Czech HPRS Broch 8-05.indd

Transkript

Czech HPRS Broch 8-05.indd
HPRS
HIGH PERFORMANCE REPAIR SYSTEMS
®
Sana ní systém pro železobeton a zdivo,
založený na patentované technologii
migra ních inhibitorů koroze MCI®
�
�
�
����������
�
�
�
� � � � � � �� � � �
� ��������������������������������������������
+++
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ++
HPRS
®
Velmi ú inný sana ní systém s vysokou
koncentrací MCI®
Trvanlivý, komplexní, mnohoú elový a variabilní systém multifunk ní ochrany narušených
železobetonových konstrukcí a jejich povrchů. Systém HPRS® maximalizuje koncentraci
molekul MCI® (migra ních inhibitorů koroze) na kovové výztuži v konstrukci.
Koncepce MCI®
Princip migrace inhibitorů koroze MCI® betonem je velmi prostý:
Migra ní proces molekul MCI® je založen na jejich
schopnosti difúze jak v plynu, tak i v kapalině. Molekuly
dokáží projít až k nejmenším pórům i skulinám. P itom
vyhledávají jak kladně, tak i záporně nabitý povrch kovu
(elektrochemická koroze - katodická/anodická). Tvorba
ochranné monomolekulární vrstvy na povrchu kovu je
založena na fyzikálním adsorb ním mechanismu. Vytvo ená
vrstva MCI® dokáže bránit dalšímu průběhu koroze kovové
výztuže.
Odstranění odštěpujících
se ástí - prvním krokem
sana ního procesu je
odstranění narušených ástí
betonového povrchu.
ástice MCI® migrují
betonem - inhibitor migruje
do zna né hloubky a vyhledává
kovové prvky, na které se váže.
+ + + + ++
+
+
+
+
+
+
++ +++
+++
+
+
+
+
+
+
+
+
+ ++
-
-
Aplikace HPRS®:
P íprava základu
Krok
1
++
++++
+
-+
+ + + ++
++
++++
-+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ + + ++
+
+
+
+
+
+
+
+
Pe livé odstranění všech narušených,
++++
drolících se ástí betonu. V p ípadě,
+
++
+
že je výztuž již nakorodována, je -nutné
+
+
rez odstranit. Kromě standardních
+
+
postupů (drátěný kartá , otryskání)
+
+
doporu ujeme použít odstra ova- - e rzi +
+
+
Cortec® VpCI-423 nebo VpCI-426. + + + +
ástice MCI® chrání
kov p ed další korozí molekuly MCI® se naváží na
nalezenou kovovou výztuž
a vytvo í tenkou ochrannou
molekulární vrstvu. Ta brání
chemické reakci povrchu kovu
s kyslíkem a/nebo chloridy z
konstrukce a tak brání další
možné korozi.
postup
Krok
2
Krok
3
Krok
4
Krok
5a
Krok
5b
PRODUKT MCI®-2023
MCI®-2023 je ochranná, pasivující, antikorozní
dvousložková ídká malta, obsahující molekuly MCI®.
Aplikuje se nátěrem do síly vrstvy 1-2 mm na každou
nechráněnou ást výztuže ihned po p edchozím odstranění
rzi. Doporu ujeme nanášet ve dvou vrstvách o síle 1mm.
PRODUKT MCI®-2020
MCI®-2020 je p ípravek, obsahující inhibitory koroze,
který po nanesení na postižená místa migruje betonem a
vyhledává kovové ásti konstrukce, na jejichž povrch se
chemicky naváže. Aplikace post ikem pod mírným tlakem
nebo nátěrem až do úplného vsáknutí. Ihned po užití
MCI®-2020 je nutno provést kroky . 4 a . 5.
PRODUKT MCI®-2039
MCI®-2039 je vysoce p ilnavý dvousložkový produkt
(tekutina/cement s plastifikátorem). Základní nátěr do
tlouš ky 1cm naneste hrubou štětkou. MCI®-2039 se chová
jako ochrana pro p ekrytí všech drolivých ástí a také jako
„ochranný štít d íve aplikovaného p ípravku MCI®-2020.
Tvo í mostící podklad s vynikající p ilnavostí pro další
vrstvy. Aplikce ihned po kroku . 3.
PRODUKT MCI®-2039
MCI®-2039 lze použít také jako vysoce p ilnavou tixotropní
maltu nízké smrštitelnosti, se samohutnící schopností. Je vysoce
odolná proti penetraci oxidu uhli itého, chloridů a síranů, má
vysokou pevnost a nízký modul pružnosti. Nanáší se nást ikem
nebo lžící na postižená místa v tlouš ce od 1 do 6,1 cm na jednu
vrstvu. Díky jeho specifickým vlastnostem lze tento výrobek
nanášet opakovaně ve velmi krátkých intervalech, a to i na svislé
plochy. Lze tak vytvo it vrstvu omítky o tlouš ce až 20-30,5 cm.
PRODUKT MCI®-2038
je produkt se stejnými charakteristickými vlastnostmi, jako
má MCI®-2039, jen obsahuje menší pevné ástice. Dokáže tak
vytvo it výte nou finální sana ní omítku, navíc s ochrannými
antikorozními vlastnostmi. Uplatní se tam, kde je nutno vytvo it
ochrannou vrstvu s minimální touš kou od 1 do 50mm, i tam,
kde je vyžadován perfektně hladký povrch. P i zrání nepot ebuje
vlh ení nebo jinou pé i. Nesmrš uje se, vykazuje vynikající
p ilnavost, dobrou pevnost a nízký modul pružnosti.
PRODUKT MCI®-ARCHITECTURAL COATING
ada MCI®-Architectural Coating je ada svrchních akrylátových nátěrů,
editelných vodou. lze je získat jak v několika barevných variantách, tak i v
průsvitném provedení. Nátěr poskytuje vynikající ochranu proti pronikání
oxidu uhli itého, jelikož je vysoce paropropustný. Je rovněž resistentní proti
ultrafialovému zá ení. Vhodný ve všech prost edích, od oblastí s obvyklým
průmyslovým zne ištěním ovzduší až po vysoce agresivní prost edí
(p ímo ské oblasti). Spot eba nátěru je 3,9m2/l.
Krok
6
Ostatní barevné varianty:
Jednoduchý, hospodárný a ú inný systém
HPRS®:
1) p íprava a o ištění poškozeného povrchu (VpCI-423 nebo VpCI-426)
2) nátěr výztuže ídkou maltou MCI®-2023
3) nátěr i post ik p ípravkem MCI®-2020
4) nanesení vysoce p ilnavého tekutého p ípravku MCI®-2039 štětcem
5a) nanesení sana ní malty MCI®-2039 nást ikem i lžící
5b) Nanesení omítky MCI®-2038
6) Krycí nátěr VpCI-386 (ochranná a estetická funkce)
P íklady aplikace
Pro více informací navštivte webové stránky spole nosti CORTEC Czech, s.r.o., kde naleznete další
informace o migra ních inhibitorech koroze - www.KorozePodKontrolou.cz - nebo p ímo stránky
výrobce CORTEC Corporation ‒ www.CortecMCI.com nebo www.CortecVCI.com.
Omezená záruka
Veškeré údaje, technické informace a doporu ení uvedená v tomto technickém
listu vycházejí z provedených testů. Spole nost Cortec je považuje za
spolehlivé, ale jejich p esnost nebo úplnost není zaru ena.
Spole nost Cortec zaru uje, že její výrobky dodané zákazníkovi nebudou
vykazovat žádné vady. Na základě této záruky se spole nost Cortec zaru uje, že
vymění vadné výrobky. Zákazník musí oznámit spole nosti Cortec reklamovanou
vadu do lhůty, dané zákonem, od dodání výrobku zákazníkovi, aby mohl dostat
náhradní výrobek. Veškeré dopravní náklady související s výměnou výrobku
budou hrazeny zákazníkem.
Q
U
A
EXCELLENCE
I
T
Y
®
Spole nost Cortec nebude odpovídat za žádné zranění, ztrátu nebo škodu
vzniklou používáním nebo neschopností používat její výrobky.
Uživatel se musí p ed použitím výrobku p esvěd it o vhodnosti výrobku pro dané
použití a v souvislosti s tím uživatel p ebírá všechna rizika a odpovědnost. Údaje
nebo doporu ení, která zde nejsou obsažena, budou platná pouze v p ípadě, že
byla potvrzena písemně a podepsána zástupcem spole nosti Cortec.
Uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny další výslovné, p edpokládané
nebo statutární záruky, v etně všech p edpokládaných záruk na prodej nebo
vhodnost pro daný ú el. Spole nost Cortec neodpovídá za žádné okamžité
nebo následné škody
C O R P O R AT I O N
Environmentally Safe VpCI/MCI ® Technologies
4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail: [email protected]
www.CortecMCI.com
printed on recycled paper
10% post consumer
Revised 8/05, supercedes 5/04. Cor-LubeTM, Cor-MasticTM, Cor-PakTM, CorrosorbersTM, CorwipesTM, Cortec®, EcoClean®, EcoCoat®, EcoShield®,
EcoSpray®, EcoWeave®, EcoWrapTM, ElectriCorTM, HPRS®, MCI®, Migrating Corrosion InhibitorsTM, Migratory Corrosion InhibitorsTM, PrimeCoat TM,
Total Corrosion ControlTM and VpCI Film Color of BlueTM are trademarks of Cortec Corporation.
© Cortec Corporation 2005. All rights reserved.

Podobné dokumenty

Corr Netting

Corr Netting CorrNetting je extrudovaná (netkaná) síťka z PE sycená VpCI inhibitorem koroze Cortec®. CorrNetting nabízí velmi efektivní balení, které kombinuje ochranu kovových povrchů nebo citlivých mechanický...

Více

Výpočtové modely lineární lomové mechaniky heterogenních

Výpočtové modely lineární lomové mechaniky heterogenních Brno. Nákup vzorků se z důvodu problémů s dodávkou od jejich výrobce značně opozdil, proto nebylo možné provést experimentální ověření do konce roku 2007, tj v rámci období řešení tohoto projektu. ...

Více

Víceteplotní jednotky V

Víceteplotní jednotky V Detailní podmínky záruky na jednotky Thermo King jsou k dispozici na požádání. Jednotka a její komponenty jsou v záruce pro zajištění bezporuchového chodu jednotky skrze záruční prohlídky v pravide...

Více

Americké brusinky s mocným účinkem

Americké brusinky s mocným účinkem Cranberries na vodě plavou, protože každá bobule obsahuje mnoho vzduchových komu° rek. Této skutečnosti využívají farmáři při sklizni. Zaplavují svá pole vodou a s pomocí stroju° pak očesávají...

Více

ˇ - Cortec Corporation

ˇ - Cortec Corporation Pro více informací navštivte webové stránky společnosti CORTEC Czech, s.r.o. w w w. Ta r t . c z , kde naleznete další informace o inhibitorech koroze, nebo přímo stránky výrobce Cortec Corporation...

Více

Cortec

Cortec lové výztuže a vytvoří tenkou ochrannou vrstvu + + + + MCI. Vrstva MCI chrání před korozí tím, že zabraňuje chemické reakci mezi chloridy a ocelí v konstrukci. Inhibitory MCI jsou účinné v boji pro...

Více

MC aktiv 1/2011 - MC

MC aktiv 1/2011 - MC bychom však nikdy neměli zákazníka nechat čekat na odpověď. A to, co se od firmy MC požaduje, je kompletní servis. Když mi zákazník představil svůj problém – např. v oblasti ochrany povrchu – chtěl...

Více

Organické povlaky

Organické povlaky • Obtížná aplikovatelnost • Obtížná opravitelnost

Více

Katalog divize Cortec

Katalog divize Cortec 3. Oblasti aplikace tvoří tenkou ochrannou vrstvu MCI®. Vrstva MCI® chrání před korozí tím, že zabraňuje chemické reakci mezi chloridy a ocelí v konstrukci. Inhibitory MCI® jsou účinné v boji proti...

Více