floortec r 570 b

Komentáře

Transkript

floortec r 570 b
www.nilfisk-alto.com
FLOORTEC R 570 B
ýESKY
MAGYAR
PěÍRUýKA UŽIVATELE
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
SLOVENSKY
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
SLOVENSKO
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
146 2725 000(2)2007-02 E
PěÍRUýKA UŽIVATELE
ýESKY
OBSAH
ÚVOD ............................................................................................................................................................................... 2
OBSAH A ÚýEL NÁVODU .............................................................................................................................................................. 2
CÍLOVÁ SKUPINA ........................................................................................................................................................................... 2
UMÍSTċNÍ TOHOTO NÁVODU ....................................................................................................................................................... 2
PROHLÁŠENÍ O SOULADU ........................................................................................................................................................... 2
IDENTIFIKAýNÍ DATA ..................................................................................................................................................................... 2
JINÉ REFERENýNÍ PěÍRUýKY ..................................................................................................................................................... 3
NÁHRADNÍ DÍLY A ÚDRŽBA........................................................................................................................................................... 3
ZMċNY A VYLEPŠENÍ .................................................................................................................................................................... 3
PROVOZNÍ SCHOPNOSTI ............................................................................................................................................................. 3
KONVENCE ..................................................................................................................................................................................... 3
ROZBALENÍ/DODÁVKA ................................................................................................................................................. 3
BEZPEýNOST ................................................................................................................................................................. 4
SYMBOLY ........................................................................................................................................................................................ 4
VŠEOBECNÉ POKYNY................................................................................................................................................................... 4
POPIS STROJE ............................................................................................................................................................... 6
STRUKTURA STROJE .................................................................................................................................................................... 6
OVLÁDACÍ PANEL .......................................................................................................................................................................... 8
PěÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI ........................................................................................................................................................ 8
TECHNICKÉ PARAMETRY ............................................................................................................................................................. 9
SCHÉMA ZAPOJENÍ ..................................................................................................................................................................... 10
POUŽITÍ ......................................................................................................................................................................... 12
KONTROLA BATERIE/MONTÁŽ V NOVÉM STROJI.................................................................................................................... 12
NASTAVENÍ MOKRÉ NEBO GELOVÉ BATERIE .......................................................................................................................... 13
PěED NASTARTOVÁNÍM STROJE .............................................................................................................................................. 13
SPUŠTċNÍ A ZASTAVENÍ STROJE .............................................................................................................................................. 14
PROVOZ STROJE ........................................................................................................................................................................ 15
VYPRÁZDNċNÍ ZÁSOBNÍKU ....................................................................................................................................................... 15
PO POUŽITÍ STROJE ................................................................................................................................................................... 16
TLAýENÍ/TAŽENÍ STROJE ........................................................................................................................................................... 16
DLOUHÁ NEýINNOST STROJE................................................................................................................................................... 16
PRVNÍ POUŽITÍ ............................................................................................................................................................................. 16
ÚDRŽBA ........................................................................................................................................................................ 17
TABULKA PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY ................................................................................................................................................ 17
KONTROLA A NASTAVENÍ VÝŠKY HLAVNÍHO KARTÁýE ......................................................................................................... 18
VÝMċNA HLAVNÍHO KARTÁýE ................................................................................................................................................... 19
KONTROLA A NASTAVENÍ VÝŠKY BOýNÍHO KARTÁýE ........................................................................................................... 20
VÝMċNA BOýNÍHO KARTÁýE .................................................................................................................................................... 20
ýIŠTċNÍ PRACHOVÉHO FILTRU A KONTROLA JEHO STAVU .................................................................................................. 21
KONTROLA VÝŠKY A ýINNOSTI ZÁSTċREK ............................................................................................................................. 22
NABÍJENÍ BATERIE....................................................................................................................................................................... 23
KONTROLA/VÝMċNA/RESET POJISTEK.................................................................................................................................... 24
ěEŠENÍ PROBLÉMģ..................................................................................................................................................... 25
LIKVIDACE .................................................................................................................................................................... 25
PROHLÁŠENÍ O SOULADU ......................................................................................................................................... 26
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
1
ýESKY
PěÍRUýKA UŽIVATELE
ÚVOD
POZNÁMKA
ýíslo v závorce udává souþásti uvedené v kapitole Popis stroje.
OBSAH A ÚýEL NÁVODU
Úþelem tohoto Návodu je poskytnout Operátorovi všechny potĜebné informace k Ĝádnému samostatnému a bezpeþnému používání
stroje. Návod obsahuje informace o technických parametrech, bezpeþnosti, provozu, skladování, údržbČ, o náhradních dílech a
likvidaci.
PĜed jakoukoli manipulací se strojem si pracovníci obsluhy a kvalifikovaní technici musí pozornČ pĜeþíst tento návod. V pĜípadČ
jakýchkoliv otázek týkajících se instrukcí uvedených v návodu a v pĜípadČ potĜeby dalších informací se laskavČ obraĢte na NilfiskAlto.
CÍLOVÁ SKUPINA
Tento návod je urþen pro kvalifikované pracovníky obsluhy a techniky urþené pro údržbu stroje.
Pracovníci obsluhy nesmí provádČt þinnosti vyhrazené kvalifikovaným technikĤm. Nilfisk-Alto neodpovídá za škody zpĤsobené
nedodržením tohoto zákazu.
UMÍSTċNÍ TOHOTO NÁVODU
Návod k Obsluze musí být umístČn poblíž stroje v odpovídající schránce, chránČn pĜed kapalinami a dalšími látkami, které by ho
mohly poškodit.
PROHLÁŠENÍ O SOULADU
Prohlášení o souladu dodávané se strojem dokládá soulad stroje s platnými zákony.
POZNÁMKA
SpoleþnČ s dokumentací k zaĜízení se dodávají dvČ kopie pĤvodního Prohlášení o souladu.
IDENTIFIKAýNÍ DATA
Model stroje a sériové þíslo jsou vyznaþeny na štítku (37).
Rok výroby modelu je uveden v prohlášení o souladu EC a je rovnČž urþen prvními dvČma þíslicemi výrobního þísla stroje.
Tyto informace jsou užiteþné pĜi objednávkách náhradních dílĤ stroje. Pro zápis identifikaþních dat stroje použijte následující
tabulku.
Model STROJE ..................................................................................
Výrobní þíslo STROJE .......................................................................
2
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
PěÍRUýKA UŽIVATELE
ýESKY
JINÉ REFERENýNÍ PěÍRUýKY
Další pĜíruþky dodávané se strojem:
–
PĜíruþka k provozu elektronické nabíjeþky baterie (pokud je stroj nabíjeþkou vybaven), která je nedílnou souþástí tohoto
návodu
–
Seznam Náhradních DílĤ
Další dostupné pĜíruþky:
–
Návod k Opravám (který si lze prostudovat v servisních stĜediscích Nilfisk-Alto Service Centers)
NÁHRADNÍ DÍLY A ÚDRŽBA
Veškeré potĜebné provozní postupy a postupy pĜi údržbČ a opravách musí být provedeny kvalifikovanými pracovníky nebo
servisními stĜedisky Nilfisk-Alto Service Center. Vždy je tĜeba používat jedinČ originální náhradní díly a pĜíslušenství.
Servis nebo náhradní díly a pĜíslušenství si objednejte v servisních stĜediscích Nilfisk-Alto Service Center; uvećte model a výrobní
þíslo stroje.
ZMċNY A VYLEPŠENÍ
Spoleþnost Nilfisk-Alto prĤbČžnČ zlepšuje své produkty a vyhrazuje si právo provádČt zmČny a úpravy podle svého uvážení. Není
povinna aplikovat tyto výhody na stroje prodané dĜíve.
Jakékoliv úpravy a nebo doplĖky podléhají schválení výrobce a musí být provedeny spoleþností Nilfisk-Alto.
PROVOZNÍ SCHOPNOSTI
Zametací stroj je navržen a zkonstruován tak, aby kvalifikovanému pracovníkovi obsluhy pĜi dodržování bezpeþných podmínek
provozu umožĖoval þištČní/zametání hladkých a pevných podlah ve veĜejném nebo prĤmyslovém prostĜedí a sbČr prachu a lehkého
odpadu.
KONVENCE
Znaþky v tomto návodu pro polohu dopĜedu, dozadu, vpĜedu, vzadu, vlevo nebo vpravo se vztahují na polohu pracovníka Obsluhy,
který sedí na sedadle Ĝidiþe (25).
ROZBALENÍ/DODÁVKA
PĜi vybalování stroje postupujte opatrnČ podle pokynĤ uvedených na obalu.
PĜi dodávce zkontrolujte, zda obal a stroj nebyly bČhem pĜepravy poškozeny. Jestliže došlo k viditelnému poškození, uschovejte si
obaly a pĜedložte je ke kontrole dopravci, který stroj doruþil. OkamžitČ se obraĢte na dopravce a sepište reklamaþní záznam.
Zkontrolujte, zda je stroj vybaven následujícími prvky:
–
Technická dokumentace:
• Návod k obsluze zametacího stroje
• PĜíruþka k Používání Elektronické Nabíjeþky Baterie (pokud je jí stroj vybaven)
• Seznam Náhradních DílĤ
–
Pojistka þ. 1 70 A
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
3
ýESKY
PěÍRUýKA UŽIVATELE
BEZPEýNOST
Následující symboly oznaþují potenciálnČ nebezpeþné situace. Tyto informace si vždy peþlivČ pĜeþtČte a pĜijmČte všechna potĜebná
preventivní opatĜení na ochranu osob i majetku.
PĜi prevenci úrazĤ je vždy základním pĜedpokladem spolupráce pracovníka obsluhy. Bez dokonalé spolupráce osoby odpovČdné za
provoz stroje nemĤže být úþinný žádný program prevence nehod. VČtšina z nehod, ke kterým mĤže dojít v provozu bČhem práce
nebo pĜemisĢování stroje, bývá zpĤsobena selháním pracovníkĤ pĜi dodržování nejjednodušších pravidel základní bezpeþnosti.
Peþlivá a opatrná obsluha je nejlepší zárukou proti nehodám a je základním pĜedpokladem úspČšného splnČní jakéhokoliv
programu prevence nehod.
SYMBOLY
NEBEZPEýÍ!
Oznaþuje nebezpeþnou situaci, pĜi které je ohrožen život pracovníka obsluhy.
VAROVÁNÍ!
Oznaþuje potenciální riziko nehod a úrazĤ osob nebo poškození pĜedmČtĤ.
UPOZORNċNÍ!
Oznaþuje upozornČní související s dĤležitými nebo užiteþnými funkcemi.
OdstavcĤm oznaþeným tímto symbolem vČnujte zvláštní pozornost.
POZNÁMKA
PĜed provedením jakékoli operace si pĜeþtČte pĜíruþku.
VŠEOBECNÉ POKYNY
Dále jsou uvedena specifická varování a upozornČní, která informují o potenciálním riziku poškození zdraví osob a poškození
strojĤ.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
NEBEZPEýÍ!
PĜed zahájením jakýchkoliv prací údržby nebo oprav otoþte klíþ zapalování na "0" a odpojte baterie.
Tento stroj mohou obsluhovat jen správnČ vyškolené a oprávnČné osoby. DČti nebo tČlesnČ postižené osoby nesmí
tento stroj obsluhovat.
ChraĖte baterii pĜed jiskĜícími pĜedmČty, plameny a rozžhavenými materiály. BČhem normálního provozu stroj
vypouští výbušné plyny.
PĜi práci poblíž elektrických souþástí je zakázáno nosit šperky.
Nepracujte pod vyzdviženým strojem bez bezpeþnostních podpor.
PĜi práci pod otevĜenou kapotou se ujistČte, aby se nemohla náhodnČ zavĜít.
Se strojem nepracujte v blízkosti jedovatých, nebezpeþných, hoĜlavých a nebo výbušných práškĤ, kapalin ani par.
Pokude je stroj vybaven olovČnými (MOKRÝMI) bateriemi, vzniká vysoce výbušný vodíkový plyn. BČhem nabíjení
baterie ponechejte kapotu otevĜenou, þinnost provádČjte v dobĜe vČtraném prostĜedí a mimo dosah otevĜeného ohnČ.
Pokud jsou na stroji namontovány olovČné (MOKRÉ) baterie, zabraĖte vyteþení vysoce žíravé kyseliny z baterií a
nenaklánČjte stroj vodorovnČ ve sklonu pĜesahujícím 30°. Pokud je nutné z dĤvodu údržby stroj naklonit, vyjmČte
baterie.
4
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
PěÍRUýKA UŽIVATELE
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ýESKY
VAROVÁNÍ!
PĜed provedením jakýchkoliv údržbových prací nebo oprav si peþlivČ pĜeþtČte celý návod.
PĜijmČte veškerá potĜebná preventivní opatĜení, aby pohybující se þásti stroje nemohly zachytit vlasy, šperky a volné
þásti odČvĤ osob.
PĜed použitím nabíjeþky baterií se ujistČte, že se kmitoþet a napČtí vyznaþené na štítku s výrobním þíslem stroje
shoduje s napČtím hlavního pĜívodu elektrické energie.
Stroj netahejte ani nepĜenášejte pomocí kabelu nabíjeþky a nikdy kabel nabíjeþky nepoužívejte místo držadla. Nikdy
pĜes kabel nabíjeþky nezavírejte dveĜe ani jej nepĜetahujte pĜes ostré hrany þi rohy. Strojem nepĜejíždČjte pĜes kabel
nabíjeþky.
ChraĖte kabel nabíjeþky pĜed horkými povrchy.
Nenabíjejte baterie, pokud je poškozen kabel nabíjeþky nebo zástrþka. Pokud je poškozen kabel nabíjeþky baterie,
kontaktujte servisní stĜedisko Nilfisk-Alto.
V zájmu snížení nebezpeþí vzniku požáru, zásahu elektrický proudem nebo poranČní neponechávejte zapojený stroj
bez dozoru. PĜed provádČním servisních þinností a pokud stroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
Stroj s klíþkem v zapalování a uvolnČnou parkovací brzdou nenechávejte bez dozoru.
Stroj nepoužívejte na svazích se sklonem pĜesahujícím specifikovanou hodnotu.
Nepoužívejte stroj v pĜíliš v prašném prostĜedí.
Stroj neomývejte pĜímým þi tlakovým proudem vody ani roztoky látek s korozívními úþinky. S výjimkou filtrĤ (viz
pĜíslušný odstavec) neþistČte tento typ stroje stlaþeným vzduchem.
PĜi použití tohoto stroje pracujte pozornČ tak, abyste nezpĤsobili žádnou újmu ostatním lidem a zejména dČtem.
Na stroj nepokládejte žádné nádoby obsahující kapaliny.
Teplota skladování stroje musí být v rozpČtí 0°C až +40°C.
Provozní teplota stroje musí být v rozpČtí 0°C až +40°C.
Relativní vlhkost vzduchu musí být mezi 30 % a 95 %.
Stroj vždy – za provozu i bČhem odstávky – chraĖte pĜed pĜímým sluneþním záĜením, deštČm a nepĜíznivými
povČtrnostními vlivy.
Stroj nepoužívejte jako dopravní prostĜedek nebo pro odtahování/tlaþení.
Pokud se stroj nepohybuje, vypnČte kartáþ, aby nedošlo k poškození podlahy.
V pĜípadČ požáru použijte k uhašení práškový hasicí pĜístroj, nikoli vodní.
Strojem nenarážejte do polic ani lešení þi jiných konstrukcí, zejména v pĜípadech, kdy hrozí riziko pádu pĜedmČtĤ.
Nastavte provozní rychlost tak, aby odpovídala stavu podlahy.
Stroj nepoužívejte na svazích se sklonem pĜesahujícím specifikovanou hodnotu.
Tento stroj nelze používat na silnicích ani veĜejných komunikacích.
S bezpeþnostními prvky stroje a pojistkami svévolnČ nemanipulujte.
Dodržujte pokyny pro obvyklé servisní úkony.
Nesnímejte ani neupravujte desky upevnČné ke stroji.
V pĜípadČ poruchy stroje si ovČĜte, že není zpĤsobena nedostateþnou údržbou. Jinak si vyžádejte pomoc
oprávnČných pracovníkĤ oprávnČného servisního stĜediska.
Jestliže je nutné vymČnit nČkteré díly, vyžádejte si od Prodejce nebo Autorizovaného obchodníka ORIGINÁLNÍ
náhradní díly.
Chcete-li zajistit správný a bezpeþný provoz stroje, mČli by plánovanou údržbu uvedenou v související kapitole
tohoto návodu provádČt autorizovaní pracovníci nebo autorizované Servisní StĜedisko.
Stroj musí být správnČ zlikvidován, protože obsahuje nebezpeþné jedovaté materiály (baterie, olej, plasty atd.), které
podléhají normám, jež vyžadují jejich likvidaci ve specializovaných stĜediscích (viz kapitola Likvidace).
Jestliže se stroj používá v souladu s instrukcemi, vznikající vibrace nejsou nebezpeþné. ÚroveĖ vibrací stroje je nižší
než 2,5 m/s2 (EN 1033-1995-08; EN 1032/A1-1998).
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
5
PěÍRUýKA UŽIVATELE
ýESKY
POPIS STROJE
STRUKTURA STROJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Volant
Pedál zábČru dopĜedu/zpČt
Pedál provozní brzdy
Páka parkovací brzdy
SešlápnČte brzdový pedál (3), pak pákou (4) pĜepnČte ze
servisní brzdy na parkovací brzdu.
Pedál pro zvednutí pĜední zástČry
Držák nádrže
Kapota
Zadní pohánČná koleþka na pevné nápravČ
PĜední kolo, Ĝízené
Kartáþ napravo
Kartáþ nalevo
Hlavní kartáþ
Levá boþní zástČra
Pravá boþní zástČra
PĜední zástČra
Zadní zástČra
Zásobník (když je plný, vyprázdnČte jej)
Háþek pro upevnČní zásobníku
Držadlo háku zásobníku
1
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Levé dveĜe (otevírejte jen pro provádČní úkonĤ údržby)
Kliky dveĜí
Pravá dvíĜka (pro vyjmutí hlavního kartáþe)
Kliky dveĜí
Blikající svČtlo (pĜi otoþení klíþe zapalování do „I“ je vždy
zapnuto) (volitelnČ)
Sedadlo Ĝidiþe s bezpeþnostním mikrospínaþem
PĜídavný otvor pro soupravu ruþního vysavaþe (volitelnČ)
Nastavitelný sloupek Ĝízení
Pracovní svČtlo (volitelnČ)
Knoflík pro nastavení výšky kartáþe na pravé stranČ
Knoflík pro nastavení výšky kartáþe na levé stranČ
Páþka pro nastavení pozice sedadla v podélném smČru
Kryt prostoru pro filtr vakua
Kliky krytu
Systém ruþního vysavaþe (volitelnČ)
UpevnČní systému manuálního vysavaþe
VnitĜní kontejnery s rukojetí pro vysypání (volitelné)
Štítek s výrobním þíslem/technickými údaji/certifikací
souladu
Rukojeti pro otevĜení kapoty
Úchyty pro zvedání stroje
24
25
7
27
6
38 31
2
4 3
38
5
39
39
34
35
8
37
21
20
10 28
29
9
30
36
11
36
34
26
13
35
15 32
22
33
33
12
39
39
23
17
19
18
16
8
14
S310766
6
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
PěÍRUýKA UŽIVATELE
ýESKY
STRUKTURA STROJE (pokraþování)
41. Kapota (otevĜená)
42. PodpĤrné tyþe pro kapotu
43. OlovČné baterie (MOKRÉ) nebo volitelné gelové baterie
(GELOVÉ)
44. Schémata montáže baterie
45. Krytky baterie (jen pro MOKRÉ baterie)
46. Konektor baterie
47. Elektronická nabíjeþka baterie
48. Kabel nabíjeþky baterie
49. PĜepínaþ pro olovČné (WET) nebo gelové (GEL) baterie na
elektronické nabíjeþce baterie
50. Výstražné svČtlo nabití baterie
51. SkĜíĖ s destiþkovými pojistkami
52. PĜerušovaþ obvodu motoru hlavního kartáþe
53. PĜerušovaþ motorového obvodu boþního kartáþe
54. Kontrolka nefunkþnosti pohonné soustavy.
Pokud kontrolka svítí, pohonný systém funguje, pokud
bliká, došlo na systému k závadČ.
55. SkĜíĖka s elektrickými souþástmi
56. Elektronická deska systému pohonu
57. Schránka baterie
58. Systém ruþního vysavaþe (volitelnČ)
59. StavČcí knoflík výšky hlavního kartáþe
60. Ochranná deska vzduchu
41
44
43
42
58
60
43
39
55
45
56
43
54
53
42
52
51
59
43
46
57
48
47
49
50
S310773
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
7
PěÍRUýKA UŽIVATELE
ýESKY
OVLÁDACÍ PANEL
71. Ovládací panel vlevo
72. Klíþek zapalování (otoþíte-li jím na "0", vypne stroj a všechny funkce; otoþíte-li jím na "I", zapne všechny funkce stroje; zapíná
také blikající svČtlo)
73. Výstražné svČtlo vybití baterie (þervené). Pokud svítí, baterie jsou vybité. Autonomie již neexistuje, baterie je nutné dobít (viz
postup v pĜíslušném odstavci).
74. Výstražné svČtlo poloviþní kapacity baterie (žluté). Pokud svítí, baterie jsou zpola vybité. Zbytková autonomie je pár minut.
75. Výstražné svČtlo nabití baterie (zelené). Pokud svítí, baterie jsou nabité. Zbytková autonomie závisí na kapacitČ baterie a
provozních podmínkách.
76. Displej. PĜi stisku zobrazí postupnČ:
• Poþet provozních hodin
• Poslední þíslice poþtu hodin - (teþka) - minuty
• NapČtí baterie (V)
77. Tlaþítko volby displeje: hodinový þítaþ/þítaþ hodin a minut/napČtí baterie (V)
78. PĜepínaþ klaksonu
79. Ventilátor vakua/spínaþ natĜásání filtru
80. Spínaþ systému ruþního vysavaþe (volitelnČ)
81. Vypínaþ pracovního svČtla (volitelnČ)
82. Nouzové tlaþítko. V pĜípadČ nouze stisknČte. Tím se ihned zastaví všechny funkce stroje. Pro vypnutí pohotovostního tlaþítka
jím otoþte ve smČru vyznaþeném šipkou.
83. UpevĖující šrouby panelu
84. Ovládací panel vpravo
85. Páka zvednutí a spuštČní pravého/levého kartáþe
86. Páþka zvednutí/spuštČní hlavního kartáþe
87. Páka nastavení volantu
88. PĜepínaþ pro pohyb dopĜedu/zpČt
85
86
77
73
74
82
71
75
88
76
81
80
84
79
83
87
83
72
78
S310765
PěÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI
KromČ standardních komponent mĤže být stroj vybaven následujícím pĜíslušenstvím/možnostmi podle specifického použití stroje:
GELOVÉ baterie
–
Hlavní a boþní kartáþe s tvrdšími a mČkþími štČtinami
–
Antistatický polyesterový nebo polyesterový prachový filtr BIA C
–
Systém manuálního vysavaþe
–
Pracovní svČtla
–
Blikající svČtlo
–
ZástČry z rĤzných materiálĤ
–
Ochranná stĜecha
–
Další informace o možných doplĖcích a pĜíslušenství si vyžádejte od autorizovaného prodejce.
8
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
PěÍRUýKA UŽIVATELE
ýESKY
TECHNICKÉ PARAMETRY
Obecné
Hodnoty
Délka stroje
1.480 mm
ŠíĜka stroje (bez boþních kartáþĤ)
930 mm
Maximální výška stroje (u volantu)
1.220 mm
ýistící šíĜka stroje (bez boþního kartáþe)
700 mm
Pracovní šíĜka (s jedním boþním kartáþem)
980 mm
Pracovní šíĜka (se dvČma boþními kartáþi)
1.260 mm
Minimální vzdálenost od zemČ (bez zástČry)
55 mm
Velikost hlavního kartáþe (prĤmČr x délka)
300 mm x 700 mm
PrĤmČr boþního kartáþe
420 mm
PrĤmČr pĜedního kola, Ĝízeného
250 mm
PrĤmČr zadního pohonného koleþka
250 mm
Celková hmotnost stroje (vþetnČ standardních baterií)
390 kg
Kapacita zásobníku
70 litrĤ
Motor hlavního kartáþe
500 W
Motory boþních kartáþĤ
60 W
Motor pohonné soustavy
400 W, 130 ot/min
Motor systému vysavaþe
310 W
Motor vibrátoru filtru
90 W, 6.000 ot/min
Hladina akustického tlaku na pracovišti (A Lpa)
63,8 dB(A)
Hladina vibrací na úrovni paží operátora (*)
Nižší než 2,5 m/s2
Hladina vibrací na úrovni trupu operátora (*)
0,6 m/s2
(*)
Za bČžných provozních podmínek, na rovném asfaltovém povrchu.
Výkony
Hodnoty
Maximální rychlost vpĜed/vzad
6 km/h
Maximální rychlost vzad
3 km/h
Stoupavost
20%
Minimální polomČr otáþení
1.310 mm
Baterie
Hodnoty
NapČtí baterie
24 V
Standardní baterie
OlovČná s kyselinovým elektrolytem
(MOKRÁ)
Volitelná baterie
Gelová, hermetický (GEL)
Minimální kapacita baterie (s nabíjeþkou)
185 Ah C5
Maximální kapacita baterie
256 Ah C5
VnitĜní rozmČr pouzdra baterie (délka x šíĜka x výška)
630 x 420 x 370 mm
Maximální rozmČr prostoru pro baterie (délka x šíĜka x výška)
660 x 440 x 370 mm
Sání prachu a filtrování
Hodnoty
Papírový prachový filtr 5-10 —m
4,3 m2
Vysavaþ þásti hlavního kartáþe
11 mm H2O
Aktivace vibrátoru filtru
Elektrické
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
9
ýESKY
PěÍRUýKA UŽIVATELE
SCHÉMA ZAPOJENÍ
Výklad
Barevný kód
BAT
Baterie
BK
ýerná
BE1
Blikající svČtlo (volitelnČ)
BU
Modrá
BZ1
Zvukový alarm/klakson pĜi zpČtném chodu
BN
HnČdá
C1
Konektor baterie
GN
Zelená
Šedá
Vedlejší konektor nabíjeþky baterie
GY
CH1
C2
Nabíjeþka baterie
OG
Oranžová
EB1
Hodinový þítaþ a displej napČtí baterie
PK
RĤžová
EB2
Elektronická deska systému pohonu
RD
ýervená
ES1
Relé hlavního kartáþe
VT
Fialová
ES2
Relé vibrátoru filtru
WH
Bílá
ES3
Relé systému vysavaþe
YE
Žlutá
ES4
Relé pro systém ruþního vysavaþe (volitelnČ)
ES5
Relé boþního kartáþe
FA
Vypínaþ okruhu hlavního kartáþe
FB
Vypínaþ okruhu boþního kartáþe
FT
Pojistka pohonné soustavy (70 A)
F1
Hlavní pojistka (okruh klíþe) (15 A)
F2
Pojistka motoru vibrátoru filtru (25 A)
F3
Pojistka systému ruþního vysavaþe (40 A) (volitelnČ)
F4
Pojistka motoru systému vysavaþe (30 A)
F5
Pojistka klaksonu a otoþného svČtla (10 A)
F6
Pojistka pracovního svČtla (10 A) (volitelné)
K1
Klíþ zapalování
LD1
Diagnostická kontrolka elektronické desky pohonné
soustavy
L1
Pracovní svČtlo (volitelnČ)
M1
Motor hlavního kartáþe
M2
Motor pohonné soustavy
M3
Motor vibrátoru filtru
M4
Motor pravého boþního kartáþe
M5
Motor levého boþního kartáþe
M6
Motor systému vysavaþe
M7
Motor pro systém ruþního vysavaþe (volitelnČ)
P1
PĜepínaþ klaksonu
R1
Potenciometr rychlosti pohonu (pedál)
R2
Odpor kontrolky
SWS
Nouzové tlaþítko
SW1
Mikrospínaþ hlavního kartáþe
SW2
Systém vakua/spínaþ natĜásání filtru
SW3
Spínaþ systému ruþního vysavaþe (volitelnČ)
SW4
Bezpeþnostní mikrospínaþ sedadla Ĝidiþe
SW5
Mikrospínaþ boþního kartáþe
SW6
Vypínaþ pracovního svČtla (volitelnČ)
SW7
PĜepínaþ pro pohyb dopĜedu/zpČt
10
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
146 2725 000(2)2007-02 E
-
+
-
+
C1
BK
BAT
C1
RD
BK
RD
CH
F5
FLOORTEC R 570 B
L1
BK
BK
GY
SW6
GY
F6
BU
BU
BE1
PK
C2
SWS
EB1
OG
OG
BU
K1
F1
RD
BK
YE
3
1
86
85
VT WH
SW2
2
GNBK
mom.
ES2
OG
SW4
OG
8
7
OG
85
86
ES3
ES1
BK GNBK GNBK
c
nc
SW1
WH
ES4
BN
SW3
BN
na
SW7
B+
B-
BU
RD
BN
RD
10
1
EB2
M2
M1
YEBK
M2
BK
LD1
R2
RD
FT
RDBK
YE
18
9
BU
BU
RDBK
P1
BK
YEGN
R1
BZ1
WH
VTBK
FA
BK
M1
RD
R
BU
ES1
RD
nc
c
FB
BK
M4
BUBK
ES5
BUBK
R
BK
M5
BUBK
c
85
86
nc
SW5
BK
ES5
YE
ES2
VT
BK
M3
87
30
VT
F2
RD
ES3
BU
BK
M6
87
30
BU
F4
RD
BK
M7
BN
ES4
BN
F3
RD
PěÍRUýKA UŽIVATELE
ýESKY
SCHÉMA ZAPOJENÍ (Pokraþování)
S310774
11
ýESKY
PěÍRUýKA UŽIVATELE
POUŽITÍ
VAROVÁNÍ!
Na nČkterých místech stroje jsou umístČny samolepicí štítky oznamující:
–
NEBEZPEýÍ
–
VAROVÁNÍ
–
UPOZORNċNÍ
–
RADA
PĜi þtení tohoto Návodu musí operátor vČnovat zvláštní pozornost významu symbolĤ na štítcích.
Tyto štítky z žádného dĤvodu nezakrývejte a v pĜípadČ poškození je okamžitČ vymČĖte.
KONTROLA BATERIE/MONTÁŽ V NOVÉM STROJI
POZNÁMKA
Pokud je stroj vybaven elektronickou nabíjeþkou baterií, musí být pĜipojena k bateriím, aby stroj mohl fungovat.
Stroj vyžaduje þtyĜi 6V baterie zapojené podle schématu (44), nebo 24V akumulátorovou skĜíĖ.
Stroj mĤže být dodán v jedné z následujících konfigurací:
a) MOKRÉ nebo GELOVÉ baterie již nainstalované na stroji
b) MOKRÉ baterie namontované ve stroji, neobsahují však elektrolyt
c) Stroj neobsahuje baterie
Podle konfigurace stroje postupujte následujícím zpĤsobem.
a)
1.
2.
3.
MOKRÉ nebo GELOVÉ baterie již nainstalované na stroji
OtevĜete kapotu stroje (7) a zkontrolujte pĜipojení baterií ke stroji konektorem (46).
ZavĜete kapotu (7).
ZasuĖte klíþek zapalování (72) a otoþte jím na "I" [bez sešlápnutí pedálu (2)].
Rozsvítí-li se zelené výstražné svČtlo (75), jsou baterie pĜipraveny k použití.
Pokud se rozsvítí žluté (74) nebo þervené (73) výstražné svČtlo, je nutné dobít baterie (viz kapitola Údržba).
b)
1.
2.
MOKRÉ baterie namontované ve stroji, neobsahují však elektrolyt
OtevĜete kapotu (7).
Demontujte kryty baterie (45).
VAROVÁNÍ!
Dávejte pozor pĜi používání kyseliny sírové, je znaþnČ korozívní. Dojde-li ke kontaktu s kĤží nebo oþima,
vypláchnČte zasažené þásti dĤkladnČ vodou a vyhledejte lékaĜskou pomoc.
PlnČní baterií je tĜeba provádČt v dostateþnČ vČtraném prostĜedí.
Použijte ochranné rukavice.
3.
4.
5.
c)
1.
2.
3.
NaplĖte þlánky baterie kyselinou sírovou urþenou pro baterie (hustota mezi 1,27 a 1,29 kg pĜi teplotČ 25 °C) v souladu s
pokyny v Návodu k Obsluze a ÚdržbČ Baterie.
PĜíslušné množství kyseliny sírové je uvedeno v Návodu k Obsluze a ÚdržbČ Baterie.
Ponechejte baterie nČkolik minut ležet a doplĖte je kyselinou sírovou v souladu s pokyny v Uživatelském Návodu k Baterii.
Nabijte baterie (viz postup v kapitole Údržba).
Stroj neobsahuje baterie
Zakupte odpovídající baterie (viz odstavec Technické parametry a schéma (44)).
OhlednČ výbČru a montáže baterie se obraĢte na kvalifikované prodejce baterií.
Namontujte baterie.
Nastavte stroj a nabíjeþku baterie (pokud je jí vĤz vybaven) podle typu nainstalovaných baterií podle postupu uvedeného v
následujícím odstavci.
12
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
PěÍRUýKA UŽIVATELE
ýESKY
NASTAVENÍ MOKRÉ NEBO GELOVÉ BATERIE
POZNÁMKA
Pokud je stroj vybaven elektronickou nabíjeþkou baterií, musí být pĜipojena k bateriím, aby stroj mohl fungovat.
Podle typu baterií (MOKRÉ nebo GELOVÉ) nastavte elektronickou desku stroje a nabíjeþky baterie (pokud je jí stroj vybaven) podle
následujícího postupu:
1. Otoþte klíþek zapalování (72) na "0".
2. OtevĜete kapotu (7).
Nastavení stroje
3.
Tovární nastavení stroje je urþeno pro olovČné (MOKRÉ) baterie. Pokud toto nastavení odpovídá typu baterií namontovaných
ve stroji, pĜejdČte k dalšímu odstavci. V opaþném pĜípadČ provećte následující kroky:
• Odpojte konektor baterie (46).
• Odšroubujte šrouby (83) a opatrnČ sejmČte ovládací panel (84).
• PĜi použití gelových baterií pĜipojte ke konektorĤm GEL (A, Obr. 1) propojovací vodiþ (B).
• OpatrnČ nainstalujte ovládací panel (84) a pĜíslušné šrouby.
• Zapojte konektor baterie (46).
B
C
A
S311412
Obrázek 1
Nastavení nabíjeþky baterie
4.
5.
Otoþte pĜepínaþ baterií (49) do polohy WET (MOKRÁ). PĜi použití gelových baterií pĜepnČte spínaþ do polohy GEL (GELOVÁ).
Nabijte baterie (viz postup v kapitole Údržba).
PěED NASTARTOVÁNÍM STROJE
UPOZORNċNÍ!
Zkontrolujte, zda nejsou u stroje otevĜená žádná dvíĜka/kryty a že se stroj nachází v normálním provozním
stavu.
UjistČte se, že je odpadová nádoba (17) správnČ zavĜená.
Pokud jste stroj po pĜevozu ještČ nepoužívali, zkontrolujte, že byly sejmuty všechny zajišĢovací bloky
sloužící k pĜevozu.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
13
ýESKY
PěÍRUýKA UŽIVATELE
SPUŠTċNÍ A ZASTAVENÍ STROJE
SpuštČní stroje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Posaćte se na sedadlo Ĝidiþe (25).
V pĜípadČ nutnosti upravte sedadlo do pohodlné pozice pomocí páky (31).
Podle potĜeby pákou (87) nakloĖte sloupec Ĝízení (1) dopĜedu nebo dozadu pro dosažení pohodlné pozice.
Otoþte klíþek zapalování (72) na "I" a nesešlapujte pedál (2). Zkontrolujte, zda se rozsvítí zelené výstražné svČtlo (75) (nabitá
baterie).
Rozsvítí-li se žluté (74) nebo þervené (73) výstražné svČtlo, otoþte klíþek zapalování zpČt do polohy “0” a potom nabijte baterie
(viz pĜíslušný postup v kapitole Údržba).
UvolnČte parkovací brzdu stlaþením a uvolnČním pedálu (3).
PĜi zametání nastartujte stroj s rukama na volantu a zatlaþte pedál (2) podle potĜeby.
PĜi spouštČní benzínového motoru pomocí spínaþe zapalování (88, obr. B) nepoužívejte pedál k pojíždČní dopĜedu/dozadu.
Rychlost pojezdu lze nastavit od nuly na maximum zvyšováním tlaku na pedál (2).
POZNÁMKA
Sedadlo (25) je vybaveno bezpeþnostním þidlem, které umožĖuje pohybovat strojem sešlápnutím pedálu (2) pouze v
pĜípadČ, že pracovník obsluhy sedí na sedadle Ĝidiþe.
7.
8.
Sklopte hlavní kartáþ pákou (86); zaþne se otáþet.
ZapnČte systém vysavaþe tak, že zatlaþíte spínaþ (79) dozadu.
POZNÁMKA
Systém vysavaþe bude aktivován jen tehdy, je-li snížen hlavní kartáþ.
9.
Pomocí páþky (85) sklopte boþní kartáþe (10 a 11).
POZNÁMKA
Boþní kartáþe (10 a 11) lze spustit a zvednout i v pĜípadČ, že se stroj pohybuje.
Boþní kartáþe se neotáþejí, když jsou zvednuty nebo je-li zvednutý hlavní kartáþ.
10. PĜi zametání Ĝićte pohyb stroje pomocí volantu (1) a strojem pojíždČjte vpĜed stisknutím pedálu (2).
Zastavení stroje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Chcete-li stroj zastavit, uvolnČte pedál (2).
Stroj mĤžete rychle zastavit souþasným použitím pedálu provozní brzdy (3).
V pĜípadČ nouze mĤžete stroj zastavit okamžitČ stisknutím nouzového tlaþítka (82). Pro vypnutí pohotovostního tlaþítka (82)
jím otoþte ve smČru vyznaþeném šipkou.
Pomocí páþky (85) zvednČte boþní kartáþe (10 a 11).
VypnČte systém vysavaþe tak, že vrátíte spínaþ (79) zpČt do stĜedu.
Pomocí páþky (86) zvednČte hlavní kartáþ (12).
Zastavte stroj tak, že otoþíte klíþek zapalování (72) na "0".
Zapojte parkovací brzdu tak, že sešlápnete pedál (3) a zatáhnete páku (4).
14
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
PěÍRUýKA UŽIVATELE
ýESKY
PROVOZ STROJE
VAROVÁNÍ!
PĜi používání stroje ve vysokých rychlostech dbejte zvýšené opatrnosti: náhlá zmČna smČru by mohla
destabilizovat tento stroj se tĜemi koly vlivem rozložení hmotnosti.
PĜed zmČnou smČru vždy snižte rychlost.
1.
2.
S otáþejícími se kartáþi nikdy nezastavujte nadlouho na jednom místČ: na podlaze by mohly vzniknout nežádoucí stopy.
Chcete-li sbírat drobný a objemný odpad, zvednČte sešlápnutím pedálu (5) pĜední zástČru. NezapomeĖte, že pĜi zvednutí
pĜední zástČry se kapacita vysavaþe stroje sníží.
UPOZORNċNÍ!
PĜi práci na vlhké podlaze je nezbytné pomocí páþky (79) vypnout systém vysavaþe a zabránit tak poškození
prachového filtru.
3.
Aby mohl stroj pracovat správnČ, musí být prachový filtr co nejþistší. Pro vyþištČní stroje pĜi zametání zapnČte vibrátor filtru
pĜesunutím pĜepínaþe (79) na pár vteĜin dopĜedu.
BČhem této operace se vČtrák vakua automaticky uzavĜe.
Po vyþištČní viltru pĜesuĖte pĜepínaþ (79) zpČt pro obnovení systému vysavaþe; pak znovu spusĢte zametání.
PĜi práci opakujte tuto þinnost prĤmČrnČ každých deset minut (v závislosti na míĜe zneþištČní þištČné oblasti).
POZNÁMKA
Je-li vzduchový filtr ucpaný nebo zásobník plný, stroj nemĤže sbírat prach a neþistoty.
4.
Odpadovou nádobu (17) je tĜeba vyprázdnit po každé pracovní smČnČ a kdykoliv se naplní (viz postup v dalším odstavci).
VYPRÁZDNċNÍ ZÁSOBNÍKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Stroj vypnete uvolnČním pedálu pro pohyb.
Otoþte klíþek zapalování (2) na "0".
Zapojte parkovací brzdu tak, že sešlápnete pedál (3) a zatáhnete páku (4).
UvolnČte skobu (18) zatažením za její dolní konec.
Demontujte zásobník (17) pomocí páky (19) a tím, že ji uvolníte od vnitĜních vodítek.
Veškeré odpady vysypte do zvláštních nádob. Pro snazší vysypávání jsou uvnitĜ zásobníku dvČ odlišné nádoby (volitelné) s
rukojetí (36).
Nainstalujte nádoby s rukojetí (36), jsou-li souþástí výbavy.
Nainstalujte zásobník (17) a zapojte jej do vnitĜních vodítek, pak jej upevnČte háþkem (18).
Stroj je opČt pĜipraven k práci.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
15
ýESKY
PěÍRUýKA UŽIVATELE
PO POUŽITÍ STROJE
Po práci pĜed opuštČním stroje provećte následující operace.
1. Pomocí páþky (85) zvednČte boþní kartáþe.
2. Pomocí páþky (86) zvednČte hlavní kartáþ.
3. ZapnČte vibrátor filtru knoflíkem (79).
4. VyprázdnČte zásobník (17) (viz postup v pĜedchozím odstavci).
5. VyjmČte klíþek zapalování (72).
6. Zapojte parkovací brzdu tak, že sešlápnete pedál (3) a zatáhnete páku (4).
TLAýENÍ/TAŽENÍ STROJE
Pro tlaþení/tažení vypnutého stroje není tĜeba žádných zvláštních pĜedbČžných opatĜení.
DLOUHÁ NEýINNOST STROJE
Pokud stroj nebudete používat více než 30 dní, postupujte takto:
1. Zkontrolujte, že je prostor pro uložení stroje suchý a þistý.
2. Odpojte konektor baterie (46).
3. MírnČ stroj zvednČte tak, aby se zástČry, hlavní kartáþ a kola nedotýkali zemČ.
4. Pokud je namontována volitelná nabíjeþka baterie (47), odpojte kladnou svorku baterie (+) od kladného pólu (+) baterie.
PRVNÍ POUŽITÍ
Po prvních 8 hodinách provećte následující kroky:
–
Zkontrolujte upevĖující a propojující souþásti, zda jsou správnČ upevnČné.
–
Zkontrolujte celistvost a pĜípadný únik kapalin u viditelných þástí.
16
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
PěÍRUýKA UŽIVATELE
ýESKY
ÚDRŽBA
Životnost stroje a jeho maximální provozní bezpeþnost jsou zaruþeny jedinČ pĜi správné a pravidelné údržbČ.
Popis plánované údržby naleznete v následující tabulce. Zobrazené intervaly údržby se mohou mČnit v závislosti na pracovních
podmínkách a musí je definovat osoba odpovČdná za údržbu.
Veškerou plánovanou i mimoĜádnou údržbu musí provádČt zkušení kvalifikovaní pracovníci nebo autorizované Servisní StĜedisko.
Tento Návod popisuje pouze nejjednodušší a nejbČžnČjší postupy údržby.
Další postupy údržby obsažené v tabulce plánované údržby naleznete v Návodu k Opravám, který je k dispozici ve všech
Servisních StĜediscích.
VAROVÁNÍ!
Pro provedení postupu údržby musí být stroj vypnutý a podle potĜeby je nutné odpojit baterie.
PĜed provádČním jakýchkoli úkolĤ údržby si navíc pozornČ pĜeþtČte pokyny v kapitole Bezpeþnost.
TABULKA PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY
Postup
PĜi dodání
Každých
10 hodin
Každých
50 hodin
Každých
100
hodin
Každých
200
hodin
Každých
400
hodin
Kontrola hladiny elektrolytu MOKRÉ baterie
Kontrola a nastavení výšky boþního a hlavního kartáþe
ýištČní prachového filtru a kontrola jeho stavu
Kontrola výšky a þinnosti zástČr
Kontrola þinnosti vibrátoru filtru
(*)
Vizuální kontrola hnacího Ĝemenu hlavního kartáþe
(*)
Kontrola dotažení matic a šroubĤ
(*)(1)
Kontrola a nastavení provozní a parkovací brzdy
(*)
Kontrola ĜetČzu Ĝízení a jeho vyþištČní
(*)
VýmČna hnacího Ĝemenu hlavního kartáþe
(*)
Kontrola nebo výmČna karbonového kartáþe hlavního motoru a
motoru systému pohonu
(*)
(*) PĜíslušný postup naleznete v Návodu k Opravám.
(1) A po prvních 8 hodinách práce.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
17
ýESKY
PěÍRUýKA UŽIVATELE
KONTROLA A NASTAVENÍ VÝŠKY HLAVNÍHO
KARTÁýE
POZNÁMKA
K dispozici jsou kartáþe s tvrdšími nebo mČkþími
štČtinami. Tento postup se vztahuje ke všem
typĤm kartáþĤ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zkontrolujte výšku hlavního kartáþe od zemČ. PĜi kontrole
postupujte takto:
• Strojem pĜejećte na rovný podklad.
• Stroj zastavte, spusĢte hlavní kartáþ a nechte ho
nČkolik sekund otáþet.
• Hlavní kartáþ zastavte a zvednČte, potom strojem
popojećte a vypnČte ho.
• Zkontrolujte, zda je stopa po hlavním kartáþi (A, Obr. 2)
po celé délce široká 2 až 4 cm.
Pokud není otisk (A) dle specifikací, upravte výšku kartáþe
dle kroku 2.
Zapojte parkovací brzdu tak, že sešlápnete pedál (3) a
zatáhnete páku (4).
Otoþte klíþek zapalování (72) na "0".
OtevĜete kapotu (7).
Povolte knoflíky (A, Obr. 3) na levé stranČ stroje.
Otoþte knoflíkem (B, Obr. 3) a postupujte následujícím
zpĤsobem:
• Pro zvednutí kartáþe je nutné je našroubovat;
• Pro sklopení kartáþe je nutné je vyšroubovat.
Po seĜízení pĜidržte knoflík (B) a utáhnČte knoflík (A).
OpČtovným provedením kroku 1 zkontrolujte, že se hlavní
kartáþ nachází ve správné vzdálenosti od podlahy.
Pokud jsou kartáþe pĜíliš opotĜebované a nelze je nastavit,
vymČĖte je podle postupu v následujícím odstavci.
S311389
Obrázek 2
A
B
VAROVÁNÍ!
Je-li stopa hlavního kartáþe pĜíliš široká (víc
jak 4 cm), mĤže to ovlivnit normální provoz
stroje, zpĤsobit pĜehĜátí pohyblivých nebo
elektrickách souþástek a tak snižovat jejich
životnost.
PĜi provádČní výše uvedených kontrol
postupujte velmi opatrnČ a vždy stroj
používejte v souladu s uvedenými
podmínkami.
18
FLOORTEC R 570 B
S311390
Obrázek 3
146 2725 000(2)2007-02 E
PěÍRUýKA UŽIVATELE
VÝMċNA HLAVNÍHO KARTÁýE
POZNÁMKA
K dispozici jsou kartáþe s tvrdšími nebo mČkþími
štČtinami. Tento postup se vztahuje ke všem
typĤm kartáþĤ.
ýESKY
A
C
VAROVÁNÍ!
PĜi výmČnČ hlavního kartáþe se doporuþuje
používat ochranné rukavice, protože mezi
štČtinami kartáþe mohou být neþistoty s
ostrými hranami.
B
B
1.
Odjećte se strojem na rovnou podložku a zatáhnČte
parkovací brzdu stisknutím pĜíslušného pedálu (3) a páky
(4).
2. Otoþte klíþek zapalování (72) na "0".
3. Odšroubujte knoflíky (23) a vyjmČte pravá dvíĜka (22).
4. Povolte knoflík (A, Obr. 4).
5. Odšroubujte knoflíky (B, Obr. 4) a vyjmČte kryt prostoru pro
kartáþ (C).
6. VyjmČte kartáþ (A, Obr. 5).
7. Zkontrolujte, zda na hnacím náboji (A, Obr. 6) nejsou
navinuté neþistoty nebo cizí materiály (nitky, látky atd.).
8. Nový hlavní kartáþ musí být namontován tak, aby byly Ĝady
štČtin (B, Obr. 6) ohnuty podle obrázku.
9. Nainstalujte nový hlavní kartáþ (C, Obr. 6) a zajistČte, aby
síĢka (D) správnČ zapadla do pĜíslušného pohonného
náboje (A).
10. Znovu nasaćte kryt prostoru kartáþe (C, Obr. 4) a
zašroubujte knoflíky (B) a (A).
11. Nasaćte pravá dvíĜka (22) a potom našroubujte knoflíky
(23).
12. Zkontrolujte a upravte výšku hlavního kartáþe dle
pĜedchozího odstavce.
S311391
Obrázek 4
S311392
Obrázek 5
S311393
Obrázek 6
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
19
ýESKY
PěÍRUýKA UŽIVATELE
KONTROLA A NASTAVENÍ VÝŠKY BOýNÍHO
KARTÁýE
POZNÁMKA
K dispozici jsou kartáþe s tvrdšími nebo mČkþími
štČtinami. Tento postup se vztahuje ke všem
typĤm kartáþĤ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zkontrolujte vzdálenost boþních kartáþĤ od zemČ. PĜi
kontrole postupujte takto:
• Strojem pĜejećte na rovný podklad a spusĢte boþní
kartáþe.
• Stroj zastavte a nechte nČkolik sekund zapnutý hlavní
kartáþ.
• Boþní kartáþe zvednČte, potom strojem popojećte a
vypnČte ho.
• Zkontrolujte, zda jsou otisky boþního kartáþe dle
obrázku (A a B, Obr. 7).
Jestliže stopa neodpovídá požadavkĤm, nastavte výšku
kartáþe. Postupujte podle popisu v kroku 2.
Zapojte parkovací brzdu tak, že sešlápnete pedál (3) a
zatáhnete páku (4).
Otoþte klíþek zapalování (72) na "0".
UvolnČte knoflík (A, Obr. 8) umístČný nad kartáþem.
Otoþte knoflíkem (B, Obr. 8) a postupujte následujícím
zpĤsobem:
• Pro zvednutí kartáþe je nutné je našroubovat;
• Pro sklopení kartáþe je nutné je vyšroubovat.
Po seĜízení pĜidržte knoflík (B) a utáhnČte knoflík (A).
Znovu zopakujte krok 1 a zkontrolujte správné nastavení
výšky boþního kartáþe.
Jsou-li kartáþe pĜíliš opotĜebené a nelze je již dále
nastavovat, vymČĖte je podle postupu v pĜíslušném
odstavci.
S311394
Obrázek 7
S311395
Obrázek 8
VÝMċNA BOýNÍHO KARTÁýE
POZNÁMKA
K dispozici jsou kartáþe s tvrdšími nebo mČkþími
štČtinami. Tento postup se vztahuje ke všem
typĤm kartáþĤ.
VAROVÁNÍ!
PĜi výmČnČ boþních kartáþĤ se doporuþuje
používat ochranné rukavice, protože mezi
štČtinami kartáþe mohou být neþistoty s
ostrými hranami.
1.
2.
3.
4.
5.
Odjećte se strojem na rovnou podložku a zatáhnČte
parkovací brzdu stisknutím pĜíslušného pedálu (3) a páky
(4).
Otoþte klíþek zapalování (82) na "0".
ZasuĖte ruku do boþního kartáþe a zatlaþte dva jazýþky
(A, Obr. 9) k sobČ a potom potlaþte kartáþ (B) dolĤ, abyste
ho uvolnili ze þtyĜ kolíkĤ (C).
Nový boþní kartáþ namontujte tak, že jej srovnáte se þtyĜmi
kolíky (C, Obr. 9) a jeho zatlaþením na dva jazýþky (A).
Zkontrolujte a upravte výšku boþního kartáþe dle
pĜedchozího odstavce.
20
FLOORTEC R 570 B
S311396
Obrázek 9
146 2725 000(2)2007-02 E
PěÍRUýKA UŽIVATELE
ýIŠTċNÍ PRACHOVÉHO FILTRU A KONTROLA
JEHO STAVU
B
C
ýESKY
E
POZNÁMKA
KromČ standardních papírových filtrĤ jsou k
dispozici i polyesterové filtry. Následující postup
platí pro oba typy filtrĤ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Odjećte se strojem na rovnou podložku a zatáhnČte
parkovací brzdu stisknutím pĜíslušného pedálu (3) a páky
(4).
Otoþte klíþek zapalování (72) na "0".
UvolnČte skobu (18) zatažením za její dolní konec.
Demontujte zásobník (17) pomocí páky (19) a tím, že ji
uvolníte od vnitĜních vodítek.
Odšroubujte knoflíky (33) a vyjmČte kryt prostoru pro filtr
(32).
Povolte knoflíky (A, Obr. 10).
Odpojte konektor (B, Obr. 10) od motoru natĜásání filtru
(C).
VyjmČte rám pĜidržující prachový filtr (D, Obr. 10).
VytáhnČte prachový filtr (E, Obr. 10).
Venku vyþistČte filtr potĜásáním nad rovným a þistým
povrchem, pĜiþemž poklepávejte na jeho stranu (A, Obr.
12) proti drátČné síĢce (B).
ýištČní dokonþete stlaþeným vzduchem (C, Obr. 12)
s tlakem nejvýše 6 bar. Stlaþený vzduch foukejte jen
ze strany chránČné drátČnou síĢkou (B) z minimální
vzdálenosti 30 cm.
Podle typu filtru dodržujte následující pravidla:
• Papírový filtr (standardní): K þištČní nepoužívejte vodu
ani þisticí prostĜedky; mohly by filtr poškodit.
• Polyesterový filtr (doplĖkové pĜíslušenství): V pĜípadČ
potĜeby lze k lepšímu vyþištČní filtru omýt filtr vodou a
nepČnivými þisticími prostĜedky. Tímto zpĤsobem se
vám podaĜí filtr lépe vyþistit, souþasnČ však snížíte
jeho životnost. Filtr tak bude nutné þastČji vymČĖovat.
Používání nevhodných þisticích prostĜedkĤ mĤže mít
za následek poškození filtru.
Zkontrolujte, zda není filtr poškozený. V pĜípadČ potĜeby
filtr vymČĖte.
VyþistČte gumové tČsnČní (A, Obr. 11) krytu (32) a
zkontrolujte, zda je neporušené a funkþní; v pĜípadČ
nutnosti je vymČĖte.
Souþástky sestavte v opaþném poĜadí oproti demontáži a
sledujte toto:
• Nainstalujte filtr (E, Obr. 10) tak, aby drátČná síĢka (B,
Obr. 12) smČĜovala vzhĤru.
A
A
D
S311397
Obrázek 10
A
S311398
Obrázek 11
S311399
Obrázek 12
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
21
ýESKY
PěÍRUýKA UŽIVATELE
KONTROLA VÝŠKY A ýINNOSTI ZÁSTċREK
1.
2.
Strojem pĜejećte na rovný podklad vhodný ke kontrole
nastavení výšky zástČr.
Zapojte parkovací brzdu tak, že sešlápnete pedál (3) a
zatáhnete páku (4).
Otoþte klíþek zapalování (72) na "0".
Kontrola boþní zástČrky
3.
4.
5.
6.
Odšroubujte knoflíky (23 a 21) a vyjmČte levá (20) i pravá
dvíĜka (22).
Zkontrolujte stav boþních zástČr (13 a 14). Jsou-li zástČrky
naĜíznuté (A, Obr. 13) v délce pĜesahující 20 mm nebo
mají-li praskliny þi trhliny (B) delší než 10 mm, vymČĖte je
(výmČna zástČrek viz Návod k Opravám).
Zkontrolujte vzdálenost boþních zástČr (13 a 14) od
zemČ, musí být 0 – 3 mm (A, Obr. 13). V pĜípadČ potĜeby
nastavte vzdálenost zástČry od podlahy pomocí šroubĤ (A,
Obr. 17).
Montáž souþástek provádČjte podle krokĤ pro demontáž,
ale v opaþném poĜadí.
S311400
Obrázek 13
S311401
Obrázek 14
Kontrola pĜední a zadní zástČrky
7.
Podle popisu v pĜíslušném odstavci demontujte hlavní
kartáþ.
8. Zkontrolujte stav pĜední (15) a zadní zástČry (16). Jsouli zástČrky naĜíznuté (A, Obr. 13) v délce pĜesahující 20
mm nebo mají-li praskliny þi trhliny (B) delší než 10 mm,
vymČĖte je (výmČna zástČrek viz Návod k Opravám).
9. Provećte následující kontrolu:
• PĜední zástČra (A, Obr. 18) se mĤže lehce dotýkat
podlahy, nesmí být však od podlahy (A, Obr. 15)
zvednuta.
• Zkontrolujte vzdálenost zadní zástČry (B, Obr. 18) od
zemČ, musí být 0 – 3 mm (A, Obr. 14).
10. V pĜípadČ potĜeby nastavte vzdálenost zástČry od podlahy
pomocí šroubĤ (C a D, Obr. 18).
11. SešlápnČte pedál pro zvednutí pĜední zástČry (5) a
zkontrolujte, že se pĜední zástČra (A, Obr. 16) otoþí
smČrem nahoru pĜibližnČ o 90° (jak je znázornČno na
obrázku). UvolnČte pedál a zkontrolujte, že zástČra
neuvízla uprostĜed. ZástČra se musí vrátit do poþáteþní
polohy. Pokud je potĜeba nastavit nebo vymČnit ovládací
lanko pĜední zástČry, naleznete další informace v Návodu
k Opravám.
12. Montáž souþástek provádČjte podle krokĤ pro demontáž,
ale v opaþném poĜadí.
S311402
S311403
Obrázek 15
Obrázek 16
A
A
S311404
Obrázek 17
S311405
Obrázek 18
22
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
PěÍRUýKA UŽIVATELE
ýESKY
NABÍJENÍ BATERIE
UPOZORNċNÍ!
Nabíjejte baterie, když se rozsvítí žluté (73) nebo þervené výstražné svČtlo (74) a na konci každého cyklu
þištČní. Pravidelným dobíjením prodloužíte životnost baterií.
VAROVÁNÍ!
Pokud jsou baterie vybité, nabijte je znovu co nejdĜíve, protože jinak zkrátíte jejich životnost.
VAROVÁNÍ!
Pokude je stroj vybaven olovČnými (MOKRÝMI) bateriemi, vzniká vysoce výbušný vodíkový plyn. Baterie
nabíjejte v dobĜe vČtraném prostĜedí a z dosahu otevĜeného ohnČ.
PĜi nabíjení baterií nekuĜte.
PĜi nabíjení baterií ponechejte kapotu vždy otevĜenou.
VAROVÁNÍ!
PĜi nabíjení MOKRÝCH baterií pracujte velmi opatrnČ, mĤže dojít k úniku kapaliny baterie. Kapalina v baterii
má leptavé úþinky. Dojde-li ke kontaktu s kĤží nebo oþima, vypláchnČte zasažené þásti dĤkladnČ vodou a
vyhledejte lékaĜskou pomoc.
1.
2.
3.
4.
5.
Odjećte se strojem na rovnou podložku a zatáhnČte parkovací brzdu stisknutím pĜíslušného pedálu (3) a páky (4).
Otoþte klíþek zapalování (72) na "0".
OtevĜete kapotu (7).
(Jen pro MOKRÉ baterie) zkontrolujte hladinu elektrolytu v bateriích. V pĜípadČ potĜeby doplĖte elektrolyt pĜes krytky (45).
BČhem dalšího nabíjení ponechejte krytky otevĜené (45). V pĜípadČ potĜeby oþistČte horní stranu baterií.
V závislosti na použití elektronické nabíjeþky baterií (47) (volitelnČ) nabíjejte baterie jedním z následujících zpĤsobĤ.
Nabíjení baterií externí nabíjeþkou baterií
1.
Podle PĜíruþky k Provozu Nabíjeþky Baterie zkontrolujte, zda je nabíjeþka pro baterie vhodná.
NapČtí nabíjeþky baterií je 24 V.
UPOZORNċNÍ!
Použijte nabíjeþku baterie vhodnou pro typ baterie, která je namontována ve stroji.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Odpojte konektor baterie (46) a pĜipojte jej k externí nabíjeþce baterií.
PĜipojte nabíjeþku baterií do elektĜiny.
Po dokonþení nabíjení odpojte nabíjeþku baterie od hlavního pĜívodu elektrické energie a konektoru baterie (46).
Zkontrolujte v bateriích (pouze MOKRÉ baterie) hladinu elektrolytu a zavĜete všechny krytky (45).
Znovu pĜipojte konektor baterie (46) ke konektoru stroje.
ZavĜete kapotu (7). Stroj je pĜipraven k použití.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
23
PěÍRUýKA UŽIVATELE
ýESKY
Nabíjení baterií nabíjeþkou
1.
2.
(Jen pro MOKRÉ baterie) zkontrolujte hladinu elektrolytu v bateriích. V pĜípadČ potĜeby doplĖte elektrolyt pĜes krytky (45).
BČhem dalšího nabíjení ponechejte krytky otevĜené (45).
Po dosažení správné hladiny elektrolytu v pĜípadČ potĜeby oþistČte horní stranu baterií.
PĜipojte kabel nabíjeþky baterií (48) do elektĜiny.
VAROVÁNÍ!
Zkontrolujte, že napČtí a kmitoþet na štítku s výrobním þíslem stroje (37) odpovídá hodnotám pĜívodu
elektrické energie.
POZNÁMKA
Po pĜipojení nabíjeþky baterií do elektĜiny bude þinnost všech funkcí stroje automaticky pĜerušena.
3.
4.
5.
6.
7.
Jestliže se rozsvítí zelené výstražné svČtlo (50), je nabíjení baterií dokonþeno.
Další informace o provozu nabíjeþky baterií (47) naleznete v PĜíruþce Nabíjeþky Baterie.
Odpojte kabel nabíjeþky baterie (48) od elektrické sítČ a umístČte jej do krytu na stroji.
ZavĜete všechny krytky (45) (pouze MOKRÉ baterie).
ZavĜete kapotu (7). Stroj je pĜipraven k použití.
KONTROLA/VÝMċNA/RESET POJISTEK
1.
2.
3.
4.
Odjećte se strojem na rovnou podložku a zatáhnČte parkovací brzdu stisknutím pĜíslušného pedálu (3) a páky (4).
Otoþte klíþek zapalování (72) na "0".
OtevĜete kapotu (7).
Odpojte konektor baterie (46).
Kontrola/výmČna deskových pojistek
5.
6.
7.
8.
Demontujte kryt pojistkové skĜínČ (51).
Zkontrolujte/vymČĖte pĜíslušnou pojistku kromČ jiného (Obr. 19):
F1: Hlavní pojistka (okruh klíþe) (15 A)
F2: Pojistka motoru vibrátoru filtru (25 A)
F3: Pojistka systému ruþního vysavaþe (40 A) (volitelnČ)
F4: Pojistka motoru systému vysavaþe (30 A)
F5: Pojistka klaksonu a otoþného svČtla (10 A)
F6: Pojistka pracovního svČtla (10 A) (volitelné)
Demontujte kryt elektrických souþástí (55).
Zkontrolujte/vymČĖte následující pojistku (Obr. 20):
FT: Pojistka pohonné soustavy (70 A)
Kontrola pĜerušovaþe obvodu
9.
Zkontrolujte deaktivaci jedné z následujících pojistek, pak ji resetujte poté, co pĜíslušný motor vychladne:
FA: PĜerušovaþ obvodu motoru hlavního kartáþe (30 A) (52)
FB: PĜerušovaþ obvodu motoru boþního kartáþe (10 A) (53)
Montáž
10. Montáž souþástek provádČjte podle krokĤ pro demontáž, ale v opaþném poĜadí.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
FT
F8
S311413
Obrázek 19
24
FLOORTEC R 570 B
S311414
Obrázek 20
146 2725 000(2)2007-02 E
PěÍRUýKA UŽIVATELE
ýESKY
ěEŠENÍ PROBLÉMģ
Problém
Možná pĜíþina
ěešení
Je odpojen konektor baterie (46).
Zapojte konektor baterie.
Pojistka F1 ve skĜíni (51) je rozpojená.
VymČĖte pojistku F1.
Kabel nabíjeþky baterie (48) je pĜipojen k
elektrické síti.
Odpojte kabel nabíjeþky baterií z elektĜiny.
Parkovací brzda je zatažená.
Odpojte parkovací brzdu.
Po sešlápnutí pedálu plynu (2) se stroj
nezaþne pohybovat.
PĜi nastartování stroje klíþkem zapalování (72)
jste sešlápli pedál (2) nebo operátor není v
sedadle Ĝidiþe.
Nastartujte stroj klíþkem zapalování (72)
teprve poté, co je operátor v sedadle Ĝidiþe a
bez sešlápnutí pedálu (2).
Hlavní kartáþ nepracuje.
Je deaktivován pĜerušovaþ obvodu (52).
Opravte pojistku (52) stiskem pĜíslušného
tlaþítka.
Hlavní kartáþ se nespouští.
SpusĢte hlavní kartáþ.
Je deaktivován pĜerušovaþ obvodu (53).
Opravte pojistku (53) stiskem pĜíslušného
tlaþítka.
Baterie jsou vybité.
Nabijte baterie.
Pokud problém pĜetrvává, vymČĖte baterie.
Baterie jsou vybité.
VymČĖte baterie.
Kapacita baterie je malá.
Nakupujte baterie s vyšší kapacitou (viz
odstavec Technická data).
Došlo k závadČ na pohonné soustavČ.
Závadu lze vyhledat v Návodu k Opravám,
který je k dispozici ve všech servisních
stĜediscích Nilfisk-Alto Service Centre.
Stroj nestartuje, když se otoþí klíþek
zapalování na "I".
Boþní kartáþe nepracují.
Stroj pracuje, jen když stojí, jinak se vypne a
zaþne blikat þervené varovné svČtlo (73).
Životnost baterie je malá.
Bliká kontrolka závady pohonné soustavy
(54).
PodrobnČjší informace si lze vyhledat v PĜíruþce k Opravám, která je k dispozici ve všech Servisních StĜediscích spoleþnosti NilfiskAlto.
LIKVIDACE
Stroj nechte zlikvidovat specializovanou firmou.
PĜed zlikvidováním stroje vyjmČte a oddČlte následující materiály, které je tĜeba je zlikvidovat náležitČ v souladu s platnými zákony:
–
Baterie
Motorový olej
–
–
Polyesterový prachový filtr
–
Hlavní kartáþ a boþní kartáþe
–
Plastové komponenty a hadice
–
Elektrické a elektronické souþástky (*)
(*) PĜi likvidaci elektronických a elektrických souþástek se obraĢte na nejbližší stĜedisko Nilfisk-Alto.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
25
ýESKY
PěÍRUýKA UŽIVATELE
PROHLÁŠENÍ O SOULADU
PROHLÁŠENÍ O SOULADU
Alto Deutschland GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8
D-89287 Bellenberg
Výrobek:
Model:
Popis:
Návrh výrobku odpovídá následujícím
pĜíslušným naĜízením:
Sweeper
FLOORTEC R 570 B
12V
EC Machine Directive 98/37/CE
EC Low Voltage Directive 73/23/EEC
EC EMC Directive 89/336/EEC
Použité harmonizaþní normy:
EN 12100-1,EN 12100-2,EN 294,EN 349
EN 60335-2-72
EN 55014-1, EN 55014-2
Použité národní normy a technické
parametry:
DIN EN 60335-2-72
IEC 60335-2-72
Dipl.-Ing. Wolfgang Nieuwkamp
Tests and approvals
26
FLOORTEC R 570 B
Bellenberg, 11.02.2005
146 2725 000(2)2007-02 E
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
MAGYAR
TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS .................................................................................................................................................................... 2
A KÉZIKÖNYV CÉLJA ÉS TARTALMA ............................................................................................................................................ 2
CÉLCSOPORT ................................................................................................................................................................................ 2
A KÉZIKÖNYV TÁROLÁSA ............................................................................................................................................................. 2
KONFORMITÁSI NYILATKOZAT .................................................................................................................................................... 2
AZONOSÍTÓ ADATOK .................................................................................................................................................................... 2
TOVÁBBI HIVATKOZÁSI KÉZIKÖNYVEK ....................................................................................................................................... 3
PÓTALKATRÉSZEK ÉS KARBANTARTÁS ..................................................................................................................................... 3
MÓDOSÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK ............................................................................................................................................ 3
BEMUTATÁS ................................................................................................................................................................................... 3
EGYEZMÉNYEK ............................................................................................................................................................................. 3
KICSOMAGOLÁS/SZÁLLÍTÁS ....................................................................................................................................... 3
BIZTONSÁG .................................................................................................................................................................... 4
SZIMBÓLUMOK .............................................................................................................................................................................. 4
ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK ............................................................................................................................................................. 4
KÉSZÜLÉK LEÍRÁS ........................................................................................................................................................ 6
A GÉP FELÉPÍTÉSE ....................................................................................................................................................................... 6
VEZÉRLė PANEL............................................................................................................................................................................ 8
KIEGÉSZÍTėK/OPCIÓK .................................................................................................................................................................. 8
MĥSZAKI ADATOK.......................................................................................................................................................................... 9
KAPCSOLÁSI RAJZ ...................................................................................................................................................................... 10
HASZNÁLAT .................................................................................................................................................................. 12
AKKUMULÁTOR ELLENėRZÉSE/BEÁLLÍTÁSA ÚJ KÉSZÜLÉKEN ............................................................................................ 12
WET VAGY GEL AKKUMULÁTOR BEÁLLÍTÁSOK ....................................................................................................................... 13
A GÉP INDÍTRÁSA ELėTT............................................................................................................................................................ 13
A GÉP INDÍTRÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA ............................................................................................................................................ 14
A GÉP KEZELÉSE......................................................................................................................................................................... 15
A HULLADÉKTARTÁLY KIÜRÍTÉSE ............................................................................................................................................. 15
A GÉP HASZNÁLATA UTÁN ......................................................................................................................................................... 16
A GÉP TOLÁSA, ILLETVE VONTATÁSA....................................................................................................................................... 16
HOSSZÚ ÜZEMSZÜNET .............................................................................................................................................................. 16
ELSė HASZNÁLATI IDėSZAK...................................................................................................................................................... 16
KARBANTARTÁS.......................................................................................................................................................... 17
TERVEZETT KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT................................................................................................................................. 17
Fė KEFE MAGASSÁGÁNAK ELLENėRZÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA................................................................................................. 18
FėKEFE CSERÉJE ....................................................................................................................................................................... 19
OLDALSÓ KEFE MAGASSÁGÁNAK ELLENėRZÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA..................................................................................... 20
OLDALKEFE CSERÉJE ................................................................................................................................................................ 20
PORSZĥRė TISZTÍTÁSA ÉS INTEGRITÁSÁNAK ELLENėRZÉSE ............................................................................................ 21
PEREMMAGASSÁG ÉS MĥKÖDÉS ELLENėRZÉSE ................................................................................................................. 22
AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE .......................................................................................................................................................... 23
BIZTOSÍTÓ ELLENėRZÉSE/CSERÉJE/VISSZAÁLLATÁSA........................................................................................................ 24
HIBAELHÁRÍTÁS .......................................................................................................................................................... 25
LESELEJTEZÉS ............................................................................................................................................................ 25
KONFORMITÁSI NYILATKOZAT .................................................................................................................................. 26
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
1
MAGYAR
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
BEVEZETÉS
MEGJEGYZÉS
A zárójelekben látható számok a Gép Leírás fejezetben mutatott alkatrészekre vonatkoznak.
A KÉZIKÖNYV CÉLJA ÉS TARTALMA
A kézikönyv célja, hogy ellássa a felhasználót a készülék autonóm és biztonságos módon történĘ mĦködtetéséhez szükséges
minden fontos információval. Információkat tartalmaz a mĦszaki adatokról, biztonságról, a mĦködésrĘl, a tárolásáról, a
karbantartásáról, a tartalék alkatrészekrĘl és az ártalmatlanításról.
MielĘtt bármilyen mĦveletet hajtanának végre a gépen, a KezelĘknek és a Szakképesített technikusoknak figyelmesen át kell
olvasniuk ezt a kézikönyvet. Lépjen kapcsolatba a Niflisk-Alto-cal, ha kétségei támadnának az utasítások értelmezését illetĘen,
vagy ha további információra van szüksége.
CÉLCSOPORT
Ez a kézikönyv a operátorok és szakképzett technikusok számára készült a gép karbantartásának elvégzéshez.
A kezelĘk nem hajthatnak végre szakképzett technikusok által végrehajtandó mĦveleteket. A Niflisk-Alto nem vonható felelĘsségre
az ezen tiltás figyelmen kívül hagyásából eredĘ károkért.
A KÉZIKÖNYV TÁROLÁSA
A Felhasználói Kézikönyvet tartsa a gép közelében egy erre alkalmas tokban, folyadékoktól, és más egyéb rongáló anyagoktól
védve.
KONFORMITÁSI NYILATKOZAT
A géphez mellékelt Konformitási Nyilatkozat igazolja, hogy a gép megfelel a jogszabályokban rögzítetteknek.
MEGJEGYZÉS
A géppel együtt mellékelve van az eredeti Konformitási Nyilatkozat két másolata.
AZONOSÍTÓ ADATOK
A gép modell és sorozatszámát a lemezen jelöltük (37).
A gép modell évét az EK Konformitási Nyilatkozatban valamint a gép sorozatszámának elsĘ két számjegyében jelöltük.
Ez hasznos információ, ha cserealkatrészekre van szüksége a géphez. Használja az alábbi táblázatot a gép azonosító adatainak
leírására.
GÉP modellje .....................................................................................
GÉP sorozatszáma ............................................................................
2
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
MAGYAR
TOVÁBBI HIVATKOZÁSI KÉZIKÖNYVEK
A géphez mellékelt egyéb kézikönyvek:
–
Az elektromos akkumulátor töltĘt (ha mellékelt), a kézikönyv részeként kell kezelni
–
SeprĘgép pótalkatrészlistája
További elérhetĘ kézikönyvek:
–
Szervíz Használati Utasítás (melyrĘl a Nilfisk-Auto Szervíz Központban konzultálhat)
PÓTALKATRÉSZEK ÉS KARBANTARTÁS
Minden szükséges mĦködtetési, karbantartási és javítási mĦveletet szakképesített személyzet vagy pedig a Nilfisk-Alto
Szervizközpontok hajthatnak végre. Csak eredeti pótalkatrészeket és kiegészítĘket használjon.
Hívja a Nilfisk-Alto-t a javítással ill. pótalkatrészek és kiegészítĘk rendelésével kapcsolatban, melyhez adja meg a gép modelljét és
sorozatszámát.
MÓDOSÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK
A Nilfisk-Alto folyamatosan tökéletesíti termékeit, és fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint változtatásokat és
javításokat hajtson végre anélkül, hogy köteles lenne ezeket az fejlesztéseket a korábban eladott gépeken alkalmazni.
Bármely változtatást és/vagy kiegészítĘ egység hozzáadását jóvá kell hagyatni a Niflisk-Alto és általa kell végrehajtani.
BEMUTATÁS
A seprĘgép kezelĘ által irányított, szilárd és egyenletes padló tisztítására/sepregetésére alkalmas gép, mely ipari és polgári
környezetben egyarát biztonságosan gyĦjti össze a port és könnyĦ hulladékot.
EGYEZMÉNYEK
ElĘre, hátra, elöl, hátul, bal, jobb, irányok a Kézikönyvben, a vezetĘülésben ülĘ kezelĘt veszi vonatkoztatási pontnak (25).
KICSOMAGOLÁS/SZÁLLÍTÁS
A készülék kicsomagolásához kövesse a csomagoláson található utasításokat.
Átvételkor kérjük ellenĘrizze, hogy a csomagolás vagy a gép nem sérült-e meg a szállítás során. Ha a sérülés nyilvánvaló, tartsa
meg a csomagolást és ellenĘriztesse le a szállítóval. Azonnal vegy fel a kapcsolatot a fuvarozóval, és jelentse be a szállítmány
sérülését.
EllenĘrizze a gép felszereltségét a következĘk alapján:
–
Technikai dokumentáció:
• SeprĘgép Használati kézikönyv
• Elektronikus akkumulátortöltĘ kézikönyv (ha fel van szerelve)
• SeprĘgép pótalkatrészlistája
–
Sz. 1 70 A biztosíték
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
3
MAGYAR
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
BIZTONSÁG
A következĘ szimbólumok jelzik a potenciálisan veszélyes helyzeteket. Mindig gondosan olvassa el ezt az információt, és tegye
meg a szükséges elĘvigyázatossági lépéseket az emberek és a tárgyak védelme érdekében.
A balesetek megelĘzése érdekében fontos a gép kezelĘjének közremĦködése. Egy balesetmegelĘzĘ program sem hatásos, a gép
mĦködtetéséért felelĘs személy teljeskörĦ közremĦködése nélkül. A legtöbb, munka közben, gyárban esetlegesen bekövetkezĘ
baleset a legegyszerĦbb elĘvigyázatossági szabályok be nem tartásából fakad. A gondos és elĘvigyázatos KezelĘ a legjobb
garancia a balesetek ellen, és elengedhetetlen bármely balesetmegelĘzĘ program sikeres teljesítése érdekében.
SZIMBÓLUMOK
VESZÉLY!
Jelzi a KezelĘre veszélyes - életveszélyes - helyzetet.
VIGYÁZAT!
Jelzi a személyi vagy tárgyi sérülés potenciális kockázatát.
FIGYELEM!
Fontos vagy hasznos funkciókhoz kapcsolódó észrevételt mutat.
Fordítson különös figyelmet ezzel a szimbólummal jelzett bekezdésekre.
MEGJEGYZÉS
Jelzi ha szükséges a Használati Utasítás használata bármely mĦveletnél.
ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK
A személyeket és gépet potenciális fenyegetĘ veszélyre az alábbi figyelmeztetések hívják fel a figyelmet.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VESZÉLY!
Fordítsa el az indítókulcsot a „0” állásba és a karbantartási/javítási folyamat megkezdése elĘtt szĦntesse meg az
akkumulátor csatlakozását.
A gépet csak szakképzett és arra jogosult személyzetnek szabad használnia. Gyermekek vagy cselekvĘképtelen
személyek nem használhatják a gépet.
Tartsa távol az akkumulátorokat szikrától, lángtól és izzó anyagtól. A rendeltetésszerĦ használat közben robbanékony
gázok keletkeznek.
Ne viseljen ékszereket, ha elektromos alkatrészek közelében dolgozik.
Ne dolgozzon a megemelt gép alatt anélkül, hogy azt biztonsági támasztékkal rögzítené alá.
Ha nyitott védĘtetĘ alatt dolgozik, gyĘzĘdjön meg róla, hogy az véletlenül nem csukódhat be.
Ne mĦködtesse a gépet veszélyes, gyúlékony és/vagy robbanóanyagok, folyadékok vagy pára közelében.
Ha a gép savas akkumulátorokkal (WET) rendelkezik, az akkumulátor töltése rendkívül robbanékony hidrogéngázt
termel. Az akkumulátorok töltése közben a motorháztatĘt tartsa nyitva, és a mĦveletet csak jól szellĘzĘ helyiségben
végezze, nyílt lángtól távol.
Ha ólom akkumulátorok (WET) találhatók a gépben, akkor a gép nem zárhat be a vízszintessel 30° -nál nagyobb
szöget, mivel ilyenkor az igen maró hatású sav kifolyhatna az akkumulátorokból. Ha a gépet meg kell billenteni
karbantartás miatt, vegye ki az akkumulátorokat.
4
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MAGYAR
VIGYÁZAT!
Figyelmesen olvassa el az utasításokat, mielĘtt elkezdene bármilyen karbantartási/javítási mĦveletet.
Tegye meg az összes szükséges óvintézkedést annak érdekében, hogy a gép mozgó alkatrészeibe ne kerüljön haj,
ékszer és lazán viselt ruha.
Az akkumulátortöltĘ készülék használata elĘtt gyĘzĘdjön meg arról hogy a kapcsolódó lapon található frekvencia és
feszültség értékek megegyeznek a hálózati feszültséggel.
Ne húzza vagy emelje a gépet a töltĘ kábelnél fogva; soha ne használja karként a töltĘ kábelt. Ne zárja rá az ajtót a
töltĘ kábelre vagy húzza át éles sarkokon vagy éleken. Ne hajtson rá a géppel a töltĘ kábelra.
Tartsa távol a vezetéket fĦtĘtestektĘl.
Ne töltse az akkumulátort, ha a töltĘ vezetéke, vagy a csatlakozó sérült. Amennyiben az akkukábel sérült, kérjük,
keresse fel az Nilfisk-Alto Szervizközpontot.
A tĦz-, az áramütés és a sérülésveszély elkerülése végett ne hagyja Ęrizetlenül a gépet mĦködés közben. Húzza ki a
gépet a konnektorból, ha nem használja vagy ha javítási mĦveleteket akar elvégezni rajta.
Ne hagyja a gépet felvigyázatlanul, ha a gyújtás kulcs a helyén van, és a parkoló fék nincs aktiválva.
Ne használja a gépet a specifikációkban meghatározottnál nagyobb lejtĘn.
Ne használja a készüléket túlságosan poros helyeken.
Ne mossa le a gépet közvetlen vagy magasnyomású vízsugárral, vagy maró hatású anyagokkal. Ne használjon
sĦrített levegĘt a gép tisztításához, kivéve a szĦrĘket (lásd az idede vonatkozó részt).
A gép használata közben ügyeljen arra, hogy ne okozzon kárt az emberekben és fĘleg a gyerekekben.
Ne tegyen semmiféle folyadékot tartalmazó kannát sem a gépre.
A gép tárolási hĘmérsékletének 0°C – +40°C között kell lennie.
A gép mĦködési hĘmérsékletének 0°C – +40°C között kell lennie.
A páratartalomnak 30% és 95% között kell lennie.
Mindig védje a gépet a közvetlen napfénytĘl, az esĘtĘl és a rossz idĘtĘl, mind mĦködés, mind pedig inaktív állapot
alatt.
A gépet ne használja szállító- illetve húzó/vontató eszköznek.
Ne engedje, hogy a kefék a gép álló helyzetben is mĦködjenek, mert károsulhat a padló.
TĦz esetén lehetĘleg poroltót használjon az oltáshoz, ne vizet.
Ne ütközzön polcoknak vagy állványoknak a géppel, fĘleg ahol nagy a leesĘ tárgyak kockázata.
A mĦködési sebességet a padló állapotához igazítsa.
Ne használja a gépet a specifikációkban meghatározottnál nagyobb lejtĘn.
A gép nem használható közutakon vagy utcán.
Ne avatkozzon bele a biztonsági védĘegységek mĦködésébe.
Szigrúan tartsa be a megfelelĘ karbantartási elĘírásokat.
Ne távolítsa el, és ne módosítsa a gépre ráerĘsített táblákat.
A gép hibás mĦködése esetén gyĘzĘdjön meg arról, hogy azt nem a karbantartás elmaradása okozza. Egyébként
forduljon segítségért a felhatalmazott Szervizközponthoz vagy felhatalmazott személyzethez.
Alkatrészcsere szükségessége esetén szerezze be az EREDETI alkatrészeket a HIVATALOS Forgalmazótól vagy a
Viszonteladótól.
A gép biztonságos és megfelelĘ használata érdekében az elĘírt idĘszakos karbantartást - melyenek leírását megtalálja
ebben a kézikönyvben is - arra feljogosított személy vagy szervízközpont végezze.
A gépet megfelelĘen kell leselejtezni a mérgezĘ káros anyagok jelenléte (akkumulátorsav, olajok, stb.) miatt,
amelyeket az elĘírások szerint speciális hulladéklerakókba kell szállítani (lásd a "Leselejtezés" c. fejezetet).
Ha a gépet az elĘírásoknak megfelelĘen használják, a fellépĘ vibráció nem veszélyes. A gép vibrációs szintje 2,5 m/s2
alatt van (EN 1033-1995-08; EN 1032/A1-1998)
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
5
MAGYAR
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
KÉSZÜLÉK LEÍRÁS
A GÉP FELÉPÍTÉSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. Bal ajtó (kizárólag karbantartási mĦveletek esetén lehet
kinyitni)
21. Ajtó fogantyúk
22. Jobb ajtó (a fĘ kefe kiszereléséhez)
23. Ajtó fogantyúk
24. JelzĘfény (mindig bekapcsolva, ha a gyújtáskapcsoló "I"
helyzetben van) (opcionális)
25. VezetĘülés biztonsági mikrokapcsolója
26. Beállítható lyuk kézi porszívó készlethez (opcionális)
27. Beállítható kormányoszlop
28. Üzemvilágítás (opcionális)
29. Jobb oldali kefe magasságállító fogantyúja
30. Bal oldali kefe magasságállító fogantyúja (rendelhetĘ)
31. Szék hosszirányú állítására szolgáló kar
32. SzívószĦrĘ rekesz fedele
33. Fedélgombok
34. Kézi porszívó rendszer (opcionális)
35. Kézi porszívó rendszer rögzítĘi
36. BelsĘ hulladékkonténer billentĘkarral (opcionális)
37. Sorozatszám-lemez/mĦszaki adatok/konformitási
nyilatkozat
38. Fedélnyitó karok
39. GépemelĘ horgonyok
Kormánykerék
ElĘre/hátramenet váltó pedál
Szervíz fék pedál
RögzítĘfék-kar
Nyomja meg a rögzítĘfék pedálját (3), aztán használja a
kart (4), hogy átváltosn az üzemfékrĘl a rögzítĘfékre.
ElülsĘ perem emelĘ pedál
Kannatartó
Fedél
Hátulsó meghajtókerekek rögzített tengelyen
ElülsĘ kormányzó kerék
Jobb oldali kefe
Bal oldali kefe
FĘkefe
Bal oldalperem
Jobb oldalperem
ElülsĘ perem
Hátsó perem
Hulladéktartály (Ha megtelt, üritse)
Hulladéktartály-rögzítĘ kampó
HulladékürítĘ kar
1
24
25
7
27
6
38 31
2
4 3
38
5
39
39
34
35
8
37
21
20
10 28
29
9
30
36
11
36
34
26
13
35
15 32
22
33
33
12
39
39
23
17
19
18
16
8
14
S310766
6
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
MAGYAR
A GÉP FELÉPÍTÉSE (Folytatás)
52. FĘkefe-motor megszakítója
53. Oldalsó kefe-motor megszakítója
54. Meghajtó meghibásodását jelzĘ lámpa.
Ha a LED világít, akkor a meghajtó rendszer mĦködésben
van; ha a LED villog, akkor a meghajtó rendszerben
zavarok léptek fel.
55. Elektromos alkatrész doboz
56. HajtómĦ rendszer elektronika panelje
57. Akkumulátortok
58. Kézi porszívó rendszer (opcionális)
59. FĘkefe magasságbeállító gomb
60. LégterelĘ lap
41. Fedél (felnyitva)
42. MotorháztetĘ támasztórúd
43. Savas akkumulátorok (WET) vagy opcionális géles
akkumulátorok (GEL)
44. Akkumulátortelelpítési ábrák
45. Akkumulátor sapkák (csak WET akkumulátorok esetén)
46. Akkumulátor csatlakozó
47. Elektronikus akkumulátortöltĘ
48. AkkumulátortöltĘ-kábel
49. Savas (WET) vay géles (GEL) akkumulátorválasztó az
elektronikus akkumulátortöltĘn
50. Feltöltött akkumulátor figyelmeztetĘ jelzés
51. Lamellás biztosíték doboz
41
44
43
42
58
60
43
39
55
45
56
43
54
53
42
52
51
59
43
46
57
48
47
49
50
S310773
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
7
MAGYAR
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
VEZÉRLė PANEL
71. Bal ellenĘrzĘ panel
72. Gyújtáskapcsoló ("0" állásba állítva leállítja a gépet és kikapcsolja a funkcióit; "I" állásba állítva aktiválja a gép funkcióit;
valamint bekapcsolja a villanófényt)
73. Lemerült akkumulátorra figyelmeztetĘ lámpa (piros). Ha ég, az akkumulátorok lemerültek. Az energia elfogyott, az
akkumulátort újra kell tölteni (lásd a megfelelĘ fejezetben leírt eljárást).
74. Félig kisütött akkumulátort jelzĘ lámpa (sárga). Ha ég, az akkumulátorok félig lemerültek. A maradék mĦködési idĘ pár perc.
75. Akkumulátortöltöttséget jelzĘ lámpa (zöld). Ha ég, az akkumulátorok töltĘdnek. A maradék energia függ az akku kapacitásától
és a munkakörülményektĘl.
76. KijelzĘ. Ha megnyomja, sorrendben a következĘket mutatja:
• Munkaórák
• Órák utolsó jegye - (pont) - percek
• Akkumulátor feszültség (V)
77. KijelzĘ választó gomb: óra számláló/óra és perc számláló/akkumulátor feszültség (V)
78. Kürt gomb
79. Elszívó/szĦrĘ-felrázó kapcsoló
80. Kézi porszívó rendszer kapcsoló (opcionális)
81. Üzemvilágítás gomb (opcionális)
82. Vészhelyzet nyomógomb. Vészhelyzet esetén meg kell nyomni a gép összes funkciójának leállítása érdekében. A
vésznyomógomb kiengedéséhez a nyíl irányába forgassa el.
83. PultrögzítĘ csavarok
84. Jobb ellenĘrzĘ panel
85. Bal és jobb oldali kefe emelĘ/leengedĘ kar
86. FĘkefe emelĘ/leengedĘ kar
87. Kormánybeállító-kar
88. ElĘre/hátra váltó kapcsoló
85
86
77
73
74
82
71
75
88
76
81
80
84
79
83
87
83
72
78
S310765
KIEGÉSZÍTėK/OPCIÓK
A szabványos összetevĘk kiegészítéseként a gépet a következĘ kiegészítĘkkel/opciókkal is felszerelhetik, a gép specifikus
használata szerint:
Zselés akkumulátorok
–
A fĘkefék és az oldalsó kefék keményebb vagy lágyabb sörtékkel telepíthetĘk
–
Antisztatikus poliészter vagy poliészter BIA C porszĦrĘ
–
FĘ vákuum rendszer
–
Üzemvilágítás
–
JelzĘfény
–
KülönbözĘ anyagú peremek
–
VédĘtetĘ
–
A további kiegészítĘ tartozékokkal kapcsolatosan forduljon a felhatalmazott viszonteladóhoz.
8
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
MAGYAR
MĥSZAKI ADATOK
Általános
Értékek
Gép hosszúsága
1.480 mm
Gépszélesség (oldalkefe nélkül)
930 mm
Maximális gépmagasság (a kormánykerék szintjén)
1.220 mm
Tisztítószélesség (oldalkefék nélkül)
700 mm
Munkaszélesség (egy oldalkefével)
980 mm
Munkaszélesség (két oldalsó kefével)
1.260 mm
A földtĘl mért minimum magasság (az alsó perem nélkül)
55 mm
FĘkefe méret (átmérĘ x hossz)
300 mm x 700 mm
Oldalkefe átmérĘ
420 mm
ElülsĘ kormánykerék átmérĘje
250 mm
Hátsó hajtókerék átmérĘje
250 mm
Gép teljes tömege (szabvány akkumulátorral)
390 kg
HulladékürítĘ teljesítmény
70 liter
FĘ kefe motor
500 W
Oldalsó kefe motorok
60 W
Meghajtó rendszer motor
400 W, 130 rpm
Szívórendszer motorja
310 W
SzĦrĘ rázó motor
90 W, 6.000 rpm
Zajszint munka közben (A Lpa)
63,8 dB(A)
Vibrációs szint a kezelĘ karjában (*)
Kisebb mint 2,5 m/s2
Vibrációs szint a kezelĘ testében (*)
0,6 m/s2
(*)
Normális munkakörülmények között, sík, aszfaltozott felületen.
Teljesítmény
Értékek
Maximális elĘre/hátra sebesség
6 km/óra
Maximális hátrameneti sebesség
3 km/óra
Oldaldöntés
20%
Minimális fordulási sugár
1.310 mm
Akkumulátorok
Értékek
Akkumulátor feszültség
24 V
Standard akkumulátorok
Ólom savas elektrolittel (WET)
Opcionális akkumulátorok
Gél, hermetikus (GEL)
Minimális akkumulátorkapacitás (az akkumulátortöltĘvel)
185 Ah C5
Maximális akkumulátorkapacitás
256 Ah C5
Akkumulátorház belsĘ mérete (hossz x szélesség x magasság)
630 x 420 x 370 mm
Akkumulátorház maximális mérete (hossz x szélesség x magasság)
660 x 440 x 370 mm
Porelszívás és szĦrés
Értékek
Papír porszĦrĘ 5-10 —m
4,3 m2
FĘkefe szívó egység
11 mm H2O
SzĦrĘ-felrázó aktiválás
Elektronikus
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
9
MAGYAR
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
KAPCSOLÁSI RAJZ
Kulcs
Színkód
BAT
Akkumulátorok
BK
Fekete
BE1
JelzĘfény (opcionális)
BU
Kék
BZ1
Hátramenet figyelmeztetés/kürt
BN
Barna
C1
Akkumulátor csatlakozó
GN
Zöld
Szürke
AkkumulátortöltĘ helyettes csatlakozó
GY
CH1
C2
AkkumulátortöltĘ
OG
Narancssárga
EB1
Óra számláló és akkumulátor feszültség jelzĘ
PK
Rózsaszín
EB2
HajtómĦ rendszer elektronika panelje
RD
Piros
ES1
FĘkeferelé
VT
Lila
ES2
SzĦrĘ-felrázó relé
WH
Fehér
ES3
Szívórendszerrelé
YE
Sárga
ES4
Kézi porszívórendszer-relé (opcionális)
ES5
Oldalkeferelé
FA
FĘkefe megszakítója
FB
Oldalkefe megszakítója
FT
Meghajtórendszer biztosítéka (70 A)
F1
FĘ biztosíték (kapcsoló áramkör) (15 A)
F2
SzĦrĘ rázó motor biztosíték (25 A)
F3
Kézi porszívó biztosíték (40A) (opcionális)
F4
Szívórendszer motorjának biztosítéka (30 A)
F5
Kürt és forgófény biztosíték (10 A)
F6
MegkülönböztetĘ jelzés biztosíték (10 A) (választható)
K1
Gyújtás kulcs
LD1
Meghajtórendszer elektromos figyelmeztetĘ lámpája
L1
Üzemvilágítás (opcionális)
M1
FĘ kefe motor
M2
Meghajtó rendszer motor
M3
SzĦrĘ rázó motor
M4
Jobboldali kefe motor
M5
Baloldali kefe motor
M6
Szívórendszer motorja
M7
Kézi porszívó rendszer motor (opcionális)
P1
Kürt gomb
R1
HajtómĦsebesség potenciométer (pedál)
R2
Led ellenállása
SWS
Vészhelyzet nyomógomb
SW1
FĘ kefe mikrokapcsoló
SW2
Elszívó/szĦrĘ-felrázó kapcsoló
SW3
Kézi porszívó rendszer kapcsoló (opcionális)
SW4
VezetĘülés biztonsági mikrokapcsolója
SW5
Oldalkefe mikrokapcsoló
SW6
Üzemvilágítás gomb (opcionális)
SW7
ElĘre/hátra váltó kapcsoló
10
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
146 2725 000(2)2007-02 E
-
+
-
+
C1
BK
BAT
C1
RD
BK
RD
CH
F5
FLOORTEC R 570 B
L1
BK
BK
GY
SW6
GY
F6
BU
BU
BE1
PK
C2
SWS
EB1
OG
OG
BU
K1
F1
RD
BK
YE
3
1
86
85
VT WH
SW2
2
GNBK
mom.
ES2
OG
SW4
OG
8
7
OG
85
86
ES3
ES1
BK GNBK GNBK
c
nc
SW1
WH
ES4
BN
SW3
BN
na
SW7
B+
B-
BU
RD
BN
RD
10
1
EB2
M2
M1
YEBK
M2
BK
LD1
R2
RD
FT
RDBK
YE
18
9
BU
BU
RDBK
P1
BK
YEGN
R1
BZ1
WH
VTBK
FA
BK
M1
RD
R
BU
ES1
RD
nc
c
FB
BK
M4
BUBK
ES5
BUBK
R
BK
M5
BUBK
c
85
86
nc
SW5
BK
ES5
YE
ES2
VT
BK
M3
87
30
VT
F2
RD
ES3
BU
BK
M6
87
30
BU
F4
RD
BK
M7
BN
ES4
BN
F3
RD
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
MAGYAR
KAPCSOLÁSI RAJZ (Folytatás)
S310774
11
MAGYAR
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
HASZNÁLAT
VIGYÁZAT!
A gép néhány pontján öntapadó táblákat helyeztünk el, amelyek a következĘket jelzik:
–
VESZÉLY
–
VIGYÁZAT
–
FIGYELEM
–
TANÁCSADÁS
A Kézikönyv olvasása közben a KezelĘ különösen figyeljen ezen szimbólumok jelentésére.
Ne takarja le semmilyen okból sem egyik ilyen táblát sem, és azonnal cserélje Ęket, ha megsérültek.
AKKUMULÁTOR ELLENėRZÉSE/BEÁLLÍTÁSA ÚJ KÉSZÜLÉKEN
MEGJEGYZÉS
Ha a gép elektronikus akkumulátortöltĘvel rendelkezik, ezt csatlakoztatni kell az akkumulátorokhoz, hogy a gép
mĦködhessen.
A gépnem négy 6 Voltos akkumulátorra van szüksége, melyeket az ábra (44) szerint kell csatlakoztani, vagy egy 24 Voltos
akkumulátordobozra van szükség.
A készüléket a következĘ módok egyikére lehet beállítani:
a) Ólom-savas vagy zselés akkumulátor már a gépben van
b) Az ólom-savas akkumulátorok be vannak szerelve a gépbe, de elektrolit folyadék nélkül
c) Akkumulátorok nélkül
A gép beálítításainak megfellelĘen, a következĘképpen járjon el.
2.
3.
Ólom-savas vagy zselés akkumulátor már a gépben van
Nyissa fel a gép motorháztetejét (7), és ellenĘrizze, hogy az akkumulátorok csatlakoztatva vannak-e a géphez a
csatlakoztatóval (46).
Zárja le a fedelet (7).
Helyezze be a gyújtáskapcsolót (72), és fordítsa "I" állásba [a pedál (2) megnyomása nélkül].
Ha a zöld jelzĘlámpa (75) kigyullad, az akkumulátorok készek a használatra.
Ha a sárga (74) vagy a vörös (73) lámpa kigyullad, az akkumulátorokat tölteni kell (lásd a Karbantartás fejezetben leírt
mĦveletet).
b)
1.
2.
Az ólom-savas akkumulátorok be vannak szerelve a gépbe, de elektrolit folyadék nélkül
Nyissa fel a burkolatot (7).
Távolítsa el az akkumulátorsapkákat (45).
a)
1.
VIGYÁZAT!
Vigyázzon, ha kénsavat használ, mert maró hatású. Ha bĘrrel vagy szemmel kerül kapcsolatba, alaposan
öblítse le vízzel és forduljon orvoshoz.
Az akkumulátorokat megfelelĘen szellĘzĘ helyen kell tölteni.
Használjon védĘkesztyĦt.
3.
4.
5.
c)
1.
2.
3.
Minden részt töltsön fel kénsavval (sĦrĦség 1,27 és 1,29 kg között 25 °C-on) az Akkumulátor kézikönyvének megfelelĘen.
A helyes kénsavmennyiség az Akkumulátor kézikönyvben található.
Hagyja az akkumulátort néhány percig pihenni, majd töltse fel kénsavval az Akkumulátor kézikönyvben és a Karbantartási
kézikönyben leírtak szerint.
Töltse fel az akkumulátorokat (lásd a Karbantartás címĦ fejezetben leírt eljárást).
Akkumulátorok nélkül
Vegyen megfelelĘ akkumulátorokat [lásd a Technikai adatok és rajozok részt (44)].
A megfelelĘ akkumulátorról és beszerelésérĘl kérdezze a hivatalos akkumulátor kereskedĘt.
Szerelje be az akkumulátorokat.
Az alkalmazott akkumulátoroknak megfelelĘen állítsa be a gépet és az akkumulátortöltĘt (ha van), amint az a következĘ
bekezdésben látható.
12
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
MAGYAR
WET VAGY GEL AKKUMULÁTOR BEÁLLÍTÁSOK
MEGJEGYZÉS
Ha a gép elektronikus akkumulátortöltĘvel rendelkezik, ezt csatlakoztatni kell az akkumulátorokhoz, hogy a gép
mĦködhessen.
A használt akkumulátorok típusától függĘen (WET vagy GEL), állítsa be a gép elektronikus kapcsolótábláját és az akkumulátortöltĘt
(ha van), a következĘ mĦveletsor szerint:
1. Fordítsa az indítókulcsot (72) a "0"-ra.
2. Nyissa fel a fedelet (7).
Gép beállítások
3.
A gyári beállítás ólom (WET) akkumulátor. Ha a beállítás megfelel a beszerelt akkumulátor típusának, akkor folytassa a
következĘ paragrafusnál, egyébként a következĘket tegye:
• Válassza le az akkumulátorcsatlakoztatót (46).
• Távolítsa el a csavarokat (83) és óvatosan húzza ki a jobb ellenĘrzĘ panelt (84).
• Szerelje be a jumper kábelt (A, 1 ábra) a GEL csatlakozóhoz (B) gél akku esetén.
• Óvatosan helyezze fel a vezérlĘpultot (84), és a szükséges csavarokat.
• Csatlakoztassa az akkumulátorcsatlakozót (46).
B
C
A
S311412
Ábra 1
Akkumulátor töltĘ beállításai
4.
5.
Állítsa az akkumulátorválasztót (49) WET állásba savas-, vagy GEL állásba géles akkumulátorok esetén.
Töltse fel az akkumulátorokat (lásd a Karbantartás címĦ fejezetben leírt eljárást).
A GÉP INDÍTRÁSA ELėTT
FIGYELEM!
EllenĘrizze, hogy nem maradt nyitva ajtó/védĘtetĘ és hogy a gép normális, mĦködĘképes állapotban van-e.
GyĘzĘdjön meg róla, hogy a hulladékürítĘ (17) megfelelĘen van-e lezárva.
Ha a gép nem lett használva a szállítás után, akkor ellenĘrizze hogy a szállításhoz használt minden anyag el
lett-e távolítva.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
13
MAGYAR
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
A GÉP INDÍTRÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA
A gép indítása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Üljön be a vezetĘülésre (25).
Szükség esetén állítsa be a kar segítségével (31) a kívánt pozíciót.
Ha szükséges, használja a kart (87) kormánysoszlop (1) elĘre vagy hátra döntéséhez így kényelmesebb lesz az ülés.
Fordítsa a gyújtáskapcsolót (72) "I" állásba, de ne nyomja meg a pedált (2). EllenĘrizze, hogy a zöld jelzĘlámpa (75) (feltöltött
akkumulátor) kigyullad-e.
Ha a sárga (74) vagy a vörös (73) figyelmeztetĘ lámpa kigyullad, fordítsa a gyújtáskapcsolót "0" állásba, és töltse fel az
akkumulátorokat (lásd a Karbantartás fejezetben leírt mĦveletet).
A pedál (3) megnyomásával és felengedésével engedje ki a rögzítĘ féket.
Kezdje meg a seprési munkálatokat és tartsa a kezeit a kormányon és nyomja meg a pedált (2).
Az elĘremenetet/hátramenetet a bal irányítópanelen lévĘ megfelelĘ kapcsolóval (88) választhatja. A sebesség a pedálra (2)
történĘ nyomás változtatásával állítható a nulla és a maximális érték között.
MEGJEGYZÉS
Az ülés (25) bizotnsági szenzorral van ellátva, amely lehetĘvé teszi a gép mozgatását csak a pedállal (2) csak akkor,
ha a kezelĘ az ülésben van.
7.
8.
A karral (86) engedje le a fĘkefét; majd ezután elkezd forogni.
A kapcsoló (79) hátrahúzásával kapcsolja be az elszívórenszert.
MEGJEGYZÉS
Csak akkor kacsolódik be a szívás, ha a fĘkefe le van engedve.
9.
Engedje le a karral (85) az oldalsó keféket (10 és 11).
MEGJEGYZÉS
A gép mozgása közben a kefék (10 és 11) bekapcsolhatók, felemelhetĘk vagy leengedhetĘk.
Az oldalsó kefék nem forognak felemelt állapotban, vagy ha a fĘkefe fel van emelve.
10. A sepregetést a kormánykerék (1) elfordításával és a gép pedállal tölrténĘ mozgatásával (2) kezdheti meg.
A gép megállítása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
A gép leállításához engedje ki a pedált (2).
A gép gyors leállításához nyomja meg a szervo fékpedált (3) is.
Vészhelyzetben nyomja meg a vészhelyzet gombot (82) a gép azonnali leállításához. A vésznyomógomb (82) kiengedéséhez
a nyíl irányába forgassa el.
Emelje fel a gomb segítségével (85) az oldalsó kefét (10 és 11).
Kapcsolja ki az elszívórendszert, úgy hogy a kapcsolót (79) középsĘ állásba visszakapcsolja.
Emelje fel a karral (86) a fĘ kefét (12).
Állítsa le a gépet és fordítsa el az indítókulcsot (72) a "0" állásba.
Kapcsolja be a rögzítĘféket a pedál megnyomásával (3) és a kar (4) meghúzásával.
14
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
MAGYAR
A GÉP KEZELÉSE
VIGYÁZAT!
Óvatosan használja a készüléket nagy sebesség esetén: a súlyelosztás miatt ez a háromkerekĦ jármĦ
hirtelen kormánymozdulat esetén instabillá válhat.
Kanyarodás elĘtt mindig csökkentse a sebességet.
1.
2.
Kerülje a géppel való hosszú egyhelyben állást és kefeforgatást: ez akaratlan foltokat okozhat a talajfelületben.
KönnyĦ és masszív szemét gyĦjtésekor emelje fel a szoknyát a pedál segítségével (5. ábra). Vegye figyelembe, hogy a gép
szívókapacitása kissebb, ha fel van emelve az elülsĘ szoknya.
FIGYELEM!
Ha nedves felületen dolgozik, alapvetĘ fontosságú a szívó rendszer deaktiválása a karral (79), hogy ne
sérüljön meg a porszĦrĘ.
3.
A gép megfelelĘ mĦködtetése érdekében a porszĦrĘnek a lehetĘ legtisztábbnak kell lennie. Seprés közben úgy tisztíthatja
meg, hogy bekapcsolja a szĦrĘ-felrázót. Ehhez nyomja elĘre néhány másodpercig a kapcsolót (79).
Ezalatt a porszívó ventillátora automatikusan kikapcsolódik.
A szĦrĘ tisztítását követĘen nyomja vissza a gombot (79), hogy újrakezdhesse a szívást; majd kezdje újra a seprést.
Munka közben átlagosan 10 percenkén ismételje a mĦveletet (a tisztítandó terület szennyezettségétĘl függĘen).
MEGJEGYZÉS
Ha a porszĦrĘ eltömĘdik, illetve a hulladéktartály megtelik, a gép többé nem képes port és törmeléket összegyĦjteni.
4.
A hulladékürítĘt (17) minden munkaperiódus után vagy amikor megtelt üríteni kell (lásd a megfelelĘ munkafolyamatot a
következĘ fejezetben).
A HULLADÉKTARTÁLY KIÜRÍTÉSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Állítsa le a gépet, a pedál elengedésével.
Fordítsa az indítókulcsot (2) a "0"-ra.
Kapcsolja be a rögzítĘféket a pedál megnyomásával (3) és a kar (4) meghúzásával.
Akassza ki a kampót (18) az alsó végének lehúzásával.
A kar (19) segítségével vegye le a belsĘ vezetĘkrĘl a hulladéktartályt (17).
Ürítse a hulladékot a speciális konténerekbe. Hogy megkönnyítse az ürítési folyamatot, használja a hulladéktartályban lévĘ két
további, fogantyús konténert (opcionális) (36).
Ha vannak, akkor szerelje vissza a fogantyús konténereket (36).
Tegye vissza a hulladéktartályt (17) és rakja rá a belsĘ vezetĘkre, majd rögzítse a kampóval (18).
A gép ismét munkára kész.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
15
MAGYAR
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
A GÉP HASZNÁLATA UTÁN
A munka befejeztével, még mielĘtt elhagyná a készüléket, végezze el a következĘket.
1. Emelje fel a gomb segítségével az oldalsó kefét (85).
2. Emelje fel a karral (86) a fĘ kefét.
3. Kapcsolja be a szĦrĘ-felrázót a gomb segítségével (79).
4. Ürítse ki a hulladéktartályt (17) (ennek menetét lásd az elĘzĘ részben).
5. Vegye ki az indító kulcsot (72).
6. Kapcsolja be a rögzítĘféket a pedál megnyomásával (3) és a kar (4) meghúzásával.
A GÉP TOLÁSA, ILLETVE VONTATÁSA
A gép kikapcsolt állapotban történĘ tolásához/vontatásához nincs szükség más elĘkészületre.
HOSSZÚ ÜZEMSZÜNET
Ha nem használja a gépet 30 napnál tovább, járjon el a következĘk szerint:
1. EllenĘrizze, hogy a gép tároló helyisége tiszte és száraz-e.
2. Válassza le az akkumulátorcsatlakoztatót (46).
3. Emelje meg a gépet úgy, hogy a perem, a fĘkefe és a kerekek már nem érintkeznek a talajjal.
4. Ha az opcionális akkumulátortöltĘ (47) be van építve, húzza le a pozitív akkumulátorkapcsot (+) közvetlenül a telepsarokról
(+).
ELSė HASZNÁLATI IDėSZAK
Az elsĘ 8 óra eltelte után hajtsa végre a következĘket:
–
EllenĘrizze a rögzítĘ és csatlakoztató alkatrészeket.
–
EllenĘrizze a látható részek állapotát és hogy nincsenek-e lyukak rajtuk.
16
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
MAGYAR
KARBANTARTÁS
A gép élettartamának és maximális mĦködési biztonságának feltétele a megfelelĘ és rendszeres karbantartás.
A következĘ táblázat mutatja a szükséges karbantartásokat. Az idĘintervallumok a gép munkakörülményeitĘl függĘen változhatnak,
ezeket a karbantartásért felelĘs személyeknek kell megállapítani.
Minden tervezett vagy különleges karbantartási munkálatot megfelelĘen képzett személyzetnek, vagy egy felhatalmazott
Szervizközpontnak kell elvégeznie.
Ez a kézikönyv csak a legegyszerĦbb és leggyakoribb karbantartási eljárásokat írja le.
A TervszerĦ Karbantartási Táblázatban szereplĘ további karbantartási eljárásokkal kapcsolatosan olvassa el a megfelelĘ
Gépkönyvet, melyhez bármelyik Szervizközpontnál hozzájuthat.
VIGYÁZAT!
A karbantartási mĦveletek végrehajtásához szükséges a gép kikapcsolása és az akkumulátor leválasztása.
Továbbá olvassa el alaposan a Biztonság fejezet útmutatásait, mielĘtt bármilyen karbantartási tevékenységet
végez.
TERVEZETT KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT
Folyamat
Átvételkor
10
óránként
50
óránként
100
óránként
200
óránként
400
óránként
WET akkumulátor-folyadék szint ellenĘrzése
Oldalsó kefe és fĘkefe magasságának ellenĘrzése és beállítása
A porszĦrĘtasak tisztítása és integritásának ellenĘrzése
A perem magasság és mĦködés ellenĘrzése
SzĦrĘ rázó mĦködésének ellenĘrzése
(*)
FĘ kefe hajtószíjának megtekintése
(*)
Csavaranya és csavar meghúzottságának ellenĘrzése
(*)(1)
Szervíz és parkoló fék ellenĘrzése és beállítása
(*)
Kormánylánc ellenĘrzése és tisztítás
(*)
FĘ kefe hajtószíjának lecserélése
(*)
FĘ motor és meghajtó rendszer motor szén kefe ellenĘrzése vagy
cseréje
(*)
(*) A kapcsolódó eljáráshoz tekintse meg a Szerviz kézikönyvet.
(1) Az elsĘ 8 bejárató órát követĘen.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
17
MAGYAR
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
Fė KEFE MAGASSÁGÁNAK ELLENėRZÉSE ÉS
BEÁLLÍTÁSA
MEGJEGYZÉS
Keményebb vagy puhább sörtéjĦ kefék is
hozzáférhetĘk. Az eljárás az összes kefetípusra
érvényes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
EllenĘrizze az fĘkefe földtĘl való távolságát a következĘk
szerint:
• Vezesse a gépet vízszintes felszínen.
• Álljon meg a géppel, engedje le a fĘkefét, majd hagyja
forogni néhány másodpercig.
• Állítsa le és emelje fel a fĘkefét, majd induljon el a
géppel és kapcsolja ki.
• EllenĘrizze, hogy a fĘkefe nyoma (A, 2. ábra) egész
hosszában 2 és 4 cm között van-e.
Ha a nyom (A) nem felel meg az elĘírásoknak, akkor
állítsa be a kefe magasságát a 2. lépés szerint.
Kapcsolja be a rögzítĘféket a pedál megnyomásával (3) és
a kar (4) meghúzásával.
Fordítsa az indítókulcsot (72) a "0"-ra.
Nyissa fel a fedelet (7).
Lazítsa ki a gombot (A, 3. ábra) a gép bal oldalán.
Fordítsa el a gombot (B, 3. ábra) és ne feledje:
• A kefét csak akkor lehet felemelni, ha be van
csavarozva;
• A kefét csak akkor lehet leengedni, ha kivan
csavarozva.
A beállításokat követĘen ne nyújon a (B)-gomhoz, hanem
szorítsa meg az (A)-gombot.
Hajtsa végre az 1 lépést újra és ellenĘrizze, hogy a fĘkefe
a megfelelĘ magasságban van-e a földtĘl.
Ha a kefék túlzottan elkoptak már, cserélje Ęket a
következĘ paragrafusnak megfelelĘen.
S311389
Ábra 2
A
B
VIGYÁZAT!
Amennyiben a fĘkefe-nyomat túl nagy
(nagyobb, mint 4 cm), a gép normális
mĦködése nincs biztosítva és a mozgó vagy
elektromos alkatrészek túlmelegedhetnek, ami
csökkentheti a gép várható élettartamát.
Nagyon óvatosan járjon el a fenti ellenĘrzési
folyamatok esetén és csak a jelzett feltételek
szerint használja a gépet.
18
FLOORTEC R 570 B
S311390
Ábra 3
146 2725 000(2)2007-02 E
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
FėKEFE CSERÉJE
MEGJEGYZÉS
Keményebb vagy puhább sörtéjĦ kefék is
hozzáférhetĘk. Az eljárás az összes kefetípusra
érvényes.
MAGYAR
A
C
VIGYÁZAT!
Javasolt védĘkesztyĦ használata a fĘkefe
cseréje közben, mert a sörték között éles
törmelék lehet.
B
B
1.
Vezesse a gépet vízszintes felületre és kapcsolja be a
rögzítĘ féket a pedál (3) és a kar (4) segítségével.
2. Fordítsa az indítókulcsot (72) a "0"-ra.
3. Csavarja ki a gombokat (23) és vegye le a jobb oldali ajtót
(22).
4. Lazítsa ki a gombot (A, 4. ábra).
5. Csavarja ki a gombokat (B, 4. ábra) és vegye le a
kefekamra borítását (C).
6. Távolítsa el a kefét (A, 5. ábra).
7. EllenĘrizze, hogy a meghajtó perselyére nincs-e véletlenül
feltekeredett (A, 6. ábra) szennyezĘdés vagy más idegen
anyag (kötél, rongy, stb.).
8. Az új fĘkefét úgy kell felszerelni, hogy a sörtesorok (B, 6.
ábr.) az ábrán látható módon álljanak.
9. Szerelje fel az új fĘkefét (C, 6. ábr.) és nézze meg,
hogy fogaskerekek (D) megfelelĘen helyezkednek el a
kapcsolódó meghajtó-perselyen (A).
10. Szerelje vissza a kefekamra borítását (C, 4. ábra) és
csavarja fel a (B) és (A) gombfogantyúkat.
11. Helyezze vissza a jobb oldali ajtót (22), majd húzza meg a
gombokat (23).
12. Végezze el az fĘkefe magasságának beállítását az elĘzĘ
fejezetben leírtak szerint.
S311391
Ábra 4
S311392
Ábra 5
S311393
Ábra 6
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
19
MAGYAR
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
OLDALSÓ KEFE MAGASSÁGÁNAK
ELLENėRZÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA
MEGJEGYZÉS
Keményebb vagy puhább sörtéjĦ kefék is
hozzáférhetĘk. Az eljárás az összes kefetípusra
érvényes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
EllenĘrizze az oldalsó kefe talajtól való távolságát a
következĘk szerint:
• Mozgassa a gépet egy sík területre és eressze le az
oldalkefét.
• Álljon meg a géppel, majd hagyja forogni az
oldalkeféket néhány másodpercig.
• Emelje meg az oldalkeféket, majd induljon el a géppel
és kapcsolja ki.
• EllenĘrizze, hogy az oldalkefe-nyomatok megfelelnek-e
az ábrának (A és B, 7. ábra).
Ha a nyomat nem felel meg az elĘírásoknak, állítsa be a
kefe magasságát a 2. lépésben leírtak szerint.
Kapcsolja be a rögzítĘféket a pedál megnyomásával (3) és
a kar (4) meghúzásával.
Fordítsa az indítókulcsot (72) a "0"-ra.
Lazítsa meg a kefe fölött található gombot (A, 8. ábra).
Fordítsa el a gombot (B, 8. ábra) és ne feledje:
• A kefét csak akkor lehet felemelni, ha be van
csavarozva;
• A kefét csak akkor lehet leengedni, ha kivan
csavarozva.
A beállításokat követĘen ne nyújon a (B)-gomhoz, hanem
szorítsa meg az (A)-gombot.
Végezze el még egyszer az 1. lépést az oldalsó kefe
talajtól való távolságának helyes beállítására.
Ha a kefék túlságosan is kopottak, és már nem állíthatók
be, cserélje ki Ęket a vonatkozó fejezetben található
utasítások szerint.
S311394
Ábra 7
S311395
Ábra 8
OLDALKEFE CSERÉJE
MEGJEGYZÉS
Keményebb vagy puhább sörtéjĦ kefék is
hozzáférhetĘk. Az eljárás az összes kefetípusra
érvényes.
VIGYÁZAT!
Javasolt védĘkesztyĦ használata az oldalsó
kefe cseréje közben, mert a sörték között éles
törmelék lehet.
1.
2.
3.
4.
5.
Vezesse a gépet vízszintes felületre és kapcsolja be a
rögzítĘ féket a pedál (3) és a kar (4) segítségével.
Fordítsa az indítókulcsot (82) a "0"-ra.
Dugja a kezeit az oldalkefébe és nyomja a hajtófület (A, 9.
ábra) befelé, majd távolítsa el a kefét (B) úgy, hogy kiszedi
a négy pecekbĘl (C).
Helyezze fel az új kefét úgy, hogy a peckekre (C, 9. ábr.)
és a hajtófülre (A) dugja vissza.
Végezze el a mellékkefe magasságának beállítását az
elĘzĘ fejezetben leírtak szerint.
20
FLOORTEC R 570 B
S311396
Ábra 9
146 2725 000(2)2007-02 E
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
PORSZĥRė TISZTÍTÁSA ÉS INTEGRITÁSÁNAK
ELLENėRZÉSE
B
C
MAGYAR
E
MEGJEGYZÉS
A szabványos papírszĦrĘk mellett poliészter
szĦrĘk is hozzáférhetĘk. A következĘ eljárás
minden típusra alkalmazható.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Vezesse a gépet vízszintes felületre és kapcsolja be a
rögzítĘ féket a pedál (3) és a kar (4) segítségével.
Fordítsa az indítókulcsot (72) a "0"-ra.
Akassza ki a kampót (18) az alsó végének lehúzásával.
A kar (19) segítségével vegye le a belsĘ vezetĘkrĘl a
hulladéktartályt (17).
Csavarja ki a gombokat (33) és vegye le a szĦrĘkamra
borítását (32).
Lazítsa ki a gombokat (A, 10. ábra).
Kapcsolja le a csatlakozót (B, 10. ábra) a szĦrĘ-felrázó
motorról (C).
Vegye le a porszĦrĘt tartó keretet (D, 10. ábra).
Vegye ki a porszĦrĘt (E, 10. ábra).
Kinnt a szabadban, vízszintes és tiszta felületen rázza ki a
szĦrĘt. A lecsapolást a dróthálóval (B, 12. ábra) ellentétes
oldalon (A) hajtsa végre.
A tisztítást maximum 6 bar nyomású sĦrített levegĘvel
(C, 12. ábra) végezze el. Csak a drótháló (B) által védett
oldalról fújjon be levegĘt, legalább 30 cm távolságról.
Továbbá a szĦrĘtípustól függĘen, ügyeljen a következĘkre:
• PapírszĦrĘ (szabványos): A tisztításhoz ne használjon
vizet vagy mosószert, mert az tönkreteheti a szĦrĘt.
• Poliészter szĦrĘ (opcionális): A jobb tisztítás
érdekében, a szĦrĘt vízzel és habzásmentes
mosószerrel is kimoshatja. Ez ugyan jobban tisztít, de
csökkenti a szĦrĘ élettartamát, így gyakrabban kell azt
cserélni majd. A nem megfelelĘ mosószer használata
tönkreteheti a szĦrĘt.
EllenĘrizze, hogy a szĦrĘtesten nem találhatók-e
kopásnyomok. Szükség esetén cserélje ki.
Tisztítsa le a fedél (32) gumi tömítését (A, 11. ábra) és
ellenĘrizze, hogy megfelelĘen és hatékonyan zár-e;
szükség esetén cserélje ki.
Az összetevĘket a szétszerelési sorrenddel ellenkezĘ
sorrendben szerelje össze és tartsa be a következĘket:
• Helyezze vissza a szĦrĘt (E, 10. ábra), úgy hogy a
dróthálóval együtt (B, 12. ábra) felfele álljanak.
A
A
D
S311397
Ábra 10
A
S311398
Ábra 11
S311399
Ábra 12
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
21
MAGYAR
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
PEREMMAGASSÁG ÉS MĥKÖDÉS
ELLENėRZÉSE
1.
2.
Vezesse a gépet olyan vízszintes felületen, amelyen
elvégezhetĘ a peremmagasság ellenĘrzése.
Kapcsolja be a rögzítĘféket a pedál megnyomásával (3) és
a kar (4) meghúzásával.
Fordítsa az indítókulcsot (72) a "0"-ra.
Oldalsó perem ellenĘrzése
3.
4.
5.
6.
Csavarja ki a gombokat (23 és 21) és vegye le a jobb (20)
és a bal (22) oldali ajtókat.
EllenĘrizze az oldalsó szoknya (=perem) (13 és 14)
állapotát. Cserélje ki a peremlapokat, ha azokon 20 mmnél nagyobb vágás (A, 13. ábra) vagy 10 mm-nél nagyobb
törés (B) látható (a fedĘlap cseréjéhez tekintse meg
Kezelési kézikönyvet).
EllenĘrizze az oldalsó szoknyák (13 és 14) földtĘl való
távolságát, aminek 0 - 3 mm között kell lennük (A, 14.
ábra). Ha szükséges, a csavarvájatokkal állítsa be a
szoknya magasságát (A, 17. ábra).
A tatozékok beszerelését a kiszerelés fordított
sorrendjében végezze.
S311400
Ábra 13
S311401
Ábra 14
ElülsĘ és hátsó perem ellenĘrzés
7.
8.
Vegye le a fĘkefét a kapcsolódó leírás szerint.
EllenĘrizze az elülsĘ (15) és a hátsó (16) oldalsó szoknya
állapotát. Cserélje ki a peremlapokat, ha azokon 20 mmnél nagyobb vágás (A, 13. ábra) vagy 10 mm-nél nagyobb
törés (B) látható (a fedĘlap cseréjéhez tekintse meg
Kezelési kézikönyvet).
9. EllenĘrizze:
• Az elülsĘ peremlap (A, 18. ábra) finoman érinti a
talajfelületet és ez annak ellenére nem tépi le azt (A,
15. ábra).
• EllenĘrizze a hátsó peremlap (B, 18. ábra) földtĘl való
távolságát, aminek 0 - 3 mm között kell lennie (A, 14.
ábra).
10. Ha szükséges, a csavarvájatokkal állítsa be a szoknya
magasságát (C és D, 18. ábra).
11. Nyomja meg az elülsĘ szoknyát emelĘ pedált (5) és
ellenĘrizze, hogy az elülsĘ szoknya (A, 16. ábra) elfordul
felfelé 90°-ot (az ábra szerint); aztán engedje le a pedált
és figyeljen, hogy a szoknya az eredeti helyzetbe térjen
vissza, és ne köztes helyzetbe. Ha szükséges, nézze meg
a Javítási kézikönyv "ElsĘ szoknya kontroll kábel beállítása
vagy cseréje" részét.
12. A tatozékok beszerelését a kiszerelés fordított
sorrendjében végezze.
S311402
S311403
Ábra 15
Ábra 16
A
A
S311404
Ábra 17
S311405
Ábra 18
22
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
MAGYAR
AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE
FIGYELEM!
Töltse fel az akkumulátort, ha a sárga (73) vagy a vörös (74) figyelmeztetĘ lámpa kigyullad, és minden
tisztítási mĦveletsor végén. Az akkumulátorok töltött állapotban tartása megnöveli az élettartamukat.
VIGYÁZAT!
Ha az akkumulátorok lemerültek, töltse fel Ęket minél elĘbb, mivel megrövidíti az élettartamukat.
VIGYÁZAT!
Ha a gép savas akkumulátorokkal (WET) rendelkezik, az akkumulátor töltése rendkívül robbanékony
hidrogéngázt termel. Az akkumulátorokat csak jól szellĘzĘ helységben töltse, távol nyílt lángtól.
Ne dohányozzon az akkumulátorok töltése közben.
Az akkumulátor töltése közben mindíg legyen nyitva a fedél.
VIGYÁZAT!
Fokozott figyelmet szenteljen a savas akkumulátorok töltésének, mert az akkumulátorfolyadék szivárgohat. A
akkumulátor folyadék marró hatású. Ha bĘrrel vagy szemmel kerül kapcsolatba, alaposan öblítse le vízzel és
forduljon orvoshoz.
1.
2.
3.
4.
5.
Vezesse a gépet vízszintes felületre és kapcsolja be a rögzítĘ féket a pedál (3) és a kar (4) segítségével.
Fordítsa az indítókulcsot (72) a "0"-ra.
Nyissa fel a fedelet (7).
(Csak ólom-savas akkumulátorokhoz) ellenĘrizze az elektrolit szintet az akkumulátorban. Ha szükséges, töltse fel
akkufolyadékkal az ellenĘrzĘ sapkákon keesztül (45).
Hagyja a sapkátat (45) nyitva a feltöltés alatt. Tisztítsa meg (ha szükséges) az akkumulátor tetejét.
Folytassa az akkumulátorok töltését az alábbi módszerek egyikével, az akkumulátortöltĘ beépítettségétĘl függĘen (47).
Akkumulátor töltése külsĘ töltĘvel
1.
EllenĘrizze, hogy a töltĘ megfelelĘ-e, és megfelel-e az Akkumulátor töltési kézikönyvnek.
A névleges akkumulátortöltĘ feszültség 24V.
FIGYELEM!
A használt akkumulátornak megfelelĘ töltĘt használjon.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Válassza le az akkumulátorsarut (46) és csatlakoztassa a külsĘ töltĘhöz.
Csatlakoztassa az akkumulátortöltĘt az elektromos hálózathoz.
A töltés után vegye le a töltĘt az elektromos hálózatról és az akkumulátor csatlakozójáról (46).
(Csak ólom elemeknél) EllenĘrizze az elektrolit szintjét az akkumulátorban és zárja be a kupakokat (45).
Dugja rá újra az akkumulátor csatlakozóját (46) a gépre.
Zárja le a fedelet (7). Ezek után a gép használatra kész.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
23
MAGYAR
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
Az akkumulátorok töltése, töltĘvel
1.
2.
(Csak ólom-savas akkumulátorokhoz) ellenĘrizze az elektrolit szintet az akkumulátorban. Ha szükséges, töltse fel
akkufolyadékkal az ellenĘrzĘ sapkákon keesztül (45).
Hagyja a sapkátat (45) nyitva a feltöltés alatt.
Ha elérte a szükséges szintet, tisztítsa meg (ha szükésges) az akkumulátor felsĘ részét.
Csatlakoztassa az akkumulátortöltĘ kábelt (48) az elektromos csatlakozóra.
VIGYÁZAT!
EllenĘrizze a gép szériaszám-tábláján (37) a feszültséget és a frekvenciát, hogy megfelelnek-e az elektromos
csatlakozó értékeinek.
MEGJEGYZÉS
Ha az akkumulátor csatlakoztatva van a hálózathoz, minden gépi funkció blokkolva van.
3.
4.
5.
6.
7.
Ha kigyullad a zöld fény (50), az akkumulátor feltöltĘdött.
További információkért az akkumulátortöltĘ használatáról (47) lapozza fel a kapcsolódó kézikönyvet.
Válassza le az akkumulátortöltĘ kábelt (48) az elektromos csatlakozóról, és helyezze a helyére a gépen.
(Csak ólom akkumulátorok esetén) Zárjon le minden fedelet (45).
Zárja le a fedelet (7). Ezek után a gép használatra kész.
BIZTOSÍTÓ ELLENėRZÉSE/CSERÉJE/VISSZAÁLLATÁSA
1.
2.
3.
4.
Vezesse a gépet vízszintes felületre és kapcsolja be a rögzítĘ féket a pedál (3) és a kar (4) segítségével.
Fordítsa az indítókulcsot (72) a "0"-ra.
Nyissa fel a fedelet (7).
Válassza le az akkumulátorcsatlakoztatót (46).
Lamellás biztosíték ellenĘrzése/cseréje
5.
6.
7.
8.
Távolítsa el a biztosíték dobozának fedelét (51).
EllenĘrizze/cserélje ki a megfelelĘ biztosítékot a következĘkkel együtt (19. ábra):
F1: FĘ biztosíték (kapcsoló áramkör) (15 A)
F2: SzĦrĘ rázó motor biztosíték (25 A)
F3: Kézi porszívó biztosíték (40A) (opcionális)
F4: Szívórendszer motorjának biztosítéka (30 A)
F5: Kürt és forgófény biztosíték (10 A)
F6: MegkülönböztetĘ jelzés biztosíték (10 A) (választható)
Távolítsa el az elektoromos tartozék dobozának fedelét (55).
EllenĘrizze/cserélje ki a következĘ biztosítékot (20. ábra):
FT: Meghajtórendszer biztosítéka (70 A)
Megszakító ellenĘrzése
9.
EllenĘrizze le az alábbi biztosítékok közül az egyik mĦködését, aztán pedig indítsa újra miután a megfelelĘ motor lehült:
FA: FĘkefemotor-megszakító (30 A) (52)
FB: Oldalsó kefemotor-megszakító (10 A) (53)
Összeszerelés
10. A tatozékok beszerelését a kiszerelés fordított sorrendjében végezze.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
FT
F8
S311413
Ábra 19
24
FLOORTEC R 570 B
S311414
Ábra 20
146 2725 000(2)2007-02 E
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
MAGYAR
HIBAELHÁRÍTÁS
Probléma
A gép nem indul, mikor a gyújtáskapcsolót 'I"
állásba fordítja.
Lehetséges ok
Megoldás
Az akkumulátorcsatlakozó (46) nincs
csatlakoztatva.
Csatlakoztassa az akkumulátorcsatlakozót.
Az F1 biztosíték a dobozban (51) nyitva van.
Cserélje ki az F1 biztosítékot.
Az akkumulátortöltĘ kábel (48) csatlakoztatva
van az elektromos csatlakozóra.
Válassza le az akkumulátortöltĘ kábelt az
elektromos csatlakozóról.
A rögzítĘfék be van húzva.
Engedje ki a rögzítĘféket.
A gép nem mozdul meg a gázpedál (2)
megnyomásakor.
A gép indítókulccsal (72) történĘ indításakor a
pedál (2) be van nyomva, vagy a kezelĘ még
nincs a vezetĘülésben.
Inditsa el a gépet az indítókulccsak (72), de
csak akkor ha a kezelĘ már a vezetĘülésben
van és nincs benyomva a pedál (2).
A fĘkefe nem mĦködik.
A megszakító (52) ki van kapcsolva.
A megfelelĘ gomb megnyomásával indítsa újra
a biztosítékot (52).
A fĘkefe nincs leengedve.
Eressze le az fĘkefét.
A megszakító (53) ki van kapcsolva.
A megfelelĘ gomb megnyomásával indítsa újra
a biztosítékot (53).
Az akkuk lemerültek.
Töltse fel az akkumulátorokat.
Ha a probléma megmarad, cserélje az
akkumulátort.
Az akkuk lemerültek.
Cserélje ki az akkumulátorokat.
Az akkumulátor kapacitása alacsony.
Vásároljon nagyobb kapacitású
akkumulátorokat (lásd a Technikai adatok
bekezdést).
A meghajtó meghibásodott.
A hiba feltárásához tekintse meg a NilfiskAlto speciális szervizközpontban elérhetĘ
Felhasználói kézikönyvet.
Az oldalkefe nem mĦködik.
A gép csak akkor üzemel, amikor álló
helyzetben van, egyébként leáll, és a vörös
(73) figyelmeztetĘ lámpa villog.
Az akkumulátor állékonysága alacsony.
Meghajtó meghibásodását jelzĘ lámpája
(54) villog.
További információkért tekintse meg a bármely Nilfisk-Alto Szervizközpontban elérhetĘ Szervizkönyvet.
LESELEJTEZÉS
A gép selejtezését szakképzett selejtezĘnek kell végeznie.
A gép leselejtezése elĘtt távolítsa és különítse el a következĘ alkatrészeket, a vonatkozó környezetvédelmi szabályozások
értelmében kell Ęket eldobni:
Akkumulátorok
–
–
Motorolaj
–
Poliészter porszĦrĘ
–
FĘ- és oldalsó kefék
–
MĦanyag összetevĘk és slagok
–
Elektormos és elektronikus alkatrészek (*)
(*)
Forduljon a legközelebbi Nilfisk-Alto Center-hez, különösen ha elektromos alkatrészekrĘl van szó.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
25
MAGYAR
FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
KONFORMITÁSI NYILATKOZAT
KONFORMITÁSI NYILATKOZAT
Alto Deutschland GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8
D-89287 Bellenberg
Termék:
Modell:
Megnevezés:
A készülék tervei megfelelnek a következĘ
vonatkozó elĘírásoknak:
Sweeper
FLOORTEC R 570 B
12V
EC Machine Directive 98/37/CE
EC Low Voltage Directive 73/23/EEC
EC EMC Directive 89/336/EEC
Alkalmazott közösségi szabványok:
EN 12100-1,EN 12100-2,EN 294,EN 349
EN 60335-2-72
EN 55014-1, EN 55014-2
Alkalmazott nemzeti szabványok és
technikai specifikációk:
DIN EN 60335-2-72
IEC 60335-2-72
Dipl.-Ing. Wolfgang Nieuwkamp
Tests and approvals
26
FLOORTEC R 570 B
Bellenberg, 11.02.2005
146 2725 000(2)2007-02 E
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
SLOVENSKY
OBSAH
ÚVOD ............................................................................................................................................................................... 2
ÚýEL A OBSAH NÁVODU .............................................................................................................................................................. 2
CIEďOVÁ SKUPINA......................................................................................................................................................................... 2
AKO ULOŽIġ TENTO NÁVOD......................................................................................................................................................... 2
PREHLÁSENIE O ZHODE .............................................................................................................................................................. 2
IDENTIFIKAýNÉ ÚDAJE ................................................................................................................................................................. 2
OSTATNÉ INFORMAýNÉ NÁVODY ............................................................................................................................................... 3
NÁHRADNÉ DIELY A ÚDRŽBA ....................................................................................................................................................... 3
ZMENY A VYLEPŠENIA .................................................................................................................................................................. 3
PREVÁDZKOVÉ SCHOPNOSTI ..................................................................................................................................................... 3
DOHODNUTÉ OZNAýENIA ............................................................................................................................................................ 3
VYBAďOVANIE/DODÁVKA............................................................................................................................................. 3
BEZPEýNOSġ ................................................................................................................................................................. 4
SYMBOLY ........................................................................................................................................................................................ 4
VŠEOBECNÉ POKYNY................................................................................................................................................................... 4
POPIS STROJA ............................................................................................................................................................... 6
ZLOŽENIE STROJA ........................................................................................................................................................................ 6
OVLÁDACÍ PANEL .......................................................................................................................................................................... 8
PRÍSLUŠENSTVO/DOPLNKOVÉ VYBAVENIE .............................................................................................................................. 8
TECHNICKÉ ÚDAJE ....................................................................................................................................................................... 9
NÁKRES PRIPOJENIA .................................................................................................................................................................. 10
POUŽITIE ....................................................................................................................................................................... 12
KONTROLA BATÉRIÍ/NASTAVENIE NA NOVOM STROJI ........................................................................................................... 12
NASTAVENIE MOKRÝCH (WET) A GÉLOVÝCH (GEL) BATÉRIÍ ................................................................................................ 13
PRED NAŠTARTOVANÍM STROJA............................................................................................................................................... 13
ŠTARTOVANIE A ZASTAVOVANIE STROJA ................................................................................................................................ 14
PREVÁDZKA STROJA .................................................................................................................................................................. 15
VYPRÁZDĕOVANIE ZÁSOBNÍKA................................................................................................................................................. 15
PO POUŽITÍ STROJA ................................................................................................................................................................... 16
TLAýENIE/VLEýENIE STROJA ................................................................................................................................................... 16
DLHODOBÉ ODSTAVENIE STROJA ............................................................................................................................................ 16
POýIATOýNÉ OBDOBIE POUŽÍVANIA........................................................................................................................................ 16
ÚDRŽBA ........................................................................................................................................................................ 17
TABUďKA PLÁNOVANEJ ÚDRŽBY............................................................................................................................................... 17
KONTROLA A NASTAVENIE VÝŠKY HLAVNEJ KEFY ................................................................................................................. 18
VÝMENA HLAVNEJ KEFY............................................................................................................................................................. 19
KONTROLA A NASTAVENIE VÝŠKY BOýNEJ KEFY .................................................................................................................. 20
VÝMENA BOýNEJ KEFY .............................................................................................................................................................. 20
ýISTENIE A KONTROLA BEZCHYBNÉHO STAVU PRACHOVÉHO FILTRA .............................................................................. 21
KONTROLA VÝŠKY A FUNKýNOSTI OBRÚB ............................................................................................................................. 22
NABÍJANIE BATÉRIE .................................................................................................................................................................... 23
KONTROLA/VÝMENA POISTIEK/VYNULOVANIE ....................................................................................................................... 24
RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................................................................................... 25
ZOŠROTOVANIE ........................................................................................................................................................... 25
PREHLÁSENIE O ZHODE............................................................................................................................................. 26
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
1
SLOVENSKY
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
ÚVOD
POZNÁMKA
ýísla v zátvorkách oznaþujú komponenty uvádzané v kapitole týkajúcej sa popisu stroja.
ÚýEL A OBSAH NÁVODU
Úþelom tohto návodu je poskytnúĢ zákazníkovi všetky informácie potrebné na správne a bezpeþné používanie stroja. Obsahuje
informácie o technických údajoch, bezpeþnosti prevádzke i odstávke stroja, údržbe, náhradných dieloch a likvidácii.
Pred akýmikoĐvek operáciami na stroji si obsluha a kvalifikovaní technici musia starostlivo preþítaĢ tento návod. V prípade
akýchkoĐvek pochybností ohĐadom výkladu pokynov alebo akýchkoĐvek ćalších informácií sa láskavo obráĢte na Nilfisk-Alto.
CIEďOVÁ SKUPINA
Tento návod je urþený pre obsluhu a technikov s potrebnou kvalifikáciou na údržbu stroja.
Obsluha nesmie vykonávaĢ þinnosti, ktoré sú vyhradené pre kvalifikovaných technikov. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené
nedodržaním tohto zákazu.
AKO ULOŽIġ TENTO NÁVOD
Návod na obsluhu a údržbu musí byĢ uložený v blízkosti stroja, vo vhodnom puzdre, v bezpeþnej vzdialenosti od kvapalín alebo
iných látok, ktoré by ho mohli poškodiĢ.
PREHLÁSENIE O ZHODE
Prehlásenie o zhode, ktoré sa dodáva so strojom potvrdzuje zhodu stroja s platnými zákonmi.
POZNÁMKA
Spolu s dokumentáciou stroja sa dodávajú dve kópie originálneho prehlásenia o zhode.
IDENTIFIKAýNÉ ÚDAJE
Model stroja a sériové þíslo sú vyznaþené na štítku (37).
Roþník modelu stroja je zapísaný v prehlásení o zhode ES a je uvedený aj v podobe dvoch prvých þíslic výrobného þísla stroja.
Tieto informácie sú užitoþné pri objednávaní náhradných dielov stroja. Použite nasledujúcu tabuĐku, aby ste si zapísali identifikaþné
údaje stroja.
Model STROJA ..................................................................................
Výrobné þíslo STROJA ......................................................................
2
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
SLOVENSKY
OSTATNÉ INFORMAýNÉ NÁVODY
Iné návody k obsluhe dodané so strojom:
Návod na použitie elektronickej nabíjaþky batérií (ak je namontovaná na stroji), ktorý tvorí neodluþiteĐnú súþasĢ tohto návodu
–
Zoznam náhradných dielov
–
Iné návody k obsluhe, ktoré sú k dospozícii:
Servisný návod je k nahliadnutiu v Servisných strediskách Nilfisk-Alto
–
NÁHRADNÉ DIELY A ÚDRŽBA
Všetky potrebné postupy pri prevádzke, údržbe a opravách musia vykonávaĢ kvalifikovaní pracovníci alebo Servisné strediská
spoloþnosti Nilfisk-Alto. Používajte výhradne originálne náhradné diely a príslušenstvo.
S požiadavkami na servis alebo s objednávkami náhradných dielcov a príslušenstva sa obracajte na Servisné strediská spoloþnosti
Nilfisk-Alto a uvećte model stroja a výrobné þíslo.
ZMENY A VYLEPŠENIA
SpoloþnosĢ Nilfisk-Alto neustále zdokonaĐuje svoje výrobky a vyhradzuje si právo uskutoþĖovaĢ zmeny a vylepšenia podĐa
vlastného uváženia bez toho, aby bola povinná uskutoþĖovaĢ takéto zmeny a vylepšenia na strojoch, ktoré sa predali v minulosti.
AkékoĐvek zmeny a/alebo doplnenia príslušenstva musia byĢ schválené a uskutoþnené spoloþnosĢou Nilfisk-Alto.
PREVÁDZKOVÉ SCHOPNOSTI
Zametací stroj bol navrhnutý a skonštruovaný na použitie kvalifikovanými osobami na þistenie/zametanies hladných a pevných
podlahových krytím a na zbieranie prachu a Đahkého odpadu v bezpeþných prevádzkových podmienkach v súkromných a
priemyselných prostrediach .
DOHODNUTÉ OZNAýENIA
Pokyny v tomto Návode oznaþujúce pohyby dopredu, dozadu, polohy vpredu, vzadu, vĐavo alebo vpravo sú popísané vzhĐadom na
polohu Obsluhy, to znamená v sedadle vodiþa (25).
VYBAďOVANIE/DODÁVKA
Za úþelom bezpeþného rozbalenia stroja postupujte podĐa pokynov uvedených na balení.
Po kontrole po prijatí, þi poþas dopravy nedošlo k poškodeniu balenia a stroja. Ak zistíte zjavné poškodenie, stroj nerozbaĐujte a
nechajte ho skontrolovaĢ prepravcom, ktorý ho doruþil. Ihneć kontaktuje prepravcu a predložte mu žiadosĢ o náhradu škody.
Skontrolujte, þi je stroj vybavený nasledujúcimi funkciami:
–
Technická dokumentácia:
• Návod na použitie a údržbu zametacieho stroja
• Príruþka na obsluhu elektronickej nabíjaþky batérií (ak je súþasĢou dodávky)
• Zoznam náhradných dielov
–
70 A poistka þíslo 1
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
3
SLOVENSKY
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
BEZPEýNOSġ
Ćalej uvedené symboly oznaþujú potenciálne nebezpeþné situácie. Vždy si starostlivo preþítajte tieto informácie a prijmite všetky
nevyhnutné bezpeþnostné opatrenia na ochranu osôb a majetku.
Pri predchádzaní úrazom má rozhodujúci význam spolupráca obsluhujúceho personálu stroja. Žiadny program na prevenciu
úrazovosti nie je efektívny bez absolútnej spolupráce osoby zodpovednej za prevádzku stroja. Väþšina úrazov, ktoré sa môžu
v továrni pri práci alebo pri pohybe vyskytnúĢ sú spôsobené nedodržaním najzákladnejších pravidiel obozretnosti. Starostlivá a
obozretná obsluha je najlepšou zárukou proti vzniku úrazov a má rozhodujúci význam pri úspešnej realizácii akéhokoĐvek programu
prevencie.
SYMBOLY
NEBEZPEýENSTVO!
Oznaþuje nebezpeþnú situáciu s nebezpeþenstvom smrteĐného úrazu pre obsluhu.
VAROVANIE!
Oznaþuje potenciálne nebezpeþenstvo úrazu osôb alebo poškodenia predmetov.
UPOZORNENIE!
Oznaþuje to upozornenie na obozretnosĢ súvisiacu s dôležitými alebo užitoþnými funkciami.
Osobitnú pozornosĢ venujte odsekom oznaþeným týmto symbolom.
POZNÁMKA
Naznaþuje, že pre vykonaním akejkoĐvek þinnosti je potrebné konzultovaĢ používateĐskú príruþku.
VŠEOBECNÉ POKYNY
Ćalej v texte sú uvedené osobitné varovania a upozornenia, informujúce o potenciálnom nebezpeþenstve ohrozenia osôb a stroja.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
NEBEZPEýENSTVO!
Pred akoukoĐvek údržbou alebo opravou otoþte kĐúþ zapaĐovania do polohy "0" a odpojte batérie.
Tento stroj môžu obsluhovaĢ iba kvalifikovaní a oprávnení pracovníci. Stroj nemôžu obsluhovaĢ deti ani telesne
postihnutí.
Batériu udržiavajte v bezpeþnej vzdialenosti od iskier, plameĖov a žeravého materiálu. Poþas bežnej prevádzky sa
uvoĐĖujú výbušné plyny.
Pri prácach v blízkosti elektrických dielov sa nesmú nosiĢ šperky.
Nepracujte pod zdvihnutým strojom, ak nie je riadne podložený.
Poþas práce s otvorenou kapotou zabezpeþte, aby sa náhodne nezavrela.
Nepracujte so strojom v blízkosti jedovatých, nebezpeþných, horĐavých a/alebo výbušných prachov, kvapalín alebo
výparov.
Ak je stro vybavený olovenými (WET - MOKRÉ) batériami, pri nabíjaní batérie sa vytvára vysoko výbušný vodíkový
plyn. Poþas nabíjania batérií nechajte kapotu otvorenú a nabíjanie vykonávajte len v dobre vetraných priestoroch a v
bezpeþnej vzdialenosti od otvoreného ohĖa.
Ak sú na stroji namontované olovené batérie (WET), nenakláĖajte stroj viac ako 30°z jeho horizontálnej polohy, aby z
nich nevytiekla vysoko žieravá kyselina. V prípade potreby naklonenia stroja kvôli vykonaniu údržby, vyberte batérie.
4
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SLOVENSKY
VAROVANIE!
Pred akoukoĐvek údržbou alebo opravou si starostlivo preþítajte všetky tieto pokyny.
Podniknite všetky bezpeþnostné opatrenia potrebné na predchádzanie zachyteniu vlasov, šperkov a voĐného odevu
pohyblivými dielmi stroja.
Pred použitím nabíjaþky batérií sa uistite, þi sa hodnoty frekvencie a napätia uvedené na štítku s výrobným þíslom
stroja zhodujú s napätím v elektrickej sieti.
Stroj neĢahajte alebo ho neprenášajte za kábel nabíjaþky batérií a kábel nabíjaþky nikdy nepoužívajte ako rukoväĢ.
Nezatvárajte dvere na kábli nabíjaþky batérií alebo neĢahajte kábel nabíjaþky batérií okolo ostrých hrán alebo rohov.
Neprechádzajte strojom cez kábel nabíjaþky batérií.
Kábel nabíjaþky batérií udržiavajte v bezpeþnej vzdialenosti od zahrievaných povrchov.
Nenabíjajte batérie ak je kábel alebo koncovka nabíjaþky batérií poškodená. Ak je poškodený kábel nabíjaþky batérií,
kontaktujte servisné stredisko spoloþnosti Nilfisk-Alto.
S cieĐom znížiĢ nebezpeþenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného telesného úrazu nenechávajte stroj
bez dozoru, ak je zapojený do elektrickej siete. Pred vykonaním akejkoĐvek údržby odpojte nabíjaþku batérií od
elektrickej siete.
Nenechávajte stroj bez obsluhy s vloženým kĐúþom zapaĐovania a nezatiahnutou parkovacou brzdou.
Nepoužívajte stroj na svahoch so sklonom presahujúcim technické údaje.
Stroj nepoužívajte vo veĐmi prašnom prostredí.
Neumývajte stroj priamym prúdom vody ani žieravými prípravkami. Na þistenie tohto druhu strojov nepoužívajte
stlaþený vzduch, to neplatí pre filtre (pozri príslušný odsek).
Pri používaní tohto stroja bućte opatrný, aby ste nespôsobili škodu iným osobám, predovšetkým deĢom.
Neklaćte na stroj žiadne nádoby s kvapalinami.
Skladovacia teplota stroja musí byĢ v rozsahu 0°C – +40°C.
Pracovná teplota stroja musí byĢ v rozsahu 0°C – +40°C.
Relatívna vlhkosĢ musí byĢ 30% až 95%.
Vždy chráĖte stroj pred slnkom, dažćom a zlým poþasím, ako pri prevádzke tak aj v neþinnosti.
Tento stroj nepoužívajte ako prepravné vozidlo, ani pre tlaþenie þi Ģahanie.
Nenechávajte v þinnosti kefy, keć sa stroj nepohybuje, aby sa predišlo poškodeniu podlahy.
V prípade požiaru nepoužívajte vodný hasiaci prístroj, ale práškový hasiaci prístroj.
Nenarážajte do regálov ani do lešení, hlavne ak hrozí riziko pádu predmetov.
Pracovnú rýchlosĢ nastavte tak, aby vyhovovala charakteru podlahy.
Nepoužívajte stroj na svahoch so sklonom presahujúcim technické údaje.
Tento stroj sa nemôže používaĢ na cestách a verejných komunikáciách.
Nezasahujte do bezpeþnostných krytov stroja.
Presne dodržiavajte pokyny pre bežné servisné operácie.
NeodstraĖujte ani neupravujte štítky pripevnené na stroji.
V prípade chybného chodu stroja skontrolujte, þi nie je spôsobený nedostatoþnou údržbou. Inak požiadajte o pomoc
kvalifikovaných pracovníkov autorizovaného servisného strediska.
Ak je potrebné vymeniĢ niektoré diely, žiadajte ORIGINÁLNE náhradné diely od Autorizovaného maloobchodného
predajcu alebo od Obchodného zástupcu spoloþnosti.
Správnu a bezpeþnú prevádzku stroja zabezpeþíte, ak necháte vykonaĢ plánovanú údržbu, popísanú v príslušnej
kapitole tohto návodu, oprávnenými osobami alebo oprávneným Servisným strediskom.
Stroj sa musí zneškodniĢ v prísnom súlade s platnými predpismi, pretože obsahuje toxické a škodlivé látky (batérie,
oleje, plasty, atć.), ktoré sa podĐa platných noriem musia likvidovaĢ v špecializovaných strediskách (pozri kapitolu
„Zošrotovanie“).
Ak sa stroj používa v súlade s pokynmi, vibrácie nie sú nebezpeþné. StupeĖ vibrácií stroja je nižší ako 2,5 m/s2 (EN
1033-1995-08; EN 1032/A1-1998).
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
5
SLOVENSKY
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
POPIS STROJA
ZLOŽENIE STROJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. Pravé dvere (urþené na vytiahnutie hlavnej kefy)
23. KĐuky na dveriach
24. Maják (sa vždy zapne po otoþení spínaþa do polohy "I")
(doplnkové vybavenie)
25. Sedadlo vodiþa s bezpeþnostným mikrospínaþom
26. Dodatoþný otvor pre sústavu ruþného odsávania
(doplnkové vybavenie)
27. NastaviteĐný stĎpik riadenia
28. Pracovný svetlomet (doplnkové vybavenie)
29. Gombík pre nastavenie výšky pravej kefy
30. Gombík pre nastavenie výšky Đavej kefy (voliteĐný)
31. Páka nastavenia polohy sedadla v pozdĎžnom smere
32. Kryt oddelenia s odsávacím filtrom
33. Gombíky krytu
34. Sústava ruþného odsávania (doplnkové vybavenie)
35. UpevĖovacie prvky manuálneho sacieho systému
36. Vnútorné zásobníky na smeti s rukoväĢou na vysypanie
(voliteĐný)
37. Štítok s výrobným þíslom/technické údaje/osvedþenie o
zhode
38. Rukoväte na otvorenie kapoty
39. Držadlá na dvíhanie stroja
Volant
Pedál pojazdu dopredu/dozadu
Pedál prevádzkovej brzdy
Páka parkovacej brzdy
Stlaþte brzdový pedál (3) a potom na prepnutie z
prevádzkovej brzdy na parkovaciu brzdu použite páku (4).
Pedál zdvíhania prednej obruby
Držiak na nádoby
Kapota
Zadné hnacie kolesá na pevnej náprave
Predné riadiace koleso
Pravá boþná kefa
ďavá boþná kefa
Hlavná kefa
ďavý boþný kryt
Pravý boþný kryt
Predná zásterka
Zadná zásterka
Zásobník (vyprázdnite ho, ak je plný)
Hák na upevnenie zásobníka
Držadlo zásobníka
ďavé dvere (otvárajú sa len pri vykonávaní údržby)
KĐuky na dveriach
1
24
25
7
27
6
38 31
2
4 3
38
5
39
39
34
35
8
37
21
20
10 28
29
9
30
36
11
36
34
26
13
35
15 32
22
33
33
12
39
39
23
17
19
18
16
8
14
S310766
6
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
SLOVENSKY
ZLOŽENIE STROJA (Pokraþovanie)
52. Prerušovaþ obvodu motora hlavnej kefy
53. Prerušovaþ motorového obvodu boþnej kefy
54. Kontrolka špatné fukcie hnacieho systému.
Ak svieti kontrolka, pohonný systém je v prevádzke, a ak
kontrolka bliká, má pohonný systém poruchu.
55. Skrinka s elektrickými prvkami
56. Elektronická doska systému pojazdu
57. Priestor pre batériu
58. Sústava ruþného odsávania (doplnkové vybavenie)
59. Nastavovací kolík výšky hlavnej kefy
60. Doska vzduchovej regulaþnej klapky
41. Kapota (otvorená)
42. Podporné Ģažné tyþe kapoty
43. Olovené batérie (MOKRÉ) alebo voliteĐné gélové batérie
(GÉL)
44. Nákresy zapojenia batérie
45. Uzávery batérie (len pre MOKRÉ batérie)
46. Konektor batérií
47. Elektronická nabíjaþka batérií
48. Kábel nabíjaþky batérií
49. Prepínaþ medzi olovenou (WET) alebo gélovou (GEL)
batériou nachádzajúci sa na elektronickej nabíjaþke batérií
50. Svetelná dióda oznaþujúca nabitú batériu
51. Skrinka pre lamelové poistky
41
44
43
42
58
60
43
39
55
45
56
43
54
53
42
52
51
59
43
46
57
48
47
49
50
S310773
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
7
SLOVENSKY
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
OVLÁDACÍ PANEL
71. ďavý ovládací panel
72. KĐúþ zapaĐovania (keć sa otoþí do polohy "0" vypne zariadenie a deaktivuje všetky funkcie; keć sa otoþí do polohy "I", zapne
všetky funkcie stroja; tiež zapne blikajúce svetlo)
73. Svetelná dióda oznaþujúca vybitú batériu (þervená). Keć je zapnutý, batérie sú vybité. Prevádzkový þas sa vyþerpal a batérie
sa musia nabiĢ (pozrite si postup v príslušnom odseku).
74. Dióda upozorĖujúca na vybitú batériu do polovice (žltá). Keć je zapnutý, batérie sú þiastoþne vybité. Zostávajúca prevádzka je
niekoĐko minút.
75. Svetelná dióda oznaþujúca nabitú batériu (zelená). Keć je zapnutý, batérie sú nabité. Zostávajúca prevádzka závisí od
kapacity batérie a pracovných podmienok.
76. Obrazovka. Po zatlaþení sa zobrazí v poradí:
• Pracovné hodiny
• Posledné þíslo hodín - (bodka) - minúty
• Napätie batérií (V)
77. Tlaþidlo výberu obrazovky: poþítadlo motohodín/poþítadlo hodín a minút/napätie batérie (V)
78. Vypínaþ klaksónu
79. Spínaþ ventilátora odsávania/vytriasaþa filtra
80. Ruþný spínaþ systému odsávania (doplnkové vybavenie)
81. Spínaþ pracovného svetla (doplnkové vybavenie)
82. Tlaþidlo núdzového stavu. V prípade tiesne ho stlaþte, aby ste zastavili všetky funkcie stroja. Núdzové tlaþidlo po jeho použití
odblokujte otoþením v smere šípky uvedenej na tlaþidle.
83. UpevĖovacie skrutky panela
84. Pravý ovládací panel
85. Páka zdvíhania a spúšĢania kefy na Đavej/pravej strane
86. Páka zdvíhania/spúšĢania hlavnej kefy
87. Nastavovacia páka volantu
88. Prevodový prepínaþ pojazdu dopredu/dozadu
85
86
77
73
74
82
71
75
88
76
81
80
84
79
83
87
83
72
78
S310765
PRÍSLUŠENSTVO/DOPLNKOVÉ VYBAVENIE
Okrem štandardného vybavenia možno stroj vybaviĢ nasledujúcim príslušenstvom/doplnkovým vybavením, v závislosti od
konkrétneho použitia stroja:
Gélové batérie
–
Hlavná kefa a boþné kefy s tvrdšími alebo mäkšími štetinami
–
Antistatický polyesterový alebo polyesterový prachový filter BIA C
–
Manuálny sací systém
–
Pracovné svetlomety
–
Maják
–
Obruby z rôznych materiálov
–
Ochranná strecha
–
Ćalšie informácie o doplnkovom príslušenstve Vám na požiadanie poskytne autorizovaný predajca.
8
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
SLOVENSKY
TECHNICKÉ ÚDAJE
Všeobecné
Hodnoty
DĎžka stroja
1.480 mm
Šírka stroja (bez boþných kief)
930 mm
Maximálna výška stroja (na volante)
1.220 mm
Šírka þistenia (bez boþných kief)
700 mm
Pracovná šírka (s jednou boþnou kefou)
980 mm
Pracovná šírka (s dvoma boþnými kefami)
1.260 mm
Minimálna vzdialenosĢ od terénu (bez zásteriek)
55 mm
VeĐkosĢ hlavnej kefy (priemer x dĎžka)
300 mm x 700 mm
Priemer boþnej kefy
420 mm
Priemer pedného riadiaceho kolesa
250 mm
Priemer zadného hnacieho kolesa
250 mm
Celková hmotnosĢ stroja (so štandartnými batériami)
390 kg
Obsah zásobníka
70 litrov
Motor na pohon hlavnej kefy
500 W
Motory boþných kief
60 W
Motor pohonného systému
400 W, 130 ot./min
Motor sacieho systému
310 W
Motor vytriasaþa filtra
90 W, 6.000 ot./min
Akustický tlak na pracovnej stanici (A Lpa)
63,8 dB(A)
ÚroveĖ vibrácií paží obsluhy (*)
Menej ako 2,5 m/s2
ÚroveĖ vibrácií tela obsluhy (*)
0,6 m/s2
(*)
Za normálnych pracovných podmienok, na rovnom asfaltovom povrchu.
Charakteristika
Hodnoty
Maximálna rýchlosĢ pohybu dopredu/dozadu
6 km/h
Maximálna rýchlosĢ dozadu
3 km/h
Maximálna stúpavosĢ
20%
Minimálny polomer otáþania
1.310 mm
Batérie
Hodnoty
Napätie batérií
24 V
Štandardná batéria
Olovené s kyselinovým elektrolytom (WET)
Doplnková batéria
Gélové, hermetické (GEL)
Minimálna kapacita batérie (s nabíjaþkou batérií)
185 Ah C5
Maximálna kapacita batérie
256 Ah C5
Vnútorná veĐkosĢ puzdra batérií (dĎžka x šírka x výška)
630 x 420 x 370 mm
Maximálna veĐkosĢ prieþinka pre batérie (dĎžka x šírka x výška)
660 x 440 x 370 mm
Odsávanie prachu a filtrovanie
Hodnoty
Papierový prachový filter, 5-10 —m
4,3 m2
Podtlak v priestore hlavnej kefy
11 mm H2O
Aktivácia vytriasaþa filtra
Elektrický
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
9
SLOVENSKY
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
NÁKRES PRIPOJENIA
Legenda
Farebné oznaþenie
BAT
Batérie
BK
ýierna
BE1
Maják (doplnkové vybavenie)
BU
Modrá
BZ1
Výstražný zvukový signál/húkaþka spätného chodu
BN
Hnedá
C1
Konektor batérií
GN
Zelená
Sivá
Subkonektor nabíjaþky batérií
GY
CH1
C2
Nabíjaþka batérií
OG
Oranžová
EB1
Poþítadlo motohodín a obrazovka napätia batérie
PK
Ružová
EB2
Elektronická doska systému pojazdu
RD
ýervená
ES1
Relé hlavnej kefy
VT
Fialová
ES2
Relé vytriasaþa filtra
WH
Biela
ES3
Relé systému odsávania
YE
Žltá
ES4
Relé sústavy ruþného odsávania (doplnkové vybavenie)
ES5
Relé boþnej kefy
FA
Prerušovaþ obvodu hlavnej kefy
FB
Prerušovaþ obvodu boþnej kefy
FT
Poistka pohonného systému (70 A)
F1
Hlavná poistka (obvod zapaĐovacieho kĐúþa) (15 A)
F2
Poistka motora vytriasaþa filtra (25 A)
F3
Poistka systému ruþného odsávania (40 A) (doplnkové
vybavenie)
F4
Lamelová poistka motora sacieho systému (30 A)
F5
Poistka akustického výstražného signálu (klaksónu) a
majáka (10 A)
F6
Poistka pracovného svetlometu (10 A) (doplnkové
vybavenie)
K1
KĐúþ zapaĐovania
LD1
Diagnostická kontrolka elektronického plošného spoja
pohonného systému
L1
Pracovný svetlomet (doplnkové vybavenie)
M1
Motor na pohon hlavnej kefy
M2
Motor pohonného systému
M3
Motor vytriasaþa filtra
M4
Motor pravej boþnej kefy
M5
Motor Đavej boþnej kefy
M6
Motor sacieho systému
M7
Motor systému ruþného odsávania (doplnkové
vybavenie)
P1
Vypínaþ klaksónu
R1
Regulátor rýchlosti pojazdu (pedál)
R2
Kontrolka odporu
SWS
Tlaþidlo núdzového stavu
SW1
Mikrospínaþ hlavnej kefy
SW2
Spínaþ systému odsávania/vytriasaþa filtra
SW3
Ruþný spínaþ systému odsávania (doplnkové vybavenie)
SW4
Sedadlo vodiþa s bezpeþnostným mikrospínaþom
SW5
Mikrospínaþ boþnej kefy
SW6
Spínaþ pracovného svetla (doplnkové vybavenie)
SW7
Prevodový prepínaþ pojazdu dopredu/dozadu
10
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
146 2725 000(2)2007-02 E
-
+
-
+
C1
BK
BAT
C1
RD
BK
RD
CH
F5
FLOORTEC R 570 B
L1
BK
BK
GY
SW6
GY
F6
BU
BU
BE1
PK
C2
SWS
EB1
OG
OG
BU
K1
F1
RD
BK
YE
3
1
86
85
VT WH
SW2
2
GNBK
mom.
ES2
OG
SW4
OG
8
7
OG
85
86
ES3
ES1
BK GNBK GNBK
c
nc
SW1
WH
ES4
BN
SW3
BN
na
SW7
B+
B-
BU
RD
BN
RD
10
1
EB2
M2
M1
YEBK
M2
BK
LD1
R2
RD
FT
RDBK
YE
18
9
BU
BU
RDBK
P1
BK
YEGN
R1
BZ1
WH
VTBK
FA
BK
M1
RD
R
BU
ES1
RD
nc
c
FB
BK
M4
BUBK
ES5
BUBK
R
BK
M5
BUBK
c
85
86
nc
SW5
BK
ES5
YE
ES2
VT
BK
M3
87
30
VT
F2
RD
ES3
BU
BK
M6
87
30
BU
F4
RD
BK
M7
BN
ES4
BN
F3
RD
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
SLOVENSKY
NÁKRES ELEKTRICKÉHO PRIPOJENIA (Pokraþovanie)
S310774
11
SLOVENSKY
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
POUŽITIE
VAROVANIE!
Na niektorých miestach stroja sú nalepené štítky, ktoré oznaþujú:
–
NEBEZPEýENSTVO
–
VAROVANIE
–
UPOZORNENIE
–
RADA
Pri þítaní návodu si musí obsluha všímaĢ predovšetkým význam symbolov vyznaþených na štítkoch.
Tieto štítky zo žiadneho dôvodu nezakrývajte a v prípade poškodenia, ich okamžite nahraćte.
KONTROLA BATÉRIÍ/NASTAVENIE NA NOVOM STROJI
POZNÁMKA
Ak je zariadenie vybavené elektronickou nabíjaþkou batérií, musí sa pripojiĢ k batériám, aby sa umožnilo v prevádzke
stroja.
Stroj potrebuje štyri 6 V batérie zapojené podĐa schémy (44) alebo jednu batériovú skriĖu 24V.
Stroj môže byĢ dodaný v jednom z nasledujúcich konfigurácií:
a) MOKRÉ alebo GÉLOVÉ batérie sú už nainštalované v stroji
b) MOKRÉ batérie sä namontované v stroji, ale neobsahujú elektrolytický roztok
c) Bez batérií
V závislosti od konfigurácie stroja postupujte nasledovne.
a)
1.
2.
3.
MOKRÉ alebo GÉLOVÉ batérie sú už nainštalované v stroji
Otvorte kapotu stroja (7) a skontrolujte, þi sú batérie pripojené k stroju pomocou konektora (46).
Zavrite kapotu (7).
ZasuĖte kĐúþ zapaĐovania (72) a otoþte ho do polohy "I" [bez toho, aby ste zatlaþili pedál (2)].
Ak sa rozsvieti zelené výstražné svetlo (75), batérie sú pripravené na použitie.
Ak sa zapne žltá (74) alebo þervená (73) výstražná kontrolka, batérie sa musia nabiĢ (pozrite si postup v kapitole Údržba).
b)
1.
2.
MOKRÉ batérie sä namontované v stroji, ale neobsahujú elektrolytický roztok
Otvorte kapotu stroja (7).
OdstráĖte všetky uzávery batérie (45).
VAROVANIE!
Poþas používania kyseliny sírovej bućte opatrní, pretože je leptavá. V prípade kontaktu kyselinového roztoku
s pokožkou alebo oþami, opláchnite postihnuté miesto výdatným prúdom vody a zavolajte lekára.
Batérie je potrebné napĎĖaĢ v dobre vetranom priestore.
Používajte ochranné rukavice.
3.
4.
5.
c)
1.
2.
3.
ýlánky batérie naplĖte kyselinou sírovou urþenou pre batérie (hustota od 1,27 do 1,29 kg pri 25 °C) v súlade s pokynmi
uvedenými v Návode na obsluhu a údržbu batérií.
Správne množstvo kyseliny sírovej je uvedené v Návode na obsluhu a údržbu batérií.
Nechajte batériu chvíĐku oddýchnuĢ a naplĖte ju kyselinou sírovou v súlade s pokynmi uvedenými v Návode na obsluhu a
údržbu batérií.
Batérie nabite (pozri postup v kapitole o Údržbe).
Bez batérií
Kúpte príslušné batérie [pozri Technické údaje a nákres (44)].
Vhodné batérie vyberte a nechajte namontovaĢ u kvalifikovaných maloobchodných predajcov batérií.
Montáž batérií.
Nastavte stroj a nabíjaþku batérie (ak sa dodala) podĐa typu namontovaných batérií, a to podĐa postupu zobrazeného v
nasledujúcom odseku.
12
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
SLOVENSKY
NASTAVENIE MOKRÝCH (WET) A GÉLOVÝCH (GEL) BATÉRIÍ
POZNÁMKA
Ak je zariadenie vybavené elektronickou nabíjaþkou batérií, musí sa pripojiĢ k batériám, aby sa umožnilo v prevádzke
stroja.
V závislosti od typu batérií (MOKRÉ alebo GÉLOVÉ) nastavte elektronický plošný spoj stroja a nabíjaþky batérií (ak sa dodala)
podĐa nasledujúceho postupu:
1. Otoþte kĐúþ zapaĐovania (72) do polohy "0".
2. Otvorte kapotu (7).
Nastavenie stroja
3.
Stroj je od výroby nastavený na olovené (WET) batérie. Ak sa nastavenie zhoduje s druhom batérií namontovaných na vašom
stroji, pokraþujte v nasledujúcom odseku, v opaþnom prípade vykonajte nasledujúce postupy:
• Odpojte konektor batérie (46).
• OdstráĖte skrutky (83) a opatrne vyberte ovládací panel (84).
• Prepojovací mostík (A, Obr. 1) zapojte do konektorov GEL (B) pre gélové batérie.
• Opatrne nainštalujte ovládací panel (84) a príslušné skrutky.
• Pripojte konektor (46) batérie.
B
C
A
S311412
Obrázok 1
Nastavenie nabíjaþky batérií
4.
5.
Prepnite prepínaþ batérie (49) do polohy WET pre olovené batérie alebo do polohy GEL pre gélové batérie.
Batérie nabite (pozri postup v kapitole o Údržbe).
PRED NAŠTARTOVANÍM STROJA
UPOZORNENIE!
Skontrolujte, þi nie sú otvorené žiadne dvierka alebo kapota, a þi je stroj v bezchybnom prevádzkovom stave.
Skontrolujte, þi je zásobník (17) správne zatvorený.
Ak ste stroj po preprave ešte nepoužili, skontrolujte, þi boli odstránené všetky bloky použité pri preprave.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
13
SLOVENSKY
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
ŠTARTOVANIE A ZASTAVOVANIE STROJA
Štartovanie stroja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sedenie na sedadle vodiþa (25).
Ak to bude nutné, nastavte sedadlo do pohodlnej polohy pomocou páky (31).
V prípade potreby použite páku (87) na naklonenie stĎpika riadenia (1) dopredu alebo dozadu, aby ste dosiahli pohodlnú
polohu.
Otoþte kĐúþik zapaĐovania (72) do polohy "I" a nestláþajte pedál (2). Skontrolujte, þi sa zapne zelená výstražná kontrolka (75)
(nabitá batéria).
Ak sa rozsvieti žlté (74) alebo þervené výstražné svetlo (73), otoþte kĐúþik zapaĐovania do polohy "0" a nabite batérie (postup
nájdete v kapitole Údržba).
UvoĐnite parkovaciu brzdu stisnutím a uvoĐnením pedálu (3).
Zaþnite zametaĢ s rukami na volante a stlaþením pedálu (2).
Chod dopredu/dozadu je aktivovaný odpovedajúcim prepínaþom (88) na Đavom ovládacom panele. RýchlosĢ jazdy možno
meniĢ z nulovej na maximálnu zvýšením sily, ktorou sa pôsobí na pedál (2).
POZNÁMKA
Sedadlo (25) je vybavené bezpeþnostným snímaþom, ktorý umožĖuje pohyb stroja pomocou pedálu (2), len ak
obsluha sedí v sedadle vodiþa.
7.
8.
Spustite hlavnú kefu pákou (86) a zaþne sa otáþaĢ.
Zapnite odsávací systém zatlaþením spínaþa (79) dozadu.
POZNÁMKA
Systém odsávania sa aktivuje len vtedy, keć je hlavná kefa položená.
9.
Pomocou páky (85) spustite boþné kefy (10 a 11).
POZNÁMKA
Boþné kefy (10 a 11) môžete zdvíhaĢ alebo spúšĢaĢ aj za jazdy.
Boþné kefy sa nebudú otáþaĢ, keć sú zdvihnuté alebo keć je zdvihnutá hlavná kefa.
10. Zaþnite zametaĢ, otáþaním volantu (1) a ovládaním pohybu stroja smerom dopredu stláþaním pedálu (2).
Zastavenie stroja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stroj zastavíte uvoĐnením pedálu (2).
Ak je potrebné stroj náhle zastaviĢ, stlaþte zároveĖ pedál prevádzkovej brzdy (3).
V prípade núdze, stlaþením núdzového tlaþidla (82) stroj okamžite zastavíte. Núdzové tlaþidlo (82) po jeho použití odblokujte
otoþením v smere šípky uvedenej na tlaþidle.
Pomocou páky (85) zdvihnite boþné kefy (10 a 11).
Odsávací systém vypnite premiestnením spínaþa (79) do strednej polohy.
Pomocou páky (86) zdvihnite hlavnú kefu (12).
Stroj zastavíte prepnutím kĐúþa zapaĐovania (72) do polohy "0".
Zatiahnite parkovaciu brzdu stlaþením pedálu (3) a zatiahnutím páky (4).
14
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
SLOVENSKY
PREVÁDZKA STROJA
VAROVANIE!
Bućte veĐmi opatrní pri používaní stroja pri veĐkej rýchlosti: náhle otoþenie volantu može spôsobiĢ, že sa
trojkolesové zariadenie stane neštabilným kvôli rozloženiu svojej hmotnosti.
Vždy pred otoþením volantu zmiernite rýchlosĢ.
1.
2.
Vyhýbajte sa zastavovaniu stroja na dlhší þas v tej istej polohe a s otáþajúcimi sa kefami: môže to spôsobiĢ nežiadúce
poškodenie podlahy.
ďahký a rozmerný odpadový materiál zbierajte zdvihnutím prednej obruby stlaþením pedálu (5); nezabudnite, že výkon
odsávania stroja sa pri nadvihnutí prednej obruby zníži.
UPOZORNENIE!
Poþas prevádzky na vlhkých podlahách je dôležité vypnúĢ sústavu odsávania pomocou páky (79), aby ste
zabránili poškodeniu prachového filtra.
3.
Aby sa zaruþila správna funkcia stroja, prachový filter musí byĢ podĐa možnosti þo najþistejší. Pre þistenie poþas zametania
spustite striasaþ filtra stlaþením prepínaþa (79) na niekoĐko sekúnd dopredu.
Poþas tejto þinnosti je ventilátor vysávaþa automaticky vypnutý.
Po vyþistení filtra stlaþte prepínaþ (79) dozadu, aby ste spustili systém odsávania; potom zaþnite znova zametaĢ.
Poþas bežnej prevádzky opakujte tento úkon približne každých 10 minúĢ (v závislosti od prašnosti þisteného priestoru).
POZNÁMKA
Ak je prachový filter upchatý, a/alebo ak je zásobník plný, stroj už nemôže ćalej zberaĢ prach a neþistoty.
4.
Zásobník (17) je potrebné vyprázdniĢ po každom pracovnom cykle a vždy, keć je plný (pozri postup v nasledujúcom odseku).
VYPRÁZDĕOVANIE ZÁSOBNÍKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UvoĐnením pedála pohonu stroj zastavíte.
Otoþte kĐúþ zapaĐovania (2) do polohy "0".
Zatiahnite parkovaciu brzdu stlaþením pedálu (3) a zatiahnutím páky (4).
Odistite západku (18) potiahnutím za spodný koniec.
Zásobník (17) vyberte pomocou držiaka (19) a odpojením od vnútorných vodidiel.
Vysypte všetky odpadky do špeciálnych kontejnerov. Aby bolo vysypávanie jednoduchšie, sú v zásobníku dva rôzne kontajnery
(doplnkové vybavenie) s držiakom (36).
Kontajnery namontujte pomocou držiaku (36), ak je namontovaný.
Namontujte zásobník (17) a pripojte ho k vnútorných vodidlám, potom ho upevnite hákom (18).
Stroj je pripravený na ćalšiu prevádzku.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
15
SLOVENSKY
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
PO POUŽITÍ STROJA
Po práci urobte nasledujúce operácie pred opustením stroja.
1. Pomocou páky (85) zdvihnite boþné kefy.
2. Pomocou páky (86) zdvihnite hlavnú kefu.
3. Pomocou spínaþa (79) zapnite vytriasaþ filtra.
4. Vyprázdnite zásobník (17) (pozrite postup v predchádzajúcom odseku).
5. Vyberte kĐúþ zapaĐovania (72).
6. Zatiahnite parkovaciu brzdu stlaþením pedálu (3) a zatiahnutím páky (4).
TLAýENIE/VLEýENIE STROJA
Pre tlaþenie/vleþenie stroja, ak je vypnutý, nie je potrebná žiadna zvláštna predchádzajúca úprava.
DLHODOBÉ ODSTAVENIE STROJA
Ak sa stroj nejde používaĢ dlhšie ako 30 dní, postupujte nasledujúcim spôsobom:
1. Skontrolujte, þi je skladovací priestor stroja suchý a þistý.
2. Odpojte konektor batérie (46).
3. Stroj mierne nadvihnite, aby sa obruby, hlavná kefa a kolesá nedotýkali podlahy.
4. Ak je na stroji namontovaná voliteĐná nabíjaþka batérií (47), odpojte kladnú koncovku batérie (+) priamo od pólu batérie (+).
POýIATOýNÉ OBDOBIE POUŽÍVANIA
Po prvých 8 hodinách vykonajte nasledovné postupy:
–
Skontrolujte, þi sú správne dotiahnuté upevĖovacie a spojovacie diely stroja.
–
Skontrolujte stav a tesnosĢ viditeĐných þastí stroja.
16
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
SLOVENSKY
ÚDRŽBA
Maximálnu životnosĢ stroja a maximálnu prevádzkovú bezpeþnosĢ dosiahnete správnou a pravidelnou údržbou.
V nasledujúcej tabuĐke je uvedená plánovaná údržba. Uvedené intervaly môžu závisieĢ od príslušných pracovných podmienok,
ktoré musí definovaĢ osoba zodpovedná za údržbu.
Všetky operácie pri bežnej i mimoriadnej údržbe musia robiĢ kvalifikovaní pracovníci alebo autorizované Servisné stredisko.
Tento návod popisuje iba najjednoduchšie a najþastejšie postupy údržby.
Ostatné pracovné postupy údržby, ktoré sú zobrazené v TabuĐke plánovanej údržby, nájdete v špeciálnom Návode na údržbu, ktorý
je k dispozícii k nahliadnutiu v každom Servisnom stredisku.
VAROVANIE!
Aby ste vykonali postupy údržby, stroj musí byĢ vypnutý a v prípade potreby musia byĢ odpojené batérie.
Okrem toho si pozorne preþítajte všetky pokyny v kapitole o Bezpeþnosti pred tým, ako zaþnete vykonávaĢ
údržbové úkony.
TABUďKA PLÁNOVANEJ ÚDRŽBY
Postup
Pri dodávke
Po kažPo kažPo kažPo kažPo každých 10
dých 50 dých 100 dých 200 dých 400
hodinách hodinách hodinách hodinách hodinách
SkontrolovaĢ hladinu elektrolytu v batérii WET – MOKRÁ
Kontrola a nastavenie výšky hlavnej kefy a boþných kief
ýistenie a kontrola neporušenosti prachového filtra
Kontrola výšky a funkþnosti zásteriek
Kontrola funkþnosti vytriasaþa filtra
(*)
Vizuálna kontrola hnacieho remeĖa hlavnej kefy
(*)
SkontrolovaĢ dotiahnutie matíc a skrutiek
(*)(1)
Kontrola a nastavenie prevádzkovej a parkovacej brzdy
(*)
Vyþistenie a kontrola reĢaze riadenia
(*)
Výmena hnacieho remeĖa hlavnej kefy
(*)
Kontrola alebo výmena uhlíkových kefiek hlavného motora a
systému motora pojazdu
(*)
(*) Príslušný pracovný postup nájdete v Servisnej príruþke.
(1) A po prvých 8 zábehových hodinách.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
17
SLOVENSKY
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
KONTROLA A NASTAVENIE VÝŠKY HLAVNEJ
KEFY
POZNÁMKA
Dodávajú sa kefy s tvrdšími alebo mäkšími
štetinami. Tento postup platí pre všetky typy kief.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Skontrolujte vzdialenosĢ hlavnej kefy od podlahy podĐa
nasledujúceho postupu:
• Prejdite so strojom na rovný podklad.
• Stroj nechajte v nehybnom stave otáþaĢ, spustite
hlavnú kefu a na niekoĐko sekúnd ju zapnite.
• Zastavte a zdvihnite hlavnú kefu, potom pohnite so
strojom a vypnite ho.
• Skontrolujte, þi je stopa po hlavnej kefe (A, Obr. 2) po
celej dĎžke kefy široká 2 až 4 cm.
Ak stopa (A) nezodpovedá uvedeným údajom, upravte
výšku kefy tak, ako je to ukázané v kroku 2.
Zatiahnite parkovaciu brzdu pedálom (3) a pákou (4).
Otoþte kĐúþ zapaĐovania (72) do polohy "0".
Otvorte kapotu (7).
UvoĐnite kolík (A, Obr. 3) na Đavej strane stroja.
Otoþte kolík (B, Obr. 3) a nezabudnite, že:
• Na zdvihnutie kefy musí byĢ priskrutkovaná;
• Na položenie kefy musí byĢ odskrutkovaná.
Po upravení držte kolík (B) a dotiahnite kolík (A).
OpäĢ vykonajte kroky 1 a skontrolujte, þi je hlavná kefa v
správnej vzdialenosti od podlahy.
Ak je kefa príliš opotrebovaná a nedá sa nastaviĢ, vymeĖte
ju podĐa popisu v nasledujúcom odseku.
A
B
VAROVANIE!
Ak je stopa hlavnej kefy príliš široká (viac ako
4 cm), môže sa narušiĢ normálna prevádzka
stroja a pohyblivé alebo elektrické þasti sa
môžu prehrievaĢ, þím sa zníži ich životnosĢ.
Pri vykonávaní vyššie uvedených kontrol
bućte mimoriadne opatrní a stroj používajte
len v súlade s uvedenými podmienkami.
18
S311389
Obrázok 2
FLOORTEC R 570 B
S311390
Obrázok 3
146 2725 000(2)2007-02 E
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
VÝMENA HLAVNEJ KEFY
POZNÁMKA
Dodávajú sa kefy s tvrdšími alebo mäkšími
štetinami. Tento postup platí pre všetky typy kief.
SLOVENSKY
A
C
VAROVANIE!
Pri výmene hlavnej kefy sa odporúþa používaĢ
ochranné rukavice, pretože medzi štetinami
môžu byĢ neþistoty s ostrými hranami.
B
1.
Prejdite so strojom na rovné miesto a stlaþením pedálu (3)
a páky (4) a zatiahnite parkovaciu brzdu.
2. Otoþte kĐúþ zapaĐovania (72) do polohy "0".
3. Odskrutkujte kolíky (23) a odstráĖte pravé dvierka (22).
4. UvoĐnite gombík (A, Obr. 4).
5. Vyskrutkujte kolíky (B, Obr. 4) a odstráĖte kryt oddielu kief
(C).
6. Demontujte kefu (A, Obr. 5).
7. Skontrolujte, þi na hnacom náboji (A, Obr. 6) nie sú
namotané neþistoty alebo cudzie predmety (povrazy,
handry a pod.).
8. Nová hlavná kefa sa musí nainštalovaĢ s radmi štetín (B,
Obr. 6) ohnutými v smere uvedenom na obrázku.
9. Namontujte novú hlavnú kefu (C, Obr. 6) a uistite sa, že
otvor (D) správne zapadá do príslušného hnacieho náboja
(A).
10. Namontujte kryt priestoru kefy (C, Obr. 4) a zaskrutkujte
gombíky (B) a (A).
11. Namontujte pravé dvierka (22) a potom zaskrutkujte
gombíky (23).
12. Skontrolujte a upravte výšku hlavnej kefy tak, ako je to
zobrazené v predchádzajúcom odseku.
B
S311391
Obrázok 4
S311392
Obrázok 5
S311393
Obrázok 6
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
19
SLOVENSKY
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
KONTROLA A NASTAVENIE VÝŠKY BOýNEJ
KEFY
POZNÁMKA
Dodávajú sa kefy s tvrdšími alebo mäkšími
štetinami. Tento postup platí pre všetky typy kief.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Skontrolujte vzdialenosĢ boþnej kefy od podlahou podĐa
nasledujúceho postupu:
• Stroj premiestnite na rovný povrch a boþné kefy
spusĢte do pracovnej polohy.
• Nechajte stroj v nehybnom stave a niekoĐko sekúnd
nechajte zapnuté boþné kefy.
• Zdvihnite boþné kefy, potom pohnite so strojom a
vypnite ho.
• Skontrolujte, þi sú stopy boþnej kefy také, ako je to
zobrazené na obrázku (A a B, Obr. 7).
Ak stopa nezodpovedá uvedeným údajom, nastavte výšku
kefy, pomocou postupu popísaného v kroku 2.
Zatiahnite parkovaciu brzdu pedálom (3) a pákou (4).
Otoþte kĐúþ zapaĐovania (72) do polohy "0".
UvoĐnite kolík (A, Obr. 8) umiestnený nad kefou.
Otoþte kolík (B, Obr. 8) a nezabudnite, že:
• Na zdvihnutie kefy musí byĢ priskrutkovaná;
• Na položenie kefy musí byĢ odskrutkovaná.
Po upravení držte kolík (B) a dotiahnite kolík (A).
Znova zopakujte krok 1 a skontrolujte správne nastavenie
výšky boþnej kefy.
Ak sú kefy príliš opotrebované a nedajú sa už nastaviĢ,
vymeĖte ich podĐa postupu uvedeného v príslušnom
odseku.
VÝMENA BOýNEJ KEFY
POZNÁMKA
S311394
Obrázok 7
S311395
Obrázok 8
Dodávajú sa kefy s tvrdšími alebo mäkšími
štetinami. Tento postup platí pre všetky typy kief.
VAROVANIE!
Pri výmene boþných kief sa odporúþa
používaĢ ochranné rukavice, pretože medzi
štetinami môžu byĢ ostré neþistoty.
1.
2.
3.
4.
5.
Prejdite so strojom na rovné miesto a stlaþením pedálu (3)
a páky (4) a zatiahnite parkovaciu brzdu.
Otoþte kĐúþ zapaĐovania (82) do polohy "0".
Vložte ruku do kefy a stlaþte dve protiĐahlé poistky (A,
Obr. 9) smerom k sebe a potom potlaþte kefu (B) smerom
nadol, þím ju stiahnete zo štvorkolíkového držiaka (C).
Namontujte novú boþnú kefu, usaćte ju to kolíkov (C, Obr.
9) a zaistite poistkami (A).
Skontrolujte a upravte výšku boþnej kefy tak, ako je to
zobrazené v predchádzajúcom odseku.
20
FLOORTEC R 570 B
S311396
Obrázok 9
146 2725 000(2)2007-02 E
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
ýISTENIE A KONTROLA BEZCHYBNÉHO STAVU
PRACHOVÉHO FILTRA
B
C
SLOVENSKY
E
POZNÁMKA
Okrem štandardného papierového filtra sa
dodávajú aj polyesterové filtre. Nasledujúci
postup platí pre filtre všetkých typov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Prejdite so strojom na rovné miesto a stlaþením pedálu (3)
a páky (4) a zatiahnite parkovaciu brzdu.
Otoþte kĐúþ zapaĐovania (72) do polohy "0".
Odistite západku (18) potiahnutím za spodný koniec.
Zásobník (17) vyberte pomocou držiaka (19) a odpojením
od vnútorných vodidiel.
Vyskrutkujte kolíky (33) a odstráĖte kryt oddielu filtra (32).
UvoĐnite gombíky (A, Obr. 10).
Odpojte konektor (B, Obr. 10) z motora vytriasaþa filtra (C).
OdstráĖte upevĖovací rám prachového filtra (D, Obr. 10).
Vytiahnite prachový filter (E, Obr. 10).
Filter þistite vo vonkajšom priestore vonku potriasaním v
horizontálnej polohe a poklepávaním na strane (A, Obr.
12), oproti drôtenej sieĢke (B).
ýistenie dokonþite stlaþeným vzduchom (C, Obr. 12) s
tlakom max. 6 barov. Toto þistenie je možné použiĢ len zo
strany drôtenej sieĢky (B) zo vzdialenosti najmenej 30 cm.
Okrem toho majte v závislosti od typu filtra na zreteli
nasledujúce upozornenia:
• Papierový filter (štandardný): Nepoužívajte na jeho
þistenie vodu ani þistiace prostriedky, pretože by sa
mohol poškodiĢ.
• Polyesterový filter (doplnkové vybavenie): Na zvýšenie
úþinnosti þistenia môžete premyĢ filter vodou a
nepeniacimi þistiacimi prostriedkami. Toto þistenie
zvyšuje kvalitu þistenia alebo znižuje životnosĢ filtra,
ktorý budete musieĢ meniĢ þastejšie. Používaním
nevhodných þistiacich prostriedkov sa filter môže
poškodiĢ.
Skontrolujte, þi nie je teleso filtra roztrhnuté. Ak to bude
nutné, filter vymeĖte.
Oþistite gumové tesnenie (A, Obr. 11) krytu (32) a
skontrolujte, þi je vcelku a v poriadku; v prípade nutnosti
ho vymeĖte.
Súþiastky spojte v opaþnom poradí ako pri rozoberaní a
dajte si pozor na nasledovné:
• Namontujte filter (E, Obr. 10) s drôtenou sieĢkou (B,
Obr. 12) smerom nahor.
A
A
D
S311397
Obrázok 10
A
S311398
Obrázok 11
S311399
Obrázok 12
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
21
SLOVENSKY
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
KONTROLA VÝŠKY A FUNKýNOSTI OBRÚB
1.
2.
Prejdite strojom na rovnú plochu, ktorá je vhodná na
kontrolovanie výšky obruby.
Zatiahnite parkovaciu brzdu pedálom (3) a pákou (4).
Otoþte kĐúþ zapaĐovania (72) do polohy "0".
Kontrola boþnej obruby
3.
4.
5.
6.
Odskrutkujte kolíky (23 a 21) a odstráĖte Đavé (20) a pravé
dvierka (22).
Skontrolujte stav boþnej obruby (13 a 14). Ak majú obruby
trhliny (A, Obr. 13) väþšie ako 20 mm alebo praskliny (B)
väþšie ako 10 mm, treba ich vymeniĢ (pokyny na výmenu
obrúb nájdete v Servisnej príruþke).
Skontrolujte, þi je výška boþných zásteriek (13 a 14) od
zeme v rámci 0 – 3 mm (A, Obr. 13). V prípade potreby
nastavte výšku obruby pomocou otvorov na skrutkách (A,
Obr. 17).
Namontujte súþiastky opaþným postupom ako pri
odstraĖovaní.
S311400
Obrázok 13
S311401
Obrázok 14
Kontrola prednej a zadnej obruby
7.
Demontujte hlavnú kefu podĐa popisu uvedeného v
príslušnom odseku.
8. Skontrolujte stav prednej (15) a boþnej zásterky (16). Ak
majú obruby trhliny (A, Obr. 13) väþšie ako 20 mm alebo
praskliny (B) väþšie ako 10 mm, treba ich vymeniĢ (pokyny
na výmenu obrúb nájdete v Servisnej príruþke).
9. Skontrolujte þi:
• Predná obruba (A, Obr. 18) sa jemne dotýka podlahy
alebo þi nie je od podlahy vzdialená (A, Obr. 15).
• Výška zadnej zásterky (B, Obr. 18) od zeme je v rámci
0 – 3 mm (A, Obr. 14).
10. V prípade potreby nastavte výšku obruby pomocou otvorov
na skrutkách (C a D, Obr. 18).
11. Stlaþte pedál zdvíhania prednej obruby (5) a skontrolujte,
þi sa predná obruba (A, Obr. 16) otoþila o približne
90°(podĐa nákresu na obrázku); uvoĐnite pedál a
skontrolujte, þi nezostala v strednej polohe, ale vrátila
sa do pôvodnej polohy. V prípade potreby si pozrite
nastavenie alebo výmenu ovládacieho lanka prednej
obruby v Servisnej príruþke.
12. Namontujte súþiastky opaþným postupom ako pri
odstraĖovaní.
S311402
S311403
Obrázok 15
Obrázok 16
A
A
S311404
Obrázok 17
S311405
Obrázok 18
22
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
SLOVENSKY
NABÍJANIE BATÉRIE
UPOZORNENIE!
Batérie nabite po zapnutí žltého (73) alebo þerveného výstražného svetla (74) a na konci každého cyklu
þistenia. Udržiavaním batérií v nabitom stave predĎžite ich životnosĢ.
VAROVANIE!
Keć sú batérie vybité, nabite ich þo najskôr, pretože vo vybitom stave sa skracuje ich životnosĢ.
VAROVANIE!
Ak je stro vybavený olovenými (WET - MOKRÉ) batériami, pri nabíjaní batérie sa vytvára vysoko výbušný
vodíkový plyn. Batérie nabíjajte len v dobre vetraných priestoroch a v bezpeþnej vzdialenosti od otvoreného
ohĖa.
Poþas nabíjania batérií nefajþite.
Poþas nabíjania batérií vždy nechajte otvorenú kapotu.
VAROVANIE!
Bućte mimoriadne opatrní poþas nabíjania MOKRÝCH batérií, pretože kvapalina môže z batérií presakovaĢ.
Kyselinový roztok v batérii je žieravý. V prípade kontaktu kyselinového roztoku s pokožkou alebo oþami,
opláchnite postihnuté miesto výdatným prúdom vody a zavolajte lekára.
1.
2.
3.
4.
5.
Prejdite so strojom na rovné miesto a stlaþením pedálu (3) a páky (4) a zatiahnite parkovaciu brzdu.
Otoþte kĐúþ zapaĐovania (72) do polohy "0".
Otvorte kapotu (7).
(Iba pre MOKRÉ batérie) skontrolujte úroveĖ elektrolytu v batériách. V prípade potreby doplĖte kvapalinu cez uzávery (45).
Z dôvodu nabíjania batérie nechajte všetky kryty otvorené (45). V prípade potreby oþistite horný povrch batérií.
Nabite batérie jedným z nasledujúcich spôsobov, v závislosti od použitia elektronickej nabíjaþky batérií (47).
Nabíjanie batérií s vonkajšou nabíjaþkou batérií
1.
Skontrolujte, þi je nabíjaþka vhodná pre daný druh batérií, podĐa Návodu na obsluhu nabíjaþky batérií.
Menovité napätie nabíjaþky batérií je 24 V.
UPOZORNENIE!
Použite nabíjaþku batérií vhodnú pre daný druh namontovaných batérií.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Odpojte konektor batérií (46) a pripojte ho do vonkajšej nabíjaþky batérií.
Nabíjaþku batérií pripojte do elektrickej siete.
Po nabíjaní, odpojte nabíjaþku batérií z elektrickej siete a od konektora batérií (46).
(Len pre MOKRÉ batérie) skontrolujte hladinu elektrolytu vo vnútri batérií a zatvorte všetky uzávery (45).
Znova pripojte konektor batérie (46) do konektora stroja.
Zavrite kapotu (7). Stroja je pripravený na použitie.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
23
SLOVENSKY
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
Nabíjanie batérií pomocou nabíjaþky batérií
1.
2.
(Iba pre MOKRÉ batérie) skontrolujte úroveĖ elektrolytu v batériách. V prípade potreby doplĖte kvapalinu cez uzávery (45).
Z dôvodu nabíjania batérie nechajte všetky kryty otvorené (45).
Po doplnení elektrolytu na požadovanú hladinu, vyþistite, v prípade potreby, horný povrch batérií.
Kábel nabíjaþky batérií (48) pripojte k elektrickej sieti.
VAROVANIE!
Skontrolujte, þi napätie a frekvencia uvedené na štítku s výrobným þíslom (37) zodpovedajú hodnotám
elektrickej siete.
POZNÁMKA
Ak je nabíjaþka batérií pripojená do elektrickej siete, všetky funkcie stroja sa automaticky vypnú.
3.
4.
5.
6.
7.
Ak zhasne zelené výstražné svetlo (50), batérie sú nabité.
Ćalšie informácie o prevádzke nabíjaþky batérií (47) nájdete v Návode na obsluhu nabíjaþky batérií.
Kábel nabíjaþky batérií (48) odpojte od elektrickej siete a umiestnite ho do puzdra na stroji.
(Len pre MOKRÉ batérie) zatvorte všetky uzávery (45).
Zavrite kapotu (7). Stroja je pripravený na použitie.
KONTROLA/VÝMENA POISTIEK/VYNULOVANIE
1.
2.
3.
4.
Prejdite so strojom na rovné miesto a stlaþením pedálu (3) a páky (4) a zatiahnite parkovaciu brzdu.
Otoþte kĐúþ zapaĐovania (72) do polohy "0".
Otvorte kapotu (7).
Odpojte konektor batérie (46).
Kontrola/výmena lamelovej poistky
5.
6.
7.
8.
OdstráĖte kryt poistkovej skrine (51).
Skontrolujte/vymeĖte príslušnú poistku medzi nasledovnými (Obr. 19):
F1: Hlavná poistka (obvod zapaĐovacieho kĐúþa) (15 A)
F2: Poistka motora vytriasaþa filtra (25 A)
F3: Poistka systému ruþného odsávania (40 A) (doplnkové vybavenie)
F4: Lamelová poistka motora sacieho systému (30 A)
F5: Poistka akustického výstražného signálu (klaksónu) a majáka (10 A)
F6: Poistka pracovného svetlometu (10 A) (doplnkové vybavenie)
OdstráĖte kryt skrine elektrických komponentov (55).
Skontrolujte/vymeĖte nasledovné poistky (Obr. 20):
FT: Poistka pohonného systému (70 A)
Kontrola prerušovaþa obvodu
9.
Skontrolujte pre vypnutie jednej z nasledovných poistiek, po vychladnutí príslušného motora ju znova zapojte:
FA: Prerušovaþ obvodu motora hlavnej kefy (30 A) (52)
FB: Prerušovaþ obvodu motora boþnej kefy (10 A) (53)
Zostavenie
10. Namontujte súþiastky opaþným postupom ako pri odstraĖovaní.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
FT
F8
S311413
Obrázok 19
24
FLOORTEC R 570 B
S311414
Obrázok 20
146 2725 000(2)2007-02 E
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
SLOVENSKY
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Možná príþina
Oprava
Konektor batérie (46) je odpojený.
Pripojte konektor batérie.
Poistka F1 v skrini (51) je otvorená.
VymeĖte poistku F1.
Kábel nabíjaþky batérií (48) je pripojený k
elektrickej sieti.
Kábel nabíjaþky batérií odpojte od elektrickej
sieti.
Parkovacia brzda je zatiahnutá.
UvoĐnite parkovaciu brzdu.
Po stlaþení pedálu (2) sa stroj nehýbe.
Pri štartovaní stroja pomocou kĐúþa
zapaĐovania (72) je stlaþený pedál (2) alebo
obsluha ešte nie je na mieste vodiþa.
Naštartujte stroj pomocou kĐúþa zapaĐovania
(72) až keć ste na sedadle pre vodiþa a bez
stlaþenia pedálu (2).
Hlavná kefa nefunguje.
Prerušovaþ obvodu (52) je vypnutý.
Resetujte poistku (52) tak, že stlaþíte príslušný
spínaþ.
Hlavná kefa nie je spustená.
SpusĢte hlavnú kefu do pracovnej polohy.
Prerušovaþ obvodu (53) je vypnutý.
Resetujte poistku (53) tak, že stlaþíte príslušný
spínaþ.
Batérie sú vybité.
Nabite batérie.
Ak sa tým problém nevyrieši, vymeĖte batériu.
Batérie sú znehodnotené.
VymeĖte batérie.
Batéria je takmer vybitá.
Kúpte si batérie s vyššou kapacitou (Pozrite si
odsek s technickými údajmi).
Pohonný systém má poruchu.
Ak chcete zistiĢ chybu, potrite si servisnú
príuþku (k dispozícii v každom servisnom
stredisku spoloþnosti Nilfisk-Alto).
Stroj sa nenaštartuje, keć sa kĐúþik
zapaĐovania otoþí do polohy "I".
Boþné kefy nepracujú.
Stroj pracuje len v zastavenej polohe, v
opaþnom prípade sa vypne a zaþne blikaĢ
þervené výstražné svetlo (73).
Batéria je príliš slabá.
Bliká kontrolka chyby pohonného systému
(54).
Ćalšie informácie nájdete v servisnej príruþke, ktorá je k dispozícii v každom servisnom stredisku spoloþnosti Nilfisk-Alto.
ZOŠROTOVANIE
Stroj je potrebné zošrotovaĢ v špecializovanom zariadení.
Pred zošrotovaním stroja odstráĖte a oddeĐte nasledujúce materiály (musia byĢ správne odstránené podĐa platného zákona):
–
Batérie
Motorový olej
–
Polyesterový prachový filter
–
–
Hlavnú kefu a boþné kefy
–
Plastové hadice a diely
–
Elektrické a elektronické súþasti (*)
(*)
Pri šrotovaní elektrických a elektronických dielov sa obráĢte na najbližšie stredisko spoloþnosti Nilfisk-Alto.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
25
SLOVENSKY
NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU
PREHLÁSENIE O ZHODE
PREHLÁSENIE O ZHODE
Alto Deutschland GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8
D-89287 Bellenberg
Výrobok:
Model:
Popis:
Vypracovanie zariadenia odpovedá
nasledujúcim odpovedajúcim nariadením:
Sweeper
FLOORTEC R 570 B
12V
EC Machine Directive 98/37/CE
EC Low Voltage Directive 73/23/EEC
EC EMC Directive 89/336/EEC
Použité harmonizované normy:
EN 12100-1,EN 12100-2,EN 294,EN 349
EN 60335-2-72
EN 55014-1, EN 55014-2
Použité národné normy a technické
špecifikácie:
DIN EN 60335-2-72
IEC 60335-2-72
Dipl.-Ing. Wolfgang Nieuwkamp
Tests and approvals
26
FLOORTEC R 570 B
Bellenberg, 11.02.2005
146 2725 000(2)2007-02 E
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
SLOVENSKO
KAZALO
UVOD ............................................................................................................................................................................... 2
NAMEN IN VSEBINA PRIROýNIKA................................................................................................................................................ 2
CILJ ................................................................................................................................................................................................. 2
KAKO PRIROýNIK HRANITI .......................................................................................................................................................... 2
IZJAVA O SKLADNOSTI .................................................................................................................................................................. 2
IDENTIFIKACIJSKI PODATKI ......................................................................................................................................................... 2
DRUGI REFERENýNI PRIROýNIKI ............................................................................................................................................... 3
NADOMESTNI DELI IN VZDRŽEVANJE......................................................................................................................................... 3
SPREMEMBE IN IZBOLJŠAVE ....................................................................................................................................................... 3
OBRATOVALNE ZMOŽNOSTI ........................................................................................................................................................ 3
DOGOVORI ..................................................................................................................................................................................... 3
RAZPAKIRANJE/DOSTAVA ............................................................................................................................................ 3
VARNOST ........................................................................................................................................................................ 4
SIMBOLI .......................................................................................................................................................................................... 4
SPLOŠNA NAVODILA ..................................................................................................................................................................... 4
OPIS STROJA ................................................................................................................................................................. 6
STRUKTURA STROJA .................................................................................................................................................................... 6
NADZORNA PLOŠýA ..................................................................................................................................................................... 8
DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI ................................................................................................................................................... 8
TEHNIýNI PODATKI ....................................................................................................................................................................... 9
NAýRT OŽIýENJA ........................................................................................................................................................................ 10
UPORABA ..................................................................................................................................................................... 12
PREVERJANJE AKUMULATORJA/MONTAŽA NA NOVI STROJ ................................................................................................. 12
NASTAVLJANJE SVINýEVEGA (WET) ALI GEL-AKUMULATORJA ............................................................................................ 13
PRED ZAGONOM STROJA .......................................................................................................................................................... 13
ZAGON IN ZAUSTAVITEV STROJA ............................................................................................................................................. 14
OBRATOVANJE STROJA.............................................................................................................................................................. 15
PRAZNJENJE ZBIRALNIKA SMETI .............................................................................................................................................. 15
PO KONýANI UPORABI STROJA ................................................................................................................................................ 16
POTISKANJE/VLEKA STROJA ..................................................................................................................................................... 16
DALJŠE MIROVANJE STROJA..................................................................................................................................................... 16
PRVO OBDOBJE UPORABE ........................................................................................................................................................ 16
VZDRŽEVANJE ............................................................................................................................................................. 17
TABELA NAýRTOVANIH VZDRŽEVALNIH DEL........................................................................................................................... 17
PREVERJANJE IN NASTAVLJANJE VIŠINE GLAVNE KRTAýE ................................................................................................. 18
MENJAVA GLAVNE KRTAýE ........................................................................................................................................................ 19
PREVERJANJE IN NASTAVLJANJE VIŠINE STRANSKE KRTAýE ............................................................................................ 20
MENJAVA STRANSKE KRTAýE ................................................................................................................................................... 20
ýIŠýENJE PRAŠNEGA FILTRA IN PREVERJANJE NEPOŠKODOVANOSTI ............................................................................ 21
PREVERJANJE VIŠINE IN DELOVANJA LOPUTE ...................................................................................................................... 22
POLNJENJE AKUMULATORJA..................................................................................................................................................... 23
PREGLED/ZAMENJAVA/PONASTAVITEV VAROVALKE ............................................................................................................. 24
ISKANJE NAPAK .......................................................................................................................................................... 25
ZBIRANJE ODPADNIH DELOV .................................................................................................................................... 25
IZJAVA O SKLADNOSTI ............................................................................................................................................... 26
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
1
SLOVENSKO
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
UVOD
POMNI!
Številke v oklepajih veljajo za dele, ki so predstavljeni v poglavju Opis stroja.
NAMEN IN VSEBINA PRIROýNIKA
Ta priroþnik nudi stranki vse potrebne informacije za pravilno uporabo stroja na varen in avtonomen naþin. V njem so informacije o
tehniþnih podatkih, varnosti, delovanju, skladišþenju, vzdrževanju, nadomestnih delih in odlaganju odsluženih strojev.
Pred izvajanjem postopkov na stroju morajo delavci in usposobljeni tehniki pozorno prebrati ta priroþnik. V primeru kakršnih koli
dvomom v zvezi z navodili in za vse nadaljnje informacije se obrnite na podjetje Nilfisk-Alto.
CILJ
Priroþnik je namenjen upravljavcu stroja in usposobljenim tehnikom za pomoþ pri vzdrževanju stroja.
Uporabniki ne smejo izvajati del, ki so predvidena izkljuþno za usposobljene serviserje. Podjetje Nilfisk-Alto ne odgovarja za škodo,
ki je posledica neupoštevanja te prepovedi.
KAKO PRIROýNIK HRANITI
PRIROýNIK za uporabo in vzdrževanje je treba hraniti v bližini stroja, v ustreznem ovoju, stran od tekoþin in drugih snovi, ki ga
lahko poškodujejo.
IZJAVA O SKLADNOSTI
Izjava o skladnosti, ki je priložena stroju, potrjuje, da je stroj izdelan v skladu z veljavno zakonodajo.
POMNI!
Dva izvoda originalne izjave o skladnosti sta priložena tehniþni dokumentaciji.
IDENTIFIKACIJSKI PODATKI
Model stroja in serijska številka sta oznaþena na plošþici (37).
Leto modela stroja je izpisano v izjavi o skladnosti EC in oznaþeno s prvima dvema ciframa serijske številke stroja.
To informacijo potrebujete pri naroeanju nadomestnih delov stroja. V tabelo spodaj vpišite podatke o stroju.
Model STROJA ..................................................................................
Serijska številka STROJA ..................................................................
2
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
SLOVENSKO
DRUGI REFERENýNI PRIROýNIKI
Priroþniki, ki so priloženi stroju ob dobavi:
–
Priroþnik za uporabo elektronskega akumulatorskega polnilnika (þe je na voljo) je del tega priroþnika
–
Seznam nadomestnih delov stroja za pometanje
Drugi priroþniki, ki so na voljo:
–
Priroþnik za servisiranje (na voljo v pooblašþenih servisnih centrih podjetja Nilfisk-Alto)
NADOMESTNI DELI IN VZDRŽEVANJE
Za vse postopke obratovanja, vzdrževanja in popravil so zadolženi kvalificirani delavci oziroma servisni centri podjetja Nilfisk-Alto.
Dovoljena je le uporaba originalnih nadomestnih delov in dodatkov.
Za servis in naroþilo nadomestnih delov ter dodatkov pokliþite podjetje Nilfisk-Alto in navedite model in serijsko številko stroja.
SPREMEMBE IN IZBOLJŠAVE
Podjetje Nilfisk-Alto sledi politiki stalnih izboljšav svojih izdelkov in si tako pridržuje pravico do izvajanja sprememb in izboljšav, ki pa
jih podjetje ni dolžno vpeljati na že prodanih strojih.
Vse spremembe in/ali montažo dodatne opreme odobri in opravi podjetje Nilfisk-Alto.
OBRATOVALNE ZMOŽNOSTI
Stroj za pometanje je oblikovan in izdelan za þišþenje/pometanje gladkih in trdnih tal in za pobiranje prahu ter manjših odpadkov v
civilnih in industrijskih okoljih pod nadzorom usposobljenega delavca v varnih delovnih pogojih.
DOGOVORI
Oznake v priroþniku: nazaj, naprej, vzvratno, levo ali desno so podane glede na položaj uporabnika stroja, ki sedi na voznikovem
sedežu (25).
RAZPAKIRANJE/DOSTAVA
Pri razpakiranju stroja skrbno upoštevajte navodila na pakiranju.
Po dostavi preglejte, þe sta se embalaža in stroj med prevozom morda poškodovala. Ee so poškodbe vidne, pustite stroj v embalaži
in poklieite dostavno službo, ki bo zadevo pregledala. Takoj pokliþite dostavno službo in izpolnite obrazec za povraþilo škode.
Prepriþajte se, da je stroj opremljen, kot sledi:
–
Tehnieni dokumenti:
• Priroþnik za uporabo stroja za pometanje
• Priroþnik za uporabo elektronskega akumulatorskega polnilnika (þe je na voljo)
• Seznam nadomestnih delov stroja za pometanje
–
1 (ena) 70 A varovalka
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
3
SLOVENSKO
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
VARNOST
Naslednji simboli oznaþujejo potencialno nevarne situacije. Upoštevajte navodila in ustrezno ukrepajte, tako da zašþitite ljudi in
lastnino.
Sodelovanje uporabnika je pomemben dejavnik pri prepreþevanju poškodb. Preventivni programi so uþinkoviti le, þe je oseba,
ki je odgovorna za stroj, pripravljena sodelovati. Veþina potencialnih nesreþ v tovarni, med delom ali premikanjem, je posledica
neupoštevanja osnovnih pravil v zvezi s preudarnim ravnanjem. Previden in preudaren upravljavec stroja je najboljše zagotovilo, da
ne bo prihajalo do nesreþ, in obenem predstavlja osnovo za uspešno izvršitev programa za prepreþevanje nesreþ.
SIMBOLI
NEVARNOST!
Oznaþuje situacijo, ki predstavlja nevarnost za življenje delavca.
OPOZORILO!
Oznaþuje potencialno nevarnost telesnih poškodb ali poškodb stvari oziroma predmetov.
POZOR!
Oznaþuje opombo v zvezi s pomembnimi in uporabnimi funkcijami.
Posebej pozorno preberite odstavke, ki so oznaþeni s tem simbolom.
POMNI!
Oznaþuje, da je pred izvajanjem katerega koli postopka treba prebrati ustrezno poglavje v priroþniku za uporabo.
SPLOŠNA NAVODILA
Specifiþna opozorila in namigi, ki oznaþujejo potencialne nevarnosti za ljudi in stroj kot sledi.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
NEVARNOST!
Preden se lotite vzdrževalnih/servisnih del, obrnite kljuþ za vžig na "0" in odklopite akumulatorje.
Stroj lahko uporabljajo le ustrezno usposobljeni in pooblašþeni delavci. Stroja ne smejo uporabljati otroci in invalidi.
Akumulator ne izpostavljate v bližino iskrenja, odprtega ognja in vnetljivega materiala. Med normalnim obratovanjem
se sprošþajo eksplozivni plini.
Za delo v bližini elektriþnih komponent odstranite ves nakit.
Za delo pod dvinjenim strojem je treba stroj podpreti z varnostnimi stojali.
Preden se lotite dela pod odprtimi vratci, le-ta zavarujte, tako da se ne morejo zapreti.
Stroja ne uporabljajte v bližini toksiþnih, nevarnih, vnetljivih in/ali eksplozivnih praškov, tekoþin oziroma hlapov.
ýe je stroj opremljen s svinþenimi akumulatorji (WET), se pri polnjenju akumulatorjev sprošþa zelo eksploziven
vodikov plin. Med polnjenjem akumulatorja mora biti pokrov odprt, prostor dobro prezraþevan, stran od odprtega
ognja.
ýe so montirani svinþevi akumulatorji (WET), stroja ni dovoljeno nagniti za veþ kot 30°; nevarnost izliva zelo
korozivne kisline. Preden med vzdrževanjem stroj nagnete, odstranite akumulatorje.
4
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SLOVENSKO
OPOZORILO!
Pred zaþetkom vzdrževalnih del ali popravil na stroju natanþno preberite vsa navodila.
Ustrezno ukrepajte in prepreþite, da bi se lasje, nakit ali ohlapna oblaþila ujela med premikajoþe dele stroja.
Pred uporabo akumulatorskega polnilnika preverite ustreznost omrežne napetosti z vrednostjo frekvence in
napetosti, ki je oznaþena na plošþici s serijsko številko stroja.
Stroja ne vlecite ali prenašajte za kabel akumulatorskega polnilnika; v nobenem primeru kabel akumulatorskega
polnilnika ni roþ. Pazite, da kabla ne priprete z vrati in ga ne vlecite po ostrih robovih in kotih. Pazite, da s strojem ne
vozite po kablu akumulatorskega polnilnika.
Kabla akumulatorskega polnilnika ne izpostavljajte na vroþe površine.
Akumulatorjev ne poskušajte polniti, þe je poškodovan kabel ali vtiþ polnilnika. Za popravilo poškodovanega kabla
akumulatorskega polnilnika se obrnite na servis Nilfisk-Alto.
Vkljuþen stroj imejte pod stalnim nadzorom; na ta naþin bo nevarnost požara, elektriþnega udara in poškodb manjša.
Pred izvajanjem vzdrževalnih del iztaknite vtiþ kabla akumulatorskega polnilnika iz elektriþnega omrežja.
Stroja z vstavljenim kljuþem za vžig ter s popušþeno roþno zavoro ne pušþajte brez nadzora.
Stroja ni dovoljeno uporabljati na naklonih, ki so veþji od dovoljene vrednosti.
Stroja ne uporabljajte v zelo prašnih okoljih.
Stroja ne eistite z neposrednim vodnim curkom ali s curkom pod pritiskom in ne s korozivnimi tekoeinami. Te vrste
stroja ni dovoljeno þistiti s stisnjenim zrakom; s stisnjenim zrakom lahko þistite filtre (glejte predmetno poglavje).
Med uporabo stroja pazite, da ne poškodujete ljudi v bližini, še posebej otrok.
Na stroj ni dovoljeno odlagati ploþevink s tekoþino.
Stroj shranjujte v prostoru, kjer je temperatura med 0°C in +40°C.
Stroj obratujte pri temperaturi med 0°C in +40°C.
Obmoeje vlažnosti naj bo med 30% in 95%.
Stroj zašþitite pred sonþnimi žarki, dežjem in neugodnimi vremenskimi razmerami - med obratovanjem in v mirovanju.
Stroja ne uporabljajte za prevozno sredstvo ali za vleko/potiskanje.
Ko stroj deluje na mestu, ustavite krtaþe, ker lahko poškodujejo tla.
Požar gasite z gasilnim aparatom na prah in ne z vodo.
Ne zaletavajte se v police ali odre, še posebej v primerih, ko obstaja nevarnost padanja predmetov.
Delovno hitrost prilagodite glede na pogoje tal.
Stroja ni dovoljeno uporabljati na naklonih, ki so veþji od dovoljene vrednosti.
Stroja ne smete uporabljati na cestah in ulicah.
Ne spreminjajte varnostnih šþitnikov na stroju.
Strogo upoštevajte navodila za navadna servisna dela.
Ne odstranjujte ali spreminjajte ploše, ki so pritrjene na stroj.
V primeru motenj v delovanju stroja se preprieajte, da niso posledica pomanjkljivega vzdrževanja. V nasprotnem
primeru zaprosite za pomoþ serviserja iz pooblašþenega servisnega centra.
Ko je treba posamezne dele zamenjati, naroþite ORIGINALNE nadomestne dele pri prodajalcu ali pooblašþenemu
zastopniku.
Za pravilno in varno obratovanje stroja poskrbite, da se bodo naþrtovana vzdrževalna dela redno izvajala, kot
oznaþeno v predmetnem poglavju priroþnika, in sicer na pooblašþenemu servisu.
Stroj je treba zavreþi na ustrezen naþin, ker vkljuþuje strupene in škodljive snovi (akumulatorji, olja, plastiko itn.),
v skladu s standardi, ki doloþajo ustrezno odlaganje na posebnih zbirnih mestih (glej poglavje “Zbiranje odpadnih
delov”).
Vibracije niso nevarne, þe stroj uporabljate po navodilih. Nivo vibriranja stroja je pod 2,5 m/s2 (EN 1033-1995-08; EN
1032/A1-1998)
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
5
SLOVENSKO
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
OPIS STROJA
STRUKTURA STROJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Krmilo
Stopalka za gibanje naprej/nazaj
Pedal delovne zavore
Vzvod roþne zavore
Pritisnite na zavorno stopalko (3), nato z vzvodom (4)
preklopite z obratovalne zavore na roþno zavoro.
Stopalka za dviganje sprednje lopute
Držalo za ploþevinke
Pokrov
Vozna kolesa zadaj na nepremiþni gredi
Sprednje krmilno kolo
Desna stranska krtaþa
Leva stranska krtaþa
Glavna krtaþa
Loputa na levi strani
Loputa na desni strani
Loputa spredaj
Loputa zadaj
Vsipnik (poln vsipnik izprazniti)
Kavelj za pritrditev vsipnika
Roþaj vsipnika
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
1
Vratca levo (odpreti le za izvajanje vzdrežvalnih del)
Vratni gumbi
Vratca desno (odpreti le za odstranjevanje glavne krtaþe)
Vratni gumbi
Rotacijska luþ (sveti, ko je kljuþ za vžig na "I") (neobvezno)
Voznikov sedež z varnostnim mikrostikalom
Dodatna odprtina za komplet roþnega sesalnega sistema
(neobvezno)
Nastavljiv krmilni steber
Delovna luþ (neobvezno)
Gumb za nastavljanje višine desne stranske krtaþe
Gumb za nastavljanje višine leve stranske krtaþe
(neobvezno)
Vzvod za nastavljanje položaja sedeža po dolžini
Pokrov predelka za sesalni filter
Gumbi pokrova
Sistem za roþno sesanje (neobvezno)
Pritrdila za sistem roþnega sesanja
Notranje posode z roþajem za odmet (neobvezno)
Plošþica s serijsko številko/tehniþni podatki/izjava o
skladnosti
Roþaji za odpiranje pokrova
Dvigalna sidra stroja
24
25
7
27
6
38 31
2
4 3
38
5
39
39
34
35
8
37
21
20
10 28
29
9
30
36
11
36
34
26
13
35
15 32
22
33
33
12
39
39
23
17
19
18
16
8
14
S310766
6
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
SLOVENSKO
STRUKTURA STROJA (Nadaljevanje)
52. Zašþitno prekinjalo za motor glavne krtaþe
53. Prekinjalo za motor stranske krtaþe
54. LED za nepravilno delovanje pogonskega sistema.
ýe svetlobni indikator sveti, to pomeni, da pogonski sistem
deluje; þe svetlobni indikator utripa, pogonski sistem ne
deluje pravilno.
55. Škatla z elektriþnimi sestavnimi deli
56. Elektronska plošþa pogonskega sistema
57. Prostor za akumulator
58. Sistem za roþno sesanje (neobvezno)
59. Gumb za nastavljanje višine glavne krtaþe
60. Plošþa za zraþno preusmerjanje
41. Pokrov (odprt)
42. Podporne jarmske palice za pokrov
43. Svinþeni akumulatorji (WET) ali druga možnost - gelakumulatorji (GEL)
44. Naþrt namestitve akumulatorja
45. Akumulatorske kape (le za akumulatorje WET)
46. Konektor akumulatorja
47. Elektronski akumulatorski polnilnik
48. Kabel akumulatorskega polnilnika
49. Izbirno stikalo na elektronskem akumulatorskem polnilniku
za preklop med svinþenimi (WET) ali gel-akumulatorji
(GEL)
50. Signalna luþka polnega akumulatorja
51. Škatla z lamelnimi varovalkami
41
44
43
42
58
60
43
39
55
45
56
43
54
53
42
52
51
59
43
46
57
48
47
49
50
S310773
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
7
SLOVENSKO
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
NADZORNA PLOŠýA
71. Leva nadzorna plošþa
72. Kljuþ za vžig (ko je nastavljen na "0", se stroj ugasne in vse funkcije se blokirajo; ko je kljuþ nastavljen na "I", delujejo vse
funkcije stroja; prižge tudi rotirajoþo luþ)
73. Signalna luþ, ki opozarja na izpraznjen akumulator (rdeþa). Ko sveti, so akumulatorji iztrošeni. Avtonomije ni veþ, akumulatorje
je treba napolniti (glejte predmetno poglavje).
74. Signalna luþ, ki opozarja na napol izpraznjen akumulator (rumena). Ko sveti, so akumulatorji iztrošeni do polovice. Na voljo je
še le nakaj minut avtonomije.
75. Signalna luþ, ki opozarja na poln akumulator (zelena). Ko sveti, so akumulatorji ustrezno napolnjeni. Preostala avtonomija
stroja je odvisna od kapacitete akumulatorja in delovnih pogojev.
76. Zaslon. Po pritisku se izpišejo po vrsti:
• Delovne ure
• Zadnja številka ur - (pika) - minute
• Napetost akumulatorja (V)
77. Gumb za izbiro izpisa na zaslonu: urni števec/urni in minutni števec/napetost akumulatorja (V)
78. Stikalo za hupo
79. Stikalo za sesalni ventilator/stresalnik filtra
80. Stikalo za roþni sesalni sistem (neobvezno)
81. Stikalo za delovno luþ (neobvezno)
82. Varnostni gumb. Gumb pritisnite v nujnem primeru za zaustavitev vseh funkcij stroja. Gumb za izklop v sili deaktivirate tako, da
ga zavrtite v smeri, kot kaže pušþica.
83. Pritrdilni vijaki plošþe
84. Desna komandna plošþa
85. Vzvod za dviganje/spušþanje leve in desne stranske krtaþe
86. Vzvod za dviganje/spušþanje glavne krtaþe
87. Vzvod za nastavljanje krmila
88. Stikalo za prestavljanje naprej/naza
85
86
77
73
74
82
71
75
88
76
81
80
84
79
83
87
83
72
78
S310765
DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI
Poleg standardnih sestavnih delov je stroj lahko opremljen z naslednjo dodatno opremo/možnostmi glede na njegovo specifiþno
uporabo:
Akumulatorji GEL
–
Glavna in stranski krtaþi z bolj trdimi ali mehkejšimi šþetinami
–
Prašni filter iz antistatiþnega poliestra ali poliestra BIA C
–
Roþni sesalni sistem
–
Delovne luþi
–
Rotacijska luþ
–
Lopute iz razliþnih materialov
–
Zašþitna streha
–
Za veþ informacij v zvezi z neobvezno opremo se obrnite na pooblašþenega prodajalca.
8
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
SLOVENSKO
TEHNIýNI PODATKI
Splošno
Vrednosti
Dolžina stroja
1.480 mm
Širina stroja (brez stranske krtaþe)
930 mm
Najveþja višina stroja (pri krmilu)
1.220 mm
Širina þišþenja (brez stranskih krtaþ)
700 mm
Delovna širina (z eno stransko krtaeo)
980 mm
Delovna širina (z dvema stranskima krtaeama)
1.260 mm
Najmanjši odmik od tal (brez loput)
55 mm
Velikost glavne krtaþe (premer x dolžina)
300 mm x 700 mm
Premer stranske krtaþe
420 mm
Premer sprednjega krmilnega kolesa
250 mm
Premer voznega kolesa zadaj
250 mm
Skupna teža stroja (brez standardnih akumulatorjev)
390 kg
Prostornina zbiralnika smeti
70 litrov
Motor glavne krtaþe
500 W
Motorja stranskih krtaþ
60 W
Motor pogonskega sistema
400 W, 130 vrt./min
Motor sesalnega sistema
310 W
Motor stresalnika filtra
90 W, 6.000 vrt./min
Nivo zvoþnega tlaka na delovni postaji (A Lpa)
63,8 dB(A)
Moþ vibracije v višini rok delavca (*)
Pod 2,5 m/s2
Moþ vibracije v višini telesa delavca (*)
0,6 m/s2
(*)
V normalnih delovnih pogojih, na ravni asfaltni podlagi.
Uþinek
Vrednosti
Najveþja hitrost naprej/nazaj
6 km/h
Najvišja hitrost vzvratne vožnje
3 km/h
Sposobnost vzpenjanja
20%
Najmanjši radij zavijanja
1.310 mm
Akumulatorji
Vrednosti
Napetost akumulatorja
24 V
Standardni akumulator
Svinþeno z elektrolitom, mokro (WET)
Akumulator po izbiri
Gel, hermetiþno (GEL)
Minimalna kapaciteta akumulatorja (z akumulatorskim polnilnikom)
185 Ah C5
Maksimalna kapaciteta akumulatorja
256 Ah C5
Notranja velikost škatle za akumulator (širina x dolžina x višina)
630 x 420 x 370 mm
Najveþja velikost predelka za akumulator (širina x dolžina x višina)
660 x 440 x 370 mm
Sesanje in filtriranje prahu
Vrednosti
Papirni filter za prah 5-10 —m
4,3 m2
Vakuum v predelku glavne krtaþe
11 mm H2O
Vklop stresalnika filtra
Elektriþni
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
9
SLOVENSKO
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
NAýRT OŽIýENJA
Kljuþ
Barvna koda
BAT
Akumulatorji
BK
ýrna
BE1
Rotacijska luþ (neobvezno)
BU
Modra
BZ1
Brenþalo/hupa za vzvratno prestavo
BN
Rjava
C1
Konektor akumulatorja
GN
Zelena
Siva
Podkonektor akumulatorskega polnilnika
GY
CH1
C2
Akumulatorski polnilec
OG
Oranžna
EB1
Prikaz urnega števca in statusa napetosti akumulatorja
PK
Roza
EB2
Elektronska plošþa pogonskega sistema
RD
Rdeþa
ES1
Rele za glavno krtaþo
VT
Vijoliþna
ES2
Rele stresalnika filtra
WH
Bela
ES3
Rele za sesalni sistem
YE
Rumena
ES4
Rele za roþni sesalni sistem (neobvezno)
ES5
Rele za stransko krtaþo
FA
Zašþitno prekinjalo za glavno krtaþo
FB
Zašþitno prekinjalo za stransko krtaþo
FT
Varovalka za pogonski sistem (70 A)
F1
Glavna varovalka (glavni tokokrog) (15 A)
F2
Varovalka motorja stresalnika filtra (25 A)
F3
Varovalka roþnega sesalnega sistema (40 A)
(neobvezno)
F4
Varovalka za motor sesalnega sistema (30 A)
F5
Varovalka za hupo in rotacijsko luþ (10 A)
F6
Varovalka delovne luþi (10 A) (neobvezno)
K1
Kljue za vžig
LD1
Diagnostiþni led indikator elektronske plošþe
pogonskega sistema
L1
Delovna luþ (neobvezno)
M1
Motor glavne krtaþe
M2
Motor pogonskega sistema
M3
Motor stresalnika filtra
M4
Motor desne stranske krtaþe
M5
Motor leve stranske krtaþe
M6
Motor sesalnega sistema
M7
Motor roþnega sesalnega sistema (neobvezno)
P1
Stikalo za hupo
R1
Potenciometer hitrosti pogona (stopalko)
R2
Led upor
SWS
Varnostni gumb
SW1
Mikrostikalo glavne krtaþe
SW2
Stikalo za sesalni sistem/stresalnik filtra
SW3
Stikalo za roþni sesalni sistem (neobvezno)
SW4
Varnostno mikrostikalo voznikovega sedeža
SW5
Mikrostikalo za stransko krtaþo
SW6
Stikalo za delovno luþ (neobvezno)
SW7
Stikalo za prestavljanje naprej/naza
10
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
146 2725 000(2)2007-02 E
-
+
-
+
C1
BK
BAT
C1
RD
BK
RD
CH
F5
FLOORTEC R 570 B
L1
BK
BK
GY
SW6
GY
F6
BU
BU
BE1
PK
C2
SWS
EB1
OG
OG
BU
K1
F1
RD
BK
YE
3
1
86
85
VT WH
SW2
2
GNBK
mom.
ES2
OG
SW4
OG
8
7
OG
85
86
ES3
ES1
BK GNBK GNBK
c
nc
SW1
WH
ES4
BN
SW3
BN
na
SW7
B+
B-
BU
RD
BN
RD
10
1
EB2
M2
M1
YEBK
M2
BK
LD1
R2
RD
FT
RDBK
YE
18
9
BU
BU
RDBK
P1
BK
YEGN
R1
BZ1
WH
VTBK
FA
BK
M1
RD
R
BU
ES1
RD
nc
c
FB
BK
M4
BUBK
ES5
BUBK
R
BK
M5
BUBK
c
85
86
nc
SW5
BK
ES5
YE
ES2
VT
BK
M3
87
30
VT
F2
RD
ES3
BU
BK
M6
87
30
BU
F4
RD
BK
M7
BN
ES4
BN
F3
RD
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
SLOVENSKO
NAýRT OŽIýENJA (Nadaljevanje)
S310774
11
SLOVENSKO
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
UPORABA
OPOZORILO!
Na doloeenih mestih stroja so lepilne plošeice, ki oznaeujejo:
–
NEVARNOST
–
OPOZORILO
–
PREVIDNO
–
POSVET
Med prebiranjem priroþnika mora uporabnik posebej skrbno upoštevati simbole, ki so oznaþeni na plošþicah.
Teh plošþic ni dovoljeno prekriti in jih je treba takoj zamenjati, ko se poškodujejo.
PREVERJANJE AKUMULATORJA/MONTAŽA NA NOVI STROJ
POMNI!
ýe je stroj opremljen z elektronskim akumulatorskim polnilnikom, je le-tega treba prikljuþiti na akumulatorje, da bo
stroj lahko deloval.
Stroj deluje na štiri akumulatorje 6 V, ki jih je treba povezati po naþrtu (44), ali akumulatorski blok 24 V.
Dobavljive konfiguracije stroja:
a) Akumulatorji WET ali GEL so že namešþeni na stroj
b) Akumulatorji WET so namešþeni na stroj, in sicer brez elektrolita
c) Brez akumulatorjev
Ustrezno konfiguraciji stroja ukrepajte, kot sledi.
a)
1.
2.
3.
Akumulatorji WET ali GEL so že namešþeni na stroj
Odprite pokrov stroja (7) in preverite, þe so akumulatorji s konektorjem (46) povezani na stroj.
Zaprite pokrov (7).
Vstavite kljuþ za vžig (72) in ga obrnite na "I" [ne pritiskajte na stopalko (2)].
ýe zasveti zelen signalni indikator (75), so akumulatorji pripravljeni za uprabo.
ýe zasveti rumen (74) ali rdeþ (73) signalni indikator, je treba napolniti akumulatorje (za postopek glejte poglavje Vzdrževanje).
b)
1.
2.
Akumulatorji WET so namešþeni na stroj, in sicer brez elektrolita
Odprite pokrov stroja (7).
Snemite vse akumulatorske kape (45).
OPOZORILO!
Pri uporabi žveplene kisline bodite previdni, ker je zalo korozivna. ýe pride v stik s kožo ali oþmi, dobro
sperite z vodo in poišþite zdravniško pomoþ.
Akumulator morate polniti v dobro zraþenem prostoru.
Nosite zašþitne rokavice.
3.
4.
5.
c)
1.
2.
3.
Napolnite akumulatorske celice z žvepleno kislino za akumulatorje (gostota od 1,27 do 1,29 kg pri 25 °C) po navodilih, kot
opisano v Priroþniku za uporabo akumulatorja.
Pravilna koliþina žveplove kisline je oznaþena v priroþniku za uporabo akumulatorja.
Pustite akumulatorje poþivati in dolijte žvepleno kislino po navodilih, kot opisano v priroþniku za uporabo akumulatorja.
Napolnite akumulatorje (za postopek glejte poglavje "Vzdrževanje").
Brez akumulatorjev
Kupite primerne akumulatorje [glej poglavje Tehniþni podatki in shemo (44)].
O izbiri in instalaciji akumulatorja se posvetujte s kvalificiranimi prodajalci akumulatorjev.
Namešþanje akumulatorjev.
Stroj in akumulatorski polnilnik (þe je del opreme) nastavite ustrezno tipu namešþenih akumulatorjev (WET ali GEL).
12
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
SLOVENSKO
NASTAVLJANJE SVINýEVEGA (WET) ALI GEL-AKUMULATORJA
POMNI!
ýe je stroj opremljen z elektronskim akumulatorskim polnilnikom, je le-tega treba prikljuþiti na akumulatorje, da bo
stroj lahko deloval.
Elektronsko plošþo stroja in akumulatorski polnilnik (þe je del opreme) nastavite ustrezno tipu akumulatorja (WET ali GEL), in sicer,
kot sledi:
1. Kljuþ za vžig (72) obrnite na “0”.
2. Odprite pokrov (7).
Nastavitev stroja
3.
Tovarniško je stroj nastavljen na svinþev (WET) akumulator. ýe ta nastavitev ustreza tipu namešþenega akumulatorja,
nadaljujte z naslednjim poglavjem, v nasprotnem primeru ukrepajte, kot sledi:
• Odklopite akumulatorski konektor (46).
• Odstranite vijake (83) in previdno odstranite desno komandno plošþo (84).
• Namestite premostitveno žico (A, slika 1) na konektorje GEL (B) za gel-akumulatorje.
• Previdno namestite nazaj komandno plošþo (84) in vijake.
• Prikljuþite akumulatorski konektor (46).
B
C
A
S311412
Slika 1
Nastavitev akumulatorskega polnilnika
4.
5.
Izbirno stikalo za akumulator (49) nastavite na WET za svinþene akumulatorje ali na GEL za gel-akumulatorje.
Napolnite akumulatorje (za postopek glejte poglavje "Vzdrževanje").
PRED ZAGONOM STROJA
POZOR!
Preverite, da niso odprta nobena vrata oz. pokrov ter da je stroj v normalnem delovnem stanju.
Prepriþajte se, da je vsipnik za odpadke (17) dobro zaprt.
ýe stroj po transportu še ni bil v uporabi, preverite odstranitev vseh blokirnih sistemov, ki so bili uporabljeni
med transportom.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
13
SLOVENSKO
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
ZAGON IN ZAUSTAVITEV STROJA
Zagon stroja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Usedite se na sedež voznika (25).
Po potrebi nastavite sedeže v udoben položaj , in sicer z vzvodom (31).
Po potrebi z vzvodom (87) prestavite krmilni (1) naprej ali nazaj, tako da nastavite udoben položaj za upravljavca.
Kljuþ za vžig (72) obrnite na "I" in ne pritiskajte na stopalko (2). Prepriþajte se, da zasveti zelen signalni indikator (75)
(akumulatorji polni).
ýe zasveti rumen (74) ali rdeþ (73) signalni indikator, preklopite kljuþ za vžig na "0" in napolnite akumulatorje (za postopek
glejte poglavje "Vzdrževanje").
Odklopite roþno zavoro tako, da pritisnete in spustite stopalko (3).
Pometati zaþnite tako, da z obema rokama primete krmilni drog in pritisnete na stopalko (2).
Smer naprej/vzvratno izberite z ustreznim stikalom (88) na levi nadzorni plošþi. Pogonska hitrost se lahko nastavi od vrednosti
nic do najvecje dovoljene hitrosti in sicer z vecanjem pritiska na stopalko (2).
POMNI!
Sedež (25) je opremljen z varnostnim senzorjem, ki blokira vožnjo s pritiskanjem na stopalko (2), þe upravljavec ne
sedi na sedežu za voznika.
7.
8.
Z vzvodom (86) spustite glavno krtaþo; krtaþa se zaþne vrteti.
Vkljuþite sesalni sistem tako, da pritisnete stikalo (79) nazaj.
POMNI!
Sesalni sistem se vkljuþi, ko je glavna krtaþa spušþena.
9.
Z vzvodom (85) spustite stranski krtaþi (10 in 11).
POMNI!
Stranske krtaþe (10 in 11) lahko spustite ali dvignite tudi, ko se stroj premika.
Stranski krtaþi se ne vrtita, ko sta dvignjeni, ali ko je dvignjena glavna krtaþa.
10. Zaþnite pometati tako, da zavrtite krmilo (1) in premaknete stroj naprej s pritiskom na stopalko (2).
Zaustavitev stroja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stroj ustavite tako, da spustite stopalko (2).
Stroj ustavite na hitro s pritiskom na stopalko delovne zavore (3).
V nujnem primeru pritisnite na zasilni gumb (82) in stroj se bo takoj zaustavil. Gumb za izklop v sili (82) deaktivirate tako, da
gumb zavrtite v smeri, kot kaže pušþica.
Z vzvodom (85) dvignite stranske krtaþe (10 in 11).
Izklopite sesalni sistem tako, da prestavite stikalo (79) nazaj na sredino.
Z vzvodom (86) dvignite glavno krtaþo (12).
Za zaustavitev stroja obrnite kljuþ za vžig (72) na “0”.
Vklopite roþno zavoro tako, da pritisnete na stopalko (3) in vklopite vzvod (4).
14
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
SLOVENSKO
OBRATOVANJE STROJA
OPOZORILO!
Med delom s strojem pri veliki hitrosti bodite posebej previdni: zaradi nenadnega krmiljenja lahko stroj na tri
kolesa postane nestabilen, in sicer zaradi porazdelitve teže.
Pred krmiljenjem vedno zmanjšajte hitrost.
1.
2.
Stroja z vkljuþenimi krtaþami ni dovoljeno pustiti stati na mestu dalj þasa: to lahko pusti na tleh neželene sledi.
Za pobiranje manjših in razsutih odpadkov dvignite loputo spredaj tako, da pritisnete na stopalko (5); upoštevajte, da se
sesalna zmožnost stroja zmanjša, ko je loputa spredaj dvignjena.
POZOR!
Pri delu na mokrih tleh je treba z vzvodom (79) izkljuþiti sesalni sistem in tako prepreþiti poškodbe filtra za
prah.
3.
Za pravilno delovanje stroja mora biti filter za prah þimbolj þist. Med pometanjem filter oþistite tako, da vklopite strasalnik filtra
s nekaj sekundnim pritiskanjem stikala (79) naprej.
Med tem postopkom se sesalni pihalnik samodejno izkljuþi.
Potem ko filter oþistite, pritisnite stikalo (79) nazaj za ponovni zagon sesalnega sistema; nato ponovno zaženite sesanje.
Med delom ponavljajte ta postopek približno na 10 minut (odvisno od prašnosti obmoþja, ki ga þistite).
POMNI!
Ko je prašni filter zamašen in/ali je zbiralnik smeti poln, stroj preneha pobirati prah in odpadke.
4.
Vsipnik za odpadke (17) je treba izprazniti po vsakem ciklu þišþenja in vsakokrat, ko je poln (glej naslednje poglavje).
PRAZNJENJE ZBIRALNIKA SMETI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zaustavite stroj tako, da spustite pogonsko stopalko.
Kljuþ za vžig (2) obrnite na “0”.
Vklopite roþno zavoro tako, da pritisnete na stopalko (3) in vklopite vzvod (4).
Sprostite kavelj (18) tako, da ga povleþete za spodnji konec.
Z roþko (19) snemite vsipnik (17) in vsipnik odklopite z notranjih vodil.
Vse odpadke odvrzite v posebne posode. Za enostavnejši izmet sta v vsipniku dve razliþni posodi (neobvezno) z roþajem (36).
Namestite posodi z roþajem (36), þe je na voljo.
Namestite vsipnik (17) in ga vklopite na notranja vodila, nato vsipnik pritrdite s kavljem (18).
Stroj je pripravljen za delo.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
15
SLOVENSKO
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
PO KONýANI UPORABI STROJA
Po delu, preden zapustite stroj, ukrepajte, kot sledi.
1. Z vzvodom (85) dvignite stranske krtaþe.
2. Z vzvodom (86) dvignite glavno krtaþo.
3. S stikalom (79) vklopite stresalnik filtra.
4. Izpraznite vsipnik (17) (glejte prejšnje poglavje).
5. Izvlecite kljuþ za vžig (72).
6. Vklopite roþno zavoro tako, da pritisnete na stopalko (3) in vklopite vzvod (4).
POTISKANJE/VLEKA STROJA
Za potiskanje/vleko ugasnjenega stroja niso potrebne posebne predhodne nastavitve.
DALJŠE MIROVANJE STROJA
ýe stroja ne boste uporabljali veþ kot 30 dni, ukrepajte, kot sledi:
1. Preverite, da prostor skladišþenja suh in þist.
2. Odklopite akumulatorski konektor (46).
3. Stroj malo privzdignite, tako da se lopute, glavna krtaþa in kolesa ne dotikajo tal.
4. ýe je instaliran akumulatorski polnilnik (47), odklopite pozitivni pol (+) neposredno s pola (+) na akumulatorju.
PRVO OBDOBJE UPORABE
Po prvih 8 urah ukrepajte, kot sledi:
–
Preverite, ali so pritrdilni in povezovalni deli stroja pravilno priviti.
–
Preglejte, þe so morda vidni deli poškodovani, þe stroj pušþa.
16
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
SLOVENSKO
VZDRŽEVANJE
Pravilno in redno vzdrževanje zagotavlja dolgo dobo obratovanja stroja in najveþjo obratovalno varnost.
V naslednji tabeli so oznaþena naþrtovana vzdrževalna dela. ýasovni intervali se lahko spremenijo glede na delovne pogoje;
intervale naj doloþi oseba, ki je zadolžena za vzdrževanje.
Vsa redna ali izredna vzdrževalna dela morajo opraviti usposobljeni delavci ali na pooblašþenemu servisnemu centru.
V tem priroþniku so opisana samo najlažja in najpogostejša vzdrževalna dela.
Za druga vzdrževalna dela, ki so vkljuþena v tabelo naþrtovanega vzdrževanja, glejte priroþnik za servisiranje, ki si ga lahko
priskrbite v servisnih centrih.
OPOZORILO!
Pred izvajanjem vzdrževalnih del je treba stroj izkljuþiti in po potrebi odklopiti akumulatorje.
Nadalje, preden se lotite vzdrževalnih del, skrbno preberite vsa navodila v poglavju Varnost.
TABELA NAýRTOVANIH VZDRŽEVALNIH DEL
Postopek
Po dostavi
Vsakih
10 ur
Vsakih
50 ur
Vsakih
100 ur
Vsakih
200 ur
Vsakih
400 ur
Preverjanje nivoja tekoþine v MOKREM akumulatorju
Preverjanje in nastavljanje višine glavne in stranskih krtaþ
ýišþenje filtra za prah in preverjanje nepoškodovanosti
Preverjanje višine in delovanja obrobne lopute
Preverjanje delovanja stresalnika filtra
(*)
Pregled pogonskega jermena glavne krtaþe
(*)
Preverjanje privitja matic in vijakov
(*)(1)
Preverjanje in nastavljanje delovne in roþne zavore
(*)
Preverjanje in þišþenje napetosti krmilne verige
(*)
Zamenjava pogonskega jermena glavne krtaþe
(*)
Pregled ali menjava grafitnih krtaþk glavnega motorja in motorja
pogonskega sistema
(*)
(*) Ustrezen postopek je opisan v Priroþniku za servisiranje.
(1) In po prvih 8 urah obratovanja.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
17
SLOVENSKO
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
PREVERJANJE IN NASTAVLJANJE VIŠINE
GLAVNE KRTAýE
POMNI!
Na voljo so šþetke s tršimi ali mehkejšimi
šþetinami. Postopek je uporaben za vse vrste
krtaþ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Preverite umik glavne krtaþe od tal, kot opisano v
nadaljevanju:
• Stroj zapeljite na ravna tla.
• Stroj pustite obratovati na mestu, spustite glavno krtaþo
in jo pustite delovati nekaj sekund.
• Zaustavite in dvignite glavno krtaþo, nato premaknite
stroj in ga ugasnite.
• Prepriþajte se, da je sled glavne krtaþe (A, slika 2) po
dolžini široka 2 - 4 cm.
ýe sled (A) ne ustreza specifikacijam, nastavite višino
krtaþe, kot opisano v 2. koraku.
Vklopite roþno zavoro tako, da pritisnete na stopalko (3) in
vklopite vzvod (4).
Kljuþ za vžig (72) obrnite na “0”.
Odprite pokrov (7).
Sprostite gumb (A, slika 3) na levi strani stroja.
Obrnite gumb (B, slika 3) in ne pozabite, da:
• mora biti za dviganje krtaþe privit;
• mora biti za spušþanje krtaþe odvit.
Po nastavitvi primite gumb (B) in privijte gumb (A).
Ponovno opravite 1. korak in preverite, þe je glavna krtaþa
ustrezno visoko dvignjena s tal.
Ee je krtaea prevee izrabljena, da bi jo lahko nastavili, jo
zamenjajte kot opisano v naslednjem odstavku.
S311389
Slika 2
A
B
OPOZORILO!
ýe je sled glavne krtaþe prevelika (veþja
od 4 cm), je moteno obratovanje stroja in
premikanje ali elektriþni deli se lahko zaþnejo
pregrevati, kar pomeni, da se je skrajšala
delovna doba stroja.
Pri opravljanju zgoraj omenjenih pregledov
bodite zelo previdni in uporabljajte stroj le v
skladu z oznaþenimi pogoji.
18
FLOORTEC R 570 B
S311390
Slika 3
146 2725 000(2)2007-02 E
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
MENJAVA GLAVNE KRTAýE
POMNI!
Na voljo so šþetke s tršimi ali mehkejšimi
šþetinami. Postopek je uporaben za vse vrste
krtaþ.
SLOVENSKO
A
C
OPOZORILO!
Priporoþamo, da roke pred menjavo glavne
krtaþe zašþitite z rokavicami, ker se med
šþetinami lahko skrivajo ostri odpadki.
B
B
1.
Stroj zapeljite po ravni podlagi ter s stopalko (3) in
vzvodom (4).
2. Kljuþ za vžig (72) obrnite na “0”.
3. Odvijte gumbe (23) in odstranite desna vratca (22).
4. Odvijte gumb (A, slika 4).
5. Odvijte gumbe (B, slika 4) in odstranite pokrov predelka za
krtaþo (C).
6. Izvlecite krtaeo (A, slika 5).
7. Preverite, da na pogonskem pestu (A, slika 6) ni umazanije
in tujkov (vrvi, krp itd.), ki so se po nesreþi navile na pesto.
8. Novo glavno krtaþo je treba namestiti tako, da so šþetine
(B, slika 6) upognjene, kot kaže slika.
9. Namestite novo glavno krtaþo (C, slika 6) in poskrbite,
da je mreža (D) pravilno namešþena v ustrezni pogonski
pesto (A).
10. Ponovno namestite pokrov predelka za krtaþo (C, slika 4)
in privijte gumbe (B) in (A).
11. Ponovno namestite desna vratca (22) in privijte gumbe
(23).
12. Preverite in nastavite višino glavne krtaþe, kot opisano v
prejšnjem poglavju.
S311391
Slika 4
S311392
Slika 5
S311393
Slika 6
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
19
SLOVENSKO
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
PREVERJANJE IN NASTAVLJANJE VIŠINE
STRANSKE KRTAýE
POMNI!
Na voljo so šþetke s tršimi ali mehkejšimi
šþetinami. Postopek je uporaben za vse vrste
krtaþ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Preverite umik stranske krtaþe od tal, kot opisano v
nadaljevanju:
• Stroj zapeljite na ravno podlago in spustite stranske
krtaþe.
• Stroj pustite obratovati na mestu in za nekaj sekund
vkljuþite stranski krtaþi.
• Dvignite stranski krtaþi, nato premaknite stroj in ga
ugasnite.
• Preverite, þe sledi stranskih krtaþ ustrezajo sliki (A in B,
slika 7).
ýe sled ne ustreza specifikacijam, nastavite višino krtaþe,
kot opisano v 2. koraku.
Vklopite roþno zavoro tako, da pritisnete na stopalko (3) in
vklopite vzvod (4).
Kljuþ za vžig (72) obrnite na “0”.
Sprostite gumb (A, slika 8), ki se nahaja nad krtaþo.
Obrnite gumb (B, slika 8) in ne pozabite, da:
• mora biti za dviganje krtaþe privit;
• mora biti za spušþanje krtaþe odvit.
Po nastavitvi primite gumb (B) in privijte gumb (A).
Ponovno opravite 1. korak in preverite, þe je stranska
krtaþa ustrezno visoko dvignjena.
Krtaþi, ki sta tako obrabljeni, da jih ni veþ možno nastaviti,
zamenjajte, kot opisano v predmetnem poglavju.
MENJAVA STRANSKE KRTAýE
S311394
Slika 7
S311395
Slika 8
POMNI!
Na voljo so šþetke s tršimi ali mehkejšimi
šþetinami. Postopek je uporaben za vse vrste
krtaþ.
OPOZORILO!
Priporoþamo, da pri menjavi stranskih krtaþ
uporabljate rokavice, ker so med šþetinami
lahko ostre smeti.
1.
2.
3.
4.
5.
Stroj zapeljite po ravni podlagi ter s stopalko (3) in
vzvodom (4).
Kljuþ za vžig (82) obrnite na “0”.
Z roko sezite v stransko krtaþo in pritisnite jeziþke (A, slika
9) noter, nato snemite krtaþo (B) tako, da jo odklopite s
štirih zatiþev (C).
Namestite novo stransko krtaþo tako, da jo vklopite na
zatiþe (C, slika 9) in jeziþke (A).
Preverite in nastavite višino stranske krtaþe, kot opisano v
prejšnjem poglavju.
20
FLOORTEC R 570 B
S311396
Slika 9
146 2725 000(2)2007-02 E
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
ýIŠýENJE PRAŠNEGA FILTRA IN
PREVERJANJE NEPOŠKODOVANOSTI
B
C
SLOVENSKO
E
POMNI!
Poleg standardnih papirnih filtrov so na voljo tudi
poliestrski filtri. Postopek je uporaben za vse vrste
filtrov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Stroj zapeljite po ravni podlagi ter s stopalko (3) in
vzvodom (4).
Kljuþ za vžig (72) obrnite na “0”.
Sprostite kavelj (18) tako, da ga povleþete za spodnji
konec.
Z roþko (19) snemite vsipnik (17) in vsipnik odklopite z
notranjih vodil.
Odvijte gumbe (33) in odstranite pokrov predelka za filter
(32).
Odvijte gumbe (A, slika 10).
Konektor (B, slika 10) odklopite z motorja stresalnika filtra
(C).
Odstranite pritrdilni okvir prašnega filtra (D, slika 10).
Izvlecite prašni filter (E, slika 10).
Na prostem filter oþistite tako, da ga stresete na ravnih in
þistih tleh, z udarci ob stranico (A, slika 12) nasproti žiþne
mreže (B).
Zakljuþite postopek þišþenja s stisnjenim zrakom (C, slika
12) maks. 6 bar tako, da curek usmerjate le s strani žiþne
mreže (B) in upoštevate min. umik 30 cm.
Nadalje, v vzezi z vrsto filtra upoštevajte naslednja
opozorila:
• Papirnat filter (standardno): Za þišþenje ne uporabljajte
vode in þistil; nevarnost poškodb.
• Filter iz poliestra (neobvezno): Za boljše þišþenje je
dovoljeno filter oprati z vodo in þistilnimi sredstvi, ki
se ne penijo. Na ta naþin zagotovite veþjo kvaliteto
þišþenja, a krajšate dobo uporabnosti filtra, ki ga je zato
treba pogosteje menjati. Z uporabo neustreznih þistilnih
sredstev lahko poškodujete filter.
Prepricajte se, da filter ni na nobenem mestu raztrgan. Po
potrebi filter zamenjajte.
Oþistite gumijasto tesnilo (A, slika 11) pokrova (32) in
preglejte, þe je morda poškodovano in þe pravilno deluje;
po potrebi ga zamenjajte.
Posamezne dele montirajte v obratnem vrstnem redu
demontaže in upoštevajte naslednje:
• Namestite filter (E, slika 10) tako, da je žiþna mreža (B,
slika 12) obrnjena gor.
A
A
D
S311397
Slika 10
A
S311398
Slika 11
S311399
Slika 12
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
21
SLOVENSKO
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
PREVERJANJE VIŠINE IN DELOVANJA LOPUTE
1.
2.
Stroj zapeljite na ravna tla, kjer lahko preverite višino
lopute.
Vklopite roþno zavoro tako, da pritisnete na stopalko (3) in
vklopite vzvod (4).
Kljuþ za vžig (72) obrnite na “0”.
Preverjanje stranske lopute
3.
4.
5.
6.
Odvijte gumbe (23 in 21) in odstranite leva (20) in desna
vratca (22).
Preverite nepoškodovanost stranskih loput (13 in 14).
Zamenjajte lopute, þe so na njih vreznine (A, slika 13), ki
so veþje od 20 mm oziroma razpoke (B), veþje od 10 mm
(glede zamenjave loput glejte Priroþnik za servisiranje).
Preverite, þe sta stranski loputi (13 in 14) dvignjeni s tal 03 mm (A, slika 13). Po potrebi nastavite višino lopute tako,
da nastavite zareze na vijakih (A, slika 17).
Vse odstranjene dele sestavite v obratnem vrstnem redu
demontaže.
S311400
Slika 13
S311401
Slika 14
Preverjanje sprednje in zadnje obrobne lopute
7.
Glavno šþetko odstranite po navodilih v dotiþnemu
poglavju.
8. Preglejte loputi spredaj (15) in zadaj (16), þe sta morda
poškodovani. Zamenjajte lopute, þe so na njih vreznine
(A, slika 13), ki so veþje od 20 mm oziroma razpoke (B),
veþje od 10 mm (glede zamenjave loput glejte Priroþnik za
servisiranje).
9. Preverite, da:
• Sprednja loputa (A, slika 18) se rahlo dotika tal in ni
dvignjena s tal (A, slika 15).
• Loputa zadaj (B, slika 18) mora biti dvignjena od tal 0-3
mm (A, slika 14).
10. Po potrebi nastavite višino lopute tako, da nastavite zareze
na vijakih (C in D, slika 18).
11. Pritisnite na stopalko za dviganje lopute spredaj (5) in
preverite, þe se loputa spredaj (A, slika 16) obrne na gor
za približno 90° (kot kaže slika); nato spustite stopalko in
se prepriþajte, da loputa ne ostane na sredine, ampak se
ponastavi v zaþetni položaj. Po potrebi poglejte v Priroþnik
za servisiranje, kako se nastavi oziroma zamenja kontrolni
kabel sprednje lopute.
12. Vse odstranjene dele sestavite v obratnem vrstnem redu
demontaže.
S311402
S311403
Slika 15
Slika 16
A
A
S311404
Slika 17
S311405
Slika 18
22
FLOORTEC R 570 B
146 2725 000(2)2007-02 E
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
SLOVENSKO
POLNJENJE AKUMULATORJA
POZOR!
Akumulatorje napolnite, þe sveti rumen (73) ali rdeþ signalni indikator (74) in po zakljuþku posameznega
ciklusu þišþenja. Stanje napolnjenosti vpliva na daljšo dobo delovanja akumulatorjev.
OPOZORILO!
Ko so akumulatorji prazni, jih kar najhitreje spet napolnite, saj se v nasprotnem njihova doba krajša.
OPOZORILO!
ýe je stroj opremljen s svinþenimi akumulatorji (WET), se pri polnjenju akumulatorjev sprošþa zelo
eksploziven vodikov plin. Akumulatorje polnite v dobro prezraþevanih prostorih, stran od odprtega ognja.
Med polnjenjem akumulatorjev ne kadite.
Med polnjenjem akumulatorjev pustite pokrov odprt.
OPOZORILO!
Med polnjenjem akumulatorjev WET bodite zelo previdni, saj lahko pride do iztekanja akumulatorske
tekoþine. Akumulatorska tekoþina je korozivna. ýe pride v stik s kožo ali oþmi, dobro sperite z vodo in
poišþite zdravniško pomoþ.
1.
2.
3.
4.
5.
Stroj zapeljite po ravni podlagi ter s stopalko (3) in vzvodom (4).
Kljuþ za vžig (72) obrnite na “0”.
Odprite pokrov (7).
(Le za akumulatorje WET) preverite nivo zaloge elektrolita v akumulatorju. Po potrebi dolijte skozi kape (45).
Vse kape (45) med polnjenjem akumulatorja pustite odprte. Po potrebi oþistite zgornjo površino akumulatorjev.
Akumulatorje polnite z eno od naslednjih metod, odvisno od tega, ali je na voljo elektronski akumulatorski polnilnik (47).
Polnjenje akumulatorjev z zunanjim akumulatorskim polnilnikom
1.
Izberite ustrezen akumulatorski polnilnik glede na navodila Priroþnika za uporabo elektronskega akumulatorskega polnilnika.
Nominalna napetost akumulatorskega polnilca je 24 V.
POZOR!
Uporabite akumulatorski polnilec, ki odgovarja namešþenim akumulatorjem.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Odklopite konektor akumulatorja (46) in ga povežite na zunanji akumulatorski polnilnik.
Akumulatorski polnilec vkljuþite v elektriþno omrežje.
Po konþanem polnjenju odklopite polnilnik z elektriþnega omrežja in akumulatorskega konektorja (46).
(Le za akumulatorje WET) preverite nivo zaloge elektrolita v akumulatorju in zaprite vse kape (45).
Ponovno povežite akumulatorski konektor (46) na konektor stroja.
Zaprite pokrov (7). Stroj je pripravljen za uporabo.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
23
SLOVENSKO
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
Polnjenje akumulatorjev z akumulatorskim polnilnikom
1.
2.
(Le za akumulatorje WET) preverite nivo zaloge elektrolita v akumulatorju. Po potrebi dolijte skozi kape (45).
Vse kape (45) med polnjenjem akumulatorja pustite odprte.
Ko se vzpostavi pravilen nivo, po potrebi oþistite zgornjo površino akumulatorja.
Povežite napajalni kabel akumulatorskega polnilnika (48) na omrežno napetost.
OPOZORILO!
Prepriþajte se, da napetost in frekvenca, kot sta oznaþeni na plošþici s serijsko številko stroja (37), ustrezata
vrednostim elektriþnega omrežja.
POMNI!
Ko akumulatorski polnilnik povežete na elektriþno omrežje, se vse funkcije stroja samodejno blokirajo.
3.
4.
5.
6.
7.
Ko zasveti zelen signalni indikator (50), so akumulatorji napolnjeni.
Za veþ informacij o delovanju polnilnika (47) glejte priroþnik za uporabo akumulatorskega polnilnika.
Kabel akumulatorskega polnilnika (48) odklopite z elektriþnega omrežja in ga namestite v ustrezno ohišje na stroju.
(Le za akumulatorje WET) Zaprite vse kape (45).
Zaprite pokrov (7). Stroj je pripravljen za uporabo.
PREGLED/ZAMENJAVA/PONASTAVITEV VAROVALKE
1.
2.
3.
4.
Stroj zapeljite po ravni podlagi ter s stopalko (3) in vzvodom (4).
Kljuþ za vžig (72) obrnite na “0”.
Odprite pokrov (7).
Odklopite akumulatorski konektor (46).
Pregled/zamenjava lamelne varovalke
5.
6.
7.
8.
Odstranite pokrov škatle za varovalke (51).
Preglejte/zamenjajte ustrezno valovalko, kot sledi (slika 19):
F1: Glavna varovalka (glavni tokokrog) (15 A)
F2: Varovalka motorja stresalnika filtra (25 A)
F3: Varovalka roþnega sesalnega sistema (40 A) (neobvezno)
F4: Varovalka za motor sesalnega sistema (30 A)
F5: Varovalka za hupo in rotacijsko luþ (10 A)
F6: Varovalka delovne luþi (10 A) (neobvezno)
Odstranite pokrov škatle za elektriþno komponento (55).
Preglejte/zamenjajte naslednjo varovalko (slika 20):
FT: Varovalka za pogonski sistem (70 A)
Pregled zašþitnega stikala
9.
Preglejte, þe je ena od naslednjih varovalk deaktivirana, nato jo ponastavite, potem ko se ustrezen motor ohladi:
FA: Zašþitno prekinjalo za motor glavne krtaþe (30 A) (52)
FB: Zašþitno prekinjalo za motor stranske krtaþe (10 A) (53)
Montaža
10. Vse odstranjene dele sestavite v obratnem vrstnem redu demontaže.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
FT
F8
S311413
Slika 19
24
FLOORTEC R 570 B
S311414
Slika 20
146 2725 000(2)2007-02 E
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
SLOVENSKO
ISKANJE NAPAK
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Akumulatorski konektor (46) je odklopljen.
Povežite akumulatorski konektor.
Varovalka F1 v škatli (51) je odprta.
Zamenjajte varovalko F1.
Kabel akumulatorskega polnilnika (48) je
povezan na omrežno napetost.
Odklopite kabel akumulatorskega polnilnika z
omrežne napetosti.
Vklopljena je roþna zavora.
Odklopite roþno zavoro.
Stroj se ne premakne, ko pritisnete na
stopalko (2).
Pri zagonu stroja s kljuþem za vžig (72) je
stopalka (2) pritisnjena ali delavec še ne sedi
na sedežu za voznika.
Stroj zaženite s kljuþem za vžig (72), potem
ko se namestite na sedež za voznika in ne
pritiskajte na stopalko (2).
Glavna krtaþa ne deluje.
Zašþitno prekinjalo (52) je izkljuþeno.
Ponastavite varovalko (52) tako, da pritisnete
na ustrezno stikalo.
Glavna krtaþa ni spušþena.
Spustite glavno krtaþo.
Zašþitno prekinjalo (53) je izkljuþeno.
Ponastavite varovalko (53) tako, da pritisnete
na ustrezno stikalo.
Akumulatorji so iztrošeni.
Napolnite akumulatorje.
ýe se težava nadaljuje, zamenjajte
akumulatorje.
Akumulatorji so mrtvi.
Zamenjajte akumulatorje.
Kapaciteta akumulatorja je majhna.
Nabavite akumulatorje veþje kapacitete (glejte
poglavje "Tehniþni podatki").
Pogonski sistem ne deluje pravilno.
Za napako glejte Priroþnik za servisiranje (na
voljo v vseh servisnih centrih Nilfisk-Alto).
Stroj se ne zažene, ko kljuþ za vžig obrnete
na "I".
Stranske krtaþe ne delujejo.
Stroj deluje le, ko stoji na mestu, v
nasprotnem primeru ugasne in utripati zaþne
rdeþ signalni indikator (73).
Avtonomija baterije je nizka.
Utripa LED indikator za okvaro pogonskega
sistema (54).
Za veþ informacij glej Priroþnik za servisiranje, ki je na voljo v vseh servisnih centrih podjetja Nilfisk-Alto.
ZBIRANJE ODPADNIH DELOV
Stroj mora razstaviti kvalificirani delavec.
Preden stroj zavržete, odstranite in loþite vse materiale, ki jih je treba zavreþi v skladu z veljavno zakonodajo:
–
Akumulatorji
Motorno olje
–
Prašni filter iz poliestra
–
–
Glavno in stranski krtaþi
–
Plastiþne cevi in plastiþni deli
–
Elektriþni in elektronski deli (*)
(*)
Predvsem v zvezi z odlaganjem elektriþnih in elektronskih delov se posvetujte na najbližjem servisu Nilfisk-Alto.
146 2725 000(2)2007-02 E
FLOORTEC R 570 B
25
SLOVENSKO
PRIROýNIK ZA UPORABNIKA
IZJAVA O SKLADNOSTI
IZJAVA O SKLADNOSTI
Alto Deutschland GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2-8
D-89287 Bellenberg
Izdelek:
Model:
Opis:
Naprava je izdelana v skladu z naslednjimi
predmetnimi predpisi:
Sweeper
FLOORTEC R 570 B
12V
EC Machine Directive 98/37/CE
EC Low Voltage Directive 73/23/EEC
EC EMC Directive 89/336/EEC
Veljavni usklajeni standardi:
EN 12100-1,EN 12100-2,EN 294,EN 349
EN 60335-2-72
EN 55014-1, EN 55014-2
Veljavni nacionalni standardi in tehniþne
specifikacije:
DIN EN 60335-2-72
IEC 60335-2-72
Dipl.-Ing. Wolfgang Nieuwkamp
Tests and approvals
26
FLOORTEC R 570 B
Bellenberg, 11.02.2005
146 2725 000(2)2007-02 E
HEADQUARTER DENMARK
Nil¿sk-Advance Group
Sognevej 25
2605 Brøndby
Denmark
Tel.: (+45) 43 23 81 00
Fax: (+45) 43 43 77 00
E-mail: [email protected]¿sk-advance.dk
SALES COMPANIES
AUSTRALIA
Nil¿sk-ALTO
48 Egerton St.
PO box 6046
Silverwater NSW 2128
Australia
Tel.: (+61) 2 8748 5966
Fax: (+61) 2 8748 5960
AUSTRIA
Nil¿sk-Advance GmbH.
Nil¿sk-ALTO
Metzgerstrasse 68
A-5101 Bergheim bei Salzburg
Tel.: (+43) 662 456 400-0
Fax: (+43) 662 456 400-34
E-mail: [email protected]¿sk-alto.at
www.nil¿sk-alto.at
BRASIL
Wap do Brasil Ltda.
Rua das Palmeiras, 350
Capela Velha
83.705-500 – Araucária - PR
Brasil
Tel.: (+55) 41 2106 7400
Fax: (+55) 41 2106 7403
E-mail: [email protected]
CANADA
ALTO Canada
24 Constellation Road
Rexdale
Ontario M9W 1K1
Canada
Tel.: (+1) 416 675 5830
Fax: (+1) 416 675 6989
CZECH REPUBLIC
ALTO Ceskà republika s.r.o.
Zateckých 9
14000 Praha 4
Czech Republic
Tel.: (+420) 24 14 08 419
Fax: (+420) 24 14 08 439
E-mail: [email protected]
DENMARK
Nil¿sk-ALTO Division of Nil¿sk-Advance A/S
Industrivej 1
9560 Hadsund
Denmark
Tel.: (+45) 72 18 21 00
Fax: (+45) 72 18 21 11
E-mail: [email protected]¿sk-alto.dk
E-mail: [email protected]¿sk-alto.dk
www.nil¿sk-alto.dk
Nil¿sk-ALTO Food Division
Division of Nil¿sk-Advance A/S
Blytækkervej 2,
9000 Aalborg
Denmark
Tel.: (+45) 72 18 21 00
Fax: (+45) 72 18 20 99
E-mail: [email protected]¿sk-alto.dk
www.nil¿sk-alto.com
FRANCE
Nil¿sk-ALTO
ALTO France SA
Aéroparc 1
19 rue Icare
67960 Entzheim
France
Tel.: (+33) 3 88 28 84 00
Fax: (+33) 3 88 30 05 00
E-mail: [email protected]¿sk-alto-fr
www.nil¿sk-alto.com
GERMANY
Nil¿sk-Advance AG
Nil¿sk-ALTO Business Unit
Guido-Oberdorfer-Str. 10
89287 Bellenberg
Germany
Tel.: (+49) (0) 180 5 37 37 37
Fax: (+49) (0) 180 5 37 37 38
E-mail: [email protected]¿sk-alto.de
www.nil¿sk-alto.de
NORWAY
ALTO Norge AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Norway
Tel.: (+47) 22 75 17 70
Fax: (+47) 22 75 17 71
E-mail: [email protected]¿sk-alto.no
www.nil¿sk-alto.no
HOLLAND
Nil¿sk-ALTO
Division of Nil¿sk-Advance BV
Camerastraat 9
NL-1322 BB Almere
Tel.: (+31) 36 5460 760
Fax: (+31) 36 5460 761
E-mail: [email protected]¿sk-alto.nl
www.nil¿sk-alto.nl
PORTUGAL
Nil¿sk-ALTO
Division of Nil¿sk-Advance Lda.
Sintra Business Park
Zona Industrial Da Abrunheira
Edi¿cio 1, 1o A
P-2710-089 Sintra
Tel.: (+35) 808 200 537
Fax: (+35) 121 911 2679
E-mail: [email protected]¿sk-advance.es
www.nil¿sk-alto.com
HONG KONG
Nil¿sk-Advance Ltd.
2001 HK Worsted Mills Ind’l Bldg.,
31-39 Wo Tong Tsui St.
Kwai Chung, Hong Kong
Tel.: (+852) 2427 5951
Fax: (+852) 2487 5828
SINGAPORE
Nil¿sk-Advance Pte. Ltd.
Nil¿sk-ALTO Division
40 Loyang Drive
Singapore 508961
[email protected]¿sk-advance.com.sg
Tel.: (+65) 6 759 9100
Fax: (+65) 6 759 9133
HUNGARY
Nil¿sk-Advance Kereskedelmi Kft.
II. Rákóczi Ferenc út 10
2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy
Hungary
Tel.: (+36) 24 475 550
Fax: (+36) 24 475 551
E-mail: nil¿[email protected]
www.kvantor-itb.hu
JAPAN
Nil¿sk-Advance, Inc.
1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku,
Yokohama, 223-0059 Japan
Tel.: (+81) 45 548 2571
Fax: (+81) 45 548 2541
MALAYSIA
Nil¿sk-Advance Sdn Bhd
Sd 14, Jalan KIP 11
Taman Perindustrian KIP
Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel.: (+60) 3 603 6275 3120
Fax: (+60) 3 603 6274 6318
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Nil¿sk-Advance (Shenzhen) Ltd
Blok 3, Unit 130, 1001 Honghua Road
Int. Commercial & Trade Center
Fuitian Free Trade Zone
518038 Shenzhen
P.R. China
Tel.: (+86) 755 8359 7937
Fax: (+86) 755 8359 1063
POLAND
Nil¿sk-Advance Sp. Z.O.O.
05-800 Pruszków
ul. 3-go MAJA 8
Poland
Tel.: (+48) 22 738 37 50 Fax: (+48) 22 738 37 51
[email protected]¿sk-alto.pl
www.nil¿sk-alto.pl
SPAIN
Nil¿sk-ALTO
Division of Nil¿sk-Advance S.A.
Torre DAra
Paseo del Rengle, 5 Pl. 10
E-08302 Mataró
Tel.: (+34) 902 200 201
Fax: (+34) 93 757 8020
E-mail: [email protected]¿sk-advance.es
www.nil¿sk-alto.com
SWEDEN
ALTO Sverige AB
Member of Nil¿sk-Advance Group
Aminogatan 18, Box 4029
S-431 04 Mölndal
Sweden
Tel.: (+46) 31 706 73 00
Fax: (+46) 31 706 73 40
E-mail: [email protected]¿sk-alto.se
www.nil¿sk-alto.se
TAIWAN
Nil¿sk-Advance Ltd.
Taiwan Branch (H.K.)
1F, No. 193, Sec.2
Xing Long Rd., Taipei
Taiwan, R.O.C.
Tel.: (+886) 2 2239 8812
Fax: (+886) 2 2239 8832
THAILAND
Nil¿sk-Advance Co. Ltd.
89 Soi Chokechai-Ruammitr
Viphavadee-Rangsit Road
Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900
Thailand
Tel.: (+66) 2 275 5630
Fax: (+66) 2 691 4079
UNITED KINGDOM
Nil¿sk-ALTO Division of Nil¿sk-Advance Ltd.
Bowerbank Way
Gilwilly Industrial Estate
Penrith Cumbria CA11 9BQ
Great Britain
Tel.: (+44) (0) 1768 868995
Fax: (+44) (0) 1768 864713
E-mail: [email protected]¿sk-alto.co.uk
www.nil¿sk-alto.co.uk

Podobné dokumenty

Několikrát rychlejší než klasické koště Zametací stroje FLOORTEC

Několikrát rychlejší než klasické koště Zametací stroje FLOORTEC "ruční" úklid. Dokáže sebrat papíry, listí, třísky a jiné drobné úlomky. Model 480M má všechny rysy běžného zametacího stroje: je vybaven hlavním válcovým kartáčem a nově dvojicí bočních kartáčů. 3...

Více

floortec r 570 p

floortec r 570 p V pĜípadČ požáru použijte k uhašení práškový hasicí pĜístroj, nikoli vodní. Strojem nenarážejte do polic ani lešení þi jiných konstrukcí, zejména v pĜípadech, kdy hrozí riziko pádu pĜedmČtĤ. Nastav...

Více