stáhnout TZB_clanek

Transkript

stáhnout TZB_clanek
speciál: vytápění
Efektivní nízkonákladové vytápění
haly o 6 000 m²
František Arnošt
Autor působí ve společnosti Optiheat.cz.
V roce 2012 připravila společnost Tellus Energi System se sídlem ve Švédsku energeticky úsporný návrh
vytápění pro autosalón ve městě Eslöv. Jedná se o halu s rozlohou 6 000 m² rozdělenou na část autosalonu
(1 200 m²) a autobazaru (4 800 m²). Kromě projektu a přípravných prací byla celá stavba realizována v průběhu
několika měsíců. Měření reálných spotřeb energie objektu ukazuje až šokující výsledky.
Nový směr pro vytápění
průmyslových objektů
Technologie tepelných čerpadel ve spojení
s podlahovým vytápěním používají ve Švédsku úspěšně již několik desetiletí a uvedenou
kombinaci vytápění aplikují na průmyslové
objekty, výrobní a skladové haly. Právě v takových typech objektů je použití sálavého
otopného systému v porovnání s tradičním
řešením vysoce efektivní. Ideální rozvrstvení
teplot ve výškovém sloupci přináší zároveň
tepelný komfort a úspory provozních nákladů. Současně se zde otevírá možnost využití
otopné plochy pro pasivní chlazení v letních
měsících.
Zdroj vytápění s tradicí
Obr. 1 Vizualizace budovy
Obr. 2 Strojovna – vnitřní část
Zdrojem tepla objektu je devět tepelných
čerpadel Octopus typu vzduch – voda, která jsou instalována v blízkosti objektu. Výhodou tohoto typu čerpadel je nulový hluk
přenášený do okolního prostředí a vysoce
efektivní provoz s COP až 5,7. Tichý chod
a vysoký topný faktor jsou dosažené odlišnou konstrukcí tepelných čerpadel (ice stick)
a použitím kompresorů typu scroll. Neodmyslitelný podíl na této efektivitě má také nízko
položená teplota otopné vody, která nepřesahuje 30 °C. Jako doplňkový zdroj energie je
použit elektrický dohřev patronami. Pro obě
části objektu slouží společná strojovna vytápění, kde jsou instalovány vnitřní jednotky
tepelných čerpadel s elektrickým dohřevem.
Teplovodní podlahový systém
Obr. 3 Strojovna – venkovní část
30
TZB HAUSTECHNIK | 1/2013
Jedinou otopnou plochu objektu tvoří systém podlahového vytápění Optiheat. Objekt je rozdělen na devět sekcí, z toho dvě
samostatné sekce jsou určeny pro autosalon
s požadovanou vnitřní teplotou 22 °C a zbývajících sedm sekcí pro autobazar s požadovanou teplotou 16 °C.
Pokládka podlahového vytápění je provedena na podkladové konstrukci podlahy
a tepelné izolaci (EPS). Topné potrubí je vyrobeno z materiálu EPDM a systému double
speciál: vytápění
o jednotné délce okruhů 50 m. Vnitřní průměr trubky přitom činí pouhých 4,5 mm.
Rozteč pokládky je zvolena 30 cm. Podlahové vytápění je zásobeno ze 40 rozdělovačů,
které jsou zásobované PE potrubím. Na pokládce podlahového vytápění je uložena kari
síť a finální vrstvu tvoří betonová podlaha.
V reprezentativních částech je navíc položena keramická dlažba, která je pochopitelně nejvhodnějším povrchem pro vytápěné
podlahy.
Pasivní chlazení v letním období
Velmi zajímavým benefitem systému je pasivní chlazení v letních měsících. Z povahy
konstrukce autosalonu (prosklená fasáda) je
požadavek tento prostor v letních měsících
chladit. Navržený systém toto umožňuje
propojením sekcí autosalonu s autobazarem, do kterého je možné tuto přebytečnou
energii uložit. Prostory autobazaru, které
mají minimální tepelné zisky v letních měsících, tak tvoří pasivní chladič pro autosalon,
který tyto zisky vykazuje.
Vysoká efektivita nízkoenergetického vytápění je doložena pravidelným měřením spotřeb energie. Předpokládaná roční spotřeba
tepla na vytápění činí pouhých 9 kWh/(m²
. rok). Dle skutečně naměřených hodnot se
domníváme, že bude tato spotřeba ještě
o něco nižší (tab.).
Tab. Měření spotřeby
Showroom, Eslöv, Švédsko
celková vytápěná plocha: 6 000 m²
autosalon: 1 200 m² = 22 °C
zdroj vytápění: TČ Octopus
autobazar: 4 800 m² = 16 °C
způsob vytápění: podlahový systém Optiheat
ø měsíční teplota
(°C)
celkem (kWh)
kWh/m²
listopad 2012
3 225
0,54
5,6
prosinec 2012
9 193
1,53
–1,1
leden 2013
8 816
1,47
–1,0
únor 2013
8 372
1,4
–0,7
29 606 kWh
4,94 kWh/m²
celkem spotřeba energie*
* 1. 11. 2012–1. 3. 2013
Pozn.: Pro srovnání naměřených hodnot připomeňme hodnoty pro klasifikaci pasivních a nízkoenergetických budov:
Pasivní standard: roční potřeba tepla na vytápění < 15 kWh na m² obytné plochy stavby za rok (EA < 15 kWh/(m² . a)).
Nízkoenergetický standard: roční potřeba tepla na vytápění < 50 kWh na m² obytné plochy stavby za rok (EA < 50 kWh/
(m² . a)).
Efektivita vytápění
Dosaženou nízkou spotřebu energie nelze
přisuzovat pouze efektivitě provozu tepelných čerpadel. Nezastupitelnou roli zde
hraje také správná volba otopného systému – podlahového vytápění, které bohužel
v těchto typech objektu není v ČR příliš často používáno. Přičemž jeho hlavní výhody,
tedy správné rozložení teplot v místnosti,
jsou dvakrát tolik využity právě v prostorech s velkou světlou výškou. V tom případě
Obr. 5 Rozdělovač podlahového vytápění
www.tzb-haustechnik.cz
Obr. 4 Pokládka podlahového vytápění
není nutné prostor „přetápět“ pro dosažení
tepelného komfortu, nemluvě o pocitové
sálavé složce. Použití podlahového vytápění
v kombinaci s tepelnými čerpadly se v tom-
to případě potvrdilo jako nejlepší volba vytápění.
Obrázky: Optiheat
Obr. 6 Realizace podlahového vytápění
1/2013 | TZB HAUSTECHNIK
31

Podobné dokumenty