Akutní jaterní porfýrie

Transkript

Akutní jaterní porfýrie
Akutní jaterní porfýrie
CO DĚLAT MÁTE-LI PODEZŘENÍ NA
ZÁCHVAT AKUTNÍ JATERNÍ PORFÝRIE?
Mgr. Katarína Francová
Orphan Drug Specialist
Project Manager
mobil: +420 702 211 762
e-mail: [email protected]
Akutní jaterní porfýrie
jsou dědičná onemocnění enzymů podílejících se na
biosyntéze hemu.
Typy akutních jaterních porfýrií:
● Akutní intermitentní porfyrie ( AIP)
● Porfyria variegata (PV )
● Hereditární koproporfyrie (HK)
● Porfyrie z deficitu 5-aminolevulátdehydratasy
Manifestují se typicky v období puberty a rané dospělosti
akutními život ohrožujícími neuroviscerálními atakami.
Akutní jaterní porfyrie - AIP
Akutní intermitentní porfyrie nejčastější v ČR
● Prevalence mutace v AIP genu se udává 1/500 obyvatel, jedná se
však o chorobu s neúplnou penetrací a tedy symptomatická
prevalence akutních jaterních porfyrií je 1-2/100 000 obyvatel
(Herrick et al.,2004).
● Incidence 0,23/ 1mil. obyvatel (Elder G., 2013).
● 3-5% pacientů trpí rekurentní formou atak (více než 4 ataky/rok), v
průměru….
nízký počet zachycených pacientů
Akutní jaterní porfyrie
Mezi typické příznaky patří:
● Abdominální příznaky: kolikovité bolesti břicha imitující náhlou
příhodu břišní, dále nauzea, zvracení.
● Neurologické příznaky: parezy a plegie hlavových i končetinových
nervů, extrapyramidová symptomatologie, polyradikuloneuropatie,
hypo/areflexie, hyperpyrexie.
● Psychiatrické příznaky: náhlé změny nálad a povahových rysů,
úzkost, agresivita, suicidální tendence, halucinace, poruchy spánku.
● Hypertenze (diastola >85 mm Hg)
● Tachykardie (>80/min)
● Hyponatrémie
1. Whatley SD et al. Am J Hum Genet 2008;83:408–414
Podezření je klíč k diagnóze
Porfyrie jsou vzácná onemocnění s pestrou
symptomatologií – a to je důvodem proč často není
stanovena správná diagnóza.
Klíčem ke stanovení správné diagnózy
akutní porfýrie není symtpomatologie, ale
PODEZŘENÍ na akutní porfýrii.
Podezření je klíč k diagnóze
Pacientům může být stanovena chybná diagnóza podle
neurologických nebo psychiatrických komplikací, či mohou
podstoupit zbytečné invazivní zákroky a vyšetření.
Chybná diagnóza vede k nesprávné léčbě.
Nesprávná léčba často vede k dalšímu klinickému
zhoršení a může vést i k závažným / ireverzibilním
neurologickým komplikacím.
Podezření je klíč k diagnóze
Pro přežití pacienta s akutní porfyrickou atakou je zásadní
pomýšlet na diagnózu.
A proto, setkáte-li se s pacientem s výše popsanými
příznaky a stavy je nutné potvrdit nebo vyloučit
diagnózu akutní jaterní porfýrie
laboratorním vyšetřením i diferenciálně diagnostickou
rozvahou.
Laboratorní diagnostika v ČR
Základním vyšetřením je stanovení:
● Kyseliny delta aminolevulové a porfobilinogenu v čerstvé
moči
● Stanovení odpadu celkových porfyrinů močí za 24 hodin
● Vyšetření plazmatického emisního maxima porfyrinů
V České republice je k dispozici kompletní biochemická i
molekulární diagnostika.
Laboratorní diagnostika v ČR
● Biochemická diagnostika (prof. Vítek):
Hepatologická laboratoř, Ústav lékařské biochemie a laboratorní
diagnostiky (ULBLD), Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK v
Praze, Na Bojišti 3, Praha 2.
Laboratoř poskytuje i kompletní konzultační servis
Tel.: 224964192
● Molekulární diagnostika (prof. Martásek):
Mitochodriální laboratoř, Klinika dětského a dorostového lékařství
(KDDL), Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze
Tel. 224967755
Terapeutické možnosti
Záchvaty akutní jaterní porfýrie vyžadují neodkladnou léčbu
s okamžitou hospitalizací pacienta.
● Kauzální léčba: hemarginát (3 mg/kg/24 hod. po dobu
3-4 dní).
● Symptomatická léčba: klid, korekce vnitřního prostředí,
infúze koncentrované glukózy, chlorpromazin, bezpečná
analgetika, umělá ventilace při paréze dechového
svalstva.
Terapeutické možnosti
Rizikem je podání zakázaných léků, které vedou k další
stimulaci metabolické dráhy hemu.
Podání nevhodného léku může být fatální.
Je nutno trvat na podávání pouze bezpečných léků.
Podávat podpůrnou léčbu do získání hemarginátu nebo
vyloučení porfýrie.
Seznam všech bezpečných léků najdete na:
www.drugs-porphyria.org
www.cardiff-porphyria.org
Terapeutické možnosti- kauzální léčba
● Hem-arginát je specifický léčebný přípravek,
indikován má být co nejdříve po diagnóze akutní ataky,
ještě před rozvojem ireverzibilní neuropatie. Během 2-3dní
vede k biochemickému a klinickému zlepšení (Guidelines Orphanet).
● Je registrovaný v České repulbice
● Není přiznána oficiální úhrada ze ZP = Lékař musí
zažádat o schválení příslušnou ZP o mimořádnou
úhradu na paragraf §16. Poté dostane zařízení uhrazeno
nad rámec rozpočtu.
Užitečné informace
V naprosté většině případů lze jakékoliv
rozhodnutí oddálit o několik minut, během nichž
nalezneme potřebnou informaci.
Informace o léčbě pacienta s podezřením na
porfýrii najdete na:
www.porphyria-europe.com
Klinická pracoviště zabývající se
diagnostikou a léčbou porfyrické nemoci:
● Hepatologická laboratoř ULBLD VFN a 1. LF UK
v Praze (Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA)
● 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze
(doc. MUDr. Radan Brůha, CSc)
● Klinika hepatogastroenterologie IKEM v Praze
(MUDr. Jan Šperl, CSc)
● Interní klinika UVN v Praze (Prof. MUDr. Petr
Urbánek, CSc)

Podobné dokumenty

porfýrie? - sympozia.cz

porfýrie? - sympozia.cz Tato onemocnění se manifestují akutními atakami, mezi typické příznaky patří:

Více

Jehla - Dry Needling

Jehla - Dry Needling DDN – Deep Dry needling SDN – Superficial Dry Needling 2000 – J.Chu - ETOIMS, tkáň s porušeným autonomním zásobením je hypersenzitivní k chemickým neurotransmiterům v důsledeku chybění štěpicích en...

Více

Myofasciální a posturální konsekvence

Myofasciální a posturální konsekvence Dopady na erytrocyty = BOHRUV EFEKT = zvýšení schopnosti ERY vázat ( hůře se uvolňuje) HGB = zhoršení dodávky O2 do CNS a svaloviny. Kompenzačně = Vylučování bikarbonátu ledvinami = to však vede k ...

Více

Diagnostika a terapie monogenně podmíněných poruch metabolismu

Diagnostika a terapie monogenně podmíněných poruch metabolismu Aktivní vyhledávání nemocí v celé populaci, presymptomatická diagnostika

Více

Diagnostika porfyrické nemoci - Část 2

Diagnostika porfyrické nemoci - Část 2 Komplexně se porfyrickou nemocí zabývají v České republice čtyři klinická pracoviště, je to: a) IV. interní klinika VFN a  1. LF UK v  Praze (doc. Kaláb) b) Klinika hepatogastroeneterologie IKEM ...

Více

Aktuální ceník - Albronix ISP - připojte se s námi!

Aktuální ceník - Albronix ISP - připojte se s námi! - adresa IPv4 je sdílená s ostatními uživateli, IPv6 je přidělena každému uživateli zvlášť - z důvodu neveřejné IPv4 je port 25 (SMTP) směrován přes smtp.albronix.cz a aplikován limit na 200 parale...

Více

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýrii

Transplantace jater pro erythropoetickou protoporfýrii erythropoetickou protoporfýriivýznam adekvátní biliární drenáže

Více

Srovnání českých a arabských dětí s DMO

Srovnání českých a arabských dětí s DMO Average loc. stage of individual types loc. st

Více