řeší
- nevhodněsk|adované
pa|iVoVé
dřevoVe dvoře na zámku
se řešit
a Ma|ešicemi-bude
p-ŠÍ|ený
cestamezirozvodnou
M'| - poškozená
.
Vysvět|eno
na
Bí|é
Hůrce-by|o
stav
cesty
p' LukášR.|
nevyhovující
- dotazna frekvencisvozu
odpadŮ
. dotazna spráVcekana|jzace
výborŮ
komisíaosadních
p' NiedlováE': - dotazna činnost
č|enyzastupite|stva
By|oschvá|enovšemipřÍtomnýrn!
zimováE'
zapsa|a:
lú.
ověřiIi:
sí|ený
PekárkováJ'
váŽení spoluabčané,
nášzpravodaj se Vám dastáÝá da rukou v čase těsně pÍedvánočnímisvátky a Navým
rokem, Jistě jste si Llžiliklidný aclventa těšitese na radosti kteÉ tyto svátky s sebau
co 5e něm poddtila uda]d neDo naopdh'
prinase]]'Proto nebudu ťozeD1lat'
vážímesivšech'kteříseaktivněpodíleiína děnív našíabci,na kulturních'spo|toýl'tjch
a jiných spalečenskýchakcÍch'Chtěl bych všemarganizátorúmtéchtoakcí za jejich
práci s tímspojenoupaclěkovata popřát, aby se jim nadále dařila'
Diít!,.řI
Všen xašín občtlttl.nn
\třejí jlntuen *ý1 , R.dv d zastllpitelstxB ol,cc
úspěcl.tti.
a
osollních
ztlt.t!í,
štěstí
llod
ě
roÍ<1l
2012
sxótky
a
do
lerásnéa lrcselétlánoÚíí
JoseÍ
slaros|a KUd,./é
REKONSTRUKCE
ZAMECKU
rekontrukcZámečkuVe Dřítn,opravouse předevŠ]rn
ý zapača|é
roce obec pokračovala
V |etoŠnim
Vodyděravoustřechouposedníchněkolk Iet
zatékánirn
chátráníobjek1uZpůsobené
zastaviIopokroči|é
zpravooal olrce Dnten 4/2O11 (GD
BLAHoPŘEJEME osLAVENcUM
záležitostinavštěvovatpouze oslavence
z rozhodnutíobecnírady budou členkysboru pro občanské
s kulaÚm výročím70, 75, 80, 85 let a od 90 let všechny oslavence' Pokud si někdo nepřeje bÝt
zveřeinén,prosime o včasnésdělení'
NARozENÝM V L E D N U
Patka o|dřich
Velice 27
26.1.
85 let
NARozENÝM V ÚNoRU
Maxová v|asta
vokáěová MiIos|ava
Dříteň162
4.2.
8.2.
80 let
80 |ét
NARozENÝM v BŘEZNU
stÍausová Božena
Mikešová Mařie
zachová Růžena
L i b l v1 0
Ve ice 19
Dríteň
49
,i,'.:1::.;i
',;lr,-.,,,'.::
,,'',:
i,l :::.'.,.'.
vÍTÁNíoBcÁNKŮ
V sobotu 12. |istopadu2011 jsme na obecním
přivíta|i
do našichřad
úřaděVe Dřítnis|avnostně
novéspo|uobčánky,
kteríse narod]iV době od
jara 2011do podzimu2011.Bylojich celkem12.
sIma'JakubŠVe.da'
Ve Diitnise narooil,4ax.n||ian
VařiIoVá'
Boček,
TerezaZachavá' Karolína
Mi|os|aV
Hošková, N,4icha|
Martina Vavrochová' |\,4lchae|a
a ZuzanaBoudoVá,
Mašek,Ve Ve ici Danle|BedIlVý
V Záb|atíDaniea Povo|náa Ve chva ešovicích
Václav Pítr'
,,z]eva:Maškovi,zachovÍ,vavrochavi' Vaři]ovi'
L Šimovi'"
Bočhavi'
sveÍlavi' Bedtiýých' Hoš^oý
22.3.
25.3.
7. 3 .
90 let
90 |ét
92 let
TŘI KRÁLovÉpŘlcnÁzelí
AŽ do 4. sto|etí
s|avi|yse Vánoce6. |edna'Pozdějiby|aVánoční
slavnostpře|oŽena
na 25' prosince'
Křesťané
zachova|i6. Iedenjakos|avnostZjeveníPáně _ dříVesvatýchtříkrá|ů(mudrců
z Východu)'
A p|oč
by|imudrcipovaŽován]za ká|e? Lidésj mys]e|i,
Že to nruse|ibýt krá|ové.
kdyŽpřines|itak Vzácnédary:
pokiadu,|\,4e|ichar-můj
z|ato'kadid|oa myrhu'Pozdějidosta|itakéjména.KaŠpar.strážce
k|á|je svět|o,
píšítři písmena:K+|\4+B'
Ba|tazar-och|aňuj
můjživot'Na domovnídveře se spo|us letopočtem
Jsou to
jednak počáteční
písmenajejichjmen' a|e taképřání|KristusŽehnejtomutodomu'Ve středověkuse na
prostranstvÍ
před kostejemhrá|ihryo Svatýchtřech krá|ích,
kterése pak rozšíři|y
na prúVodyPo 2' světové
Vá|ceby|oobnovenozpiváni rři krá|ůVe farnostech.Nejdů|eŽitější
by|amyš|enkapoŽehnánípro domy
pose|ství
a nošení
symbo|u
hVěZdy
a kadidIa'
V rnnohaevropských
zemíchpřináŠejí
dětiVánoční
do mnoha
prochudédětiV jinýchzemích'UŽ V prosincizačínají
prípravy.
domůa sbirajípřitompříspěVky
ZpíVají
se
písně,děti se učínazpaměťbásničky'kterébudoukrálovépřednášeta zkoušejí
si kostýmy'A|e nejento!
jak se na pravékrá|es|uší,
K|á|oVé
se dovídají,
kterýmIidemjejichsbírkapomůze'
Krá|ovské
dary:z|ato - dřívebyloz|atoznamením
mocia bohatství
_
je
myrha
vzácná prySkyřice'
kteráse pouŽíVa|a
k ba|zamování
jenom
mrtvých(Většinou
krá|ů)
'se
kadid|o
V chámechobětova|o
ien bohům
ZAčNĚTE NovÝ RoK DoBRÝM SKUTKEM
- TŘíKRÁLovÁseínxn zo'tz
Dobročinnáakce Tríkrá|ovásbírka,kterou pořádá charita ceská repub|ika
je největšÍ
dobrovo|nickou
akcíu nás a v |oce 2012 se V ce|ostátním
měřítku
uskuteční
iiŽoo dvanácté'
VýtěŽeksbírkyje určenpředevŠím
na pomoc nemocným'handicapovaným,
jinaksociá|něpotrebným
seniorům,
matkáms dětmiV tísnia da|ším
skupinámlidí
je každoročně
a to zejména
V regionech'
kdesbírkaprobíhá'
Nejméně
desetina
Výnosusbírky
určena
také
pomocdo zahraničí.
na humanitární
pravid|a'
sbírkamá ustá|ená
Vedoucím
skupinkymUsíbýtdospě|áosobaVybavenápdkazemko|edníka'
je drobnou
skupinkachodíod domuk domu'nosi lidemradostnou
zvěstVánočních
svátků,
obdarováVá
pozorností.
prosío finančn
současněko|edníci
ípříspěVek
do úřednězapečetěné
kasičky,
opatřené
charitním
je
|ogem'sbí*a povo|ena
od 1. |ednado 14'|edna2012.Ve všechčástechobce se s koledníkycharity
Bí|áHůrkasetkáte.
BRÝLE PRo PoTŘEBNE
MoŽnámáte doma bný|e'kteréjižnepotřebujete'
a|e mnoho|idína světě nemá bÚ|e
proio
pořádá
pro
potřebné'
přinést
žádné,
chaÍta
sbírkubrý|í
BÚ|e můŽete
na charitu
případně
Bí|áHůrka,
V koste|e
V|oŽit
do krabičky
k tomuurčené'
Ředitelka Charity BíIá Hůrka
Hošková Marie
zoravodai
obce Dříteň 4/2011
TEMELiNsKÁ nrorvllÁon
středskem JETE' Tak jako kaŽdý
atornjádase IetoskonalaVe středu14' září před jnformačním
Temelínská
dscipínách
okolíJETE' soutěžilyžác 3'-5. třídV tradčních
ško|yZ nejbiŽšího
rok se |etosZÚčastni|y
pod
Vedením.
e ektrické
jade|nou
atomu,p]íŽení
tyč'běh mez! ch|adcírnVěžer.l,rozbijení
a to: skok přes
Naše dět se tento rok Umistj|yna 3 místěa pro Ško|u
Výbo]e,zdolání
]adernéVěŽe a jaderné|yŽování.
Vybaveni'GratuIujeme'
nákLlp
sportovního
Získa|y
šekV hodnotě15'000,-na
I
a-
I
I
-.=-
poozIrunírvoŘer.líNA JEŤE
pozvánido jnformačního
V pátek7' říina2011,by i vyúaniŽáci z 1' 3' třidyV doprovodusvýchVyučU]ících.
tase|'' KaZdý z Žal.ů
'l\4alovani
centra JETE' Zde se kona|aakce zaměřená na rozvo]dětskétvoř]Vostj
s
si ztétoVemi povedenéakce odnes pěknou tašku,kterousi Vyzdobi|Vastními ar. ' Zde je něko k
fotoqrafí'
@lzpravodai
ooce Dřít"ř, 4l2o-)
PozNÁvAci z^JEzD LINz' MAUTHAUSEN
jazykaa dějepisuuskutečni|
paznávací
Dne 20' řUnase podVedením
Vyučujících
německého
ziiezd do
je nejVětším
Lincea |\,4authausenu.
V Lincidětish]éd|y
kromějiného
h|avní
náměstí,
které
a nejk|ásnějším
náměstím
na Dunaji'NeuerDorna adheznídráhu
pro
s největšírn
sk|onem
na světě'NejsiInějším
záŽitkem
dětiVšakbylaprohlídka
koncentračního
táboraV Mauthausenu'
A zdeje opětněkoik fotografií'
oDPoLEDNE NA KoŇsKÉM HŘBETĚ
PrVníříjnovoustředurně|ydětize ško|ní
družinypovozitse na koni.Z nedaIekých
|\y'a|ešic
doraziIitři koníci
předpekárnou
i s jejichošetrovate|i'
Všese odehrá]o
na parkovlšti
a dětemse celá akceVe|mi|íbila'
Jak se
posoudit
ce|áakceVydařiLa,
můžete
z nás|edujících
obrázků.
PoDzIM v MŠ
rok a Mateřskáško|aznovu otevřeladveře pro 74 zapsanýchdětí'které
Měsícémzáří začalnovýško|ní
dvoiice
kouzeIn]cká
týdnudětipřivítala
Hnedv prvnÍrn
a Žabiček.
sIUníček
l""" úJci"nv a" trioyB;rušek,
nás
kouze|a zábavy a předvedladětem něko|ikza]ifiaýÝchtrikůa kouze|' Za ned|ouho
i Divadé|ka
jsou
MŠ
tradiČním
V
divadélka
Protagonistky
s pohádkou'sů|nad z|ato'.'
ZVoneček
divadé|ko
navštívi|o
se Ve|milíbí'
ponaučení
a
dětem
ó]
rnoudro
Vždynějaké
hostem'jejichpohádkyobsahUjÍ
Ví|a''.
kterounám přivez|o
jsme divade|ní
pohádku,'BUb|inková
sh|éd|i
Ani V měsíciříjnu]smenezahá|eIi'
cassiopea se svýrn
aivaoeiro orynto' Poprvése V našíMŠpředstavilocentrumekologické'Výchovy
Zabičekse zapojiIi
ze
trídy
programem,,PoznáVáme|esnízviřátka.'PředškoLáčci
í}'uxouym
"kJogi"xy.
putova|is nímpo lese a dozvědělise spoustu
oo zaiimáverrópoláotoverropříběhuztraceného|išáčka'
zviřátek'
o životěněkterých|esních
informací
zajímavých
některátématazamě.renána totoobdobi'Děti si osvojily
podzimemjsme pro dět!připrav!|]
S pricházejícím
si uvařitpravýšípkový
VyzkouŠely
ijinýchmateriáIů'
přitvořeníčku
z přirodnich
oou"dnosii
njt.t".e.aí.tuani
a potési na něm pochutna|y'součástítématu.'Draci,'by|atradičnÍ
natrhanýóhšípků
e"l '
jednoříjnové
na hřištiTJ Dřiteň'Do nebe
"rJn"|."ene
odpo|edne
kteiáproběh|a
po,a.i.ni
oratiaous dětmia rodlči,
nejedendráček'Děti byly
Vznes!
Větřikua pomocirodičú
počasi'mírného
s|Unečného
se za krásného
a dip|omem'
odměněnymedailí
skřítkaPodzimnÍČka'
přírodyza pok]adem
dnechse dět]Vyda|ydo podzimní
V pruních|istopadových
svou orientaci
a posiIova|y
úkolů
l sportovních
za ptlo nalózenímplni|yspoustuvědomostních
t.'ta.ceste
ioko|í|VlŠ.
v přÍrodě
kte|é
občánků'
k přivítání
a písniček
pásmobásniček
krátké
předško|ní
dětipřipravi|y
si některé
Tradičně
oU.
se kona|ona místním
a pisničky,
pos|echnout
básničky
kteřísi přijdou
a čertíky'
měsícise budemetěšitna Miku|áše
V prosincovém
Vyzkoušírne
pečením
cukroví'
ko|ed,
TakéspolečněoslavímeVánocezpíVánírn
kt;rése pro ně dětinaučily'
dekoracemia budemese těšit
Vyrobenými
v|astnoručně
si
ško|ku
si někte;ézvyky a tradice'Vyzdobíme
kterénám do N,4snadě|íJeŽišek
z dárečků,
Kobktiv Ms
en rot[ičům,
fuLmará[ůnt
,,,/š
!|4Š
a přátet.ům
přejene ll tVotlémroce
a úspěcfrů,,,
štěstí
mnohozc[ruuí,
Měsíc
Termíny - svozy odpadů - separovaný odpad !!!
(p|ast' papír' tet]apak}
Leden
Vjeden den Všechnyobce
7. 1- 2íJ12
Únor
V ]edenden Všechnyobce
4, 2.2012
Březen
V jedenden Všechnyobce
3. 3.2012
Upozorňujemeobčany,ževe sběrném PRovozNi DoBA sD o svÁTcicH
dvoře je instaIovánkamerovýsystém.
_ ,l6h_ 17h
(Čtvrtek)
Žádáme vás, abyste odpad nezanechávaIi 22.12.20,|1
25.12.2011(Nedě|e). ZAVŘENo
před vraty do sběrnéhodvora,
- 16h- 17h
(Ctvrtek)
vyhlášky 29.12.2011
dopouštítese tak porušovánÍ
1. 1'2012(Neděle)_ ZAVRENo
o Veřejnémpořádku.
JAK sKoNčívÁŠnuroMoeILz
tříditodpadčiodk|ádat
Nikdonás zatímnemůže
donutit
do pope|nice,
nikdonekontroluje'
co Vyhazujeme
Jsme rádi,že Většinaz Vás odpad třídí,
misto pouŽité
baterie'léky'chemiká|ie.
na k tornuurčené
svoz odpadučisami odváŽína sběrnýdvŮr'A co se stan7m
necháVáV pytlíchpřed domempro pravide|ný
automobilem?
nežIespektovat
zákon'
nezbudenicjiného'
majínašezákonyjasno'Zde občanU
U Vyřazených
automobi|ů
daně při převodustan7chVozide|na novéhomajite|ea p|acení
Tou mocnoupákouje systémeko]ogické
jižnepouŽíVá?
od roku
p]atit
A nep|atit
se opravdunevyp|ati'
povlnného
za
auto,
které
ručení'
Kdo by chtě|
den'A nevěřte'Že na Vás se Zapomene'''
50'-Kčza každýnezap|acený
2009hrozísankceminimá|ně
Všeje u kompletních
vozideIzdarma.
nenínics|ožltého:
stačiŽavo|at,
Vyřazeného
automobiIu
LikVidace
povo|ení'
V|astní
svěřitpouzefirmě,kteráprotutočinnost
Že je treba]ikvidaci
Avšakpozorna povinnost,
I
aje málokdoumína
m]|áókem
budedítdá|?MoŽnátušíte'
Toh|eVšejsteasjVěděli'Vítea|e'co se s Vaším
subjekt,protoŽei firmy'v|astnící
a]emusímeodpovídat
za konkrétní
tutootázkuodpovědět'Rádi odpovíme'
povo|ení
se zákonem'
od|]šně
a přitomV sou|adu
ke zpracování
autovraků,
mohoupostupovat
- pobočka
je obecTeme|ín
firmysunex,
svojestaréautoodvézt'
míst,kam můŽete
Jednímz nejb|ižších
je
Veškeráčinnost V sou|adu
spo| s r' o' Kromě kovovýchodpadůse zabývá Íakéikvidacíautovraků.
kra]skýÚřad.
s provoznímřádem,kterýschvá|iIJihočeský
A jak Iikvidaceprobíhá?
jej Vozit.dopravuzdarma
Nemusíte
dopravitdo našehozařízení'
Nejprveje trebaVyrazenýautomobi|
je automobjl
průkazu
technického
dok|adu
totoŽnosti
a Údajůz Ve|kého
firmazajistí'Na zák|aděVaŠeho
informačniho
Údajejsouzapsánydo ce|ostátního
komp|etnost'
Potřebné
identifikován,
zváŽena je zjiŠtěna
jako
je
potvzenío eko|ogické
|ikvidaci
pomocíkterého VytiŠtěn
auta
formu|ářs|ouŽící
majiteIi
systému,
Úr'edník
má přístup
do stejného
odborudopravyautomobi|
odh|ásit'
na místním
a bez něhoŽnenímožné
kontro|uje.
systému
a údaje
z potvrzení
informačního
přijatdo |ikvidačního
zpět technickýprůkaz,sPZ' potvrzení
zaíizeni,obd|žimajite|
Je - |i autornobi|
jlstě
vy|éči
miláčeknový''' Předanéauto čeká
b|zy
a přestáVá být majitelem'Bo|estze ztráty mi|áčka
nebezpečných
Vanouprotipřípadným
Úkapůmna odstranění
mobi|ní
nejprvepod střechoua zajištěné
kapa|]na'
zby|épaIivo
|átky:
o|eje,
brzdoVá
a
ch|adlcí
Vypuštěny
Všechny
kapaIné
nebezpéčné
|átek'Jsou
jsou
předányodbornéfirměa budoupo recyk|aci
látky
o|ej a ostatnínebezpečné
a náp|ňdo ostřikovače.
jakopa|ivo
kterýbude
Z|ikvidoVány'
Následněje Vyjmut
akumu|átor.
anébobudouodborně
VyuŽity
napřík|ad
je
kovŮ.
dále kompletněrecyk|ovánna o|ovo,p|astya kyse|inu.Případnýkata|yzátor ZdrojemVzácných
zpracování'
je
odbornému
prip|aven
k
da|šímu
a
součástí
Ňynll" uutou."t.náuennebezpečných
součástianebojako ce|ekputu]eke
rozebírkuna jednot|ivé
Da|šícesta autovrakuje bud na komp|etní
zp|acovánínašrédr.JgtoV|astněm|ýn,kdejeautovrakrozdrcennama|éčásti'.kteréjsoupotom
|inkou'
separační
p|ochází
dá|eVe|midůmys|nou
na Šrédru,
a zbytek'To' co nevytřídí
s|ožky
ná kovové
je
jako
sUrovina'
se
nehodí
co
nazmar'
Nic
nepři]de
gUmu,sk|oa dalšikovy.
p|asty'
kteráumiVytríditrůzné
jakopaIivo'
energeticky
a|espoň
vyuŽito
z B5%'od roku2015to bude
nejméně
Využity
doběautovraky
EU musíbýtv současné
Dle ustanovení
zařízení.
investicedo Všechrecyklačních
z 95%'To budeVyŽadovatVe|ké
Volejte602 481 525'
staréhoautomobi|u,
Pokudpotřebujeteporadit'čipomocis IikvidacÍ
Kontakt:tng'Jan Hajný,sunex, spol's r. a', www'sunex'cz
zIMA v PŘíRoDĚ
kIid'
PÍicháziz\ma a slavímeVánoce jako svátky k|idu,a|e i V příroděje zvýšenápotřebazachováVat
Vyvíji
votnc ziji"i zýéřse začináběhernobdobízimy připravovatna přicházejicínový rok. U samic se
týden
kaŽdý
myslivci
Proto
nárůstuparoŽníhmotyp|oda u samcůspárkatézvěře docházík rych|ému
minerá|ni
č]bukVica dů|eŽité
kaštanů
Žaludů.
jadmé
podobě
obi|í,
V
krrnivo
seno'
zvěřjkvaLitní
;ředkládají
|átkypopř' |éčiva'
VšichnináVštěVníci|esabymě|itedymítnapamětihIaVněpohod|ízvěřeazbytečnějineru
zvěř rych|eztrácítukovézásoby' proŽíVástres'
psern'V případěVyrušení
vyčepáVatVo|něpobíhajicím
začínáškoditna porostecha můŽei uhynout'
pá|k]]1
Nevhodnýmchovánímse připravujemeo krásnépozdravykončlcízimy' kdy se honcujizEíci'
a rodíse prvním|ád'ata(zajíci,
toioptu",tot.ujio"zunti,vracejíse ti nám tažníptác!(s|uky,skřivani'špačci)
jara'
jakoposlové
seIata)
zásoby krmivaa nechejtesůlpro zVěř'
ProsÍmvás všechny,neničtekrmnázařízeni'nevykrádejte
rok.
zachoveimepestrostŽivotaV našipříroděi pro da|ší
KteÍácesta dovedeje|enake krme|ci?
Petr sIabý
NAsvíGENi VÁNoČNiHo sTRoMEČKU vE DŘíTNI
svátkŮrokU
z ne]hezčich
záVěr roku.na jehožkoncinás čeka]íjedny
se to ik touŽebněočekáVaný
PřiblíŽiI
I
2011 př
jsme
i
V
sobotu
26.
stopadu
os|aV
ostatnimj
spo
uobčany
spoIečně
s
VÁNoCE' Začátekadventu
strorneČku,
nasvíceniVánočního
náVsj začal objevovatprvnínedočkavci'Pro děti by|
Krátce po třetíhocliněodpo|edníse na dříteňské
kresleníVánočnichozdob a epenířetěZU.
přjpravendoprovodnýprogramV podobě zdobeníperníčků,
pUnČe
Vánočního
dospě|ísl ČaskrátiIjkonverzacía konzutŤrací
činností'
A zatímcose dětizabavlly,'tVúrčí''
pi.jpraven
pro
jsme
které
byl
ani
na
dětl'
nebo svařenéhoVína,S občerstvenírl] samozřejměnezapomně|l
opécibuřty'KaŽdéz dětí,kterédorazi|oV kostýmu
horkýčajna zahřáti' ko áčkynebo si moh y na ohniŠti
^
andéa. bv|ood-énelo d|oLs ddko>|
ke Všer.zúčastněným
itěšiIi'
NejdříVe
chvile'na kterouse Všichn
konečněpř š|ata tol k očekáVaná
V pů|Šesté
y
pěVeckého
sboru,kteréZazpÍVa
z
poté
Vystoupení
dětí
nás edovalo
promIuviI
starostaobce p' Josef Kudr|e'
stromečkLl'
nasvícenír.
s|aVnostnir.
ko|edya VšeVyVrcho|ilo
z oko|níchr.istníchčásti'
Jsme rádi,Že isrnese seš|iV tak ho]némpočtua Že dorazi|il našjspo|Uobčané
stane mi|ou
roce a Že se nasvícenístromeČku
spoečně setkáme lV příštím
Doufáme.Že se VŠlchni
tradici.
sDH Dřiteň
RYBÁŘSKÉ zÁvoDY cHvALEŠovlcE
ce podz mnírybářskéZáVodyna rybníku
has čŮchvaIešoV
Dne 24' 9' 2a11 uspořádalsbor dobrovo|ných
Luze.
rl]ě|aVětšina
Po chVí|i
z toho 10 dětímohlybýtzáVodyodstartovány'
40 záVodníkŮ.
Po prezentacia UVítání
-76crn'
Největší
rybářúna svén]kontěpěknéú|ovky'
rybUVytáhLp' Rychtář kapra
př
ZáVod bV|Ve 13:00h'ukončena šlařada na sčítání'
Pořadíbylonás|edovné:
Kategoriedospě|í:
504 bodú
1' rnísto p' Bém
2. rnísto p' Šrefanko 1B1bodů
14BbodÚ
3' místo p. Krejóí
Kategorie děti:
M'
1' místo ŠVejda
2' místo Pa|ýzekz'
3. místo sméka M'
1 1 3b o d ů
78 bodÚ
42 bodŮ
jťl
l,.1
skorči|y
Nékte.é
ú|ovky
n! koneczáVodLIa g.i|u
a kaŽdýmoh|ochutnatčiýstvouÚbu' Nálada by|a
Výborná,protoŽepo celou d(jbfuzáVodu krásně
jakona objedn
s]uníčko
sVíti|o
a.o."'.OeEpSeDriIeř|:!?!]LÍÍ,
vÝLov RYBNiKA vE cHvALEŠoVIcícH
záVodů
VÝLoV RYBNíKULUŽE' od rybárských
hasičů
sbor dobrovo|ných
Dne 22'10'2011Uspořáda|
Ženy s SDH
To nárna|e dobrouná|adunezkazi|o'
uz by|oopravdupódzimní'
měsíca poČasi
up|ynu|
luŽizase ukázaIi
zúčastněné'
ckoucenuzahřáLVšechny
pun3a grog'Za symbo]
piióravllyvýlorný'oomácí
pochoutky
z Vyovenycnryo'
gLl|áŠek
a opětobLíbené
Výborný
kdyŽuvařiIi
umění,
svó kucňařské
Že záVody
na prípravězáVodújVý|oVua přioŽl]lrukuk dí|u'N4ysIíme
DěkujemeVšem'kteříse podí]e|!
i Vý|oVby|yVydařenéa těšímese opět přištírok nash]edanou'
sDH Onvdleso|i.Í'
AKCE BANDEROVCI
Vsobotu22'říjnaseč|enovékroužkum|adýchpřáteLpříroclyamys]]VostiZDřítněrozhod
se V h|ubokých
přeplu|j
VLtaVua ukrýVaji
póněšckéhorÍrys|ivce'
kteříprepad|i
t,u' Banderovcú,
"r.upinu
lesíchV okoIi'
k předpok|ádanemu
jménaa pomalým
tichýnrkrokempostupova|i
si rozda|i
L]kapličky
v ,lo t]oau DřÍtni
do těsné
jim nepozorovaně
se přib|íŽit
jt,y1uááno",ou"l' RannímIhaukry|apodzimnisIunkoa pomohIa
podrobné
signá|y
ir"garniskuplny'K pátráníby|apřizvánaih|idkasNB' se kterousi dom|uvi|j
r'ii1r.o"ti
průzkum
oko|í'
na důk|adný
a Vyš|i
náL-is]:*I!
a zpozoroványtři osoby'P:ů:k".:y.:g;l=l
na
oyi ooha|en poprVé
rr<ryt
Ůta]ovan1i
prudkápřestře|ka,
a čekal.co se buc]edít'Nás|edova|a
bezpečnósti
Vzdal
váŽnězraněna dvase posléze
z Banderovcú
při kte|é
bytje(]en
prozradi|l
b]izkost
při
kterém
podrobeni
Výs|echu'
dúk|adnému
a bvli
poŽádali
o spo|uprác!
bezpečnosti
PříslL]šníci
a proviantu'
Úkrvtuzbraní
jak se majíchovat
přl i|edáni m|adémysIlvcea předemje pouči|i'
materlá|u.
nebezpečného
V případěná|ezuzbraní'rnunicea Jiného
první
odha|i]i
Jako
oba sk|adyna]ít'
vtadi myslivciochotněpomáhaIi
Při
ná|ezk likVidacj'
odnes|l
a poddozorempříslušníkŮ
ú|oŽiště;b|aní
podobě
potravin
V
cestyk zásobám
průzkumu
naš|iznačení
da|ším
čeka|
balíČek'
na kaŽdého
V
úkrytu
pyramidy
z
šišek'
a
šipkyz VětVí
do
čerstvého
se
a
zakous|]
opek|jšpekáček
Za ódměnusi účastnícl
anabázi
historieVšer.nakonecpřibIíŽiIi
k|UbuVojenské
chIeba'Č|enové
dotazyrnladýchmys|]VcŮ'
na Všetečné
a odpovídaIi
Banc]erovců
Na zpátečnicestě se ce|ýmtýmer. nesl úspěchakce'
historie
zážitekpatřík|ubLlVojenské
za nezapomenute|ný
Podékování
kteříseakce zúčastniIi'
sos družstvuKa||icha rodičům'
|i![qquoau|
obce Dř|len 4.2o1 l
FoTBAL ,Á( MUŽsTVo
Po nevydařeném
zaČátku.
kdy A muŽstvočeka|od|ouhých8 ko] na VýhrU'se mU V ZáVěrečných6 ko|ech
podari|oziskat 13 bodůa částečně
si tak Vy|epšit
šancipro bol o záchranu|'A třídyV jarníčástlsoutěŽe'
HodněrnrzíVýkonymuŽstva
na dornácím
hřišti,
kdeV 7 zápasechztrati|o
16 bodůa da|ojen 6 branek'
od Iednado březnase našemužstvo
zÚčastni
zimního
turnajena HIuboké..'
stře]ci:Stěch5' K|imeš
3,
ce]kové
hodnocení:
11'misto.14:23skóre,14 bodů
FOTBAL DOROST
Dřjteňský
dorostskonči|
podzrnníčástina 7' místěse ztrátou2 bodúna 2' místoa 17 bodŮna suverénně
hra'icíDaČice'
ce||.ovP
).o.e oy o JJ 26
|\,4ezi
ne]]epŠí
střelcepatři|LukáŠPfeffera JakubV|ášek'Po Žačátku
soutěŽese nám moc nedaři]o.
a|e
jsmezača]l
postupně
sbíratbody'které
nás V tabuIce
V ce|kovén]
posu|U|yaŽ na 2' místo'H|avnírn
součtu
cÍ|em
by]oUdržet
se na horních
příčkách
tabuIky,
aIeV pos|edních
ko]echdoš|o
ke zbvtečnÝm
ztrátámbodÚ
a tímk pádudorosteneckého
mužstva
aŽ na 7' r.ísto'
PŘiPRAVKA
NaŠe
rnadšípřípravka
(narozeni
po 1'1'2oo3)
podáVa|a
po ce]ýpodzimVýborné
Výkonya bezztrátybodu
Vyhrá|o
A skupinU
okresní
soutěŽ'
stře|ci:K|meŠ
Jakub33,Šantora
David'19'Krejčí
Jan ]B
Ce|kové
hodnocení:
1' místo,
89:22skóre,27 bodú
l. A TŘiDA MLADŠíGHŽÁKŮ sK...A"
ce|kovéhodnoceni:10' místo,4body
NoHEJBAL _ TURNAJ o PoHÁR
STAROSTY OBCE
Noheibalový ttntaj
Turnajeo pohárstarosty
obcese zÚčastni|a
mUŽstva
Dříteň|.Dříteň||,|\,4|adíci
BohUnice'Bobři Březnice,
HasiČj
Týn,Urnas+H Teme|ín,
Zaha| Twnajse kona|V tě]ocvičně
dne 22 íí)na2011, cenou pro Vítěze
by|ypohárya Věcnédary'
VítěZemby|omuŽstvoDříteň||Ve s oŽenlPetruslMarek.Tún,]a
Kare|a DVořákPetr'2 mistoobsac]ili
MIaC]íci
Bohunice,3' nrístoBobř]Březn]ce,4'rnístoDříteň| (stuiíkJosef' RydvanJiří'DVořákRadek)'
PozvÁNKA
NA
6"RoČNím
ŠncroovÉHo
TuRNAJE
tul
it(s :
rl-T
Sejdemese 7. ledna2012
v sa|onkupohostinství
Ve Dřítnive 14 hodin.
ZVemeVšechnypříZnivce
šachu,
budemejednato ZaloŽeníŠaChoVého
k|ubua možnostipravjdeIných
setkání'
Vezměterozum do hrsti a přijd'tesi zahrát !!!
7pravodaj obce Dr|leň q,zol t 3É|
ORDINACE PRAKTICKEHO
LEKARE PRO DETI
A DoRosT - DŘiTEŇ' oLEŠNiK
změny do zdravotnictvi'
V souvisost s niminastáVaji
V těchtodnech by|yschvá|enyZákony,kterépřinášejí
provozovat
zaFízenÍ
dětskouporadnua ord nac
oko nosti,za kterýchjiŽdá e nebudemocinašezdrcvoÍÍ\cké
pro
praktického
Techncky nenír.ožnéZajstitdruhoučekárnupro zdravé
|ékaře děti a dorostV o|ešíku,
proh|ídky)
a časovéodděenízdravýchdětí od ner.ocnýchpř
děti (poradnapro kojencea preventivní
hod
noVé
ordinaci
týdně
seháVá'
I\/]use]
bychom
ordinaciVybavitstejnějako DříteňskoU
a TýnskoU
iedné
jednim
látky'
záchodempro pacientya drUhýmpro personá],přístrojj'
Včetněch adicíhoboxu na očkovací
péče,kterémusíbýt pod]ezákona
prostředkypro poskytování
neodk|adné
kterénelze neustálepi.evážet'
Vybaveníord nace atd', coŽ by neby|oekonomickymoŽné'NaVícnemÚŽemeVydáVat
součástítrva|ého
|éky,protoŽe|ékárnanenídá|e]ak B kr. a my j Ž nebl]demer.ítopráVněniprovozovatVýdejnu|ékŮ,takŽe
pak detašovanáordinacepozbýVásrnys|,protoŽepacientistejněbudoumusetjet pro lékydo Dřitně nebo
poŽadavků'
bychomn,]useIi
řešitpři
HIUboké
nad V|tavou'To Všechnoa obáVámse' žeještěmnohoda|ších
povinnépřeregistraci'
nynízákonem poŽadované
žedětído poradnyje V samotnérl]
oIeŠníku
méněa rodičez oko|ních
V nepos|ední
řadě je zde skutečnost'
Dříteňskou
ordinac,protožeVe Dřítnje ékárna, V olešníkumnohdy
obcíjižčastonyníVětšinoupreferují
doba' protoŽedětípřijderná|o'naopakVe Dřítntytohodjnychybí
neníp|něVyužta ordinační
dop|áce|inaši
Na druhoustranubychom nechtě|i'aby na dŮs edky reforrnních
opatřeníVe Zdravotnlctví
péče
forrnounáVštěVní
s]užbyK novorozenýrndětem
ma]ípacienti,protozajistímepřeváŽnouVětšinu
jižna návštěVu
jezdímepravde|ně. doposuddo 6' týdne,a e rozŠíříme
tuto péčiaŽ do prvníhoočkováni
Ve 3' rněsíci(protoŽeočkovánise podlezákona r.usíprovéstV ordlnacip ně Vybavenépro event' náh ou
pĚíhodu,
Že rodičebudou Vlce VyuŽivat
coŽ by o|ešnickáordlnacetak jako tak neby|a)a předpok|ádáme'
- tedyV ponděíod 13'30 do 15 hodjn'
náVštěVy
i k nemocnýmdětem' V době pÚVodníordinaceV o|ešníku
budemeordinovatVe Dřítniod 14 do 16 hod' ordinační
dobu Ve Dřitniste]něprod]ouŽímeV Úterý,takŽe
pro ,,Dříteňskoo ešncký regon' budemev konečném
dostupně]ši'
ord nac]Ve Dřítnirozšiřime
důs|edkU
zajeti s kočárker.
obecníradya panastarostyo čekárnUprozd|aVéděti.kam bude možné
díkyVstřícnosti
pondě|i
(aby
poledním
V
časeby
a V úterýVŽdyod 14 do 16 hodin
a budemezde ordinovat3X V týdnu:V
prostorna náVštěVy
k novorozenýmdětem)a V pátek.]ako
dosud od 7:30do 10 hodin)
totořeŠení,
ke kterérnu
nás nutiokolnostVzn k|épřijatýmzákony a děku]eme'
Věřím'že pochopíte
MUDr' Rudoff Lázniček, sestra Marie Dvořákavá, sestra EVa Grohmanová
vÝTvARNÁ soUTĚŽ
VýtVarnou
soutěžna térna:
KroUŽekm|adýchpřáte]přírodya mys|VostiVe DřltniVyhIašuje
Métou|kyza zvěří.
V sáe obce Dříteňúnor/březen
2012' přes|ýtermínbudeupřesněn,NáVštěVníc]
VernsᎠse uskuteční
zvo|ínejkrásně]ší
dí|o,kterédostaneoceněnÍ'Všechnyobrázkybudouzaslány na ce|orepublikove
vynoonocenr.
soutěžní
kategorie:
1 . d o6 l e t
2.6 Blet
3. 9 12let
4.13-15let
Na zadnístranudí|auvedte:
. název soutěže,název práce
. ]r.énoautora,Věk,soutěŽní
kategorladresubyd ště
. třídu.adresuško|y
obráŽkyprosím,zašletenebo doneste(po' čt'15:30.,l7:00)
o's' Dříteň75'
na adÍesuDříteňka
LEDEN
UNOR
sÍ
11
Ct
/)
p es (chvaešovce)
3 2 N4yslivécký
pyt
(8h,11h)
sD
4.2.
e
Hasičský
pes (Zábati)
2'3
1.1.
5.2.
4.3.
2.1
6.2
7.2.
4.2.
5.3.
6.3
7. 3 .
So
sÍ
So
UT
sÍ
31
5 . 1 s D ( 1 6 h1 7 h )
9.2 S D ( l 6 h -l 7 l r )
6 . 1 Rybářský p]es (ChVaIešovrce) 14.2.
7.'t. S D p y l l e( 8 h - 1 1 1 r )
11.2. Spoťtovniples (Dříleň)
SachoVýluÍnaj(Dřiteň)
LJ
3.3. S D p y t l e( 8 l r1 1 h )
8.3
s D ( 1 6 h1 7 h )
9.3.
í0.3.
8.1.
'12.2.S D ( l 6 h - 1 7 1 r )
11.3. s D ( 1 6 h1 7 h )
9.1
13.2.
12.3.
10.1
11.1
12.1 sD (16h-17h)
13.1 Has čskýp|es (Dříteň)
So 14.1.
N 4 V s | V e c koÝe s r z á b a t i )
15.1. sD í6h.17h)
16.l
Ut
1 71
CI
18.1
19.1 s D ( 1 6 hr 7 h )
st
BREZEN
'13.3
14.2.
15.2.
1 72 .
14.3
S D ( 1 6 11 7 h )
14.2.
17.3.o b e c n í p I e s( D ř l t e ň )
19.2. sD (16h-17h)
'Í8'3. S D ( l 6 h l 7 h )
24.2.
19.3.
21.2
222
23.2. S D ( 6 h -l 7 l r )
2A.1 H a s Č s k ýp e s ( C h V a | e Š o V c e ] 2 4 2 .
So 2 1 . 1 .
25.2.
2 2 . 1 .sD (16hr7h)
26.2. sD (16h17h)
23.1
27.2
28.2
24.1.
sÍ 2 5 . 1
UT
ci 2 6 . 1 .
27.1.
So 24.1.
1 5 . 3 s D ( 1 6 h1 7 h )
29 2.
21.3
22 3. s D ( 1 6 h1 7 h )
23.3.
pes ([,aa]eš
24.3. Hasičský
ce)
s D ( r 6 hr 7 h )
263
27)
.(rr.r1I
""'l
29.1.
30.1.
Ut 3 1 . 1 .
vysvětIivkyl
s D ( 1 6 h- 1 7 h )
SD-pyte(Bh-11h)
sběrnýdvůrbudeV tentoden otevřenod 16 do 17 hodin
svoz pyt|Ůseparovaného
odpadu,sběrnýdvúrotevrenod B do 11 hodin
zp|dvoda| obce Dr|teň 4/2o l 1 .E|
MATEŘSKÉ GENTRuM MÁMA KLUB
přáte|přÍrody
m|adých
krouŽku
Ve Dřítni75 budeotevřenomateřskécentrumMÁMA KLiJB (Vk|ubovně
a myslivosti).
sett<ánímaminekarato|estíVeVěkuo-6|etvpondělíavestředumezi9..-11..hod'Vdoběprá
nekoná.
setkání
je stanovenana 50'- pro dítěa doprovod'K dispozic]bude káVa' čaj.mikrov|nka_
cena za náVštěVu
WbavenÍ'
p|opřÍpadné
ohřátístravya potřebné
(cca20 min)
pohádkana uvítání
časovýp|ánsetkáni:
pohybové
cvičeni
básnička
poznáVámepřírodu(zVířata'rost|iny)
vytvářímes dětmi
O6
(5 min)
pohádkana roz|oučenou
TVoŘENi
L-ĚDElt20"l2- .
Progranx.dxa
přání-jab|íčko:
4. novoroční
9' sněhu|ák krupicový:
11'sněhulák- k nakousnutí:
papíru:
toaletního
z ruIiček
16'zvířátka
,lB' ptáčciu krmítka:
23.)ežekz'íuka}:
25.sobz rukoua nohy:
30.zimníkrajinaI
POHADKA NA PRIVITANI
přichází nový rok
sněhUrka
popelka
o z|atérybce
zVířecířeč
o pejskovia kočičce
o pejskovia koČičce
o pejskovia kočičce
PLTSY
6.1.2012
13.1.2012
13.1.2012
20.1.2012
3.2.2012
4.2.2012
11.2.2012
17.3.2012
24.3.2012
(.š
a'OIB
Rybářský ples
Mys|ivecký ples
(ChvaIešovice
)
(Záb|aÍí)
Hasiěský ples
Hasiěský ples
Myslivecký ples
Hasičský ples
Sportovní ples
Obecní p|es
Hasičský ples
(Dříteň)
(Chvalešovice)
(ChvaIešovice)
Qádarí)
(Dříteň)
(Dříteň)
(MaIešice)
k ak ! a c e @ p o s e k a nc y2
obécDiiteň.Dř]teň152.37351. Té, 38799,]]21 . Í M K Č R E 1 7 9 1 4 . T i sJko s e fP o s e k € n ý | e I ' : 3 a371 2 2 4 2 e m a | :
VydáVá: