acetátové tmely POS

Transkript

acetátové tmely POS
Prohlášení o shodě
výrobku s požadavky technických předpisů a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody (podle § 13 Zákona č.
22/1997 Sb. a §13 Nařízení vlády č.312/2005 Sb. v platném znění)
a)
Identifikační údaje o výrobci/dovozci
Obchodní jméno:
IČ:
INVA Building Materials s.r.o.
Bečovská 1027/20, Praha Uhříněves, 104 00
41084772
b) Identifikační údaje o výrobku
Výrobce a místo výroby:
SOUDAL N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout, Belgie
Název výrobku:
c)
Akvaristické lepidlo, Silirub AQ, Formflex AQ, Silirub HT-A, Gasketseal
Popis a určení výrobku
Silikonové tmely univerzálně použitelné pro stavební a konstrukční spáry v interiéru i exteriéru, sanitární aplikace
apod. Trvale pružné, stálobarevné tmely s dlouhodobou životností a odolností vůči UV záření.
d) Údaj o použitém způsobu posouzení shody
Shodu posuzovala akreditovaná laboratoř CSI a.s. Praha pracoviště Zlín. Při posuzování shody byl brán zřetel na
systém řízení jakosti certifikovaný u výrobce v rozsahu ISO 9001, tuzemské a zahraniční certifikáty výrobce a
dovozce (C-0127/Z/212/2012, STO-12-0135/Z, protokol P-C-0127/Z/212/2012), posouzení dle zákona č.356/2003
Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, bezpečnostní a technické listy výrobku.
e) Seznam technických předpisů
Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. v platném znění z 13. 7. 2005, ČSN 732577, TN 05.15.05b
f)
Údaje o autorizované osobě
Obchodní jméno:
CSI a.s., Praha
Sídlo:
pracoviště Zlín, K cihelně 304, 764 32 Zlín
Identifikační číslo:
IČO 45274860
g)
Potvrzení výrobce (dovozce)
Potvrzujeme, že výše uvedené výrobky a jejich vlastnosti splňují požadavky dle nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
v platném znění z 13. 7. 2005, a že byla přijata opatření zajišťující shodu výrobku s technickou dokumentací a se
základními požadavky. Dále prohlašujeme, že výrobky jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.
h) Odpovědná osoba
Datum a místo vydání prohlášení:
Jméno a funkce odpovědné osoby:
Podpis:
V Praze dne 1. 7. 2014
Karel Svoboda, produktový manažer