Druhý příchod: část 2

Transkript

Druhý příchod: část 2
Druhý příchod: část 2 - Milénium
Tisícileté milénium, které bude následovat po Spasitelově návratu pro Jeho věrné, očekávající lidi, bylo středem
pozornosti toužících srdcí od doby, kdy byl skrze knihu Zjevení poskytnut vhled do budoucího života. Existuje mnoho
odlišných teorií ohledně tohoto tisíciletí (milénia), událostí okolo něj a kdo bude žít během této doby. Bible poskytuje
náčrt událostí okolo tisícileté vlády Yahushui s Jeho lidem a ten se liší od většiny věrouk.
Bible učí, že budou dvě vzkříšení:
1. Na počátku milénia
2. Na konci milénia
„Nedivte se tomu, neboť přichází
hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho
hlas a vyjdou; ti, kdo činili dobré,
vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé,
vstanou k odsouzení.“ (Jan 5,28-29)
Všichni, kteří zemřeli milujíc Yahuwaha, budou
mít podíl na prvním vzkříšení.
Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na
prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt
nemá moci, nýbrž Yahuwah a Yahushua je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.“ (viz Zjevení
20,6)
Ti, kteří vytrvali ve vzpouře proti božímu zákonu, budou vzkříšeni ve druhém vzkříšení, aby přijali svůj trest na zemi.
„Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší.“ (Zjevení 20,5)
Nikdo nebude mít možnost činit pokání během těch tisíc let, která následují po Druhém příchodu. Nikdo, kdo zavrhnul
vůdcovství Stvořitele a rebeloval proti Jeho svatému zákonu, nebude v této době naživu. Proto jakékoliv pokání musí
nastat před Yahushuovým návratem nebo bude navždy pozdě. Když se Spasitel vrátí, Jeho tvář bude zářit jasněji než
slunce. Tato nesmírná energie vyzařující z této svaté tváře bude uzdravením a životem pro spravedlivé, ale zkázou pro
zlé:
. . . Až se zjeví Pán Yahushua z nebe se svými mocnými anděly, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří
neznají Yahuwaha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Yahushuu. Jejich trestem bude
věčná záhuba daleko od Pána a slávy Jeho moci. (viz 2. Tessalonickým 1,7-9)
„A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Yahushua zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem.“ (2.
Tessalonickým 2,8)
Pro ty, kteří citují Izaiáše jako důkaz, že někteří lidé budou stále žít na zemi po Druhém příchodu:
(Izaiáš 13,9 a 24,1-6 hovoří o zpustošení, ale verš 24,5 také říká, že "maličko zůstane".)
Hle, přichází den Yahuwahův, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť a vymýt il z
ní její hříšníky. (viz Izaiáš 13,9)
Hle, Yahuwah vyplení zemi a zpust oší ji, rozvrátí její tvářnost a rozpráší její obyvatele. . . Zhanobena je země
svými obyvateli,neboť přest oupili zákony, změnili nařízení, porušili věčnou smlouvu. Proto pozře zemi
prokletí, kdo v ní přebývají, budou pykat; proto obyvatelé země zajdou v žáru a zůst ane lidí maličko. (viz
Izaiáš 24,1-6)
Těchto „maličko lidí“, kteří ZŮSTANOU, budou ti zachránění spravedliví – stejně jako pšenice ve stodole, lidi v arše, Lot a jeho
rodina, atd.
Prozkoumej pečlivě všechny texty týkající se zničení bezbožných a zjistíš, že oni budou prvními, kteří budou vzati / sklizeni
/ shromážděni - plevel mezi pšenicí, potopa přišla a všechny je vzala, oheň a síra padaly z nebe a zničily je všechny.
„Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do
otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.“ (Matouš 13,30) [Poznámka: Pšenice je ZACHOVÁNA
v bezpečí stodoly.]
„Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku.“ (Matouš 13,40)
„A nic nepoznali, až přišla potopa a zachvát ila všecky[bezbožné] - takový bude i příchod Syna člověka.“
(Matouš 24,39)
„Jako bylo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do
korábu a přišla potopa a zahubila všechny. Stejně tak bylo za dnů Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli
a stavěli; v ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny. Právě tak bude
v den, kdy se zjeví Syn člověka.“ (Lukáš 17,26-30)
Závěr: NIKDO z bezbožných nezůstane naživu na zemi po Druhém příchodu Yahushui.
Poté, co budou zlí zničeni jasem Yahushuova příchodu, budou mrtví od jednoho konce země k druhému a nebude nikdo
živý, kdo by je pohřbil.
„Ti, které Yahuwah v onen den skolí, zůstanou ležet od jednoho konce země ke druhému. Nebude se nad nimi
naříkat, nebudou sebráni, nebudou pohřbeni, budou jak hnůj na povrchu země.“ (viz Jeremiáš 25,33)
Poté, co všichni mrtví, kteří zemřeli milujíc Yahuwaha, byli vzkříšeni v prvním vzkříšení, "my živí, kteří se toho dočkáme,
budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Yahushuovi. A pak už navždy budeme s Ním.“ (viz 1. Tessalonickým
4,17)
Všichni, kt eří zemřeli milujíc Yahuwaha, po vst ano u při prvním
vzkříšení.
Když budou vzati do Nebe, obdrží spravedliví svou odplatu:
„A viděl jsem jako moře sklené, smíšené s ohněm, a ty, kteříž zvítězili nad šelmou a obrazem jejím a nad
charakterem jejím i nad počtem jména jejího, ani stojí nad tím mořem skleným, majíce harfy Yahovy, A zpívají
píseň Mojžíše, služebníka Yaha, a píseň Beránkovu, řkouce: Velicí a předivní jsou skutkové tvoji, Všemohoucí
Yahuwahu Elohime, spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, ó Králi všech svatých." (viz Zjevení 15,2-3)
Spravedliví nebudou nečinní během tohoto milénia. Odpočinek čeká na unavené, ale nikdo nebude nečinný. Spasení lidé
mají zvláštní úkol během 1000 let vlády se Spasitelem: soud bezbožných.
"Nevíte-liž, že svatí svět souditi budou? . . . Zdaliž nevíte, že anděly souditi budeme?" (1. Korintským 6,2-3)
Tomuto soudu bude předsedat Yahushua a svatí. Všichni, kteří budou mít své milované mezi těmi, kteří nebudou v Nebi,
budou chápat Yahuwahovu lásku pro ně a souhlasit se spravedlností, která je vyloučila z Nebe.
Spravedlivý rozsudek bude vynešen, nejen nad ztracenými hříšníky, ale i nad Satanem a jeho anděly.
"Až přišel Starý dnů, a oddán jest soud svatým výsostí, a čas přišel, aby to království svatí obdrželi... tom bude
soud osazen, a panství jeho [Satanovo] odejmou, vypléní a vyhladí je docela. Království pak i panství, a
důstojnost královská pode vším nebem dána bude lidu svatých výsostí; jehož království bude království
věčné..." (Daniel 7,22. 26. 27)
Během tohoto tisíciletí budou jen Satan a jeho andělé ponecháni
naživu na Zemi. Bude to scéna zpustošení a zkázy. Všichni uvidí
výsledky vzpoury proti Království nebes: smrt a zničení života.
Bible prezentuje jasný sled událostí týkajících se milénia.
Vzkříšením spravedlivých začne milénium; vzkříšením
bezbožných skončí milénium.
1. Země se ocitne v naprostém zničení skrze devastující
zemětřesení a krupobití během poslední rány (Zjevení 16,14-21).
2.
3.
4.
5.
Druhý příchod Yahushui pro spravedlivé (Matouš 24,30. 31)
Vzkříšení spravedlivých (1. Tessalonickým 4,16. 17)
Spravedliví obdrží nesmrtelnost (1. Korintským 15,51-55)
Žijícím spravedlivým jsou dána nová, nesmrtelná těla (1. Janova
3,2; Filipským 3,21)
6. Všichni spravedliví jsou uchváceni do oblak s Yahushuou (1.
Tessalonickým 4,16. 17)
7. Živí bezbožní jsou zabiti jasem Spasitele (2. Tessalonickým 1,79; 2. Tessalonickým 2,8; Matouš 24,29; Lukáš 17,26-30).
8. Bezbožní mrtví zůstávají mrtvými až do konce milénia (Zjevení
20,5)
9. Yahushua a spravedliví jdou do nebe (Jan 13,33. 36; 14,1-3)
10. Satan je spoután na zemi (Zjevení 20,1-3)
Jan, autor knihy Zjevení, viděl Satana spoutaného na zemi,
zatímco spravedliví vládli po 1000 let v Nebi s Yahushuou:
"I viděl jsem anděla sstupujícího s nebe, majícího klíč od
propasti a řetěz veliký v ruce své.
Sat an bude uvězněn na zemi, zat ímco spravedliví
budo u vládno ut po 10 0 0 let v Nebi s Yahushuo u.
I chopil draka, hada toho starého, jenž jest ďábel a satan, i
svázal jej za tisíc let.
A uvrhl ho do propasti, i zavřel jej tam a svrchu nad ním
zapečetil, aby nesvodil více národů, až by se vyplnilo tisíc let; neboť potom musí býti propuštěn na malý čas.
I viděl jsem stolice, a posadili se na nich, i dán jest jim soud, a viděl jsem duše stínaných pro svědectví Ježíšovo
a pro slovo Boží, a kteříž se neklaněli šelmě, ani obrazu jejímu, a aniž přijali znamení jejího na čela svá, anebo na
ruce své. A ožili a kralovali s Kristem tisíc let.
Jiní pak mrtví neožili, dokudž by se nevyplnilo tisíc let. A toť jest první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdož má
díl v prvním vzkříšení. Nad těmiť ta druhá smrt nemá moci, ale budou kněží Yahovi a Kristovi, a kralovati s ním
budou tisíc let.
A když se vyplní tisíc let, propuštěn bude satanáš z žaláře svého." (Zjevení 20,1-7)
Fráze "bezedná propast" pochází z řeckého slova abussos, což je totéž jako propast nebo prázdnota. Bible popisuje
svět před Stvořením jako "nesličná a pustá, a tma byla nad propastí". (Genesis 1,2)
Je to dávno, co se v Nebi Satan chvástal, že bude roven Nejvyššímu. Bible uvádí obojí - jeho vychloubání a jistý důsledek,
který ho potká za jeho vzpouru:
Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy.
Však jsi ty říkával v srdci svém: Vstoupím do nebe, nad hvězdy Ela silného vyvýším stolici svou, a posadím se na
hoře shromáždění k straně půlnoční. Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu.
A ty pak stržen jsi až do pekla, pryč na stranu do jámy." (Izaiáš 14,12-15)
Země byla zničena sedmi posledními ranami a vrátila se do stavu před Stvořením. Lidé jsou buď mrtví nebo v Nebi.
Milénium je příležitostí pro Satana naplnit své vychloubání. Ale Satan není roven Nejvyššímu; on nemůže nic stvořit, ani se
sám vysvobodit ze svého žaláře temnoty. Může se jen toulat celým tím chaosem, který zůstal na zemi. Jeho vlastní volba
rozhodla o jeho osudu.
Stejně tak má každý člověk svou zkušební dobu milosti, ve které rozhoduje každý o svém osudu. Jakou volbu učiníš dnes
ty? Rozhodneš se strávit milénium v Nebi s tvým Spasitelem a vykoupenými země?
Dnes si zvol život.
Druhý příchod: část 1 - Triumfální znovusjednocení
Druhý příchod / 3. část: Zkáza bezbožných

Podobné dokumenty

Víno Činí Posměvače | Měli By Křesťané Pít Alkohol? Print

Víno Činí Posměvače | Měli By Křesťané Pít Alkohol? Print Každý hřích, kterého se dopustíš, ničí tuto jednotu, toto úzké společenství, které chce Yahuwah s tebou sdílet. Je nemožné být JEDNO s bezhříšným Elohimem a zároveň sloužit Satanovi tím, že budeš t...

Více

Nepodporuje mnoho textů v Bibli Svatou trojici (Trinity) a

Nepodporuje mnoho textů v Bibli Svatou trojici (Trinity) a 4.Římanům 9,5: "Jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Eloah, který je nade všemi, buď pochválen na věky, amen." McDowell se zde opět domnívá, že slovo "Eloah" je v apozici ke slovu "...

Více

Jeho jméno je obdivuhodné | 3. část: Ve jménu Syna

Jeho jméno je obdivuhodné | 3. část: Ve jménu Syna To má svou paralelu v lidských životech. Často Spasitel začíná pracovat na zevnějšku člověka. Závislosti na hýčkaných hříších jako je alkohol, drogy, nikotin, filmy, hudba, romány nebo cokoliv jiné...

Více

Tajemství vítězství: Mít víru Yahushuovu

Tajemství vítězství: Mít víru Yahushuovu Učiň svým zvykem vyjadřovat vděčnost za všechno. ”Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Ze všeho díky čiňte; neboť to je vůle Yahuwahova v Yahushuovi pomazaném pro vás.” (viz 1. Tessalonickým...

Více

Sabat v Bibli

Sabat v Bibli později proroci. (2. Paralipomenon 36,21) Tak se naplnilo slovo Yahuwahovo, které mluvil ústy Jeremiáše: Dokud si země nevynahradí své Sabaty, bude odpočívat po všechny dny, co bude zpustošena, až ...

Více

Ellen Whiteová: Falešný prorok nebo nebeský posel? Print

Ellen Whiteová: Falešný prorok nebo nebeský posel? Print všechna kritéria pravého proroka a že je povinností Yahuwahova lidu přijímat a žít podle učení v jejích spisech. I když by nikdo neměl používat zázraky jako důkaz teologie, jsou doby, kdy Yahuwahov...

Více

7 Polnic ze Zjevení

7 Polnic ze Zjevení když jejich vůdci přiznají, že nejsou schopni zajistit nejnutnější potraviny pro svůj lid po dopadu Polnice 1? Polnici 1 brzy budou následovat Polnice 2, 3 a 4. Polnice 5 až 7 jsou popsané jako běd...

Více

Yahushuova Spravedlnost: Jediná Naděj pro Hříšníky Print

Yahushuova Spravedlnost: Jediná Naděj pro Hříšníky Print Tento vážný výrok odhaluje, že přijde okamžik, kdy bude po všem. Yahuwah daroval každému zkušební dobu, během které mohou všichni projevit, na které straně velkého sporu stojí. Ale přijde doba, kdy...

Více

Jezuité a Zeměkoule: Matka všech konspirací! Print

Jezuité a Zeměkoule: Matka všech konspirací! Print Model Zeměkoule je neprokázanou pseudovědou, přesto tomu věří celý svět. Je to obrovská lež mající svůj vlastní život, předávaná z generace na generaci. Každý, kdo to zpochybňuje, je zesměšňován. V...

Více