PLYNOVÝ SPORÁK

Transkript

PLYNOVÝ SPORÁK
Návod k použití a údržbě
PLYNOVÝ SPORÁK
4.5.2004
Strana 1 (celkem 16)
TECNOINOX 5410.153.02
Vnější rozměry (cm)
Instalovaný výkon (kW)
PC 35G/0
PC 35G/6
PC 35G/G6
35X65X28
35X60X28
35X60X30
3 + 3.6
PC 70G/0
PC 70G/6
PC 70G/G6
70X65X28
70X60X28
70X60X30
2X3 + 2X3.6
PC 105G/0
PC 105G/6
PC 105G/G6
105X65X28
105X60X28
105X60X30
3X3 + 3X3.6
PC 35G/0 - PC 35G/6
PC 35G/G6
G = přípojka plynu ø 1/2"
4.5.2004
Strana 2 (celkem 16)
TECNOINOX 5410.153.02
PC 70G/0 - PC70G/6
PC 70G/G6
G = přípojka plynu ø 1/2"
4.5.2004
Strana 3 (celkem 16)
TECNOINOX 5410.153.02
PC105G/0 - PC105G/6
PC 105G/G6
G = přípojka plynu ø 1/2"
4.5.2004
Strana 4 (celkem 16)
TECNOINOX 5410.153.02
Minimum flame nozzle (by-pass)
tryska minimálního plamene (by-pass)
Pressure gauge outlet
výstup měřiče tlaku
Obr. 1
Knob
knoflík regulátoru
Piezoigniter
piezoelektrický zapalovač
Obr. 2
Obr. 4
Injector
vstřikovač
Obr. 5
4.5.2004
Strana 5 (celkem 16)
TECNOINOX 5410.153.02
Část 1
CZ
Instalace
PLYNOVÝ SPORÁK
Mod. PC...G
Všeobecné pokyny
Tyto pokyny k instalaci jsou určeny pro výrobek plynový sporák, kategorie II2H3+.
Samolepící štítek s údaji je na zadní části kontrolního panelu (uvnitř spotřebiče).
Obsahuje následující informace:
Model
Sériové číslo:
Kategorie:
Rok výroby:
Nominální tepelná kapacita:
Typ konstrukce:
Testován podle:
Tlak na přípojce: G 30
G 20
Spotřeba:
G 30
G 20
PC35...
XXXXXX
II2H3+
1995
6,6 kW
A
EN 203-1
PC70...
XXXXXX
II2H3+
1995
13,2 KW
A
EN 203-1
28-30/37 mbar
20 mbar
0,51 kg/h 1,02 kg/h 1,53 kg/h
0,69 m3/h 1,38 m3/h 2,07 kg/h
PC105...
XXXXXX
II2H3+
1995
19,8 KW
A
EN 203-1
Další polyesterový samolepící štítek je přilepen blízko štítku s údaji. Obsahuje veškeré
informace týkající se dané jednotky. Model PC 35... se dodává se dvěma hořáky
(jedním hořákem 3kW a jedním hořákem 3.6 kW).
Model PC 70... se dodává se čtyřmi hořáky (dvěma hořáky 3kW a dvěma hořáky
3.6kW). Model PC105... se dodává se šesti hořáky (třemi hořáky 3kW a třemi hořáky 3.6
kW).
Hořáky se skládají z hliníkového těla, mosazného rozptylovače plamenů a
smaltovaného krytu z lité oceli.
Horní rošt je vyroben ze smaltované lité oceli.
Jednotka je vyrobena z nerez oceli a je osazena na 4 nožky s nastavitelnou výškou.
Rampa připojení plynu odpovídá předpisům ISO 7/1. Má přípojku o průměru 1/2” a je
umístěna v zadní nebo dolní části v závislosti na daném modelu.
Veškeré slícování má kovové těsnění, které je zajištěno použitím dvojkuželek. Plynové
potrubí, vedoucí od rampy ke kohoutu, je vyrobeno z galvanizované oceli, zatímco
potrubí od kohoutu k hořáku je vyrobeno z mědi.
Teplotní kapacita může být pomocí kohoutu nastavena z maxima na minimum (opatřen
ventilem), což je naprosto bezpečné.
4.5.2004
Strana 6 (celkem 16)
TECNOINOX 5410.153.02
Část 1
CZ
Instalace
Umístění
•
•
•
•
Jednotka musí být nainstalována v dobře větrané místnosti, nejlépe pod
digestoří.
Pouze kvalifikovaný a pověřený plynař smí provádět instalaci a servis jednotky,
připojovat ji k rozvodu plynu, upravovat ji pro použití jiného typu plynu stejně jako
odstraňovat veškeré závady. Před instalací jednotky byste měli získat povolení
od místního dodavatele plynu.
Před připojením jednotky instalujte mezi jednotkou a rozvodnou sítí hlavní uzávěr
plynu.
Jednotka může být instalována na pracovní ploše nebo na lícující základně, která
je dodávána volitelně. Zařízení může být instalováno jednotlivě nebo v sérii.
Poznámka: Je-li zařízení instalováno na pultě, musí být připevněno pomocí svorek,
které jsou součástí dodávky. Respektujte minimální vzdálenost 60 mm mezi boky a
zadní částí přístroje a zdmi z hořlavého materiálu stejně jako téže vzdálenosti jiných
spotřebičů. Pokud není možné tyto vzdálenosti dodržet, je třeba použít tepelné izolace.
Pozor: Výrobce nemůže být činěn odpovědným za škody, které vzniknou zanedbáním
pokynů k provozu a instalaci zařízení, nebo jeho nesprávným použitím. Výrobce nebude
činěn odpovědným ani za připojení, které nebude provedeno v souladu s platnými
zákony.
Je nutné přísně dodržovat protipožární předpisy!
Zákonná ustanovení, technické předpisy a normy
Při instalaci zařízení musí být splněny následující předpisy:
• Vyhlášky o bezpečnosti plynových zařízení (instalace a použití) z roku 1984
• Vyhláška o bezpečnosti plynových zařízení (instalace a použití - novela 1990)
• Místní předpisy jako jsou stavební normy a předpisy týkající se spalování
• Směrnice a vyhlášky plynárenských společností a dodavatele elektřiny
• Vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; zákon z roku 1974
• Jednotka se smí instalovat pouze v místnostech, kde je dostatečná ventilace.
4.5.2004
Strana 7 (celkem 16)
TECNOINOX 5410.153.02
Část 1
CZ
Instalace
Technické údaje
Tabulka použitelných trysek:
Ø trysky
1/100
Nominální tepelný výkon (kW)
Minimální tepelný výkon (kW)
Spotřeba
Zemní plyn H (Hi = 9,45kWh/m3) m3/h
LPG (Hi = 12,68 kWh/kg) kg/h
Zemní plyn H
jmenovitý výkon
20 mBar
minimální
LPG 28-30/37 jmenovitý výkon
mBar
minimální
Zemní plyn
Primární vzduch
LPG
Malý hořák
3,0
0,65
jmenovitá minimální
0,31
0,06
0,23
0,05
130
70
85
43
stálý
stálý
Velký hořák
3,6
1,1
jmenovitá minimální
0,38
0,12
0,28
0,09
145
90
90
55
stálý
stálý
Přípojka plynu
Před připojením jednotky k rozvodu plynu na informační tabulce zkontrolujte, zda byla
jednotka testována pro typ plynu, který je k dispozici.
Pokud druh plynu, který je uveden na informační tabulce, neodpovídá druhu plynu, který
je k dispozici, prostudujte si odstavec “Konverze a adaptace”.
S použitím kovových trubek vhodného průřezu připojte zařízení k rozvodu plynu.
Instalujte mezi ně schválený hlavní uzávěr plynu. Pokud používáte flexibilní hadice,
musí být z nerezové oceli v souladu s platnými normami. Přípojková rampa jednotky
odpovídá normě ISO 7-1 a použité vinutí je vnější. Rampa je umístěna v zadní části
jednotky napravo.
Připojení jednotky může provést jen oprávněná firma. Jakmile bylo provedeno připojení
jednotky, použijte k prověření těsnosti systému provozního tlaku prostředí. K tomuto
účelu jsou ideální pěnové látky, jelikož nezpůsobují korozi, např. sprej pro detekci
netěsností.
Poznámka: Při prověřování těsnosti připojení nepoužívejte otevřený oheň!
Odvádění spalin
Tato jednotka patří ke konstrukčnímu typu A, proto nemusí být připojena k větracímu
komínu.
4.5.2004
Strana 8 (celkem 16)
TECNOINOX 5410.153.02
Část 1
CZ
Instalace
Tlaky přípojek plynu
Provoz zařízení je povolen s tepelnou kapacitou, která závisí na použití správných
trysek a samozřejmě také na tlaku plynu v rozvodu, za předpokladu dodržení
následujících podmínek:
L.P.G.
Provoz zařízení je povolen pro rozvody plynu pod tlakem mezi 20-25 a 35-45 mbar.
Provoz zařízení není povolen pro rozvody plynu pod tlakem nižším než 20-25 a
vyšším než 35-45 mbar.
Pokud se tlak plynu v rozvodu v místě instalace liší od shora uvedených hodnot, nebo
pokud vůbec nedosahuje shora uvedených rozmezí, oznamte to tomu, kdo připojení
provádí, a zařízení nezapojujte, dokud nebude příčina nalezena a odstraněna.
ZEMNÍ PLYN H
Provoz zařízení je povolen pro rozvody plynu pod tlakem mezi 17 a 25 mbar.
Provoz zařízení není povolen pro rozvody plynu pod tlakem nižším než 17 a vyšším
než 25 mbar.
Pokud se tlak plynu v rozvodu v místě instalace liší od shora uvedených hodnot, nebo
pokud vůbec nedosahuje shora uvedených rozmezí, oznamte to tomu, kdo připojení
provádí, a zařízení nezapojujte, dokud nebude příčina nalezena a odstraněna.
Pomocí měřidla odečtěte hodnotu tlaku, např. měřidlo “U” (s minimálním rozlišením 0,1
mbar), na výstupu tlaku, který je umístěn na vstupní rampě jednotky. Vstup plynu pod
tlakem je umístěn blízko kohoutu a je přístupný po sejmutí kontrolního panelu (viz
obr.1).
• Odstraňte šroub z přívodu plynu pod tlakem a připojte gumovou hadici měřidla.
• Podle přiložených instrukcí zapněte jednotku a zjistěte, zda je tlak v povoleném
rozmezí.
• Měřidlo odpojte.
• Vraťte šroub na původní místo a prověřte, zda těsní, namontujte zpět kontrolní
panel.
4.5.2004
Strana 9 (celkem 16)
TECNOINOX 5410.153.02
Část 1
CZ
Instalace
Kontrola fungování
Předtím než je jednotka dodána spotřebiteli, musí být provedeny následující kontrolní
činnosti.
Tepelná kapacita
Prověření tepelné kapacity znamená tyto úkony:
• prověřit, zda typ a skupina plynu tam, kde se bude jednotka používat, odpovídá
typu a skupině plynu, které jsou uvedeny na dodatkovém štítku. Pokud tomu tak
není, jednotka musí být buď pře upraven nebo adaptován. V takovém případě si
prostudujte odstavec: “Konverze a adaptace”.
• dohlédnout na to, že budou instalovány správné trysky. Pro lepší orientaci si
prostudujte tabulku použitelných trysek a zkontrolujte, zda jsou trysky, které
instalujete ve své jednotce, v tabulce uvedeny.
• dodatečná kontrola tepelné kapacity, která zahrnuje kontrolu spotřebovaného
množství plynu volumetrickou metodou: zažehněte hořák a po asi 10 minutách
(stálé podmínky) zkontrolujte, zda průtok plynu (v m3/h nebo v kg/h) odpovídá
hodnotám, daným v tabulce požitých trysek.
Vzhled plamene a primární průtok vzduchu
Plamen by měl být modrý a nesmí obsahovat žluté body nebo paprsky. U své báze musí
být stabilní. Pokud má barva plamene tendenci obsahovat prvky žluté barvy, znamená
to, že je špatně nastaven primární průtok vzduchu. Pokud je primární průtok vzduchu
příliš rychlý, plamen bude krátký a bude mít tendenci od hořáku ulétnout. Kapacita
primárního vzduchu je stálá, proto není potřeba provádět žádnou regulaci.
Vzhled plamene musí být také překontrolován po přibližně 15 minutách chodu na plný
výkon. Plamen musí zůstat stálý dokonce i při rychlém přechodu z minima na maximum.
Pokyny pro uživatele
Uživatel musí být poučen o správné funkci a použití zařízení. Uvědomte si také, že
jakékoliv úpravy místnosti, kde je zařízení instalováno, mohou mít vliv na množství
vzduchu, potřebného k hoření, a z toho důvodu musí být fungování přístroje znovu
prověřeno.
Uživateli doporučujeme, aby si s asistenčním centrem pro zákazníky sjednal smlouvu o
údržbě. Poté, co toto vše zajistíte, prověřte, zda jednotka těsní.
4.5.2004
Strana 10 (celkem 16)
TECNOINOX 5410.153.02
Část 2
CZ
Konverze a adaptace
Pro konverzi na jiný typ plynu, např. ze zemního plynu na LPG, musí být vyměněny
trysky hlavního hořáku a by-pass. Všechny trysky, které jsou pro konverzi na jiný typ
plynu třeba, jsou označeny a přiloženy uvnitř plastikového pytle, který je dodáván spolu
s jednotkou. Jsou označeny v souladu s tabulkou použitelných trysek.
Poznámka: V souvislosti s každou adaptací nebo konverzí musí být jednotka
podrobena funkčnímu testu a musí být vypracována nová dodatková tabulka
s aktualizovanými údaji o provedené konverzi.
Hlavní hořák
Odstraňte všechny pohyblivé části jako jsou například horní rošt, kryt a těleso hořáku.
Vhodným klíčem odšroubujte trysku a nahraďte ji odpovídající novou tryskou (viz obr. 5).
Minimální by-pass
• K zajištění přístupu k by-passu vytáhněte knoflík (viz obr.1). By-pass musí být
vyměněn, pokud je jednotka konvertována z G 30 na G 20 nebo obráceně (viz
tabulku použitelných trysek).
Pozor: V případě G 30 a G 20 našroubujte minimální by-pass vpravo dolů.
Část 3
CZ
Údržba
Je doporučeno provádět každoroční kontrolu všech částí, které byly instalovány pro
spalování, zážeh a pro zajištění bezpečnosti jednotky.
Výměna částí
Vadné součástky smí vyměňovat pouze kvalifikovaná osoba. Před zahájením
jakéhokoliv typu práce odpojte jednotku od sítě dodávky plynu. Po odstranění horního
roštu, části hořáku a dále kontrolního panelu jsou všechny funkční části zařízení snadno
přístupné. Náhradní díly musí být požadovány pouze od výrobce.
4.5.2004
Strana 11 (celkem 16)
TECNOINOX 5410.153.02
Část 4
CZ
Provozní pokyny
Bezpečnostní opatření
Jednotka nesmí být ponechána bez dozoru, když je v provozu!
Je-li jednotka zapnutá, jsou její boční strany velmi horké, proto dbejte maximální
pozornosti!
Tato jednotka je určena pro profesionální použití, proto ji smí používat jen kvalifikovaná
osoba!
Instalace stejně jako jakákoliv konverze nebo adaptace na jiný typ plynu musí být
provedena v souladu s platnými zákony a to pouze kvalifikovaným a oprávněným
personálem. Jednotka musí být alespoň jednou ročně překontrolována kvalifikovaným
technikem. K tomuto účelu doporučujeme, aby si uživatel s asistenčním centrem pro
zákazníky sjednal smlouvu o údržbě. Zařízení bylo vyprojektováno pro vaření potravin.
Zahájení provozu
Minimální průměry doporučených pánví pro každý hořák jsou:
Malý hořák (3kW) Ø 30 cm.
Velký hořák (3.6kW) Ø34 cm.
Zapnutí spotřebiče
Zážeh hořáku
na pozici maximálního plamene a držte jej stisknutý.
• Otočte knoflík do polohy
dokud se hořák nezažehne
Zároveň opakovaně tiskněte tlačítko zážehu
(viz obr. 2 a 4).
• K dosažení minimálního plamene otáčejte knoflíkem dále, až dosáhnete pozice
minimálního plamene.
Vypnutí spotřebiče
K vypnutí hořáku
• Otáčejte knoflíkem z maximálního nebo minimálního plamene tak dlouho, dokud
.
nedosáhnete pozice
4.5.2004
Strana 12 (celkem 16)
TECNOINOX 5410.153.02
Část 4
CZ
Provozní pokyny
Čištění a péče o jednotku
Poznámka: Pro provádění čištění musí být jednotka studená. Pamatujte, že čistá
jednotka bude fungovat správně a bude mít delší životnost. Části, které lze odmontovat,
by se měly mýt zvlášť s použitím horké vody s mycím prostředkem. Opláchněte pod
tekoucí vodou. K čištění nerezových částí nepoužívejte agresivní nebo brusných
čistících prostředků. Železné drátěnky by se neměly používat, protože způsobují tvoření
rzi. Ze stejného důvodu se vyhněte kontaktu s jinými železnými materiály. K čištění
jednotky nepoužívejte skelný papír. Místo nich a pouze za zvláštních okolností
používejte práškovou pemzu. V případě těžko odstranitelné nečistoty může pomoci
houba (např. skotská houba) nebo můžete použít sprej na čištění grilů, které jsou běžně
k dostání na trhu. Pokud použijete sprejové výrobky, držte se pokyny výrobce.
Co dělat v případě nesprávné funkce
Pokud se vyskytne nesprávná funkce jednotky i přesto, že ji používáte správným
způsobem, dodávaný plyn je v pořádku a části přístroje jsou čisté a funkční, přístroj
okamžitě vypněte, zastavte přísun plynu otočením hlavního uzávěru a zavolejte
asistenční službu.
Pokud nebudete zařízení dlouhou dobu používat
Jednotku řádně vyčistěte podle instrukcí a pečlivě ji vysušte. Odpojte přívod plynu
hlavním uzávěrem.
Výrobce odmítá přijmout jakoukoliv odpovědnost za škodu způsobenou
nesprávnou instalací nebo údržbou přístroje, nebo za škodu, která vznikne
z důvodů nedodržení bezpečnostních předpisů!
Výrobce si vyhrazuje právo modifikovat svá zařízení, která jsou zde uvedena, bez
povinnosti o tom zákazníka informovat.
4.5.2004
Strana 13 (celkem 16)
TECNOINOX 5410.153.02
4.5.2004
Strana 14 (celkem 16)
TECNOINOX 5410.153.02
4.5.2004
Strana 15 (celkem 16)
TECNOINOX 5410.153.02
4.5.2004
Strana 16 (celkem 16)
TECNOINOX 5410.153.02

Podobné dokumenty

Návod k použití a údržbě

Návod k použití a údržbě Instalujte mezi ně schválený hlavní uzávěr plynu. Pokud používáte flexibilní hadice, musí být z nerezové oceli v souladu s platnými normami. Přípojková rampa jednotky odpovídá normě ISO 7-1 a použi...

Více

Systém baterie pro uskladnění energie a příklady

Systém baterie pro uskladnění energie a příklady ・Li-ion baterie má vysoký poměr uskladněné energie na kg hmotnosti a její aplikace v EV má perspektivu ・V případě UPS, v oblastech s častými výpadky elektřiny, má potenciál Li-ion baterie s dlouhou...

Více

zde - Kokiskashop.cz

zde - Kokiskashop.cz PhotoSmart 8886 CameraDock, PhotoSmart 912, PhotoSmart 912v, PhotoSmart 912xi, PhotoSmart 935, PhotoSmart 935v, PhotoSmart 935xi, PhotoSmart 945, PhotoSmart 945xi, PhotoSmart E217, PhotoSmart E317,...

Více

Návod k montáži a obsluze krbové vložky Napoleon EPI3

Návod k montáži a obsluze krbové vložky Napoleon EPI3 dokonalé spalování bez kouře jsou třeba malé dávky paliva, dvě až tři polena nebo 1/4 až 1/2 dávky paliva za určitý časový interval a otevření průduchu poměrně hodně dokořán, zvláště během prvních

Více