jak mohU pomoci

Transkript

jak mohU pomoci
Všichni spolu
jak mohu pomoci
Potkávejte se a sdílejte své
zkušenosti se vzděláváním
s ostatními
Zkušenost ze zahraničí ukazuje, že nejvýznamnějšími hybateli změn ve školství
byli a jsou rodiče dětí. Ovšem o kvalitu
vzdělávání by se měla zajímat celá společnost – je to její nejdůležitější investice
do budoucna. Hledejte proto informace
o kvalitě škol ve vaší komunitě. Sdílejte
informace se sousedy a dalšími rodiči.
Zapojte se do kampaní a diskuzí o našem
školství, jako byla kampaň Česko mluví o vzdělávání (http://ceskomluvi.cz).
Zastavte se na akcích jako Týden pro
inkluzi, který se koná pravidelně v listopadu po celé ČR (www.rytmus.org/
tyden_pro_inkluzi_2013).
Sledujte
také
odbornou
literaturu
k tématu kvalita školství a inkluze,
která vychází i v českém jazyce. Vy-
češtiny dětí s jiným mateřským jazy-
hledávejte si na internetu cizojazyč-
kem, než je čeština. Pokud studujete pe-
né zdroje a zprávy (dobrým zdrojem
dagogickou fakultu, doporučujeme jako
informací jsou např. weby některých
praxi práci asistenta pedagoga ve škole,
»» Web o inkluzivním vzdělávání:
www.inkluze.cz
ministerstev školství, např. Velké Bri-
což mimo jiné ověří vaše nadšení pro dal-
»» Rytmus, o.s.: www.rytmus.org
tánie či Finska – www.education.gov.uk,
ší studium pedagogiky.
www.minedu.fi/OPM/?lang=en).
Založte si ve škole svých dětí sdružení
rodičů a aktivně probírejte se školou své
představy o podobě vzdělávání.
Učte děti otevřenému
přístupu ke světu
Máte možnost vychovávat své děti
k angažovanosti v komunitě a respek-
Staňte se dobrovolníkem
tu k odlišnostem. Příklad, jaký dětem
V ČR je mnoho organizací, kde se mů-
dávají sami rodiče, je naprosto stěžejní.
žete uplatnit jako dobrovolník. Jednou
Účastněte se obecně prospěšných akti-
z možností je pracovat jako osobní asi-
vit, začleňte lidi s hendikepy do vašeho
stent člověka s hendikepem a pomáhat
světa a světa vašich dětí, oceňujte jina-
tak postiženým v jejich každodenních
kost mezi lidmi a tím také zvyšujte míru
starostech. Dále se můžete zapojit jako
inkluzivity společnosti. Dávejte dětem
dobrovolník do doučování dětí, volno-
i okolí najevo, že nikomu neodpíráte mís-
»» Programy sociální integrace, Člověk
v tísni:
www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace
»» Nástroj multikulturní výchovy:
www.czechkid.cz (heslo: Inkluzivní vzdělávání: Kdo, co, jak a proč?)
»» Co se ve škole změnilo – web pro rodiče
i úředníky: www.dobra-skola.cz
»» O.p.s. zaměřená na vzdělání:
www.eduin.cz
»» Informační portál o zdravotním postižení:
www.dobromysl.cz
»» Informační portál o začleňování dětí cizinců do českých škol
www.inkluzivniskola.cz
»» Projekt na podporu inkluzivních škol:
www.ferovaskola.cz
»» Blog s rozhovory s některými z ředitelů
škol zapojených do Sítě inkluzivních škol
ČOSIV:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/
pavel-kosak.php
časových aktivit a kroužků pro děti
to ve svém světě a nemyslíte si o žádné
Cizojazyčné odkazy:
zajišťovaných např. Programy sociální
skupině lidí nebo jednotlivcích, že je horší
integrace Člověka v tísni nebo jinými
než vy.
»» Web filmu Všichni spolu (německy):
www.bergfidel.wfilm.de/berg_fidel/Start.
html
nevládními organizacemi. Zkuste se rozhlédnout po vašem městě, zda některé
»» Web školy Berg Fidel (německy):
www.ggs-bergfidel.de
organizace nabízejí aktivity zaměřené
Sledujte třeba tyto stránky
na děti s potížemi ve škole (romské děti,
»» Česká odborná společnost pro inkluzivní
vzdělávání: www.cosiv.cz
děti cizinců, děti s výchovnými problémy
apod.). Jistě budou rády za nabídku vaší
pomoci. Můžete se stát také učitelem
w w w. p r o m i t e j i t y.c z
»» Vzdělávací program, Člověk v tísni:
www.varianty.cz
»» OECD Program pro mezinárodní hodnocení
žáků (PISA) (anglicky):
www.oecd.org/pisa
»» CSIE – Britská organizace podporující
inkluzivní vzdělávání
http://www.csie.org.uk/inclusion/
strana 1