Bílá věž - Hradec Králové

Transkript

Bílá věž - Hradec Králové
Pravidelné akce
Česká republika I Czech Republic
Noční prohlídky Bílé věže - v sezóně každou první sobotu v měsíci od 20 do 24 hodin
Svítání na Bílé věži - pouze jednou v každém ročním období nechte se okouzlit východem slunce
Osobní účast při zvonění - neopakovatelný zážitek být při tom,
když se majestátní Augustin rozezní
... správný cíl Vaší cesty
... right target of your journey
Regular Events
Night tours of the White Tower - every first Saturday of the
month from 8 PM until midnight during the season
Sunrise at the White Tower - only once in every season of the
year - get amused by the rising sun
Personal participation at the bell ringing - once in a life time
experience of being present when the magnificent Augustine bell
starts to chime
Prohlídkové programy
Audiovizuální technologie umístěné v prostorách Bílé věže umožní pobavit se, prožít virtuální pohled z ochozu věže na město tak,
jak ho mohli vidět naši předci a porovnat ho s pohledem dnešním a případně získat zajímavé informace obsažené v tematických
prohlídkových programech. Pro detailnější prohlídku města a jeho
okolí jsou na ochozu instalovány dalekohledy. Pro jejich použití je
třeba do mincovníku vhodit desetikorunovou minci.
O tématu momentálně probíhajícího prohlídkového programu budou návštěvníci informováni u pokladny Bílé věže.
Tour programs
The audio visual technology installed in the White Tower will
amuse you while making it possible to experience a virtual view
of the town from the tower gallery and its comparison with actual
view or to get new and interesting information. There are binoculars installed at the tower gallery in order to allow for a more detailed study of the city and its surroundings. You need to insert a 10
CZK coin into the slot to operate the binocular.
You can obtain more information about our current tour programs
available at the White Tower ticket office.
Skleněný model Bílé věže
je vyroben unikátní technikou lepených bloků z extra čirého plochého skla. Skleněné bloky byly doplněny celou řadou ručně broušených a foukaných tvarů a pro dosažení lepšího vizuálního efektu byly v celém modelu kombinovány matné a lesklé plochy, které
umožňují rozsvítit při externím nasvícení i vnitřní části modelu.
Celkově je model složen z více než 500 ks skla a váží cca 1000 kg.
White Tower glass model
was manufactured by an unique technology of glued blocks made out
of extra pure flat glass. Glued blocks were machine-sanded into precise dimensions and then hand-polished in order to achieve the desired optical effect. Glass blocks were also complemented by a whole
range of hand-sanded and blown shapes. Matte and shiny surfaces
were combined in the entire model in order to achieve better visual
effect. This allows to light up internal parts of the model while using
external lighting sources. The model consists of more than 500 pieces of glass and it weighs approximately 1000 kilograms. The handproduced parts of the model took more than 1500 hours to make.
Kontakt I Contact
Bílá věž,
Franušova ulice, Hradec Králové
White Tower,
Franušova Street, Hradec Králové
www.bilavez.cz
Provozovatel I Operated by
Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.
Československé armády 300
500 03 Hradec Králové
www.adalbertinum.cz
Otevírací doba I Opening Hours
Celoročně s výjimkou 24. 12. a 1. 1.
9:00 - 18:00
All the year round except Dec. 24 and Jan. 1
9 a.m. - 6 p.m.
Tel./Phone: +420 495 511 455,
E-mail: [email protected]
Turistická informační centra
Tourist Information Centres
Velké náměstí 165,
500 01 Hradec Králové
Tel./Phone: +420 495 580 492,
E-mail: [email protected]
Hala hlavního nádraží ČD
Main Railway Station Hall,
Riegrovo nám. 914,
500 02 Hradec Králové
Tel./Phone: +420 972 341 670,
E-mail: [email protected]
www.ic-hk.cz
Infocentrum Hradec Králové
Infocenter Hradec Králové
Eliščino nábřeží,
500 02 Hradec Králové
www.hk-info.cz
Skleněný model Bílé věže
White Tower glass model
Vydala Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, s.r.o. v roce 2015
Foto: Robert Průcha, Prepress Nakladatelství TYP
Historie
Hodiny
7. 6. 1574 - položení základního kamene
strážní věže a zvonice
1579 - dokončeno čtvrté patro
1580 - dokončeno páté patro
s ochozem a místností
pro hlásného
1581 - zavěšení zvonu Augustin
do 4. patra věže
1585 - nahrazení prozatímního krovu
novým a postavení měděné
báně
1589 - dokončení stavby věže
1705 - do věže dvakrát uhodil blesk
a vznikl požár, který se
podařilo uhasit, vysvěcení zvonu
1728 - první velká rekonstrukce věže
1729 - osazení nové báně s pozlacenou
hvězdou a městským znakem
9. 9. 1804 - návštěva Františka II. s chotí
1829 - výměna původního
hodinového stroje za nový
1839 - druhá výměna báně, uložení
pamětí sepsaných Václavem
Klimentem Klicperou,
umístění hromosvodu
1987-1993 - druhá velká rekonstrukce
věže
2013-2015 - třetí velká rekonstrukce věže
History
7, 1574 - Laying the foundation stone
of the watchtower - campanile
1579 - Fourth floor completed
1580 - Fifth floor completed together with the observation
gallery and the room for the watchman
1581 - Hanging the St. Augustine Bell on the 4th floor of the tower
1585 - Replacement of the provisional truss with a new one
and the erection of a copper dome
1589 - Completion of the tower construction
1705 - Lightning struck the tower twice, resulting in a fire, which
was successfully extinguished; consecration of the bell
1728 - First major reconstruction of the tower
1729 - Installation of a new dome with a gold-plated star and
the city crest
Sep. 9, 1804 - Visit of Francis II and his wife
1829 - Replacement of the original clockwork with
a new mechanism
1839 - The second replacement of the dome, storing memoirs
written by V. K. Klicpera, installation of a lightning conductor
1987-1993 - Second major reconstruction of the tower
2013-2015 - Third major reconstruction of the tower
Jun.
Zajímavosti
Původně na věži sloužily hodiny z konce 16. století, ty byly v roce 1829 nahrazeny strojem z dílny známého
pražského mechanika Josefa Božka.
Během rekonstrukce v letech 1987-1993 byl Božkův stroj vyměněn za
moderní elektrický mechanismus,
který ale zachovává původní neobvyklé měření času - malá ručička ukazuje
minuty a velká hodiny.
Clock
The original tower clock from the late 16th century was replaced
in 1829 with a device produced in the workshop of the famous mechanical engineer, Josef Božek. During the 1987-1993 reconstruction,
Božek’s clockwork was replaced with a modern electrical mechanism,
which however has preserved the unusual means of measuring time the small hand points to minutes and the big one to hours.
Zvon Augustin
Třetí největší zvon v České republice
a druhý největší v Čechách byl odlit už
roku 1509 významným českým zvonařem Ondřejem Žáčkem. Jeho rozměry jsou úctyhodné - výška 169 cm, šířka
206 cm a váha samotného zvonu téměř 8 tun. Zvon byl původně zavěšen
na dřevěné stolici u katedrály sv. Ducha, než byl vytažen roku 1581 až do
4. patra Bílé věže. Vysvěcen byl roku
1705. Jedná se o městský zvon, který
také zdobí jeho znak. Z důvodu obavy o statiku věže se Augustin na dlouho odmlčel - naposledy oficiálně zvonil
13. 12. 1967. Po prověření stavu zvonu
i Bílé věže se opět rozezněl 19. 1. 2008
a 28. 8. 2008 byl znovu vysvěcen.
V současné době zvoní při významných příležitostech podle zvonového
řádu schvalovaného radou města, při církevních svátcích se pak rozezní
společně se zvony sousední katedrály sv. Ducha.
St. Augustine Bell
The third largest bell in the Czech Republic and the second largest
in Bohemia was cast as early as 1509 by the prominent Czech bell
founder Ondřej Žáček. Its dimensions are imposing with the height
being 169 cm, the width being 206 cm and the weight of the actual
bell nearly 8 tonnes. Originally, the bell was placed on a wooden base
near the Holy Spirit Cathedral before being hung on the 4th floor of
the White Tower in 1581. The consecration took place in 1705. It is
a municipal bell decorated with the city crest. Owing to concerns
about the stability of the tower, Augustine was silent for many years
- the last time it was officially rung was on Dec. 13, 1967. After the
condition of the bell and the tower was checked, the chiming of the
bell was heard once again - on Jan. 19, 2008 and on Aug. 28, 2008 it
was reconsecrated. Currently, it is rung during significant occasions
according to the bell-ringing schedule approved by the city council;
during church festivals it chimes together with the bells of the adjacent Holy Spirit Cathedral.
Bílá věž stojí na půdorysu 10x10 metrů a její zdi jsou silné až 4 metry,
na ochoz vede 226 schodů.
Široký vstupní portál v přízemí nevede do věže, ale do přilehlé kaple
Klimenta.
Na fasádě je rok 1574, zemský a starý městský znak a latinské heslo
tehdejšího císaře Maxmiliána II. (Bůh bude prozřetelným, přesto je
třeba bdít.)
Rok 2013 byl přelomový z hlediska generální rekonstrukce, díky
které se opravila dlouhou historií zanechaná stopa na zdivu, vybavení a i dřevěná stolice pro zvon Augustin.
Nová stolice musela být vyrobena postaru - ručním omítáním trámů,
tzv. lícováním sekerami - širočinami.
Dubové dřevo, vybrané v oboře Kinských u Chlumce nad Cidlinou
a máčené 2 měsíce ve Správčickém rybníce, od května do října 2014
opracovávali mistři tesaři přímo před katedrálou sv. Ducha.
K vyzdvižení trámů do zvonového patra věže byl použit historický
dřevěný vrátek, kterým je možné zdvihat břemena zavěšená bez
omezení délky lana.
Points of Interest
The ground plan of the White Tower stretches over 10x10 metres
and its walls are up to 4 metres wide, 226 stairs lead to the observation gallery.
The wide entrance portal on the ground fl oor does not lead to the
tower but to the adjacent St. Clement’s Chapel.
The facade bears the mark 1574, the country and old city crests as well
as the Latin motto of the then Holy Roman Emperor, Maximilian II,
(God is farseeing, yet it is necessary to be alert).
The year 2013 was a ground-breaking year in terms of the White Tower
reconstruction. Thanks to it was possible to repair the walls of the tower, its equipment as well as the wooden bench for Augustine bell.
The all new wooden bench was produced the old way - by manual
trimming of the girders by so-called broad axes.
The oak wood from the trees chopped down in the forest preserve
of Kinských near Chlumec nad Cidlinou, soaked for 2 months in
Správčický pond, were worked by master carpenters from May until
October 2014 right in front of the Cathedral of the Holy Ghost.
The girders were lifted up to the top of the White Tower by means
of a historical wooden winch that makes it possible to lift up suspended loads with no limitation to the rope length.
Pověsti
Věžník údajně choval v útrobách Bílé věže kozu Lízu pro svou obživu.
Na ochozu Bílé věže se objevovala Polednice, ta trestala děti, které
se opozdily s návratem domů.
V „tajné komoře“ v útrobách věže se nacházel městský poklad.
Neobvyklé měření času bylo zavedeno, aby bylo lépe vidět i z okolních polí, která hodina asi tak je.
Legends
The tower caretaker apparently kept a goat called Liza in the White
Tower as a source of milk.
The Midday Witch used to appear on the observation gallery of the
White Tower, punishing children who were late getting home.
The “secret chamber” inside the tower once held town treasure.
The unusual measuring of time was introduced with the aim of
making it easier to see roughly what the hour was from the surrounding fields.