neználek na koleji - Kolej Jarov I. VŠE v Praze

Transkript

neználek na koleji - Kolej Jarov I. VŠE v Praze
Neználek na koleji
Průvodce kolejí Jarov I.
OBSAH
Úvod ................................................................. 1
Přehled kolejí ................................................................. 2
Kolejní rada ................................................................. 7
Centrální kolejní rada .................................................... 9
Kolejní řád ................................................................. 10
Ubytování ................................................................. 13
Služby na koleji ................................................................. 16
Odpad ................................................................. 18
Volný čas ................................................................. 19
Restaurace, bary, kluby ........................................... 23
Nákupy ................................................................. 26
Lékařská péče ................................................................. 29
FAQ ................................................................. 32
Přílohy ................................................................. 34
Úvod
Tento průvodce je určen všem studentům žijícím na koleji
Jarov I., a také všem ostatním, kteří se chtějí o této koleji (a
dalších) dozvědět více.
Naleznete zde mnoho užitečných informací týkajících se života
na koleji. Je zde nejen popsán samotný průběh nastěhování či
vystěhování z koleje, služby, které kolej poskytuje, ale najdete
tady i informace týkající se orgánů, které na kolejích působí a
jsou zde právě pro studenty.
Příručka nabízí i mnoho tipů na to, co dělat ve volném čase
v okolí koleje, kam zajít na jídlo, nákup či za zábavou. A koho
navštívit v případě, že vás postihne nějaký zdravotní neduh.
Na závěr je zde několik nejčastějších otázek, které studenty žijící
na koleji, zajímají nejvíce.
V příloze můžete najít plánek, který vám ulehčí orientaci v
jarovském kampusu.
1
Přehled kolejí
Areál Jarov
Areál Jarov se nachází v oblasti pražského Žižkova.
V areálu se nachází 8 bloků kolejí a školní budova s několika
učebnami a menzou.
Jarov I.
Jarov I. se skládá celkem z pěti tří až čtyřpatrových bloků I.
A, B, C, D a E. Jednotlivé bloky jsou propojeny chodbami. Do
komplexu lze jít hlavním vchodem z ulice Koněvova, který se
nachází v bloku I. D. Další možností je pak vchod v bloku I. A.
Spojení MHD
Pokud se chystáte do komplexu vstoupit hlavním vchodem v
bloku I. D, je nejlepším spojením tramvajová zastávka Strážní
vzdálená asi 50 metrů. Pakliže využijete vedlejší vchod v bloku I.
A, je nejlepší volbou tramvajová zastávka Chmelnice.
Adresa
Koněvova 93/198
130 00 Praha 3
Jarov II.
Jarov II. je jedenáctipatrová budova, která se nachází kousek
stranou od ostatních budov v areálu Jarov. Stejně tak se budova
2
koleje nachází jižněji od rušné ulice Koněvova, a proto je její okolí
trochu tišší, než je tomu u ostatních budov na Jarově.
Přístup do budovy je možný vchodem směrem od ulice Pod
Lipami.
Spojení MHD
Nejbližší spojení je tramvajová zastávka Kněžská luka.
Adresa
Pod Lipami 2603/43
130 00 Praha 3
Jarov III. F
Jarov III. F je jedenáctipatrová budova nacházející se poblíž
bloku I. A. Z vyšších pater poskytuje výhled do zeleně areálu kolejí
a do vilové části Vackov.
Spojení MHD
Tramvajová zastávka Chmelnice skýtá nejlepší
možnost, jak se na kolej dostat.
Adresa
V Zahrádkách 1953/67
130 00 Praha 3
Jarov III. G
Dvanáctipatrová panelová budova Jarov III. G se nachází za
blokem I. E a poblíž školní budovy s menzou. Z pokojů ve vyšších
3
patrech je poskytován výhled do zeleně areálu a do činžovní
zástavby čtvrti Jarov.
Spojení MHD
Pro nejrychlejší spojení je vhodné využít tramvajovou zastávku
Strážní.
Adresa
Jeseniova 1954/210
130 00 Praha 3
Areál Jižní Město
Do areálu na Jižním Městě je situována většina výuky prvních
ročníku bakalářského studia na VŠE. V areálu se nachází jedna
z budov školy VŠE. Součástí je také pět budov kolejí, které ale
všechny nejsou ve správě VŠE. Pod správu VŠE spadá pouze kolej
Blanice a částečně kolej Vltava, kde bydlí studenti VŠE společně
se studenty Univerzity Karlovy. Další koleje Sázava, Otava a Volha
spravují jiné vysoké školy. Na koleji Volha se nachází menza, kam
mají studenti VŠE přístup.
Blanice
Jedná se o rozsáhlou desetipatrovou panelovou budovu, která
je obývána převážně studenty prvního ročníku bakalářského
studia na VŠE. V suterénu budovy (vchod zvenku) se nachází
restaurace a pizzerie.
Spojení MHD
Nejbližším spojením je autobusová zastávka Volha, ze které se
4
dostanete na zastávku metra Opatov nebo Chodov.
Adresa
Chemická 955
148 00 Praha 4
Vltava
Desetipatrová panelová budova koleje Vltava je ve správě
Univerzity Karlovy. Studenti VŠE bydlí v 6. až 10. patře. Podobně
jako u koleje Blanice se jedná spíše o studenty prvních ročníků
bakalářského studia.
Spojení MHD
Nejbližším spojením je autobusová zastávka Volha, ze které se
dostanete na zastávku metra Opatov nebo Chodov.
Adresa
Chemická 953
148 00 Praha 4
Koleje Jižní Město, autor: Marián Švoňavec
5
Holešovice
Rooseveltova kolej
Sedmipatrová budova Rooseveltovy koleje se nachází v pražské
čtvrti Holešovice, a to poblíž Výstaviště. V blízkosti koleje se také
nachází park Stromovka vhodný pro volnočasové aktivity.
Spojení MHD
Ke koleji se lze dostat od tramvajových zastávek Výstaviště
Holešovice nebo Veletržní palác.
Adresa
Strojnická 1430/7
170 00 Praha 7
Rooseveltova kolej, Zdroj: rk.vse.cz
6
Kolejní rada
Na jednotlivých kolejích VŠE působí místní kolejní rady. Celkem je
na pražských kolejích VŠE sedm kolejních rad (Jarov I., Jarov II.,
Jarov III. F, Jarov III. G, Rooseveltova, Blanice, Vltava).
Jedná se o pěti členný orgán, který:
• by měl hájit práva studentů ubytovaných na koleji
• je prostředníkem při jednáních mezi vedením koleje a studenty
ubytovanými na naší koleji
• vysílá zástupce do Centrální kolejní rady, kde má každá kolej
právě jeden mandát
počet členů
5
funkční období
1 rok
kolejních rad na VŠE
7
volí
studenti ubytování na koleji
volby
nejčastěji na přelomu října a
listopadu
kandidát
jakýkoliv student bydlící na koleji
VŠE, na které chce kandidovat,
splňuje další podmínky, uvedené ve
Volebního řádu
činnost
1. Jednání s vedením místní koleje a
práce pro kolej
2. Práce pro Centrální kolejní radu
činnost upravena
Statutem Kolejních rad
7
Působnost kolejních rad je poté stanovena Statutem kolejních
rad. Patří sem především rozdělování ubytování, správa a
vylepšování současného stavu kolejí. Koupě nových zařízení,
zlepšování prostor kolejí, pořádání různých akcí… Vše
samozřejmě ve spolupráci se Správou ubytovacích zařízení a
vedením školy.
Ubytovaní studenti se vždy mohou s jakýmkoliv problémem nebo
žádostí obrátit na jednotlivé členy kolejní rady. Stejně tak i s
nápady na zlepšení či inovaci kolejí.
Kontakty na členy kolejních rad najdete na webových stránkách
jednotlivých kolejí:
• jarov1.vse.cz
• jarov2.vse.cz
• jarov3f.vse.cz
• jarovg.vse.cz
• blanice.vse.cz
• kolejvltava.vse.cz
• rk.vse.cz
8
Centrální kolejní rada
Centrální kolejní rada (CKR) zastupuje studenty ve vztahu k
vedení Správy účelových zařízení, kde působí jako poradní a
kontrolní orgán.
Pravomoci CKR jsou dány Statutem Centrální kolejní rady a
Kolejním řádem. CKR taktéž úzce spolupracuje s vedením školy,
především rektorem a kvestorem, zástupce CKR se může účastnit
zasedání Akademického senátu VŠE.
počet členů
35
v čele
předseda CKR
kolejních rad na VŠE
7
činnost
zastupování studentů vůči Správě
účelových zařízení, jednání s
vedením školy a senátem VŠE
činnost upravena
statutem Centrální kolejní rady
Vymaluj si sám!
Pod záštitou CKR probíhá na několika kolejích například akce
„Vymaluj si sám“, která studentům umožňuje svépomocně
upravit pokoje, ve kterých bydlí.
Kolej Blanice, autorka:Zdeňka Chuťková
9
Kolejní řád
Na následujících řádkách jsou připomenuty nejdůležitější body z
kolejního řádu platného na všech kolejích VŠE:
Článek 4
•
Ubytování v kolejích se poskytuje studentům na základě
písemné nebo elektronické žádosti. Žádosti o ubytování se předkládají
ve stanoveném termínu SÚZ.
•
Právní náležitosti ubytování obsahuje smlouva o ubytování
uzavíraná mezi SÚZ a ubytovaným studentem, která bude
podepisována při nastoupení do koleje. SÚZ je povinen umožnit
nastoupení do koleje nejpozději 7 dnů před zahájením výuky.
Článek 5
•
Ubytování zaniká:
- uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno,
- výpovědí ze strany ubytovaného s výpovědní lhůtou stanovenou ve
smlouvě o ubytování. Standardní výpovědní lhůta je 1 měsíc a počíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi,
- ukončením, přerušením a zanecháním studia, vyloučením ze studia,
- odstoupením od smlouvy o ubytování.
Článek 7
•
Student má právo :
- Na výměnu ložního prádla alespoň jedenkrát za 14 dní.
- Používat společné prostory, věcí a zařízení koleje způsobem, ke
kterému jsou určeny.
10
- Používat v pokoji vlastní elektrické spotřebiče v souladu s
bezpečnostními předpisy a pravidly SÚZ.
Článek 8
•
Povinnosti ubytovaného:
- Nastěhovat se v daném nebo dohodnutém termínu do určeného
pokoje.
- Zachovávat zásady občanského soužití.
- Zachovávat pořádek ve společenských místnostech, pokojích a
společně užívaných prostorech, šetřit zařízení koleje, energii a vodu.
- Dodržovat bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy ve všech
prostorách kolejí a uhradit škody vyplývající z nedodržování těchto
předpisů.
- Při vstupu do koleje se prokázat kolejním průkazem popř. identifikační
kartou.
- Hlásit bezodkladně zjištěné závady.
- Nekouřit v celém prostoru koleje, s výjimkou kanceláří, vrátnice a
prostor schválených vedoucí/m koleje a kolejní radou.
- Respektovat zákaz chovat v prostorách koleje a vodit do koleje
domácí zvířata. Pouze ve výjimečných případech s povolením
vedoucího koleje a písemným souhlasem všech spolubydlících lze
povolení udělit.
Článek 9
•
SÚZ je povinen:
- Odstraňovat závady a nedostatky v co nejkratší době.
- V rámci finančních, materiálních a technických možností zlepšovat
podmínky života v koleji.
11
Článek 10
•
Student má právo svobodně přijímat návštěvy v době k tomu
účelu vyhrazené. Návštěvní doba je stanovena od 6:00 do 24:00 hod.
•
Návštěva je při vstupu do koleje povinna předložit průkaz
totožnosti. Zapisuje se do knihy návštěv.
•
Návštěvy na vícelůžkových pokojích nelze přijímat proti vůli
spolubydlících.
•
Ubytovaní se musí chovat tak, aby neobtěžovali sousedy
nadměrným hlukem.
•
Právo na nerušený odpočinek vyžaduje, aby v době nočního
klidu, tj. mezi 22:00 a 6:00 hod. neobtěžoval jakýkoliv hluk. Zejména
nelze v této době hrát na hudební nástroje, zpívat, hlučně se bavit a
vůbec vykonávat jakoukoliv činnost, při které vzniká hluk.
Článek 11
•
Ubytovaný student je povinen při každém i krátkodobém
opuštění pokoje, není-li tam jiný ubytovaný student, uzavřít a zajistit
okna a balkonové dveře, pokoj uzamknout a neponechat klíč v zámku.
Toto se týká i uzamykání pokoje při spánku.
•
SÚZ ručí ubytovaným studentům za škody, které vzniknou v
době užívání koleje, v rozsahu a za podmínek stanovených občanským
zákoníkem, dalšími obecně závaznými předpisy a při dodržení výše
uvedené povinnosti o uzamykání pokoje.
12
Ubytování
Nastěhování na kolej
Při nastěhování je nutné dostavit se do kanceláře
vedoucí koleje k podpisu smlouvy. S sebou je třeba
mít občanský průkaz a barevnou obličejovou fotografii o velikosti
35 x 45 mm.
Smlouva o ubytování
Smlouva k podpisu Vám bude předložena u vedoucí koleje při
nastěhování na kolej. Doporučujeme seznámit se s obsahem
smlouvy (na suz.vse.cz) ještě před jejím podpisem, neboť při
nastěhování nebude dostatek klidu a času na její pečlivé
prostudování.
Kolejní průkaz, klíče, ložní prádlo
Po podpisu smlouvy obdržíte kolejní průkaz (tzv. kolejenku) a klíče
od přiděleného pokoje. Ve skladu prádla Vám bude vydáno
ložní prádlo, přičemž převzetí potvrdíte svým podpisem.
Nemohu se dostavit
Vaše osobní účast při nastěhování je nutná. Pokud se ale
nemůžete osobně dostavit, je nutné místo sebe poslat osobu,
kterou předem zplnomocníte, aby za Vás podepsala smlouvu o
ubytování. Pro omluvu pozdního nástupu na kolej potřebujete
vytištěný a vyplněný formulář Omluva pozdního nástupu na
kolej, Váš úředně ověřený podpis na tomto formuláři, čímž
zplnomocníte osobu, která za Vás podepíše ubytovací smlouvu
13
v termínu nastěhování na kolej. Podrobnější informace naleznete
na webu SÚZ.
Vystěhování z koleje
Při vystěhování z koleje je nutné učinit následující kroky:
•
uklidit pokoj
•
vyzvednout si na vrátnici formulář o vystěhování
•
sehnat paní uklízečky, nechat si zkontrolovat pokoj a potvrdit formulář
•
odevzdat ložní prádlo
•
odevzdat vyplněný formulář, kolejenku a klíče vedoucí
koleje
Přestěhování v rámci koleje
•
První možný termín pro přestěhování je první listopadový týden.
•
Zájemce o přestěhování se musí dostavit osobně v úředních hodinách a prokázat svou totožnost.
•
V případě výměny místa s jiným/ou studentem/kou se
musí dostavit oba/ě současně.
•
Každá žádost o přestěhování bude posouzena individuálně a může být zamítnuta.
•
Rezervace místa není možná.
•
Informace o volných místech pro přestěhování budou sdělovány pouze při osobní návštěvě.
14
Přestěhování je možné nejpozději do 4. dne v kalendářním měsíci
včetně (pouze v úředních hodinách). Důvodem je odesílání
příkazu k inkasu do banky obvykle 5. den v kalendářním měsíci.
Pozdější termín přestěhování je možný pouze ve výjimečných
případech po dohodě s vedoucí koleje.
Přestěhování z koleje na kolej (pouze mezi kolejemi VŠE v Praze)
řeší kancelář centrálního ubytování!
15
Služby na koleji
Studenti mají k dispozici služby základní potřeby jako je možnost
praní na koleji, výměna ložního prádla, půjčení žehličky, sušáku či
vysavače.
Dále mají k dispozici i plno služeb, které jim pomáhají vyplnit
volný čas, který tráví na koleji. Jedná se o možnost navštívit
kolejní posilovnu, zahrát si stolní tenis, půjčit si deskové hry či míče
na fotbal a basketbal, se kterými můžou navštívit nedaleké hřiště.
K dispozici je i TV místnost, kde můžou studenti společně trávit čas
sledováním televize či hraním stolního fotbalu. V letních měsících
si zase můžou vypůjčit gril.
Letní sklad
Službou, kterou pro studenty zajišťuje kolejní rada, je možnost
uložení věcí do letního skladu, a to v případě že student
například odjíždí na výměnný pobyt nebo netráví léto na koleji a
neví, kam s věcmi, které se mu na koleji nahromadily.
Letní sklad se nachází ve 4. patře Jarova I. B a poplatek za
uložení věcí činí 20 Kč za kus.
16
Ceník služeb
Vybavení
Posilovna
Výměna ložního
prádla
Pračka
Umístění
Cena
suterén Jarov C (muži) 20 Kč/osoba/
3. patro Jarov B (ženy) hodina,
150 Kč/měsíc
suterén Jarov C
zdarma
Sušák, žehlička
1. patro Jarov A
2. patro Jarov B
suterén Jarov C
recepce Jarov A a D
Vysavač
recepce Jarov D
Televizní místnost 4. patro Jarov A,
3. patro Jarov B,
naproti recepci Jarov
D
Piáno
naproti recepci Jarov
D (TV místnost)
Deskové hry
recepce Jarov D
Míče na fotbal a recepce Jarov D
basketbal
Ping-pong
suterén E
Gril
recepce Jarov D
17
30 Kč/2,5
hodiny
zdarma na
24 hodin
10 Kč/2 hodiny
vratná záloha
200 Kč
zdarma
zdarma
10 Kč/10 hodin
vratná záloha
200 Kč
10 Kč/10 hodin
vratná záloha
200 Kč
20 Kč/hodina
200 Kč/semestr
zdarma
vratná záloha
200 Kč
Odpad
Kam s odpadem?
Na rozdíl od kolejí na Jižním Městě si na kolejích na Jarově každý
vynáší smetí sám. Dříve jsme mohli na chodbách potkávat koše
na tříděný odpad, ty však byly z bezpečnostních požárních
důvodů z chodeb odstraněny. Nyní se každý musí s odpadem
projít do kontejnerů sám.
A kde kontejnery najdeme?
Kontejnery se nachází před hlavním vchodem u kolejí Jarov I D.
V rámci ekologického zacházení s odpadem je důraz kladen
na třídění, proto všechny obyvatele prosíme, aby se o třídění
maximálně pokusili.
Jak na to?
Do běžného komunálního odpadu nepatří ty odpady, které lze
vytřídit a recyklovat.
Před kolejí jsou jak černé kontejnery na smíšený odpad, tak i
kontejnery na odpad tříděný, které mají následující barvy:
Plasty
Papír
Sklo
Nápojové kartony
18
Volný čas
Co s volným časem?
Sport - venkovní
Hřiště za kolejemi
Co se týče sportovních hřišť za kolejemi, jsou dostupná neustále,
pokud zde neprobíhá nějaký trénink. Díky umělému osvětlení
může být využíváno denně od 8:00 do 22:00. Rezervace hřiště se
provádí na recepci v nedaleké budově VŠE. Na vrátnici koleje
Jarov I. D si pak v omezeném množství můžete zapůjčit míče
například na basketbal nebo na fotbal. Nebo můžete zvolit
vlastní sportovní aktivitu.
In-line
Jste-li příznivcem in-line bruslení, můžete si zajezdit kousek od
koleje. Ideální je dojet na zastávku Krejcárek, kde se můžete
přímo napojit na in-line stezku. Pokud jste náročnější a chcete se
opravdu pořádně projet, tak doporučujeme stezku u Zoo v Troje
nebo z Podolí ve směru na Zbraslav.
Běh
Pro náruživé běžce je tu lokalit několik. Většina studentů na koleji
volí nejraději Vítkovský park, kde Vás překvapí pěkná vyhlídka
na Prahu. Dále pak například Malešický park. Pokud se chcete
podívat dál, můžete vyrazit například do Stromovky, na Letnou
nebo na Ladronku.
19
Procházka
Pokud nechcete své tělo moc přetěžovat a chcete se jen tak
projít, tak můžete využít například některých z výše uvedených
běhacích lokalit. Pokud toužíte například po romantické
procházce, doporučujeme Petřín a jeho přilehlé okolí, které
skrývá například malé vodopády. Jako další pak můžete navštívit
například ZOO či Botanickou zahradu a její okolí, které je krásné v
každém ročním období.
Sport - vnitřní
Kurty
Nejbližší kurty, které na Jarově najdeme, jsou Na Balkáně, v
případě že nemáte automobil, tak k nim nevede jiná cesta
než pěšky, ale daleko to není. Zahrát si zde můžeme tenis a
badminton. Stejné sportovní vyžití pak nalezneme i cestou do
školy na Olšanském náměstí v hotelu Olšanka přímo naproti
zastávce nebo nedaleko Malešického parku.
Fitness
Co se týče fitness vyžití, tak těch najdeme na Jarově opravdu
mnoho. Pokud nechcete do posilovny na koleji, stačí využít
kamaráda Google a dle svých zájmů si vybrat, které fitko v
blízkosti je to pravé.
Zde příklad toho nejbližšího kolejím: http://www.energyfitnesspraha.cz/.
Pokud toužíte po opravdu kvalitním kolektivním cvičení,
doporučujeme studio Euforie, které můžete potkat u budovy O2
cestou do školy.
20
Bazén
Bazénů v okolí koleje bohužel moc není, přesněji řečeno
najdeme tu jediný, a to na Pražačce (http://www.prazacka.cz).
Pokud jste tedy náruživý plavci, doporučujeme zajet do Podolí,
na Šutku nebo na Výstaviště Holešovice, které je cenově
nejpříznivější.
Kultura
Pokud toužíte po kultuře, tak Praha nabízí nepřeberné množství
možností. Na své si zde přijdou opravdu všichni.
U kolejí a v jejich přilehlém okolí kulturního vyžití bohužel moc
nenajdeme, tedy kromě zdejších restaurací.
Za zmínku tak stojí snad jen studenty oblíbené kino Aero, které
najdeme u zastávky Biskupcova, a je to tak trochu „jiné“ kino,
než na které jsme zvyklí. Moderních kin po Praze najdeme desítky,
nejbližší multikino je například v nedalekém Atriu Flora.
Co v hlavním městě můžete dělat dál? Můžete jít třeba do
divadla, na výstavy, na koncerty, na párty, do muzea, po
památkách... Možností je opravdu mnoho. Dávat sem výčet
všech není určitě rozumné. Proto Vám chceme ukázat nějaké
stránky, kde se o současném kulturním dění můžete dozvědět
více:
• http://www.cokdyvpraze.cz/
• http://goout.cz/cs/
• http://www.zakulturou.cz
21
Dále je možné využít i mnoha kulturních akcí, které pořádá
samotná VŠE nebo její studentské organizace.
Mrkněte například na Filmový klub VŠE, spolek Musica
Oeconomica Pragensis, ESN VŠE PRAHA Buddy System, Spolek
mladých statistiků či Business IT klub.
22
Restaurace, bary, kluby
Club restaurant Juve
Juve je bar nacházející se v areálu kolejí Jarov I. a to přímo v
bloku B. Tomu, že se nachází v budově koleje, taky odpovídá
klientela. Vesměs zde narazíte na vysokoškolské studenty, a to jak
české tak i zahraniční. Bar je to tedy velmi hlučný, takže pokud
máte rádi klid, tak se radši poohlédněte někde jinde. Nicméně
pokud Vám hluk nevadí a rádi se nacházíte v prostředí plném
studentů, je tento bar to pravé pro Vás.
Když je teplo, je zde také možnost venkovního posezení.
Vchod do baru je z ulice Koněvova.
Otevírací doba:
Neděle – Pátek: 15:00 – 2:00
Sobota: 17:00 – 2:00
Restaurace U Študáka
Pokud máte radši klidnější prostředí, případně pokud se Vám
na koleji nechce v poledne vařit a hledáte kam zajít na polední
menu, je restaurace U študáka dobrou volbou. Nicméně
nenechte se zmást jménem restaurace, na moc studentů
zde nenarazíte. Větší část návštěvníků spíše patří mezi místní
domorodce, někomu to ale může přijít vhod.
Součástí je také venkovní zahrádka, pokud je na
to počasí.
23
Restaurace se nachází v blízkosti tramvajové zastávky Strážní.
Otevírací doba:
Pondělí – Pátek: 10:00 – 23:00
Sobota - Neděle: 11:00 – 23:00
Restaurace U Lampiček
Restaurace U Lampiček je tichá restaurace, jejíž nejvýraznějším
dekorativním prvkem je 1000 litrové akvárium. Jedná se opravdu
o dosti klidnější zařízení, než o kterých byla řeč výše. To nahrává
spíše lidem, kteří mají rádi poklidnou atmosféru nebo těm, kdo
hledají místo, kam vzít svojí drahou polovičku na rande nebo
jednoduše na večeři.
Restaurace se nachází v blízkosti tramvajové zastávky Strážní,
přímo naproti restauraci U Študáka.
Otevírací doba:
Pondělí – Pátek: 11:00 – 23:00
Sobota - Neděle: 12:00 – 23:00
Nová Chmelnice
Pokud Vám nejde ani tak o to se najíst, ale spíše pořádně popít,
pobavit se a případně přitom vyvinout nějaký ten pohyb, může
být hudební klub Nová Chmelnice to pravé pro Vás.
Klub není otevřen pravidelně, záleží totiž na naplánovaných
akcích. Seznam akcí můžete najít na jejich webových stránkách.
Nutno ještě podotknout, že většina akcí je rockového,
metalového nebo punkového stylu. Najdou se ale i výjimky,
24
občas se zde pořádná oblíbená studentská party Nation 2
Nation.
Webové stránky: http://www.novachmelnice.cz/
Menza Jarov
Pokud se chcete najíst hlavně co nejlevněji, ale zas nechcete jen
chleba s máslem, máte možnost si zajít do menzy. Menzy nejsou
jenom v hlavní budově VŠE, ale i v areálu Jarov.
Menza Jarov dokonce nabízí minutkovou kuchyni.
Menza se nachází v budově VŠE kousek od vchodu na kolej
Jarov III. G.
Výdej jídel:
Pondělí – Čtvrtek:
11:30 – 20:00
Pátek:
11:00 – 14:15
Minutky:
Pondělí – Čtvrtek:
14:15 – 20:00
25
Nákupy
Kde nakoupit potraviny
Kaufland
Pokud chcete udělat velký nákup anebo chcete nakupovat
za nižší ceny a zároveň Vám nevadí jet pár zastávek tramvají,
můžete nakoupit v tomto hypermarketu.
Kaufland se nachází u tramvajové a autobusové zastávky
Spojovací.
Otevírací doba:
Pondělí – Neděle:
07:00 – 23:00
Lidl
Lidl je alternativou pro Kaufland. Jedná se o menší supermarket,
než je Kaufland s podobnými cenami.
Lidl se nachází u tramvajové zastávky Ohrada.
Otevírací doba:
Pondělí - Sobota: 07:00 - 21:00
Neděle: 09:00 - 21:00
26
Lahůdky
Pokud se Vám nechce jezdit za nákupy tramvají a nevadí Vám
menší výběr a o něco vyšší ceny, můžete zamířit do lahůdek
naproti. Mimo jiné zde najdete čerstvý výběr salátů a chlebíčků
a to i v neděli, jak se píše na výloze obchodu.
Lahůdky najdete kousek od zastávky Strážní na druhé straně
silnice, než jsou bloky kolejí.
Otevírací doba:
Pondělí - Neděle: 07:00 - 22:00
Vietnamská večerka
O pár vchodů dál, než jsou Lahůdky, najdete Vietnamskou
večerku. Na rozdíl od Lahůdek neprodává čerstvé saláty, ale
čerstvou zeleninu. Ceny jsou podobné jako v Lahůdkách, možná
mírně vyšší.
Otevírací doba:
Pondělí - Neděle: 07:00 - 22:00
Kolejní obchůdek
Kolej má také svůj vlastní obchod s potravinami a základním
hygienickým zbožím. Sortiment sice není nijak závratný, ale
pokud máte hlad a nikam daleko se Vám nechce, je Kolejní
obchůdek tou správnou volbou.
Ceny jsou podobné jako v obchodech naproti. Nakoupíte zde
ale levné dotované bagety podobně jako v každém areálu
spadajícího pod školu.
27
Obchůdek se nachází ve vestibulu vrátnice koleje Jarov I. D.
Otevírací doba:
Pondělí – Čtvrtek:
07:00 – 13:00; 17:00 – 24:00
Pátek:
07:00 – 13:00; 17:00 – 23:00
Sobota:
17:00 – 23:00
Neděle
17:00 – 24:00
28
Lékařská péče
Pokud to ještě nevíte, jako studenti můžeme využít služeb našich
smluvních školních lékařů, kteří se nachází na Jarově.
Praktický lékař
MUDr. Jíchová Růžena
suterén, místnost 109
Jeseniova 2769/208
130 00 Praha 3
mobil: 604 110 870
tel.: 271 770 325, 224 092 117
Stomatologie
MUDr. Conková Renata
přízemí (vchod zezadu z ulice Biskupcova)
Koněvova 198/93 (kolej Jarov I. D)
130 00 Praha 3
MUDr. Goldová Eva
suterén (vchod u malého parkoviště na rohu ulice Jeseniova)
Jeseniova 2769/208
130 00 Praha 3
tel.: 224 092 110
29
MUDr. Pokorná Dagmar
přízemí (vchod zezadu z ulice Biskupcova)
Koněvova 198/93 (kolej Jarov I. D)
130 00 Praha 3
tel.: 222 540 100
Gynekologie
MUDr. Hourová Martina
suterén (vchod u malého parkoviště na ohybu ulice Jeseniova)
Jeseniova 2769/208
130 00 Praha 3
tel.: 222 582 582
Pokud vám výše uvedený výčet nestačí, můžete navštívit
například jiné stomatology, kterých je velké množství v přízemí
koleje Jarov D.
Pokud hledáte specializovaného lékaře, tak většinu z nich
naleznete v Centru zdravotní péče Jarov, které se nachází
naproti koleji u zastávky Chmelnice.
V případě, že potřebujete službu lékařské pohotovosti, zde
přikládáme výčet těch nejbližších:
• Koněvova 205/2427, 130 00 Praha 3-Žižkov, tel.: 284 861 979
• Korunní 98/2456, 101 00 Praha 10-Vinohrady, tel.: 222 070 362
• Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34
Praha 10, tel.: 267 161 111, (v blízkosti metra A – Želivského)
30
Potřebuje-li vyzvednou léky, zde je výčet nejbližších lékáren, kam
pro ně můžete zajít:
Lékárna Jarov
Koněvova 223/2496,
130 00 Praha 3
tel.: 266 314 338
Lékárna Na Chmelnici
Koněvova 210/1964,
130 00 Praha 3
tel.: 284 860 651
Lékárna Na Vápence
Koněvova 144/1604,
130 00 Praha 3
tel.: 222 712 921
31
FAQ
O které koleje je největší zájem?
Zájem o koleje je vždy relativní, tzn. mění se každým rokem, proto
nelze říci, o kterou kolej bude větší a o kterou menší zájem.
Pro akademický rok 2013/2014 bylo pořadí nejžádanějších kolejí
následující:
•
Jarov I.
•
Blanice
•
Jarov III. F
•
Jarov III. G
•
Rooseveltova kolej
•
Vltava
•
Jarov II.
Jak probíhá rozdělování kolejí?
Koordinátor obdrží od SÚZ kompletní seznam ubytovaných a
neubytovaných studentů. Ubytované rozdělí na jednotlivé bloky
– zde se využívá i automatizace, ale i tak je zde podstatný lidský
faktor, který provádí korekce a opravy. Protože se předpokládá,
že ti, kteří spolu chtějí bydlet, si podávají přihlášku na stejný blok,
rozdělují se lidé právě na základě žádostí o bloky (pokud tedy
dva lidé uvedou každý jiný blok, budou pravděpodobně bydlet
každý jinde). Poté takto rozdělené studenty předá koordinátor
jednotlivým kolejním radám a ty pak přidělí studentům
konkrétní pokoje. S koordinátorem řeší případné nepřesnosti a
dochází také k přesouvání studentů, aby mohli být ubytováni s
požadovanými spolubydlícími, kteří jsou na jiných blocích.
32
Jsem v prvním ročníku na bakalářském studiu a ubytovali
mě na Jarov. Je to správně?
Pokud jste ubytováni na Jarově a teprve nastupujete do prvního
ročníku, studujete obor Arts Management, který má výuku na
Žižkově. To je důvodem, proč jsou studenti tohoto oboru ihned
ubytováváni na Jarov.
Mohu bydlet s osobou opačného pohlaví?
Ano. Podmínka je pouze souhlas ostatních spolubydlících.
Mohu mít na koleji zvíře?
Ne, pouze ve výjimečných případech s povolením vedoucího
koleje a písemným souhlasem všech spolubydlících lze povolení
udělit.
Mohu na koleji kouřit?
Ne, v celém prostoru koleje platí zákaz kouření!!! (s výjimkou
kanceláří, vrátnice a prostor schválených vedoucí koleje a
kolejní radou)
Nefunguje mi čipová karta pro vstup na kolej?
Kontaktujte vedoucí koleje, která zkontroluje, zda jste správně
evidovaný/á v databázi ubytovaných. Pokud Vám karta nebude
fungovat i nadále, obraťte se na Helpdesk Výpočetního centra.
Nejsem studentem VŠE. Můžu bydlet na kolejích VŠE?
Ano. Stačí vyplnit formulář „Žádost o ubytování – pro studenty
jiných škol než VŠE“ a doručit jej na SÚZ VŠE.
33
Přílohy
Plánek areálu Jarov
34
4SA426 - PREZENTACE A
KOMUNIKACE INFORMACÍ
@ Chelsea Bun 2013
• Martin Madry
• Dominika Rudá
• Jiří Široký
• Vladimíra Žáčková

Podobné dokumenty

Verze vhodná pro off-line prohlížení

Verze vhodná pro off-line prohlížení Zamlouvání konkrétního čísla pokoje (a s tím související výběr spolubydlících) se děje v systému zámluv provozovaném kolejní radou. Ten se spouští v druhé polovině srpna. Sledujte novinky na stránk...

Více

zde - i-Prague

zde - i-Prague dozvíte na: www.yearofczechmusic.cz/projekty. Čestným presidentem programu je šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek, uměleckými patrony jsou mezzosopranistka Magdalena Kožená a šéfdirigent ...

Více

system marketingowy

system marketingowy kdybyste to zkoušeli jen mezi svými známými…Ani pro Vás by to tedy neměl být žádný problém. Přece jen jste se rozhodli vytvořit stabilní zázemí, které by Vám přinášelo pravidelný měsíční příjem? Ne...

Více