Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb a

Transkript

Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb a
Sociální poradenství
Sociální poradenství
- základní sociální poradenství
poskytuje osobám potřebné
informace k řešení jejich
nepříznivé sociální situace,
- odborné sociální poradenství
se poskytuje se zaměřením na
potřeby jednotlivých okruhů
sociálních skupin.
Poradna pro manželství, rodinu a
mezilidské vztahy, Svobody 23,
692 01 Mikulov - odborné
sociální poradenství k rodinným
a společenským vztahům.
Tel.: 731 428 218, e-mail:
[email protected].
Svaz tělesně postižených ČR,
Okresní organizace Břeclav,
Stromořadí 5, 690 02 Břeclav poskytuje základní sociální
poradenství a hájí potřeby a zájmy
osob s tělesným postižením.
Tel: 519 332 085,
www.svaztelpostizenych.wz.cz,
e-mail: [email protected].
Služby sociální péče
Osobní asistence
Osobní asistence je terénní
služba poskytovaná v domácím
prostředí osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby .
Remedia Plus, o.p.s., U Nemocnice
1, Břeclav. Tel.: 519 326 748,
www.remediacentrum.cz, e-mail:
[email protected]
Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Břeclav, Svatoplukova 18,
690 25 Břeclav. Tel.: 519 326 866,
http://breclav.charita.cz/,
e-mail: [email protected]
Poskytovatelé
registrovaných
sociálních
služeb a služeb
souvisejících
se sociální
oblastí
Spolek neslyšících, M.Kapusty 12,
Lednická 21, 690 06 BřeclavCharvatská Nová Ves - základní
sociální poradenství, pomoc při
prosazování práv a zájmů,
sociálně aktivizační služby,
tlumočnické služby. Tel: 519 332
251, e-mail:
[email protected]
TyfloCentrum Brno, pracoviště
Břeclav, Sovadinova 6, 690 25
Břeclav - poskytuje sociální služby
nevidomým a slabozrakým.
Tel.: 774 715 106,
www.centrumpronevidome.cz,
e-mail:
[email protected]
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je terénní
služba poskytovaná osobám v
jejich domácím prostředí.
G-centrum Mikulov, Pod Strání
7, 692 01 Mikulov - pro Mikulov.
Tel.: 519 511 962,
www.gcentrummikulov.cz,
e-mail: [email protected].
Dům s pečovatelskou službou,
Republikánské obrany 945/13 a
Pod Strání 7, 692 01 Mikulov.
Tel.: 519 511 962,
e-mail: [email protected]
Remedia Plus, o.p.s., U
Nemocnice 1, 690 02 Břeclav
Tel.: 519 326 748,
www.remediacentrum.cz, email:
[email protected].
Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Břeclav, Seniorů 1, 690
03 Břeclav. Tel.: 519 326 143,
e-mail:
[email protected].
Průvodcovské a předčitatelské
služby
TyfloCentrum Brno, pracoviště Břeclav,
Sovadinova 6, 690 25 Břeclav.
Tel.: 774 715 106, 541 240 420,
e-mail: [email protected]
Odlehčovací služby
Odlehčovací služba je služba pro osoby se
sníženou soběstačností z důvodu věku nebo
zdravotního stavu, s cílem umožnit
odpočinek osobě, která dlouhodobě o
takovou osobu pečuje.
G-centrum Mikulov, Republikánské obrany 13,
692 01 Mikulov. Tel.: 519 440 982, 519 440
983, www.gcentrummikulov.cz,
e-mail: [email protected].
Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 13, 690 03
Břeclav. Tel.: 519 373 087, www.dsbreclav.cz,
e-mail: [email protected].
Domov pro seniory, Modřínová 537, 691 42
Valtice. Tel.: 513 034 840, www.valtice.eu,
e-mail: [email protected].
Týdenní stacionář
Týdenní stacionář poskytuje pobytovou
službu pro osoby s mentálním nebo
kombinovaným postižením.
Diakonie ČCE - středisko Betlém, Domov
Narnie, Morkůvky 129, 691 72 Morkůvky.
Tel:. 519 423 195, www.betlem.org/narnie,
e-mail: [email protected].
Domov pro osoby se zdravotním
postižením
Domov pro osoby se zdravotním postižením
poskytuje pobytovou službu osobám se
sníženou soběstačností závislých na
pravidelné pomoci jiné fyzické osoby z
důvodu zdravotního postižení.
Srdce v domě Klentnice, Klentnice 81, 692 01
Mikulov - pobytová služba pro dospělé od 18ti
let věku. Tel.: 519 515 187, fax: 519 515 056,
www.srdcevdome.cz,
e-mail: [email protected]
Diakonie ČCE - středisko Betlém, Domov
Arkénie, Brumovice 334, 691 11 Brumovice.
Tel.: 519 324 653, www.betlem.org,
e-mail: [email protected].
Denní stacionář
Denní stacionář je ambulantní služba
poskytovaná osobám s mentálním nebo
kombinovaným postižením.
Biliculum, o.s. Mikulov, Růžová 1, 692 01
Mikulov - denní péče pro osoby s
kombinovanými vadami a autismem od 3 do
35 let. Tel.: 519 521 027, 736 487 940,
736 487 942. www.biliculum.cz,
e-mail: [email protected]
Utilis, Herbenova 4, 690 03 Břeclav - služba
pro osoby s mentálním nebo kombinovaným
postižením ve věku od 3 do 20 let.
Tel.: 736 490 066, e-mail:
[email protected].
Diakonie ČCE - středisko Betlém, Domov
Narnie, Morkůvky 129, 691 72 Morkůvky služba pro osoby s mentálním nebo
kombinovaným postižením.
Tel.: 519 423 195, www.betlem.org/narnie,
e-mail: [email protected].
Domov pro seniory
Domov pro seniory poskytuje pobytové
služby osobám se sníženou soběstačností
závislých na pravidelné pomoci jiné fyzické
osoby, zejména z důvodu věku.
G-centrum Mikulov, Domov pro seniory,
Republikánské obrany 13, 692 01 Mikulov.
Tel:. 519 440 982, 519 440 983,
www.gcentrummikulov.cz,
e-mail: [email protected].
Domov pro seniory, Modřínová 537, 691 42
Valtice. Tel.: 519 352 977, 733 535 816,
www.valtice.eu,
e-mail: [email protected].
Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 13,
690 03 Břeclav. Tel.: 519 305 203, 519 305
205, www.dsbreclav.cz,
e-mail: [email protected].
Domov pro seniory Velké Bílovice, Mírová
1124, 691 02 Velké Bílovice.
Tel.: 519 346 681, www.velkebilovice.cz,
e-mail: [email protected].
Domov se zvláštním režimem
V domovech se zvláštním režimem se
poskytují pobytové služby osobám se
sníženou soběstačností z důvodu
chronického duševního onemocnění nebo
závislosti na návykových látkách a osobám
se stařeckou, Alzheimerovou demencí a
ostatními typy demencí.
Domov seniorů Břeclav - Domov se zvláštním
režimem, Na Pěšině 13, 690 03 Břeclav - služba
pro osoby nad 60let s demencí různého typu a
Alzheimerovou chorobou. Tel.: 519 305 203,
519 305 205, www.dsbreclav.cz, e-mail:
[email protected].
Remedia Plus - Domovinka, U Nemocnice 1,
690 02 Břeclav - pobytová služba pro osoby s
demencí. Tel.: 739 697 689, 519 315 183,
e-mail: [email protected].
Seniorprojekt s.r.o., Jevišovka 169, 691 83
Drnholec - pobytová služba pro dlouhodobě
nemocné osoby starší 26ti let. Tel.: 606 523
596, www.seniorprojekt.cz, e-mail:
[email protected].
Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se
poskytují pobytové sociální služby osobám,
které již nevyžadují lůžkovou péči, ale
vzhledem ke zdravotnímu stavu jsou
odkázaní na pomoc jiné fyzické osoby.
Nemocnicer Valtice - sociální lůžka v léčebně
dlouhodobě nemocných, Klášterní 4,
691 42 Valtice - pobytová služba zaměřená
na osoby s neurologickými nemocemi,
pooperačními a poúrazovými stavy a osoby s
poruchami hybnosti. Tel.: 519 363 111,
www.nemvalt.cz.
Tlumočnické služby
Tlumočnické služby jsou terénní nebo
ambulantní služby poskytované osobám s
poruchami komunikace způsobené
smyslovým postižením.
Spolek neslyšících Břeclav, Lednická 515/21,
690 06 Břeclav - Charvatská Nová Ves. Tel.:
519 332 251, 722 719 101,
www.snbreclav.cz,
e-mail:s[email protected].
Služby sociální prevence
Azylové domy
Kontaktní centra
Azylové domy poskytují pobytové služby na
přechodnou dobu osobám v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení
Diecézní charita Brno, Oblastní pracoviště
Břeclav, U sýpek 3 690 03 Břeclav. Tel.: 519
372 719, 737 278 272, ttp://breclav.charita.cz,
e-mail: [email protected].
Kontaktní centra poskytují ambulantní
nebo terénní služby osobám ohroženým
závislostí na návykových látkách
Kontaktní centrum s terénním programem
Břeclav, Stromořadí 8, 690 02 Břeclav bezplatná anonymní služba v oblasti
prevence užívání návykových látek.
Tel.: 519 322 842, 777 650 056, 602 567 757,
775 950 094, www.charitabreclav.cz/kacko/,
e-mail: [email protected].
Domov svaté Agáty Břeclav, Komenského
409/6, 691 41 Břeclav-Poštorná - služba pro
matky s dětmi v tísni. Tel.: 519 331 455-7,
http://breclav.charita.cz,
e-mail: [email protected].
Domy na půl cesty
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby
pro osoby do 26ti let věku ze školských
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy.
Dům na půli cesty Velký Dvůr-Pohořelice,
Velký Dvůr 134, 691 23 Pohořelice.
Tel.: 731 507 403, 733 534 476,
www.dumnapulicesty.cz,
e-mail: [email protected]
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová denní centra poskytují
ambulantní nebo terénní službu pro osoby
bez přístřeší.
Diecézní charita Brno, Nízkoprahové denní
centrum Břeclav, Svatoplukova 1018/18,
690 02 Břeclav. Tel.: 519 331 440, 731 402
702, www.charitabreclav.cz, e-mail:
[email protected].
Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi jsou terénní nebo ambulantní služby
poskytované rodině s dítětem, jehož vývoj je
ohrožen v důsledku dopadů krizové sociální
situace a existují u něj další rizika ohrožení
vývoje.
Biliculum Mikulov, Stonožka Mikulov, Růžová
1, 692 01 Mikulov - podpora rodin s dítětem se
zdravotním postižením. Tel.: 519 521 027,
736 487 940, 736 487 942, www.biliculum.cz,
e-mail: [email protected].
Služby jsou poskytovány osobám v
důchodovém věku nebo osobám se ZP.
Remedia Plus, středisto Utilis, 17.listopadu
2964/1, 690 02 Břeclav - pobytové sociálně
terapeutické činnosti. Tel.: 519 326 748,
www.remediacentrum.cz, e-mail:
[email protected].
Spolek neslyšících Břeclav, Lednická 515/21,
690 06 Břeclav - zprostředkovává kontakt
sluchově postižených se společenským
prostředím. Tel.: 519 332 251, 722 719 101,
www.snbreclav,
e-mail: [email protected].
Svaz tělesně postižených v ČR, Okresní
organizace Břeclav, Stromořadí 531/5, 690
02 Břeclav - služby pro tělesně postižené
osoby. Tel.: 519 323 085, www.svaztp.cz,
e-mail: [email protected].
TyfloCentrum Brno, pracoviště Břeclav,
Sovadinova 537/6, 690 02 Břeclav - snížení
rizika sociálního vyloučení osob zrakově
postižených. Tel.: 532 308 076, 774 715 106,
www.centrumpronevidome.cz/aktivizace, email: [email protected]
Služby související se sociální
oblastí
- pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením
Humanitární šatník Novosedly. Tel.: 519 521
278, 606 587 059.
IQ Roma servis, Tř. 1. máje 39, 691 41 BřeclavPoštorná - sociálně právní poradenství,
vzdělávávací a volnočasové aktivity. Tel.: 519
324 849, www.iqrs.cz, e-mail: [email protected].
- pro rodiny s dětmi
- pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Utilis, 17. listopadu 1, 69 00 Břeclav integrační centrum pro osoby s mentálním
nebo kombinovaným postižením. Tel.: 736
490 066, e-mail: [email protected].
Remedia Plus, o.p.s. Břeclav, U Nemocnice 1,
690 02 Břeclav - domácí zdravotní péče u
nemocných v domácím prostředí dle indikace
lékaře. Tel.: 519 326 748, 736 489 613,
e-mail: [email protected].
Špetka naděje Břeclav, o.s., Záhumní 2, 690
02 Břeclav - zdravotní aktivity pro mentálně a
tělesně postižené děti. Informace: paní
Litrbacká. Tel.: 607 702 262.
Remedia Plus, o.p.s. Břeclav, - zapůjčování
zdravotnických pomůcek, prodej drobného
zdravotního zboží. Tel.: 519 326 748, 736
489 608, e-mail:
[email protected].
Asociace náhradních rodin ČR - Klub
náhradních rodičů Hnízdo Břeclavsko zastupování zájmů náhradních rodičů.
Informace: paní Helešicová. Tel.: 606 176 678,
e-mail: [email protected].
Diecézní charita Brno, pracoviště Břeclav,
Seniorů 1, 690 03 Břeclav - charitní
ošetřovatelská služba. Tel.: 519 326 143,
e-mail: [email protected].

Podobné dokumenty

jak napsat životopis??? - Oblastní charita Břeclav

jak napsat životopis??? - Oblastní charita Břeclav r. 2005 - 2008 - RACIO s.r.o, Národních hrdinů 22, Břeclav, pracovní pozice míchač směsí r. 2004 - 2005 - Salon Beauty, Na jezeře 859, Cheb, pracovní pozice kadeřnice ------------------------------...

Více

červenec-srpen - Spolek neslyšících břeclav

červenec-srpen - Spolek neslyšících břeclav Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519...

Více

jak vytvořit pracovní portfolio???

jak vytvořit pracovní portfolio??? U podmíněného trestu: Pokud si se ve zkušební době osvědčil a podmínka tedy nebyla změněna na nepodmíněný trest, hledí se na tebe jakoby si nikdy nebyl odsouzen - trest tedy není uváděn v RT a není...

Více

Brno, 4. 12. 2014: Ve Španělském sále Pražského hradu při

Brno, 4. 12. 2014: Ve Španělském sále Pražského hradu při největším krajským poskytovatelem sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v České republice. „Moc děkuji všem, s nimiž jsem se mohla v průběhu více než dvaceti let setkávat a spolupracov...

Více