25 let FAV - Noviny - Západočeská univerzita

Komentáře

Transkript

25 let FAV - Noviny - Západočeská univerzita
www.zcu.cz
červen 2015 / ročník 4 / číslo 5 / vydává Západočeská univerzita v Plzni
25 let FAV
V letošním roce uplyne 25 let od vzniku Fakulty aplikovaných věd (FAV), která byla zřízena s účinností
od 1. července 1990 rozhodnutím akademického
senátu bývalé Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE), předchůdkyně dnešní Západočeské
univerzity v Plzni (ZČU). FAV tedy patří mezi zakládající součásti ZČU. Historie řady našich kateder
však sahá mnohem hlouběji před rok 1990, neboť
jakožto existující vysokoškolská pracoviště byly
tyto katedry při zřizování FAV jen administrativně
převedeny z původních fakult VŠSE. A přestože se
na počátku devadesátých let mohlo někomu zdát,
že vyčleněním kateder se spolupráce s původními
mateřskými fakultami přeruší, nebo přinejmenším zkomplikuje, další vývoj ukázal, že tomu tak
rozhodně není a že efektivně a k mnohostranné
spokojenosti se dá spolupracovat i nadále, napříč univerzitou. Současný úspěšný rozvoj všech
tří technických fakult a uplatnitelnost jejich absolventů na trhu práce dokazují, že strukturální
změny v roce 1990 byly krokem správným směrem
a že to bylo ku prospěchu rozvoje vysokého školství v Plzni, v plzeňské metropolitní oblasti a v celém západočeském regionu.
25 let je jistě správný čas k bilancování, hodnocení, vzpomínání a ohlédnutí zpět. Úspěšné
čtvrtstoletí bychom určitě mohli doložit mnoha
tabulkami, čísly, statistikami a porovnáními –
stačí si projít univerzitní či fakultní výroční zprávy. Výsledky, kterých pracovníci a studenti FAV
v minulých letech na celostátní a zejména mezinárodní úrovni dosáhli, jsou obdivuhodné a já jim
všem za jejich mimořádné výkony děkuji.
Kontejnery
k světu
MLJŠ
v dalších letech
Profesor
Šimandl
Je kontejner jen obyčejnou unifikovanou buňkou, nebo spíš inspirací k projevení kreativity
a odvahy?
Jak bude vypadat Mezinárodní letní jazyková škola v dalších letech? Přečtěte si poutavé vyprávění
koordinátorky němčiny PhDr. Marie Smolíkové.
Profesor Šimandl ve vzpomínkách přátel. O šachových turnajích, bramborové brigádě a laskavém přístupu ke zkoušení.
Najdete na stranách 8–9
Najdete na straně 10
Najdete na stranách 22–23
Více na stranách 3–6
Úvodník
Máte už program na léto? Jednou z možností,
jak strávit volný čas a ještě se něčemu zajímavému přiučit, jsou letní školy. Letos jich ZČU nabízí hned sedm a na své si při jejich "studiu" přijdou malí i velcí. Pojďme si je představit blíže.
Mezinárodní letní jazyková škola proběhne
v termínu 13.–31. 7. a přinese tři unikátní týdny
plné nevšedních zážitků a setkávání kultur. Tradičně jsou v nabídce celodenní a odpolední kurzy v osmi jazycích. Můžete se těšit na běžnou
konverzaci, připravit se na jazykovou zkoušku
i maturitu z angličtiny, ponořit se do základů
portugalštiny, do tajů zdravotnické němčiny či
rozšířit si znalost právnické angličtiny.
Ve stejném termínu se koná také ArtCamp.
Mezinárodní letní škola umění letos nabízí
čtyřicet uměleckých kurzů, které proběhnou
pod vedením pedagogů z České republiky i ze
zahraničí. Mezi novinky patří například kurz
tradiční japonské tušové malby, automobilového designu či tvorby filmového storyboardu.
Poprvé se letos uskuteční letní škola Communication of Scientific Research. Proběhne
od 7. do 11. 7. a je určena především studentům a začínajícím vědcům, kteří potřebují komunikovat o svém výzkumu na odborné úrovni.
Jazykem letní školy je jazyk výzkumu, tedy angličtina.
Letní škola Homo Economicus v termínu
13.–17. 7. je připravena pro žáky a studenty základních a středních škol ve věku od 6 let, kteří
mají zájem nahlédnout do světa ekonomických
věd. Stěžejním tématem tohoto ročníku bude
kromě ekonomie a managementu marketing zaměřený na design a kulturu. Letní školu zakončí
slavnostní promoce s předáním certifikátů.
Kybernetické soustředění Campo Arduino
se koná od 17. do 21. 8. a je určeno studentům
středních škol a žákům 2. stupně základních
škol. Tématem soustředění je „kybernetika
hrou,“ tedy hraní si s jednoduchými roboty.
Účastníci si postaví roboty založené na platformě Arduino a naučí se je programovat.
Dětská univerzita JuniorFEL je zaměřena na
žáky 5.–9. tříd základních škol nebo primy až
kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elekt-
Studentka ZČU se zúčastila
zasedání OSN v New Yorku
Zasedání OSN ECOSOC v New Yorku se
v dubnu zúčastnila studentka Fakulty právnické
Západočeské univerzity v Plzni Tereza Tupá. Jako
delegátka byla vybrána z řad členů studentského
spolku ELSA International, nevládní organizace
se statusem pozorovatele při OSN.
Výběrového řízení do delegace mířící do OSN
se účastní studenti právnických fakult ze 43 států. Tereza byla vybrána jako jediná z České republiky. Delegaci dále tvořili studenti z Turecka,
Itálie a Ázerbájdžánu. I díky finanční podpoře
Západočeské univerzity tak měla Tereza možnost
zjistit, jakým způsobem jednání v OSN probíhají:
„Setkali jsme se rovněž s delegáty zahraničních
stálých misí při OSN a mohli si tak udělat lepší
představu o tom, co je náplní jejich práce, jak
spolu zahraniční delegáti komunikují či kterých
jednání se účastní,“ řekla Tereza Tupá.
Jednání sekce OSN ECOSOC – Komise pro
ekonomické a sociální otázky se zabývá širokou škálou činností. Shromažďuje a analyzuje
informace z oblasti ekonomie, sociální oblasti
a životního prostředí. Proto se na této půdě projednávají záležitosti jako extrémní nárůst popu-
lace, celosvětová dostupnost antikoncepčních
prostředků, prevence HIV a stárnutí populace,
stejně jako populační fond OSN, vlivy na životní prostředí, ženská obřízka a rovnost pohlaví.
48. zasedání OSN ECOSOC doprovázelo heslo
„Nikdo nesmí zůstat pozadu.“ Příští zasedání
v dubnu 2016 se bude konat rovněž v New Yorku.
Co vidí Tereza jako přínos účasti na zasedání OSN? „Jedná se o výjimečnou příležitost, jak
reprezentovat svoji univerzitu – už pouhý fakt,
že vyberou studenta z České republiky, je vítězstvím, neboť zájem participovat na zasedáních je
obrovský. Pro mne jako studentku zajímající se
o mezinárodní právo veřejné představuje tato návštěva setkání s místem, kde se tento druh práva
nejenom tvoří, ale i užívá v praxi.“
Tereza Tupá navázala na předchozí úspěchy
svých kolegů z Fakulty právnické ZČU. Naposledy v roce 2013 se František Vinopal účastnil zasedání pracovních skupin UNCITRAL – Komise
pro mezinárodní obchodní právo.
Tereza Tupá
rotechniku. Během posledního srpnového týdne se seznámí srozumitelnou a hravou formou
se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika. Na závěr je
čeká slavnostní promoce.
Letní škola TyLiDi – Týden letní informatiky pro dívky proběhne rovněž na konci srpna
a chce oslovit studentky 2. a 3. ročníků středních škol, které se zajímají se o informační
technologie nebo které tuší, že IT by mohlo být
dobrou alternativou jejich dalšího studia. Na
tvorbě vlastní hry prostřednictvím vizuálního
programování si vyzkoušejí, že programování
je skutečně pro všechny a může být i zajímavé.
Ať už si zvolíte kteroukoli letní školu, přejeme vám, aby se vám na Západočeské univerzitě líbilo a odnesli jste si odsud spoustu
zážitků i nově navázaných přátelství. Rádi vás
v budoucnu opět přivítáme, třeba při studiu
vysněného oboru nebo kurzu celoživotního
vzdělávání.
Kamila Kolářová / REK
Tiráž
Redakční rada
Tereza Králová, kancléřka ZČU
Kamila Kolářová, tisková mluvčí ZČU
Jana Vaňková, proděkanka FPE
Jaroslav Fiřt, FEL
Petr Kavalíř, NTC ZČU
Šéfredaktor
Jaromír Novák
Grafická úprava
Jan Ježek, Vnější vztahy ZČU
Západočeská univerzita v Plzni
odbor Vnější vztahy
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
[email protected]
+420 377 631 078
Tisk: Bílý slon s.r.o.
Toto vydání vyšlo nákladem 2000 kusů
Ev. č. MK 41402/2011 OMA
www.zcu.cz
u-noviny / strana 3
Co přejí bývalí děkani Fakultě
aplikovaných věd do dalších 25 let?
1990
1993
Doc. RNDr. Jindřich Branžovský, CSc.
Je mi ctí, že jsem mohl být u zrodu Fakulty aplikovaných věd. Po celou dobu existence sleduji
její činnost a mám radost z dosažených úspěchů.
Proto přeji do dalších let pozitivní vývoj, dobré
učitele a úspěšné studenty.
Prof. RNDr. Stanislav Míka, CSc.
Letos je FAVce 25 let. Jak to utíká! Byl jsem u jejího prenatálního vývoje a byl jsem členem porodnického týmu. Nechybělo mnoho a celá akce
skončila potratem. První spory nastaly, když
se rozhodovalo, jaké jméno fakultě dáme při
křtu. V Japonsku jsme našli Faculty of Applied
Sciences and Arts, v Římě Faculty of Applied
Sciences. Byl to první případ plagiátorství, ale
nikdo nás neobvinil. Spíše se nám vysmívali. Prý
jsme fakulta akademie věd nebo fakulta neaplikovatelných věd, atd.
První krůčky a kroky FAVky byly zdařilé a nadějné. Dokonce byla dávána za vzor – pozitivní
i negativní. Pozitivní například v Liberci, negativní v ostatních případech. Doneslo se nám vyjádření jednoho rektora: Manýry se zakládáním
plzeňské FAVky mi sem netahejte! Nejvíc asi
potěšil názor studentské veřejnosti, že FAVka je
plzeňský mat-fyz.
Již po patnácti letech existence se FAVka stala
institucí s vysokým odborným kreditem a zařadila se mezi prestižní vzdělávací a vědecké instituce. Shodou příznivých okolností měla FAV značný
vědecký potenciál. Jednak to bylo dědictví oboru
Technická kybernetika z VŠSE transformovaného
do oborů Kybernetika a řídící technika, Informatika a výpočetní technika na FAV, ale významný
1999
2003
podíl také patří energii matematiků, fyziků a mechaniků uvolněné vznikem FAV. Musím připomenout i rozvoj nových studijních programů. Že to
je velký závazek víme všichni. Udržet dosavadní
výsledky dnes je mnohem těžší než k nim kráčet
před pětadvaceti lety.
Nelze říci, že orientace na vědu byla na FAV
dána nějakým moudrým usnesením vedení fakulty. Spíše to byl důsledek celé řady kroků a vlivů.
Jeden z nich byla kritická finanční situace v letech 1995–2000. Všichni jsme cítili, že založit
další vývoj na „exponenciálním“ růstu počtu studentů je cesta do pekel. Nehledě na to, že české
matky v osmdesátých letech zdaleka nevyprodukovaly dostatečný počet potenciálních uchazečů.
Každý děkan fakulty zanechal po sobě svůj
specifický otisk. Jsem rád, že tento trend patří
k FAVce „jako flek k betlu“. Když jsem v pozadí
sledoval slavnostní otevření NTISu, měl jsem
dobrý pocit a řekl si: teď už se mohu v klidu odebrat do věčných lovišť. Howgh.
Doc. RNDr. František Ježek, CSc.
Milá FAVko, dorostla jsi do zralé dospělosti 25
let a sluší ti to. Máš dobrou pověst, přívětivou
tvář a velké předpoklady pro budoucí roky. My,
kteří jsme stáli u tvé kolébky, ale víme, že šance se musí proměňovat a nesmí se promarňovat. Rozdávej proto i nadále zajímavé podněty,
vyvaruj se zahledění do sebe a stále dbej na
opravdovost. Do světa pošli novou generaci prvotřídních emisarů, a to ať již v roli profesorů
nebo absolventů či studentů. Věřím, že i dnešní
„študákova duše“ rozpozná tvoji krásu a nechá
se jí uhranout.
2010
Prof. Ing. Jiří Křen, CSc.
Při významných jubileích se obvykle přeje štěstí,
zdraví a úspěchy do dalšího období. FAV měla to
štěstí, že se na přelomu let 1989 a 1990 našli
na tehdejší VŠSE lidé, kteří dali základ a později
jasnou představu nové fakultě s názvem Fakulta
aplikovaných věd. FAV však měla šťastnou ruku
i nadále, a to v osobách ve vedení FAV, a to na
všech úrovních řízení fakulty. S touto dobrou
volbou se samozřejmě snoubí i zdraví FAV ve
smyslu propojení a zapojení starší a mladé generace akademických a výzkumných pracovníků
do celkové činnosti fakulty.
Úspěchy FAV na sebe nenechaly dlouho čekat
a fakulta se brzy zapsala mezi úspěšné fakulty,
a to nejen v ČR. Velkým úspěchem fakulty bylo
získání a realizace dvou evropských projektů
NTIS a CTPVV, což kromě jiného posílilo vědeckou základnu FAV a vyústilo v novou krásnou budovu FAV. Do dalších 25ti let přeji FAV schopné
a osvícené pracovníky na všech úrovních řízení
fakulty, přeji fakultě získání hodně zajímavých
vědeckých i pedagogických projektů a hlavně
přeji hodně kvalitních studentů ve všech studijních programech fakulty. Všem pracovníkům fakulty přeji zdraví a štěstí v pracovním i osobním
životě, ať se nám všem líbí v nové budově FAV.
Doc. Ing. František Vávra, CSc.
Pro fakultu mám dvě přání, které jsou ale spíše
snem. První je parafráze Jana Amose Komenského. Fakultě aplikovaných věd přeji, aby se
vláda věcí jejích plně vrátila obci její. Druhý díl
snu je obecnější, a to, aby se podstata stala
opět „podstatnější“ než forma.
www.zcu.cz
25 let FAV
Pokračování ze strany 1
Jako děkan musím ocenit mimořádné úsilí všech
lidí, kteří přispěli a stále přispívají k vysoké kvalitě a rozvoji fakulty. Bez nich by FAV nebyla,
kde je, bez nich bychom například v nedávných
letech nezískali prestižní projekty VaVpI, díky
nimž byla pro naše užívání postavena a v minulém roce otevřena nová univerzitní budova. Jen
mne velmi mrzí, že u příležitosti výročí 25 let
existence fakulty nemohu mnoha významným
osobnostem FAV, kteří se o její vysokou úroveň
zásadně zasloužili, poděkovat osobně, neboť
se letošních oslav nedožili. Rozhodně bychom
neměli na jejich přínos zapomenout – vždy pro
nás zůstanou velkým příkladem a jejich práce
motivací.
Je samozřejmé, že kromě pohledu do minulosti
je pro každé úspěšné pracoviště naprosto zásadní
i pohled kupředu. Ten je v případě FAV mimo jiné
spojen i se zahájením provozní fáze Evropského
centra excelence NTIS – Nové technologie pro
informační společnost od 1. ledna 2015. FAV již
nikdy nebude vypadat jako před tím – už to není
jen fakulta složená výhradně z kateder, ale nově
z kateder a také fakultního pracoviště výzkumu
a vývoje, které má na fakultě výsadní postavení. FAV se stala fakultou moderního evropského
formátu, a to nejen svojí strukturou a oborovým
zaměřením, ale přispívá k tomu právě i skutečnost, že vysoké procento zaměstnanců fakulty
tvoří kromě akademických pracovníků i čistě
vědecko-výzkumní pracovníci, kteří se dle svých
specializací orientují na základní či aplikovaný výzkum. A přesně takto je to i v zahraničí, kde vedle
akademiků působí na vysokých školách i široce
zastoupené vědecko-výzkumné týmy složené
zejména z talentovaných doktorandů a čerstvých
postdoktorandů, pracujících pod vedením mezinárodně uznávaného profesora s významnou stopou
ve světových publikačních databázích. Je to jen
další potvrzení správné orientace FAV a trendu,
že výuka a výzkum se na vysokých školách nedají
oddělovat. Dalším krokem bude rozhodně zvýšení
počtu zahraničních odborníků.
Od svého založení je Fakulta aplikovaných věd
reprezentována pěti základními obory, tedy fyzikou, informačními technologiemi, kybernetikou,
matematikou a mechanikou. Postupně se k nim
přidala ještě geomatika a v posledních letech
se začíná pozvolna rozvíjet i obor stavitelství.
Zakládací listina Univerzity Karlovy z roku 1348
obsahuje jazykem své doby formulaci, že studenti nacházejí na své univerzitě „stůl k pohoštění připravený“. Tento závazek nejstarší středoevropské univerzity by rozhodně měla převzít
každá vysoká škola v České republice. Pevně
věřím, že bohatě prostřený stůl vědění, vzdělání
a poznání nabízí po celou dobu své existence ve
všech výše uvedených oborech i Fakulta aplikovaných věd. Nezpochybnitelným závazkem mým
i dalších děkanů fakulty musí vždy být, že tento
stůl se bude na všech stupních studia a ve všech
oblastech vzdělávání bohatě prostírat i nadále,
a to rozhodně nikdy žádnými náhražkami, nekvalitními produkty a šizenými a levnými polotovary. Cílem je, aby si FAV vždy držela své vysoké
renomé a vysokou úroveň svých absolventů. Z
toho nelze v žádném případě slevit, ačkoliv si
plně uvědomujeme, že obraz náročné fakulty a
vyšší propadovost v prvním ročníku mohou některé potenciální uchazeče od studia zbytečně
odradit. Na zlepšení propagace proto musíme
ještě zapracovat.
Za 25 let své existence vychovala fakulta již
více než 5 000 absolventů, kteří šíří dobré jméno fakulty u nás i v zahraničí. To by však nebylo
možné bez obětavé práce mnoha profesorů, docentů a dalších akademických i neakademických
pracovníků. Rád bych jim všem při této příležitosti poděkoval. Speciálně bych velmi rád osobně poděkoval všem předchozím děkanům FAV
za jejich náročnou a obětavou práci. Obzvláště
nyní, kdy mám každý den možnost děkanské povinnosti blíže poznávat, si uvědomuji, jak moc
moji předchůdci pro fakultu v minulých dobách
udělali. Nebýt jich, nebylo by nyní o čem diskutovat, nebylo by na co navazovat, nebylo by co
rozvíjet. Je mi ctí pokračovat v jejich práci.
Vivat, crescat, floreat FAV!
Miroslav Lávička / děkan FAV
u-noviny / strana 4–5
FAV v1.90
FAV v2.15
www.zcu.cz
u-noviny / strana 7
Španělský
velvyslanec
na ZČU
Naše
spolupráce
s Horní Falcí
Technické
vybavení pro
laboratoře
V úterý 12. května navštívil Západočeskou
univerzitu v Plzni velvyslanec Španělského
království v České republice Pedro Calvo-Sotelo
Ibáñez-Martín v doprovodu ředitele pražského
Cervantesova institutu Ramira Villapadierny.
Na rektorátu ho uvítal prorektor pro rozvoj
a vnější vztahy Vladimír Duchek spolu se zástupkyní odboru Zahraniční vztahy Janou Ovsjannikovou. V úvodu setkání představil prorektor Duchek španělskému velvyslanci ZČU jako jednu
z velkých univerzit v České republice s výraznou
vazbou na průmyslový potenciál regionu, kterou
v posledních několika letech ještě posílila nově
vybudovaná výzkumná centra.
Západočeská univerzita má v současné době
uzavřeny v rámci programu Erasmus+ smlouvy se šestnácti španělskými univerzitami. Za
všechny jmenoval prorektor Duchek univerzitu
ve Vigu, s níž je v dlouhodobém kontaktu zejména fakulta strojní. Zároveň zmínil, že Španělsko
patří na ZČU mezi tři nejžádanější destinace.
Zájem o výměny studentů a další posílení
kontaktů s univerzitami ve Španělsku zdůraznil
také španělský velvyslanec. Ze strany ambasády dále nabídl podporu výuky španělského
jazyka na ZČU. Hovořilo se rovněž o možné
spolupráci s Cervantesovým institutem sídlícím v Praze, který působí po celém světě jako
instituce podporující španělský jazyk a kulturu
a disponuje mimo jiné rozsáhlou knihovnou španělské literatury.
Západočeskou univerzitu v Plzni navštívila
19. května delegace nejvyšších představitelů
Horní Falce a bavorské hospodářské komory
v doprovodu hejtmana Plzeňského kraje Václava
Šlajse. Na rektorátu ZČU ji přivítal rektor Miroslav Holeček. Cílem návštěvy bylo prohloubit
nejrůznější formy spolupráce.
Přijetí zástupců jednoho z partnerských regionů Plzeňského kraje byli přítomni rovněž proděkani technických fakult: strojní, elektrotechnické
a aplikovaných věd. Z Horní Falce přijel vládní
prezident Axel Bartelt, doprovázel ho předseda
krajského zemského sněmu Franz Löffler, výkonný jednatel bavorské hospodářské komory
Jürgen Helmes a zástupce primátora města Regensburg Jürgen Huber.
Rektor Holeček sdělil, že pro rozvoj vzájemné
spolupráce je důležité najít společné body ve
strategických plánech obou regionů. „Vítám zájem bavorské vlády a podniků o prohloubení naší
spolupráce. Západočeská univerzita má co nabídnout – přes výměny studentů až po spolupráci
s bavorskými podniky, kde naše nová výzkumná
centra skýtají špičkové možnosti ve výzkumu, vývoji i transferu technologií,“ uvedl rektor.
„Zprostředkování vědomostí se nemůže zastavit na hranicích. Navíc na obou stranách rozvíjíme
podobné technické obory. Přeshraniční spolupráci proto podporují i naše technické univerzity
a firmy, které mají velký zájem o inovace a vývoj
nových technologií,“ uvedl zemský předseda
Franz Löffler. Z diskuse vyplynulo, že potenciál
skýtají především vzájemné výměny studentů.
Západočeská univerzita nabídla bavorským
představitelům možnost prezentace jejich
technických univerzit na letošních Dnech vědy
a techniky v Plzni. Dalším konkrétním krokem
v rámci vzájemné spolupráce by mohlo být vytvoření společné pracovní skupiny pro oblast vysokého školství. Zástupci Horní Falce nevyloučili
ani možnost stipendií pro plzeňské vědecké pracovníky. Hejtman Václav Šlajs na závěr setkání
uvedl, že Plzeňský kraj je na Západočeskou univerzitu hrdý, protože významně přispívá k socioekonomickému rozvoji regionu.
Firma Daikin v Plzni vyvíjí a vyrábí tepelná čerpadla a proto se rozhodla podpořit na několika
pracovištích Západočeské univerzity technické
zázemí pro výuku studentů. Konkrétně se jednalo o split jednotku tepelného čerpadla a o tepelné čerpadlo s hydromodulem pro dvě pracoviště
laboratoří na Fakultě elektrotechnické. Na Fakultu Strojní šlo o dodávku tepelného čerpadla
s hydromodulem.
„Darované zařízení hodláme uplatnit při výuce
4 předmětů. Základy elektrotepelných procesů,
Elektrotepelné procesy, Elektrotepelná průmyslová zařízení a Měření parametrů prostředí“,
potvrdil tajemník katedry elektroenergetiky
a technické ekologie David Rot.
Studenti by pak mohli na těchto jednotkách
měřit různé elektrické i neelektrické veličiny
(např. měření teplot, proudění vzduchu, energetickou náročnost, otáčky ventilátoru aj.).
Kamila Kolářová / REK
Kritik zaujal
studenty
V rámci projektu EU Erasmus, který
podporuje mobility studentů i pedagogů
všech akademických oborů, přednášel na
Katedře hudební kultury Fakulty pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni významný
slovenský hudební historik Doc. Mgr. art. Karol
Medňanský, PhD. Jmenovaný odborník
z Inštitútu hudobného a výtvarného umenia
Filozofické fakulty Prešovské univerzity početné
publikum posluchačů zaujal přednáškami
o slovenské hudbě minulosti i současnosti, které
doplnil zvukovými ukázkami dokumentujícími
rozvinutou slovenskou hudební kulturu,
a zajímavými aktualitami z hudebního života
našich sousedů.
Jiří Bezděk
Kamila Kolářová / REK
Tomáš Matoušek / Daikin
Vydavatelství
na Světu knihy
Západočeská univerzita v Plzni se letos zúčastnila největšího knižního veletrhu u nás, Světu
knihy, který se konal 14.–17. května 2015 v Praze. Široká veřejnost tak měla možnost seznámit
se s odbornou činností na univerzitě formou
vydaných odborných publikací a učebních textů.
Vydavatelství ZČU na veletrhu představilo
také nový e-shop www.e-shop.zcu.cz, kde nejen
studenti, ale rovněž všichni zájemci z řad veřejnosti mají možnost vybrat si z široké nabídky
skript, odborné literatury nebo propagačních
předmětů univerzity.
Jakub Pokorný / UK
www.zcu.cz
Kontejnery
k světu
Letošní plzeňský festival Kontejnery k světu, do
kterého je též zapojená Západočeská univerzita
v Plzni, ideově navazuje na 3 předešlé „kontejnerové akce“. Při nich byly z přepravních kontejnerů vytvořeny přechodné kulturní, gastronomické a odpočinkové zóny. Kontejner jako nosný
prvek těchto akcí nebyl zvolený náhodně…
Zcela pryč je doba, kdy tyto „plechové boxy“
sloužily výlučně k efektivní přepravě zboží a jiných nákladů na delší vzdálenosti. Díky svým
unifikovaným tvarům a vlastnostem, jako je
odolnost, cenová dostupnost či snadná opracovatelnost, se kontejnery staly ideálním stavebním prvkem se skvělým uplatněním ve stále
populárnější modulární architektuře. Stavby
z kontejnerových modulů, oproti klasickým, vynikají primárně rychlostí realizace, úsporou nákladů, šetrností k životnímu prostředí a mobilitou.
Výše zmíněné atributy oslovily plzeňského architekta a zakladatele sdružení k světu., Jakuba
Mareše. Ten se rozhodl s pomocí použitých přepravních kontejnerů a za podpory Evropského
hlavního města kultury včetně jiných partnerů
v roce 2009 rozvířit ustálené plzeňské architektonické vody.
Cigistock 2009 - Kontejnerová galerie s multižánrovým obsahem, která byla po dobu konání
studentského hudebního festivalu Cigistock
přechodně umístěná přímo do plzeňského historického centra, na plzeňském náměstí Republiky, se stala první stavbou tohoto typu v České
republice. Plzeň se připojila k městům jako Amsterdam, Berlín nebo New York, kde se s podobně zaměřenými projekty setkáváme od 90. let
20. století. Cílem této kontejnerové premiéry
bylo vzbudit u Plzeňanů emoce, prezentovat
tvorbu mladé generace a zároveň specifickou
modulární stavbou, s kontroverzním industriálně-estetickým nádechem, poukázat na nedostatek výstavních ploch v Plzni.
Kavárna Popojedem 2011 - v roce 2011 plzeňské náměstí opět ožilo. Bezbariérová kontejnerová kavárna sdružení Popojedem propojila
s pomocí workshopů, výstav, koncertů, besed
a dalších aktivit nevšedním způsobem svět hendikepovaných a zdravých lidí. Vytvořený kulturní
prostor svým jedinečným pojetím a zaměřením
přesáhl hranice místního významu.
Festival Kontejnery k světu. 2013 - v průběhu
května a června 2013 proběhl v České republice
do té doby jeden z největších kulturně-společenských projektů, který měl za cíl s pomocí desítek
kontejnerů a v nich probíhajících kulturních akcí
a dalších aktivit provázat sedm měst a oživit jejich veřejný prostor. Při této akci si hlavní organizátoři projektu z plzeňského sdružení k světu.
ověřili, co vše unese veřejný prostor, respektive
co lidem chybí a co ocení v ulicích. Díky padesáti
kontejnerům, rozmístěným po celé Plzni, došlo
k vytvoření kontejnerové sítě naplněné různorodým site-specific programem, který byl přímo
zacílený na danou lokalitu a její okolí (kavárny,
knihovna, půjčovna koloběžek, galerie aj.). Deklarovaná síť prověřila jaké lokality a aktivity v Plzni
je vhodné, důležité a efektivní dále rozvíjet.
Kontejnery k světu. 2015 - oproti minulým
ročníkům se letos chceme poposunout opět o kus
dále. Připraveno je několik doposud nevyzkoušených novinek. Poprvé nebudeme pracovat pouze
s nákladními kontejnery, ale využijeme speciální
lichoběžníkové city moduly, které byly navrženy
čistě pro účely modulární architektury. Přechodné kontejnerové sestavy budou letos umístěny na
strategických místech v Plzni (kampus ZČU, plzeňská náplavka a prostranství U Zvonu), při jejichž
výběru jsme vycházeli ze zkušeností z minulosti
a kladli jsme důraz na jejich funkčnost a dostupnost. V zónách chceme Plzeňanům nabízet služby
a aktivity, jež se k danému místu hodí nebo jejichž
nabídka je v dané lokalitě nedostatečná.
V případě, že se provoz těchto přechodných zón
osvědčí, hodláme zde ještě tento rok začít budovat ve spolupráci s našimi partnery dlouhodobé,
moderně pojaté a zajímavě architektonicky řešené kontejnerové stavby.
Svým pojetím a rozsahem se jedná v České
republice o jedinečný projekt, kterým hodláme
přinést do města nový pohled na možnosti využití veřejného prostoru a zároveň podpořit komunitní setkávání a aktivity. Plzeň se tak díky
budoucím stálým kontejnerovým stavbám může
zařadit mezi významná evropská města, v nichž
podobné kontejnerové stavby již stojí.
První letošní kontejnerovou zónu, která je složená ze 2 kontejnerových modulů, naleznete od
května letošního roku v kampusu Západočeské
univerzity. Našim cílem je v přechodné fázi zhruba do poloviny června studentům univerzity nabídnout relaxační zónu, studentský HUB, malou
galerii, kulturní program a malou kantýnu, nabízející pokrmy a nápoje z kvalitních surovin. Jak
nás již někteří studenti upozornili, začínáme na
univerzitě v „okurkové sezoně“. Na univerzitě si
hodláme vyzkoušet, zdali i v této době studenti zónu ocení a zda má do budoucna výstavba
rozsáhlého volnočasového centra smysl. Naším
dlouhodobým záměrem je osvěžit studentský
kampus nabídkou aktivit pro letní i zimní sezónu,
v neposlední řadě též nabídnout prostor k vyplnění pauz, k nimž dochází v rámci rozvrhových
akcí, a současně představit netradiční a příjemné setkávací místo.
S další kontejnerovou zónou se setkáme na
plzeňské náplavce v rámci festivalu Náplavka k světu. Největší letošní kontejnerová zóna
je dále plánovaná v prostranství nazývaném
U Zvonu. Těšit se zde můžete na kulturní zónu
složenou ze 4 kontejnerů a zajímavý doprovodný
program, v případě úspěchu pak na rozsáhlou
multifukční kontejnerovou stavbu, která nabídne kulturní vyžití a doplní nabídku doposud chybějících služeb v Plzni.
u-noviny / strana 8–9
www.zcu.cz
u-noviny / strana 10
MLJŠ v dalším
čtvrtstoletí
Rozhovor s koordinátorkou němčiny PhDr. Marií Smolíkovou z katedry germanistiky
a slavistiky Fakulty filozofické.
Letní školy se účastníte od jejího vzniku – co
a kdo Vás přivedl k tomuto projektu a byla
jste od začátku koordinátorkou němčiny?
V letošním roce vstupuje MLJŠ do dalšího čtvrtstoletí své existence – jak vnímáte
uplynulých 25 let?
O letní škole často slýcháme, že je unikátní – co Vás motivuje ke každoroční přípravě
a koordinaci jazykových kurzů němčiny?
Co mě přivedlo k letní škole? – Chuť využít možnosti zkusit něco nového, nabídnout výuku různých cizích jazyků nejen našim studentům ale i široké veřejnosti. Nápad organizovat mezinárodní
letní jazykovou školu vznikl na naší katedře hned
na jaře roku 1990. Jeho autorkou je paní Eva Valentová a od začátku jsme měli podporu tehdejšího rektora, docenta Holendy. Náš malý přípravný
tým měl specifickou strategii. Tehdy již existovaly
letní školy bohemistiky nebo slovanských studií,
ale my jsme je nechtěli napodobovat, rozhodli jsme se pojmout organizaci „naší“ letní školy
trochu jinak, a sice otevřít výrazně širší nabídku
výuky jak českého jazyka pro cizince, tak i výuku
angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny pro
všechny zájemce. První letní škola nesla označení
Mezinárodní letní škola českého jazyka s poznáváním české společnosti a české kultury.
Kurzy češtiny pro cizince nebyly popisovány
jako kurzy pro studenty bohemistiky nebo slavistiky, ale jako možnost pro každého zájemce, který se chce naučit český jazyk třeba právě proto,
že padla železná opona, že se otevřely hranice
tehdy Československé republiky. Průběh té první
letní školy potvrdil, že se nám podařilo něco výjimečného, pro účastníky velmi zajímavého. Na
letní škole se tři týdny setkávali, seznamovali
a diskutovali čeští studenti, kteří chtěli rozšířit a prohloubit svoje znalosti některého cizího
jazyka, se zahraničními studenty, kteří se chtěli
naučit česky, případně prohloubit již osvojené
a většinou jen teoretické znalosti českého jazyka a s nadšením přijímali naši nabídku seznámit
se s naší literaturou, kulturou a bezprostředně
poznávat život v naší zemi.
Prvních pět let jsem zodpovídala za organizaci a průběh kurzů češtiny pro cizince a teprve
v dalších ročnících letní školy jsem začala koordinovat sekci německého jazyka.
Těší mě, že se Mezinárodní letní jazyková škola
stala samozřejmou a především významnou letní akcí Západočeské univerzity v Plzni. Vznikla
dobrá, úctyhodná tradice, která má své pevné
místo ve společenském dění univerzity i města. Po úvodních ročnících, kdy měla MLJŠ dvě
stě až tři sta zájemců, přišly roky, kdy prostory
univerzity hostily více než sedm set účastníků,
v posledních letech se jejich počet ustálil kolem
pěti set. Jsem šťastná, že jsem mohla dvacet
pět let být u toho, kdy se v Plzni potkávali lidé
doslova z celého světa. Letní škola se pro mě
stala pevnou a velmi příjemnou součástí letních
prázdnin.
Stále se opakující pozitivní odezva účastníků,
jejich spokojenost a radost z toho, že strávili příjemný čas ve výuce i mimo ni. Mnozí z nich se
každoročně vracejí. Lektoři si pochvalují zaujaté
a aktivní studenty, studenti se těší na výuku i na
doprovodné společenské akce. Jsou to pro mne
sice časově docela náročné tři týdny, ale vždy se
znovu a znovu těším na nové zážitky, motivované studenty a milé kolegy, kteří si stejně jako já
výuku v kurzech velmi užívají.
Změnilo se pojetí kurzů od 90. let, kdy letní
škola vznikla? Lidé po revoluci hladověli
po znalosti cizích jazyků – změnil se jejich
postoj v průběhu čtvrtstoletí? Dnes už jsou
přece jazyky složkou základního vzdělání...
Ano, mnohé se změnilo, základní myšlenka však
ne. Stále přicházejí lidé, kteří mají v úmyslu rozšířit si jazykové vzdělání, prohloubit své znalosti
nebo získat další nové. To podstatné je, že se
chtějí učit. Zatímco v prvních letech byli v jednotlivých kurzech (jak ve výuce češtiny pro cizince, tak i v kurzech angličtiny, němčiny atd.)
například věkově hodně různorodí účastníci
a nebylo výjimkou, že v jedné třídě spolu seděli náctiletí i senioři, v současné době se věk
našich „letnoškoláků“ pohybuje převážně mezi
patnácti a pětatřiceti lety. Zpočátku byli účastníci opravdu lační jakýchkoliv nových jazykových
znalostí, nyní už mají často různá zvláštní individuální přání. Zvyšuje to nároky na naši přípravu,
nové nápady a nekonvenční metody výuky. Cítím, že také právě proto se na každou další letní
školu znovu těším.
Jak vidíte budoucnost letní jazykové školy
na ZČU?
Jak už jsem řekla, Mezinárodní letní jazyková
škola je tradiční akcí univerzity a myslím, že
tradice se mají podporovat. Jsem přesvědčená,
že dobrou cestou je nabídka specializovaných
kurzů, jako např. příprava na studijní pobyty
v zahraničí, jazyk pro právníky, ekonomy, zdravotníky apod. Důležitá je také pružná nabídka
délky kurzů, nejen celodenní třítýdenní, ale také
zkrácené kurzy, třeba jen dopolední, odpolední
nebo jednotýdenní a podobně. Ještě bychom se
možná mohli zamyslet jak oslovit některé specifické cílové skupiny: seniory, kteří by mohli
třeba navštěvovat půldenní kurzy cizího jazyka,
nebo starosty, ředitele škol, případně příslušníky policie v příhraničních německých oblastech,
kterým bychom nabídli přímo pro ně připravené
kurzy češtiny.
Přeji nám všem stále hodně zájemců a motivovaných studentů a naší MLJŠ další úspěšné čtvrtstoletí.
ZČU vystavuje v Techmanii
originální elektromotocykl
ZČU otevřela v Techmania Science Center výstavu nazvanou „Blue Elyctra: od myšlenky
k realizaci“, která přiblíží vývoj prvního českého elektromotocyklu.
Výstava vznikla v rámci projektu Popularizace
vědy a badatelsky orientované výuky a na její
přípravě spolupracovali pracovníci a studenti
strojní, elektrotechnické, ekonomické a umělecké
fakulty. Elektromotocykl „Blue Elyctra“ vyvinul
tým studentů a odborníků z Fakulty strojní ZČU
a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU
v roce 2013, kdy ho také poprvé představil veřejnosti na Dnech vědy a techniky. S nápadem vytvoření jedinečného motocyklu ve stylu chopper,
který by poháněl elektromotor napájený z baterií,
přišel odborník na elektromobilitu Josef Formánek z katedry konstruování strojů. Vytvořil proto
studentský tým, představující jedinečné spojení
techniků a designérů. Vzhledem k náročnosti ce-
lého projektu byl do týmu přibrán také odborník
na specializovanou stavbu motocyklů z praxe. Tak
mohl vzniknout prototyp prvního českého elektromotocyklu s netradičním designem.
Výstava s názvem „Blue Elyctra: od myšlenky
k realizaci“ provede postupně návštěvníky pomocí rozšířené reality, designérských návrhů či
3D modelů výrobou této motorky. Krok za krokem
mapuje jednotlivé etapy životního cyklu produktu a ukazuje, jak komplexní a dlouhá je cesta od
nápadu k vlastní realizaci.
„Západočeská univerzita se dlouhodobě
a systematicky věnuje popularizaci přírodovědných a technických oborů. Spojení s Techmanií
se v tomto směru ukázalo jako velmi šťastné:
díky výstavám, jako je tato, zde můžeme představit nejen naši vědu a výzkum v obecné rovině, ale především výsledky práce konkrétních
odborníků,“ uvedl při zahájení výstavy rektor
ZČU Miroslav Holeček.
Expozice navazuje na předchozí výstavu Západočeské univerzity v Techmanii „Věda a technika
odhaluje minulost aneb Příběh za lebkou“ a potrvá do konce srpna.
Stejně jako v předchozích případech spolupráce ZČU a Techmania Science Center očekáváme
velký zájem veřejnosti.
Kamila Kolářová / REK
www.zcu.cz
u-noviny / strana 12
6. mezinárodní Workshop DESIGNERS2+
V úterý 21. dubna se konal, tentokrát v prostorách Fakulty zdravotnických studií, již šestý mezinárodní workshop DESIGNERS2+. Na workshopu
byly představeny výsledky nejlepších studentských konstrukčních a designérských projektů,
řešených v zimním semestru 2014/2015 na základě zadání od společnosti Plzeň 2015 EHMK
ve spolupráci s Replast Plzeň, již po osmé od
společnosti ASTOS Aš a rovněž po osmé z Konstruktionsbüro Dostal v německém Edenstetten.
Projekty letos řešilo v devíti interdisciplinárních týmech 58 studentů FDULS s konzultační
podporou studentů FZS ZČU. Studenti a studentky letos řešili jedno ze tří témat:
Transportovatelný třístupňový recyklátor
plastů, Výsypka pro automatizované plnění kontejnerů třískami od obráběcích strojů a jejich
třídění, Elektrický vozík pro školky a jesličky
k dopravě dětí. Účastníci workshopu se rovněž
seznámili se zajímavým příspěvkem studentek
FZS na téma přínosů spolupráce na těchto projektech a s výsledky nejlepších studentských
konstrukčních projektů z Deggendorf Institute
of Technology, které vznikly v koordinaci s projekty ZČU, zadanými a konzultovanými firmou
Konstruktionsbüro Dostal.
V úvodu workshopu byly tradičně předány
ceny děkanů FST, FDU a FZS za nejlepší výsledky
ze všech letošních projektů z oborových hledisek jednotlivých fakult. Je potěšitelné, že i přes
náročnost příprav a dobrovolnost těchto soutěží
nad rámec výuky, se jich zúčastnilo 88% studentů zapojených do jejich oborového řešení na
svých fakultách a také celkem 37 členů komisí
ze ZČU, externích partnerů a dalších specialistů.
“Výsledky těchto studentských projektů řešených na velmi různorodá témata pro výrobní, dopravní, zdravotnickou i další praxi jsou ukázkovým
a již dlouhodobě ověřeným příkladem mezioborové spolupráce na ZČU, kdy ve společných projek-
PilsProg
poosmé
ZČU a Dolní
Bavorsko
V sobotu 11. dubna 2015 se konalo finále již osmého ročníku soutěže v programování PilsProg
2015 určené studentům středních škol z celé
České republiky. Soutěž PilsProg pravidelně pořádá Katedra informatiky a výpočetní techniky
Fakulty aplikovaných věd ZČU (KIV). Partnerem
soutěže je společnost CCA Group, a.s., Praha.
Princip této soutěže vychází z pravidel celosvětové soutěže ACM International Collegiate
Programming Contest. Soutěžícím se může stát
každý student střední školy, který umí programovat v jednom z jazyků soutěže (C, C++, Java či
Pascal) a má k dispozici počítač s přístupem k internetu. Soutěž probíhá prostřednictvím webové
aplikace s automatickým vyhodnocením výsledků
a je rozdělena na dvě kola. V kvalifikačním kole
řeší soutěžící úlohy z domova. Nejlepší z nich pak
postoupí do finálového kola, které se odehrává
v Plzni přímo v prostorách KIV. V letošním ročníku
se soutěže zúčastnilo 35 studentů středních škol,
do finálového kola postoupilo 14 nejlepších.
Vítězi se stali a finanční ocenění získali:
1. Dalimil Hájek (Gymn. J. Keplera Praha)
2. Václav Rozhoň (Gymn. J. Valeriána Jirsíka, ČB)
3. Jan Soukup (Gymn. J. Vrchlického Klatovy)
Ceny předali Ing. Petr Přibyl za partnera soutěže,
děkan Fakulty aplikovaných věd ZČU doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. a vedoucí katedry informatiky
a výpočetní techniky prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.
Další ročník bude zahájen v rámci dne otevřených dveří FAV v prostorách KIV v lednu 2016.
Přihlásit se bude možné na stánkách soutěže
(http://pilsprog.fav.zcu.cz), kde najdete také
úlohy dosavadních ročníků a fotogalerie.
Západočeskou univerzitu v Plzni navštívila
v pondělí 1. června delegace nejvyšších představitelů Dolního Bavorska v doprovodu hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse. Na rektorátu ji přivítali rektor Miroslav Holeček, prorektor
Vladimír Duchek, zástupci některých fakult a výzkumných center. Cílem bylo projednat možnosti
vzájemné spolupráce.
„Na setkání jsme přišli s konkrétní nabídkou
spolupráce v rámci společného česko-bavorského projektu, diskutovali jsme také o podpoře
studentských výměn,“ shrnul průběh jednání
rektor Holeček.
Delegaci z Dolního Bavorska tvořil vládní
prezident Heinz Grunwald a zástupci dolnobavorských okresů Regen, Freyung-Grafenau
a Deggendorf. Dita Hommerová z Fakulty ekonomické ZČU jim představila nový čtyřletý projekt s názvem „Bavorsko-česká vysokoškolská
iniciativa“, financovaný z Evropského fondu pro
regionální rozvoj, který odstartuje začátkem
příštího roku. Západočeská univerzita v Plzni
na něm spolupracuje s Jihočeskou univerzitou
v Českých Budějovicích a bavorskými univerzitami v Amberg–Weidenu, Regensburgu a Hofu.
K partnerství na projektu přizvala také dolnobavorské vysoké školy. Prezident Grunwald uvedl,
že tuto nabídku vítá a zprostředkuje ji rektorům
univerzit v Deggendorfu a Pasově.
Diskuse se vedla rovněž kolem vzájemných
výměn studentů, jejichž růst chtějí obě strany
podpořit.
Jaromír Novák / REK
Kamila Kolářová / REK
tech spojí své síly studenti na první pohled rozdílných oborů, nezřídka i v týmové spolupráci se
zahraničními studenty. Na výsledky těchto jednosemestrálních výukových projektů již nejrůznějšími formami navázala i řada projektů realizačních.
Tyto projekty potvrzují rozmanitost studijní nabídky na Západočeské univerzitě i její praktické
využití ve spolupráci s českými i zahraničními
průmyslovými partnery, jejichž vrcholoví manažeři výsledky projektů vysoce oceňují“ uvádí Stanislav Hosnedl garant celého projektu, soutěžních
přehlídek i mezinárodních workshopů.
Záštitu nad letošním workshopem převzali ředitel splečnosti Plzeň 2015 EHMK Jiří Suchánek,
děkan FST doc. Milan Edl, děkan FDU doc. Josef
Mištera a děkanka FZS doc. Ilona Mauritzová.
Stanislav Hosnedl / KKS FST
SVOČ 2015
Na FPE ZČU proběhla celofakultní soutěžní
přehlídka prací SVOČ-2015. Devět soutěžících
studentů reprezentovalo to nejlepší z odborné
studentské práce na pedagogické fakultě. Pořadí
bylo stanoveno jen u prvních tří soutěžících, ale
ani ostatních šest studentů se za své práce nemuselo stydět. V přehlídce byl vidět široký odborný záběr studentů pedagogické fakulty. Byly zde
práce z technické výchovy týkající se 3D tiskáren,
matematická práce o ortogonálních polynomech,
dvě práce literárně-vědného zaměření, práce
o využití didaktických her na ZŠ i laboratorní studie s kinantropologie.
První tří práce byly z historie, psychologie
a biologie. Bc. Karolína Hubáčková z katedry historie provedla auditorium historií města Sušice
za třicetileté války. Barbora Průšová z katedry
psychologie představila práci o projektivních
metodách při diagnostice agresivity u dětí mladšího školního věku. Bc. Lucie Nolčová prezentovala výsledky laboratorního studia fenotypové
plasticity řasy rodu Desmodesmus vyvolané
přítomností těžkých kovů ve vodě. Tato poslední
práce získala nejvyšší ocenění a svojí kvalitou je
hodna publikovaní v odborném periodiku.
Michal Mergl / FPE
Kapeláž VII. - Dne 29. 4. 2015 se na Borech v areálu
Západočeské univerzity od 15:00 do 22:00 konal
tradiční hudební festival studentských kapel.
www.zcu.cz
Olympiáda
techniky Plzeň
Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy
– oddělení technické výchovy Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni pořádala devátý ročník mezinárodní studentské konference se
soutěžní přehlídkou prací pod názvem Olympiáda
techniky Plzeň 2015. Mezinárodní konference je
pořádána pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně, společnosti
Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Akce je určena pro prezentaci činnosti a tvorby
vysokoškolských studentů technických oborů
učitelských směrů. Tito studenti se každoročně
schází v Plzni, aby zde zakončili semestr, mnozí
i své studium, prezentací své vědecké a odborné
činnosti. Celoroční práce studentů je akademickými pracovníky všech zúčastněných univerzit
průběžně sledována a ti nejlepší jsou pak vybráni
a vyzváni k soutěžnímu klání v Plzni.
Konference spojená s přehlídkou nejlepších
prací je zároveň skvělou příležitostí navázat
spolupráci a porovnat zájmy a výkony studentů
z různých fakult, různých univerzit a z různých
států. I letos, 19. května 2015, jsme mohli vidět
opět v oblíbeném kongresovém centru Courtyard Marriott celou řadu zajímavých diplomových
a bakalářských prací nebo odborných projektů.
Studenti Fakulty pedagogické Západočeské
univerzity například představili nové inovativní hry a pomůcky pro výuku nejen na prvním
stupni ZŠ. Mezi prezentovanými exponáty jsme
mohli vidět panáčka a panenku s možností výměny oblečení, kteří slouží především k rozvoji
jemné motoriky u dětí předškolního věku, nádrž
pro demonstraci chování vlnění na hladině, stavebnici obloukové klenby nebo model funkčního
otočného mostu prezentovaný studentkou Hanou
Fuchsovou. Zajímavý výzkum představil student
Pavel Moc, který zkoumal deformace plastových vzorků tisknutých 3D tiskárnou v závislosti
na teplotě vyhřívací podložky. Z jiného soudku
byly práce našich nadaných studentů Jana Fadrhonce a Jana Krále, kteří přítomným divákům
představili své multimediální a interaktivní kurzy
pro výuku tabulkových kalkulátorů a programování krokových motorů.Tradičně výborné práce
přivezli také studenti z polského Rzeszowa, se
kterým má naše fakulta vřelé vztahy. Student
Michnowicz přivezl interaktivní zrcadlo s detekcí
lidského obličeje, které vás při identifikaci automaticky pozdraví nebo sdělí jaké je venku počasí.
Další pěkné exponáty byly v podobě automatické
meteorologické stanice nebo robota téměř závodně lezoucího do schodů. Zajímavé práce přivezli tradičně i studenti z Masarykovy univerzity
v Brně. Student Jiří Jursa předvedl asi dvoumetrový model plně automatického skleníku, který
řešil odvětrávání, stínění i zavlažování. Početné
výpravy studentů dorazily také z našich partnerských univerzit v Banské Bystrici (UMB) a Nitře
(UKF). Student Tomáš Valent, který se účastnil
i předcházejícího ročníku naší konference, zůstal
věrný modelářskému řemeslu a věnoval se návrhům 3D objektů pro volnočasové aktivity. Vědeckou práci řešící měření elektrických potenciálů na
povrchu keramických výlisků představil student
Marek Števík. Naproti tomu diváky, a zejména
ty mladší, zaujaly i unikátní hlavolamy v podání
Miroslava Kopeckého z Nitry. Ačkoliv nemůžete
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy studovat úplně virtuálně, můžete si ji alespoň virtuálně
procestovat pomocí interaktivní videoprohlídky
studentů Petry Černé a Jiřího Selementa. Poprvé
nás navštívily i studentky z města Vladimir v Ruské federaci. Jejich práce byly zejména z oblasti
speciální pedagogiky a teorie technické výchovy.
Odborné mezinárodní komise z obou sekcí měly
tradiční dilema, které práce a studenty ocenit finanční cenou a cenami sponzorů. Porota i letos
zohledňovala různé zaměření prací a měla v rámci jednotlivých podsekcí pravomoci k rozdělení
Marek Števík z UKF v Nitře za zařízení na měření
elektrických potenciálů a Krystian Tuczyński za
přenosnou meteorologickou stanici. Druhé místo
obsadil náš student Vladimír Kabrt s didaktickým
modelem Stirlingova motoru, Jiří Jursa z Brna
s modelem automatického skleníku a Tomáš
Vítek z Olomouce za vzdálený experiment inteligentního skleníku. Třetí místa byla udělena jen
dvě, a to našim studentkám Lucii Šebiánové za
stavebnici historické klenby a Veronice Váňové
za didaktickou pomůcku v podobě magnetické
panenky. Speciální cenu organizátorů získala za
svoji prezentaci a projekt studentka z Vladimirské
státní univerzity Natalia Efimtseva.
Celá akce byla opět volně přístupná veřejnosti. V rámci popularizace vědy a technických
oborů se jako diváci zúčastnili i žáci z 1. a 28.
ZŠ v Plzni. Byl pro ně připravený speciální program s dynamickými ukázkami různých exponátů a test na téma Plzeň, město na soutoku čtyř
řek. Celou konferenci provázela i stejnojmenná
výstava fotografií a netradičních šperků z dílny
Jarmily Honzíkové. Výstavu lze i nadále vidět na
půdě Fakulty pedagogické v Plzni, Klatovská 51.
Celoroční práce studentů je akademickými pracovníky
všech zúčastněných univerzit průběžně sledována a ti
nejlepší jsou vybráni a vyzváni k soutěžnímu klání.
nejen umístění, ale i speciálních cen. Sekci prací
didaktických a multimediálních vyhrál brněnský
student Pavel Drahovzal s prací Využití elektrotechnické stavebnice z šestnácti pinových patic
na druhém stupni základní školy. Podsekci pak
vyhrála také studentka z Brna Michaela Janečková s netradičním mezioborovým pojetím alternativní výuky výtvarné výchovy na ZŠ. Druhá
místa v rámci podsekcí byla udělena Mateuszovi
Michnowiczovi za projekt automatického zrcadla
a dvojici studentů Michalu Krištofíkovi a Eriku
Višňovskému za projekt uživatelské příručky Autocad 2014 a její využití na ZŠ. Třetí místa byla
udělena polskému studentovi Tomaszovi Warcholovi za e-learningový kurz pro výuku obrábění
a také konečně našemu studentu Janu Královi za
výukový kurz programování krokových motorů.
Letošní sekce technicky odborných prací byla za
dobu konání Olympiády techniky nejpočetnější.
Soutěžní části se zúčastnilo na 31 studentů, a tak
organizátoři rozdělili práce do jednotlivých podsekcí. První místo získala studentka Fakulty pedagogické Marie Tomanová s unikání binární hrou,
Kromě účastníků akce mají na jejím hladkém
průběhu zásluhu také členové širokého realizačního týmu složeného z pracovníků a studentů
Fakulty pedagogické, katedry matematiky, fyziky a technické výchovy. Soutěžní konference
byla zakončena programem v podobě tematické
exkurze do výroby Plzeňského Prazdroje. Nové
nápady a inspiraci studenti načerpali i bohatým
programem, který byl připraven v nových expozicích Techmania Science Centra v Plzni, partnera naší konference.
Výstupy studentů v podobě článků, fotografie
z akce a prezentace jsou zveřejněny na webových stránkách www.olympiadatechniky.zcu.cz.
Konference se uskutečnila ve spolupráci a pod
patronací společností: Plzeňská Teplárenská a.s.,
Škola Welding s.r.o, SDP KOVO s.r.o., Techmania
Science Center o. p. s., Okula Nýrsko a.s., Welding - Plzeň / UNO Praha, spol. s r.o., ČEZ a.s.,
KV elektro a Hobero Rokycany. Mediálním partnerem akce je již tradičně Český rozhlas Plzeň.
Jan Krotký
u-noviny / strana 14–15
Připojte se k nám
Více než 90 let
synonymem kvality
Profil firmy:
Daikin – světová špička ve vývoji a výrobě klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel. Neustále investujeme do svého vývojového centra a rozšiřujeme portfolio vyráběných modelů.
Vítáme:
motivované, talentované a schopné absolventy zejména technických oborů, kteří nabízí vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, flexibilitu, týmovou spolupráci a komunikační dovednosti
v českém a anglickém jazyce.
Nabízíme:
zajímavou práci v moderní mezinárodní společnosti, podporu
kariérního růstu a osobního rozvoje, pravidelné roční navyšování mzdy, práci v mladém kolektivu a příjemném pracovním
prostředí, řadu firemních benefitů, možnost zahraniční stáže.
Nabízené pozice:
DEVELOPMENT ENGINEER
TESTING ENGINEER
CAD DRAFTMAN
PRODUCTION ENGINEER
pro aktuální seznam nás kontaktujte
nebo navštivte naše internetové stránky
Kontakt:
Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
Mgr. Tomáš Matoušek - HR Specialist
+420 378 773 512; 724 633 533
U Nové Hospody 1/1155
301 00 Plzeň
ww.daikinczech.cz
Partner ZČU
Zástupci ZČU jednali o spolupráci
s univerzitami v Číně a ve Vietnamu
Ve dnech 15. až 25. dubna 2015 se uskutečnila
pracovní návštěva oficiální delegace Plzeňského kraje ve Vietnamu a Číně. Její součástí
byli i zástupci Západočeské univerzity v Plzni,
které vedl prof. Ing. Josef Basl, CSc. Položili
jsme mu několik otázek:
kontakty s nejvyššími představiteli Cantho University a Cantho University of Technology. V Ho
Chi Minh City se navíc objevila slibná nabídka
spolupráce od Ton Duc Thang University. V Číně
proběhla jednání na hlavní partnerské Zhejiang
Sci-tech University.
Které čínské a vietnamské univerzity jste
v rámci pracovní cesty navštívili?
Co jednání na univerzitách pro ZČU přineslo?
Cesta delegace Plzeňského kraje byla primárně zaměřena na návštěvu partnerských měst.
Ve Vietnamu to bylo město Can Tho a v Číně
pak město Hangzhou. Díky vedení Plzeňského
kraje a Asociace hospodářských komor Jihozápad měla Západočeská univerzita unikátní
příležitost pro navázání významných kontaktů
s univerzitami a také pro svoji prezentaci čelním
představitelům těchto měst a jejich provincií.
V naší delegaci byli celkem čtyři zástupci včetně
jednoho studenta. Ve Vietnamu jsme navázali
Všechna jednání byla velmi otevřená a konstruktivní. Hlavními diskutovanými body byla
formulace smluv o spolupráci, otázky spojené
s výměnou studentů a akademiků, a samozřejmě i možnosti spolupráce v oblasti výzkumu.
Z pohledu ZČU se tak nabízejí příležitosti pro
kooperaci nejen pro technické, ale v podstatě
všechny její fakulty. Profil univerzit je velmi podobný té naší, ale pokud jde o počet studentů,
je velikost zemí znát. Například v univerzitním
kampusu ve městě Hangzhou, který jsme navštívili, studuje cca 160 tisíc studentů. Nejde ale jen
o budoucnost. V průběhu neformálního setkání
jsme měli možnost poznat, jak i po více než 30
letech mají bývalí studenti elektrofakulty VŠSE,
žijící ve Vietnamu, vřelý vztah k ČR, Plzni i naší
univerzitě.
A jaké se připravují další kroky v oblasti
spolupráce ?
Ihned po návratu jsme s výsledky této důležité
cesty seznámili celé vedení univerzity i děkany
všech fakult. Již tento měsíc se pak uskuteční první informativní schůzka, na kterou budou pozváni
studenti. Dozvědí se tam všechny potřebné informace včetně možnosti využití stipendií. Následovat bude obdobná schůzka pro učitele a výzkumníky z univerzity. Při přípravách výměn a spolupráce
počítáme i s využitím nově otevřené kanceláře
Plzeňského kraje pro spolupráci s Čínou.
Zdroj: Plzeňský kraj
www.zcu.cz
American Story
Ocenění ze světových výstav - stříbrná medaile v Paříži, zlatá medaile v Barceloně, zlatá
medaile v Miláně, Grand Prix a čtrnáct zlatých
medailí opět v Paříži v roce 1937, tak fantasticky úspěšná byla designérská kariéra Ladislava
Sutnara mezi dvěma válkami. Sutnar měl veliké
zásluhy na zviditelnění mladého, sotva narozeného, Československa. Patřil nezpochybnitelně
k předním představitelům naší vizuální kultury té
doby. Jeho působení v USA bylo neméně úspěšné - zde obdržel 24 prestižních ocenění. Přesto
přese všechno ve své vlasti jakoby neexistoval.
Totalitní režimy, které se v naší těžce zkoušené
zemi ve 20. století vystřídaly, Sutnara, jeho dílo
a zásluhy důsledně vymazaly z dějin.
Návrat Ladislava Sutnara do jeho vlasti i rodného města je nyní nepřehlédnutelný a jeho
jméno se zařadilo vedle známých ikon Plzně, jako
je Jiří Trnka nebo Josef Skupa. Loňské uložení
ostatků Ladislava a Františky Sutnarových na
Ústředním hřbitově v Plzni by se mohlo zdát jako
téměř hollywoodský konec krásného příběhu
– typická „american story“ o geniálním umělci
který, jako mnoho dalších předních evropských
představitelů moderny, utekl před Hitlerem do
USA a tam fašistům navzdory otevřel na světové
výstavě pavilon, na jehož fasádu zakomponoval
nápis: AFTER THE TEMPEST OF WRATH HAS
PASSED THE RULE OF THY COUNTRY WILL RETURN TO THEE O CZECH PEOPLE - COMENIUS.
Příběh o muži, který odešel z vlasti, kde měl výlučné společenské postavení, obětoval veškeré
dosavadní profesní úspěchy, musel dočasně
opustit i svoji rodinu, aby v daleké zemi vytvořil
dílo, které mělo zásadní vliv na vývoj amerického
i světového designu a vizuální komunikace, stal
se Američanem a nakonec zemřel, aniž se směl
ještě kdy podívat domů.
Tím ale příběh ještě zdaleka nekončí. Péče
o duchovní odkaz Ladislava Sutnara se ujal jeho
syn Rad se svojí ženou Elaine a nyní tuto štafetu přebírá doc. Mištera a jeho Fakulta designu
a umění Ladislava Sutnara s podporou města
Plzně a společnosti Plzeň 2015 o.p.s. Ti všichni
pracují na duchovním návratu umělce, který je
stále ještě inspirací pro další generace mladých
výtvarníků.
V rámci tohoto snažení bude v roce 2015 mimo
jiné napsáno a vydáno pět knih o Sutnarově životě a tvorbě, včetně úplného soupisu umělcova
díla a interaktivní knihy pro děti.
Mimořádné výstavy z cyklu Návrat Ladislava
Sutnara realizovaného Fakultou designu a umění
Ladislava Sutnara ve spolupráci se společností
Plzeň 2015, o.p.s. a dalšími partnery, přinášejí
jedinečnou možnost seznámit se s dílem umělce, který měl být ve své vlasti zapomenut. Malá
procházka krásným historickým centrem města
Plzně dnes stačí, abyste díky sérii mimořádných
výstav poznali Sutnarovu tvorbu v různých uměleckých oblastech a viděli, jak inspirativní je jeho
nestárnoucí dílo pro novou generaci umělců. Proto si nenechte ujít následující výstavy:
Ladislav Sutnar – knižní tvorba: Galerie Ladislava Sutnara / do 29. 8. / je výstava prezentující
v rozsáhlém výběru Sutnarovu tvorbu v oblasti
knižního designu – grafická řešení knih, časopisů
i příležitostných tiskovin. Sutnarova tvorba měla
zásadní vliv na rozvoj vizuální komunikace a moderního vizuálního designu.
Ladislav Sutnar – užitá tvorba: Západočeské
muzeum v Plzni / do 8. 11. / tato výstava přibližuje Sutnarovu designérskou činnost v různých
oborech užitého umění – poprvé uvidíte všechny
varianty jeho slavných porcelánových a skleně-
ných stolních souprav, dále jídelní příbory a kovové doplňky, ale i hračky a jedinou sadu proslulé
stavebnice Postav si město - Build the Town v ČR.
Ladislav Sutnar – Venuše: Galerie města Plzně
/ do 6. 8. / výstava představuje Sutnarův slavný
cyklus ženských aktů, kterým sám autor říkal Joy
Art – umění radosti.
Inspirace Sutnar: Galerie města Plzně / do 6. 8.
/ reflexe Sutnara v dílech studentů „Sutnarky“,
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.
K vidění jsou Venuše vystupující ze svých obrazů,
hračky, šperky, knihy, interiérové doplňky a mnoho dalšího.
Hommage à Sutnar – Evropa, kultura / Nové
divadlo v Plzni / 5. 6.–28. 6. / výstava plakátů
studentů čtyř evropských uměleckých škol inspirovaných Ladislavem Sutnarem a odrážejících názory mladých umělců na kulturní hodnoty
v současné Evropě.
Ladislav Sutnar – světový designér z Plzně:
Západočeské muzeum v Plzni / od 25. 6. 2015 /
stálá expozice průřezu dílem Ladislava Sutnara.
Build the Town: pěší zóna Riegrova, Plzeň / 14.
9. 2015 / slavnostní odhalení památníku Ladislava Sutnara.
Pojďte pro sebe objevit svět úctyhodného díla
významného plzeňského rodáka, staňte se také
součástí jednoho velkého a silného příběhu z našich kulturních dějin.
FDULS
u-noviny / strana 18–19
www.zcu.cz
Kreativní
inkubátor
ArtCamp
pro vás
Čtyřdenním workshopem vyvrcholila mezinárodní soutěž Současný dům očima mladých
architektů 2015, který ve dnech 13.–16. května hostila Fakulta designu a umění Ladislava
Sutnara. Do Plzně se tentokrát sjeli studenti
architektury a technických fakult ze Slovinska,
Maďarska, Slovenska, Polska a České republiky,
aby se zabývali návrhem kreativního inkubátoru, který by sloužil studentům Západočeské
univerzity v Plzni. „Máte zde velmi inspirativní
prostředí, se kterým se běžně nesetkáváme, takže pro nás bude zajímavé zpracovat studii kreativního inkubátoru ve vaší fakultě. A těšíme se
také na týmovou práci s vašimi studenty,“ shodli
se účastníci workshopu při příjezdu do Plzně.
Hlavním odborným garantem workshopu v letošním roce byl ing. arch. Pavel Ullmann z Fakulty architektury ČVUT v Praze, který společně
s MgA. Zdeňkem Veverkou z FDULS a zahraničními pedagogy průběžně konzultovali rodící se
návrhy. Pro účastníky workshopu byl připravený
také doprovodný program, který zahrnoval tematické přednášky, prohlídku architektonických
zajímavostí Plzně, návštěvu Loosových interiérů
a vernisáže výstav, které představovaly vítězné
práce minulých ročníků soutěže, ale také aktuální návrhy městských a venkovských domů tak,
jak by je nejraději viděla generace mladých architektů. Výstava těchto vítězných prací z letošního soutěžního ročníku je až do konce května
k vidění v galerii IN KUBATOR ve foyer fakulty.
Výstavu osobně zaštítili Mgr. Martin Baxa,
1. náměstek primátora města Plzně, a doc.
akad. mal. Josef Mištěra, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, za účasti Simona
Konobelja, Chargé d'affaires a.i. Slovinské republiky. „Všechny návrhy kreativního inkubátoru
prezentovaly zajímavé podněty a mají pro nás
velký význam, děkuji za ně,“ řekl autor tématu
workshopu děkan Josef Mištera v rámci slavnostní vernisáže. Společným a jednotícím prvkem všech studií byla potřeba prostoru, který
bude sloužit k marketingovým a prezentačním
účelům, dále měl inkubátor představovat klidné
místo pro získávání inspirace a komunikační zázemí pro navazování partnerských a pracovních
vztahů. „Domnívám se, že klíčovým slovem je
v tomto případě networking. Bez budování kontaktů a širšího zázemí spolupráce nemůže být
inkubátor plně funkční,“ upřesnil svůj pohled na
studii inkubátoru Tomáš Čech, student Vysoké
školy báňské – Technické univerzity Ostrava,
který se plzeňského workshopu účastnil.
Nejen kurzy letní školy ArtCamp, ale i její doprovodný program je otevřený pro každého, koho
fascinuje svět designu a umění. Pokud jste se
z nějakého důvodu nemohli přihlásit do kurzů
letní školy, ještě stále máte možnost stát se součástí ArtCampu skrze jeho bohatý doprovodný
program. Všechny akce jsou zdarma a přístupné
široké veřejnosti. Čekají nás inspirativní osobní
i virtuální setkání se zajímavými uměleckými
osobnostmi z různých zemí, promítání studentských filmů, večery ve formátu PechaKucha
a mnoho dalšího. Přednášková část programu
proběhne v budově Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara vždy v pondělí až čtvrtek od
16.30 hod., v pátek od 15 hod. - díky spolupráci
s prof. Natanem Karczmarem z pařížské Université Européenne de la Recherche se uskuteční
série přednášek a videopřednášek s umělci
z Francie, Belgie, USA, Rakouska a dalších zemí.
Ve večerních hodinách pak proběhne další část
programu v kavárně Íčko na rohu Sedláčkovy
a Riegrovy ulice. Aktuality k programu najdete
na www.fdu.zcu.cz/artcamp, na facebooku i na
blogu letní školy www.artcamp-pilsen.blogspot.
cz. ArtCamp 2015 proběhne 13. - 31. července.
Tomáš Chochole / FDULS
FDUfujeme
Víte, co znamená zkratka FDUF? Kdo navštívil
první ročník studentského filmového festivalu, už
má jasno. Plný sál v kině Beseda totiž viděl téměř
třicítku Fakt Dobrých Uměleckých Filmů. FDUF je
nový festival studentského filmu, který iniciovali
a zrealizovali studenti Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara. Na začátku byla zvědavost,
co vlastně jejich multimediálně orientovaní kolegové tvoří, na konci pak úspěšný první ročník
festivalu, který má potenciál stát se pravidelnou
akcí na plzeňské festivalové scéně. Soutěžní přehlídka filmů zahrnovala výběr prací v kategoriích
animovaná, dokumentární, experimentální tvorba a hraný film. Role porotců se zhostili: režisér,
autor animovaných filmů a pedagog Jiří Barta,
autor dokumentárních filmů a pedagog Ladislav
Moulis a provozovatel Filmového klubu Jan Kastner. Na konci nelehkého rozhodování si všichni
oddechli: fduffff.
Lenka Kodýtková / FDULS
u-noviny / strana 20–21
www.zcu.cz
Profesor Šimandl
ve vzpomínkách
přátel
Studentská léta
„Znali jsme se od našich patnácti let, kdy jsme
se potkali v prvním ročníku Gymnázia na Mikulášském náměstí,“ začíná své vzpomínání na
blízkého přítele šachový mistr ing. Josef Juřek.
„Oba jsme studovali matematicko-fyzikální třídu
a brzy jsme zjistili, že nás spojuje společný zájem
o šachovou hru. Až na krátkou výjimku na začátku
studia jsme spolu pak seděli v jedné lavici až do
maturity v roce 1973.
Míra přišel z vesnické školy v Ledcích u Plzně
a začátky studia pro něj nebyly úplně snadné.
Přece jen na plzeňských základních školách byla
asi o něco vyšší úroveň, což se projevovalo hlavně
v našem klíčovém předmětu, matematice. Měli
jsme na ni svérázného pana profesora Šmolíka.
Já na něj vzpomínám v dobrém, myslím, že díky
němu jsme pak neměli s matematikou problémy
později při vysokoškolském studiu. Složitější to
ale měli ti, kteří dojížděli do Plzně z okolních vesnic. Jednou týdně jsme totiž museli všichni ráno
od šesti hodin jezdit do planetária, kde jsme měli
speciální matematické semináře. A to byl pro dojíždějící, mezi které patřil i Míra, docela problém,
museli vstávat třeba ve 4 hodiny, aby se do Plzně
dostali. Také proto jeho vzpomínky na tu dobu nebyly jen pozitivní.
Míra byl na gymnáziu velmi svědomitý student
a postupně se zlepšoval. Až na některé výjimky
např. před důležitými písemkami, si nevybavuji,
že bychom spolu příliš řešili studijní věci. Spíše
se vždy snažil přijít všemu na kloub sám s pomocí
učebnic a poznámek z vyučování.
Z okresního přeboru až do 1. ligy
Co jsme spolu ale řešili hodně, to byly šachové
úlohy. Já jsem se dostal na přelomu základní školy a gymnázia do šachového klubu Dynama ZČE
Plzeň, když jsem se náhodně zúčastnil náborového turnaje. Když jsem zjistil, že Míra také hraje
šachy, tak jsem ho tam přivedl a on vzal s sebou
hned další 2 kamarády. Několik mladíků zhruba
v našem věku tam již bylo a další ještě přibývali.
Postupně se zformovala početná skupina, a co
bylo hlavní, dospělí z klubu se o nás skvěle starali. Často pro nás chystali nějaké turnaje, mohli
jsme si půjčovat knihy z klubové knihovny a později byly i organizované tréninky. V té době jsme
šachu úplně propadli a při některých méně záživných předmětech jsme dokonce ve škole s Mírou
hráli partie naslepo. Nebo třeba na brigádách
jsme bezmyšlenkovitě v brázdách sbírali brambory a přitom měli v hlavě šachovou pozici.
Samozřejmě, že toto všechno mělo za následek, že jsme se začali v šachu rychle zlepšovat.
V klubu z nás mladých sestavili družstvo a přihlásili nás do okresního přeboru. Chvíli jsme se tam
rozkoukávali, ale pak jsme soutěž suverénně vyhráli. Podobně se to opakovalo i v dalších letech,
až jsme v maturitním roce postoupili do 2. ligy.
Po maturitě jsme oba začali studovat stejnou
vysokou školu, obor kybernetika na elektrotechnické fakultě tehdejší Vysoké školy strojní
a elektrotechnické. V rámci studia jsme se vídali
o trochu méně, Míra si vybral zaměření Automatizované systémy řízení, já Elektronické počítače. V šachovém týmu Dynama jsme ale stále
usedali vedle sebe na prvních dvou šachovnicích.
V prvním roce vysokoškolského studia jsme tedy
hráli 2. ligu a papírově měli být naprostým outsiderem soutěže. Jenže už po pěti kolech jsme
ligu senzačně vedli. K té době se také váže jedna
úsměvná historka.
Jeden vysoký funkcionář Krajského šachového svazu, a zároveň předseda konkurenčního
klubu, se tenkrát nechal unést k výroku: „Jestli
Dynamo postoupí do 1. ligy, sežeru svou registračku“. Což se samozřejmě rozneslo. Když jsme
pak v předposledním kole 2. ligy rozdrtili svého
největšího rivala a s předstihem rozhodli o postupu do 1. celostátní ligy, objevila se v našem
klubovém časopise „Petřínské listy šachové“ poznámka, že „JUDr. Kadera se rozhodl sníst svůj
registrační průkaz na počest postupu Dynama do
1. ligy“. Byl z toho tehdy velký průšvih a všechny
výtisky časopisu musely být staženy, jinak prý
hrozilo předsedovi našeho klubu, jehož byl dotyčný funkcionář nešťastnou náhodou přímým
nadřízeným, dokonce propuštění ze zaměstnání,“ vysvětluje Josef Juřek a pokračuje ve svém
vyprávění.
Počátky vědecké kariéry
„I v prvních letech vysokoškolského studia se ještě Míra Šimandl věnoval šachu naplno a účastnil se např. i juniorského přeboru republiky nebo
různých akademických přeborů. Potom ale začal
pracovat na fakultě jako pomocná vědecká síla,
což předznamenalo jeho profesní dráhu a času
na šachy již měl méně. Když jsme po promoci
nastoupili jednoletou základní vojenskou službu,
domluvili jsme si po vzoru zápasů o titul mistra
světa korespondenční zápas na 24 partií, abychom si dlouhý čas trochu ukrátili. Myslím, že několik partií našeho zápasu zůstalo nedohráno, ale
rozhodně mi utkvělo v paměti, že jsem v tomto
zápase převahu neměl. A to i přesto, že už tehdy
jsem měl za sebou úspěšné výsledky i na reprezentačních vystoupeních. Kdyby se byl býval Míra
Šimandl tenkrát věnoval šachu naplno, mohl to
jako šachista daleko dotáhnout.
Po vojně už se naše cesty rozešly. Míra pokračoval v práci na katedře kybernetiky, já jsem
nastoupil do Ústředního výzkumného ústavu
Škoda. Oba jsme založili rodiny, ale i když už
bylo méně času, stále jsme se občas navštěvovali. Vždy jsme společně zavzpomínali a pak
často hrávali šachy dlouho do noci. V létě se
nám také občas podařilo domluvit se na tenis,
většinou turnaj ve čtyřech, nebo čtyřhru, pokud
nebyly k dispozici 2 kurty. V poslední době byla
ale s Mírou domluva těžká, když se stal prorektorem, měl stále méně času.
Každý rok před Vánoci se schází základ našeho
legendárního šachového týmu, který kdysi prošel
za pět let z okresního přeboru až do celostátní
ligy. Letos poprvé na něm bude Míra Šimandl
chybět. Všem nám bude moc chybět...,“ uzavírá
své vyprávění Josef Juřek.
Učitel mladých vědců
„Vzpomínám si na dobu, kdy jsem u profesora
Šimandla nastoupil na doktorské studium,“ vrací se do doby svých vědeckých začátků doc. Ing.
Ondřej Straka, Ph.D., žák a pozdější kolega prof.
Šimandla. „Ze začátku, když jsem pod jeho vedením psal odborné práce, to šlo velmi pomalu,
protože mě chtěl všechno naučit. Sepsat šest
stránek odborného článku, byla pro nás často
práce třeba na dva až tři měsíce. Když jsem za
ním přišel s první verzí, tak si ho pročetl a začali
jsme o problematice diskutovat, první den se ale
často nedostali dál než k nadpisu. Vymýšleli jsme
různé varianty. Byla to vždy hodně dlouhá doba,
co jsme u něho v kanceláři trávili. Mě i kolegy
toho ale během ní hodně naučil, i když to někdy
bylo neskutečně náročné. Říkali jsme jeho kanceláři černá díra, protože tam čas plynul úplně jinak
než na zbytku univerzity. Když mi například řekl,
abych přišel na půl hodiny, tak jsem věděl, že tam
strávím minimálně hodiny čtyři.“
Profesor Šimandl vychoval mnoho doktorandů.
Své studenty vždy vedl ke vzájemné spolupráci
a snažil se je směrovat tam, kde viděl nejnovější
trendy. Měl schopnost se při přípravě odborných
textů na problematiku dívat z pohledu toho, pro
koho byly určeny, ať už šlo o články nebo projekty.
Dokázal přitom i vhodně vyzdvihnout věty, které byly důležité pro odborníky nebo hodnotitele
a recenzenty.
„Pamatuji si ho jako člověka velmi trpělivého,
decentního, slušného a vstřícného v jednání. Nevzpomínám si vůbec, že by se někdy rozčílil nebo
že by se s někým hádal. Vždy si všechno vyslechl
a pak navrhoval další alternativy, nikdy svůj názor
neprosazoval silou. Když už něco prosadit chtěl,
tak o tom jen o to déle mluvil. A téměř vždy druhého člověka dokázal touhle mírnou cestou pře-
u-noviny / strana 22–23
svědčit o svém názoru.
Na druhou stranu se také vždy rád seznamoval s názory druhých, i když věděl, že se liší od
jeho vlastního. Měl velkou spoustu aktivit, nikdy
jsem nechápal, jak to mohl všechno stíhat. Nejen, že byl v poslední době prorektorem, ale byl
i členem řady různých komisí, na stole se mu vždy
hromadily dokumenty, ale on vždycky věděl, kam
sáhnout a co má dělat. Na přednášky a jednání
chodil vždy perfektně připravený, musel hodně
pracovat i v noci.“
Prorektor, jak jsme ho znali
„Bylo neuvěřitelné, kolik energie věnoval své práci, zvláště teď, když byl prorektorem“, vzpomíná
doc. Straka. „Pamatuji si, že když jsem ráno přijížděl na univerzitu v osm hodin, on už tam většinou auto měl. A když jsem pak v půl osmé večer
odcházel, pořád tam jeho auto ještě bylo.“
I když ho má řada lidí spojeného hlavně s univerzitou, tak byl rovněž fanouškem plzeňských
hokejistů i fotbalistů Viktorie Plzeň, se kterými
např. neváhal jít oslavit jejich druhý ligový titul
na zaplněné plzeňské náměstí. „Tenkrát mě velmi
překvapil, že i přes déšť a pokročilou večerní hodinu si udělal čas a strávil se slavícími plzeňskými
hrdiny téměř dvě hodiny“, doplňuje další z kolegů prof. Šimandla. Jindy zase, i přes své velké
pracovní vytížení, díky tomu, že bydlel v blízkosti
zimního stadionu, tak chodíval alespoň na poslední třetiny hokejových zápasů.
„Často jsme spolu také jezdili na konference
nebo pracovní cesty a on chtěl jít vždy na “vizitu”.
Byli jsme na MIT, na Harvardu, a on se musel vždy
podívat do přednáškové místnosti, nejlépe, když
tam právě probíhala výuka. Na chvíli si přisedl,
aby cítil tu atmosféru. Tyto své zkušenosti pak
dokázal využít a předat dál. Rád měl přehled, jak
to vypadá jinde, rád věci viděl ze všech stran.
I když neučil právě jednoduché předměty, tak
jsme z něho já a asi ani žádný jeho student neměli strach. Vždy byl u zkoušek laskavý, a i když
látku třeba někdy někdo neuměl podle jeho
představ, tak si s ním byl schopný diskutovat
i hodinu. Nebyl na toho studenta zlý a řekl mu,
ať prostě přijde jindy. U jeho zkoušek se začínalo
třeba v 9 hodin ráno, my jsme zadali studentům
test, zkoušet začal v jedenáct, ale i když měl
vyzkoušet jen pět studentů, končil prostě v šest
odpoledne. Byl opravdu schopný si se studentem povídat hodinu, hodinu a půl, a i když ho nakonec třeba vyhodil, protože se mu jeho znalosti
nezdály. Vždy byl skutečně mimořádně trpělivý,“
popisuje své zkušenosti s prof. Šimandlem Ondřej Straka a zakončuje své vzpomínky.
Přívětivost, ochota i velká obětavost byly pro
Miroslava Šimandla povahovým rysem, který na
něm velmi oceňovali nejen jeho studenti a kolegové. Hezkým příkladem může být vzpomínka
jeho přátel na příhodu, kdy před mnoha lety vyrazil po 23. hodině zoufalému známému na pomoc
s nefunkčním faxem, aby ho „opravil“ doplněním
chybějícího papíru.
Tato příhoda je pro tento vzpomínkový článek
symbolická. Poukazuje totiž na charakter člověka
v mnoha ohledech úspěšného, který ale svůj život
nezasvětil honbě za mocí nebo majetkem, ale ideálům, kterým věřil, a který tu byl pro druhé. I když
během svého života musel překonat řadu překážek, tak ale nikdy nezapomněl, co je správné
a nikdy se neuchýlil k podlostem, intrikám nebo
manipulaci. Pro řadu lidí tak byl a bude velkou inspirací a vzorem úspěšného, ale stále čestného
a skromného člověka.
Odchod profesora Šimandla znamená těžkou
ztrátu nejen pro jeho rodinu, přátele a nejbližší
spolupracovníky. V Miroslavu Šimandlovi opustila Západočeskou univerzitu mimořádná osobnost,
kterou bude jen velmi obtížné nahradit. Jestli se
to vůbec někdy podaří. Plzeňská univerzita, Fakulta aplikovaných věd a její studenti a absolventi
mu vděčí za mnohé a nenajde se mezi nimi snad
nikdo, kdo by na něho nevzpomínal v dobrém.
Jaromír Novák, Martin Nozar
www.zcu.cz
u-noviny / strana 24
Na FAV vzniká centrum logických her
Prof. Miroslav Šimandl se bezesporu nesmazatelně zapsal do historie ZČU v Plzni. Díky svému
úsilí, obětavosti a prozíravosti významně přispěl
k rozvoji univerzity i Fakulty aplikovaných věd,
velkou měrou se např. zasloužil o vybudování jejího výzkumného centra nazvaného „NTIS – Nové
technologie pro informační společnost“. Nebyl
to ale pouze výjimečný vědec, učitel a prorektor,
ale rovněž talentovaný šachista. Při oslavách 25.
výročí vzniku Fakulty aplikovaných věd bude proto symbolicky založen šachový klub, který bude
na jeho počest pravidelně pořádat šachový turnaj nesoucí jeho jméno.
Tento klub bude určený nejen současným a potenciálním studentům a zaměstnancům FAV, ale
i ostatním zájemcům ze Západočeské univerzity
a jejího okolí. V čele klubu, který najde svůj domov v nové studovně v budově FAV, bude působit
blízký přítel prof. Šimandla a mezinárodní šachový mistr ing. Josef Juřek. Klub bude otevřený
hráčům všech výkoností, pro které zde budou
pořádány nejrůznější akce, při kterých budou
moci trénovat, rozvíjet své schopnosti, analyzovat partie a setkávat se s úspěšnými šachisty
nejen z řad studentů a zaměstnanců ZČU. Založený klub nebude mít statut soutěžního oddílu,
záštitu nad ním převezme šachový klub Lokomotiva Plzeň, díky kterému se budou moci případní
zájemci účastnit i oficiálních soutěží.
Vznikající šachový klub bude součástí centra
logických her, které bude podporovat rozvoj důvtipu, kreativity, soustředěnosti a analytických
schopností rovněž prostřednictvím řady dalších
deskových her. Informace o všech dostupných
hrách a organizačním řádu centra budou zveřejněny na stránkách www.fav.zcu.cz. Pokud právě
Vy patříte mezi milovníky logických her nebo si
jen budete chtít vyzkoušet a procvičit své schopnosti, pak je naše centrum určené právě pro Vás.
Lenka Šimečková / FDULS

Podobné dokumenty