Sestava 1

Komentáře

Transkript

Sestava 1
SOUHRNNÁ INFORMACE
O SLOÎENÍ A ALERGENECH
KÓD – NÁZEV PRODUKTU – KONZISTENCE – BALENÍ
ALERGENNÍ S’LOÎKY JSOU OZNAâENY HVùZDIâKOU *
02009 TUTTOPAN C10 /prá‰ek/ 4쎹2,5 kg
Emulgátory: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, estery sacharózy s mastn˘mi kyselinami, zahu‰Èovadla: guma
guar, karboxymethylcelulóza a karagenan, dextróza, mléãné bílkoviny*, aromatické látky.
02016 PANNA BASE CS /prá‰ek/ 4쎹2,5 kg
Su‰ené odtuãnûné mléko*, emulgátor: mono- a diglyceridy mastn˘ch kyselin, dextróza, zahu‰Èovadla: karubin,
guma guar, cukr, aroma
02030 BASE MONTE PANNA /prá‰ek/ 4쎹2 kg
Su‰ené odtuãnûné mléko*, emulgátor: mono- a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami, glukózov˘ sirup, mléãné proteiny*
rostlinn˘ tuk (palmov˘, z palmov˘ch jader), maltodextrin, zahu‰Èovadla: guma guar, alginát sodn˘, aroma, sÛl,
sojová mouka*
02086 BASE ICEBERG /prá‰ek/ 4쎹2,5 kg
Maltodextrin, dextróza, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin
s kyselinou octovou, glukózov˘ sirup, zahu‰Èovadla: tara guma, guarová guma, alginát sodn˘, karagenan*, laktóza*, odtuãnûné su‰ené mléko*, rostlinn˘ tuk (olej z palmov˘ch jader), mléãná bílkovina*, sÛl, aroma
02090 PANNA BASE SUPER /prá‰ek/ 4쎹2,5 kg
odstfiedûné prá‰kové mléko*, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin
s kyselinou octovou, laktóza*, dextróza*, glukózov˘ sirup, rostlinné tuky (z palmov˘ch jader, palmov˘ olej), mléãná
bílkovina*, zahu‰Èovadlo: guarová guma, karboxymethylcelulóza, tara guma, maltodextrin, sÛl, aroma
02102 MECTUORLO /pasta/ 12쎹1,25 kg
Pasterované vajeãné Ïloutky* (50 %), cukr
02129 BASE SUPER LATTE /prá‰ek/ 8쎹2 kg
odstfiedûné mléko v prá‰ku* (30,2 %), glukózov˘ sirup, rostlinn˘ tuk (olej z palmov˘ch jader, palmov˘, kokosov˘), emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, laktóza*, dextróza, zahu‰Èovadla: karubinová mouka, guarová guma, karagenan, mléãné proteiny*, aroma
02132 PANNA BASE CS /prá‰ek/ 1쎹20 kg
Su‰ené odtuãnûné mléko*, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, dextróza, stabilizátory: guarová guma, karubin,
cukr, pfiírodní aroma.
02136 BASE ELENA /prá‰ek/ 8쎹1,8 kg
Dextróza, glukózov˘ sirup, su‰ené odstfiedûné mléko*, rostlinn˘ tuk (palmov˘, z palmov˘ch jader), emulgátor:
mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, mléãné bílkoviny*, laktóza*, zahu‰Èovadla: karubinová mouka, guarová guma, karagenan, vajeãn˘ bílek v prá‰ku*, sÛl, aroma.
02190 PANNA BASE SUPER /prá‰ek/ 1쎹20 kg
Odstfiedûné prá‰kové mléko*, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mono a diglyceridy mastn˘ch
kyselin s kyselinou octovou, laktóza*, dextróza, glukózov˘ sirup, rostlinné tuky (z palmov˘ch jader, palmov˘
olej), mléãná bílkovina*, zahu‰Èovadlo: guarová guma, karboxymethylcelulóza, tara guma, maltodextrin, sÛl,
aroma.
02244 BASE SUPER LATTE "F" /prá‰ek/ 8쎹2 kg
su‰ené odtuãnûné mléko*, rostlinné tuky, glukózov˘ sirup, dextróza, emulgátor: mono- a diglyceridy mastn˘ch
kyselin , zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, karubin, guma guar, karagenan, aroma
02320 BASE "LE VELLUTATE" FRUTTA /prá‰ek/ 12쎹0,9 kg
Fruktóza, vláknina, maltodextrin, zahu‰Èovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan,
kyselina citrónová
02334 BASE 100 MB /prá‰ek/ 8쎹2 kg
Dextróza, maltodextrin, glukózov˘ sirup v prá‰ku, su‰ená syrovátka*, su‰ené odstfiedûné mléko*, laktóza*, emulgátory: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou, estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, guarová guma, karagenan, smetana v prá‰ku*, mléãn˘
protein* , sojová mouka*, sÛl
02335 BASE 50 MB /prá‰ek/ 4쎹2,5 kg
Glukózov˘ sirup, dextróza, su‰ené odstfiedûné mléko*, su‰ená syrovátka*, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulózu,
tara guma, guarová guma, karagenan, emulgátory: - mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou,
estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami, laktóza*, su‰ená smetana*, mléãná bílkovina*, sójová mouka*,
sÛl.
02477 BASE SMOOTHY /prá‰ek/25쎹0,6 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, dextróza, kyselina citrónová, dietní vláknina, jogurt prá‰ek*, odtuãnûné su‰ené mléko*,
emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou, estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami, zahu‰Èovadlo: guarová guma, karagenan, sojová mouka*, aroma.
02481 BASE "G" CREMA /prá‰ek/ 14쎹0,9 kg
Sladidla: maltitol, erythritol a sorbitol, maltodextrin, odtuãnûné su‰ené mléko*, rostlinná vláknina (inulin), emulgátor:
estery sacharózy s mastn˘mi kyselinami, zahu‰Èovadlo: tara guma, sladidlo (0,1 %): steviol-glykosidy ze stevie.
02482 BASE "G" FRUTTA /prá‰ek/ 12쎹1,05 kg
maltitol, erythritol, sorbitol, maltodextrin, vláknina, hrachov˘ protein, zahu‰Èovadla: tara guma, pektin, kyselina
citronová, sladidlo (0,01 %): steviol-glykosidÛ ze stevie
02537 BASE NEUTRO /prá‰ek/ 1,92 kg
Cukr, vajeãné bílky v prá‰ku*
02538 PREPARATION FOR NEUTRAL MUFFIN /prá‰ek/ 1쎹10 kg
P‰eniãná mouka*, cukr, glukózov˘ sirup, su‰ené odstfiedûné mléko*, modifikovan˘ ‰krob, kypfiící látky: kyselina
sodn˘, difosforeãnan sodn˘, hydrogenuhliãitan, glukonolakton, rostlinné tuky (z palmov˘ch jader, palmov˘),
emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou,
mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou, - estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami, zahu‰Èovadlo: guarová guma, karboxymethylcelulóza, sÛl, mléãn˘ protein*, sojov˘ protein*, aroma.
02539 PREPARATION FOR SPONGE CAKE /prá‰ek/ 1쎹10 kg
Cukr, p‰eniãná mouka*, ‰krob, vajeãn˘ Ïloutek v prá‰ku*, vajeãn˘ bílek v prá‰ku*, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, estery propan-1,2diolu s mastn˘mi
kyselinami, zahu‰Èovadla, glukózov˘ sirup, sojová mouka*, kypfiící látky: kyselina pyrofosforeãnan sodn˘,
hydrogenuhliãitan sodn˘, sÛl, barviva: karoteny, aroma
02540 PREPARATION FOR SHORTCRUST PASTRY /pasta/ 1쎹10 kg
P‰eniãná mouka*, cukr, kukufiiãn˘ ‰krob, sÛl, kypfiidla: kyselina sodn˘ pyrofosforeãnan, jedlá soda, aroma.
02541 PREPARATION FOR ALMOND BRITTLE /prá‰ek/ 1쎹10 kg
Mandle *(28 %), cukr, glukózov˘ sirup, rostlinn˘ olej (sluneãnicov˘), odstfiedûné su‰ené mléko*, dextróza, med,
emulgátor: sluneãnicov˘ lecitin, su‰ená smetana*, aroma.
02542 GELCAKE /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Glukózov˘ sirup, Ïelatina, maltodextrin.
02543 ITALIAN MERINGUE /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, vajeãn˘ bílek v prá‰ku*, kyselina citrónová, sÛl.
02545 LAVA CAKE MIX /prá‰ek/ 10쎹1,3 kg
Cukr, nasekaná tmavá ãokoláda (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emulgátor: sojov˘ lecitin*, aroma), kakaov˘ prá‰ek, p‰eniãná mouka*, vajeãn˘ Ïloutek v prá‰ku*, rostlinn˘ tuk (kokosov˘), vajeãn˘ bílek v prá‰ku*,
glukózov˘ sirup, kypfiidla: difosforeãnan disodn˘, hydrogenuhliãitan sodn˘, aroma, sÛl, mléãné bílkoviny*.
02547 ALMOND FLOUR
/mouka/ 10쎹1 kg
Mandlová mouka* 100 %
02568 PANNA COTTA MIX /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, dextróza, rostlinn˘ tuk (palmov˘), glukózov˘ sirup, ‰krob, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin
s kyselinou octovou, zahu‰Èovadlo: karagenan, mléãn˘ protein*, aroma, sÛl
02573 PREPARATION FOR CREMA CATALANA /prá‰ek/ 8쎹1,8 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, modifikovan˘ ‰krob, rostlinn˘ tuk (palmov˘), emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch
kyselin s kyselinou octovou, kyselost: hydrogenfosforeãnan sodn˘,difosforeãnan trisodn˘, zahu‰Èovadla: alginát
sodn˘, síran vápenat˘, xantanová guma, pfiíchutû, barviva: kurkumin, karoten*(sojov˘), mléãná bílkovina*
02574 PREPARATION FOR CHEESE CAKE10쎹1,02 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, modifikovan˘ ‰krob, Ïelatina, rostlinné tuky (palmov˘, kokosov˘), tvaroh v prá‰ku*,
kyselina citrónová, acidita: hydrogenfosforeãnan sodn˘,difosforeãnan trisodn˘, emulgátor: mono a diglyceridy
mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, aroma, zahu‰Èovadla: alginát sodn˘, síran vápenat˘, mléãné bílkoviny*,
barviva: karoteny
02575 MEC COFFEE ICE /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, glukózov˘ cukr v prá‰ku, káva v prá‰ku, rostlinné tuky, dextróza, zahu‰Èovadla:guarová mouka, mléãné
proteiny*
02582 BASE "G" MENOLATTE /prá‰ek/ 12쎹1,05 kg
Sladidla: maltitol, erythritol a sorbitol, maltodextrin, vláknina, emulgátor: estery sacharózy s mastn˘mi kyselinami, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, Tara guma a karagenan, sÛl,
pfiírodní aroma, sladidla: stevie, glykosidy ze stevie.
02588 PREPARATION FOR CHOCOLATE FLAVOUR MUFFIN 1쎹10 kg
Cukr, p‰eniãná mouka*, kakaov˘ prá‰ek, bramborov˘ ‰krob, modifikovan˘ ‰krob, glukózov˘ sirup, rostlinné
tuky (z palmov˘ch jader, palmov˘), dextróza, kypfiidla: sodná sÛl kyseliny pyrofosforeãné, hydrogenuhliãitan
sodn˘, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, sÛl, mléãná bílkovina*, zahu‰Èovadlo: guarová guma, karboxymethyl, aroma.
02589 HELLO KITTY PINKY /prá‰ek/ 4쎹2 kg
Dextróza, glukózov˘ sirup, fiepné ‰Èávy, maltodextrin, kyselina citrónová, jahoda v prá‰ku, jahodová semena,
pfiírodní aroma (mléko*).
02615 PREPARATION FOR CHOCOLATE FLAVOUR SPONGE CAKE /prá‰ek/ 1쎹10 kg
P‰eniãná mouka*, cukr, kakaov˘ prá‰ek, dextróza, ‰krob, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin,
mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou, estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami, kypfiidla: hydrogenuhliãitan sodn˘, kyselina sodn˘ pyrofosforeãnan, fosforeãnan vápenat˘, glukózov˘ sirup, su‰ené
odstfiedûné mléko*, sójová mouka*, aroma, sÛl.
02616 PARADISO COCOA CAKE MIX /prá‰ek/ 1쎹10 kg
Cukr, p‰eniãná mouka*, kakaov˘ prá‰ek, rostlinn˘ tuk (kokosov˘, z palmov˘ch jader, palmov˘ olej), bramborov˘ ‰krob, kypfiidla: hydrogenuhliãitan sodn˘, kyselina pyrofosfátu sodného, fosforeãnan vápenat˘, glukózov˘
sirup v prá‰ku, modifikovan˘ kukufiiãn˘ ‰krob, su‰ená syrovátka*, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou, estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami, mléãné bílkoviny*, aroma, zahu‰Èovadla:
karboxymethylcelulóza, guma guar, sójová mouka*, sÛl.
02617 PARADISO NEUTRAL CAKE MIX /prá‰ek/ 1쎹10 kg
P‰eniãná mouka*, cukr, rostlinn˘ tuk (kokosové,z palmov˘ch jader, palmov˘ olej), bramborov˘ ‰krob, kypfiidla:
hydrogenuhliãitan sodn˘, kyselina pyrofosforeãnan, fosforeãnan vápenat˘, modifikovan˘ ‰krob, glukózov˘ sirup,
su‰ená syrovátka*, emulgátory: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin
s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou, estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami, mléãné bílkoviny*, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, guma guar, sójová mouka*, sÛl,
aroma.
02618 PARADISO YOGO CAKE MIX /prá‰ek/ 1쎹10 kg
P‰eniãná mouka*, cukr, rostlinn˘ tuk (kokosové, palmov˘ch jader, palmov˘ olej), nízkotuãn˘ jogurt v prá‰ku*,
bramborov˘ ‰krob, kypfiidla: hydrogenuhliãitan sodn˘, fosforeãnan vápenat˘, kyselina pyrofosfátu sodného, glukózov˘ sirup prá‰ek, modifikovan˘ ‰krob kukufiice, ochucovadla, emulgátory: diglyceridy mastn˘ch kyselin
s kyselinou mléãnou, estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami, diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou
octovou, diglyceridy mastn˘ch kyselin, kyselina citronová, mléãné proteiny*, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, sójová mouka*, sÛl
02619 MECLAIR /prá‰ek/ 1쎹10 kg
P‰eniãná mouka*, rostlinn˘ tuk (kokosov˘), modifikovan˘ ‰krob, glukózov˘ sirup, sÛl, mléãné proteiny*, emulgátory:
diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou, estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami, sojová mouka*.
02620 MECFLEX MANDORLA /pasta/ 4kg
Cukr, glukóza, pitná voda, rostlinné tuky (hydrogenovan˘ palmov˘ tuk, kokosov˘ tuk), sojov˘ lecitin*, xantan,
jedl˘ bramborov˘ ‰krob, sorban draseln˘, regulátor kyselosti: kyselina citronová, pfiírodní aroma
02621 MECFLEX NEUTRAL /pasta/ 4 kg
Cukr, glukóza, pitná voda, rostlinné tuky (hydrogenovan˘ palmov˘ tuk, kokosov˘ tuk) sójov˘ lecitin*, xantan,
jedl˘ bramborov˘ ‰krob, sorban draseln˘, regulátor kyselosti: kyselina citronová.
02622 MECFLEX SOFT /pasta/ 4 kg
Cukr, pitná voda, rostlinné tuky (hydrogenovan˘ palmov˘ tuk), sójov˘ lecitin*, Ïelatina, p‰eniãn˘* ‰krob, pfiírodní aroma, glycerol.
02623 MECFLEX FLOWER /pasta/ 4 Kg
Cukr, glukóza, pitná voda, rostlinné tuky (hydrogenovan˘ palmov˘ tuk, kokosov˘ tuk) sójov˘ lecitin*, xantan,
p‰eniãn˘* ‰krob, regulátor kyselosti: kyselina citronová, glycerol, kalium-sorbát, pfiírodní aroma.
06003 GELMIX /prá‰ek/ 4쎹3 kg
Dextróza, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, guarová guma, su‰ené odstfiedûné mléko*, laktóza*,
mléãn˘ protein*, sojov˘ protein*
06004 SUPERGELMIX /prá‰ek/ 4쎹3 kg
Dextróza, sladidlo: sorbitol, glukózov˘ sirup, rostlinn˘ tuk (palmov˘), zahu‰Èovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza, guarová guma, alfa-dextrin, sojov˘ protein*, hrachov˘ protein.
06005 NEUTRALIN /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Zahu‰Èovadlo: guarová guma, karboxymethylcelulóza, tara guma, dextróza, maltodextrin.
06007 MEC PLUS /prá‰ek/ 4쎹2,5 kg
Emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, dextróza, glukózov˘ sirup, su‰ené odstfiedûné mléko*, laktóza*, mléãn˘ protein*.
06012 BASE FRUTTA FRUTTA /prá‰ek/ 4쎹2 kg
Vláknina, maltodextrin, glukózov˘ sirup prá‰ek, rostlinn˘ tuk (palmov˘), zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza,
guarová guma, karagenan, emulgátory: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou, estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami, sojová mouka*, hrachov˘ protein, sojov˘ protein*
06019 BASE DIVINA /prá‰ek/ 4쎹2 kg
Vláknina, maltodextrin, zahu‰Èovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza, karagenan.
06025 MEC SUGAR /prá‰ek/ 4쎹3 kg
Polyalkohol, glukózov˘ sirup, maltodextrin, zahu‰Èovadlo: pektin, aroma.
06069 SOFTIN /pasta/ 1쎹3,5 kg
Stabilizátor: sorbitol sirup, emulgátor: diglyceridy mastn˘ch kyselin, voda, aroma.
06071 SOFFICE /prá‰ek/ 4쎹3 kg
Dextróza, mléãná bílkovina*, vajeãn˘ bílek v prá‰ku*, zahu‰Èovadlo: guarová guma.
06072 MEC FIBRA /prá‰ek/ 4쎹1,8 kg
Vláknina (80 %), maltodextrin.
06077 SOMIX /prá‰ek/ 4쎹2,5 kg
Glukózov˘ sirup, vajeãn˘ bílek v prá‰ku*, zahu‰Èovadlo: guarová guma, sojov˘ protein*.
06078 MEC FRUTTA /prá‰ek/ 4쎹1,8 kg
Vláknina, maltodextrin, rostlinn˘ tuk (palmov˘), glukózov˘ sirup, emulgátory: mono a diglyceridy mastn˘ch
kyselin s kyselinou mléãnou, estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami, sojová mouka*, hrachov˘ protein
08001 LIMONE 500 /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Cukr, glukózov˘ sirup v prá‰ku, dextróza, rostlinn˘ tuk (palmov˘), kyselina citrónová, maltodextrin, tapiokov˘
‰krob, a-dextrin, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, aroma, citronová ‰Èáva v prá‰ku (0,2 %), hrachov˘ protein, pfiírodní citronové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol
08004 PAN MEC E /prá‰ek/ 4쎹1,5 kg
Rostlinné tuky (kokosov˘), glukózov˘ sirup, maltodextrin, mléãné proteiny*, emulgátory: mono a diglyceridy
mastn˘ch kyselin, estery sacharózy s mastn˘mi kyselinami, zahu‰tûn˘: guarová guma, sÛl, aroma
08006 LIMONE SICILIA /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Dextróza, maltodextrin, citronová ‰Èáva v prá‰ku, kyselina citrónová, aromatické látky, pfiírodní citronové aroma,
antioxidant: alfa-tokoferol.
08007 LIMONE /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Dextróza, kyselina citrónová, zahu‰Èovadlo: guarová guma, karboxymethylcelulóza a karagenan, aroma, maltodextrin, citronová ‰Èáva v prá‰ku (1,8 %), pfiírodní citronové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol
08008 CIOCCOLATO /prá‰ek/ 4쎹2 kg
Kakaov˘ prá‰ek, dextróza, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, emulgátor: mono a diglyceridy
mastn˘ch kyselin, aroma
08010 SWEET TIRAMISU /prá‰ek/ 4쎹2 kg
Su‰ené plnotuãné mléko*, dextróza, su‰ené odstfiedûné mléko*, smetana v prá‰ku*, laktóza*, mléãné proteiny*,
aroma.
08011 YOGHIN /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Jogurt v prá‰ku*, dextróza, su‰ené odstfiedûné mléko*, maltodextrin, su‰ená syrovátka*, kyselina citrónová,
aroma.
08014 QUARK /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Dextróza, tvaroh v prá‰ku* (20 %), syrovátka*, kyselina citrónová, laktóza*, odtuãnûné su‰ené mléko*, mléãné
bílkoviny*, aroma.
08017 PAN MEC D/prá‰ek/ 4쎹1,5 kg
Maltodextrin, su‰ená smetana*, mléãné proteiny*, emulgátory: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, estery sacharózy s mastn˘mi kyselinami, estery sacharosy s mastn˘mi kyselinami, sÛl, aroma.
08020 PAN MEC F /prá‰ek/ 4쎹1,5 kg
Rostlinné tuky (kokosov˘, palmov˘, z palmov˘ch jader), glukózov˘ sirup, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, su‰ená syrovátka*, su‰ené mléko odstfiedûné*, mléãné proteiny*, aroma, sojov˘ protein*, sÛl.
08024 PAN MEC E /prá‰ek/ 1쎹15 kg
Rostlinn˘ tuk (kokosov˘), glukózov˘ sirup, maltodextrin, mléãné proteiny*, emulgátory: mono a diglyceridy
mastn˘ch kyselin, estery sacharózy s mastn˘mi kyselinami, sÛl, zahu‰Èovadlo: guma guar, aroma
08025 VANILLA CK /prá‰ek/ 4쎹2 kg
Plnotuãné mléko v prá‰ku*, dextróza, zahu‰Èovadla: guarová mouka, karboxymethylcelulóza sodná, karobová
mouka, karagenan, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, aroma, extrakt: kurkuma, paprika.
08034 VANILLA CS /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Dextróza, plnotuãné mléko v prá‰ku*, aroma, barviva: extrakt z kurkumy, betakaroteny.
08040 LIMONCELLO 500 /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Cukr, dextróza, maltodextrin, rostlinn˘ tuk (palmov˘), kyselina citrónová, tapiokov˘ ‰krob, a-dextrin, zahu‰Èovadlo: guarová guma, karboxymethylcelulóza, karagenan, glukózov˘ sirup, kofiení, citronová ‰Èáva (0 ,2 %),
barvivo: kurkumin, hrá‰kov˘ protein, pfiírodní citronové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol.
08041 LIMONCELLO 100 /prá‰ek/ 4쎹2,5 kg
Dextróza, rostlinn˘ tuk (palmov˘), kyselina citrónová, glukózov˘ sirup, ‰krob, alfa-dextrin, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, alginát propan-1,2-diol, karagenan, pfiírodní limetové aroma, barviva: kurkumin, maltodextrin, aroma, citronová ‰Èáva v prá‰ku, hrachová bílkovina, sójová bílkovina*, pfiírodní citronové
aroma, antioxidant: alfa-tokoferol
08042 LIMONE 100 prá‰ek/4쎹2,5 kg
Rostlinná vláknina, dextróza, glukózov˘ sirup, maltodextrin, kyselina citrónová, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, aroma, emulgátory: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou, estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami, citronová ‰Èáva v prá‰ku (1 %), sojová mouãka*, sójov˘
protein*, pfiírodní citronové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol
08045 CAFFE 500 /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Cukr, su‰ené odstfiedûné mléko*, glukóza prá‰ek, su‰ené plnotuãné mléko*, dextróza, laktóza*, rozpustná káva
(4 %), rostlinné tuky (z palmov˘ch jader, palmov˘), maltodextrin, mléãné bílkoviny*, emulgátory: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, zahu‰Èovadla: guma guarová guma, guma tara, karboxymethylcelulóza, aromatické látky.
08046 TÉ VERDE 500 /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Cukr, dextróza, vláknina, rostlinné tuky, glukózov˘ sirup v prá‰ku, zelen˘ ãaj v prá‰ku, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, guarová mouka, karagenan, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou, okyselovalo: kyselina citronová, aroma, sojové
proteiny*
08048 YOGHIN /prá‰ek/ 1쎹20 kg
Jogurt v prá‰ku*, dextróza, su‰ené odtuãnûné mléko*, mléãné bílkoviny*, kyselina citronová, aroma.
08050 COCCO 500 (K) /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Cukr, kokosové mléko (12 %), su‰ené odstfiedûné mléko*, dextróza, maltodextrin, glukózov˘ sirup, rostlinné
tuky (palmov˘, z palmov˘ch jader), su‰ené kokosové mléko (kokosové mléko, maltodextrin, mléãné bílkoviny*)
(3 %) , su‰ená syrovátka*, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mléãná bílkovina*, zahu‰Èovadlo: guarová guma, karboxymethylcelulóza, karagenan,
aroma.
08052 BELFRUTTA P /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Mouãkov˘ cukr, modifikovan˘ ‰krob, okyselovadlo: kyselina jableãná, kyselina citrónová, antioxidant: kyselina
askorbová, konzervant: sorban draseln˘.
08055 BANANA 500 /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Cukr, su‰ené odstfiedûné mléko*, vláknina, dextróza, maltodextrin, banán v prá‰ku (4 %), glukózov˘ sirup, rostlinné tuky (z palmov˘ch jader, palmov˘ olej), mléãná bílkovina*, laktóza*, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, zahu‰Èovadla: guma guarová,
karboxymethylcelulóza, karagenan, kyselina citrónová, aroma.
08060 PESCA 500 /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Cukr, maltodextrin, dextróza, rostlinn˘ tuk (palmov˘), alfa-dextrin, tapiokov˘ ‰krob, kyselina citrónová, glukózov˘ sirup, broskev v prá‰ku (0,8 %), zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma , karagenan, aromata,
hrachová bílkovina, barviva: annatto.
08066 VANILLA CS /prá‰ek/ 1쎹20 kg
Dextróza, plnotuãné mléko v prá‰ku*, aroma, barviva: extrakt z kurkumy, betakarotén.
08067 PESCA 500 (K) /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, vláknina, dextróza, dehydratované kousky broskve 4,8 %), maltodextrin, rostlinn˘ tuk
(palmov˘), alfa-dextrin, tapiokov˘ ‰krob, kyselina citrónová, broskev v prá‰ku (0,8 %), zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, guma guar, karagenan, aroma, hrachová bílkovina, barviva: annatta.
08068 BANANA 500 (K) /10쎹1,25 kg
Cukr, su‰ené odstfiedûné mléko*, vláknina, dextróza, maltodextrin, dehydratovaná banány kousky (4,8 %), banán
prá‰ek (4 %), glukózov˘ sirup, rostlinné tuky (palmov˘, z palmov˘ch jader), emulgátor: mono a diglyceridy
mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mléãná bílkovina*, zahu‰Èovadlo:
guarová guma, karboxymethylcelulóza, karagenan, kyselina citrónová, aroma.
08070 CIOCCOLATO 500 prá‰ek/10쎹1,25 kg
Cukr, kakaov˘ prá‰ek, dextróza, su‰ené odstfiedûné mléko*, maltodextrin, laktóza*, rostlinné tuky (kokosov˘,
z palmov˘ch jader, palmov˘), zahu‰Èovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza, guarová guma, glukózov˘ sirup,
emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou,
mléãné proteiny*, kakao extrakt, aroma
08071 ANANAS 500 (K) /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Cukr, vláknina, maltodextrin, su‰ené kousky ananasu (4 %), dextróza, glukózov˘ sirup, ananasov˘ dÏus v prá‰ku
(1,6 %), rostlinn˘ tuk (palmov˘), kyselina citrónová, tapiokov˘ ‰krob, zahu‰Èovadlo : guarová guma, karboxymethylcelulóza, karagenan, aroma, barvivo: kurkumin, hrachová bílkovina.
08072 FRUTTI DI BOSCO 500 (K) /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Cukr, vláknina, maltodextrin, dextróza, glukózov˘ sirup, rostlinn˘ tuk (palmov˘), ãerven˘ rybíz dehydratovan˘
(1,4 %), su‰ené jahody, ostruÏiny dehydratované (1,2 %), kyselina citrónová, ‰krob, zahu‰Èovadla: guma guar,
karboxymethylcelulóza, karagenan, jahodov˘ dÏus v prá‰ku, barviva: antokyany, malinová ‰Èáva v prá‰ku (0,35
%), brusinková ‰Èáva v prá‰ku (0,35 %), aromata, v˘taÏky ze Spiruliny, hrachová bílkovina.
08075 POMPELMO ROSA 500 /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Cukr, dextróza, rostlinné tuky, glukózov˘ sirup v prá‰ku, ‰Èáva z rÛÏov˘ch grepÛ v prá‰ku, okyselovalo: kyselina
citronová, aroma, zahu‰Èovadlo: karboxylmethylcelulóza, guarová mouka, karagenan, alginát sodn˘, emulgátor:
mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou
mléãnou, barviva:extrakt z kurkumy, papriky, ãerveného zelí, rostlinné proteiny.
08082 YOGHIN CON FERM. LATTE prá‰ek/ 10쎹1 kg
Jogurt v prá‰ku*, regulátor kyselosti: kyselina askorbová, odstfiedûné su‰ené mléko*, dextróza, vláknina, okyselující: kyselina mléãná, laktóza*, aroma, mléãn˘ protein*, glukózov˘ sirup.
08083 MEC MONT /prá‰ek/ 4쎹1,5 kg
Dextróza, mléãná bílkovina*, glukózov˘ sirup, rostlinné tuky (palmov˘, z palmov˘ch jader), emulgátory: mono
a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou, estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, su‰ené odstfiedûné
mléko*, sójová mouka*, zahu‰Èovadla: alginát sodn˘, karagenan.
08089 ANGURIA 500 /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Cukr, vláknina, dextróza, maltodextrin, glukózov˘ sirup, rostlinn˘ tuk (palmov˘), zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, guma guar, karagenan, tapiokov˘ ‰krob, okyselovalo: kyselina jableãná, emulgátory:
mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, barviva: antokyany, annatta, aroma, hrá‰kov˘ protein.
08090 MELONE 500 /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Cukr, dextróza, maltodextrin, glukózov˘ sirup, rostlinn˘ tuk (palmov˘), alfa-dextrin, tapiokov˘ ‰krob, melounová
‰Èáva prá‰ku (0,47 %), zahu‰Èovadlo: propylenglykol alginát, karboxymethylcelulóza, guma guar, aroma, barviva:
paprika-extrakt, beta-karoten, kurkumin, kyselina citrónová, hrachová bílkovina.
08095 ARANCIO SANGUINELLA 500 /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Cukr, dextróza, maltodextrin, glukózov˘ sirup, kyselina citrónová, pomeranãová ‰Èáva v prá‰ku (1,2 %), zahu‰Èovadla: propylenglykol alginát, karboxymethylcelulóza, guarová guma, aroma, barviva: antokyany, annatta,
emulgátory: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou, estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinam , sójová mouka*.
08096 ARANCIO SANGUINELA 500 (K) /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
maltodextrin, dehydrované borÛvky, rostlinné tuky, karagenin, potr. v˘taÏek z ãerné mrkve, v˘taÏek z ko‰enily,
indigotin, y mono- a diglyceridy mastn˘ch kyselin, aroma, rostlinné bílkoviny.
08097 MIRTILLO 500 (K) /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Cukr, glukóza v prá‰ku, vláknina, dextróza, maltodextrin, su‰ené brusinky kousky (4 %), rostlinn˘ tuk (palmov˘),
kyselina citrónová, alfa-dextrin, tapiokov˘ ‰krob, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, guma guar, karagenan,
hrachová bílkovina, barviva: antokyany, indigo, brusinkov˘ prá‰ek (0,18 %), aromata.
08103 LIMONE SORRENTO/prá‰ek/10쎹1 kg
Okyselovalo:kyselina citronová, lyofilizovan˘ citron, vláknina, dextróza, glukóza v prá‰ku, zahu‰Èovadlo: karboxymethylcelulóza, guarová mouka, kcaragenan, aroma, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin,
rostlinné proteiny.
08104 ACE 400 SENZA ZUCCHERO /prá‰ek/ 12쎹1 kg
Sladidla:sorbitol, maltitol, maltodextrin, vláknina, okyselovalo:kyselina citronová, kyselina jableãná, ‰krob, alfadextrin, zahu‰Èovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza, guma guar, karagenan, pomeranãová ‰Èáva, mrkev,
citron v prá‰ku (0,8 %), aroma, barviva: extrakt z papriky, karoteny, pomeranãová ‰Èáva v prá‰ku (0,32 %), sladidla: sukralóza.
08105 ACE 500 /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Cukr, dextróza, maltodextrin, glukózov˘ sirup, vláknina, rostlinn˘ tuk (palmov˘), okyselovadlo: kyselina citrónová, kyselina jableãná, alfa-dextrin, tapiokov˘ ‰krob, hrá‰kov˘ protein, koncentrovaná ‰Èáva z pomeranãe,
mrkve a citronu v prá‰ku, zahu‰Èovadlo: guma guar, karboxymethylcelulóza, aroma, pomeranãová ‰Èáva v prá‰ku,
barvivo: paprika-extrakt, beta-karoten.
08112 MANGO ALFONSO (K) /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Cukr, vláknina, glukózov˘ sirup, su‰ené mango kusy (4 %), dextróza, maltodextrin, rostlinn˘ tuk (palmov˘),
alfa-dextrin (rostlinné vlákno), tapiokov˘ ‰krob, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma, guarová guma,
karagenan, okyselení: kyselina citrónová, kyselina jableãná, aroma, barviva: kurkumin, karoteny (sója*), hrachová bílkovina.
08114 QUARK /prá‰ek/ 1쎹20 kg
Tvaroh v prá‰ku*, dextróza, okyselovalo: kyselina citronová, aroma.
08117 PAN MEC D /prá‰ek/ 1쎹15 kg
Maltodextrin, su‰ená smetana*, mléãné proteiny*, emulgátory: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, estery sacharózy s mastn˘mi kyselinami, sÛl, aroma.
08122 PAN MEC F /prá‰ek/ 1쎹15 kg
Rostlinné tuky, glukózov˘ sirup, su‰ené odtuãnûné mléko*, emulgátory: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin
s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou, mono a diglyceridy mastn˘ch
kyselin, rostlinné bílkoviny, aroma.
08140 FIOR DI LATTE 500 /prá‰ek/ 0쎹1,2 kg
Cukr, maltodextrin, vláknina, rostlinné tuky (kokosov˘, palmov˘, z palmov˘ch jader), su‰ené odstfiedûnémléko*
(5,9 %), glukózov˘ sirup, dextróza, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin , mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, laktóza*, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, tara guma,
karagenan, mléãná bílkovina*, sÛl, aromata.
08145 EXTRA-DARK FONDENTE /prá‰ek/ 6쎹1,625 kg
Cukr, fruktóza, kakao, kakaová hmota, dextróza, hofiká ãokoláda (cukr, kakaová hmota, kakaové máslo, emul-
gátor: sojov˘ lecitin*, aroma), maltodextrin, emulgátor: estery sacharózy s mastn˘mi kyselinam, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, zahu‰Èovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza, guarové guma a karagenan, aroma.
08146 EXTRA MILKY /prá‰ek/ 6쎹1,425 kg
Mléãná ãokoláda* (cukr, kakaové máslo, su‰ené plnotuãné mléko*, kakaová hmota, emulgátor: sojov˘ lecitin*,
aroma), cukr, dextróza, kakaov˘ prá‰ek, odtuãnûné su‰ené mléko*, glukózov˘ sirup v prá‰ku, rostlinn˘ tuk (palmov˘), emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, zahu‰Èovadlo: guarová guma, guma tara, alginát sodn˘ a karagenan, mléãné proteiny*, aroma.
08147 CIOCCOLATO EXTRA WHITE /prá‰ek/ 6쎹1,56 kg
Bílá *ãokoláda (64 %) (cukr, kakaové máslo, su‰ené plnotuãné mléko*, smetana v prá‰ku*, emulgátor: sójov˘
lecitin*, pfiírodní aroma), cukr, dextróza, su‰ené odstfiedûné mléko*, laktóza*, glukózov˘ sirup, rostlinn˘ tuk
(olej z palmov˘ch jader, palmov˘), emulgátor: E471, E472a, mléãné proteiny*, aroma, zahu‰Èovadla: tara guma,
alginát sodn˘, karagenan, barviva: karoteny
08154 YOGOMEC GRECO STEVIA /prá‰ek/ 10쎹1,06 kg
Sladidla: sorbitol a maltitol, maltodextrin, vláknina, nízkotuãné mléko v prá‰ku*, ‰krob, alfa-dextrin, jogurt
v prá‰ku*, kyselina citrónová, aroma, zahu‰Èovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza, sladidlo: steviol-glykosidy ze stevie.
08155 YOGOMEC GRECO /prá‰ek/ 10쎹1,05 kg
Cukr, dextróza, okyselující látka: kyselina mléãná, su‰ené odstfiedûné mléko*, glukózov˘ sirup v prá‰ku, rostlinné
tuky (palmov˘, z palmov˘ch jader), jogurt v prá‰ku*, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mono
a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou,
estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami, laktóza*, maltodextrin, mléãné bílkoviny*, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, guma guar, tara guma, aroma, sojová mouka*.
08201 FRAGOLA 500 /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Cukr, dextróza, maltodextrin, glukózov˘ sirup, rostlinn˘ tuk (palmov˘), kyselina citrónová, alfa-dextrin, tapiokov˘ ‰krob, jahodov˘ prá‰ek (0,9 %), zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma , karagenan, jahodová semínka, barviva: antokyany, aroma, pfiírodní aroma, hrachová bílkovina.
08202 FRAGOLA 500 (K) /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, maltodextrin, vláknina, dextróza, su‰ené jahody- kousky (4 %), kyselina citrónová, rostlinn˘ tuk (palmov˘), zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, jahodov˘ prá‰ek (0,6 %),
tapiokov˘ ‰krob, semena jahod, barviva: antokyany, aroma, pfiírodní aroma, hrachov˘ protein.
08208 CIOCCOLATO MADAGASCAR /prá‰ek/ 4쎹2 kg
Kakaov˘ prá‰ek, dextróza, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, glukózov˘ sirup, zahu‰Èovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza, guarová guma,
rostlinné tuky (z palmov˘ch jader, palmov˘), kakaov˘ extrakt, hofiká ãokoláda prá‰ek (kakaová hmota, cukr ) (1
%), aroma, mléãné bílkoviny*.
08220 EXTRA BLACK /prá‰ek/ 6쎹1,75 kg
Cukr, kakaov˘ prá‰ek, dextróza, su‰ené odstfiedûné mléko*, maltodextrin, glukózov˘ sirup, smetana v prá‰ku,*
laktóza*, ãokoládov˘ prá‰ek (kakaová hmota, cukr), zahu‰Èovadla: tara guma, hydroxypropyl-methylcelulózu,
karagenan, mléãné bílkoviny*, aroma, emulgátory: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou,
estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami, sójová mouka*.
08323 SALTED BUTTER CARAMEL /prá‰ek/ 10쎹1,2 kg
Karamelov˘ cukr, su‰ené plnotuãné mléko*, karamelové aroma s máslem* a smetanou*(20 %) (glukózov˘ sirup,
cukr, smetana*, máslo*), vláknina, maltodextrin, dextróza, glukózov˘ sirup, rostlinn˘ tuk (olej z palmov˘ch
jader, palmov˘),emulgátory: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, pfiírodní aroma, zahu‰Èovadla: tara guma, karboxymethylcelulóza, guarová guma, sÛl (0,5 %),
mléãná bílkovina*, sÛl rÛÏová Himálajská (0,01 %).
08334 LIMONE SORRENTO /prá‰ek/ 1쎹20 kg
Okyselovalo: kyselina citronová, vláknina, dextróza, glukóza v prá‰ku, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza
sodná, karagenan, guarová mouãka, aroma, koncentrovaná citronová ‰Èáva (4 %), emulgátor: mono a diglyceridy
mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou, estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami, maltodextrin, sójová
mouãka*, rostlinné bílkoviny, (sója)*
10095 FIORDILATTE AROMAMIX /prá‰ek/ 4쎹1 kg
Dextróza, aroma
12503 DIA&LIGHT FRUIT /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Sladidla: maltitol a sorbitol, vláknina, maltodextrin, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, tara guma a guarová
guma, okyselující látky:kyselina citrónová, emulgátor: estery sacharózy s mastn˘mi kyselinami, sojov˘ protein*,
sladidlo: sukralóza.
12504 DIA&LIGHT "CHOC" /prá‰ek/ 10쎹1,25 kg
Sladidla: maltitol a sorbitol, su‰ené odstfiedûné mléko*, kakao v prá‰ku, mléãné bílkoviny*, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, alginát sodn˘, guarová guma a karagenan, emulgátor: estery sacharózy s mastn˘mi kyselinami,aroma, sladidlo: sukralóza.
13101 SEMIFREDDO BASE /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Mouãkov˘ cukr, glukózov˘ sirup, rostlinné tuky (palmov˘, z palmov˘ch jader), fruktóza, dextróza, emulgátor:
mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami, mléãné bílkoviny*, jedlá Ïelatina, aroma.
13102 CREMFIX NEUTRAL /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, modifikovan˘ ‰krob, odtuãnûné su‰ené mléko*, jedlá Ïelatina, laktóza*, mléãné bílkoviny*, aromata.
13103 MECRÊPES /prá‰ek/ 8쎹1 kg
P‰eniãná mouka*, su‰ené plnotuãné mléko*, vajeãn˘ Ïloutek v prá‰ku*, vajeãn˘ bílek v prá‰ku*, modifikovan˘
‰krob, sÛl, aromata, zahu‰Èovadlo: guma xanthan.
13107 STABILPANNA /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, dextróza, Ïelatina, modifikovan˘ ‰krob, mléãné proteiny*, zahu‰Èovadla: karagenan, aroma.
13111 PASTICREM F400 /prá‰ek/ 1쎹10 kg
Cukr, modifikovan˘ ‰krob, su‰ené plnotuãné mléko*, odtuãnûné mléko v prá‰ku*, regulátor kyselosti: monohydrogenfosforeãnan sodn˘, difosforeãnan sodn˘, zahu‰Èovadla: alginát sodn˘, síran vápenat˘, konzervant: sorban
draseln˘, barviva: karoteny, aromata, sÛl.
13131 SEMIFREDDO NEUTRAL /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, fruktóza, glukózov˘ sirup, rostlinné tuky (z palmov˘ch jader, palmov˘), odstfiedûné su‰ené mléko*, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami,
mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, Ïelatina, mléãné bílkoviny*, aroma.
13140 CREMFIX STRAWBERRY /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, su‰ené jahody (maltodextrin, jahody (3 %), kyselina citronová), Ïelatina, modifikovan˘ ‰krob, jahodová
semena, kyselina citronová, aroma, barva: ãervená fiepa.
13141 CREMFIX YOGHURT /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, jogurt v prá‰ku*, modifikovan˘ ‰krob, Ïelatina, okyselovadlo: kyselina citrónová, aromata.
13143 CREMFIX RASPBERRY /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, maltodextrin, modifikovan˘ ‰krob, Ïelatina, malina v prá‰ku (1,8 %), okyselovadlo kyselina citrónová,
aromata, barva: ãervená fiepa.
13144 CREMFIX TIRAMISÙ /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, su‰ené odstfiedûné mléko*, modifikovan˘ ‰krob, Ïelatina, aromata, instantní káva, barviva: kurkuma, paprika-extrakt.
13145 CREMFIX COFFEE /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, modifikovan˘ ‰krob, rozpustná káva (5 %), jedlá Ïelatina, odtuãnûné mléko v prá‰ku*, laktóza*, mléãné
bílkoviny*, aromata.
13146 CREMFIX CHOCOLATE FLAVOUR /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, kakaov˘ prá‰ek, modifikovan˘ ‰krob, Ïelatina, sÛl.
13147 CREMFIX VANILLA /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, modifikovan˘ ‰krob, odtuãnûné su‰ené mléko*, jedlá Ïelatina, laktóza*, mléãné bílkoviny*, aromata, barviva: karoteny, semena vanilky.
13148 CREMFIX DOLCELATTE® /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, karamel aroma s máslem a smetanou *(glukózov˘ sirup, cukr, smetana,* máslo*), modifikovan˘ ‰krob,
Ïelatina, pfiírodní aroma, aroma.
13150 PASTICREM F400 /prá‰ek/ 10쎹1,2 kg
Cukr, modifikovan˘ ‰krob, su‰ené plnotuãné mléko*, odtuãnûné su‰ené mléko*,regulátor kyselost: monohydrogenfosforeãnan sodn˘, difosforeãnan sodn˘, zahu‰Èovadla: alginát sodn˘, síran
vápenat˘, konzervaãní: sorban draseln˘, barviva: karoteny, aromata, sÛl.
13155 MEC GAUFFRES /prá‰ek/ 10쎹1 kg
P‰eniãná mouka*, cukr, su‰ené odstfiedûné mléko*, smetana v prá‰ku*, Ïloutek v prá‰ku*, kypfiidla: kyselina
pyrofosfátu sodného, hydrogenuhliãitan sodn˘, laktóza*, vajeãn˘ bílek v prá‰ku*, mléãné proteiny*, aromata,
sÛl, mletá skofiice.
14008 BUBBLY /pasta/ 2쎹5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, modifikovan˘ ‰krob, aroma, barviva: ãervená fiepa extrakt, paprika
14015 MALAGA /pasta/ 2쎹5,5 kg
Rozinky, cukr, víno Marsala (oxid sifiiãit˘*), sirup glukózov˘, voda, aromata (vejce*, oxid sifiiãit˘*), pfiírodní
aromata.
14024 TORRONE /pasta/ 2쎹4 kg
Cukr, opékané lískové ofiechy*, glukózov˘ sirup, med, ara‰ídov˘ olej*, vajeãn˘ bílek v prá‰ku*, aromata.
14025 PISTACCHIO GRAN. /pasta/ 2쎹5 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, mandle*, aroma (ofiechové*), kousky pistácie*(4,5 %), barvivo: amoniakov˘ karamel, sÛl, rostlinn˘ extrakt z kurkumy, zahu‰Èovadlo: karagenan.
14028 STRACCIATELLA MILK /pasta/ 2쎹5,5 kg
Rostlinné oleje a tuky (kokos, z palmov˘ch jader), cukr, kakaová hmota, kakaov˘ prá‰ek, emulgátor: sojov˘ lecitin*, aroma.
14033 CROCCANTINO AL RUM /pasta/ 2쎹4 kg
Cukr, pasta z lískov˘ch ofiechÛ*, sekané lískové ofiechy*, ara‰ídov˘ olej*, aroma
14035 MENTA /pasta/ 2쎹2,5 kg
Glukóza sirup, cukr, voda, svûtlice barvífiská extrakt, modifikovan˘ ‰krob, pfiírodní aroma máty, barviva: brilantní
modfi FCF
14037 AZZURRO CIELO /pasta/ 2쎹5 kg
Glukóza sirup, cukr, voda, aroma, barviva: Patentní modfi V
14038 VANIGLIA /pasta/ 2쎹4,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, aroma, sÛl, pfiírodní aroma, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, vanilka semena, barvivo: paprika-extrakt.
14039 VANIGLIA BOURBON /pasta/ 2쎹4,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, aroma, sÛl, semena vanilky, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, pfiírodní aroma, barvivo: paprika-extrakt
14041 MENTA GLACIALE /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, modifikovan˘ ‰krob, pfiírodní aroma, aroma
14043 CHOCORICE /pasta,variegato/ 2쎹5,5 kg
Cukr, pasta z lískov˘ch ofiechÛ*, ara‰ídov˘ olej*, kakaov˘ prá‰ek, burizony (12 %) (r˘Ïe, cukr, rostlinn˘ olej
(palmov˘), med), emulgátor: sójov˘ lecitin*, aroma, antioxidant: extrakt bohat˘ na tokoferol.
14045 VANICREM /pasta/ 2쎹4,5 kg Cukr, glukózov˘ sirup, voda, sÛl, aroma, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin,
difosfát disodn˘, pfiírodní aroma, barvivo: karoteny (sójové*), semena vanilky.
14046 DOLCE LATTE CONC. /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, kondenzované mléko* (15 %), glukózov˘ sirup, pfiírodní aroma, barvivo: amoniakov˘ karamel, voda,
aroma, sÛl, modifikovan˘ ‰krob.
14047 DOLCE LATTE /variegato/ 2쎹3 kg
Plnotuãné mléko* (61 %), cukr, su‰ené odstfiedûné mléko* (8,4 %), glukózov˘ sirup.
14054 FRENCH VANILLA /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, aroma, sÛl, semena vanilky, barvivo: amoniakov˘ karamel, zahu‰Èovadla: agaragar, pektin, difosfát disodn˘, pfiírodní aroma, vanilkov˘ extrakt z Madagaskarského Bourbonu (0,1 %).
14056 VANIGLIA PREMIUM /pasta/ 2쎹4,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, slazené kondenzované mléko*, voda, aroma, pfiírodní aroma, sÛl, vanilková semena, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, barvivo: paprikov˘ extrakt, vanilkov˘ extrakt, vanilkov˘ extrakt
z Madagaskarského Bourbonu (0,1 %).
14058 NOCCIOLCREM /variegato/ 2쎹6 kg
Cukr, rostlinné oleje (sluneãnicov˘, palmov˘), pasta z lískov˘ch ofiechÛ*, su‰ené odstfiedûné mléko*, kakaov˘
prá‰ek, laktóza*, emulgátor: sojov˘ lecitin*, mléãné proteiny*, aroma
14059 BIANCOCREM white cream /variegato/ 2쎹6 kg
Cukr, rostlinné oleje a tuky (sluneãnicov˘, palmov˘, fiepkov˘), odtuãnûné su‰ené mléko*, su‰ená syrovátka*,
laktóza*, su‰ené plnotuãné mléko*, kakaové máslo, ‰krob, mléãné proteiny*, emulgátor: sójov˘ lecitin*, aroma,
(sója*, mléko*)
14062 NOCCIOLA MAXIMA PREMIUM /pasta/ 2쎹4 kg
pasta z lískov˘ch ofiechÛ *(99,4 %), aroma
14063 NOCCIOLOSA/ pasta /2쎹6 kg
Cukr, rostlinné oleje a tuky (palmov˘, fiepkov˘, sluneãnicov˘), pasta z lískov˘ch ofiechÛ*, su‰ená syrovátka*,
kakaov˘ prá‰ek, odtuãnûné su‰ené mléko*, laktóza*, mléãná bílkovina*, emulgátor: sójov˘ lecitin*, aroma
14065 CUORE DI PANNA /pasta/ 2쎹4,5 kg
Glukózov˘ sirup, voda, cukr, slazené kondenzované mléko*, aroma, modifikovan˘ ‰krob, sÛl, pfiírodní vanilkov˘
extrakt, zahu‰Èovadla: karagenan, barvivo: oxid titaniãit˘.
14067 CIOCCONUT /variegato/ 1쎹12 kg
Cukr, sluneãnicov˘ olej, kakaov˘ prá‰ek, pasta z lískov˘ch ofií‰kÛ*, su‰ená syrovátka*, su‰ené odstfiedûné
mléko*, laktóza*, emulgátor: sojov˘ lecitin*, mléãné bílkoviny*, aroma
14069 PISTACCHIO CON GRANULÁT /pasta/ 2쎹4 kg
Cukr, mandle*, pistácie*, rostlinn˘ olej, emulgátor: sojov˘ lecitin*, aroma, barivo: extrakt z kurkumy, chlorofyl.
14073 CREMA CACAO /pasta/ 2쎹6 kg
Kakaov˘ prá‰ek (60 %), sluneãnicov˘ olej, rostlinn˘ tuk (palmov˘), emulgátor: sójov˘ lecitin*, kakaová hmota
(0,3 %), aroma, pfiírodní aroma kakaa, sÛl.
14078 NOCCIOLA PRIMA GRAN / pasta/2쎹3 kg
pasta z lískov˘ch ofiechÛ* (85 %), kousky lískov˘ch ofií‰kÛ* (15 %)
14083 MECROCK /variegato/ 2쎹6 kg
Cukr, sluneãnicov˘ olej, kousky lískov˘ch ofiechÛ*, pasta z lískov˘ch ofiechÛ *, su‰ené odstfiedûné mléko*, kakaov˘ prá‰ek, rostlinn˘ tuk (palmov˘), emulgátor: sojov˘ lecitin*, aroma
14087 COCCOMIO coconut/ variegato/2쎹6 kg
Cukr, sluneãnicov˘ olej, mlet˘ kokos (20 %), kakaov˘ prá‰ek (8,9 %), lískové ofiechy* (6,4 %), su‰ená syrovátka*, su‰ené odstfiedûné mléko*,
laktóza*, emulgátor: sójov˘ lecitin*, mléãné bílkoviny*, aroma.
14089 WHISKY CREAM CONC. /pasta/ 2쎹4,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, whisky, zahu‰Èovadla: pektin, agar, barviva: v˘taÏek z papriky a z kurkumy.
14090 COFFEE /pasta/ 2x2,5kg
Cukr, voda, glukózov˘ sirup, barvivo: amoniakov˘ karamel, aroma, mletá káva (10 %), modifikovan˘ ‰krob.
14091 VARIEGATO AMADEUS/2쎹4,5 kg
Cukr, rostlinné oleje a tuky (sluneãnicov˘, fiepkov˘, palmov˘), mouka ze sladké mandle*, mandlová pasta*, laktóza*, odtuãnûné su‰ené mléko*, su‰ená syrovátka*, ‰krob, mléãné bílkoviny*, pistáciová pasta* (praÏené a rafinované pistácie*, barvivo: mûdnaté komplexy chlorofylÛ a chlorofylinÛ), rostlinné extrakty (‰penát, kopfiiva,
kurkuma), aroma, emulgátor: sójov˘ lecitin*
14092 BIANCO CIOC /pasta/ 2쎹6 kg
Cukr, sluneãnicov˘ olej, odtuãnûné su‰ené mléko*, rostlinn˘ tuk (palmov˘), smetana v prá‰ku*, aroma, kakaové
máslo, emulgátor: sójov˘ lecitin*.
14097 TOBLE /pasta/ 2쎹3,5 kg
Sekan˘ nugát* (glukózov˘ sirup, cukr, mandle*, med, ofiechy*, vajeãn˘ bílek v prá‰ku*, aroma), kakaov˘ prá‰ek,
olej sluneãnicov˘, pasta z lískov˘ch ofiechÛ*, rostlinn˘ tuk (palmov˘), emulgátor: lecitin sojov˘*, aroma, pfiírodní
aroma, kakaov˘ extrakt, sÛl.
14118 WAFER /pasta/ 2쎹4 kg
Sluneãnicov˘ olej, cukr, su‰ená syrovátka*, oplatky* (13 %)( (p‰eniãná mouka*, rostlinn˘ tuk (palmov˘), sÛl,
emulgátor: sójov˘ lecitin*, kypfiící prá‰ek: uhliãitan sodn˘)), pasta z lískov˘ch ofiechÛ *, rostlinn˘ tuk (palmov˘),
kakaov˘ prá‰ek, aroma.
14119 VANIGLIA II. /pasta/ 2쎹4,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, aroma, sÛl, zahu‰Èovadlo: pektin, agar-agar, difosfát disodn˘, semena vanilky, barvivo: paprika-extrakt, pfiírodní aroma.
14130 KIT DOLCE LATTE 1쎹10,5 kg
14047 + 14046+16070
14136 BLACK CHEERY /variegato/ 2쎹2,5 kg
Sladidla: sorbitol, maltitol, mraÏené tfie‰nû (21,3 %), voda, vláknina , okyselovalo: kyselina citronová, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, aroma, barviva: antokyany, indigo.
14141 RASPBERRY sugar free /variegato/ 2쎹2,5 kg
Sladidla: sorbitol, maltitol, zmrazené maliny (11 %), zmrazené maliny-pyré (10 %), voda, vláknina, okyselující
látky: kyselina citrónová, kyselina jableãná, zahu‰Èovadlo: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, barviva: antokyany,
aroma.
14143 FIORDILAMPONE raspberry /variegato/ 2쎹4 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, malinové pyré zmrazené (10 %), vláknina, dehydrované maliny (5 %), okyseovadlo:
kyselina citrónová, kyselina jableãná, zahu‰Èovadlo: agar-agar, pektin, dinatrium-difosfát, antioxidant: kyselina
askorbová , aroma, konzervanty: sorban draseln˘, pfiírodní aroma, barviva: antokyany
14144 VANIGLIA DELICIOUS /pasta/ 2쎹4,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, aroma, semena vanilky, zbarvení: amoniakov˘ karamel, paprika-extrakt, sÛl, zahu‰Èovadlo: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, pfiírodní aroma, vanilkov˘ extrakt z Bourbonu Madagaskarského
(0, 1 %).
14148 GRANITA COLA /pasta/ 8쎹1,5 kg
Cukr, voda, glukózov˘ sirup, barvivo: amoniak-sulfitov˘ karamel, okyselenovadlo: kyselina citrónová, kyselina
jableãná, kyselina fosforeãná, zahu‰Èovadlo: agar-agar, aroma.
14168 FIORDIMANGO mango /variegato/ 2쎹4,5 kg
glukózov˘ sirup, cukr, voda, zmrazené pyré mango (10 %), mrazem su‰ené mango kusy (7 %), vláknina, okyselovadlo: kyselina citrónová, kyselina jableãná, zahu‰Èovadlo: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, barviva : kurkuma, paprika-extrakt, aroma, konzervanty: sorban draseln˘.
14170 5 CEREALS DARK/ pasta/2쎹4 kg
Cukr, sluneãnicov˘ olej, sojové vloãky* ( p‰eniãná mouka*, sojová mouka*, jeãmenná sladová mouka*, cukr,
sÛl, fruktoza), p‰eniãné vloãky*(p‰eniãné otruby*, jeãmenná sladová mouka*, cukr, sÛl), p‰eniãné burisony*,
r˘Ïe, ‰krob (p‰eniãná mouka*, r˘Ïová mouka, ovesná mouka*, jeãmenná mouka*, cukr, kakao, kukufiiãná krmouka, sÛl), r˘Ïové burisony (r˘Ïová mouka, cukr, kukufiiãn˘ slad, sÛl), rostlinn˘ tuk, ofií‰ková pasta*, kakao,
odstfiedûné mléko v prá‰ku*, emulgátor: sojov˘ lecitin*, aroma.
14173 DI FIORE IN FIORE PASTA
2쎹2,5 kg
Cukr, voda, glukózov˘ sirup, med, vláknina, aroma, barviva: karoteny (sója*), amoniakov˘ karamel, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, konzervant: sorban draseln˘
14174 DI FIORE IN FIORE honey/ variegato/2쎹4,5 kg
Cukr, voda, glukózov˘ sirup, med, vláknina, pfiírodní aroma, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘,
barviva: amoniakov˘ karamel, kurkumin, karoteny, aroma, konzervaãní: sorban draseln˘
14175 5 CEREALS WHITE /pasta/ 2쎹4 kg
Cukr, rostlinn˘ tuk (sluneãnicov˘), su‰ené odstfiedûné mléko*, sója* a p‰eniãné* vloãky (p‰eniãná mouka*, sójová mouka*, jeãmenná mouka*, cukr, sÛl, fruktóza), p‰eniãné otruby* (p‰eniãné otruby*, jeãmenná mouka*,
cukr, sÛl), p‰eniãné vloãky*, r˘Ïe, kukufiice(p‰eniãná mouka*, r˘Ïová mouka, ovesná mouka*, jeãmenná
mouka*, cukr, kakao, kukufiiãná mouka, sÛl), r˘Ïové vloãky (r˘Ïová mouka, cukr, kukufiiãn˘ slad, sÛl), su‰ené
plnotuãné mléko*, kukufiiãn˘ ‰krob, kakaové máslo, emulgátor: sojov˘ lecitin*, aroma
14176 KIT DI FIORE IN FIORE 1쎹8 kg
14173 a 14174 a 16077
14178 FIORDICASSIS black currant /variegato/ 2쎹2,5 kg
Cukr, ãern˘ rybíz zmrazen˘ (26 %), glukózov˘ sirup, voda, maltodextrin, koncentrát z borÛvkové ‰Èávy, okyselovadlo: kyselina citrónová, kyselina jableãná, zahu‰Èovadlo: agar-agar, barviva: antokyany, aroma.
14179 QUELLA® /variegato/ 2쎹6 kg
Cukr, rostlinné oleje (sluneãnicov˘, palmov˘), pasta z lískov˘ch ofiechÛ*, kakaov˘ prá‰ek, odtuãnûné su‰ené
mléko*, laktóza*, emulgátor: sójov˘ lecitin*, mléãné bílkoviny*, aroma.
14186 FIORDIPISTACCHIO pistachio /variegato/ 2쎹4 kg
Cukr, pistáciová pasta* (30,5 %), olej ze sluneãnicov˘ch semen, sekané pistácie* (9,8 %) (pistácie*, cukr),
su‰ená syrovátka*, emulgátor: sójov˘ lecitin*, barvivo: mûdnaté komplexy chlorofylÛ a chlorofylinÛ.
14206 MELAGRANA PASTA 2쎹2,5 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, okyselovadlo: kyselina citrónová, kyselina jableãná, citrát sodn˘, tartrát draslíku
a sodíku, maltodextrin, ‰Èáva z granátového jablka (6 %), aroma, barviva: antokyany, amoniakov˘ karamel, zahu‰Èovadlo: pektin
14207 POMEGRANATE/ variegato/2쎹2,5 kg
Granátová jablka zmrazená (32,5 %), cukr, glukózov˘ sirup, voda, maltodextrin, okyselovadlo: kyselina citrónová, kyselina jableãná, kyselina askorbová, koncentrovaná ‰Èáva z granátového jablka (1 %), barviva: antokyany,
karoteny, zahu‰Èovadla: agar-agar , pektin, difosfát disodn˘, xantanová guma, regulátor kyselosti: citrát sodn˘,
konzervaãní látky: sorban draseln˘, aromata.
14225 MISTER NICO /variegato/ 2쎹4 kg
Cukr, nasekané ara‰ídy*, rostlinné oleje (sluneãnicov˘, palmov˘, ara‰ídov˘*), pasta z lískov˘ch ofiechÛ*, kakaov˘ prá‰ek, odstfiedûné su‰ené mléko*, laktóza*, emulgátor: sójov˘ lecitin*, sÛl, mléãné proteiny*, aromata.
14241 NEWYO /pasta/ 2쎹4,5 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, ãerstv˘ jogurt*, aromata, okyselovadlo: kyselina citrónová, kyselina mléãná, modifikovan˘ ‰krob, barviva: oxid titaniãit˘.
14242 KIT TOFFY 1쎹9,1 kg
14244:rostlinné tuky, cukr, kakaová pasta, kakaov˘ prá‰ek, sladká sÛl Cervia, syrovátka*, emulgátor: sojov˘ lecitin*, aroma a 14243:karamel (glukózov˘ sirup, karamelizovan˘ cukr, voda), cukr, voda, kondenzované mléko*,
glukózov˘ sirup, barvivo: karamel, betakarotén, extrakt z ko‰eliny, aroma, zahu‰Èovadlo:modifikovan˘ ‰krob.
14260 PINA COLADA PASTA 2쎹4 kg Glukóza, kokos, kyselina citronová, pfiírodní aroma, barvivo: v˘taÏek
z annaty, zahu‰Èovadlo: karboxymethylcelulóza.
14270 COLA PASTA 2쎹4 kg
Glukózov˘ sirup, aromata, cukr, voda, barviva: karamel, kaustick˘ sulfitov˘ karamel, okyselovadlo: kyselina
citrónová, kyselina fosforeãná, kofein, zahu‰Èovadlo: pektin.
14280 CANNELLA /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, modifikovan˘ ‰krob, barviva: amoniakov˘ karamel, pfiírodní aroma, aroma, skofiice
v prá‰ku (0,5 %), semena vanilky.
14282 MASCARPONE PREMIUM /pasta/ 2쎹4,2 kg
Mascarpone* (40 %), cukr, pasterizovan˘ vajeãn˘ Ïloutek*, dextróza, alkohol, voda, modifikovan˘ ‰krob, pfiírodní aroma, sÛl, aroma, emulgátory: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou, estery propan1,2diolu s mastn˘mi kyselinami, glukózov˘ sirup, sojová mouka*, barviva: karoteny.
14287 FIORDILAMPONE "P" /variegato/ 2쎹4 kg
Maliny, cukr, glukózov˘ sirup, rostlinná vláknina, okyselovalo: kyselina citronová, kyselina jableãná, zahu‰Èovadla: agar, pektin, aroma, sorban draseln˘, barvivo: extrakt z ko‰eliny.
14290 KIT CARAPINO/ variegato/1쎹5,5 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, pfiírodní aroma, aroma, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, xantanová
guma.
14294 BISCOTTINO/ pasta/1쎹20 kg
Glukózov˘ sirup, kondenzované mléko*, pasterovan˘ vajeãn˘ Ïloutek*, cukr, voda, aroma, modifikovan˘ ‰krob,
sÛl, barvivo: paprika- extrakt, pfiírodní aromata.
14295 FIORDIROSA rose/ variegato/2x2,5kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, maltodextrin, zahu‰Èovadla: pektin, agar-agar, difosfát disodn˘, kyselina citrónová,
aroma, barviva: antokyany
14301 BIANCO NERO /pasta/ 2쎹4 kg
Odstfiedûné mléko v prá‰ku*, kakaov˘ prá‰ek, cukr, glukózov˘ sirup, alkohol, pasterované plnotuãné mléko*,
kakaová hmota, rostlinn˘ tuk (kokosov˘), aroma, ‰krob, sÛl.
14305 MECCHERRY /variegato/ 2쎹4 kg
Mléko*, tfie‰nû, cukr, alkohol, kakao, rostlinné tuky, aroma, ‰krob, okyselovalo: kyselina citronová
14308 WHISKY CREAM /variegato/ 2쎹6 kg
Potravináfiské barvivo karamel (glukózov˘ sirup, karamelizovan˘ cukr, potravináfiské barvivo karamel), glukózov˘ sirup, kondenzované mléko*, voda, cukr, maltodextrin, whisky, zahu‰Èovadla: pektin, agar.
14311 MOU /pasta/ 2쎹2,5 kg
Kondenzované mléko*, glukózov˘ sirup, cukr voda, modifikovan˘ ‰krob, barvivo-karamel, emulgátor: sójov˘
lecitin*, aroma, sÛl
14318 MECROCK PLUS /variegato/ 2쎹5 kg
Cukr, sluneãnicov˘ olej, kousky lískov˘ch ofiechÛ*, pasta z lískov˘ch ofiechÛ*, su‰ené odstfiedûné mléko*, kakaov˘ prá‰ek, oplatky ((p‰eniãná mouka*, rostlinn˘ olej (palmov˘), emulgátor: sojov˘ lecitin*, jodizovaná sÛl,
kvásek: E500 )), emulgátor: sójov˘ lecitin*, aroma.
14320 CHOKISSIMO/copertura/2쎹2,1 kg
Rostlinné oleje a tuky (kokosov˘, z palmov˘ch jader), cukr, kakaová hmota, kakaov˘ prá‰ek, emulgátor: sojov˘
lecitin*, aroma.
14321 PLAIN CHOCOLATE FLAVOUR COATING TYPE „M“/ copertura/ 2쎹6 kg
Kakaová hmota, rostlinné oleje a tuky (kokosov˘, z palmov˘ch jader), cukr, emulgátor: sójov˘ lecitin*, kakaov˘
extrakt, aroma.
14322 COOKIES® /variegato/ 2쎹6 kg
Cukr, sluneãnicov˘ olej, ãokoládové su‰enky* (p‰eniãná mouka*, cukr, rostlinn˘ tuk (palmov˘), vajeãn˘ Ïloutek
v prá‰ku*, glukózov˘ sirup, kakaov˘ prá‰ek, kypfiící prá‰ek: hydrogenuhliãitan sodn˘, su‰ené odstfiedûné mléko
v prá‰ku*, aromata), kakaov˘ prá‰ek, lískoofiechová pasta*, su‰ené odstfiedûné mléko*, su‰ená syrovátka*, emulgátor: sojov˘ lecitin*, rostlinn˘ tuk (palmov˘), aroma.
14330 KIT COCCOMIO 1쎹8,5 kg
14020:glukózov˘ sirup – fruktóza, kokos, aroma a 14087
14332 KIT WHISKY CREAM 1쎹10,5 kg
14308 a 14089
14333 KIT MECRAPH 1쎹9,5 kg
14 325 : cukr, mandlová pasta*, rostlinn˘ olej (sluneãnicov˘, kokosov˘) su‰ené odtuãnûné mléko v prá‰ku*,
rostlinn˘ tuk – palmov˘, sekané mandle*, aroma, emulgátor: sójov˘ lecitin*, smetana v prá‰ku*, kakaové máslo
a 14335 :Cukr, sluneãnicov˘ olej, sekan˘ kokos, su‰ená syrovátka*, su‰ené mléko odtuãnûné*, sekané mandle*,
oplatky (p‰eniãná mouka*, rostlinn˘ olej (palmov˘), emulgátor: sójov˘ lecitin*, jodidovaná sÛl, kypfiící prostfiedek: uhliãitan sodn˘), rostlinn˘ tuk (kokosov˘), kakaové máslo, lískoofiechová pasta*, emulgátor: sójov˘ lecitin*,
glukózov˘ sirup, aroma, mléãná bílkovina*
14334 KIT MECKID 1쎹4,6 kg
14067 a 14492 Cukr, sluneãnicov˘ olej, odtuãnûné su‰ené mléko*, rostlinn˘ tuk (palmov˘), smetana v prá‰ku*,
aroma, kakaové máslo, emulgátor: sójov˘ lecitin*.
14335 MECRAPH/ variegato/2쎹6 kg
Cukr, sluneãnicov˘ olej, strouhan˘ kokos, su‰ená syrovátka*, su‰ené mléko odtuãnûné*, sekané mandle*,
oplatky* (p‰eniãná mouka*, rostlinn˘ olej (palmov˘), emulgátor: sójov˘ lecitin*, jodidovaná sÛl, kypfiící prostfiedek: uhliãitan sodn˘), rostlinn˘ tuk (kokosov˘), kakaové máslo, pasta z lískov˘ch ofiechÛ*, emulgátor: sójov˘
lecitin*, glukózov˘ sirup, aroma, mléãná bílkovina*
14339 KIT LIMETTA 1쎹11,9 kg
14341: Cukr, glukózov˘ sirup, voda, maltodextrin, pfiírodní aroma, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, barvivo: kurkumin, antioxidant: kyselina askorbová a 14343: Glukózov˘ sirup, cukr, voda, citrónová
kÛra kandovaná (citrónová kÛra, sirup z glukózy / fruktózy, cukr, kyselina citrónová), maltodextrin, zahu‰Èovadla:
agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, barviva: kurkumin, pfiírodní aroma limetové, pfiírodní aroma, antioxidant:
kyselina askorbová.
14342 PASTA NOCCIOLA /pasta/ 1쎹20 kg
Lískové ofií‰ky*
14343 VARIEGATO LIMETTA/ variegato/6쎹1,5 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, kandovaná citrónová kÛra (citrónová kÛra, kukufiiãn˘ sirup, glukóza / fruktóza,
cukr, kyselina citrónová), maltodextrin, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, barviva: kurkumin,
pfiírodní aroma limety, pfiírodní aroma, antioxidant: kyselina askorbová.
14346 GRANITA LIMETTA KIT 1쎹9,9 kg
14345:cukr, voda, glukózov˘ sirup barvivo: v˘taÏek z kurkumy, karamel, brilantní modfi, pfiírodní aroma
a 20022:cukr, mouãkov˘ cukr, okyselovalo: kyselina citronová, zahu‰Èovadlo: guarová mouãka.
14347 PASTA CHERRY 2쎹4,5 kg
Zmrazené vi‰nû (60 %), cukr, glukózov˘ sirup, voda, vi‰Àová koncentrovaná ‰Èáva, kyselina citronová, antioxidant: kyselina askorbová, aroma, zahu‰Èovadlo: pektin, barviva: antokyany.
14348 CIOCCOMANIA/ copertura/ 2쎹2 kg
Rostlinné tuky (kokosov˘, z palmov˘ch jader), cukr, su‰enky s meruÀkov˘mi jádry 20 % (cukr, meruÀková
jádra, p‰eniãná mouka*, pasterizovan˘ vajeãn˘ bílek*, laktóza* a mléãné bílkoviny*, kypfiící látka: hydrogenuhliãitan amonn˘, aromata), kakaov˘ prá‰ek, kakaová hmota, emulgátor: sojov˘ lecitin*, aroma.
14349 WAFER/ variegato/2쎹5 kg
Cukr, sluneãnicov˘ olej, pasta z lískov˘ch ofiechÛ*, syrovátka*, su‰ené mléko odtuãnûné*, oplatka* (p‰eniãná
mouka*, rostlinn˘ olej (palmov˘), emulgátor: sójov˘ lecitin*, jodidovaná sÛl, kypfiící prostfiedek: hydrogenuhliãitan sodn˘) (6 %), kakaov˘ prá‰ek, emulgátor: sójov˘ lecitin*, aroma.
14350 KIT CHERRY MANIA 1쎹6,5 kg
14348 a 14347
14355 KIT SPEKULATIUS 1쎹10 kg
14356 a 14357: Cukr, voda, glukózov˘ sirup, kondenzované mléko*, aroma, pfiírodní aroma, sÛl, barvivo: amoniakov˘ karamel, modifikovan˘ ‰krob
14356 SPECULOOS/ variegato/2쎹5,5 kg.
Cukr, rostlinn˘ olej (sluneãnicov˘), Speculoos su‰enky* (25 %) (p‰eniãná mouka*, cukr, rostlinn˘ tuk (palmov˘),
glukózov˘ sirup, skofiice, barvivo: kaustick˘ sulfitov˘ karamel, kypfiící látky: hydrogenuhliãitan amonn˘, jedlá
soda, sÛl, aroma, zázvor v prá‰ku), su‰ená syrovátka*, su‰ené mléko odtuãnûné*, rostlinn˘ tuk (kokosov˘), pfiírodní aroma, kakaové máslo, glukózov˘ sirup, emulgátor: sójov˘ lecitin*, aroma, mléãn˘ protein*, aroma.
14376 KIT DON VITO 1쎹8,6 kg
14143 a 14320 a 53144
14377 KIT CREME BRULLE 1쎹8,5 kg
14390: Glukózov˘ sirup, cukr, voda, pasterizovan˘ vajeãn˘ Ïloutek*, kondenzované mléko*, (plnotuãné mléko*,
cukr), aromatické látky, sÛl, vanilková semena, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, dinatrium-difosfát, pfiírodní
aroma, konzervaãní látky: sorban draseln˘, barvivo: karoteny a 14375: Glukózov˘ sirup, cukr, voda, pfiírodní
aromatické látky, aroma, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, dinatrium-difosfát, xantanová guma.
14378 TIRAMISÙ /pasta/ 2쎹4 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, pi‰kot s kakaem* (slazené vejce koncentrát*, p‰eniãná mouka*, cukr, solené
máslo*, kakaov˘ prá‰ek, hnûd˘ cukr, voda, kukufiiãná mouka, kypfiící látky: hydrogenuhliãitan sodn˘), pi‰kot
*(pasterované vejce*, p‰eniãná mouka*, cukr, voda, bramborov˘ ‰krob, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch
kyselin, kypfiidla: dihydrogendifosforeãnan sodn˘), monohydrogendifosforeãnan sodn˘, zvlhãující látka: glycerol, konzervant: sorban draseln˘, sÛl, aroma), víno Marsala Fine IP, Ïloutek z ãerstv˘ch vajec*, instantní káva,
aroma (vejce*), zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘.
14383 KIT MISTER NICO 1쎹9 kg
16054: ara‰ídy (96 %)*, ara‰ídov˘ olej*, sÛl a 14220: cukr, ara‰ídy*, sluneãnicov˘ olej*, kakao, rostlinn˘ tuk,
lískové ofií‰ky*, su‰ené odtuãnûné mléko*, emulgátor:sojov˘ lecitin*, pfiírodní aroma a 14225.
14389 KIT ENERGY GELATO 1쎹9,6 kg
14393 a 08134:cukr, dextróza, vláknina, glukóza, okyselovadlo: kyselina citronová, rostlinné tuky, zahu‰Èovadla:
karboxymethylcelulóza sodná, guarová mouka, alginát sodn˘, maltodextrin, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin,glukoronolakton, taurin, kaseinát sodn˘, kofein, rostlinné proteiny, inositol, vitamíny: niacin, B5,
B6, B12, barvivo: extrakt z kurkumy, beta-karoteny.
14393 ENERGY GELATO PASTA 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, okyselovadlo: kyselina citrónová, antioxidant: citrát sodn˘, maltodextrin, barvivo:
amoniakov˘ karamel, kurkumin, annatto, aroma, glukuronolakton, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, taurin, kofein , vitamíny (B3, B6, B5, B12), sladidlo: inositol
14407 KIT APRITI SESAMO 1쎹9 kg
16025 a 14606 a 14607
14416 CAFFE EXTRA /pasta/ 2쎹2,1 kg
Káva (26,46 %), sluneãnicov˘ olej, cukr, rostlinn˘ tuk (palmov˘), kakaov˘ prá‰ek, aroma, emulgátor: sójov˘
lecitin*.
14430 KIT MANDARINETTA 1쎹11,7 kg
08198: Cukr, glukózov˘ sirup, dextróza, mandarinková ‰Èáva v prá‰ku-koncentrát (maltodextrin, mandarinková
‰Èáva (2 %), pfiírodní aroma mandarinky), dietní vláknina, rostlinn˘ tuk (palmov˘), maltodextrin, alfa-dextrin,
tapiokov˘ ‰krob, kyselina citrónová, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, guarová guma, karagenan, emulgátory: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou, estery propan-1,2diolu s mastn˘mi kyselinami,
barvivo: kurkumin, karoteny (sója*), sojová mouãka*, hrá‰kov˘ protein a 14419: Cukr, glukózov˘ sirup, voda,
maltodextrin, pfiírodní aroma madarinky, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, dinatrium-difosfát, barviva: karoteny
(sója*), antioxidant: kyselina askorbová a 14421: Glukózov˘ sirup, cukr, ãásteãnû kandované mandarinky (mandarinky (18,1 %), cukr, kyselina citrónová, konzervant: sorban draseln˘), voda, maltodextrin, kyselina citrónová,
zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘ , pfiírodní aroma mandarinky, barvivo: karoteny (sója*)
14431 QUELL'ALTRA© /variegato/ 2쎹6kg
Cukr, sluneãnicov˘ olej, glukózov˘ sirup, rostlinné oleje (sluneãnicov˘, palmov˘), odtuãnûné su‰ené mléko*,
su‰ené plnotuãné mléko*, laktóza*, su‰ená smetana*, maltodextrin, kakaové máslo, mléãn˘ protein*,pasta z lískov˘ch ofiechÛ*, rostlinn˘ tuk (palmov˘), emulgátor: sójov˘ lecitin*, aromata.
14432 VANIGLIA ZERO /pasta/ 2쎹4,5 kg
Sladidla: maltitol a sorbitol, vanilkov˘ extrakt z Madagaskarského Bourbonu (20 %), voda, maltodextrin, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin a difosfát disodn˘, vanilková semena, barviva:karoteny.
14434 KIT MAMA QUE BUENA 1쎹9 kg
14221:Pasta z lískov˘ch ofiechÛ*, aroma a 14219: Cukr, rostlinn˘ olej (sluneãnicov˘, palmov˘),pasta z lískov˘ch
ofiechÛ*, kakaov˘ prá‰ek, odtuãnûné su‰ené mléko*, oplatky* (p‰eniãná mouka*, rostlinn˘ olej (palmov˘), emulgátor: sójov˘ lecitin*, jodidovaná sÛl, kvásek: E500), laktóza*, emulgátor: sójov˘ lecitin*, mléãné bílkoviny*,
aroma.
14447 KIT MACARON PURPLE /prá‰ek/ 1쎹5,64 kg
02537 a 02572Mandlová mouka*, cukr, vajeãn˘ bílek v prá‰ku*, modifikovan˘ ‰krob, okyselovadlo: kyselina
citronová, barvivo: antokyany, aroma
14448 SCOOP PASTRY /pasta/ 1쎹13 kg
Cukr, rostlinné oleje (sluneãnicov˘, palmov˘), pasta z lískov˘ch ofiechÛ (18 %)*, kakaov˘ prá‰ek, rostlinn˘ tuk
(palmov˘), odtuãnûné su‰ené mléko*, emulgátor: sójov˘ lecitin*, aromatické látky.
14453 KIT COOKIES CBF AND SPOON 1쎹11,2 kg
14322 a 16047 a 14094:glukózov˘ sirup, kondenzované mléko*, cukr, voda, aroma, zahu‰Èovadlo:modifikovan˘
‰krob, sÛl, pfiírodní v˘taÏek z kurkumy, pfiírodní barvivo-v˘taÏek z papriky a 55299: mouka typu „0“*, cukr,
rostlinn˘ tuk, glukózov˘ sirup, kakao, karamel, aroma, kypfiící látka:hydrogenuhliãitan sodn˘, hydrogenuhliãitan
amonn˘.
14454 KIT MACARON NEUTRAL
1쎹5,64 kg
02537 a 02531: mandlová mouka*, cukr, vajeãné bílky v prá‰ku*, modifikovan˘ ‰korb, okyselovadlo: kyselina
citronová, aroma.
14455 KIT MACARON CARAMEL 1쎹5,64 kg
02536: Mandlová mouka*, karamel, cukr, vajeãn˘ bílek v prá‰ku*, modifikovan˘ ‰krob, aroma a 02537
14456 KIT MACARON GREEN 1쎹5,64 kg
02537 a 02532: mandlová mouka*, cukr, vajeãné bílky v prá‰ku*, modifikovan˘ ‰krob, extrakt ze svûtlice barvífiské, okyselovadlo:kyselina citronová, spiruna-koncentrát, aroma.
14457 KIT MACARON COCOA 1쎹5,64 kg
02537 a 02530: cukr, mandlová mouka*, kakaov˘ prá‰ek (8,06 %), vajeãné bílky v prá‰ku*, modifikovan˘ ‰krob,
okyselovadlo:kyselina citronová
14458 KIT MACARON YELLOW 1쎹5,64 kg
02537 a 02535: mandlová mouka*, cukr, vajeãn˘ bílek v prá‰ku*, modifikovan˘ ‰krob, svûtlicov˘ extrakt, kyselina citrónová, aroma.
14459 KIT MACARON RED 1쎹5,64 kg
02537 a 02534: mandlová mouka*, cukr, vajeãn˘ bílek v prá‰ku*, modifikovan˘ ‰krob, kyselina citrónová,
aroma, barvivo: ko‰enila
14461 SCOOP /pasta/ 2쎹4 kg
Cukr, rostlinné oleje (sluneãnicov˘, palmov˘), pasta z lískov˘ch ofiechÛ (18 %)*, kakaov˘ prá‰ek, rostlinn˘ tuk
(palmov˘), odtuãnûné su‰ené mléko*, emulgátor: sójov˘ lecitin*, aromatické látky.
14464 VANIGLIA GOURMET /pasta/ 2쎹2,5 kg
vanilkov˘ extrakt z Madagaskarského Bourbonu (30,3 %), cukr, glukózov˘ sirup, voda, saflorov˘ extrakt, sÛl,
vanilková semena, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin a difosfát disodn˘, pfiírodní aroma.
14466 AZZURRO CIELO /pasta/ 1쎹25 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, aroma, barvivo: patentní modfi V
14474 COOKIES® PASTRY /pasta/ 1쎹12 kg
Cukr, olej ze sluneãnicov˘ch semínek, kakaové su‰enky* (mouka* typu ”0”, cukr, rostlinn˘ margarín, vejce*,
glukózov˘ sirup, nízkotuãné kakao, kypfiící látka: bikarbonát sodn˘, odstfiedûné mléko*, aroma), rafinované
rostlinné tuky z palmov˘ch jader, kakaov˘ prá‰ek, lískoofií‰ková pasta*, odstfiedûné su‰ené mléko*, emulgátor:
sójov˘ lecitin*.
14476 KIT COOKIES BLACK 1쎹11,5 kg
14582 Cukr, glukózov˘ sirup, voda, dextróza, pfiírodní aroma, modifikovan˘ ‰krob, kondenzované mléko* (plnotuãné mléko*, cukr), sÛl, aromatické látky, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘ a 14581 : Cukr,
kakaové su‰enky (p‰eniãná mouka*, cukr, rostlinné tuk- palmov˘, kakao, glukózov˘ sirup, kypfiící látky: hydrogenuhliãitan sodn˘, hydrogenuhliãitan amonn˘), sluneãnicov˘ olej, palmov˘ olej, kakao, su‰ené odstfiedûné
mléko*, laktóza*, emulgátor: sójov˘ lecitin*, mléãn˘ protein*, pfiírodní aroma.
14477 QUELLO© /pasta/ 2쎹6kg
Rostlinné oleje (sluneãnicov˘, palmov˘), cukr, karamelov˘ cukr, su‰ené plnotuãné mléko*, odstfiedûné su‰ené
mléko*, glukózov˘ sirup, maltodextrin, karamelové aroma s máslem a smetanou* (glukózov˘ sirup, cukr, smetana*, máslo*), kakaové máslo, rostlinn˘ tuk (palmov˘), emulgátor: sójov˘ lecitin*, pfiírodní aroma
14478 FIORDIMELA apple /variegato/ 2쎹2,5 kg
Zmrazené jablka (55,9 %), glukózov˘ sirup, cukr, maltodextrin, karamel (glukózov˘ sirup, karamel (cukr, voda),
voda), zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, xantanová guma, okyselující látka: kyselina jableãná,
antioxidant: kyselina askorbová, konzervant: sorban draseln˘, pfiírodní aroma, svûtlice barvífiská-extrakt, mletá
skofiice.
14481 KIT TORTA DI MELE 1쎹5 kg
14478 a 14579
14482 KIT MELAGRANA 1쎹5 kg
14206 : Glukózov˘ sirup, cukr, voda, okyselovadlo: kyselina citrónová, kyselina jableãná, citrát sodn˘, tartrát
draslíku a sodíku, maltodextrin, ovocné ‰Èávy granátového jablka (6 %), aroma, barviva: antokyany, amoniakov˘
karamel, zahu‰Èovadlo: pektin a 14207: Granátová jablka zmrazená (32,5 %), cukr, glukózov˘ sirup, voda, maltodextrin, okyselovadlo: kyselina citrónová, kyselina jableãná, kyselina askorbová, koncentrovaná ‰Èáva z granátového jablka (1 %), barviva: antokyany, karoteny, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, dinatrium-difosfát,
xantanová guma, regulátor kyselosti: citrát sodn˘, konzervaãní látky: sorban draseln˘, aroma.
14484 KIT CHEESECAKE 1쎹8 kg:
16461 a 08284: dextróza, nízkotuãné mléko v prá‰ku*, tvaroh v prá‰ku*, matodextrin, okyselovadlo: kyselina
citronová, aroma.
14499 KIT GELATHINHO 1쎹10 kg
14514 : glukózov˘ sirup, voda, cukr, plátky kandované limety (limetová kÛra (7,24 %), cukr, sirup z glukózy /
fruktózy, kyselina citrónová), zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, guma xanthan, svûtlice barvífiská-extrakt, okyselovadlo: kyselina askorbová, regulátor kyselosti: citrát sodn˘, konzervat: sorban draseln˘, pfiírodní aroma, extrakty spiruliny a 14513 : Cukr, glukózov˘ sirup, voda, ‰Èáva z muãenky-koncentrát (6 %),
okyselovadlo: kyselina citrónová, kyselina jableãná, maltodextrin, kofiení, pfiírodní aroma, zahu‰Èovadla: agaragar, pektin, disodn˘ difosfát, xantanová guma, svûtlice barvífiská-extrakt , barviva: karoteny, regulátor kyselosti:
citrát sodn˘
14522 GIANDUIA /pasta/ 1쎹20 kg
Lískové ofiechy*, cukr, kakao, rostlinn˘ olej, rostlinné tuky, emulgátor: sójov˘ lecitin*, aroma.
14524 TORRONE /pasta/ 1쎹20 kg
Lískové ofiechy*, cukr, glukózov˘ sirup, med, ara‰ídov˘ olej*, vajeãn˘ bílek*, aroma.
14547 PASTA CHERRY 1쎹25 kg
Cukr, vi‰nû amarena, glukózov˘ sirup, vi‰Àová ‰Èáva, okselovadlo: kyselina citronová, aroma, pfiírodní barvivo:
karmín, v˘taÏek z ãerné mrkve, barvivo:indigotin, karamel, zahu‰Èovadlo:pektin.
14552 PISTACCHIO CONC. /pasta/ 2쎹4 kg
Pistáciová pasta california *(99,8 %), barviva: mûdnaté komplexy chlorofylÛ a chlorofylinÛ
14579 TORTA DI MELE PASTA 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, slazené kondenzované mléko*, pasterizovan˘ vajeãn˘ Ïloutek*, dextróza, aroma,
modifikovan˘ ‰krob, sÛl, barviva: karoteny, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disod˘, mletá skofiice
14581 COOKIES® BLACK /variegato/ 2쎹6 kg
Cukr, kakaové su‰enky*(p‰eniãná mouka*, cukr, rostlinn˘ tuk-palmov˘, kakao, glukózov˘ sirup, kypfiící látky:
hydrogenuhliãitan sodn˘, hydrogenuhliãitan amonn˘), sluneãnicov˘ olej, palmov˘ olej, kakao, su‰ené odstfiedûné
mléko*, laktóza*, emulgátor: sójov˘ lecitin*, mléãn˘ protein*, pfiírodní aroma.
14582 COOKIES BLACK PASTA /pasta/ 2쎹4,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, dextróza, pfiírodní aroma, modifikovan˘ ‰krob, kondenzované mléko* (plnotuãné
mléko*, cukr), sÛl, aromatické látky, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘.
14606 OPEN SESAME /pasta/ 2쎹4 kg
Rostlinné tuky (kokosov˘, palmov˘), kfiupav˘ sezam* (cukr, sezamová semínka* (11,4 %), cukr, kakaová hmota,
kakaov˘ prá‰ek, su‰ená syrovátka*, emulgátor: sójov˘ lecitin*, aromata.
14607 APRITI SESAMO PASTA 2쎹4 kg
Sezamová semínka* (30 %), rostlinné oleje a tuky (sluneãnicov˘, palmov˘, fiepkov˘ olej), cukr mouãka, su‰ená
syrovátka*, aroma, pfiírodní aroma, laktóza*, odtuãnûné su‰ené mléko*, ‰krob, mléãné bílkoviny*, emulgátor:
sójov˘ lecitin*.
14610 CREMA ALLE NOCCIOLE /pasta/ 1쎹20 kg
Lískové ofiechy*, cukr, rostlinné tuky, sluneãnicov˘ olej, potravináfiské barvivo: karamel, emulgátor:sójov˘ lecitin*, aroma, kakao.
14614 DOLCE LATTE CONC. /pasta/ 1쎹25 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, kondenzované mléko*, karamel, barvivo: karamel, aroma, sÛl, modifikovan˘ ‰krob.
14615 MALAGA /pasta/ 1쎹25 kg
Rozinky, cukr, víno Marsala, glukózov˘ sirup, voda, aroma, barvivo: karamel, zahu‰Èovadlo: agar-agar.
14616 CAFFE EXTRA /pasta/ 1쎹20 kg
Káva (26,46 %), sluneãnicov˘ olej, cukr, rostlinn˘ tuk (palmov˘), kakaov˘ prá‰ek, aroma, emulgátor: sójov˘
lecitin*.
14629 NOCE /pasta/ 1쎹20 kg
Ofiechy:vla‰ké*, lískové*, cukr, rostlinn˘ olej a tuk, emulgátor: sojov˘ lecitin*, aroma
14631 PISTACCHIO /pasta/ 1쎹20 kg
cukr, mandle*, pistácie* (10 %), rostlinné oleje, emulgátor: sójov˘ lecitin*, aroma, barviva: v˘taÏek z kurkumy,
chlorofil mûìnat˘.
14690 CAFFE ESTRATTO /pasta/ 1쎹25 kg
Cukr, voda, liyofilizovaná rozpustná káva, barvivo: karamel, aroma, modifikovan˘ ‰krob.
14822 COOKIES /variegato/ 1쎹23 kg
Cukr, sluneãnicov˘ olej, ãokoládové su‰enky* (p‰eniãná mouka*, cukr, rostlinn˘ tuk (palmov˘), vajeãn˘ Ïloutek
v prá‰ku*, glukózov˘ sirup, kakaov˘ prá‰ek, kypfiící prá‰ek: hydrogenuhliãitan sodn˘, su‰ené odstfiedûné mléko
v prá‰ku*, aromata), kakaov˘ prá‰ek, lískoofiechová pasta*, su‰ené odstfiedûné mléko*, su‰ená syrovátka*, emulgátor: sojov˘ lecitin*, rostlinn˘ tuk (palmov˘), aroma
14906 COCCO /pasta/ 1쎹25 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, kokosová mouãka, voda, aroma, ‰krob, kyselina citrónová
15204 VOV /pasta/ 8쎹1,3 kg
glukózov˘ sirup, cukr, kondenzované mléko*, vajeãn˘ Ïloutek*, aroma, ‰krob, v˘taÏky z kurkumy a papriky
15208 BUBBLY /pasta/ 8쎹1,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, modifikovan˘ ‰krob, aromata, barviva: fiepa ãervená, paprika extrakt
15217 ZABAIONE /pasta/ 8쎹1,3 kg
Cukr, víno Marsala (oxid sifiiãit˘*), vajeãn˘ Ïloutek v prá‰ku*, voda, vejce aromatizované* (víno, Marsala víno,
alkohol, vajeãn˘* Ïloutek v prá‰ku, cukr, aroma), (oxid sifiiãit˘*), alkohol, ochucovadla, barviva: amoniakov˘
karamel, amoniak-sulfitov˘ karamel, karoteny (sója*), kurkumin.
15218 AMARETTO /pasta/ 8쎹1,3 kg
Karamel, lískové ofiechy*, cukr, rostlinn˘ tuk-palmov˘, kakaov˘ prá‰ek, sluneãnicov˘ olej, mandlová pasta*,
emulgátor: sójov˘ lecitin*, barviva: amoniakov˘ karamel, aroma.
15219 CARAMEL /pasta/ 8쎹1,5 kg
Karamel (50 %) ((glukózov˘ sirup, karamel (cukr, voda), voda)), glukózov˘ sirup, pfiírodní aroma, aroma, voda,
cukr, zahu‰Èovadlo: agar-agar.
15222 GIANDUIA /pasta/ 8쎹1,3 kg
Pasta z lískov˘ch ofiechÛ*, cukr, kakaov˘ prá‰ek, sluneãnicov˘ olej, rostlinn˘ tuk (palmov˘), emulgátor: sójov˘
lecitin*, aromatické látky, sÛl.
15225 PISTACCHIO GRAN. /pasta/ 8쎹1,3 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, mandle*, aroma (ofiechové*), pistácie sekané*(4,5 %), barvivo: amoniakov˘ karamel, sÛl, rostlinn˘ extrakt z kurkumy, zahu‰Èovadlo: karagenan.
15229 PASTA NOCE /pasta/ 8쎹1,3 kg
Pasta z ískov˘ch ofiechÛ*, cukr, sluneãnicov˘ olej, rostlinn˘ tuk (palmov˘), lískové ofiechy*, aroma, pfiírodní
aroma, nasekané ofiechy* (1 %), emulgátor: sójov˘ lecitin*
15230 MARRON GLACE /pasta/ 8쎹1,5 kg
Konzervované jedlé ka‰tany-kousky (50 %) (ka‰tany, cukr, glukózov˘ a fruktózov˘ sirup, konzervant: oxid sifiiãit˘*, pfiírodní vanilkové aroma), cukr, voda, barvivo: amoniakov˘ karamel, aroma, kakaov˘ prá‰ek, zahu‰Èovadlo : karagenan, pfiírodní aroma.
15231 PISTACCHIO FINE /pasta/ 8쎹1,1 kg
Cukr, mandlová pasta*, rostlinn˘ tuk (palmov˘), pistáciová pasta* (10 %), sluneãnicov˘ olej, sÛl, aromata, barviva: mûdnaté komplexy chlorofylÛ a chlorofylinÛ, kurkumin, emulgátor: sójov˘ lecitin*
15232 PUNCH /pasta/ 8쎹1,5 kg
Glukózov˘ sirup, rozinky, voda, cukr, aroma, zahu‰Èovadlo: agar-agar, barvo: ãervená fiepa.
15233 CROCCANTINO AL RUM /pasta/ 8쎹1,3 kg
Cukr, pasta z lískov˘ch ofiechÛ*, lískové ofií‰ky sekané*, ara‰ídov˘ olej*, kofiení.
15234 MARZAPANE /pasta/ 8쎹1,3 kg
Cukr, voda, glukózov˘ sirup, sekané mandle*, aroma, modifikovan˘ ‰krob, zahu‰Èovadlo: karagen, pfiírodní
aroma
15237 AZZURRO CIELO /pasta/ 8쎹1,5 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, aromata, barviva: Patentní modfi V
15238 VANIGLIA PASTA 8쎹1,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, aroma, sÛl, zahu‰Èovadlo: pektin, agar, vanilková semínka (0,23 %), barvivo: paprikov˘ extrakt.
15265 CUORE DI PANNA /pasta/ 8쎹1,5 kg
Glukózov˘ sirup, voda, cukr, kondenzované mléko*, aroma, modifikovan˘ ‰krob, sÛl, pfiírodní vanilkov˘ extrakt,
zahu‰Èovadla: karagenan, barvivo: oxid titaniãit˘.
15292 BIANCO CIOC /pasta/ 8쎹1,3 kg
Cukr, sluneãnicov˘ olej, odtuãnûné su‰ené mléko*, rostlinn˘ tuk (palmov˘), smetana v prá‰ku*, aroma, kakaové
máslo, emulgátor: sójov˘ lecitin*.
15360 PI≈A COLADA /pasta/ 8쎹1,3 kg
Glukózov˘ sirup, kokos strouhan˘, kyselina citrónová, pfiíchutû, barviva: annatto, zahu‰Èovadlo: karboxymethylcelulóza
15370 COLA PASTA /pasta/ 8쎹1,5 kg
Glukózov˘ sirup, aromatické látky, cukr, voda, barviva: karamel, kaustick˘ sulfitov˘ karamel, okyselovadlo:
kyselina citrónová, kyselina fosforeãná, kofein, zahu‰Èovadlo: pektin.
15278 NOCCIOLA GRANELA 8쎹1,1 kg
Lískové ofiechy*
15900 LEMON GLAZE /pasta/ 2쎹3 kg
Glukózo-fruktózov˘ sirup, cukr, voda, modifikovan˘ ‰krob, antioxidant: citrát sodn˘, kyselinu askorbovou a alfatokoferol, zahu‰Èovadla: pektin, polyfosfát sodn˘, citrát vápenat˘, a xantanová guma, citronová ‰Èáva v prá‰ku
(0,5 %) ,maltodextrin, svûtlice barvífiská-extrakt, kyselina citrónová, konzervant: sorban draseln˘, pfiírodní aroma
citronu.
15901 STRAWBERRY GLAZE /pasta/ 2쎹3 kg
Glukózo-fruktózov˘ sirup, cukr, voda, modifikovan˘ ‰krob, jahodové pyré zmrazené (1,8 %), zahu‰Èovadlo:
pektin, polyfosfát sodn˘, citrát vápenat˘, a xantanová guma, antioxidanty: citrát sodn˘, kyselina askorbová, barviva: ko‰enila, pfiírodní aroma, jahodové semena, kyselina citronová, zachovalé: sorban draseln˘.
15902 CHOCOLATE FLAVOUR GLAZE /pasta/ 2쎹3 kg
Glukózo-fruktózov˘ sirup, voda, cukr, dextróza, kakaov˘ prá‰ek, kakaové máslo, zahu‰Èovadla: pektin, fosforeãnan sodn˘ a vápenat˘ citrát, alkohol, kyselina citrónová, aromatické látky, soli, konzervaãní látky: sorban
draseln˘, antioxidanty: citrát sodn˘, laktát vápenat˘, pfiírodní aroma kakaa.
15904 CARAMEL GLAZE /pasta/ 2쎹3 kg
Glukózo-fruktózov˘ sirup, cukr, voda, karamel (10 %) (glukózov˘ sirup, karamel (cukr voda), voda), modifikovan˘ ‰krob, zahu‰Èovadla: pektin, polyfosfát sodn˘, citrát vápenat˘, a xantanová guma, pfiírodní aroma, antioxidanty: citrát sodn˘, laktát vápenat˘, kyselina citrónová, sÛl, konzervaãní: sorbát draseln˘, barviva: anthokyany.
15905 NEUTRAL JELLY /pasta/ 2쎹2,6 kg
Glukózo-fruktózov˘ sirup, voda, dextróza, cukr, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, regulátor kyselosti: citrát sodn˘, sÛl.
15907 BLACK CHERRY GLAZE /pasta/ 2쎹3 kg
Glukózo-fruktózov˘ sirup, cukr, voda, modifikovan˘ ‰krob, ‰Èáva z ãerné tfie‰Àû- koncentrát (1 %), zahu‰Èovadlo:
pektin, polyfosfát sodn˘, citrát vápenat˘, a xantanová guma, antioxidant: citrát sodn˘, kyselina askorbová, pfiírodní aroma, barviva: anthokyany, amoniakov˘ karamel, kyselina citrónová, konzervant: sorban draseln˘
15908 DARK CHOCOLATE FLAVOUR GLAZE /pasta/ 2쎹3 kg
Glukózo-fruktózov˘ sirup, voda, cukr, dextróza, kakaov˘ prá‰ek, kakaové máslo, zahu‰Èovadla: pektin, fosforeãnan sodn˘ a citrát vápenat˘, alkohol, kyselina citrónová, aroma, sÛl, konzervaãní látky: sorban draseln˘, antioxidanty: laktát vápenat˘, pfiírodní aroma kakaové.
15920 WHITE CHOCOLATE FLAVOUR TYPE "M"/copertura/2쎹2,3 kg
Rostlinné oleje a tuky (kokosové, z palmov˘ch jader, palmov˘), cukr, su‰ená syrovátka, odstfiedûné su‰ené
mléko*, kakaové máslo, emulgátor: sójov˘ lecitin, aroma,.
15921 COATING WITH MILK CHOCOLATE TYPE "M"/copertura/2쎹2,3 kg
Mléãná ãokoláda* (70 %) (cukr, kakaové máslo, su‰ené mléko*, kakaová hmota, emulgátor: sojov˘ lecitin*,
aroma), rostlinné oleje a tuky (kokosov˘, z palmov˘ch jader, palmov˘ olej), cukr, syrovátka*, odstfiedûné su‰ené
mléko*, kakaové máslo, emulgátor: sójov˘ lecitin*, aromatické látky.
15922 HAZELNUT FLAVOUR COATING TYPE "M"/ copertura/2쎹2,3 kg
Rostlinné oleje a tuky (kokos, z palmov˘ch jader, palmov˘ olej), cukr, pasta-lískov˘ ofiech* (14,9 %), su‰ená
syrovátka*, odstfiedûné su‰ené mléko*, kakaové máslo, aroma, emulgátor: sójov˘ lecitin*.
15923 PISTACHIO FLAVOUR COATING TYPE "M"/ copertura/2쎹2,3 kg
Rostlinné oleje a tuky (kokos, z palmov˘ch jader, palmov˘), pistáciová pasta* (praÏené a rafinované pistácie*
), barviva: chlorofyl mûìnat˘ (30 %), cukr, su‰ená syrovátka*, su‰ené odstfiedûné mléko*, máslo kakaové, emulgátor: sójov˘ lecitin*, aroma.
15924 GIANDUJA FLAVOUR COATING TYPE "M"/ copertura/2쎹2,3 kg
Rostlinné oleje a tuky (kokos, z palmov˘ch jader, palmov˘ olej), cukr, pasta z lískov˘ch ofiechÛ*, kakaová hmota, kakaov˘ prá‰ek, su‰ená syrovátka*, odstfiedûné su‰ené mléko*, kakaové máslo, emulgátor: sojov˘ lecitin*, aroma.
15925 STRAWBERRY FLAVOUR COATING TYPE "M"/copertura/2쎹2,3 kg
Rostlinné oleje a tuky (kokos, z palmov˘ch jader, palmov˘ olej), cukr, su‰ená syrovátka*, odstfiedûné su‰ené
mléko*, kakaové máslo, barviva: ko‰enila extrakt, paprika, aroma, emulgátor: sójov˘ lecitin*
15926 LEMON FLAVOUR COATING TYPE "M"/ copertura/2쎹2,3 kg
Rostlinné oleje a tuky (kokosové, z palmov˘ch jader, palmov˘ olej), cukr, su‰ená syrovátka*, odstfiedûné su‰ené
mléko*, kakaové máslo, emulgátor: sójov˘ lecitin*, pfiírodní aroma citrónu, aroma, barviva: lutein
15934 PLAIN CHOCOLATE FLAVOUR TYPE "M"/ copertura /2쎹2,3 kg
Rostlinné oleje a tuky (kokos, z palmov˘ch jader), cukr, kakaová hmota, kakaov˘ prá‰ek, emulgátor: sojov˘ lecitin*, aroma.
15935 CARAMEL FLAVOUR COATING TYPE "M"/copertura/2쎹2,3 kg
Rostlinné oleje a tuky (kokosov˘, z palmov˘ch jader, palmov˘), karamelizovan˘ cukr (17 %), cukr, kakaové máslo,
su‰ené plnotuãné mléko*, odstfiedûné su‰ené mléko*, glukózov˘ sirup, maltodextrin, karamelové aroma s máslem*
a smetanou* (sirup glukózov˘, cukr, smetana*, máslo*) (1 %), pfiírodní aroma, emulgátor: sójov˘ lecitin*
16012 COOKIES® GRAINS/biscotti/8쎹0,5 kg
P‰eniãná mouka*, cukr, rostlinn˘ tuk (palmov˘), vajeãn˘ Ïloutek v prá‰ku*, glukózov˘ sirup, kakaov˘ prá‰ek,
kypfiidla: hydrogenuhliãitan sodn˘, su‰ené odstfiedûné mléko*, aroma
16025 OPEN SESAME/grannela/6쎹1 kg
Cukr, sezam* (40 %)
16041 MERINGUE /granulát/ 4쎹0,7 kg
Cukr, p‰eniãn˘ ‰krob*, vajeãn˘ bílek v pfiá‰ku*, aroma.
16043 HAZELNUT FLOUR/mouka/ 10쎹1 kg
Lískové ofiechy*
16044 COOKIES® POWDER/biscotti/8쎹0,5 kg
P‰eniãná mouka*, cukr, rostlinn˘ tuk (palmov˘), vajeãn˘ Ïloutek v prá‰ku*, glukózov˘ sirup, kakaov˘ prá‰ek,
kypfiící látky: hydrogenuhliãitan sodn˘, su‰ené odstfiedûné mléko*, aroma
16045 CROKKY /granulát/ 8쎹1 kg
Cukr, mandle* (25 %), ara‰ídy* (25 %).
16046 COCONUT FLAKES /granulát/ 2쎹1,5 kg
Strouhan˘ kokos
16047 COOKIES® SHORTBREAD/biscotti/6쎹0,7 kg
P‰eniãná mouka*, cukr, rostlinn˘ tuk (palmov˘), Ïloutek v prá‰ku*, glukózov˘ sirup, kakaov˘ prá‰ek, kypfiící
látky: hydrogenuhliãitan sodn˘, su‰ené odstfiedûné mléko*, aroma
16048 CHOCOLATE CHIPS/peciãky/6쎹1 kg
Cukr, rostlinn˘ tuk (olej z palmov˘ch jader), kakaov˘ prá‰ek (16 %), emulgátor: sójov˘ lecitin*, aroma
16049 ALMOND ROASTED /granulát/ 10쎹0,5 kg
Mandle*
16050 SCROK /granulát/ 1쎹1 kg
Cukr, lískové ofiechy*, mandle*, vla‰ské ofiechy*, makadamové ofiechy*
16055 PEANUTS /granulát/ 8쎹1 kg
Ara‰ídy*
16056 COOKIES LÎIâKY/biscotti/1쎹600 ks
P‰eniãná mouka typu "0"*, cukr, rostlinn˘ tuk (palmov˘), glukózov˘ sirup, kakaov˘ prá‰ek, barvivo: kaustick˘
sulfitov˘ karamel,aroma, kypfiidla: hydrogenuhliãitan sodn˘, hydrogenuhliãitan amonn˘.
16057 PISTACHIO /granulát/ 6쎹1 kg
Pistácie*
16070 MIX 2000 /granulát/ 6쎹1 kg
Cukr, ara‰ídy*, lískové ofiechy*
16072 PIEDMONT HAZELNUT /granulát/ 6쎹2 kg
Lískové ofiechy* 100%
16076 AMARETTO /granulát/ 2쎹1,8 kg
cukr, meruÀková jádra, pasterovan˘ vajeãn˘ bílek*, kypfiidla: hydrogenuhliãitan sodn˘, hydrogenuhliãitan
amonn˘, aroma
16077 DI FIORE IN FIORE honey /granulát/ 8쎹0,5 kg
Celé ovesné vloãky*, med, sluneãnicov˘ olej, lískové ofiechy*, sluneãnicová semínka, sezam*
16081 KIT GRANELLE ASSOORITITE 1쎹7 kg
16072 a 16041 a 16076 a 16057 a 16046
16461 CHEESECAKE BISCUITS/biscotti/6쎹1 kg
P‰eniãná mouka typu "0"*, cukr, rostlinn˘ tuk (palmov˘), mûkké p‰eniãné otruby*, glukózov˘ sirup, kypfiidla:
hydrogenuhliãitan sodn˘, su‰ené odstfiedûné mléko*, vajeãn˘ Ïloutek v prá‰ku*, aroma
16484 COOKIES® BLACK SHORTBREAD /granulát/ 6쎹0,7 kg
P‰eniãná mouka*, cukr, rostlinn˘ tuk (palmov˘), kakaov˘ prá‰ek (6 %), glukózov˘ sirup, kypfiidla: hydrogenuhliãitan sodn˘, hydrogenuhliãitan amonn˘.
18031 FRAGOLA CON LATTE /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, mraÏené jahody (20 %), glukózov˘ sirup, voda, kyselina citronová, jahodová ‰Èáva-koncentrát (2,7 %),
barviva: antokyany, kurkumin, jahodová semena, aroma, zahu‰Èovadla: pektin, tara guma.
18033 FRAGOLA s. semi /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, jahody-pyré zmrazené (21,5 %), glukózov˘ sirup, okyselovadlo:kyselina citronová, voda, jahodová ‰Èávakoncentrát, barviva: antokyany, kurkumin, aroma, zahu‰Èovadla: pektin, guma tara.
18038 ARANCIO SANGUINELLA /pasta/ 2쎹2,5 kg
Glukózov˘ sirup, voda, cukr, pomeranãová ‰Èáva-koncentrát (10 %), okyselovadlo: kyselina citronová, maltodextrin, aroma, barviva: antokyany, amoniakov˘ karamel, paprika extrakt, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosforeãnan disodn˘, pfiírodní aroma, antioxidant: kyselina askorbová
18039 AMARENA /pasta/ 2쎹2,5 kg
Zmrazené vi‰nû (50,8 %), cukr, glukózov˘ sirup, voda, vi‰Àová koncentrovaná ‰Èáva, kyselina citronová, aroma,
zahu‰Èovadlo: pektin, barviva: antokyany, karamel, indigo.
18041 PRUGNA /pasta/ 2쎹2,5 kg
Zmrazené ‰vestky, cukr, glukózov˘ sirup, ‰vestkaová ‰Èáva-koncentrát (7,15 %), voda, okyselovadlo:kyselina
citrónová, zahu‰Èovadlo: pektin, barviva: antokyany, amoniakov˘ karamel, aroma, pfiírodní aroma
18042 PERA /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, hru‰ky zmrazené (18 %), hru‰ková ‰Èáva-koncentrát (15 %), glukózov˘ sirup, voda, aromatické látky, okyselovadlo: kyselina citrónová, zahu‰Èovadlo: pektin
18044 TROPICAL /variegato/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, zmrazen˘ ananas, papaya, zmrazené jahody, zmrazené mango, koncentrát z maracuji, zmrazené kiwi, kyselina citrónová, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, dinatrium-difosfát, aroma, svûtlice barvífiská extrakt, pfiírodní aroma.
18047 FRAGOLA /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, mraÏené jahody (20 %), glukózov˘ sirup, okyselovadlo: kyselina citronová, voda, jahodová ‰Èáva-koncentrát, jahodová semena, barviva: antokyany, kurkumin, aroma, zahu‰Èovadla: pektin, tara guma.
18054 MANGO /pasta/ 2쎹2,5 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, ‰Èáva-koncentrát z manga (8 %), okyselovadlo: kyselina citrónová, kyselina jableãná, zmrazené mango-pyré (4 %), aroma, barviva: kurkuma, paprika-extrakt, pfiírodní aroma, zahu‰Èovadla:
pektin.
18056 BANANA /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, duÏina banánu (10 %), banánová ‰Èáva-koncentrát (10 %), aroma, pfiírodní aroma
z banánu, zahu‰Èovadlo: pektin, okyselovadlo: kyselina citrónová, pfiírodní aroma
18057 ANANAS /pasta/ 2쎹2,5 kg
cukr, zmrazen˘ ananas (34,3 %), ananasové ‰Èávy koncentrát (10,3 %), glukózov˘ sirup, kyselina citronová,
voda, aroma, zahu‰Èovadlo: pektin, barvivo: kurkumin.
18058 MELONE /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, zmrazen˘ meloun (18 %), voda, aroma, okyselovadlo: kyselina citrónová, zahu‰Èovadlo:
pektin, pfiírodní aroma, sÛl, barviva: karoteny (sója*).
18061 MARACUIA /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, okyselovadlo: kyselina citronová, koncentrát ovocné ‰Èávy z maracui (6,5 %), zahu‰Èovadlo: pektin, barviva: kurkuma, paprika-extrakt, aroma.
18062 KIWI /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, kiwi zmrazené (10 %), voda, okyselovadlo: kyselina citrónová, zmrazené pyré z kiwi
(6,4 %), aroma, rostlinn˘ extrakt (‰penát, kopfiiva, kurkuma), semínka kiwi, zahu‰Èovadlo: pektin , barvivo: kurkumin
18063 TROPICAL /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, ovocná ‰Èáva z maracuji-koncentrát, kyselina citrónová, pfiírodní aroma, aroma,
zahu‰Èovadlo: pektin, barvivo: paprika-extrakt
18064 FIORDALBICOCCA apricot/ variegato/2쎹2,5 kg
MeruÀky zmrazené (44,5 %), cukr, glukózov˘ sirup, voda, meruÀkov˘ dÏus koncentrát (5,4 %), zahu‰Èovadla:
agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, kyselina citrónová, konzervant: sorban draseln˘, zbarvení: paprika extrakt,
kurkumin, aroma
18067 PESCA /pasta/ 2쎹2,5 kg
cukr, glukózov˘ sirup, mraÏené broskve (17 %), voda,okyselovadlo: kyselina citronová, koncentrovaná ‰Èáva
z broskví (2,5 %), aroma, zahu‰Èovadlo: pektin, pfiírodní aroma, barvivo: paprika-extrakt
18071 FRAGOLINE DI BOSCO /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, zmrazené jahody, mraÏené jahody (10 %), kyselina citronová, voda, jahodová ‰Èáva-koncentrát, jahodová semena, aroma, zahu‰Èovadla: pektin, guma tara, barvivo: amoniakov˘ karamel , antokyany,
annatto.
18072 RIBES NERO /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, zmrazen˘ ãern˘ rybíz(15 %), voda, okyselovadlo: kyselina citrónová, kyselina jableãná,
koncentrovaná ‰Èáva z borÛvek (5 %), barviva: antokyany, amoniakov˘ karamel, zahu‰Èovadlo: pektin, aroma.
18073 FIORDIFRAGOLA strawberry /variegato/ 2쎹2,5 kg
Jahody se semínky kandované (40 %) (jahody (65 %), glukózovo–fruktózov˘ sirup, sacharóza, kyselina citrónová), cukr, glukózov˘ sirup, voda, vláknina, maltodextrin, kyselina citrónová, aromatické látky, antioxidant:kyselina askorbová, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, disodn˘ difosfát, jahodová semena, barviva: antokyany,
konzervaãnt: sorban draseln˘
18079 PAPAYA /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, zmrazená papája (15 %), voda, okyselovadlo: kyselina citrónová, ‰Èáva z papáji-koncentrát (3 %), aroma, barviva: paprika-extrakt, kurkumin, zahu‰Èovadlo: pektin.
18080 LAMPONE /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, mraÏené maliny (15 %), voda, okyselovadlo: kyselina citrónová, kyselina jableãná, barviva: antokyany, amoniakov˘ karamel, aroma, zahu‰Èovadlo: pektin.
18081 MIRTILLO /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, mraÏené borÛvky (15 %), voda, kyselina citrónová, brusinková ‰Èáva-koncentrát (6 %),
barvivo: amoniakov˘ karamel, antokyany, indigo, aroma, zahu‰Èovadla: pektin, guma tara.
18082 ARANCIO /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, pomeranãov˘ ‰Èáva-koncentrát (9,1 %), okyselovadlo: kyselina citrónová, barvivo:
kurkumin, antokyany, zahu‰Èovadla: pektin, xanthanová guma, aroma, pfiírodní aroma pomeranãe, pfiírodní aroma,
antioxidant : kyselina askorbová.
18083 ALBICOCCA /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, zmrazené meruÀky (14 %), voda, meruÀková ‰Èáva-koncentrát (4 %), okyselovadlo: kyselina citrónová, kyselina jableãná, aroma, pfiírodní aroma, barvivo: amoniakov˘ karamel, karoteny (sója*), kurkumin , zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘.
18084 FIORDIAMARENA black cherry/ variegato/2쎹2,5 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, kandované tfie‰nû (tfie‰nû, sirup, glukózo-fruktóza, sacharóza, kyselina citrónová, barviva:
antokyany, konzervaãní: oxid sifiiãit˘*), voda, vi‰eÀ ovocn˘ch ‰Èáv (5 %), kyselina citronová, zahu‰Èovadla:
agar-agar, pektin, dihydrát difosfát, aromata, barviva: antokyany.
18085 FRUTTI DI BOSCO /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, mraÏené jahody (14 %) (rybíz, borÛvky, maliny, ostruÏiny), voda, kyselina citrónová,
jahodová ‰Èáva koncentráty, pfiírodní chuÈ, vÛní, barviv: antokyanÛ, indigo, zahu‰Èovadlo: pektin
18086 CILIEGIA /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, kousky mraÏen˘ch tfie‰ní (20 %), voda, kyselina citrónová, barviva: antokyany, amoniakov˘ karamel, zahu‰Èovadla: pektin, tara guma, aromatické látky.
18087 MORA /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, mraÏené ostruÏiny (19 %), voda, kyselina citrónová, aroma, barviva: antokyany, indigo,
zahu‰Èovadlo: pektin
18089 FIORDIBOSCO wildberry /variegato/ 2쎹2,5 kg
Cukr, MraÏené jahody (30,7 %) (zmrazené borÛvky, rybíz, mraÏené, mraÏené ostruÏiny, maliny mraÏené), glukózov˘ sirup, voda, zmrazené jahody, kyselina citrónová, zahu‰Èovadla: pektin, agar-agar, difosforeãnan disodn˘
, ochucovadla, barviva: antokyany.
18090 FIORDIPERA pea /variegato/ 2쎹2,5 kg
Hru‰ky zmrazené (35 %), cukr, kandované hru‰ky(hru‰ky, glukózo-fruktózov˘ sirup, cukr, kyselina citrónová,
konzervant: oxid sifiiãit˘*) (13,6 %), koncentruje hru‰kové ‰Èávy a vlákniny (10, 6 %), voda, hru‰kové ‰Èávy
koncentrát (4,3 %), glukózov˘ sirup, zahu‰Èovadlo: pektin, agar-agar, difosfát disodn˘, kyselina citrónová, aroma.
18091 FIORD'ARANCIO orange /variegato/ 2쎹2,5 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, plátky z kandované pomeranãové kÛry (15 %) (plátky pomeranãové kÛry, glukózovo/ fruktózov˘ sirup, cukr, koncentrovaná citronová ‰Èáva), pomeranãov˘ dÏus-koncentrát (4 %), aroma, ky-
selina citrónová, zahu‰Èovadla (0,4 %): agar, pektin, dinatrium-difosfát, barviva: karoteny (sója*), antokyany,
pfiírodní aroma.
18095 FIORDIPESCA peach /variegato/ 2쎹2,5 kg
Zmrazené broskve (51,3 %), cukr, glukózov˘ sirup, voda, kyselina citrónová, zahu‰Èovadlo: agar-agar, pektin,
disodn˘ difosfát, pfiírodní aroma, aroma, barvivo: paprika extrakt, konzervant: sorban draseln˘
18096 UVA /pasta/ 2쎹2,5 kg
mraÏené hroznové víno (57,2 %), glukózov˘ sirup, cukr, voda, okyselující látky: kyselina jableãná, kyselina citrónová, aroma, bezovoá ‰Èáva-koncentrát, zahu‰Èovadla: pektin, barviva: antokyany.
18097 A.C.E. /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, ‰Èáva koncentrát eso (koncentrované ‰Èávy z pomeranãe, citronu a mrkve) (29,2 %), glukózov˘ sirup, voda,
aroma, modifikovan˘ ‰krob, kyselina citrónová, barviva: paprika, karoteny (sója*), pfiírodní aroma , antioxidant:
kyselina askorbová.
18098 ANGURIA /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, koncentrované ‰Èávy z melounu (6 %), aroma, okyselující látka: kyselina jableãná,
barviva: antokyany, annatto, karoteny, zahu‰Èovadlo: pektin.
18099 MELA VERDE /pasta/ 2쎹2,5 kg
Zmrazená jablka (45,3 %), cukr, glukózov˘ sirup, voda, regulátor kyselosti: kyselina jableãná, aroma, rostlinn˘
extrakt (‰penát, kopfiiva, kurkuma), zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin a disodn˘-difosfát, pfiírodní aroma, barvivo:
amoniakov˘ karamel.
18109 BELFRUTTA /pasta/ 2쎹4,5 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, modifikovan˘ ‰krob, kyselina citrónová, zahu‰Èovadlo: xantanová guma.
18111 CHOCOLATE FLAVOUR FARCY/farcitura/6쎹1,4 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, kakaov˘ prá‰ek, modifikovan˘ ‰krob, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, alkohol, pfiírodní aroma kakaa, sÛl, kyselina citrónová, aroma, konzervaãní látky: sorban draseln˘
18121 TE VERDE /pasta/ 2쎹2,5 kg
Glukózov˘ sirup, voda, cukr, kyselina citrónová, aroma, modifikovan˘ ‰krob, zelen˘ ãaj v prá‰ku (1 %), pfiírodní
aroma, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘.
18122 FIORDIFICO fig /variegato/ 1쎹5,5 kg
fíky zmrazené (38 %), karamel (19,5 %) (glukózov˘ sirup, karamel (cukr, voda), voda), glukózov˘ sirup, cukr,
pfiírodní aroma z fíkÛ, voda, alkohol, barviva: antokyanÛ, aroma (vejeãné*), kyselina citronová, zahu‰Èovadla:
agar-agar, pektin, difosfát disodn˘.
18138 BANANA CON PEZZI /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, mraÏené banány (15 %), banánová ‰Èáva-koncentrát (10 %), voda, aroma, pfiírodní aroma z banánu, okyselovadlo:kyselina citrónová, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, svûtlicov˘ olej-extrakt
18152 GINGER LEMON PASTA /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, maltodextrin, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, svûtlice barvífiskáextrakt, pfiírodní aroma citrónu, zázvor-extrakt, emulgátor: estery sacharózy s mastn˘mi kyselinami.
18154 MANGO ALFONSO /pasta/ 2쎹2,5 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, mango-pyré (15 %), voda, okyselovadlo: kyselina jableãná, kyselina citrónová, barviva:
kurkumin, amoniakov˘ karamel, karoteny (sója*), aroma, zahu‰Èovadla: pektin, agar - agar, difosfát disodn˘.
18170 POMPELMO ROSA /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, kyselina citrónová, pfiírodní aroma, aroma, grapefruitov˘ dÏus (1 %), zahu‰Èovadla:
pektin, xantanová guma, barviva: antokyany.
18171 MANDARINO /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, kyselina citronová, modifikovan˘ ‰krob, barviva: kurkuma, paprika-extrakt, maltodextrin, aroma, mandarinková ‰Èáva-koncentrát ( 0,7 %), zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘.
18173 BITTER LEMON /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, voda, kandovaná citronová kÛra (kandovan˘ citron, glukózo-fruktózov˘ sirup, cukr, kyselina citrónová),
(oxid sifiiãit˘*), glukózov˘ sirup, okyselovadlo: kyselina citrónová, pfiírodní aroma, zahu‰Èovadlo: pektin, svûtlicov˘ olej-extrakt, aroma.
18180 ALBICOCCA "CLASSIC" /pasta/ 2쎹2,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, zmrazené meruÀky (15 %), voda, meruÀková ‰Èáva-koncentrát (5 %), kyselina citrónová,
zahu‰Èovadla: pektin, barvivo: kurkumin, anthokyany, aroma
18190 FIORDILIME lime /variegato/ 2쎹2,5 kg
glukózov˘ sirup, voda, cukr, plátky kandované limety (limetová kÛra (7,24 %), cukr, sirup z glukózy / fruktózy,
kyselina citrónová), zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, guma xanthan, svûtlice barvífiská-extrakt,
okyselovadlo: kyselina askorbová, regulátor kyselosti: citrát sodn˘, konzervat: sorban draseln˘, pfiírodní aroma,
extrakty spiruliny
18210 LEMON FARCY /pasta/ 6쎹1,4 kg
Voda, glukózov˘ sirup, cukr, modifikovan˘ ‰krob, kyselina citrónová, zahu‰Èovadla: pektin, agar-agar, disodn˘
difosfát, barvivo: kurkumin, konzervant: sorban draseln˘, pfiírodní aroma citronu.
18211 RASPBERRY FARCY /pasta/ 6쎹1,4 kg
Glukózov˘ sirup, voda, cukr, mraÏené maliny (20 %), zahu‰Èovadla: pektin, agar-agar, difosfát disodn˘, kyselina
citrónová, barviva: antokyany, aroma, konzervanty: sorban draseln˘.
18212 ORANGE FARCY /pasta/ 6쎹1,4 kg
Voda, glukózov˘ sirup, cukr, pomeranãov˘ dÏus koncentrát (6 %), modifikovan˘ ‰krob, zahu‰Èovadla: agar-agar,
pektin, difosfát disodn˘, kyselina citrónová, konzervant: sorban draseln˘, barviva: karoteny (sója*), kurkumin ,
aroma, antioxidant: kyselina askorbová
18214 STRAWBERRY FARCY /pasta/ 6쎹1,4 kg
Zmrazené jahody (30 %), glukózov˘ sirup, cukr, voda, zahu‰Èovadla: pektin, agar-agar, difosfát disodn˘, kyselina
citronová, konzervant: sorban draseln˘, aroma, barviva: ko‰enila, annatta.
18216 CARAMEL FARCY /pasta/ 6쎹1,4 kg
Karamel (35 %) (glukózov˘ sirup, karamel (cukr, voda), voda), voda, cukr, zahu‰Èovadlo: agar-agar, pektin, disodn˘ difosfát, barviva: amoniakov˘ karamel, pfiírodní aroma, aroma, konzervant: sorban draseln˘
18217 APRICOT FARCY /pasta/ 6쎹1,4 kg
Voda, glukózov˘ sirup, cukr, meruÀková ‰Èáva-koncentrát (6 %), modifikovan˘ ‰krob, aroma, kyselina citrónová,
zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, konzervant: sorban draseln˘, barvivo: ko‰enila.
18347 FRAGOLA LATTE /pasta/ 1쎹25 kg
Cukr, jahody, glukózov˘ sirup, voda, okyselovadlo: kyselina citronová, aroma, zahu‰Èovadlo: pektin, tara mouka,
barvivo: extrakt z ko‰eliny, extrakt z kurkumy, rostlinn˘ extrakt.
18580 LAMPONE /pasta/ 1쎹25 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, mraÏené maliny (15 %), voda, okyselovadlo: kyselina citrónová, kyselina jableãná, barviva: antokyany, amoniakov˘ karamel, aroma, zahu‰Èovadlo: pektin
18581 MIRTILLO /pasta/ 1쎹25 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, mraÏené borÛvky (15 %), voda, kyselina citrónová, brusinková ‰Èáva-koncentrát (6 %),
barvivo: amoniakov˘ karamel, antokyany, indigo, aroma, zahu‰Èovadla: pektin, guma tara.
18599 MELA VERDE omog /pasta/ 1쎹25 kg
Jablka, cukr, glukózov˘ sirup, okyselovadlo: kyselina jableãná, aroma, rostlinné v˘taÏky, zahu‰Èovadlo: pektin,
barivo:karamel.
18685 FRUTTI DI BOSCO /pasta/ 1쎹25 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, mraÏené jahody (14 %) (rybíz, borÛvky, maliny, ostruÏiny), voda, kyselina citrónová,
jahodová ‰Èáva koncentráty, pfiírodní chuÈ, vÛní, barviv: antokyanÛ, indigo, zahu‰Èovadlo: pektin
18682 ARANCIO /pasta/ 1쎹25 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, pomeranãov˘ ‰Èáva-koncentrát (9,1 %), okyselovadlo: kyselina citrónová, barvivo:
kurkumin, antokyany, zahu‰Èovadla: pektin, xanthanová guma, aroma, pfiírodní aroma pomeranãe, pfiírodní aroma,
antioxidant : kyselina askorbová
19120 YOGOMEC CREAMY /prá‰ek/ 10쎹1,06 kg
Cukr, dextróza, jogurtov˘ prá‰ek*, laktóza*, glukózov˘ sirup, su‰ené odstfiedûné mléko*, rostlinn˘ tuk (z palmov˘ch jader, palmov˘), emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou mléãnou, estery propan-1,2diolu
s mastn˘mi kyselinami, regulátor kyselosti: kyselina jableãná, mléãná bílkovina*, zahu‰Èovadlo: guma guarová
guma a karagenan, kofiení, sojová mouka*
20012 GRANITA ARANCIO /prá‰ek/ 12쎹1 kg
Cukr, dextróza, kyselina citrónová, pomeranãová ‰Èáva v prá‰ku (2,1 %), pfiíchutû, barviva: karoteny, fiepné ‰Èávy
v prá‰ku*, pfiírodní aroma.
20013 GRANITA LIMONCELLO /prá‰ek/ 12쎹1 kg
Cukr, dextróza, kyselina citrónová, pfiírodní aroma vápna, chutí, svûtlicov˘ extrakt, maltodextrin, citronová ‰Èáva
v prá‰ku (0,23 %), pfiírodní citrónové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol.
20014 GRANITA AMARENA /prá‰ek/ 12쎹1 kg
Cukr, dextróza, kyselina citrónová, aroma, tfie‰Àová ‰Èáva v prá‰ku, barviva: antokyany, indigo.
20015 GRANITA FRAGOLA /prá‰ek/ 12쎹1 kg
Cukr, dextróza, kyselina citrónová, maltodextrin, jahody semena, barviva: antokyanÛ, jahoda prá‰ek (0,6 %),
pfiírodní aroma, aroma, zahu‰Èovadlo: guarová guma.
20016 GRANITA LIMONE GIALLO /prá‰ek/ 12쎹1 kg
Cukr, dextróza, kyselina citrónová, aroma, maltodextrin, citronová ‰Èáva prá‰ku (0,32 %), svûtlicov˘ extrakt,
pfiírodní citronové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol
20019 GRANITA MELA VERDE /prá‰ek/ 12쎹1 kg
Cukr, dextróza, kyselina citrónová, pfiíchutû, barviva: kurkumin, brilantní modfi FCF.
20021 GRANITA LIMONE BIANCO /prá‰ek/ 12쎹1 kg
Cukr, dextróza, kyselina citrónová, aroma, maltodextrin, citronová ‰Èáva v prá‰ku (0,32 %), zahu‰Èovadlo: guarová guma, pfiírodní citronové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol
20027 CREMA FREDDA CAFFE /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, dextróza, glukózov˘ sirup, instantní káva (6 %), rostlinné tuky (palmov˘, z palmov˘ch jader), emulgátor:
mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mléãn˘ protein*, pfiírodní aroma, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, alginát sodn˘, guarová guma, aroma.
20028 CREMA FREDDA TIRAMISU /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, glukóza v prá‰ku, dextróza, rostlinné tuky, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, smetana
v prá‰ku*, zahu‰Èovadlo: karboxymethylcelulóza sodná, alginát sodn˘, guarová mouka, mléãné proteiny*, barvivo: betakarotén, aroma
20029 CREMA FREDDA CIOCCOLATO /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, kakaov˘ prá‰ek, dextróza, glukózov˘ sirup, rostlinné tuky (palmov˘, z palmov˘ch jader), emulgátor: mono
a diglyceridy mastn˘ch kyselin, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, zahu‰Èovadla: alginát
sodn˘, karboxymethylcelulóza, guarová guma, mléãn˘ protein*, aroma
20030 CREMA FREDDA YOGHURT /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, dextróza, glukózov˘ sirup, rostlinné tuky (palmov˘, z palmov˘ch jader), jogurtov˘ prá‰ek*, emulgátor:
mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin s kyselinou octovou, mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, kyselina citrónová, mléãné proteiny*, zahu‰Èovadla: alginát sodn˘, guarová guma, karboxymethylcelulóza, aromatické látky
20037 GRANITA MULTIVITAMIN-ACE /prá‰ek/ 12쎹1 kg
Cukr, dextróza, okyselovadlo: kyselina citronová, pomeranãová ‰Èáva, dehyderatovaná citronová a mrkvová
‰Èáva, dehydratovaná pomeranãová ‰Èáva, aroma, v˘taÏek z kurkumy, v˘taÏek z annatta.
20038 GRANITA LAMPONE BLU /prá‰ek/ 12쎹1 kg
Cukr, dextróza, okyselovadlo: kyselina citronová, aroma, barvivo: brilatní modfi FCF.
20045 GRANITA ANGURIA /prá‰ek/ 12쎹1 kg
Cukr, dextróza, okyselovadlo: kyselina jableãná, aroma, barvivo: v˘taÏek z ko‰eliny.
20047 GRANITA CACTUS /prá‰ek/ 12쎹1 kg
cukr, dextróza, glukózov˘ sirup v prá‰ku, okyselovadlo:kyselina citrónová, v˘taÏek ze svtûtlice, barvivo: brilantní
modfi, karamel, aroma
20048 GRANITA ARANCIO ROSSA /prá‰ek/ 12쎹1 kg
cukr, dextróza, glukózov˘ sirup v prá‰ku, okyselovadlo:kyselina citrónová, pomeranãová ‰Èáva v prá‰ku,v˘taÏek
ze svtûtlice, barvivo: v˘taÏek z ãerné mrkve, aroma
20049 GRANITA ANANAS /prá‰ek/ 12쎹1 kg
cukr, dextróza, glukózov˘ sirup v prá‰ku, okyselovadlo:kyselina citrónová, dehydratovan˘ ananas,v˘taÏek ze
svtûtlice, aroma.
20101 CIOCCOLATO CALDA AL LATTE /prá‰ek/ 10쎹1 kg
âokoládov˘ prá‰ek (44 %) (kakaová hmota, cukr), cukr, ‰krob, kakaov˘ prá‰ek, odtuãnûné su‰ené mléko*
(1,3 %), zahu‰Èovadlo: guarová guma, syrovátka* (1 %), sÛl, aroma.
20102 CIOCCOLATO CALDA MENTA /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, kakaov˘ prá‰ek, kukufiiãn˘ ‰krob, zahu‰Èovadlo: guarová mouãka, aroma.
20103 CIOCCOLATO CALDA ARANCIO E CANNELLA /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, kakaov˘ prá‰ek, ‰krob, zahu‰Èovadlo: guarová guma, aroma, skofiice.
20104 CIOCCOLATO CALDA BANANA /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, kakaov˘ prá‰ek, kukufiiãn˘ ‰krob, banánová duÏina, zahu‰Èovadlo: guarová mouãka, aroma
20107 CIOCCOLATO CALDA COCCO /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, kakaov˘ prá‰ek, ‰krob, strouhan˘ kokos (4 %), zahu‰Èovadlo: guarová guma, aroma.
20108 CIOCCOLATO CALDA DOLCELATTE /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, bílá ãokoláda v prá‰ku (cukr, kakaové máslo, su‰ené plnotuãné mléko*, su‰ená syrovátka*, emulgátor:
sójov˘ lecitin*, vanilkov˘ extrakt), ‰krob, karamelové aroma s máslem* a smetanou* (glukózov˘ sirup, cukr,
smetana*, máslo*) (8,3 %), su‰ená syrovátka*, glukózov˘ sirup, zahu‰Èovadlo: guarová guma, aroma, amoniaksulfitov˘ karamel, sÛl.
20109 CIOCCOLATO CALDA EXTRA FOND. /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, ãokoláda prá‰ek (kakaová hmota, cukr) (33,27 %), kakaov˘ prá‰ek, ‰krob, zahu‰Èovadlo: guarová guma,
aroma.
20110 CIOCCOLATO CALDA ZERO 10쎹1 kg
Fruktóza (49 %), kakaov˘ prá‰ek (34,6 %), ‰krob, maltodextrin, zahu‰Èovadlo: guarová guma, aroma, sÛl.
20111 CIOCCOLATO CALDA LIMONE CANNELLA /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, bílá ãokoláda v prá‰ku(cukr, kakaové máslo, plnotuãné mléko v prá‰ku*, mléãn˘ protein*, emulgátor: sojov˘ lecitin*), kukufiiãn˘ ‰krob, syrovátka*, odtuãnûné mléko v prá‰ku*, zahu‰Èovadlo:guarová mouka, aroma,
skofiice v prá‰ku, barvivo: betakaroten.
20112 CIOCCOLATO CALDA NOCCIOLA /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, kakaov˘ prá‰ek, ‰krob, nasekané lískové ofiechy* (7,5 %), zahu‰Èovadlo: guma guar, aroma.
20113 MILKSHAKE VANIGLIA /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Rafinovan˘ kokosov˘ tuk, cukr, glukózov˘ sirup v prá‰ku, dextróza, zahu‰Èovadla: guarová mouka, mléãné proteiny*, barvivo: betakaroten, vanilková semínka.
20114 MILKSHAKE BANANA /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, matodextrin, rafinovan˘ kokosov˘ tuk, glukózov˘ sirup v prá‰ku, dextróza, lyofilizovan˘ banán v prá‰ku,
zahu‰Èovadlo: guarová mouka, mléãné proteiny*, okyselovadlo: kyselina citronová, aroma, barvivo: betakaroten
20121 MILKSHAKE FRAGOLA /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Rafinovan˘ kokosov˘ tuk, cukr, lyofilizovaná jahodová ‰Èáva v prá‰ku, dextróza, glukózov˘ sirup v prá‰ku, zahu‰Èovadlo: guarová mouka, mléãné proteiny*, fiepná ‰Èáva, okyselovadlo: kyselina citronová, barvivo:kurkuma,
aroma.
20122 MILKSHAKE FRUTTI DI BOSCO /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, rafinovan˘ kokosov˘ tuk, maltodextrin, dextróza, lyofilizovaná jahodová ‰Èáva a borÛvková ‰Èáva v prá‰ku,
zahu‰Èovadlo: guarová mouka, mléãné proteiny*, okyselovadlo: kyselina citronová, fiepná ‰Èáva v prá‰ku, aroma.
20127 TEA FREDDO VERDE /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Fruktóza, maltodextrin, okyselovadlo: kyselina citronová, extrakt ze zeleného ãaje v prá‰ku, aroma.
20128 TEA FREDDO EARL GRAY /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, dextróza, ãern˘ ãaj rozpustn˘ (2,4 %), kyselina citrónová, aroma.
20129 TEA FREDDO FRUTTI DI BOSCO /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, dextróza, okyselovadlo: kyselina citronová, extrakt z ãaje v prá‰ku, lyofilizované jahody v prá‰ku, karamel
v prá‰ku, barvivo: v˘taÏek z ko‰eliny.
20130 TEA FREDDO LIMONE /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, dextróza, okyselovadlo: kyselina citronová, ãaj v prá‰ku, aroma, karamel v prá‰ku
20132 TEA FREDDO MENTA /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Fruktóza, matodextrin, extrakt ze zeleného ãaje, aroma
20133 TEA FREDDO PESCA /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, dextróza, ãaj v prá‰ku, okyselovadlo: kyselina citronová, kyselina jableãná, lyofilizované broskve v prá‰ku,
aroma, karamel v prá‰ku
20134 TEA FREDDO LEMON VERDE /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Fruktóza, okyselovadlo: kyselina citronová, extrakt ze zeleného ãaje v prá‰ku, aroma, lyofilizovaná citronová
‰Èáva v prá‰ku.
20135 THE FREDDO ZERO /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Matodextrin, rostlinná vláknina, ãaj zbaven˘ teinu v prá‰ku, okyselovadlo: kyselina citronová, citronová ‰Èáva
v prá‰ku, aroma, cukralóza.
22501 GUSTOCREMA LIMONE /pasta/ 8쎹1,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, pfiírodní aroma citronu, modifikovan˘ ‰krob, okyselovadlo: kyselina citrónová,
zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, barvivo: kurkumin
22502 GUSTOCREMA FRAGOLA /pasta/ 8쎹1,5 kg
Cukr, voda, glukózov˘ sirup, jahodová semena, zmrazené jahody (5 %), aromata, barvivo: ãervená fiepa, jahodová
‰Èáva-koncentrát (0,5 %), kyselina citrónová, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘.
22504 GUSTOCREMA ARANCIO /pasta/ 8쎹1,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, aroma, okyselovadlo: kyselina citrónová, pomeranãová ‰Èáva-koncentrát (2 %),
modifikovan˘ ‰krob, barvivo: paprika-extrakt, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfá disodn˘t.
22513 GUSTOCREMA LIMETTA /pasta/ 8쎹1,5 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, maltodextrin, pfiírodní aroma, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, dinatrium-difosfát,
barvivo: kurkumin, antioxidant: kyselina askorbová
23501 COLORS-TOP CIOCCOLATO /sirup/ 8쎹1,2 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, kakao, voda, okyselovadlo:kyselina citrónová, konzervant: sorban draseln˘, zahu‰Èovadlo:
agar-agar, aroma.
23506 COLORS-TOP CURACAO BLU /sirup/ 8쎹1,2 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, modifikovan˘ ‰krob, pfiírodní aroma, aroma, barvivo: Patentní modfi V
23507 COLORS-TOP PISTACCHIO /sirup/ 8쎹1,2 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, modifikovan˘ ‰krob, pfiírodní aroma, aroma
23509 COLORS-TOP FRAGOLA /sirup/ 8쎹1,2 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, maltodextrin, modifikovan˘ ‰krob, mraÏené jahody-pyré (1 %), kyselina citrónová,
zahu‰Èovadla: pektin, agar-agar, difosfát disodn˘, aroma, konzervant: sorban draseln˘, barviva: antokyany
23510 COLORS-TOP FRUTTI DI BOSCO /sirup/ 8쎹1,2 kg
glukózov˘ sirup, cukr, voda, maltodextrin, koncentrát z lesních plodÛ, ‰krob, okyselovadlo: kyselina citrónová,
zahu‰Èovadlo: pektin, aroma, barviva: v˘taÏek z hroznového vína, konzervant: sorban draseln˘
23511 COLORS-TOP CARAMEL /sirup/ 8쎹1,2 kg
Karamel, aroma
23513 COLORS-TOP MANGO /sirup/ 8쎹1,2 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, maltodextrin, mangová ‰Èáva-koncentrát (1 %), kyselina citrónová, zahu‰Èovadla:
agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, aroma, barviva: kurkuma, paprikov˘ extrakt.
23514 COLORS-TOP MELA VERDE /sirup/ 8쎹1,2 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, maltodextrin, kyselina citrónová, zahu‰Èovadlo: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘,
aroma, barviva: kurkumin, brilantní modfi FCF.
24012 Coconut /sirup/ 6쎹1 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, kokosové mléko v prá‰ku (5 %) (kokosové mléko (90 %), maltodextrin, mléãné
proteiny*), strouhan˘ kokos (4 %), maltodextrin, alkohol, modifikovan˘ ‰krob, barvivo : oxid titaniãit˘, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, aroma, antioxidant: kyselina askorbová.
24013 Amarena /sirup/ 6쎹1 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, vi‰Àová ‰Èáva-koncentrát (4 %), kyselina citrónová, aroma, zahu‰Èovadla: agaragar, pektin, difosfát disodn˘, barviva: amoniakov˘ karamel, antokyany, extrakt spiruliny.
24018 Amaretto /sirup/ 6쎹1 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, sladidlo: sorbitol, lískové ofiechy*, rostlinn˘ tuk (palmov˘), modifikovan˘ ‰krob,
nasekané hofiké mandle* (1 %) (cukr, meruÀková jádra, vajeãn˘ bíl˘ v prá‰ku*, kypfiidla: hydrogenuhliãitan
sodn˘, hydrogenuhliãitan amonn˘, aromata), mandlová pasta*, aroma, alkohol, olej sluneãnicov˘, emulgátor:
mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, barvivo: amoniakov˘ karamel.
24047 Dolce latte /sirup/ 6쎹1 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, plnotuãné mléko* (21,6 %), voda, odtuãnûné su‰ené mléko* (6,3 %), modifikovan˘
‰krob, konzervant: sorban draseln˘.
24079 Pistachio /sirup/ 6쎹0,9 kg
Cukr, pistáciová pasta* (35,1 %), sluneãnicov˘ olej, su‰ená syrovátka*, emulgátor: sójov˘ lecitin*, barvivo:
mûdnaté komplexy chlorofylÛ a chlorofylinÛ
24080 Chocolate /sirup/ 6쎹1 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, kakaov˘ prá‰ek, modifikovan˘ ‰krob, kakaov˘ extrakt, kyselina citrónová, sÛl,
konzervaãní látky: sorban draseln˘, aromata.
24081 Strawberry /sirup/ 6쎹1 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, jahodové pyré zmrazené (15 %), voda, zmrazené jahody (5 %), kyselina citrónová, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, aromata, barviva: antokyany.
24082 Raspberry /sirup/ 6쎹1 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, malinové pyré zmrazené (15,5 %), voda, kyselina citrónová, zahu‰Èovadlo: pektin, barviva: antokyany, aroma.
24083 Cherry /sirup/ 6쎹1 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, vi‰Àová ‰Èáva-koncentrát, kyselina citrónová, zahu‰Èovadlo: pektin, antioxidant: kyselina
askorbová, tfie‰Àové pyré zmrazené (0,1 %), barviva: antokyany, pfiírodní aroma extrakt, spirulina, aromata
24084 Tropical /sirup/ 6쎹1 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, ‰Èáva z muãenky-koncentrát (6 %), kyselina citrónová, zahu‰Èovadla: agar-agar,
pektin a difosfát disodn˘, pfiírodní aroma, aroma.
24085 Kiwi /sirup/ 6쎹1 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, pyré kiwi zmrazené-koncentrát (5 %), kyselina citrónová, zahu‰Èovadla: agar-agar,
pektin, difosfát disodn˘, semínka kiwi, aroma, barviva: amoniakov˘ karamel, kurkumin, modrá brilantní FCF.
24086 Coffee /sirup/ 6쎹1 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, pfiírodní aroma, instantní káva (2 %), alkohol, zahu‰Èovadlo: agar-agar, aromata.
24087 Caramel /sirup/ 6쎹1 kg
Karamel (67,5 %) (glukózov˘ sirup, karamel (cukr, voda), voda), glukózov˘ sirup, voda, cukr, aromata, zahu‰Èovadlo: agar-agar
24088 Zabaione /sirup/ 6쎹0,9 kg
Cukr, víno Marsala (oxid sifiiãit˘*), vajeãn˘ Ïloutek v prá‰ku*, vejce ochucené* (víno, Marsala víno, vinn˘ alkohol, vajeãn˘ Ïloutek v prá‰ku*, cukr, aromata), (oxid sifiiãit˘*), sirup glukózov˘, alkohol, modifikovan˘ ‰krob,
voda, barviva: kurkumin, karoteny (sója*), aromata.
24089 Blueberry /sirup/ 6쎹1 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, mraÏené borÛvky (3,7 %), modifikovan˘ ‰krob, barviva: antokyany, pfiírodní extrakt
z ãerného bezu, zahu‰Èovadla: pektin, mouka ze svatojánského chleba, guma, kyselina citrónová, aroma.
24090 TOPPING MANGO /sirup/ 6쎹1 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, maltodextrin, modifikovan˘ ‰krob, ‰Èáva z manga-koncentrát (0,77 %), okyselovadlo: kyselina citrónová, kyselina jableãná, mango pyré (0,38 %), zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, disodn˘ difosfát, barviva: kurkuma, paprika-extrakt, aroma.
24091 TOPPING NOCCIOLA /sirup/ 6쎹0,9 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, lískoofiechová pasta* (10 %), sladidlo: sorbitol, rostlinn˘ tuk (palmov˘), modifikovan˘ ‰krob, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, barvivo: amoniakov˘ karamel, aroma, konzervant: sorban draseln˘.
24092 TOPPING TIRAMISU /sirup/ 6쎹0,9 kg
Cukr, vajeãná Marsala *(víno, Marsala víno, vinn˘ alkoho, vajeãn˘ Ïloutek v prá‰ku*, cukr, aroma), (oxid sifiiãit˘*), ãerstv˘ Ïloutek*, Marsala víno (oxid sifiiãit˘*), glukózov˘ sirup , alkohol, modifikovan˘ ‰krob, barviva:
karamel (Amoniakov˘ karamel, Amoniak-sulfitov˘ karamel), aromata.
24095 TOPPING FRUTTI DI BOSCO /sirup/ 6쎹1 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, mraÏené lesní ovoce (10 %) (rybíz, borÛvky, maliny, ostruÏiny), voda, zmrazené jahody,
modifikovan˘ ‰krob, aroma, okyselovadlo:kyselina citrónová, barviva: antokyany
24096 TOPPING VANIGLIA /sirup/ 6쎹1 kg
Glukózov˘ sirup, slazené kondenzované mléko*, cukr, ãerstvé polotuãné mléko*, maltodextrin, dextróza, alkohol, vajeãn˘ Ïloutek v prá‰ku*, voda, modifikovan˘ ‰krob, vanilkov˘ extrakt z Madagaskarského bourbonu (0,1
%), aroma, pfiírodní aroma , emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, vanilková semena, sÛl, barvivo:
paprika-extrakt, annatto, kurkuma, zahu‰Èovadla: karboxymethylcelulóza, guar guma.
24101 TOPPING ANANAS /sirup/ 6쎹1 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, ananasová ‰Èáva-koncentrát (10 %), kyselina citrónová, zahu‰Èovadlo: pektin, barvivo: kurkumin, aroma.
24102 TOPPING CURACAO BLU /sirup/ 6쎹1 kg
cukr, glukózov˘ sirup, voda, aroma, modifikovan˘ ‰krob, barvivo: patentní modfi
24104 WALLNUT /sirup/ 6쎹1 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, lískové ofiechy*, sladidlo: sorbitol, rostlinn˘ tuk (palmov˘), modifikovan˘ ‰krob,
aroma, emulgátor: mono a diglyceridy mastn˘ch kyselin, pfiírodní aroma, sekané ofiechy* (0,11 %), konzervaãní
látka: sorban draseln˘.
24105 TOPPING BANANA /sirup/ 6쎹1 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, banánová duÏina (10 %), zahu‰Èovadlo: pektin, aroma, kyselina citrónová, pfiírodní
aroma
24106 TOPPING MELA VERDE /sirup/ 6쎹1 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, jableãn˘ dÏus koncentrát (2 %), kyselina citrónová, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin,
dinatrium-difosfát, aroma, barviva: kurkumin, brilantní modfi FCF
24108 TOPPING CHOCOMINT /sirup/ 6쎹1 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, kakaov˘ prá‰ek, modifikovan˘ ‰krob, kakaov˘ extrakt, kyselina citrónová, sÛl,
aroma, konzervant: sorban draseln˘, pfiírodní aroma máty (0,025 %).
24109 MINT /sirup/ 6쎹1 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, barviva: kurkumin, brilantní
modfi FCF, pfiírodní aroma máty (0,06 %).
24110 MELON /sirup/ 6쎹1 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, zmrazené melounové pyré (9 %), modifikovan˘ ‰krob, kyselina citrónová, aroma,
konzervant: sorban draseln˘, barviva: karoteny (sója*).
24111 MOU /sirup/ 6쎹1 kg
Kondenzované mléko* (plnotuãné mléko*, cukr), glukózov˘ sirup, cukr, voda, modifikovan˘ ‰krob, barvivo:
amoniakov˘ karamel, emulgátor: sójov˘ lecitin*, aromatické látky, soli.
24113 TOPPING ALBICOCCA /sirup/ 6쎹1 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, koncentrovaná ‰Èáva z merunûk (3 %), modifikovan˘ ‰krob, zahu‰Èovadlo: pektin,
kyselina citrónová, barviva:
karoteny (sója*), aroma.
24114 TOPPING NOCCIOLOSA /sirup/ 6쎹0,9 kg
Cukr, rostlinné oleje a tuky (sluneãnicov˘, palmov˘, fiepkov˘ olej), lískové ofiechy* (9 %), su‰ené odstfiedûné
mléko*, kakaov˘ prá‰ek (4 %), emulgátor: sojov˘ lecitin*, aroma.
24140 TOPPING SCIROPPO D ACERO /sirup/ 6쎹1 kg
Glukózov˘ sirup, javorov˘ cukr (25 %), voda, cukr, vláknina, zahu‰Èovadlo: agar-agar, aroma, barvivo: amoniakov˘ karamel, konzervaãní látka: sorban draseln˘.
24142 TOPPING ASSORTITI /sirup/ 6쎹1 kg
24080 a 24086 a 24087 a 24081 a 24090 a 24095
24143 TOPPING CANNELLA /sirup/ 6쎹1 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, dextróza, barvivo: amoniakov˘ karamel, zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát
disodn˘, sÛl, pfiírodní aroma, skofiice v prá‰ku (0,03 %), aromatické látky.
26081 CITROSIN /pasta/ 6쎹1 kg
Kyselina citronová, voda, maltodextrin
26110 PIEDMONT HAZELNUT ROASTED /granulát/ 6쎹2 kg
PraÏené lískové ofiechy Piedmont*
26111 PINENUTS ROASTED /granulát/ 6쎹0,75 kg
Piniové ofií‰ky*
26120 CIOKI쎹CIOCCOLATO IN TAZZA /prá‰ek/ 10쎹1 kg
Cukr, kakaov˘ prá‰ek, ‰krob, zahu‰Èovadlo: guarová guma, aromata.
26130 AMARENA /variegato/ 6쎹2,75 kg
Tfie‰nû a vi‰nû (50 %), glukózov˘ sirup, cukr, tfie‰Àov˘ dÏus (1 %), kyselina citronová, hroznová ‰Èáva, aroma,
barviva: antokyany, amoniakov˘ karamel, konzervant: oxid sifiiãit˘* (zbytkov˘)
26133 AMARENE SENZA SIRUP 1쎹5 kg
Tfie‰nû, cukr, voda, glukózo – fruktózov˘ sirup, vi‰Àová ‰Èáva, barviva: anthokyany, okyselovadlo: kyselina citrónová, aroma, konzervant: oxid sifiiãit˘*
27712 VARIEGATO FRAGOLA 1쎹25 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, jahodová ‰Èáva-koncentrát (2 %), zahu‰Èovadlo: agar-agar, kyselina citrónová, barviva: antokyany, karoteny (sója*), aromata.
BN005-27305 NEUTRALIN (GAL) /prá‰ek/ 1쎹20 kg
Zahu‰Èovadlo: guarová guma, karboxymethylcelulóza, tara guma, dextróza, maltodextrin.
PF056-27535 PASTA BANANA 1쎹13 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, banánová drÈ (10 %), koncentrovaná banánová ‰Èáva (10 %), aroma, pfiírodní banánové aroma, zahu‰Èovadlo:
pektin, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, pfiírodní aroma.
PP002-27315 LIMONE 20 (GAL) /prá‰ek/ 1쎹20 kg
Okyselující látka: kyselina citrónová, dextróza, aroma, maltodextrin, citronová ‰Èáva (4,5 %), sojové* bílkoviny,
pfiírodní citronové aroma, antioxidant: alfa-tokoferol.
PP048-27312 YOGHIN POWDER /prá‰ek/ 1쎹20 kg
Jogurt v prá‰ku*, dextróza, odtuãnûné mléko v prá‰ku*, su‰ená syrovátka*, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma.
PS144-27499 VANIGLIA DELICIOUS /pasta/ 1쎹13 kg
Cukr, glukózov˘ sirup, voda, aromata, vanilková semena, barvivo: amoniakov˘ karamel, paprika-extrakt, sÛl,
zahu‰Èovadla: agar-agar, pektin, difosfát disodn˘, pfiírodní aroma, extrakt z Madagaskarského vanilkového Bourbonu (0,1 %).
PP091 YOGHIN AROMAMIX (GAL) /prá‰ek/ 1쎹20 kg
aroma, maltodextrin, okyselovadlo: kyselina citrónová
VR013-27701VARIEGATO AMARENA (GAL) 1쎹25 kg
Glukózov˘ sirup, cukr, voda, koncentrovaná ‰Èáva z ãern˘ch vi‰ní (2 %), zahu‰Èovadlo: agar-agar, okyselovadlo:
kyselina citrónová, barvivo: antokyany, amoniakov˘ karamel, aroma.
38980 NON-STICK SPRAY 6쎹0,5 l
Rostlinné oleje, emulgátor: sójov˘ lecitin*, propelenty : butan, isobutan, propan
43735 ·TÍTKY JEDLÉ HELLO KITTY 1쎹112 ks
Bramborov˘ ‰krob, kukufiiãn˘ ‰krob, mléko v prá‰ku*, kondenzované mléko* slazené, aroma, sladidlo: sacharin,
emulgátor: sojov˘ lecitin*, konzervanty: kyselina sorbová, kyselina citrónová, barvivo: kurkumin, ko‰elina, brilantní modfi FCF, rostlinná uhlíková ãerÀ
Produkty mohou obsahovat stopy sóji, mléka, vajec, ofiechÛ, ara‰ídÛ a sezamu.
K pfiípravû pouÏívejte jen ãisté a suché nástroje. Zavírejte balení po kaÏdém pouÏití. Skladujte v chladu a suchu,
nevystavujte pfiímému sluneãnímu záfiení.
V˘robky jsou urãeny v˘hradnû pro profesionální pouÏití
Datum doporuãené spotfieby je uveden na obalu.
Produkty jsou v souladu s nafiízením CE 1881/2006 vã. následn˘ch aktualizací – stanovující maximální limity
nûkter˘ch kontaminujících látek v potravinách.
ZEMù PÒVODU: ITÁLIE
DODAVATEL: MEC 3 s.r.o., U Rakovky 1739/29, Praha 4 – 14800
IâO: 44846436, Tel: +420 241 001 271
[email protected]
www.mec3.cz

Podobné dokumenty