Stahujte zde!

Transkript

Stahujte zde!
,
A
Obecní občasník
vydáno zastupitelstvem obce Restoky
4
ročník 2006
"drIlDiI"
c:;;g,zrd:Jnf vdJvčhí svdLh;p
a šláJt'1P ~
r~k::zcx:p
·n"l
Vážení spoluobčané,
čas celoročních
rekapitulací,
čas dárků a svátečního
rodinného klidu spojeného s předsevzetími
do nového roku, je opět za dveřmi.
Doufáme, že Vaše snažení, plány a úspěchy
se v tomto roce dostavily v hojném počtu.
Přejeme Vám lásku a porozumění,
štěstí a zdraví po celý rok 2007.
/h
•
~
u'J~
<-~
~
~
Pomalu si zvykáme, že k volebním urnám míříme téměř každým rokem.
Tento rok nám takto vyšly vlastně troje volby. Po parlamentních byl na
20.-21.10. stanoven termín konání komunálních a senátních
doplňovacích voleb. V naší obd proběhly volby za 63% účasti voličů,
tzn., že z 382 registrovaných voličů jich odvolilo 240, přičemž platných
odevzdaných obálek bylo 230.
Hu"áf"o
do bisforie
ou V Restokěch
tímto děkuje i řadě
dobrovolníků,
kteří
svojí prací přispěli ke
zdárnému průběhu
voleb
Co ještě nevíte. nebo na co jste již zapomněli!
Zima si prozatím nechává mrazivé "drápky" na pozdější měsíce.
Po-dobně tomu bylo v zimě roku 1845-46 ... kdy za celou zimu
spadlo jen něco málo sněhu, ale hojných deltta, které
zvláště od 24.-26. ledna tak vydatné byly, že na ně
veliká povodeň následovala, která mnohých a velikých
škod zptasobila. Mrazta nebylo žádných, tak že zima tato
se více jaru podobala.
Na vánoce ještě několik
hospodáfta oralo a selo ...
Dne 15. dubna 1847 o 6-té hodině rannl nalezen byl pod
bfehem u feky mrtvý František Sládek z Trojovic l.p. 1,
maje 25 let. Tento nešfastník vraceje se ze Slatiňan, kamž
pana lokalistu V. Kreycara vozil, piti kofalky navyklý,
stavil se v pálenici Slatiňanské, v hospodě Vorelské
i Zaječické. Koralku pil a takto v opilosti k Aestokám na
pflvršl nad řekou u panské zahrady pfijel. Pak bryčku
s dvěma koňmi do údolí asi dva a ptal sáhu hlubokého
převrhl, Nešťastník z bryčky vyletěl, vaz zlámal si a mrtvý
leteti ostal, a tak se stal novou oběti obyčejného piti
kořalky ...
Tolik pár řádků z Pamětnice Jeremiášovi.
Čas nedávno minu é
Důvěru voličil dostalo toto zastupitelstvo obce
MVDr.Andrýs Pavel
Bc. Teplá Hana
Pešek Miloslav
Sádecká Zdeňka
5ádovská Vladislava
Dvofáček Roman
Pilná Miroslava
Matuška Milan
Dian Mai1in
Do funkce starosty Obce ~estoky byl na 1. zasedání zastupitelstva
obce zvolen pan Milan Matuška, místostarostkou paní Sádecká
Zdeňka.
Stavební úprava autobusové čekárny
Letními
stavebníml
úpravami autobusové
čekárny zastupitelstvo
obce reagovalo
na
soustavné
projevy
vandalismu.
Snad
tímto
opatřen
fm
zamezíme
anonymnfmu ničeni za
zavřenými dveřmi" .
II
DEMOLICE objektu pod Oú
Stavební komise Oú v Řestokách informuje občany o demolici
spodnfch stodol pod Obecním úřadem, které jsou natolik
v havarijním stavu, že bylo rozhodnuto o jejich rozebráni. Případní
zájemci o odkoupení očištěných dhel, starých trámu a bobrovek se
mohou informovat na OÚ o časovém harmonogramu bouracích
prací.
Následně bude opravena hlavní stodola a zhotovena fasáda na
zadní straně Obecního úřadu.
Mám psa a mám ho raat
Určitě se shodneme, že každý majitel psa by měl mít za něj i plnou zodpovědnost. Obrovský nárůst
počtu psích mazlíčků ve městech těší jistě prodejce psích potřeb a referáty městskýchúřadů, pověřené
výběrem poplatků za psy. Jiný pohled ale bude mít odbor, který spravuje údržbu zeleně, či majitel
domu, starající seo úklid chodníku.
VlastnicM psa ale přináší i další téma k diskusi. Pesna vesnici byl, je a vždy bude v hojném počtu
přítomen. Je pravdou, že i on se v mnoha případech přestěhoval z dřevěné boudy na dvorku,
k radiátoru nebo krbovým kamnům v obýváku. Těžko se tedy divit majitelům psů, kteří venčení svého
chlupatého kamaráda berou jako milou povinnost, kteří způsobně vyrazí s obojkem a vodítkem, nebo
se svým vycvičeným a ovladatelným psem po obci či do přírody. Řada těchto psíků by bez karabinky
u krku svému pánovi "zamávala a možná se i navždy rozloučila. Oto větší dík zaodpovědný přístup.
Všichni, kdo máme pejska a ve správných mezfch se o něj staráme a hledíme si
ho, víme, že občas ten náš svěřenec projeví jistou dávku neposlušnosti a prostě
uteče. Buď mocná příroda zavolá, nebo prostě přeběhne kočička.
Pročale chodit "oklikou", bát sea brát psa do náručí jenom proto, že každý den
nám po obci vyrazí několik notoricky známých tuláků a křižují celý den vesnicí za
hlasitého doprovodu ostatnfch psů.
Nevěřím, že by jejich majitelé o jejich "výletech" nevěděli, nevěřím že by bylo
tak velice náročnézabezpečit díry v pletě, nebo otevřené branky. Množí sestížnosti
občanů, kritika míří na obecní úřad, starostu, který by měl zakročit. Není potřeba
vymýšlet nová nařízení, vyhláška o pohybu psů platí. Bohužel je velice těžké ji
uplatnit. Chybí totiž jakýkoliv •donucovaď nástroj, jak tyto majitele vést
k odpovědnosti.
Vážení pejskaři, nařízení úřadu těžko svým psům vysvětlíte, stejně tak
nepochopl, že může dojít k různým nebezpečnýmsituacím kdy bude ohrožen třeba
provoz na silnici, zdraví dětí a koneckonců i život Vašeho zvířete. Určitě ani
nepochopí,že mu hrozíi násilné umístění do psího útulku.
Takže zbývá asi jediná cesta, pořídili jsme si psa, starejme se o něj, mějme zájem co dělá a jak se mu daří. Napomůžeme tím citlivějšímu
a bezproblémovému soužití sostatními občany!
n
Piedem se omlouvám těm, které tento článek • nakrkne·. Rozhodně si nebere nárok něco vyřešit, je jen pouhou reaká na výše zmíněné stížnosti občanů, Sám za sebe
přiznávám, že také občas svého psa pod pečlivou kontrolou bez vodrtka vypustím, a že po něm neseberu úplně všechna" hovfnka· .
M. Dian
Náš sbor má celkem 46 členů. Z toho je 36 aktivních a mezi nimi
2 ženy. Dále máme 10 čestných členů.
Činnost sboru se odvíjela od plánu práce schválené na minulé
valné hromadě. V březnu se uspořádal tradiční Hasičský ples
a dětský karneval, v zářl byla stejně jako loňský rok uspořádána
Posvfcenskázábava.
Družstvo zásahové jednotky se zúčastnilo prvního kola okrskové
soutěže požárního sportu, které se konalo 10. června v Brčekolech,
a které bylo zároveň prvním ročníkem Brčekolského poháru.
V okrskové soutěži jsme skončili na 5. místě, celkově v poháru na
místě třináctém. 1. července jsme se zúčastnili Memoriálu Jiřího
Hančára v Boru u Chroustovic, kde jsme skončili na 5. místě.
16. záři jsme se zúčastnili nočnlch závodil o Pohár starosty Rosic,
kde jsme obsadili konečné osmnácté místo.
Zástupci sboru navštívili k příležitosti životního jubilea pana
Ladislava Cápa, který v prosinci oslavil 75. narozeniny. Gratulujeme.
V dubnu a červenci jsme pomáhali se zvedáním lávky v důsledku
zvýšení hladiny v řece. V květnu jsme provedli plánovaný sběr
železa. V prosinci byla provedena inventura majetku v požární
zbrojnici.
Víte, proč má Vlasta Zárybnický na fotografii mokré vlasy7 Zeptejte se ho, velice
rád Vám o tom bude vyprávět.
Obec nám koupila s použitím dotace od Pardubického kraje
plovoucí čerpadlo a přívěsný vozík s plachtou, na kterou nám firma
Grafis Chrudim natiskla nápis "Sbor dobrovolných hasičů Řestoky".
Obec nám zapůjčila část bývalého MNV (bývalá prodejna Mutr),
kterou jsme vyčistili, vymalovali a udělali si z ní klubovnu. Tímto
bych chtěl poděkovat Honzovi, Jardovi a Tomášovi, kteří mají na
této rekonstrukci hlavní podíl.
Hasičský sbor zakoupil další 2 vycházkové obleky a to Alešovi
a Josefovi.
Výbor sboru se sešel celkem 8 krát, aby projednal zajištění věcí
okolo plesu a karnevalu, sběru železa, soutěže a pohárů, zábavy
a dalších důležitých činností.
Při údržbě vodních zdrojů, výstroje a výzbroje a rekonstrukci
klubovny odpracoval sbor celkem 285 hodin a dále zajišťuje
požární dozor při pořádání kulturních akcí.
Od ledna 2006 navštěvovalo Mateřskou školu v Řestokách 25 dětí,
z nich odešlo v červnu do základní školy 7 dětí, dvě docházku do
naší školy ukončily z důvodu stěhování. Po letních prázdninách
začalo naší školku navštěvovat 23 dětí.
Celý školní rok jezdíme s dětmi do divadla v Chrudimi na pohádky,
nebo hudební programy pro děti. Děti se účastní vystoupení pro
veřejnost, např. pro seniory (31.3.), k příležitosti dne maminek
(16.5.), Festivalu mateřských škol v Chrudimi "Mateřinka" (20.3.),
vystoupení na Dni otevřených dveří tanečního souboru Besta (1.6.)
v Muzeu v Chrudimi, na vánoční besídce (plánujeme na 14.12. ).
Pedagogičtí pracovníci připravují každoročně ve spolupráci s Hasiči
a obecním úřadem v Řestokách program her a soutěží na Dětském
karnevale (26.3.).
Dvakrát ročně připravujeme pro děti, jejich rodiče, ale i pro širokou
veřejnost "Tvořivé dílny", na kterých se společně s lektory učíme
pracovat s keramickou hlínou, kukuřičným šustím a vyrábíme
spoustu krásných výrobků, které si potom odnášíme do svých
domovů, pro jejich zkrášleni.
Dalšimi akcemi, které jsme pro naše děti pořádali byly:
19.1. - ukázka výcviku dravců přímo v mateřské škole
6.6.- 9.6. - čtyřdenní výlet do rekreačního zařízení Heureka OK
v Mladočově plný her v přírodě, výletů po okolí, do zámecké zahrady
v Litomyšli, do Toulovcových Maštalí a projížděk na koních
20.6. - školní celodenní výlet do žlebské obory
10.10 - "Bramboriáda"
- děti společně s učitelkou vařily
bramborovou polévku, odpoledne ochutnaly výrobky z brambor,
které do MS přinesli jejich rodiče, vyráběly kapesníček, který
potiskaly bramborovými tiskátky, pekli společně s rodiči brambory
v ohni na školní zahradě
7.11. - "Slavnost světýlek"- spolu s rodiči si děti vyrobili strašáka
z dýně, rodiče poté, když se setmělo, připravili dětem na školní
zahradě stezku odvahy, kterou děti procházely a na konci je čekala
sladká odměna
V naší mateřské škole organizujeme pro talentované děti tyto
zájmové kroužky jako nadstandartnr aktivity:
Kroužek hry na sopránovou zobcovou flétnu (vede pí uč. Havlová)
Výtvarný kroužek (vede pí uč. Krčilová)
Taneční kroužek, vedený externím pracovníkem (vede M. Nováková
z taneční školy Besta)
Současně s těmito akcemi pracujeme s dětmi podle školního
vzdělávacího programu: "Putování pavoučka Poutníčka", který
provází děti celým školním rokem, seznamujeme prostřednictvím
této postavičky děti s předměty a jevy, které dítě bezprostředně
obklopujf. Vše se děje hravou formou, naším cílem je, aby se děti
v naší školce cítily šťastně a spokojeně.
__ Rybářův rok
PROSINEC
S příchodem mrazů řady rybářů na
březích
mimopstruhových
vod
značně prořídly. Jen ti nejvěrnější
a nejotužilejší pokračují nerušeně ve
své zamilované rybařině.
Většina ryb se stahuje k přezimování do hlubších a klidnějších míst.
Voda se stává čím dál víc průhlednou a ryby jsou opatrnější.
Předvánoční týden na březích vod je poznamenán téměř naprostým
klidem. K vodě vyběhnou na chvOi jen ti nejvytrvalejší, aby se podle
chuti pobavili. Nechybějí ani
takoví, kteří si vyjdou jen tak
bez prutu.
Jako všichni dobří hospodáři
hodnotí také rybáři výsledky
svého sportovního
roku.
Končíme ho s předsevzetím,
že si v příštím
roce
vynahradíme
to, co jsme
v tomto roce zameškali, že
budeme používat také jiné
rybářské metody a nástrahy
než letos a vůbec, že si na
"N~" posvítíme. Do nového
roku budeme
vstupovat
s pevnými úmysly a nadějemi,
že budeme více a lépe rybařit a že mezi úlovky budou i ty ryby, které
se nám letos nepodařilo ulovit!
VVŠEHRAD HlÁSÍ
Je 13. 12. 2006 - 18.00 hodin večer a na jedné ze stavebních
parcel v lokalitě Vyšehrad-Hřiště se čile montuje vazba na třetím
domě, který se zde staví. Po roce existence těchto parcel je
prodáno pět ze sedmi, takže hlavním úkolem v roce 2007 je
nabídnout a prodat zbylé dvě parcely a získat tak další finanční
prostředky na dokončení komunikace.
ZIMNÍ ZAMYŠLENÍ
Tak už je to tady. Konečně sem tam. '. ''1' " '. ~I
• ; "
první ranní mrazfky ojíní trávu, která
brzy ráno křupe pod nohama. Velké ij'
oranžové slunce se líně vyhoupne na ~,,_ .~~~.~ A ~.".\.
oblohu, celé omželé jakoby ještě ;~~~l\~*:i( t
v peřinách. A já s kamarádkou
100. ",
,I
'"
. 1/
vycházíme do prosincového rána,
abychom podnikly
pravidelnou
víkendovou obchůzku zahrádek naší
vesničky i těch okolnlch.
Já vím, že by všude mělo ležet několik dedmetrů sněhu, že by to
bylo zdravější pro přírodu i pro nás lidi. Ale takhle nám ta zima
rychleji uteče a sněhu si jistě ještě užijeme. Jen být trpěliví.
Vždyť si ten prodloužený podzim pěkně užíváme. I ten hnůj jsme
stihli zarýt. A teď za ranního rozbřesku pozorujeme uklizené
zahrádky, kde se ještě objevují poslední kvítka růží, žlutá mochna
nebo s teplým podzimem rozkvetlé petrklíče a pruty kočiček. Jsou to
krásné procházky odpočívající přírodou.
Ze zahrádek zmizely grilovad soupravy, všechny druhy židli
a stolečků i lehátek, tak potřebné v létě. Spadané listí je uklizené
a mnohé domečky teď krášlí vyrovnané hranice polínek do kamen
a krbů.
Je radost pozorovat, jak si majitelé své zahrádky ošetřují a nyní je
i vánočně vyzdobují. I po ránu ještě mnohde svítí svíčky na stromech
či plotech a z oken padají závoje barevných světélek. Brzy se rozsvítí
i vánoční stromky za okny a to se pomalu začne prodlužovat den
a bude to již předzvěst jara, Všichni zase vyrazrme do svých
zahrádek a budeme je opět uklízet, osazovat, upravovat,
načančávat, abychom nejen my, ale každý, kdo půjde kolem, se
mohl pokochat pohledem. Je to moc dobře, že koloběh přírody
se nikdy nezastaví.
Tak Vám všem s kamarádkou přejeme krásnou pohodu o zimním
čase, přežijte sníh a těšte se, co nového na jaře na zahrádku
vysadíte.
/j,I·?:t1;'\~~:'~~\::;:
':.,
.l'~~t.":,},,,~)
~ ~
L~·"
.1i~· \ \
'f'
1\
I"':
#
v
SPORTUJE
E
S:6 C ŘESTOKY
Zimní příprava - tělocvična SpSS Chrudim
Muži: Vedoucí oddílu - Chvojka Zdeněk, trenér - Michler Jan, hráči
- Chvojka Zd., Michler J., Rabas A., Pavlík St., Teplý J., Dvořáček M.,
Procházka D., Popilka M.
Počáteční nadšení nováčka, které trvalo z minulé sezóny (vítěz O.S.)
se postupně vytratilo. I vlivem zranění a pracovního vytížení
klíčových hráčů tým skončil na 4. místě z 5. Cllern bylo být
důstojným
soupeřem bývalým druholigovým
týmům Choceň
a Kněžice a neskončit poslední, což se podařilo. Na vyšší umístění
v tabulce může tým pomýšlet pouze při větší zodpovědnosti
některých hráčů, nebo tým posílit z jiných oddflů.
Konečné umístění: 1. Choceň - 22 b., 2. Miřetice - 21 b., 3. Litomyšl
- 17 b., 4. ~estoky - 13 b., 5. Hlinsko - 3 b.
,
SPOLECENSKA
KRONlKAQ
Přihlášeni v roce 2006
Rulíček Petr
Naumec Pavel
Bártová Lenka
Daněk Milan
Kudláčková Lucie
Tezour Matěj
Kudláček Tomáš
Kudláček David
Dopita Tomáš
Cempírek Miroslav
Ležovičová Martina
Pleskot Daniel
Pleskot Jiří
Pleskotová Jana
Pleskotová Lucie
Bartošová Aneta
Bartošová Veronika
Cešík Libor
Guitti Robert
Bárta Ladislav
Mifek Lubomír
Mifková Helena
Mifková Lucie
Mifková Adéla
Narozeni v roce 2006
Volt Matouš
Bibl Vojtěch
Dianová Agáta
Daněk Vojtěch
Kostomlatská Aneta
Slanař Tomáš
Sotonová Natálie
Odhlášeni v roce 2006
láci - KRAJSKA SOUTU: Vedoucí oddílu - Chvojka Zdeněk.
trenér - Michler Jan, kapitán - Kšíkal Martin,
Sádovský Rost., Starý P., šírnko M., Cáp M.
hráči - Kšíkal M.,
~ci střídali ve své premiérové sezóně nováčkovské chyby se skvělými
výkony. Bojovnost je zdobila v každém utkání. Velké poděkování patří
rodičům žáků, kteří pomáhali s dopravou na utkání.
Konečné umístění: 1. Hlinsko - 22 b., 2. Žarnberk -16 b., 3. Litomyšl16 b., Lokomotiva Pce - 12 b., 5. ~estoky - 11 b., 6. Mnětice - 4 b.,
Choceň-3b.
TURNAJE 2006
Bořice - dvojice - 1. místo, Chotěboř - trojice - 2. místo, ~estokytrojice - 3. místo, Turnaj P~EBORNrK ~ESTOK 06 - Procházka David,
Slanař Milan
Na hřišti se povedla skvělá věc. Vodovod se dokončil těsně před
začátkem sezóny. Hodně práce stihli sami hráči ještě před zimou 2005.
Na jaře 2006 se přivezli buňky. Více se bohužel nestihlo. V budoucnu
budou sloužit jako šatny, sprchy, wc. Bez pomoci OÚ Řestoky bychom
to však nedokázali.
Plány pro sezónu 2007
Zlepšit činnost ve všech oblastech. To znamená dokončit šatny, zlepšit
práci s dětmi. Posílit vhodně tým mužů a následně podávat kvalitní
výkony, potěšit naše fanoušky předvedenou hrou a zázemím. A pokud
možno, skončit do třetího místa v tabulce KS.
Redakceobčasníku přeje nohejbalistům co nejvfce sil k naplněni jejich dlů,
Nemůže však lehce nezareagovat na neutěšený stavební stav budovaného
zázemí. Byla by potřeba
komunikace se zastupitelstvem obce a pokusit
se třeba i vyhlášenlm plošnějš! občanské brigády dovést budováni zázeml ke
vkusnějšlmu výsledku.
užšř
Horník Jaroslav
Horníková Lenka
Horníková Ludmila
Pešek Miloslav
Farkašová Martina
Farkašová Ivana
Jelínková Libuše
Stodolová Jana
MVDr. Andrýs Jiří
Cempírek Miroslav
Omrtí v roce 2006
Marek Karel
Rabasová Růžena
Cach Ladislav
Kábelová Zdenka
Ondráček Josef
Vintrová Jaroslava
Rabas Ladislav
Smrček Josef
45ij~~R~Y8í
SPECIALITA
Steak Z lososa v citronové omáčce
s petržílkovými bramborami
Filet z lososa zbavíme kůže a naporcujeme na 150-200 g steaky.
Nasolíme, dostatečně přelijeme vylisovanou citronovou šťávou
a okořeníme směsí na ryby (např. od fi AVOKAoO) a necháme 1/2 hod.
v chladu uležet Předvložením na pánev do rozpáleného sádla zaprášíme
z obou stran hladkou moukou. Pomalu testujeme aby se vytvořila
"krustíčka". Mrmě podlijeme átronovou šťávou, rybl omáčkou a troškou
sojové omáčky. Lehounce podusíme, případně ještě mímě podlijeme
trochou vody. Servírujeme s uvařenými bramborami, které "poválíme"
na pánvi v másle na zpěněnérn česneku a petržilce. Na taliř přidáme
nezbytný citron a křehký ledový salátek.
Případnépodněty a náměty, reakce souhlasné či nesouhlasné přijďte vyjádřit na nejbližší veřejné zasedání
zastlJpitelstva obce, nebo zašlete na Obecní úřad v ~estokách, poštou či na e-mail: [email protected]
DOBROU CHUtI