KT_4_7175_12_(636030 )

Transkript

KT_4_7175_12_(636030 )
-A
Kooperativa
Dodatekk pojistnésm|ouvěo pojištěníodpovědnostiza škodu
způsobenouprovozemvozid|a.FLoT|LA č'6980539íí1
v|ENNA |NSURÁNCE oRoUP
A. POJISTITEL
l/i
.. v,.,,
,
Evidenční
čísIo
vozid|a
č.6299733432 |||]|ll|il|l||il|l|ll||il|||l|l|i
Kooperativapojišt'ovna,
a.s.,vienne |nsulanceGÍoup,s|d|oPobřeŽni665/2í,í8600 Přahe 8, ceská repub||ka,
|Č:471í5617,
zapsaná v obchodn|m rejstiiku U MěsGkého soudu v Píaze, 3p' zn. B í897
.B.
Jdeo ' píávn|ckou
osobu
PoJ|sTNiK
Rodnéčis|o/ |c Příjmeni/název
frrrrry:
00266027
MĚsTo L|wiNov
(misto)'č.p': obec. dodacípošta:
Adíesa byd|iště/s|d|a-u|ice
NÁM'M|RUí1l
LITViNOV
Jednajicí:
starostaM9í'Šťoviček
Mi|an
Koresoondeněni
adresai
ProstředkyeIektron.cké
komunikace:Mobi|:
C. VLASTNK
Jde o:
státnípřis|uŠnost
czE
PsczlP k.: Te|eÍon:
il3691
Pojistnik nesouhlasi s elektronicko! komunikaci ze strany pojistitele.
plávnickouosobu
státnipřis|ušnost:
czE
-I e|eÍon]
.'
zák|adníško|asoeciá|niLitvínov
Rodnéčis|o/ |c
47324295
AdresabydIiště/síd|a,
stát
ŠaÍaříkova
991/,43lo1L|wiNoV, czE česká repub|ika
Jde o:
stát:
czE ceská repub|ika
státnipřís|ušnost:
czE
právnickouosobu
základni škola sDeciá|ni Litvínov
Telefonl
Rodnéčíslo
/ |Č
47324295
Šafařikova99,t/'43.oíL|TviNov, czE Českárepub|ika
E. roAJE
Díuh
voz|d|a A osobniautomobi|
o voz|DLE
Je Vo,d|o lrčěno pro piepÉvu
!ebsu oečnÝci véci
Ne
V|N(č'karoserie
/ podv.): TMBAH25J393063762
Továrniznačka.
typ : ŠkodaFabia
Regiskační
značka(sPz): 5U85635
sériea čís|o
tech' průkazuvoz']
KategoÍie
vozidIa(zkratka):M1
Uc959882
Rok Výroby: Pa|ivo:
zdvihovýobiem: Max výk' motoru: Početm. k sezení: Poč m' k stáni' P. |úžek:::il::{j#;;;j
2008
Benzin
1í98cm.
5l kW
1 1 2 5k g
reÉ@_
pojiŠtění:
Počátek
v oo.oo
o2.12.2013
PTOduKt:
BENEFIT
konecpojišténi:s,tlz'zotiv
xóo p.oouttu:
Všeobecnépojistnépodmínky'resp' dodatkovépojistnépodmínkyvztahujícíse k tétopojistnésm|ouvěi
R-630/08
e . roA.leó
R-632/08
L m|l70 m|| Kčza škoduna 2dravi nebo usmrcénía ||m|t70 ňi| Kč zá škodun6 véc]nebo Uš|ém
zsk!
pojistné
propřisiu-nou
zák|ádní
kategorii
vozidet
PoJlsTNÉt
Bonus.'Dúvěra.'|NE
Bonus/ D|eR 632/08při
ma|us zařazenído
pojistné:
Roční
Pojistné
období:
Poiištěnise sjednává:
zólo xe
Kód kategorie: A2
KÓd bonusu
s
resp malusu:
BP3
2640Kě
3 měsice
Dodatkovýkód:
Pojištěníodpovědnostise Vždyk 3í'12' ka|endářnihoroku prodlužujena d}|šíkatenaářnirót.
Kód pojistného
Poj' za pojistné
období|
660 Kč
období:
1
Pojistne za pfuni poj|stneobdobi:
szs Kč
by|ouhrazenoinkasnímb|okemčis|o:
Zpusob Dlatbv.
Pomoci HlP č.:69805391
í1
H.vicENÁsoBNÉ
PoJtŠTĚNi
Pojistníknemá sjednáno VícenásobnépojiŠtění'
skodnou Udá|osl|ze oznám l
a) le|e'onIckypÍosliédnclviň ||nkypolIslIleIeč 841 105 105
Ďl osobnéna klerémkolobchodnim misléDo|sl|(e|e
c)p|semnéna ádresu Kooperal|vapoJŠloýnaas VlG cenlÍumzákazílcképodpory Bíněnské634 664 42 Modňce
l.P.trust,a.s.
JArctlavaSeifeda2i7-c
43,10t Mosr
o R 6 2 9 9 7 3 3 4 3 2 6 1 1 2 0 1 3 D Ť 2 6 1 1 2 0V1e3r 8 0 0 0 z 1 ] 6 2 8P 0 z 1 0 9 0 3 9P 1 o 0 #
Dodatek uzavřen dne:
N
2 ó . Il . 2 0| J
2|skaleI BohUm||áH!nová
zaňěínanec po]|sllle|eziskale skéčis|o 1]623 E.ma|| bhlnova@koop cz
rf zsouttt
", /zPooprs poJ'srnxa
sm|ouvačís|o:KÍn17ď12
schvá|i|:
I za:tl.zols 1lng'ŘehácekP.
oNM
i Vedoucí
/rL.
Z.
|ng'Burešová
28j1.2013
Právníoddě|ení:
ěís|o usnesení:
Čís|ousnesení:
zveřejněno:
i Vedenírněsta:
Oo:
'
lng.LinhartK.
. 2. místostarosta